Kan testamente bestridas?

2014-08-01 i Testamente
FRÅGA |Hej, Min mammas sambo gick bort nyligen. De bodde i ett gemensamt hus. I hans testamente har han testamenterat över halva sin del av huset till min mamma. Hans son ärver den andra halvan. Nu säger sonen att han tänker bestrida detta då han anser att han bör ärva hela sin pappas del av huset. På vilka grunder kan man bestrida detta? Vad jag förstått så är det helt enligt reglerna att man skriver över halva sin del i tex ett gemensamt hus till en sambo, dock inte mer. Min mammas sambo hade ingen psykisk sjukdom eller liknande som man kan ange som anledning. Testamentet är skrivet av en jurist och bevittnat.
Victoria Nilsson |Hej!Då din mammas sambos son fått halva sambons halva av fastigheten så inkräktar förordnandet inte på hans rätt till laglott, varför testamentet inte kan bestridas på den grunden. De grunder som kvarstår för att bestrida testamentet är då att det förelåg formfel, 13:1 ärvdabalken (ÄB), att testamentet upprättats under psykisk störning, 13:2 ÄB, eller att sambon tvingats eller på något sätt otillbörligt påverkats att upprätta testamentet, 13:3 ÄB. Men om din mammas sambo upprättade eller lät upprätta testamentet av egen fri vilja och vid tidpunkten var frisk kan inte testamentet ogiltigförklaras med hjälp av 13:2-3 ÄB. Och om formkraven i 10 kap ÄB är uppfyllda, dvs att testamentet är skriftligt, underskrivet av sambon samt två vittnen som samtidigt närvarade och att vittnena inte är någon av de personer som omnämns i 10:4 (förenklat: inte är släkt med sambon eller din mamma), är inte heller 13:1 grund för ogiltighet. I så fall kan inte din mammas sambos son vinna framgång med ett eventuellt klander av testamentet, och din mamma kommer ärva halva fastighetshalvan.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Lagfart på dödsbos fastighet

2014-08-01 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej. Min man dog för drygt tre är sedan och dödsboet är ännu oskiftat. Tillgångarna i dödsboet är det radhus jag ännu bor i och dödsboet består, förutom jag själv, tre särkullbarn. De har alla skrivit på arvsavstående för fastigheten och nu när jag måste sälja har jag ansökt hos Lantmäteriet om att helt överta lagfarten. Nu har jag fått avslag på ansökan med motiveringen: "Då det finns flera dödsbodelägare efter… kan inte lagfart beviljas med bouppteckningen som grund och eftersom man i arvsavståendena avstår en specifik egendom (vilket man inte kan göra utan att själv ha fått egendomen först) kan inte dessa hanlingar ligga till grund för lagfart för Maria Misan Berge(denna typ av avståenden av en specifik sak måste dessutom uppfylla formkraven för gåva, eftersom fastighetsinskrivningen bedömmer dessa som just gåva). Ansökan om lagfart avslås därför i enlighet med 20 kap 6 § 1 p Jordabalken" För mig är detta inte alls begripligt. Hur kan vi göra, jag och de andra dödsbodelägarna? Jag har inte råd att bo kvar, de övriga önskar ingen ekonomisk del i försäljningen utan vill att jag ska kunna använda ev överskott till kommande boende för mig.
Victoria Nilsson |Hej!Om Lantmäteriet inte godtog arvsavståendena så kan ni istället lösa problemet genom att upprätta en arvsskifteshandling. Arvsskiftet ska vara skriftligt och skrivas under av samtliga dödsbodelägare, 23:4 ärvdabalken. I arvsskiftet kan ni då välja att skifta fastigheten på dig, dvs skriva i arvsskifteshandlingen att fastigheten ska tillfalla dig. Resultatet blir då att fastigheten med full äganderätt tillfaller dig, således utan någon ekonomisk kompensation (om ni inte skriver in något om det i arvsskiftet) och utan att särkullbarnen har någon framtida rätt till fastigheten eller pengar du får vid en eventuell försäljning. Då kan du sedan använda arvsskifteshandlingen för att söka lagfart.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Ge gåva till dödsbo, skatt?

2014-08-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kompletterande fråga till svar på fråga: http://lawline.se/answers/inkomstskatt-pa-gavaBlir en gåva från en privatperson till en juridisk person skattepliktig inkomst för denna?"Gäller svaret även om den juridiska personen är ett dödsbo?Med tack för svaret 
Fredrik Wiggh |Hej igen!Gåvoskatten är borttagen i Sverige och det ska alltså inte spela någon roll om den juridiska personen är ett dödsbo.Hälsningar,

Ansökan om skadestånd.

2014-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Då jag var 13 år var jag med om en olycka i en knapplift i Norge och bröt lårbenshalsen. Skidanläggningen hade ett par månader tidigare fått "föreläggande" om att sätta upp ett skyddsnät med detta var inte gjort. Skylten om avstigning var bortböjd, liftvakten på kafferast och nödstoppen ur funktion. Jag följde med knappliften högt upp i luften och efter en längre färd for jag in i en stolpe och ramlade av och ner på ett betongfundament. Att jag överlevde tycker många så här efteråt är ett "under"... (Min kamrat vars familj jag var där med gjorde samma sak och bröt samma ben!) Gällande ev ersättning minns jag inget - mer än att det talades om att Norge inte hade någon erstättning för "sveda och värk"... Så 0 kr betalades ut- inget skadestånd från anläggningen alls. Idag (nu 51 år gammal) har jag mitt 30 cm långa ärr på utsidan av vänster lår kvar, en avskuren muskel som står ut, dåligt med känsel kring ärret pga avskurna nervtrådar samt en molande värk inne i benet som kommer och går. I 14 års åldern fick jag även problem med vänster fot - vilket bara blivit värre. Idag kan jag inte gå mer än 100 i skor utan mitt specialgjutna hålfotsinlägg (eget bekostade)- om det har med benbrottet att göra är dock aldrig undersökt. Så frågan är: Kan jag idag söka ersättning/skadestånd och i så fall till vem? Anläggningen - försäkringsbolag...? Är orolig för hur denna skada kommer påverka mig när jag blir äldre... Tacksam för tips och råd - om det finns några :) Mvh Britt-Marie Tegelberg
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga!Enligt mina beräkningar så inträffade din olycka för 38 år sedan. Vad jag har funnit i mina efterforskningar så finns det dock inga begränsningar i tid för hur långt efter man kan ansöka om skadestånd. Med detta sagt så spelar givetvis tiden sedan olyckan in. Det ligger nära till hands att i en eventuell process anta att motparten kommer ifrågasätta ifall de åkommor du nu har kan hänföras till den aktuella händelsen. I den mån du bestämmer dig för att ansöka om skadestånd gör du detta genom att väcka en skadeståndstalan, vilken uppkommer då du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Rättegångsbalkens 13 kap. 4§. Enligt 2 kap. 1§ skadeståndslagen så stadgas det att den som genom vårdslöshet vållar personskada skall ersätta den. Det måste således bevisas att anläggningen genom underlåtenhet att sätta upp skyddsnät mm. har vållat dig din skada.Jag vågar här inte göra någon bedömning avseende vad utgången av en eventuell process skulle bli, men hoppas att jag har gett dig vidare insikt i den juridiska aspekten av ditt fall. Mitt slutgiltiga råd till dig är att du, i den mån du avser väcka talan, tar kontakt med en yrkesverksam jurist. Vänligen,

Testamentera bort makes arv?

2014-08-01 i Make
FRÅGA |Min mamma är 90 år och gravt dement och min pappa vill testamentera sin laglott direkt till mig och min bror är det möjligt?
Victoria Nilsson |Hej!Make har ingen ovillkorlig rätt att få arv, varför det är möjligt att genom testamente testamentera hela eller del av arvet, t.ex. barnens laglott, till annan än maken. Det enda skydd som finns är den basbeloppsregel som finns i 3:1 st. 2 ärvdabalken. Enligt regeln har efterlevande make rätt till egendom motsvarande fyra basbelopp (177 600 kr år 2014), men det är inklusive vad maken själv äger och får genom bodelning. Så om maken redan har mer än 177 600 kr finns det inga hinder för andre maken att testamentera sin egendom till annan person. Det är således möjligt för er pappa att testamentera att ni ska få ut era laglotter direkt för det fall att han avlider före er mamma.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

registrera gåvobrev gällande fastighet?

2014-08-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och mina syskon fick för många år sedan en fastighet i gåva av våra föräldrar. I gåvobrevet finns bl.a. villkor om att "egendomen må ej tagas i mät" och en hembudsklausul. Båda mina föräldrar är i livet och alla är överens om att dessa villkor inte längre skall gälla. Hur gör man bäst detta? Kan man skriva ett tillägg eller ett nytt gåvobrev som ersätter det gamla? Skall dessa i så fall registreras - var då?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Om ni vill ändra villkoren i ett gåvobrev gör ni det enklast genom att skriva ett nytt gåvobrev. I det nya gåvobrevet kan det vara bra att skriva att det gamla gåvobrevet inte längre ska gälla. Ett gåvobrev som avser en fastighet ska även undertecknas av både givare och gåvotagare och vara bevittnat av två personer. Den avsedda fastigheten måste anges i brevet och en överlåtelseförklaring finnas med. Är dessa formkrav inte uppfyllda är gåvan ogiltig.Gåvobrevet ska sedan registreras hos inskrivningsmyndigheten på lantmäteriet.Vänliga hälsningar,

Straff vid misshandel, ensam vårdnad och SoL 14

2014-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan!jag undrar en sak. Pappan (vi bor ej ihop)till mitt barn har blivit anmäld för misshandel på 15åring, då han ska ha slagit han ihuvudet och skriket hotfulla ord. Och det skall finnas vittnen till det.Vad får han för straff och kommer jag få ensam vård om vårat gemensama barn?(3år).Blir det automatiskt anmält till socialen?Han har varit en före detta grov kriminell för ca:7år sedan.
Sarah Saajakari |Hej!Jag kan tyvärr inte bedöma vad han kommer att få för straff då det är många olika faktorer som spelar in. Det jag kan säga är att straffskalan vid misshandel av normalgraden är fängelse i högst två år. Det betyder att straffet kan variera från böter till fängelse i två år, se 3 kap. 5 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K3P5S1).Rätten tar hänsyn till om slaget är gjort med till exempel knuten näve, öppen hand eller med ett tillhygge. Rätten bedömer även straffvärdet. Vid ett straffvärde på under 12 månader föreligger en presumtion att inte döma till fängelse samtidigt som att det talar för fängelse om en person tidigare är dömd. Det är alltså många omständigheter som beaktas när rätten beslutar vilket straff personen ska bli dömd till.Du får inte automatiskt ensam vårdnad om barnet om pappan blir dömd. Vid beslut om vem som ska ha vårdnad om barnet är utgångspunkten alltid barnets bästa, således är det ert gemensamma barns bästa rätten beaktar i frågan om du ska ha ensam vårdnad. I det fall barnets pappa brister i omsorg om barnet som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling ska rätten besluta om ensam vårdnad, 6 kap. 7 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P7S1). I det fall ovanstående inte föreligger kan du själv ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten, 6 kap 5 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P5S1), om du känner att du vill ha det. Jag råder dig i så fall att kontakta en jurist som kan ge dig rådgivning och driva målet i domstol.Gällande anmälan till socialnämnden görs det enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K14P1S1) om man misstänker att ett barn far illa. Jag antar att du undrar om det kommer att göras en anmälan till socialnämnden gällande ert gemensamma barn. Om det finns misstankar om att ert gemensamma barn far illa görs det en anmälan, annars inte.Med vänliga hälsningar,

Vinst på lotto- är det att se som giftorättsgods?

2014-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är gift sedan 7 år tillbaka. Inget äktenskapsförord finns. Fråga: Om jag vinner en stor summa pengar på spel t. ex Lotto är då vinsten min och jag kan göra med den som jag vill? Är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen vid ev. skilsmässa?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Vid en skilsmässa läggs båda makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits ifrån delas värdet sedan lika mellan makarna. Giftorättsgods ska hållas isär från den enskilda egendomen som vanligtvis inte ingår i bodelningen. Vinner du på lotto så räknas vinsten som giftorättsgods och skall delas lika med din partner vid en eventuell skilsmässa. Hade du istället vunnit pengarna innan giftermålet, så skulle inte pengarna per automatik behandlas som giftorättsgods.Med vänlig hälsning,