Mobbning på arbetsplats

2019-04-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Det pågår mobbning på min arbetsplats. Jag har upptäckt att jag har en psykopat till arbets kollega som vänder alla emot mig pågrund av att han är så svartsjuk. Jag får inte vara mig själv för då trycker han ner mig med 10 andra. Jag försöker att berätta för alla och chefen men dom ser mig som den knäppe och inget händer. Jag undrade bara Om det finns möjlighet för mig att bara anmäla han som började med allt utan att anmäla företaget?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Mobbning på din arbetsplats? I ditt fall kan det vara fråga om kränkande särbehandling på arbetsplats. Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller ett flertal arbetstagare på ett kränkande sätt. Särbehandlingen kan orsaka ohälsa hos dessa personer, då de kan hamna utanför den sociala gemenskapen. Ju längre den kränkande särbehandlingen pågår, desto värre anses det vara då det i värsta fall kan utvecklas till mobbning på arbetsplatsen. Begreppet mobbning definieras som upprepade negativa handlingar över en längre tidsperiod på minst ett halvår riktade mot enskilda eller grupp. Under förutsättning att den negativa handlingen har pågått under en längre tid kan det vara fråga om mobbning i ditt fall. Vem bär ansvaret för förebyggandet av särbehandlingen? I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) stipuleras det att arbetsgivaren har ansvaret för att förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen.Vad kan du göra?Om du tycker att reglerna inte efterlevs på din arbetsplats råder jag dig att återigen försöka ta upp det med din arbetsgivare, då det är denne som har det primära ansvaret. Diskutera hur du känner kring det hela. Du kan även vända dig till ditt skyddsombud som i sin tur kontaktar din arbetsgivare. Om bristerna på arbetsplatsen inte rättas till kan skyddsombudet göra en framställan till Arbetsmiljöverket. Ett annat alternativ är att kontakta ditt fackförbund, om du är med i ett sådant. Väljer du att som enskild arbetstagre göra en anmälan till Arbetsmiljöverket kallas detta för ''arbetstagares anmälan''. En sådan anmälan omfattas av sekretessen enligt 28 kap. 14 § i offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL). Detta får till följd att Arbetsmiljöverket, vid en eventuell föfrågan från arbetsgivaren eller annan utomstående, enbart konstarerar att de inte kan bekräfta om det finns en anmälan om missförhållanden från en arbetstagare.Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga och du är välkommen att återkomma om du har fler funderingar!Vänliga hälsningar,

Fråga gällande ett upplägg där arbetstagare accepterar löneavdrag mot att arbetsgivaren betalar en skuld

2019-04-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Löneassistenten har blivit ombedd av en arbetstagare att göra ett löneavdrag på dennes lön och istället betala pengarna till en god vän till arbetstagaren för en skuld motsvarande summan. Kan eller bör löneassistenten att göra så och vad kan hända om hen fullföljer uppmaningen?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar en rad olika delfrågor. Av utrymmesskäl och delvis av pedagogiska har jag valt att inte göra en fullständig djupdykning i varje delområde utan kommer istället att mer ytligt beröra vad man kan behöva tänka på i en sådan här situation.Får man överhuvudtaget dirigera om sin lön?Det aktuella upplägget ses som att arbetsgivaren betalar arbetstagarens skuld. Detta gör att arbetsgivaren får en fordran på sin arbetstagare. Frågan är sedan om arbetsgivaren och arbetstagaren kan kvitta denna fordran mot arbetstagarens fordran på lön. Detta regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Enligt 2 § i denna lag får kvittning ske med arbetstagarens medgivande. Så kallad frivillig kvittning är alltså fullt tillåten och det finns alltså inga lagliga hinder mot den här typen av överenskommelser.Vad får löneassistenten göra?Den andra frågan är vilken befogenhet löneassistenten har i den här situation. Utan att veta detaljer kring hur den aktuella arbetsplatsen ser ut så är min preliminära bedömning att löneassistenten förmodligen inte har befogenhet att själv besluta om att genomföra ett sådant här upplägg. Detta är sannolikt något som löneassistenten bör rådfråga sin arbetsgivare om för att se hur denna ställer sig till situationen. Arbetsgivaren behöver inte gå med på den här typen av upplägg och kan ha olika skäl för att inte gå med på arbetstagarens begäran. Löneassisten bör alltså inte följa uppmaningen utan att höra sig för hos högre ort först.Hur bör betalningen gå till?Om arbetsgivaren går med på upplägget så bör nästa steg vara att kontakta den person som ska ta emot betalningen istället för arbetstagaren och kontrollera så att allt är i sin ordning. Delvis för att försäkra sig om att betalningsmottagaren är införstådd med att pengarna utgör betalning för arbetstagarens skuld. För säkerhets skull bör hela situationen dokumenteras skriftligen med kvitton och dylikt.Skatterättsliga konsekvenserEn viktigt sak att ha i åtanke i den här situationen är att detta ur skattesynpunkt kommer ses som att arbetstagaren förfogar över sin lön även om den rent faktiskt aldrig kommer i arbetstagarens hand. Detta innebär att arbetstagaren ska skatta för hela lönen även om det sker ett löneavdrag. Anledningen till detta är att arbetstagaren i praktiken får användning får beloppet som går direkt till den personen som arbetstagaren är skyldig pengar. Bokföringen av transaktion måste alltså göras med detta i åtanke.Med vänliga hälsningar

Hur kan man gå till väga för att få utbetald lön från en arbetsgivare som inte betalar ut den?

2019-04-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, min sambo har ett jobb som heltidsanställd men inte skrivit på några papper, han har jobbat där i ca 7 månader. Nu har han inte fått utbetald någon lön förra månaden och ingen lön har kommit in nu idag heller. Företaget han jobbar hos är inte fackligt bunden heller. Hur kan man gå till väga för att få utbetald lön osv?
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En huvudregel inom arbetsrätten är att arbetsgivaren inte får hålla inne lön under den period som arbetstagaren stått till förfogande (detta framgår av Arbetsdomstolens praxis).Ett första steg skulle kunna vara att prata med arbetsgivaren om att den anställde inte fått någon lön än och bara höra varför den dröjer och när den beräknas betalas ut.Skulle det inte fungera, eller att arbetsgivaren på något sätt låter det rinna ut i sanden, så kan arbetstagaren vända sig till Kronofogdemyndigheten och kräva ut lönen via dem.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga Hälsningar

Hur mycket frånvaro får man ha?

2019-04-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hur många frånvaro kan har en arbetskamarad i en månad? Eftersom jag har en kolegor , han har i sista 6 månader varje dag frånvaro?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns inte lagstadgat "hur mycket" frånvaro man får eller inte får ha. I slutändan är det dels beroende vad frånvaron beror, dels är det något mellan arbetstagaren och arbetsgivaren (och inte kollegor emellan). Det finns en mängd frånvaro som kan legitim, till exempel sjukdom och vård av barn. Ogiltig frånvaro kan vara grund för uppsägning; men i det fallet är det en sak mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Får arbetsgivaren omplacera mig till en annan avdelning?

2019-04-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får en arbetsgivare omplacera mig som arbetar 75% till annan avdelning och samtidigt flytta en kollega som OCKSÅ arbetar 75% på den avdelningen till min?Ingen av oss vill bli förflyttad och det enda skäl de uppger är att det har med att procenten ska fördelas rättvist.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till frågor om omplaceringsskyldighet finns det få lagar som blir aktuella. Arbetstidslagen, medbestämmandelagen eller diskrimineringslagen kan få betydelse men sannolikt inte i ditt fall. Istället måste gällande principer från juridisk litteratur och rättspraxis beaktas. En viktig utgångspunkt i dessa sammanhang är att stor vikt ligger på att det är arbetsgivaren som planerar och styr arbetet. Begränsningarna i vad arbetsgivaren får göra blir främst en fråga av vad som står i ditt enskilda avtal eller ett eventuellt kollektivavtal. Jag ber dig därför att undersöka i dessa om någonting som kan bli relevant här har avtalats. 29/29-principenVidare för att veta om en omplacering är tillåten kan man använda sig av den så kallade "29/29-principen". tre kriterier måste här uppfyllas för att omplaceringen ska vara godtagbar. För det första måste omplaceringen innebära att dina nya arbetsförhållanden har ett naturligt samband med tjänsten som din anställning grundades på. Ett exempel på detta är om en tjänsteman blir omplacerad att utföra arbetsuppgifter som täcks av kollektivavtal för arbetarna på arbetsplatsen. Den omplaceringen skulle då inte vara giltigt grundad. Såvida dina nya arbetsuppgifter ligger inom samma typ av arbete som du gjort tidigare men på en annan avdelning så är det inte en otillåten omplacering på denna grund. Observera att det normalt inte räcker med nya eller andra arbetsuppgifter utan det krävs en större förändring från ditt tidigare arbete.Den andra grunden i "29/29-principen" är huruvida en omplacering innebär att du fortfarande genomför arbete för samma arbetsgivares räkning eller inte. Om du fortfarande jobbar för samma arbetsgivare så är det en tillåten omplacering. Är det så att du får en helt ny arbetsgivare så är det inte det. Givet den information jag har i ditt fall kan jag tyvärr inte avgöra huruvida denna grund är uppfylld eller inte. Det tredje kravet är att de nya arbetsuppgifterna ska falla inom arbetstagarens yrkeskvalifikationer. En anställd skulle alltså inte vara skyldig att utföra arbeten som inte täcks inom dennes anställningsavtal och som den anställde exempelvis inte har utbildning eller kompetens för. Jag kan inte heller här avgöra om detta utgör ett faktiskt hinder i ditt fall.Såvida ingen av dessa tre grunder utgör ett hinder är omplaceringen tillåten enligt 29/29-principenUtöver 29/29-principen finns fler omständigheter som skulle kunna göra att ett hinder mot omplaceringsskyldighet men det är inget jag tror är relevant i ditt fall eftersom du blir omplacerad till en annan avdelning. Viktigt att veta är däremot att om en omplacering görs men som strider mot diskrimineringslagen eller arbetstidslagen så är den otillåten. Däremot finns det inget i det du berättar som ger anledning att tro att omplaceringen sker i strid med någon av dessa. SlutsatsMed hänsyn till omständigheterna i ditt fall når jag slutsatsen att det inte finns något hinder mot omplaceringen. Jag hoppas mitt svar varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Är jag återbetalningsskyldig för utbetalad pension om jag har flyttat utomlands men inte anmält det till Pensionsmyndigheten?

2019-04-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag gifte mig 2017 med en engelsman och vi är bosatta i England. Jag meddelade då skatteverket att jag gift mig och bytt efternamn och trodde att allt var frid och fröjd. Jag uppbär svensk pension som idag är den lägsta. Häromdagen damp det ner ett brev ifrån pensionsmyndigheten om återbetalning av pension sedan juli 2017 med 13,825 sek. Jag fick nästan en chock. Enligt pensionsmyndigheten så ska utlandsbosatta meddela till dem. Jag skrev då till skatteverket som svarade att alla myndigheter även pensionsmyndighen och vissa företag får dessa uppgifter. Till min fråga vem har rätt, pensionsmyndigheten eller skattemyndigheten? jag anser att de gjort fel och att de bör avskriva skulden med tanke på att det nästan gått två år.
Erica Lager |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du var pensionär redan innan du flyttade till England. I sådant fall beskrivs det på Pensionsmyndighetens hemsida att man själv måste anmäla alla ändringar som kan påverka sin pension, ex. flyttar utomlands. Att du anmäler sådana ändringar är ditt ansvar och Pensionsmyndigheten kan kräva återbetalning om du fått för mycket pension. Det är alltså inte tillräckligt att Pensionsmyndigheten endast får in dina uppgifter från Skatteverket, då de uppgifterna används för att uppdatera om din folkbokföringsadress och inte direkt är kopplad till bedömningen av hur mycket pension du ska få.Vilken pension kan du få om du är bosatt utomlands?När du flyttar utomlands har du alltid rätt till den inkomstgrundande pensionen, oavsett vilket land du bosätter dig i. Om du har rätt till en garantipension kan däremot variera. Som det ser ut idag, får du även din garantipension ifall du bosätter dig inom EU, EES, Schweiz eller Kanada. Detta är grundat på en tillfällig lag som gäller för 2019, efter det är läget ännu under utredning om vad som ska gälla.Vad du kan göra nuDu ska ha rätt till pension även om du bor i England, dock har du inte anmält din flytt och därmed möjligen inte haft rätt till pension under den tiden som du har fått utbetalt. Det finns möjlighet att begära omprövning av ett återbetalningsbeslut, en sådan måste ske senast två månader från beslutet meddelades. Dock kan det troligtvis vara svårt att överpröva i ditt fall.Jag råder dig till att själv titta på Pensionsmyndighetens hemsida här om hur du eventuellt kan överklaga och/ eller kontakta en jurist som kan hjälpa dig vidare. En överklagan förutsätter att de två månaderna ännu inte har löpt ut sedan du fick beslutet. I annat fall vill jag ändå rekommendera att du kontaktar Pensionsmyndigheten om ditt ärende, de kan möjligen erbjuda andra alternativ eller hjälpa dig med din situation. Tänk också på att betala din skuld för att undvika dröjsmålsränta och andra avgifter, även om du skulle vilja gå vidare med en överklagan.Om du vill komma i kontakt med vår juristbyrå hittar du information om att boka tid här eller går det bra att ringa för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar!

Är hemgångskontroller obligatoriska för arbetstagaren? Även fråga om kroppsvisitation på arbetsplats

2019-04-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej lawline!Jag jobbar hos företag X. Där är man skyldig att trycka på en knapp varje gång man lämnar byggnaden, en knapp som ger slumpmässiga utslag. När detta sker måste man visa upp innehållet i sin väska(osäker på om det är kroppsvisitering också). Är detta lagligt? Har jag rätt att säga nej?Mvh Johan H
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! HemgångskontrollerDin fråga rör s.k. hemgångskontroll, vilket är ganska vanligt inom butiksbranschen. Tyvärr är hemgångskontroller inte lagstadgade. Det som kännetecknar dem är dock frivillighet. Väktaren eller någon annan får alltså inte titta i din väska utan att du samtycker till det. Om du inte samtycker kommer förmodligen detta förmedlas till din arbetsgivare.KroppsvisitationDet är grundlagsstadgat att var och en är skyddad mot kroppsvisitation (2 kap. 6 § regeringsformen). Denna rättighet får inskränkas, dock bara genom lag (2 kap. 20 § första stycket p. 2 regeringsformen). Exempelvis kan kroppsvisitation ske inom ramen för en förundersökning av brott enligt 28 kap. 11 § rättegångsbalken, om skälig misstanke föreligger. Utöver detta stadgar 19 § polislagen att en polis under vissa särskilda omständigheter kan kroppsvisitera en person. Ingenstans framgår att en arbetsgivare eller väktare slumpvis får kroppsvisitera en anställd som är på väg hem från jobbet. Detta är alltså olagligt.SammanfattningHemgångskontroller är ganska vanliga, dock frivilliga. Det du kan göra om du känner sig obekväm är att ta upp det med arbetsgivaren. Du har dock alltid rätt att säga nej. Eventuell kroppsvisitation är i strid mot lag och därmed olaglig.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Vad menas med omplacering på grund av organisatoriska skäl?

2019-04-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag arbetar idag som enhetschef men kommer att omplaceras till annan befattning då vår verksamhet kommer att läggas ner. Jag kommer inte längre att arbeta som chef utan har fått en annan tjänst i vår förvaltning som jag blev erbjuden i omplacerings utredningen. Omfattas jag av " omplacering pga. av organisatoriska skäl" Är en nedläggning av en avdelning ett organisatoriskt skäl till omplacering. Enlig vårt kollektivavtal får man behålla sin lön i ett år om man blir omplacerad pga. av organisatoriska skäl eller sjukdom.
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utgå ifrån lag om anställningsskydd (LAS) när jag besvarar din fråga.När ska omplacering ske?En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Det innebär att det måste finnas godtagbara skäl för uppsägning. Saklig grund föreligger vid arbetsbrist eller på grund av personliga skäl (7 § första stycket LAS). Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera arbetstagaren till en annan befattning inom företaget. Det innebär att omplacering av en arbetstagare sker främst vid arbetsbrist.Uttrycket arbetsbrist omfattar inte bara fall av konkret brist på arbetsuppgifter utan i alla de fall där en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något annat än arbetsgivaren personligen. Under arbetsbrist faller också företagsekonomiska och organisatoriska skäl. Exempel på arbetsbrist är omorganisation av verksamheten eller nedläggning av driften.Vid omplacering av en arbetstagare är det viktigt att arbetstagaren har den kunskap och de kvalifikationer som krävs för den nya tjänsten. Arbetstagaren behöver inte acceptera omplaceringen men riskerar då att sägas upp på grund av arbetsbrist.I din situation rör det sig om arbetsbrist eftersom den nuvarande verksamheten ska läggas ner. Nedläggning av en verksamhet faller in under organisatoriska skäl.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,