Huruvida ett samboförhållande föreligger eller inte

2017-06-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Vi har gemensamma barn. Och jag bor på en adress och barnens pappa bor på en annan ort. Och jag följer med till läkaren och barnens pappa hjälper mig med min ekonomi för jag kan inte hålla i pengarna. Räknas det som sambos? Hur ska vi kunna bevisa för försäkringskassan att vi inte är sambos. Och jag har varit hos barnen 1 vecka i månaden och han har 2 barn sen innan ville det. Så de har dragit in bostads o tillägg från oss borda. Och underhåll från barnens pappa.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1 § sambolagen avser ett samboförhållande ett stadigvarande parförhållande mellan två personer som bor tillsammans. Att tolka om man är sambos eller inte är alltså svårt och man får väga in alla aspekter. Viktiga delar som tyder på ett samboförhållande är att man har en kärleksrelation och att man bor tillsammans. Det är ofta partsviljan som är viktig, huruvida parterna ser på förhållandet om det är långsiktigt eller inte etc. Du förklarar att du inte bor ihop med fadern till dina barn och jag tolkar situationen som så att det inte föreligger en kärleksrelation. Är detta fallet är ni inte i ett samboförhållande och detta borde också försäkringskassan hålla med om. Att ni har gemensamma barn och att han sköter din ekonomi behöver alltså inte innebära att det föreligger ett samboförhållande. Om du vill ha vidare hjälp i ärendet kan du kontakta någon av våra jurister här.Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Reklamation - förslitningsavdrag/nyttoavdrag

2017-06-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en väska för 18 månader sedan som nu gått sönder.När jag skulle reklamera denna väska till butiken så sa dom att dom skulle dra bort 40% av de ursprungliga värdet för förslitningsavdrag. Får man göra detta?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp mellan en privatperson och en butik (näringsidkare) ska konsumentköplagen tillämpas, se reklamationsreglerna 16-29 §§. Lagen säger att man har rätt att reklamera en vara om det visar sig vara fel på varan. Ett fel på varan är om varan inte överensstämmer med den art, mängd, kvalitét och/eller andra egenskaper som framkommer i avtalet eller enligt vad som kan förväntas av en sådan typ av vara. Att en väska inte håller längre än 18 månader kan definitivt tyda på att väskans kvalitet inte håller måttet. När man bedömer detta ska man givetvis ta hänsyn till hur mycket man har betalat för väskan samt om det finns något som tyder på att väskan inte har använts på ett sådant sätt som den är ägnad att användas till. Ett exempel på att man inte använt den till vad den är ägnad till kan exempelvis vara om man burit tunga saker i en vanlig handväska, exempelvis dator och tjocka skolböcker, dvs saker som man troligtvis behöver en stabilare ryggsäck för att bära. I ditt fall verkar det dock som att butiken har godtagit att det är ett fel på varan men att de vill dra av ett förslitningsavdrag på väskan.Om det är fel på varan ska säljaren i första hand reparera felet eller byta ut varan. Om detta inte är möjligt ska säljaren göra ett rimligt prisavdrag, dvs betala tillbaka det köparen betalat för varan. Eftersom att ursprungspriset gäller för en oanvänd vara har säljaren rätt att göra ett förslitningsavdrag eller nyttoavdrag som jag väljer att kalla det för då det låter rimligare. Ett sådant avdrag görs för att du faktiskt har haft nytta av varan i 18 månader innan den gick sönder. Att dra av en del av priset för den tid du felfritt använt väskan är därmed tillåtet. Hoppas du fick hjälp av mitt svar!Med vänliga hälsningar,

Skriva samboavtal vid gåva?

2017-06-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min kusin kommer att få vardera 50 % av en fastighet i gåva av en familjemedlem. Hon har en sambo (dem har två barn tillsammans) som kommer att vara med och nyttja fastigheten tillsammans med oss. Bör hon skriva samboavtal för att hennes sambo inte ska ha någon rätt till fastigheten i ett senare skede?
Fanny Malmqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni vill skydda fastigheten vid en eventuell bodelning. Enligt 3 § Sambolagen så utgör den bostad sambor förvärvat för gemensam användning samboegendom. Vid en bodelning är det samboegendomen som kommer fördelas lika mellan samborna. Då det i din kusins fall rör sig om en gåva så kan detta utgöra ett undantag om det i gåvobrevet framgår att gåvan är din kusins enskilda. Framgår inte det av gåvobrevet så bör de upprätta ett skriftligt samboavtal med båda sambornas underskrifter. Hoppas du fick svar på din fråga!

Behöver jag ansöka om besittningsskydd?

2017-06-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Var söker jag ett besittningsskydd på papper någonstans?
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att du i din fråga inte har preciserat vad du avser med besittningsskydd, har jag i mitt svar bara utgått från att du funderar över besittningsskyddets innebörd och uppkomst gällande hyra av bostadslägenhet. Till att börja med regleras frågor om hyra i jordabalken (JB). Besittningsskydd innebär att hyresgästen har en skyddsvärd ställning gentemot sin hyresvärd och på så sätt får hyresvärden enbart säga upp sin hyresgäst utifrån vissa i lag bestämda regler och som följd av andra omständigheter, exempelvis när: * huset ska rivas eller byggas om i stor omfattning, * hyresgästen inte har betalat hyran eller betalat hyran för sent, * hyresgästen har stört sina grannar eller * hyresgästen i annat fall och i hög grad har åsidosatt sina avtalsförpliktelser. Hyresgästen ska dock få möjlighet att korrigera felet. (12 kap. 45 §, 45 a § och 46 § JB). Som huvudregel gäller ett direkt besittningsskydd för hyresgästen från och med uthyrningens första dag. Det direkta besittningsskyddet gäller för hyresgästen som hyr en lägenhet direkt av den som äger fastigheten (dvs. förstahandsuthyrning). En andrahandshyresgäst som hyr en hyreslägenhet får besittningsskydd först när andrahandsupplåtelsen har varat längre än två år i följd. En inneboende får aldrig besittningsskydd. (12 kap. 45 § och 45 a § JB). Besittningsskyddet fungerar alltså som en social skyddsaspekt och är något som följer med hyresgästens faktiska rätt att hyra enligt det enskilda hyresavtalet. Hyresgästen ska inte kunna bli av med sin bostad hur som helst. Av den anledningen uppstår besittningsskyddet och får verkan utan att det nödvändigtvis framkommer skriftligt på papper. Skyddet bara existerar med stöd i lag och kan eller behöver därför inte sökas eller utfärdas på ett specifikt ”papper”. Vill du läsa mer om hyresgästens besittningsskydd, rekommenderar jag dig att besöka hyresnämndens webbplats. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fortsatta funderingar, är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Reklamation av tröja

2017-06-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejVi ville reklamera en tröja och vill ha tillbaka pengar då vi anser att det är dålig kvalitet. Eftersom tröjan också gått sönder vid en söm efter bara någon dags användning skulle vi få reklamera. Men de anser att de har rätt att ersätta med ny vara 3 ggr innan man har rätt att få igen pengar. Stämmer verkligen detta?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga.Då ni som privatpersoner köpt en tröja av en näringsidkare tillämpas konsumentköplagen (KköpL) enligt 1 § KköpL. En vara anses vara felaktig om den avviker från vad ni som köpare med fog kunnat förutsätta, detta enligt 16 § KköpL. Ni beskriver att varan inte hållit den kvalitet ni förväntat er och detta är därför enligt köprättslig mening ett fel i vara.Som köpare har man rätt att vid fel i vara kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag/ ersättning för att avhjälpa fel eller hävning, se 22 § KköpL. Viktigt att komma ihåg som köpare är att felet måste relameras inom skälig tid från dess att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, se 23 § KköpL. Ni önskar att återlämna varan och få pengarna tillbaka, alltså häva köpet vilket ni har rätt till enligt 22 samt 28 §§ KköpL. Men enligt 27 § KköpL. har säljaren alltid rätt att i första hand avhjälpa fel eller omleverera varan i den mån det inte uppstår olägenheter i form av onödigt dröjsmål för köparen.Som svar på din fråga är det alltså okej att butiken väljer att omleverera istället för att häva köpet under förutsättning att det inte blir en stor olägenhet för er som köpare. Hoppas att detta svar hjälpte er! :)Med vänliga hälsningar,

Fråga om olovlig avlyssning av ett samtal när avlyssningen skedde i hemlighet av en tredje part som inte deltog i samtalet. Även fråga om lagligheten av att sprida vidare en olovligen framställd inspelning

2017-06-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag och min familj har blivit inspelade under privat samtal av en tredje part som inte deltagit i samtalet. Inspelning skedde i ovisshet av oss och inspelningen har sparats och skickat runt till våra när och kära och grannar. Är detta lagligt?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om det var brottsligt av den tredje parten att spela in samtalet och att sedan sprida inspelningen vidare.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDen tredje partens agerande skulle kunna utgöra olovlig avlyssning, vilket är ett brott. Jag kan dock inte ge någon fullständig bedömning, mot bakgrund av dina uppgifter.Spridandet av inspelningen skulle i vissa fall kunna vara ett brott, men jag saknar närmare uppgifter för att kunna bedöma frågan.Olovlig avlyssningSom jag förstår din fråga skedde du och din familjs privata samtal inte över telefon eller något liknande.Det lagrum som främst är relevant i ditt fall är då 4 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700) (BrB). Paragrafen reglerar brottet olovlig avlyssning. Enligt den föreligger olovlig avlyssning om följande kriterier är uppfyllda:1. Gärningsmannen avlyssnar eller tar upp tal av visst slag.2. Det tal som avlyssnas eller tas upp uttrycks i en sammankomst som allmänheten inte har tillträde till, och som gärningsmannen inte själv deltar i eller har obehörigen berett sig tillträde till.3. Gärningen sker med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel.4. Gärningen sker i hemlighet.5. Gärningen skedde utan lov från någon av de vars tal avlyssnades eller togs upp.Det sagda innebär att om en utomstående t.ex. spelar in din familjs samtal i hemlighet och utan lov från er är kriterierna i 4 kap. 9 a § BrB uppfyllda. För att det ska finnas något brott krävs dock utöver det bl.a. att personen hade uppsåt till omständigheterna som uppfyllde brottsbeskrivningen, se 1 kap. 2 § första stycket BrB.Ditt fallI ditt fall har den tredje parten tagit upp ert samtal, genom att spela in det. Det var ett privat samtal som den tredje parten inte deltog i eller hade tillträde till. Eftersom det var en inspelning måste gärningen ha skett med ett tekniskt hjälpmedel. Som jag förstår det var inspelningen också hemlig för er som deltog i samtalet.Det framgår dock inte av din fråga om den tredje parten hade tillstånd att spela in samtalet från någon av er som deltog i samtalet. Från din beskrivning antar jag att så inte är fallet.Det framgår inte heller av din fråga om den tredje parten t.ex. visste om att inspelningen var olovlig eller inte.Jag kan alltså inte ge något slutligt svar om det finns ett brott. Mot bakgrund av dina uppgifter skulle det dock sannolikt kunna röra sig om ett brott.Spridandet av inspelningenSannolikt sett är det inte brottsligt av den tredje parten att sprida inspelningen vidare. I vissa fall skulle något sådant möjligen kunna falla under t.ex. 5 kap. 1 § BrB såsom förtal. Jag saknar dock uppgifter att göra någon mer ingående prövning av ditt fall.Vill du läsa mer om förtal kan jag rekommendera följande tidigare svar på Lawline: När är det fråga om förtal?Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med olovlig avlyssning och andra brott är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Uppsägning under provanställning

2017-06-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min arbetsgivare har avbrutit min provanställning utan orsak. Både jag och mina kollegor är chockade. Alltid skött mitt jobb. Inte fått några varningar eller på något sätt fått veta att detta skulle komma.Jag vet att det är personligt men det gör det inte rätt ändå! Min chef och hans chef håller varandra om ryggen och skyddar sitt. De är medvetna om att de gjort fel och försöker nu få ett nytt möte med mig för att förklara sig.Vad ska jag göra? Känner mig kränkt och mycket besviken och vill inte bara låta dem göra såhär utan konsekvenser.Fler i personalen har problem med både min chef och hans chef.Jag är inte med i facket pga tidigare dåliga erfarenheter.Tacksam för svar och hjälp att komma vidare.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst, jag beklagar att du blivit uppsagd.Frågor om anställning och uppsägning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), se lagen här. Jag kommer att gå igenom reglerna om provanställning och uppsägning.ProvanställningEn provanställning får löpa i högst sex månader. Efter det ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning eller avslutas av antingen arbetsgivare eller arbetstagare. Vill någon av arbetstagaren eller arbetsgivaren inte att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning ska motparten säga till om det som senast när provanställningen går ut. Om arbetsgivare och arbetstagare inte har avtalat om något annat får provanställningen avbrytas även innan provanställningen går ut (6 §). UppsägningNär arbetsgivaren säger upp en arbetstagare krävs saklig grund för uppsägningen (7 §). Saklig grund för uppsägning kan sägas vara arbetsbrist eller personliga skäl hos arbetstagaren. Vid uppsägning av en provanställning behöver arbetsgivaren däremot inte ange några objektiva skäl. Arbetstagaren bör däremot få underrättelse om provanställningens avslutande minst två veckor i förväg (31 §).I detta fallOm det är så att du och din arbetsgivare inte avtalat bort möjligheten att avbryta provanställningen innan den går ut så har din arbetsgivare rätt att avbryta din provanställning. Arbetsgivaren behöver inte ange någon orsak för att avbryta provanställningen. Det finns tyvärr heller ingen möjlighet till rättslig prövning av arbetsgivarens beslut att avsluta en provanställning.Däremot så kan ett avbrytande av en provanställning prövas enligt diskrimineringsrättsliga grunder. Det innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera en arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om uppsägningen inte går att hänföra till någon av dessa grunder finns det tyvärr inget sätt att angripa arbetsgivarens beslut.Om du skulle behöva ytterligare rådgivning av en jurist rekommenderar jag att du bokar en tid med en av Lawlines jurister på http://lawline.se/boka.Vänligen,

Återkallelse av körkort och andra påföljder vid enstaka narkotikabrott

2017-06-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Åkte fast med kokain i blodet under en utekväll. Inte en stor mängd men tillräckligt. Jag har haft körkort i cirka 6 månader (fortfarande prövotid dvs) hur stor är chansen att jag blir av med körkortet och vilka fler följder kan komma? Är sedan tidigare ostraffad och under 20 år.
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att dela upp frågan i två delar, en del gällande körkortet och en del gällande andra påföljder. Körkortet Om vi börjar med körkortet så kan ett körkort återkallas. Det finns olika grunder för att man ska kunna återkalla ett körkort. Ett av dessa är att en person anses vara opålitlig ur ett nykterhetshänseende och att det då anses att personen inte bör ha körkort. Detta regleras i 5 kapitlet 3 § 5 punkten körkortslagen, https://lagen.nu/1998:488#K5P3S1. Att inte vara pålitlig ur ett nykterhetshänseende innebär att man tittar både på alkohol och narkotika. Således kan det vara så att ett körkort kan dras in på grund av narkotikabrott. I ditt fall tror jag dock inte att du kommer att bli av med körkortet. Domstolen har tidigare bedömt att det inte fanns grund att ta körkortet i ett fall när en person dömts för ringa narkotikabrott (mindre allvarlig form av narkotikabrott) två gånger (detta fall heter RÅ 1992 ref 1 om du vill läsa det). Domstolen tyckte i detta fall att det faktum att personen i fallet dömts för narkotikabrott två gånger inte ansågs visa på att det fanns ett narkotikaberoende. I detta fall handlade det dock om cannabis. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det tidigare inte ansetts som en grund att ta körkortet när det handlat om enstaka mindre narkotikabrott. Att tänka på är dock att det handlat om cannabis och det inte är helt säkert att en precis likadan bedömning görs i ditt fall. Andra påföljder Om vi går vidare till andra påföljder för narkotikabrott så regleras detta i narkotikastrafflagen. Det finns olika slags narkotikabrott. I ditt fall handlar det om användning av narkotika och detta regleras i 1 § 6 punkten i lagen (se https://lagen.nu/1968:64#P1S1). Enligt samma paragraf så är straffet för narkotikabrott fängelse i högst tre år. Om man bedömer att brottet är ringa (mindre allvarligt) så är straffet böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § https://lagen.nu/1968:64#P2S1). Det man tittar på för att bedöma om det är ett mindre allvarligt brott är mängden narkotika och arten. Exakt vilken påföljd du kommer att få går inte att säga. Det är upp till domstolen att göra denna bedömning. Det faktum att du inte har fyllt 21 år kan dock göra att du får ett lindrigare straff. Domstolen får nämligen döma till lindrigare straff för personer under 21 år enligt 29 kapitlet 7 § brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K29P7S1. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning