Godkännande och klander av testamente

2014-11-20 i Testamente
FRÅGA |Hej, En fråga angående arvsskifte. Inga bröstarvingar. Testamente finns där min sambo ärver allt. Bouppteckningen gjordes och godkändes av skatteverket för 6 månader sedan. Av 14 dödsbodelägare har 12 svarat att de godkänner testamentet. Av de två återstående har den ena inte svarat alls och den andra returnerat kopian av testamentet rivet i småbitar. Hur kan hon gå vidare?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!För att arvet ska kunna fördelas enligt ett testamente måste det vinna laga kraft. Det gör det antingen genom att delges arvingarna och ingen klandrar det inom 6 månader, eller genom att arvingarna godkänner testamentet, 14 kap. 4 § ärvdabalken. Både legala arvingar och legala efterarvingar ingår i kretsen av de som ska delgivas/godkänna testamentet.Dödsbodelägaren har 6 månader på sig att klandra testamentet, räknat från delgivningsdatumet. Om dödsbodelägaren inte klandrar testamentet inom denna tidsfrist så vinner det automatiskt laga kraft. Detta gäller oavsett om dödsbodelägaren vägrar godkänna p.g.a. formfel eller av känslomässiga skäl.Klandertalan måste således lämnas in till tingsrätten inom 6 månader räknat från delgivningsdatumet, 14 kap. 5 § ärvdabalken. Att personen i fråga skickade tillbaka testamentet rivet i småbitar spelar således ingen roll, personen måste skicka in en klandertalan till tingsrätten för att bestrida giltigheten av testamentet. Under förutsättning att formkraven för ett giltigt testamente är uppfyllda kommer inte en klandertalan vinna bifall, dvs. testamentet kommer skiftas ut till sin sambo enligt testatorns önskan. Dödsbodelägaren kan dock "skjuta upp" arvsskiftet med stöd av 14 kap. 4 § ärvdabalken. Så din sambo kan endast vänta och se om någon klandertalan lämnas in till tingsrätten inom tidsfristen.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Gåva av enskild egendom till make

2014-11-20 i Gåva
FRÅGA |Hej! Kan man genom gåva ge bort tillgångar till sin man som man fått som enskild egendom genom arv? Måste gåvan registreras hos tingsrätt för att gälla och vara juridiskt bindande?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Att egendom gjorts till makes enskilda egendom medför endast att egendomen inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning mellan makarna, se 7 kapitlet 1 § och 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken. Såtillvida inte den person som arvtagaren ärvde egendomen från föreskrivit i ett testamente att arvtagaren inte får överlåta egendomen till någon annan, utgör det faktum att egendomen är arvtagarens enskilda egendom i sig inget hinder mot att genom gåva överföra egendomen till andra.För att en gåva till make ska vara bindande såväl mellan makarna som mot den givande makens borgenärer krävs enligt 8 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken att gåvan registreras. En  ansökan om en sådan registrering ska enligt 16 kapitlet 2 § första stycket Äktenskapsbalken göras hos skatteverket. Till en sådan ansökan ska enligt 16 kapitlet 2 § andra stycket Äktenskapsbalken fogas den handling som ska registreras, i ert fall det gåvobrev som du och din make skrivit under. Om ni inte upprättat ett gåvobrev ska istället, tillsammans med ansökan, uppgifter om gåvan lämnas i en handling som undertecknats av dig och din make.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Omförhör i hovrätten

2014-11-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |1.Finns det några begränsningar för vilka uppgifter från förundersökning i brottmål som kan användas som bevis i hovrätt. Om t.ex. delar av förhör med vittne i förundersökning inte explicit åberopats i tingsrätt, t.ex motstridiga vittnesuppgifter från olika förhörstillfällen, kan dessa uppgifter då inte åberopas i hovrätten. 2.Om den tilltalades ombud i ett brottmål inte följer instruktioner från den tilltalade och avstår att åberopa bevis, t.ex. i förundersökning som den tilltalade vill åberopa, det blir fällande dom, ombudet entledigas pga av undermålig prestation i huvudförhandling i tingsrätt, domen överklagas till hovrätt, kan då inte bevis från förundersökning åberopas i hovrätt trots att de var kända men inte explicit åberopades i tingsrätten, dvs utgör inte ombudets instruktionstrots en giltig grund för att åberopa i tingsrätten kända men ej av ombudet åberopade bevis ?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Jag antar att du vill ställa nya frågor till vittnen/målsägande/tilltalad som redan hörts i tingsrätten?Huvudregeln är att den muntliga bevisningen som finns ska presenteras genom att ljud- och bildupptagningen från tingsrätten spelas upp. En förutsättning för att en förhörsperson ska få höras på nytt i hovrätten är att ytterligare frågor behöver ställas (se 35:13 rättegångsbalken).Nya frågor bör tillåtas om de kan antas tillföra målet något som inte omfattas av tidigare bevisupptagning och inte kan vägras då det anses obehövligt (se 35:7 och 36:17  rättegångsbalken). Utgångspunkten är dock att ny bevisupptagning (vittnesförhör) normalt inte ska ske i hovrätten. Ifall du vill ställa ytterligare frågor måste du (eller ditt nya ombud) därför ge domstolen ett fullständigt underlag för prövningen av om frågorna ska tillåtas. Detta underlag måste innehålla uppgifter om varför omförhör bör hållas eller nya frågor ställas, samt vad de ska bevisa.Mitt råd är alltså att uppge för hovrätten att du har nya frågor du vill ställa (ha ett omförhör) och sedan motivera varför. Det låter som att det är av hög vikt för målet och då borde det godkännas. Ditt nya ombud kan hjälpa dig med detta.Vänliga hälsningar,

Rätt till barnpension vid flytt hemifrån

2014-11-20 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Har X rätt till barnpension om hon studerar på gymnasienivå med rätt till studiebidrag och inte är skriven på samma adress som sin kvarlevande mor? Modern hävdar att så inte är fallet, att X förlorar sin barnpension i samma skede som hon skriver sig hos sin pojkvän som är genomsnittligt avlönad. Vad säger lagen?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätt till barpension framgår av socialförsäkringsbalken (SFB) och den hittar du här https://lagen.nu/2010:110Av 78:2 SFB framgår att ett barn har rätt till barnpension om ena eller båda föräldrarna har avlidit och föräldern/föräldrarna var försäkrade enligt SFB 4 och 6 kapitel. Detta innebär att föräldern måste ha förvärvsarbetat i Sverige, SFB 6:6.Eftersom X i nuläget verkar ha barnpension utgår jag ifrån att det inte är ett problem.Rätten till barnpension går inte förlorad om X flyttar hemifrån utan det utgår enligt kriterierna redovisade ovan fram tills att X fyller 18 år, 78:4 SFB.Dessutom har X rätt till förlängd barpension fram till juni det året X fyller 20 om X studerar på grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola, 78:5 stycke 1 punkt 2 SFB, studiestödslagen 2:2, https://lagen.nu/1999:1395.Behöver du hjälp med att vidta åtgärder som nämnts är du välkommen att kontakta oss, på tfn 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen 

Ändring av testamente

2014-11-20 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag har i ett inbördes testamente med min man delat arvet mellan vår gemensamma son och makens särkullbarn 50/50.Jag vill nu ändra testamentet så att enbart vårt gemensamma barn ärver det som är min enskilda egendom. Vi är alla i livet.Vad behöver jag ta hänsyn till i detta fall? Tack,
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Vill man ändra något ett tidigare testamente kan man göra det på olika sätt. Det enklaste och säkraste sättet är att förstöra testamentet och upprätta ett helt nytt testamente. På så sätt blir det tidigare testamentet ogiltigt, se 10 kap. 5 § ärvdabalken (ÄB). Man kan även ändra eller lägga till i det befintliga testamentet, men överstrykningar och ändringar kan leda till att testamentet blir otydligt och i slutänden ogiltigt. Ett tillägg i testamentet måste ske i samma form som gäller för upprättande av testamente, dvs. att det ska upprättas skriftligt och undertecknas av den som testamenterar och bevittnas av två personer. Vittnena ska känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte veta innehållet i testamentet. Båda vittnena ska samtidigt vara närvarande när testator undertecknar handlingen. Den som är under 15 år kan inte bevittna ett testamente.Nära släktingar - bl.a. föräldrar, barn eller deras makar, testators make eller syskon - kan inte vara vittnen. Inte heller den som får ett arv enligt testamentet eller den personens make eller nära släktingar. Se 10 kap. ÄB.Testamentet bör formuleras enkelt men så tydligt och detaljerat som möjligt, så att tolkningstvister undviks. Det är till fördel att ange i det nya testamentet att det upphäver det gamla testamentet och därmed ersätter det. När någon av er går bort kommer din enskilda egendom ingå i den bodelning som då görs mellan den avlidne makens dödsbo och den efterlevande maken. Avlider du först kommer sålunda din enskilda egendom oavkortat ingå i din kvarlåtenskap, och tillfalla ert gemensamma barn. Emellertid har ert gemensamma barn inte rätt att få ut arvet efter dig förrän även din make har gått bort, eftersom kvarlåtenskapen ska tillfalla efterlevande make med fri förfoganderätt, enligt 3 kap. 1 och 2 §§ ÄB. Skulle din man gå bort först kommer din enskilda egendom aldrig ingå i hans kvarlåtenskap och således heller inte tillfalla hans arvsberättigade barn. Alltså kommer din mans särkullbarn aldrig ärva din enskilda egendom, oavsett av vem av er som avlider först. Men i och med att ni har angett i tidigare testamente att även särkullbarnen ska ärva den kan det vara bra att vara extra tydligt vad det gäller den biten i antingen ett nytt testamente eller i ändringen/tillägget till det gamla testamentet. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K10.Hoppas det var svar på sin fråga! Lycka till!Vänligen,

Polisanmälda?

2014-11-20 i Förundersökning
FRÅGA |Hej ! Om vi säger att jag och en kompis snor en vara för 500 kr var och går ut och det börjar pipa. Men att ingen jagar oss men att vi springer och folk på stan ser det. Ingen tar oss eller ens pratar med oss, kan vi bli tagna för något då ? Eller bli anmälda eller få något på registret eller ens straffade.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det kan vara så att inget kommer hända men ni behöver inte bli tagna på en gång för att bli anmälda, ni kan meddelas om detta senare. Ifall ni sedan hamnar i brottsregistret och straffade så måste ni ha blivit dömda.Återkom gärna om du undrar mer vad som eventuellt skulle kunna hända senare.Vänliga hälsningar,

Reglering av tillgångar och arv inför ett stundande giftermål

2014-11-20 i Make
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo ska gifta oss.Jag äger en bostadsrätt samt betydligt större övriga tillgångar än min sambo.Vi båda har även barn ifrån tidigare äktenskap.Jag vill inte att min framtida frus barn ska få ärva mig.Jag vill dock att min framtida fru ska kunna bo kvar i bostadsrätten.
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Till skillnad från sambor så ärver makar varandra. Enligt 3:1 ärvdabalken ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Undantag finns för särkullbarn till den avlidne maken. Dessa kommer ärva hela sin del av arvet om de inte gör ett arvsavstående enligt 3:9 ärvdabalken. Med arvsavstående menas att den efterlevande maken ärver även särkullbarnens andel med fri förfoganderätt. Särkullbarnen har då efterarvsrätt när den efterlevande maken sedan avlider. Dina barn kommer med andra ord att ärva din del av er gemensamma egendom såvida du inte väljer att reglera saken eller dina barn gör ett arvsavstående.När äktenskap upplöses, vid äktenskapsskillnad eller om någon av makarna avlider, ska bodelning ske enligt 9:1 äktenskapsbalken. Bodelningen sker i grova drag genom att makarnas samlade giftorättsgods delas lika mellan makarna. Om ni inte reglerar saken kommer hälften av det ni äger tillsammans att tillfalla din blivande maka, och detta kommer senare att ärvas av hennes arvingar när hon avlider.Ni kan reglera ert förmögenhetsförhållande genom ett äktenskapsförord enligt 7:3 äktenskapsbalken. Ni kan då bestämma att egendom ska vara er enskilda, och denna egendom kommer därmed inte att ingå vid en bodelning. Efterlevande makes arvsrätt omfattar dock även enskild egendom som den avlidne lämnar efter sig, vilket gör att det är inte garanterat att enskild egendom tillfaller dina bröstarvingar. För att se till att dina barn i förlängningen ärver din enskilda egendom, och även att din fru får sitta kvar i orubbat bo om du skulle avlida först, så kan du reglera detta genom ett testamente. Du kan t.ex. testamentera att din fru ärver allt med fri förfoganderätt, och göra dina barn till sekundosuccessorer enligt 12:1 ärvdabalken. Med fri förfoganderätt innebär det att din fru fritt får disponera över egendomen, men hon får inte lov att förfoga över den genom att testamentera bort den. Med sekundosuccessorer menas att egendom som tillkommer din fru ska tillfalla dina barn sedan din fru gått bort.Dina barn har alltid rätt att få ut sin laglott när du går bort, oavsett testamente. Det finns en del att tänka på när man utformar dessa dokument, och du kan via vår avtalstjänst få hjälp med att upprätta t.ex. ett testamente eller ett äktenskapsförord, se vår hemsida. Du kan även boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på upprättande av testamente och äktenskapsord. Du kan boka tid direkt via vår hemsida.Med vänliga hälsningar

Fel i fastighet enligt 4 kap 19 § JB

2014-11-20 i Fel i fastighet
FRÅGA |Tim och Tom som nyligen ingått partnerskap har beslutat sig för att köpa sig ett eget litet hus. De går på visning av ett hus, en bit ovanför staden, som ligger vid en liten sjö. Tim och Tom blir överförtjusta och deltar i en budgivning som de vinner. Kort tid efter tillträdet upptäcker Tom att det läcker in vatten från taket. Tim å sin sida upptäcker att det ryker in när de eldar i den öppna spisen. Slutligen blir de tillsammans varse att tomten inte är så stor som framgick av köpekontraktet. Tim och Tom minns tydligt att säljaren garanterade att den öppna spisen fungerade felfritt. Dessutom hade Tim upptäckt en fuktfläck i taket vid visningen, men lugnades av att säljaren upplyst om att taket var omlagt under förra sommaren. Tomtens storlek hade aldrig diskuterats. Tom tar kontakt med säljaren. Denne vägrar dock att lyssna på klagomålen. Tim och Tom är rejält besvikna, vad finns det för råd och hjälp att lösa problemen, vad finns det för juridiska åtgärder?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Enligt 4 kap 19 § jordabalken har Tim och Tom som köpare av fastigheten rätt till avdrag på köpeskillingen om det föreligger ett konkret fel i fastigheten som inte stämmer överens med avtalet eller avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Av 4 kap 19 § 2st jordabalken framgår att köparen har en långtgående undersökningsplikt vid fastighetsköp. Pliktens omfattning är beroende av faktorer som exempelvis fastighetens skick, ålder samt vad säljaren givit för garantier och utlåtanden om fastigheten. Köparen skall genomföra en så noggrann undersökning som kan begäras av en person utan specialkunskaper men med normala erfarenheter. Undersökningsplikten har visat sig enligt praxis även omfatta svåråtkomliga utrymmen. Vid tecken på skada ökar köparens undersökningsplikt och vid lugnande besked/uttalanden från säljarsidan minskar den. Utifrån detta skall nu avgöras om felen på Tim och Toms fastighet går att åberopa.Vatten rinner in genom taket: Detta utgör ett konkret fel enligt 4 kap 19 § jordabalken. Att Tim upptäckt en fuktfläck på visningen och fått ett lugnande besked av säljaren är avgörande för Tim och Toms möjlighet att åberopa felet. Säljarens lugnande beskedet utgör en direkt utfästelse, och sådana kan åberopas som fel om de visar sig osanna. Ryker in när man eldar i spis: Detta utgör ett konkret fel enligt 4 kap 19 § jordabalken. Om felet går att åberopa avgörs genom en avvägning mellan köparens undersökningsplikt och informationen som erhållits från säljarsidan. I detta fall har Tim och Tom garanterats av säljaren att den öppna spisen fungerar felfritt. Genom löftet blir säljaren bunden och garantin kan därmed åberopas eftersom den öppna spisen inte fungerar.Tomtstorleken: Att tomten är mindre än vad som följer av köpekontraktet utgör ett konkret fel och skall bedömas enligt 4 kap 19 § jordabalken. Rättsläget kan här ytterligare klargöras med hjälp av praxis. I rättsfallet NJA 1983 s.858 hade köparen fått uppgift om tomtstorleken från fastighetsmäklare, fastighetsbeskrivning samt muntligen från säljaren på en direkt fråga om tomtens storlek. I fallet ansågs uppgifterna om tomtstorleken innebära en utfästelse från säljarsidan som befriade köparen från ytterligare undersökningplikt avseende tomtstorleken. Köparen hade på grund av den information som erhållits från säljarsidan rätt till avdrag på köpeskillingen svarande mot avvikelsen.I Tim och Toms fall framgår tomtstorleken av köpekontraktet och har inte diskuterats ytterligare, men även här avviker den verkliga tomstorleken från vad Tim och Tom förutsatt när de köpte fastigheten och vad som framgick av kontraktet.Uppgiften om tomtstorleken är en direkt utfästelse och avvikelsen bör kunna åberopas.De fel som upptäckts av Tim och Tom kan åberopas enligt 4 kap 19 § jordabalken som hänvisar till 4 kap 12 § i samma lag. Av denna paragraf framgår att det finns möjlighet att erhålla prisavdrag för felen alternativt hävning av köpet om skadorna är av väsentlig betydelse.Om Tim och Tom anser felen så allvarliga att de vill häva köpet skall de väcka talan vid domstol inom ett år från tillträdet, annars finns det risk för att hävningsrätten går förlorad enligt 4 kap 12 § 2st. I annat fall aktualiseras prisavdrag. Detta skall beräknas enligt 4 kap 19c § och motsvara skillnaden mellan fastighetens värde i avtalsenligt respektive felaktigt skick vid tidpunkten för tillträdet. Tim och Tom kan utöver prisavdrag även ha rätt till skadestånd enligt 4 kap 19 § 1st andra meningen med åberopande av säljarens garantier och utfästelser som visat sig vara felaktiga. En annan sak som är viktig att tänka på är att Tim och Tom bör meddela säljaren om felen så snart dessa upptäckts eftersom reklamationstiden är begränsad enligt 4 kap 19 a §.Observera även att möjligheten att åberopa fel preskriberas under alla omständigheter efter tio år från tillträdet enligt 4 kap 19 b §.