Preskription av krav mot en medlem i en bostadsrättsförening

2015-05-24 i Preskription
FRÅGA |Jag gjorde en renovering av mitt duschrum i en bostadsrättslägenhet för snart 5 år sedan. Jag lät då vatterören fällas in i väggen. Nu kräver föreningen att jag drar om ledningarna så att dessa istället ligger utanför väggen. Kan föreningen efter så här lång tid verkligen kräva att jag gör detta? När och hur preskriberas föreningens krav i detta avseende?Mycket tacksam för svar
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Regler om preskriptions finns i flera olika lagar. Den lag som är aktuell i detta sammanhang är preskriptionslagen. I dess 2 § första stycket framgår att fordringar preskriberas tio år efter deras tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.Även om det inte framgår av lagen, är det så att fordringen (skulden) ska anses uppkomma vid den tidpunkt då den relevanta handlingen utförs. Den relevanta handlingen är i ditt fall renoveringen. Eftersom denna skedde för mindre än tio år sedan har inte föreningens anspråk preskriberats enligt 2 § första stycket preskriptionslagen.Vidare framgår av 2 § andra stycket preskriptionslagen att fordringar mot en konsument preskriberas redan tre år efter att den relevanta handlingen utförs. Dock framgår av Svea hovrätts dom T 1659-99 att en medlem i en bostadsrättförening inte är att anse som en konsument i förhållande till bostadsrättsföreningen. Alltså är det andra stycket inte tillämpligt i den föreliggande situationen.Slutsatsen är följaktligen att preskriptionsreglerna inte hindrar föreningen från att kräva att du drar om ledningarna.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Umgängesrätt när en förälder varken är eller har varit gift

2015-05-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag undrar lite om umgänge med min dotter jag har med min nuvarande flickvän.vi har haft det väldigt jobbigt i vår relation och vi har gjort slut några gånger, och då har hon sakt att jag ska komma till henne för att umgås med dottern och det var 4 timmar per vecka i hennes hem. Och jag har funnits närvarande sen hon föddes och dottern vet vem jag är och så. Hon är idag 17 månader. Hon säger även att hon hade familjerätten på sin sida och att det var rekomendationer från dom att börja så med umgänge. Vi bor inte ihop och jag har börjat känna att jag har fått nog i vår relation. Kan hon verkligen bestämma umgänget själv och vart jag ska vara med våran dotter?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Svaret på frågan är beroende av vissa faktorer som du inte har uppgett. Resonemanget kommer därför att bli något hypotetiskt.När ett barn föds av en person som inte är gift får modern automatiskt vårdnaden, medan barnets far kan bli rättsligt erkänd som fader endast om en faderskapsbekräftelse upprättas enligt 1 kap 4 § föräldrabalken eller om ett domstolsavgörande fastslår faderskapet i enlighet med 1 kap. 5 § samma lag. Såväl vårdnad över barnet som umgängesrätt är beroende av att fadern har blivit rättsligt erkänd som fader. Om föräldrarna inte är gifta får modern per automatik vårdnaden över barnet, 6 kap. 3 § föräldrabalken. Fadern kan få vårdnaden tillsammans med modern (gemensam vårdnad) enligt 6 kap. 4 § samma lag, om föräldrarna gemensamt ansöker om detta hos en tingsrätt. Det är även möjligt för fadern att på egen hand ansöka om att få egen vårdnad eller att vårdnaden ska vara gemensam (se 6 kap. 4 § samma lag).Oavsett om en förälder har eller inte har vårdnad om barnet, har barnet rätt att få tillbringa tid med båda föräldrarna (umgängesrätt, 6 kap. 15 § föräldrabalken). En förälder som inte bor hos barnet har alltså ingen rätt att träffa barnet, om barnet vägrar att träffa den föräldern. Hur mycket tid som respektive förälder ska få tillbringa med barnet och var det ska ske, ska göras upp av föräldrarna gemensamt. Om detta inte är möjligt kan en förälder vid en domstol yrka på att t.ex. få tillbringa varannan helg med barnet hemma hos sig (se 6 kap. 15 a §). Domstolen ska sedan fatta beslut utifrån vad som är bäst för barnet. Om du är rättslig fader till barnet och en domstol inte har beslutat att du inte får träffa barnet, ska ni alltså gemensamt göra upp om när och var du ska få träffa ditt barn. Din flickvän har alltså ingen rätt att på egen hand bestämma dessa saker.Som jag har nämnt ovan finns möjlighet att gå till domstol om ni inte kan komma överens.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Är det olagligt att ställa ut nakenfoton?

2015-05-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Nakenfotoni offentliga miljöer.Visa fotografi på bröst i en offentlig lokal.Inför en fotouppgift på universitetet har jag tagit två bilder. Tanken är att de ska ställas ut på Universitetet. En av bilderna är på ett par tuttar.Min lärare har skrivit ett mail till mig där han tycker det är problematiskt att hänga ut bilden i en offentlig miljö. Först så gick jag med på hans resonemang, men nu känner jag att jag nästan måste ta upp diskussionen om huruvida bröst är provocerande eller ej.Finns det någon lag som säger att man inte får hänga denna typen av bilder i en offentlig lokal? Kan man bli anmäld eller på annat sätt råka ut för någon typ av reprisallier?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Jag vet inte om det finns några särskilda ordningsföreskrifter på universitet. Utifall några sådana finns kan möjligtvis dessa hindra att du ställer ut fotot. Å andra sidan har jag svårt att tänka mig att några sådana föreskrifter skulle vara så långtgående att de förbjuder visning av ett foto på ett par bröst.Därmed återstår frågan om det är olagligt. Ett tänkbart brott är förtal (5 kap. 1 § brottsbalken), men detta brott förutsätter att det lämnas en uppgift om någon som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Det räcker alltså inte med att vissa besökare tycker att fotot är obehagligt. Två andra tänkbara brott är ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken) och förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § samma lag). Att en person t.ex. springer naken offentligt är en situation som typiskt sett faller inom ramen för något av dessa brott. Frågan är om ditt foto är s.a.s. tillräckligt stötande för att en visning av foto ska anses utgöra ofredande eller förargelseväckande beteende. Svaret är att jag inte kan se hur så skulle kunna vara fallet. Trots allt finns i Sverige en mycket långtgående yttrandefrihet, som är särskilt påtaglig i konstnärliga sammanhang. Dessutom måste beaktas att i dagens västerländska samhälle är i allmänhet ett foto av ett par bröst knappast särskilt chockerande.Alltså är slutsatsen det är lagligt att visa fotot i universitets lokaler.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Instagram och rättigheter till fotografier och applikationer

2015-05-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande Instagram.Ett exempel;Jag skapar en mobilapplikation som hämtar information från Instagram.Den kommer visa vissa delar som finns på Instagram, det vill säga bilden, användaren samt texten som lagts till.Får jag göra detta eller äger Instagram allting?Tänker eftersom jag egentligen endast lånar bilden med all information så kanske det inte är någon fara? Man ser ju all information precis som det är på Instagram.
Philip Ideström |Hej och tack för din intressanta fråga!Först lite om upphovsrättFotografier och texter (nedan kallat “verket”) är som huvudregel upphovsrättsskyddade material enligt Upphovsrättslagen (URL) 1§. Enkelt uttryckt så har upphovsmannen rätten att bestämma vad som ska göras med verket och att göra det tillgängligt för allmänheten, 2§ URL. Där inkluderas till att göra kopior och lägga ut på internet. Som huvudregel måste du därför få tillstånd från upphovsmannen innan du till exempel delar dennes innehåll via din app.I den här frågan har vi en till spelare med i bilden, Instagram. Därför ska vi kolla lite på deras användaravtal. Enligt punkt 5 “Rättigheter” (se här https://help.instagram.com/478745558852511) gör företaget “inga ägaranspråk” men får en royalty-fri (gratis), icke-exklusiv och världsomgripande licens att använda det innehåll du publicerar på eller via tjänsten i enlighet med deras sekretessvillkor (se här http://instagram.com/legal/privacy/). Den här rätten kan också “underlicenseras”, alltså, Instagram kan ge en annan aktör licens att göra använda innehållet på samma sätt. Observera att denna licens upphör om upphovsmannens konto avslutas (punkt 2, Rättigheter).Instagram “äger” alltså inte innehållet, men har mycket stora möjligheter att använda det. Eftersom licensen är icke-exklusiv kan upphovsmannen fortfarande ge tillstånd till andra än Instagram att använda verken. Man kan inte så att säga “låna” rättigheten utan att be om lov.Jag vet inte hur du tänker skapa din applikation, men jag antar att du gör det genom Instagrams API (application programming interface). Då gäller ännu ett set villkor (https://instagram.com/about/legal/terms/api/). Vad jag ser som de viktigaste att få ut därifrån är:Du har ansvar för få tillstånd från upphovsrättshavarna att dela deras innehåll genom din applikation, punkt 2Använd Instagrams varumärke enligt deras specifikationer (http://3835642c2693476aa717-d4b78efce91b9730bcca725cf9bb0b37.r51.cf1.rackcdn.com/Instagram-Identity-Brand-Guidelines-Mar2015.pdf). Glöm inte att varumärket innehåller namn, logotyp etc. Hoppas att du fått lite hjälp av mitt svar. Jag rekommenderar att du undersöker det här mycket noga och inte förlitar dig enbart på det jag skriver. Ett bra tips är att ringa vår telefonrådgivning 08-533 300 04.MVH

Behörig domstol och tillämplig lag vid internationellt äktenskap

2015-05-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag ska gifte mig i Ukraina snart.Vilka regler gäller för fördelning av egendom om äktenskapet upplöses innan det registreras i Sverige ? Ukrainska eller svenska ?Måste jag skriva och registrera äktenskapsförord i Sverige innan ? Eller kan jag vänta tills äktenskapet registreras i Sverige ?
Viktor Persson |Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med dina frågor.När det gäller denna typen av problem (internationellt privaträttsliga) finns det två viktiga frågor att besvara: 1) Vilken domstol är behörig att döma i frågan? 2) Vilken lag ska användas?1) Vilken domstol är behörig att döma i frågan?En svensk domstol har behörighet att ta upp en fråga om äktenskapets upplösning i ett antal situationer. En av dessa situationer är då käranden (den som ansöker om äktenskapets upplösning) är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år. Det innebär att om du ansöker om äktenskapets upplösning i Sverige, även fast du flyttat till och bor i Ukraina, kommer svensk domstol vara behörig att ta upp frågan.Om en svensk domstol är behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad, är den även behörig att ta upp frågor om äktenskapets rättsverkningar i fråga om förmögenhetsförhållanden (t.ex. bodelning). Utöver det får en svensk domstol ta upp frågan om makarnas förmögenhetsförhållanden om frågan rör egendom i Sverige eller om svaranden (den som blir instämd till domstol) har hemvist i Sverige.Eftersom reglerna om behörighet i de flesta fall överlappar varandra bör en svensk domstol ha behörighet att ta upp en fråga om bodelning (och liknande förmögenhetsrättsliga frågor) om den är behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad.2) Vilken lag ska användas?Huvudregeln i Sverige avseende utländska vigslar är att äktenskap som ingåtts utomlands enligt främmande lag anses giltiga till formen om det är giltigt i den stat där det ingicks. Makar och blivande makar kan avtala om att en viss stats lag ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Ett sådant avtal är giltigt om avtalet utnämner lagen i en stat där någon av makarna hade hemvist eller var medborgare när avtalet ingicks. Det går således att genom ett sådant avtal styra om Ukrainas eller Sveriges lag ska vara tillämplig vad det gäller t.ex. bodelning. Man kan låta inkludera en lagvalsklausul i ett äktenskapsförord som man sedan registrerar hos Skatteverket. Det går bra registrera ett sådant innan äktenskapet har ingåtts. Äktenskapsförordet är giltigt om det stämmer överens med den lag som var tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företogs. Om ni avtalar om att svensk lag ska vara tillämpligt måste äktenskapsförordet således registreras enligt svenska regler, dvs. hos Skatteverket.Om tillämplig lag inte bestämts genom avtal mellan makarna, gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig. Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. När det inte har funnits något gemensamt hemvist, vare sig vid äktenskapets ingående eller senare, får tillämplig lag bestämmas med hänsyn till vilken stat makarna har starkast anknytning till, här kan makarnas nationalitet kan få betydelse.Sammanfattning och rekommendationerDen internationella privaträtten är komplicerad och jag föreslår därför att ni redan nu skriver ett äktenskapsförord och där inkluderar en lagvalsklausul som fastslår att svensk lag ska tillämpas vid upplösning av äktenskapet. Därefter registrerar ni förordet på så vis som krävs för att det ska bli gällande enligt svensk lag.Viktigt att komma ihåg är att Ukraina har sina egna internationella privaträttsliga regler. Det som ibland kan ske är att två länder samtidigt anser sig behöriga att ta upp en fråga om äktenskapets upplösning, och i värsta fall kan man då få s.k. kolliderande avgöranden (ett i Sverige och ett annat i Ukraina). Konsekvensen kan bli att du inte får det svenska avgörandet om bodelning verkställt i Ukraina. Fördelningen kan på så vis bli annorlunda än vad man planerat.Vänligen,

Anställd och sedan "får man ett mail"

2015-05-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag behöver lite hjälp och rådgivning! Till sommaren är jag klar mäklare, jag ska bara göra klart min praktik för att kunna registrera mig. Jag var i jan/feb på intervju angående praktik som sedan skulle övergå i anställning när de ansåg mig vara redo, fick i slutet av feb ett mail där det stod "...vi ser gärna att du gör din praktik hos oss i sommar". Vi har även annan mailkontakt efter detta där hon planerar när på sommaren jag kan börja. Nu, flera månader efter hör dem av sig och säger att dem inte tänker ta in mig som praktikant pga en personlighetsanalys som vi fick göra, ett test som jag tidigare uttryckt skepticism mot och och frågat om innebörden av det, där dem påstått att det var för att se styrkor och svagheter som jag har på en arbetsplats som dem använde för att bäst coacha sina anställda. Som jag ser det var det väldigt svårt att inte tolka deras tidigare svar om praktik som att det redan va klart och inte som att testet skulle vara en del i rekryteringsprocessen. Hade jag vetat hade jg kunnat avgöra om det var värt risken och sökt annan praktik men nu kommer jag inte kunna hitta praktikplats innan sommaren, inte kunna börja arbeta till hösten, vara tvungen att ta annat jobb och då ha väldigt svårt att göra någon praktik alls. Har jag någon rätt här? Kan man yrka sabotage eller liknande?
Philip Ideström |Hej och tack för din fråga!Det finns inga formkrav för anställningsavtal utan er mailkorrespondens och muntliga överenskommelser kan anses vara ett bindande avtal. Det beror helt på vad som står i mailen och vad som sagts. Av det lilla jag får veta här, verkar det som om arbetsgivaren erbjuder dig en praktikplats som du accepterar, i det ögonblicket ingås ett avtal. Tyvärr backar dock arbetsgivare ibland från sitt ord i tron om att de kan göra precis som de vill. Det viktigaste lagrummet i den här frågan är Lag om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80). Om mailkorrespondensen är såpass entydig att du kan anses som anställd så måste arbetsgivaren ha "saklig grund" för att kunna vägra dig arbetet, LAS 7§. Jag ställer mig tveksam till om saklig grund föreligger. Ifall det inte finns saklig grund kan du vara berättigad skadestånd enligt 38§.Fast som jag förstår det så är det inte skadestånd du är ute efter, utan du behöver själva jobbet. Jag rekommenderar att du tar kontakt med vår telefonrådgivning och ser till att ni tillsammans går igenom allt som skrivits och sagts mellan dig och arbetsgivaren. Tänk på att hålla humöret och känslorna i styr när du kommunicerar med arbetsgivaren. Yrkesvärlden är liten och du måste vara mån om ditt rykte, trots att du blivit illa behandlad i detta fall. Det kan kännas bittert nu, men ta det också som en lärdom att aldrig ta någort för givet i sådana här lägen. Kontrollera alltid se till att ha så mycket som möjligt på papper.Telefonrådgivningen når du på 08-533 300 04MVH

Internetavtal

2015-05-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Är man verkligen bunden av ett avtal om man har satt kryss i en ruta på ett webb-formulär?
Homan Gerami |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avtal ingås genom anbud och accept. Det innebär att om två parter lämnar likalydande viljeförklaringar så uppstår ett bindande avtal.Giltiga avtal kan visserligen uppstå över nätet och det är icke osedvanligt att upprätta ett kontrakt som innefattar kryssrutor. Numera är det snarare vanligt förekommande att råka på internetavtal där det längst ner på kontraktet finns en bekräftelseruta som oftast ska intyga ett godkännande av de framförda köpevillkoren. Även fast metoden är fullt legitim så ska det tilläggas att det generellt sett kan förekomma kryphål i internetavtal som kan missgynna kontrahenten. Det finns exempelvis praxis som tyder på att det kan förekomma situationer där sådana avtal utnyttjas på ett otillbörligt vis. Av rättsfallet FT 2188-13 framgår det att en person för någon annans räkning falskeligen signerat ett internetavtal som den utsatte icke lämnande medgivande till. Hovrätten slog fast att en sådan viljeförklaring icke är bindande för den vars beställning görs. Jag kan mot bakgrund av det som har framförts konstatera att man kan bli bunden av ett internetavtal som innefattar en eller flera kryssrutor. Dock kan det förekomma risker som kan vara till nackdel för den kontrahent som har upprättat avtalet. Vänligen,

Äger en bostadsrätt och vill skriva kontrakt på hyresrätt – folkbokföring.

2015-05-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Jag undrar om jag har rätt att äga en bostadsrätt (som jag gör idag) men även skriva kontrakt på en hyresrätt i samma län? Kan jag fortfarande vara mantalsskriven på bostadsrättadressen men som sagt ha hyreskontraktet.Vad säger juridiken om detta?Med vänlig hälsningGitze
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!Mantalsskrivning kallas numera för folkbokföring och regleras i folkbokföringslagen (se här). Nämnda lag uppställer inga hinder mot att inneha en hyresrätt utan att vara folkbokförd på hyresrättens adress. Notera dock att du som utgångspunkt måste vara folkbokförd på den adress där du regelmässigt tillbringar din dygnsvila, såvida du inte uppfyller något av de undantag som räknas upp i lagen (se 6 och 7 §§). Tänk även på att det i slutändan ankommer på hyresvärden att avgöra om han vill acceptera dig som hyresgäst, och att själva hyresavtalet kan innehålla särskilda bestämmelser om folkbokföring och dubbla bostäder.Återkom gärna om du har fler frågor.Vänligen,