Arbetstagares skadeståndsansvar gentemot arbetsgivaren.

2014-10-24 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har blivit avskedad pga personliga skäl. Detta har inte meddelats till min fackliga organisation. Min arbetsgivare anger att han spionerat på mig under arbetstid och funnit att jag påstått mig ha arbetat när jag egentligen inte har det, i form av att han sett min tjänstebil stå stilla under flera h. och att detta är något jag satt i system. Han vägrar meddela vad dom personliga skälen är och hänvisar till att jag får reda på det när han går vidare med detta. Han säger också att han kommer kräva mig på skadestånd för skador jag orsakat företaget. Detta är väldigt färskt och jag har precis varit i kontakt med facket så nu kommer det hanteras den vägen.Jag vet inget om vad det är han vet eller vilka skador jag skulle ha orsakat. Jag har brustit i min arbetsmoral och bestrider egentligen inte en uppsägning. Om det framkommer bevis på att jag inte utfört arbete som inte är tidsangivet eller antalsgivet, kan då arbetsgivaren kräva skadestånd för detta?Min bristande arbetsmoral beror på grova arbetsmiljöproblem som företaget haft sen många år tillbaka, och jag har nyligen innan detta lämnat en anmälan till arbetsmiljöverket ang en grov personskada som arbetsgivaren heller aldrig anmälde. Det finns väldigt många som varit anställda som kan vittna om den svåra arbetsmiljön och hur arbetsgivaren systematiskt bryter mot kollektivavtal och lagar, hotar och kränker personal och manipulerar anställda att frånsäga sig rättmätig ekonomisk ersättning, tex övertidsersättning m.m.m. Arbetsgivaren bryter också avtal mot sina kunder, i flera fall där åtaganden gäller kunders skydd/hjälp mot avvärjning av hot mot liv och hälsa. Han utsätter även oss medvetet för risker av liv och hälsa. Mot andra kunder har det satts i system att inte ge kunden det dom betalar för. Allt detta har pågått under en lång tid och är anledning till att jag är påväg att byta karriärspår helt och helt tappat förtroende för hela branschen och min arbetsgivare. Jag borde ha sagt upp mig för länge sen, pga allt detta men av rädsla för ekonomin så har jag hängt kvar till sista stund vilket har resulterat i att min arbetsmoral brustit till viss del och min arbetsgivare nu vill göra rättssak av detta och kräva mig på skadestånd för det. Min arbetsgivare är mycket manipulativ och drar sig inte för att hitta på saker.Min fråga är om detta kommer/kan drivas tillsammans som en orsak till mitt agerande, eller måste det tas upp separat som ett eget mål om brott från arbetsgivarens sida?Undrar också om ni anser att det räcker med fackets hjälp eller om det klokaste vore att redan nu iaf boka möte med någon advokat eller jurist för rådgivning?Undrar också hur stor risk jag har att få ett bedömt skadestånd?Det finns inget jag "har gjort" inte gjort, som min arbetsgivare själv inte gör men som han gör i ännu större utsträckning och det finns många vittnen till detta.Min arbetsplats är bevakningsassistans PG AB
jacob frank |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med dina juridiska spörsmål. Jag uppfattar den egentliga huvudfrågan som om du riskerar att betala skadestånd till arbetsgivaren. Frågor om avskedande lämnas därför åsido.AllmäntAv dina uppgifter framgår inte med klarhet för vilken typ av skada din arbetsgivare kräver skadestånd av dig för. Förmodligen rör det sig om vad som inom skadeståndsrätten kallas en ren förmögenhetsskada, dvs en ekonomisk skada som inte har samband med en sak- eller personskada (se nedan). Utgångspunkten är, enligt skadeståndslagen, att sådan skada endast ska ersättas om den vållats genom brott. När det gäller sak- och personskador gäller som huvudregel att de endast skall ersättas om de orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.I anställningsförhållanden är skadeståndsansvaret särskilt reglerat i 3-4 kap skadeståndslagen, och i 4 kap 1 § stadgas att:"För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter."Lagrummet är enligt lagens förarbeten även tänkt att avse rena förmögenhetsskador. Om arbetsgivaren endast vill kräva ersättning på den grunden att du faktiskt inte arbetat kallas detta för arbetsvägran. Detta kan orsaka kostnader - och därmed skador - för arbetsgivaren. Det rör sig då om en ren förmögenhetsskada.Hur stor är risken för skadestånd ditt fall?Det nyssnämnda stadgandet kan sägas innebära att det ska väldigt mycket till för att en anställd ska bli skadeståndsskyldig gentemot sin arbetsgivare. Utan närmre uppgifter kring vad din arbetsgivare anser att du faktiskt har gjort är det svårt för mig att avgöra hur stor risken är i ditt fall, men rent allmänt är det alltså förhållandevis svårt för en arbetsgivare att nå framgång med ett skadeståndsanspråk. Vidare kan följande upplysningar lämnas. Rent praktiskt kan arbetsgivaren som det ser ut i ditt fall antingen kräva dig på ersättning för att arbetsgivaren utgett skadestånd till tredje man(=någon utomstående) för ditt agerande eller om du skadat arbetsgivaren "direkt". Handlingens beskaffenhet har stor betydelse vid bedömningen. Om t.ex. den anställde förorsakat skadan med uppsåt/avsikt så anses normalt synnerliga skäl föreligga. Om den anställde har en förtroendeställning i företaget, t.ex. tillhör arbetsledningen eller besitter hög sakkunskap, skall normalt en strängare bedömning göras. Även den anställdes och arbetsgivarens ekonomiska förhållanden skall beaktas, särskilt i mindre företag. Huruvida det finns någon rimlig förklaring till - i ditt fall - arbetsvägran borde också vara av stor betydelse. Härvid kan ledning kan hämtas från rättspraxis om avskedande på grund av arbetsvägran.Det är ovanligt att arbetsgivare kräver ersättning från sina anställda för skador åsamkade i tjänsten. Därför finns också relativt få rättsfall på området. För att kunna göra en fullständig bedömning i ditt fall krävs mer specifika uppgifter främst kring omfattningen av din arbetsvägran, dina motiv härtill vilket sammanhänger med frågan om hur arbetssituationen rent generellt sett ut på din arbetsplats.Tas upp som ett särskilt mål?Arbetsgivaren måste väcka en talan hos tingsrätt för att få prövat om skadestånd kan utgå. Som jag uppfattar dig bestrider du egentligen inte avskedandet som sådant. Det finns i och för sig inget som hindrar att du gör det - i så fall kan skadestånds-och avskedandefrågan prövas i ett och samma mål.Hoppas du fått viss vägledning.

Preskription av fordran mot konsument

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Kan en skuld vara för alltid?En konsumentskuld preskriberas efter 3 år men är jag som gäldenär ansvarig att bevisa presk.avbrott inte skett på 3½ år till domstol?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptioner regleras i preskriptionslagen. Enligt 1 § är preskriptionslagen subsidiär till andra lagar. Med det menas att om någon annan lag behandlar preskriptionsfrågan för en särskild situation gäller den före preskriptionslagen. Ett exempel på sådan reglering är 19 kap. 1 § sjölagen. Förutsatt att någon sådan speciallagstiftning inte gäller för din borgenärs fordran gentemot dig är preskriptionstiden mycket riktigt 3 år mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detta följer av 2 § 2 st preskriptionslagen.Det är upp till den part som vill göra gällande att preskriptionsavbrott har skett att visa det. Först om det sker är det upp till dig att visa att preskriptionsavbrottet inte har ägt rum. Närmare hur ett preskriptionsavbrott sker regleras i 5 §.Vänliga hälsningar,

Risk för uppsägning

2014-10-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, min arbetsgivare vill att alla anställda ska fotograferas och hängas ut på väggen på min arbetsplats med namn och bild. Vi är många som inte vill då vi utför ett myndighetsutövande. Har jag/vi rätt att sägs nej utan att riskera uppsägning?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för din fråga!En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och kan antingen bero på arbetsbrist eller personliga skäl. I detta fall utgår jag från personliga skäl. Se 7 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P7S1Vid uppsägning p.g.a. personliga skäl gör arbetsgivaren en bedömning av arbetstagarnas lämplighet och om det föreligger omständigheter som talar för uppsägning. Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, brottslighet, konkurrerande verksamhet, onykterhet, bristande lojalitet (t.ex. baktala chefen) är typiska exempel på sakliga grunder för uppsägning.Jag har svårt att se att det kan ses som sakligt att säga upp personal p.g.a. att de nekar till att personalfoto hängs upp, eftersom det inte passar in på någon av de ovan nämnda typsituationerna. Oftast är det upprepade (mindre allvarliga) förseelser, inte enstaka händelser, som leder till en uppsägning.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Efterarvsrätt

2014-10-23 i Efterarv
FRÅGA |Hej Vi är tre syskon. Vår mamma gick bort 2008. I samband med bouppteckning och arvsskiftet så avstod vi alla tre vår arvslott/laglott för att vår styvpappa skulle kunna bo kvar och även behålla fritidshuset. Vår mamma var sjuk länge så de hann skriva testemente och även föra över båda husen och övriga tillgångar till vår styvpappa. Han äger nu båda husen. Min ena syster har nu en önskan att låta sig bli adopterad av vår styvpappa. Vad händer då med arvet efter honom? Har vi alla tre syskon fortfarande samma lagliga arvsrätt, dvs allt delas på tre?
Linn Munthe |Hej!Tack för din fråga. Laglotten består i hälften av arvslotten (Äktenskapsbalken SFS (1958:537) (ÄB) 7 kap 1 §). För er som är tre syskon skulle arvslotten, om testamente inte hade skrivits, vara 1/3 (ÄB 2 kap 1 §). Laglotten blir därför i ert fall 1/6 av din mammas kvarlåtenskap.Som du skriver går det att skjuta upp sitt arv till förmån för den efterlevande maken (ÄB 3 kap 9 §). Ni har då så kallad efterarvsrätt. Denna efterarvsrätt är inte kopplad till någon viss egendom eller ett visst belopp utan består i en andel av din styvfars tillgångar (ÄB 3 kap 2 §). Om efterarvet t ex utgjorde 30 % av din styvfars tillgångar när han ärvde din mamma består efterarvet av 30 % av din styvfars tillgångar vid din styvfars död. Detta oberoende av om hans förmögenhet har minskat eller ökat under hans livstid. När din styvfar dör måste man därmed räkna ut hur stor andel av dina styvfars tillgångar som utgör efterarv. Detta efterarv delas sedan på tre och utdelas till var och en av er syskon. Att din syster eventuellt blir adopterad kommer därför inte påverka er arvsrätt. Hennes arvsrätt från er styvpappa kommer endast utgå från den del av din styvfars tillgångar som inte utgör efterarv. Hoppas att du fick klarhet i din fråga!

FN's möjlighet att få utdrag från belastningsregistret

2014-10-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Jag undrar om en overstatlig oranisation, som FN, far utkrava belastningsregistret under rekrytering av personal? Paragraf 11 § i lagen om belastningsregistret (1998: 620) ter sig lite oklar i just denna kontext. Tack!Med vanliga halsningar,Mikael
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Lagen som reglerar detta(1998:620) hittar du https://lagen.nu/1998:620Jag fick inget precist svar när jag undersökte angivna lag, jag skickade därför frågan vidare till polisens registergrupp och fick nedanstående svar:"Jag kan inte hitta något i författningen som stöder det. Förmodligen så begär de ett utdrag för utlandsändamål enligt 9 § 2 st lagen (1998:620) från den enskilde".Jag hoppas du fick svar på din fråga annars rekommenderar jag att du tar kontakt direkt med polisen. http://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/Lycka till!Mvh

Påstående om bristande medkänsla förtal? Blockerad dörr ofredande?

2014-10-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Fråga 1: Jag har hamnat i dispyt med min granne som säger att han ska anmäla mig för ärekränkning/förtal. Detta då han låst in min tvätt då jag av misstag tagit hans tvättid och jag skrev en lapp och satte på tvättstugedörren. På lappen stod det att han skulle visa lite "jävla medkänsla och den dag han var i knipa och behövde hjälp så skulle han tänka på sitt beteende i denna situationen". Han hävdar att detta är ärekränkning/förtal då hans tvättlås satt på dörren och att den, via hyresvärden, kan härledas till honom som person. Fråga 2: När han mötte upp mig i tvättstugan så var han väldigt hotfull i sin framtoning och blockerade dörren. Han gormade och skrek om hur folk minsann har tagit hans tid förr och jag kände mig hotad och rädd. Kan jag göra någon form av motanmälan?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fråga ett:Ärekränkningsbrotten återfinns i brottsbalken 5 kap. Förtal regleras i 1 § som stadgar att den som utpekar någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt gör sig skyldig till förtal. Likaså gör sig den som på annat sätt lämnar en uppgift som typiskt sett utsätter en person för andras missaktning skyldig till förtal, det behöver alltså inte visas att uppgiften faktiskt har utsatt personen för andras missaktning.För att det ska röra sig om en uppgift i lagens mening måste uppgiften bestå av ett så pass bestämt påstående att sanningshalten kan prövas. Ett allmänt värdeomdöme räknas alltså inte. Eftersom den uppgift du lämnat om din granne kan härledas till en inträffad händelse är det enligt min bedömning ändå möjligt att uppgiften är tillräckligt precis, åtminstone om du på annat sätt förmedlat den bakomliggande historien. Vidare krävs att uppgiften har lämnats till någon utomstående vilket den förmodligen har då den har satts upp på dörren till tvättstugan eftersom jag antar att fler i huset har tillgång till den.För att uppgiften ska anses som att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning ska den anses nedsättande i din grannes sociala krets. Utgångspunkten är alltså inte vad som av samhället i allmänhet anses som nedsättande. Den uppgift du lämnat är enligt min bedömning att din granne inte följer de sociala regler som gäller i tvättstugan. Normalt torde detta inte vara tillräckligt allvarligt för att utgöra ett förtalsbrott men bedömningen ska som sagt göras utifrån den norm som råder i din grannes sociala krets.Det bör i sammanhanget kanske påpekas att förtalsbrottet inte beror på huruvida uppgiften är sann eller ej. Det är alltså inte nödvändigtvis fråga om ett förtalsbrott bara för att en uppgift är osann och vice versa kan det mycket väl vara ett förtalsbrott även om en uppgift är sann. Däremot kan den som lämnar en sann uppgift undkomma straff om denne varit skyldig att uttala sig, det förefaller dock inte vara aktuellt i det här fallet.Sammantaget är min bedömning alltså att din granne inte har tillräckliga belägg för en förtalsbrottstalan. Detta beror dels på att uppgiften är aningen för allmänt hållen men framförallt för att den inte är av sådan karaktär att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning.I sammanhanget bör även förolämpning, brottsbalken 5 kap. 3 §, nämnas. För att göra sig skyldig till förolämpning krävs inte att någon uppgift lämnas utan det räcker att förolämpningen är riktad till personen vilket är uppfyllt genom din vetskap att budskapet kommer nå grannen. Vidare fordras att förolämpningen uteslutande är ägnad att såra grannens självkänsla vilket enligt min bedömning är föga troligt i det här fallet.Summering av fråga ett: Du behöver inte vara särskilt orolig för att din granne vinner någon framgång i en eventuell rättslig process enligt min bedömning.Fråga två:Din grannes agerande aktualiserar bestämmelserna om olaga hot och ofredande, brottsbalken 4 kap. 5 & 7 §§.Olaga hot är ett hot om brottslig gärning som typiskt sett framkallar allvarlig fruktan för personens säkerhet. Vad den som utsätts för hotet upplevt är alltså inte avgörande. Vid bedömningen av huruvida ett hot typiskt sett framkallar allvarlig fruktan tas hänsyn både till situationen hotet delats ut i och de personliga egenskaperna hos den som delat ut hotet. Med allvarlig fruktan för personens säkerhet menas att hotet ska avse våld mot personen som inte är helt lindrigt. Beroende på vad din granne sa, hans personliga egenskaper och hur det framfördes är det alltså möjligt att din granne gjort sig skyldig till olaga hot men rörde det sig bara om hur andra har tagit hans tid tidigare har jag svårt att se att olaga hot har begåtts.Uppfyller inte agerandet rekvisiten för olaga hot är det ändå möjligt att grannen har gjort sig skyldig till ofredande om grannens beteende anses hänsynslöst. Exempelvis skulle en knuff kunna utgöra ofredande. Att blockera din väg skulle även kunna vara nog för ofredande beroende på situationen även om det torde vara ovanligare. Utan att känna till de närmare omständigheterna vågar jag inte svara mer definitivt än så. Vänliga hälsningar,

Kallelse till intervju

2014-10-23 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,jag vill jättegärna göra en stämningsansökan. Det gäller en jobbannons där jag var en av två bland åtta sökande med relevant erfarenhet och utbildning. Jag har sett andras ansökningar och frågat om de blev kallade till intervju. Annonsen gällde en tjänst som modersmålslärare i ryska. Jag har inte bara ryska som modersmål, utan läst ryska på universitetet (har Masterexamen) och har jobbat som modersmålslärare i Sverige i nästan fem år. Jag var inte ens kallad till en intervju och den som fick jobbet har ingen erfarenhet som modersmålslärare eller relevant utbildning, hon är legitimerad lärare i geografi (dock finns det inget krav på legitimation för modersmålslärare). Jag har läst att om ens årsinkomst inte överstiger 260000:- har man rätt till rättshjälp, kan ni hjälpa mig?Med vänlig hälsning
Mustafa Sheikh Abdi |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att arbetsgivaren får anställa vem han eller hon vill. Det finns dock regler som inskränker en arbetsgivares rätt att anställa vem som helst och vilka kriterier som ställs för ett visst jobb. Detta regleras huvudsakligen i diskrimineringslagen (2008:567) och syftar till att motverka diskriminering p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 1 kap. 1 § diskrimineringslagen. Se 1:1 DiskL, https://lagen.nu/2008:567#K1P1S1Du som arbetssökande har rätt att få skriftliga uppgifter av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen, enligt 2 kap. 4 § DiskL. Se 2 kap. 4 §, https://lagen.nu/2008:567#K2P4S1Om arbetsgivaren inte har diskriminerat dig på något sätt p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder har han eller hon inte gjort fel enligt diskrimineringslagen.Om jobbet avser en statlig tjänst har du rätt till att överklaga myndighetens anställningsbeslut hos Statens överklagandenämnd. Läs mer: http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/statens-overklagandenamnd/statens-overklagandenamndAngående rättshjälpen så stämmer det att du inte får tjäna över 260 000 kr per år. Det ska även finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna, enligt 6-8 §§ rättshjälpslagen (1996:1619). För att rättshjälp ska kunna beviljas förutsätts det att du har haft en minst en timmes rådgivning, 4 § rättshjälpslagen. Se rättshjälpslagen, https://lagen.nu/1996:1619Hoppas detta svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

För sen klander av beslut från bodelningsförrättare

2014-10-23 i Bodelning
FRÅGA |Har varit jätte sjuk och missade att överklaga beslut från bodelningsförrättare inom 4 veckor. Hur går jag vidare?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Huvudregeln är att bodelningsförrättaren upprättar en skriftlig handling som undertecknas och delges dig och din före detta. Ifall ni skulle godkänna skiftet blir det omedelbart gällande. Vill någon av er istället klandra (dvs överklaga) skiftet ska talan väckas mot den andra parten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen (ÄktB 17:8 2 st). Tingsrätten har då att ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt. Även återförvisning till bodelningsförrättaren kan förekomma.Under vissa speciella omständigheter kan tingsrätten välja att beakta en sent inkommen klandertalan, exempelvis om det finns en ursäkt till varför talan är sent inkommen (som att du har varit väldigt sjuk - det är dock bra att se till att du har ett läkarintyg eller något liknande för att bevisa att du varit så sjuk att du inte kunnat klandra). Rätten kan också i vissa fall ogiltigförklara hela bodelningen trots att fyra veckor gått om exempelvis bodelningsförrättaren gjort ett väsentligt formellt fel. Det är dock viktigt att poängtera att dessa undantag sker väldigt sällan i praktiken men du borde i alla fall kunna försöka. Vid ytterligare frågor råder jag dig att kontakta en familjejurist (se länk nedan).Vänliga hälsningar,