Äktenskapsskillnad och arv

2014-04-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag har ställt frågan tidigare utan att ha fått något svar. Bakgrund: Min mor dog en månad före min frus och min skilsmässohandling var inlämnad till tingsrätten. Jag har två frågor. 1, tas det hänsyn vid bodelning 2 genom äktenskapsskillnad att mitt arv är så nära förestående, att det ej är skiftat etc.?2. I arvet ingick en lägenhet där jag redan ägde 25 % som enskild egendom genom gåva. Mina två syskon ägde vardera 25% således var vårt gemensamma arv 25% av lägenhetsvärdet. "Smittar" det att den redan var enskild egendom? Eller utgör arvet giftorättsgods?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.När ett äktenskap upplöses sker det en bodelning och huvudregeln är då att giftorättsgodset delas lika mellan makarna. All egendom som inte genom äktenskapsförord eller villkor, t.ex. i testamente, är enskild egendom är giftorättsgods. Vad som ska ingå i bodelningen avgörs utifrån vad för egendom som ägdes den dagen då äktenskapsskillnaden väcktes, 9:2 äktenskapsbalken. Ett arv anses tillfalla arvingen vid dagen för dödsfallet, och därmed var du ägare till arvet vid dagen för ansökan om äktenskapsskillnad och arvet ska ingå i bodelningen. Enskild egendom är den egendom som genom äktenskapsförord eller villkor är utpekad. Att en del av en egendom är skriven som enskild smittar inte resten.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Nedsättning av årsavgift för bostadsrätt pga skada efter tillträde

2014-04-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang 7kap. 2paragraf. Vi har bott i vår lägenhet i 7år och för drygt 1år sedan upptäcktes fuktskada. De tror att det kommer från marken. I 6v har vi bott på byggarbetsplats och de kommer bli ännu värre kommande månader, vi behöver evakueras. Föreningen säger att de ej är vållande och behöver inte ersätta oss. Tycker ändå att vi passar in under; "För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften". Stämmer det?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Enligt bostadsrättslagen (BRL) gäller att bostadsföreningen är skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren, 7 kap. 4 § BRL. Ansvar för bostadsrättshavaren föreligger genom att denne ska hålla lägenheten i ett gott skick, även sådan mark som eventuellt ingår i upplåtelsen, 7 kap. 12 § BRL. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Reparationer på grund av vattenskador svarar bostadsrättshavare enbart för om skada uppkommit genom hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse eller någon annans försummelse enligt 7 kap. 12 § 3 st. 2 pt. a-c BRL.I ert fall tycks det vara ostridigt huruvida ansvaret ligger på er eller bostadsrättsföreningen. Därav utgår jag från att det är bostadsrättsföreningen som är ansvariga för reparation enligt 7 kap. 4 § BRL i ert fall. Enligt 7 kap. 4 § BRL ska 7 kap. 2 § BRL tillämpas i det fall bostadsrättsföreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande. Gällande åsidosättande av reperationsskyldighet avses att föreningen åsidosätter sin reperationsskyldighet och att det därigenom uppkommer en brist. Det andra ledet gällande ”på något annat sätt” uppställer ett krav på vållande där föreningen måste vara direkt ansvariga till skada eller ha handlat på ett oaktsamt sätt.Huruvida den vattenskada som föreligger i detta fall har uppstått med anledning av vållande från bostadsrättsföreningens sida går inte utifrån förutsättningarna att avgöra och skulle i en tvist mellan er och bostadsrättsföreningen komma att bli den avgörande frågan för huruvida ni kan erhålla de rättigheter som uppställs i 7 kap. 2 § BRL angående rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Detta innebär för er del att även om lägenheten är i sådant bristfälligt skick att ni inte kan bo där under reparationen så finns ingen rättighet till nedsatt årsavgift så länge något vållande från bostadsrättsföreningen inte kan bevisas. Skulle det däremot göras klart att bostadsrättsföreningen har vållat den skada som lett till att er användning (exempelvis genom att inte undersöka eller åtgärda skadan) begränsats kan ni ha rätt till skälig nedsättning av årsavgiften.Jag vill även förtydliga gällande 7 kap. 2 § BRL att den i ert fall enbart blir tillämplig genom att först "passera" 7 kap. 4 § BRL och där uppfylla kriterierna. Detta då ni tillträtt lägenheten, 7 kap. 2 § BRL är i första hand tillämplig då det gäller tillträde till lägenheten för första gången.Bostadsrättslagen hittar du https://lagen.nu/1991:614.Vänligen,

Vägran att betala gemensam skuld

2014-04-15 i Skuld
FRÅGA |Min före detta sambo vägrar att betala vårat gemensamma banklån, vilket gör att jag får betala allt själv.Vad kan jag göra för att få in hens del ?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Din fråga kan få olika svar beroende på hur lånevillkoren ser ut. Det vanligaste vid gemensamma banklån är dock att gäldenärerna (d.v.s. de betalningsskyldiga) svarar solidariskt för skuldförbindelsen. Detta är huvudregeln i svensk rätt och kommer till uttryck i 2§ skuldebrevslagen. Om ni svarar solidariskt för skulden till banken innebär detta att banken kan vända sig till vem som helst av er båda med krav på betalning av hela skulden. Om du betalar mer än din del av skulden får du dock en s.k. regressfordran mot din före detta sambo vilket innebär att du kan vända dig mot denne och kräva igen vad du fått betala utöver din del, även detta följer av 2§ skuldebrevslagen.Om din före detta sambo skulle vägra att betala vad denne är skyldig dig kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med indrivning av skulden. Detta görs enklast genom ansökan om betalningsföreläggande som är ett förfarande som är väl lämpat för relativt klara anspråk. Vid en sådan ansökan får du bland annat ange om du vill ha hjälp med att driva in skulden eller inte.Mer information om hur du ska gå tillväga hittar du på http://www.kronofogden.se/Ansokningar.html.Skuldebrevslagen hittar du här.Hoppas att detta var svar på din fråga och att allt löser sig!Vänligen,

Företrädesrätt och uppsägning p.g.a. personliga skäl

2014-04-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! jag har två frågor till er och skulle vara mycket tacksam för svar så fort som möjligt. Tack på förhand!1. Om man har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, och anmält anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren, för vilka verksamheter på företaget gäller företrädesrätten om den blir aktuell?2. Vad gäller för att man ska kunna få säga upp personer på grund av att stämningen på företaget inte är vad den borde vara? Vad måste de anställda, i stora drag, ha gjort för att kunna bli uppsagda? Exempelvis vara onykter på jobbet eller bara ha blivit gammal och inte hänger med i arbetstakten? Eller vad gäller om en anställd exempelvis driver en egen firma vis sidan om och har tagit över flera av företagets tidigare kunder? Mycket tacksam för snabbt svar, samt vid mail. har väldigt svårt att svara vid dagtid. Med vänliga hälsningar
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Dina frågor regleras i lagen om anställningskydd, LAS, här.Angående företrädesrätten så ska du ha möjlighet att bli anställd inom den verksamhet som du tidigare arbetade om det finns olika typer av arbeten/ kollektivavtalsområden på arbetsplatsen har du enbart rätt till företräde inom det avtalsområde du arbetade inom innan uppsägningen. Du har vidare bara rätt till företrädesrätten vid nyanställning, omplaceringar o.dyl. kommer att gå före din rätt. Denna rätt är bara aktuell om du blivit uppsagd till följd av arbetsbrist. Se 25§ LAS.Det du frågar om är vad som krävs för att kunna bli uppsagd av personliga skäl. Jag understryker här i anledning av din första fråga att om en person blir uppsagd till följd av personliga skäl denne inte kommer ha företrädesrätt vid återanställning.För att bli uppsagd krävs något som man inom juridiken kallar sakliga skäl. Först och främst är det arbetsgivaren som måste styrka sådana skäl och det måste således ha gjorts ordentlig dokumentering för att kunna bevisa sin ståndpunkt. Vidare måste även arbetsgivaren se efter om hen kan omplacera arbetstagaren till en plats som passar denne bättre. Se 7§ LAS.Samarbetssvårigheter är alltså som utgångspunkt inget skäl till uppsägning. Ålder är heller inget sådant om det inte är helt nödvändigt för arbetet i fråga att arbetstagaren är i fysisk topptrim. Arbetsgivaren måste nämligen i viss mån försöka anpassa arbetsplatsen för de arbetstagare som behöver speciella hjälpmedel. Att vara onykter på arbetet kan vara grund för uppsägning så länge det inte rör regelrätt alkoholism då det även här finns en viss skyldighet för arbetsgivaren att ge möjlighet till rehabilitering. I annat fall är det främst tecken på misskötsamhet som, om man upprepar sitt beteende, kan medföra saklig grund för uppsägning. Här kan sena ankomster, upprepad onykterhet på jobbet och trakasserier m.m. gå in. Det man gör vid prövningen om saklig grund för uppsägning föreligger är en prognos för framtiden i huruvida man tror att personen i fråga kommer upprepa sitt beteende fler gånger. Är så fallet finns stark anledning att anta att personen kommer kunna bli uppsagd.Angående frågan om huruvida en anställd kan driva en egen konkurrerande firma vid sidan av sitt arbete understryker jag att detta till och med kan vara grund för avsked beroende på omfattningen och den skada man åsamkar sin arbetsgivare. I anställningsavtalet finns en underliggande lojalitetsplikt och konkurrerande verksamhet kan vara ett grovt brott mot denna. Det finns rättsfall där en person avskedats för att hen fakturerat konkurrerande tjänster för 36 000 kr under tiden av ett halvår. Det är alltså en låg gräns för vad som kan utgöra grund för avsked och då en ännu lägre sådan för vad som kan utgöra sakliga skäl för uppsägning. Det är alltså svårt att ge ett generellt svar till vad som krävs för att bli uppsagd då man måste se till omständigheterna i det enskilda fallet. Jag upprepar dock att det finns en långtgående skyldighet för arbetsgivaren att omplacera eller underlätta för sina arbetstagare innan denne har rätt att säga upp någon.Med vänliga hälsningar

Förskott på arv

2014-04-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Vi är 5 syskon. Under tiden vår pappa levde lovade han att bjuda oss alla på en resa. 3 syskon hann göra detta innan pappa gick bort. Nu undrar jag om resan som mina syskon gjort med pappa räknas som förskott på arv och om vi 2 syskon som inte hann göra resan med pappa innan han gick bort har rätt att få ut samma summa som de andra syskonens resa är värda. Tack på förhand
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Enligt huvudregeln ska alla gåvor som ges till bröstarvingar räknas som förskott på arv, ärvdabalken 6:1.  Denna huvudregel bryts om givaren genom ett gåvobrev eller om det vid givandet framgår att gåvan inte ska ses som förskott. Därför ska det i ditt fall räknas som förskott på arv om det inte har framgått att din pappa ville annat.Hoppas det gav svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Förskott på arv till annan än bröstarvinge

2014-04-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Vår mamma gav under sin levnad 25000 kr till var och ett av våra tre barnbarn. Nu när mamma har avlidit och frågan är om vi barn (bröstarvingar) kan hävda att de skall med i beräkning av arvslotten. D v s kan vi barn kräva någon återbetalning av mammas gåva till barnbarnen ?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finner du i Ärvdabalken, (ÄB, här). I 6 kap 1 §  2 mening ÄB stadgas följande; det som arvlåtaren under sin livstid ger till arvinge (barnbarnen) som inte är bröstarvinge (ni), skall avräknas som förskott på arv Endast om detta har föreskrivits eller om omständigheterna talat för att det var tanken. Detta är en presumtionsregel. Sammanfattat: För att någon återbetalning skall kunna bli aktuell (För att presumtionen skall brytas), krävs det att er mor, när gåvan gavs, på något sätt föreskrev att denna skulle utgöra ett förskott på arv!Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Uppsägningstid för hyra på bestämd tid

2014-04-15 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, jag hyr min bostad/villa privat av ett par som inte fick sin villa såld för ett par år sedan och alltså hyrde ut den till mig istället. Vi skrev ett skriftligt kontrakt där punkten som hör i hop med min fråga lyder så här " Hyrestid är i 2 år från och med 1 oktober 2012 till och med 30 september 2014, med tre månaders uppsägningstid för både hyresgäst och hyresvärd." Nu vill dock hyresvärden sälja villan och har nu meddelat att jag nog får räkna med att flytta ut till 1 augusti. Då bostadssituationen i Stockholmsområdet ser ut som den gör så har jag tur om jag kan få tag på ett bostadskontrakt direkt och jag vill egentligen bara få det bekräftat att jag som hyresgäst är skyldig att ge tre månaders uppsägningstid och att det inte finns något sätt för mig att hitta ett kryphål ut ur dessa tre månader...Det är lite otydligt när man läser på hyresnämndens sidor...där det är skillnad på uppsägningstiden för hyresgästens del om Hyresvärden hyr ut en eller fler bostäder, dvs första upplåtelsen eller andra upplåtelsen. Min hyresvärd hyr mig veterligen bara ut denna bostad och då verkar det som att hyresgästen bara behöver lämna en månads uppsägningstid...? Skulle vara ytterst tacksam om jag kunde få klarhet i mina skyldigheter i detta. Bästa hälsningar.
Denise Peters |Hej och tack för din fråga! Frågan du ställer regleras i Jordabalkens (JB) 12 kapitel, här. Lagen i fråga är tvingande till hyresgästens förmån dvs. man kan inte ingå avtal som ger dig sämre villkor än vad lagen säger, se 12:1 § 5 st. Först och främst noterade jag att din hyresvärd sagt upp avtalet till ett datum tidigare än utgången av kontraktet. Detta kan utgöra ett avtalsbrott som du eventuellt kan beivra om du vill bo kvar till och med 30 september. Det finns också något som kallas besittningsskydd. Om du inte har ingått ett avtal med hyresvärden om att säga av dig denna rättighet så ska du, vid uppsägning från hyresvärdens sida, ha rätt till förlängning av kontraktet. Att hyresvärden vill sälja huset är inte en grund som bryter ditt besittningsskydd, se 12:46 §. I det fall du vill flytta ut så är det dock så att du måste lämna besked om detta minst tre månader innan kontraktet löper ut, se 12:5 § samt 12:3 § 2 st. Detta kan du alltså inte ta dig ur. Jag råder dig att prata med din hyresvärd och försöka lösa den uppkomna situationen och i annat fall vända dig till hyresnämnden för hjälp. Med vänliga Hälsningar

Arbetsgivare inte skyldig att betala lön under föräldraledighet

2014-04-15 i Föräldraledighet
FRÅGA |Har arbetsgivaren en skyldighet att ersätta den som går på föräldraledighet? Om ja, vart hittar jag den paragrafen?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En arbetstagare har inte rätt att erhålla lön från arbetsgivaren under föräldraledigheten. Det inkomstbortfall som uppstår vid föräldraledighet kompenseras istället, åtminstone delvis, genom socialförsäkringssystemet i form av föräldrapenning enligt 11-13 kap socialförsäkringsbalken (SFB). Till finansieringen av detta system bidrar arbetsgivare kollektivt genom att erlägga föräldraförsäkringsavgift enligt socialavgiftslagen.Värt att nämna är dock att även om en föräldraledig arbetstagare inte kan kräva sin arbetsgivare på lön under ledigheten så är föräldraledighet till viss del semesterlönegrundande, detta enligt 17a§ semesterlagen (SemL).Socialförsäkringsbalken hittar du här och semesterlagen hittar du här.Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,