Uppsägning av arbetstagare och efterföljande inhyrning av desamma

2015-03-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Går det att säga upp lagerpersonal pga av arbetsbrist och istället hyra in personal - med motiveringen att få en stabilitet i företaget eftersom det är hög frånvaro på anställd personal idag. Går det sedan att hyra in en av de två som man sagt upp via ett annat bolag?Tack på förhand!
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Eftersom arbetsgivaren som utgångspunkt har rätt att bestämma hur verksamheten skall organiseras äger denne avgöra hur företagets personalbehov skall tillfredsställas, varför eventuella uppsägningar som följer av en driftsinskränkning som huvudregel anses sakligt grundande (arbetsbrist uppstår då tjänster dras in) (se 7 § lagen om anställningsskydd). Om driftsinskränkningen och den arbetsbrist som föranleds därav däremot inte utgör det verkliga skälet för uppsägningen (s.k. fingerad arbetsbrist), kan denna begäras ogiltigförklarad givet att saklig grund för uppsägning då saknas samt att preskriptionstiden inte försuttits (jfr. 34 och 40 §§ ovannämnda lag). Att arbetsgivaren motiverar sitt beslut med påståenden om att en högre stabilitet och lägre sjukfrånvaro behöver uppnås måste inte nödvändigtvis betyda att detta fattats i syfte att kringgå de regler som annars hade gällt för uppsägning p.g.a. personliga skäl, men kan förstås tala för att så varit fallet om endast några enstaka arbetstagare berörts av förändringen eller det annars kan göras sannolikt att det verkliga skälet hänfört sig till arbetsgivarnas person.Föreligger en situation i vilken det gjorts sannolikt att arbetsbristen i själva verket är fingerad skall en mer ingående bedömning av den påstådda arbetsbristen företas, varvid de företagsekonomiska skälen granskas i syfte att utreda om beslutet hade fattats även om den ovidkommande omständighet som kunnat konstateras inte hade förelegat. Eventuell ovisshet vid den slutgiltiga bedömningen går ut över arbetsgivaren. Vad beträffar den efterföljande inhyrningen av de tidigare anställda finns ej mycket att tillägga då inhyrning som sådan inte är förbjuden. Att arbetsgivaren väljer att hyra in personal som tidigare varit anställda i företaget talar dock emot att uppsägningarna skulle ha motiverats av någon ovidkommande omständighet eftersom de berörda arbetstagarna kvarstannar i organisationen. Sammanfattningsvis synes arbetsgivaren således ha rätt att företa den berörda omorganisationen, varför det snarast bör undersökas om relevanta procedurregler efterföljts, vilket förstås inte kan göras utifrån den begränsade information som givits. Lagen om anställningsskydd finns här att läsa i dess helhet. Vänligen,

Giftorättsgods eller enskild egendom

2015-03-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Har jag rätt att ta undan sådant jag förvärvat innan äktenskapet, vid en skilsmässa? T.ex ett bolag jag ägt innan, arv jag erhållit innan jag gifte mej?
Emil Forssell |Hej!Vid skilsmässa tillämpas Äktenskapsbalkens ( ÄktB) regler (se https://lagen.nu/1987:230). Efter skilsmässa upprättas en så kallad bodelning i vilken makarnas tillgångar ingår. Det som delas mellan makarna kallas giftorättsgods. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods, se 7:1 ÄktB.Enskild egendom delas inte. Enskild egendom är bland annat egendom som du har ärvt och där det framgår av testamentet att egendomen skall vara din enskilda, se 7:2 p4 ÄktB. Ditt bolag är som utgångspunkt giftorättsgods, men genom att upprätta ett äktenskapsförord kan du göra så att bolaget blir enskild egendom, se 7:2 p1 ÄktB.Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna, se 7:3 2 st ÄktB. Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutit mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, under förutsättningen att det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.I annat fall gäller äktenskapsförord från och med den dag då det ges in till skatteverket, se 7:3 3-4 st ÄktB. Det finns även en möjlighet till att jämka bodelning och på så sätt behålla mer av giftorättsgodset. Vid eventuell jämkningen görs en helhetsbedömning utifrån bland annat hur länge äktenskapet varat och hur era ekonomiska förhållanden ser ut, se 12:1 ÄktB. Regeln tillämpas endast i undantagsfall.Vill du ha mer ingående hjälp rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra samarbetspartners, se här.Tack för din fråga

Påföljd vid grovt bedrägeri, flera brott

2015-03-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag är nu åtalad för fyra tillfällen av grovt bedrägeri samt försök till bedrägeri vid två tillfällen (flera mindre försäkringsbedrägerier som resulterat i 50 000 kronor totalt) . Straffskalan för grovt bedrägeri är ju fängelse. Jag är tidigare ostraffad och mådde vid tillfällena för brotten mycket psykiskt dåligt. Kan jag få ett eventuell fängelsestraff omvandlat till skyddstillsyn, kontraktsvård eller något annat?Intensivövervakning verkar inte kunna vara aktuellt då jag är helt sjukskriven och därmed är utan/ej kapabel till sysselsättning. Vad verkar vara rimligt som påföljd?
Martin Cronsioe |Hej Christina. Tack för din fråga. Här kommer ett långt svar.I svensk rättstillämpning brukar man utgå från straffminimum när man fastställer brottets straffvärde. I ditt fall rör det sig om grovt bedrägeri för vilket minimistraffet är 6 månaders fängelse. Rör det sig exempelvis om mycket stora värden finns det skäl att tillmäta ett högre straffvärde för varje brottsenhet. När det som i ditt fall rör sig om upprepad brottslighet lägger man ihop straffvärdet för varje brottsenhet, varefter man förser det sammanlagda straffvärdet med en "rabatt". Med utgångspunkt att straffvärdet för varje brottsenhet i ditt fall är 6 månader skulle det kunna se ut såhär:1 brottet + 6 mån2 brottet + 6 mån, varefter man brukar dra bort hälften i rabatt --> alltså 3 mån3 brottet + 6 mån, varefter man brukar dra bort ca 2/3 i rabatt --> alltså 2 mån4 brottet + 6 mån, 2/3 igen --> alltså 2 månDet samlade straffvärdet för dessa brott borde ligga runt 12-13 månader.Utöver detta ska läggas till de bedrägeriförsök som du eventuellt döms för. Straffvärdet för dessa borde rimligtvis sättas till ett kort fängelsestraff, max 1 mån.Med andra ord bör den samlade straffvärdet landa på runt 13-14 månader. Vid ett sådant högt straffvärde, alltså mer än 12 månader, föreligger en presumtion för att fängelsestraff ska utdömas. Presumtionen kan dock brytas genom att du samtycker till att istället utföra samhällstjänst. I sådant fall finns ett visst utrymme för rätten att istället döma ut villkorlig dom förenat med ett antal timmar samhällstjänst. Att du tidigare är ostraffad kan här vara av avgörande betydelse. En förutsättning för att i en sådan situation undvika fängelsestraffet och istället döma ut villkorlig dom förenat med samhällstjänst är att rätten finner dig lämplig att utföra detta med hänsyn till din person och övriga omständigheter. Det kan även, beroende på om missbruk bidragit till brottet, bli aktuellt med skyddstillsyn kombinerat med kontraktsvård förutsatt att du samtycker till detta. Eftersom du är ostraffad är det dock troligare med villkorlig dom. Påföljdsbestämning är, som du säkert märker, en aning komplicerat och det är därför ganska svårt att ge något närmare svar. Jag vill också understryka att påföljdsbestämningen är ytterst individuell, och att rätten kan göra olika bedömningar beroende på hur just din livssituation ser ut. Kom även ihåg att detta endast är min bedömning utifrån de generella straffrättsliga principer som gäller i svensk rätt, och att en domstol mycket väl kan göra en annan bedömning. Som åtalad för detta brott har du också rätt till offentlig försvarare. Försvararen är expert på området och dessutom bättre insatt i just ditt fall, varför han säkert kan ge dig en bättre bedömning.Hoppas min bedömning har varit till någon hjälp.

Blandat fång av fastighet och förskott på arv

2015-03-27 i Köpavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en fastighet som jag tänker sälja 50 % av till min dotter och hennes man. Resterande 50 % tänker jag ge till min dotter som förskott på arv. Är detta ok och kan jag göra det samtidigt eller gör jag affären först och sedan gåvobrev till min dotter på de 50 %?mvh Göran Brodin
Martin Cronsioe |Hej Göran! Tack för din fråga till Lawline.Det första alternativet är att du i köpehandlingen formulerar att hälften av fastighetens värde överlåter du benefikt i gåvosyfte, medan den andra hälften överlåts oneröst genom erläggande av köpeskilling. För din dotter uppstår då ett s k blandat fång. Förutsatt att fördelningen mellan din dotter och svärsonen är 50/50 blir då ägandet:75 % dottern25 % svärsonen. Alternativet är att du genom den första köpehandlingen överlåter en andel (50%) av fastigheten, varvid samäganderätt mellan dig, dottern och svärsonen uppstår, varefter du sedan utfärdar ett särskilt gåvobrev avseende återstoden. Viktigt att komma ihåg då är att även överlåtelse genom gåva kräver att formkraven i 4 kap Jordabalken iakttas. Familjerättsligt har dessa alternativ inte någon betydelse: huvudsaken är att det av handlingarna framgår att den benefika delen avser förskott på arv och uppdelningen av andelarna. Personligen skulle jag nog föredra det första alternativet av smidighetsskäl. Hoppas detta hjälper dig.

Resekostnader för barns umgänge med förälder

2015-03-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Jag och min man har båda barn från tidigare förhållanden och dessa bor hos oss på heltid med umgänge med den andre föräldern lite grand som det passar dessa föräldrar. Vi har alltså inget schema utan barnen och de andra föräldrarna kommer överens om när det passar. Den ena föräldern (A) valde att flytta till Norge pga kärlek. Nu är A dock skriven och boende i Sverige igen på en ort ca 10 mil från oss. Vi har delat på kostnaderna för barnen att åka dit och när A bodde i Norge delade vi på dessa resor. A vill att vi ska dela på resorna till Norge som görs med jämna mellanrum utöver resorna till A:s boendestad. Är vi skyldiga att betala delar av dessa resor? Jag har förstått det som att vi som boendeföräldrar har skyldighet att bidra till umgängesresor men just desa resor vet jag inte om de ska tolkas som umgängesresor.Tacksam för svar.
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Enligt Föräldrabalken (FB) 6 kap. 15b§ ska föräldern som barnet bor hos (boendeföräldern) ta del i kostnader för resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Hur stor del i kostnaderna som boendeföräldern ska stå för beror på vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Det är resorna som behövs för att barnet ska kunna bedriva umgänge med den andre föräldern som åsyftas i paragrafen. Kostnader för umgänget i sig (såsom mat, semesterresor och andra aktiviteter) omfattas inte av bestämmelsen. Alltså behöver boendeföräldern i normalfallet inte betala delar av kostnaderna för resorna till Norge (där den andre föräldern alltså inte längre bor). Vad gäller resekostnader för umgänge så är det i första hand den förälder som barnet ska umgås med som ska stå för dessa. Det kan dock finnas anledning att reglera kostnadsansvaret, så att även boendeföräldern bidrar. I allmänhet bör boendeföräldern vara skyldig att ta del i resekostnaderna när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort; en riktpunkt kan vara att avståndet överstiger tio mil (enligt SOU 1995:26 s. 522).

Uppsägning av avtal med bindningstid

2015-03-27 i Avtal
FRÅGA |Hejsan!Jag har problem med att tolka vad som gäller vid uppsägning av ett avtal som jag ingått. Företaget mitt företag ingått avtalet med hävdar att man inte kan använda bindningstiden som uppsägningstid. Jag hävdar att detta inte framgår av avtalet utan att man kan säga upp avtalet en månad före bindningstidens slut.Vem har rätt? Se avtalet nedan.Vänliga hälsningar Anna Johannesson7. Uppsägning av avtalet och bindningstidKund har rätt att säga upp Avtalet. Såvida parterna inte överenskommitom annat, upphör Avtalet att gälla vid utgången av denmånad som följer närmast efter den månad då sådan uppsägninghar skett. Om inte annat framgår av Villkoren, äger Kund inte rätttill återbetalning av i förskott erlagd betalning för det fall Kundsäger upp Avtalet.Parterna kan komma överens om bindningstid för Avtalet.Bindningstiden avser tiden efter Avtalets ingående och specificerasi produktbeskrivningen, skriftliga avtalet eller enligt muntligöverenskommelse. Efter bindningstidens utgång gäller Avtalet tillsvidare med en (1) kalendermånads uppsägningstid.
Martin Cronsioe |Hej. Tack för din fråga.Min tolkning av villkoren är att du kan säga upp avtalet med effekt vid bindningstidens slut, under förutsättning att uppsägningstiden på en månad har iakttagits. Bindningstiden skulle annars vara bindningstiden plus en månad, vilket förefaller märkligt. Lycka till.

Falsk tillvitelse angående orosanmälan till socialnämnden

2015-03-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan, en före detta vän till min mamma har gjort en orosanmälan på att jag och mina syskon far illa hemma, detta stämmer inte och socialen ska nu starta en utredning. Samma person har tidigare gjort en anmälan men den lags ner så min fråga är kan jag väcka åtal för falsk tillvitelse?och hur gör vi för att slippa utredning då mamma inte vill ha någon så vidare kontakt med socialen och inte jag heller.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att sanningslöst, alltså utan grund, tillvita någon till exempel brottslig gärning till myndighet är att se som falsk tillvitelse. I det fall personen sanningslöst har upprättat en orosanmälan till Socialnämnden är det alltså att se som falsk tillvitelse, vilket är ett brott enligt 15 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1).Gällande att själv väcka åtal kan en målsägande väcka åtal vid brott som målsäganden har angivit och som faller under allmänt åtal om åklagare har beslutat att inte väcka åtal, 20 kap. 8 § rättegångsbalken. Målsäganden är din mamma eftersom det är din mamma den före detta vännen har anmält till socialnämnden.Vidare har Socialnämden en skyldighet att utreda om det som genom till exempel en orosanmälan har kommit till deras kännedom att exempelvis barn far illa, se 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K11P1S1). Socialnämnden ska alltid ha barnets bästa i fokus, 1 kap. 2 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K1P2S1). Ni kan inte självmant stoppa en utredning. I det fall socialtjänsten anser att det inte finns anledning till oro och att ni har det bra hemma kommer utredningen inte att fortgå.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Vänligen,

Hur kan jag tvinga någon att flytta från min bostadsrätt?

2015-03-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Min flickvän flyttade in i min bostadsrätt för ca 4 månader sedan då hennes kontrakt på en andrahandslägenhet upphörde. Nu är förhållandet slut, men hon vill inte flytta ut. Vilka möjligheter har jag att tvinga henne att flytta?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Dina möjligheter att tvinga din ex-flickvän att flytta beror på om ni anses vara sambor i sambolagens mening eller inte. I 1 § 1st. sambolagen anges att sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det finns ingen exakt tidsgräns för hur länge man ska ha bott tillsammans för att det ska vara stadigvarande. Det finns en rekommendation på att man ska ha bott tillsammans i minst sex månader för att anses vara sambor, men denna kan frångås om parterna har upprättat testamente, ingått avtal om vissa ekonomiska angelägenheter eller skaffat gemensamma bankkonton, eller på något annat sätt visat en avsikt att stadigvarande leva tillsammans.Om ni anses vara sambor är det sambolagen som gäller mellan er. I så fall är din bostadsrätt samboegendom, enligt 3 § sambolagen, eftersom den är er gemensamma bostad (5 § 3p. sambolagen). Om antingen du eller din ex-flickvän begär det, ska samboegendomen delas mellan er genom bodelning enligt 8 § sambolagen. Den samboegendom som kvarstår efter avdrag för skulder ska läggas samman och sedan ska värdet av det delas lika mellan er enligt 14 § sambolagen. Vid ett kort samboförhållande som ert (om det ens kommer att räknas som ett samboförhållande) finns en undantagsregel i 15 § sambolagen. Där anges att den ena sambon kan få behålla mer av sin egendom om det pga. samboförhållandets längd eller sambornas ekonomiska förhållanden skulle vara oskäligt att dela samboegendomen lika. Om sambolagen gäller mellan er finns det en risk att det blir du som måste flytta och din ex-flickvän som får bo kvar, enligt 16 § 2st. sambolagen, men för detta krävs att hon har större behov av bostaden än dig och att det är skäligt med hänsyn till övriga omständigheter. Det krävs även som huvudregel att hon köper ut dig från bostadsrätten. Eftersom ni bott tillsammans under så kort tid tror jag inte att det skulle anses vara skäligt att din ex-flickvän får bo kvar i din bostadsrätt.Om ni inte anses vara sambor, om ingen av er begär bodelning eller om din ex-flickvän fortfarande vägrar flytta efter en eventuell bodelning kan du ta hjälp av kronofogdemyndigheten för att få henne att flytta. Hos kronofogdemyndigheten kan du ansöka om handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Du kan läsa mer om detta och hitta blanketter för ansökan om handräckning på kronofogdemyndighetens webbsida: klicka härHoppas mitt svar är till hjälp för dig!Vänlig hälsning,