Spela in samtal

2010-03-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag skall snart starta en prisförhandlingstjänst där kunder ber mig prisförhandla på önskat fordon. Får jag spela in det samtalet utan att informera om det? Säljaren lovar att sälja fordonet till min kund till ett visst pris. Då behöver jag ju inspelningen vid en eventuell tvist.Samt så bör väl mitt intresse av att spela in samtalet med säljaren väga tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten?
Elias Himsel | Hej, Att spela in ett telefonsamtal som man själv deltar i är inte brottsligt och något samtycke från övriga deltagare i samtalet behövs inte. Däremot kan man ställa sig frågande huruvida det är affärsetiskt riktigt att inte informera om att samtalet spelas in. Om samtalet ska användas som bevis i en tvist är det sannolikt också så att bevisvärdet är större om bilhandlaren i förväg blivit informerad om att samtalet kommer att spelats in. Att bilhandlaren ”lovar” att sälja fordonet till ett visst pris behöver inte vara samma sak som att han ur ett juridiskt perspektiv räknar med att uttalandet är bindande. Med vänliga hälsningar

Besöksförbud

2010-03-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan man i egenskap som anhörig eller god man begära besöksförbud åt den drabbade? Problemet är att min syster är psykiskt sjuk och därför oberäknelig. Hon trakasserar vår mamma utan hänsyn till att mamma är gammal och sjuk. Mamma mår psykiskt dåligt av detta och har nyligen fått vård pga av att hon mått dåligt inte kännt för äta pga omständigheterna. Jag vill få stopp på detta. Kan jag driva detta utan att det belastar min mamma allt för mycket?
Tor |Hej. I 1 § i lag ( 1988:688) om besöksförbud se här https://lagen.nu/1988:688 regleras att besöksförbud får meddelas för bland annat om risk för allvarliga trakasserier finns. Vid bedömningen av om sådan risk föreligger skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avser gälla har begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid. Enligt 7 § prövas frågan om besöksförbud av allmän åklagare och tas upp på begäran av den som förbudet avser skydda eller när det annars finns anledning till det. Enligt Karnovs lagkommentarer anges att av bestämmelsen följer att en fråga om besöksförbud kan tas upp inte bara på begäran av den som förbudet skall skydda utan även på begäran av någon annan eller av åklagaren på eget initiativ. Du kan alltså om du vill tipsa åklagaren om situationen och be han pröva det. Med vänlig hälsning

Hemfridsbrott vid gemensamt ägd bostad

2010-02-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hemfridsbrott el olaga intrång eller inget brott alls? Gift par sedan c:a 10 år, separerade sedan 1/9 2009, ena maken utflyttad och folkbokförd i hyrd bostad alltsedan dess. Andra maken bor kvar i gemensamt ägd villa, enl ö.k i avvaktan på eget övertagande av villan och att handlingar avs äktenskapsskillnad ska inges till tingsrätten. Igår meddelade den utflyttade maken att denne ångrat sig och nu omgående flyttar tillbaka in i bostaden (som denne f.ö inte alls önskat bo kvar i tidigare) och detta skedde till andre makens förskräckelse. Vad finns att göra åt denna situation? Är det ett korrekt förfarande att den sedan tidigare utflyttade maken gör på detta sätt under förevändning att denne trots allt äger 50% av fastigheten och således "gör som denne själv vill". Kvarboende maken har meddelat att denne inte önskar att den utflyttade maken vistas i bostaden, än mindre bor där. Gemensamt ägda fastigheten är inte den utflyttade makens bostad och har heller inte varit det sedan 1/9 2009.
Gabriella Rondahl |Hemfridsbrott enligt 4:6 brottsbalken innebär att en person olovligen tränger sig in i eller stannar kvar i annans bostad. Enligt bestämmelsens krävs det att någon olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Enligt brottsbalkskommentaren gäller hemfridsskyddet i princip oberoende av äganderättsförhållandena. Dock uppmärksammas det att om två personer, t.ex. äkta makar, har gemensam bostad så är det inte att betrakta som hemfridsbrott då den ena mot den andras vilja intränger eller kvarstannar i bostaden. I RH 2009:33 hade en man brutit sig in i den gemensamma bostaden. Mannen ignorerade ett av domstol förordnat kvarsittande beslut. Hovrätten ansåg att agerandet var att betrakta som hemfridsbrott. I ditt fall torde inte enbart en överenskommelse räcka för att det ska kunna betraktas som hemfridsbrott. Olaga intrång enligt 4:6 2 st BrB innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg på upplagsplats eller annat sådant ställe. Bestämmelsen är en utvidgning av hemfridsbrottet till att omfatta andra platser än bostäder. Bestämmelsen torde inte vara tillämplig i ditt fall. Hade ett besöksförbud förordnats skulle agerandet vara straffbart. Jag utgår dock ifrån att lagen om besöksförbud inte är aktuell i ditt fall. Sammanfattningsvis kan sägas att makens handlande inte är brottsligt. Hälsningar,

SL-kontrollants rätt att gripa någon

2009-12-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en kort fråga. Har en SL-kontrollant, ordningsvakt eller annan av SL utsedd person rätt att hålla kvar en person som HAR en giltig biljett men inte vill uppvisa den? Med stöd i vilken lag i så fall?
Linus Jonson |Den som utan stöd i lag hindrar en annan persons rörelsefrihet, t.ex. genom att hålla i någon mot dennes vilja, gör sig skyldig till olaga frihetsberövande (BrB 4:2, se https://lagen.nu/1962:700#K4P2S1) eller i vissa fall olaga tvång (BrB 4:4, se https://lagen.nu/1962:700#K4P4S1). Enligt svensk grundlag är varje medborgare gentemot staten skyddad mot frihetsberövanden (RF 2:8, se https://lagen.nu/1974:152#K2P8S1), men skyddet får inskränkas genom lag (RF 2:12, https://lagen.nu/1974:152#K2P12S1). Det är sådana lagar som t.ex. ger polisen rätt att gripa, åklagare rätt att anhålla och domstol rätt att häkta någon. För att en SL-kontrollant skall ha rätt att frihetsberöva någon, krävs alltså lagstöd.Ett i praktiken vanligt förekommande skäl att frihetsberöva en person, är att denne gjort sig skyldig till brott. Detta kallas för envarsgripande. Lagstöd för detta framgår av RB 24:7 2 st. (se https://lagen.nu/1942:740#K24P7S2). Här ges envar rätt att gripa den som begått ett brott på vilket fängelse kan följa, om personen påträffas på flyende fot eller på bar gärning. Att åka i kollektivtrafiken utan giltigt färdbevis, torde utgöra bedrägligt beteende (BrB 9:2 2 st. se https://lagen.nu/1962:700#K9P2S2) och är ett brott med fängelse (sex månader) i straffskalan. Vem som helst får alltså gripa den som på bar gärning påträffas ha begått bedrägligt beteende. Frågan gäller emellertid fallet då den gripne de facto inte har begått något brott, utan innehar giltigt färdbevis. Då saknas rätt att gripa denne. Dock torde den som ändå griper inte göra sig skyldig till brott, eftersom denne agerar utifrån antagandet att den gripne saknar giltigt färdbevis och således saknar uppsåt till att frihetsberövandet är "olaga". Eftersom olaga frihetsberövande är ett uppsåtligt brott, gör sig SL-kontrollanten inte skyldig till brott genom att gripa den som han tror saknar giltigt färdbevis.Med vänliga hälsningar

Olaga hot - vad krävs för straffansvar?

2010-03-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En grannes MC blåste omkull på parkeringen och det skvätte upp bensin på min bil.Jag ringde på dörren och ville ha betalt för biltvätt fick prata knackig engelska hit o dit o tjafs la ner det.Nu 4 mån efter har jag en anmälan om olaga hot på mej vad göra?
Emily Tomas da Costa |Hej För att straffansvar ska kunna inträda för olaga hot, krävs att du "lyfter vapen mot annan eller annars hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annars säkerhet till person eller egendom" (4 kap 5 § BrB se https://lagen.nu/1962:700). Bevisbördan ligger på åklagarens sida, vilket innebär att det är åklagaren som måste bevisa att du har utfört gärningen samt att du tillika utfört den med direkt uppsåt. Direkt uppsåt innebär att du måste ha aktivt eftersträvat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade och haft detta som slutmål. Både uppsåt och gärningsbeskrivning måste vara uppfyllda för att det skall rubriceras som brott. För att du ska kunna bli fälld för olaga hot fordras vidare att åklagaren fastställer bevisningen till en viss nivå. Bevisningen skall vara så robust att den pekar på att du "utom rimligt tvivel" måste ha utfört den brottsliga gärningen. Detta är en väldigt hög bevisnivå och det är svårt att nå upp till denna om enbart ord står mot ord, som jag av din fråga uppfattat att det gör mellan dig och din granne. Jag har svårt att se att du skulle kunna bli dömd för olaga hot (av det som framgår av din fråga) med anledning av att du verkar ha saknat uppsåt samt att du heller inte uppfyller den gärningsbeskrivning som finns stadgad i 4 kap 5 §. Vänligen

Inspelning av grannes musik

2010-03-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Ligger i en tvist med min granne sedan ett par månader sedan, detta ang. sedan han har en väldig förkärlek att spela väldigt hög musik. Så nu efter ha gått ner och sagt till han som fan har jag tröttnat. Jag snackade med värden och han ska ha fått ett varningsbrev ang. detta. Nu ett par veckor senare spelade han som fan igen, jag tog min kamera och gick till han dörr, öppnade brevinkastet typ 1 cm, obs jag filmade inte in i hans lägenhet utan hans namnskyllt på dörren rakt framme ifrån så att när man kollar på filmen får ett perspektiv på hur högt det är inne i lägenheten, detta hade jag sedan tänkt att lämna till värden som ytterligare bevis, inte för att dom har begärt det utan för att jag vill styrka min egen bevisbörda mot honom. Är detta tillåtet? Har sökt en del på detta och, det är tillåtet att spela in samtal där man själv är med utan tillåtelse eller informera andra parten, men hur är det att filma utanför hans dörr och bara öppna lådan lite? Där tänker jag nu i juridiska termer att "jag spelar in han utan att vi har ett samtal och utan att han vet om det, även om det bara är ashög musik som spelats. Hållbart juridiskt?
Elias Himsel |Hej Eftersom du spelat in musik och inte tal utgör inte handlingen olovlig avlyssning enligt 4 kap 9 a § BrB. Inte heller att bara en gång öppna grannens brevinkast en aning är tillräckligt för att utgöra en brottslig gärning enligt min bedömning och därmed har du inte gjort dig skyldig till något brott genom att filma utanför grannens dörr i syfte att dokumentera ljudnivån. Om inspelningen hjälper dig i din tvist gentemot din granne är emellertid en annan fråga. Ifrågasätter inte hyresvärden dina uppgifter angående ljudnivån är frågan vilket syfte inspelningen tjänar. Risken är stor att grannen uppleva inspelningen integritetskränkande och bli än mer oresonlig vilket i sin tur knappast gynnar möjligheterna att nå en lösning på tvisten och uppnå en god grannsämja. Med vänliga hälsningar,

Ofredande att inte lämna någon ifred

2010-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag hade en förbindelse efter min skilsmässa 2006. Mannen ifråga är en omtyckt läkare i min lilla stad. Jag gjordr efter en tid klart för honom att jag inte var intresserad, men han släpper inte taget. Han skickar sms inpå nätterna, även vardagar. Han anser att jag sårat honom, men jag har ju inga känslor för honom. Nu i nyår var jag på solsemester och på nyårsaftonen skickade han 30 smsmed allehanda innehåll. Jag har gång på gång bett honom lämna mig ifred. Han har även hotat mig via sms och kommit oanmäld till min bostad där jag och min son bor. Jag såg vem det var och öppnade inte dörren. Jag har upprepade gånger meddelat honom att jag ska polisanmäla och även rapportera hans arbetsgivare, men har inte gjort slag i saken. Vad ska jag göra? Jag har tänkt på att byta telefonnr, men det är även till min firma så det är ett stort jobb att byta. Jag bor som sagt i en liten stad och vill inte flytta. Den här mannen innebär stort obehag för mig och jag blir ledsen, min trygghet är hotad. Vad göra?
Linn Ahlvik Börjesson |Hej, Det faktum att du tidigare har haft en förbindelse med mannen ger honom inte rätt att fortsätta att kontakta dig gång på gång mot din vilja. Att han inte lämnar dig i fred kan bedömas som ofredande enligt Brottsbalken 4 kapitlet, 7 §. I rättsfallet RH 1983:58 s. 125 från Svea hovrätt dömdes en man just för ofredande efter att ha uppvaktat en kvinna genom att skicka mängder av brev till henne, trots att hon hade klargjort för honom att hon inte var intresserad av honom. Att mannen i ditt fall har hotat dig kan också anses som olaga hot enligt Brottsbalken 4 kapitlet, 5 §. Brottsbalken hittar du på https://lagen.nu/1962:700. Jag rekommenderar att du polisanmäler den här mannen. Det blir då en fråga för polisen och eventuellt åklagaren att avgöra om det finns tillräckliga bevis och så vidare som ger grund för att väcka åtal mot mannen och få honom dömd i en rättegång. Med vänlig hälsning,

Onödig publicering av namn

2009-12-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Skydd av privatliv. Jag sökte bygglov för att bygga att gårdmejeri på min fastighet. Efter några dagar ringer en journalist från lokaltidningen och vill veta mer om det han kallar för \"kreativt projekt\". Jag sa att jag inte hade något att berätta om detta och la på luren. Två dagar senare läser jag i Smålandsposten \"att paret Grit Hofer och Uwe Meyer hade planer att etablera ett gårdsmejeri i kålshult.... \" Dessutom står det att \"GH har avböjt att kommentera planerna.\" Min Fråga: Måste jag acceptera att namnges i tidningen bara för att jag ansöker om bygglov? Även om journalisten anser att detta är av allmänt intresse (vilket inte jag anser) anser jag att tidningen har gjort ett oacceptabelt intrång i mit privatliv.
Gustaf Lidegran |Hej! Som en del av vår tryckfrihet får både bra och dåliga nyheter tryckas. Det är upp till tidningen att bestämma om det har något nyhetsvärde. Juridiskt gör tidningen inget fel och pressetiskt har vi svårt att svara på.Vänliga hälsningar