Samäganderätt på bil

2016-02-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Mitt dotter(Sandra ) och hennes barns far(Fredrik ) ska separera. Nu till frågan. Dom köpte en bil tillsammans och tog ett billån. Dom har båda brukat bilen och båda har betalat på lånet. Bilen blev dock skriven på Fredrik. Nu vi separationen lösa han billånet genom att använda deras gemensamt hopps hoppsparade pengar. Sandra fick i uppdrag att ordna med försäljning av bilen vecka 5 och sedan skulle dom dela pengarna lika. Denna vecka fick Sandra reda på att Fredrik har sålt bilen för 70.000 kronor...till sej själv
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Huvudprincipen för äganderätt är att den som köpt, fått eller ärvt egendomen blir dess ägare. Vem som står som ägare på bilen har inte en stor betydelse. Detta innebär att om båda betalade för bilen så äger de båda bilen. Om bara en av dem betalat för bilen kan det fortfarande finnas förutsättningar för att bilen ska anses som samägd. Kriterierna för att s.k. dold samäganderätt ska föreligga är:(1) en sambo har köpt egendom för gemensamt bruk, (2) att den andre sambon har möjliggjort/underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott, (3) att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet är att det ska föreligga samäganderätt och (4) att det föreligger en gemensam partsvilja att egendomen som inköpts skulle vara samägd.Om dessa kriterier är uppfyllda anses samäganderätt på bilen föreligga och samäganderättslagen (samägL), se här, blir tillämplig. Enligt 1 § samägL stadgas att om flera personer är ägare till en lös sak (som exempelvis bil som i detta fall) har de lika lott om inget annat förhållande kan visas. Vidare framgår det av 2 § att förfogande med den samfällda egendomen ska ske med samtliga delägares samtycke. En delägare av en sak har inte rätt att sälja saken utan de andra delägarnas samtycke enligt 6 § samägL.I detta fall verkar det som att dem båda betalat för både bil och billån, vilket starkt talar för att Sandra och Fredrik samäger bilen. Sandra äger därmed halva bilen. Att han har sålt den utan att samråda med Sandra strider därmed mot lag (6 § samboL). Hur övriga delägare ska gå tillväga i en sådan situation framkommer inte i lag. Dock har det i ett rättsfall NJA 1990 s. 184 konstaterats att övriga delägare har rätt att påkalla domstolens prövning så att de får en dom på hur situationen ska hanteras. Sandra kan därmed göra detta om hon önskar. Jag rekommenderar dock i första hand att de försöka lösa det mellan varandra och köparen. Om hon är nöjd med försäljningen så har hon åtminstone rätt att kräva ut halva ersättningen för bilen. Hoppas mitt svar hjälpte dig! Återkom gärna i kommentarsfältet om det är något mer du undrar över, Vänliga hälsningar,

Barns umgängesrätt med en förälder

2016-02-07 i Barnrätt
FRÅGA |HejMin fru har sen tidigare barn med en man hon var gift med som idag har ensamvårdnad om barnen, De är 15 och 12 år gamla och vi undrar om det finns en lagstiftan som säger att barnen har umgängesrätt med modern eller har pappan i detta fall rätt att förvägra barnen att träffa sin mor?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kapitel 6 i föräldrabalken (FB) reglerar umgängesfrågor mellan barn och föräldrar. Alla beslut som gäller umgänge ska tas med barnets bästa i beaktande. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa tas särskild hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Man ska komma ihåg att det är barnet som har en rättighet till umgänge och inte en förälder, det finns ingen plikt för ett barn att umgås med en förälder. Hänsyn till barnets vilja tas i relation till ålder och mognad, eftersom barnen i detta fallet är relativt gamla kommer stor vikt läggas vid deras egen vilja.Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med oberoende av om denne förälder är vårdnadshavare eller inte (6 kap. 15 § FB). Bägge föräldrar har gemensamt ansvar för att umgänge verkligen sker och en boendeförälder har stort ansvar för att göra umgänge möjligt. En förälder som vill umgås med sitt barn i större utsträckning kan föra talan i domstol för att få ett beslut om umgänge (6 kap. 15 a § FB). Det är även möjligt att avtala om umgänge föräldrar emellan, ett sådant avtal måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Pappan har alltså ingen rätt att förvägra barnen umgänge sin mor, vill barnen träffa sin mor har de rätt till det och pappan ska se till att uppfylla sitt ansvar för att umgänget blir av. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Äktenskapsskillnad - betänketid

2016-02-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har ansökt om skilsmässa men fått beslut från tingsrätten att den ska föregås av sex månaders betänketid. Varför? Vi har inga gemensamma barn. Äger huset vi bor i ihop.
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Syftet med betänketid är att man vill motverka förhastade skilsmässor. Det kan finnas tre olika orsaker till varför en äktenskapsskillnad föregås av betänketid. De första två framgår av 5 kap 1 § Äktenskapsbalken, här: 1. Om båda makarna begär betänketid2. Om någon av makarna har rättslig vårdnad om och bor varaktigt tillsammans med barn under 16 årDet tredje fallet framgår av 5 kap 2 § Äktenskapsbalken, här. Bestämmelsen säger att en betänketid ska löpa om bara en av makarna vill skiljas. Detta gäller inte bara då makes ansökan om äktenskapsskillnad uttryckligen bestrids av den andra maken utan också då denne inte yttrar sig.Uppenbarligen har betänketiden inte begärts av er båda eftersom du ställer dig frågande till detta, det handlar därmed inte om det första fallet. Om någon av er har ett barn under 16 år hemma, så meddelas betänketid. Det saknar härvid betydelse om barnet är ert gemensamma eller inte. Anledningen till bestämmelsen är för att tillgodose barnets bästa. Om din maka/make inte vill skiljas eller inte har yttrat sig om detta ska även då en betänketid löpa. Trots att betänketid ska löpa enligt bestämmelserna ovan finns fortfarande en möjlighet till att undgå betänketid. Detta är om ni har bott isär i mer än två år, enligt 5 kap 4 § Äktenkapsbalken, här. I det fallet kan skilsmässa meddelas direkt, men ni måste då bifoga ett så kallat särlevnadsintyg.Hoppas mitt svar var till din hjälp! Med vänliga hälsningar,

Ärva makes skulder

2016-02-07 i Make
FRÅGA |Hej! Jag undrar om min make dör, ärver eller blir jag betalningsskyldig på ett ihopbakningslån som är i hans namn?
Malin Andreasson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. I svensk rätt kan man inte ärva skulder. Det innebär att så länge du inte står på din makes lån, kan du inte heller bli betalningsskyldig för det. Lånet har dock betydelse vid förevarande bodelning. Om din make avlider är det att betrakta som att ert äktenskap har upplösts och en bodelning ska ske. Vi bodelning räknas allt giftorättsgods samman i enlighet med 10 kap. 1§ äktenskapsbalken som du hittar https://lagen.nu/1987:230. Allting som inte enligt 7 kap. 2§ äktenskapsbalken är enskild egendom, är enligt 7 kap. 1§ äktenskapsbalken giftorättsgods. Varje makes giftorättsgods beräknas för sig och innan det läggs samman dras varje makes respektive skulder från giftorättsgodset. Om ihopbakningslånet som du nämner i din fråga är på stora belopp kan det leda till att mindre egendom kvarstår till dig. Om din makes skulder skulle överstiga tillgångarna, kommer det dock aldrig att drabba dig. Du blir inte skyldig att betala din makes skulder. Hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet för skada som katt orsakat

2016-02-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En av våra katter har dessvärre kissat på vår städerskas kläder som låg på golvet i hallen. Städfirman vill nu att vi som kund ska ersätta henne för skadorna som uppgår till ca 4000 SEK. Vi informerade städfirman och städerskan om att vi hade skaffat katt för ca 3 år sedan så de är väl medvetna om detta. Vi har inget skriftligt avtal med städfirman som reglerar denna typ av frågor. Vi anser att städfirman bör reglera detta direkt med sin anställda (städerskan) istället för att rikta skadestådskrav mot oss. Vad gäller enligt culparegeln?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Ni kan bli ansvariga för skador som er katt orsakar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Enligt 1 § är ni skyldiga att förebygga skador som er katt kan orsaka. Ni har inget strikt ansvar för er katt (vilket gäller för hundar), så du har rätt i att culparegeln i skadeståndslagen blir aktuell. Den innebär att ni ska ha varit oaktsamma i er tillsyn av katten. Oaktsamheten ska också ha ett orsakssamband med skadan (de förstörda kläderna).Det blir upp till städfirman att bevisa att ni varit oaktsamma och att oaktsamheten har ett samband med skadan, för att ni ska bli skadeståndsskyldiga. Eftersom de vetat om att ni har katt och olyckan skedde i ert hem kan det bli svårt för dem att bevisa dels oaktsamhet, dels orsakssambandet mellan oaktsamheten och skadan.Hoppas detta var svaret på din fråga!

Personskada och ersättning

2016-02-07 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag blev påkörd för lite mer än ett år sedan. Var 16 (nästan 17) vid den tiden. Bilen som träffade mig smet men blev senare tagen. Mitt knä svällde upp så jag kunde inte vara i skolan på minst 3 dagar; men när jag kom tillbaka till skolan så haltade jag fortfarande i ett tag. Fick också en skada på armbågen som skapade ett ganska stort sår; det lämnade ett märke som fortfarande finns kvar på min armbåge. Hur ska jag gå till väga för att få skadestånd/ersättning? Vem ska jag kontakta o.s.v.
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För skador som uppkommer i biltrafik gäller trafikskadelagen (TSL) som tillämplig lag, se 1 § TSL. Vad beträffar ersättningsskyldighet gäller att trafikförsäkringen för fordonet har ett s.k. rent strikt ansvar. Blir någon skadad i samband med biltrafik ska trafikskadeförsäkringen för fordonet fullt ut ersätta skadan, se 11 § TSL. Det är således försäkringsbolaget för den vållande bilens trafikskadeförsäkring som är ansvarigt att ersätta skadan. I de fall fordonet inte varit försäkrat eller det fordonet som orsakat skadan inte kan identifieras svarar försäkringsgivarna solidariskt, se 16 § TSL.Det finns en särskild jämkningsregel (nedsättning av ersättning helt enkelt) för trafikskador, som aktualiseras först när den skadelidande (alltså du) varit grovt vårdslös eller uppsåtligt medvållande till skadan, se 12 § TSL. För att vara grovt vårdslös krävs i princip ett medvetet risktagande, som att blunda och gå över gatan samtidigt. Uppsåtet hänför sig istället till att den skadelidande varit medveten om att en skada skulle komma att inträffa i och med sitt eget handlande, som att slänga sig framför en ankommande bil t.ex.Vad beträffar tiden om ett år är detta inget problem, ett anspråk som grundar sig på TSL har en preskriptionstid om tio år från från skadetillfället, se 31 § TSL.Behöver du ytterligare stöd i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seDu kan även boka tid hos en jurist kvalificerad inom ditt område som kan hjälpa dig att driva ditt ärende (här)

Sambo - övertagande av bostad

2016-02-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har gjort slut, vi har en hyresrätt som jag stått i kö till men skrev in honom när vi skulle flytta ihop vem har rätt till lägenheten?
Gilbert Leijon |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det centrala i denna fråga blir huruvida hyresrätten utgör samboegendom. Detta definieras i 3-5 §§ SamboLag (SL). Och bedömningsgrunden blir om den "förvärvats för gemensam användning". Vilket enkelt kan beskrivas: Skaffade du bostaden åt er, inleddes samborelationen samtidigt som du skaffade bostaden?Om detta stämmer utgör hyresrätten samboegendom, och ska då infalla i bodelningen. Det är då den sambo som bäst behöver bostad som får den, enligt 16 § SL. "Bäst behöver" är sociala skäl, vem kan lättast få ny bostad, och så vidare. Eftersom att en hyresrätt inte har något ekonomiskt värde behöver den inte avräknas gentemot den andra egendomen i bodelningen. Det blir således bara den som "bäst behöver" som får den.Om det inte stämmer, och du skaffade bostaden i annat syfte än åt er, är den din med ett undantag. Din sambo kan ha övertaganderätt till den, enligt 22 § SL, om han av sociala skäl behöver den bättre. För att ett sådant övertagande ska bli aktuellt krävs dock att ni har barn tillsammans. Om ni har barn tillsammans ser man till vem av er som ska ha vårdnaden, vem som har lättast att skaffa ny bostad, och så vidare. Det blir en helhetsbedömning av samtliga sociala skäl. Jag förstår att den ovan beskrivna bedömningen kanske inte ger så mycket vägledning, men tänk på att det blir en intresseavvägning av samtliga sociala skäl. Där det centrala får anses vara vem som lättast kan fixa ny bostad. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Suppleant i ett aktiebolag

2016-02-07 i Bolag
FRÅGA |Min fråga är hur stort ansvar har en suppleant i en AB styrelse,vid en konkurs?För övrigt är ägaren den enda övriga styrelsemedlemmen.Jag som suppleant har aldrig deltagit i styrelse arbete eller möten,aldrig haft någon inblandning i bolagetsaffärer eller ekonomi.
Malin Andreasson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som suppleant i ett aktiebolag tillskrivs du samma rättsliga position som styrelseledamöterna i bolaget enligt 8 kap. 4§ aktiebolagslagen som du hittar https://lagen.nu/2005:551. Vad som gäller dock är att du, som suppleant, enbart agerar vid eventuell frånvaro av styrelseledamot. Blir du inte inkallad har du inget ansvar. Blir du inkallad ikläder du dig samma ställning och samma ansvar som styrelseledamöter har. Ett aktiebolag har som en juridisk person egna tillgångar och skulder, som är helt skilda från aktieägarnas. Aktieägare är som huvudregel inte betalningsansvariga för några av aktiebolagets förpliktelser enligt 1 kap. 3§ aktiebolagslagen. Styrelseledamöter har inte heller ett betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Vid en föregående konkurs innebär det att bolagets borgenärer kommer att dela på aktiebolagets egendom så långt det räcker och de kan inte vända sig till er (styrelsen) för att få betalt. Er privata egendom kan därför inte utmätas för bolagets skulder. I 25 kap. 12-25 §§ aktiebolagslagen finns dock undantag som föreskriver om ansvarsgenombrott för styrelseledamöter och aktieägare under vissa förutsättningar. Om styrelsen har anledning att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet har de en skyldighet att genast upprätta en kontrollbalansräkning i enlighet med 25 kap. 13§ aktiebolagslagen. Styrelsen måste kalla till en kontrollstämma inom sex veckor om så är fallet. De måste då besluta om bolaget ska likvideras eller om bristerna i det egna kapitalet ska försöka åtgärdas i enlighet med 25 kap 15 § aktiebolagslagen. Beslutar stämman att inte likvidera ska en andra kontrollstämma hållas inom åtta månader efter den första. Är det egen kapitalet inte högre än aktiekapitalet eller om andra bolagsstämman inte äger rum inom åtta månader, måste styrelsen inom två veckor lämna in en ansökan om likvidation till tingsrätten i enlighet med 25 kap. 17 § aktiebolagslagen. Underlåter styrelsen något av ovanstående blir de betalningsansvariga för alla förpliktelser som uppkommit under denna period. Det vill säga att styrelsen inte blir ansvarig för bolagets alla skulder utan endast de skulder som uppkommit när styrelsen enligt lag borde agerat. Det är viktigt att anmärka att betalningsansvaret enbart gäller om det egna kapitalet understeg 50% av aktiekapitalet. Jag hoppas att du fick hjälp av mitt svar. Med vänliga hälsningar,