Principen om fri bevisprövning

2015-10-10 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag har lagt ut pengar i form av lån åt en person som idag inte längre anser sig ha skyldighet att betala tillbaka. Vi har diskuterat lånet i mail och där framgår det att lånet är riktigt. Men personen i fråga anser av div. Irrelevanta anledningar att det är indirekt återbetalt. Saker som denna personens egna utlägg som ej är kopplade till mig. Det jag undrar är vilken typ av bevis bör jag ta fram för att intyga skuldens riktighet. Kvitton finns ej och personen har uttryckt sig i mail att mitt ord står mot dennes. Personen i fråga tar lätt till lögner så i min uppfattning så är bevis av stor vikt. Tack på förhand.
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid processföring vid svensk domstol tillämpas principen om fri bevisprövning, vilken innefattar både fri bevisföring och fri bevisvärdering, se 35 kap. 1 § Rättegångsbalken (1942:740) (RB). Fri bevisföring innebär att i princip alla bevismedel är tillåtna, alltså att du får använda alla typer av medel som kan styrka din rätt till betalning. Fri bevisvärdering innebär att domstolen fritt har att bedöma bevisvärdet av den bevisning du lägger fram. Domstolen har alltså inga riktlinjer för hur vissa bevismedel ska värderas. Sammantaget kan du använda allt underlag du har som du tror kan styrka din rätt att få betalt. Mitt tips är att du använder dig av den mailkorrespondens som finns och, om lånet överförts från ditt bankkonto, ett kontoutdrag som visar att pengarna överförts till låntagaren. Om det finns en eller flera personer som känner till låneförhållandet kan du även använda dessa som vittnen. Vänligen,

Preskriptionstid

2015-10-10 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått ett brev från kronofogdemyndigheten för en obetald skuld från 1992.Sökande är en aktiebolaget. jag undrar om den har inte Preskriberas även om jag har inte fått något brev.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmän information om preskriptionVad preskription innebär uttrycks i 8 § preskriptionslagen (PreskL), där det framgår att en borgenär inte längre kan göra en fordran aktivt gällande mot gäldenären. Preskriptionstiden är normalt tio år med undantag för vissa specifika fordringar, som till exempel konsumentfordringar, se 2 § PreskL. Borgenären kan avbryta en preskription på ett flertal olika sätt, vilka anges i 5 § PreskL. Innebörden av ett preskriptionsavbrott regleras i 6 § PreskL där det stadgas att en ny preskriptionstid börjar löpa dagen då ett preskriptionsavbrott sker, fordran kan alltså göras gällande i ytterligare tio år (eller kortare beroende på vilken fordran det gäller). Preskription i ditt fall Av vad jag kan utläsa av din fråga har borgenären (aktiebolaget) inte avbrutit preskriptionstiden på något sätt, till exempel genom att skicka skriftliga krav eller erinringar om fordran till dig, och du har inte heller på något sätt erkänt fordringen genom att du till exempel har betalt en viss summa varje månad/år. Nu vet jag inte vad det är för fordran det handlar om, men det spelar inte så stor roll i det här fallet eftersom det var 23 år sedan skulden uppstod, vilket betyder att preskriptionstiden har löpt ut. Det förutsätter dock att något preskribtionsavbrott ej skett, annars börjar en ny preskriptionstid att löpa och fordringen kan återigen göras gällande av borgenären. I ditt fall har du fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden på en skuld som är preskriberad (såvida något preskribtionsavbrott ej skett) och därför har du möjlighet att bestrida kravet om du önskar. Det gör du genom att skriftligen meddela Kronofogden inom den förklaringstid som angavs i föreläggandet du fick hem i brevlådan. Hoppas jag kunde bringa klarhet i frågan och lycka till! Vänligen,

Skadestånd för påkörd cyklist

2015-10-10 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag blev påkörd av en bil som hadeväjningsplikt. Jag cyklade på huvudled (i cykelbanan), ej snabbt, förare i bilen såg mig i sin utfart och precis när jag korsar huven med cykel gasar han rakt in i mig så jag faller ner till marken. Hans ursäkt stt ha slant på pedalen. Vad kan jag få för skadestånd? Är kvinna och 18 år gammal. Var på väg till gymnasiet och har hemförsäkring. Min cykel är trasig och jag har som TUR var bara fått hjärnskakning och ont i kroppen.
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är en trafikskada. Den viktigaste lagen på området är trafikskadelagen. En förutsättning för att trafikskadeersättning ska bli aktuellt är att skadan uppkommit av trafik med motordrivet fordon.Det finns ett tvingande försäkringssystem för att hantera trafikskador. Systemet bygger på en relativt sträng ansvarsregel och en obligatorisk försäkring som ska täcka ansvaret. Ersättningen är egentligen inte ett skadestånd, utan kan ses som en slags försäkringsersättning. Ersättning för personskadaDen som ådrar sig en personskada till följd av biltrafik har nästan alltid rätt till ersättning. Denna ersättning omfattar även cyklister.Gång- eller cykeltrafikant som skadas av en bil får ersättning ur den involverade bilens trafikförsäkring. Ersättning för sakskadaFör skador på annat än eget- eller annans fordon, exempelvis när en fotgängare blir påkörd och får sina kläder förstörda eller cykeln kvaddad, är ansvaret i princip strikt. Ersättning utgår ur det involverade fordonets trafikförsäkring.FörmögenhetsskadaDu kan få ersättning för de förmögenhetsskador du haft i samband med olyckan, t.ex. förlorad arbetsinkomst. Om du varit hos en läkare i samband med olyckan kan du få ersättning för att täcka de kostnaderna. Försäkringsbolagen brukar ha standard ersättningar för olika skador. Du kan kräva den ersättning du är rimlig och sedan kommer försäkringsbolaget att göra en bedömning av hur stor din ersättning bör vara.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

Retroaktiv skattelagstifning

2015-10-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Min bror påstår att gåvo- och arvsskatten är på gång tillbaka och att den då kommer verka retroaktivt. När den avskaffades flyttades datumet tillbaka något för att tsunamikatastrofens offer skulle omfattas men åt andra hållet, skulle det, rent hypotetiskt, vara lagligt att införa en skatt säg 2017-01-01 och i ett svep omfatta alla gåvor som gjorts från 2016-01-01? Låter helt bisarrt i mina öron och jag försöker övertyga brodern som kör med "Vågar du chansa?". Har ni något bra svar jag kan ge till honom? (Jag har i kontakter med Skatteverket och Finansdepartementet iallafall fått fram att något sådant förslag inte finns i dagsläget så jag undrar mer hypotetiskt om budgetförhandlingar nästa höst skulle omfatta detta.)
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Nej, det är enligt grundlag (2 kap. 10 § 2 st. RF) förbjudet att ta ut skatt för något som inte var föreskrivet vid den tidpunkten den skatteutlösande händelsen inträffade. Det finns visserligen några undantag, men dom är mycket sällsynta och inte aktuella idag; till exempel krig och svår ekonomisk kris. Det är även möjligt att ta ut skatt retroaktivt om regeringen lämnat ett sådant förslag, men det är då endast möjligt att "backa" tiden till dess att förslaget lämnades. I dagsläget finns inget sådant förslag och det är således inte grundlagsenligt att beskatta en gåva som sker idag.

Formulering och förvaring av testamente

2015-10-10 i Testamente
FRÅGA |Jag är gift och min hustru har ett problem som måste lösas.Jag själv har inte några problem med testamentemin hustru däremot vill att vår gemensamma dotter skall ärva henne fullt ut och däribland en bostadsrätt i Malmö som hustrun har äganderätt i.Jag vill därför fråga er om man kan använda "FORMULERING AV TESTAMENTE OM SPECIFIKA SAKER "som jag har sett i er juridisk rådgivning. Jag vill även ställa frågan om man i ett sådant fall behöver låta detta passera genom olika instanser såsom tingsrätt el.dyl.Jag vill också veta om man kan få hjälp med detta hos er och vad det i så fall skulle innebär kostnadsmässigt att få ett juridisk bindande dokument i denna fråga.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt så vill din fru att er gemensamma dotter ska ärva hennes kvarlåtenskap i sin helhet. Då finns ingen anledning att ange bostadsrätten som specifik egendom, eftersom bostadsrätten ingår i hennes kvarlåtenskap. Det räcker därmed med att ange t.ex. att X ska ärva min kvarlåtenskap i sin helhet. Notera att det i lag inte ställs upp några krav på hur testamentets innehåll ska se ut. De krav som finns är enbart de som återfinns i 10 kap. ärvdabalken, bl.a. att två personer ska bevittna handlingen. Du hittar samtliga krav för ett giltigt testamente här.Om hon skulle ändra sig och enbart vill testamentera bort specifik egendom så går det också bra. Det viktigaste är att det klart framgår vilken egendom som avses och vilken mottagare som avses. Det finns alltså inga krav på hur det ska uttryckas i testamentet.Ett testamente behöver inte registreras hos domstol eller någon annan instans. Det måste enbart vara upprättat i enlighet med reglerna i 10 kap. ärvdabalken.Lawline kan hjälpa dig med att upprätta ett juridiskt korrekt, kvalitetssäkrat och skräddarsytt testamente till ett fast pris om 1 495 kronor. Du svarar på frågor varefter ni får testamentet skickat till er e-mail i PDF-format. Du hittar tjänsten här.Min rekommendation är att ni använder er av vår tjänst, som jag har hänvisat till ovan. Om testamentet förvaras i ett bankfack eller hemma, finns risk att det inte hittas, glöms bort eller förstörs. Ett gott råd från min sida är därför att förvara testamentet hos en juristbyrå, t.ex. Familjens jurist, för en fast kostnad om 1 500 kronor. Ni garanteras att testamentet kommer dödsboet tillhanda inom 30 dagar från dödsfallet. Ni kan boka en tid här.Du kan ta kontakt mig med mig på min mail om något i mitt svar är otydligt.Med vänliga hälsningar,

Testamente - korrekt upprättat?

2015-10-10 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag har skrivit ett testamente till min bror. Är denna text korrekt formulerad?"Testator: xxx.Jag, xxx, förordnar följande som min yttersta vilja och testamente:Att min bror, xxx, om han överlever mig, ska få all min egendom med fri förfoganderätt. Efter det att, xxx, avlider, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan alla hans bröstarvingar enligt lag. Egendom som hans bröstarvinge ärver från mig skall, liksom avkastningen därav, vara dennes enskilda egendom i äktenskap och samboförhållande. Alla eventuella framtida tvister med anledning av detta testamente ska lösas med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol."Tack på förhand för svar!
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 10:1 ÄB (Ärvdabalken) anges formkraven för att ett testamente ska vara giltigt. Där stadgas att ett testamente är giltigt om- testamentet är skriftligt,- bevittnat av två vid testatorns underskrift samtidigt närvarande vittnen som skriver under med sina namn och som är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (de behöver dock inte veta vad testamentet har för lydelse) och - undertecknat av testatorn. Det som alltså ytterligare krävs för att ditt testamente till din bror ska vara giltigt är din underskrift samt två vittnen som bevittnar när du undertecknar testamentet. Vad gäller hur testamentet formuleras finns inga som helst krav utan det är upp till varje testator själv att avgöra. Om du trots ovan anförda svar känner dig osäker på huruvida testamentet är korrekt upprättat rekommenderar jag dig att använda vår prisvärda tjänst som snabbt hjälper dig att upprätta ett korrekt testamente. Länken till tjänsten finner du här: http://lawline.se/avtal/testamenteVänliga Hälsningar,

Sprida offentliga handlingar, förtal?

2015-10-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag försöker få mitt huvud runt hanterandet av offentliga handlingar - Låt oss ponera att jag i enlighet med offentlighetsprincipen begär ut en tingsrättsdom, i vilken det tydligt framkommer namn etc vad gäller den personen som blir dömd för brott. Denna dom/allmänna handling sprider jag sedan vind för våg.Är detta ok? Förtal kan väl knappast komma på tal då det rör sig om en dom som vunnit laga kraft?
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB och förutsätter att uppgiften är lämnad till någon annan än den förtalade. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Uppgiftslämnandet ska vara ämnat att leda till skada men en faktisk skada behöver ej ha uppstått. I ditt fall handlar det om spridning av dokument. Det spelar ingen roll för förtal om uppgiften varit sann eller inte. Det räcker inte med ett utpekande om en person som brottslig, utan brottet i sig måste typiskt sett medföra andra personers missaktning. Mindre allvarliga brott, som trafikförseelser och liknande, har inte ansetts vara ett brott där uppgift om detta till tredje man kan leda till förtal.Det kan ofta vara svårt att bevisa att uppsåtsrekvisitet är uppfyllt (ägnad att utsätta...). Avgörandet beror på vad som kan bevisas i målet. Om du vill driva frågan vidare kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Åtal för förtal är ett s.k. målsägandebrott, vilket innebär att det är du som målsägande, och inte en åklagare, som måste väcka åtal. Detta innebär att den förlorande parten betalar rättegångskostnaderna.Laga kraft eller inte spelar i detta fall ingen roll då "sanning" inte är relevant för förtal. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

Trettonårings skadeståndsansvar för spricka i mobiltelefon

2015-10-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Igår under skoltid så sprang jag ( som går i sjuan ) i korridoren eftersom att jag ville hinna till lektionen. Mitt i när jag sprang så råkade jag dra i min väns ( hon går i nian ) hörlurar så att hennes mobil drogs med och den ramlade. Min vän hade redan en spricka men nu fick hon yttligare en (men mobilen funkar fortfarande) .Är det jag, hon eller skolan som ska betala? Tack för svar
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du berättar att du går i sjunde klass så antar jag att du är tretton år gammal.Eftersom att springa in i någon av misstag och orsaka en skada på dennes mobiltelefon inte kan anses som kränkande behandling, mot bakgrund av att din vän sannolikt inte uppfattade händelsen som mobbning eller liknande, så kan inte skolan göras ansvarig att betala för skadan. Skolans betalningsansvar inträder först om lärarna, rektorn och kommunen inte uppfyller sina skyldigheter att exempelvis förebygga, anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Detta framgår av Skollag (2010:800) 6:3 och 6:6-12. Vanligtvis brukar dock skolorna ersätta skador på elevers tillhörigheter som har uppkommit på lektionstid eller orsakats av lärare, men eftersom sprickan på din väns mobiltelefon orsakades av dig ute i korridoren utanför lektionstid så blir det inte heller aktuellt på denna grund för skolan att ersätta skadan.Eftersom du sprang i korridoren så var risken för att du skulle springa in i någon ganska stor, vilket medför att du sannolikt kan anses ha varit oaktsam. Eftersom du på detta sätt oaktsamt orsakade en skada på din väns mobiltelefon så ska du som huvudregel fullt ut ersätta skadan, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 2:1. Här är det dock av betydelse att du bara är tretton år gammal. Eftersom du är under arton år så ska din skyldighet att ersätta skadan jämkas, det vill säga sättas ned, i skälig omfattning. Om dina föräldrar har tecknat en hemförsäkring som innehåller en ansvarsförsäkring så görs ingen jämkning, mot bakgrund av att din väns krav på betalning fullt ut täcks av försäkringen. Om dina föräldrar inte har tecknat en sådan försäkring så kan din betalningsskyldighet sättas ned mot bakgrund av att du inte orsakade skadan avsiktligt och att du är relativt ung, det vill säga under femton år. Eftersom en spricka på en mobiltelefon som inte påverkar telefonens användning inte kan anses som en betydande skada så kan det dock tala för att en jämkning vore oskälig att göra, varav din skyldighet att betala inte sätts ned (Skadeståndslag 2:4).Sammanfattningsvis så är det du som svarar för skadan, men denna skyldighet kan möjligen sättas ned. Eftersom skadan på din väns mobiltelefon är så pass liten så kan dock sådan jämkning bli oskälig och rentav onödig, mot bakgrund av att din väns möjliga krav på ersättning inte kan uppgå till något annat än en relativt mindre summa pengar för att bekosta en ny skärm eller ett repborttagningsmedel. Det bästa är om du och din vän och era föräldrar i godo kan komma överens om en lämplig lösning. Jag rekommenderar också att du undviker att springa i korridoren så att inte liknande saker händer i framtiden – se snarare till att du kommer i god tid till lektionerna så att du inte behöver stressa i onödan.Med vänlig hälsning och lycka till med studierna i skolan