Medför innehav av en fritidsfastighet att jag blir obegränsat skattskyldig?

2020-07-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |3 kap 3 § inkomstskattelagenHej, jag bor utomlands (utanför EU) och ska köpa fritidshus i Sverige. Kan jag hyra ut fritidshuset under de månader jag inte är där utan att anses vara obegränsat skatteskyldig i Sverige (kan det ses som att man bedriver näringsverksamt t ex, eller annat)?Vänlig hälsningRob
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vem är obegränsat skattskyldig? I Sverige är utgångspunkten att alla är obegränsat skattskyldiga så länge de inte är begränsat skattskyldiga. Denna definition är väldigt bred, men tydliggörs av lagtexten. 3 kap. 3 § inkomstskattelagen anger att personer som är bosatta i Sverige, personer som stadigvarande vistas i Sverige, och personer som har en väsentlig anknytning till Sverige, är obegränsat skattskyldiga. Personer som stadigvarande vistas i Sverige Om du vistas sex månader eller mer i Sverige kommer det alltid att räknas som att du vistas stadigvarande i Sverige, oavsett om det sker avbrott i vistelsen. Högsta Förvaltningsdomstolen har angett en nedre gräns för när en person ska anses vistas stadigvarande i Sverige. En person som vistas i Sverige under fyra sammanhängande månader, och därutöver spenderar tre veckor av oregelbunden vistelse i Sverige kommer alltså att betraktas som obegränsat skattskyldig. Om du inte vill betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du alltså att behöva förhålla dig till denna gräns. Personer som har har en bostad inrättad för åretruntbruk För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som indikerar att en person har väsentlig anknytning till Sverige. En av dessa är om en person har en bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige. För att en bostad ska anses inrättad för åretruntbruk ska den vara utrustad på ett sätt att den kan bebos under alla årstider, samt att den ska vara belägen på ett sätt som gör att man kan ta sig dit och därifrån utan större besvär året runt. En fritidsfastighet som endast kan användas under sommarmånaderna klassificeras inte som en bostad inrättad för åretruntbruk. En fritidsfastighet som är inrättad för åretruntbruk behöver dock inte per automatik medföra väsentlig anknytning till Sverige. Skatteverket göra en sammanvägd bedömning om dina personliga förhållanden, och faktumet att du kommer att hyra ut den i andra hand tyder på att du inte kommer att anses ha en väsentlig anknytning till Sverige endast på grund av ditt innehav av en fritidsfastighet. Personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige Definitionen av näringsverksamhet återfinns i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen. För att du ska anses bedriva näringsverksamhet ska du bedriva en förvärvsverksamhet självständigt och yrkesmässigt. Att hyra ut en sommarfastighet i andra hand kan inte anses utgöra ett bedrivande av en näringsverksamhet då det finns en tydlig avsaknad av ett yrkesmässigt element. Alltså kommer du inte anses ha en väsentlig anknytning till Sverige på grund av att du hyr ut din fastighet i andra hand. Det finns alltså inte mycket som tyder på att du kommer att betraktas som obegränsat skattskyldig. De omständigheter som dock kan medföra att du ändå betraktas som obegränsat skattskyldig är fastighetens utformning och bestånd, den tid du spenderar i Sverige, samt om du på något annat vis kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Vänliga hälsningar,

När inträder obegränsad skattskyldighet vid inflyttning till Sverige?

2020-06-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag och min fru, samt 2 barn har bott i USA över 10 år och under tiden varit utskriven från Sverige. Vi är båda svenska medborgare.Vi undrar vad skattereglerna säger, ifall vi skulle flytta tillbaka till Sverige i mitten av året. Säg maj manad. Vi har haft utländsk inkomst fram tills flyttdagen till Sverige.Vi förväntar oss att bli obegränsat skattskyldig från dag 1 i Sverige. Men kommer vi behöva betala skatt i Sverige för all utländsk inkomst som vi erhöll under året innan vi flyttade så mellan Januari 1 - Inflyttningsdagen i Sverige?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fysiska personer är obegränsat skattskyldig i Sverige om de 1) är bokförda här, 2) stadigvarande vistas här eller 3) har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här, 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL). Obegränsad skattskyldighet innebär att personen beskattas för alla sina globala inkomster, alltså oavsett om de uppkommit i Sverige eller utomlands, 3 kap. 8 § IL.De personer som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige är istället begränsat skattskyldig här, 3 kap. 17 § IL. Dessa personer beskattas enbart för vissa inkomster som har sin källa i Sverige, 3 kap. 18 § IL.För att avgöra vilka inkomster som ska beskattas i Sverige under beskattningsåret måste avgöras vilket datum skattskyldigheten förändrades. Beskattningskonsekvenserna skiljer sig nämligen i stor grad för en person som är obegränsat skattskyldig jämfört med en som är begränsat skattskyldig. I Sverige anses skattskyldighet kunna förändras när som helst under året och är således inte knutet till årsskiftet. Vad gäller inflyttning till Sverige anses obegränsad skattskyldighet inträda från ankomstdagen. Med hänsyn till att skattskyldigheten kan förändras från en dag till en annan kommer ni troligen bli obegränsat skattskyldiga i Sverige från och med ankomstdagen hit. Under delen av beskattningsåret föregående flytten till Sverige kommer ni istället beskattas som begränsat skattskyldiga personer. Detta innebär att enbart inkomst som har anknytning till Sverige enligt beskattningsgrunderna i 3 kap. 18-20 § IL kommer beskattas här.Hoppas du fick svar på din fråga.

Är jag begränsad eller obegränsad skatteskyldig i Sverige när jag bor i USA?

2020-05-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hur vet jag om jag är begränsad eller obegränsad skatteskyldig till Sverige?Jag bor i USA sedan 1,5 år tillbaka, är anställd av ett amerikansk bolag, sparar pension här och betalar skatt i USA. Jag planerar att bo kvar här tillsvidare.Jag är svensk medborgare och född i SverigeMin familj och släkt är bosatta i Sverige (ej barn eller make)Har tidigare bott i Sverige i över 10 årÄger ej en bostad i SverigeBedriver AB i Sverige (förstår att denna intäkt beskattas i Sverige, frågan gäller om min inkomst intjänad i US dubbelbeskattas)Det låter galet om jag ska betala dubbel skatt i både USA och i Sverige? Har det någon betydelse vart pengarna spenderas?Tusen tack!
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor om skatt och skatteskyldighet regleras i Inkomstskattelagen (IL). När är en person begränsad respektive obegränsad skatteskyldig i Sverige?En person är obegränsat skatteskyldig i Sverige om: 1) är bosatt i Sverige, 2) som stadigvarande vistas i Sverige eller 3) en person som tidigare varit bosatt i Sverige och har en väsentlig anknytning till landet. Detta regleras i 3 kap. 3 § IL. I 3 kap. 7 § IL nämns de faktorer som är avgörande vid bedömningen av vad som ska anses vara en "väsentlig anknytning till Sverige". Det som ska beaktas är: om personen har svenskt medborgarskap, hur länge personen bodde här, om familjen är i Sverige, om vistelsen utomlands är av mer temporära skäl såsom studier eller hälsotillstånd, om personen bedriver näringsverksamhet i landet, om personen äger fastighet här, är engagerad ekonomiskt genom att äga tillgångar eller liknande eller det finns andra liknande förhållanden.Uppfylls flera av dessa ovan är det troligt att personen är obegränsat skatteskyldig i Sverige och då för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Om en person inte är obegränsat skatteskyldig kan den vara begränsat skatteskyldig i Sverige enligt 3 kap. 17 § IL. Då beskattas enbart vissa inkomster i Sverige som har en anknytning hit. På Skatteverkets hemsida här går att läsa vilka inkomster som såfall beskattas i Sverige. Vad gäller i din situation? Genom en snabb helhetsbedömning tror jag att du snarare ska vara begränsat skatteskyldig i Sverige och då för din inkomst från ditt bolag här precis som du säger. Men jag kan inte uttala mig säkert enbart utifrån den informationen du skrev. Exempelvis kan faktorn hur mycket och hur ofta du spenderar tid i Sverige vara avgörande för hur just din situation ska bedömas, likaså om du har familj i USA eller inte. Oavsett har Sverige ett dubbelbeskattningsavtal med USA, som finns till för att undanröja eventuell dubbelbeskattning som kan ske ifall båda länderna anser sig ha rätt att beskatta samma inkomst. Det innebär att personer inte ska kunna bli dubbelbeskattade. Dock kan det vara något som den skatteskyldige måste upplysa sin skattemyndighet om. För att få svar vad som gäller just dig, råder jag dig till att kontakta relevant skattemyndighet i USA alternativt att svenska Skatteverket hade kunnat svara på några frågor. Båda dessa bör kunna besvara dig vilka inkomster som beskattas var om du är osäker. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Lycka till!

Dubbelbeskattning av lägenhetsförsäljning

2020-05-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag och min pappa äger en lägenhet (50% vardera) i Bulgarien som vi funderar på att sälja under 2020. Vi undrar hur man gör med beskattning? Betalar man i båda länderna eller i ett av dem? Om beskattning sker där, ska man isåfall ta upp eventuell vinst i inkomstdeklarationen här i Sverige? Vi båda jobbar och bor i Sverige. Tack på förhand!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Obegränsat skatteskyldigEftersom du och din pappa är bosatta i Sverige är huvudregeln inom skatterätt att ni är obegränsat skattskyldiga för alla era inkomster (alltså även de som härrör från utlandet) (3 kap 3 § IL). Detta betyder alltså att er vinst på er bostadsförsäljning utomlands är skattepliktig här i Sverige. Detta kan innebära att ifall ni säljer en fastighet eller som i detta fall en lägenhet så skulle dniu kunna komma att bli skattskyldig för kapitalvinsten både i utlandet (där ni säljer fastigheten) och i Sverige.DubbelbeskattningPå grund av att man kan bli beskattad för sina inkomster i två länder försöker man lindra det genom olika metoder. En sådan metod har varit att sluta skatteavtal mellan olika länder. Bulgarien och Sverige har slutit ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomster och förmögenhet. Avtalets innehåll framgår av en bilaga i lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien. I avtalet framgår av artikel 5 att inkomster som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom belägen i den andra staten, ska beskattas i den staten.Uttrycket fast egendom har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande staten där egendomen är belägen. Detta innebär att om er lägenhet omfattas av termen fast egendom i enlighet med Bulgariens lagstiftning, så ska egendomen även beskattas där.Det framgår sedan vidare av artikel 21 att en person med hemvist i Sverige som uppbär inkomst som ska beskattas i Bulgarien kan avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Bulgarien för inkomsten.Vad ska ni göra?Med hänvisning till det ovanstående kommer er lägenhet med största sannolikhet beskattas i Bulgarien vilket innebär att ni har rätt till avräkning för den skatten här i Sverige. Jag råder er dock att ringa Skatteverket innan ni deklarerar och försäkrar er om detta, då det är något oklart om er lägenhet omfattas av begreppet fast egendom i Bulgarien. Troligtvis så kan ni begära avräkning för den utländska skatten i eran svenska inkomstdeklaration det år ni redovisar den utländska inkomsten. Ni kan ansöka om avräkning på blankett SKV 2703. Kom ihåg att ni ska kunna visa att ni har betalat den utländska skatt ni begär avräkning för.Hoppas det var svar på er frågaVänligen

Hur beskattas pension från USA då man har hemvist i Sverige?

2020-07-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag har bott och betalat skatt i USA i 40 år. År nu 70 år. Soc Sec och månads utbetalning ifrån " single annuity" betalar jag nu skatt i USA. Från 2021 bor jag permanent i Sverige. Blir jag skatte skyldig i Sverige på min P-försäkring ifrån USA?Tack för svaret
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattskyldighet i Sverige regleras i inkomstskattelagen (IL) men eftersom det rör sig om internationella relationer i ditt fall blir även dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige tillämpligt. Din skattskyldighet i Sverige och USA:I Sverige tillämpas den så kallade hemvistprincipen när det gäller beskattning. När du flyttar till Sverige blir du således obegränsat skattskyldig här, vilket innebär att alla dina inkomster, oavsett om inkomsten kommer från Sverige eller utlandet (exempelvis utländsk pension), ska beskattas i Sverige (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL). Du kan även vara skattskyldig i USA. Huruvida du i detta fall är skattskyldig i USA beror dels på vilken typ av pension det är frågan om, dels huruvida du är amerikansk medborgare eller inte. För att undvika dubbelbeskattning av personer i situationer som din, har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra. Du hittar avtalet här. Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller i ditt fall.Om det är en privat pensionslösning:Om du inte är amerikansk medborgare och din amerikanska pension är en privat pension från ett individuellt pensionssystem ska den beskattas i Sverige, eftersom du har din hemvist i Sverige (art. 19.1 dubbelbeskattningsavtalet).Om du är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i landet behåller dock USA sin beskattningsrätt eftersom de tillämpar nationalitetsprincipen före avtalet med Sverige (art. 1.4 dubbelbeskattningsavtalet). Om du beskattas i USA har du dock rätt att avräkna den skatten från skatten du ska betala i Sverige (art. 23.3 dubbelbeskattningsavtalet samt 2 kap. 1 § lag om avräkning av utländsk skatt).Om det är Social Security-pension:Även om du inte är amerikansk medborgare och inte längre bor i USA, kan du under vissa förutsättningar vara kvalificerad för deras socialförsäkring eftersom du arbetat och betalat skatt där under 40 års tid. På socialförsäkringsområdet tillämpas källstatsprincipen, vilket innebär att det land som inkomsten kommer från behåller beskattningsrätten. Detta betyder att om din amerikanska pension är en pension i form av Social Security-utbetalningar ska detta beskattas i USA även om du har din hemvist i Sverige (art. 19.2 dubbelbeskattningsavtalet). Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis är du obegränsat skattskyldig i Sverige från och med det att du flyttar hit. Huvudregeln är då att du är skattskyldig i Sverige för alla inkomster oavsett var dessa har tjänats in. Under vissa förutsättningar kan du även vara skattskyldig i USA för den amerikanska pensionen. För att lösa den dubbelbeskattning som kan uppstå finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Av avtalet framgår att var du ska betala skatt beror på (i) vilken typ av pension det är frågan om, och (ii) huruvida du är amerikansk medborgare eller inte. Om det rör sig om en privat pensionslösning beskattas du i Sverige, såvida du inte är amerikansk medborgare. Om det rör sig om pension i form av Social Security beskattas du enligt USA:s regler oavsett medborgarskap. Om du beskattas i USA har du rätt att dra av den skatten i Sverige. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din pension eftersom Skatteverket kan ge mer exakta svar då de har all din information. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, måndagen den 13 juli, klockan 12:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur påverkas min skatteskyldighet av coronapandemin om jag bor utomlands?

2020-06-25 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Om man är skriven (bor) och jobbar i ett annat EU land. Hur många dagar per år kan man då jobba (mobilt) från Sverige utan att få problem med skattemyndigheten? Högst relevant nu i COVID-19 tider. Tackar på förhand för hjälpen.
Aras Tofek |Hej! Jag kommer i mitt svar att utgå från att du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Vem som är att anse som obegränsat skattskyldig framgår av 3 kap. 1 § inkomstskattelagen. Eftersom du är skriven utomlands kommer jag dessutom utgå från att du är undantagen från skattskyldighet i Sverige på grund av ettårsregeln, en regel som du hittar i 3 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen. Vad händer om utlandsvistelsen avbryts? Ettårsregeln förutsätter att du arbetar utomlands i minst ett år. Du har dock rätt att göra kortare avbrott från din utlandsvistelse för semester, tjänsteuppdrag eller liknande ändamål som inte infaller i början eller slutet av tjänsteuppdraget. Ditt uppehåll i Sverige får dock inte överskrida sex dagar för varje hel månad som anställningen varar, eller 72 dagar under ett och samma anställningsår, vilket framgår av 3 kap. 10 § inkomstskattelagen. Vilken betydelse har coronapandemin? I svensk skattelagstiftning finns en så kallad säkerhetsventil, som innebär att om du vid inledningen av din anställning på goda grunder kunde anta att dina inkomster inte skulle beskattas på grund av antingen sexmånaders- eller ettårsregeln, men du behöver spendera mer än 72 dagar i Sverige på grund av ändrade omständigheter som du själv inte kan rå för, så kommer dina inkomster inte att beskattas i Sverige, om en beskattning skulle framstå som uppenbart oskälig. Detta framgår av 3 kap. 13 § inkomstskattelagen. Enligt Skatteverket är coronapandemin en sådan omständighet som medför att säkerhetsventilen kan bli aktuell. Ett ytterligare krav för att säkerhetsventilen ska bli aktuell är att hälften av den tid som undantagsregeln kräver för att bli aktuell ska ha förflutit. Detta innebär att om sexmånadersregeln är den regel som medger undantag från skattskyldighet i Sverige, måste du ha vistats utomlands i minst tre månader, och om det är ettårsregeln som är aktuell, så måste du ha vistats utomlands i minst sex månader. Om detta krav inte är uppfyllt blir säkerhetsventilen endast aktuell i undantagsfall. Vänliga hälsningar,

Beskattning av egendom som säljs utomlands

2020-05-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Vi kommer att sälja egendom utomlands (Montenegro) där vi även är skatteskyldiga. Skattan beräknas vara 3% på hela summan. Vi är obegränsat skatteskydliga i Sverige och undrar därför om vi kommer även vara skatteskyldiga här? Hur går det till? Tack på förhand!
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Obegränsat skattskyldiga beskattas för alla sina inkomster i Sverige enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Samtidigt gäller också att försäljningen ska beskattas i Montenegro enligt det landets skatteregler. För att undvika dubbelbeskattning, har Sverige skatteavtal med olika länder. Mellan Sverige och Montenegro tillämpas förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien.Skatteavtalet tillämpas på personer som har hemvist i avtalsslutande stat eller i båda staterna (artikel 1). Hemvist i en avtalsslutande stat definieras som en person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där (artikel 4). Detta innebär att om man är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att man bor i Sverige, är Sverige staten där man har sin hemvist enligt beskattningsavtalet. Vad gäller vinsten från försäljningen regleras det i artikel 13. Den stat som beskattar försäljningen beror på vilken typ av egendom det är som säljs. Det framgår inte riktigt av din fråga vad det är för egendom som säljs. Tanken med dubbelbeskattningsavtalet är dock att att undvika dubbelbeskattningen (artikel 22). Det som gäller för er försäljning är då antingen att vinsten från försäljningen ska tas upp i Sverige med avräkning av skatten som redan erlagts i Montenegro (vilket betyder att ni inte betalar skatt i Sverige) eller tvärtom, att ni betalar skatten i Sverige men får avräkna den delen i Montenegro. På så sätt kommer beskattning endast i ett av länderna.Med vänliga hälsningar,

Beskattas pensioner från Bosnien i Sverige?

2020-05-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej.Jag har bott och arbetat i Sverige (svensk medborgare) i 22 år. Jag är nu pensionerad och får en svensk pension. Förra månaden fick jag en pension från Bosnien och Hercegovina (jag arbetade i Bosnien i 20 år). Det betalades till mig i nettobelopp. Måste jag betala skatt för den pensionen och hur mycket.Tack
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sverige och Bosnien har ett dubbelbeskattningsavtal Sverige och Bosnien har ett dubbelbeskattningsavtal. Ett dubbelbeskattningsavtal är ett avtal som har ingåtts för att undvika att någon beskattas i en sådan utsträckning att personen behöver betala mer skatt än om inkomsten endast hade beskattats i ett av länderna som ingått avtalet. Detta innebär ofta att en inkomst endast beskattas i ett land, trots att personen som har rätt till inkomsten är skattskyldig i mer än ett land.I artikel 18 förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien anges hur pensioner beskattas när de härstammar från ett land men där mottagaren av pensionen bor i ett annat. Eftersom din pension redan har beskattats i Bosnien utgår jag ifrån att det rör sig om en pension som betalats ut enligt allmän socialförsäkringslagstiftning i Bosnien. En sådan pension får enligt artikel 18.4 samma förordning beskattas i det land som pensionen härstammar ifrån, alltså i detta fall Bosnien.Hur du bör gå vidare Den information som framgår av frågan innebär tyvärr att jag inte kan dra en konkret slutsats, Även om mycket tyder på att pensionen som du har fått från Bosnien inte behöver beskattas i Sverige rekommenderar jag dig att ta kontakt med Skatteverket. Om pensionen nämligen inte är av det slag att den endast ska beskattas i Bosnien finns alltså en möjlighet att du kan bli skattskyldig för pensionen i Sverige. Vänliga hälsningar,