Skatt i samband med byte av bostadsrätt

2014-07-24 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Vi har en fyrarummare och grannen en trerummare. Nu har vi tänkt byta med varandra utan att växla några pengar. Lägenheternas marknadsvärde ligger mellan 500 000 - 900 000. Grannens är på första vån o våran på tredje, vilket gör att dom har lika värde prismässigt. Kan vi byta och ange ett pris på t ex 550 000? Vad händer skattetekniskt? Vi är medvetna om att vi måste skatta en viss del redan nu, men att det blir mindre för oss om vi kan skatta i två steg. Jag menar vid nästa försäljning skattar man för det man får som överstiger t ex 550 000 kr.
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!När man byter en bostadsrätt anses marknadsvärdet av den erhållna lägenheten som köpeskilling för den lägenhet man överlåter. På samma sätt är marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anskaffningsvärde för den lägenhet man erhåller (enligt den s k korsvisa principen). Kapitalvinsten beskattas som vanligt på så sätt att köpeskillingen (d.v.s. den erhållna lägenhetens marknadsvärde) minskas med omkostnadsbeloppet (vilket motsvarar inköpspris, förbättringsutgifter m.m. för den överlåtna lägenheten). 22/30-delar av denna vinst ska sedan tas upp i inkomstslaget kapital (46 kap. 18 § 1 st. inkomstskattelagen, IL) vilket sedan beskattas med 30 % (65 kap. 7 § IL). För mer information kring beskattning vid försäljning av bostadsrätt kan ett besök på Skatteverkets hemsida rekommenderas. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Underhållsskyldig när barnet ska läsa upp studentbetyg?

2014-07-24 i Barnrätt
FRÅGA |Om ett barn har slutat skolan och tagit studenten men ska läsa in ett ämne några v på hösten som inte blev godkända är jag fortfarande skyldig att betala underhåll eller underhållsbidrag och i så fall hur länge . Barnet är 20 år Med vänlig hälsning, Helen staaff
Jennifer Rönnerhed |Hej!Som förälder är du underhållsskyldig fram till dess att barnet är 21 år förutsatt att det går i skolan. Det som räknas som skola är studier i gymnasieskolan eller annan jämförlig 7 kap. 1 § 2 stycket föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381#K7. Gymnasiet räknas som en grundutbildning därför omfattas även uppläsande av gymnasiebetygen av underhållsskyldighet. Därmed är du underhållsskyldig fram till dess att barnet är 21. 

Familjerättsliga handlingar vid sambos husköp

2014-07-24 i Sambo
FRÅGA |Hej, Jag och min särbo ska nu köpa ett gemensamt hus där vi ska äga 50 % var. Jag har 2 barn min särbo 4 barn. Vad ska vi tänka på och vad är det för dokument vi behöver skriva mellan oss. Om vi köper huset och vill också skriva något papper för att ingen ska behöva gå ifrån huset om någon av oss går bort.
Victoria Nilsson |Hej!När man blir sambo kan man tänka på om man är i behov av ett samboavtal, se 9 § sambolagen. Om ni äger huset 50/50 och även vill dela det så vid en separation behövs inget samboavtal, då det blir resultatet av en tillämpning, 14 § sambolagen.Viktigare för er är att upprätta ett testamente. Sambor ärver inte varandra enligt lag, varför ett testamente är nödvändigt för att ni ska kunna ärva varandra. En inskränkning i ert fall är att era respektive barn har rätt till laglott, 7:1 ärvdabalken (ÄB). Om ni testamenterar över mer än hälften av er kvarlåtenskap så kan barnen kräva ut sin laglott, 7:3 ÄB, vilket resulterar i att testamentet inte kommer kunna följas fullt ut. Det är dock en bättre lösning än att inte ha ett testamente alls. Om ni vill ha hjälp med upprättande av ett testamente så kan ni använda er av vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Ett alternativt sätt till testamente att ordna så att andra sambon kan bo kvar i huset när någon av er dör är att teckna livförsäkringar med varandra som förmånstagare. Då avtalar ni med ett försäkringsbolag att en viss summa ska falla ut till andra sambon vid ett dödsfall, vilken summa kan möjliggöra för sambon att köpa ut barnen ur huset. Livförsäkring kan också användas som komplement till testamente, då testamente inte är tillräckligt om förordnandet om huset inkräktar på laglotten och efterlevande sambo inte själv har pengar att köpa ut barnen. För information om villkor och liknande bör ni vända er till olika försäkringsgivare. Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Vänliga hälsningar,

Arvsordning

2014-07-24 i Arvsordning
FRÅGA |HejMin mamma har varit omgif sedan länge och vi har haft hennes man som en mycket bra pappa men inte vår biologiska. Han gick bort för några år sedan och mamma är gammal och vill skänka sin lägenhet till oss tre barn nu. Hennes make har inga egna barn men det finns syskonbarn. Har vår mamma rätt att skänka bort sin lägenhet till oss hur som helst?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!Som jag förstår din fråga så vill du att styvfaderns syskonbarn, som utgör andra arvsklassen enligt 2:2 ÄB https://lagen.nu/1958:637, ej ska kunna göra anspråk på er mammas lägenhet som hon vill skänka till er. Det framgår inte av din fråga om er mor har full äganderätt över lägenheten. Har hon full äganderätt över lägenheten förfogar hon över lägenheten som hon vill. Ingick lägenheten i bodelningen så har er mor ärvt den efterlevande maken, 3:1 ÄB. Det er mor har ärvt i det skedet har hon fri förfoganderätt över och inte full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att er mor kan göra vad hon vill med arvet under sin livstid men hon kan inte testamentera bort egendomen eller skänka bort egendomen. Hon kan däremot sälja egendomen.

Halva huset i gåva till sambo

2014-07-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Jag äger själv ett hus som jag köpte i november 2010 för 550 000 kr. Nu vill jag att min sambo ska äga halva huset och även stå på lagfarten. Jag undrar då hur jag ska gå tillväga? Han ska inte betala mig någon summa utan jag vill "ge" bort halva huset till honom. Kan jag således gåva över halva huset till honom och kommer det att kosta mig något om jag gör det? Kan en gåva räknas som en vinst på något sätt så jag måste betala någon slags skatt om jag vill ge bort halva mitt hus?
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvoskatten i Sverige är avskaffad och någon skatt på gåvor tas inte ut (se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). När det gäller fastigheter ses överlåtelsen som en gåva så länge köpeskillingen inte överstiger fastighetens taxeringsvärde (detta enligt den s k huvudsaklighetsprincipen). Taxeringsvärdet motsvarar ca 75 % av fastighetens marknadsvärde. Viktigt att notera är att övertagande av lån jämställs med betalning.Rent praktiskt måste reglerna i 4 kap. 1-3 §§ samt 7-9 §§ jordabalken, JB, följas när det gäller själva handlingen (se 4 kap. 29 § JB). Gåvohandlingen ska vara skriftlig och köpeskillingen, i detta fallet 0 kr, ska anges. Vidare ska handlingen innehålla en förklaring från givaren där denna överlåter halva fastigheten till gåvomottagaren. Båda parter ska sedan underteckna handlingen.Tveka inte att höra av dig om du har fler funderingar.Vänliga hälsningar,

Väntetid för parkeringsvakt innan en bot utfärdas?

2014-07-24 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag har parkerat på i Malmö och betalat 30 kr i parkeringen.Parkeringen gick ut 13:35 och jag har fått bot 13:41. Jag trodde att man hade 10 minuter på sig för att komma till bilen och därför var inställd att vara på senast 1345 men när jag kommer fram så sitter redan parkeringsbot. Jag undrar om de har rätt att bötfälla med bara 6 minuter efter sluttiden?Mvh Vincent
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline.Det finns ingen oskriven regel som säger att den som utfärdar en parkeringsbot måste vänta i 10 minuter innan de utfärdar boten. Det innebär att det finns en rätt för parkeringsvakten att utfärda en bot från den tid biljetten har gått ut. Det är förmodligen vanligt inom yrket att de väntar ett par minuter vid bilen utfall att tiden precis har gått ut, men trots det har en parkeringsvakt rätt att bötfälla 6 minuter efter sluttiden. 

Krav på vittne vid fastighetsöverlåtelse

2014-07-24 i Köpavtal
FRÅGA |Hej! Jag ska skriva ett gåvobrev. Gåvan gäller fastighet och jag undrar om det finns någon krav på att man måste ha underskrifter av vittne? Om Ja, kan vem som helst ställa upp och skriva under?, vad är åldersgränsen för att kunna vittna ? Måste vittnen ha svensk medborgarskap?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga!När en fastighet ska ges bort som gåva gäller samma regler vad angår överlåtelsehandlingen som vid försäljning av en fastighet . Detta framgår av 4:29 JB som hänvisar till bland annat 4:1 JB se https://lagen.nu/1970:994#K4P29S1. Det innebär att ett skriftligt gåvobrev ska upprättas där uppgifter om gåvogivaren, gåvotagaren och fastigheten ska anges samt parternas underskrifter. En uppgift om köpeskillingen (dock 0 kr här) ska anges samt en överlåtelseförklaring där det framgår att givaren ger bort fastigheten. För att gåvotagaren sedan ska kunna söka och beviljas lagfart måste gåvogivarens underskrift bevittnas av två personer. Detta kan utläsas från 20:7 JB ( https://lagen.nu/1970:994#K20P7S1 .) och besvarar således din ena fråga jakande - två vittnen måste skriva under och bekräfta gåvogivarens underskrift. Gåvobrevet förfaller dock inte ifall bevittning inte sker utan det blir enbart problem med lagfarten - den kommer förklaras vilande om vittnen inte finns. I lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar ( https://lagen.nu/1946:805 .) finns särskilda krav på vittnena vid gåva av fastighet. Enligt lagen får inte någon under 15 år vara vittne och inte heller den som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen. Inte heller gåvotagaren får vara vittne. Lagen uppställer inga ytterligare krav på t.ex. medborgarskap, vilket bör innebära att även utländska medborgare kan vara vittnen. Andra än de som nämnts i lagen får således ställa upp och bevittna underskriften..Jag hoppas att du fick dina frågor besvarade, annars är du välkommen att ställa fler!Vänliga hälsningar 

Sommarhus i gåva eller arv?

2014-07-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Min min mamma äger ett sommarhus(ej belånat) som hon funderar på att skänka till mig och min syster. Vi har även en bror men vår mamma vill inte att han ska ha någon del i sommarhuset eller någon ekonomisk kompensation för sommarhuset. Hon vill även kunna disponera sommarhuset på sina villkor så länge hon vill och orkar. Hur löser man ovanstående på bästa sätt?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel gäller att en gåva till en bröstarvinge under livstiden räknas som förskott på arv, enligt 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Alltså om två av tre barn får en sommarstuga under förälderns livstid, är huvudregeln att det tredje barnet ska ersättas för detta när er mamma avlider. Detta går däremot att undvika. När sommarstugan skänks till er måste ett gåvobrev upprättas. Om er mamma skriver in i gåvobrevet att sommarstugan inte ska räknas som förskott på arv, kommer den inte att göra det. Detta är för att man vill tillgodose arvlåtarens vilja till högsta möjliga mån, och vill inte er mamma att brodern ska få lika mycket som er kan det bli så. Men att din mamma ska skänka stugan till er och samtidigt kunna använda den som hon vill, blir svårt juridiskt. Eftersom du och din syster kommer stå som ägare har inte er mamma längre någon juridisk rätt att använda den som hon vill. Ni kan ju såklart komma överens om att du och din syster står som ägare men er mamma får använda stugan hur hon vill och så länge hon vill.Ett alternativ är att er mamma skriver ett testamente där det står att stugan ska ärvas av endast dig och din syster. Däremot beror det lite på hur mycket egendom etc. er mamma kommer ha när arv blir aktuellt. Om er mamma inte är gift vid sin död kommer ni barn ärva en tredjedel var, vilket är er arvslott, enligt 2 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). En förälder kan däremot begränsa bröstarvingars arv till endast en laglott, vilket är hälften av arvslotten, se 7 kap 1 § ÄB. Så länge som er bror ärver annan egendom som utgör minst en laglott, kan ni två ärva sommarstugan utan problem. Genom att testamentera bort stugan istället för att ge den som gåva kommer er mamma stå som ägare tills dess att hon avlider. Hon kommer då att ha den juridiska rätten till stugan fram tills dess att hon avlider och då blir den din och din systers.Hoppas svaret var till hjälp!