Får man anklaga personer för att var kriminella hur som helst?

2020-12-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får man kalla personer kriminella hur som helst utan att det finns något fog för det. Det handlar alltså om en person som säger att några är kriminella utan ha gjort något brottsligt över huvud taget.Det är en ren anklagelse utan minsta fakta
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Får man anklaga personer för att vara kriminella hur som helst?Det korta svaret på den frågan är nej. Att utpeka någon som t.ex. brottslig eller att lämnar uppgifter som är ägnade att utsatta en person för andras missaktning kan vara brottsligt. Det är dock förutsatt att uppgiften lämnas till någon annan än den beskyllde, dvs. det krävs någon form av spridning. Den som gör sig skyldig till detta kan dömas för förtal till böter (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken).Ibland kan det dock anses försvarligt med hänsyn till omständigheterna att uttala sig på ett visst sätt. Om det skulle anses försvarligt att lämna uppgifter sådana uppgifter och man kan visa att uppgiften antingen är sann eller att man hade skälig grund för den, så ska den personen inte dömas till ansvar (5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken).Vad gäller i just ert fall kan jag inte med säkerhet svara på. Men generellt så får man inte anklaga personer för att vara kriminella hur som helst eller sprida sådana uppgifter utan något som helst fog för det. Om det skulle tas upp i en rättegång är det domstolen som avgör om det beteendet kan utgöra brottet förtal eller inte.Brottet förolämpningOm det istället rör sig om att personen enbart riktar en beskyllning eller ett nedsättande uttalande mot någon annan, skulle det kunna handla om brottet förolämpning. Då måste gärningen ha varit ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Skillnaden i jämförelse med förtal är att vid förolämpning lämnas meddelandet direkt till offret. Påföljden för förolämpning är också böter (5 kap. 3 § brottsbalken). Hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att häckla, håna eller skämta om någons kroppslängd?

2020-11-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att häckla, håna eller skämta om någons kroppslängd?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer använda mig utav brottsbalken när jag besvarar din fråga. Brottsbalken kommer fortsättningsvis att benämnas som "BrB". Endast de handlingar som regleras i brottsbalken är brott enligt svensk lag (1 kap. 1 § BrB). Det brott som skulle kunna bli aktuellt i detta fallet är brottet förolämpning. Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet för förolämpning. Straffet för förolämpning är böter, är brottet däremot grovt kan påföljden bli böter eller fängelse i högst sex månader (5 kap. 3 § BrB). Det görs däremot alltid en bedömning i det enskilda fallet och det är alltid upp till domstolen att avgöra om en handling utgör ett brott eller inte. Därför kan man inte med säkerhet säga att en person skulle dömas för förolämpning om hen skulle utföra de handlingar du beskriver.Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,

Förtal att sprida att någon är homosexuell?

2020-11-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att sprida rykten om att någon är homosexuell vilket inte stämmer?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottsligt att sprida rykten?Rykten som sprids kan ses som förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700)). Brottet förtal är uppdelat i två delar, först måste några förutsättningar föreligga för att förtal skall föreligga i teknisk mening, sedan ser man till omständigheter i det enskilda fallet. 5 kap. 1 § 1 st. FörtalFör att förtal skall föreligga skall en person bli utpekad som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Det finns inget krav att uppgifterna som sprids skall vara falska, de kan alltså mycket väl vara sanna och ändå vara brottsligt. Det krävs dock att ryktet sprids till andra människor. Att någon utpekar dig som homosexuell kan inte ses som varken att de utpekar dig som brottsling eller ett klandervärt levnadssätt. Det skulle eventuellt kunna vara en uppgift som är menad att få andra personers missaktning. 5 kap. 1 § 2 st. FörtalUtifrån omständigheterna kan jag inte bedöma om förtal föreligger eller inte i detta hänseendet. Men om det uppfyller de tekniska kraven för förtal kan man sedan gå vidare till nästa del av förtal. Bedömning av omständigheter ser till bedömning av försvarligt. Det är väldigt svårt att säga något generellt om denna bedömningen, det beror väldigt mycket på det enskilda fallet. Man gör en avvägning mellan den enskildes rätt till integritet och intresset av yttrandefrihet. Om den tekniska delen av förtalet är uppfyllt och det inte går att försvara att personen spred uppgiften föreligger förtal. BeviskravDu bör dock tänka på att domstolen även ställer höga beviskrav i brottmål, just vid förtal kan det vara väldigt svårt att bevisa vad det är som "egentligen" har hänt. SammanfattningDet kan vara så att spridningen av ryktet om att man skulle vara homosexuell kan ses som förtal, men det är inte säkert. Det är också svårt att bevisa, det krävs alltså att man kan styrka att det är ett förtal. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

brottsligt att anklaga någon för brott?

2020-11-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En person anklagar mig felaktigt för att vara kriminell, kan det utgöra förolämpning? Jag blir väldigt sårad av hans uttryck. Det har hänt återkommande gånger nu.
Sara Pedersen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att anklaga någon för brott är generellt inte brottsligt i sig, men under vissa omständigheter skulle det kunna utgöra brott.FörtalFörtal är en brottslig handling och innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andra för andras missaktning. Straffet är böter. Det förutsätts att uppgiften lämnas till någon annan än den beskyllde själv. Det krävs inte någon bevisning om att uppgiften har medfört andras missaktning, men uppgiften ska vara av nedsättande karaktär. Det räcker dock inte att uppgiften enbart är ett värdeomdöme, exempelvis att säga att någon är dålig på sitt jobb. Uppgiften ska värderas utifrån den utpekades perspektiv, samhällsgrupp eller personkrets, och inte utifrån allmänt rådande värderingar (NJA 2014 s. 808).Man ska dock inte dömas till ansvar om uppgiftslämnaren är skyldig att uttala sig, eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna i sak och om det visar sig att uppgiften var sann eller om uppgiftslämnaren hade skälig grund för att tro att den var sann (5 kap. 1§ brottsbalken). Sanningen är alltså endast relevant om det är försvarligt att lämna uppgiften. Så om någon som är skyldig att lämna en viss uppgift eller om det är försvarligt att lämna uppgiften, exempelvis en handledare eller chef som lämnat en uppgift i utvärderingssyfte, ska denne inte dömas till ansvar. Ett rättsfall slog fast att medarbetare på en arbetsplats som lämnade klandervärdiga uppgifter om sin chef till ledningen, inte ansågs begår brottet förtal, då uppgiften inte syftade att utsätta den klandrade för andras missaktning (RH 1996:61). I ditt fall krävs alltså att personen anklagat dig för brott, men till någon annan än bara dig, alltså att denna anklagelse har fått spridning. Det spelar som utgångspunkt ingen roll om man är skyldig för brottet eller inte, utan att bara sprida sådan anklagelse kan utgöra förtal. FörolämpningDetta brott kriminaliserar beskyllning, nedsättande uttalanden och förödmjukande beteende mot annan, och om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Detta kräver inte heller att en kränkning uppstått i det enskilda fallet, utan istället om gärningen typiskt sett kan orsaka kränkning. Bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och varje enskild målsägande, och måste träffa på ett personligt plan och inte bara allmänt anses förargande. Sättet att sprida uttrycket spelar också roll, exempelvis om det skrivs på internet för många andra att se. Att anklaga någon för brott skulle jag säga skulle kunna utgöra en förolämpning, men det är tveksamt och beror högst på omständigheterna kring anklagelserna.Både brottet förtal och förolämpning är så kallade ärekränkningsbrott, och är i första hand ett enskilt åtal. Detta innebär att någon måste ha uppfattat förtalet och blivit kränkt av det. Oftast så får målsägande själv föra talan vid en domstol, istället för åklagaren. Men om gärningen i sig är av en viss karaktär, eller det är påkallat av allmän synpunkt, kan åklagaren föra målsägandes talan, som vid alla andra typer av brott.Falsk tillvitelse och falsk angivelseDet kan även vara brottsligt att till polisen anmäla någon för brott, med vetskap om att personen är oskyldig, vilket utgör brottet falsk angivelse (15 kap. 6§ brottsbalken). Att hos polisen vittna eller liknande säga att en person begått ett brott som man vet att den inte gjort, vilket utgör brottet falsk tillvitelse (15 kap. 7§ brottsbalken). Dessa brott förutsätter dock att anklagaren vet att du inte begått brottet, och att de skett i kontakt med myndigheter så som polisen, åklagaren eller liknande. Sammanfattningsvis Att anklaga dig för brott skulle kunna utgöra brott, främst brottet förtal om man sprider anklagelsen, och om man anmäler till polisen kan det utgöra annat brott enligt ovan. Förolämpning kan också vara aktuellt, beroende på vad brottet är och omständigheterna kring anklagelsen skulle jag säga, men det är mindre sannolikt. Du kan anmäla händelsen till polisen, som kan utreda om det föreligger brott under allmänt åtal, annars får du föra talan själv vid tingsrätt. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Kan ord som jävla svenne, svennebanan, vitt slödder eller svennehora utgöra en ärendekränkning?

2020-12-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är ord som: jävla svenne, svennebanan, vitt slödder eller svennehora brottsligt att använda? Mvh.
Josefine Lovborg |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det kan vara brottsligt att förolämpa en annan människa. Regler som rör ärekränkning finns i brottsbalken. FörolämpningDen som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan kan göra sig skyldig till brottet förolämpning, detta regleras I 5kap 3§ brottsbalken. Straffansvar för gärningen förutsätter att det rör sig om muntliga eller skriftliga yttranden som är avsedda att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Detta innebär i korthet att det kan röra sig om skällsord, öknamn och liknande. Vid bedömningen av huruvida yttrandet är att anse som en kränkning av den andres självkänsla eller värdighet är det viktiga inte bara om den andre har känt sig kränkt utan även att yttrandet skett på ett sådant sett som generellt kan uppfattas som kränkande utifrån sociala normer. I förarbetena till lagen om ärendekränkning poängteras det att yttrandet måste träffa den andre personen på ett personligt plan. Straffansvar förutsätter också att gärningen har riktats direkt till den berörda personen och att denne uppfattat gärningen. Det rör sig inte om förolämpning om man säger något om någon annan till en tredje person. I de fallet skulle det dock kunna röra sig om förtal i enlighet med 5kap 1§ brottsbalken. SammanfattningDet är svårt att ge något exakt svar på huruvida det ovannämnda uttalandet hade bedömts utgöra förolämpning eller inte. Hänsyn måste tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Man måste göra en bedömning utifall detta är ett opåkallat angrepp, om parterna tidigare känner varandra och, i så fall, hur de normalt brukar prata med varandra. Därmed skulle det således mycket väl kunna utgöra en förolämpning att kalla en person för " jävla svenne, svennebanan, vitt slödder eller svennehora". Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,

Baktal och osanningar i valprocess kan vara förtal

2020-11-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag kandiderade till en post inom en förening där valprocessen delvis sker genom att alla kandidater skickas ut ur rummet för disskusion bakom lykta dörrar. Det har kommit till min kännedom att mitt ex som är en föreningsmedlem har med osanningar och sanningar, tagna ur sitt kontext, hållit en presentation med syfte att inte få mig vald. Detta skedde när jag inte var i rummet pga valreglementet. Jag upplever att detta låter ganska mycket som förtal och jag har flera vittnen som var med på mötet, 5 stycken jag pratat med och betydligt fler som var med och lyssna på mötet. De flesta verkar överens om att hon tog det alldeles för långt och att hon delvis presenterade osanningar och att resten var överdrivet eller taget ur sitt kontext. Vad tror ni i fallet och finns det ett case?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottsbalkens 5 kap. 1 § reglerar förtalsbrottet och anger att "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.". Det du beskriver kan (beroende på vad som sades) röra sig om just uppgifter som får till följd att du utsätts andras för missaktning. Om så är fallet ska man enligt lagens andra styck bedöma om det efter omständigheterna får anses försvarligt och om det var sant eller om det fanns skälig anledning att tro att det var sant, för vilket fall den tilltalade inte ska dömas till straffansvar. Om uppgifterna är osanna och ogrundade behöver dock ingen försvarlighetsbedömning göras eftersom grunden för straffrihet inte kan uppfyllas. Har du fem vittnen och de uppgifter som har lämnats om dig är allvarliga finns det goda möjligheter för framgång i en rättsprocess. Beaktas bör emellertid att förtal inte ligger under allmänt åtal, förutom i mycket särskilda fall, varför du förmodligen måste göra stämningen civilrättsligt. Min rekommendation är därför att vända sig till en jurist som kan hjälpa dig att formulera en stämningsansökan att lämna till tingsrätten. Hoppas du fick svar på din fråga!

Förolämpning

2020-11-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Får man kalla någon för hora eller bög utan att det blir brottsligt? Jag ser att det används i alla möjliga kontexter idag.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förolämpning regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken. Enligt bestämmelsen ska den person som "smädat" en annan person bl.a. "genom kränkande tillmäle" dömas för förolämpning. Syftet ska ha varit att såra personens självkänsla och straffet för gärningen är dagsböter.Den som blivit utsatt för en förolämpning måste dock, som utgångspunkt, själva åtala och/eller kräva skadestånd av gärningsmannen (5 kap. 5 § brottsbalken). Med andra ord är en åklagare inte skyldig att ta sig an ärendet. Vill man inte driva ett så kallat enskilt åtal går det bra att enbart kräva skadestånd.För att det ska klassas som förolämpning krävs att uttalandet är riktat till en specifik person/personer. Det krävs också att syftet måste vara att kränka personens självkänsla eller värdighet. Förolämpningen ska vara ägnad att såra personen. Att något är ägnat att kränka den andres självkänsla innebär också att det i det enskilda fallet inte är avgörande om personen faktiskt blivit kränkt utan att gärningen typiskt sett är en sådan som kan orsaka kränkning. Att kalla någon för "hora" eller "bög" är typiska kränkande tillmälen som kan klassas som förolämpning, om de är ägnade att kränka den andres självkänsla. Kontexten har självklart betydelse för om det är en förolämpning i lagens mening. I vissa kontexter finns en accepterad jargong mellan exempelvis två personer, eller sändare/mottagare, där personerna vet om att uttalandena, trots att de är av smädande karaktär, inte är ägnade att såra varandra.Med vänliga hälsningar,

Inskränkningar i tryckfriheten

2020-11-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag vill skriva en självbiografi och ge ut men jag undrar om jag kan bli stämd eller liknande ifall jag skriver t.ex ''pappa'' eller ''syster'' i boken? Jag kommer bara nämna namn som jag fått tillåtelse att använda men kan till exempel min pappa stämma mig om jag skriver ''pappa''?Lite otydlig förklaring kanske men vet inte hur jag ska förklara, hoppas du förstår ändå.
Carl Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad kul att du är inne på att skriva en självbiografi. I Sverige ger som en av de fyra grundlagarna i Sverige ett starkt skydd för tryckta skrifter. Enligt 1 kap. 1 § 2 st. TF innebär tryckfriheten en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Alltså har du med stöd av grundlag, som är överordnad vanlig lag, att skriva och publicera din självbiografi.Däremot kan du göra dig skyldig till tryckfrihetsbrott. Dessa stadgas i 7 kap. TF. Till exempel får du inte utpeka någon annan som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, 7 kap. 3 § 1 st. TF (jfr 5 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Skriver man något som uppfyller kriterierna ovan är det fråga om förtal.Vidare kan man dömas för förolämpning om någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, 7 kap. 4 § TF (jfr 5 kap. 3 § BrB.)De ovan två nämnda brotten är de vanligaste tryckfrihetsbrotten. Som svar på din fråga kan du i teorin skriva vad du vill och du behöver inte inhämta samtycke från någon, så länge självbiografin inte kränker personerna du skriver om.Hoppas du fick svar på din fråga. har du följdfrågor är du mer än välkommen att höra av dig igen.Med vänliga hälsningar,