Kallelse till polisförhör

2015-12-01 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag fick hem en kallelse från polisen idag där det står ordagrant, "Hej! Du kallas till förhör med anledning av ett pågående polisutredning. Vänta i receptionen på polishuset i (staden där jag bor) så hämtar jag dig där. Ingen föranmälan krävs." Jag förstår inte hur jag ska tolka kallelsen? Det står inget om vad det gäller eller vad det är jag ska göra där?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det kan framstå som väldigt konstigt att du inte informeras om vad saken rör när du blir kallad till förhör. Det är dock - tyvärr - inget krav att polisen talar om vad förhöret skall röra innan, utan tvärtom är det vanligt att man kallas på det här sättet.Den finns bland annat rättigheter för den som blir misstänkt att informeras om vad misstanken rör. Enligt 23 kap. 18 § Rättegångsbalken gäller följande:"När förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, ska den misstänkte, då han eller hon hörs, underrättas om misstanken." Detta innebär ju dock, som det står, ingenting annat än att polisen VID förhöret måste informera den som är skäligen misstänkt. Bestämmelsen brukar tolkas på så sätt att inte ens den som är "skäligen misstänkt" (vilket är en ganska hög grad av misstanke) måste informeras förrän vid förhöret. Rent allmänt finns det alltså ingen rätt att få reda på i förväg vad ett förhör skall röra. Det går absolut att ifrågasätta om det är rimligt att man kallas på förhör utan att få veta vad saken rör, men det är i dagsläget inte olagligt eller ens ovanligt. Kallelsen behöver dock inte nödvändigtvis innebära att du är misstänkt, utan du kan exempelvis vara kallad som vittne gällande någon händelse.Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig på thommy.akesson@lawline.se.Hälsningar,

Vem har rätten till den gemensamma bostaden vid en äktenskapsskillnad ?

2015-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har stått i bostadsförmedlingen i elva år. Första augusti skrev jag å min man på -med båda våra namn - ett förstahandskontrakt för hyresrätt hos Familjebostäder då jag kom på första plats till en lägenhet i Hökarängen efter att jag sålt min bostadsrätt i Nacka (som endast jag var ägare till). Jag har en bonusdotter som fyller arton i januari 2016 som bor heltid hos oss. Om vi separerar, vem har rätten till bostaden då rent juridiskt? Tack på förhand! Vänliga hälsningar LF
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 11 kap. 8 ÄktB har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag rätt att få denna egendom mot avräkning i sin andel av giftorättsgodset. Vid bedömningen om vem som är bäst behövande tar man t.ex. hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn och makes möjlighet att skaffa annan bostad m.m. Då dottern ska fylla arton i januari nästa år, kommer hennes bosättning inte tillmätas någon betydelse när en behovsbedömning görs. Utifrån de angivna förutsättningarna kan jag än så länge bara ge ett generellt svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen om du vill veta mer.

Uppehållstillstånd pga familjeanknytning

2015-11-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag har träffat en egyptisk man och vi vill gifta oss vi vill att han ska komma hit och bosätta sig hos mig han studerar och vill fortsätta sin utbildning på ett svenskt universitet kommer han att få uppehållstillstånd för att göra detta om vi är gifta? efter att ha hört om vilka svårigheter en del har känner jag mig osäker på vad som gäller och krävs och om jag kan känna mig säker och trygg med att han får komma hit. mycket tacksam för svar.
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Om man är gift med någon som bor i Sverige och som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd, har man rätt att få uppehållstillstånd pga familjeanknytning. Man kan få uppehållstillstånd även om man planerar att gifta sig eller bli sambo med någon som bor i Sverige. Under vissa förutsättningar kan den som bor i Sverige omfattas av ett försörjningskrav. Kravet innebär att personen ifråga måste kunna försörja sig själv och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard. Mer info om försörjningskravet, hittar du här. Har man fått ett uppehållstillstånd för bosättning, har man givetvis rätt att studera på ett svenskt universitet. Utifrån de angivna förutsättningarna kan jag än så länge bara ge ett väldigt allmänt hållet svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen om du vill veta mer om detta.

Förnyelse av gåvobrev

2015-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min hustru har gett våra 2 barn pengar och aktier som enskild egendom för några år sedan. I gåvobreven specificeras de erhållna gåvorna.I gåvobreven finns inget noterat om surrogat eller avkastning. Vi vill nu komplettera gåvobreven med att speciellt även avkastning skall ingå i den enskilda egendomen. För ordningens skull vill vi också komplettera med att surrogat också är enskild egendom.Hur gör vi enklast:1. Handskriver ett tillägg på befintliga gåvobrev samt daterar och signerar dessa (gåvogivare och gåvotagare)2. Skriver nya gåvobrev och makulerar de gamla.
Labiba Daoudi |Hej,Och tack för Ditt mail till oss på Lawline.Det som rekommenderas är att skriva om gåvobrevet helt och hållet, tar med alla de punkter ni skriver i Er fråga. Det nya gåvobrevet, dvs det som är daterat senare, ersätter automatiskt det gamla.Lycka till!Vänligen,

Överlåtelse av hus och bodelning

2015-12-01 i Bodelning
FRÅGA |HejJag tänker ge huset vi äger tillsammans 50/50 till min fru i gåva så att hon ensam står bo huset. jag betalar lånekostnder på ca 2/3 av lånen på huset idag och står med som låntagare´tilsammans med min fru på hela lånet.Vilka rättigheter har jag efter att huset står på henne ensam att begära bodelning och få halva vinsten tex enligt 9 kap 4 § äktenskapsbalken eller med hänsvisning till annat enligt nedan scenarion.1: Begära bodelning redan vi ansökan om skillsmässa ?2: Begära bodelning och halva När skillsmässa vunnit lagakraft?3: Delas lånen och visnten fortfarande hälften var fast hon står ensam på fatigheten4: kan jag begära att slippa betala lånen när hon står nsam på huset. mvhRick
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!ÖverlåtelsenTanken från din sida är alltså att du skall ge din halva av huset som gåva till din fru och att hon skall ta över din del av lånet. När det gäller lånet, går det att flytta över detta, men det krävs att banken (eller varifrån lånet nu kommer) accepterar överflyttningen. Om det rör sig om ett lån som står på huset kommer de förmodligen att gå med på det eftersom de fortfarande har säkerhet för lånet. Om lånet flyttas över har du självfallet ingen skyldighet att betala på det.Det är för övrigt bra att veta att det rent juridiskt kommer att röra sig om en försäljning eftersom din fru tar över lånet; detta ses nämligen som en typ av betalning. Att ta över ett lån på t.ex. 500 000 kr är alltså detsamma som att betala 500 000 kr. Överlåtelsen måste ske genom skriftligt avtal som du och din fru skriver under. Det skall stå med att hon tar över lånet samt vilken fastighet det handlar om. Det skall naturligtvis också framgå att det är halva huset som du överlåter (Se 4 kap. 1 § Jordabalken för dessa formkrav). Efter överlåtelsen bör din fru också söka lagfart, och därför skall överlåtelseavtalet också skrivas under av två vittnen (20 kap. 7 § Jordabalken). Lagfartsansökan skall ske inom tre månader från det att avtalet skrivs under (20 kap. 1 § Jordabalken). Lantmäteriet har blanketter för ansökan av lagfart, och det kan vara en bra idé att vända sig till dem för att få reda på hur det skall gå till. Deras hemsida är www.lantmateriet.se.BodelningBestämmelserna om bodelning finns främst i 9-10 kap. Äktenskapsbalken. Kort sagt innebär de att allt som inte är "enskild egendom" (vilket något kan bli genom villkor i testamente eller gåvoavtal eller genom äktenskapsförord mellan makarna) skall delas. Man lägger ihop varje makes giftorättsgods efter avdrag för skulder maken har och delar sedan på resultatet. Den make som efter avdrag för skulder har mest egendom kommer att få lämna över egendom till den andra maken. Bodelningen sker utifrån vilken egendom man äger vid den tidpunkt då man ansöker om äktenskapsskillnad (eller t.ex. när den ena maken avlider), men det är inte avgörande vid vilken tidpunkt man begär bodelning.Efter överlåtelsen kommer huset fortfarande att vara "giftorättsgods" såvida ni inte t.ex. har ett äktenskapsförord där det står att det skall vara enskild egendom. I så fall skall det ingå i en eventuell kommande bodelning. Detta innebär att du får ta del av värdeökningen om huset går upp i värde. Hur den exakta fördelningen skulle bli går inte att veta utan mer information, men jag kan ge ett exempel.Exempel:A och B är gifta. De äger tillsammans ett hus som är värt 2 000 000 och står gemensamt på huslånet, som är på 1 500 000. Utom detta har A egendom till ett värde om 200 000 kr och B till 250 000 kr. A överlåter sin halva av huset på B mot att B tar över hela lånet. Resultatet blir att A har egendom till värdet 200 000 kr men inga skulder, medan B har egendom för 2 250 000 kr men skulder på 1 500 000 kr.Några år senare sker en bodelning. Huset har gått upp i värde till 2 500 000 kr och lånet har amorterats ned till 1 000 000 kr. A har fortfarande egendom till värdet 200 000 kr, och B har 250 000 + 2 500 000 - 1 000 000 = 1 750 000 kr.Totalt blir detta 1 750 000 + 250 000 = 2000 000 kr, och varje make skall efter bodelningen ha 1000 000 kr. För att uppnå detta måste B till A ge egendom till värdet 750 000 kr.B får välja vilken egendom som utges, men A har fått del av värdeökningen och det faktum att lånet delvis har betalats av.Kort sagt får du alltså även efter en överlåtelse del av husets värde om det blir en bodelning, men som synes blir din fru "kompenserad" för att hon har lånet genom att hon får behålla egendom som täcker lånet.Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig på thommy.akesson@lawline.se.Hälsningar,

Ensam delägare i ett aktiebolag avlider

2015-11-30 i Arvsordning
FRÅGA |Vad händer om den som äger ett AB dör och det sitter ingen i styrelsen?
Labiba Daoudi |Hej,Och tack för Ditt mail. I och med att det gäller ett AB, blir aktiebolagslagen tillämplig, enligt 1§ i ABL. Aktierna ägs av denne och om denne avlider, så ingår aktierna i den avlidnes kvarlåtenskap enligt reglerna i Ärvdabalken (ÄB) Arvsklasserna framgår av 2 kap. ÄB, efterlevande barn tillhör första arvsklassen. Om den avlide efterlämnar maka/make, tillfaller kvarlåtenskapen makan/maken och denne har fri förfoganderätt.Vill man fördela detta annorlunda, kan man genom testamente, tesmanentera kvarlåtenskapen, enligt 9 kap. 1 § ÄB och formkraven anges i 10 kap. 1 § ÄB. Hoppas Du fått svar på din fråga.Vänligen,

Rätt till viss lön

2015-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan min chef sätta högre timlön på en nyanställd som är yngre än jag, saknar arbetslivserfarenhet, aldrig jobbat inom branschen och dessutom saknar utbildning? Den nyanställda fick 10kr mer i timlön, själv har jag jobbat där i två år, har 6års arbetsvana och är utbildad för detta arbete.
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inte någon lagstiftning i Sverige som ger en anställd rätt till viss lön. Genom kollektivavtal har det ansetts att arbetstagarnas intresse ska tas i beaktande i tillräcklig grad. Det finns alltså ingen rätt för dig att erhålla högre lön än de nyanställda som är mindre kvalificerade, men däremot kan din arbetsgivare eventuellt vara bunden av ett kollektivavtal som gör att du har rätt till högre lön än vad du har i dagsläget. Med vänliga hälsningar,

Makarnas underhållsskyldighet i äktenskapet

2015-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Min man vill skilja sig men inte jag. Vi har en 1-årig dotter ihop och skrev äktenskapsförord innan vi gifte oss då han har fonder och aktier. Vi gifte oss februari 2014 och köpte ett större hus augusti 2014 då vi väntade vår dotter. Huset köpte han för sina fonder men jag fick godkänna för köpet tydligen ( kan ingenting om detta ). Han vill nu slänga ut mig, eller åtminstone flytta till någon av mina släktingar eller vänner som inte har plats för mig och vår dotter som vi bestämt att vi ska ha varannan vecka. Kan han verkligen slänga ut mig?
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid, om någon av makarna bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Detta gäller oavsett om båda makarna är överens i sitt beslut om äktenskapsskillnad (5 kap. 1 § Äktenskapsbalk). Äktenskapsförhållandet består under betänketiden. Slutsatsen är att så länge ni är gifta har han inget legitimt skäl för att kunna tvinga dig att flytta ifrån ert gemensamma hem. Du har dessutom rätt att bo kvar i er gemensamma bostad vid en eventuell bodelning. Enligt 11 kap. 8 ÄktB har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag rätt att få denna egendom mot avräkning i sin andel av giftorättsgodset. Vid bedömningen om vem som är bäst behövande tar man t.ex. hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn och makes möjlighet att skaffa annan bostad m.m. Notera dock att rätten att överta bostad inte gäller egendom som är enskild enligt samma paragraf. Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen.