Sambos arvsrätt när det finns särkullbarn

2015-07-29 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag är sambo och vi har inga gemensamma barn. Han har ett barn sedan tidigare förhållande. Om han går bort, ärver då dottern allt? Borde vi skriva ett testamente för att jag ska ärva något?Mvh/annika
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer som du skriver, om din sambo skulle gå bort utan ett testamente skulle hans dotter ärva allt efter honom då sambos ej har någon arvsrätt. Om ni önskar att du ska ärva din sambos kvarlåtenskap efter hans bortgång kan ni testamentera er kvarlåtenskap till varandra. Formkraven för att ett testamente ska vara giltigt hittar du i 10 kap Ärvdabalken.Däremot har din sambos dotter rätt att kräva sin laglott vid din sambos bortgång. Laglotten är hälften av arvslotten, 7:1 Ärvdabalken. Det ni kan göra är att skriva i din sambos testamente att ni önskar dottern avstår sin rätt till laglotten. Hon kommer då istället att ärva med efterarv vilket innebär att hon ärver sin far först vid din bortgång. Hoppas du fått svar på dina frågor. Har du vidare funderingar är du välkommen att återkomma!Mvh

Försäljning av samägd egendom

2015-07-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag skildes två år sedan. Vi har fortfarande stugan kvar dvs ägarätt, 50% var sig.Jag hade önskat att han löser ut mig från huset belopp enligt husvärde plus inkomst från hyran som vi hyr ut. Han vägrar. Jag vill inte ha huset eftersom vi akut övertog makens föräldrars hus då. Försäljning gick dåligt därför vi hyr ut huset. Då jag måste vänta efter nya trekammaravslopp insatta nästa år så kan vi sälja hus men jag inte vill fortsätta. Då det blir tre år jag står ut trots vi är länge sedan skilda. Finns något lag att tvinga honom att lösa ut mig? Med vänlig hälsning, Iréne Luiréus
Daniel Scharff |Tack för din fråga!I ditt fall aktualiseras lagen om samäganderätt (1904:48 s. 1). Lagen tillämpas då två personer gemensamt äger egendom. Den är dispositiv, vilket innebär att innehållet i lagen kan avtalas bort. Har du och din före detta avtalat något om en viss situation gäller alltså det som står i avtalet angående den situationen, inte det som framgår av lagen som jag redogör för här.För att förfoga över den samägda egendomen i sin helhet krävs samtliga delägares samtycke. Om man läser 2 § i lagen om samäganderätt motsatsvis framgår dock att varje delägare får förfoga över sin egen del. Du kan alltså sälja din andel till vem du vill och för hur mycket du vill, så länge du inte har kommit överens om något annat med din före detta.Han kan aldrig bli tvingad att lösa ut dig. Har ni avtalat om att du inte ska få sälja din del utan samtycke så finns däremot en möjlighet att hos tingsrätten begära att offentlig auktion hålls avseende hela egendomen, se 6 § lagen om samäganderätt. Om inte synnerliga skäl föreligger bifalles normalt en sådan begäran även mot andra delägares vilja. Vid en försäljning på offentlig auktion tillkommer flera kostnader och försäljningspriset blir normalt sett lägre än om ni kommer överens om en försäljning.Med vänliga hälsningar

Kvarglömd nål i buken och patientskadeersättning

2015-07-29 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag har blivit opererad på malmö sjukhus.under min operation så glömde man kvar en nål i buken samma någon form av metall kula. Nu vill man inte hjälpa mig har cd skiva med bilder från rönken som visar allt samt utlåtande från en professor och välkänd kirurg i österike som hittat objekten i buken på mig.undrar vad jag har rätt att kräva i vård och ersättning MvH
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom främmande föremål i form av en nål och en metallkula har kvarglömts i din kropp så rör det sig om en personskada. Patientskadeersättning lämnas för personskada om en sådan kan anses ha uppkommit med övervägande sannolikhet genom exempelvis en operation, vilket framgår av Patientskadelag (1996:799) 6 § första stycket, punkt 1. Eftersom röntgen visar att det finns främmande föremål i din buk och professorn från Österrike går i god för detta, samt att det allmänt kan anses vara osannolikt att du har fått föremålen i din kropp på något annat sätt än genom operationen, så torde kravet på övervägande sannolikhet vara mer än uppfyllt, varvid du har rätt till ersättning. Skadeståndet kan komma att omfatta exempelvis ersättning för sjukvårdskostnad för att åtgärda personskadan och för sveda och värk (Patientskadelag 8 §, och Skadeståndslag (1972:207) 5:1 första stycket, punkt 1 och 3).Jag förutsätter att du med Malmö sjukhus avser Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Eftersom Skånes Universitetssjukhus i Malmö hör till Region Skåne, det vill säga är offentligt finansierad, så är sjukhuset anslutet till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Du kan med andra ord göra en gratis anmälan till LÖF angående din patientskada för att få ut din ersättning från sjukhusets patientförsäkring via http://lof.se/. Skulle LÖF neka dig ersättning så kan du vända dig till Patientskadenämnden för att pröva ditt anspråk. Nämndens prövning är kostnadsfri och ska verka för att patientskadelagens regler tillämpas enhetligt i Sverige, men dess uttalande är dock endast rådgivande. Du kan dock också vända dig till domstol med ditt skadeståndsanspråk för att pröva din rätt till ersättning. Med hänseende till vad du har berättat om bevisningen så bedömer jag att du i ett sådant fall har goda chanser att få ersättning för åtgärdande vård och sveda och värk.Vidare kan du också vända dig till den patientnämnd som finns i din kommun eller region för ytterligare stöd och vägledning. Sådana nämnder har nämligen i uppgift att exempelvis tillhandahålla information och rapportera iakttagelser som är av betydelse för dig som patient, exempelvis att sjukhuset vägrar åtgärda patientskadan. Detta framgår av Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. 2 § första stycket, punkt 1 och 4. Eftersom patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården så kan deras vägledning vara värdefull med hänseende till sjukhusets synbarliga ovilja att hjälpa dig. Med vänlig hälsning

Smitning och återkallelse av körkort

2015-07-29 i Trafikbrott
FRÅGA |åkte ut ur rondellen och körde på en stolpe som vek sig, stannade inte blev rädd..., har nu blivit anmäld för smitning.Har bara haft körkort på prov i 4 månader, kan förlora mitt jobb om jag mister körkortet, för att jag körde på stolpen var att en kollega hetsade mig när han skulle visa vägen.Vad säger lagen om detta.
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka skyldigheter har en bilförare enligt lag?För vägtrafikant som - med eller utan skuld - har haft del i en trafikolycka finns en upplysningsskyldighet som framkommer i 2 kap. 8 § 2 st. Trafikförordningen. Där står skrivet att en vägtrafikant har skyldighet att underrätta den skadelidande eller polis om skadan har skett på egendom och ingen som kan ta emot uppgifterna är närvarande. Den skadelidande eller polis skall underrättas utan dröjsmål eller i anslutning till olyckan. Detta betyder i ditt fall att som bilförare är du skyldig att anmäla för polisen att du har kört på en stolpe och detta skall göras så snart som möjligt efter händelsen. Det framkommer inte av din berättelse om stolpen vek sig på ett sätt som var farligt för andra vägtrafikanter. Det finns nämligen även en skyldighet för trafikanten att stanna kvar på olycksplatsen för att medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder, 2 kap. 8 § 1 st. Trafikförordningen. De är alltså två skyldigheter som det finns risk för att du inte har tagit hänsyn till, dels att du inte tog kontakt med polis för att meddela dem om den påkörda stolpen dels att du inte stannade kvar på olycksplatsen för att se till så att inte stolpen låg i vägen för andra trafikanter. Har ett brott begåtts? Vad kan anmälan leda till? Upplysningsskyldigheten och skyldigheten att kvarstanna på olycksplats är straffbelagda i 5 § Trafikbrottslagen och brottet som kallas för smitning benämns i lagtexten för avlägsnande från olycksplats. Brottet består i att en vägtrafikant som - med eller utan skuld – haft del i uppkomsten av en trafikolycka genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda. Om ingen är närvarande på olycksplatsen är den som orsakat skada på egendom skyldig att självmant lämna uppgifter till den skadelidande eller polis. Detta innebär att du kan dömas för att du inte gjort vad du är skyldig till. I ditt fall har du inte upplyst polisen om att du kört omkull en stolpe vilket skulle ha gett dem möjlighet att snabbt åka och återställa skylten. En omkullkörd eller böjd vägskylt kan ju vara allvarligt då vägskyltar kan innehålla viktig information till andra trafikanter. Det är även risk i att låta en stolpe ligga böjd om den ligger i vägen för andra trafikanter. Genom att köra ifrån olycksplatsen utan att stanna kvar och förvissa dig om att stolpen inte utgjorde ett hinder för andra finns en risk för att du gjort dig skyldig till brottet smitning. Det är svårt för mig att bedöma hur stor denna risk är. Att din kollega hetsade dig tror jag inte kan påverka huruvida du döms för brottet eller ej. Påföljder vid brottet smitningStraffet för smitning (avlägsnande från olycksplats) är böter eller fängelse i högst sex månader. Det är dock osannolikt att fängelse skulle bli en följd av att du inte har stannat kvar på olycksplatsen eller meddelat polisen. En annan påföljd vid smitning är att körkortet kan dras in vilket framgår i 5 kap. 3 § punkt 2 Körkortslagen men aktualiseras endast om smitningen inte bedöms som ringa. Eftersom du fortfarande kör under prövotid skulle ett beslut om indraget körkort medföra att du måste göra ett nytt förarprov – både kunskapsprov och körprov – för att få ett nytt körkort. Råd och vägledningDet du kan göra om du skulle få ditt körkort indraget är att överklaga beslutet om återkallelse av körkortet, 8 kap 1 § Körkortslagen. Överklagandet ska vara skriftligt och ska inges till Transportstyrelsen senast tre veckor efter beslutet om återkallandet av körkortet. Transportstyrelsen skickar sedan i sin tur vidare överklagandet till allmän förvaltningsrätt för prövning. Ett tips om ett överklagande skulle bli aktuellt är att i ditt överklagande skriva att du är i behov av körkortet i arbetet och bifoga ett intyg från arbetsgivaren om detta. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Brorsons arvsrätt när avlidne är gift

2015-07-29 i Make
FRÅGA |Hej, har min mans brorson laglig rätt till arv? Det finns inga egna barn eller syskon till min man. Vi är gifta och jag har barn sedan tidigare.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst ärver bröstarvingar dvs. barn. Din man har inga barn, varför hans föräldrar ärver istället. Är föräldrarna avlidna ärver syskon. Är syskon avlidna, ärver istället syskonens barn. Det är här din mans brorson skulle haft arvsrätt, 2 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Dock är ju din man gift med dig. Det föreligger arvsrätt mellan makar. Om din make avlider först ärver alltså du, inte brorsonen, 3 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1).Sammanfattningsvis har alltså din mans brorson inte någon rätt till arv om din make avlider först eftersom din man är gift med dig. Dock bör nämnas att vid din bortgång har brorsonen rätt till hälften av din kvarlåtenskap i form av efterarv i enlighet med sekundosuccessionen (uppskjuten arvsrätt), 3 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).Vänligen,

Den kritiska tidpunkten avgör vid bodelning

2015-07-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Min pappa gick bort för 5 år sedan och mamma ärvde med fri förfoganderätt. Fanns inget testamente om enskild egendom efter pappa. Mamma gick bort nu i april, och hon hade skrivit testamente om Enskild egendom till barnen. Jag är på väg att skiljas. Det kommer säkert att ta tid innan vi blir klara med dödsbodelningen. Finns en del pengar, och även en gård som skall säljas. Tror att detta kommer ta tid. Jag undrar vad som händer vid en bodelning? Om skilsmässa blir klar innan arvskiftet? Våra barn är vuxna.
Stina Bagge |Hej,Tack för din fråga.Din fråga som jag förstår den är vad som kommer att ingå i bodelningen mellan dig och din man. Enligt äktenskapsbalken 9 kap 2 § 1 st ingår giftorättsgods som fanns i er ägo den dag då stämningsansökan om skilsmässa kom in till rätten. Denna tidpunkt brukar kallas för ”den kritiska tidpunkten”.Huruvida ditt arv blir giftorättsgods som tas med i bodelningen mellan dig och din man beror på om din mor dog före eller efter den kritiska tidpunkten. Din rätt till arv från din mor sker vid tidpunkten för dödsfallet. Om arvsrätten aktualiserades innan den kritiska tidpunkten blir arvet en tillgång som ska tas med i bodelningen, om den är att klassificera som giftorättsgods. Din mor har dock testamenterat att det du ärver direkt från henne ska vara enskild egendom vilket gör att arvet undantas från bodelning. Om din mors bortgång inträffade efter dagen för er ansökan om skilsmässa ska dödsboandelen undantas, oavsett om det var testamenterat som giftorättsgods eller inte.Av din fråga framgår att din mamma har ärvt en andel från din pappa med fri förfoganderätt. Detta betyder att hon inte kan testamentera den andel, utan kvotdelen ska tillfalla din fars bröstarvingar. Således är det tveksamt om denna kvotdel är att se som enskild egendom.Sammanfattningsvis kommer inte det arv du får från din mor ingå i bodelningen mellan dig och din man då detta är enskild egendom. Huruvida ditt efterarv från din far ingår beror på när arvsrätten inträdde. För kvalificerad hjälp med rådgivning kring dödsbodelning och skilsmässa rekommenderar jag dig att kontakta Familjens jurist. Med vänlig hälsning,

Hur gå till väga för att få en skuld betald?

2015-07-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag ville bara veta. Om jag har lånat ut en summa på 3000 till en tjej som säger att jag ska få tillbaks dom några dagar senare men nu har det gått 5-6mån. Jag har allt bevisat på sms och Facebook och det finns historik på mitt konto att jag har fört över pengar till henne men inte fått något tillbaka. Sen nyligen har hon börja hota mig med att komma hem till mig. Jag vill bara veta hur jag ska göra för att få mina pengar tillbaka och hur hon ska bli straffad för detta beteende! Tack på förhand. Mvh Adrian
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!För att du ska kunna få hjälp att få betalt så måste skulden vara lagligen fastställd. Det kan ske till exempel genom att du stämmer henne i domstol eller, betydligt enklare, att du ansöker om ett betalningsföreläggande. Det gör det här. Efter att skulden blivit fastställd kommer Kronofogden att hjälpa dig driva in skulden.Glöm inte heller att begära ersättning för dina ansökningskostnader, som då tjejen du har lånat ut pengar till får stå för, förutsatt att du har rätt. Som jag förstår det är det inget olagligt hon gör varför hon inte kan "straffas" mer än att även behöva betala för dina kostnader att ansöka om betalningsföreläggande m.m. Beroende på omständigheterna skulle du dock kunna göra en polisanmälan om t.ex. förskingring eller bedrägeri, men som sagt, det förefaller inte vara särskilt aktuellt efter det du skrev i frågan. Vänliga hälsningar

Tjänstledighet för anställningsintervju

2015-07-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, jag har sökt arbete på en annan avdelning inom samma företag och har blivit kallad till intervju. Dock infaller intervjun, som inte går att flytta på, på samma dag som vital verksamhet pågår och avdelningschefen vill inte ge ledigt pga personalbrist.Har man rätt till ledighet under dessa omständigheter? Anställningen är tillsvidare.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det finns en omfattande rad av regleringar för rätt till tjänstledighet. Bland de viktigaste hör reglerna om studieledighet, föräldraledighet, näringsverksamhetsledighet, ledighet för närståendevård och ledighet för politiska uppdrag. Om du hade blivit uppsagd från ditt nuvarande arbete så hade du också haft rätt till skälig ledighet under uppsägningstiden för att söka arbete, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 14 § andra stycket. Eftersom det dock inte finns någon självklar rätt till tjänstledighet för att gå på anställningsintervjuer när du inte är uppsagd så måste du komma överens med arbetsgivaren om ledighet, varpå denne slutligen har att avgöra om du beviljas ledighet eller inte. Notera dock att det kollektivavtal som reglerar förhållandena på din arbetsplats kan ha bestämmelser som täcker in denna situation. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till din lokala fackförening, dels för att höra dig för om kollektivavtalet har tillämpliga bestämmelser som kan hjälpa dig, och dels för att begära deras stöd i förhandlingar med din arbetsgivare om du inte kan komma överens med honom på egen hand. Med vänlig hälsning