Fråga om underårig är bunden av avtal om betalning vid utebliven tidsbokning

2015-11-29 i Avtal
FRÅGA |Min 13åring missade en tid hos en ögonfransförlängare. Måste hon betala?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Nu framkommer inte det i din fråga om det är så att din dotter och personen/företaget som förlänger fransar har avtalat om att en utebliven tid ska innebära betalning från din dotters sida. Om din dotter har ingått ett avtal med ögonfransförlängaren är, enligt avtalslagens bestämmelser, avtal bindande mellan dem som har ingått i avtalet. Detta finner du i avtalslagen § 1 :https://lagen.nu/1915:218.Däremot finns det regler i Föräldrabalken (FB) som stadgar att den som är under 18 inte själv får ingå avtal. Detta finner du i 9:1 FB se: https://lagen.nu/1949:381#K9 I princip innebär detta att avtal som personer under 18 år ingått utan samtycke från förälder inte är giltiga. Vidare framgår av 9:7 FB att ett sådant avtal ska hävas. Jag anser därför att din dotter inte ska behöva betala om du som förälder inte har samtyckt till avtalet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Längsta tiden för andrahandsuthyrning av bostadsrätt?

2015-11-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän hyr en BR i andrahand av en man som bott och studerat/jobbat i London i snart tre år. Vi fick först tillstånd att bo här i ett år och har sedan fått en förlängning godkänd av BRF:en så vi har tillstånd att bo här t.o.m. i februari. Både vi och förstahandshyresgästen vill gärna att vi ska få hyra lägenheten längre (vi studerar på universitet och han planerar inte att flytta tillbaka så snart) men bostadsrättsföreningen vill inte låta oss hyra längre eftersom de bara tillåter andrahandsuthyrning i max 3 år för varje förstahandshyresgäst. Lägenheten har bara hyrts ut lagligt och med BRF:ens godkännande (till ett par innan oss och sedan oss, totalt 3 år den sista februari), vi har skött oss väl och förstahandshyresgästen har ingen möjlighet att bo i lägenheten i dagsläget. Vilka skäl har BRF:en för denna gräns för andrahandsuthyrning? Har den laglig grund, eller kan man få hyra lägenheten längre i andrahand om ägaren av lägenheten bor på annan ort (/land)? Var ska man i så fall vända sig och hur går man tillväga?Tack på förhand, B
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Eftersom det rör sig om andrahandsuthyrning av en bostadsrätt finns aktuella regler i bostadsrättslagen, i huvudsak 7 kap. 10-11 §§.Andrahandsuthyrning.Bostadsrättshavaren får upplåta sin lägenhet i andra hand, som huvudregel, endast om styrelsen för BRF ger sitt samtycke. Det finns dock undantag från kravet på samtycke men då krävs att bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Bostadsrättshavaren får då vända sig till hyresnämnden och ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. Detta tillstånd ska begränsas till viss tid.Ni kan ansöka om tillstånd här:http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/Hyresnämnden.Det kan vara så att hyresnämnden finner BRF maxtid om tre år för andrahandsuthyrning tillräcklig och därför ger avslag på en ansökan. Skälen för BRF att vägra er vidare möjlighet att hyra i andra hand kan vara att det kan bli problematiskt om ingen av bostadsrättshavarna faktiskt bor i sina lägenheter utan de endast hyr ut dessa i andrahand år efter år. För hyresnämnden blir det således en fråga om intresseavvägning mellan BRF intressen och bostadsrättshavarens. Bostadsrättshavaren kan givetvis pröva att ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning hos hyresnämnden och sedan får ni avvakta deras beslut. Godkänner inte hyresnämnden uthyrningen är det beslutet från styrelsen för BRF som gäller.Hoppas ni fått klarhet i er situation!Vill ni ha hjälp med att medla med BRF kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning

Fördel att båda makarna har lagfart på huset?

2015-11-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Är det någon fördel,att äkta makar delar på lagfarten,på sitt hus?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga kräver i stort sett en genomgång av hela rättssystemet för att fullständigt besvaras. Med hänsyn till att detta är en gratistjänst begränsar jag mig i mitt svar till undersöka äktenskapsrättsliga fördelar.Sammanfattning och rådOm ena maken är ensam ägare till bostaden, och den andre maken inte har bättre behov av bostaden, har ägaren bäst möjlighet att få behålla bostaden efter en eventuell skilsmässa. Att båda är ägare till bostaden kan alltså få viss betydelse vid en skilsmässa, eftersom det då bara är behovet av bostaden som styr vem som har rätt att bo kvar. Värdet av bostaden skall dock delas lika mellan makarna oberoende av ägarförhållandena.Även om bara ena maken har lagfart, får denne aldrig sälja, hyra ut, inteckna eller pantsätta den gemensamma bostaden, utan samtycke från den andre maken. Att båda har lagfart saknar alltså betydelse i detta hänseende.Jag kan inte utesluta att det finns andra fördelar, exempelvis skatterättsliga, med att båda makarna har lagfart. Om du är intresserad av en mer genomgripande utredning på området rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka eller genom att klicka på knappen till höger.UtredningLagfart är en officiell registrering av lagfaren ägare. Det krävs alltså att ni båda är ägare för att ni båda ska kunna beviljas lagfart. Ägare blir man genom köp, byte eller gåva om förvärvet uppfyllt formkraven i 4 kap JB. Vid en eventuell skilsmässa betraktas bostaden som giftorättsgods. Bostadens värde delas då lika mellan makarna, oberoende av ägarförhållandena. Undantag görs dock om bostaden är enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller villkorad gåva. Den är då undantagen i bodelningen. Vid fördelningen av ägodelarna är det dock i första hand ägaren till fastigheten som har rätt att behålla denna. Har den andre maken bäst behov av bostaden har dock denne rätt lösa ut bostaden mot ersättning. Vid bestämmande av vem som har bäst behov av bostaden tar man exempelvis hänsyn till om någon fått enskild vårdnad om barnen. En fördel med att äga bostaden gemensamt är alltså att det endast blir behovet av bostaden som blir vägledande för vem som får bo kvar efter eventuell skilsmässa. Jag vill dock än en gång poängtera att bostadens värde ändå delas lika oberoende av ägandeförhållandena.För att kunna använda fastigheten som säkerhet för ett lån krävs att fastigheten är intecknad. Lagfart har betydelse vid inteckning av fastigheten eftersom endast den som senast har sökt lagfart kan inteckna fastigheten. Om ni har gemensam lagfart kan alltså ingen av er inteckna fastigheten på egen hand, utan ni måste göra detta gemensamt. Detta är dock fallet ändå, om ni är gifta. En make kan inte inteckna den gemensamma bostaden utan den andre makens skriftliga samtycke, även om bara ena maken har lagfart. Gemensam lagfart saknar alltså betydelse för skyddet mot att som gift få sin bostad intecknad utan samtycke. Detsamma gäller pantsättning, försäljning och uthyrning, 7:5 ÄktB. I alla dessa fall krävs samtycke från båda makarna oberoende av vem som äger den gemensamma bostaden.

Har vi ett bindande avtal och kan jag sälja min andel av sommarstugan till vem jag vill?

2015-11-29 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och särbon har köpt en sommarstuga tillsammans. Formulerat några rader på ett A4 kring hur vi gör med ev försäljning, om nån av oss går bort mm pga att vi har barn båda två sen tidigare. Vi äger 1/2 var. A4 är undertecknat av båda oss samt bevittnat och underskrivet av 2 utomstående. Är detta underskrivna A4 juridiskt bindande, eller kan någon av oss bortse från det och göra som den vill med en försäljning tex. Hur bindande är vårt "hem- handgjorda" underskrivna A4 mellan oss? Jag vill sälja min del men inte till hans son. Jag vill sälja stugan genom mäklare. I A4 skrev vi att till "marknadsmässigt pris (uppskattat av en mäklare) kan vem av oss närsom" sälja sin del tyvärr. Vilket öppnar upp för hans son att få köpa ut mig tyvärr eller?? Orättvist för våra andra barn! Kan jag förhindra det och driva igenom en försäljning genom mäklare istället, trots det vi skrivit under på A4?
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Jag utgår för enkelhetens skull ifrån att ni har köpt en fastighet med en sommarstuga på.Gemensamt köp av sommarstuga.Eftersom ni har köpt en sommarstuga tillsammans och äger 50 % var så är samäganderättslagen tillämplig i ert fall. Lagen reglerar bl.a. hur beslut om att förvalta egendomen ska fattas (gemensamt av er båda) samt hur ni får sälja er del av sommarstugan. Det går dock att avtala bort samäganderättslagens regler om försäljning av egendomen vilket jag tolkar det som att ni har gjort genom att reglera hur ni får sälja er del av egendomen, se samäganderättslagen 1-2 och 6 §§. Nästa fråga blir då om det avtal ni upprättat är juridiskt bindande.Bindande avtal.Utgångspunkten är att vi i Sverige inte har formkrav vad gäller bindande avtal, d.v.s. det krävs inte att avtal är skriftliga för att gälla, vilket medför att två personer kan sluta ett bindande avtal genom att muntligen komma överens. Det finns dock ett antal undantag då lagen ställer upp just formkrav på hur avtalet ska vara för att vara bindande.När ni köpte sommarstugan, om denna var en fastighet, då fanns det ett krav på att köpeavtalet skulle vara skriftligt för att vara bindande, JB 4:1. När ni ska komma överens om hur ni får sälja er del av egendomen krävs inte något skriftligt avtal, att ni upprättar ett med vittnen är givetvis bra i bevishänseende, när ni sedan väl säljer er del av fastigheten gäller formkraven själva försäljningen men inte för överenskommelsen mellan er. Utifrån din information ser jag inget som skulle medföra att ert avtal skulle vara ogiltigt eller inte juridiskt bindande. Ingen av er kan bortse från avtalet, utifrån dina uppgifter här, utan måste respektera och följa detta.Möjligheten att sälja till vem man vill.Det finns inget i ditt avtal, som jag kan förstå det, som medför att du skulle vara tvungen att sälja till sonen. Du har ingen skyldighet att sälja din andel till den som vill köpa utan det är helt upp till dig vem du ska sälja andelen till. Du kan även anlita en mäklare för att sälja din andel av sommarstugan, oavsett vem som är intresserad av att köpa en andel i stugan, är det upp till dig att välja om du vill sälja till den personen eller inte. Vad gäller priset är du bunden av avtalet att sälja din andel till marknadsmässigt pris däremot inte till högstbjudande. Viktigt för dig är dock att undvika offentlig auktion då detta är enda gången du inte kan bestämma över vem som får köpa din andel.Avtalet som testamente.Det är lite oklart om ni har med avtalsvillkor som reglerar hur exv. din andel i sommarstugan ska hanteras vid din död. Min tolkning är att avsikten med avtalet inte är att påverka din äganderätt till en andel av sommarstugan utan endast reglera hur denna får säljas och detta är då okej. Om det däremot skulle vara avsett att delvis utgöra ett testamente så är troligtvis inte formalkraven för testamenten uppfyllda och avtalsvillkoren är i denna del icke juridiskt bindande. När vittnen skriver under ett testamente måste dessa vara medvetna om att avtalet de bevittnar är ett testamente, vilket inte framgår av dina uppgifter, och därför är det inte ett godkänt testamente och påverkar inte arvsrätten, ÄB 10:1.Slutsatser.Avtalet kan inte anses utgöra ett godkänt testamente och kan då inte påverka arvsrätten. Det bör dock i övrigt utgöra ett bindande avtal som innebär att ni avtalat bort samäganderättslagen. Du kan välja själv vem du vill sälja till och behöver inte sälja till någon specifik, enda kravet är att du säljer för marknadsmässigt pris som ni har avtalat.Hoppas du har fått klarhet i din situation!Har du fler frågor eller behöver hjälp med att gå vidare med en ev. tvist kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning

Skatt vid arv

2015-11-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Ska en svensk medborgare (pensionär) bosatt permanent i Spanien, betala arvsskatt på arv som kommer från Sverige- Om så är fallet blir det skillnad om man låter pengarna stanna kvar i Sverige på ett bankkonto
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Svensk arvsskatt avskaffades 2005. Enligt 8 kapitlet 2§ Inkomstskattelagen är förvärv genom gåva, arv och testamente skattefritt i Sverige. Detta innebär att du inte kommer att betala skatt på arvet i Sverige. Jag har inte koll på Spansk lagstiftning så jag lämnar den frågan därhän. Klart är att du är fri från skatteplikt i Sverige vad avser arvet!Vänligen,

Vad händer med avtal om samägd fastighet när en av delägarna har avlidit?

2015-11-29 i Samägandeavtal
FRÅGA |Samägd fastighet, fyra delägare, eget avtal som säger att om någon delägare vill bli utlöst kan han el. hon ej begära mer för fastigheten än vad taxeringsvärdet ligger på( marknadsvärdet skall alltså ej gälla om någon vill bli utlöst )).Alla fyra ägarna har godkänt och skrivit under detta avtal för ca. 15 -20 år sedan.En av delägarna har avlidit och hans dotter står nu som ägare (hon har alltså ejskrivit under detta avtal men å andra sidan vill hon ej heller sälja sin del ).En annan delägare vill hoppa av och vill ha ut sin del och hävdar att marknadsvärdetär det som gäller .
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Eftersom det rör sig om en samägd fastighet så gäller lagen om samäganderätt. Denna lag är dock dispositiv och kan avtalas bort vad gäller hur den gemensamt ägda fastigheten ska säljas, SamägL 6 §. Av din information bör avtalet fortfarande vara gällande även om en av delägarna går bort. Avtalet gäller för varje delägares andel och dottern som nu äger den avlidnes andel är bunden av avtalet eftersom hon inträder som ägare av andelen.Vad gäller priset för egendomen regleras inte detta i samäganderättslagen och det finns inget, av din information att döma, som skulle medföra att avtalets villkor om att försäljning ska göras till taxeringsvärde skulle vara ogiltigt. Den delägare som vill sälja sin andel bör få göra detta till det taxerade värdet enligt avtalet.En fråga är om avtalet kan jämkas vad gäller just villkoret om taxeringsvärdet som grund för försäljning. Om det inte skulle vara väldigt stora skillnader mellan taxeringspris och marknadsvärde, exv. om marknadsvärdet skulle vara dubbelt så högt idag som det var i förhållande till taxeringsvärdet när avtalet skrevs under, så bör ingen jämkning ske och avtalet bör stå fast.Hoppas du har fått svar på din fråga!Har ni fler frågor eller behöver hjälp att medla i en tvist kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning.

Fråga om testamente

2015-11-29 i Testamente
FRÅGA |Min make avled 2004, jag hade 2 barn sedan tidigare. Vi fick inga gemensamma barn. Barnen var bara 1 och 3 år när vi träffades, dem bodde med oss på heltid, så dem fick en väldigt nära kontakt. När min man omkom, dök det upp ett testamente, om att barnen skulle ärva honom 'såsom dem vore hans egna', undertecknade av hans föräldrar. Vad innebär det? Har barnen rätt att ärva hans laglott efter mina svärföräldrar? Det finns två bröder.Med vänlig hälsning,
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning av testamente är något som alltid är en helhetsbedömning vilket innebär att det är väldigt svårt att tolka testamentet utan att ta del av det. Med detta sagt tolkar jag den del av testamentet du presenterat som att din make avsett att dina barn ska ärva honom som om de vore hans egna. Detta innebär att de i så fall erhåller all hans kvarlåtenskap förutsatt att han inte hade några andra barn.Barnen erhåller i så fall kvarlåtenskapen med full äganderätt.Jag hoppas detta var svar på din fråga.Vänligen,

Avskedande/uppsägning pga olovligt brukande av kuponger hos arbetsgivaren

2015-11-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan jag har några frågor och funderingar kring person som står mig nära har blivit avstängd från jobbet på plats tillsvidare de tagit ett beslut om att bli sparkad eller ej. Då hon jobbat på samma arbetsplats i 15 år.Anledningen är nämligen att personen använt sig utav kuponger då hon arbetar i Hemköp precis som vanliga kunder dock använt sig utav fler än en.Hon har inte förnekat något eller trott att hon gjort något fel, detta gäller tydligen fler än henne.Om hon nu får sparken, vad finns det för allternativ eller väg vi kan gå eller hur långt vi kan ta detta.Jag personligen tycker inte detta är acceptabelt då ingen förvarning eller liknande kommit på tal eller att det står att de inte får använda sig utav kuponger.Då hon mår psykiskt dåligt eftersom hon varit lojal och alltid velat butikens bästa samt ständigt ställt upp och jobbat.Facket verkar nu tydligen vara på "företagets" sida, vad finns det för "work around" hur långt kan man ta detta och vad är egentligen rätt och vad är fel när personen inte fått någon förvarning eller liknande ?
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Med ”sparken” förstår jag det som att din kompis riskerar att bli avskedad. Ett avskedande innebär till skillnad från en uppsägning att hon inte får någon uppsägningstid mer lön under själva uppsägningsperioden. Men vid avskedande får hon alltså gå direkt, utan någon mer lön; anställningen upphör ”med omedelbar verkan”.Ett avskedande är en väldigt ingripande åtgärd och får endast förekomma i undantagssituationer, när någon annan åtgärd inte är möjlig eller rimlig. Man brukar säga att arbetsgivaren får avskeda en arbetstagare om denne grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Det handlar om omständigheter som är relaterade till den anställde personligen och som är så allvarliga att arbetsgivaren inte ska behöva ha kvar honom eller henne som anställd. Brott mot arbetsgivaren i form av stöld, förskingring eller bedrägeri kan vara berättigad grund för avskedande, men man måste i regel ändå göra en bedömning från fall till fall.Det som din arbetskamrat har gjort kan anses vara ett slags bedrägeribrott mot sin arbetsgivare, alternativt att hon gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman. Jag vet ingenting om i vilken omfattning den här arbetstagaren har använt sig av flera kuponger etc, och således är det svårt att göra en bedömning i allvarligheten av det olovliga som hon har gjort. Mer bagatellartade händelser är nämligen inte tillräckliga skäl för avskedande som sådana. Det krävs som sagt dock väldigt mycket för att en rätt till avskedande ska föreligga, varför jag är väldigt osäker på om denna rätt föreligger.Eventuellt kan rätt till uppsägning föreligga, vilket ju kan vara det arbetsgivaren håller på att ta ställning till. Brott mot sin arbetsgivare är en saklig grund för uppsägning (7§ LAS), och då har arbetsgivaren faktiskt rätt att säga upp henne. Men om hon nu kanske inte har gjort detta vid så många tillfällen, eller kanske bara avseende väldigt små belopp, bör man kunna utkräva att arbetsgivaren först ska ha gett ut en varning innan denne plötsligt avskedar/säger upp henne. Det finns också en tvåmånadersregel som säger att man inte kan säga upp någon enbart baserat på omständigheter som arbetsgivaren har fått reda på två månader innan uppsägningen sker (7 § 2 st LAS). Det här kupong-användandet måste alltså vara något av en ”nyhet” för arbetsgivaren. Är så inte fallet kan man definitivt ytterligare kräva att varningar ska ha kommit tidigare.Allt här handlar egentligen om hur allvarligt det här brottet mot arbetsgivaren kan anses vara. Är det väldigt allvarligt så har som sagt arbetsgivaren ganska stort belägg för att åtminstone säga upp henne. Är användningen däremot inte så allvarlig, och det som du säger är många som har gjort som henne osv, så bör hon kunna kräva återanställning enligt 34 § LAS. Dessutom kan hon ha rätt till skadestånd enligt 38§ 1 st LAS. Problematiskt är ju att facket är på arbetsgivarens sida. De bör i regel inte vara det om de inte anser att hon har gjort något fel.