Ansvar för gemensam hyresrätt

2015-03-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex står båda på ett förstahandskontrakt på en lägenhet. Hon tvingade mig att flytta därifrån och säger nu att jag ska betala halva hyran sen jag flyttade därifrån. Kan hon kräva det trots att det var hon som tvingade ut mig?
Julia Tigerström |Står ni båda på hyreskontraktet så har ni ett solidariskt ansvar för de skyldigheter och rättigheter som kontraktet ger upphov till. Ni är alltså till exempel båda skyldiga att se till att hyran betalas. Betalas inte hyran kan hyresvärden vända sig till vem som helst av er och kräva betalning. Att ditt ex har tvingat dig att flytta ut ur lägenheten förändrar inte det faktum att ni båda fortfarande står på hyreskontraktet. För att ditt ex ska bli ensamt ansvarig för kontraktets förpliktelser måste hon stå som ensam hyresgäst. Hon måste alltså överta din del av hyresrätten. Enligt 32 § hyreslagen (12 kap. jordabalken) får en hyresgäst inte överlåta sin hyresrätt utan hyresvärdens samtycke. I 33 § finns dock ett undantag från denna regel. En sambo som tillagts den gemensamma lägenheten genom bodelning får överta den andra sambons hyresrätt. För tiden efter det att hyresvärden underrättats om hyresrättens övergång, svarar inte längre den hyresgäst som överlåtit sin rätt för hyreskontraktets förpliktelser. Hyresvärden kan då alltså bara vända sig till den hyresgäst som övertagit hyresrätten för att exempelvis kräva betalning för hyra. Till skillnad från vad som gäller för äkta makar, är bodelning inte obligatoriskt för sambor. Enligt 8 § sambolagen ska bodelning ske när samboförhållandet upphör om någon av samborna begär det. Det som ingår i en eventuell bodelning är den så kallade samboegendomen. Samboegendom är enligt 3 § sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen införskaffats för gemensamt bruk. Eftersom ni båda står på hyreskontraktet har hyresrätten uppenbarligen införskaffats för gemensamt bruk och utgör därför samboegendom. En annan möjlighet är såklart att helt enkelt prata med hyresvärden och se om denne kan gå med på att låta ditt ex ta över hela hyresrätten utan att någon bodelning sker. Lagen kräver inte att hyresvärden måste gå med på det, men det skadar ju inte att prova.

Skatt på penninggåva

2015-03-26 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hejjag har en god gammal vän som skulle vilja ge mig en gåva i form av pengar på ca 5 000 000 kr, vi är inte släktingar och jag undrar om jag ska behöva redovisa de pengar till skattemyndighet och behöver jag veta var har han fått dem pengar ifrån el är jag inte ansvarig på något sätt?pengar /gåvan ska skickas från hans konto till mitt konto.är det något spec som jag behöver tänka på el ta reda på ?tacksam för svar.
Emma Persson |Hej!Tack för din fråga.I Sverige är gåvor skattefria förvärv enligt inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) 8 kap. 2 §, se här. Detta innebär att du inte måste betala någon skatt om du får denna gåva i form av pengar av din vän. Det är dock viktigt att tänka på att gåvan måste vara helt och hållet benefik för att den ska vara skattefri, det vill säga den måste ges utan någon form av motprestation. Om gåvan ges som någon form av ersättning för en arbetsprestation som du till exempel har utfört eller ska utföra åt din vän så kan det i vissa fall vara så att det ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Jag kan även nämna kort att skulle det vara så att pengarna olovligen tagits från någon, så är det inte möjligt för dig som förvärvare att godtrosförvärva detta stöldgods, vilket innebär att om ägaren till de stulna pengarna kräver tillbaka dem, så måste du som förvärvade av dem lämna tillbaka dem (se lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 3 §, här).Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Bodelning av egendom i dödsbo

2015-03-26 i Bodelning
FRÅGA |jag och min fru har skilt oss, hennes mamma har gått bort. I dödsboet finns bla en husvagn. Vi undrar om det går att göra följande deal:Min fru tar våran bil jag "får" husvagnen.
Julia Ekerot |Hej och tack för att ni vänder er till lawline! Bodelning ska förrättas av makarna tillsammans, vilket framgår av 9 kap 5 § Äktenskapsbalken. Makarna kan alltså bestämma hur bodelningen ska se ut. Makar kan endast avtala om deras egen egendom. Detta betyder att makar inte kan avtala om någon annans egendom. Er "deal" kan alltså göras om husvagnen har gått i arv till din fru. Om din fru har fått husvagnen i arv, blir det hennes egendom. Om det finns andra arvingar (syskon till din fru) kan de ha rätt att få husvagnen i arv, och har det skett kan ni inte göra en sådan bodelning eftersom husvagnen då tillhör någon annan. Svaret beror alltså på vem som har fått husvagnen i arv. Mvh

Muntligt avtal om ersättning för renoveringsarbete.

2015-03-26 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag renoverade ett hus åt mina före detta svärföräldrar mot uttalad ersättning. När renoveringen nästan var klar påstod exsvärmor att hon aldrig påstått detta. Kan jag på något sätt komma till reda med detta?Sammanlagt har jag lagt ner 840h på renoveringen.Om jag hade gjort detta som yrkesman med en ersättning på 350:-/h hade summan blivit 294 000:- Nu får jag inte ett öre. Problemet är att det finns ett barnbarn på 7 år med i bilden och jag vill ju inte att hon ska komma i kläm. Hur ska man lösa detta rent juridiskt? Går det att göra något?MvhDaniel
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Muntliga avtal gäller likväl som skriftliga. Problemet ligger emellertid i att det blir svårt att bevisa att du skulle haft ersättning för arbetet om det inte finns ett skriftligt avtal eller annan dokumentation som styrker överenskommelsen. Om du inte har något underlag för ersättningsanspråket ligger det närmast till hands att försöka kommunicera med dina före detta svärföräldrar och nå en lösning den vägen.Vänligen,

Brott begångna utomlands

2015-03-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Om en svensk medborgare begår ett brott t.e.x grov misshandel, i ett annat land utanför eu, och hen flyr till sverige och blir tillfångatagen av den svenska polisen. Var blir hen dömd? I sverige eller blir hen skickad till det andra landet för att dömas?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som har begått brott utomlands kan bli dömd i Sverige och detta regleras i 2 kap. brottsbalken (BrB). Enligt 2 kap. 2 § BrB kan brott som har begåtts utomlands dömas vid svensk domstol och enligt svensk lag, om brottet har begåtts:1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare och finns här, eller3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader.Om gärningen inte är straffbar på orten där den begicks kan inte gärningspersonen dömas för brottet i Sverige, det finns ett s.k. krav på dubbel straffbarhet (https://lagen.nu/1962:700#K2P2S2). Gärningspersonen får inte dömas till ett svårare straff än det som är föreskrivet för gärningen på gärningsorten (https://lagen.nu/1962:700#K2P2S3). Brottet anses vara begånget där det har fullbordats och där effekten har uppkommit (2 kap. 4 §, https://lagen.nu/1962:700#K2P4S1).Kravet på dubbel straffbarhet gäller inte när det rör sig om vissa brott, bl.a. sexualbrott mot minderårig, människohandel och äktenskapstvång, enligt 2 kap. 2 § 4 st. BrB (https://lagen.nu/1962:700#K2P2S4). Ytterligare undantag listas i 2:3 BrB, bl.a. brott som har begåtts på svenskt fartyg, brott mot Sverige (t.ex. spioneri) och terrorbrott (https://lagen.nu/1962:700#K2P3).Sedan kan det uppstå en konflikt mellan staterna om vem som ska döma gärningspersonen. Vissa länder har utlämningsavtal med varandra och samarbetar när det gäller utlämningar. När det gäller förhållandet mellan Sverige och stater utanför EU, får utlämning ske om straffet för brottet är ett år eller mer enligt svensk lag. Vidare får utlämning inte beviljas om det finns risk för förföljelse som riktar sig mot vederbörandes liv eller frihet eller som på annat sätt är av allvarligt slag. En utlämning får i princip inte beviljas om en dom för det aktuella brottet meddelats i Sverige. Mer om utlämning till en stat utanför EU hittar du här:http://www.government.se/sb/d/16756Hoppas detta gav svar på din fråga!Hälsningar,

Företrädesrätten och tillräckliga kvalifikationer

2015-03-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!En fråga om uppsägning och företrädesrätt.Jag blev uppsagd pga. Arbetsbrist den 22/9, har 6 månaders uppsägning och är arbetsbefriad med lön till den 22/3. Jag har gjort anspråk på företrädesrätt till återanställning/nyanställning. Under denna tid har företaget visstidsanställt flera personer. Min fråga; har jag företrädesrätt under uppsägningstiden, dvs mellan den 22/9-22/3 (trots att jag är arbetsbefriad, men lön) eller gäller företrädesrätten först min 1:a dag som arbetslös? Det är avgörande för mig att veta om arbetsgivaren begått brott mot företrädesrätten. Tillräckliga kvalifikationer. Arbetsgivaren hävdar att jag saknar kompetens, vilket är ett svepskäl för att undvika att ha tillsvidareanställd personal. Ord står mot ord. Jag har läst att man ska ha tillräcklig kvalifikation samt vid ev tvist att arbetsgivaren har bevisbördan. Enligt en skrivning i lagen står det att arbetstagaren ska beredas en skälig upplärningstid för nytt arbete. Jag har arbetat i flera år med de ”nygamla” arbetsuppgifterna och kan på kort tid bli uppdaterad och motbevisa. Är ordet SKRIVNING juridiskt bindande? Är det i sådana fall skadeståndsberättigat? Tack på förhand.
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om detta hittar vi i lagen om anställningsskydd, LAS, här. Till att börja med är det så att företrädesrätten gäller från och med den dag uppsägningen sker till och med nio månader efter sista dagen på anställningen, se 25 § LAS. Detta innebär att din företrädesrätt gäller från och med då du blev uppsagd, sedan under hela uppsägningstiden och därefter i ytterligare nio månader. Sammanlagt 15 månader. Gällande din fråga om vad som menas med tillräckliga kvalifikationer så är det så att detta avgörs från fall till fall och för att göra en korrekt bedömning behöver jag mer information. Som utgångspunkt brukar man dock säga att arbetstagaren har rätt att göra anspråk på återanställning till ett nytt arbete så länge det bara krävs normal inskolning och inte omskolning till de nya arbetsuppgifterna. Tidsfristen för denna inskolning varierar men ett riktmärke kan vara att det inte ska ta mer än sex månader att lära sig det nya arbetet. Det räcker att arbetstagaren har de allmänna kvalifikationer som normalt krävs av anställningen ifråga. Det är också, som du nämner, arbetsgivaren som har bevisbördan för att en arbetstagare inte har de kvalifikationer som krävs. I den mån din arbetsgivare har brutit mot reglerna i LAS så är hen skadeståndsansvarig för den skada som åsamkats dig. Regeln om detta hittar du i 38 § LAS. Angående din fråga om ordet "skrivning" så är jag rädd att jag inte förstår vad du menar. Du får gärna förtydliga i kommentarsfältet nedan. Vänligen

Rådgivning vid samarbetssvårigheter angående barns boende.

2015-03-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Vem kan man vända sig till om man inte kommer överens med barnets mamma? I detta fall gäller det gemensam vårdnad varannan vecka, men utanför detta kom de överens om att barnet skulle vara hos pappan på "heltid" och hos mamman varannan helg på prov då mamman och barnet inte kunde hålla sams. Detta var för ca 1år sedan. Barnet är 12år. Nu vill pappan gå tillbaka till ursprunget varannan vecka igen men mamman vägrar. Hur kan man gå vidare?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som en del av kommunernas socialtjänst erbjuds rådgivning och samarbetssamtal till föräldrar med samarbetssvårigheter. Vanligtvis kallas denna del av socialtjänsten för familjerätten. Samarbetssamtal är frivilliga och ges förutsatt att bägge föräldrarna efterfrågar sådant. Om föräldrarna vid dessa samtal kommer överens kan avtal skrivas och, efter socialnämndens godkännande, få samma verkan som en dom får vid ett domstolsavgörande. Kommer föräldrarna inte överens i familjerätten får man istället söka tvistlösning hos domstol. Vänligen,

Behålla deposition?

2015-03-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Följande svar från en jurist går att läsa i detta forum:"Depositionsavtal är ett civilrättsligt avtal och beroende hur avtalet är formulerat kan parterna göra gällande sin rätt. Det måste tydligt framgå vad depositionen kan komma att användas till, eftersom man inte kan behålla depositionen på godtyckliga grunder. Vanligtvis innebär ett depositionsavtal att hyresgästen ska lämna bostaden i det skick som den var i när den överlämnades till hyresgästen. Detta brukar omfatta inredning, inventarier och städning. Du har därmed rätt att ta ut ersättning för din kostnad att återställa lägenheten i det skicket som den var i när du överlämnade den till hyresgästen."Den fråga jag vill ställa är vad som menas med "vanligtvis" i svaret ovan. Finns det möjlighet att behålla en del av depositionen även om den enda relevanta formulering som finns i avtalet är "Erlagd deposition på 25 000 kr återlämnas vid flytt."?
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som nämnts ovan så är depositionsavtalet civilrättsligt och bedömningen av begreppet "vanligtvis" i detta fall måste stå i förhållande till vad de parter som ingått avtalet kan ha ansett att avtalet ifråga skulle innebära. Till att börja med kan dock konstateras att "vanligtvis" rent krasst innebär att det, i den mån lägenheten har det skick som hyresvärden lämnade lägenheten i, ska betalas tillbaka i sin helhet. Det är alltså den sedvana som utvecklats kring deposition som gäller. Ni har i ert avtal bara tagit med att depositionen ska betalas tillbaka. Med hänsyn till att inget från sedvanan avvikande finns med i avtalet samt till vilken funktion en deposition har, dvs. att ersätta eventuella skador och dylikt på bostaden, så får man ändå anse att detta är innefattat i er bestämmelse och att de parter som slöt avtalet hade för avsikt att depositionen skulle ha sedvanlig innebörd.För att få behålla en del av depositionen måste hyresvärden alltså visa på att det, under hyresgästens vistelse i lägenheten, uppstått skador eller oproportionerliga förslitningar på boendet. Vänligen