Gåva av bostadsrätt eller fritidsfastighet

2015-08-28 i Gåva
FRÅGA |I samband med att ett gåvobrev, avseende bostadsrätt eller fritidsfastighet, har undertecknats ska givarens namnteckning bevittnas. Kan släkting, syskon, maka eller make till mottagaren bevittna givarens namnteckning?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Vad gäller gåva av bostadsrätt finns inget krav på bevittnande, utan det krävs endast ett skriftligt gåvoavtal undertecknat av gåvogivaren och gåvotagaren, vilket framgår av 6 kap 4 §.Vad gäller gåva av fritidsfastighet kräver en giltig sådan inte heller bevittnande. Däremot krävs att gåvogivarens undertecknande av gåvobrevet har bevittnats av två vittnen för att gåvotagaren ska få lagfart på fastigheten, vilket framgår av Jordabalken 20 kap 7. Nästa fråga är då vilka krav som ställs på vittnena. Detta framgår av lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. I nämnda lag stadgas att gåvotagaren, någon under 15 år eller någon som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen inte kan vara vittne till gåvogivarens undertecknande. Andra personer kan således bevittna undertecknandet med giltig verkan.Vänligen

Betygssättning

2015-08-28 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Vi skulle vilja ha hjälp att tyda skollagen och hur vi ska gå vidare i den här frågan.Vår son gick ut nian i juni med bra betyg utom i franska där han fick ett F.Han har haft E i detta ämne alla andra terminer och utan att informera vare sig honom eller oss som föräldrar om risk för att bli underkänd eller att sätta in extra åtgärder (vilket inte gjorts) har skolan bestämt sig för ett F i slutbetyg.Detta är för oss helt oacceptabelt och vi undrar nu hur man går vidare.Till saken hör också att skolan har genomgått en mycket turbulent tid med ständiga rektors- och lärarbyten och ett oändligt antal dåliga beslut. Franskan har drabbats hårt genom en strid ström av tillfälliga vikarier, vilket har gjort att eleverna inte fått sammanhang och kontinuitet.Har varit i kontakt med rektor och lärare som tar på sig ansvaret och är mycket ledsna för den obefintliga informationen och de stödåtgärder som borde diskuterats men inte gjordes/sattes in, men betyget kommer inte ändras, vilket vi begärt.Vad säger lagen och hur går vi vidare?Tacksam för hjälp!Med vänlig hälsningCaroline Minnemyrcaroline.minnemyr@ekofekt.se
Karl Risberg |Hej och tack för er fråga!Precis som ni skriver är det Skollagen som aktualiseras för er fråga. För det första kan konstateras att det inte är möjligt att överklaga ett betygs-beslut, eftersom betygssättning inte räknas upp i Skollagens 28 kap, som anger vilka beslut som kan överklagas. Den möjlighet som finns framgår av SkolL 3 kap 20 §. Där stadgas att om den som fattat beslut om betyg finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller någon anledning, ska denne eller dessa ändra betyget i gynnande riktning. En väg för er att gå kan vara att försöka få till stånd en sådan omprövning.Om en omprövning inte sker eller om omprövningen inte leder till att er son inte erhåller ett godkänt betyg har er son rätt till genomgå en prövning för betyg, vilket framgår av SkolL 10 kap 23 §. En sådan prövning kan vara avgiftsbelagd av den aktuella skolan med maximalt 500 kr, vilket framgår av 3 kap 21 § SkolL och Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet.På skolverkets hemsida finns tydlig information beträffande ert aktuella ärende. Se t.ex. http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-betyg/overklagan-1.173864Vänligen

Uppsägning innan påbörjad tjänst

2015-08-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har skrivit på anställningsavtal för ett arbete, fast tjänst utan provanställning med start 1/11. Kan jag säga upp mig från den anställning jag ännu inte påbörjat om det sker inom tiden för ordinarie uppsägningstid (två månader), eller gäller något annat innan påbörjad anställning?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Regler om uppsägning finns i lagen om anställningsskydd, LAS, som du hittar här.Det som vi till vardags kallar fast tjänst heter i lagen tills vidare-anställning och sådana kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra att gälla efter en viss uppsägningstid, i ditt fall 2 månader, se 4 § LAS. Det finns inga särregler för det fall att du vill säga upp dig innan påbörjad anställning, utan säger du upp dig nu är det fortfarande 2 månaders uppsägningstid som gäller. Uppsägningstiden räknas från den dag du säger upp dig vilket innebär att så länge du säger upp dig två månader innan du egentligen ska börja på arbetsplatsen behöver du inte börja arbeta där.Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur stor är laglotten?

2015-08-28 i Laglott
FRÅGA |Hej! Min far avled i juli, nu ska bouppteckningen ske en jurist från banken sköter det.. Nu undrar jag min far va omgift inga gemensamma barn. Jag är särkullbarn. Dom hade skrivit testamente om orubbat bo men enl juristen har ja nu rätt få ut min arvslott huset dom äger är värderat till försäljningspris på 3800000 tre komma åtta miljoner det finns lån på 540000 då är de 3.2 miljoner ca kvar. Nu undrar jag va min del blir enl juristen ca 400 000 ca 13 procent. Läst de ska va 25??? Tacksam för hjälp
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Du har rätt till din laglott vilket är hälften av arvslotten (7 kapitlet 1 § ärvdabalken). Att du bara skulle få 13 % kan bero på att din pappa hade flera barn eller så har du fått gåvor av din far medan han levde. Det räknas som förskott på arv (7 kapitlet 2 § ärvdabalken) och det ska räknas av på din laglott när arvsskifte sker. Om du är enda barnet och inte hr fått några värdefulla gåvor av din pappa så bör du prata med juristen igen.Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Förtal i en blogg

2015-08-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan anmäla mitt ex för kränkning? Vi gjorde slut för ett tag sen och småbråkat lite. Sen idag den fick jag se att hon har skrivit ut en massa saker på sin blogg om mig. Jag känner mig kränkt och ofredad. Det är mycket i hennes blogg som inte stämmer. Jag mår jättedåligt över att få se en sån sak. Det är ju ändå en privat angelägenhet.
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Det du beskriver handlar närmast om brottet förtal, som finns stadgat i 5 kap 1 § brottsbalken, men det beror på exakt vad hon skrivit. För att det ska röra sig om förtal ska ditt ex ha pekat ut dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt skrivit något som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Det krävs att du som person är utpekad och att det är konkreta uppgifter som lämnats, det räcker inte att det är bara allmänna omdömen om dig som person som ditt ex har skrivit på sin blogg. Eftersom jag inte känner till några närmare omständigheter kan jag inte med säkerhet säga om det hon skrivit uppfyller rekvisiten för förtal, men om jag var du skulle jag ringa och anmäla det potentiella brottet till polisen. Print screena gärna de delar av blogginläggen som visar att det är dig som hon åsyftar och där hon lämnat uppgifter om dig som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning.Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh

Hur stor är laglotten som enda barn?

2015-08-28 i Laglott
FRÅGA |FRÅGAHej! Min far avled i juli, nu ska bouppteckningen ske en jurist från banken sköter det.. Nu undrar jag min far va omgift inga gemensamma barn. Jag är särkullbarn. Dom hade skrivit testamente om orubbat bo men enl juristen har ja nu rätt få ut min arvslott huset dom äger är värderat till försäljningspris på 3800000 tre komma åtta miljoner det finns lån på 540000 då är de 3.2 miljoner ca kvar. Nu undrar jag va min del blir enl juristen ca 400 000 ca 13 procent. Läst de ska va 25??? Tacksam för hjälpSVARHej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Du har rätt till din laglott vilket är hälften av arvslotten (7 kapitlet 1 § ärvdabalken). Att du bara skulle få 13 % kan bero på att din pappa hade flera barn eller så har du fått gåvor av din far medan han levde. Det räknas som förskott på arv (7 kapitlet 2 § ärvdabalken) och det ska räknas av på din laglott när arvsskifte sker. Om du är enda barnet och inte hr fått några värdefulla gåvor av din pappa så bör du prata med juristen igen.Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.Tack för svaret! Jag är enda barnet och har inte fått någon gåva!!!
Emilia Larson |Hej igen!Då ska du definitivt ta kontakt med juristen som sköter bouppteckningen. Du behöver fråga hen hur laglotten har räknats ut. Eftersom att du är din pappas enda barn så skulle din arvslott varit 100 %. Eftersom att du nu får ut din laglott vilket är hälften av arvslotten så bör du få ut 50 % av vad din pappa lämnar efter sig. Du kan hänvisa till 3 kapitlet 1-2 §§ ärvdabalken.Lycka till!

Bodelning och arv när make avlider

2015-08-28 i Make
FRÅGA |HejEtt gift par som inte har några gemensamma barn utan endast särkullebarn. Vad händer om mannen avlider han har 4 barn ? Delas tillgångarna på hälften så att den kvarlevande har "sina" 50% och ärver sedan kvinnan mannen eller tillfaller mannens del till fullo hans barn och har de rätt att få ut hela sitt arv meddetsamma även om det skulle finnas ett testamente som säger att de endast ska få ut sin laglott?
Hanna Skoglund |När en make avlider skall en bodelning göras där makarnas giftorättsgods skall läggas samman och sedan delas lika mellan den efterlevande maken och den avlidne enligt 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB).Efterlevande make kan också begära att få behålla sitt giftorättsgods enligt 12 kap. 2 § ÄktB. Då sker ingen hälften delning utan parterna behåller sin andel av giftorättsgodset. Om efterlevande make har mer giftorättsgods är det till fördel för denne att åberopa 12 kap. 2 § ÄktB. Om den avlidne utöver efterlevande maka bara har särkullbarn ärver normalt inte efterlevande maka. Den avlidnes bodelningslott och eventuell enskild egendom ärver därför särkullbarnen. Om det finns ett testamente som stadgar att efterlevande maka skall ärva och barnen endast skall utfå sina laglotter kan de inte kräva att få ut mer än sina laglotter. Vänligen

Umgängesrätt för morförälder?

2015-08-28 i Myndigheter
FRÅGA |Kan en ensamvårdare neka mormor att träffa sina barnbarn?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Ett grundläggande fel många gör när man diskuterar umgängesrätt i förhållande till barn är att man utgår från den vuxnas perspektiv. Enligt föräldrabalken är det barnet som har umgängesrätt i förhållande till förälder som denne inte bor tillsammans med - inte vice versa. I förhållande till mor- respektive farföräldrar finns ingen ovillkorlig umgängesrätt. Mor-, farförälder eller annan kan dock genom att socialnämnden väcka talan i domstol om att tilldelas umgängesrätt i förhållande till barnet.