Ersättning till den som hörs under förundersökning

2017-04-25 i Vittna
FRÅGA |Hej!Har man ju rätt till ersättning som vittne enligt RB 36:24 när det gäller huvudförhandlingar, men har man rätt till ersättning som vittne under förundersökningen?Tack på förhand!
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vittnen kan ha rätt till ersättning då man har hörts under en förundersökning (1§ Kungörelse (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål). Det som kan finnas möjlighet att få ersättning för är till exempel förlorad inkomst och resa till och från förhöret (1§ förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.). Vittnet ansöker om ersättningen och beslut om ersättning fattas av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen (3 § Kungörelse (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål). Ett beslut om ersättning får överklagas till länsstyrelsen inom två veckor från att den som hörts fått ta del av beslutet (3§ Kungörelse (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål). Hoppas att detta gav svar på din fråga!Mvh

Vittna som närstående vid brottmål

2017-04-21 i Vittna
FRÅGA |Jag är kallad som vittne i ett Brottmål där min man är målsägande. Måste jag vittna?Ska jag avlägga ed?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten i svensk rätt är att det föreligger en absolut vittnesplikt. Det innebär att man i princip har en absolut skyldighet att vittna inför domstol. Det finns dock vissa undantag från denna vittnesplikt. Ett undantag görs för personer som är närstående till part i rättegången. Då du är fru till en av parterna i målet räknas du naturligtvis som närstående. Att undantag görs för närstående till part innebär alltså att du fritt kan välja om du vill vittna i domstol eller inte. Du behöver inte heller avlägga någon vittnesed. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Skyldighet att vittna i fall med närstående?

2017-03-31 i Vittna
FRÅGA |Min bror har blivit åtalad för misshandel och jag har blivit kallad till rättegången för att vittna. Jag vill verkligen inte det och undrar om jag kan slippa och i så fall hur ska jag gå till väga?
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen kring detta finner du i rättegångsbalken (RB).Huvudregeln gällande vittnesmål är att alla medborgare har en skyldighet att avlägga ett sådant på en domstols begäran. Eftersom du och den åtalade är syskon finns det dock en undantagsregel som säger att du inte måste vittna, detta enligt 36 kap. 3 § RB. Där står det bl.a. att den som är syskon med parten ej är skyldig att avlägga vittnesmål. Du ska trots detta infinna dig på rättegången och där på plats kommer domstolen informera dig om att du inte har någon skyldighet att vittna, detta enligt 36 kap. 10 § 2 st. RB, du kan då välja att inte vittna. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man vägra att vittna?

2017-03-15 i Vittna
FRÅGA |Kan man vägra att vittna? Så här ser läget ut: Vi hade en kollega som slutade hos oss ca 3 månader innan polisen ringer och frågar ut oss om henne. Vi fick ej veta vad som hänt henne men vi tror det handlar om misshandel i hemmet. Har nu blivit kallade till rättegång ang detta fall men vi vill ej ställa upp för vi vet ju ingenting.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som blir kallad till att vittna i ett mål har vittnesplikt (36 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)). Det finns vissa undantag från vittnesplikten, bland annat för personer under 15 år (36 kap. 4 § RB) och närstående till den åtalade (36 kap. 3 § RB).Eftersom att din situation inte faller in under någon av undantagssituationerna har du en skyldighet att vittna i rättegången som du har blivit kallad till. Du kan alltså inte välja om du vill vittna eller inte.Vänligen,

Kan ett vittne anses som jävig under en domstolsprocess?

2017-04-21 i Vittna
FRÅGA |Har en fråga gällande patientskadelagen, är behandlande vårdgivare jävig vid en eventuell rättegång i Tingsrätten eller skulle vårdgivaren kunna vittna om att en patientskada har skett i en tvist med LÖF gällande ersättning enligt Patientskadelagen?
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som så, att du har funderingar kring ett vittnes eventuella jäv under en domstolsprocess. Till att börja med regleras frågor om vittnen och jäv i rättegångsbalken, (RB). Som utgångspunkt i svensk rätt gäller att vem som helst kan höras som vittne, så länge personen i fråga inte själv är part i målet. Ett vittne kan vittna till en parts fördel eller nackdel och exempelvis vara gift, barn, sambo, vän etc. till en part i målet. Detta gör inte att vittnet blir jävigt, tvärtom faller det sig ganska naturligt att ett sådant vittne har en subjektiv inställning och uppfattning. Rättegångsbalkens regler ställer inte upp krav på att vittnen ska vara oberoende. Reglerna om jäv omfattar därför inte vittnen och alltså finns det inga hinder mot att en vårdgivare vittnar om en eventuell patientskada. Däremot tar rätten i sin bevisvärdering av vittnesutsagan, hänsyn till relationen mellan vittnet och part i målet. (36 kap. 1 § RB) Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vittnesplikt för sambo

2017-04-05 i Vittna
FRÅGA |Kan man förneka att vittna mot sin samlever? och om så är fallet, vad är den möjlige konsekvens?- Martin
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 36 kap. 3 § rättegångsbalken anges att "Den som med part är eller varit gift [...] eller som på liknande sätt är parten närstående, vare ej skyldig att avlägga vittnesmål."Begreppet närstående anses omfatta sambos. Sambos är således inte skyldiga att vittna mot varandra. Vill den ena sambon inte vittna mot den andra men ändå blivit kallad kan det vara så att denne trots detta är tvungen att dyka upp i rätten för att meddela sin inställning. Vill sambon inte vittna så kan ett förslag vara att höra av sig till åklagaren eller rätten i förväg och berätta detta för att se om denne kan slippa att framträda i rätten.Omfattas en person av paragrafen så är man ej skyldig att avlägga vittnesmål och några konsekvenser kan det inte bli tal om. Däremot blir en konsekvens att rätten ,av förklarliga skäl, inte kommer att få del av den information som sambon har.Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Misstänkt eller vittne?

2017-03-27 i Vittna
FRÅGA |Polisen (kriminalare) var hemma hos mina föräldrar för någon vecka sedan. De ville få tag på mig, jag var dock inte hemma utan hos min nuvarande flickvän. Min pappa gav de numret till mig men de ville inte berätta vad ärendet handlar om. Det tog dem cirka en vecka att ringa, jag ska nu in på vad polisen i telefon sa är ett "samtal". Vad kan detta handla om, jag har ingen kriminell bakgrund och jag har inte en blekaste aning om vad samtalet kan komma att handla om. Är jag misstänkt/vittne, hjälp?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När ett brott har begåtts utreder polisen vad som hänt, till exempel genom förhör, undersökning av brottsplatsen och teknisk utredning. Detta kallas förundersökning och den leds av polis eller åklagare. Troligtvis rör det sig om ett förhör i ditt fall. Du behöver inte vara misstänkt för att kallas till förhör utan kan kallas in som vittne om någonting som hänt. Eftersom du inte verkar veta vad det handlar om ska du troligtvis förhöras som vittne och är inte misstänkt för något brott, men det går inte att säga helt säkert. När en förundersökning kommit så långt att någon kan skäligen misstänkas för brott ska denne under nästa förhör underrättas om misstanke enligt rättegångsbalken 23 kap 18 §. Du har således rätt att bli delgiven misstanke om brott först när du är skäligen misstänkt. Så om du nu, mot förmodan, skulle vara misstänkt så kommer du meddelas det under förhöret.Hoppas detta svarade på din fråga. Mvh

Påtvingat vittnesmål

2017-02-03 i Vittna
FRÅGA |Hej! Om en närstående har blivit lurad och blivit tillsagd att de är tvunga att vittna mot en, kan det vittnesmål på något sätt tas tillbaka?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är i princip att det föreligger en absolut vittnesplikt att vittna inför domstol. I enlighet med 36 kap 3 § rättegångsbalken är emellertid närstående undantagna från denna plikt. Beroende på om den närstående har blivit lurad till att vittna av en fristående person eller från domstolen kan utgången bli annorlunda. Om det skulle vara domstolen som lurat den närstående till att vara tvungen av vittna står detta i strid med rättegångsbalkens regler. I vilket fall som helst förstår jag din fråga som att den närstående redan har vittnat. Enligt 30 kap 2 § rättegångsbalken ska domen grundas på allt som förekommit i huvudförhandlingen. Detta innebär att vittnesmålet utgör en del av det bedömningsunderlag som kommer att användas när frågan så småningom ska avgöras. Vittnesmålet kan därför inte återtagas i sin helhet. Däremot kan bevisvärdet i själva vittnesmålet komma att påverkas. Den främsta anledningen till att närstående inte ska behöva vittna är att det ofta blir fråga om partiska utsagor. En vittnesutsaga från en närstående tenderar många gånger till att tala starkt för eller emot den tilltalades fördel/nackdel. Om vittnesförhöret dessutom, på felaktig väg, tillkommit under tvång är detta definitivt något som kan beaktas i domstolens bevisvärdering. Exakt hur bevisvärderingen kommer ske och vilken betydelse domstolen kommer tillmäta vittnesmålet är dock väldigt svårt att uttala sig om. Detta är något som domstolen får avgöra från fall till fall, baserat på omständigheterna i det specifika fallet. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,