Möjligheter att utföra ändring av faderskap

2015-01-27 i Faderskap
FRÅGA |hej jag blev gravid å min dåvarande kille var hemma hos mig då. tänkte ej så mkt på det. han skrev på faderskapsintyg. nu är ja sambo med min nya, vi har alltid kännt varran. han misstänker han är far till barnet då vi träffades runt den perioden jag blev gravid. detta tänkte jag inte så mkt på då utan trodde värkligen mitt ex var far.han vill göra faderskapstest då pojken är väldigt lik honom. hur går man tillväga med ett faderskapatest när det redan står någon annan som far?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Jag har tolkat det som att ditt ex har fått sitt faderskap fastställt genom bekräftelse eller dom i enlighet med 1 kap 3 § föräldrabalken. Om det skulle visa sig (genom ett faderskapstest) att det är din nuvarande sambo som är far till barnet skall rätten förklara att den bekräftelse som lämnats gentemot ditt ex skall sakna verkan mot honom. Det innebär att han inte längre skall anses vara fader till barnet. Detta följer av 1 kap 4 § 3 st föräldrabalken. För att fastställa att din sambo är fader till barnet ankommer det på socialnämnden att göra en utredning. I samband med denna skall nämnden inhämta upplysningar från modern. I detta skede bör du låta nämnden ta del av din sambos faderskapstest om han på eget initiativ gjort ett sådant.. Om faderskapsfrågan kan bedömas med tillräcklig säkerhet genom utredningen skall din sambo få tillfälle at bekräfta faderskapet. Detta framgår av 2 kap 4-5 §§ föräldrabalken. Under förutsättning att ett faderskapstest har gjorts av din sambo och det visar att han är fader till barnet kommer socialnämnden troligen låta din sambo bekräfta faderskapet. Genom detta kommer han sedan vara att betrakta som fader till din son. Hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall - Fordonsvrak

2015-01-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad menas med 'fordonsvrak', kan en välfungerande bil. besiktigad, skattad, försäkrad bil skrotas bara för att sju dagar stått på en kundparkeringsplats på en köpcentrum?Umeå kommun med hänvisning till Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall har skrotat min besiktigad , skattad, försäkrad , väl fungerande bil efter att bilen varit parkerad på en kundparkering i 7 dygn, ingen delgivning,eller underrättelse delgetts,Frågan är vad betraktas som 'FORDONSVRAK'enligt lagen ovan.Vänligen vägled lagtextens tolkning av fordonsvrak
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Dina frågor rör som jag förstår det om en bil kan skrotas efter att ha stått på en kundparkeringsplats vid ett köpcentrum i 7 dagar och vad som avses med definitionen "Fordonsvrak". Har en bil under minst sju dygn i följd varit parkerad i strid mot parkeringsbestämmelserna så får bilen flyttas, enligt 2 § 2 st. lagen (1982:129) om förflyttning av fordon i vissa fall. Denna bestämmelse hittar du (https://lagen.nu/1982:129#P2S2). Om bilen flyttats med stöd av den ovan nämnda regel, det vill säga om bilen varit parkerad i strid mot parkeringsbestämmelserna i minst sju dygn i följd och flyttats, så ska bilen förvaras på en uppställningsplats eller ställas nära den plats där bilen hittades så att bilen lätt kan återfinnas. Det framgår av 3 § 1 st i samma lag, (se https://lagen.nu/1982:129#P3S1). Skulle bilen klassas som ett fordonsvrak så ska bilen istället skrotas eller undanskaffas på annat sätt så snart de lämpligen kan ske. De följer också av 3 § men av 2 st (se https://lagen.nu/1982:129#P3S2).Vad är då ett fordonsvrak? Det framgår av 1 § i samma lag, i 3 p vad som menas med ett fordonsvrak (se https://lagen.nu/1982:129#P1S1). För att du enkelt ska kunna se vad lagstiftaren menar är ett fordonsvrak citerar jag lagtexten: "fordonsvrak: fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde". I kommentarerna till lagtexten om fordonsvrak så skriver man att för att fordonet ska betraktas som ett fordonsvrak så ska fordonet vara att betrakta som övergivet av ägaren och vara i de närmaste värdelöst. Om din bil betraktats som ett fordonsvrak och skrotas eller undanskaffas så tillfaller bilen omedelbart kommunen eller staten, vilket går att läsa i 6 § 2 st (se https://lagen.nu/1982:129#P6S2) i samma lag som jag tidigare nämnt. Med anledning av att bilen direkt vid förflyttningen då tillfaller kommunen eller staten har de inte någon skyldighet att underrätta dig om detta mer än att du får ett beslut om flyttning där det ska anges om bilen är att betrakta som ett fordonsvrak. (se https://lagen.nu/1982:129#P3S2)Här vet jag för lite om just din bil, och jag vet inte heller på vilka grunder de beslutat att din bil är ett fordonsvrak så jag kan inte uttala mig specifikt om din bil och om beslutet varit felaktigt eller korrekt. Men av mitt svar ovan kan du själv läsa vad som i juridisk mening avses med fordonsvrak. Skulle bilen istället bara ha flyttats på grund av att den varit felparkerad under sju dygn i följd och inte vara att betrakta som ett fordonsvrak så har du helt rätt i att ägaren till bilen ska underrättas om detta, lyckas man inte nå ägaren till bilen ska flytten kungöras på anslagstavlan hos myndigheten som verkställde flytten av bilen, kungörelsen ska också finnas hos Polismyndigheten. (Se https://lagen.nu/1982:129#P5S1). Jag hoppas att jag med detta besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Är bodelning vid äktenskapsskillnad ett krav?

2015-01-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,jag och min exfru ska nu separera efter att vi i tre år levt ihop som skilda. Jag har ett äktenskaps förord upprättat sedan innan vi gifte oss och flyttade ihop. Vi har inga dispyter om våra ägodelar eller hus, behöver vi utföra en officiell Bodelning? Och i så fall hur ska vi gå tillväga?Mvh.Reine
Jakob Borin |Hej och tack för du vänder dig till Lawline!Vid ett äktenskaps upplösande krävs som huvudregel att makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Från denna huvudregel finns ett undantag. Bodelning behöver inte göras om:Makarna endast har enskild egendom och Ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.Under förutsättning att du och din exfru endast har enskild egendom, dvs ingen egendom är giftorättsgods, samt att ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken behöver ni således inte genomföra en bodelning. Detta framgår av 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. En uppräkning av vad som utgör enskild egendom återfinns i 7 kap. 2 § ÄktB. Bestämmelsen hittar du här.Med vänlig hälsning,

Förtal och vitsord från arbetsplats

2015-01-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Personen som jag använt som referens på mitt arbete har bakom min rygg lämnat dåliga/osanna referenser till arbetsgivare som ringt där jag sökt arbete. Fick reda på det genom en ny arbetsgivare som inte gav mig arbete p.g.a att min referens berättat rena lögner om mig.Är detta lagligt?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det närmaste brott som din beskrivning skulle kunna utgöra är förtal, med hänseende till att personen på din arbetsplats har lämnat uppgift om dig till andra. Det som är straffbart är att lämna en uppgift om dig som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning, oavsett om uppgiften är sann eller osann (Brottsbalk (1962:700) 5:1 första stycket).En sådan uppgift kan vara att du utpekas som brottslig. För att det ska nå upp till förtal så räcker det dock inte med att utpekas som brottslig med avseende på att du exempelvis är en notorisk fortkörare. Brottsligheten måste vara av tillräcklig art för att ditt anseende ska riskera att nedsättas, exempelvis att du utpekas som tjuvaktig.En uppgift kan också vara att du utpekas som klandervärd. Klandervärdheten måste dock vara av allvarlig art, exempelvis att du utpekas som aktiv nynazist, prostituerad, pedofil eller grovt försumlig i vårdnad av dina barn. Endast ett allmänt påstående om att du är ohederlig räcker inte.I övrigt så måste personen ha haft uppsåt till att lämna uppgift om dig som riskerade att utsätta dig för andras missaktning för att gärningen ska anses som brott (Brottsbalk 1:2 första stycket).Utredningen av förtal är svår eftersom ord kan stå mot ord och uppsåt måste bevisas. Enligt rättspraxis har dessutom arbetsgivare, i samband med att de lämnar vitsord för anställning, ett vidsträckt utrymme för att lämna uppgifter om tidigare anställda som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Om uppgifterna personen på din arbetsplats lämnade var sanna eller stod på skälig grund utifrån en samlad helhetsbedömning så är det möjligt att han inte kan dömas till ansvar, med hänseende till att det under vissa omständigheter är försvarligt att lämna ut sådana uppgifter i samband med när man blir kontaktad för referenser av andra arbetsgivare (Brottsbalk 5:1 andra stycket). Jag rekommenderar därför att du först tar kontakt med personen på din arbetsplats för att resonera med denne om vad han är missnöjd över och varför han lämnar osanna uppgifter. Han kanske kan därefter tänka sig att dra tillbaka sina negativa bedömningar. Med vänlig hälsning

Samägares rättigheter mot tredje man vid exekutiv försäljning av fastighet

2015-01-27 i Exekutiv försäljning
FRÅGA |Vi är två familjer som äger 50% var i ett hus. Den ena familjen vill nu sälja sin del till ett av barnen. För att dessa ska få låna pengarna av banken kräver dom en inteckning i fastigheten. Vad händer om dom kommer på obestånd och banken säljer huset. Kan då även vi, som inte är på obestånd och inte har några skulder på vår del av fastigheten förlora allt eller får vi ut hälften av det belopp banken har sålt fastigheten för? Kan banken sälja fastigheten till vilket pris som helst, alltså långt under marknadsvärdet?
Martin Cronsioe |Hej, och tack för din fråga till Lawline.Ifall den som du samäger fastigheten med blir föremål för utmätning kan han/hennes andel mätas ut. För fastigheter gäller också att Kronofogdemyndigheten på begäran av utmätningssökanden, gäldenären eller dig, kan förordna om att hela fastigheten ska säljas. Emot ett sådant beslut har du som samägare en viss möjlighet att begära anstånd. För ett sådant anstånd krävs att det föreligger synnerliga skäl emot att hela fastigheten säljs, och att istället endast gäldenärens andel säljs. Synnerliga skäl är ett mycket högt ställt krav, och det ska i regel vara fråga om att försäljningen av andelen är tillräcklig för att täcka utmätningssökandens fordran eller att tidpunkten för försäljningen skulle leda till en stor för lust för dig. Säljs hela fastigheten, kan KFM endast mäta ut den andel av köpeskillingen som är gäldenärens, i Ert fall 50 %. Ni har alltså rätt att till den andra hälften av köpeskillingen. Angående priset kan sägas att du som samägare har möjlighet att yrka att tingsrätten ska fastställa ett belopp under vilket fastigheten inte får säljas. Rätten är dock inte bunden av ditt yrkande, utan kan fastställa ett lägre belopp om den skulle finna det yrkade beloppet för högt. Att fastigheter på offentlig auktion säljs under marknadsvärdet hör till det normala.Hoppas att detta har besvarat dina frågor.

Uthyrning av egen bostad; Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

2015-01-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan!Hur sjutton ska jag beskriva det här på bästa sätt?Jag försöker på bästa sätt alla fall.Vi hyr idag en villa för 10.500 kr i månaden,vi hyr av en privatperson.Vårt kontrakt är från och med 2013-04-01 t.o.m 2015-04-01 med 3månaders uppsägningstid.Vid utebliven uppsägning förlängskontraktet tills vidare.Vi ligger efter med lite hyra,men betalar in lite då och då när vihar pengar.Men hyresvärden har accepterat att det är så.Nu kom han här iTorsdags den 7 januari 2015 och sa följande.Han skulle sälja sinbostad och sen flytta in i villan vi hyr nu.I kontraktet står det tydligt att kontraktet gäller tills vidare ominte uppsägning görs tills vidare?Han har inte sagt upp vårt kontrakt än,verkar som han tar för givetatt han kan flytta in den ¼ 2015,vi har inte skrivit på nånuppsägning.Är han inte försent ute nu om att dem 3 månaders uppsägning somstår i kontraktet ska gälla?Eller kan han vräka oss pga av att en hel hyra inte är betald?I kontraktet står det inget om att han kan vräka oss för uteblivenhyra.Tacksam för svar,så jag vet vad jag har för rättigheter när jagska konfrontera honom.Vill ha svart på vitt så jag inte säger nåtsom blir galet.Mvh Christer Larsson Eskilstuna_Mvh Chrille Larsson_
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline! Tack för att du vänt dig hit med dina juridiska spörsmål.Relevanta avtalsbestämmelserAvtalsperiod; 2013-04-01 till 2015-04-01.Uppsägningstid; Tre månader.Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet tills vidare.Vad har häntUthyraren tycks vilja säga upp avtalet; en indikation härom föreligger enligt vad som upplysts kring händelsen som inträffat 2015-01-07.FrågaNär måste som tidigast en eventuell utflyttning ske?Rättslig RegleringI den aktuella avtalsrelationen regleras vad som ska anses gälla mellan Er (dvs dig och hyresvärden) av såväl avtalet som lagstiftning. Den aktuella lagstiftningen utgörs, utifrån de uppgifter du lämnat hit, av lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad samt 12 kap Jordabalken. Vad angår sambandet mellan de ovannämnda lagarna, gäller följande. 12 kap jordabalken gäller i den mån lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad inte föreskriver något annat (se den senare lagen 1 § 2 st.). Bägge lagar är till övervägande del av "tvingande" natur. Innebörden härav är att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna lagarna är till nackdel för hyresgästen, är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen. Mer konkret; i den mån avtalet innehåller bestämmelser som avviker från lagreglerna, så har lagreglerna alltså företräde i förhållande till dig. Däremot kan inte hyresvärden åberopa lagreglerna framför avtalsvillkoren, om avtalsvillkoren skulle anses vara mer gynsamma. För säkerhetsskull vill i samband härmed också framhäva, att om ett avtalsvillkor skulle mer fördelaktigt för dig än vad lagreglerna ger vid handen, så är du självfallet berättigad att åberopa avtalsvillkoret istället för lagregeln (utan att hyresvärden kan invända mot detta).Vad gäller i nuläget ?En första fråga är om händelsen 2015-01-07 ska anses utgöra en uppsägning. Så kan inte anses vara fallet, eftersom en uppsägning från uthyraren måste vara skriftlig (se 12 kap 8 § Jordabalken). Därför har någon uppsägning ännu inte skett.Eftersom någon uppsägning ännu inte skett, blir det svårt att teoretiskt ange vad som i framtiden kommer att hända med hyreskontraktet. I nuläget gäller avtalet fortfarande i oförändrad form. Nedan beskrivs vad som gäller om hyresvärden gör en giltig uppsägning efter respektive före hyresperiodens slut.Vad gäller om avtalet sägs upp (på rätt sätt) efter hyresperiodens utgång?Skulle någon skriftlig uppsägning ännu inte ha skett vid hyresperiodens utgång, dvs inte fören efter den 1 april 2015, gäller, som också avtalet stadgar, att avtalet förlängs till vidare (jfr härockså 3 § 3 st. st lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad).Om avtalet förlängs tills vidare, anses det dåmera ingått på obestämd tid. Hyresvärden får i sådant fall säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § 2st lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad). Vad gäller om avtalet sägs upp på rätt sätt innan hyresperiodens utgång?Enligt lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad gäller, till skillnad från 12 kap JB, att hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Någon uppsägning krävs alltså inte (se 3 §).I ditt fall har ni emellertid avtalat om att hyresavtalet förlängs tills vidare om ingen uppsägning sker. Eftersom avtalet här är förmånligare för dig så gäller detta avtalsvillkor. Det krävs alltså att uppsägning sker.Nästa fråga blir om avtalsvillkoret om tre månaders uppsägning gäller också i detta fall, dvs även då hyresperioden annars skulle ha löpt ut tidigare. Jag skulle behöva granska avtalet för att kunna göra en fullgod bedömning i denna del. Förmodligen bör dock avtalet kunna tolkas som att den avtalade uppsägningsperioden bör gälla även i detta fall.Om det inte med tydlighet har framgått ovan, så vill jag i denna del tydliggöra att det vid den typ av uthyrning varom nu är ifråga det saknas regler om s.k. besittningsskydd. Med besittningsskydd avses i princip att hyresavtalet normalt ska löpa vidare även om hyresvärden har sagt upp det. För att läsa mer om reglerna för den typ av uthyrning som gäller i detta fall vill jag vidare hänvisa till http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Upplatelser-enligt-lagen-om-uthyrning-av-egen-bostad-privatuthyrningslagen/ för det fall du vill läsa vidare om reglerna. Kanske undrar du över något som jag inte tagit upp ovan.Kan uppsägning ske i förtid på grund av försenade hyresbetalningar?Slutligen ska något sägas om en eventuell uppsägning på grund av utebliven hyresbetalning. I lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad erinras om att den rätt för hyresvärden att säga upp avtalet som behandlas i 3 § inte avser det fall att hyresrätten är förverkad. Om hyresrätten är förverkad, har hyresvärden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande enligt 12 kap. 42–44 §§ jordabalken. Såsom dina frågor hit är ställda vill jag förtydliga att det alltså inte krävs att det finns en bestämmelse i avtalet om förverkande, för att dessa regler ska kunna tillämpas.I dina uppgifter hit anger du att hyresvärden accepterat visst dröjsmål med hyran (i vart fall fram tills dags datum). För det fall att hyresvärden i fortsättningen vill framhäva försenad eller t.o.m. utebliven hyra som uppsägningsgrund, gäller i princip följande. Utebliven hyra utgör i princip förverkandegrund – dvs en rätt för hyresvärden att säga upp avtalet i förtid (omedelbart upphörande), se 42 kap 1 § 1 st 1 p Jordabalken; förverkande inträder om dröjsmålet vara mer än i en vecka från förfallodag. I Jordabalkens 12 kap 43-44 §§ finns emellertid undantag där hyresgästen inte kan skiljas från bostaden trots att den är förverkad enligt 12 kap 42 §. Innebörden av dessa bestämmelser är i princip att du kommer att ges goda möjligheter att betala hyran i efterhand för att på så sätt undvika en förtida uppsägning, som maximalt en hel månad. Skulle hyresvärden på detta sätt åberopa förverkandet rekommenderar jag dig att betala de äldsta hyrorna först.Notera att eftersom hyresvärden, enligt vad som ovan sagts, i princip har en ovillkorlig rätt att säga upp avtalet med åtminstone tre månaders uppsägningstid oavsett när detta sker, saknar bestämmelserna om uppsägning på grund av förverkande i ditt fall i stort sett betydelse (annat än om du faktiskt inte förmår att betala hyran ens efter en månad räknat från uppsägningen på grund av förverkande).SlutJag hoppas att du getts en bild av dina fortsatta möjligheter att bo kvar i villan. Som nämnts beror detta i första hand på när en giltig uppsägning, dvs skriftlig uppsägning, kommer till stånd. Förmodligen gäller då att oavsett när detta sker är uppsägningstiden tre månader (förutom om uppsägning sker omedelbart på grund förverkande).Du är naturligtvis varmt välkommen att återkomma till mig vid eventuella frågor eller oklarheter, liksom allteftersom händelseförloppet utvecklar sig. Som ovan nämnts tar jag gärna del av avtalet.

Betalningsföreläggande

2015-01-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej !Har inte fått ut min lön och reseersättning för 2014 från min f.d fotbollsklubb där jag varit tränare . Hur gör jag för att få ut den , inkasso ? kronofogden ? Mvh Kim
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.När det gäller att få betalt för sina fordringar från en gäldenär (den som ska betala) när denne inte betalar finns ett huvudsakligt förfarande och det är att man ansöker om att ett betalningsföreläggande ska utfärdas av Kronofogden. Sådana förfaranden regleras av lagen om betalningsföreläggande och handräckning, här.Enligt 2 § ska en ansökan om betalningsföreläggande röra en penningfordran som är förfallen till betalning. I ansökan ska man ange sina yrkanden och sina grunder för sina yrkanden. Om den som inte har betalat bestrider din ansökan om betalningsföreläggande, vilket denne kan göra utom motivering, meddelar KFM inte utslag. I ett sådant fall kan man begära att Kronofogden överlämnar målet till tingsrätten för att där få fordran prövat. I annat fall, i fall gäldenären godtar betalningsföreläggandet eller inte bestrider i rätt tid, meddelar KFM utslag. Meddelas ett utslag kommer KFM självmant driva in skulden, om inte sökaren önskat att verkställighet inte ska ske.Jag hoppas att jag svarade på din fråga och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag.

Betalningsskyldighet under uppsägningstid

2015-01-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Vi har hyrt ut vår bostad till ett par utan att ta deposition. Problemet nu är att hyresgästen 1 månad innan inflyttning meddelar att de inte har råd att flytta in. Vi har inte fått tag på någon som med så kort varsel vill flytta- så vi har blivit ståendes med utgifter för två bostäder. Dels den vi hyr ut och den vi bor i.Inflyttning skulle ske 5.2 2015. Vi blev meddelade 1.1.2015 att de inte tänker flytta in. Vi hade dock 2 månaders uppsägningstid i kontraktet vilket innebär att februari-hyran ska betalas och det nämnde även hyresgästen i uppsägningsmailet, men nu har vi inte hört något mer från dem. Kan jag lämna in en stämningsansökan för att få ut februari-hyran? Det man lärt sig nu är att man aldrig ska vara för snäll och låta bli att ta ut depositionshyra (1månad) för att gästerna inte har råd med den. Som tack står man nu med dubbla utgifter.
Benjamin Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Hyresgäster är betalningsskyldiga under uppsägningstiden, de har också en ovilkorlig rätt till tillträde till bostaden enligt 12:7 jordabalken, här. Om hyresgästen inte betalar hyran har ni möjlighet att kräva betalning med rättsliga medel. Det är dock alltid att föredra att försöka nå en överenskommelse innan andra åtgärder vidtas, främst på grund av att det kan ta tid, vara krångligt och vara förenat med kostnader. De möjligheter som ni har är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning, som du kan hitta här, eller lämna in en stämningsansökan till er tingsrätt. Fördelen med ett betalningsföreläggande att att det går snabbare och enklare, vidare kan man bli skyldig att betala rättegångskostnaderna om man började med att lämna in en stämningsansökan till tingsrätt trots att saken hade kunnat lösas genom ett betalningsföreläggande, 18:3a RB här. Kronofogden kommer vid en ansökan om betalningsföreläggande fastställa skulden och hjälpa till att driva in den om inte motparten bestrider anspråket. Om motparten bestrider anspråket kan de inte meddela ett utslag utan ska i stället om ni begär det överlämna målet till tingsrätt. Vad ni bör göra i det här läget kan jag inte svara på men om ni vill ha vidare rådgivning kan ni vända er till vår sammarbetspartner familjens jurist, som ni kan boka tid hos här.Vänligen,