Rätt till försvarare vid polisförhör

2014-10-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Vår 18-årige har blivit polisanmäld av kvinnlig klasskamrat, och fd flickvän, och inväntar nu polisförhör som vi förstår det. Följande tror vi har hänt: Gymnasieklassen är på studieresa i europeiskt land. På kvällen blir flera berusade och mellan vår son och fd flickvän uppkommer så småningom munhuggning. Enligt utsago knuffar vår son flickvännen och sparkar henne på smalbenet, säger troligen också en del saker. Eventuellt är det båda parter som gör och säger olika mindre lyckade saker. Hon har nu polisanmält händelsen och vår son inväntar kallelse från polisen.Så till vår fråga: Detta är en ovan och skrämmande situation för oss alla, hur gör vi för att vår son ska få tillgång till en försvarare redan vid det inledande polisförhöret? samt Hur bör han förhålla sig/vad bör han tänka på inför och under polisförhöret?Tack på förhand!
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för din fråga!En offentlig försvarare utses när förundersökningen har gått så långt att någon skäligen misstänks för brottet, vilket den misstänkte måste delges, enligt 23:18 rättegångsbalken (RB). Den som är misstänkt för brottet är bland de sista som kallas till förhör och kommer informeras om rätten till en offentlig försvarare i kallelsen. Se 23:18 RB, https://lagen.nu/1942:740#K23P18Rätten till en offentlig försvarare regleras i 21 kap. RB. Av 21:3a framgår det att om den misstänkte är anhållen eller häktad misstänkt ska offentlig försvarare utses på hans/hennes begäran eller brottet som han/hon misstänks för är ett brott för vilket det lägsta föreskrivna straffet är sex månaders fängelse. Ju grövre brottet är desto större är sannolikheten för att du kan få en offentlig försvarare.Utöver det kan offentlig försvarare utses: om den misstänkte är i behov av en försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, ellerom försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, ellerom det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.Rätten till offentlig försvarare beror på brottet och i fall 1-3 utses en offentlig försvarare av rätten utan någon särskild begäran efter en bedömning som rätten gör själva.Se 21 kap. RB och 21:3a RB, https://lagen.nu/1942:740#K21 och https://lagen.nu/1942:740#K21P3aNi har alltid möjligheten att anlita en privat försvarare åt er son (då utses inte en offentlig försvarare till åt er son). Försvararen har rätt till att närvara vid förhöret enligt 23:10 4 st. RB, om det inte är till men för utredningen. Undersökningsledaren bestämmer vem som får närvara vid förhör, enligt 23:10 1 st. RB, men det är värt att nämna att möjligheterna till att vägra försvararen närvaro vid förhöret är ytterst begränsade.Förhör får hållas med vem som helst som kan antas lämna betydande upplysning för utredningen, enligt 23:6 RB. Kallelsen kan kombineras med vite och det kan ev. bli aktuellt med hämtning av polisen till förhöret, enligt 23:6a och 23:7 RB. Det finns ingen allmän skyldighet att prata under polisförhöret (med eller utan försvarare), men allt som framkommer under förhöret och förundersökningen kan komma att användas under en ev. rättegång. Åklagaren kan komma att använda polisförhöret om den misstänkte säger en sak i polisförhöret och sedan ändrar sin historia i rättegången. Jag skulle rekommendera att ni berättar vad som hände och håller er till den utsagan under hela rättegången, om det blir någon.Se 23:6, 23:6a, 23:7, https://lagen.nu/1942:740#K23P6 och https://lagen.nu/1942:740#K23P6a och https://lagen.nu/1942:740#K23P7Hoppas detta var till hjälp!Kontakta mig på musshh121@studentmail.oru.se om ni har fler frågor.Med vänliga hälsningar

Till borgenärens nytta

2014-10-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad skulle det innebära om preskriptionslagen inte fanns? Skulle det vara till större nytta för borgenären eller för gäldenären ?
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder våra tjänster.I en situation där preskriptionslagen inte fanns skulle borgenärens rätt att kräva ut sin fordran aldrig försvinna.Detta vore till nytta för borgenären.Med vänliga hälsningar 

Överklaga boutredningsman

2014-10-19 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Blivit kallade till Bouppteckningsförrättning på Torsdag. Vi har ej godkänt Testamentet, bror dog 28 Maj-2014, vi har hela tiden överklagat Boupptecknaren som vi anser jävig, har bevis. Överklagade till Hovrätten, senast datum 13 Okt, ej hört av dom, kallelsen kom daterad 10 Okt. Hur gör vi, vi behöver nu en Jurist/advokat?- Hur kan ni hjälpa oss. Vi är 4 st syskon mot en i vårt tycke mycket ojust person
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 19:3 1 st. ÄB, https://lagen.nu/1958:637, ska val av boutredningsman träffas så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Särskilt avseende ska fästas vid förslag av dem, vilkas rätt är beroende av utredningen. Av bestämmelsens tredje stycke följer vidare att i fall då testamentsexekutor är utsedd, ska förordnandet meddelas honom, om det inte finns skäl däremot. I förarbetena till bestämmelsen (se NJA II 1933. s. 233) framhålls det att arvlåtaren får anses vara bäst insatt i förvaltningsfrågans tekniska sidor och därför ha större förutsättningar än delägarna att väga de intressen som gör sig gällande i boet mot varandra. Ett testamentariskt förordnande som innehåller uppdrag att vara testamentsexekutor måste därför betraktas som ett så starkt vägande förord till boutredningsmannaförordnande att ett sådant förslag i allmänhet inte bör lämnas utan avseende. I rättsfallet NJA 1988 s. 594 uttalade HD att enbart den omständigheten att vissa dödsbodelägare faktiskt hyser misstro mot testamentsexekutorn inte utgör tillräckliga skäl mot ett förordnande av denne som boutredningsman. Mot bakgrund av detta måste ni kunna visa att boutredningsmannen inte kan utföra uppdraget som boutredningsman på ett objektivt sätt. Jag skulle rekommendera dig att kontakta en jurist för ytterligare konsultation och hjälp med juridiken kring detta. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig på:

Återta en gåva

2014-10-19 i Gåva
FRÅGA |Hej! Undrar om man som förälder kan ta tillbaka en bil som man gett till sin dotter som gåva. Min dotter fick en begagnad bil av sin far när hon fyllde 18 år i våras. Nu är han besviken på sin dotter och mig för en sak vi gjort genom laglig rätt då tar han tillbaka bilen. Kan han göra så?
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Det finns ingen laglig rätt att återta en gåva när gåvan överlämnats. Gåvan anses överlämnad när mottagaren fått den i sin besittning (2 § gåvolagen). Här tolkar jag det som att dottern fysiskt har fått bilen i sin hand och därmed är den hennes. En gåva som är utlovad men ej överlämnad, kan under vissa omständigheter återkallas (5 § gåvolagen). Således kan ni inte genom rättslig väg återta en överlämnad gåva, utan ni får försöka lösa det på ett annat sätt.Vänliga hälsningar,

Fördelning av arv efter avliden moster

2014-10-19 i Arvsordning
FRÅGA |Har en barnlös moster som avlidit. Hon har en syster i livet är det hon som ärver allt? Min moster hade två systrar som är döda ärver någon av syskonbarnen något.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Enligt 2 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken gäller att om den avlidne ej har några bröstarvingar, det vill säga barn, ska arvet tilldelas den avlidnes föräldrar. Har även föräldrarna avlidit gäller enligt 2 kap. 2 § 2 st. ärvdabalken att arvlåtarens syskon ska dela den eller de avlidna föräldrarnas lott. Har något av syskonen avlidit ska dennes avkomlingar träda i dess ställe och ta lika stor del av arvet.Jag utgår från att det i ert fall inte förekommer några föräldrar till den avlidna mostern. Arvet ska således fördelas på de tre syskonleden. Den syster som är i livet ärver en tredje del. För det två kvarvarande tredjedelarna av arvet gäller att dessa ska fördelas med en tredjedel var på vardera av de avlidna syskonens led. Där fördelas sedan arvet lika mellan syskonbarnen för den avlidna mostern. Märk här att syskonbarnen således kan tilldelas olika stora delar av arvet beroende på hur många de är som får dela på det arv som annars skulle tillfallit deras mor.Ärvdabalken finner du https://lagen.nu/1958:637.Vänligen,

Rätt till heltid

2014-10-19 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej jag har varit anställd på heltid sedan mars 2013 med 6 månaders förlängning. När har jag rätt till heltid? jag har också haft en månads heltid varje sommar sedan 2009.tack på förhand mvh Wael
Mustafa Sheikh Abdi |HejTack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du inte har en tillsvidareanställning just nu.Det finns inget lagstöd för rätten till heltid. Däremot har du som arbetstagare rätt till en tillsvidareanställning om du har varit anställd hos din arbetsgivare sammanlagt i mer än två år eller som vikarie sammanlagt i mer än två år. En tillsvidareanställning måste inte vara på heltid, utan den kan vara på en viss procent av en heltidstjänst.En tillsvidareanställning skulle innebära att du enbart kan sägas upp om det finns en saklig grund (t.ex. arbetsbrist) eller av personliga skäl (måste också vara sakliga).Hör av dig till mig om något fortfarande är oklart. Du når mig på musshh121@studentmail.oru.seMed vänliga hälsningar

Straffbart att sprida falska rykten?

2014-10-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är straffbart att sprida rykten(Falska dock) om mig som person? Jag har blivit anklagad om att vara en kvinnomisshandlare, farlig människa som folk ska passa sig för och mycket annat! I fallet med att jag ska vara kvinnomisshandlare stämmer inte!!! fast den som sprider dessa rykten påstår att jag e dömd för detta OCH DET är jag inte. Vet ej vem denna människa e än. Och någon farlig människa som denne också säger stämmer ej heller! Ska jag vända mig till tingsrätten o få ut allt som finns på mig(Som ej finns i detta fall eller hur ska jag gå till väga med detta) Är så fruktansvärt trött på på "Skitsnack och falska rykten" Har jag rätt i att kommer det fram vem personen är i fråga ckan jag anmäla denne för förtal o driva igenom detta i Tingsrätten? Har jag rätt till ersättning för lidande etc.
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Närmast till hands är att tänka sig att detta har att göra om förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Förtal innebär att någon sprider rykten om att du är brottslig eller/och har ett klandervärt levnadssätt. Dessa uttalanden ska vara ägnade att skada ditt anseende hos andra. En skada behöver de facto inte skett, utan det räcker att det funnits ett syfte att skada. Det är som huvudregel endast du som målsägande som kan väcka åtal om förtal. För att en åklagare ska väcka åtal krävs att det är påkallad ur allmän synpunkt och att åtalet avser grov förtal (5 kap. 5 § brottsbalken). Det är värt att säga att om du förlorar målet om förtal, riskerar du att får betala både dina egna och motståndarens rättegångskostnader. Därför är det av vikt att du har konkreta bevis. Du kan även kontakta en jurist om du är osäker. Gällande en eventuell ersättning så kan du få det om du utsatts för en allvarlig kränkning. Kränkningen måste ha föranletts av ett brott som innefattar ett angrepp mot den skadelidandes person, frihet, frid eller ära (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Förtal är ett angrepp på den skadelidandes ära. Vad som utgör en allvarlig kränkning får bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall (prop. 2000/01:68 s. 49 f.). Om jag gör en bedömning utifrån din beskrivning ovan, skulle jag säga att du fått utstå synnerligen allvarliga yttranden från personen i fråga. Huruvida detta räcker för skadestånd är inte okomplicerat att svara på. Mycket beror dels på bevisläget, men också på hur mycket du psykiskt påverkats och hur ditt anseende förändrats sedan dessa rykten började cirkulera. Vänliga hälsningar,

Sambors arvsrätt

2014-10-19 i Sambo
FRÅGA |Jag har en sambo sedan många år och en syster i livet som enda släkting. Kan jag genom testamente låta min sambo ärva allt efter mig eller måste vi gifta oss för att göra min syster arvlös efter mig?
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Sambor har ingen lagstadgad rätt att ärva från varandra. För att den överlevande sambon ska få ärva den framlidne sambons egendomar, krävs att ett testamente upprättas. Systerns arvsrätt går att avtala bort genom testamentet, eftersom hon inte är en bröstarvinge (barn, barnbarn) till dig. Bröstarvingar har en laglott (hälften av arvet) som inte kan testamenteras bort (7 kap. 1 § ärvdabalken). Glöm inte att beakta formkraven när ni skriver testamentet. Testamentet ska som huvudregel vara skriftligt och bestyrkas av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). Ni måste sålunda inte gifta er för att ärva varandra, utan det räcker med ett korrekt testamente.Ett testamente kan du enkelt upprätta på via vår avtalstjänst {http://lawline.se/vara_tjanster/avtal}. Vänliga hälsningar,