Avliden fullmaktsgivare

2016-02-10 i Avtal
FRÅGA |Om man har fullmakt som ska gälla även efter döden. Personen är inte arvtagare. Gäller den?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fullmakt regleras i den så kallade avtalslagen (AvtL) (se här). Enligt 21 § AvtL ska en fullmakt gälla även efter fullmaktsgivarens död, om man inte avtalat om att den ska bli ogiltig vid ett dödsfall. Fullmakten kommer från och med nu att användas till förmån för dödsboet. Dock kan det vara så att fullmakten blir ogiltig om den reglerar ett intresse som bara är aktuellt om fullmaktsgivaren är i livet, till exempel att köpa en bostad till fullmaktsgivaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Reavinstskatt på bostadsrätt

2016-02-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det kan bli någon form av reavinstskatt eller några andra avgifter ifall man har köpt en halv bostadsrätt för en viss summa och sedan säljer sin halva 4 år senare för exakt samma belopp? (Köpare är den person som redan ägde den andra halvan av bostadsrätten, men det tar jag för givet att det inte har någon betydelse i sammanhanget).Mitt eget svar blir att det naturligtvis inte blir någon skatt eftersom det inte blev någon vinst, rätt tänkt? Jag har dessutom hört av en vän att det till och med kan räknas som en förlust om man säljer den för samma belopp som man köpte den för fyra år sedan då man ska räkna in bostadsrättens värdeökning under fyra år. Stämmer det? Tack på förhand, MVHMicke
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reavinstskatt eller kapitalvinstskatt är en statlig skatt som regleras i inkomstskattelagen (IL) (se här). I Sverige har vi tre inkomstslag som man kan skatta i; tjänst, näringsverksamhet och kapital. De olika inkomstslaget beskattas olika. Till inkomstslaget kapital hör inkomster och utgifter som man har på grund av innehav av tillgångar i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Med kapitalvinst och kapitalförlust menas vinst eller förlust vid försäljning av tillgångar. En försäljning av en bostadsrätt kan alltså vara en kapitalvinst eller en kapitalförlust. En kapitalvinst ska tas upp i inkomstslaget kapital.Den eventuella kapitalvinsten räknas ut genom skillnaden mellan ersättningen du får för bostadsrätten (minus kostnader för försäljning som till exempel mäklare) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är avgifter för anskaffning av bostadsrätten ökat med utgifter för förbättring (till exempel ombyggnation). På detta sätt får du fram att du antingen gjort en kapitalvinst eller en kapitalförlust. Eftersom att du sålde bostadsrätten för lika mycket som du köpte den för har du varken gjort en vinst eller förlust och behöver inte skatta för den men får inte heller dra av något i deklarationen. Värdeökningen som du pratar om kommer fram i det ofta högre försäljningspriset och är i detta fall ingen förlust och inget du kan göra avdrag för.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilken privat egendom kan tas i anspråk vid obestånd för sambos enskilda firma?

2016-02-10 i Utmätning
FRÅGA |Min sambo har startat en enskild firma. Kan det bohag och det bi har i hemmet beslagtas om något inte skulle gå bra ekonomiskt för den enskilda firman? Det mesta av bohaget är mitt.
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!En enskild firma kan, precis som andra företag har ekonomiska åtaganden. Det kan vara gentemot exempelvis kunder eller leverantörer som förlitar sig på att företaget kan leverera eller prestera enligt, ett mellan dem, ingått avtal. De personer, eller företag, som den enskilda firman ingår avtal med blir fordringsägare gentemot den enskilda firman. Skulle din sambos firma på något vis hamna i ekonomisk kris så att firman inte längre kan betala sina skulder kan dessa fordringsägare ansöka om utmätning. En utmätning kan medföra att kronofogdemyndigheten mäter ut och säljer firmans tillgångar för att ge fordringsägare betalt. I värsta fall kan firmans ekonomiska obestånd gå så långt som att man försätts i konkurs. Om man har en enskild firma blir man personligt betalningsansvarig för sin firmas skulder. Detta innebär att privata tillgångar så som hus, bil, båt etc, kan komma att utmätas för att säljas. Vid en utmätning av kronofogden har man dock vissa regler att förhålla sig till. Det man utmäter skall exempelvis tillhöra personen i frågan som har en skuld, alltså i detta fall din sambo. Detta kan dock vara svårbevisat och på grund av detta har man kommit fram till vissa presumtionsregler. Enligt dessa regler presumeras den egendomen som din sambo har i sin besittning, alltså i ert hem, tillhöra honom och kan därmed utmätas. Enklare uttryck, kronofogden antar att allt i bostaden tillhör den som utsätts för utmätningen. För att du ska bryta presumtionen krävs det att du kan göra det sannolikt att egendomen i fråga inte tillhör din sambo, utan dig eller i alla fall er gemensamt. Det kan i vissa fall räcka att du kan visa att du hade den ekonomiska förmågan att betala för egendomen och att det är sådan egendom som ”vanligen anses” som sådan man köper för gemensamt burk, exempelvis en soffa. Om ni gör det sannolikt att egendomen är gemensam så kan kronofogden bara utmäta din sambos andel i egendomen. Hela egendomen kan dock tas i anspråk för att säljas varpå du får ut hälften av värdet för egendomen som säljs. En annan regel man har att förhålla sig till är så kallas beneficieregeln. Enligt denna regel undantar man egendom från utmätningen för sådant som ni behöver för att klara ert uppehälle. Vad detta kan vara beror på, och är olika för olika människor, men det brukar utgöra saker så som kläder eller möbler som är nödvändigt för ert hem.Det är inte helt enkelt att skydda sig mot denna typ av händelse, när ens sambo utsätt för utmätning av sin privata egendom. Kvitton på att det är du själv som betalt för egendomen brukar vara det enklaste sättet att bevisa att det faktiskt är du som är ägare till egendomen och inte din sambo. Ett samboavtal eller märkning av egendom kan i vissa fall ge skydd dock inte alltid. Jag hoppas detta har gett dig svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Hur skriver jag ett samboavtal?

2016-02-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har skaffat ett nytt hus.Jag har mitt gamla hus till salu. Vi har inte lagt några kontaner i nya huset än utan min vinst från mitt gamla hus skall användas till det. Nu vill vi att jag aka äga hela huset eftersom det är jag som har pengarna. Vi står på halva lånen var men det är ok för min samboHur skriver vi avtal om det?
Mathilda Andersson |Hej och tack för din fråga!För att du ska äga hela huset krävs att ni skriver ett samboavtal. Utan ett sådant avtal blir huset samboegendom (se 3 § Sambolagen) , vilket innebär att huset tillfaller både dig och din sambo vid separation eller dödsfall. Innebörden av ett samboavtal blir alltså att huset inte räknas som samboegendom och ska därav endast tillfalla dig. Du och din sambo kan lätt upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/samboavtalHoppas att du fick svar på din frågaBästa hälsningar

Återvinning av gåva vid personlig konkurs

2016-02-10 i Återvinning
FRÅGA |Hej! I fall man går i personlig konkurs och man innan detta avgått i ett avtal där man utfäster sig att ge bort en gåva, är gåvan fortfarande gällande mot konkursboet? Gåvan har alltså inte genomförts ännu innan konkursen. Mvh
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Om du försatts i personlig konkurs innebär detta att du förlorar rätten att bestämma över din ekonomi under konkurstiden. Detta innebär att om du, i egenskap av konkursgäldenär, ingår avtal under denna tid, kan de bli förklarade ogiltiga. Oftast så anses de avtal som ingåtts innan konkursbeslutet inte påverka konkursboet. Har du exempelvis sålt eller gett bort egendom skall detta inte anses vara del av ditt konkursbo. Det krävs dock att personen i frågan har fått sakrättsligt skydd för egendomen. När det kommer till ”saker”, så kallat lösöre, krävs det tradition för sakrättsligt skydd, alltså att saken har överlåtits och mottagaren har fått saken i sin besittning. Det finns dock vissa reservationer om saken försvunnit, genom försäljning eller gåva, en kortare tid före konkursbeslutet. I dessa fall så återvinns egendomen. Den lämnas alltså tillbaka till konkursgäldenärer och konkursboet. Detta gäller även om personen som mottagit gåvan fått det så kallade sakrättsliga skyddet för egendomen. Vad kortare tid innan ett konkursbeslut kan innebära varierar beroende på vem som är mottagen av gåvan. Är det en närstående så som familjemedlem är denna tid längre än för andra människor. Normalt brukar man säga att tiden skall räknas från då ansökan om konkurs skickats in till tingsrätten. I ditt fall så har du aldrig tekniskt sett gett bort egendomen. Någon utomstående har inte lyckats uppnå sakrättslig skydd genom att få gåvan i sin besittning. En utfästelse att ge bort en gåva anses inte vara sakrättsligt skyddad. Detta innebär att den framtida gåvan alltså inte ens behöver återvinnas eftersom den redan är i konkursboets besittning. Jag hoppas detta besvarat din fråga! Med vänlig hälsning

Upplysa arbetsgivare om sjukfrånvaro

2016-02-10 i Sjuk
FRÅGA |Måste man ringa varje dag och sjukanmäla sig från jobbet
Johan Kristoffersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att åtnjuta sjuklön, vilket din arbetsgivare betalar ut till dig som arbetstagare, krävs att du sjukanmäler dig hos din arbetsgivare från och med första dagen som du insjuknar och avser att frånvara hos jobbet. Den första dagen som en du som arbetstagare är sjuk kallas karensdag och den får du inte betalt för. Är man sjuk mer än åtta (8) dagar krävs läkarintyg för att din arbetsgivare ska kunna göra en bedömning av om sjuklön ska fortsätta att utbetalas. Sjuklön betalas ut under 14 dagar. Från dag 15 måste din arbetsgivare meddela försäkringskassan om du fortfarande är sjuk, den ersättning som du därefter kan få utbetalad till dig kallas sjukpenning.Mer om sjuklön och sjukpenning finns att läsa på försäkringskassans hemsida.Vänligen,

Vad som händer med egendom då sambo går bort

2016-02-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejOm min särbo ärver sin fars hus, och vi flyttar in där tillsammans. Om han går bort före mig ärver jag halva huset eller går hela huset till hans barn?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du och din särbo flyttar ihop blir ni sambor i lagens mening (1 § sambolagen). Sambor ärver inte varandra enligt svensk rätt, för att ärva varandra måste man vara gifta (3 kap. 1 § ärvdabalken). Då en sambo avlider upphör samboförhållandet och på begäran av den efterlevande ska all samboegendom fördelas genom bodelning (2 § p. 3 och 8 § sambolagen). Vid en bodelning delas samboegendomen lika mellan samborna efter att var och en har fått täckning för sina skulder (14 § sambolagen). Med samboegendom åsyftas sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Särskilda undantag görs för sådan egendom som en sambo erhållit genom gåva, testamente eller arv med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda egendom (4 § sambolagen). Det är möjligt att huset skulle ingå i en eventuell framtida bodelning. När ni flyttar in i huset utgör det er gemensamma bostad (5 § p. 1 sambolagen), förutsatt att bostaden har förvärvats för gemensam användning utgör det alltså samboegendom och du har i sådana fall rätt till halva huset vid en bodelning. Problemet i det här fallet är att sådan egendom som har förvärvats innan samlevnaden normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Förvärv som har skett i nära samband med att samlevnaden inleds kan dock anses vara avsedda för gemensam användning. Det avgörande är avsikten med förvärvet, men det ska ligga nära i tiden (prop. 1986/87:1 s. 257). När det gäller arv blir bedömningen än mer komplicerad då egendom som förvärvas genom arv mer sällan ska anses avsedd för gemensamt bruk (prop. 1986/87:1 s. 105). Att din särbo har ärvt huset och att förvärvet dessutom har skett innan ni flyttar ihop pekar alltså i riktningen att huset inte ska utgöra samboegendom och där med inte ingå i en framtida bodelning. Skulle din särbo gå bort tillfaller i sådana fall huset hans bröstarvingar, alltså hans barn (2 kap. 1 § ärvdabalken).Skulle huset ändå anses utgöra samboegendom har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få den i avräkning på sin lott vid en bodelning (16 § sambolagen). En förutsättning är dock att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Föreningsstämma

2016-02-10 i Föreningar
FRÅGA |Kan en ekonomisk förening ha årsmöte/föreningsstämma vartannat år?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.En ekonomisk förening ska ha hålla ordinarie föreningsstämma varje år, senast inom sex månader efter varje räkenskapsår. En ekonomisk förening kan därmed inte ha föreningsstämma vartannat år. Detta framgår av 7:4 lagen om ekonomiska föreningar (här). Jag önskar dig en trevlig dag.Mvh,