Överföring av uppskovsbelopp i anledning av bodelning vid äktenskapsskillnad

2013-11-04 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Vi sålde våran gamla bostadsrätt med vinst, och samma år köpte en ny lägenhet där vi kunde begära slutgiltig uppskov för vinsten som kom från den gamla bostadsrätten. Nu är det så att vi kanske kommer att skilja oss och flytta isär där den ena bor kvar i nämnda lägenhet. Hur kan man göra, så att mitt uppskov (Vi delade detta, 50% var, på våra skattesedlar) återförs till den nuvarande lägenheten? Då jag är den avflyttande så är jag inte heller intresserad av att krångla allt för mycket och är inte intresserad av att tjäna nått. Utan bara "bli av" med uppskovsskulden. Annars så måste jag väl värdera lägenheten och bli utköpt eller nått? / A
Ida Walhagen | Hej, och tack för din fråga! Uppskovsbelopp ska återföras till beskattning vid avyttring av den bostad som uppskovet är registrerat på (ersättningsbostaden). Vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad (eller upplösande av samboförhållande) anses dock inte avyttring ha skett, 47 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229). Vid sådan bodelning ska det uppskovsbelopp som är registrerat på bostaden överföras till den make/maka som övertar bostaden (se 32.5.4 i Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering Del 2 som finns att tillgå på www.skatteverket.se). Rent praktiskt löser man det genom att kontakta Skatteverket och begära att uppskovsbeloppet ska överföras till den andra parten med anledning av att denne har övertagit bostaden vid bodelningen. Vänligen

Uppskovsavdrag vid samboende i samägd fastighet.

2013-09-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, jag har följande fråga. Jag har haft ett sambo förhållande som nu upphört. Vi bodde i ett radhus som vi pga ¨skilsmässan¨ blev tvungna att sälja. Enligt ägande förhållandet var jag ägare till 2/3 och sambon (s) till 1/3. Lånen fördelades till hälften var. Reavinsten fördelades enligt detta. För att realisera köpet av radhuset såldes en lägenhet som jag ägde ensam ( s flyttade in i lägenheten efter det att jag köpt den) hela reavinsten på min lägenhet lades in i huset, alltså min reavinst. Eftersom vi sålde radhuset inom ett år så måste jag nu betala reavinst skatt på lägenheten nu. Hela reavinstskatten ligger på ca 55000. Nu vill jag att s skall vara med och betala denna reavinst skatt då jag betraktar det som ett ¨lån¨ av skattemyndigheten. Vad är det som gäller. MVH Sigström
Thomas Hefner |Hej,Du är ensam betalningsskyldig på skatten på kapitalvinsten för bostadsrätten som du nu skall ta upp till beskattning. Skattemässigt räknas det inte som ett lån.Enda möjligheten för dig att undvika att behöva betala skatt på den tidigare vinsten från bostadsrätten är att köpa en ny bostadsfastighet eller bostadsrätt inom snart tidJuridiken:Regler om uppskovsbelopp finns i 47 kapitlet i inkomstskattelagen, som du hittar https://lagen.nu/1999:1229#K47. I kapitlet finns inga regler om sambeskattning och reglerna gäller endast för en enskild skattskyldig. När du sålde bostadsrätten och sedan köpte en ny fastighet så fick du rätt till ett uppskovsbelopp enligt 7 § som du drar av. När du senare säljer den nya fastigheten skall du ta upp det här beloppet till beskattning enligt 11 §. Det spela ingen roll om du delat på en fastighet med någon annan, uppskovsbeloppet har endast beräknats på din andel. Notera att det finns inga speciella skatterättsliga regler för sambos som inte har barn ihop, de behandlas som vilka två personer som helst. Undantaget är om de har barn ihop. Då räknas de skatterättsligt som gifta så länge de förblir samboende. 

Gåva av fastighet från privatperson till företag

2012-11-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Vid gåva av fastighet från privatperson till företag övergår nedlagd anskaffningsutgift till gåvomottagaren, även uppskjuten skatt hos gåvogivaren övergår. Är det så att företaget upptar mellanskillnaden som vinst eller förlust?
Catarina Cali |Hej och tack för din fråga! I det följande kommer jag att använda förkortningen IL vid hänvisning till inkomstskattelagen (se lagtext https://lagen.nu/1999:1229). Vid gåva av fastighet och andra tillgångar inträder gåvotagaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se 44 kap. 21 § 1 st. IL). Denna regel ger uttryck för den s.k. kontinuitetsprincipen och innebär mycket riktigt att den tidigare ägarens anskaffningsutgift övergår till gåvotagaren. Vid gåvotagarens framtida försäljning av tillgången kommer kapitalvinsten därmed att omfatta värdestegring som uppstått under såväl den tidigare ägarens som gåvotagarens innehavstid. Jag utgår ifrån att den uppskjutna skatten som du talar om är möjligheten till uppskov enligt 47 kap. IL och att detta uppskovsbelopp hänför sig till en fastighet som du redan sålt. Enligt 47 kap. 11 § 1 och 3 st. IL ska ett tidigare beviljat uppskovsbelopp återföras till beskattning vid den tidpunkt då den nya fastigheten (alltså din nuvarande) säljs eller ges bort. Du kommer alltså att bli tvungen att ta upp uppskovsbeloppet till beskattning vid den tidpunkt då du ger fastigheten till företaget. Företaget övertar som sagt den tidigare ägarens anskaffningsutgift. Företaget ska emellertid inte ta upp något till beskattning förrän företaget i sin tur säljer fastigheten. I enlighet med den s.k. realisationsprincipen gäller enligt 44 kap. 26 § IL (genom hänvisning i 14 kap. 9 § IL) att kapitalvinster ska tas upp tas upp som intäkt (och därmed beskattas) det beskattningsår då tillgången säljs. Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar, Catarina Cali

Uppskovsavdrag, när ska ersättningsbostaden förvärvas?

2010-02-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag sålde en bostadsrätt oktober 2008. Har nu köpt en ny lägenhet i januari 2010. Har ansökt om uppskov på reavinstskatt, men fått avslag. Finns det någon möjlighet att överklaga - och lyckas, enligt inkomstskattelagen? Tack på förhand!
Gustav Nittby |Hej, Reglerna om uppskov finner du i Inkomstskattelagen (IL) 47 kap. Enligt 2§ får en skattskyldig göra avdrag för uppskovsbelopp om han 1. tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad, (3§) 2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad, och 3. har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden. Enligt 47 kap. 5a§ räknas inte som ersättningsbostad en bostad som förvärvas tidigare än året före eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttras. Ersättningslägenheten skulle m.a.o. ha kunnat förvärvas tidigast den 1 januari 2007 och senast den 31 december 2009. Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229#K47 . Med vänlig hälsning, Gustav Nittby

Uppskovsavdrag för andel i gemensam fastighet vid äktenskapsskillnad

2013-09-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Jag och min man ska skiljas och han vill lösa ut mig ur vår gemensamt ägda villa. Nu till mina två frågor: jag har tidigar fått uppskov vid två fastighetsförsäljningar (bfr) och har ett uppskovsbelopp á 533 333 kr. Om han löser ut mig kommer han att överta det beloppet, antar jag (för jag får väl inte ta med mig uppskovsbeloppet till min nya bostad - ska köpa en brf?) och då är frågan hur mycket detta ska påverka det belopp han ska betala mig? Ska vi dra av skatten (22%) på de 533 333 kr? (= 117 333 kr) från köpebeloppet? Eller finns det något sätt jag kan ta med mig uppskoven från tidigare bostadsförsäljningar till mitt nya boende i en brf? Sen undrar jag också om jag måste låta honom lösa ut mig eller om jag har rätt att begära en försäljning, då alla mäklare är överens om att jag förlorar ganska mycket pengar på att låta honom lösa ut mig? Ett jättestort tack i förväg för hjälpen! Hälsningar Helena
Thomas Hefner |Hej,Du får ta med dig uppskovsbeloppet eftersom det är knutet till dig som person och din skattskyldighet, och inte till fastigheten. Förklaring: Av 47 kapitlet Inkomstskattelagen, som du hittar https://lagen.nu/1999:1229#K47, följer att uppskovsbeloppet är knutet till den skattskyldige och transaktioner som denne genomför.Vad gäller utlösning av gemensam bostad står i äktenskapsbalken det att den make som "bäst behöver" bostaden  har rätt att lösa ut den andra maken. Det anses bero på vilken av makarna som skall ha vårdnaden om barnen, har lättast att hitta en ny bostad etc. För att få lösa ut den andres andel måste man också kunna visa att det är skäligt. Det ska också alltid ske till marknadspris. Se 8 och 10 §§ i 11 kapitlet i äktenskapsbalken, som du hittar https://lagen.nu/1987:230#K11P8.

Uppskovsavdrag för hyresfastighet

2013-09-14 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, vi har en hyresfastighet i bolaget som funderar på att sälja och eventuellt köpa något nytt utomlands. Får man skjuta över reavinsten vid köp inom EU?
Thomas Hefner |Hej,Enligt 1 § 47 kap inkomstskattelagen (IL), som du hittar https://lagen.nu/1999:1229, medges uppskovsbelopp för privatbostadsfastighet. Med hyresfastighet antar jag att du menar att du hyr ut fastigheten och inte bor där själv, varför det är en näringsfastighet. För sådan medges inte uppskovsbelopp. Vad som är en privatbostadsfastighet definieras i 8 och 13 §§ i 2 kap IL. Notera att allt som inte är en privatbostadsfastighet enligt 14 § 2 kap är en näringsfastighet,.

Återföring av uppskovsbelopp

2010-05-09 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Jag sålde en lägenhet med 1999 och fick betala skatt på vinsten i årets deklaration. Jag har för mig att skatten på kapitalvinster för fastigheter låg på 15% på den tiden, men det såg ut som att jag betalade 22% nu. Är det rätt?
Andreas Vinqvist |Hej, Då du sålde fastigheten 1999 men tar upp den till beskattning först nu antar jag att du begärde uppskov med kapitalvinstbeskattning. När beloppet återförs för beskattning gäller den nuvarande skattesatsen för kapitalvinster och inte den som gällde vid försäljningen. För årets deklaration uppgår skatten till 30 %, men då kapitalvinst på bostäder enbart ska tas upp till 22/30 blir den "verkliga" skatten 22 %. Vänligen,

Permanentbostad

2010-02-23 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, jag har använt min bostadsrätt som permanentboende de senaste fyra åren. Jag har dock varit folkbokförd hos mina föräldrar som bara bor några kvarter därifån. Jag ämnar nu sälja min bostadsrätt och skulle vilja göra ett uppskov av reavinstskatten. För att göra detta behöver jag kunna bevisa att jag har använt bostaden som permanentboende. Vad skulle kunna vara tillräcklig bevisning för detta?
Maria Holme |Hej, Som du skriver är det endast vid avyttring av permanentbostad som uppskovsmöjligheten kan utnyttjas enligt 47 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL), se https://lagen.nu/1999:1229. Vad som är en permanentbostad definieras i 47 kap. 3 § IL, se https://lagen.nu/1999:1229. Lagrummet talar om begreppet ”bosatt”. Det finns inget formellt krav på att man måste ha varit folkbokförd i bostaden. Har man inte varit folkbokförd på adressen måste man dock bevisa att man varit bosatt i den avyttrade bostaden. Exempel på faktorer som tyder på bosättning är om du exempelvis haft din post eftersänd till den avyttrade bostaden. Med vänliga hälsningar