Sjuklön när lönen utgörs av grundlön plus provision

2016-02-11 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag arbetar som säljare med provision på heltid (100%). Min arbetsgivare påstår att min sjuklön endast beräknas på min grundlön. Stämmer det att arbetsgivaren får ge ut sjuklön på detta sätt?
Zorba Hållsten |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sjuklönen betalas ut av arbetsgivaren de första 14 kalenderdagarna arbetstagaren är sjuk, med undantag från dag ett som är karensdag. Underlaget för uträkning av sjuklön är den lön som den anställde skulle erhållit under sjuklöneperioden. Då lönen utgörs av en grundlön plus provision baseras sjuklönen på den beräknade genomsnittsinkomsten av den totala inkomsten under en viss period, alltså både grundlön och provision sammanslaget. Denna period kan vara en månad, ett kvartal eller ett år, beroende på hur arbetssituationen ser ut. I denna beräkning ska man även göra en skälighetsbedömning där man exempelvis kan beakta att provisionen kan variera beroende på säsong. Sjuklönen består sedan av 80 % av den beräknade genomsnittsinkomsten och betalas som sagt av arbetsgivaren dag två till fjorton. Sedan betalar Försäkringskassan ut sjukpenning från dag femton. Det kan även finnas bestämmelser om detta i gällande kollektivavtal. Vänligen,

Besittningsskydd vid tidsbestämt hyresavtal

2016-02-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Vi är en ek. förening som äger o driver ett gemenskapsboende för äldre. Vi har 44 lgh. En etta har hittills inte varit intressant för någon av oss så vi har hyrt ut den ett år i taget till en student. Nu vill en medlem byta till mindre så vi skulle vilja säga upp studenten till sommaren. Hon har ett år kvar i gymnasiet och skulle vilja bo kvar. Hon har bott här sedan aug -14. Hennes senaste hyresavtal gäller 2015-07-01 till 2016-06-30. Har hon besittningsrätt?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Reglerna om hyra finns i 12 kap. Jordabalk (1970:994) (JB) (https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1). Enligt 12 kap. 3 § 2 st. JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P3S2) kan hyresavtal ingås för bestämd tid. Sådana hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. För det fall att hyresförhållandet har varat mer än nio månader i följd, vilket det verkar ha gjort i detta fall, ska dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägningen ska ske senast tre månader innan hyrestidens utgång, om ni inte har avtalat om längre uppsägningstid. Detta framgår av 12 kap. 4 § 2 st. 3p. JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P4S2).Som hyresvärd har man rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla, förutsatt att det sker på lagliga grunder. En hyresgäst har dock enligt huvudregel rätt till förlängning av hyresavtalet genom det s.k. besittningsskyddet, vilket följer av 12 kap. 46 § 1 st. JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P46S1). Besittningsskyddet kan däremot brytas enligt de tio olika undantagen i samma paragraf. Vad jag kan bedöma är dock inget av undantagen tillämpligt i ert fall. Detta medför att den nuvarande hyresgästen har besittningsskydd, dvs. att hon har rätt till förlängning av hyresavtalet efter hyresavtalets utgång.Jag hoppas att ni fått svar på er fråga.Med vänliga hälsningar

Provanställning avslutad innan den börjat

2016-02-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag tackade ja till ett jobb och avslutade min tillsvidareanställning på dåvarande arbetsplats. På eftermiddagen den sista vardagen innan jag skulle börja på det nya jobbet fick jag ett mejl från nya arbetsgivaren om att inget arbete kunde erbjudas trots allt, man beklagade situationen och hoppades på förståelse. Jag yrkade om ekonomisk kompensation men fick till svar att det rörde sig om provanställning och därmed ingen skyldighet från arbetsgivarens sida. Jag hävdade dock att det enligt lag utgår 2 veckors lön, något som arbetsgivaren ifrågasätter eftersom jag inte hann tillträda. Vad är det som gäller ? Vi har både muntligt och skriftligt avtal
Zorba Hållsten |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 6 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) kan man som du har gjort, teckna avtal om provanställning. Sådan provanställning får vara i högst sex månader, sedan övergår den i en tillsvidareanställning om inte annat avtalas. Arbetsgivaren eller arbetstagaren kan även avsluta provanställningen i förtid, om inte annat avtalats. Huvudregeln är att provanställningar inte har någon uppsägningstid, arbetsgivaren behöver heller inte, till skillnad från en tillsvidareanställning, uppge skäl till varför provanställningen avslutas i förtid Men om arbetsgivaren, som i ditt fall, vill avsluta provanställningen i förtid måste han eller hon meddela dig om detta minst två veckor i förtid, 31 § LAS. Om detta inte följs kan arbetsgivaren, i enlighet med 38 § LAS bli skyldig att betala allmänt skadestånd för brott mot 31 § LAS. Andra regler kan dock gälla om du är ansluten till ett kollektivavtal eller om det finns regler om detta i ditt anställningsavtal. Vänligen,

Egendom som ingår i bodelning

2016-02-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar hur lång tid efter att äktenskapsskillnaden har gått igenom som bodelningen måste göras? Om man är överens som om uppdelning och det bara är fastigheten som måste köpas ut, kan man göra så eller måste allt som ägs räknas in? Tack för svar.MvhSandra
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bodelning ska göras när äktenskapsskillnaden har gått igenom, alltså när den har vunnit laga kraft, 9:1 ÄktB. Det är ett krav i lagens mening att en bodelning ska förrättas, men det finns ingen speciell tidsperiod som detta måste ske inom. Dock är det i de allra flestas intresse att en bodelning förrättas så snart det är möjligt - vilket det är så fort äktenskapsskillnaden gått igenom. Lagen ställer som sagt upp att en bodelning ska ske vilket innebär att allt ni äger som är giftorättsgods ska delas upp mellan er. Enda gången en bodelning inte behöver förrättas är om ni endast har enskild egendom och ingen av er begär övertagande av bostad. Har ni inte upprättat något äktenskapsförord eller har ett tredjemansförordnande som säger att viss egendom är enskild, är all egendom ni har giftorättsgods.(Ett tredjemansförordnande kan exempelvis vara att någon av er har fått ett arv med förbehåll om att den egendomen ska vara enskild). Det som ska gå till delning är alltså egendom som utgör giftorättsgods. Har ni ingen enskild egendom betyder det att allt ni äger ska gå till delning. Formkraven för detta hittar ni i 9:5 ÄktB, vilka är att ni ska förätta bodelningen tillsammans, en handling ska upprättas och denna ska skrivas under av er båda. Under förutsättning att ni inte har någon enskild egendom är alltså svaret på din fråga att allt ni äger ska tas upp i bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga och du är varmt välkommen att återkomma!

Testamentera all kvarlåtenskap

2016-02-11 i Testamente
FRÅGA |Min bror har precis gått bort och jag är hans syster ( han har inga andra nära, ingen fru inga barn, våra föräldrar är borta. ) Nu har han skrivit ett testamentet att han ger bort " all hans kvarlåtenskap till sin bäste vän...) vad menas med kvarlåtensskap? är det allt har ägde? både hus, bil och pengar? Vad jag förstår så går detta testamente före mej och går blir arvslös -stämmer detta?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Regler kring arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB), den hittar du (här). När det inte finns några bröstarvingar (barn) till arvlåtaren (din bror) så ska arvlåtarens föräldrar ärva kvarlåtenskapen, 2 kap 2§ ÄB. För det fall att föräldrarna har avlidit så är det syskon till arvlåtaren som träder i föräldrarnas ställe och ärver kvarlåtenskapen. Detta innebär att du, enligt arvsordningen i ÄB, ska ärva kvarlåtenskapen, alltså all egendom, efter din bror. För att frångå lagens arvsordning kan ett testamente upprättas. Regler kring testamenten finns främst i 9-16 kap ÄB. Utgångspunkten är att alla har rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap till vem som helst och att den vilja som kommer till uttryck i testamenten ska respekteras. Detta innebär att din bror med bindande verkan kan testamentera sin kvarlåtenskap till sin vän och att testamentet går före din rätt till arv. För att kvarlåtenskapen inte ska fördelas i enlighet med testamentet krävs det att testamentet är ogiltigt (ex. på grund av att formkrav inte följts). Om du vill göra gällande att testamentet är ogiltigt måste du väcka en klandertalan vid domstol inom sex månader från det att du fick del av testamentet, 14:5 ÄB. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bröstarvingars laglottsskydd

2016-02-11 i Laglott
FRÅGA |Min sambo testamenterar sin förmögenhet till mig, men vill inte att mina barn ska få tillgång till förmögenheten efter min bortgång. Vänligen
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Om du vill styra över vad som ska hända med din kvarlåtenskap(det samlade värdet av dina tillgångar) då du går bort föreslår jag att du upprättar ett testamente. Rätten att testamentera bort sin kvarlåtenskap inskränks dock av bröstarvingars rätt till laglott. Laglotten regleras i 7 kap. 1 § ärvdabalken och utgör halva arvslotten. Ett testamente som inskränker en bröstarvinges rätt till laglott kan på begäran av denne bröstarvinge jämkas, vilket innebär att denne får sin laglott.Detta innebär att du endast kan testamentera bort 50% av din kvarlåtenskap, resten kommer att tillfalla dina bröstarvingar.Om du undrar över något får du gärna återkomma.Vänligen,

Misstänkt för brott - vad händer?

2016-02-11 i Förundersökning
FRÅGA |Hej ! Jag har varit på förhör ang att ja är misstänkt för grov stöld av guld . Jag är oskyldig och när jag skulle gå efter att förhöret va klart så fick jag gå tillbaka där polisen tog saliv prov ur min mun och så åkte de hem till mig och gjorde en husrannsakan men hittade inte de det letade efter. Min fråga är : vad händer nu ? Hur går allt till? Mvh oskyldig
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Då det kan antas att brott har begåtts ska en förundersökning inledas. Under förundersökningen vidtas en mängd åtgärder i syfte att bedriva utredningen av brottet framåt och få fram bevis för att kunna lagföra någon för brottet. Bl.a. genomförs förhör med den misstänkte, som du i detta fall har varit med om. Att en husrannsakan har genomförts innebär att du åtminstone är skäligen misstänkt för den grova stölden som utreds.Hur länge en förundersökning pågår varierar. Antingen tills dess att åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för att en domstol ska kunna döma någon misstänkt. Om så är fallet ska åklagaren väcka åtal, vilket innebär att det blir rättegång. Om förundersökningen inte resulterar i tillräcklig bevisning kan den läggas ner och något åtal väcks då inte. Du kan komma att bli kallad till ytterligare förhör men förutom det behöver du som misstänkt inte göra något särskilt. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma. Annars kan du läsa mer här: https://polisen.se/Stockholms_lan/Utsatt-for-brott/Efter-polisanmalan/Misstankt-for-brott/Vänligen,

Arvsrätt mellan makar med enskild egendom

2016-02-11 i Make
FRÅGA |Hej!Vi håller på att upprätta ett äktenskapsförord men har fastnat på en formulering i en mall som vi hittade på internet. Det står såhär:"Enskild egendom: Med enskild egendom åsyftas egendom som tillhör en av makarna ensam. Denna egendom ska inte ingå i en eventuell framtida bodelning. Bodelning ska ske vid äktenskapsskillnad eller vid arvskifte."Det vi undrar över är det allra sista om arvskifte. Om någon av oss avlider medan vi fortfarande är gifta så vill vi att den andre ska ärva alltihop som den avlidne hade (även den enskilda egendomen), men blir det så om vi har formuleringen ovan? Ska vi ta bort den sista frasen om arvskifte och sluta meningen vid äktenskapsskillnad? Eller är helt enkelt definitionen av enskild egendom just det som står?Tacksamma för hjälp./Vänligen Jan & Anna Johansson
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ni behöver inte ta bort den sista frasen om arvsskifte i äktenskapsförordet. Det ni ärver från den andra maken under förutsättning att ni fortfarande är gifta vid dödsfallet, är kvarlåtenskapen från den maken, oavsett om den kvarlåtenskapen utgör enskild egendom eller inte. Man gör alltså ingen uppdelning i vad som ska ärvas beroende på om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. I er bodelning kommer ingen egendom utgöra giftorättsgods, vilket medför att kvarlåtenskapen från den avlidna maken tillfaller den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Det innebär att maken kan förfoga fritt över egendomen med begränsningen att den inte kan testamenteras bort. Om ni inte hade haft ett äktenskapsförord skulle en bodelning gjorts av ert giftorättsgods, vilket hade medfört att kvarlåtenskapen från den avlidne maken hade tillfallit den efterlevande maken med full äganderätt. Full äganderätt har inga begränsningar, det arvet kan alltså också testamenteras bort. Er formulering ger effekten att ni ärver varandra vid bortgång 3:1 ÄB , med fri förfoganderätt eftersom att ni bara har enskild egendom. Hoppas att ni fick svar på er fråga och ni är varmt välkomna att återkomma!