Kan det röra sig om muta?

2016-02-27 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har en fråga inför en roman jag skriver. Scenariot är en rik affärskvinna som bjuder den auktoriserade revisorn, som vars firma har henne som klient, och hans familj på en lyxkryssning ombord på hennes eget kryssningsfartyg för att övertala honom att börja jobba heltid för henne på ett av hennes egna företag. De träffas där ombord och har förhandlingar och hon försöker övertala honom om att börja arbeta för henne. Klassas det som mutbrott eller bestickning eller är det möjligtvis en etisk gråzon?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med ändring i Brottsbalken 2012 har rubriceringen bestickning ändrats till "givande av muta" och mutbrott ändrats till ”tagande av muta”.Den som är arbetstagare (som revisorn är hos sin firma) och tar emot en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Och den som lämnar sådan otillbörlig förmån döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år.Det kan sägas att det alltid är otillbörligt att ta emot något som är ägnat att framkalla en tacksamhetsskuld, vilket ju verkar vara affärskvinnans intention. Så det ser ut som att dina rollfigurer har gjort sig skyldiga till tagande och givande av muta.Hoppas att det var svar på din fråga! Lycka till med din roman!Vänliga hälsningar

Förskingring eller bedrägeri?

2016-02-15 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag ska ha en tenta i juridik och kollar gamla tentor, en fråga som jag fastnat på och hoppas ni kan hjälpa mig med är "Ivan hyr en Volvo S60 hos AB vikings biluthyrning och far till Polen där han säljer bilen". Vad kan han bli dömd för? Personen hade svarat olovligt förfogande, men fått fel. Kan det vara bedrägeri? Tack på förhand!
Wilhelm Stenvall |Hej! Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Olovligt förfogande regleras i 10 kap. 4 § brottsbalken (BrB) och utgör en så att säga sekundär rubricering till förskingring som regleras i 10 kap 1 § BrB. I ditt exempel ovan har Ivan genom avtal fått egendom (bilen) i sin besittning med skyldighet att vid ett senare skede lämna tillbaka den. Ivan har därefter åsidosatt sina skyldigheter gentemot bilfirman (den rätte ägaren) genom att sälja bilen, och vid ett köpeavtal av detta slag tjänar Ivan pengar och bilfirman lider ekonomisk skada (vilket i lagtextens mening innebär att handlingen innebär vinning för gärningsmannen och skada för den berättigade). Rekvisiten för förskingring är således uppfyllda och Ivan kan bli dömd för detta brott. Om bilens värde är förhållandevis lågt kan han möjligen dömas för undandräkt istället (10 kap. 2 § BrB). Ivan har inte gjort sig skyldig till bedrägeri (9 kap. 1 § BrB) eftersom detta kräver att gärningsmannen genom vilseledande förmår annan till handling eller underlåtenhet (passivitet, icke-handling) som innebär vinning för honom själv och skada för motparten. Av informationen i frågan som berör Ivans gärning finns ingenting som tyder på att han har vilselett bilfirman och därigenom fått dem att hyra ut bilen till honom. Vidare är det inte själva handlingen, dvs ingående av avtalet, som hade inneburit vinning för Ivan och skada för bilfirman utan det är försäljningen av bilen som åstadkommer detta. Hoppas Du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,Wilhelm Odd-Stenvall

Fråga om bedrägeri/trolöshet mot huvudman

2015-12-05 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |En provanställd säljare i mitt bolag har genom att utge felaktiga uppgifter förmått ett antal kunder att förskottsbetala varan man köpt/beställt. Betalningen har gått till säljarens eget konto i stället för till bolagets. Vilken brottsrubricering skulle detta vara?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det verkar vara fråga om dels bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken och dels trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § brottsbalken. Straffskalan är liknande för båda brotten och troligtvis aktualiseras brottet trolöshet mot huvudman eftersom det anknyter till anställningsförhållandet medan brottet bedrägeri är allmänt formulerad och är ämnat fånga in fler situationer.Med vänliga hälsningar,

Vägran att lämna tillbaka bil för försäljning

2015-11-12 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag äger en bil som jag har gett min bror i uppdrag att sälja mot komission på försäljningen. Han har nu haft bilen i sin ägo, och har också brukat bilen, under ca 5 månader och har inte gjort nämnvärda försök att sälja fordonet. Jag vill nu ha tillbaka fordonet för att försöka sälja det själv. Han vägrar lämna tillbaka fordonet utan att jag betalar honom den utlovade komissionen. Hur kan jag gå vidare för att få tillbaka fordonet. Bilen är registrerad på bådas vår far, vilket gjordes för att förenkla en försäljning, men har innan dess varit registrerad på mig. Tack på förhand, Johan
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det ser ut som att din bror gör sig skyldig till ett brott, olovligt förfarande enligt Brb 10 kap. 4§ (https://lagen.nu/1962:700#K10), så möjligheten att göra en anmälan till polisen finns, straffet för olovligt förfarande är böter eller max 2 år. Eftersom han har fått bilen i sin besittning då ni har ingått ett muntligt avtal (antar jag eftersom du inte nämnt något om att det är nedskrivet) om att han skulle sälja bilen och för den prestationen utfå komission betyder inte detta på något sätt att han har förvärvat äganderätt till bilen och kan kräva dig på de medel han skulle fått först vid en försäljning av bilen. Så dels har han brutit ert avtal och nu handlar det om olovligt förfogande. Om du inte vill gå till polisen och anmäla din bror kan du hos Kronofogdemyndigheten göra en begäran om särskild handräckning enligt lagen om betalningsförelägganden och handräckning 4§ (https://lagen.nu/1990:746), vilket innebär att fogden åker och hämtar bilen. Här behöver du ha skriftligt underlag på äganderätten för att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa din begäran. Som jag förstår det av in fråga finns inget skriftligt avtal och nu när bilen är överskriven på er far kan alternativt han, om det finns en möjlighet för din far, göra en begäran om särskild handräckning. Det kostar 300 :-, här är en länk om ni bestämmer er för att göra det: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förskingring - straff och påföljd

2016-02-25 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |brottsbalkenHej Jag har blivit polisanmäld för att jag förskingrat ca 400 000 Vad händer nu?Kan jag vinna något på att återbetala en större del av denna summa innan utredning och åtal. ?Vad kan påföljden bli ??
Sedja Abed Ali |Hej och tack för din fråga!Förskingring är ett brott som regleras i 10 kap 1-3§§ brottsbalken (BrB).Det finns olika ''kategorier'' av förskingring vilka jag kommer redogöra för nedan:Förskingring av ''normalgraden'' regleras i 10 kap 1 § BrB och avser fallet då någon på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år2 § avser förskingring där värdet och övriga omständigheter gör att brottet ses som ringa, då döms man för undandräkt till böter eller fängelse i högst sex månader3 § avser grov förskingring och för det döms gärningsmannen till fängelse lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen missbrukat ansvarsfull ställning eller begagnat falskhandling eller vilseledande bokföring eller om gärningen varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada Det är svårt att veta exakt hur utgången i ditt fall kommer att bli med tanke på att bedömningen sker utifrån fler omständigheter än enbart det förskingrade beloppet. Som redogjort ovan kommer straffet sättas utifrån omständigheterna kring förskingringen, vilken ställning du hade när du förskingrade beloppet, om det gjordes på ett farligt sätt etc. Om händelsen inte varit förknippade med sådana omständigheter som regleras i 3 § är det sannolikt att du döms för förskingring enligt 1 § och där är straffet från böter till fängelse i högst två år. Det finns andra påföljder än fängelse som också kan bli aktuella t.ex. villkorlig dom, skyddstillsyn och samhällstjänst.Vilket straff som utdöms beror på om du tidigare är straffad, din ålder, hur stor skada du drabbats av efter begånget brott m.m. Domstolen gör en samlad bedömningen i det enskilda fallet vilket gör att det är svårt att veta exakt hur utgången i målet kommer att bli. Enligt 29 kap 5 § BrB påverkar det straffmätningen om den tilltalade efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet, samt om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.Det kan därför vara till fördel för dig om du återbetalar summan frivilligt för att begränsa den redan orsakade skadan. Hoppas du fått svar på din fråga, du är välkommen att vända dig till Lawline om du har ytterligare frågor.Vänligen,

Får en sambo ta ut pengar från den andra sambons konto?

2015-12-21 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |hejsan! min sambo och jag är mitt i en separation och jag har just sålt min bil som står på mig ,och jag köpte den för pengar som jag fick från min tidigare bil och sin tur tidigare innan vi var tillsammans,nu sålde jag den för 25000.eftersom min tjej har tillgång till mitt privat konto har hon gjort en olovlig överföring från det till hennes på 15000.är det lagligt rätt att göra så?hon sa aldrig nåt?
|Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!När ett par personer ingår ett äktenskap eller inleder en samborelation blir inte deras egendom per automatik samägd. Tvärtom är det normala att respektive sambos eller makes egendom fortsätter att vara dennes enskilda. En annan sak är att egendomsförhållandena kan förändras genom en bodelning under eller efter äktenskapet respektive samboförhållandet.Alltså har din sambo inte någon rätt att ta ut pengar från ditt konto utan ditt samtycke. När hon gjorde detta begick hon därför brottet förskingring (10 kap. 1 § brottsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga.Hälsningar,

Bilen försvunnen när firman som hade den lagt ner, kan man få ersättning?

2015-11-26 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Mitt fordon har varit uppställt på 1 bildemontering under utredning efter brand, då vi fick avslag från försäkringsbolag ang ersättning så stod bilen kvar. Då vi skulle hämta den så saknades det delar på bilen & vi kunde inte köra därifrån(polisanmält). Då vi senare skulle hämta den på släp så hade firman upphört, bilen är borta,firman nedlagd men jag är fortfarande reg ägare. Kan jag stämma ägaren på bildemonteringen även om bilen är "försvunnen"
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!I mitt svar utgår jag ifrån att bilen efter branden hade ett visst värde kvar, då du anger att du ursprungligen avsåg att köra därifrån, och att inget som hänt påverkat din äganderätt till bilen. Jag utgår vidare ifrån att branden var polisanmäld och att bilen därför stod uppställd på bildemonteringen under polisutredningen.Bildemonteringens ansvar för bilen.När bildemonteringen mottager bilen för att inneha den under polisutredningen så har bildemonteringen mottagit bilen med så kallad redovisningsskyldighet d.v.s. de är skyldiga att lämna ut bilen till dig igen, rättsligt stöd finns i redovisningsmedelslagen.Eftersom bilen lätt går att identifiera och bildemonteringen aldrig har fått rätt att sälja eller demontera bilen utan endast förvara den under utredningen så har ni rätt att få tillbaka bilen.Bildemonteringens ägares ansvar.Om bildemonteringen var ett handelsbolag, kommanditbolag eller, mindre troligt, en enskild firma kan du i första hand försöka vända dig till ägaren av firman. Vem denna person är borde du enkelt kunna få reda på genom att fråga polisen vilket bolag de anlitat eller om du har fått ett kvitto eller dyl. kolla på detta för att få reda på verksamhetens namn och sedan kan du vända dig till bolagsverket eller skatteverket för att få reda på ägarens namn. Ägaren är, i dessa former av bolag, nämligen personligt ansvarig för alla skulder bolaget hade när det avvecklades eller gick i konkurs (oklart vad som hänt i ditt fall), BL 2:20.Genom att påpeka att hen är personligt ansvarig och att du kan komma att kräva skadestånd alt. polisanmäla att bilen är borta kan det vara så att ägaren till firman antingen "hittar bilen" eller ersätter dig motsvarande bilens värde.Polisanmäla händelsen.Om ägaren inte vill hjälpa till, inte går att få tag på eller om det rört sig om ett aktiebolag får du nog välja att polisanmäla händelsen. Vilket brott det är fråga om är polisens sak att utreda men för att din nyfikenhet ska stillas redogör jag för troliga brott. Det kan då röra sig om brotten förskingring, då bildemonteringen innehaft bilen för din räkning och ägaren möjligen har tillägnat sig bilen (gjort den till sin), eller olovligt förfogande, om bildemonteringen inte hört av sig till dig för att hämta bilen utan har flyttat på bilen till annan plats utan att ha tillägnat sig den, Brottsbalken 10:1 och 10:4.Skadeståndstalan.Eftersom ev. ägaren av bildemonteringen orsakat dig en ekonomisk skada genom det ev. förskingringsbrottet kan du stämma ägaren och kräva ersättning motsvarande skadan, Skadeståndslagen 2:2. Du bör avvakta polisens utredning innan du bestämmer dig för att stämma ägaren och i min mening bör du anlita en jurist inför domstolsprocessen. Om du, enligt nedan, kan få ut ersättning av ditt försäkringsbolag övertar de din rätt att stämma ägaren av bildemonteringsfirman och problemet är därmed löst för din del.Ersättning från försäkringsbolaget.Om polisen inte kan hitta bilen eller ägaren av firman och därför, eller av annan anledning, lägger ned ärendet är det möjligt att du kan få ersättning från ditt försäkringsbolag för att din bil har blivit ev. förskingrad. För att få reda på detta bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Värt att poängtera är att det rör sig om en ny ersättningsgrund och försäkringsbolaget kan troligtvis inte använda sig av den anledning de hade när de gav avslag förra gången. Du behöver inte vänta med att kontakta ditt försäkringsbolag till dess att polisutredningen är klar utan detta bör göras snarast men försäkringsbolaget kan i sin tur vilja avvakta utredningen.Hoppas du finner råden hjälpsamma och om du behöver hjälp i en förhandling eller i en kommande tvist är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning

Skillnaden på förskingring och trolöshet mot huvudman

2015-10-15 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Vad är skillnaden på förskingring och trolöshet mot huvudman?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Reglerna gällande dessa brott finns i Brottsbalkens 10:e kapitel som du hittar här.Generellt kan sägas att för brottet förskingring krävs att gärningsmannen varit i besittning av huvudmannens egendom, alltså på något sätt haft kontroll över egendomen, vilket inte krävs för brottet trolöshet mot huvudman. En annan skillnad är att gärningsmannen måste ha tjänat något på sitt agerande för att dömas för brottet förskingring. Vid trolöshet mot huvudman räcker det att gärningsmannen på något sätt missbrukat sitt förtroende och därmed orsakat huvudmannen skada.Trolöshet mot huvudman är sekundärt till förskingring vilket innebär att om gärningsmannen kan dömas till båda brotten ska förskingring ha företräde.Vänligen,