Uppskovsavdrag

2010-01-14 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |om jag säljer en bostadsrätt för 70 000 och köper en för 100 000 behöver jag skatta då. har bott många år i lägenheten
Gabriella Rondahl |Hej!Beskattningen av vinst vid försäljning av en bostad minskar det kapital som kan investeras i en ny bostad. För att undvika inlåsningseffekter har lagstiftaren infört vissa regler som innebär att man kan skjuta upp beskattningen av vinsten. Reglerna finns i 47 kap inkomstskattelagen. Villkoren för det s.k. uppskovsavdraget finns i 2-6 §§. Uppskovsavdrag kan erhållas vid avyttring av en permanentbostad. Med avyttring avses bland annat köp, byte och gåva. En permanentbostad är en ursprungsbostad. Detta är en privatbostad i en stat inom EES-området som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad enligt 47:3 IL. Bostaden kan även vara en bostadsrätt, som i ditt fall. För att det skall betraktas som en permanentbostad krävs det vidare att du har varit bosatt på den i minst ett år före försäljningen, eller under minst tre av de senaste fem åren. Det krävs även att din kapitalvinst uppgår till minst 50 000 kr. Huvudregeln vid beräkningen av kapitalvinsten finns i 44:13-14 IL. Kapitalvinsten utgör ersättningen för bostaden minskad med omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffnings och förbättringsutgifter. Se kapitel 47 IL, för vad som gäller för omkostnadsbeloppet vid bostadsrätter. Till sist krävs det att du förvärvar eller avser att förvärva en ny bostad (ersättningsbostad). Med ersättningsbostad avses en tillgång i en stat inom EES-området, se 5§. I ditt fall verkar villkoren för uppskovsavdrag vara uppfyllda. Detta förutsatt att försäljningen har inbringat en vinst som överstiger 50 000 kr. Enligt 7 § erhålls uppskovsavdrag med ett belopp lika med kapitalvinsten, om ersättningen för ersättningsbostaden uppgår till minst samma belopp som ersättningen för ursprungsbostaden vilket det gör i ditt fall. När du avyttrar din nya bostadsrätt skall uppskovsavdraget återföras till beskattning.Har du gjort en vinst vid försäljningen av din ursprungliga bostadsrätt kommer du således inte att undgå beskattning för denna. Det som du egentligen skall skatta för vid försäljningen kan du skjuta upp till ett senare tillfälle. Hälsningar,