Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln

FRÅGA
Arbetar som Chief officer på internationellt fartyg (Bahamans). Svensk medborgare sedan födsel. Är ombord båten minst 183 dagar per år. Önskar flytta till Spanien och skriva ut mig från Sverige och köpa lgh och skriva mig i Spanien men hittar ingen info vilka skatteregler som kommer att gälla. Hur mycket skatt kommer jag att betala om jag skriver mig i Spanien i min situation? Jag antar att jag kommer följa spanska skatteregler. Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Inledningsvis är det värt att konstatera att jag inte kan uttala mig om spansk rätt. Mitt svar kommer därför fokusera på hur din plan förhåller sig till svensk rätt. Din fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL).

Utredning

Enligt 3 kap. 3 § IL ska den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här vara obegränsat skatteskyldig i Sverige. Obegränsad skattskyldighet innebär enligt 3 kap. 8 § IL att den skattskyldige är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Med bosatt avses att den enskilde faktiskt bor här och följaktligen ska vara folkbokförd här. Med att stadigvarande vistas i Sverige avses att den enskilde inte bor i Sverige men tillbringar fem till sex månader med endast tillfälliga avbrott i vistelsen per beskattningsår i Sverige. I 3 kap. 7 § IL redogörs för en mängd faktorer som indikerar att en enskild ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Enligt praxis är de viktigaste av dessa behållandet av en bostad inrättad för åretruntbruk, kvarstannande familj (främst avseende makar, sambor och minderåriga barn) och fortsatt bedriver näringsverksamhet i Sverige (främst avseende direkt eller indirekt ägande). I princip kan dock samtliga i paragrafen uppräknade och andra faktorer beaktas i bedömningen vilket medför stor osäkerhet.

Enligt 3 kap. 17 § IL är praktiskt taget de flesta som inte är obegränsat skattskyldiga begränsat skattskyldiga. I 3 kap. 18 § IL fastslås vad begränsad skattskyldighet innebär i 13 punkter som kan sammanfattas som att den begränsat skattskyldige är skattskyldig för vissa inkomster som har anknytning till Sverige (med andra ord inkomster som har sin källa här). En obegränsat skattskyldig person som i sin anställning vistas utomlands i minst sex månader per år kommer inte beskattas i Sverige till den del inkomsten beskattas utomlands, något som följer av 3 kap. 9 § IL.

I ditt nu aktuella fall kan vi inledningsvis konstatera att du i dagsläget, såvitt jag tolkar din fråga, är obegränsat skattskyldig i Sverige men omfattas av den så kallade sexmånadersregeln. Såsom berörts innebär detta i praktiken att alla dina inkomster som utgångspunkt kommer beskattas här men att din inkomst av tjänst som du förvärvar utomlands endast beskattas i Sverige till den del den inte beskattats utomlands. För att inte beskattas i Sverige efter att du flyttat till Spanien kommer du behöva se till att du inte anses stadigvarande vistas i eller ha väsentlig anknytning till Sverige. Det framstår som osannolikt att du skulle kunna anses stadigvarande vistas i Sverige med tanke på att du, såvitt jag förstår din fråga, har för avsikt att permanent bo i Spanien. För din del är därför det mest väsentliga att tillse att du inte efter din flytt till Spanien fortsatt äger en eventuell åretruntbostad i Sverige, kvarlämnar en make, en sambo eller minderåriga barn i Sverige eller äger en näringsverksamhet i Sverige. Om ingen av de omständigheterna föreligger efter din flytt kan du enligt min uppfattning betrakta det som säkert att du inte kommer anses obegränsat skattskyldig i Sverige. Däremot är det fullt tänkbart att du förblir begränsat skattskyldig i Sverige för inkomster som härrör härifrån. Du kommer istället sannolikhet vara obegränsat skattskyldig i Spanien, men såsom berörts kan jag inte med säkerhet uttala mig om detta eller vad det skulle innebära.

Handlingsplan

Utifrån den information som framgår i din fråga kan jag tyvärr inte ge dig någon konkret rekommendation. Jag hoppas att mitt svar ändå kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut i frågan.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?