Arbetsgivarens skyldighet

2015-03-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej !Jag har arbetat på en målerifirma och har en lön som arbetsgivaren inte betalar ut. De skickade en lönespecifikation i december och sa att jag skulle få lönen i januari men lönen är fortfarande inte insatt och arbetsgivaren är inte tillmötesgående och verkar inte vilja betala ut pengarna. Hur kan jag gå vidare så att jag får mina pengar?
Homan Gerami |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om din före detta arbetsgivare vägrar betala din lön så begår denne avtalsbrott. Som jag ser det kan du avvärja problemet på tre olika sätt. Det första sättet är att informera arbetsgivaren om att du ej erhållit lön. Om arbetsgivaren ej är tillmötesgående, vilket verkar vara fallet, så kan du vända dig till facket som besitter den kompetens som krävs för att reda ut problemet. Om inte heller detta går vägen så är det slutliga alternativet att du ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Genom ett betalningsföreläggande hjälper Kronofogden dig att driva in skulden. Detta gör Kronofogden genom att skicka kravbrev till arbetsgivaren. Mer information om betalningsföreläggande återfinns på Kronofogdens hemsida. Vänligen,

Frånvaro vid bouppteckning

2015-03-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej!Det är så att min Farfar har gått bort och vi skall nu dela upp hans dödsbo. Jag är ensam arvinge på min fars sida så är alltså jag och min faster som skall vara med på bo upptäckningen. Jag kan dessvärre inte närvara pga utlandsvistelse. Kan jag utse en man som går i god for mig? Vart finner jag isåfall ett sådant dokument?Tack på förhand
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Vid en bouppteckningsförrättning antecknas den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Reglerna finner du i Ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 Det handlar således inte om att dela upp tillgångarna mellan dödsbodelägarna, det görs vid arvsskiftet. En av dödsdelägarna får agera bouppgivare. Bouppgivaren ska alltså uppge vilka tillgångar och skulder den avlidne hade på dödsdagen. Du kan alltså antingen skriva en fullmakt på att bouppgivaren ska representera dig vid förrättningen eller så erkänner du skriftligen att du lagligen har blivit inkallad till bouppteckningen av din farfar. Det ställs däremot inga krav på att du ska närvara under förrättningen av din farfar. Det enda som krävs av skatteverket, som registrerande myndighet är bevis på att du har blivit underrättad om bouppteckningen i god tid eller alternativt blivit representerad genom en fullmakt av någon som kan närvara på förrättningen. En fullmakt ställs oftast till en dödsbodelägare som närvarar under bouppteckningen- bouppgivaren. Du kan dock även upprätta fullmakt åt någon annan att bevaka dina intressen under bouppteckningen. En fullmakt kan förslagsvis se ut så här:Fullmakt för... (Namn och adress)......Att vid bouppteckning efter (Namn och adress)......Bevaka min mina intressen samt föra min talan.Ort och datumDin underskrift... Namnförtydligande Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Gåva av fastighet

2015-03-29 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej! Har undran om jag kan ge minna föräldrar mitt hus som gåva och isåfall vem vänder jag mig till? Mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Överlåtelse av fast egendom kräver ett skriftligt avtal, oavsett om överlåtelsen sker genom köp, byte eller gåva. Detta framgår av 4:1 och 4:29 jordabalken. Vid gåva ska gåvobrevet innehålla en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren att fastigheten ges bort till mottagaren, samt givarens och mottagarnas underskrift. Efter detta kan dina föräldrar ansöka om lagfart på fastigheten, detta görs hos lantmäteriet. Läs mer om detta här. https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Betygssättning enligt skollagen

2015-03-29 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Ska försöka göra det så kompakt som möjligt.Jag har studerat på Komvux i Mölndal. Min start kom 5 veckor tidigare än de övrigas då skolan glömde meddeldela mig att kursen i Matematik börjat. I slutet av kursen får jag ett B på de nationella proven, men proven som var i början drar ner mitt betyg till ett C. Jag har varit i kontakt med rekotor och lärare som avfärdade mig, men efter att jag sagt att jag kommer anmäla skolan, ger de mig en "chans" att göra om ett nationellt prov, 4 månader efter kursslutet. Jag bad om att göra om de jag missade i början men de avfäradar mig.Jag behöver varje poäng jag kan få, och om jag trodde att jag hade fel så skulle jag aldrig ha kontaktat er, men jag tror på rättvisa för alla oavsett kategori eller hudfärg.Vänliga hälsningarNooraldin Alakhal
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Grundläggande bestämmelser om betygI 20 kap. skollagen regleras den kommunala vuxenutbildningen. I 20 kap. 27 § skollagen framgår att "Betyg på kurser i utbildning på gymnasial nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i ämnesplaner." Enligt 20 kap. 28 § skollagen får det vid betygssättningen, om det finns särskilda skäl, bortses från enstaka kunskapskrav eller från enstaka delar av sådana krav. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.Av dessa två bestämmelser framgår att det är tillåtet för komvux att till exempel sätta ett C som betyg trots att eleven skrivit B på nationella provet. Detta om läraren anser att eleven trots resultatet på det nationella provet inte uppfyller de kunskapskrav som uppställs i ämnesplanen för det högre betyget. Det torde också vara tillåtet för skolan att som i ditt fall kräva att du gör om ett nationellt prov för testa om du uppfyller kunskapskraven för betyget B. Överklaga ett betygDet finns tyvärr ingen möjlighet att överklaga ett betyg i dagsläget. Den enda möjligheten som finns till att ändra ett betyg är om betyget är uppenbart oriktigt mot bakgrund av tex ett skrivfel eller att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter. Det kan tex röra sig om situationer då bedömningsunderlag har förbisetts. Detta framgår av 3 kap. 19 och 20 §§ skollagen. Hoppas att detta besvarade dina frågor. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen.Med vänlig hälsning,

Mönsterskydd för knivfodral

2015-03-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag tänker starta ett företag som ska låta tillverka och sälja ett knivfodral. Jag har några idéer och skisser på hur det ska se ut. Planen är att med hjälp av en sadelmakare ta fram ett par prototyper. Efter att ha hittat en version som verkar bra ska jag hitta billig serietillverkning.Min fråga är, hur skyddar jag mig mot sadelmakaren? Kan hen vid ett senare tillfälle hävda bättre rätt till fodralet på något sätt?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom det är fråga om ett visuellt utseende som du har designat för knivfodralet så utgör det ett mönster, varav Mönsterskyddslagen är tillämplig, vilket framgår av Mönsterskyddslag (1970:485) 1 § första stycket, punkt 1. En mönsterrätt innebär som huvudregel att ingen, inklusive sadelmakaren som du begär att producera prototyperna, får utnyttja mönstret utan ditt samtycke. Utnyttjande inbegriper särskilt att tillverka, bjuda ut eller marknadsföra mönstret (Mönsterskyddslag 5 § första stycket). En sådan rätt får du i egenskap av formgivare om du registrerar mönstret, d.v.s. din skiss över knivfodralet, hos patent- och registreringsverket (Mönsterskyddslag 1 a och 9 §§).Det huvudsakliga kravet för att söka mönsterrätt är att mönstret ska vara nytt och särpräglat (Mönsterskyddslag 2 § första stycket). När du ansöker om mönsterrätt så ska knivfodralet för det första vara nytt objektivt sett i förhållande till andra knivfodral som har gjorts allmänt tillgängliga före dagen för registreringsansökan. Om ditt knivfodral eller ett som liknar det i väsentligt avseende har blivit allmänt tillgängligt så kan inte nyhetskravet uppfyllas. Det har därmed ingen betydelse om du har känt till tidigare knivfodral (Mönsterskyddslag 2 § andra stycket). Som utgångspunkt så anses ditt knivfodral eller väsentligt liknande ha blivit allmänt tillgängliga om de har offentliggjorts i samband med registrering eller förevisats på annat sätt utan sekretesskydd (Mönsterskyddslag 3 § första stycket och andra stycket, punkt 2). Om du dock i egenskap av formgivare själv har förevisat fodralet, eller någon annan förevisar mönstret till följd av att du har tillhandahållit uppgifter om fodralet, inom en period av tolv månader före den dag du registrerar knivfodralet, så anses mönstret inte ha blivit allmänt tillgängligt. Det innebär att nyhetskravet fortfarande kan uppfyllas inom tolvmånadersperioden, vilket utgör en s.k. ”grace period” (Mönsterskyddslag 3 a § första stycket, punkt 1-2).För det andra ska knivfodralet ha särprägel, d.v.s. en kunnig användares helhetsintryck av fodralet ska skilja sig från motsvarande av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före registreringsdagen. Här tas dock hänsyn till det variationsutrymme som finns, exempelvis graden av mönstertäthet i knivfodralbranschen och huruvida produkten i sig tillåter några större variationer eller inte (Mönsterskyddslag 2 § tredje stycket).Om du således vill få ensamrätt till designen av knivfodralet och hindra sadelmakaren från att utnyttja den så gör du bäst i att skicka en ansökan om registrering till patent- och registreringsverket. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om dig som formgivare och om fodralet som produkt samt bildmaterial eller modell av mönstret (Mönsterskyddslag 10 och 13 §§). Ansökningsavgift ska också erläggas (Mönsterskyddslag 10 § fjärde stycket). Patent- och registreringsverket prövar inte om knivfodralets mönster är nytt och särpräglat. Dessa krav kan dock bli föremål för senare prövning om det slutliga beslutet om registrering av mönstret överklagas inom två månader från beslutets dag (Mönsterskyddslag 21 och 22 §§). Mönsterregistreringen av knivfodralet gäller för en eller flera femårsperioder. Om perioden understiger tjugofem år så kan förnyelse göras för ytterligare femårsperioder, dock aldrig till mer än sammanlagt tjugofem år (Mönsterskyddslag 24 § första stycket).Skulle sadelmakaren av någon anledning få kännedom om mönstret innan du gör en registrering och ansöka om registrering i eget namn så kan du i egenskap av dess formgivare inom två månader från det att mönstret tagits in i registret och kungjorts göra en invändning (Mönsterskyddslag 18 § första och andra styckena, och 18 a § första stycket, punkt 1). Om du kan bevisa att du är fodralets formgivare så hävs sadelmakarens registrering (Mönsterskyddslag 20 § första stycket). Med vänlig hälsning

Lån till bröstarvinge

2015-03-29 i Skuldebrev
FRÅGA |Har två barn (har skrivit testamente att deras arv ska vara enskild egendom) men vill nu ge dem en summa pengar som grundplåt till en lägenhet utomlands, vilken jag vill ska var deras enskilda egendom. Då ytterligare pengar behöver lånas, vem bör stå som ägare och vem ska stå som låntagare till lägenheten? Vad krävs det för avtal oss emellan?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Det enklaste och smidigaste sättet att ge dina barn en summa pengar är att skriva ett gåvobrev. I detta bör framgå att egendomen ska vara respektive barns enskilda egendom (samt att även avkastning och sådant som träder i stället för egendomen ska utgöra egendom, om du önskar detta). Några särskilda formkrav finns inte. Det är dock viktigt att påpeka att gåva till bröstarvinge under livstiden presumeras utgöra förskott på arv, vilket således kommer dras av vid framtida arvskifte (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). För att undvika detta kan även inskrivas i gåvobrevet att överlåtelsen i fråga inte ska utgöra förskott på arv. (Om du vill kan du få hjälp att upprätta ett gåvobrev genom Lawline här.)När det gäller lånet finns olika alternativ. Ett är att du står som ägare och låntagare på lägenheten och sedan låter dina barn bo där genom att betala avgifterna. Ett annat är att du helt enkelt lånar pengarna till respektive barn och att de sedan använder de lånade pengarna till att köpa lägenhet (och därmed själva står på lägenheten). Problemet här är vilken säkerhet som ska ställas för lånet, ställer du som förälder säkerhet riskeras också den vid ev. utebliven betalning, vilket är en risk man helst vill undvika. Bästa lösning här är att den lägenhet som de facto köps för pengarna också utgör säkerhet för lånet i fråga. Ett tredje - och troligen även bästa möjliga - alternativ är att barnet äger den del som han/hon kan betala (t ex genom pengarna de fått i gåva) och sedan att du som förälder äger resterande andel i respektive lägenhet. Sedan lånar ni tillsammans, dvs barnet lånar och föräldern går in som medlåntagare. Som säkerhet ställs den lägenhet som förvärvas. När det gäller avtal kan då ett skuldebrev upprättas där regleras vem som är låntagare, vilken summa, säkerhet, hur och när ränta/amortering ska betalas samt ev. åtgärder vid utebliven betalning. Möjlighet finns även här att ta hjälp från en jurist med upprättandet av ett sådant avtal (vilket kan göras här).Hoppas du fått svar på dina funderingar, tveka annars inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Avverkning av träd på egen tomt

2015-03-29 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Jag undrar om min granne kan tvinga mig att såga ner träd och buskar som står på min hustomt,ca: en meter från gränsen.Han tycker att dessa träd och buskar ger en delvis skugga på hans tomt.
Homan Gerami |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av 3 kap. 2 § jordabalken framgår det att om en rot eller gren tränger sig in på en annans område så får dessa avverkas om växterna medför olägenhet. Dock ska områdets ägare beredas möjlighet att utföra åtgärden om det finns risk för skada. Det innebär i det här fallet att din granne kan lämna begäran på du ska avverka grenar och rötter som tränger sig in på dennes område. Däremot kan din granne ej begära att hela träd och buskar sågas ner när dessa dessutom står på din egen tomt. Du kan förvisso av ren välvilja avverka träden eller lämna samtycke till din granne att göra det, men detta är ej ett krav. Det är viktigt att påpeka att om din granne utan samtycke sågar ner träd och buskar som tillhör dig så kan skadeståndstalan väckas. Vänligen,

Felaktig prisangivelse vid internetköp och efterföljande passivitet

2015-03-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Prisjakt tipsar om 'senaste prisförändringar' där jag hittade en produkt som sänkts till ett väldigt attraktivt pris. Jag klickade vidare till butiken (där det inte fanns någon info om ursprungligt pris) och la en beställning. Produkten fanns dock inte i lager utan det dröjde någon vecka att få in den. Under tiden höjde man priset markant med flera hundra procent och jag misstänker att man ursprungligen gjort fel i prissättningen.Efter prishöjningen har fakturan med det ursprungliga priset betalts och produkten skickats ut. Den är alltså köpt och levererad för ett pris som jag i efterhand förstår är kraftigt under marknadsvärdet.Nu är frågan vad jag har för ansvar och vad butiken kan göra. Är min rygg fri och produkten tillhör mig att ge bort eller kan butiken i efterhand kräva tillbaka produkt eller ersättning? Finns det rent av någon bortre gräns som säger att efter t.ex. sex veckor så är det okej om butiken inte hört av sig? Det moraliskt riktiga vore naturligtvis att vända mig direkt till butiken men samtidigt vill jag inte missa en bra deal.
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Förutsatt att prissättningen varit felaktig har ett förklaringsmisstag skett då avtalsvillkoren till följd av en förvillelse blivit andra än vad säljaren avsett. De rättsliga konsekvenserna av misstaget varierar beroende på din eventuella kännedom om dess existens vid avtalets ingående (jfr. 32 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). Om du vid denna tidpunkt insåg eller åtminstone bort ha insett att en felskrivning skett är avtalet antingen ogiltigt i sin helhet eller i viss del, medan det vid avsaknad av sådan kännedom och skäl därtill förblir giltigt med oförändrat innehåll, förutsatt att ingen annan ogiltighetsgrund kommer ifråga (notera i synnerhet 33 och 36 §§ ovannämnda lag). Vad gäller frågan om passivitet framgår av praxis och doktrin att det i vissa fall kan anses rimligt att uppställa att krav på aktivitet från den som vill göra ogiltigheten gällande. Detta är förstås av störst betydelse i de fall du inte insett att prissättningen varit felaktig men bort misstänka detta eftersom det annars kan ifrågasättas om du alls är skyddsvärd. Att vissa riktlinjer kan urskiljas i frågan innebär dock ej att några absoluta tidsgränser existerar, varav följer att den passivitet som här föreligger måste bli föremål för en skälighetsbedömning vars utfall är svårt att förutse. Slutligen måste tilläggas att avtalslagens dispositiva karaktär i fall som det förevarande ofta innebär att andra regler gäller då de flesta internetbutiker idag infogar friskrivningsklausuler med diverse reservationer för felskrivningar i de avtal som ingås. För att utreda hur det förhåller sig i frågan bör du lämpligen granska avtalsvillkoren. Sammanfattningsvis gäller följaktligen att din insikt om felskrivningens existens blir avgörande i händelse av att avvikande avtalsvillkor saknas givet att säljaren inte genom sin passivitet kan anses ha accepterat de oavsiktliga villkoren, medan utfallet annars kommer bero av den specifika friskrivningsklausul som accepterats vid avtalets ingående. Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) finner du här. Vänligen,