Förläggning av Semesterledighet

2012-01-16 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag har idag en visstidsanställning för att täcka för en pappaledighet. Fem veckor innan avtalet ska gå ut meddelar företaget nu att denne kommer tillbaka tio dagar tidigare än när mitt avtal löper ut och att jag därför måste ta ut min besparade semester i slutet av anställningen. Avtalet är mao inte uppsagt, men kan de ändå göra så? Jag vill ju vare sig inte jobba kortare tid, än hellre vill jag ta ut semester på en tidpunkt som inte passar mig... Mvh, Christer
Thomas Hefner |Hej Christer, Frågan är om det här skall anses som din huvudsemester eller som en annan semester. Antagligen är det inte att se som huvudsemester. Förläggningen av semester dagar regleras i 10-12 §§ semesterlag (https://lagen.nu/1977:480). När annan semester än huvudsemester skall förläggas skall "ska arbetsgivaren samråda med arbetstagaren, om förhandling med arbetstagarens organisation inte har ägt rum". Någon sådan samråden verkar, utifrån det du skriver, inte ha skett alls. Den enda möjliga påföljden är enligt semesterlagens 32 § skadestånd, som skall betalas av "Arbetsgivare som bryter mot denna lag". Det krävs dock att du kan visa att en verklig skada har skett till följd av detta, vilket kan vara den förlorade lönen. Vissa andra saker än ekonomisk skada kan också bli aktuella, enligt paragrafen. Jag föreslår att du tar kontakt med ditt fackförbund för att få hjälp att driva det här.

Arbetsgivaren vägrar att betala ut semesterersättning

2010-12-08 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej har blivit uppsagd pga arbetsbrist , är ej med i facket men har pratat med dom ang rätt till semesterersättning , har varit i kontakt med min förra chef , men han vägrar betala ut ersättning jag har rätt till , hur ska jag gå till väga ?
Niklas Sinander |Hej! Du nämner inte varför din f.d arbetsgivare inte vill betala ut semesterersättning, men det får förutsättas att denne saknar ett legitimt skäl till detta. Eftersom du upphört att vara anställd hos din arbetsgivare innan du fått någon semesterlön, har du i stället rätt till semesterersättning av denne (Semesterlagen 28 §). Observera att din f.d arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig gentemot dig eftersom din f.d arbetsgivare bryter mot Semesterlagen (32 §). Utöver detta bör du tänka på att du gör gällande ett fordringskrav mot din f.d arbetsgivare och att du även har rätt till dröjsmålsränta (Räntelagen 6 §). Vill du väcka talan, alltså "stämma" din f.d arbetsgivare, skall talan väckas inom två år från utgången av det semesterår då du enligt lagen skulle fått ersättningen (Semesterlagen 33 §). Ett praktiskt råd är att se över om du kan bevisa att du har rätt till semesterersättningen, exempelvis genom lönespecifikationer, anställningspapper o s v. Detta bör inte innebära några större svårigheter, i vart fall inte om du betalat skatt på din inkomst. Rekommenderbart är att ta kontakt med din f.d arbetsgivare och uppmärksamma denne om ovanstående regler och vad ett lagbrott kan innebära för denne. Är detta inte tillräckligt bör du återigen kontakta facket alternativt kontakta en yrkesverksam jurist. Vänligen

Utbetalning av semesterersättning

2010-04-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Undrar vad som gäller för en behovsanställd när nu den nya semesterlagen har trätt i kraft. Ska semesterlönen fortsätta betalas ut löpande eller ska den betalas när anställningen avslutas (eller när den anställde vill ta semester). Detta då anställningen ändå ses som en allmän tidsbegränsad anställning.
Carina Persson |Hej! Vad jag förstår är det semesterersättning din fråga gäller. Enligt 30 § Semesterlagen (https://lagen.nu/1977:480) skall semesterersättning betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Arbetsgivaren kan inte genom avtal inskränka denna rättighet, 2 § Semesterlagen. Däremot kan ni avtala till förmån för dig. Du och din arbetsgivare kan alltså avtala om att din semesterersättning skall betalas ut löpande även i fortsättningen. Med vänlig hälsning

Rätt till semester efter föräldraledighet?

2010-03-25 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Nu har jag varit föräldraledig ett år. Vet ej exakt hur många dagar, men jga har oxå jobbat extra helger under ett halvår. Nu när jag börjat jobba helt igen så har jag ingen semester?? Stämmer detta och får jag ingen semesterersättning alls?
Anna Gustafsson |Hej och tack för Din fråga! Det är Föräldraledighetslagen https://lagen.nu/1995:584 och Semesterlagen https://lagen.nu/1977:480 som reglerar Din semester. Enligt huvudregeln i 4 § semesterlagen har Du som arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, med undantag om Du började arbeta efter 31 augusti det året, då har Du endast rätt till 5 semesterdagar. Semesterdagar kan vara med eller utan semesterlön. För att få lön under dessa semesterdagar måste Du ha tjänat in lönen under intjänandeåret. I 7 § Semesterlagen står en formel för hur semesterlönen räknas ut: det antal dagar Du varit anställd minus det antal dagar Du varit borta (föräldralediga dagar räknas som anställda dagar, inte som att Du har varit borta). Summan delas med det antal dagar Du arbetat under "intjänandeåret" (1 april ett år - 31 mars året därpå). Den nya summan tar Du gånger 25. Enligt 17 a § Semesterlagen har en föräldraledig person rätt till semesterlön om antalet dagar som Du varit ledig inte är fler än 120. Om Du är ensamstående så får Du har varit föräldraledig i 180 dagar. Semesterlönen beräknas på Din lön, och om Du har månadslön skall beloppet vara månadslönen + ett semestertillägg på 0, 43 % av lönen. Du har varit föräldraledig i ett år och kan eventuellt ha varit borta från arbetet längre än 120 dagar, vilket inte ger Dig rätt till semesterlön. Du har dock fortfarande rätt till Dina semesterdagar utan betalt, om Du började arbeta innan 31 augusti året innan Du gick på föräldraledighet. Jag råder Dig att ta kontakt med Ditt fackförbund om Du är medlem i ett, eller den fackligt ansvarige på Din arbetsplats, många större arbetsplatser har en sådan. Det kan finnas undantag från lagen i just det kollektivavtalet som gäller för Din arbetsplats. Om Du felbehandlats av Din arbetsgivare är det även främst Ditt fack som kan hjälpa Dig vidare i en eventuell tvist. Vänliga hälsningar

Semesterledighet

2011-04-18 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag har en månadsanställning, vikariat som varar i 6 mån 1 maj till 31 oktober. Jag hade uppfattat min arbetsgivare som att jag skulle få ledigt 4 veckor sammanhängande någon gång under juni-augusti, vilken visade sig vara ett missförstånd, de kan bara erbjuda mig semester från och med 15 augusti. Vad har jag för rätt till semester/ledighet enligt semesterlagen? Vad kan jag kräva? Vänlig hälsning!
Natalie Lindqvist |Hej! Semesterlagen är tillämplig. Ni har enligt 4 § semesterlagen rätt till 25 semesterdagar. Antalet semesterdagar är beräknade så att de skall motsvara fem veckors ledighet. Som Ni nämnt i Er fråga kom aldrig något avtal till stånd. Om inget har avtalats skall semesterledigheten vara minst fyra veckor under juni-augusti (12 § semesterlagen). Denna period kan dock flyttas till en annan tid om skäl därtill finns eller om Ni avtalat annat. Vid bedömandet av vad som skall anses utgöra sådana skäl bör stor vikt fästas vid arbetstagarnas önskemål. Arbetsgivaren är skyldig att tåla vissa, mindre omfattande störningar i produktionen eller verksamheten för att tillmötesgå arbetstagarnas önskemål. Särskilda skäl: Hänsyn skall tas till säkerheten på arbetsplatsen och till viktiga samhällsintressen - exempelvis att sjukvård, kommunikationer och annan samhällsservice fungerar tillfredsställande bör ges företräde. I den mån verksamheten praktiskt sett kan organiseras så, att dessa behov tillgodoses utan att ledighetsperioden behöver flyttas, kan särskilda skäl för semesterförläggning under annan tid inte anses föreligga. Har ett önskemål om semester under juni augusti åsidosatts av arbetsgivaren utan att denne har haft särskilda skäl för sin åtgärd, kan han bli skyldig att utge skadestånd till arbetstagaren. Er arbetsgivare har således inte rätt att flytta Er semester utan medgivande från Er om inte särskilda skäl såsom de ovan nämnda är aktuella. Länk till semesterlagen: https://lagen.nu/1977:480 Med vänlig hälsning

Semesterlön vid föräldraledighet?

2010-11-09 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag är lärare och arbetar sedan ht-10 80% och är föräldraledig 20%. Under de 20% tar jag ut dagar vi har kvar av vår föräldrapenning för vårt barn fött-04. Är dessa 20% semesterlönegrundande? Med vänliga hälsningar
Martin Fridh |Hej, Svaret till din fråga kan hittas i semesterlagen (1977:480). I lagens sjunde paragraf beskrivs hur man beräknar antalet betalda semesterdagar man har tjänat in under ett år. Grundprincipen innebär att man tar antalet dagar man varit anställd under intjänandeåret (1 april – 31 mars). Från detta antal drar man bort de dagar man har varit frånvarande ifrån arbetet utan lön. Det man får fram divideras sedan med totala antalet dagar under intjänandeåret och multipliceras slutligen med 25. Ledighet enligt semesterlagens 17 a paragraf ska dock ej subtraheras i första momentet, se https://lagen.nu/1977:480#P7S1 I semesterlagens 17 a § 3 mom uppges frånvaro på grund av föräldraledighet enligt 4 kap 3 § i lagen om allmän försäkring som en ledighet vilket enligt 7 § inte skall leda till ett lägre antal semesterlönegrundande dagar, se https://lagen.nu/1977:480#P17aS1 Sammantaget så skall alltså din tid hemma med barnet ej sänka det antal betalda semesterdagar som du tjänar ihop under ett år. Med vänliga hälsningar

Utbetalning av semesterersättning vid timanställning

2010-03-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Min heltidsanställning övergick till timanställning p.g.a att jag inledde studier. Inget nytt avtal skrivs mellan mig och arbetsgivare, men enligt muntlig överenskommelse så arbetar jag visst antal timmar i veckan med samma timlön som min månadslön baserades på. Nu undrar jag hur det ligger till med semesterersättning. I min mening har vi kommit överens om samma lön som tidigare så borde det innebära samma semesterförmåner. Har jag rätt i det? Kan arbetsgivare hävda att semesterersättningen är "inbakad" i lönen, trots att det inte stått på ett enda lönespec eller varit på tal om det tidigare?
Sandra Helgadottir Ingolfsson |Hej! För det första verkar det något underligt att din tillsvidareanställning övergått till en timanställning. Av Lagen om anställningsskydd (LAS) följer att det krävs en uppsägning för upphörande av tillsvidareanställning och därmed följer vissa tidsbegränsningar. Tillsvidareanställning innebär nämligen ett omfattande anställningsskydd för dig som arbetstagare. Om det nu är så att du och din arbetsgivare varit överens om detta bör du kräva att ni formulerar ett nytt anställningsavtal som anger att du nu är timanställd. Enbart ett muntligt avtal kan innebära viss risk för dig om något problem skulle uppstå, framförallt om din tidigare anställning upphört genom en uppsägning. Beträffande din semesterersättning är utgångspunkten i Semesterlagen att du har rätt till semesterersättning och att denna utgör 12 % (om inget annat anges i kollektivavtal) av lönen som du tjänar in under ett år. Denna del ska läggas undan av arbetsgivaren allt eftersom och betalas ut när du tar ut din semester. Att din semesterersättning är ”inbakad” i lönen är således underligt. Ett möjlig förklaring till detta resonemang är att din timlön har omräknats så att din tidigare månadslön helt enkelt fördelats på de antal timmar du arbetade då, utan att semesterersättningen som läggs undan varje månad räknats bort. Detta skulle ju innebära en högre timlön! Du kan enkelt kontrollera detta genom att se till den i avtalet angivna heltidslönen och fördela den på antalet timmar du arbetade förut. Oavsett vilket är en sådan konstellation inte tillåten utan tanken är att din arbetsgivare ska utbetala din semesterersättning i samband med din semester. I de fall du inte tar ut semester eller endast del av semestern ska återstående del av semesterersättningen betalas ut i slutet av året. Som jag redan påpekat bör du dock se till att få ett skriftligt avtal på din timanställning. Däri preciseras då även vad som gäller beträffande semesterersättning. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1977:480#R18 samt https://lagen.nu/1982:80. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Intjänad semester på engelska

2010-02-16 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Vad heter intjänad semester alt. sparad semester på engelska?
Carina Persson |Hej! Intjänad semester heter på engelska "holiday that has accrued" Vänlig hälsning