Arbetstagarens rätt till föräldralön efter verksamhetsövergång

2019-03-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har varit anställd i ett företag i två år som har ett kollektivavtal som medger att jag skall få föräldralön i 6 mån vid föräldraledighet. Nu har detta företags verksamhet tagits över av ett annat företag och de har tagit över personalen på arbetsplatsen. Detta är inom vården och en överlåtelse från Attendo till NorlandiaNu hävdar det nya företaget att jag inte har rätt till föräldralön hos dem eftersom jag inte varit anställd 1 år hos dom som det står i deras kollektivavtal. Kan detta vara korrekt? Enligt Las §6B och MBL §28 så skall MBL §28:"När arbetstagares anställningsavtal och anställningsförhållanden har övergått till en ny arbetsgivare enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd, är den nya arbetsgivaren skyldig att under ett år från övergången tillämpa anställningsvillkoren i det kollektivavtal som då gällde för den tidigare arbetsgivaren. Villkoren skall tillämpas på samma sätt som den tidigare arbetsgivaren var skyldig att tillämpa dessa villkor."
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga reglerPrecis som du skriver är det 6b § LAS och 28 § MBL som är de tillämpliga bestämmelserna i ditt fall.Dessa grundar sig i sin tur i EU:s direktiv om företagsöverlåtelser (2001/23/EG, här). Mitt svar utgår således ifrån att överlåtelsen uppfyller de villkor som direktivet ställer upp i artikel 1.1.b för att det ska vara fråga om en sådan verksamhetsövergång som avses i 6b § LAS. Övergångsperioden kan bli kortare än ett årFörvärvaren (Norlandia) är skyldig att under en övergångsperiod om ett år tillämpa överlåtarens (Attendo) kollektivavtal på de övertagna arbetstagarna vid en verksamhetsövergång enligt 6b § LAS. Jag vill dock påpeka att Norlandias skyldighet att tillämpa Attendos kollektivavtal på er övertagna arbetstagare kan upphöra redan innan ett år har gått. Det krävs dock då att ett nytt kollektivavtal, som omfattar er, har börjat gälla (tex ett inrangeringsavtal) eller att giltighetstiden för det kollektivavtal som gällde för er hos Attendo har löpt ut. Det är dock inte tillräckligt att Norlandia har ett redan befintligt kollektivavtal som kan tillämpas på er, utan det måste ha slutits ett nytt avtal. Har så skett gäller det nya kollektivavtalet för er övertagna arbetstagare och då kan arbetsgivaren följa kravet på 1 års anställningstid. (se 28 § MBL sista meningen och prop. 1994/95:102 s. 85)Om tidigare kollektivavtal fortfarande gällerHar ert kollektivavtal hos Attendo varken ersatts av ett nytt eller löpt ut gäller fortfarande detta kollektivavtal och då bör du ha rätt till föräldralön. Om ett nytt kollektivavtal gällerSkulle ett nytt kollektivavtal börjat gälla för er rekommenderar jag att du undersöker vad detta avtal säger om möjligheten att räkna med anställningstid hos din tidigare arbetsgivare vad gäller rätt till föräldralön. I situationer såsom tex uppsägning på grund av arbetsbrist har du rätt att lägga samman din anställningstid hos Attendo och din anställningstid hos Norlandia. När det gäller föräldralön finns det dock ingen sådan rättighet föreskriven i lag. Kollektivavtal kan däremot stadga villkor kring detta. (se 3 § LAS)SammanfattningJag rekommenderar därför att du undersöker om ett nytt kollektivavtal har börjat gälla för er och i så fall vad det säger angående beräkning av anställningstid. Skulle ditt tidigare kollektivavtal fortfarande vara gällande, bör du ha rätt till föräldralönen. Mitt råd är därför att du återigen pratar med din arbetsgivare och, om detta inte leder någonvart, tar kontakt med ditt eventuella fackförbund för mer hjälp kring detta. Hoppas detta var svar på din fråga! Vill du ha ytterligare stöd från oss på Lawline är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister här. Med vänliga hälsningar,

Har arbetsgivaren rätt att omplacera mig mot min vilja?

2019-03-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har jobbat i 11 år på ett företag med samma arbetsuppgifter. De informerade mig att alla ska börja rotera och jag ska bli tvungen börja jobba på natten. Men pågrund mitt hälsan kan jag ej jobba natt och de ska omplacera mig på andra arbetsplats med andra arbetsuppgifter. Jag provade jobba på den andra arbetsplats som de har bjudit mig. Men efter arbetsprov jag märkte att där finns dåligt arbetsmiljö och jag trivdes inte alls med den jobbet. Nu vill de säga upp mig på grund arbetsvägrar för att jag sagt nej till omplacering. Har de rätt att säga upp mig eller avskeda för att den arbetsplats har dåligt arbetsmiljö och jag trivdes med den jobbet och jag mådde dåligt på den arbetsplats? Tack för svaret
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig utgår jag från att det inte finns något kollektivavtal som reglerar mellan dig och arbetsgivaren. Om så är fallet kan vi per telefonuppföljning diskutera vilken skillnad det kan göra och vilka möjligheter till hjälp det kan innebära.Som jag tolkar din fråga har arbetsgivaren bestämt sig för att omplacera dig. Arbetsgivarens utgångspunkt är att alla ska ha ett roterande schema innebärande att nattarbete kan förekomma. I ditt fall finns det hälsoskäl som gör att du inte kan arbeta natt, vilket arbetsgivaren tagit hänsyn till. Därför har arbetsgivaren beslutat att omplacera dig till en annan arbetsplats. Din uppfattning är att det på nämnda arbetsplats är dålig arbetsmiljö och du trivs inte med arbetet varför du vill tacka nej till omplaceringen. Du vill veta om arbetsgivaren har rätt att säga upp dig på grund av arbetsvägran om du tackar nej.Arbetsgivarens arbetsledningsrättArbetsledningsrätten är en grundläggande princip inom arbetsrätten. Rätten innebär en i princip oinskränkt rätt för arbetsgivaren att inom sin verksamhet leda och fördela arbetet och omplacera arbetstagaren. I princip kan det innebära en rätt att till och med omplacera en arbetstagare till en tjänst med lägre lön.Arbetsgivaren får fritt inom arbetstagarens omplaceringsskyldighet omplacera en arbetstagare. Omplacering rör det sig om när arbetsgivaren varaktigt förändrar en arbetstagares arbetsuppgifter, arbetsplats eller arbetstid. Om arbetsgivaren däremot vill förändra innehållet i anställningsavtalet och omplacera arbetstagaren utanför arbetsskyldigheten kan det ses som ett skiljande från tjänsten som kan prövas rättsligt i domstol.Arbetstagarens arbetsskyldighetArbetstagarens arbetsskyldighet styrs av anställningsavtalet och eventuellt kollektivavtal. För att en arbetstagares arbetsskyldighet exempelvis endast ska gälla på en viss ort måste det uttryckligen stå i anställningsavtalet att så är fallet (t.ex. "Arbetsskyldighet endast i Stockholm"). Om det istället står exempelvis "Tjänstgöringsort: Stockholm" så har arbetsgivaren ändå en rätt att omplacera arbetstagaren till en annan närliggande ort.I bedömningen av om det föreligger arbetsskyldighet tittar man på vad arbetstagaren ska utföra för arbetsuppgifter, var arbetet ska utföras och när arbetstagaren måste utföra arbetet. I vad arbetstagaren ska utföra för arbetsuppgifter ser man till om ett arbetsgivarbyte skett (utifrån bl.a. vem som betalar ut lön och vem som handleder arbetet), om det har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhetsområde och om det ligger inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. I var arbetet ska utföras ser man till om omplaceringen sker till en annan ort. En arbetstagare är i regel arbetsskyldig även på annan ort (om det inte uttryckligen står att så inte är fallet, se ovan). Arbetstagaren är arbetsskyldig dels på den egna orten, dels till ort som är inom "bekvämt pendlingsavstånd". Enligt arbetsdomstolens praxis är 3-4 timmars pendling per dag att anse som bekvämt pendlingsavstånd. I när arbetet ska ske bestäms arbetstidens förläggning ensidigt av arbetsgivaren inom arbetstidslagens gränser. I ditt fall förstår jag det som att det ändock inte har blivit någon väsentlig ändring (t.ex. att gå från att alltid arbeta dag till att alltid arbeta natt efter en omplacering).Begränsningar i omplaceringsrättenEnligt ovan är huvudregeln att arbetsgivaren har en fri och ensidig omplaceringsrätt inom arbetsskyldighetens ram. De undantag som finns är om det strider mot diskrimineringslagen, om omplaceringen strider mot god sed (rättsstridigt eller att det skulle strida mot allmän moral) eller särskilt ingripande omplaceringar av personliga skäl.Utifrån vad som framkommer av din fråga verkar det inte som att någon av begränsningarna i omplaceringsrätten är aktuella.Vad händer om du vägrar att acceptera omplaceringen?Huvudregeln är att arbetsgivaren har en orderrätt och arbetstagaren har en lydnadsplikt. Om arbetstagaren vägrar att utföra en arbetsorder (t.ex. att godta en omplacering som ligger inom arbetsskyldigheten) gör sig arbetstagaren skyldig till arbetsvägran. En arbetsvägran är oftast saklig grund för uppsägning. En arbetstagare kan ha rätt att vägra utföra arbete (dvs vägra omplaceringen) om det föreligger fara för liv eller hälsa eller när arbetsuppgiften som arbetsgivaren beordrar är brottslig eller strider mot allmän moral. En sådan bedömning sker helt på arbetstagarens egen risk. Om det prövas rättsligt av domstol och domstolen finner att arbetstagaren gjort en felaktig bedömning rör det sig om arbetsvägran, vilket är saklig grund för uppsägning.Sammanfattning och rådArbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet och omplacera arbetstagaren. Omplaceringsrätten sammanfaller med arbetsskyldigheten. Detta innebär att arbetsgivaren har en långtgående rätt att omplacera dig så länge det faller under din arbetsskyldighet. Att du är av uppfattningen att det är dålig arbetsmiljö och att du inte trivs på arbetsplatsen är inte tillräckligt för att du ska ha rätt att vägra omplaceringen (under förutsättning att omplaceringen ryms inom din arbetsskyldighet). Om du vägrar en omplacering som ligger inom din arbetsskyldighet gör du dig skyldig till arbetsvägran vilket i regel är saklig grund för uppsägning.Min rekommendation är att du godtar omplaceringen, även om du inte trivs med arbetet, annars är risken stor att du blir uppsagd. Kanske kan det finnas en möjlighet att föra en dialog med arbetsgivaren om att bli omplacerad någon annanstans (vilket de inte har någon skyldighet till) eller att få arbetsgivaren att förändra arbetsmiljön på arbetsplatsen du blivit omplacerad till.Eftersom du beställt telefonrådgivning kommer jag att ringa dig för en uppföljning av svaret. Jag kommer att ringa dig torsdagen den 28 mars klockan 13.00. Observera att jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se så bokar vi en annan tid!Med vänliga hälsningar,

anställda vid företagsöverlåtelse

2019-03-22 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, om jag säljer mitt företag kan den nya ägaren till företaget anställningarna för dom anställda? Det är då frågan om alla sorters anställningsavtal.
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en ny arbetsgivare tar över ett företag tar hen också automatiskt över anställningsavtalen och har ansvar för de rättigheter och skyldigheter som avtalen omfattar från tidpunkten då hen blir ägare. Till dess ansvarar du som före detta ägare för de ekonomiska förpliktelser du har gentemot arbetstagaren. Det är endast om arbetstagaren inte vill att anställningsförhållandet ska gå över till den nya arbetsgivaren som anställningsförhållandet kvarstår hos den förre arbetsgivaren [du] [6 b § LAS]. I sådana fall måste den anställde meddela dig som före detta arbetsgivare att hen vill vara kvar. Som jag förstår det ska du överlåta hela företaget och då är det inte helt enkelt för den anställde att hävda att den vill vara anställd hos dig eftersom du då inte har ett företag längre. En kan säga att rätten för den anställde att låta sin anställning vara kvar hos dig oftast aktiveras när det gäller partiella verksamhetsöverlåtelser. Som en sidoparentes kan jag också nämna att verksamhetsövergången till den nya arbetsgivaren inte kan utgöra en giltig anledning att säga upp en arbetstagare. Det innebär alltså att den nya arbetsgivaren inte kan säga upp de överförda arbetstagarna där överlåtelsen är den enda anledningen. Det är dock möjligt för den nya arbetsgivaren att säga upp en anställd pga arbetsbrist om det ändå hade skett även om överlåtelsen till den nye arbetsgivaren inte skett. Den nya arbetsgivaren har också rätt att säga upp en anställd pga ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

När får arbetsgivare neka att anställa mig?

2019-03-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har blivit nekad ett arbete som jag hade fått pga att jag gjort en asnökan om skuldsanering!Jag har ej fått skuldsaneringen beviljad eller nekad. (ej fått svar) Är det lagligt att neka tjänst för att jag gjort en skuldsaneringsansökan?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min tolkning av din fråga är att du sökt ett arbete men att du inte fått tjänsten för att det kommit till arbetsgivarens kännedom att du ansökt om skuldsanering. Jag är dock något osäker på om ni ingått ett anställningsavtal (antingen muntligt, eller skriftligt) eller om du helt enkelt inte fått tjänsten du sökt.Om ni ingått ett anställningsavtal ska avtalet hållas och arbetsgivaren kan inte neka dig att börja. Skulle ni ingått ett anställningsavtal kan det röra sig om en uppsägning eller till och med ett avsked. Om du däremot inte fått tjänsten utan istället blivit nekad den för att skuldsaneringen kommit till arbetsgivarens kännedom, är det i sin ordning. Det är upp till arbetsgivaren vem den väljer att anställa och att inte anställa. De inskränkningar som finns är att arbetsgivaren inte får neka en anställning utifrån någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Att du ansökt om skuldsanering är inte något som är en diskrimineringsgrund i lagens mening.Vänligen,

Arbetsgivarens lojalitetsplikt

2019-03-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |En anställd på en skola skriver mejl till hela personalen och uppmanar att facket och de anställda ska stödja misstroende mot chefen. Chefen har inte begått något arbetsrättsligt fel, men har lågt förtroende. Strider detta mot lojalitetsplikten och kan det anses vara förtal?
Sara Göransson | Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Inom arbetsrätten finns en allmän rättsgrundsats som brukar kallas för § 32-principen. Denna princip innebär att arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt, vilket handlar om att det är arbetsgivaren som leder verksamheten och fördelar arbetet. Som anställd (dvs. arbetstagare) har man en stark lojalitetsplikt. Ju högre ställning en arbetstagare har inom en organisation, desto större krav kan ställas på dennes lojalitet gentemot arbetsgivaren. Att prata illa om sin chef kan ses som ett brott mot lojalitetsplikten. Ett sådant beteende riskerar att leda till uppsägning. Brottet förtal finns reglerat i 5 kap. 1 § brottsbalken. Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. För att det ska vara fråga om förtal ska uppgifterna vara vara av nedsättande beskaffenhet. Vid bedömningen av förtal har domstolen bl.a. tagit hänsyn till hur stor spridning som uppgiften har fått. Eftersom jag inte vet exakt vad den anställde har skrivit blir det svårt att göra en konkret bedömning i ditt fall. Men som jag tidigare nämnde kan det ses som brott mot lojalitetsplikten att prata illa om chefen. Med detta sagt hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du vill ha vidare vägledning är du varmt välkommen att ta kontakt med våra erfarna jurister, https://lawline.se/contact. Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivaren omplacera mig till annan ort?

2019-03-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |om man påbörjat en anställning där man sökt och fått en tjänst i ett län, kan arbetsgivaren sedan ändra arbetsort?
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur du kan omplaceras avgörs av din arbetsskyldighet. Denna bestäms genom eventuellt kollektivavtal, ditt personliga anställningsavtal och allmänna rättsgrundsatser/praxis. Det kan exempelvis finnas geografiska begränsningar i ditt anställningsavtal men då måste förordnandet om arbetsplats vara tydligt formulerat så att det inte kan uppfattas på annat sätt. I ett fall från arbetsdomstolen där arbetsgivaren beslutat att flytta en arbetstagare till en annan ort fanns ett kollektivavtal med följande formulering "specialisttandvården, ortodonti, Dalabergs vårdcentral, Uddevalla". Arbetsdomstolen tog utgångspunkt i avtalets lydelse och menade att det, gällande arbetsplats var tydligt formulerat och att det inte kunde tolkas på annat sätt än att arbetstagaren vad anställd i Uddevalla. Domstolen menar vidare, att om avsikten varit att arbetstagaren skulle omplaceras, borde avtalet ha formulerats så att arbetstagaren anställdes med "placering tills vidare vid specialistkliniken i Uddevalla" (AD 1994 nr 24). Utöver detta kan din arbetsskyldighet bestämmas genom praxis, främst genom den så kallade 29/29-principen. Om det efter omplaceringen fortfarande är arbete för arbetsgivarens räkning, arbetet har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och arbetstagaren inte behöver genomgå någon omfattande omskolning för att utföra de nya arbetsuppgifterna är arbetstagaren arbetsskyldig. Huvudregeln är att så länge arbetsgivaren håller sig inom ramen för arbetsskyldigheten så kan denne fritt omplacera. Går arbetsgivaren däremot utanför ramen kan en sådan omplacering vara att jämställa med en uppsägning eller avsked. Vidare måste den nya placeringen vara inom ett bekvämt pendlingsavstånd. Detta avgörs i första hand av eventuellt kollektivavtal eller ditt personliga avtal. Är inte frågan reglerad där får det sökas vägledning i bruket hos arbetsgivaren och branschpraxis, ger inte detta någon vägledning får det utgås från att anställningen inte är knuten till viss arbetsplats. Rättspraxis ger starkt stöd för att arbetstagaren är skyldig att såväl tillfälligt som permanent godta att placeras på annan arbetsplats på samma ort eller närliggande ort. Vänligen,

Starta aktiebolag vid sidan av anställning

2019-03-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har varit kommunanställd i flera år. Har jag, samtidigt som jag fortsätter med mitt jobb, rätt att starta ett aktiebolag där jag är en passiv delägare medan den andra delägaren är aktiv och sköter allt företagsarbete? Tacksam för svar!
Fredrik Lindén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret är ja, du har rätt att starta ett aktiebolag vid sidan av ditt arbete inom kommunen. Du har även rätt att delta aktivt i driften av verksamheten som bedrivs inom aktiebolaget om du så skulle vilja, även fast du är anställd hos kommunen. Det finns inget hinder mot att ha två arbeten samtidigt, du bör dock i sådant fall se till att inte låta arbetet inom din nystartade verksamhet gå ut över ditt arbete hos kommunen. Om du grovt åsidosätter dina åligganden gentemot arbetsgivaren (kommunen) riskerar du att bli avskedad. Notera att om du någon gång vill avsluta din anställning hos kommunen och arbeta heltid inom ditt aktiebolag kan du alltid säga upp din anställning och, efter vederbörlig uppsägningstid avsluta ditt arbete hos kommunen. Hursomhelst, svaret är ja, du har rätt att starta ett aktiebolag vid sidan av din anställning. Hoppas att du fick svar på din fråga.

Omplacering av kommunalt anställd

2019-03-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA | Hej! Har blivit uppsagd och min fråga är om min arbetsgivare kan placera mig på en helt ny arbetsplats långt ifrån det uppdrag jag blivit uppsagd från? Arbetsplatskonsulent i stället för Integrationshandledare som jag är idag. Det är alltså inte likvärdigt mitt tidigare uppdrag. Jag skall gå in i något som heter omställningsfond och därigenom få möjligheter till stöd, kortare utb. etc. samt att söka nytt arbete. Om jag nu skulle bli tvungen att ta detta nya uppdrag kommer det att kräva all uppmärksamhet och jag ser inte då hur det blir möjligt att samtidigt få tid och kraft till att använda uppsägningstiden till att skapa nya förutsättningar för egen del. Vore tacksam för er expertis i relation till denna fråga? Jag förstår att jag behöver arbeta under min uppsägnings tid men vilka rättigheter har jag?
Jenny Räf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förmodar att du är anställd i offentlig sektor och att du därmed också har kollektivavtal. Ett kollektivavtal innebär mer långtgående rättigheter än vad lagen medger.Arbetsgivare har som utgångspunkt rätt att omplacera sina anställda Arbetsgivare har en bestämmanderätt som ger dem utrymme att leda och fördela arbetet som de önskar. Som utgångspunkt är du därför skyldig att utföra de nya arbetsuppgifterna som du blivit tilldelad. Arbetsgivarens bestämmanderätt är en långtgående allmän rättsgrundsats som inte behöver ha stöd i lag.Rätten att omplacera anställda gäller endast inom vissa ramarTrots arbetsgivarens bestämmanderätt kan denne endast omplacera sina anställda inom ramen för deras arbetsskyldighet. Vad gäller omplacering i offentlig sektor brukar man säga att tjänstens beskaffenhet inte får förändras i grunden och att arbetstagaren i realiteten har fått en annan anställning än tidigare. Denna regel kallas för 29/29-principen, och den följer underförstått av ditt kollektivavtal.Vidare har Arbetsdomstolen utarbetat ytterligare en regel (bastubadarprincipen) som innebär att särskilt ingripande omplaceringar på grund av arbetstagaren personligen måste ha godtagbara skäl. Samarbetssvårigheter eller svåra konflikter är exempel på sådana godtagbara skäl.En otillåten omplacering är att jämställa med en uppsägning Om arbetsgivaren omplacerat dig utanför din arbetsskyldighet är det att jämställa med en uppsägning. I sådana fall blir lagen om anställningsskydd tillämplig, vilket innebär att du har rätt till uppsägningstid beträffande dina gamla arbetsuppgifter m.m.Utan att veta mer om varken om dina gamla respektive nya arbetsuppgifter eller ditt anställnings-/och kollektivavtal är det inte möjligt att med säkerhet säga om det nya arbetet ligger inom din arbetsskyldighet eller inte. Detsamma gäller huruvida omplaceringen är särskilt ingripande och därmed kräver godtagbara skäl.Hur du kan gå vidare med din frågaJag skulle råda dig kontakta ditt fackförbund. Det finns till för att hjälpa sina medlemmar i just sådana här situationer. Om detta leder till en tvist har fackförbundet tolkningsföreträde, vilket betyder att du slipper utföra de arbetsuppgifter som det tvistas om framtill dess att saken är avgjord. Om du inte redan gjort det kan du också framföra ditt missnöje till din arbetsgivare. Kanske är denne villig att förhandla med dig om dina arbetsuppgifter. Hoppas att du fick svar på din fråga!