Vad gäller angående boende och vårdnad

2014-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min dotter vill bo hos mig hela tiden nu trots att vi har haft varannan vecka boende på henne. Pappan vägrar varav dottern blir ledsen. Vad gäller?
Kim Shaw |Hej,Tack för din fråga.Som jag förstår din fråga rör dina funderingar ditt barns vårdnad och boende. Jag kommer redogöra lite generellt för vad som gäller i vårdnad och boende frågor.Dessa frågor regleras i föräldrabalken (FB) 6 kapitel. Frågor om vårdnad regleras i 6 kapitlet 5§ FB. 6 kapitlet 5§ FB ger en möjlighet för föräldrarna att få till en förändring i vårdnaden. Möjligheterna för rätten är att antingen anförtro vårdnaden åt båda föräldrarna eller ensam vårdnad åt en av föräldrarna. Vid avgörandet av dessa frågor kommer barnets bästa vara väsentlig. Andra faktorer som kan komma att vara av betydelse är exempelvis föräldrarnas förmåga att samarbeta.Frågor om boende regleras i 6 kapitlet 14a§ FB. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna kan rätten besluta över hos vem barnet ska bo. Det finns även möjlighet att sluta avtal om detta, ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden. Således finns det möjligheter för dig att få till stånd dels ensam vårdnad om du skulle vilja det, eller möjlighet att avtala eller få en dom över att barnet ska bo hos dig.Om du har ytterligare frågor rekommenderar jag dig att du vänder dig till en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Särkullbarns rätt till arv

2014-09-30 i Särkullbarn
FRÅGA |Är gift med ett gemensamt barn. Min man har däremot en dotter innan. Det jag undrar över är att 75%av vårt hus är skrivet på mig o jag har ett eget bankkonto. Har särkullebarnet rättighet till arv på mitt bankkonto o mina 75% av ägarskapet på huset om min man skulle gå bort.Mvh Yvonne Bjurden
Kim Shaw |Hej,Tack för din fråga.När någon avlider ärver dennes bröstarvingar lika delar av kvarlåtenskapen, 2 kapitlet 1§ ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar är barnen till den avlidne. Om den avlidne var gift kommer den efterlevande maken ärva kvarlåtenskapen.Ett undantag från detta är dock de fall där den avlidne har särkullbarn. Särkullbarn har rätt att ta del av arvet med en gång (3 kap 1§ ÄB). Således kan särkullbarn få ut sin del av kvarlåtenskapen innan den efterlevande maken avlider. Särkullbarn har dock möjlighet att avstå från sitt arv efter den först avlidna maken till förmån för den efterlevande maken, och i detta fall har bröstarvingen i stället rätt att ta del av sitt arv efter den först avlidne när också den efterlevande maken avlidit, 3 kap. 9 § ÄB.För att besvara frågan om särkullbarnet kommer ta del av huset och ditt bankkonto måste utredas om det kommer att ingå i kvarlåtenskapen eller ej. Detta på grund av att det är kvarlåtenskapen som särkullbarnet ärver.Generellt sätt kan sägas att när en gift make avlider kommer en bodelning göras, i den ska giftorättsgods ingå (10 kap 1§ ÄktB). Giftorättsgodset kommer sedan, efter avdrag för skulder, fördelas mellan makarna (11 kap 1 och 2 §§ ÄktB). Den avlidne makens del samt dennes enskilda egendom kommer utgöra dennes kvarlåtenskap. Din enskilda egendom kommer inte ingå i bodelningen, och inte heller i den efterlevande makens kvarlåtenskap.Således är det av betydelse om pengarna på bankkontot och huset är giftorättsgods eller din enskilda egendom.Jag hoppas att det blev lite tydligare. Jag råder er att gå till en erfaren jurist som är specialiserad på frågor om arvsrätt, för att på så sätt lösa dessa frågor genom testamente. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Obegränsad skatteskyldig i Sverige

2014-09-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag 24ar och har varit bosatt utomlands sedan en langre tid. Forra aret valde jag att salja mina fonder i Sverige for att kunna spara har i Storbrittanien.Nu har skatteverket bett mig forklara varfor jag ar begransat skatteskyldig enligt IL 7-3.Jag har nu sammanstallt foljande korta lista: -jag ar sedan en langre period inte varit bosatt i Sverige -Jag har permanent bostad i Storbritannien -Jag ager ingen fastighet eller har nagra affarsintressen i Sverige -jag har ingen inkomst i Sverige -Jag har ingen make/make eller barn under 18ar i Sverige -Jag har inget aktivt ekonomiskt engagemang i SverigeEftersom jag kortsiktigt bodde i Sverige ar 2004/05 ar jag nu orolig att jag kommer bli skatteskyldig p.g.a 10ars regeln.Racker min forklaring ovan eller maste jag utveckla mitt svar?Tacksam for all hjalp. MVH, Pontus
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige anses vara obegränsat skattskyldig.  Om man är obegränsat skattskyldig innebär det att man måste skatta för sina inkomster oavsett om dessa härrör från Sverige eller från utlandet. Är man istället begränsat skattskyldig beskattar man endast inkomster som är starkt knutna till Sverige som nation, tex. inkomster av uthyrning av fastighet.Fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig här för kapitalvinst dels vid avyttring av fastighet och bostadsrätt här i riket, dels vid avyttring av aktier och vissa andra delägarrätter samt fordringsrätter i svenska företag, enligt den s k 10-årsregeln, se 3 kap. 19 §.Som framgår av det du har skrivit har du inget ekonomiskt engagemang, maka/barn eller fastighet/bostadsrätt i Sverige, varför du bör anses vara begränsat skattskyldig. Förutsatt att du inte äger aktier eller andra delägarrätter samt fordringsrätter bör du inte heller bekymra dig om 10-årsregeln.Hoppas att detta var till hjälp!Hälsningar,

Skadestånd för skada på hund

2014-09-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, min hund har blivit allvarligt skadad i samband med att han blev attackerad av en annan hund under sin vistelse på hunddagis. Den andra hunden gick helt oskadd från det hela medan min hund blev inlagd på sjukhus och nu genomgår sin andra operation. Kostnaderna börjar närma sig 60.000 allt som allt och nu undrar jag hur jag ska gå tillväga för att få igen dessa pengar. Den andra ägarens försäkringsbolag säger att hans hemförsäkring går in och täcker kostnader men då måste jag komma in med skadeståndskrav i efterhand och de kommer bara att betala upp till max 33.000 vilket inte är i närheten av vad allt kostar.
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag beklagar det inträffade. I det följande ger jag en översikt av vad som gäller rättsligt och avslutar med förslag på hur du bör gå vidare med saken.När det gäller skador som orsakas av hundar aktualiseras lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150) 19 §. Skador som en hund orsakar ska ersättas av ägaren eller innehavaren. Skadeståndsansvaret är strikt, vilket innebär att oavsett hur skadan har uppstått är ägaren/innehavaren skyldig att betala denna. Det spelar alltså ingen roll att ägaren/innehavaren själv inte varit vårdslös och på så vis orsakat skadan.Innehavare är enligt lagens förarbeten den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande (prop. 2006/07:126 s. 69). Det strikta skadeståndsansvaret kan därför också ligga på t.ex. ett hunddagis.Skada på hund betraktas i skadeståndsrätten som en sakskada. Vad som ska ersättas vid en sådan skada definieras i skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K5) 5 kap. 7 § - bland annat omfattas det ersättningsgilla av sakens värde, reparation och annan kostnad till följd av skadan.Gällande skador som kan uppstå vid skada på djur är rättsfallet NJA 2001 s. 65 av intresse. I detta mål konstaterade HD att veterinärkostnaderna för en hund kan vida överstiga det faktiska marknadsvärdet på hunden. När man bestämmer skadestånd för ett sällskapsdjur kan man inte utgå från att det är vilken sak som helst. Det är därför rimligt att ägaren söker vård för hunden även om kostnaderna blir större än djurets ekonomiska värde. Så länge kostnaderna inte är medicinskt ogrundade eller på annat sätt omotiverade bör de omfattas av rätten till skadestånd.Jag vet inte hur diskussionen har gått med hunddagiset, men jag föreslår att du kontaktar dem och hör deras inställning till de uppkomna kostnaderna. Kan dagiset på grund av de närmre omständigheterna när skadan uppstod inte anses ansvarigt får du kontakta den angripande hundens ägare och framställa ditt krav. Går det inte att komma fram till en lämplig lösning återstår möjligheten att driva saken till domstol genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.Vänliga hälsningar

Barns boende

2014-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Jag har två barn och den yngsta är 2, 5 år. Det har förekommit mycket psykisk våld i relationen från pappan och han flyttade när den minsta var ett år. Jag tycker att den minsta har behov av att bo på ett ställe och jag tycker att jag har ett stabilt liv att erbjuda barnen. Det är otroligt svårt att samarbeta med pappan efter separationen, vad gäller det mesta kring barnen. Jag tycker det finns brister i omsorgen kring barnen och jag tycker han har svårt med empati med inslag av manipulation och mycket lögner. Vilka är mina chanser att få barnen att bo mestadels hos mig?
Kim Shaw |Hej,Detta svar kommer vara av mer generell karaktär. Då det krävs mer information för att i det enskilda fallet kunna avgöra hur stora chanserna är för en förälder att kunna få barnet boende enbart hos sig själv.Frågor om boende regleras i 6 kapitlet FB. Vid avgörande av frågor angående vårdnad, boende och umgänge är barnet bästa av väsentlig betydelse (6 kap 2a§ FB). Vad som är bäst för barnet är något som måste bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.Om du vill ha barnet boende hos dig finns det möjlighet att väcka talan om detta. I detta fall kommer den gemensamma vårdnaden fortsätta, men rätten kan avgöra hos vem barnet ska bo (6 kap 14a§ FB).Sedan kan du väcka talan om en förändring av vårdnaden. Enligt 6 kapitlet 5§ FB kan rätten anförtro en av föräldrarna ensam vårdnad. Barnet kommer sedan bo hos den förälder som har vårdnaden om barnet. Vid avgörande av hur vårdnaden ska se ut är, utöver barnets bästa, exempelvis föräldrarnas förmåga att kunna samarbeta med varandra. Rätten kommer vid avgörande av både boendefrågan och vårdnadsfrågan se till det specifika fallet och omständigheterna till det. Det är som sagt därför svårt att avgöra dina chanser. Hoppas det blev lite tydligare genom ovanstående förklaring. Om du har ytterligare frågor rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Parkeringsböter - tiometersregeln

2014-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag har fått en bot för att ha parkerat för nära en korsning. På boten så står det "6,5 meter", bilden som skickats med visar att bilen står med ändan precis framför en vit linje som ska symbolisera 10-meters gränsen. Jag har ställt frågan till polisen om 6,5 meter avser bilens (frontens) avstånd till korsningen, vilket de vägrar svara på. Om det är så skulle det betyda att min bil är 3,5 meter lång, vilket den absolut inte är. Min fråga till er är om ni vet vad denna avståndsangivelse borde avse, samt om det går att överklaga boten om det är som jag tror och detta avstånd då är felaktigt?
Abraham Zeito |Hej Carolina, och tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag har förstått dig rätt så handlar det om att du ålagts en felparkeringsavgift för att ha parkerat i strid med den så kallade tiometersregeln i 3 kap. 53 § 1 st. 2 p. trafikförordningen. Avståndsangivelsen innebär att hela bilen ska vara ''utanför'' det området. Det går självklart att överklaga parkeringsböterna. Så att om det är så att din bil har varit ''innanför'' 10-meters gränsen så behöver det inte alltid betyda att det är en felaktig parkering. Det kan vara så att det finns lokala föreskrifter som möjliggör detta och det finns praxis (praxis är rättsliga avgöranden) på detta ifrån tingsrätten och hovrätten. Så en rekommendation skulle vara att du kontaktar gatukontoret eller trafikkontoret i din kommun om du vill veta vilka lokala trafikföreskrifter som gäller i kommunen och hör med dom om det finns någon sådan föreskrift vid den aktuella korsningen. Jag bifogar en länk så kan du läsa en kortare artikel om fallet men jag bifogar även en länk till transportstyrelsen där man kan söka efter lokala föreskrifter. Det kan vara så att du har liknande omständigheter och då kan det definitivt vara aktuellt att pröva ärendet.(http://www.dagensjuridik.se/2010/12/straffrattsprofessor-fick-ratt-om-parkeringsavgift)(https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/defaultstfs.aspx)Jag hoppas att ovanstående besvarade din fråga. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig. Ett stort lycka till!Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Överklaga parkeringsböter

2014-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Blev ett stavfel på bilens reg.nr (en 1 för mycket i slutet) när jag skulle skicka iväg sms parkeringsbiljett till smspark. Så jag fick en P-bot från Europark på 400kr. Finns det något man kan göra åt det eller är det bara till att betala och se glad ut?
Abraham Zeito |Hej Thord, och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du tycker att beslutet om parkeringsböter är felaktigt så kan du överklaga till bolaget som utfärdat p-boten. Bolaget, Europark i det här fallet, kommer då att pröva ditt ärende. Skulle du inte vara nöjd med beslutet så kan du givetvis bestrida betalningen men då får du vara beredd på att ytterligare kontakt med bolaget och eventuell kontakt med inkassobolag kan komma i fråga. Men också i värsta fall att kronofogden blir inblandade eller att det blir en rättslig process i domstol. Vad man generellt kan säga i den här typen av ärenden är att det är väldigt svårt att få parkeringsbolagen att ändra på sig, men om du har kvar mobilbiljetten för den aktuella tidpunkten så tycker jag att du helt klart borde ta kontakt med Europark och beskriva misstaget. Men som sagt det är väldigt svårt att få dom att ändra på beslutet. Utifrån omständigheterna i fallet som du beskrivit så har varken du eller Europark agerat felaktigt, det är tyvärr ett misstag som resulterat i en korrekt utfärdad parkeringsböter. Jag har försökt att leta fram information åt dig på Europarks hemsida beträffande tiden för överklagan men kan inte hitta någon sån information, min rekommendation till dig om du känner att du vill överklaga beslutet är att du kontaktar Europark på telefonnummer 08-556 306 70. Deras telefontider är följande: vardagar kl. 08.00-16.30samt dag före helgdag kl. 08.00-13.00. Men återigen så vill jag poängtera att utifrån omständigheterna som du beskrivit så har inte Europark agerat felaktigt i utfärdandet av parkeringsboten.Hoppas att ovanstående besvarade din fråga, du är alltid varmt välkommen att höra av dig om du har ytterligare funderingar. Lycka till!Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Villkorlig dom, böter och samhällstjänst - dubbelbestraffning?

2014-09-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag har blivit dömd till villkorlig dom och böter och samhällstjänst. Nu har jag gjort min samhällstjänst. Har jag då "suttit" av mitt straff? Om jag skulle bli dömd för något annat brott under den tid den villkorliga domen gäller. Kan jag då få sitta av den villkorliga domen. Detta känns som dubbelbestraffning. Jag har ju gjort min samhällstjänst, denna har jag ju gjort i 90 timmar istället för fängelse. Men känns ju konstigt om jag skulle bryta mot den villkorliga domen få sitta av fängelse straffet. Då kunde jag ju hellre sitta av tiden i fängelse och komma ut helt fri.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förbudet mot dubbelbestraffning följer av rättegångsbalken 30 kap. 9 § och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Det är något missvisande att det kallas förbud mot dubbelbestraffning då förbudet egentligen gäller att pröva samma sak två gånger. Att i en och samma prövning döma ut ett straff som är en kombination av flera åtgärder strider alltså inte mot förbudet, tvärtom är det mycket vanligt. Skulle du begå ett nytt brott kommer hänsyn inte bara tas till din villkorliga dom utan även till den samhällstjänst som du har utfört och de böter du har ålagts betala.Vänliga hälsningar,