Underrättelse till vårdnadshavare vid misstanke om brott

2015-05-31 i Förundersökning
FRÅGA |Har blivit misstänkt för ett brott och undrar om papper angående anklagelsen och allt vad det handlar om skickas till föräldrar osv. även om jag är 18 år? Ganska simpel fråga!
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. När en person under 18 år är misstänkt för brott finns bestämmelser som anger när vårdnadshavare ska underrättas. Om du är över 18 år kommer dina föräldrar inte att informeras om misstanken. Att ha i åtanke är att en eventuell rättegång som regel är offentlig. Med vänliga hälsningar

Begäran om oberoende boutredningsman

2015-05-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej,Vi ska ha bouppteckning efter vår pappa. Vår mamma lever. Min brors är företagare och hans revisor ska göra bouppteckningen. Jag tycker inte att detta är rätt. Måste jag acceptera detta eller kan jag ställa krav på att det ska vara en oberoende bodelningsman?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Det är dödsbodelägarna som ska förvalta boet och vara eniga om det som sker med dödsboet. Vilka som är dödsbodelägare framgår av 18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB): efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. I ert fall är det enbart er mamma som är dödsbodelägare, eftersom du och din bror är efterarvingar och inte får ut något arv förrän även er mor har avlidit, se 3 kap. 1 § ÄB. Således är det din mamma som ensam har bestämmanderätt över förvaltningen, och inte du och din bror. Din mamma kan som dödsbodelägare begära att tingsrätten förordnar en oberoende boutredningsman, se 19 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637). En boutredningsman ät automatiskt bodelningsförrättare, se 17 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Det är värt att notera att boutredningsmannen har rätt till skälig ersättning, vilket ska betalas av dödsboet. Emellertid om det inte finns några medel i dödsboet att betala boutredningsmannen med kan den som ansöker om boutredningsman bli ensamt betalningsansvarig, se 19 kap. 19 § 2 st. ÄB. Även ansökan hos tingsrätten om boutredningsman är avgiftsbelagd med 900 kr. Emellertid brukar boutredningsman främst begäras hos tingsrätten då det finns flera boutredningsmän som är oeniga. I ert fall är som sagt enbart din mamma dödsbodelägare och har ensam bestämmanderätt över dödsboet och kan därmed ensam besluta om vem som ska upprätta bouppteckning. Nämnvärt är att Högsta domstolen i NJA 2002 s. 428 (https://lagen.nu/dom/nja/2002s428) tryckte på intresset av att boutredningsmannen så långt som möjligt ska omfattas av förtroendet från samtliga dödsbodelägare, och att det talar för att boutredningen ska handhas av en person som intar en helt fristående ställning till intressenterna, dvs. dödsbodelägarna. Värt att notera är även att du och din bror som efterarvingar ska kallas till bouppteckningen trots att ni inte är dödsbodelägare. Detta för att ni ska kunna få insyn i ert arv som ni kommer erhålla efter att er mor har avlidit. Se 20 kap. 2 § ÄB.Jag skulle råda dig att förklara din oro för din mor samtidigt som du upplyser henne om rättsläget ovan. Lycka till!Vänligen,

Hyresvärds höjning av hyra

2015-05-30 i Hyresavtal
FRÅGA |vad kan jag göra om jag hyr en lägenhet av en privat person och vi har skrivit ett hyreskontrakt med en månads hyra. Efter ett tag kräver hyresvärden att jag ska betala extra utanför kontraktet men vill inte skriva om avtalet.
Viktor Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det framgår inte av frågan huruvida du hyr i första– eller andrahand eller vilken hyra du och din hyresvärd har avtalat om. Om du hyr i förstahand och hyran är reglerad i avtalet måste hyresvärden, för att kunna höja hyran, skriftligen meddela att han vill omreglera villkoren i avtalet. Vidare måste en överenskommelse som utgångspunkt komma till stånd mellan dig och hyresvärden. I ditt fall vill hyresvärden inte skriva om avtalet, utan höja hyran inom ramen för det befintliga avtalet. Detta är inte möjligt. Undantag gäller om avtalet innehåller en förhandlingsklausul, som medför att du och hyresvärden följer de överenskommelser som värden och hyresgästorganisationen träffar i kollektiva förhandlingar om exempelvis hyran.Om du hyr i andrahand kan hyran höjas från månad till månad ifall ni, i hyresavtalet, har bestämt att hyran ska knytas an till vad hyresvärden betalat.Tillämpliga bestämmelser är 12:19 och 12:54 JB.Hör av dig om du har fler frågor.Med vänliga hälsningar,

Pantsättning och industritillbehör

2015-05-30 i Fastighetspant
FRÅGA |Kan industritillbehör som exempelvis maskiner användas som kreditsäkerhet om man behöver låna pengar?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Maskiner och annan utrustning som har tillförts fastigheten och som huvudsakligen används i dess industriella verksamhet hör som utgångspunkt till fastigheten i egenskap av industritillbehör. Eftersom dessa maskiner är knutna till fastigheten så kan de inte åtskiljas från den genom pantsättning. Det är med andra ord i själva fastigheten som pantsättningen görs, vilket inkluderar dess tillbehör. För att möjliggöra pantsättning av enbart maskinerna så måste du avge förklaring genom inskrivning i fastighetsregistret för att på detta vis se till så att de inte längre anses utgöra tillbehör till fastigheten, vilket framgår av Jordabalk (1970:994) 2:3. Genom förklaringen blir tillbehören lös egendom och kan därefter utgöra underlag för pantsättning.Notera dock att det finns ett antal avslagsgrunder för ansökan om förklaring att maskinerna inte längre ska utgöra tillbehör. Om exempelvis fastigheten redan är intecknad och någon av fastighetspanthavarna inte medger din ansökan, med hänseende till att en sådan minskar fastighetens värde, så kommer den att avslås (Jordabalk 24:1 andra stycket, punkt 2). Med vänlig hälsning

Avträda som styrelsesuppleant innan mandatperioden gått ut

2015-05-30 i Bolag
FRÅGA |Hej,Min bror gick nyligen bort. Han drev ett aktiebolag där jag finns med som styrelsesuppleant. Min önskan är att om möjligt "skriva bort" mig i denna roll genom en fullmakt. Är detta möjligt?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!En styrelseledamot (och suppleant) kan på egen begäran lämna sitt uppdrag innan mandatperioden gått ut. Denna anmälan ska du göra till bolagets styrelse om du blivit tillsatt genom bolagsstämma, enligt 8 kap. 14 § aktiebolagslagen (ABL). Om annan har tillsatt dig som suppleant ska du även anmäla din avgång till den personen. Din avgång börjar inte gälla förrän ändringen har kommit in till Bolagsverket. På Bolagsverkets hemsida finns information och blanketter för detta, se här: http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/styrelse-1.3691 .För att frånträda din roll som styrelsesuppleant måste du således anmäla detta till styrelsen och bolagsverket. När du väl är avförd kan du inte för framtida handlingar bli ansvarig för bolagets handlingar men det som redan har hänt under den tid som du varit med i styrelsen kan du inte komma ifrån. Som suppleant har man i princip samma ansvar som en ordinarie styrelseledamot, för de beslut man själv är med om att fatta, se 8 kap. 3 § ABL. Blir en suppleant aldrig inkallad att delta i beslut kan man heller inte ta något ansvar. Tar man däremot del i beslut blir man ansvarig och har samma ansvar som en ordinarie ledamot att sätta sig in i företagets ekonomiska situation och förstå de konsekvenser som styrelsebesluten kan medföra, se 8 kap 4 § ABL. Man har också ett skadeståndsansvar för de skador man uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar bolaget, tredje man eller aktieägare, se 29 kap. 1 § ABL. ABL hittar du https://lagen.nu/2005:551.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Betänketid vid äktenskapsskillnad

2015-05-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående ett papper jag fick ifrån tingsrätten då jag ansökt om skilsmässa. Jag fick reda på att den andra parten har rätt att önska betänketid i upp till ett halvår då vi inte har barn tillsammans. Min fråga är om jag på något sätt kan bestrida detta beslut? då jag vet att anledningen till att han önskat betänketid är att han inte har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige ännu och vill dra ut på det så länge han kan för att öka hans chanser att få stanna kvar i Sverige.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Frågor kring äktenskap och äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar https://lagen.nu/1987:230#A2.När makar är ense om att äktenskapet ska upplösas har de rätt till omedelbar äktenskapsskillnad, dvs. utan betänketid. Emellertid ska äktenskapsskillnaden föregås av betänketid om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad, se 5 kap. 1 § ÄktB. Vill bara en av makarna att äktenskapet skall upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid, se 5 kap. 2 § ÄktB. När endast den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad, dvs. makarna inte ansöker gemensamt, löper alltid en betänketid på sex månader, se 5 kap. 2 § ÄktB. Det är således ingen idé att överklaga betänketiden eftersom det inte är tingsrättens egna bedömning utan kravet framgår av lagen. En make har emellertid alltid rätt att få äktenskapsskillnad, den kan inte nekas detta, men som sagt måste först betänketiden löpa ut. Syftet med betänketiden är att förhindra förhastade beslut om äktenskapsskillnad. Värt att notera är att äktenskapsskillnad inte automatiskt fullbordas efter att betänketiden löpt ut. Först på begäran av någon av makarna meddelas dom om äktenskapsskillnad. En sådan begäran ska göras efter att betänketiden har löpt ut, men senast ett år från betänketidens början. Har så inte skett inom ett år faller målet, och för make som fortfarande vill skiljas återstår då att på nytt ansöka om detta, varpå ny period med betänketid kan komma att bli aktuellt. Se 5 kap. 3 § ÄktB. Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken, se 5 kap. 3 § ÄktB. Vänligen,

Förbehåll vid gåva av fastegendom

2015-05-30 i Gåva
FRÅGA |Vill skänka en fritidsfastighet men säkerställa att jag äger rätt att nyttja den tills jag dör, går det ? Hur gör man? Gäller förbehållet även om gåvomottagaren går i personlig konkurs?
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går utmärkt att säkerställa att du får nyttja fritidsfastigheten under din livstid genom att ta in ett gåvovillkor i gåvobrevet. Enligt 4 kap. 29 § Jordabalk (1970:994) krävs det, för att en gåvohandling ska vara giltig, att ett antal formkrav ska vara uppfyllda. Detta innebär att ett gåvobrev ska upprättas och undertecknas av både givaren och mottagaren. Av samma handling ska det även framgå en överlåtelseförklaring som förklarar att givaren överlåter fastigheten såsom gåva och hur stor del som överlåts. Vidare ska gåvohandlingen förses med ett förbehåll som ger överlåtaren rätt att kunna fortsätta utnyttja fastigheten under överlåtarens livstid. Detta villkor är bindande för gåvotagaren.Du kan samtidigt i gåvobrevet ta in ett villkor om överlåtelseförbud för att undvika den situationen att fastigheten blir föremål för utmätning vid gåvotagarens eventuella konkurs. Ett överlåtelseförbud vid gåva gäller, förutom mellan parterna, även mot gåvotagarens borgenärer. I och med att fastigheten överlåts genom gåva med överlåtelseförbud, kan den således enligt 5 kap. 5 § 1 st. Utsökningsbalk, inte bli föremål för utmätning vid gåvotagarens konkurs. För att ett sådant viktigt dokument ska bli juridiskt korrekt från början rekommenderar jag att du använder vår avtalstjänst som finns till höger på denna sida (se ’’ behöver du ett avtal’’).

Arvsavstående

2015-05-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej.Vi ska ha bouppteckning efter min far och jag vill skriva över min hela del till min dotter då jag helst vill undvika all kontakt med syskonen och vill att hon ska ha det. Går detta att genomföra?
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga, Det är möjligt att efter fallet arv avstå från arvet. Du kan då välja att avstå arvet till förmån för dina barn. Dina barn kommer då istället bli dödsbodelägare. Arvsavståendet bör göras skriftligt och lämnas in som bilaga till bouppteckningen. Arvsavståendet bör utformas klart och tydligt och innehålla alla relevanta detaljer.Vänligen