Betydelsen av ett samboavtal samt testamente

2014-12-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag är sambo, vi har gemensamma barn, min sambo har barn sedan tidigare. Vi bor på en gård där jag står som lagfaren ägare, min sambo är dock medlåntagare på halva lånet .( Köpt för gemensamt boende, även om jag driver gården ) Hur ärvs gården? Behövs testamente? Jag vill kunna ha möjlighet att bo kvar om han faller ifrån först.,
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bodelning?Vid ett upphörande av ett samboförhållande samboegendomen fördelas mellan er genom en bodelning. En begäran skall göras inom en ettårs period räknat från dagen då samboförhållandet upphörde, se 8 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376. Det som skall ingå i en bodelning är samboegendom i form av bostad och bohag som har införskaffats för det gemensamma boendet(här åsyftas alltid den permanenta bostaden). Om en bodelning förrättas kommer efter en skuldavräkning en likadelning av samboegendomen att ske mellan dödsboet och dig själv, se 12-14 §§ sambolagen. Viktigt att ta med sig är att Du ensam avgör om Du vill att en bodelning skall förrättas, se 18 § sambolagen. Det är således inget måste att en bodelning måste ske! Bestämmelserna om rätten att överta bostad/bohag vid en sambos dödsfall gäller endast till förmån för dig som efterlevande sambo. ArvDin sambos barn har rätt att ärva kvarlåtenskapen av sin far såsom bröstarvingar, se 2 kap. 1 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637. Om något av barnen dött alternativt avstått från sin rätt att ärva, så ärver hans/hennes barn istället. Detta innebär alltså i din situation att om ingen bodelning förrättas, så kommer den samboegendom som ägs av honom att ärvas av hans arvingar. Det finns en möjlighet för er att genom ett samboavtal reglera vad som skall ingå i en eventuell framtida bodelning(alternativt kan ni avtala bort möjligheten till bodelning). Detta innebär att ni själva exempelvis kan bestämma om det gemensamma huset skall betraktas som samboegendom eller inte. Det är således upp till er själva att avtala om hur ni vill att en eventuell framtida bodelning skall gå till samt vad som skall ingå i denna. Viktigt att komma ihåg är också att sambolagen är subsidiär i förhållande till ett samboavtal. Detta innebär med andra ord att samboavtalet alltid har företräde framför sambolagen!TestamenteOm det råder några oklarheter avseende ägarförhållandena till den gemensamma bostaden och bohaget torde det vara aktuellt att upprätta ett testamente. Ett testamente är en rättshandling som ger testatorn en möjlighet att själv bestämma vem som skall ärva och vad den personen skall ärva. Viktigt att känna till att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott, d.v.s. halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ärvdabalken. Detta innebär att oberoende av om testatorn testamenterar bort all sin egendom, så har fortfarande bröstarvingen rätt att klandra testamentet och genom detta få ut sin laglott. Formkraven avseende testamenten är stränga, se 10 kap. 1 § ärvdabalken. Huvudregeln är att ett testamente skall upprättas skriftligen och bevittnas av två personer. Dessa personer skall även bestyrka handlingen med sina namn. Det är väldigt viktigt att de angivna formkraven uppfylls och att avsikten med testamentet tydligt framgår. Av den anledningen är det att rekommendera att Du/ni tar en kontakt med en jurist för att få hjälp och vägledning i denna process. Denna hjälp kan vi på Lawline bistå dig/er med, se http://lawline.se/avtal/testamente. Juristerna som arbetar med detta är mycket kompetenta och upprättandet av testamentet går snabbt och kommer till ett bra pris.Hoppas att Du känner att jag lyckats besvara dina frågor på ett tillfredsställande sätt. Om Du har några fler funderingar är Du välkommen att återkomma. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.seMed vänlig hälsning, 

Geografisk omplacering och arbetstidens förläggning

2014-12-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag är anställd i en kommun där Jag arbetar på en skola som vi kallar A. Arbetsgivare vill omplacera mig till en annan av kommunens skola som vi kallar B. Skola A har ferietjänst. Skola B har semestertjänst. Båda skolorna ligger inom ett lite geografiskt område. Det råder inte arbetsbrist på skola A. Vilka skäl måste arbetsgivaren ha för en omplacering från skola A till B?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att arbetsgivaren är fri att leda och fördela arbetet. Därmed bestämmer arbetsgivaren vem som ska utföra arbetet, vilket arbete som som ska utföras och var och när det ska utföras.Arbetsdomstolen har uttalat att godkännande av stationeringsort är ett mellan arbetsgivaren och arbetstagaren gällande anställningsvillkor. Arbetsgivaren kan alltså inte ensidigt kräva att du byter stationeringsort. Dock har arbetsgivaren möjlighet och skyldighet att omplacera dig om ni inte kommer överens om en ny stationeringsort (7§ lag om anställningsskydd). Om du inte går med på en omplacering riskerar du en uppsägning. Du är alltså i princip skyldig att godta en omplacering inom bekvämt pendlingsavstånd på samma ort eller ort som ligger helt nära. Om omplaceringen anses ligga utanför dessa ramar kan det handla om en viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena. Arbetsgivaren kan då bli skyldig att på eget initiativ förhandla med facket (11§ medbestämmandelagen https://lagen.nu/1976:580) Detta innebär dock inte att facket har bestämmanderätt. Vad som utgör en viktigare förändring är något som får bedömas individuellt från fall till fall och det är därför svårt att uttala sig om.Enligt (12§ MBL) kan facket, i situationer som inte faller in under arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11§, påkalla förhandling med arbetsgivaren som då är skyldig att förhandla innan han fattar eller verkställer beslut som rör medlem i fackförbundet.Skillnaden mellan semestertjänst och ferietjänst rör arbetstidens förläggning och faller in under arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Om det inte finns begränsningar i denna rätt genom kollektivavtal eller genom det individuella anställningsavtalet kan du som arbetstagare bli tvungen att underkasta dig omfattande förändringar av arbetstidsförhållandena. Ofta ligger denna skyldighet i arbetsuppgiftens beskaffenhet eller framgår av praxis i branschen, exempelvis att lärare normalt sett har antingen semester- eller ferietjänst. Även gällande denna del kan arbetsgivaren vara skyldig att förhandla enligt samma kriterier som ovan.Jag råder dig att kontakta ditt fackförbund om du är ansluten.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Skyddstillsyn samt drogavvänjning

2014-12-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag blev dömd till 2 månaders fängelse men fick skyddstillsyn och drogavvänjning istället som jag påbörjat , kan jag på något sätt välja ett annat alternativ istället för skyddstillsyn och drogavvänjning även om det betyder att jag får sitta
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Nej, tyvärr kan Du inte själv välja ett annat alternativ. Denna påföljd har utdömts av domstolen och det enda alternativet som finns för dig är att överklaga domen om Du vill försöka få till en ändring av påföljd. Detta kan göras fram tills dess att domen har vunnit laga kraft! Domstolen har funnit i ditt fall att det mest lämpliga för din "anpassning" i samhället är att genomgå denna behandling tillsammans med skyddstillsynen. Detta har gjorts med stöd av 28 kap. 6 § samt 26 kap. 15 § st. 1-3 brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K26P15. Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning, 

När upphör rätten att begära bodelning för en tidigare sambo?

2014-12-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När upphör rätten att begära bodelning för sambor? Min ex-sambo flyttade ut ur vårat gemensamma hus för ca 2 år sedan. Någon bodelning gjordes aldrig och jag tog över lånen även om hon fortfarande står kvar på halva huset. Kan hon nu tvinga mig till bodelning och försäljning?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Svaret på din fråga är kort och gott, nej hon kan inte tvinga dig till det! Ett samboförhållande upphör att gälla den dagen samborna flyttar isär, se 2 § st. 1 p. 2 https://lagen.nu/2003:376. En begäran om bodelning skall framställas av någon av er senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Detta regleras i 8 § st. 2 sambolagen! Detta innebär i ditt fall att din ex-sambo har förlorat rätten att kunna begära en bodelning. Ni har ju självfallet kvar möjligheten att gemensamt komma överens om att en bodelning skall ske, men jag tolkar det som att Du ej vill det. Syftet med ettårsfristen är att öka förutsebarheten för sambor och att undvika de problem som kan uppstå efter en upplösning när det för en sambo gäller att bedöma sin ekonomiska situation och planera för framtiden. Rättsföljden för den som inte iakttar ettårsfristen är sträng av den anledningen att den sambo som vill genomföra en bodelning ej kan begära en sådan efter att tidsfristen löpt ut.Viktigt att känna till är att sambolagen är dispositiv i förhållande till ett samboavtal. Detta innebär att sambolagen ej skall tillämpas om ni har ett sådant avtal!Hoppas Du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning, 

Övertagande av ny hyresrätt som sambor

2014-12-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo bor just nu i en bostadsrätt och ska separera. Han har just fått en hyresrätt. Jag har inte stått i bostadskö. Vi har två gemensamma barn. Enligt banken har jag inte möjlighet att få köpa ut honom vid en bodelning. Men han har den möjligheten. Min undran är ifall det finns en möjlighet för mig att kunna ta hyresrätten har fått. Då mitt behov är akut då jag blir bostadslös eftersom vi måste sälja och pengar som blir kvar inte räcker till ett nytt boende. Vad säger lagen undrar jag. Vi har trots allt två gemensamma barn. Mvh
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga!Tyvärr medger inte sambolagen att du får ta över hans nya hyresrätt, vilket framgår av 22 § sambolagen (här), eftersom att hyresrätten inte varit er gemensamma bostad.Ha en fortsatt trevlig dag,

Patienskadeersättning och belopp

2014-12-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej det ligger till så här att jag har fått rätt hos patient försäkringen för en vårdskada som gäller felbehandling feldiagnos i 4år och 8månader Jag har haft rullstol rullator kryckkäpp skena i skorna jag har dessutom opererat höger öga 2ggr och har fått cellgiftsbehandling för att inte bli helt blind i båda ögonen Idag kan jag gå cirka 1-2 hundra meter utan hjälp men jag har svårigheter med balans och jag haltar jag har problem med vänster arm och ont i ryggen samt gråstarr i höger öga och spactiska ben jag undrar hur dom bedömer invaliditeten och i så fall hur man läser den och hur mycket man kan förvänta sig ?? Dom har utrett mitt ärande i snart 4 år och jag går och mår dåligt hela dagarna jag jobbar just nu på en skola i 4 timmar om dagen jag klarar inte av o jobba hel tid Jag har fler skador på grund av denna skada jag har bara tagit detta i snabba drag ursäkta om det blev långt Mvh:Taufik
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Jag vill börja med att beklaga den svåra situation som du är i. Patientskadeersättning regleras i Patientskadelagen, den hittar du https://lagen.nu/1996:799 och ersättningsnivåerna följer Skadeståndslagen som du finner https://lagen.nu/1972:207. Patientskadeersättning har ett maximalt tak på tvåhundra prisbasbelopp(prisbasbeloppet för 2014 är 44 400 kr) och det kommer avräknas en självrisk på 1/20 dels prisbasbelopp från det belopp du får rätt till, vilket blir 2220 kr för 2014. I övrigt följer patientskadeersättningen skadeståndslagens ersättningsreglering(Patientskadelagen 8-10§). Eftersom du har fått en personskada så har du rätt till följande enligt Skadeståndslagen 5:1:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader vilket inbegriper skäliga merkostnader som du fått pga. skadan2. inkomstförlust vilket innebär skillnaden mellan det du nu tjänar och det du skulle tjänat om du inte fått en personskada 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Här ges ersättning både för lidande under den akuta sjukdomsfasen såväl som bestående invaliditet. Här följer man nästan uteslutande ersättningstabeller som utarbetats av trafikskadenämnden. Fastställande av medicinsk invaliditet blir aktuell då man kommer till en punkt då man varken blir bättre eller sämre. Graden av medicinsk invaliditet mäts i procent och bedöms av en läkare efter ett tabellverk. Dessa hjälptabeller som angetts som avser ersättning för medicinsk invaliditet bygger förutom på den medicinska graden enligt de medicinska tabellverket också på skadans art och den skadelidandes ålder vid tiden för invaliditetens inträde. Ersättningen sjunker med stigande ålder. Vidare är det enbart den invaliditet som beror på skadan som ersätts. Detta innebär bl.a. att om den skadade hade en sjukdom som, även om skadan inte hade hänt, skulle medfört medicinsk invaliditet ersätts bara den invaliditet som orsakats av skadan.Du hittar Trafikskadenämndens tabeller här http://www.trafikskadenamnden.se/Tabeller/. Tyvärr kan jag inte, med ledning av den information jag fått, räkna ut det belopp du kan få rätt till. Jag vill rekommendera dig att höra av dig till din handläggare på Patientförsäkringen. Du hittar mer information här http://www.patientforsakring.se/Privatperson.html. Du är också välkommen att kontakta oss, på tfn info@lawline.se. Lycka till!Mvh

Olaglig övervakning av anställda

2014-12-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |På en lagercentral i min hemstad blev ett antal arbetare uppsagda sedan arbetsgivaren med hjälp av kameraövervakning upptäck att de utfört stölder på företaget. Dock hade ingen informerats om att kamerorna satts upp, och Datainspektionen har bedömt övervakningen som olaglig, Min fråga är nu om det på något sätt kan påverkaläget för de som sagts upp? De enda bevisen som fanns mot dem togs ju fram med olagliga metoder.
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Regleringen kring uppsägningar och avsked finns i Lagen om anställningsskydd(LAS), den hittar du här här.Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att få säga upp en anställd på grund av personliga skäl och en avvägning ska göras mellan arbetstagarens och arbetsgivarens intresse(LAS 7§). Som huvudregel måste arbetsgivaren ha undersökt möjligheten till omplacering men det finns situationer där det rimligen inte kan krävas. När en arbetstagare har begått ett brott som är riktat mot arbetsgivaren eller utförd på arbetsplatsen så är det en situation som arbetsgivaren inte skäligen bör tåla. I en dom från Arbetsdomstolen(AD 2010:18)så skriver domstolen att det inte är enbart den ekonomiska skadan som ligger till grund för en sträng syn utan det rubbar också förtroendet som en arbetsgivare måste kunna känna för den anställde. I motiven bakom LAS så angavs att anställningen i allmänhet bygger på ett förtroendeförhållande och att det därmed är nödvändigt med en fast attityd mot ohederlighet på arbetsplatsen.Att arbetsgivaren har övervakat de anställda på ett otillåtet sätt inverkar sannolikt inte på bedömningen om uppsägningen är saklig. Även om bevisningen är "olaglig" är saken klarlagd och därmed är arbetsgivarens förtroende för deanställda rubbat. Eftersom de uppsagda personerna har stulit från arbetsgivaren så finns sakliga skäl att säga upp dem. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!Mvh

Skattskyldighet för utländsk medborgare vid försäljning av fastighet i Sverige

2014-12-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om en utländsk medborgare köper och säljer en fastighet (villa,tomt) i Sverige och sedan säljer med vinst. I vilket land blir han skatteskyldig?
Tatjana Johansson |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Jag har i utformandet av detta svar utgått från att personen som har sålt fastigheten i fråga har gjort det i egenskap av privatperson, och inte genom att han bedriver näringsverksamhet. I Inkomstskattelagen görs en åtskillnad mellan obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga personer. De förstnämnda är personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas här eller har en väsentlig anknytning hit (se https://lagen.nu/1999:1229#K3P3S1). För att se vilka faktorer som gör att en person anses ha väsentlig anknytning till Sverige kan du klicka på den här länken. De personer som inte är obegränsat skattskyldiga är istället begränsat skattskyldiga (se https://lagen.nu/1999:1229#K3P17S1). Det är, utifrån formuleringen av din fråga, svårt för mig att avgöra huruvida personen som du syftar på i din fråga är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Skulle personen vara obegränsat skattskyldig i Sverige ska alla inkomster beskattas i Sverige (se https://lagen.nu/1999:1229#K3P8S1). Skulle personen istället vara begränsat skattskyldig i Sverige ska personen endast skatta för vissa inkomster som har en anknytning till Sverige, vilka dessa är framgår av 3 kap. 18 § Inkomstskattelagen (se https://lagen.nu/1999:1229#K3P18S1). I 11 punkten i paragrafen nämns kapitalvinst på en fastighet placerad i Sverige som en inkomst som kommer att beskattas i Sverige. Oavsett om personen som du syftar på är obegränsat eller begränsat skattskyldig ska han alltså beskattas för försäljningsvinsten från fastigheten i Sverige. Av din fråga framgår inte i vilket land personen i fråga är medborgare. En person som är medborgare i ett annat land kan nämligen även ha en stark anknytning dit och därför bli skatteskyldig för samma inkomst även där. För att undvika sådan dubbelbeskattning och för att reglera i vilket land inkomsten ska beskattas har Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med ett stort antal länder. Generellt sett brukar en fastighet belägen i Sverige beskattas i Sverige enligt vad som som kallas källstatsprincipen, men för att veta exakt vad som gäller hänvisar jag dig till Skatteverkets hemsida där information och hänvisning till varje dubbelbeskattningsavtal finns (se här). Med vänliga hälsningar,