Fråga om skattskyldighet vid arbete i Sverige och Tyskland

FRÅGA
Hej,Jag bor och arbetar i Sverige och behöver råd och förtydliganden gällande skatteplikt när jag tillfälligt arbetar i två EU-länder (Sverige och Tyskland) för en arbetsgivare (svensk) utan registrerad filial eller permanent driftställe i värdlandet (Tyskland). Jag kommer att arbeta 25% i Sverige och 75% från Tyskland mellan perioden augusti 2021-juni 2023 men utföra precis samma arbetsuppgifter som jag normalt hade gjort i Sverige. Den enda skillnaden är att jag fysiskt kommer befinna mig i Tyskland en större del av tiden. Jag kommer fortfarande att täckas av svensk socialförsäkring under min vistelse i Tyskland genom ett A1-certifikat då det inte överstiger två år.1. Ska jag vara folkbokförd både i Sverige och i Tyskland på de adresser där jag befinner mig i respektive land?2. Hur, när och var ska jag betala skatt om;- Jag hyr ut min bostad i Sverige och hyr ett tillfälligt boende i Tyskland under perioden- Spenderar 25% (91 dagar) per år i Sverige och resterande i Tyskland- Är mer än 183 dagar per år i Tyskland3. Kan jag proaktivt redovisa min skattskyldighet genom intyg i det ena landet gentemot det andra för att undvika att dubbelbeskattning blir en huvudvärk senare? Isåfall hur?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skattskyldig i Sverige?

För att avgöra om du blir skyldig att betala skatt i Sverige måste det avgöras om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig är istället begränsat skattskyldig. Frågor om skatt regleras bl.a. i inkomstskattelagen (IL). När jag besvarar denna fråga utgår jag ifrån att du är anställd inom ett privat bolag och ej inom offentlig verksamhet.

Obegränsat skattskyldig

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Huvudregeln är att en svensk medborgare är obegränsat skattskyldig i Sverige. Man är vidare obegränsat skattskyldig i Sverige om man (1) är bosatt i Sverige, (2) om man stadigvarande vistas i Sverige eller (3) om man har en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL).

Bosatt i Sverige

För att vara bosatt i Sverige krävs att du har din verkliga bosättning i Sverige, normalt om du är folkbokförd eller tillbringar dygnsvilan i landet. Det ska handla om en varaktig och verklig bosättning, folkbokföringen är inte en avgörande faktor vid bedömningen – men är dock en utgångspunkt vid tolkningen av begreppet bosatt i Sverige enligt Skatteverket. Utgångspunkt att den som inte är folkbokförd i Sverige inte har sin faktiska bosättning här, men det finns undantag. Vidare anser Skatteverket att en person inte kan betraktas som bosatt i Sverige om den inte uppfyller ett tidsmässigt krav om en sammanhängande vistelseperiod i Sverige om minst sex månader. Eftersom du kommer spendera 25 % av din tid i Sverige kommer du inte uppfylla detta tidskrav, och kommer därmed inte anses vara bosatt i Sverige.

Stadigvarande vistas i Sverige

Om du skulle flytta till Tyskland kommer du inte längre stadigvarande vistas i Sverige (krävs att man vistas ungefär 183 dagar/år i Sverige).

Frågan blir därmed om du ändå kommer att ha en väsentlig anknytning till Sverige så att du fortsatt är obegränsat skattskyldig i landet.

Väsentlig anknytning till Sverige

En person som tidigare varit bosatt i Sverige ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om hen har en väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). Väsentlig anknytning infördes för att motverka skenbosättning utomlands.

Omständigheter som ska beaktas vid bedömningen om någon har en väsentlig anknytning till Sverige är följande:

- om personen är svensk medborgare

- hur länge personen har varit bosatt i Sverige

- om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort

- om personen har vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl

- om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk

- om personen har sin familj i Sverige

- om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige

- om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här

- om personen har en fastighet här

- liknande förhållanden.

(3 kap. 7 § IL).

Det ska göras en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De anknytningsfaktorer som väger extra tungt enligt praxis är bostad, familj och ekonomiskt engagemang. Det kan räcka att en an anknytningspunkterna föreligger för att en person ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige. Om du exempelvis är svensk medborgare, äger en bostad i Sverige och vistas i Tyskland tillfälligt är dessa faktorer som talar för att du har en väsentlig anknytning till Sverige, och är i sådana fall obegränsat skattskyldig i Sverige. Eftersom frågan inte ger mig tillräckligt med information kan jag inte göra en mer utförlig bedömning.

Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).

Sexmånadersregeln/ettårsregeln

Under vissa förutsättningar kan du utgå att bli skattskyldig i Sverige enligt sexmånadersregeln eller ettårsregeln (3 kap. 9 § IL). Reglerna blir aktuella även om personen i fråga gör kortare avbrott i Sverige, här avses sex dagar/månad eller 72 dagar/anställningsår. Eftersom du kommer att arbeta i Sverige under 25 % av anställningsåret innebär det att du kommer att vara i Sverige i ca 91 dagar, vilket är över gränsen på 72 dagar. Eftersom du överskrider tidsgränsen kommer du inte att omfattas av dessa undantag, och kommer därmed förbli obegränsat skattskyldig i Sverige (om du har en väsentlig anknytning hit).

Skattskyldig i Tyskland?

Det kan vara så att även Tyskland anser att du är skattskyldig i Tyskland eftersom du kommer att spendera 75 % av din tid där och därmed kan komma att ha hemvist i Tyskland enligt tysk intern rätt. Om så är fallet kommer du bli skattskyldig även i Tyskland. Om du bor i en EU-medlemsstat och arbetar i en annan EU-medlemsstat finns risk för dubbelbeskattning. Sverige har dock ingått ett skatteavtal med Tyskland för att undvika en sådan dubbelbeskattning (lag om dubbelbeskattning mellan Sverige och Tyskland).

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland

Frågor om enskild tjänst regleras i art. 15 skatteavtalet. Enligt avtalet ska du, enligt de förutsättningar som du nämnt i frågan, beskattas för lön och liknande ersättning i Tyskland, om du spenderar mer än 183 dagar/anställningsår i Tyskland. Eftersom du kommer att spendera över 183 dagar i Tyskland innebär det i enlighet med skatteavtalet att du ska betala skatt för inkomst av tjänst i Tyskland, och inte i Sverige.

Eftersom du hyr ut din bostad i Sverige gäller att du kommer bli skattskyldig för hyresintäkten i Sverige (inte i Tyskland). Hyresintäkten ska redovisas i deklarationen.

Folkbokföring i Sverige eller Tyskland?

Om du bor i både Sverige och i Tyskland har du dubbel bosättning om du spenderar minst en sjundedel av din tid i Sverige och i Tyskland, alltså krävs att du spenderar minst 52 dagar i Sverige för att få möjlighet att ha kvar din folkbokföring i Sverige. Om du har dubbel bosättning är det Skatteverket som avgör var du ska vara folkbokförd, denna bedömning görs utifrån din livssituation. I bedömningen tar Skatteverket bl.a. hänsyn till var du har din arbetsplats, hur mycket tid du spenderar i respektive land, samt typ av bostad i respektive land. Det kan argumenteras för att du ska vara folkbokförd i Tyskland eftersom du kommer att spendera majoriteten av din tid där, det är dock Skatteverket som gör denna bedömning och jag kan därmed inte ge ett säkert svar.

Kan du proaktivt redovisa din skattskyldighet?

Reglerna om dubbelbeskattning i förhållande till exempelvis avräkning är komplexa, varför jag rekommenderar att du antingen kontaktar Skatteverket eller en juristbyrå som är inriktad på (internationell) skatterätt. Lawline juristbyrå arbetar tyvärr inte med skatterätt varför våra jurister inte har möjlighet att hjälpa dig vidare med ärendet. Det ska dock inte underskattas att du kan få kostnadsfri hjälp av Skatteverket; Skatteverket är en myndighet med serviceskyldighet och är i regel väldigt behjälpliga när man ställer frågor till dem.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, du är varmt välkommen att höra av dig på runa.hansson@lawline.se om du har några funderingar.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (286)
2021-05-28 Fråga om skattskyldighet vid arbete i Sverige och Tyskland
2021-05-08 Skatt för boende i Danmark
2021-05-03 Arvsskatt mellan Sverige och Tyskland
2021-04-20 Försäljning av fastighet i Rumänien - beskattas jag här i Sverige?

Alla besvarade frågor (93145)