Nekad att läsa närståendes patientjournal

2014-07-31 i Sekretess
FRÅGA |Hej Jag har blivit nekad att få läsa min avlida fasters patientjournal. Jag och mina 2 kusiner är de enda blodsbanden som är kvar. Min faster led av demens. Hon skrev testamente 2008 och vi misstänker att hon led av demens vid detta tillfälle. Hur går man tillväga för att kunna läsa hennes journal, doktorn hänvisar till sekretess enl socialstyrelsen.
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 25 kap. 1 § föreligger sekretess "inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men." Bestämmelsen exemplifierar ett s.k. omvänt skaderekvisit, dvs. att sekretess är huvudregel och att det måste stå klart att det är harmlöst att röja uppgifter för att så ska ske.Är du missnöjd med läkarens beslut att inte låta dig läsa journalen kan du överklaga det till kammarrätten. För att kunna överklaga måste du få ett skriftligt beslut, vilket du kan begära av kommunen eller landstinget.MVH

Bröstarvingars möjlighet att få ut pengar trots testamente

2014-07-30 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min svärfar avled juni -14 och min fru tillsammans med hennes syster är bröstarvingar. Svärfar var sedan många år omgift (inga gemensamma barn) och hans fru har inga barn tidigare heller. Min fru undrar att när testamentet skall gås igenom i augusti även om änkan sitter kvar i orubbat bo(och det är ok) det finns pengar och stora värden skog,mark,traktorer mm. Kan det bli om det skulle stå i testamentet att hon inte får några pengar nu utan får vänta ytterligare ? Hon känner att det är nu när våra barn är små som vi skulle ha nytta av pengarna. Kan hon ställa krav på att få ut några pengar "direkt" ?
Sarah Saajakari |Hej!Det kan ju till exempel stå i testamentet att fadern önskar att frun ärver med fri förfoganderätt och att hans bröstarvingar ärver honom när frun har avlidit. Bröstarvingar har dock alltid rätt att få ut sin laglott, alltså hälften av arvslotten, oavsett vad det står i testamentet. För att din fru ska få ut sin laglott krävs en jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Jämkningen måste ske inom sex månader från det att din fru har tagit del av testamentet, 14 kap. 5 § (https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1).Det går även att klandra ett testamente via 13 kap ärvdabalken. Man kan då ogiltigförklara testamentet för att det inte uppfyller formkraven enligt 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K13P1S1), eller någon utav grunderna i 2 och 3 §§ (https://lagen.nu/1958:637#K13P2S1) - till exempel att testamentet upprättades under påverkan av psykiskt störning eller att personen har blivit lurad att upprätta testamentet. Det bör dock påpekas att om din fru väljer att angripa testamentet på det sättet för att få ut hela sin arvslott, bör hon även ha processkostnader och arvets storlek i åtanke innan hon klandrar testamentet. Även här måste klandret ske inom sex månader från delgivning, se 14 kap. 5 § ärvdabalken. Kraven är högt ställda för att ogiltigförklara ett testamente.Eftersom det kan bli svårt att ogiltigförklara testamentet helt är det förmodligen lättast för din fru att jämka testamentet och på så sätt få ut sin laglott. Hon har sedan rätt till efterarv när faderns fru avlider. Efterarvet beräknas i andelar.Jag hoppas att svaret gav klarhet i frågan!Med vänliga hälsningar,

Testamentera fastighet till efterlevande make

2014-07-30 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag är nyligen gift och jag har ett barn sedan tidigare och min man har två barn sedan tidigare. Vi har inga gemensamma barn. Vi har äktenskapsförord där all egendom är enskild. Nu ska vi köps ett gemensamt hus och vi vill: 1) undanta huset från äktenskapsförordet 2) testamentera huset till den andre parten Vad jag förstår får då särskullsbarnen all den enskilda egendomen, samt laglotten från huset. Ex vid min bortgång får min dotter då 1/4 av husets värde? Har läst att hon vid min mans bortgång ändå skulle ha rätt till resterande av arvslotten från huset. Stämmer det och hur beräknas det då?
Linnea Ranvinge |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. All egendom som inte är enskild är giftorättsgods enligt 7 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken och ska delas lika mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar. Eftersom äktenskapsförord redan finns i det här fallet och detta anger att all egendom är enskild verkar det enklast att göra ett tillägg i äktenskapsförordet där det framgår att huset inte omfattas. Således kommer huset då att utgöra giftorättsgods. Viktigt att komma ihåg är att detta rör bodelningen och inte hur själva arvet fördelas. Äktenskapsförordet reglerar således vad som ska utgöra giftorättsgods respektive enskild egendom och därmed vad som kommer att tillfälla vem vid själva bodelningen. Sedan, när fördelningen är gjord, ska arvet skiftas och här får bl.a. laglott och testamente betydelse.När det gäller den andra frågan är huvudregeln att särkullbarnen får ut sin arvslott direkt när föräldern avlider (se 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken, ÄB). Om testamente finns som stadgar att den efterlevande maken ska ärva huset kommer särkullbarnen inte att ärva fastigheten, så länge övrig egendom täcker den laglott barnet har lagstadgad rätt till (vilket motsvarar halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB). Det är således endast om den övriga egendomen inte täcker laglotten som särkullbarnen har rätt till huset, och då endast till en så pass stor del som laglotten kräver.Tveka inte att höra av dig om du har fler funderingar.Med vänlig hälsning,

Bil såld i befintligt skick, vilka rättigheter har köparen

2014-07-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej Köpte en bil i dag begagnad av en privatperson. När jag körde hem började motorlampan att lysa. Ringde ägaren men han säger att den inte lyst innan. Vad gör jag? Vilken rätt har jag? Kan jag häva köpet? Kvittot är skrivet säljes i befintligt skick Mvh Maria
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Det är viktigt att du reklamerar direkt, det vill säga meddelar säljaren om felet, 32 § Köplagen. Detta bör göras skriftligen. I 17 § Köplagen står det att varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet. https://lagen.nu/1990:931Det betyder att varan ska överensstämma med vad som har avtalats och i detta fall har bilen sålts i befintligt skick. Säljaren kan därmed friskriva sig och begränsar säljarens ansvar för eventuella fel. Det betyder att din undersökningsplikt som köpare av en vara som säljs i "befintligt skick" är större, om undersökningsplikten se 20 § Köplagen. I 19 § Köplagen kan man läsa att även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om 1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. (Vilka uppgifter lämnade säljaren vid köpet? Garanterade säljaren att bilen var felfri?) 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Under dessa förutsättningar kan således ett fel göras gällande mot en säljare som säljer en vara i befintligt skick. Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida,får köparen kräva prisavdrag beräknat enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §. Om säljaren inte går med på att häva köpet eller göra prisavdrag, är det upp till en domstol att bedöma huruvida du har rätt att häva köpet, domstolen kommer att göra en helhetsbedömning.

Las-lista offentlig handling?

2014-07-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Är en sk LAS-lista i en kommunal verksamhet/förvaltning en offentlig handling som man begära att få ta del av, då man själv finns med på den? Kan man, om så är fallet, ha rätt till att få ut en skriftlig kopia på LAS-listan, för att få veta sin placering på den?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Handlingar som enligt tryckfrihetsförordningens (TF) regler 1) antingen är inkomna till eller upprättade hos en myndighet, 2) förvaras hos myndigheten och 3) inte omfattas av någon sekretessbestämmelse, är offentliga. Denna offentlighetsprincip innebär att var och en kan ta del av dessa handlingar utan inskränkningar. Var och en har också rätt att, mot en av kommunfullmäktige fastställd avgift, få ut en skriftlig kopia av dessa handlingar, vilket framgår av TF 2 kap. 13 §. En las-lista som finns inom den kommunala förvaltningen torde inte omfattas av någon bestämmelse om sekretess och är därför en offentlig handling, som du kan ta del av och få en skriftlig kopia på. Offentlighetsprincipen är också tillämplig på kommunala bolag, om kommunens sammanlagda ägande eller inflytande i bolaget uppgår till minst femtio procent. Hoppas det här besvarade din fråga! Om inte är du välkommen att ställa en följdfråga nedan.MVH

Gåvor - 8 kap 2 § inkomstskattelagen

2014-07-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min pappa har lite pengar som han känner att han vill ge oss barn medans han lever och kan se att det kommer till nytta! Nu mina frågor: Hur mycket får han ge? Behöver vi barn skatta för det? Behöver pappa skatta för det? Hur går man till väga?? Hoppas på svar Mvh Annette Kairenius
Abraham Zeito |Hej och tack för din fråga!Gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan ett antal år tillbaka. Det innebär att gåvor är skattefria och din pappa kan ge dig och dina syskon pengar utan att behöva skatta för det. Det finns ingen begränsning på hur mycket man får ge sina barn och ni som mottagare av gåvan behöver inte heller skatta för det. Viktigt att tänka på dock för att en gåva ska vara skattefri (fri från inkomstskatt) krävs att den till sin karaktär är benefik, dvs. gåvan får inte innebära en motprestation som t.ex. ersättning för arbete eller liknande motprestation. Se gärna 8 kap 2 § inkomstskattelagen. Hoppas att det besvarade dina frågor och funderingar. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Våld mot tjänsteman, alternativt våldsamt motstånd

2014-07-30 i Påföljder
FRÅGA |Hey! Hope it's ok To adress My inquiry in English! Over the weekend(25/July/2014) in Slussen Metro station! We witnessed Security personnel misshandling a Swedish Guy. He was placed Down on the floor, handcuffed and he had given up but These Security People (Vakter) over 6 guys pressed Him so hard on the floor.,, Other With their shoulders pressing his neck. People gathered and we all reacted To the way the Guy was being treated. The Security increased and People all increased. Thereafter Security began kicking us out of the station.. -as that happened, i told the Guy let me go take My train home.. The Security Guy Did listen To me.. He instead pushed me so bad in My chest out of the station. I Felt so much pain.. N overreacted, shouted at Him as To why he had To Push me that bad. As i shouted at Him With My hands pointed at Him.. My phone flipped from My hands and hit Him in the back... In no minute all the Security Guys turnéd To me and put me on the floor .. Pressed me so hand n handcuffed me.. I Didnt resist no arrest. They took me To some of their nearby facility n waited until police came! I was taken To fängelse For 2 hours until They called To give My statement. But i know the Guy Claimed that i hit Him With My phone which was intension and he Also Said i resisted arrest. In My statement i told the police that the phone hit Him out of reaction but not intensionally and i Didnt resist no arrest! So now em waiting For their investigation ... Since everything is on Camera .and then They get back To me! So as u read the whole story, what are the expected punishment For me in case the judge rules me guilty? And what is your advise? Thanks so much!
Abraham Zeito |Hi! And thank you for your question!First of all there are two crimes that are current in this situation that you have described. The first crime is called ''våld mot tjänsteman'' and it means violence against white-collar worker, and it's regulated in the 17 chapter 1 § of the Swedish penal code. The article states that you can receive up to 4-years in prison as a penalty. If the crime is considered to be petty offences then you can get a fine or up to six months in prison as a penalty instead. And even though the article only states that you can get prison as a penalty it's not always the case in court. When the court is going to chose penalty/sanction there are several things that are taken in to consideration. So based on the information in your question it's not possible to give you an exact answer in advance on what the expected punishment are going to be in case the court finds you guilty. However it's up to the prosecutor to show premeditation on the part of the perpetrator. And if the prosecutor succeeds with showing that the act was a kind of premeditation and malicious intent, then it can't be excused. But if the prosecutor fails you don't have to prove that it was an accident or mishap because it's the prosecutor that carries the burden of proof. The second crime that can be current if the crime isn't considered as ''våld mot tjänsteman'' is the crime ''våldsamt motstånd'' and it means violent resist, and it's regulated in the 17 chapter 4 § of the Swedish penal code. The article states that you can receive a fine or up to six months in prison as a penalty. And this crime is current if no other §§ (articles) in chapter 17 are applicable.My advice to you is that you let the prosecutor and the police do their job. And if you have evidence that can help you I strongly recommend that you hand them in to the police. And if you know the name of witnesses I also recommend that you inform the police so that they can hear them. And if you already have or are going to receive a lawyer, I strongly recommend that you have faith in your lawyer and that you also have a good contact so that he or she can help presenting your case in the best way. I hope that this brought a bit clarity in what you can expect to be charged off and what kind of penalty that's expected. And I also hope that you now feel like you know how to proceed. Hope it works out for you, and if you have any more questions you're more than welcome to send it in!Sincerely,Abraham Zeito

Tvist avseende sakskada

2014-07-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Jag har hamnat i en tvist med mina grannar som rör en pool de bad mig och min sambo ta hand om medan de reste bort, för att våra och de andra grannbarnen skulle kunna nyttja den under tiden. Vi gick med på detta, och under de veckor poolen stod på vår tomt uppstod ett litet hål i den. Vi erbjöd oss att laga men de kräver en ny. De skickade in ett föreläggande om betalning till KFM, där jag stod som ansvarig. Detta bestred jag, och grannarna valde att ta det vidare till Tingsrätten. Nu har jag fått ta del av den s.k. "bevisningen", ett kvitto på en nyköpt pool samt ett utdrag från en konversation på Facebook där jag klart och tydligt erbjuder mig att laga hålet och där de beskyller min sambo för att ha orsakat hålet. Jag är jättenervös för hur detta kommer att sluta då jag inte har ekonomi till att stå för alla rättegångskostnader om de skulle vinna i målet. Behövs det ingen väsentlig bevisning för att kunna vinna i en sådan här tvist?
Anes Sabic |Hej,Som jag tolkar uppgifterna du angett, så föreligger i princip ingen tvist mellan avseende vem som har haft ansvaret för poolen under perioden då de var borta. Du/ni har tagit på er det ansvaret och sedermera även erbjudit er att betala kostnaderna för att återställa poolen i det skicket det var i innan grannarna åkte bort. I min mening är det rimligast att du/ni betalar kostnaderna för att laga poolen istället för att köpa en helt ny pool. Känns inte rimligt att ett litet hål i poolen skall innebära att du/ni tvingas betala kostnaden för en helt ny pool (detta under förutsättning att ni kan återställa poolen i dess ursprungsskick).I tvistemål av detta slaget är det vanligt att man har en muntlig förberedelse innan själva huvudförhandlingen. Detta har man i syfte att koncentrera själva kärnfrågan/kärnfrågorna i målet och eventuellt lösa tvisten utan att rätten avkunnar dom genom huvudförhandling. Avseende bevisningen, så är det en fråga för rätten att ta ställning till. Som jag förstår det har du tagit på dig ansvaret, vilket styrks genom utdragen från Facebook konversationen. Normalt är det att bevisgraden i tvistemål är lägre än i brottmål.Hoppas du fick svar på dina frågor.Med vänlig hälsning,