Uppskov vid försäljning av bostadsrätt

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag och min särbo äger var sin bostadsrätt. Vi tänker sälja dessa och flytta ihop i en nybyggd bostadsrätt om ca. ett år. Den nya lägenheten kommer då att ägas 50-50, emedan de nuvarande ägs 100-100. Priset för våra andelar i den nya kommer att vara lägre än försäljningspriset på de sålda lägenheterna. Kan vi ändå göra uppskov av vinstskatt i någon grad, eller måste hela vinstskatten betalas in på båda sålda lägenheterna.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Reglerna om uppskovsbelopp återfinns i 47 kap inkomstskattelagen (1999:1229), https://lagen.nu/1999:1229. I ditt fall så överstiger ersättningen för ursprungsbostaden ersättningen för ersättningsbostaden, alltså den nya lägenheten är billigare. Den situationen regleras i 47 kap 7§ 2p IL och där anges hur uppskovsbeloppet då ska beräknas. Där står att uppskovsbeloppet motsvarar kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningsbostaden. Exempel: Du säljer ursprungsbostaden för 1000 000 kr, kapitalvinst på 250 000 kr. Köper 50 % av en annan bostadsrätt för 800 000 kr. Inget tidigare uppskovsbelopp finns. Då ska uppskovsbeloppet beräknas som kapitalvinsten på 250 000 minus skillnaden mellan ersättning för ursprungsbostad och ersättningsbostad på 200 000 och ger ett uppskovsbelopp om 50 000 kr. (250 000 – (1000 000 – 800 000)) = 50 000 kr.Det är alltså möjligt att få uppskov även om ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersättningen för ursprungsbostaden. Observera dock att uppskovsbeloppet inte får understiga 50 000 kr enligt 47 kap 6§ IL.Hoppas du har fått svar!

Uppskov Privatbostad

2014-06-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag har ett uppskovsbelopp sedan 2002. Beloppet är 1.260.216 kr. Är det 22% på detta belopp som skall beskattas om jag säljer min bostad?
|Hej och välkommen till Lawline.Man kan säga att det den effektiva skattesatsen kommer att landa på 22%. Själva beräkningen går till såhär:När du säljer din (nuvarande) bostad, kommer det att uppstå en kapitalvinst eller en kapitalförlust beroende på hur mycket du gett för bostaden och hur mycket du säljer den för. Om vi antar att du köpt bostaden för 1 mkr kr och säljer den för 2 mkr gör du lite förenklat en vinst på 1 mkr. Till denna vinst läggs ditt uppskovsbelopp på 1.260.216 kr. Detta blir 2.260.216. 22/30 av detta belopp, dvs 1.657.491 ska tas upp till beskattning. På detta dras 30 % skatt, vilket innebär att skatten kommer att uppgå till 497 247. (Notera att om du direkt tar 22 % av 2.260.216 blir resultatet detsamma, det vill säga 497 247. Det är därför man säger att den effektiva skatten ligger på 22 %).Hoppas du fått svar på din fråga. Det sagda följer i princip utav 45:33, 47:11, 65:7 Inkomstskattelagen. Även om ditt resultat av försäljningen blir 0, blir den effektiva skattesatsen på ditt uppskovsbelopp 22 %.

Uppskov, bodelning vid upplöst förhållande

2014-05-20 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!! Jag och mitt ex har skrivit på en bodelning. Vi köpte en lgh som vi gjorde vinst på. Den vinsten flyttade vi in i vårat hus. När vi separerade så gjorde vi som sagt en bodelning. Där exet ville att jag skulle återföra min del av uppskovet. Efter mycket diskussioner och hot om rättegång ( för han ville inte sälja huset) men jag ville det. Så ordnade han en advokat som skulle göra ett avtal åt oss. Som då skulle se ur bådas bästa. Så jag anlitade ingen egen advokat. Nu i efterhand så har jag fått reda på att det skulle jag gjort. Då gör advokaten ett kontrakt för det står att vi ska dela på uppskovet och jag ska föra in min del till Skatteverket eller om jag vill få flytta in den summan i ett nytt boende. Jag har fått reda på nu att jag inte får använda mig av mitt uppskov till ett nytt boende. Det går bara att göra om man sålt en fastighet. Jag hade även betalt in mitt uppskov, men begärt omprövning av min deklaration för att få tillbaka det jag har betalat. Det har jag fått med moteveringen från Skatteverket att vid en bodelning ska uppskovet följa med huset( ägaren till huset) nu vill mitt ex ha de pengarna av mig. Måste jag betala? Vad gör jag om han stämmer mej? Mvh camilla
Denise Peters |Du och ditt ex fick, som jag förstår det, ett uppskov när ni sålde er bostadsrätt som ni använde när ni köpte ett nytt hus. Låt mig bara förklara vad uppskov är. Ett uppskovsbelopp får man som du nämner då man säljer en bostad och flyttar in i en ny för att på så vis slippa skattas för den kapitalvinst man gör i samband med försäljningen. Detta belopp är tänkt att användas för att investera i en ny bostad. Uppskovsbeloppet är alltså i realiteten en skatteskuld och inte en egentlig tillgång man kommer kunna använda till att lägga på andra saker. Man har helt enkelt fått uppskov med skatten och när bostaden säljs/avyttras ska detta återföras till skatteverket för beskattning såvida man inte förvärvar en ny bostad. Vad som här är viktigt är då att avgöra om man kan se er bodelning som en avyttring av bostaden. Bestämmelserna härom finns i 47:11 Inkomstskattelagen (IL), här. I 3 stycket i denna paragraf säger man att avyttring inte ska anses ha skett då bodelning görs i samband med att ett samboförhållande upphör eller vid äktenskapsskillnad. Ditt ex verkar, ur din berättelse, fått huset i bodelningen i samband med separationen och uppskovsbeloppet ska då inte återföras till skatteverket för betalning. Eftersom att det inte skett en avyttring kommer också uppskovet, så som skatteverket säger, följa huset. Det faktum att du betalade in din del av uppskovet till Skatteverket verkar således inte varit helt korrekt. Du hade rätt i att få tillbaka dessa pengar men de ska dessvärre lämnas över till ditt ex. Det är således hans uppgift att skatta uppskovet den dag han säljer fastigheten. Jag är rädd att du måste betala pengarna till ditt ex men du slipper samtidigt stå för beskattningen av beloppet i framtiden. Om han stämmer dig är det förmodligen såhär det kommer gå så för att spara pengar och onödig tidsspillan råder jag er att ni försöker komma fram till en lösning tillsammans.

Andelar i lägenhet för uppskovsavdrag för blivande sambos

2013-11-23 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag och min flickvän skall köpa en lägenhet. Lägenheten kostar 3.400000 kr. Jag har en lägenhet sedan tidigare och kan efter försäljning lägga in ca 800000 i kontantinsats. Detta efter att fått uppskov på vinsten. Hon kommer inte kunna lägga in någonting till kontant insatsen. Hur rekommenderar du/ni att vi gör? Sambolagen gör ju i min värld gällande att det man går in i delar man lika vid försäljning om inget avtal upprättats. För att få uppskov med skatten så måste min del i lägenheten bli större än hennes. (70/30). Hur korresponderar ägarandelen med sambolagen om inte ett avtal upprättats. Kan det bli så att vid en framtida försäljning så delar vi lika på bostaden men tidigare uppskov av skatt betalas enbart av mig? med vänlig hälsning Fredrik Jonsson
Thomas Hefner |Hej Fredrik,Uppskovsbelopp som du får på skatten på skatten kommer under alla omständigheter att behöva betalas av dig eftersom det är du som gjort den tidigare kapitalvinsten, på den tidigare lägenheten, och det är därför du som skall skatta. Ditt uppskovsbelopp, på den nya lägenheten får enligt IL 47:7 2 st inte vara större än 1.450.000 multiplicerat med din andel i lägenheten. Det förutsätter att vad du betalar för den nya lägenheten, inklusive med hjälp av lån, är minst lika mycket som du fått för den gamla. Om du sålde den gamla lägenheten för 800.000 så måste din andel vara 55.2% (800/1450 = .552) för att du ska få uppskov med hela beloppet. Enligt 3 § samboL är sambors gemensamma bostad samboegendom, det innebär att den ska delas lika när samboförhållandet upphör genom bodelning.Med hänseende till inkomstskattelagen så bör det vara så att sambolagen inte påverkar din ägandeandel i bostaden innan förhållandet upphör och det blir bodelning. Vill man vara riktigt säker bör man dock ha ett samboavtal som reglerar det. 

Uträkning av uppskov

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Jag har ett uppskov sedan en tidigare vinst av försäljning minus försäljning i förlust av ersättningsbostad 1 på 303 000kr hos Skatteverket. Jag har detta året på mig att hitta ersättningsbostad 2 för att slippa skatta på uppskovet 2015. Hur räknar jag ut det nya uppskovet i relation till inköpspris för ersättningsbostad 2? I detta fall 575 000kr?Mvh Mikael
Jennifer Rönnerhed |Hej!Jag tolkar din fråga som att inköpspriset för ersättningsbostad 2 är 575 000. I 47 kap. https://lagen.nu/1999:1229#A7 finns reglerna kring uppskov av privatbostad, vilket jag förutsatt att det är eftersom att du inte har angett något annat. Ersättningsbostad 1 är nu din ursprungsbostad/permantentbostad. Med permanentbostad avses en bostad där den skattskyldige varit bosatt1. under minst ett år närmast före avyttringen, eller 2. under minst tre av de senaste fem åren. Om den skattskyldige förvärvar en ny bostad innan den tidigare bostaden avyttrades, ska frågan om den tidigare bostaden är hans permanentbostad avgöras med utgångspunkt i förhållandena när den nya bostaden förvärvas 47 kap. 3§. Villkor för ersättningsbostad framgår i 47 kap. 5 §. 5a§ samma kapitel framgår när något inte är ersättningsbostad. Beräkning av uppskovsbelopp frångår i 47 kap. 7 §.  Jag kan inte räkna ut uppskovet åt dig eftersom det beror på vad den tidigare bostaden kostade. För att få behålla uppskovet måste ersättningsbostaden anskaffas senast den 31 december året efter det år ursprungsbostaden har sålts och bosättning i ersättningsbostaden ske senast den 2 maj andra året efter det år du ursprungsbostaden har sålts.Uppskovsbeloppet från ersättningsbostaden 1 kommer att adderas till din vinst/ förlust vid försäljning av ersättningsbostad 2. När den skattskyldige avyttrar sin ersättningsbostad ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Säljaren beskattas genom att man lägger uppskovsbeloppet till vinsten eller förlusten när man beräknar kapitalvinsten för ersättningsbostaden (45 kap. 33 § IL, 46 kap. 18 § IL). Uppskovsbeloppet grundas på en jämförelse mellan ersättningen för ersättningsbostaden och ersättningen för ursprungsbostaden därför kan jag inte räkna ut det till dig då de uppgifterna saknas. Du har heller inte angett försäljningspris, mäklararvode eller olika förbättringar. På Skatteverkets hemsida kan du fylla i uppgifterna när du har dem https://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/uppskov/avdragforuppskovsbelopp.4.233f91f71260075abe8800030525.html. Det finns blanketter som visar uppskov.Hoppas du har fått svar på din fråga.

Överföring av uppskovsbelopp till den nya ägaren vid bodelning

2014-05-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Angående reavinst skatt och bodelning /övertagande av fastighet. Min fd sambo hade uppskov med en reavinst skatt på fastigheten han hade innan vi ingick samboskap och köpte hus. Nu har vi separerat och jag övertog fastigheten med dess skulder. Då halva huset var min enskilda egendom och skulderna som fanns var lika med husets värdering och stod endast på min sambo, övertog jag skulderna och vi var kvitt. Nu säger han att reavinst skatten han hade med sig in i vårt förhållande tillhör mig nu, efter som vi köpte ett hus ihop? han la ingen kontakt insats eller dyl. på det huset vi köpte ihop. det kan väl itne vara möjligt att jag ska få betala hans reavinst skatt?? har pratat med vänner som säger att jag inte ska orora mig och att han missuppfattat detta. men jag är ju helt klar orolig, att jag har en massa skulder som jag måste betala in som egentligen inte ens är mina, bara för att jag övertog fastigheten när vi separerade.
Pierre Olsson |Hej!Jag tror dessvärre att din före detta sambo har rätt i den här frågan. Enligt Inkomstskattelagen (IL) 47 kap 11§ så ska visserligen ett uppskov återföras när den nya bostaden avyttras men enligt 3 st samma paragraf så anses inte en bodelning på grund av att ett samboförhållande upphör vara en avyttring. Istället gäller den så kallade kontinutetsprincipen som är huvudregeln vid gåva, arv, testamente och bodelning (IL 44 kap 21§). Principen innebär att förvärvaren inträder i överlåtarens skattemässiga situation vilket bland annat betyder att man tar över latenta skatteskulder i egendomen. Sådana skulder ska man istället beakta när man genomför bodelningen. Du kan se vad skatteverket skriver på sin hemsida om frågan här http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/uppskov/overforingtillnyagare.4.15532c7b1442f256baeb107.htmlDet man kan göra är att klandra bodelningsavtalet i enlighet med Avtalslagen (AvtL). Grunder för klander kan till exempel vara att bodelningen är oskälig eller att man blivit vilseledd. Utan större inblick i omständigheterna i ditt fall så är det svårt för mig att svara på om du skulle kunna nå framgång med en sådan talan men det är inte uteslutet. Jag tycker därför att du ska gå vidare i frågan och boka tid med en yrkesverksam jurist vilket du kan göra här http://lawline.se/boka.Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Avtalslagen hittar du https://lagen.nu/1915:218Med vänliga hälsningar

Uppskovsbelopp när enbart ena maken ägde ursprungsbostaden

2014-04-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Jag flyttade med min flickvän till en hyresrätt 2008, 2009 köpte vi en bostadsrätt för 570'000kr (Jag tog lånet och stod på papperet som ensam ägare men vi flyttade in tillsammans). 2012 gifte vi oss, 2012 köpte vi även en villa för 1'250'000som vi står som 50/50 ägare på men inte förrän 2013 sålde vi bostadsrätten och fick 1'285'000kr.Nu skall detta deklareras och vi hade räknat med uppskov på hela beloppet minus mellanskillnaden eftersom villan var billigare än lägenheten, nu säger min mäklare som erbjuder hjälp med deklarationsblanketten att vi bara kan få uppskov med halva beloppet. Dvs. den vinstskatt de ca 600'000kr vi tjänade på affären ger kan bara tillgodoräknas på min 50% andel av den nya villan, vilket innebär att vi bara kan få uppskov med hälften av den summa vi räknat med.Stämmer detta?Det låter mkt märkligt för mig eftersom vi var gifta och bostadsrätten därmed borde ha räknats som delad, till och med sambolagstiftningen gör ju att bostaden skulle delats i vårt fall vid en separation om vi nu bara varit sambos och inte gifta. Mäklaren säger att detta kunnat lösas om jag bara skrivit över 50% av lägenheten på min fru alldeles innan vi sålde den men att det nu tyvärr inte finns något att göra. Är skattelagstiftningen omodern som inte hanterar detta?
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Det är skillnad på vad som gäller ägodelar under äktenskapet och när makar skiljer sig. Även om ägodelar skulle räknas som giftorättsgods som ska delas vid en skilsmässa innebär inte detta att de båda makarna äger dessa gemensamt under tiden för äktenskapet. Samma sak för bohag och bostad vid samboskap, även om dessa skulle komma att uppfylla kraven för att delas vid en bodelning i anledning av samboskapets upplösande.Det är enbart den som äger en bostadsrätt som ska deklarera försäljningen. Det är alltså enbart ägaren som har en vinst från försäljningen att beskatta, vilken denne kan begära uppskov med. Det maximala uppskovsbeloppet per bostad är dock detsamma oavsett om man är en eller flera ägare till den sålda bostaden, det vill säga 1 450 000 kr. Den som står som ensam ägare till den sålda bostaden kan få hela beloppet registrerat på sig medan den som står som ägare till hälften maximalt kan få halva beloppet, dvs 725 000 kr, registrerat på sig etcetera. Se 47 kap. 7 § 2 st och 8 § 2 st inkomstskattelagen.Det som blir skillnad i och med att du stod som ensam ägare till den sålda bostadsrätten och sen som ägare till hälften av den nya fastigheten är att ditt inköpspris för fastigheten blir lägre i förhållande till din vinst från bostadsrätten än om du stått som ensam ägare till även fastigheten, eller som hälftenägare till bostadsrätten. Därmed blir det slutgiltiga uppskovet som du har möjlighet att begära lägre. Hur uppskovsbeloppet beräknas framgår av 47 kap. 7 § 1 st inkomstskattelagen. Du kan också räkna ut ditt eventuella uppskovsbelopp under avsnittet H på Skatteverkets blankett K6 Försäljning - bostadsrätt. I din fråga har du inte angett samtliga siffror/datum som skulle behövas för att med säkerhet beräkna ett eventuellt uppskov för din räkning, men ett överslag på de siffror du har angett tyder snarare på att du inte kommer att ha möjlighet att få uppskov med någon del av vinsten. Din mäklare har rätt i att ni hade kunnat undgå detta utfall och istället fått uppskov med del eller hela vinsten om ni innan försäljningen av bostadsrätten hade överlåtit hälften på din fru, vilket inte går att korrigera i efterhand. Ett annat alternativ skulle vara om du istället stått som ensam ägare till den nya fastigheten (eller om ni istället hade köpt en dyrare bostad). Beroende på bland annat vilka in- och utflyttningsdatum ni har från och till de olika bostäderna kan det möjligen gå att komma runt en beskattning av hela vinsten under 2014 (alltså att få ett uppskov) genom att överlåta fastigheten på nytt i flera steg så att du kan förvärva hela fastigheten vid ett och samma tillfälle inom de tidsramar som krävs. Villkoren för uppskov hittar du i 47 kap. 2-5a §§ inkomstskattelagen. Sen är det möjligt att det inte går att göra med hänsyn till lån/säkerhet etcetera. Om ni vill vara säkra på om detta är ett förfarande som skulle vara genomförbart för er räkning skulle jag råda er att kontakta en jurist.Du har annars möjlighet att istället ansöka om preliminärt uppskov med vinsten genom att inte uppge den köpta fastigheten som ersättningsbostad, 47 kap. 8 § 1 st inkomstskattelagen. I så fall kommer du behöva återföra beloppet till beskattning nästkommande beskattningsår, 47 kap. 9 § 1 st inkomstskattelagen, förutsatt att ingen annan ersättningsbostad har införskaffats som uppfyller kraven i 47 kap. 9 § 2 st inkomstskattelagen. För uppskov ska en schablonintäkt tas upp i deklarationen på 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek vid ingången på beskattningsåret, 47 kap. 11b § inkomstskattelagen.Inkomstskattelagen hittar du här.Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

Sambos skattskyldighet på grund av återfört uppskovsbelopp

2013-11-08 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Mitt samboförhållande har tagit slut. Vi köpte 2000 en villa ihop som vi äger 50 % var. Innan ägde vi var sin fastighet. Nu vid bodelning kräver mitt ex att jag ska betala 50 % av hans uppskjutna reavinstskatt för villan han sålde innan vi flyttade ihop. Tycker inte att det är rättvist eftersom vi köpte huset med lika villkor och hade lika mycket pengar att lägga in som första insats. Har läst några svar på liknande frågor, men vill gärna få ett eget svar på frågan. Undrar också om jag kan hitta några rättsfall som tillstyrker ert svar. Tacksam för ett snabbt svar! Med vänlig hälsning En trött kämpe
Thomas Hefner |Hej,Som jag uppfattar situationen är det väldigt osannoliktSom jag förstår frågan vill din fd sambo att du skall betala skatten på återfört uppskovsbelopp som denne fått för försäljningen av sin första fastighet, och som gavs med anledning av köpet av en villa tillsammans med dig. Nu har ni alltså sålt den gemensamma villan och den fd sambon har då fått återföra sitt uppskovsbelopp till beskattning.Skatten som denne är skyldig är skatt på en vinst som denne har gjort tack vare sitt tidigare ägande av en fastighet. Den enda eventuella möjligheten till att den andra sambon skulle få betala sådan skatteskuld skulle vara om bodelning enligt sambolagen skett, och i så fall endast med den egendom som ingått där. Som jag förstår har inte bodelning skett. Notera dock att sambon kan kräva bodelning inom ett år från att samboförhållandet har upphört. Se sambolagen https://lagen.nu/2003:376. Notera 8 §. Även vid bodelning är det tveksamt om skatteskulden förfallit till betalning då samboförhållandet upphörde. Sannolikt hade den inte det, och då kan den inte heller täckas med egendom i bodelningen.Det finns annars ingen juridisk anledning till att någon annan än den skattskyldige själv kan tvingas att betala skatten på vinsten som denne gjort. Jag ser ingen anledning till att försöka hitta stöd i rättsfall eftersom det är väldigt klart.