Skatt på vinst vid försäljning av bil

2011-09-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Om jag köper en bil och sedan säljer den för 10 000 kr mer än vad jag köpt den för, i vilket inkomstslag ska vinsten vid försäljning då ske?
Emil Görrel |Hej! Vinsten ska, i förevarande fall, beskattas i inkomstslaget "kapital". Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Kapitalvinstbeskattning av ärvd fastighet?

2011-07-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Fick en fastighet i gåva. Förskott på arv. Min mor bodde kvar till sin död. Fastigheten nu såld. Ska vinsten beskattas trots att den är ett arv?
Niklas Sinander |Hej, Enligt inkomstskattelagen (44 kap 21 § 1 st) inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation om tillgången förvärvas genom bland annat arv. Det innebär att tjugotvå trettiondelar (22/30) av kapitalvinsten skall beskattas (45 kap 33 §). Vad gäller kapitalvinstbeskattningen görs alltså ingen åtskillnad för de fall där förvärvaren ärvt fastigheten mot de fall där förvärvaren erlagt betalning för fastigheten. Vänligen

Latent reavinstbeskattning

2011-05-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min syster och jag har fått ett fritidshus i gåva av vår mor. Nu vill min syster lösa ut mig. Två mäklare har värderat och vi har kommit fram till ett medelvärde. Det lär vara praxis att man tar hänsyn till ev framtida reavinstbeskattning för den som övertar. Om min syster tvingas sälja huset ganska snart, finns ju risken att hon efter att ha betalat skatt så att säga får ut mindre än jag fått. Om huset inte säljs förrän om många år, så är ju chansen ganska stor att hon "går med vinst". Hur ska man tänka?
|Hej, Tack för din fråga. När du och din syster fick fritidshuset av eran mor som gåva övertog ni enligt kontinuitetsprincipen i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL) hennes skattemässiga situation. Detta innebär att ni övertog hennes omkostnadsbelopp. När du nu säljer din del av fastigheten till din syster får du enligt 44 kap. 13 § IL skatta för skillnaden mellan ersättningen du fick och det omkostnadsbelopp du har haft för din del av fastigheten. Kontinuitetsprincipen i 44 kap. 21 § blir inte tillämplig då du säljer din del för marknadsvärde. Din syster blir nu ägare till hela fastigheten. Som omkostnadsbelopp får hon dels det tidigare omkostnadsbeloppet hon hade för sin del av fastigheten plus det belopp som hon gav dig i ersättning för din del av fastigheten. När hon i framtiden sedan säljer hela fastigheten får hon precis som du skatta för skillnaden mellan ersättningen och hennes omkostnadsbelopp. Ni behöver alltså inte ta hänsyn till en framtida reavinstbeskattning. Ni skall inte heller ta hänsyn till den eventuella framtida värdestegringen som kan ske. För att förtydliga följer nedan ett enkelt exempel. I exemplet har ingen hänsyn tagits till saker som ökar omkostnadsbeloppet såsom renovering, tillbyggnad m.m. Hänsyn till kvotering och skattesatser och övrigt underskott i inkomstslaget kapital har ej tagits. Mor köpte fastighet för 100.000 kronor. Detta blir då hennes omkostnadsbelopp. Mor ger i gåva till döttrarna A och B, de får 50% vardera. A och B får då ett omkostnadsbelopp på 50.000 vardera. Fastighet värderas till 1.000.000 kronor. A:s del är alltså värd 500.000 kronor liksom B:s del. A köper B:s del för 500.000 kronor. B får gör då en vinst på skillnaden mellan ersättningen och omkostnadseloppet (500.000 - 50.000 = 450.000). B gör då en vinst på 450.000 kronor som hon måste skatta för. A äger nu 100% av fastigheten och har fått ett nytt omkostnadsbelopp som är 50.000 kornor (för sin gamla del) plus 500.000 kronor (för sin nya del), totalt 550.000 kronor. Om A i framtiden säljer för 1.000.000 får hon skatta för skillnaden mellan ersättningen och omkostnadseloppet (1.000.000 - 550.000 = 450.000). A gör då en vinst på 450.000 kronor som hon behöver skatta för. Om A säljer för mer än 1.000.000 kronor så gör hon följaktligen mer i vinst. Här hittar du inkomstskattelagen: https://lagen.nu/1999:1229 Om du har några fler frågor eller om det är något annat du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian

Blandad överlåtelse av bostadsrätt

2010-11-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om jag säljer 82 procent av min bostadsrätt värderat till 1,2 mille till mitt barnbarn och sen skänker resterande 18 % senare.Hur beskattas jag.Och hur beskattas mitt barnbarn. Är det ngn skillnad skattemässigt om det ges som gåva eller förskott på arv?
Annika Winblad von Walter |Hej och tack för din fråga! Jag har förutsatt att din bostadsrätt är en privatbostadsrätt. Kort kan sägas att en privatbostadsrätt är en andel i ett privatbostadsföretag, om den till andelen knutna bostaden är en privatbostad. Ett privatbostadsföretag är exempelvis en bostadsrättsförening som till övervägande del tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar. En privatbostad är bland annat en bostad som helt används av dig som ägare för permanent boende. Om du vill veta mer om definitionen av privatbostadsrätt hittar du det i inkomstskattelagens 2 kap., https://lagen.nu/1999:1229 På Skatteverkets webbplats finns också information om detta, www.skv.se Din vinst på privatbostadsrätten räknar du ut enligt följande: Försäljningspris - utgifter för försäljning - inköpspris - förbättringsutgifter - kapitaltillskott - andel av inre reparationsfond vid försäljning + andel av inre reparationsfond vid köpet + återföring av uppskovsbelopp = vinst/förlust För privatbostadsrätter gäller att 22/30 av vinsten ska beskattas. Om du säljer din bostadsrätt och skriver på köpekontraktet 2010 ska du redovisa försäljningen i deklarationen i maj 2011. Alltså när du deklarerar för dina inkomster under 2010. När man ska bedöma om fastigheten har sålts eller givits bort i gåva sker en jämförelse mellan försäljningspriset och bostadsrättens marknadsvärde. Den del som du säljer till ditt barnbarn för marknadsvärdet kommer att betraktas som en försäljning, medan den del som du ger bort kommer att betraktas som en gåva. Gåvoskatten (och arvsskatten) har slopats i Sverige varför gåvodelen inte utlöser någon skatt. Det är ingen skattemässig skillnad om du ger bort lägenheten som förskott på arv eller som gåva. Båda handlingarna ses som en benefik överlåtelse som normalt inte utlöser kapitalvinstbeskattning. Den del av omkostnadsbeloppet (inköpspris och förbättringsutgifter) som hänför sig till gåvodelen får du inte dra av, utan endast den del som hänför sig till försäljningen. För ditt barnbarn gäller att han eller hon inte kommer att beskattas för köpet eller den del som barnbarnet får i gåva. Däremot när barnbarnet eventuellt säljer bostadsrätten kommer en beskattning att ske av den vinst som eventuellt uppstår. När det gäller gåvodelen av bostadsrätten kommer barnbarnet att överta motsvarande del av omkostnadsbeloppet (inköpspris och förbättringsutgifter). På skatteverkets webbplats (www.skv.se) finns bra information om försäljning av bostadsrätt. Jag hoppas att jag lyckats besvara på din fråga och har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänlig hälsning, Annika Winblad von Walter

Kapitalvinstbeskattning av tillgång som förvärvats genom gåva

2011-09-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej.Har en fråga ang gåva! Fick en Ädelsten av en faster för 3 år sedan i gåva. Visade sig vi värdering vara värd en mycket stor summa pengar. Vad händer skattemässigt om jag säljer denna gåva? Mvh Mattias
Alexander Wagner |Hej! Tack för din fråga Vid försäljning av ett föremål som man har fått i gåva så gäller vissa speciella regler. Eftersom gåvogivaren inte beskattades med anledning av överlåtelsen av ädelstenen och du inte beskattades med anledning av dess mottagande så kommer beskattningen istället att ske _när_ _du_ _säljer_ ädelstenen. Enligt 44:21 Inkomstskattelagen (IL), se https://lagen.nu/1999:1229#K65P7S1. så kommer du så att säga inträda i givarens skattemässiga situation. När sedan kapitalvinsten räknas ut så kommer givarens anskaffningsutgift för ädelstenen att _räknas_ _som_ din anskaffningsutgift för denna. Innebörden av detta är att du alltså inte kommer att skatta på hela den ersättning som du erhåller med anledning av försäljningen av ädelstenen, utan bara på den kapitalvinst som givaren teoretiskt sett hade erhållit om det istället hade varit hon som sålt ädelstenen. Kapitalvinsten beräknas enligt följande: Ersättning - anskaffningsutgift = kapitalvinst (44:13-14 IL, se https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1). Kapitalvinsten beskattas sedan med 30 procent,enligt 65:7 IL, se https://lagen.nu/1999:1229#K65P7S1. Med vänlig hälsning

Överlåtelse av lägenhet genom gåva och uppskov vid framtida avyttring

2011-06-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga angående min situation. Jag är gift och vi bor ihop i en lägenhet som är obelånad som min fru äger. Den är värd ca 3 miljoner. Vi har idagarna köpt hus för 6 miljoner så nu håller vi på att sälja vår lägenhet där det som vi får ut för den ska skjuta in i huset och ta lån på resten. Jag och min fru har kommit överens om att jag ska "få" en miljon av de 3 som lägenheten är värd (eller en andel i lägenheten som ockå blir en andel huset som vi köpter). Hur ska vi göra det på bästa sätt utan att behöva skatta för den del som jag kommer ta del av (och sätta in i vårt nya hus). Behöver vi skatta för det? och hur gör vi det på ett bra sätt för alla? är en gåva en bra lösning? mvh
|Hej, Tack för din fråga. I ditt fall kan det uppkomma beskattning i två fall. Det ena är när din fru säljer en del av lägenheten till dig och i det andra fallet när ni säljer eran lägenhet. +Överlåtelse av del av lägenhet+ I mitt svara antar jag att målet inte är att förflytta pengar emellan er båda. Mitt förslag är att hon till dig genom gåva ger dig 1/3 av bostadsrätten. Då får du det värde på en miljon som du önskade. Av 44 kap 21 § Inkomstskattelagen (IL.) följer att kontinuitetsprincipen gäller i detta fall. Detta innebär att du övertar din frus tidigare skattemässiga situation för den delen som hon ger till dig. Dvs. du övertar hennes omkostnad för denna del. Om hon exempelvis köpte hela lägenheten för en miljon då blir hennes omkostnad för 1/3 av lägenheten 1/3 av en miljon. Detta blir även din framtida omkostnad. Vid beskattning beskattas skillnaden mellan ersättning man får för lägenheten och omkostnadsbeloppet. Genom att din fru ger dig 1/3 del för 0 kronor så behöver hon inte skatta något för överlåtelsen. Detta då hon inte har gjort någon vinst. I Sverige finns det inte längre någon gåvoskatt och beskattning utgår därför inte heller pga. det. Kontentan blir att du blir ägare till 1/3 av lägenheten med 1/3 av din frus omkostnadsbelopp för denna del. Din fru äger 2/3 med 2/3 av omkostnadsbeloppet. Ingen beskattning utgår. +Försäljning av lägenhet och köp av hus+ Vid försäljning av lägenheten behöver ni skatta för vinsten ni gör. Beskattnign sker på skillnaden mellan omkostnadsbeloppet och ersättningen. Dock finns det möjlighet till uppskov. Denna möjlighet ges i 47 kap. IL. Uppskov innebär att du inte behöver beskatta vinsten direkt utan den skjuts framåt i tiden. Istället utgår varje år en schablonskatt på den uppskjutna vinsten med cirka 0,5% (47 kap. 11b § IL). Förutsättningar för att få uppskov med skatten är att du vid försäljning av din bostadsrättt (ursprungsbostad) köper en ny bostad (ersättningsbostad) som du sedan bosätter dig i (47 kap. 2 § IL). Uppskov medges upp till ett tak på 1.450.000 kronor. För att få uppskov med hela vinsten upp till taket krävs det att ersättningen för din nya bostad överstiger eller är lika med ersättningen du fick när du sålde din bostadsrätt (47 kap. 7 § IL). Observera att taket på 1.450.000 kronor gäller för hela huset. Om du blir ägare till 1/2 huset får du ta del av 1/2 uppskovsbeloppet. I ditt fall så innebär det följande. Din skatt blir skillnaden mellan ditt omkostnadsbelopp och ersättningen för din del av lägenheten (dvs. 1/3 av 3 miljoner). Av denna vinst kan du göra uppskov med ett belopp upp till 725.000 (1.450.000/2). Den del av vinsten som överstiger detta belopp måste du dock skatta för. För din fru blir det samma sak men istället blir det skillnaden mellan hennes omkostnadsbelopp och ersättningen för hennes del av lägenheten (dvs. 2/3 av 3 miljoner). Något att tänka på är att se till så att hon inte har en vinst som överstiger 725.000 kronor alternativt att hon genom att äga mer av huset får en större del av uppskovsbeloppet. Detta för att beskattning ska undvikas helt och hållet. Här hittar du Inkomstskattelagen: https://lagen.nu/1999:1229 Har du några fler frågor eller om det är något annat du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian

Skatt på gåvor

2011-04-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag har nyligen fått en gåva (pengar) från min far på ungefär 200 000kr från utlandet. Jag förstår att gåvoskatten är avskaffad sedan 2005, men är jag skyldig att skatta gåvan på annat sätt istället?
Louise Modin |Hej Det finns som du säger ingen gåvoskatt eller annan skatt på gåvor i Sverige. Förmögenhetsskatten är också borttagen, om summan skulle ha gjort så att du kom över den gränsen. Det finns en skatt på gåvor om de kommer från ens arbetsgivare, men så länge som du inte har ett anställningsförhållande till din far så ska du inte skatta på gåva. Om du skulle ge någon form utav motprestation för pengarna så kan det ses som att det inte är en gåva och då måste du betala inkomstskatt på beloppet. Det finns ingen skatt i Sverige som du ska betala om det är en ren gåva, om det skulle finnas några regler i det land där gåva gavs ifrån kan jag inte säga men du ska inte skatta i Sverige. Med vänlig hälsning

Försäljning av bostadsrätt till eller under marknadsvärdet

2010-10-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Får jag skatta för vinst vid försäljning av bostadsrättslägenhet t.barnbarn om jag ger detta en del av vinsten som insats i lägenheten och får barnbarnet skatta för gåvan
Annika Winblad von Walter |Hej och tack för din fråga! Säljer du din bostadsrätt till ditt barnbarn för marknadsvärdet kommer hela försäljningen att betraktas som en försäljning. Vid detta alternativ får du dra av hela omkostnadsbeloppet (inköpspris och förbättringsutgifter). Alternativet innebär också att du betalar skatt på hela vinsten även om du sedan väljer att ge en del av vinsten till ditt barnbarn. Om du ger pengar till ditt barnbarn behöver han eller hon inte betala skatt på gåvan, eftersom gåvoskatten har slopats i Sverige. Väljer du däremot att sälja din bostadsrätt till ett pris som understiger marknadsvärdet betraktas försäljningen delvis som en gåva. Detta kallas blandat fång eller blandad överlåtelse. Vid blandade överlåtelser tillämpas en delningsprincip som innebär att en del betraktas som en gåva och en del som en försäljning. För din egen del innebär detta alternativ att du inte får dra av hela omkostnadsbeloppet för bostadsrätten. Det är endast den del som räknas till försäljningen som du får dra av. Omkostnadsbeloppet som motsvarar gåvodelen kommer ditt barnbarn i stället att överta. Vid detta alternativ betalar du skatt för den vinst du eventuell gör på försäljningen. Gåvodelen kommer inte att beskattas. Ditt barnbarn behöver alltså inte betala skatt på gåvan. På skatteverkets webbplats (www.skv.se) finns bra information om försäljning av bostadsrätt. Jag hoppas att jag lyckats besvara på din fråga och har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen!