Förskott på arv

2014-09-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Förskott på arv Svärfar hjälpte under flera år sin son efter dennes skilsmässa, dels genom direkta gåvor, dels genom att stå för hälften av ett huslån (enbart ränteinbetalningar, inga amorteringar). Svärfar är nu avliden. När svärmor i sinom tid avlider kommer denna hjälp då att kunna räknas som förskott på arv till min svåger? (Jag förutsätter att inget speciellt avtalats vid utbetalningen av detta)
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga!I Ärvdabalken (ÄB) 6 kap 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) finns regler om förskott på arv. Gåvor till barn ses som förskott på arv och en gåva kan vara i form av betalning av skuld. Om din svärfar hade för avsikt att gåvan inte skulle räknas som förskott på arv kommer den däremot inte att göra det. Du skriver att inget har avtalats men det är tillräckligt att det framgår av omständigheterna. Sådana omständigheter kan vara att din svärfar i nära samband med detta har gett sina andra barn något likvärdigt. Om din svåger skulle påstå att så är fallet ligger det på hans lott att bevisa detta. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Vänligen 

Återfå hund genom vanlig handräckning

2014-09-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Min dotter har under hot tvingats lämna sin hund till f.d sambo som vägrar lämna tillbaka den.Min dotter står som ägare. Var hos polisen men fick ingen hjälp. Vad gör man? MVH Irene Edin
Kiran Singh |Hej och tack för din fråga!Om det inte anses utgöra ett brott i polisens ögon kan din dotter enkelt och smidigt vända sig till Kronofogden. Eftersom hon står som ägare på hunden sitter hon förmodligen i ett bra bevisläge och hon kan ansöka om handräckning hos Kronofogden och helt enkelt begära att hunden lämnas över till henne eftersom hon är den rätta ägaren. Ansökningsförfarandet kostar 300 kr, men beloppet kan ni få tillbaka av motparten senare. Det finns enkel och tydlig information på http://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html men i korthet kommer det gå till som följande:1. Din dotter fyller i en blankett där hon så tydligt som möjligt förklarar och ger grund till sitt anspråk på hunden och att den ska överlämnas till henne. Här avgör hon också om hon vill ha hjälp med att verkställa Kronofogdens utslag. Detta innebär att Kronofogden kan hjälpa er att hämta hunden. Om ni inte begär hjälp med verkställighet i ansökan kan ni göra det senare. Oftast kan det räcka med ett utslag från Kronofogden för att personen i fråga ska rätta sig.2. Kronofogden skickar ett brev till din dotters ex (svaranden) om hennes krav.3. Om svaranden bestrider kravet kan din dotter välja att hennes talan ska tas upp i en tingsrätt som får avgöra den tvistiga äganderättsfrågan. Om hon inte vill att talan prövas i domstol läggs ärendet ner.4. Om svaranden inte svarar på kravet så meddelar kronofogden ett utslag där svaranden förpliktas göra det som angivits i din dotters ansökan.5. Har din dotter inte i samband med ansökan begärt hjälp att verkställa beslutet kan hon göra det.Hoppas jag svarade på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Tvist avseende skuld

2014-09-01 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej jag har gått till tingsrätten för att få tillbaka pengar som min syster är skyldig mig. Bland annat har jag då bett vår Far att skriva under ett intyg gällande skulden. När min syster fick ta del av min stämningsansökan och dessa handlingar skrev hon som man ska ett svar till tingsrätten. (Vi inte gått igenom den muntliga förberedelsen ännu) I sitt svar kommenterade hon min fars underskrift på intyget. Hon hävdade att Far 'är gammal och orkar inte längre med nånting utan gör bara som andra säger och vill inte bli inblandad' Hon skriver också att Far börjar bli senil. Hon avslutar med följande: 'Vad jag anser så utnyttjar min syster en gammal man med dåligt minne för att få sin vilja igenom.' Inget av det hon skrivit är sant. Pappa skrev under intyget för att han höll med om vad som stod där och gör defenitivt inte bara som andra säger. Han är väldigt vital och långt ifrån någon senilitet eller annan demenssjukdom. Han låter sig inte utnyttjas så lätt och vi är båda överens om att det inte ligger till på det sättet hon beskriver.Jag tycker att det är uppenbart att hon försöker svartmåla mig som nån som uttnyttjar svaga människor. Hon försöker också se till att Fars vittnesmål inte godkänns genom att så tvivel om hans trovärdighet och hävda att hans underskrift inte är att lita på. Min fråga är om hon inte bryter några regler genom att ljuga för tingsrätten på det här viset? Kan jag anmäla henne för Förtal eller Falsk tillvitelse eller liknande. Både jag och Far har mått dåligt av att bli omskrivna på det här viset.Tack på förhand, ni tillhandahåller verkligen en viktig gratis samhällstjänst! mvh annH
Anes Sabic |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Till och börja med skall sägas att tvister av detta slag ofta brukar resultera i att en, alternativt båda, parterna svartmålar varandra. Därav är det av stor betydelse att tingsrätten kallar till en muntlig förberedelse, där parterna ges en möjlighet att diskutera och eventuellt förhandla, inför en opartisk och objektiv domare. Syftet med en sådan förberedelse är att säkerställa koncentrationen- vad är ostridigt mellan parterna? Vad är man överens om?I en sådan muntlig förberedelse skall du även lägga fram de bevis du har och vad som skall styrkas med dessa. Vittnesmålet samt intyget bedömer jag talar för att du får bifall för din talan. Hur högt värde dessa bevis har, är en sak som rätten har att bedöma. Om det blir aktuellt med en huvudförhandling i tingsrätten, kommer det efter vittnesmålet med din far, att tydligt framgå för rätten hur det ligger till avseende hans trovärdighet som vittne. Hoppas du fått svar på dina frågor! Om det råder några oklarheter avseende mina svar, så är det bara att återkomma.Med vänlig hälsning, 

Fastighet erhållen genom gåva - sälja inom viss tid samt beräkning av skatt

2014-09-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har fått en fastighet av min maka som gåva. Men nu tänker jag sälja det. Eftersom jag inte är bekant med svenska lagar så undrar jag om det finns någon lag som säger att man inte får sälja den fastigheten som man har fått i gåvan inom en viss tid? Samt Vad gäller skatter i såna fall?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lag som förhindrar försäljning inom viss tid. Vad som däremot skulle kunna förhindra en försäljning är om gåvan har getts med vissa förbehåll. Det tycks dock inte vara aktuellt i det här fallet.Vad gäller beräkning av skatt vid försäljning av tillgångar som förvärvats genom gåva gäller den s.k. kontinuitetsprincipen enligt inkomstskattelagen 44 kap. 21 §. Den innebär att den som tar emot gåvan inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Enligt inkomstskattelagen 44 kap. 13 § är kapitalvinsten skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet som enligt 44 kap. 14 § avser anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter. Vid beräkning av hur mycket du ska betala i skatt får du alltså använda den tidigare ägarens utgifter av dessa slag samt dennes omkostnadsbelopp. Den återstående kapitalvinsten är vad du sedan betalar skatt för.Vänliga hälsningar

Förtal av offentlig person

2014-09-01 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej!Jag har i egenskap av privatperson tecknat ett satiriskt propagandablad inför riksdagsvalet. Detta föreställer ett par individer som bär en viss likhet med utvalda riksdagspolitiker. Dessa ej namngivna karikatyrer säger nu saker som de riktiga politikerna aldrig någonsin skulle säga eller ens representera. Det är uppenbart vilka det anspelar på. Ja, det hela är mycket förlöjligande. Inget vinstintresse finns i sammanhanget, bara vad jag hoppas ett gott (och kanske lite elakt) skratt eller fniss från människor i samma politiska hörna som jag själv. Frågan är såklart om jag kan hamna i juridiskt trubbel genom att sprida detta? Tacksam för svar;)
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som du eventuellt skulle kunna göra dig skyldig till är förtal som regleras i Brottsbalken (BrB) 5 kap 1 § (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1) . Enligt 7 kap. 4 § 14 TF (https://lagen.nu/1949:105#K7) är förtal ett tryckfrihetsbrott om gärningen begås genom tryckt skrift. För att förtal ska vara aktuellt krävs att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Bedömningen av om uppgiften ska anses vara nedsättande görs ur de kränkta personernas synvinkel, det krävs inte att påståendet är sant. Du skriver att bilden är mycket förlöjligande och att personerna på bilderna säger saker som de aldrig skulle säga eller representera. Det är möjligt att detta skulle kunna dömas som förtal, men det beror på hur bilden ser ut och vad de säger. Att personerna på bilden är offentliga personer påverkar också bedömningen då de anses ”tåla” mer. Ett mycket uppmärksammat mål i detta sammanhang är NJA1994 s.637 (https://lagen.nu/dom/nja/1994s637). I det fallet hade en tidning gjort ett reportage med rubriken "En smygtitt i kändisarnas hemliga fotoalbum". Reportaget innehöll fotomontage av offentliga personer i sexuella situationer där deras ansikten förenades med andras kroppar. Trots att det var tydligt att bilderna inte var äkta gav de enligt Högsta domstolen (HD) intrycket av att de var lössläppta och perversa. HD konstaterade att bilderna, särskilt i förening med reportaget i övrigt, var ägnade att utsätta dem för andras missaktning.Enligt TF 7 kap 4 § p. 14 är det tillåtet att förtala någon om det var försvarligt att lämna uppgift i saken. I ett sådant fall krävs dock att man kan visa att uppgiften var sann vilket inte är möjligt i ditt fall. Sammanfattningsvis kan sägas att det beror på hur ”grov” din karikatyr är, vilken bild den ger av personerna samt om det är rimligt att de kan uppfatta den som kränkande (framförallt med hänsyn till att de är offentliga personer). Om du känner dig osäker kan du alltid rådfråga en jurist som är specialist inom ämnet. Hoppas du fått svar på din fråga, Vänligen 

Orättvist behandlad då chefen rekryterat utom företaget?

2014-09-01 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har haft ett vikariat i en butik sedan oktober 2013 och i januari i år så slutade en fast anställd där och även butikschefen slutade ungefär samtidigt. I mitten av mars så fick vi en ny chef och lite efter så slutade ytterligare en fast anställd. Då väljer den nya chefen att ta in en tjej som hade praktik i den butiken som hon var chef i innan som ersättning trots att det fanns två killar som hade jobbat som timanställda ett par månader och som säkert ville ha mer timmar. Jag vet inte vilken typ av anställning den nya tjejen fick, om det var en visstidsanställning eller om hon fick en tillsvidareanställning vilket jag misstänker att det kan vara. Om så är fallet så undrar jag om man verkligen får tillsvidareanställa någon man känner när det redan på företaget finns fyra stycken som inte har fast anställning än. Det känns lite som om vi aldrig fick chansen att visa vad vi gick för.
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arbetsgivare har en stor frihet då de ska nyanställa. Det finns ingen generell regel om att de som redan är anställda inom företaget har företräde gentemot personer som kommer utifrån då en tjänst blir ledig utan arbetsgivaren kan anställa den han/hon tycker är mest lämplig. Däremot har du som är anställd som vikarie rätt att få en fast anställning när ditt vikariat pågått i totalt två år under en period om fem år (se 5 § LAS) vilket kan vara bra att komma ihåg!

Förklaringsmisstag av bilförsäljare, "fel" pris avtalat

2014-09-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag blev lurad av en bilfirma i Norrköping, truts att bilaffären gjorts upp både på telefon och kontrakt via e-post. Jag har överförd handpenning till säljarens bankkonton enligt köpeavtalet. I avtalet står tidlig bilpriset samtidigt dom annonserade på Blocket och på deras hemsida samma pris, jag frågade om priset på telefonen. Avtalet var underskrift båda från säljföretaget och mej . När var dags och hämta bilen bilfirman backade. Dom ringde till mej på leveransdagen och meddelade att dom kan inte sälja bilen på den priset som står i kontraket , dom sa att jag måste betala 100 000kr mera eftersom det var fel pris som står i kontraktet. Vilka krav kan jag ställa och hur gör jag?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Av din beskrivning att döma råder inga tvivel om att Ni avtalat ett visst pris (utgår från att det som nedtecknats skriftligen överensstämmer med vad som överenskommits över telefon), varför den avgörande frågan är vilka möjligheter säljaren har att få avtalet undanröjt eller ändrat p.g.a. påstått misstag.Bestämmelser om avtals ogiltighet samt möjligheter till jämkning återfinns i 28-38 §§ i avtalslagen. I detta fall synes det, om något, ha begåtts ett förklaringsmisstag då det pris som skall ha avtalats påstås vara felaktigt (det överensstämmer ej med säljarens egentliga vilja) (se 32 § 1 st. avtalslagen).Att säljaren av misstag givit uttryck för en annan vilja än vad som avsetts innebär dock ej per automatik att avtalet är ogiltigt. Berörd bestämmelse ger uttryck för den s.k. tillitsprincipen, vilken innebär att eventuellt fel inte skall kunna åberopas mot en godtroende medkontrahent (i detta fall Du som köpare). Motsatsvis gäller sålunda att det förmodade förklaringsmisstaget endast kan föranleda ogiltighet om Du varit eller bort ha varit i ond tro beträffande (ung. ägt vetskap om) säljarens egentliga avsikt, i detta ärende att sälja bilen till ett högre pris. Är så ej fallet skall, förutsatt att ingen annan ogiltighets- eller jämkningsregel är tillämpbar (detta kan inte av informationen utläsas), det lägre pris som angivits i avtalet gälla.Därutöver bör tilläggas att Du förstås inte är bunden vid ett högre pris än det som avtalats samt att bevisbördan för påstådd ogiltighet (det kan antas att säljarens krav kommer övergå i detta) ligger på säljaren, som hävdar att fel begåtts.Avtalslagen finner Du här.Vänligen,

Jävigt testamentsvittne?

2014-09-01 i Testamente
FRÅGA |Vi är sambos. Vi vill säkra att ärva varandra så vi kan bo kvar och känna den tryggheten att inte behöva flytta direkt. Kan den enes dotter och sambo bevittna? Kan dotterns sambos föräldrar bevittna? Eller måste helt andra bekanta bevittna? Med vänliga hälsningar Monica
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vem som får vara testamentsvittne regleras i 10 kap. 4 § ärvdabalken. Av första stycket följer bland annat att den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag inte får vara testamentsvittne. Bestämmelsen tar dock enbart sikte på äktenskapligt grundat svågerlag. Samboförhållandet innebär alltså inte att sambon är jävig på den grunden.Av andra stycket följer att ingen får bevittna ett förordnande till sig själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Beroende på vad som anges i testamentet finns det alltså en risk att både sambon och sambons föräldrar är jäviga enligt andra stycket.Vänliga hälsningar,