Fråga om fri bevisprövning

2019-12-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, vad händer om polisen beslog din mobil, Och de hittar andra saker som inte relaterat till det brottet du misstänks för, som till ex när man rökt på osv.. kan man ändå bli skyldig¿
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige tillämpas en princip som kallas fri bevisprövning. Den innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram (så kallad fri bevisföring) och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). I vissa andra länder, framför allt Storbritannien och USA, finns regler om vilken bevisning som är tillåten respektive otillåten. Detta innebär att om polisen hittar material i din telefon som kan användas i utredningen för andra brott än det du till en start var misstänkt för, är det okej med hänvisning till principen om fri bevisföring.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Om polisen omhändertar min telefon i bevis syfte gällande misstanke för t.ex. stöld, kan detta innebära att bevis som tyder på andra brott också kan användas för att väcka åtal?

2019-12-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om polisen har omhändertagit ens mobiltelefon i bevissyfte för en viss misstanke för ett specifikt brott, kan detta ge upphov till att nya åtal väcks tack vare att bevis hittats som kan tyda på andra brott som begåtts?För att förtydliga: Om polisen omhändertar min telefon i bevis syfte gällande misstanke för t.ex. stöld, kan detta innebära att bevis som tyder på andra brott också kan användas för att väcka åtal?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Polisen har rätt att beslagta "Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag", enligt 27 kap. 1 § Rättegångsbalken. När polisen går igenom din mobil och hittar information kopplad till annan brottslighet utgör detta s.k. överskottsinformation. Vad polisen eller åklagaren får göra med överskottsinformation tas inte upp i lagen. Enligt den s.k. fria bevisföringsprincipen (35 kap. 1 § RB) har åklagaren i rättegången rätt att presentera vilken bevisning de vill i en brottsmålsrättegång. Detta medför att överskottsinformationen de hittar kan användas i framtida åtal, då inget i lagen begränsar åklagaren från att använda all information som framkommer i förundersökningen. Mer om överskottsinformation kan du läsa i rättsfallet (NJA 2003 s. 323) från högsta domstolen där frågan om överskottsinformation prövats.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Är det lagligt för polisen att försöka framkalla brott?

2019-12-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Skulle det kunna vara lagligt eller möjligt för polisen att lägga ut narkotika (t. ex. en liten mängd Cannabis i en påse) på ett offentligt plats, för att sedan försöka sätta dit någon som går förbi och tar upp drogen?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det agerande du beskriver skulle med största sannolikhet utgöra så kallad brottsprovokation, vilket innebär att polisen gör någonting i syfte att framkalla brott. Brottsprovokation är förbjudet enligt svensk lag. Förutom brottsprovokation finns det även någonting som kallas för bevisprovokation, vilket innebär att polisen gör någonting i syfte att framkalla bevis för ett redan begånget brott. Det är inte alltid tydligt om ett agerande utgör brotts- eller bevisprovokation. I det aktuella fallet skulle det röra sig om brottsprovokation om polisen lagt ut narkotikan i syfte att kunna gripa vem som helst som plockar upp den. Skulle polisens agerande istället syfta till att en specifik person som är misstänkt för brott plockar upp narkotikan, för att samla bevis mot denne, så skulle det eventuell kunna röra sig om bevisprovokation, men förmodligen skulle även detta kunna uppfattas som brottsprovokation. Det är med andra ord svårt att ge ett konkret svar på när ett sånt agerande är tillåtet. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Fri bevisföring och fri bevisvärdering

2019-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Kan facebookmeddelanden användas som bevis om den man tänker anmäla inte heter sitt riktiga namn på facebook och inte har några bilder på sig? Eller blir det svårt att bevisa att den personen verkligen är den personen man säger att det är som skrivit meddelandet iom att personen heter ett helt annat namn på Facebook och inte har bilder på sig? I ett annat meddelande framgår dock att det är den personen då han la till mig som vän och jag skrev en gång "vem är det " och personen svarade "det är jag.. och sen skrev sitt riktiga namn"
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Fri bevisföring och bevisvärderingI svensk rätt har vi något som kallas för fri bevisföring, vilket är en princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken. Fri bevisföring innebär att det i princip inte finns några begränsningar för vilka källor som får användas som bevis. I en rättegång kan parterna därför åberopa i princip allt, och ett meddelande på Facebook går alltså att åberopa som bevis. Även om vi har fri bevisföring i svensk rätt så innebär det såklart inte att alla bevis anses lika starka. Ofta talar man om lågt eller högt bevisvärde för att beskriva hur starkt ett bevis är. I slutändan upp till domstolen att fritt avgöra vilket bevisvärde ett åberopat bevis har i en rättegång. Även denna princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken och kallas för fri bevisvärdering. Vad betyder detta i ditt fall?Det jag beskrivit ovan kommer i praktiken innebära att Facebookmeddelandena kan användas som bevis, tack vare att vi har fri bevisföring. Huruvida domstolen sedan anser att bevisvärdet är högt, lågt eller till och med saknas är svårt att svara på utan att ha sett meddelandena. Ska jag göra en grov uppskattning utifrån det du beskriver är bevisvärdet nog relativt lågt, men det blir tyvärr mest en gissning eftersom jag vet så lite om omständigheterna kring och innehållet i meddelandena. Som jag beskrev ovan är detockså alltid domstolen som i slutändan avgör bevisvärdet. Vill du dock ha hjälp att titta på meddelandena för att uppskatta bevisvärdet mer nogrannt råder jag dig att ta kontakt med en jurist som får granska meddelandena.Hoppas att du fått svar på din fråga!Lycka till!Vänligen,

Kan polisen gissa att jag kört för fort?

2019-12-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej.Jag har haft en polisböte på 2000kr. Polisen har gissat att jag har körd med högre hastighet. Min frågan är: Kan polisen gissa att jag har kört förfört?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är nej. En polis kan inte "gissa" att du kört för fort utan måste på ett eller annat sätt vara mer säker på denna uppgift. Om en polis sitter i en rättegång och "gissar" kommer domstolen anse att beviskravet för att du kört för fort inte är uppfyllt. Därmed kommer du bli frikänd då beviskravet (ur ett rättssäkerhetsperspektiv osv.) naturligtvis måste ställas högre än rena gissningar från vår myndighetspersonal. Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Beslag av tandborste, plastflaska och tuggummiförpackning

2019-12-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vad kan anledningen vara till att en polispatrull tagit en tandborste, plastflaska och tuggummiförpackning i beslag och vad är det för beslag?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBeslag är ett tvångsmedel som i Sverige kan användas när misstanke om brott föreligger, vilket följer av 27 kap. 1 § i rättegångsbalken (RB).Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott få tas i beslag. Av Rättegångsbalkens 27 kap. följer att föremål som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslutsåtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 27 kap. 3 § RB.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå. Omprövning av beslagetÄr fallet sådant att du eller den som blivit drabbad av beslaget vill begära omprövning, kan denna begära omprövning av beslutet enligt 27 kap. 6 § RB. Rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget, och huruvida denna skall bestå eller inte.Ditt fallDet framgår inte av din fråga hur omständigheterna varit i övrigt, vilket gör det lite svårt att lista ut vad polispatrullens anledning kan ha varit.Är fallet sådant att dom kommit till en brottsplats och behövt beslagta tandborsten, plastflaskan samt tuggummiförpackningen, kan polisen ha av avsikt att utföra ett s.k. DNA-test. Ett överensstämmande DNA-resultat mellan en person och ett brottsplatsspår utvärderat och satt i sitt sammanhang kan utgöra mycket stark bevisning.Beroende på sammanhanget kan icke-överensstämmande DNA-resultat å andra sidan innebära att en misstänkt person kan frias från misstankar om brott. I ditt fall torde det ha rört sig om säkerställande av bevis och därför har ovanstående föremål beslagtagits av polispatrullen. Med vänliga hälsningar,

Beslag av ägodelar

2019-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Har en fråga ang beslag ur ett förråd då polisen ska ha varit och tagit "olagliga ägodelar. Detta skede för ca 4 månader sen och ja har inte hört ett ljud från vare sig polisen eller fått ngt beslagsprotokoll. Kan dom göra såhär på detta sätt? Tycker det är väldigt konstigt.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag av föremål.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Kan FB-meddelanden användas som bevis?

2019-09-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har blivit utsatt för en stöld av en kompis. Jag har sparade messengermeddelanden där jag skrivit till kompisen "hur kunde du stjäla ifrån mig jag trodde vi var vänner" och kompisen svarade i ett meddelande "jag stal från dig för att du hade en dyr klocka". Kan detta användas som bevis mot min kompis om kompisen inte heter sitt riktiga namn på Facebook? Tänker att det kanske blir svårt att bevisa att det är den här personen som skrivit detta då kompisen går under ett helt annat namn på Facebook, eller går det bevisa att kompisen är den han är genom att visa bilder på honom från hans Facebook?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk processrätt finns en princip som kallas för fri bevisprövning, enligt 35 kap. 1 § rättegångsbalken. Denna princip innebär att domstolen är fri att pröva och värdera i princip vilket bevis som helst som framläggs under en förhandling. Att du har lyckats få fram ett erkännande till brott via meddelanden, är något som kan användas av polisen i en förundersökning. Det går nog bra använda dig av meddelandena även om det inte är hans riktiga namn på Facebook, i och med att det finns bilder som kan identifiera honom samt IP-adress. Vilket bevisvärde ett visst bevis ska tillmätas är dock varierande, så jag råder dig att vända dig till polisen och göra en ev. polisanmälan för att få tillbaka din klocka.Med vänlig hälsning,