När får arbetsgivaren hålla inne lön?

2019-09-10 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får en arbetsgivare hålla inne lön trots att man har arbetat den perioden?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Man har rätt till sin lönHar man som arbetstagare gått till jobbet som man ska och stått till sin arbetsgivares förfogande i enlighet med vad som är överenskommet i anställningsavtalet så har man rätt till lön. Dröjer arbetsgivaren av olika anledningar med att betala ut lönen så begår arbetsgivaren i regel ett kontraktsbrott.Arbetsgivaren kan ha kvittningsrättDet finns dock vissa situationer där en arbetsgivare har rätt att hålla inne lön. Detta regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. En arbetstagare kan nämligen av olika anledningar vara skyldig sin arbetsgivare pengar. Om denna skuld har samband med anställningen så kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar kvitta, alltså betala ut lägre lön i utbyte mot att arbetstagarens skuld försvinner.Förutsättningarna för kvittningKvittning kan ske om arbetstagaren samtycker till att en kvittning sker på lönen. Men kvittning kan även ske mot arbetstagarens vilja. Förutsättningarna för det är antingen att det uttryckligen avtalades i samband med skuldens uppkomst att kvittning skulle få ske eller att arbetstagarens skuld är ett resultat av en skada som arbetstagaren orsakat uppsåtligen i arbetet. Om det finns ett kollektivavtal så kan kvittning även medges under omständigheter som närmare anges i kollektivavtalet.Man måste fråga kronofogdemyndighetenArbetsgivaren får dock aldrig kvitta ett större belopp än att arbetstagaren har tillräckligt med pengar för sin försörjning. Det kan alltså aldrig bli fråga om att kvitta hela lönen. Innan en kvittning sker mot arbetstagarens vilja måste dessutom arbetsgivaren höra av sig till kronofogdemyndigheten för att försäkra sig om att kvittning inte sker med ett för stort belopp.SammanfattningFör att sammanfatta så är utgångspunkten att arbetsgivaren inte får hålla inne lön man har rätt till. Den enda situationen en arbetsgivare får hålla inne lön är om arbetstagaren har en skuld till arbetsgivaren och arbetstagaren dessutom antingen samtycker till kvittning eller om arbetsgivaren har rätt att kvitta mot arbetstagarens vilja. Saknas förutsättningar för kvittning så ska lönen betalas ut på avtalat datum oavsett vad.Med vänliga hälsningar

Hur går lönebildning till i Sverige?

2019-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vilka regler gäller för lönebildning och vem får utfärda dessa regler?
Binh Tran |Hejsan! I Sverige har vi ingen lag om lön utan lön avgörs utav arbetsgivare och arbetstagare själva. Arbetstagarsidan utgörs oftast av så kallade fackföreningar där många arbetstagare är medlemmar i. Det finns även arbetsgivarföreningar där arbetsgivare är medlemmar i. Det är dessa två sidor av arbetsmarknaden som skapar avtal med varandra och dessa avtal kallas kollektivavtal, detta görs utan statlig inblandning. Dessa kollektivavtal förhandlas fram mellan marknadsparterna. Sedan finns det olika lagar om anställningsavtal samt föreningsfrihet för arbetstagare men aldrig någon specifik minimilön. Som en sammanfattning kan sägas att lön förhandlas fram mellan en arbetstagarsida och en arbetsgivarsida i marknaden. I praktiken är det jurister och olika konsulter i föreningar där arbetsgivare och arbetstagare är medlemmar i som förhandlar fram villkor i ett kollektivavtal.Vänliga hälsningar.

Arbetad tid i arbetsgivarintyg

2019-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag ska skriva ett arbetsgivarintyg till en anställd och undrar om röda dagar, såsom vid jul och nyår ska räknas som frånvaro eller arbetad tid?
Amanda Keith |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 47 § 2 st Lagen om arbetslöshetsförsäkring har en arbetsgivare en skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg. Det finns vissa upprättade mallar för hur ett arbetsgivarintyg ska se ut och vad som ska redovisas i det. Det återfinns mallar, bl.a, hos Arbetsförmedlingen. Mallarna brukar se likadana ut oavsett vilken a-kassa man tillhör. Under "arbetad tid" ska timmar för helglön vanligen redovisas. Som arbetad tid räknas vanligen ledighet med bibehållen lön. Om inte löneavdrag görs för ledigheten räknas arbetsfria "röda dagar" och "klämdagar" som arbete, för arbetstagare som har fastställd arbetstid och månadslön.Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Hur många dagar får man arbeta i sträck?

2019-08-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hur många dagar i sträck får jag arbeta när jag är timanställd? Har antal timmar per dag någon inverkan?
Amanda Keith |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta rör arbetstid vilket regleras i Arbetstidslagen (ATL). ATL är till för att skydda dig som arbetstagare genom att ge dig rätt till vila och återhämtning, bland annat. Veckovila enligt Arbetstidslagen Enligt 14 § ATL ska du som arbetstagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om sju dagar (i regel en kalendervecka), alltså veckovila. Veckovilan ska så långt som det är möjligt förläggas till slutet av veckan. Det finns dock inget hinder mot att veckovilan förläggs i början av en vecka och i slutet av veckan efter det. Det krävs inte av lagen att veckovilan infaller regelbundet utan det räcker med att du som arbetstagare får din veckovila någon gång under varje sjudagarsperiod. KollektivavtalGenom kollektivavtal kan dock bestämmelsen avtalas bort. Enligt 3 § 4 st ATL får kollektivavtalet dock inte innebära att arbetstagare får mindre förmånliga villkor än vad som stadgas i ett EU-direktiv. Enligt direktivet måste en veckovila om minst 24 timmars sammanhängande ledighet ges för varje sjudagarsperiod. Ett kollektivavtal kan alltså innehålla en bestämmelse om att du som arbetstagare istället har rätt till en veckovila om minst 24 timmars sammanhängande ledighet för varje sjudagarsperiod. Detta betyder att högsta antalet dagar man kan arbeta i sträck är 12 dagar. Vidare kan vissa andra kollektivavtal innehålla bestämmelser som anger hur många arbetsdagar arbetstagare maximalt får ha per vecka. SammanfattningHur många dagar du som arbetstagare kan arbeta i sträck påverkas alltså av din lagstadgade rätt till veckovila. Enligt ATL har du rätt till en veckovila om minst 36 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod. Som nämnt behöver veckovilan inte infalla regelbundet utan kan förläggas i början av en vecka och i slutet av nästa. Så länge du som arbetstagare får din veckovila någon gång under varje sjudagarsperiod har arbetsgivaren uppfyllt sin skyldighet enligt lagen. Bestämmelsen kan dock avtalas bort genom kollektivavtal, varför det är bra att undersöka vad som gäller enligt eventuellt kollektivavtal också. Ett kollektivavtal får dock inte innebära mindre förmånliga villkor än vad som stadgas enligt ovan nämnt EU-direktiv, varför den minsta tillåtna veckovilan, i sådant fall, är 24 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod. Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att en barber får schemaläggning endast en vecka i förväg?

2019-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min partner är tillsvidareanställd heltid på en barbrerarsalong. De är inte anslutna till kollektivavtal. Han får sitt schema vecka för vecka, alltså får veta vilka två dagar han är ledig kommande vecka på söndagen veckan innan. Det är väldigt svårt att planera något under de lediga dagarna eftersom information om de kommer sent + ofta olika veckodagar som är fria varje tillfälle. Är detta lagligt? Med vänlig hälsning, Elin
Binh Tran |Hejsan! Du hittar lagen som reglerar schemaläggning i arbetstidslagen. Enligt 12 § arbetstidslagen (här) ska besked om ändringar i den ordinarie arbetstiden meddelas minst två veckor i förväg, om inte verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till en kortare tid."Verksamhetens art" kan vara i verksamheter där det inte anses som meningsfullt att ha schema klart två veckor i förväg, eftersom att man i princip behöver göra dagliga ändringar i arbetsschemat. Huvudregeln är därför att framförhållningen är minst två veckor i förväg, men att det kan finnas omständigheter i det enskilda fallet som gör att tiden kan förkortas. Det beror därför på om det är vanligt i branschen att vecka för vecka scheman föreligger eller inte. Om det är det så bör det inte vara olagligt i det hänseendet. Om det finns ett kollektivavtal för barberor så kan ni söka på denna. Tyvärr är jag inte insatt i vad för kollektivavtal barberor har så kan inte utveckla resonemanget vidare. Jag hoppas att jag har kunnat varit till hjälp. Allt gott!

Tillåtna bisysslor

2019-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag jobbar som distriktsköterska på en vårdcentral inom landstinget och undrar om det är möjligt att arbeta som timanställd på privat vaccinationsverksamhet ca 1 helg per månad sk bisyssla
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är möjligt att ha en bisyssla men Jag kan inte svara om det är möjligt för dig att ha just den specifika bisysslan. Arbetsgivaren kan nämligen förbjuda bisysslan under vissa omständigheter. Ur kommunals kollektivavtal (§ 8) framgår det att arbetsgivaren kan förbjuda sådant om den inverkar hindrade för arbetsuppgifterna, innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens eller är förtroendeskadlig bisyssla. Mitt råd är därför att du tar kontakt med din arbetsgivare och frågar om den är en tillåten bisyssla. Rådfråga även ditt fackförbund.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler!Med vänlig hälsning,

Får en arbetsgivare drogtesta sina anställda?

2019-08-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har företagen i sin policy rätt till drogtest vid anställning?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är en knepig fråga, eftersom det kan vara tillåtet i vissa fall och i andra fall så kan det vara otillåtet.Arbetsgivaren kan drogtesta sina anställda om arbetsgivaren har ett skäl för det. Ett exempel på ett sådant skäl kan vara arbetsplatsens säkerhet.Det finns inte heller någon lag som säger när en arbetsgivare får utfärda drogtester, man brukar istället följa Arbetsdomstolens domar.Företag kan alltså ha rätt till drogtest vid en anställning, men inte alltid. Det beror helt enkelt på.Vänligen,

Får en 16 åring stå i kassan och ta betalt?

2019-08-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får en 16 åring stå i kassa och ta betalt enligt alka regler som finns ? År 2019
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om arbetsmiljö varför arbetsmiljölagen (här) är tillämplig. Där stadgas i 5 kap 2 § (här) att en minderårig, dvs. en person under 18 år, får ha ett ofarligt arbete från och med det år han eller hon fyller 16 år. Att stå i kassan anses vara ett sådant ofarligt arbete som är tillåtet enligt denna bestämmelse. Det är alltså tillåtet att en arbetstagare på egen hand hanterar en kassa och tar betalt vid 16 års ålder, eller från och med det år arbetstagaren fyller 16 år.Däremot kan det vara viktigt att känna till att det är arbetsgivaren som gör en bedömning av om en 16 åring är mogen nog för att klara av att stå i kassan och ta betalt. Vänligen,