Angående möjlighet att genom testamente minska arv för särkullbarn till förmån för make

2015-05-22 i Alla Frågor
FRÅGA |Gift kvinna med man som har 2 särkullebarn.Vi har inga gemensamma barn.Om maken dör först.Kan vi genom testamente se till att hans barn ärver så lite som möjligt vid hansbortång? I så fall hur många % måste jag betala ut? Lagfart på hus+ bankmedel står på mig.Gör det någon skillnad?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB) (länk). Där anges i 3 kap. 1 § att om en avliden person var gift, så ska dennes kvarlåtenskap (personens egendom) normalt tillfalla den efterlevande maken. Om den avlidne däremot har ett eller flera särkullbarn, så framgår av paragrafen att den efterlevande maken har rätt till kvarlåtenskapen endast om särkullbarnen avstår från att ta begära ut sin arvslott. Arvslotten utgörs av kvarlåtenskapen dividerat med antalet barn till arvlåtaren (t.ex. om kvarlåtenskapen är 1 miljon kronor och den avlidne har två barn, så är vardera barns arvslott 500 tkr).I den situation som du beskriver i frågan innebär detta i praktiken, att om din make avlider först så kommer all hans kvarlåtenskap att tillfalla hans två barn, om de inte väljer att avstå från sin rätt att få ut arvslotten, vilket de kan göra enligt 3 kap. 9 § ÄB.Det ovan angivna gäller under förutsättning att inget testamente finns som föreskriver något annat. Genom ett testamente går det nämligen att bestämma att din makes särkullbarn ska ärva mindre än sin arvslott. I 7 kap. 1 § i förening med 7 kap. 3 § ÄB kan utläsas att bröstarvingar (barn) endast har laglig rätt att utkräva sin laglott, som utgörs av hälften av arvslotten. Om din make således upprättar ett testamente där han uttrycker att hans vilja är att du ska ärva all hans kvarlåtenskap med ”full äganderätt” eller liknande, så kommer hans barn endast kunna kräva ut sin laglott i enlighet med 7 kap. 3 § ÄB. I en sådan situation ärver alltså din makes två barn 50 % av hans kvarlåtenskap och du ärver resterande 50 %.Det faktum att lagfart och bankmedel står i ditt namn påverkar inte det som angivits ovan. Det kan istället påverka vid bodelningen, vilket sker före den tidpunkt då kvarlåtenskapen fördelas genom arv. Sammanfattningsvis kan detta beskrivas med ett exempel. Om din make i ett testamente anger att han vill att du ska ärva all hans kvarlåtenskap med full äganderätt, så har hans två barn endast rätt att kräva ut hälften av sin arvslott (den s.k. laglotten). Om om kvarlåtenskapen efter din make således uppgår till exempelvis 1 miljon, så utgör vardera barns arvslott 500 tkr och laglotten 250 tkr. Vardera barn kan då begära jämkning av testamentet och kräva ut 250 tkr var (totalt 500 tkr) och resterande 500 tkr ärver du efter din make.Till sist vill jag tillägga att ni enkelt kan få hjälp att upprätta ett testamente efter era önskemål via vår avtalstjänst, som ni kan hitta här.Hoppas att ovanstående gav dig svar på din fråga, i annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i frågeformuläret nedan.Med vänlig hälsning,

Avtal och förståndshandikapp

2015-05-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan!Jag är god man åt en person sedan 1999. Hon fick syrebrist när hon föddes och därav blev hon utvecklingsstörd/förståndshandikappad.Hon bor idag i stödlägenhet.Hon är mellan 3-12 år i tänkandet. Beror på vad det gäller.I mitt förordnande står det att ärendet är obegränsat.Hon har för 3 månader sedan råkat ut för en försäljare som säljer mobil/data abonnemang i ett köpcentrum. Internet/bredband vet hon inte vad det är.Dom gav henne en surfplatta som hon trodde var en jätte stor mobil och bad henne skriva under abonnemanget som är låst i 2 år. Hon kan inte ens skriva sin namnteckning, står enbart hennes förnamn.Nu vill jag upphäva detta då hon inte vet vad hon gjort och vad detta innebär. Jag har mailat mitt registerutdrag om ställföreträdarskap om god man till huvudkontoret.Dom kräver att ska betala in 10 193,-. 2 års abonnemang.? Då avslutar dom detta ärende direkt!Det här anser jag är lurendrejeri. Det syns och märks på personen att hon utvecklingsstörd. Hur kan man göra så! Oseriöst anser jag.Vad ska jag göra?Tacksam för svar!Hälsningar från en orolig god man
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du är god man så fungerar du enbart som biträde åt din huvudman, vilket framgår av lagens förarbeten. Om god man och huvudmannen har olika uppfattningar i en fråga så får huvudmannens uppfattning företräde. På samma sätt kan inte god man som utgångspunkt invända mot huvudmannens köp av varor och tjänster.Om det däremot kan visas att det var din huvudmans förståndshandikapp som medförde att hon skrev under avtalet så är avtalet ogiltigt, vilket framgår av Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning. Eftersom din huvudman inte vet vad internet och bredband är för något, och hon sannolikt trodde att underskriften behövdes enbart för att hon skulle få vad hon trodde var den jättestora mobiltelefonen, så talar det för att det finns ett samband mellan hennes handikapp och att hon överhuvudtaget ingick avtalet, varav det ska anses som ogiltigt.Alternativt så kan avtalet förklaras ogiltigt på andra grunder. Eftersom din huvudmans förståndshandikapp torde ha synts och märkts av säljaren så strider det mot tro och heder att mobilföretaget åberopar avtalet, varav avtalet ska anses ogiltigt. Detta framgår av Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 33 §. I sista hand kan du åberopa att villkoren i avtalet ska jämkas. Eftersom din huvudman har ett förståndshandikapp så torde det anses oskäligt att hon ska betala så pass mycket för något som hon kanske inte kan nyttja till fullo på grund av förståndshandikappet, varav exempelvis priset för abonnemanget kan jämkas. Eftersom framförallt priset har en sådan stor betydelse för avtalet så kan det resultera i att övriga avtalet får lämnas utan avseende, vilket i praktiken innebär att avtalet ogiltigförklaras (Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 § första stycket).Jag rekommenderar att du först framför vad som här sagts till företaget för att göra klart att ni har goda möjligheter att få avtalet hävt om saken skulle tas upp i domstol. Åberopa samtidigt att du vill ha avtalet hävt på dessa grunder. Du har rätt att kräva ett snabbt, men inte omedelbart, svar på ditt krav. Om företaget nekar eller inte svarar inom rimlig tid så kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) med ditt ärende. ARN kan inte tvinga företaget att följa dess beslut, men i majoriteten av alla fall följer företag ARN:s rekommendation. ARN:s handläggning har också fördelen att den är kostnadsfri. När du gör din anmälan hos ARN ska du tydligt ange att du vill ha avtalet hävt och på vilken grund detta krav står, samt skicka in bevisning. Bevisning i ditt fall kan omfatta kvitto, skriftligt avtal, korrespondens mellan dig och företaget, uppdragsbeskrivningen för ditt godmanskap och läkarutlåtande på din huvudmans tillstånd. ARN:s handläggning brukar ta minst 6 månader. Via http://www.arn.se/ finns mer information att tillgå om ARN. Med vänlig hälsning

Preskription av skadeståndsanspråk och krav på ogiltigförklaring av en uppsägning

2015-05-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag har sagt upp en anställd pga arbetsbrist med 1 månads uppsägning. Nu har Handels kontaktat mig och säger att det skulle ha skett en förhandling och min anställda hade rätt till 2 mån. Jag har inget kollektivavtal och min anställda skrev under uppsägningen med 1 månad uppsägningstid. Kan de ställa krav i efterhand?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen regel som generellt hindrar en person från att väcka talan om ogiltigförklaring av en uppsägning eller yrka på skadestånd efter att ett anställningsförhållande har upphört. Dock finns vissa preskriptionsregel som måste iakttas. Det är inte möjligt att utifrån de omständighet som du har uppgett avgöra om den anställdes anspråk har preskriberats. I vart fall framgår av 40 § lagen om anställningsskydd (LAS) att en arbetstagare som vill att en uppsägning ska ogiltigförklaras måste underrätta arbetstagaren om det senast två veckor efter uppsägningen, eller se till att ett fackförbund påkallar tvisteförhandling inom denna tidsperiod. Om förhandling har påkallats (vilket synes ha skett i ditt fall) måste talan om ogiltigförklaring väckas vid domstol senast två veckor efter att förhandlingen har avslutats.Beträffade krav på skadestånd förlorar arbetstagaren rätten att kräva sådana om inte talan väcks vid domstol senast fyra månader efter uppsägningen eller, om förhandling har inletts, senast fyra månader efter att förhandlingen har avslutats (41 § LAS). Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Äktenskap och gåvor mellan makar

2015-05-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har i gåva gett halva min fastigheten till min sambo. I samband med gåvobrevet upprättades det även ett skuldebrev på mellanskillnaden lån etc. Vi hade hjälp av jurist att göra detta.Nu har vi gift oss, gäller fortfarande dessa handlingar eller måste vi göra ytterligare något mer. Ett nytt inbördes testamente ska skrivas det vet vi. Har enbart särkullbarn därför är detta viktigt.Vi vill skriva ytterligare ett skuldebrev. Kan vi göra det själv med det äldre som mall eller det måste göras av jurist ?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Gåvobrevet och skuldebrevet gäller, då dessa handlingar inte påverkas av att ni har ingått äktenskap. Därtill kan det vara värt att notera att en gåva (men inte ett skuldebrev) som sker under pågående äktenskap måste registreras för att vara gällande mot givarens borgenärer, 8 kap. 1 § st. 2 äktenskapsbalken .Vidare verkar det som att ni har för avsikt att skriva ett inbördes testamente. Detta kan ni enkelt göra här.Ni verkar vidare vilja upprätta ett skuldebrev. Eftersom jag inte har sett ert tidigare skuldebrev kan jag inte ge ett svar på om detta är möjligt att använda som mall. Dock torde det gå bra såvida skuldebrevet inte innehåller någon särskilt avancerad skrivning. Hur som helst, om ni vill känna en större trygghet än ni skulle känna om ni gjorde allt på egen hand, men samtidigt gärna slipper behöva betala ett relativt högt arvode till en jurist, kan jag rekommendera er att använda den här tjänsten för att upprätta ett juridiskt bindande skuldebrev. Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Latent skatteskuld vid bodelning

2015-05-22 i Fastighetsskatt
FRÅGA | Hej skulle behöva hjälp med hur mycket min make ska lösa ut mig med då vi ska skiljas. Vi äger ett hus 50/50. Maken ska bo kvar i huset och lösa ut mig. Huset köptes mkt billigt för 225.000. Vi har inga lån på huset. Det har blivit totalrenoverat både utvändigt och invändigt Även tillbyggnader har gjorts såsom orangeri, rastgård m.m. Tror att i dagsläget skulle vi kunna få minst 1.600. 000 och vi tänker ta hit 2 olika mäklare för värdering och den är kostnadsfri. Tacksam för svar!
Ola Silvén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom ni äger hälften var av fastigheten ska din make lösa ut dig med halva marknadsvärdet minskat med den latenta skatteskulden. Överlåtelse genom bodelning är skattefria så någon beskattning vid bodelningen kommer inte ske Inkomstskattelagen (IL) 8 kap. 2 §, här. Däremot ska din make kompenseras för att han förr eller senare kommer att få betala kapitalvinstskatt vid försäljning av fastigheten. Det är denna framtida skatteskuld som kallas för latent skatteskuld. För att få fram den latenta skatteskulden gör man en fingerad försäljning av fastigheten. Marknadsvärdet ska då minskas med anskaffningsvärdet, kostnader för ny-, till-, och ombyggnadskostnader samt mäklararvode. På det belopp sker en hypotetisk beskattning om 22 % vilket är den latenta skatteskulden. Eftersom jag inte vet vilka kostnader ni har haft för renovering och tillbyggnader kan jag inte göra denna uträkning åt er. Vänliga hälsningar,

Testamentera till bonusbarn

2015-05-22 i Testamente
FRÅGA |Lever i ett reg. partnerskap. Vi har äktenskapsförord och inga barn. Kan jag testamentera till två bonusbarn som jag har sedan en tidigare relation eller vad gäller i detta fall!
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. Det är fullt möjligt för dig att testamentera till dina två bonusbarn. Testamentet kan dock behöva utformas på olika sätt beroende på exakt vad du vill åstadkomma. Några saker att fundera på är t.ex. om du vill att dina bonusbarn ska ärva direkt eller om du vill att din partner ska ärva först varpå bonusbarnen ärver vid hens frånfälle? Vill du att dina bonusbarn ska ärva egendom som enskild och ska det finnas några förfoganderättsinskränkningar?För att vara säker på att du uppnår vad du vill med ditt testamente skulle jag rekommendera att du bokar en tid hos någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Detta gör du enkelt via http://lawline.se/boka. Vänligen,

Finns ej skyldighet att bidra med betalning till sambos köp

2015-05-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo äger vårt gemensamma hem tillsammans hälften var. Nu vill han renovera vissa saker som kommer att bli mycket kostsamt och som jag motsätter mej dels för att jag inte har råd! Måste jag betala sådan renovering som han ordnar nu? Måste jag prata med byggfirman och säga att jag inte vill ha med detta att göra och inte kan betala det? Detta ärrätt akutför han tar in offerter redan!
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inte någon regel som gör att du är tvungen att bidra med betalning till köp som din sambo gör. Du måste alltså inte betala. Dock kan det vara bra att, precis som du själv är inne på, kontakta byggfirman och förtydliga att du inte ska stå med som gäldenär. Detta för att undvika att eventuella betalningskrav riktas mot dig framöver.Vänligen,

Mönsterskydd byxor

2015-05-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Jag driver ett företag som specialiserat sig på industriell design och designar på uppdrag av olika kunder. En konkurrent till oss saluförde ett par byxor med ett mönster bestående av krokodiler som äter äpplen och som är mer eller mindre identiskt med det mönster som jag har tagit fram på uppdrag av en kuddtillverkare och som vi mönsterhavare till. Jag anser att företaget har gjort intrång på min mönsterrätt i kommersiella syften och har därmed orsakat oss en sådan skada att den bör rendera i ett skadestånd. Trots upprepade påtryckningar har konkurrenten visat en total avsaknad på vilja till att samarbeta med oss. De är inte i god tro då ett sådant unikt mönster omöjligt kan ha designats oberoende av varandra.Vilka lagrum har jag som styrker att de är skyldiga?
Joakim Wahlgren |Hej och tack för din fråga.Mönsterskyddslagen är tillämplig och den hittar du HÄR.I 2§ framgår att ett mönster ska vara nytt och särpräglat. Ett mönster anses som nytt om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan. Ett mönster anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före den dag som anges i andra stycket.Det lagrum som är aktuellt är 5§ som innebär att ingen får utnyttja mönstret utan samtycke av den som är innehavare av mönsterrätten (mönsterhavaren). Förbudet riktar sig särskilt mot att tillverka, bjuda ut, marknadsföra, införa eller utföra från Sverige en produkt som mönstret ingår i eller används på eller att lagerhålla en sådan produkt för nämnda ändamål.Det finns undantag från 5§ i 7-7b§§ som inte är tillämpliga då er konkurrent har salufört sin produkt.Om er konkurrents produkt kan anses ha gjort intrång på er produkts mönsterskydd och ni kan bevisa att skada har uppstått finns det anledning att kräva motparten på ersättning och eventuellt uppkommen skada enligt 36§.Det är även möjligt att ansvarig för intrånget döms till straffansvar eller böter enligt 35§och domstol kan efter yrkande av er ålägga konkurrenten att vid vite avbryta mönsterintrång, enligt 35b§.Hoppas att du fick svar på din fråga.