Definition av sambo

2015-04-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min fråga avser definitionen av sambo. Vi har en s k sambo i vår styrelse. Han är skriven på en medlems adress men han kommer bara på besök några timmar per dag, långtifrån alla dagar. Han övernattar aldrig. Jag har läst att man enligt sambolagen ska vara stadigvarande sammanboende och ha gemensamt hushåll. Uppfyller den som kallar sig sambo lagens kriterier?
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga,Enligt 1 § sambolagen avses med sambor, två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.Kravet på att paret skall bo tillsammans innebär att de skall ha en gemensam permanentbostad. Parterna kan även ha en egen bostad därutöver, men det huvudsakliga boendet skall vara i den gemensamma permanentbostaden. Vart parterna är folkbokförda kan tjäna som bevis angående boendet, men det är inte avgörande. Med stadigvarande samboende innebär att det inte skall vara fråga om en allt för kortvarig förbindelse. Ett riktmärke är att parterna bott tillsammans i minst 6 månader. I förarbetena till sambolagen verkar det också finnas stöd för att vikt skall läggas vid parternas avsikter angående samboendets fasthet och varaktighet. Eftersom tanken är att samboendet skall utgöra ett parförhållande faller exempelvis samboende mellan vänner och släktingar utanför lagens tillämpningsområde. Angående kravet på gemensamt hushåll, avses att paret skall samarbeta i vardagliga sysslor och ha någon form av ekonomisk gemenskap eller ekonomisk samarbete. Det förefaller även vara som så, att om ett samboförhållande har konstituerats så upphör det inte bara för att faktorer som det gemensamma boendet och gemensamma hushållet skulle begränsas i anledning av att ena parten ex. arbetar eller studerar på annan ort. Det är alltså flera faktorer som vägs in för att se om ett samboförhållande existerar, det är därför svårt att utan alla omständigheter avgöra om det föreligger ett samboförhållande. Men eftersom mannen endast verkar komma på besök och aldrig övernattar är frågan om han då har en egen bostad där han har sitt huvudsakliga boende, och om de då verkligen uppfyller kriteriet bor tillsammans.Vänligen

Uppsägning personlig relation till arbetsgivaren

2015-04-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |hej jag har kommit i kant med min chef. som vi har känt varandra i imånga år sen vi gick i grundskolan till och med då kunde vi inte komma överens jag börja bli orolig om mitt jobb jag har varit där i nästan 18 år. lite info om mig på jobb. Jag är hso på ett företag med 104 kollektiva och 100 tjänstemen och nu har det kommit varsel på vårt företag och jag är också förhandlare inom facket vad säger lagen om jag blir varslad jag har försökt att hitta någåt men jag hittar inte.och vilken hjälp kan man hitta till mina arbetskamrater.jag hoppas du svarar så fort så möjligt mvh dimce
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivare kan säga upp dig på två grunder, antingen genom uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl vilket framgår av 7 § LAS. Om det sker uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren enligt huvudregeln skyldig att följa en turordningslista som bestäms enligt sist-in-först-ut principen vilket innebär att den som arbetat kortast är den som först ska bli uppsagd, se 22 § LAS. I och med att du arbetat där så länge är du troligtvis långt ner i turordningslistan. Det finns dock två undantag för turordningslistan. Det ena gäller för små arbetsgivare med högst tio anställda som innebär att arbetsgivaren får undanta högst två anställda från turordningslistan, 22 § 2 st. LAS. Det andra undantaget är om det upprättats ett avtalsturlista genom förhandlingar av kollektivavtalet, se 2 § 3 st. LAS. Denna avtalslista får dock inte vara diskriminerande eller strida mot god sed på arbetsmarknaden och kan i så fall angripas på de grunderna, diskrimineringsgrunderna hittar du här:1 kap. 5§ DiskrL. För att säga upp någon krävs saklig grund vilket framgår av 7 § LAS.. Detta innebär att om du blir uppsagd på grund av personliga skäl krävs det saklighet. Sakligt grundande skäl kan vara om du har ett olämpligt uppträdande eller missköter dig på ett sätt som påverkar arbetet. Det ska dock vara fråga om att du på ett väsentligt sätt inte uppfyller dina arbetsuppgifter, något enstaka fall av misskötsamhet är alltså inte tillräckligt. Om det beror på samarbetssvårigheter måste dessa vara mycket allvarliga och innan uppsägning blir aktuell bör arbetsgivaren överväga skäliga möjligheter för att lösa problemet, som till exempel omplacering. Att ni kommit i kant med varandra låter därmed i sig inte som ett tillräckligt skäl för uppsägning och du behöver troligen inte oroa dig. Hoppas allt löser sig! Med Vänliga Hälsningar,

Frågor kring var folkbokföring ska ske

2015-04-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Måste jag vara skriven på den adress där jag hyr en hyresrätt med 1;hands kontraktjuridiskt sett?Mvh
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Enligt 6 § Folkbokföringslagen ska en person bokföras på den fastighet och i den kommun där denne enligt 7 - 13 §§ Folkbokföringslagen är att anse som bosatt. En person som är bosatt på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter (exempelvis hyresrätter) skall även folkbokföras på lägenheten.Enligt 7 § Folkbokföringslagen ska en person anses vara bosatt på den fastighet där denne regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Med att regelbundet tillbringa sin dygnsvila menas att en person under sin normala livsföring tillbringar dygnsvila minst en gång i veckan eller i samma omfattning med en annan förläggning i tiden (exempelvis fem dagar i följd en gång i månaden).Om en person, utifrån dessa kriterier, anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på fler än en fastighet ska, enligt samma paragraf, personen i fråga folkbokföras där personen får anses ha sin egentliga hemvist, det vill säga i princip där personen tillbringar mest tid och exempelvis har sin familj. Det går således endast att vara skriven på en bostad.Mot denna bakgrund kan således konstateras att du måste vara folkbokförd på hyresrätten (och i den kommun samt på den fastighet som hyresrätten finns i) om du tillbringar din regelmässiga dygnsvila i din hyresrätt, det vill säga du sover över i den minst en natt i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden (exempelvis fem nätter i följd en gång i månaden). Om du dessutom sover över i en annan bostad än din hyresrätt i sådan omfattning att du även där får anses tillbringa din regelmässiga dygnsvila ska du folkbokföras på den bostad där du anses ha din egentliga hemvist, det vill säga där du exempelvis spenderar mest tid eller har din familj.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Årlig lönepåslag

2015-04-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, min flickväns chef har gett henne noll i löneökning och motiverar det med att hon varit sjukskriven på grund av foglossning under graviditeten.Får man göra såhär?Finns det någon lag emot detta?Christer
Homan Gerami |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill till att börja med konstatera att det inte finns bestämmelser om lönepåslag reglerat i lag. Däremot kan det finnas ett kollektivavtal som innefattar enskilda klausuler om olika former av lönevillkor. Om ni har tur så kan det finnas föreskrifter i kollektivavtalet som reglerar en garanterad miniminivå för det årliga lönepåslaget. I sådana fall har arbetsgivaren skyldighet att rätta sig efter dessa bestämmelser och därutöver bevilja löneförhöjning till din flickvän. Om vi däremot ponerar att det ej finns särskilda bestämmelser om ett garanterat lönepåslag reglerat i kollektivavtalet så blir situationen vanmäktig för din flickvän, eftersom att det inte finns en laglig skyldighet för arbetsgivaren att bevilja årlig löneförhöjning. Mitt råd är därmed att ni kontrollerar kollektivavtalet noggrant och beroende på förutsättningarna vidtar åtgärder. Vänligen,

Konsumenttjänstlagen

2015-04-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag anlitade rörmockare vilka renoverade vårt badrum i december, de utförde jobbet, men skickade in ansökan om rot för sent (efter sista jan året efter, och därav avslogs ansökan av skattemyndigheten).Nu vill rörmockarna fakturera mig för delen som var rot, trotts att det är deras fel att de inte erhållit beloppet. När jag anlitade dem erhöll jag ett email med uppskattad tid och material samt rot beloppet står med, men det står ingenting om att de skall få efterdebitera mig någonting.Fråga 1Har de rätt att kräva mig på detta i efterhand trotts att det är deras fel att de inte skickat in rot-ansökan i tid?Fråga 2Ifall att ovan är ja, har jag möjlighet att kräva dem på skadestånd enligt 32 § (Skadeståndsskyldighet i övrigt) "Näringsidkaren är i övrigt skyldig att ersätta skada som tillfogas konsumenten, om skadan har vållats genom försummelse på näringsidkarens sida."
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Eftersom du köpt en tjänst av en näringsidkare, är konsumentjänstlagen (KtjL) tillämplig lag , se 1 § https://lagen.nu/1985:716. KtjL är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att avtalsvillkor som är sämre än vad KtjL föreskriver, är utan verkan (se 3 § KtjL).Att näringsidkaren skickar in ansökan om rot för sent är ingenting som kan belasta dig, om ni inte har avtalat om det. Det följer också av den bestämmelse som du nämner, 32 § KtjL, att "näringsidkaren är i övrigt skyldig att ersätta skada som tillfogas konsumenten, om skadan har vållats genom försummelse på näringsidkarens sida."Som jag förstår det har rörmokaren i fakturan nämnt rotavdraget. Du måste ha utgått ifrån att du inte ska betala rotavdraget. När ett avtalsvillkor är oklart, ska avtalet tolkas till konsumentens fördel. Se 10 § AvlK här.Du behöver inte betala rotavdraget mot bakgrund av ovan nämnda bestämmelser.Har du ytterligare frågor kan du kontakta mig påtelefon 0766444976mail emil.forssell@gmail.comVänligen

Arv uppdelning

2015-04-25 i Arvsordning
FRÅGA |Vi är 7 syskon. Vi ska nu ha bouppteckning efter vår mamma ( pappa är död sedan tidigare). En av syskonen har inte varit närvarande dom sista 10 åren varken hälsat på sin mamma eller hjälpt till när hon flyttat till olika boende. Vår mamma har haft stort behov av hjälp med olika saker som alla vi andra ställt upp på men ej han. Mamma frågade ofta efter honom, hon undrade vad han tagit vägen. Han var inte med och planerade för begravningen fast vi informerade honom . Han deltog inte på begravningen heller. Min fråga är nu kan vi syskon som hjälpt mamma få ut en större del av arvet, eller måste vi dela lika?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din mamma inte skrivit ett testamente styrs uppdelning av arvet efter Ärvdabalkens regler. I 3 kap. 2 § stadgas att arvlåtarens avkomlingar ska få dela på arvet vid dennes död. Ett förverkande av arvsrätten kan inte ske på de grunderna att en av de arvsberättigade betett sig klandervärt som i ditt fall inte varit närvarande. Hade din mamma dock skrivit ett testamente skulle fördelningen kunnat ske annorlunda men finns inte detta måste Ärvdablakens regler följas och därmed arvet delas lika mellan bröstarvingarna. Vänliga Hälsningar,

Tidpunkt för tillträde av hyresrätt

2015-04-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Min hyresvärd säger att man får flytta in kl. 14.00 på inflyttningsdagen, och att detta står på kontraktet. Något sådant har vi inte hittat på kontraktet. Hyresgästföreningen säger att det är kl. 12.00 på inflyttningsdagen man har rätt att få nycklarna och flytta in, och att detta inte går att förhandla bort på t.ex. ett kontrakt. Vem har rätt?
Martin Persson |Tack för din fråga!Ur jordabalkens 12 kapitel, även kallad hyreslagen, och dess 7 § kan man utläsa att inflyttning ska som huvudregel ske klockan 12 på tillträdesdagen. Den regeln är dock inte tvingande, utan har annat avtalats är det de villkoren som gäller - vilket också framgår ur tredje stycket i samma paragraf.Finns det alltså inget annat avtalat om tillträdesdagen på ditt hyreskontrakt, är det således klockan 12.00 som gäller för tillträdet.Vänligen,

Kan förälder kräva barn på pengar för mat etc?

2015-04-25 i Underhåll
FRÅGA |Har en fråga gällande min flickvän som fyller 19 snart. Hon går i gymnasiet och får studiebidrag och där är lagen tydlig att föräldrar har försörjningsplikt. Hon har även barnpension från sin pappa som är avliden. Nu är saken den att hennes mamma kräver henne på 2000kr i månaden för mat, vatten, el och sånt. Är det verkligen rätt av henne att göra så! Hon har ju fortfarande försörjningsplikt enligt lag! Sen bor hon nästan aldrig hemma hos sin mamma heller, max 2v i månaden, mest bor hon hos mig och min familj. Kan hon vägra att ge sin mamma pengar? Kläder köper tjejen själv och hon vill ju kunna ta körkort.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Precis som du säger så har mamman försörjningsplikt/underhållsskyldighet tills din flickvän antingen avslutar studierna eller fyller 21 år (7 kap. 1 § FB). Mamman har således ingen rätt att kräva henne på pengar för de nämnda sakerna. Din flickvän kan alltså vägra att betala utan att begå något avtalsbrott eller liknande.