Överlåtelseförbud vid gåva

2014-08-29 i Gåva
FRÅGA |Hej, Jag har fått en fastighet som gåva i maj 2013. Det finns ett förbehåll om att jag inte får överlåta den utan givarens samtycke. Nu vill jag sälja, vilket givaren inte medger. Men huset står tomt och kostar mig pengar. Vad kan jag göra? Mvh Camilla
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Att villkora en gåva med exempelvis överlåtelseförbud är fullt tillåtet enligt svenska rätt även när det gäller fastigheter. Gåvotagaren får då inte överlåta fastigheten under gåvogivarens levnadstid, och detta måste man som gåvotagare respektera. Detta framgår motsatsvis av 4 kap 3 § och 4 kap 29 § jordabalken. Gåvogivaren däremot får återkalla villkor som ställts upp i gåvohandlingen för enbart dennes intresse, se NJA 2000 s 262, så givaren kan återkalla överlåtelseförbudet så att det inte gäller. Ni måste alltså komma överens med den ni fått fastigheten av för att överlåtelse ska kunna vara möjlig.Hoppas du fått svar!

Kan säljare av aktiebolag kvarhålla inventarier som tillhör bolaget?

2014-08-28 i Bolag
FRÅGA |Tidigare ägare av ett aktiebolag har efter dom sålt sina aktier till nuvarande ägare vägrat återlämna inventarier som ägs av aktiebolaget. Tidigare ägare hävdar att inventarierna skulle ha begärts åter i samband med att de sålt aktierna vilket ej gjordes. Vad är brottsrubriceringen samt hur ska aktiebolaget gå tillväga för att återfå det av aktiebolagets inventarier?
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag förstår din fråga som följer:1. Har den tidigare ägaren av aktiebolaget rätt att kvarhålla inventarier som ägs av aktiebolaget?2. Är detta kriminaliserat och i så fall under vilken rubricering?3. Hur ska aktiebolaget gå till väga för att få tillbaka sina inventarier. 1. Eftersom inventarierna ägs av aktiebolaget så är det upp till aktiebolaget att göra vad det vill med inventarierna. Under förutsättning att det inte finns något avtal som ger den förre ägaren rätt att behålla nyttjanderätten till inventarierna så ska dessa återlämnas till aktiebolaget. Säljarens påstående att ett anspråk på inventarierna skulle gjorts i samband med överlåtelsen av aktierna är således felaktigt.2. Ja detta är kriminaliserat, brottsrubriceringen är egenmäktigt förfarande enligt 8:8 Brottsbalken.3. Det lämpligaste tillvägagångssättet är att begära särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. Du kan läsa mer om hur du gör en sådan ansökan här.Jag hoppas du fått svar på dina frågor.Vänliga hälsningar,

Barns boende

2014-08-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående flytt med in son.Jag bor nu i Helsingborg md in 12åriga son skriven hos mig. men nu har situationen blivit att vi måste flytta och jag har fått boende i Lunds kommun men en bit ut på landet med bra buss och tåg förbindelser och skola i närheten. Sa även till pappan att vår son kan komma till honom varannan helg och på skolloven. Men hans pappa VÄGRAR att samarbeta med mig och skriva på flyttanmälan. Har jag rätt att ta med min son utan hans underskrift på flyttanmälan? Sonen vill själv följa med mig och flytt ner och byta skola. Hur går jag annars vidare med detta?Han får det lugnt och skönt och en trygg stabil miljö för honom och för mig.Tack på förhand!
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga ! Din fråga behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381.Svaret på frågan är delvis beroende av hur förhållandena mellan dig och barnets far är ordnade sedan tidigare. Om ni har gemensam vårdnad som sonen så ska ni gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, FB 6:11. Var barnet ska bo och vilken skola er son ska gå i är sådana frågor som måste beslutas gemensamt. Det är alltså normalt sett inte möjligt att flytta och byta skola utan att båda föräldrarna är ense om det.Det finns möjligheter att få rättens beslut på att sonen ska bo hos dig, FB 6:14 a. Ett annat alternativ är att ansöka om ensam vårdnad, då kommer du att fatta beslut om sonens personliga angelägenheter ensam. Båda dessa alternativ kräver att man går igenom processen med en rättegång vilket kan vara krävande och ta tid. Tyvärr finns ingen instans där man kan få ett avgörande i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, utan att få till stånd en ändring i vårdnaden. Det man däremot kan få är samarbetssamtal i kommunens regi, där du och barnets far kan försöka få fram en lösning. Ni kan då även få hjälp att skriva ett juridiskt bindande avtal kring hur sonens boende och umgänge osv ska se ut. Skulle detta inte fungera är det möjligt att gå vidare med en rättegång. Hur utgången skulle bli är inte lätt att bedöma utan att ha alla fakta, men det som talar till din fördel är att sonen vill flytta, och då han är så pass gammal är det sannolikt att rätten tar hänsyn till hans vilja. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fritidshus i bodelning mellan sambor

2014-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Vi har varit sambo tills för 1,5 år och samäger nu ett fritidshus (50 % var). Allt är delar utom fritidshuset. Har läst om samäganderättslagen § 6 och § 9 som är tillämplig när man inte är överens. Vi har värderat fastigheten med två mäklare. Vi är överens om priset för att jag skall lösa ut motparten. Jag undrar hur man gör gör upplösningen i detta fall? Ska vi ansöka om lagfart (där jag står som ägare) samt skiva ett bodelningsavtal där priset står (som jag skall betala motparten) och allt lösöre nedtecknas som motparten skall ha ?
Benjamin Svensson |När ett samboförhållande upplöses kan en bodelning göras, i bodelningen ska endast samboegendomen ingå, vilket är sambornas gemensamma bostad och bohag. I bohaget ingår möbler, hushållsmaskiner och annan inredning som är avsett för hemmet och för båda sambornas bruk. Se 3, 6 och 8 §§ Sambolagen som du hittar här. En fritidshus är inte samboegendom, då det varken är eran bostad eller bohag och ska därför helt lämnas utanför bodelningen. Äganderätten över fritidshuset skall därför inte överföras genom ett bodelningsavtal.Om ni vill att samägandet ska upphöra får din före detta sambo överlåta sin andel av fritidsfastigheten till dig, och du får sedan söka lagfart efter överlåtelsen. Om ni inte är överens om att du ska överta hela fastigheten kan du som du säger tvinga fram en tvångsförsäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Det sker efter ansökan till tingsrätten på fastighetens ort och kommer vara öppen för allmänheten att lägga bud.Vänligen

Formkrav för anställningsvillkor

2014-08-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag har ett kontrakt med min arbetsgivare som jag skrev på 2009-12-28 där det står att mina arbetstider är 06.00-14:45. Hösten 2011 så börja jag jobba på kvällen (14:45-23:15) i 1 år för att sen börja studera. Efter studierna så fortsatte jag arbeta på kvällen och jag vill nu byta tillbaka till dagsschemat. Jag har inte skrivit på något nytt kontrakt om att jag jobbar på kvällen. Vad är det som gäller då?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Det finns inga formkrav för anställningsavtal. Detta innebär att man kan avtala om anställning skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande. Det finns heller inga formkrav när man ändrar villkor i ett anställningsavtal som skett i ditt fall och man kan mycket väl muntligt ändra ett skriftligt avtal, även om ett skriftligt avtal alltid är att föredra ut bevishänseende. När du började arbeta kvällstid ändrade ni alltså villkor i ditt avtal och för att det inte ska gälla längre måste du komma överens med din arbetsgivare att du ska börja arbeta dagtid igen och sluta nytt avtal gällande detta.Hoppas du har fått svar!

Obefogad uppsägning och omplaceringsskyldighet

2014-08-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Min fråga handlar om uppsägning utan skäl. Jag jobbar som Personlig Assistent på deltid och anställd på tillsvidare hos en kvinnlig brukare. Jag har precis blivit uppsagd av min arbetsgivare där hon förklarade att brukaren inte vill ha mig längre. Utan vidare orsak var förklaringen till detta. Jag har varit sjuk med en ryggskada på hel månad och idag medan det var min sista dag på sjukskrivningen. Fick en månads uppsägnings lön och inget annat jobb istället,! Är det verkligen rätt att göra så mot mig? Har varit anställd hos dem 1 år och 4 månaderSjukskrivningen då fick jag beskedet om uppsägning där arbetsgivaren ringde mig. Helt.orättvist
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Din fråga behandlas i Lagen om anställningsskydd som du hittar här, https://lagen.nu/1982:80.Om man har en tillsvidareanställning så har man som bekant ett skydd mot obefogade uppsägningar. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, LAS 7§. En uppsägning kan inte anses vara sakligt grundad om man kan kräva att arbetsgivaren bereder ett annat arbete hos sig, LAS 7§. Som du själv är inne på är det kanske där arbetsgivaren i ditt fall har brustit. Då problemet verkar vara att brukaren inte länge ”vill ha dig”, verkar det rimligt att arbetsgivaren istället ser till att du får jobba med en annan brukare om sådana finns. Baserat på vad du skriver verkar det inte orimligt att kräva att en omplacering utreds av din arbetsgivare. Du kan själv ta kontakt med arbetsgivaren och kräva detta. Är du medlem i facket kan det också vara en bra idé att prata med dem för att få stöd och hjälp.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Föreningsrättskränkning

2014-08-28 i Fackförening
FRÅGA |Min arbetsgivare har frågat samtliga på företaget Inklusive mig om man är med i facket, samt vilken förening man tillhör. Man fick valen att svara Ja, Nej, Ej svar. Vid ja kom frågan vilken förening man tillhörde. Är detta verkligen lagligt?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Din fråga behandlas i Lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL, som du hittar https://lagen.nu/1976:580.Din fråga berör föreningsfriheten som kommer till uttryck i MBL 7 och 8§§. I 8§ sägs att en arbetsgivare inte får vidta åtgärder för att skada någon som har utnyttjat sin föreningsfrihet eller vidta en åtgärd för att få någon att inte utnyttja sin föreningsfrihet. Att vara medlem i en facklig organisation är ett exempel på att utnyttja sin föreningsfrihet. Att arbetsgivaren frågar ut sina anställda om deras eventuella fackföreningstillhörighet anses normalt sett inte vara en föreningsrättskränkning, om det inte är förenat med repressalier eller liknande för den arbetstagare som tillhör en fackförening. I vissa fall kan arbetsgivaren till och med ha en skyldighet att fråga om fackföreningstillhörigheter då det kan ha betydelse för vilka fackföreningar arbetsgivaren måste förhandla med i vissa situationer. För att sammanfatta är din arbetsgivares agerande legitimt och förenligt med svensk arbetsrätt så länge syftet med åtgärden inte är att hindra arbetstagare att utöva sin föreningsfrihet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Behov av bouppteckning när änka avlider

2014-08-28 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej! Jag läste på Skatteverkets bouppteckningsblankett att man skulle bifoga en tidigare avlidens bouppteckning när en änka eller änkling avlider. Varför är det så? Min mormor avled förra året och min morfar och hon hade enbart gemensamma barn. Ska vi ta med hennes bouppteckning när han avlider?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga.Efterarv utgår till din mormor och morfars barn när din morfar avlider. Uppgifter som finns i din mormors bouppteckning ligger till grund för beräkningen av efterarvet, vilket är anledningen till varför Skatteverket vill ha den gamla bouppteckningen så att efterarvet beräknas på rätt sätt. Ifall varken din mormor eller morfar har testamente blir det ingen skillnad hur mycket som ska utgå i efterarv eftersom deras barn ärver allt, men bouppteckningen bör ändå bifogas till Skatteverket. På deras hemsida framkommer att bouppteckningen alltid ska bifogas ifall det finns efterarvingar, vilket det finns i det här fallet. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad.Vänliga hälsningar,