Skatt vid försäljning av personlig tillgång

2014-11-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag har en ring som ska säljas på Auktion. Dom säger att jag måste betala skatt på vinsten. Jag har kvitto från privatperson på 100.000kr när det köptes. Kan jag använda det som underlag eller måste det vara från en butik?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Detta följer av 44 kap. 13 och 14 §§ inkomstskattelagen. Med utgifter för anskaffning avses det belopp du köpte ringen för, dvs 100.000 kr. Kvittot fungerar som ett bevis för att anskaffningsutgiften verkligen var 100.000kr. Som underlag fungerar kvittot du erhöll vid köpet av privatpersonen lika bra att använda som ett kassakvitto. Under förutsättning att ringen använts av dig eller någon i din familj för personligt bruk och inte till övervägande del fungerat som en kapitalplacering utgör ringen en personlig tillgång. Beskattning ska då ske enligt 52 kap. inkomstskattelagen. Enligt 52 kap. 2 § får som omkostnadsbelopp räknas 25 % av ersättningen för det sålda föremålet. Detta innebär att du som omkostnadsbelopp kan välja att använda antingen 25 % av den ersättning du kommer att erhålla vid försäljningen eller din anskaffningsutgift på 100.000 kr. Det smartaste är att välja det omkostnadsbelopp som är högst eftersom vinsten härigenom blir lägre. Av 52 kap. 2 § följer vidare att kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska tas upp till beskattning bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kr. Om dina kapitalvinster på personliga tillgångar för i år inte överstiger 50 000 kr kommer du således inte behöva betala någon skatt på vinsten.Med vänlig hälsning, 

Vem ärver huset och vem betalar begravningen?

2014-11-28 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej, Min biologiska morfar har avlidit, han hade tre biologiska barn varav ett (min mamma) är död. Han stack med en annan kvinna när barnen var små och de har bott i ett gemensamt hus, (sambos). De har aldrig fått några egna barn och vid bouppteckningen påstår hennes bror (sambon var inte där) att min morfar bott inneboende med en c/o adress. Vidare säger han att då han bekostat begravningen för 31 000 så ska den enda tillgången som finns efter min morfar gå till honom (27 000 på ett icakort). Jag har kollat med skatteverket och morfar bodde inte som inneboende c/o enligt dem. Vad är det som gäller egentligen? Kan morfars sambos bror ärva före barnen? Att han vill komma åt huset är helt klart, men måste han inte lösa ut oss isåfall? tack på förhand
Victor Sundh |HejDet väsentliga är vem som är ägare till huset i detta fall och när huset köptes. Säg att din morfar skulle stå som ensam ägare till huset men att huset förvärvades för gemensam användning av din morfar och hans sambo. I detta fall utgör huset samboegendom och ska i så fall på sambons begäran blir föremål för bodelning. I bodelningen ska då även bohag som har förvärvats för gemensam användning ingå. Om sambon begär bodelning, vilket skall ske senast inom ett år från din morfars bortgång, så skall den gemensamma bostaden (förutsatt att den utgör samboegendom) delas lika mellan din morfars dödsbo och sambon. Skulle det vara så att det är sambon som står som ägare till huset har dock inte dödsboet någon rätt att begära bodelning, även om huset i och för sig skulle utgöra samboegendom (förvärvad för gemensamt bruk). Så för att besvara din fråga måste vi först veta vem det är som äger huset. Vem som äger huset finns angivet i fastighetsregistret som tillhandahålls av Lantmäteriet.  Skulle det vara såsom sambons bror påstår, att den enda kvarlåtenskap som finns efter din morfar är de 27 000 kr som finns på hans Icakonto så skall dessa medel oavkortat gå till att betala begravningskostnaden. Kostnad för begravning står den avlidne, genom dödsboet, själv för och denna kostnad är en prioriterad fordran i dödsboet, d.v.s. den går före alla andra eventuella obetalda skulder/kostnader. Det innebär alltså inte att sambons bror ärver pengar efter din morfar. Din morfars sambos bror har ingen arvsrätt efter din morfar, under förutsättning att din morfar inte har skrivit något testamente som föreskriver att han ska ärva all eller viss egendom. Inte heller din morfars sambo har någon arvsrätt efter din morfar i avsaknaden av ett giltigt testamente. Vi behöver som sagt mer information för att kunna ge ett exaktare svar i den här frågan. Ring gärna våra telefonrådgivare när du har tagit reda på de här uppgifterna för att få ett klarare svar i frågan.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

2014-11-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag är född i sverigr och är svensk medborgare, jag studerar och jobbar samtidigt. Jag och min pojkvän har varit tillsammans i 4 år, vi har planer på att gifta oss efter att jag avslutat mina studier. Vi ses 3 månader varje sommar och några veckor under julen, då jag reser till libanon där han bor. Vi vill nu flytta ihop och bli sambo, vi har varit sambo under tiden jag har varit hos honom, jag bor hos mina föräldrar fortfarande men vi funderar på att flytta ihop efter att han kommit till sverige! Finns det chans att han får uppehålstillstånd som sambo eller behöver vi gifta oss? När behöver vi söka bostad?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Frågor rörande uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen (UtlL).

Överklaga omhändertagande enligt 13§ Polislag

2014-11-28 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar om och hur man överklagar ett beslut om tillfälligt omhändertagande för allmän ordningsstörning enligt PolisL 13 paragrafen 2 stycket? Går det överhuvudtaget? Finns ju inga bestämmelser i PolisL, är det förvaltningslagen som gäller då? Hur går man tillväga annars? Vänliga hälsningar
Kim Shaw |Hej, tack för din fråga.13§ polislagen ger polisen stöd till att om vissa förutsättningar är uppfyllda, vidta visa i lagen stadgade åtgärder. Polisen har enligt 13§ polislagen rätt att avvisa eller avlägsna en person. Om det ej är tillräckligt, får polisen tillfälligt omhänderta personen.Ett omhändertagande enligt polislagen kan inte överklagas. Ett omhändertagande kan, om man vill, anmälas till justitieombudsmannen (JO). JO kan i ett sådant fall komma att uttala sig om händelsen. Ett felaktigt ingripande enligt 13§ polislagen kan utgöra tjänstefel och straffansvar enligt 20:1 Brottsbalken kan göras gällande.Således kan men ej överklaga ett omhändertagande enligt 13§ Polislagen. Hoppas detta var svar på din fråga.Vänligen

Utflyttad hyresgäst som inte batalr hyran, behåller nyckeln, slitage m.m.

2014-11-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, Jag har hyrt ut min hyresrätt i andrahand i ett år. Vi skrev tillsvidare kontrakt med 3 mån uppsägning. Hon sa upp lght den 2 okt via telefon men jag var snäll och gick med på att räkna det från september månad då hon skulle ut och resa i december. Nu har hon inte betalat sin sista hyra den 25 nov och hon har lämnat lägenheten ostädad. Dock stod det inget på kontraktet om flyttstädning, tog det som en självklarhet. Hon kom aldrig när vi skulle besiktiga lägenheten så nu saknas även nycklar. Jag får inte tag på henne någonstans och hon ska flytta till thailand om några dagar. Jag vet att jag kan göra en anmälan hos kronofogden som jag ska göra. Kan jag göra något åt att hon lämnade lägenheten ostädad? Och hur gör jag med nyckeln? Räknas det som stöld som jag kan anmäla hos polisen? Hon har även rökt innomhus då vittnen har sett det, det var förbjudet på kontraktet. Hennes hund har även gjort rivmärken på min soffa. I kontraktet stod, normalt slitage räknas ej vid slitage av djur. Hur går jag vidare med detta? Mvh, natalie
Victor Sundh |Hej NatalieDet låter enligt din beskrivning som att flera avtalsbrott har begåtts av din hyresgäst. Att hon inte har erlagt den sista hyra är givetvis ett avtalsbrott. För detta kan du söka betalningsförläggande hos kronofogden eller domstol. Även rökningen är i strid med avtalet och för detta kan du kräva skadestånd under förutsättning att rökningen har medfört skada för dig. Skadan skulle t.ex. kunna bestå i att röken har förstört möbler i lägenheten eller att du själv får ett krav riktat mot dig från din hyresgäst på grund av att lägenheten har blivit rökskadad. Vad gäller slitaget av soffan beror det lite på hur avtalet är utformat, vilket ersättning du eventuellt kan kräva. Föreskriver avtalet t.ex. att vid slitage som inte kan klassas som vanligt slitage (t.ex. slitage av djur som explicit anges som slitage som ej är vanligt slitage) hyresgästen ska ersätta dig med en likvärdig soffa eller att ersättning till ett visst belopp skall utgå, kan du yrka på detta också i en eventuell tvist. Det kommer sedan an på den bevisning du lägger fram i målet om slitaget är sådant som enligt avtalet skall klassas som "vanligt slitage" som du får tåla, eller slitage som går utöver vad som bör klassas som vanligt slitage. Eftersom ni i avtalet själva har definierat slitage från djur som slitage som skall ersättas torde dina chanser vara goda att få ersättning för skadan förutsatt att du kan bevisa att slitaget kommer från ett djur och att det inte redan fanns innan hyresgästen flyttade in. Vad gäller städningen är min bedömning att det blir svårt att kräva någon ersättning där eftersom det inte föreskrivs något om detta i avtalet. Det skulle visserligen kunna anses vara underförstått avtalat mellan er då det nog får anses vara kutym att städning ska ske före avflyttning, men det är ingenting du bör förlita dig på.Vad gäller nycklarna så är min uppfattning att det inte kan utgöra stöld. Brottsrekvisitet för stöld är att någon "olovligen tager vad annan äger i syfte att tillägna sig det", se 8:1 Brottsbalken (BrB). Din hyresgäst har ju inte olovligen tagit nycklarna av dig eftersom du har gett dem till denne. Det brottet som ligger närmast till hands enligt din beskrivning är enligt mig olovligt förfogande enligt 10:4 BrB. För detta brott kan den dömas som har viss egendom i sin besittning (nyckeln) och förfogar över den på sådant vis att den rättmätige ägaren berövas sin rätt till egendomen. Jag tycker att du bör kontakta polisen i fråga. Även om inget brott har begåtts så har du givetvis rätt till din nyckel. I ett dylikt fall kan man vända sig till Kronofogden och begära handräckning för att de skall  fastställa att en viss person skall vara skyldig att överlämna viss egendom till dig. Du kan kombinera din ansökan hos Kronofogden med både handräckning och betalningsföreläggande enligt ovan. Du kan vid både betalningsföreläggande och handräckning begära att Kronofogden också verkställer besluten på så vis att de hjälper dig till att åtgärderna vidtas.  Jag hoppas att det löser sig och att mina svar har varit till din hjälp!

Otillåten fällning av grannes träd

2014-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Vår granne har fällt ner en björk som står på vår tomt när han tog ner fler träd på sin tomt. Han har inte talat eller infromerat oss något alls innan. Hur gör man här? Polisanmälan? Skadestånd till oss? 
Kim Shaw |Hej, tack för din fråga.Att fälla ett träd som tillhör annan kan utgöra skadegörelse enligt 12 kap brottsbalken. Om ni vill kan ni polisanmäla händelsen så får polis och åklagare utreda om gärningen kan leda till åtal. Vad gäller skadestånd. Om det är så att grannen har fällt ert träd, kan det vara så att förutsättningarna för skadeståndsskyldighet är uppfyllda.Om åklagaren väljer att väcka åtal mot er granne, finns möjligheten att åklagaren kan komma att föra talan om skadestånd som ett enskilt anspråk i samband med brottmålsprocessen. I annat fall kan ni föra en civilrättslig talan mot er granne. I ett sådant fall är det ni som måste stämma er granne genom att väcka talan vid behörig tingsrätt. Hoppas detta var svar på dina frågor.Vänligen,

Syskons arvsrätt vid testamente

2014-11-28 i Testamente
FRÅGA |Hej Min syster är änka och barnlös och hennes bortgångne man har inga släktingar i livet. Men hon har förutom mig fem syskon i livet. Hon har nyligen skrivit ett testamente till förmån för flera barn till en avliden bror exklusivt. Min fråga: Gäller arvsordingen som ger alla syskonen rätt till en proportionell andel av kvarlåtenskapen, eller gäller testamentet? Tack för svar
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När den avlidne inte har bröstarvingar har syskon arvsrätt då föräldrarna är avlidna, 2 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Syskons arvsrätt är däremot inte absolut utan kan testamenteras bort. Det är endast bröstarvingar som har absolut arvsrätt, då i form av laglott efter jämkning av testamente, 7 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) samt 7 kap. 3 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Syskon kan alltså göras arvslösa.Sammanfattningsvis gäller din systers testamente till fördel för syskonbarnen. Syskonen har således ingen rätt till kvarlåtenskapen. Vänligen,

Arbetstagares arbetsskyldighet

2014-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Kan min chef omplacera mig att jobba som undersöterska efter att jag har jobbat som sjuksköterska på samma avdelning? Tacksam för svar. Mvh, Marina Rajic Collins
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att arbetsgivaren har en fri omplaceringsrätt inom arbetsskyldigheten. Man måste därför reda ut hur pass långtgående arbetsskyldigheten är. Denne reglers främst inom det personliga avtalet och kollektivavtalet. Annars får man gå vidare till en princip som utarbetats av arbetsdomstolen i AD 1929:29, den s.k "29-29-principen". Principen säger att arbetsskyldigheten omfattar alla uppgifter som:- Utförs för arbetsgivarens räkning (du behöver bara utföra arbetsuppgifter för den du blivit anställd av)- Har ett naturligt samband med verksamheten (Alltså inom kollektivavtalets tillämpningsområde). - Uppgifterna måste rymmas inom dina allmänna yrkeskvalifikationer. Dvs du skall inte behöva omskola dig för att klara av uppgifterna. - Akademiker, tjänstemän och offentligt anställda har dock en snävare arbetsskyldighet! Istället för kravet på att arbetsuppgiften ska falla inom yrkeskvalifikation tittar man på om man fått en helt annat ställning, att man fått en helt annan anställning än tidigare. Frågan blir alltså om dina nya uppgifter är att se om en helt annan anställning. Uppgifterna man utför som sjuksköterska kan ofta ha nära samband med de uppgifter som utförs av undersköterskor, vilket talar emot att det skulle ses som en ny anställning. Jag har dock väldigt begränsade kunskaper inom området, och för lite fakta i frågan för att kunna ge dig ett konkret svar på frågan. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med ditt fack för vidare vägledning!Hoppas fallet blev lite klarare i alla fall!Vänligen,