Vilket anskaffningsvärde gäller vid blandat fång?

2019-01-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, om jag har fått köpa en bostadsrätt (500k) för under marknadsvärdet (1000k), då räknas resten som gåva. Vad gäller vid senare försäljning till då nytt marknadsvärde (1500k), ska min vinst räknas utifrån mitt inköpspris eller marknadsvärdet vid ursprungliga inköpet/gåvan?Tack
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör reglerna om kapitalvinst som regleras i inkomstskattelagen (IL). För besvarandet av din fråga är 44 kap. IL av intresse.Vad gäller vid gåva?Du har helt rätt i att resterande del som understiger marknadsvärdet men överstiger ditt vederlag är att räkna som gåva. Ett förvärv genom både ett köp och en gåva kallas för ett blandat fång. När en tillgång förvärvas genom gåva träder förvärvaren in i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det här betyder att förvärvaren tar över överlåtarens inköpspris och andra skattemässiga detaljer.I ditt fall utgjorde ena halvan av förvärvet ett köp och den andra halvan en gåva. Det innebär att du har trätt in i den tidigare ägarens skattemässiga situation med endast 50 % av förvärvets värde. Den tidigare ägaren är med andra ord den du fick gåvan av.Hur ska vinsten (kapitalvinsten) räknas?Enligt 44 kap. 13 § IL beräknas kapitalvinsten i stora drag genom skillnaden mellan ersättningen för tillgången minskat med tillgångens omkostnadsbelopp. Din fråga tar sikte på ditt omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsvärdet (inköpspriset) ökade med vissa andra utgifter. I ditt fall är det alltså av relevans att avgöra vad anskaffningsvärdet för din bostadsrätt egentligen är.Ditt anskaffningsvärde för 50 % av bostadsrätten är 500 000 kr som du har erlagt i ett köp. För resterande 50 % av bostadsrätten har du på grund av gåva inträtt i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Ditt anskaffningsvärde för dessa 50 % utgörs därmed av hälften av den tidigare ägarens anskaffningsvärde. Det totala anskaffningsvärdet som ska läggas till grund för din kapitalvinst är alltså: 500 000 kr + 50 % av den tidigare ägarens anskaffningsvärde.SammanfattningAv din bostadsrätt utgör den ena halvan ett köp och den andra halvan en gåva. För att ta reda på vilket värde din vinst ska utgå ifrån ska alltså anskaffningsvärdet för bägge halvor sättas ihop. I ditt fall ska din kapitalvinst alltså beräknas utifrån: 500 000 kr + 50 % av den tidigare ägarens anskaffningsvärde.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Dödsbodelägares ansvar för Skatteskulder vid försäljning av fastighet

2019-01-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min fru var ensam arvtagere etter sin pappa som dog 1992. Han var svensk, men bodde i Norge. Han hadde en stuga i Lysekil. Denne stugan sto på pappas dödsbo i alle år. Min fru solgte stugan i 2017. Stugan sto skriven på pappas dödsbo i alle år. Mäklaren sa det inte blev nogon skatt av dette, men nå har pappas dødsbo fått ett skattekrav om 150 000 kr. Skattekravet er mot pappas dödsbo, men der finns jo ingen pengar. Måste min fru betala dette skattekravet ? Min fru er norsk medborgare och har bodd i Norge i alle år, men var svensk til hon ble 21 år (67 i dag).Vänligen
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige kan man vara begränsat skattskyldig eller obegränsat skattskyldig beroende på vilken koppling man har till Sverige (vilket reglerar på vilka inkomster man ska betala skatt på). När det gäller fastigheter så ska man alltid beskattas i Sverige för vinster från försäljning av fastigheter som är belägna i Sverige vilket framgår av 3 kap.18 § tionde punkten inkomstskattelagen (IL). Så medborgarskapet är därför inte viktig i denna fråga. Skattesats När det rör fastigheter ska en vinstskatt betalas på 22% av den vinst man har gjort när man säljer en fastighet vilket framgår av 65 kap 7 § IL och 45 kap. 33 § IL. Köps en fastighet för 100 000 kr och sedan säljs för 1 100 000 kr ska det alltså skattas på 1 000 000 kr (1 100 000 kr – 100 000 kr =1 000 000). Skatten blir då 22% av vinsten vilket alltså innebär att skatten blir 220 000 kr ( 1 000 000 kr x 0,22 = 220 000 kr). I ert fall så har alltså försäljningen gett en vinst på ca 700 000 kr vilket föranleder en skatt på ca. 150 000 kr. Ansvar för skulder Alla skatter som dödsboet har ska dödsboet betala med de tillgångar som finns hos dödsboet. I din fråga nämner du att dödsboet inte har några pengar trots att en fastighet (tillgång) som tillhörde dödsboet har sålts. Det innebär att ett arvskifte måste ha skett (till din fru) som var den enda arvtagaren, alltså att hon har fått vinsten från försäljningen av stugan. Fastigheten var en tillgång hos dödsboet och då ska tillgångarna täcka skulderna hos dödsboet. Att tillgången har gått över till din fru innebär att din fru blir ansvarig att täcka skatteskulden med dödsboets tillgångar (som nu din fru har fått). Dödsbodelägare ansvarar för att den avlidnes samt dödsboets skulder blir betalda. I ditt fall när en fastighet har sålts är dödsbodelägaren ansvarig för att reavinstskatten blir betald (alltså skatten på vinsten från försäljningen). Har det inte blivit någon vinst på försäljningen av fastigheten ska dock ingen skatt betalas. Enligt 23 kap 1 § Ärvdabalken så förrättas arvsskiftet av arvingarna själva vilket då innebär att din fru har fått bestämma när dödsboets tillgångar ska tillfalla henne. Här kunde din fru ha väntat med arvskiftet så pengarna från försäljningen av stugan hade täckt skatteskulden och då istället fått ut ett mindre arv. Nu har istället arvskiftet skett innan alla skulder är betalda. Hade din fru istället ärvt fastigheten och sedan sålt fastigheten hade skattesituationen blivit densamma. När dödsbodelägare inte ansvarar för skulder Hade det dock funnits skulder som översteg de tillgångar som dödsboet hade/har haft ansvarar man inte som dödsbodelägare för dessa skulder men i detta fall har det funnits tillgångar som ärvts av din fru, dessa måste då självklart betalas. Vad mäklaren menar när han säger att fastigheten inte behöver beskattas är för mig osäkert, då alla vinster från fastighetsförsäljningar inom svensk mark ska beskattas i Sverige. Handlingsplan -kontakta Skatteverket (om ni inte dragit av mäklarkostnader/förbättringskostnader eller liknande, eller om en vinst på ungefär 700 000 kr från försäljningen inte har gjorts) -Har inget fel skett (alltså att en vinst på ca 700 000 kr har gjorts) ansvarar din fru tyvärr för den skatteskulden och ska då betalas till Skatteverket genom dödsboet. Har du några ytterligare frågor eller behöva komma i kontakt med mig når du mig på marcus.karlsson@lawline.se Med vänliga hälsningar,

Beskattning av kapitalvinster

2018-12-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min syster ärvde pappas bostadsrätt då han avled. I bouppteckningen värderades bostaden till 1 100 000. Jag sålde min andel för 550 000 till min syster som lät sin dotter i sin tur köpa den. Arvsskatten är ju slopad men jag förstår att jag måste betala skatt ändå och jag vill veta hur mycket det blir.Mvh Leena
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förvärv genom arv eller testamente är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen).När du säljer din del av bostadsrätten till din syster, kommer du att beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången (550 000 kr) minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Med att du har förvärvat bostadsrätten genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, du kommer att träda in i din pappas skattemässiga situation. Detta betyder att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som hälften av det din pappa köpte bostadsrätten för (med att det är enbart hälften av bostadsrätten som säljs), ökad med hälften av eventuella kostnader för förbättrande reparationer och underhåll som din pappa har gjort i bostaden (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten = 550 000 – utgifter för avyttringen – 1/2 anskaffningsutgiften – 1/2 förbättringsutgifter Skattesatsen på kapitalinkomster är 30 % av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen). Med Vänliga Hälsningar

Hur beskattas kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt som förvärvats genom en blandning av gåva och köp?

2018-12-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA | Hej. Jag har möjlighet att via min morfar få en bostadsrätt värderad till 5 miljoner för 2,5 miljoner. Jag har förstått att en del kommer att räknas som försäljning och en del som gåva. Men vad gäller rent kapitalvinstmässigt om jag säljer denna om ett år? Hans inköpspris var 1 miljon, kommer det räknas från hans, mitt eller en blandning då en del blir gåva och en del köp?
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om kapitalvinstbeskattning finns i inkomstskattelagen. När du avyttrar bostadsrätten ska man beräkna om det uppkommit en kapitalvinst. För att beräkna en kapitalvinst ska man ta upp ersättningen för att avyttra den och sedan dra av tillgångens omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet består av utgifter för att anskaffa bostadsrätten samt utgifter för att förbättra den. Om resultatet av den beräkning blir att det uppstår en kapitalvinst ska den tas upp till 22/30-delar eftersom det verkar handlar om en privatbostadsrätt. För att kunna göra denna beräkning och se om det uppstår en kapitalvinst måste vi reda ut vad som gäller vid när en bostadsrätt överlåts dels genom gåva, dels genom köp. Överlåtelsen av bostadsrätten från din morfar till dig innehåller en gåvodel och en köpdel. En överlåtelse genom en gåva är inte en avyttring och utlöser ingen kapitalvinstbeskattning av givaren. Istället inträder du som förvärvare i din morfars skattemässiga situation när det gäller anskaffningsutgiften. Eftersom överlåtelsen dels är en gåva och dels ett köp kallas detta för blandat fång. När det gäller bostadsrätter använder man en metod som kallas delningsprincipen för att reda ut hur beskattningen ska gå till. Det innebär att överlåtelsen delas upp i en gåva och ett köp.I ditt fall har du fått köpa bostadsrätten för hälften av marknadsvärdet. Detta innebär enligt delningsprincipen att du anses ha köpt 50 % av bostadsrätten för 2.5 miljoner och resten anses du ha fått i gåva. För den halvan som du köpt får du alltså använda 2.5 miljoner som anskaffningsutgift. För den delen du fått i gåva så kommer du träda in i din morfars skattemässiga situation. Detta innebär att du får använda hälften av hans anskaffningsutgift för den halvan som du fått genom gåva, alltså 500 000 kr. Hade du i stället fått hela bostadsrätten som en gåva hade du fått använda hans inköpspris på 1 miljon som anskaffningsutgift för hela bostadsrätten. Om vi för att ta ett exempel säger att du säljer bostadsrätten för 6 miljoner om ett år så kommer resultatet bli: 6 miljoner – 2.5 miljoner (anskaffningsutgiften för köpdelen) – 500 000 (anskaffningsutgift för gåvodelen) = 3 miljoner. Vinsten på 3 miljoner ska tas upp till 22/30-delar alltså 2 200 000 kr och skattesatsen är 30 % vilket resulterar i en slutlig skatt på 660 000 kr. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

​Behöver man skatta på hus man fått genom bodelning?​

2019-01-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag övertog vårat gemmensamma hus genom bodelning förra året, lån å allt. Undrar om jag ska beskattas året efter? Vi skildes på papperet förra året också.
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Kort och gott kan sägas att förvärv av fastighet genom bodelning är skattefritt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Ingen av er kommer alltså behöva betala någon reavinstskatt för huset i detta läge. Däremot kommer du behöva betala skatt för hela vinsten den dag du säljer fastigheten. Din skatt kommer då att beräknas med utgångspunkt ert gemensamma inköpspris (44 kap. 21 § inkomstskattelagen).Det som däremot händer nu när du tagit över hela fastigheten är att du kommer behöva betala hela fastighetsavgiften. Vem som betalar fastighetsavgiften avgörs av vem som stod som ägare vid årets ingång. Om ni båda stod på lagfarten den 1 januari 2018 kommer ni alltså båda betala fastighetsavgift i deklarationen för förra året (den som ni får i år). Om ni under 2018 anmält överlåtelsen till lantmäteriet så att du står ensam på lagfarten kommer hela fastighetsavgiften att finnas förtryckt i din deklaration nästa år. (lagen om kommunal fastighetsavgift)Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Beskattning av kapitalvinster

2018-12-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi är tre syskon som ärvt en gård.Jag vill att mina syskon köper ut mig vid arvskifte? Behöver jag då betala skatt på den summan de köper ut mig för?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förvärv genom arv eller testamente är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen) vilket innebär att du inte beskattas när du väl tar emot arvet. Dock när du säljer din del av fastigheten till dina syskon gör du en vinst vilken beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången (den summan de köper ut dig för) minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Med att du har förvärvat fastigheten genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, du kommer att träda in i arvlåtarens skattemässiga situation. Detta betyder att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som 1/3 av det arvlåtaren köpte gården för, ökad med 1/3 av eventuella förbättrande reparationer och underhåll som arvlåtaren har gjort i gården (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten = ersättningen för den avyttrande tillgången – utgifter för avyttringen – 1/3 anskaffningsutgiften – 1/3 förbättringsutgifter.Med Vänliga Hälsningar

Betalar arvtagare eller dödsboet vinstskatt på ärvd bostadsrätt?

2018-12-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi är 6 kusiner som ärver min farbror.Han har testamenterat bostadsrätten till mig och min bror och bankmedel och lösöre delas lika mellan kusinerna. Betalar dödsboet eller jag och min bror vinstskatt på bostadsrätten.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om beskattning hittar vi huvudsakligen i Inkomstskattelagen (IL).Vinstskatten betalas vid försäljningen av bostadsrätten och innebär därmed att det blir den som säljer bostadsrätten som också blir den som betalar vinstskatten. Denne kommer då träda in i överlåtarens, dvs er farbrors, skattemässiga situation (se 44 kap. 21 § IL). Detta innebär att den som säljer kommer ta upp överlåtarens omkostnadsbelopp och därmed få göra samma avdrag som överlåtaren skulle ha fått göra. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur beräknas skatten vid försäljning av bostadsrätt?

2018-12-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Om man säljer sin obelånade bostadsrätt som idag har ett värde på ca 3,2 miljoner Sek men denna lgh belånades för x-antal år sen för ca. 600.000 - uppstår vinsten i detta fall på denna mellanskillnad som sedan ska beskattas? Hur hög blir skatten i så fall (på ett ungefär?) 600.000 Sek fick mina föräldrar låna då för denna lgh det rör sig om. Idag äger jag denna bostadsrätt och den är obelånad.
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kapitalvinsten som ska beskattas beräknas på följande sätt (44 kap. 13 § inkomstskattelagen):Ersättningen som fås vid försäljning - försäljningsutgifter (t.ex. mäklarkostnader) - omkostnadsbeloppet.Omkostnadsbeloppet utgörs av utgifter för anskaffning av bostadsrätten samt förbättringsutgifter (44 kap. 12 § inkomstskattelagen).Utgifter för anskaffning är helt enkelt det värde som bostadsrätten köptes för. Jag antar att du fått lägenheten av dina föräldrar genom arv eller gåva. Detta innebär att du träder in i deras skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen) och därmed "övertar" det anskaffningsvärde som de hade för bostadsrätten. Avseende förbättringsutgifter är detta utgifter som förbättrat lägenheten i form av t.ex. renoveringar av olika slag (jfr. 46 kap. 9-10 §§ inkomstskattelagen). För att förbättringsutgifter ska få räknas med måste de vara minst 5 000 kronor/år (46 kap. 8 § inkomstskattelagen). Vissa förbättringsutgifter måste även skett inom fem år från avyttringen samt innebära att bostadsrätten är i bättre skick än när den köptes (46 kap. 10 § inkomstskattelagen). Utöver detta kan vinsten även påverkas av reparationsfonder och ifall det skett något kapitaltillskott till bostadsrätten. Detta är uppgifter som din bostadsrättsförening har. 22/30 av kapitalvinsten ska beskattas (46 kap. 18 § inkomstskattelagen). Resultatet ska sedan beskattas med 30 % (65 kap. 7 § inkomstskattelagen).Skatteverket har en beräkningshjälp som kan vara användbar för att räkna ut den ungefärliga skatten som ska betalas.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,