Ersättning för transport av reklamerad vara

2014-07-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Har ringt Lidl o reklamerat en matvara för 254kr, vilket godtogs. Varan skall lämnas i deras butik och jag sa att jag ville ha reseersättning. Dock vill de inte stå för den kostnad jag får om 140kr för min färdtjänst. De vill ersätta med 18kr/mil, vilket skulle bli ca 44kr. Jag har ingen bil och kan inte heller åka kommunalt. Kunde jag det hade jag inte fått färdtjänst beviljad. Detta är ingen butik jag regelbundet besöker. Händer kanske 3ggr/år, då jag får åka med en granne. Vad gäller i mitt fall?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Av 30 och 32 §§ konsumentköplagen följer att köparen av en vara har rätt till ersättning för utgifter som föranleds av ett fel, förutsatt att inte felet berott på ett hinder utom säljarens kontroll (ung. ett oövervinnligt hinder som ej kunnat förutses).Vad beträffar kostnader för transport av vara anges i lagens förarbeten att köparen normalt får "finna sig i ett visst besvär till följd av de krav han gjort gällande på grund av ett fel" samt att "[praktiska] hänsyn talar för att köparen också får svara för t.ex. återlämnande av varan eller återtransport till säljaren vid hävning eller omleverans när det är fråga om en mindre vara". Emellertid anges därutöver att särskilda utgifter som ej hör till det normala skall ersättas av säljaren.Utöver det sagda måste såväl 34 § som 42 § nämnda lag beaktas då ersättningsskyldighetens storlek bestäms. Av förstnämnda paragraf följer att skadeståndet skall jämkas om det med hänsyn till säljarens ekonomiska förhållanden vore oskäligt; så torde knappast vara fallet här. Ej heller synes 42 § kunna föranleda någon nedsättning av skadeståndet då det i den enkom stadgas att den skadelidande är pliktig att "vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada". Att vänta åtskilliga månader för att kunna samåka med en bekant är knappast att betrakta som skäligt.Sammantaget bör Du således få ersättning för de särskilda kostnader din transport medför (förutsatt att felet ej legat utom säljarens kontroll). Vore Lidl inte villiga att samarbeta rekommenderar jag dig att kontakta din kommuns konsumentvägledare, vilken kan nås via Konsumentverkets hemsida.Konsumentköplagen finner Du här.Vänligen,

Ansökan om att anhörig från utlandet ska få flytta till Sverige

2014-07-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag är Syrisk medborgare och har nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Jag vill nu ta hit min fästmö från Syrien och vi avser att gifta oss i Sverige. Vad ska jag göra?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!För att en person ska få flytta till sin familj eller anhörig i Sverige behöver personen ett uppehållstillstånd. Hur man ansöker om uppehållstillstånd och mer information om processen hittar du på http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige.html. Jag rådger dig att kontakta Migrationsverket för hjälp.Vänligen,  

Hindra felaktig folkbokföring

2014-07-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan en person folkbokföra sig på min adress (bostadsrätt) utan mitt medgivande? Vad kan jag göra för att förhindra det?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Enligt 6§ folkbokföringslagen ska en person folkbokföras där denne är att anse som bosatt. Var en person ska anses vara bosatt framgår av 7-13§§. Huvudregeln är att en person ska anses vara bosatt där denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, se 7§. Vill du hindra att en person står folkbokförd på din adress kan du anmäla detta till Skatteverket. Om Skatteverket gör bedömningen att en person är felaktigt folkbokförd kan de förelägga denne att folkbokföra sig på rätt adress, se 31§. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite, se 37§.Folkbokföringslagen hittar du här.Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,

Enskild egendom genom avtal?

2014-07-28 i Bodelning
FRÅGA |om ena partnern äger en fastighet när man ska gifta sig kan man skriva ngt avtal att fastigheten inte kommer att räknas som gemensam om det skulle bli bodelning eller liknande....
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, se 7:1 Äktenskapsbalken. Betydelsen av att viss egendom är giftorättsgods är att den kommer att ingå i en framtida bodelning, se 10:1 ÄktB. 7:2 ÄktB reglerar hur man kan tillskapa enskild egendom. Betydelsen av att viss egendom är enskild egendom är att den inte kommer att ingå i en framtida bodelning. I den nyssnämnda paragrafen sägs inget om att två makar genom ett vanligt avtal kan göra viss egendom enskild. Slutsatsen är då att det inte heller är möjligt. Endast genom äktenskapsförord - som förvisso är en form av ett avtal - kan två makar göra viss egendom enskild.

Sambo vägrar bodelning

2014-07-29 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan, jag och mitt ex delade på oss och då han fortfarande har boende vill jag ha betalt för alla möbler vi har köpt ihop. Han total vägrar, vart ska jag vända mig?
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för din fråga!Du har rätt att begära att samboegendomen, i det här fallet bohag/möbler som förvärvats för gemensam användning, fördelas mellan er genom en bodelning. En bodelning skall genomföras på begäran av någon av samborna, och den andra sambon kan inte vägra att bodela, se lagtext https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Bodelningen är ett avtal som du och din f.d. sambo kan upprätta genom en överenskommelse. Om ditt ex vägrar att göra bodelning är mitt förslag att du kontaktar en familjerättsjurist som kan hjälpa er att genomföra en bodelning. Det finns även möjlighet att anlita en bodelningsförrättare att sköta bodelningen. Bodelningsförrättaren förordnas av domstol (vänd dig till din lokala tingsrätt) och betalas normalt av samborna hälften var. Det kan dock bli kostsamt, varför det bästa vore att så snart som möjligt kontakta en familjerättsjurist och försöka få till stånd ett bodelningsavtal. Din f.d. sambo kan alltså inte vägra att genomföra en bodelning. Hoppas att det löser sig för dig på bästa sätt!Vänliga hälsningar,

Delägare i samägd fastighet vill sälja fastigheten

2014-07-28 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej. Jag äger 50% i ett fritidshus med min syster som också har 50 %. Nu vill jag sälja, men inte syster, hur gör man ?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Vid samägande av en fastighet har var och en av delägarna rätt att ansöka till domstol om att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion, se 6 § samägandelagen https://lagen.nu/1904:48_s.1. Hela fastigheten bjuds då ut till försäljning. Ett förordnande om försäljning får dock inte meddelas om någon av delägarna kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Man har också rätt att avtala om att delägare inte ska få utnyttja den förstnämnda rättigheten.Enligt 9 § samma lag har var och en av de andra delägarna rätt att yrka att man fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas. Alltså kan du ansöka till domstolen om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion. Ansökan ska lämnas till domstolen på orten där fastigheten finns, se 18 § samägandelagen. Lycka till!Vänligen,

Efterlevande makes egendom i arvskifte?

2014-07-28 i Make
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss snart, jag har sedan tidigare 2 barn. Min sambo och jag har gemensamt köpt hus som vi bott i ett antal år. Han äger skog och en fastighet sedan tidigare. Om jag skulle avlida vet jag att mina barn skall ha ut sin lagliga del direkt, men kan jag genom testamente och ett äktenskapsförord skapa trygghet för min sambo så att hans tidigare mark/skog o fastighet inte är med i denna arvs del? Kan jag sedan skriva ett testamente där jag tilldelar vissa möbler m.m. direkt till mina barn?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Då en avliden är gift vid sin död ska en bodelning mellan makarna göras innan arvskifte kan göras, Ärvdabalken 23:1 (här). Bodelningen sker enligt äktenskapsbalkens regler (här) och innebär att båda makarnas giftorättsegendom delas lika mellan den kvarlevande maken och dödsboet. All egendom är giftorätt om den inte har gjorts till enskild egendom, t.ex. genom äktenskapsförord. Den make som har mest egendom kommer att få utge egendom till ett värde som motsvarar skillnaden till den andra maken, eller till dödsboet. Är det din man som har störst nettotillgångar kommer han vara tvungen att utge en summa pengar eller egendom, men det kommer att vara hans val vilken egendom som han vill utge, ÄktB 11:7.Det innebär att ni kan skriva ett äktenskapsförord om att din makes fastighet och skog ska vara hans enskilda egendom, då kommer den inte ingå i bodelningen och kan inte överföras till dödsboet. Detta kommer att innebära att din make kommer att få en större del av er gemensamma giftorätt och därmed kommer dödsboet, och dina arvingar, att få en mindre andel än annars. Då fastigheten och skogen är din makes egendom kan du inte förfoga över denna genom ett testamente. Till dina barn kan du testamentera viss egendom. Det ska framgå vilken egendom som testamentet avser. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av dig och två vittnen, se Ärvdabalken kap. 10 (här)Vill du ha hjälp att upprätta ett testamente eller äktenskapsförord kan du vända dig till våran våran avtalstjänst som du kommer till genom att klicka här.Vänligen,

Narkotikabrott - ringa

2014-07-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad bettyder narkotikabrott (ringa brott) undrar om min 20 åring pojke.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen, se här.Enligt lagens 1 § gäller följande. Den som olovligen1. överlåter narkotika,2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.Enligt lagens 2 § gäller följande. Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex mån