Bedrägeri?

2014-07-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om en som jobbar hittar ett bankomatkort och koden står på en bit papper går och tar ut pengar med kortet och blir filmad, så polisen får reda på det. Vad kallas brottet och vad är straffet för det. Kan man få fängelse? Ärendet har hänt i Danmark!
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Om du hittar ett bankomatkort och använder dig av kortet för att ta ut pengar gör du dig skyldig till bedrägeri. Straffet för brottet är fängelse i högst två år, se 9 kap 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700).Med vänliga hälsningar, 

Påföljd för snatteri

2014-07-22 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Min vän åkte dit för snatteri i en matbutik härom veckan. Summan var på ca 400kr. En del andra varor hade han betalat för. Han blev tagen av en väktare och erkände brottet. Nu undrar jag vad som kommer hända med honom. Han fick böta för mild misshandel år 1999, spelar det nån roll nu? Kommer han att då fängelse pga den tidigare boten? Hur mycket kan summan av en ev ny bot bli? Tack!
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Den som begår en stöld som är att anse som ringa ska enligt brottsbalken 8:2, som du hittar här, dömas för snatteri. Om tillgreppet sker i en butik och värdet på det tillgripna understiger 1000 kr ska det enligt praxis bedömas som snatteri. Straffskalan för snatteri är 30 dagsböter till 6 månaders fängelse. Hur stor en dagsbot är beror på den dömdes inkomst och förmögenhet och kan variera mellan 50-1000 kr. Vilket straff som kommer att utdömas beror på hur straffvärd den tilltalades gärning anses vara, se BrB 29:1-3, här. De omständigheter som kommer att påverka bedömningen är t.ex. värdet på det tillgripna och hur stor skada eller kränkning som orsakades av gärningen. Ett återfall kan påverka straffet enligt BrB 29:4. Det ställs dock krav på att det ska röra sig om liknande typ av brottslighet, att det inte gått för lång tid emellan brotten, i normalfallet kommer brott som begick mer än 4 år innan det nya brottet inte att påverka straffmätningen. Hur högt straffet i slutändan blir kan jag inte svara på, men fängelse aktualiseras endast i undantagsfall för snatteri då minimistraffet för stöld är det kortaste fängelsestraffet. Hade tillgreppet varit så straffvärt att fängelse skulle följa hade det klassats som stöld. Straffet kommer därför troligtvis vara böter. Hur höga böterna blir beror på hur många dagsböter som brottets straffvärde kräver och hur stora varje dagsbot är.Alla som döms för ett brott som har fängelse i straffskalan, vilket snatteri har, ska dessutom betala 500 kr till brottsofferfonden, enligt 1 § lag om brottsofferfond.Vänligen,

Straffprocessuella tvångsmedel

2014-07-22 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |En vän till mig fick ett paket på posten som han INTE har beställt, han blev besökt av 4 män natten innan som sa att han skulle hämta ett paket som kommer till honom under morgondagen och då skulle dem mötas upp och han skulle hämta ut det åt dem, de har alltså använt honom som målvakt och sedan pressat honom att hämta ut ett paket innehållande dopningsmedel. När han väl hämtar ut paketet kommer polisen och griper honom med paketet och dem andra männen syns inte till och dem går alltså fria. Eftersom att han vet att jag tidigare har rört mig i dem kretsarna och rädd och orolig som han är slänger han ur sig det mesta han vet om alla i ett förhör. På kvällen när jag kommer hem från jobbet ligger där en lapp på byrån i hallen. "Polisen har varit i denna lägenhet, vänligen ring INRE BEFÄL på 11414. Krimsp Linda Bondesson". Då har alltså polisen bräckt upp balkongdörren och tagit sig in, ingenting hittades i lägenheten. Jag ringer sedan till Inre Befäl och får därefter prata med Krimsp. Hon säger att dem vill komma i kontakt med mig och att det var därför de gjorde besök hemma hos mig. Och jag säger att jag vill veta mer och sedan får jag reda på att jag kommer att bli "efterlyst" om jag inte kommer in. Jag har inte valt att gå in än då jag vill ha lite mer kött på benen. Min vän som redan sitter där och har tagit emot detta paketet som berättat om att jag rört mig i liknande kretsar innan har blivit häktad i 2 veckor. Det finns sms-konversation mellan mig och honom där han skriver "Jag är pressad att hämta ut ett paket, har du skickat något till mig i mitt namn eller beställt något i mitt namn?" jag svarar på sms:et "Jag lovar att jag inte har beställt något och jag har ingen aning om vad det handlar om".Varför vill polisen komma i kontakt med mig? Varför är jag "efterlyst" för en sådan sak? Kan dem häkta mig också fast dem inte har mer om ord står mot ord? Vet att man kan bli häktad om man kan försvåra en utredning eller om det finns risk att man håller sig undan, och det kanske dem tycker i detta fallet fastän att jag är oskyldig.Är väldigt tacksam om någon orkar hjälpa mig på traven med frågorna. Stressen växer och jag vill inget hellre än att komma in till polisen och få svara på deras frågor, men jag vill absolut inte bli häktad och få sitta för något jag absolut inte är delaktig i eller har gjort mig skyldig till.Med vänlig hälsning.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline. Din berättelse hit aktualiserar olika frågor och ett försök görs nedan till att dela upp dessa på ett förståeligt sätt.Husrannsakan. Förutsättningarna för en husrannsakan framgår av 28 kap. RB. Det är svårt för mig att avgöra huruvida den husrannsakan som gjorts är lagenligt, eftersom jag inte vet vad din vän uppgett för polisen i förhöret och vad polisen därmed grundar sin husrannsakan på. Detta har betydelse för vilken § som är kan tänkas vara tillämplig samt vilket stycke i respektive § som kan vara tillämplig. Eftersom polisen i tfn uppgav att de ville ha kontakt med dig tycks 28:2 RB ligga närmast till hands, den lyder "För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får husrannsakan företas hos honom, eller hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den sökte uppehåller sig där..."Häktning. Förutsättningarna för häktning framgår av 24 kap. RB. "Huvudregeln" framgår av kapitlets första § och lyder:Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller3. fortsätter sin brottsliga verksamhet.Jag kan, på grund av otillräckliga uppgifter, inte göra en bedömning av om du riskerar att bli häktad eller ej.Efterlysning kan du läsa om i efterlysningskungörelsen. Övrigt. Varför polisen vill komma i kontakt med dig har jag svårt att svara på, men förmodligen vill de höra dig kring den händelse som inträffat apropå din vän. Mitt tips är att möta polisen för att se vad de har att säga. 

Bättre rätt till hund

2014-07-22 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga!Jag och min sambo skaffade en hund tillsammans och jag betalade hunden med mina pengar och när vi skulle skriva på avtalet ville han stå på det och nu har vi särat på oss och jag får inte träffa hunden. Finns det verkligen ingenting man kan göra? Mvh Madelen!
Simon Adolfsson |Hej!Djur betraktas som lös egendom juridiskt sätt. Detta innebär att man kan ha bättre rätt till viss egendom trots att någon annan "har hand" om egendomen. Att ha bättre rätt innebär att man är den rätta ägaren till egendomen, i detta fall hälften av hunden. Att du inte får träffa hunden, nyttja din egendom, strider således mot din äganderätt.Känner du att du kan bevisa att hunden har köpts ihop (exempelvis genom vittnen) kan du väcka en fastställelsetalan i domstol om att du faktiskt äger hälften av hunden i enligt RB 13 kap. 2 §.Vidare bör det vara möjligt att begära särskild handräckning av hunden hos Kronofogden.I ett sådant fall rekommenderar jag att kontakta en praktiserande jurist.Hoppas jag svarade på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Tolkning av testamente

2014-07-22 i Testamente
FRÅGA |Vi är två syskon som skrivits som testamentstagare efter en kusin, som saknade egna arvingar. Nu vill få hjälp med att tolka en mening i testamentet: ”Mina kusiner xxxxx och yyyyy samt deras barn skall i lika lotter erhålla återstoden av min kvarlåtenskap.” Den som sköter bouppteckningen tycker att det går att tolka på två sätt: 50-50 mellan syskonen, alternativt lika delar mellan syskon och barn, totalt sju personer. Vad är rätt?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din frågar rör tolkning av er kusins testamente.I lag regleras detta i 11 kap ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1)Enligt 1 § ska ett testamente ges den tolkning som man antar överensstämmer med testators (er kusins) vilja. Ibland kan det uppstå oklarheter då man ordagrant kan tolka testamentet på flera sätt och då använder man sig av denna princip.Precis som du säger kan meningen i testamentet tolkas på två sätt och svaret är inte självklart. Det är er kusins sannolika vilja som avgör vilken utgången blir.Exempelvis om er kusin lämnat 700 000 kr efter sig och om det med fog (om det sannolikt) kan antas att hen ville att hela kvarlåtenskapen skulle delas lika mellan 7 personer ska testamentet ges den innebörden och alla får 100 000 kr var. Om det däremot kan antas att er kusin ville att du och ditt syskon skulle få lika mycket som i sin tur ska fördelas mellan era barn ska det tolkas på det sättet. Det finns därför inget självskrivet svar på denna fråga.Om ni inte inom familjen kan komma överens om hur testamentet bör tolkas så kan ni antingen återkomma till mig för hjälp med förmedling av en juristkontakt inom familjerätt eller till en tingsrätt.Vänliga hälsningar,

Bodelning vid skilsmässa

2014-07-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag skall skiljas vi har, ingen äktenskapsförord manen påstå att han har arvs rätt till huset som han har byggt, vi var gifta 20 år har 1 barn huset är byggt på tomten som var hans farfars, tror inte att han har någon papper på att han det var hans särskilt egendom.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!I Sverige gäller att när ett äktenskap upplöses - oavsett om det sker genom dödsfall eller skilsmässa - ska en bodelning ske, varvid giftorättsgods ska fördelas lika mellan makarna (som utgångspunkt). Giftorättsgods är i princip all egendom som makarna äger, dvs såväl egendom som de ägt sedan tidigare och sådan som införskaffas under äktenskapet. Vissa möjligheter finns att göra egendom till enskild egendom, med effekten att egendomen inte ska tas in i en bodelning utan tvärtom behållas av den make som äger godset.Vissa undantag och specialregler finns till angivna utgångspunkterna, men det kan inte komma ifråga att här redovisa för hela den svenska äktenskapsrätten. Svaret på din fråga är att bostaden "ska delas lika" förutsatt att den inte utgör enskild egendom, se härom Äktenskapsbalken 7:2. Även om bostaden skulle vara enskild, finns viss möjlighet att mot ersättning bo kvar i bostaden. Om du önskar svar på en mer preciserad fråga eller om du behöver vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Halka inne på krog

2014-07-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej jag var med om en olycka på en lokal krog hallowen 2013,jag tog ett steg på deras ramp och halkade och slog ut en tand och lite annat, var inte försäkrad vid tillfället, och jag har inte råd att fixa mina tänder och börjar nu få väldiga problem med resterande tänder, jag var i kontakt med krogen och dom säger att deras försäkring inte täcker mig, vad ska jag göra? Tack på förhand
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Det du har drabbats av kallas på juridiskt språk personskada (inte så konstigt när man tänker efter). När en skada inträffat och de parter som är inblandade inte har något avtal mellan sig gäller i allmänhet skadeståndslagen, se 1 § den lagen. En tillämpning av skadeståndslagen utesluts inte bara av avtal utan också om det finns en särskild reglering i annan lagstiftning. Så tycks inte vara fallet här, t.ex. torde inte 32 kap Miljöbalken vara tillämplig.Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2:1 SkL. Rimligen kan vi anta att Lidl inte orsakade skadan med vilje. Därför måste vi fråga oss om Lildl av oaktsamhet vållat skadan. Redan här kan nämnas att krogens försäkringsvillkor inte har någon betydelse för deras skadeståndsansvar gentemot dig.Skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt förutsätter som regel att den som orsakar skadan har utfört en positiv handling. Oaktsam underlåtenhet att handla kan dock i vissa situationer leda till skadeståndsansvar. Det krävs då att det funnits en skyldighet att handla för att undvika skadan. En sådan skyldighet kan finnas t.ex. till följd av bestämmelser i lag eller annan författning eller till följd av att det i rättspraxis lagts fast en sådan princip i vissa situationer.I princip kommer det juridiska resonemanget i ditt fall att kretsa kring huruvida det varit oaktsamt av krogen att inneha den aktuella rampen på sätt som skett. För att kunna avgöra den frågan krävs tillgång till fler uppgifter än de du uppgett. Rent allmänt kan sägas att innehavet av en ramp på en krog av praktiska skäl inte i sig torde kunna grunda någon skadeståndsskyldighet. En bedömning måste dock göras av den aktuella rampen. Var det blött på rampen bör resonemanget också kretsa kring huruvida det varit oaktsamt av krogen att inte städa undan det blöta i tid osv.  Ytterligare omständigheter kan vara av avgörande betydelse vid en eventuell rättegång, t.ex. betydelsen av ditt eget handlande, ev. alkoholinttag etc.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att ex skriva ett brev till motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Blandad gåva enskild egendom?

2014-07-22 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska sälja min går till min son som är singel. Kan man göra gården till enskild egendom redan nu, så att den är ensklid egendom redan när/om han skulle bli sambo/gifta sig??
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Vad som ska anses vara enskild egendom vid en bodelning anges i äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap. 2 § p. 1-6. Uppräkningen är uttömmande, vilket innebär att inget annat än det som anges i bestämmelsen ska anses som enskild egendom.I bestämmelsens andra punkt stadgas att "egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda" ska vara enskild egendom. Benefika överlåtelser kan alltså täckas av ett villkor om att egendomen ifråga ska vara enskild. Detsamma gäller inte onerösa överlåtelser, dvs. köp eller byten. I NJA 2008 s. 457 prövades dock ett fall där en fastighet överlåtits till ett värde som understeg taxeringsvärdet. Frågan var om en sådan s.k. blandad gåva skulle kunna omfattas av ett villkor om att gåvan ska vara enskild egendom. HD uttalade följande:"Ett villkor om att en s.k. blandad gåva skall utgöra gåvotagarens enskilda egendom bör tillerkännas giltighet beträffande egendomen i dess helhet, om gåvomomentet är så framträdande att förvärvet i sin helhet har gåvokaraktär. Härvid kan även ett förhållandevis stort vederlag med hänsyn till omständigheterna accepteras."Det är alltså under vissa förutsättningar möjligt att egendom som är förvärvad genom köp kan täckas av ett giltigt villkor om enskild egendom. MVH