Efterarv efter omgifte

2015-10-06 i Efterarv
FRÅGA |Hej, Min och min systers mamma dog för 20 år sedan. Vi fick då inget arv utan min pappa fick således alla pengar.Min pappa gifte om sig för 10 år sedan (med en fru som vill spendera alla pengarna och uttalat inte vill lämna något arv till oss)Vad händer nu om min pappa dör? Hur mycket får jag och min syster? (får vi ut någonting från vår mammas del) eller får hans nya fru 50% av allt de äger i nulåget?)tackar så mycket!
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Utgångspunkterna kring hur arv ska fördelas regleras i Ärvdabalken.Anledningen till att er pappa ärvde allt efter er mamma är att efterlevande makes arvsrätt är överordnad barnens enligt 3 kapitlet 1 § ÄB , se även 2 kapitlet 1 § ÄB. Ni har istället rätt till efterarv efter er mamma när er pappa går bort, alltså en kvotdel av er pappas förmögenhet som enbart är arv efter er mamma. Detta för att han ärvde er mammas andel med fri förfoganderätt, vilket innebär att han fritt får disponera över er mammas andel, men att han inte får testamentera bort den, se 3 kapitlet 2 § 1 stycket 2 meningen ÄB. Ni har alltså rätt att till två arvslotter efter er fars död – en efter er mor och en efter honom.Skulle er pappa gå bort, kommer ert efterarv efter er mamma att brytas ut innan bodelning görs mellan honom och hans nya fru, se 3 kapitlet 6 § ÄB. Huvudregeln är att efterarvet är hälften av er pappas bo, men beroende på hans arv efter er mor kan den kvoten variera, se 3 kapitlet 1 § 1 och 3 stycket ÄB (exempelvis ökar ert efterarv om er mamma hade enskild egendom).Vid bodelningen kommer hälften av deras gemensamma giftorätt att tilldelas din pappas nya fru (hennes giftorättsanspråk). Den andra hälften är din fars andel, vilken du och din syster kommer att ärva så länge det inte finns ett testamente som anger annat. Oavsett vad ett eventuellt testamente anger, har du och din syster alltid rätt till er laglott enligt 7 kapitlet 1 § ÄB, vilket är hälften av arvslotten. Skulle mer än så vara borttestamenterat, kan ni påkalla jämkning för att få ut er laglott i enlighet med 7 kapitlet 3 § ÄB. Er pappas nya fru har dock alltid rätt att ur er pappas kvarlåtenskap få 4 gånger prisbasbeloppet, se 3 kapitlet 1 § 2 stycket ÄB. Detta kallas för basbeloppsregeln.Ni har rätt att få ut arvet efter er pappa direkt efter hans död eftersom ni räknas som hans särkullbarn då hans nya fru inte är er mamma, se 3 kapitlet 1 § 2 meningen ÄB. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Formulering och följder av testamente mellan makar

2015-10-05 i Testamente
FRÅGA |Vi är äkta makar, där mannen (NA) har två barn i tidigare äktenskap. Hustrun har inga egna barn. Vi har äktenskapsförord som säger att "Den egendom som under äktenskapet tillfaller endera maken genom arv, testamente eller gåva skall vara enskild egendom".Vi har dessutom testamente med lydelse "Den av oss som överlever den andre ska erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Om NA avlider först ska dock dennes barn M o P erhålla sin laglott. Efter den efterlevandes frånfälle ska den då varande kvarlåtenskapen delas lika mellan NA:s barn M o P.Är detta tillräckligt för att även den enskilda egendomen ärvs av M o P om NA dör först? Täcker det också hustruns kapitalförsäkringar och kapitalpension. M o P är inte insatta som förmånstagare?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ert äktenskapsförord säger att det var och en av er erhåller genom arv, testamente eller gåva ska vara er enskilda egendom. Ert testamente säger att efterlevande make ska erhålla den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Betydelsen av dokumentens sammantagna formulering är därmed att er enskilda egendom inte ska ingå i en bodelning, men att efterlevande make i händelse av dödsfall erhåller hela kvarlåtenskapen (inklusive enskild egendom) med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt betyder att efterlevande make får sälja, ge bort, m.m., men inte testamentera bort egendomen. Vid händelse av NA:s död ärver M och P deras respektive laglott, vilken är 25 procent var (totalt 50 procent) av den sammanlagda kvarlåtenskapen. Laglotten är inte knuten till viss egendom, utan den avser enbart en viss andel i boet och testamentet säger ju att den efterlevande makan ska erhålla resterande del med fri förfoganderätt. Enklast är att beräkna det i pengar alternativt egendom som enkelt går att värdera. Det är här upp till efterlevande make och barnen att göra upp om fördelningen. I begreppet laglott utryms inte din enskilda egendom. Är din vilja att även den enskilda egendomen ska ärvas av dina barn direkt, måste det tilläggas i förening med laglotten. I annat fall kommer den enskilda egendomen att ärvas av barnen först när efterlevande maka går bort. Notera att den enskilda egendom i och för sig kan ingå i laglotten om den motsvarar det värdet, men det är ingen garanti.Vad gäller kapitalförsäkring och kapitalpension så utbetalas de enligt försäkringsavtalet. Förmånstagare erhåller beloppet i första hand. Finns ingen sådan, utbetalas det normalt till dödsboet. Om din hustru går bort före dig, så verkar du få ta del av hennes försäkringar till följd av ert testamente (se gärna till så att försäkringsavtalet också säger det). Du erhåller det dock med fri förfoganderätt. Det innebär att eventuella släktingar på din hustrus sida kan göra anspråk på försäkringsbeloppen (om de har utbetalats till dödsboet) när du sedan går bort. Det är därmed inte säkert att dina barn får ta del av det efter din bortgång. Om din hustru går bort efter dig, kommer dina barn inte att ärva något från din hustrus försäkringar eftersom de inte är hennes legala arvingar (barn), om inget annat har bestämts genom försäkringsavtalet eller ett testamente.Min rekommendation är att du lägger till en mening om att dina barn även ska ärva din enskilda egendom (om så är din vilja), eftersom testamentet kan medföra en annan fördelning såsom det är formulerat nu. Avseende försäkringarna rekommenderar jag att försäkringsavtalen stämmer överens med era viljor i jämförelse med ert testamente. Vill ni att dina barn ska ta del av försäkringarna från din hustru, bör det anges i ett testamente eller i försäkringsavtalet. I testamentet kan anges att deras far i första hand ska erhålla det med fri förfoganderätt. På så sätt säkerställs att barnen tar del av det när du går bort. Tycker du att något är oklart i mitt svar är du välkommen att ta kontakt med mig på min mail. Behöver ni hjälp med något av ovanstående hänvisar jag er till en erfaren arvsjurist på Familjens jurist som kan assistera med allt möjligt. Ni kan boka en tid här. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Undersökning av TV-apparat före köp

2015-10-05 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan! Jag blev tipsad av polis att söka mig hit!Jag köpte häromdagen en 50" LG plasma TV på blocket för 1500 :- Vi har sms, och mailkontakt där han säger att tvn är 50", fungerar utmärket men ingen tv-dosa medföljer.Han ställde tvn i hallen, med strömsladd ikopplad och visar hur tvn "fungerar" och att jag ska köpa den.Jag köper tvn, kommer hem och startar upp tvn. Tv bilden går från klar till helt vitt på 30 sekunder.Efter lite mer inspektion här hemma, ser jag att tvn är 42" , inte 50" som han skrivit flertal gånger till mig.Han vägrar betala tillbaka då han påstår att tvn är hans tjejs kompis, eller tjejkompis.Så som jag förstår det behöver jag kunna bevisa att han visste om felen, innan köpet.Imorse fick jag sms av säljaren, som följer ordagrant:- "Gud gav dig hjärna och ögon se själv om den är bra om den är 50 eller 42 du är inte blind".och...- "Jag så den är 42 50 förstår mig inte"
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Vad som har sagts vid avtalsförhandlingarna mellan dig och säljaren, bland annat om TV-apparatens storlek, har betydelse för vad som ska uppfattas som del av avtalet. Eftersom säljaren har uppgivit att TV-apparaten är 50 tum, när det egentligen endast rör sig om 42 tum, så föreligger en avvikelse från vad som är avtalat, varvid TV-apparaten ska anses som felaktig i detta hänseende. Detta framgår av Köplag (1990:931) 17 § första och tredje styckena. Eftersom TV-apparaten inte klarar av att visa någon bild får den anses avvika från det ändamål för vilket TV-apparater används, varvid fel även föreligger i detta hänseende (Köplag 17 § andra stycket, punkt 1, och tredje stycket). Frågan är dock om felen är relevanta, det vill säga om du kan göra dem gällande mot säljaren för att yrka på exempelvis avhjälpande, omleverans eller prisavdrag.Avseende säljarens invändning att TV-apparaten tillhörde hans kompis och att han endast sålde den för hennes räkning så är huvudprincipen att envar anses agera för sin egen räkning till dess motsatsen är bevisad. Om säljaren menar att han har agerat på sin kompis uppdrag och att du får rikta anspråk om felansvar mot henne så är det upp till honom att bevisa att han gjorde det för hennes räkning. Även om det skulle visa sig att hans kompis var den egentlige säljaren och han själv endast agerade på hennes uppdrag så svarar hon ändå för vad han har utfäst om TV-apparatens storlek, såvida hon kände till eller bort ha känt till denna uppgift (Köplag 18 § andra stycket). Skulle det däremot visa sig att mannen hade en fullmakt av sin kompis att sälja hennes TV-apparat så är de att anse som en och samma person, varvid hans utfästelser bli att anse som hennes utfästelser och du kan göra gällande att hon i egenskap av säljare gjorde det felaktiga uttalandet om att TV-apparaten var 50 tum oavsett vad hon kände till eller inte om vad han har sagt till dig.Eftersom du undersökte TV-apparaten före köpet så kan du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt i samband med undersökningen (Köplag 20 § andra stycket). Vid bedömningen av vad du borde ha kunnat upptäcka så ska man väga in vilka praktiska möjligheter du hade att undersöka varan i det specifika fallet. Eftersom det är enkelt att mäta en TV-apparats storlek med måttdosa så torde du inte kunna åberopa avvikelsen i TV-apparatens storlek från säljarens utfästelse. Visserligen går det att argumentera för att din undersökningsplikt i fråga om TV-apparatens storlek minskade något genom att säljaren flera gånger gjorde utfästelsen om att den var 50 tum, men denna möjlighet får anses som osäker mot bakgrund av rättsläget. I fråga om TV-apparatens oförmåga att visa någon bild så är det dock svårare för mig att bedöma om du borde ha kunnat upptäcka detta i samband med undersökningen före köpet. Du berättar visserligen att säljaren visade hur TV-apparaten fungerade med strömsladden ikopplad, men det framgår inte hur länge den var aktiverad under din undersökning. Om TV-apparaten tillfredsställande visade bild under flera minuter i samband med undersökningen så torde dess nuvarande oförmåga att visa bild eventuellt vara ett fel som du kan göra gällande, med hänvisning till att det inte borde vara särskilt troligt att kräva av en köpare att denne ska ha TV-apparaten påslagen en längre stund för att upptäcka ett sådant fel i samband med en undersökning. För att du ska kunna göra detta fel gällande krävs dock också att felet, även om det visade sig efter överlämnandet av TV-apparaten, förelåg vid överlämnandetidpunkten (Köplag 21 § första stycket). Härvid krävs det av dig att du kan visa med övervägande sannolikhet, det vill säga mer än 50 %, att bildskärpans försämring berodde på ett fel som förelåg vid tidpunkten för överlämnandet. Eftersom TV-apparaten slutade visa en fungerande bild direkt efter att du tog hem den efter köpet samma dag så talar det i sig självt för att felet förelåg redan vid överlämnandet. Här kan dock ett utlåtande från en kunnig fackman vara behjälpligt för att visa på om felet fanns vid den kritiska tidpunkten eller uppkom efter överlämnandet.Om TV-apparatens oförmåga att visa bild kan bevisas inte ha utgjort ett sådant fel som du borde ha upptäckt i samband med din undersökning, och denna fanns vid tidpunkten för överlämnandet, så kan du göra detta gällande i första hand mot mannen, och i andra hand mot hans kompis om hon är att anse som den egentlige säljaren. I första hand kan du begära avhjälpande av felet, under förutsättning att en sådan reparation kan vidtas utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Eftersom det endast finns en TV-apparat i fråga så kan inte omleverans aktualiseras. Om varken avhjälpande eller omleverans kan vidtas så kan du i andra hand kräva prisavdrag (Köplag 30 §, 34 § 37-38 §§). Notera dock att du måste kräva avhjälpande inom skälig tid efter din reklamation för att kunna göra detta gällande (Köplag 35 §). Med vänlig hälsning

Redovisningsskyldighet vid skilsmässa

2015-10-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om man inte har skrivit äktenskaps förord och man skiljer sig. Hon köper ett nytt ställe innan skiljsmässan är klar. Har jag då rätt till att kräva hälften av vad stället köptes för? Likaså om det gäller bilkö?
Stina Bagge |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om inget äktenskapsförord finns betyder detta att all egendom ses som giftorättsgods och kommer delas på hälften mellan makar vid en skilsmässa. En bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag då ansökan inkommer till rätten. Detta innebär att det blir en teoretisk frysning av egendomsförhållandena vid denna tidpunkt. En särskild redovisningsplikt uppstår för vardera maken under tiden från ansökans inlämnande fram till det att en bodelning genomförs. Detta betyder att vardera make är tvungen att förvalta sin egendom i båda makarnas intresse eftersom giftorättsanspråket realiseras i samband med ansökan. Då din make innan skilsmässan gör av med pengar som annars skulle delas mellan er kompenseras du vid bodelningen genom att din hustru tvingas ta upp en redovisningsfordran på motsvarande värde vid bodelningen, vilket kommer att ge dig större andel vid bodelningen.Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid korttidsuthyrning

2015-10-06 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående tidsbestämda hyresavtal och uppsägningstid. Jag har en inneboende som jag har avtalat med om en hyrestid fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2015-12-31 och 3 månaders uppsägningstid. Detta innebär i praktiken att hyresgästen "tvingas" bo kvar i 3 månader och betala hyra för hela perioden. Inneboenden säger nu att ett sådant avtal inte är giltigt, dvs man kan inte ha 3 månaders uppsägningstid för en så kort tidsperiod. Stämmer detta? Och om inte, vilken uppsägningstid gäller?Tack på förhand.
Olivia Åman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 12 kap. 4 § 2 st. 2 p. Jordabalk (1970:994) framkommer det att för tidsbestämda hyresavtal som varar mellan 2 veckor och 3 månader gäller en uppsägningstid om minst en vecka. Det innebär att en längre uppsägningstid än en vecka inte är lagstridig och att er avtalade uppsägningstid om 3 månader är giltig.Jag hoppas det räcker som svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Formulering av testamente om specifika saker

2015-10-05 i Testamente
FRÅGA |"Vad behöver vara specificerat i en förälders testamente för att att ett visst barn ska ha rätt till en viss egendom utan att de andra barnen har rätt att kräva del av denna egendom vid en bodelning?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Bodelning är något som sker mellan makar när de skiljer sig eller när den ena maken dör. Barnen är därför inte inblandade i bodelningen som sådan; jag antar att du helt enkelt menar hur man formulerar ett testamente så att det rör en viss sak (t.ex. en särskild sommarstuga eller en bil). Bodelningen sker för övrigt innan arvet.För att formulera ett testamente så att det rör en specificerad sak räcker det att man uttrycker sig så att det går att räkna ut vilken sak det handlar om. Exempel på formuleringar som duger är, så länge de inte kan misstolkas, "Min sommarstuga på Öland", "Min tavla av Johan Johansson", "Min Volvo med registreringsnummer XXXXXX", "Mitt hus" eller "De pengar jag har på konto X hos Nordea" följd av "skall med full äganderätt tillfalla NN". Det räcker alltså att man utan problem kan räkna ut vilken sak testamentet rör sig om!Hoppas att jag uppfattade frågan korrekt! Återkom gärna om du har några fler frågor!Hälsningar,

Hur ärver särkullbarn?

2015-10-05 i Särkullbarn
FRÅGA |Pappa har gått bort. Är omgift. Dom hade inga gemensamma barn.Testamente skrevs 2008 där hälften skall gå till hustrun. 2013 skrevs bostadsrätt till enskild egendom till pappa - inte reglerat i testamentet.Hur ärver vi särkullbarn?
Stina Bagge |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När en make går bort sker en bodelning mellan makar enligt ÄktB 9:1. Huvudregeln är att en hälftendelning sker av den egendom som utgör giftorättsgods, alltså inte bostadsrätten eftersom denna är din pappas enskilda egendom. Vad som annars utgör giftorättsgods framgår av ÄktB 7:1-2. Den del som tillfaller dödsboet kommer att delas på hälften där efterlevande make i enlighet med testamente får hälften och ni särkullbarn delar på hälften (laglott). Om det i testamentet skrivits att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt skulle detta innebära en efterarvsrätt till resterande arvslott för särkullbarnen. Om så är fallet framgår dock inte av din fråga. Med vänlig hälsning,

Arv för särkullbarn

2015-10-05 i Särkullbarn
FRÅGA |Är omgift och har en biologisk son sedan tidigare äktenskap. Har även tre bonusdöttrar i det nya äktenskapet. Vad händer om jag och min nya fru dör? Hur ser arvssammanhangen ut?
Stina Bagge |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I besvarandet av denna fråga utgår jag ifrån att du och din hustru inte har skrivit något testamente er emellan. Om olyckan skulle vara framme och du avlider först, ärver din son (då han är din bröstarvinge) enligt ärvdabalk 2 kap 1 §. Dock är fallet så att om du avlider, ärver efterlevande make (din fru) din kvarlåtenskap enligt ÄB 3 kap 1 §. Paragrafen stadgar dock att eftersom du har en bröstarvinge, som inte är din nya hustrus bröstarvinge, det vill säga ett särkullbarn, kommer din nya hustru endast ärva din sons arvslott om han avstår från sin rätt till denna enligt ÄB 3 kap 9 §. Din son har i sådana fall rätt att ärva av din hustru när hon avlider.Omvänt gäller således att om din hustru avlider först, ärver hennes tre döttrar en arvslott som delas på tre. Naturligtvis företas först en bodelning mellan efterlevande make och dödsboet där giftorättsgods delas upp.Med vänlig hälsning,