Försäkringsersättning för personskada

2014-04-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan! Jag blev misshandlad för 4 år sen och hade då inte någon försäkring. kan jag få ersättning av försäkringsbolag idag om jag har bestående men?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Tråkigt att höra att du fått bestående men, och dessvärre måste jag säga att dina chanser till ersättning inte ser så ljusa ut.En försäkring täcker endast händelser som inträffar under tiden du är försäkrad. Det går alltså inte att få försäkringsersättning för en händelse som inträffade under tiden du var oförsäkrad. För den som är oförsäkrad finns möjlighet att utfå ersättning från brottsoffermyndigheten, men enligt 14 § brottsskadelagen framgår att om allmänt åtal har väckts, skall ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, skall ansökan göras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks.Tidsfristen för brottsskadeersättning har alltså med all sannolikhet passerat i ditt fall. Mitt råd till dig är att dubbelkolla om du inte hade någon försäkring när misshandeln begicks, de flesta har en hemförsäkring och personskador på grund av misshandel omfattas som regel av en sådan. Enligt 7 kap 4 § försäkringsavtalslagen är det i så fall möjligt att väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år från att man fått reda på att anspråket kunde göras gällande. Vänlig hälsning

Uppsägningstid vid intermittent anställning

2014-04-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har en fråga!Jag har jobbat som "behovsanställd" eller "intermittent anställd" i ca 10 månader. Har inget rullande schema utan jag får olika scheman (behovstiden) som sträcker sig ca 2 veckor framåt. Det jag undrar är hur lång min uppsägningstid är, eller om jag i princip skulle kunna sluta "på dagen". Står inte att jag har något slutdatum på mitt arbetsgivarintyg.
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Din anställningsform regleras inte av lagen om anställningsskydd (LAS) som behandlar alla traditionella anställningsformer. Att vara behovsanställd kan dock jämställas med att upprepade gånger bli visstidsanställd. "Allmän visstidsanställning" är en anställningsform som regleras i 5 § LAS och anställningsformen innebär att du förbinder dig att arbeta utan möjlighet till uppsägning under perioden schemat avser, förutsatt att du och arbetsgivaren inte avtalat om annat. Under denna period har inte heller din arbetsgivare någon möjlighet att säga upp dig.Du har dock inte någon skyldighet att fortsätta åta dig nya uppdrag efter periodens slut. Så i ditt fall innebär det att när ditt schema på ca 2 veckor gått ut är du fri att sluta förutsatt att du inte åtar dig fler pass.När du har jobbat totalt i 2 år inom en femårsperiod (endast de dagar du jobbar räknas) övergår din anställning till en tillsvidareanställning (5 § LAS 2 st). När anställningen övergått till en tillsvidareanställning gäller 1 månads uppsägningstid tills du varit anställd mer än två år, därefter ökar uppsägningstiden i takt med din anställningstid (se 11 § LAS).Lagen om anställningsskydd har du här.Vänlig hälsning

Äktenskapshinder

2014-04-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min flickvän har varit tillsammans i fem år. För ungefär 1,5 år sedan så fattade min mor och hennes far tycke för varandra. Något som orsakade stora problem i vår familjerelation. Jag och min flickvän har knappt haft någon kontakt med dem sedan dess. Nu har dem fått för sig att gifta sig, vilket innebär i praktiken att jag och min flickvän blir styvsyskon. Detta har nu splittrat hela släkten men våra föräldrar lyssnar inte och låter sig inte övertalas. Min fråga är nu om det finns någon juridisk möjlighet att förhindra bröllopet? Eller om det än värre, kan leda till konsekvenser för mig och min flickvän om vi senare vill gifta oss?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I 2 kap. 1, 3 och 4 §§ äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K2P1S1) stadgas att som hinder för att gifta sig är 1) om personen är under 18 år, 2) är nära besläktade med varandra eller 3) redan är gift.Så länge era föräldrar inte möter något utav äktenskapshindrena finns det ingen möjlighet för er att förhindra deras giftermål. Äktenskapshindret "nära besläktade" avser släktskap i rakt upp- och nedstigande led samt helsyskon, halvsyskon (här går det dock att få dispens från Länsstyrelsen) och adoptivsyskon. Syftet med regeln är dels biologisk, alltså den genetiska risken om paret skaffar barn, men även etisk. Då du och din flickvän inte är biologiska släktingar föreligger det inte något hinder för att ni i framtiden ingår äktenskap med varandra.Med vänliga hälsningar,

Granne har sågat ner överskjutande grenar

2014-04-22 i Skadestånd
FRÅGA |Hej! När vi kom hem från påskfirande hade grannen sågat ner 4 stora grenar från två av våra trän. Grenarna nådde över till hans tomt. Får han göra så utan att prata med oss? Mvh Caroline Sundberg
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för din fråga!Vad gäller rötter och grenar som hänger över grannens tomt finns en särskild bestämmelse i JB 3:2 som behandlar förhållandet mellan grannar: "Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom" (fetstil tillagd).Detta innebär alltså att man i princip har rätt att kapa av grannens gren som hänger över ens tomt om den medför olägenhet, t.ex. i form av att yta inte kan användas, att det ser fult ut eller liknande. Observera dock er rätt som ägare till träden att först själva få komma till rätta med problemet. Eftersom ni uppger att det rör sig om 4 stora grenar borde grannen antagligen ha pratat med er först. Om ni anser att grannen sågat av för mycket eller på fel sätt samt att ni inte har fått tillfälle att själva åtgärda problemet kan ni ta detta vidare genom att kräva skadestånd för de extrakostnader som uppstått på grund av att han sågade ner grenarna utan att fråga er först.Hoppas svaret är till hjälp.Mvh,

Rätt att veta vem som klagat till hyresvärd?

2014-04-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Har man rätt att få veta vem som klagar på en om man får klagomål som dem har lämnat till hyresvärden
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Det finns inget lagrum som tvingar din hyresvärd att upplysa dig om vem som har framfört klagomål. Många tycker att det är obehagligt att konfrontera andra personer direkt och det kan därför finnas ett behov av att kunna rapportera olägenheter anonymt för att inte människor ska behöva lida i det tysta. Enligt 12 kap 25 § Jordabalken ska en hyresgäst vid användning av lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämrar deras bostadsmiljö på sådant sätt att det inte skäligen bör tålas. Om en störning är av sådan art att den inte skäligen bör tålas ska bedömas utifrån den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus normalt ska behöva tåla. En boende ska kunna fungera på vanligt sätt, exempelvis ha möjlighet att kunna sova om nätterna. I bedömningen tas ingen hänsyn till särskilt känsliga människor. Om du anser att du inte stör mer än vad som skäligen bör tålas (buller av "normala aktiviteter"  under dagtid måste accepteras) rekommenderar jag därför att du i första hand ger din version till hyresvärden. Vänlig hälsning

Förmånsbeskattning av bil m.m.

2014-04-22 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Hej! Vill testa era kunskaper vad gäller Förmånsbil och beskattning.Har fram till 16/4 haft 2 helägda Aktiebolag. Det senaste (x ab) såldes då i sin helhet. Jag har 2 privatbilar i familjen varav den senaste, en Audi A6 Avant 2009 årsmodell i huvudsak använts inom x,s verksamhet mot debitering av milersättning , där jag valde att bara ta ut 18.50 kr/mil för att slippa förmånsbeskattning. Bilen köptes 1 november för 189.000 kr varav 37.800 kr kontant och resten leasing på 7 år (84 mån).dvs ca 1,800 kr/mån plus ränta. Jag har privat inget behov av 2 bilar och funderar därför på att göra så här: Bilen säljs till y ab för ett pris av 37.800 kr och mot övertagandet av leasingkontraktet som står på mig. Inom Y ab kommer verksamhet liknande den som bedrevs inom x ab att fortsätta, men detta kommer först att ske från 1 september, då jag räknar med att anställa en person som då får ta över bilen och förmånsbeskattas för den. - Under perioden 1 maj till 1 september kommer bilen således att ägas av Bolaget men användas ytterst sparsamt och inte knytas till någon person (privatkörning under 100 mil fram till dess – och alltså ingen förmånsbeskattning!) Är detta korrekt tolkat?- Min leasingavgift på ca 1.800 kr/mån plus räntekostnad tas ju över av bolaget. Hur blir det med momsavdrag för denna leasing? Halva momsen?- Jag säljer alltså bilen till Bolaget för 37.800 kr och bolaget tar över leasingavtalet. Kan Skatteverket ha synpunkter på att bolaget betalar för mkt för bilen då? Den köptes till väldigt förmånligt pris, det vet jag!)
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis skall sägas att du bör kontrollera med bilförsäljaren att du får sälja över bilen till bolaget. Du kanske redan har koll på detta, men eftersom bolaget ska ta över leasingkontraktet kommer de bli fråga om ett s.k. gäldenärsbyte vilket förutsätter borgenärens (försäljarens) samtycke. Nu över till dina frågor: Min bedömning är att du verkar ha rätt i att bilen inte kommer förmånsbeskattas under perioden 1 maj till 1 september. Om bilen endast används privat i ringa omfattning anses ingen förmån uppstå som ska beskattas. Skatteverket och kammarrätten har i denna del angett ett gränsvärde på 100 mil. Vad gäller din momsfråga är det sannolikt så att ni kommer få göra avdrag på 50 % av momsen. Företag får normalt dra av 50 % av momsen vid leasing av personbil, under förutsättning att bilen körs minst 100 mil per år i en momspliktig verksamhet. Det stämmer också att det kan bli problem om du säljer bilen till ett överpris till bolaget. Om en delägare, som är verksam i företaget, säljer egendom till företaget till ett överpris beskattas delägaren för överpriset som en löneförmån. För att avgöra om något har sålts till ett överpris gör man en jämförelse med marknadsvärdet för tillgången. Tanken är att om ni tar för mycket betalt för tillgången, på företagets bekostnad, ska denna vinst beskattas som en löneförmån. Om försäljningen beskattas som löneförmån för dig är motsvarande belopp avdragsgillt för företaget som lönekostnad. Företaget ska även betala socialavgifter för löneförmånen. Till sist skall sägas att detta är min bedömning som student. Om du vill ha ett mer säkert svar på frågorna råder jag er att kontakta en expert på skatterätt. Om du vill komma i kontakt med en sådan kan du kontakta mig på min mail (mattias.jernbacker@moretime.se). Vi på Lawline har ett nära samarbete med Skattebetalarna som erbjuder förmånliga priser till våra kunder.

Påföljd för skadegörelse

2014-04-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Nu under fredagen så har jag lyckats att under kraftig berusning sparka av backspeglar och tanklock på en bil. Är dömd tidigare för bilstöld vid 15/16-års ålder samt ringa narkotikabrott för 3 år sedan.Är för tillfället 23.Undrar lite vad jag kan förvänta mig av detta beteende?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Att förstöra annans egendom enligt din beskrivning är att bedöma som skadegörelse (12 kap 1 § brottsbalken).Då din tidigare brottslighet ligger förhållandevis långt bak i tiden och är av annan karaktär jämfört med skadegörelsen torde rätten inte tillmäta din historik någon betydelse.Av 1 kap 2 § brottsbalken framgår att självförvållat rus inte leder till att en handling inte ska anses som brott. Straffskalan för fängelse ligger mellan böter och ett års fängelse. Då du är över 21 år kommer du inte få någon "ungdomsrabatt" men straffet kommer mest troligt ändå bli dagsböter. Antalet dagsböter bedöms genom reglerna om straffmätning (29 kap brottsbalken) och dagsbotens storlek bedöms med anledning av dina ekonomiska förhållanden.Enligt 25 kap. 2 § brottsbalken ska antalet dagsböter bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio. Ur samma paragraf kan utläsas att varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor.Med ledning av praxis på området uppskattar jag att du kan komma att dömas till 100 st dagsböter men detta är endast en grov uppskattning. Dina dagsböter betalas till staten. Det är därutöver möjligt att du krävs på skadestånd av bilens ägare, detta är i så fall ett belopp som ska kompensera ägaren för dennes skador. Brottsbalken hittar du härMvh

Kombinera Allmän visstidsanställning och vikariat

2014-04-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej Jag har varit allmänt visstidsanställd och haft vikariat sammanhängande i totalt två år. Arbetar i en privat butik. Nu har jag efter vikariatet blivit erbjuden allmän visstidsanställning i ytterligare 6 månader. Vad händer efter de 6 månaderna? Min arbetsgivare vill att jag ska fortsätta arbeta vid behov men har inte möjlighet att tillsvidareanställa mig. Hindrar lagen mig från att komma och arbeta vid behov?
David Ingvarsson |Hej!Av 5§ lagen om anställningsskydd framgår att en arbetstagare som under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, ska få sin tjänst omvandlad till en tillsvidareanställning. Detta ska tolkas på så vis att du kan anställas med både 2 års vikariat och 2 års allmän visstidsanställning, alltså totalt 4 års arbete, innan tjänsten ska övergå till en tillsvidareanställning. Det finns med andra ord ingenting som hindrar att ni fortsätter kombinera dessa två anställningsformer under ytterligare en period, förutsatt att ingen 2-årsfrist överskrids.Mvh