När det kan anses oskäligt att ta ut en kontrollavgift vid felparkering

2015-02-01 i Parkeringsböter
FRÅGA |När det snöat så att markeringarna (parkeringsrutorna) inte syns, kan man då bötfällas när man parkerat lite snett över linjerna.När sedan parkeringsvakten anländer så har snöandet övergått i regn och då framtrräder naturligtvis linjerna igen. Kan detta vara enl. reglerna?
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för Din fråga!Att en bil ej är parkerad inom markerad plats är en vanlig företeelse under vinterhalvåret.Tyvärr kan man inte ursäkta sig med att linjerna var snötäckta då det åligger den enskilde föraren att förvissa sig om att fordonet är placerat inom de vitmålade linjerna.Rätten att ta ut en kontrollavgift i fall då ett fordon parkerats i strid mot förbud eller villkor som har beslutats sker med stöd av 1 § lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (se https://lagen.nu/1984:318#P1S1).I nämnda författning återfinnes dock en undantagsbestämmelse, närmare bestämt 10 § (se https://lagen.nu/1984:318#P10S1), som föreskriver att om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut. Bestämmelsen tillämpas restriktivt. Domstolen har t.ex. inte ansett att en utgående parkeringslapp med anledning av ett besök på en akutmottagning varit en sådan omständighet som är att betrakta såsom godtagbar i bestämmelsens mening (se HovR FT 860-13, 2014-01-10). Inte heller har en bil som havererat på en körbana och därmed varit i vägen för andra trafikanter ansetts vara skäl nog (se HovR FT 4123-14, 2014-12-16); även om det kan tyckas falla utanför förarens kontroll. Med andra ord är utrymmet för att beakta humanitetsskäl i bedömningen enligt undantagsbestämmelsen mycket snäv.Vänligen,

Ändringar i ett befintligt testamente

2015-02-01 i Testamente
FRÅGA |När man ångrar ett testamente måste det dokumentet vara bevittnat?
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för Din fråga!Ändringar i ett testamente är möjligt och kan ske på olika sätt. Det enklaste, och vad som kan sägas vara säkraste sättet för att undvika framtida tolkningstvister, är att förstöra testamentet och upprätta ett nytt testamente. Att göra tillägg i ett redan befintligt testamente är också möjligt. Ändringen måste, för att vara gällande, uppfylla formkraven som gäller för upprättande av ett testamente (se https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Vänligen,

Vad innebär underhållsskyldighet makar emellan?

2015-01-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad underhållsskyldigheten mellan makar egentligen innebär. Om jag har en man som är väldigt slösaktig och köper en massa bildelar och bokar dyra resor, är jag skyldig att hjälpa honom med de kostnaderna? Jag har förstått att man ska "leva på samma standard" men gäller det bara i hushållet med mat, kläder osv eller allt annat med?
Siri Dunér |Hej och tack för din fråga!Äktenskapsbalkens sjätte kapitel handlar om makars underhållsskyldighet. Av kapitlets första paragraf framgår att vardera make, utefter förmåga, ska bidra till att parets gemensamma och personliga behov tillgodoses. Om vad den ena maken bidrar med inte är tillräckligt för att täcka dennes utgifter har den andra maken en skyldighet att skjuta till pengar. Precis som du skriver är tanken bakom lagregleringen att makarna ska leva på "samma standard". Hur hög standarden ska vara får makarna själva avgöra utifrån sin ekonomiska situation. Det är därför inte helt lätt att svara på hur underhållsskyldigheten ser ut, det varierar från par till par. Vad som är klart är att till underhållet hör i första hand vad som krävs för att tillgodose era "gemensamma behov". Dit räknas utgifter för mat, bostad och andra vanliga levnadskostnader. Med makarnas "personliga behov" avses kostnader för kläder och hygien men även utgifter för rekreation osv. Kort sagt täcks i stort sett alla vanliga levnadskostnader av underhållsskyldigheten. För att dyra resor och bildelar skulle kunna omfattas av underhållsskyldigheten krävs det, vad jag förstår, att du lever på en så pass hög standard att din mans konsumtionsvanor bara motsvarar dina egna och innebär att han lever på samma standard som dig.

Arvsrätt som bröstarvinge

2015-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vad säger lagen om arvsrätt för bröstarvinge. Jag är född 1948. Min biologiske far som jag aldrig sett, avled för omkring 2 år sedan. Min mor säger att jag inte hade arvsrätt efter honom. Nu undrar jag varför?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Bröstarvinges, det vill säga barns, rätt till arv efter sina föräldrar regleras i ÄB kap 2 § 1, se här. En bröstarvinge till en avliden person har således alltid arvsrätt först. Om det var så att din far var gift när han avled så är du ett så kallat särkullbarn och har då enligt lag rätt att få ut din arvslott (dvs din del av arvet) direkt när din far avled, se ÄB kap 3 § 1, här. Du skriver inget om du vet om din far har skrivit ett testamente, men om så är fallet så kan din far ha begränsat din rätt till arv testamentet, men du har i så fall ändå alltid rätt till din så kallade laglott, vilket är hälften av arvslotten. För att du i ska få ut din laglott i en sådan situation så krävs det att du begär jämkning av testamentet (om ett sådant finns), se ÄB kap 7 § 3, här. Jämkningen måste du begära inom 6 månader från och med att du delgivits testamentet (enligt ÄB kap 14). Jag hoppas detta gav svar på din fråga, annars rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist som är specialiserad inom familjerätt. Du kan till exemplet enkelt boka en tid för rådgivning genom knappen "boka" här uppe till höger.Med vänliga hälsningar

Tydlighet i fråga om upprättande av äktenskapsförord

2015-02-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag ska skriva ett äktenskapsförord och undrar om nedandåense beskrivning av vilka tillgångar som ska vara enskilda ser vettig och korrekt ut ur ett juridiskt perspektiv.STARTTillgångar som uppfyller båda följande kriterier: 1) XX ägde tillgångarna innan äktenskapetsingående och 2) tillgångarna fanns vid datumet ÅÅÅÅ-MM-DD på XX konton hos FolksamNär delar av tillgångarna tillförs gemensamma bankkonton upphör de delarna att vara enskildegendom. Tillgångar som inte tillförs gemensamma bankkonton förblir enklid egendom.SLUTTack
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för Din fråga!Jag gör bedömningen enligt nedan:1. Du bör tydliggöra att egendomen är att betrakta som enskild egendom när de uppställda kriterierna är uppfyllda.2. Avsluta punkt 2 med en punkt för att undvika otydligheter. I övrigt framgår Din yttersta vilja tydligt av formuleringen. För att undvika tolkningstvister bör ett äktenskapsförord formuleras enkelt men så tydligt och detaljerat som möjligt. Lycka till!Vänligen,

Kan arbetsgivaren ge mig en varning om jag är försenad?

2015-02-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, min arbetsgivare har klagat på att jag ibland har kommit för sent. Han ordnade ett möte med en högre chef och talade där med henne om att jag ibland kommit sent. Han slutar mötet med att säga till mig att han om några månader kommer att se efter i "kom och gå rapporterna" om jag har kommit i tid under perioden. Vi har flextid på arbetsplatsen. Jag har inte ofta överskridit den tidsrymden vad jag vet. Däremot kan nog arbetsgivaren hävda att detta att jag ibland kommit sent är till besvär för de människor som jag möter i mitt arbete och som har fått vänta en stund på mig. Betyder detta att jag nu fått en varning och att jag i förlängningen riskerar att bli avskedad?Är det riktigt att utdela en sådan varning iom att jag har ett flextidsavtal? Om det inte är riktigt- hur kan jag gå tillväga för att "ta bort den"Tacksam för svar!
Siri Dunér |Hej och tack för din fråga!Rent generellt är en arbetstagare ansvarig för att komma i tid till sitt arbete, han eller hon ska stå till sin arbetsgivares förfogande enligt de arbetstider som avtalats. Vid upprepad frånvaro eller försening måste arbetsgivaren, som enligt lag har rätt att leda och fördela arbetet, kunna ingripa. Med andra ord har din arbetsgivare rätt att ge dig en varning om han upplever att du inte sköter ditt arbete. I extrema fall kan arbetsgivaren också ha rätt att ifrågasätta om anställningen ska fortsätta. För att det ska finnas grund för en uppsägning måste det emellertid röra sig om upprepade fall av olovlig frånvaro där arbetstagaren inte bättrat sig trots tydliga varningar ifrån arbetsgivaren. Kort sagt måste arbetstagaren systematiskt ha misskött arbetstiderna. I tidigare rättsfall har Arbetsdomstolen uttryckt att det ska handla om att arbetstagaren, utan giltigt skäl, avhåller sig ifrån arbetet en inte obetydlig tid på ett sätt som tyder på nonchalans från arbetstagarens sida. Vad jag förstår av din fråga har du och arbetsgivaren haft olika syn på hur flextiden egentligen fungerar. Mitt råd till dig är att du talar om för din chef hur du uppfattat arbetstiderna och förklarar att dina förseningar delvis beror på att du utnyttjat flextiden på ett sätt som du trodde var okej. Känner du att du behöver stöd i kontakten med din arbetsgivare kan det vara en god idé att kontakta ditt fack.Lycka till!

Hur länge finns en "prick" i belastningsregistret kvar?

2015-01-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag har blivit dömd till dagsböter år 2009 för bedrägeri. Undrar när pricken försvinner från registret? Jag har möjlighet att få anställning hos en firma men man måste vara fri från register.
Siri Dunér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att en person har en "prick i registret" innebär att han eller hon finns med i belastningsregistret (brottsregistret). Reglerna kring hur länge en "prick" syns finns i Lag om belastningsregister. I korta drag styr brottstypen och det straff som dömdes ut över hur läge du finns med i belastningsregistret. Enligt 17 § 9:e punkten försvinner en notering om bötesbrott ur registret efter fem år. Med andra ord bör din "prick" försvunnit någon gång under 2014.

Särskild utredning - försäkring

2015-01-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag va igår på en särskild utrening. jag har krockat min bil med en annan bil. Så de misstänker att vi har planerat. Också de säger att de kan inte få ihop skadat. För att hans skada är neråt och min är uppåt. och han frågade jätte konstiga frågor och jag blev jätte nervös. Va kan hända efter det.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Resultatet av en särskild utredning kan förenklat sägas bli en av tre följande alternativ:1) Du får ersättning för dina skador. Om försäkringsbolaget kommer fram till att allt ser OK ut samt att skadorna täcks av försäkringsvillkoret får du ersättning som täcker dina skador.2) Du får ingen ersättning för dina skador. Om försäkringsbolaget kommer fram till att försäkringen inte täcker skadorna eller att något undantag är tillämpligt kan du få ett avböjande och blir då utan ersättning. Ett sådant beslut kan omprövas.3) Du får ingen ersättning samt en polisanmälan görs. Om försäkringsbolaget i sin utredning kommer fram till att det finns misstanke om brott, samt tillräcklig bevisning finns, är det möjligt att de gör en polisanmälan för försäkringsbedrägeri. I så fall tas processen över av polisen som avgör om en förundersökning ska inledas.Mer om vad en särskild utredning innebär och vad resultatet av en sådan kan bli finner du på Svensk Försäkrings hemsida: http://www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Branschsamarbete/Rekommendationer/Undersidor/Riktlinjer-for-forsakringsforetagens-utredningsverksamhet/. Hoppas att det blev lite mer klarhet i situationen.Vänliga hälsningar,