Trettonårings skadeståndsansvar för spricka i mobiltelefon

2015-10-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Igår under skoltid så sprang jag ( som går i sjuan ) i korridoren eftersom att jag ville hinna till lektionen. Mitt i när jag sprang så råkade jag dra i min väns ( hon går i nian ) hörlurar så att hennes mobil drogs med och den ramlade. Min vän hade redan en spricka men nu fick hon yttligare en (men mobilen funkar fortfarande) .Är det jag, hon eller skolan som ska betala? Tack för svar
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du berättar att du går i sjunde klass så antar jag att du är tretton år gammal.Eftersom att springa in i någon av misstag och orsaka en skada på dennes mobiltelefon inte kan anses som kränkande behandling, mot bakgrund av att din vän sannolikt inte uppfattade händelsen som mobbning eller liknande, så kan inte skolan göras ansvarig att betala för skadan. Skolans betalningsansvar inträder först om lärarna, rektorn och kommunen inte uppfyller sina skyldigheter att exempelvis förebygga, anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Detta framgår av Skollag (2010:800) 6:3 och 6:6-12. Vanligtvis brukar dock skolorna ersätta skador på elevers tillhörigheter som har uppkommit på lektionstid eller orsakats av lärare, men eftersom sprickan på din väns mobiltelefon orsakades av dig ute i korridoren utanför lektionstid så blir det inte heller aktuellt på denna grund för skolan att ersätta skadan.Eftersom du sprang i korridoren så var risken för att du skulle springa in i någon ganska stor, vilket medför att du sannolikt kan anses ha varit oaktsam. Eftersom du på detta sätt oaktsamt orsakade en skada på din väns mobiltelefon så ska du som huvudregel fullt ut ersätta skadan, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 2:1. Här är det dock av betydelse att du bara är tretton år gammal. Eftersom du är under arton år så ska din skyldighet att ersätta skadan jämkas, det vill säga sättas ned, i skälig omfattning. Om dina föräldrar har tecknat en hemförsäkring som innehåller en ansvarsförsäkring så görs ingen jämkning, mot bakgrund av att din väns krav på betalning fullt ut täcks av försäkringen. Om dina föräldrar inte har tecknat en sådan försäkring så kan din betalningsskyldighet sättas ned mot bakgrund av att du inte orsakade skadan avsiktligt och att du är relativt ung, det vill säga under femton år. Eftersom en spricka på en mobiltelefon som inte påverkar telefonens användning inte kan anses som en betydande skada så kan det dock tala för att en jämkning vore oskälig att göra, varav din skyldighet att betala inte sätts ned (Skadeståndslag 2:4).Sammanfattningsvis så är det du som svarar för skadan, men denna skyldighet kan möjligen sättas ned. Eftersom skadan på din väns mobiltelefon är så pass liten så kan dock sådan jämkning bli oskälig och rentav onödig, mot bakgrund av att din väns möjliga krav på ersättning inte kan uppgå till något annat än en relativt mindre summa pengar för att bekosta en ny skärm eller ett repborttagningsmedel. Det bästa är om du och din vän och era föräldrar i godo kan komma överens om en lämplig lösning. Jag rekommenderar också att du undviker att springa i korridoren så att inte liknande saker händer i framtiden – se snarare till att du kommer i god tid till lektionerna så att du inte behöver stressa i onödan.Med vänlig hälsning och lycka till med studierna i skolan

Verkan av icke undertecknat äktenskapsförord

2015-10-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej ! Vi håller på med en bodelning, där det påstås finnas ett äktenskapsförord från 1975.Det är registrerat hos tingsrätten, men när man får en kopia på äktenskapsförordet är det Ej påskrivet av makarna, men deras namnteckningar är bevittnade.Enligt skatteverket måste det finnas en registrerad och påtecknad handling. för att den skall gälla. Vad säger lagen finns det något prejudikat ?.MVH Lennart
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om äktenskapsförord finns i ÄktB 7 kap. 3 § (här). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs enligt lagtexten att det är skriftligt, undertecknat av båda makarna och inlämnat till Skatteverket. Att äktenskapsförordet är registrerat hos Skatteverket utgör ingen garanti på att det är giltigt, det är endast en av tre förutsättningar. Då ert äktenskapsförord inte är undertecknat av makarna bör det inte vara giltigt enligt ÄktB 7 kap. 3 §. Inte heller kan det spela någon roll att de är bevittnade, eftersom det inte finns någon namnteckning att bevittna. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Penninglån, preskription

2015-10-09 i Preskription
FRÅGA |Vart är tidsgränsen för att kräva tillbaka ett penning lån av en vän
Mattias Vilhelmsson |Hej!Preskriptionstiden för en fordran är tio år från att den tillkom, 2 § preskriptionslagen. Preskriptionstiden avbryts t.ex. om låntagaren betalar eller erlägger amortering eller då långivaren kräver betalning eller på annat sätt skriftligen gör låntagaren uppmärksam på skulden, 5 § PreskL. Avbryts preskriptionen börjar ny preskriptionstid att löpa.

Avgiftsfritt lån av egendom

2015-10-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Finns det någon paragraf eller lag om vad som gäller när man lånar ut sin bil?
Mattias Vilhelmsson |Hej, någon speciell paragraf eller lag finns det inte angående avgiftsfritt lån av annans egendom. Det som gäller är allmänna rättsprinciper, du, som ägare till bilen, får ställa upp långtgående villkor som ska gälla under lånet. Skadas bilen och ni inte har kommit överens om vad som gäller, gäller, förutom försäkringar och dylikt, den allmänna skadeståndslagen och 2 kap 1 § om att den som skadar egendom uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersätta skadan.Hör gärna av dig om du har någon mer specifik följdfråga!

Kräva tillbaka lån från en vän.

2015-10-09 i Fordringar
FRÅGA |Hur ska man gå tillväga för att kräva tillbaka ett lån från en vän när man har försökt själv och fått till svar att när jag fått mina pengar från arbetsgivare ska du få dina
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Inlednings är det bra att veta att preskriptionstiden för att kunna kräva tillbaka en fordran är 10 år enligt preskriptionslagen 2 §. Preskriptionstiden avbryts om du som långivare skriftligen gör låntagaren uppmärksam på skulden, 5 § preskriptionslagen. Då börjar preskriptionstiden löpa på nytt under 10 år. Det finns alltså gott om tid att kräva in en skuld.Det bästa är naturligtvis att försöka prata med din vän och be denne att betala. Om inte det hjälper kan du kontakta kronofogden och få hjälp av dem att driva in din skuld. Detta är dock förknippat med vissa kostnader och det krävs vanligen att skulden uppgår till en viss summa och att den går att bevisa.Ytterligare kriterier är att fordran förfallit till betalning, det är möjligt att förlikas och att fordran rör pengar.Att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden kostar 300 kronor, Om personen med skulden bestrider skulden går det vidare till domstol, om du vill det annars avskrivs ärendet. I domstol kostar det mellan 600 - 2500 kronor beroende på skuldens storlek.När du fått ett utfall kostar det 600 kronor att driva in skulden. Denna kostnad läggs om möjligt på låntagaren men annars får du betala för indrivningen. Vidare kan det föreligga ytterligare kostnader för processföringen i domstol.I vissa fall fungerar hotet om att hamna i en process bra som indrivningsmetod och det kan därför vara smart att upplysa din vän om att du har den möjligheten.Lycka till!

Är bostadsrätt kvarlåtenskap?

2015-10-09 i Testamente
FRÅGA |Jag och min hustru har för avsikt att skriva testamente. Vi har två barn vardera men inget gemensamt. Vi har en gemensam bostadsrätt och min fråga är om den ingår i begreppet kvarlåtenskap?VänligenUlf
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till kvarlåtenskapen räknas all den egendom som ägs av den avlidne, och därmed även bostadsrätter. Er bostadsrätt kan därmed tas upp i testamentet. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Myndighetsålder

2015-10-09 i Barnrätt
FRÅGA |kan familjen tvinga en att flytta till ett annat land om man är över 18 och studerar i stockholm
Mattias Vilhelmsson |Hej!Nej, familjen kan inte tvinga dig att flytta till ett annat land om du är över 18 år. Då är du myndig och det innebär att de rättsliga banden till din familj klipps avseende vårdnads- och förmyndarfrågor. Hör gärna av dig om du har några följdfrågor.

Barns skadeståndsansvar

2015-10-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! min son är 10 år och har råkat förstöra en väns telefon av misstag. Det är bara skärmen som gick sönder. Hur blir det nu? Är vi skyldiga att betala för ev skador som har förekommit? Tack!
Mattias Vilhelmsson |Hej!Barn kan likväl som vuxna bli skadeståndsansvariga. Skadeståndsansvaret bedöms enligt den allmänna regeln i 2 kap 1 § Skadeståndslag: det krävs alltså att din son har genom vårdslöshet eller uppsåt åsamkat person- eller sakskada. Eftersom det verkar vara fråga om ett misstag bör vi kunna utesluta uppsåt, i rätten skulle troligtvis frågan handla om din son har agerat vårdslöst ställas? Jag har för lite uppgifter för att kunna göra någon kvalificerad bedömning av det i nuläget. I 2 kap 4 § finns även en regel som innebär att en minderårig endast ska ersätta skadan om det är skäligt. Denna skälighetsbedömning är också svår att göra på de knapphändiga uppgifterna men att skadan uppkom på grund av ett "misstag" talar för att skadeståndet skulle kunna jämkas.Mitt förslag till dig är dock att ni håller detta utanför rätten, kollar med eventuella försäkringsbolag, försöker utröna vad det var som gjorde att mobiltelefonen blev skadad, för en dialog och försöker nå en samförståndslösning. Hör gärna av dig om du har några följdfrågor!