Lösöre vid bouppteckning

2014-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Ursäkta mej, men jag har en fråga angående vad som tillhör lösöre i samband med en bouppteckning. Tillhör bil och husvagn kategorin lösöre? På vissa ställen så säger man att transportmedel (tex bilar och båtar),och vissa säger att det inte tillhör lösöre.
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!Lösöre är lösa saker som är fysiska och "naturligt" flyttbara. Lösöre är således en sak som är flyttbar, däribland bilar. Detta torde innebära att bil och husvagn är att se som lösören och därmed ska beaktas vid en bouppteckning.Med vänlig hälsning,

Skolfrågor

2014-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag fick hem en katalog från Brasiliens Möbler AB och blev intresserad av ett mahognybord för 15 000kr. jag bestämde mig för att beställa bordet och använder mig av en beställningssedel som finns inne i katalogen. När jag skall skriva på beställningssedeln lade jag märke till texten som finns ovanför köparens namnteckning: ” Beställningen som är för köparen bindande, och varav denne mottagit kopia, är icke att anse såsom antagen av säljaren förrän denne slutligen godkänt densamma.” a) Hur lång är acceptfristen i detta fall? b) Vem av parterna, säljaren eller köparen är anbudsgivare och vem är anbudstagare? c) Kan Brasiliens Möbler AB blir bunden av beställningen genom att inte ge Jonas besked?
Charlotte Schåltz |Hej,Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Detta gäller oavsett om frågeställaren delvis byter ut namnet i den ursprungliga frågan.Jag är säker på att du kan lösa uppgiften med hjälp av din kurslitteratur samt tillämplig lagtext.Med vänliga hälsningar,

Avsluta ett ärende hos hyresnämnden

2014-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Om en lägenhet hyrs ut i andrahand och sen blir hyresgästen uppsagd, samt att ärendet går vidare till Hyresnämnden, kan man bara annullera tvisten genom att flytta ut och acceptera hyresvärdens beslut om uppsägning och på sätt stoppa ärendet från att gå vidare?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Tvistelösningsinstitutet i hyresnämnden bygger på att båda parter är villiga att samarbeta för att nå en lösning, om en part inte längre vill medla i tvisten avbryts därför förfarandet.Så du kan enkelt avsluta ärendet genom att meddela hyresvärden att du accepterar beslutet om uppsägning, och vidare bör hyresvärden eller du meddela hyresnämnden att ni inte behöver fortsätta ärendet. Lycka till!Vänligen,

Att med samtycke av barn låta barnbarn ärva fastighet

2014-11-24 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Min mor är änka har 3 barn varav jag är ett av dessa. Äger fastighet värderad till ca 6 milj, värdeökningen under de är hon ägt fastigheten ca 3 milj. Ett av barnbarnen är intresserade av fastigheten. Har hon möjlighet juridiskt att ge barnbarnet fastigheten som gåva om det sker i samförstånd med hennes tre barn? Skattekonsekvenser?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Vid bouppteckningen kommer du och dina syskon betraktas som bröstarvingar. Det innebär att som barn till er moder är de närmsta arvtagarna. Ni kommer att ärva lika mycket var av den egendom som tillhörde er mamma enligt 2 kap 1 § ärvdabalken. För att undvika detta kan din moder upprätta ett testamente där det framgår att barnbarnet skall få fastigheten. Ett upprättande av testamente görs enligt 10 kap 1 § ärvdabalken. Trots detta har bröstarvingarna (dvs du och dina syskon) oberoende av testamente alltid rätt till laglotten, vilket utgör hälften av vad varje barn skulle ärvt om testamentet ej funnits enligt 7 kap 1 § ärvdabalken. Beroende på hur moderns tillgångar delas upp finns risk för att ett av barnens laglott kommer at utgöras av en del i den fastighet som skulle tillkomma barnbarnet. Eftersom samtycke av alla barn finns kan den som eventuellt får en del av fastigheten som laglott ge bort denna till barnbarnet som en gåva. Eftersom fastigheten förvärvas genom arv alternativt gåva gäller den skatterättsliga kontinuitetsprincipen som framgår av 44 kap 21 § inkomstskattelagen. Förvärvaren (barnbarnet) inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation och kommer inte behöva betala skatt förrän vidareförsäljning av fastigheten sker. Hoppas att du är nöjd med ditt svar. Om inte, eller om du har övriga funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Tvångsförsäljning av samägd fastighet

2014-11-24 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vi är 4st syskon som fått en sommarstuga i gåva av vår mor. Nu vill min bror gå ur och kontaktat en mäklare som TROR att den är värd 800 000 (taxv 450 000kr). Måste jag gå med på att lösa ut han, har inga möjligheter att ta lån.
Linda Davidsson | Hej och tack för din fråga!När en fastighet ägs gemensamt av två eller flera personer blir samägandelagen tillämplig. Enligt 2 § samägandelagen är huvudregeln att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen som helhet kräver samtliga parters samtycke. Däremot stadgas i 6 § samma lag att var och en av delägarna i en samägd fastighet har rätt att ansöka till domstol om att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Hela fastigheten bjuds då ut till försäljning. Ett förordnande om försäljning får dock inte meddelas om någon av delägarna kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Vad som utgör synnerliga skäl får avgöras från fall till fall. Man har också rätt att avtala om att delägare inte ska få utnyttja den förstnämnda rättigheten. Enligt 9 § samma lag har var och en av de andra delägarna rätt att yrka att man fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas. Alltså kan er bror ansöka till domstolen om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion om ni inte går med på att köpa ut honom. Om det går så långt som till auktion har även ni delägare rätt att lägga bud.Vid en eventuell offentlig auktion måste en ordentlig värdering göras precis som vid en ”vanlig” försäljning. De kostnader som uppstår i samband med auktionen (värdering, annonser etc.) ska betalas av samtliga delägare i förhållande till var och ens andel i fastigheten, 15 § samägandelagen. Det saknar betydelse vem som har begärt försäljningen. Så om du inte vill att fastigheten ska läggas ut på offentlig auktion (under förutsättning att din bror ansöker om det) så måste du tyvärr gå med på att lösa ut din bror. Samägandelagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1.Vänligen,

Muntligt avtal - indrivning av skuld

2014-11-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan! Jag skulle vilja ha lite råd om en sak. I somras så lånade jag ut 3.000:- till ett par vänner till mig för dom satt i ekonomisk kris. Tyvärr så skrevs där inget skriftligt på att jag lånade ut dom pengarna men där finns vittnen som vet om att jag lånade ut dom pengarna till dom. Nu undrar jag hur jag ska gå vidare?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Muntliga avtal har samma giltighet som skriftliga avtal, men bevisbördan ligger hos parten som yrkar på att ett avtal har träffats. I det här läget är det alltså du som måste bevisa att ett avtal har slutits mellan er med innebörd att de fick låna 3000 kr av dig. Du måste alltså påvisa att det förekommer en skuld. Detta torde du kunna påvisa genom ett överföringsbevis såsom en banköverföring i kombination med vittnena. Jag rekommenderar att du, om ni inte lyckas lösa problemet, vänder dig till kronofogdemyndigheten (KFM). Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla, yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. KFM prövar då inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller ej. Gör personen det ålägger kronofogdemyndigheten denne ett betalningsföreläggande och driver in din skuld.Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § i samma lag att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.Lagen om betalningsföreläggande och handräckning hittar du https://lagen.nu/1990:746 .Fortsättningen rekommenderar jag att ni skriver ett skuldebrev vid utlåning av pengar. Skuldebrevet utgör då ett skriftligt erkännande som medför att man kan kräva tillbaka en skuld utan att behöva gå via Kronofogden.Lycka till!Vänligen,

Avslutande av delägarskap i aktiebolag

2014-11-24 i Bolag
FRÅGA |Jag startade ett AB 2011 . Samma år gick ett annat bolag in och köpte 66% av aktiekapitalet. De är alltså moderbolag. P.g.a. vissa samarbetsproblem och dålig lönsamhet vill jag helt avyttra mitt aktieinnehav och lämna uppdraget som styrelseordförande i bolaget. Moderbolagets styrelserepresentanter vill gärna vänta och se om det blir bättre eller kanske försöka sälja bolaget och dess lager. Jag vill avyttra och lämna snarast. Hur går jag tillväga? Är företaget tvunget att lösa in mitt aktiekapital och inom vilken tidsram i så fall? Ska detta registreras vid protokollfört extra styrelsemöte? Kan styrelsen vägra/förhala mitt avyttrande? Hur ska jag tänka ang. ansvarsfriskrivning? Vilka instanser måste jag tänka på att informera om mitt frånträde mer än bolagsverket? Andra tips?
jacob frank |Hej,Välkommen till Lawline. Tack för att Ni vänt Er hit med era juridiska frågor.Jag delar upp de frågor du ställt nedan. Avslutningsvis upplyses om den del praktiska noteringar.Fråga 1. Är det fritt fram att sälja aktierna eller kan styrelsen eller någon annan hindra dig?Svar; Aktier är fritt överlåtbara om inte annat framgår av bolagsordningen (4 kap 7 § Aktiebolagslagen, ABL). Jag utgår ifrån att inga särskilda begränsningar finns intagna i bolagsordningen. I så fall är det ”fritt fram” att sälja aktierna. En ytterligare begränsning kan vara föreskriven i ett aktieägaravtal. Jag utgår emellertid från att inte heller ett sådant existerar.Fråga 2. Är styrelsen – eller någon annan – skyldiga att inlösa dina aktier?Svar; Nej. För det första är styrelsen aldrig skyldig att lösa in några aktier, bara aktieägare. För det andra är det bara om en aktieägare innehar mer än 90 % av aktierna i bolaget som en sådan skyldighet inträder (22 kap 1 § ABL).Återigen utgår jag ifrån att bolagsordningen eller aktieägaravtal inte innehåller avvikande bestämmelser.Fråga 3. Ska försäljningen ”registreras vid ett protokollfört styrelsemöte”?Svar; ABL anger inte några specifika tillfällen då styrelsesammanträden måste hållas; det hålls helt enkelt när de behövs (jfr 8 kap 18 § ABL). Då Ni är styrelseordförande kan du tvinga de andra till ett styrelsemöte (se nyssnämnda paragraf).Om sammanträden väl hålls, ska det föras protokoll, där det anges de beslut som styrelsen ha fattat (8 kap 24 § ABL).Slutsatsen är att det rimligt att ett möte hålls där ett protokoll förs.Fråga 4. Hur ska Ni tänka angående ansvarsfriskrivning?Svar; Det finns i princip två ”typer” av ansvar för en styrelseledamot; det ena är det ”allmänna” skadeståndsansvaret enligt 29 kap ABL, det andra är då bolaget hamnar i likvidationssvårigheter och styrelsen inte agerar som den ska (se 25 kap 18 § ABL). Jag antar den typ av ansvar som kan inträda enligt 25 kap ABL inte är aktuellt i ditt fall. Kvar återstår då det allmänna ansvaret enligt 29 kap. Frågan är då väsentligen om detta ansvar kvarstår efter att du lämnar bolaget.Bolagsstämman ska varje år besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna (7:11 p. 3 ABL). I princip kan du därför endast bli ansvarig för det senaste året då stämman ännu inte hunnit rösta om ansvarsfrihet (21:7, vissa undantag finns till om ansvarsfrihets befriandeverkan enligt 29:11). För att vara på den säkra sidan är det emellertid rimligt att Ni och bolaget sluter ett avtal där bolaget avsäger sig alla anspråk på ersättning. Fråga 5. Vilka fler ”instanser” måste Ni vända er till förutom bolagsverket?Det räcker med (och är väldigt viktigt att) bolagsverket meddelas i anledning av att du avträder från styrelsen. (Det finns annars risk att man fortsatt blir ansvarig för styrelsens fortsatta agerande).Övriga tips.Det är alltid en fördel att man beaktar skatteaspekter när en delägare lämnar ett bolag. Utfallen kan bli olika beroende på om man säljer aktierna till utomstående, låter övriga aktieägare (i Ert fall moderbolaget) lösa in dem eller att själva bolaget löser in aktierna genom s.k. indragning. Allmänt sätt är det ofta fördelaktigt att – när som i aktuellt fall ett bolag ska upplösas eller en delägare lämna bolaget – ta hjälp utifrån. Vilken lösning som passar bäst beror på förutsättningarna för just ditt företag och delägarnas olika intressen och behov. Som ovan nämnts spelar skattesituationen ofta en avgörande roll, både för dig som lämnar företaget och de (den) som är kvar. Fördelen med att välja en lösning som alla är nöjda med är ofta så enkel som att alla tjänar på det. Visst är det så att Ni kan strunta i alla andra och sälja aktierna direkt till utomstående. Det är emellertid svårt att hitta utomstående köpare under aktuella förhållanden. Jag vet inte särskilt mycket om Ert bolag, vilket typ av verksamheten som bedrivs etc. och kan därför inte ge några direkta affärsmässiga tips på vad som är mest fördelaktigt. Avslutning.Min förhoppning är att du fått svar på de frågor du ställt. Rent affärsmässiga råd i övrigt har varit svåra att ge på grund av brist på fullgod information. Om Ni vill ha ytterligare råd kring hur Ni bör avsluta Ert delägarskap, är Ni välkommen att återkomma till oss. Då kan också förhoppningsvis en fullgod utredning inhämtas.

Ersättningsform och beräkning av marknadsvärdet i ett försäkringsärende

2014-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag haft en bilolycka som jag själv orsakade utan inblandning av andra. Själv bröt jag ben och fick ligga månader i sängen. Bilen var anpassad för mitt funktionshinder med medel från Försäkringskassan och de sammanlagda kostnaderna för själva bilen (som jag betalade) och anpassningen (som Försäkringskassan betalade) gick på över en millionär kronor för 4 år sedan. Bilen är totalskadad enligt försäkringsbolaget.Efter olycksfallet sa jag till Folksams skadereglerare att jag inte har för avsikt att ha en bil igen som jag själv kan köra. Nu ångrar jag mig dels för att jag kanske vill kunna köra igen själv och dels för att man nu föreslår en bil (där jag kan sitta kvar i min rullstol under färden som passagerare) som har en betydligt högre bränsleförbrukning än min gamla bil (som var en Diesel). Jag skulle föredra pengar istället för att kunna undersöka om det fanns en bil utanför Sverige som bättre motsvarade min gamla bil. Folksam verkar inte vilja uppge marknadsvärdet på min gamla bil. Är det den totala kostnaden inkl anpassningskostnaden minus värdeminskning pga åldern? Det är naturligtvis betydligt billigare för Folksam att hitta en bil åt mig där jag är enbart passagerare än att hitta/anpassa en bil som jag själv kan köra. Vad säger lagen i det här fallet? Tacksam för ett svar
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanligen tillåter försäkringsvillkoren att försäkringsbolaget väljer om bilen ska skrotas, lösas in eller repareras utan att de först behöver fråga kunden om vad han eller hon föredrar. Generellt går det till så att försäkringsbolaget hör sig för hos reparatörer vad det skulle kosta att reparera bilen. Uppskattas reparationskostnaden till ett belopp större än marknadsvärdet på bilen strax innan olyckan väljer bolaget vanligtvis istället att betala ut en ersättning eftersom en sådan lösning blir billigare. Det är alltså möjligt att bolaget ensidigt kan bestämma om de betalar ut en summa i ersättning till dig eller ordnar fram en ny bil. Oavsett vilket alternativ de väljer är huvudprincipen förstås att den ersättningen ska vara skälig.Vad gäller marknadsvärdet blir det framförallt aktuellt om försäkringsbolaget beslutar att betala ut en kontant ersättning. Värdet brukar bestämmas utifrån årsmodell, hur långt bilen har gått osv. I ditt fall är situationen förstås speciell eftersom bilen var specialanpassad, tyvärr har jag inte hittat någon information om hur det bör påverka värderingen. Mitt råd är att du ber dem ytterligare en gång om att motivera hur de beräknar marknadsvärdet i en situation som din, de måste kunna motivera sin ståndpunkt. Uppstår en konflikt kring hur värdet ska bestämmas är det vanliga att parterna plockar in en oberoende värderingsman, ofta används en värderingsman från handelskammaren. Det finns även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om man är missnöjd med ett försäkringsbolags reglering.Sammanfattningsvis råder jag dig att läsa innantill i dina försäkringsvillkor för att ta reda på vilken möjlighet du har att påverka formen på ersättningen från ditt försäkringsbolag. Blir det så att bolaget ska ersätta dig med en summa pengar ska du inte nöja dig med mindre än att de skriftligen motiverar hur de beräknat marknadsvärdet. Tycker du att deras beräkning känns felaktg bör det vara möjligt att begära att försäkringsbolaget själv gör en omprövning i frågan och tar in en objektiv värderingsman, alternativt kan du kontakta ARN. I förlängningen är det även möjligt att ta en försäkringstvist till domstol. Sist men inte minst vill jag tipsa dig om att ta kontakt med Konsumenternas vägledning om bank och försäkring som ger gratis information och vägledning i försäkringsfrågor, det går både att ringa och mejla dem. Då de är specialicerade på försäkringar är det möjligt att de känner till tidigare fall rörande specialanpassade bilar och kan ge dig ytterligare information om hur det brukar gå till i just sådana fall.Jag önskar dig stort lycka till!