Tvist om kontrollavgift (bevisbördans placering)

2014-11-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående en kontrollavgift (p-bot) jag fick för en tid sedan. På aktuell p-plats fick man stå 1h med p-skiva. På böteslappen stod det att jag stod parkerad 10:06 på platsen och även kl 11:11. Detta stämmer, men mellan dessa tidpunkter åkte jag iväg en sväng för att senare parkera igen på samma plats då denna var den enda lediga platsen av ca: 6 stycken. Jag har alltså inte stått parkerad i mer än 1h och har således inte brutit mot några regler. Överklagade till parkeringsbolaget som beslutade att jag ändå måste betala. Då det känns principiellt fel att betala när jag har rätt och jag funderar på att ta ärendet till tingsrätten undrar jag hur mina chanser ser ut? På vem ligger bevisbördan? Jag vet att de endast fotograferat min bil på aktuell plats, dock finns inga foton på t.e.x ventilkontroller. Om ord står mot ord antar jag att tingsrätten går på parkeringsbolagets version.Ligger bevisbördan på mig att bevisa att jag varit iväg med bilen, eller måste parkeringsbolaget kunna bevisa att jag faktiskt stått parkerad i mer än en timme? Tack på förhand
Victor Sundh |HejTack för att du vänder dig till Lawline.Om det, som du skriver ovan, rör sig om en kontrollavgift och inte en felparkeringsavgift kan du välja att fortsätta bestrida ditt betalningsansvar utan att betala. Det är då upp till markägaren/bolaget att stämma dig till betalning i tingsrätten. Markägaren/bolaget har då att styrka att du faktiskt har parkerat i strid med gällande föreskrifter och därmed är skyldig att betala kontrollavgiften. Huruvida dina chanser är goda att vinna en sådan tvist törs jag inte uttala mig om. Enligt en tidigare hovrättsdom ansågs inte bolaget ha styrkt betalningsansvar för sin motpart då de hänvisade till att det saknades en parkeringsskiva då vindrutan var delvis täckt av snö. Det ansågs inte styrkt att p-skiva saknades utan kunde ha varit placerad så att den var täckt av snö.Skulle det istället röra sig om en felparkeringsavgift som du har fått är du skyldig att betala avgiften även om du anser att den är felaktig och sedan själv driva ärendet för att få avgiften upplöst. Då är det istället du som har bevisbördan och måste kunna bevisa att du har varit iväg från platsen under den aktuella tiden. Alltså:Kontrollavgift (parkering på tomtmark): Bolaget stämmer i tingsrätten och Bolaget har bevisbördanFelparkeringsavgift (parkering på gatumark): Du för talan om upphävande av avgiften i tingsrätten och Du har bevisbördan. Lycka till!

Få ut uppgifter som rör begäran av allmän handling

2014-11-26 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej, har jag någon möjlighet att begära ut uppgifter om vem eller vilka som har begärt ut handlingar om mig (bl a mitt anställningskontrakt och mina tjänstgöringsplaner)? Jag vet att man har rätt att begära ut handlingar anonymt, men om vederbörande har valt att underteckna sin begäran, är det då uppgifter som jag kan få tillgång till och hur formulerar man i så fall en sådan begäran? Vänliga hälsningar, Lena
David Hedendahl |Hej Lena och tack för din fråga!Precis som du säger finns det i tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 14 § 3 st. ett förbud för myndigheter att efterforska vem någon som begär att få ta del att ta del av en allmän handling är och varför han eller hon vill ta del av handlingen. Om den som begärt handlingar rörande dig däremot på eget initiativ har undertecknat sin begäran med personuppgifter är dessa offentliga och du kan ta del av dem, såtillvida inte sekretess föreligger (torde inte vara fallet ifråga om anställningskontrakt/tjänstgöringsplaner). Din begäran kan göras såväl skriftligen som muntligen, varav det senare är att föredra om du inte vill att det du förfrågar av myndigheten i sin tur ska bli allmän handling.MVH

Tid för bodelning enligt sambolagen

2014-11-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej Har en till fråga om bodelning när man varit sambos. Vad gäller: kan jag när som helst, hur fort so helst begära bodelning av gemensamt bohag. Bakgrund: Vi har bott i mitt hus som jag ägde innan vi träffades dit han flyttade in. och där kommer jag att bo kvar. Carina
Victor Sundh |HejDet finns ingenting i lagen som begränsar hur tidigt en begäran om bodelning av samboegendomen får ske. Enligt 8 § Sambolagen måste en sådan begäran företas senast inom 1 år från den dag samboförhållandet upphörde. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för sambor så kan du följa länken här här till sambolagen.

Okontaktbar dödsbodelägare

2014-11-26 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min pappa har precis gått bort och vi är två bröstarvingar. Min bror har avsagt sig all kontakt med släkten sedan 15-20 år tillbaka. Han svarar inte när vi ringer eller sms:ar. Dödsboet innehåller inga större tillgångar utan är ett typiskt en-personhushåll med ett hus, en bil, en hund mm. Kan jag ensam styra upp bouppteckning och förvaltande av dödsboet, så småningom avyttra hus, bil, hund mm eller måste jag ha någon form av fullmakt från min bror för att få göra klart allt efter pappas bortgång?
Victor Sundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en del betänkligheter i detta ärenden som det är viktigt att du har koll på. När ett dödsfall har inträffat ska en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet samt skickas in till Skatteverket inom ytterligare en månad, Se 20 kap 1 och 8 §§ Ärvdabalken (ÄB). En bouppteckning är kort och gott en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Till boupptäckningen ska samtliga dödsbodelägare kallas enligt 20 kap 2 § ÄB. Det krävs inte att din bror närvarar vid bouppteckningen, men du måste i sådant fall kunna bifoga ett kallelsebevis på att din bror har kallats till bouppteckningen i god tid före det att bouppteckningen företas, se 20 kap 3 § 2 stycket ÄB. Om ni får tag på din bror är det tillräckligt att han tillskriver er en skriftlig fullmakt att du eller någon annan person har rätt att föra hans talan vid bouppteckningen. Om du inte skulle komma i kontakt med din bror skulle jag rekommendera dig att ta reda på hans bokföringsadress och skicka en kallelse till bouppteckningen med rekommenderat brev och spara kvittot på försändelsen. Enligt en tidigare dom, RÅ 2007 ref 63 skall ett sådant kvitto klassas som kallelsebevis enligt ovan nämnda lagrum. Det är viktigt att detta hinns med inom den föreskrivna tiden om 3 mån + 1 mån då bouppteckningen ska vara Skatteverket tillhanda, eftersom Skatteverket annars vid vite kan förlägga dödsboet att inkomma med boupptäckningen inom viss tid, se 20 kap 9 § ÄB. Samma sak gäller om bouppteckningen innehåller brister, t.ex. att din broder inte närvarar vid bouppteckningen och ni inte genom skriftlig fullmakt eller kallelsebevis förmår styrka att brodern har kallats till bouppteckningen på rätt sätt. Jag vet inte hur lång tid det har gått sedan er far gick bort, men enligt 20 kap 1 § ÄB kan ni skriva till Skatteverket och begära anstånd med att få komma in med bouppteckningen inom en senare tidsram eftersom det har varit svårt att få kontakt med er bror. Om ni inte kommer i kontakt med er bror ska enligt 11 kap 3 § Föräldrabalken (FB) en god man utses för att tillvarata er brors rätt i dödsboet. Den gode mannen ska sedan verka för att arvskifte kommer till stånd och att er brors rätt i övrigt tillgodoses. En ansökan om god man görs till Överförmyndarnämnden i den kommun där dödsboet är registrerat. Jag hoppas att du har fått hjälp med dina frågor!

Husägares rätt att begära tillbaka nyckel från gammal sambo

2014-11-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Jag och min sambo gick för 2mån sedan skilda vägar. Då flyttar han till sin nya sambo. Han har inte gjort någon adressändring. Vi har bott i mitt hus sedan vi blev sambor ca 10 år. Jag ägde villan innan vi blev sambos. Nu vill jag ha igen hans nyckel till min villa. Vi har inte gjort någon delning av de gemensamma ägodelarna än. Kan jag begära tillbaka nyckeln? mvh Carina
Victor Sundh |HejEftersom du ägde huset innan ni blev sambor utgör det inte samboegendom och kan inte bli föremål för bodelning. Då du äger huset har du rätt att begära tillbaka nyckeln.

Anklagelser på Facebook - förtal?

2014-11-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! En fråga i ett väldigt känslig ärende. Min sambo har blivit anmäld för misshandel (falskt), polisen utreder detta dock. Det finns en kvinna i detta ärende som har valt att via media gå ut med detta ärende. Där hon hävdar att en man "högt uppsatt statstjänsteman" (min sambo, som alla vet vad han jobbar med) ska ha missbrukat sin position i arbetet. Anklagelser så som att han skulle ha misshandlat sin son. Väldigt kraftiga anklagelser som redan Sveriges rättsväsende tar hand om i nuläget. Detta publicerar hon delvis på sin Facebook sida och även öppet i facebook sidan till efterlyst. Det hon skriver kan alla på hennes sida förstå vem det handlar om. Detta trots att han inte blivit hörd eller dömd för något. Kan detta på något vis påkallas som förtal/kränkning.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En person kan dömas till böter för förtal om personen utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på något annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap 1 § brottsbalken). Personen kan undgå ansvar om personen var skyldig att uttala sig eller om det var försvarligt att lämna uppgifterna. (Omständigheter som kan göra det försvarligt att lämna uppgifterna är t.ex. situationer där ett annat enskilt eller allmänt intresse motiverar att uppgiften lämnas.) Personen måste då kunna bevisa att uppgifterna var sanna eller att personen hade skälig grund att tro att de var sanna. Huvudregeln är dock att ärekränkande beskyllningar är straffbelagda oavsett om de är sanna eller inte. Din sambo kan anmäla kvinnan för förtal och väcka åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Han kan även föra skadeståndstalan om ersättning för kränkningen (2 kap 3 § skadeståndslagen).Hoppas detta ger svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Faktura högre än muntlig offert

2014-11-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej Jag fick en offert/pris muntligt via telefon på ett jobb som skulle utföras.Bad om en pappersoffert men fick ingen.Det skulle asfalteras på min gård och priset Jag fick var 200 kr per kvadratmeter + 25% moms.Jag frågade om ROT-avdrag och fick svaret det blir ingen timdebitering det blir bara matr.kostnad för asfalteringen.48 kv/m=12000 ink moms. Sen kom fakturan 55 kv/m á 205 kr +moms.Dessutom så tillkom det 5 timmar i "justeringskostnader" á 605 kr+moms.Vittnen finns på samtalet men har ju bara hör Mig prata.Hur ska Jag göra med denna faktura?Har bestridigt den så klart.
Victor Sundh |HejDu har gjort helt rätt som har bestritt fakturan. En offert som lämnas muntligen står sig som ett anbud enligt avtalslagens mening och genom att du i enlighet med den muntliga offerten ger asfaltsläggaren i uppdrag att asfaltera på din gård har ni uppnått ett avtal enligt det pris som angavs i offerten. Det som är trist med muntliga offerter är att det är svårt att bevisa i en domstol att du faktiskt har fått ett annat lägre pris än vad som föreskrivs på fakturan. Det är svårt att säga vilka dignitet dina vittnen uppnår vid eventuell tvist, eftersom de efter vad du anger endast har hört vad du har sagt och inte asfaltsläggaren i fråga. Det du bör göra i detta läge är att skriftligen (om detta inte redan har gjorts) bestrida fakturan till den del fakturabeloppet överstiger det muntliga anbudet. Bestridandet ska innehålla uppgift om vilken faktura bestridandet avser, att du bestrider fakturan samt orsaken till varför du bestrider fakturan (här att den strider mot den muntliga offert som angavs när avtalet ingicks). Spar även en kopia på ditt bestridande och all annan eventuell kommunikation med din motpart i händelse av tvist i domstol eller med Kronofogden. Bestridandet bör skickas per e-post, fax eller rekommenderat brev och med fördel innehålla en uppmaning till din motpart att inkomma med skriftligt svar till dig inom föreskriven tid. Därefter bör du betala den del av fakturan som du anser att ni har kommit överens om. Detta därför att du inte skall hamna i dröjsmål med betalningen. Du bör med fördel även kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och se utifall de kan hjälpa dig i ärendet. Skulle ärendet överlämnas till ett inkassoföretag är det viktigt att du även bestrider den tvistiga delen av fakturan till detta bolag men att du medger fakturan till den del som den överensstämmer med ert muntliga avtal. Det följer nämligen av god inkassosed att en bestridd faktura inte får överlämnas till Kronofogden om fordran vidhålls utan att din motpart istället får vända sig direkt till domstol om han vill kräva betalt i enlighet med fakturan. Skulle ett inkassoföretag efter det att du eventuellt ha bestridit fakturan även till dem ändå vända sig Kronofogden bör du underrätta Datainspektionen om detta, som är tillsynsmyndighet över all inkassoverksamhet i landet. Jag beklagar den uppkomna situationen och hoppas att det löser sig!

Betalt efter försäljning på Blocket

2014-11-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, Jag har som privatperson sålt en produkt till en annan privatperson via blocket.se. Jag har skickat varan och motparten har mottagit den och jag har ej fått betalt. Det har nu gått ca 3 månader och motparten betalar inte trots att han säger att han ska, när jag ringer lägger han på. Beloppet är 499kr och skriftligt köp finns i mailkonversation. Vad har jag för rättigheter när det kommer till att kräva mina pengar? Ställa ut faktura - inkasso/kronofogden?
Matilda Hellström |Hej!Om du vill ha betalt kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Du fyller då i blanketten som du kan hitta på deras hemsida (www.kronofogden.se), med fördel kan du bifoga mailkonversationen som stöd för fordran. Kronofogden kontaktar sedan köparen och denne kan då välja att betala fordran frivilligt. Om köparen bestrider betalningsskyldighet kan ärendet överföras till tingsrätt, om du så önskar. Det kostar 300 kronor att ansöka om betalningsföreläggande, men detta kan du yrka på att få ersatt av motparten.