Tvist avseende skuld

2014-09-01 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej jag har gått till tingsrätten för att få tillbaka pengar som min syster är skyldig mig. Bland annat har jag då bett vår Far att skriva under ett intyg gällande skulden. När min syster fick ta del av min stämningsansökan och dessa handlingar skrev hon som man ska ett svar till tingsrätten. (Vi inte gått igenom den muntliga förberedelsen ännu) I sitt svar kommenterade hon min fars underskrift på intyget. Hon hävdade att Far 'är gammal och orkar inte längre med nånting utan gör bara som andra säger och vill inte bli inblandad' Hon skriver också att Far börjar bli senil. Hon avslutar med följande: 'Vad jag anser så utnyttjar min syster en gammal man med dåligt minne för att få sin vilja igenom.' Inget av det hon skrivit är sant. Pappa skrev under intyget för att han höll med om vad som stod där och gör defenitivt inte bara som andra säger. Han är väldigt vital och långt ifrån någon senilitet eller annan demenssjukdom. Han låter sig inte utnyttjas så lätt och vi är båda överens om att det inte ligger till på det sättet hon beskriver.Jag tycker att det är uppenbart att hon försöker svartmåla mig som nån som uttnyttjar svaga människor. Hon försöker också se till att Fars vittnesmål inte godkänns genom att så tvivel om hans trovärdighet och hävda att hans underskrift inte är att lita på. Min fråga är om hon inte bryter några regler genom att ljuga för tingsrätten på det här viset? Kan jag anmäla henne för Förtal eller Falsk tillvitelse eller liknande. Både jag och Far har mått dåligt av att bli omskrivna på det här viset.Tack på förhand, ni tillhandahåller verkligen en viktig gratis samhällstjänst! mvh annH
Anes Sabic |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Till och börja med skall sägas att tvister av detta slag ofta brukar resultera i att en, alternativt båda, parterna svartmålar varandra. Därav är det av stor betydelse att tingsrätten kallar till en muntlig förberedelse, där parterna ges en möjlighet att diskutera och eventuellt förhandla, inför en opartisk och objektiv domare. Syftet med en sådan förberedelse är att säkerställa koncentrationen- vad är ostridigt mellan parterna? Vad är man överens om?I en sådan muntlig förberedelse skall du även lägga fram de bevis du har och vad som skall styrkas med dessa. Vittnesmålet samt intyget bedömer jag talar för att du får bifall för din talan. Hur högt värde dessa bevis har, är en sak som rätten har att bedöma. Om det blir aktuellt med en huvudförhandling i tingsrätten, kommer det efter vittnesmålet med din far, att tydligt framgå för rätten hur det ligger till avseende hans trovärdighet som vittne. Hoppas du fått svar på dina frågor! Om det råder några oklarheter avseende mina svar, så är det bara att återkomma.Med vänlig hälsning, 

Fastighet erhållen genom gåva - sälja inom viss tid samt beräkning av skatt

2014-09-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har fått en fastighet av min maka som gåva. Men nu tänker jag sälja det. Eftersom jag inte är bekant med svenska lagar så undrar jag om det finns någon lag som säger att man inte får sälja den fastigheten som man har fått i gåvan inom en viss tid? Samt Vad gäller skatter i såna fall?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lag som förhindrar försäljning inom viss tid. Vad som däremot skulle kunna förhindra en försäljning är om gåvan har getts med vissa förbehåll. Det tycks dock inte vara aktuellt i det här fallet.Vad gäller beräkning av skatt vid försäljning av tillgångar som förvärvats genom gåva gäller den s.k. kontinuitetsprincipen enligt inkomstskattelagen 44 kap. 21 §. Den innebär att den som tar emot gåvan inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Enligt inkomstskattelagen 44 kap. 13 § är kapitalvinsten skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet som enligt 44 kap. 14 § avser anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter. Vid beräkning av hur mycket du ska betala i skatt får du alltså använda den tidigare ägarens utgifter av dessa slag samt dennes omkostnadsbelopp. Den återstående kapitalvinsten är vad du sedan betalar skatt för.Vänliga hälsningar

Svara på stämningsansökan

2014-08-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Min hund blev attackerad av en annan hund min hund blev skadad i samband med det. Efter skadan har jag informerat via mail ägaren till den attackerande hunden om vilka skador som blev på min hund samt alla dokument och kvitton från djurkliniken. Jag har vi flertalet gånger via mail frågat om när och om ägaren kommer eräsätta mig för kostnaderna som blev i samband med skadorna samt gett mitt kontonr. Jag får inget svar. Jag har därför varken svar på om ägaren kommer eller inte kommer att ersätta mig och nu står jag vid vägs ände. Om jag väljer att baserat på lagen om strikt hundägaransvar och med det skadeståndsansvar, stämmer hundägaren, vad händer med stämningen om jag inte har fått besked att ägaren kommer ersätta mig? Hamnar jag i en oändlig rättsprocess loop bara för att ägaren inte ger mig något besked? Incidenten skedde 24/7.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du lämnar in en formenlig stämningsansökan till tingsrätten så kommer tingsrätten att utfärda en stämning mot den andre hundägaren. Detta är en uppmaning till denne att svara på ditt skadeståndskrav. Om denne inte gör det inom den angivna tidsfristen kan tingsrätten meddela en s.k. tredskodom. Det betyder att svaranden förlorar målet på grund av att denne inte har medverkat. Tingsrätten kan även meddela en tredskodom om svaranden inte kommer till förhandlingen. En part som fått en tredskodom mot sig kan inte överklaga domen utan får, inom en månad från den dag domen meddelades, ansöka skriftligen hos tingsrätten om att målet ska tas upp igen. I så fall tar tingsrätten upp målet till fortsatt behandling.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Rattfylleri vid mopedkörning.

2014-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag är 16 år gammal och blev häromdagen stoppad på min klass 1 moped. Jag fick följa med in till polisstationen och blåste där 17 mg/ml. Jag har blivit stoppad av polisen en gång innan, då fick jag böter på 500kr för att jag skjutsade 2 personer på min moped som endast är giltilig för att skjutsa en person. Så min fråga är vilka/vilket straff kommer jag få för rattfyllan? Tack på förhand!
Christopher Escalante |Hej! Tack för din fråga.I Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott så föreskrivs i 4§ att  ''Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker [.....] döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.'' Straffskalan sträcker sig således från böter till fängelse i högst sex månader. Det absolut vanligaste i praxis (tidigare vägledande avgörande från högsta domstolen samt i viss mån hovrätterna) och i princip uteslutande är att det döms till böter, vars storlek varierar beroende på omständigheterna i fallet. Jag vågar således påstå att du med all säkerhet kommer att dömas till ett bötesstraff. Vill du själv läsa trafikbrottslagen kan du göra det https://lagen.nu/1951:649.Vänligen,

Förklaringsmisstag av bilförsäljare, "fel" pris avtalat

2014-09-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag blev lurad av en bilfirma i Norrköping, truts att bilaffären gjorts upp både på telefon och kontrakt via e-post. Jag har överförd handpenning till säljarens bankkonton enligt köpeavtalet. I avtalet står tidlig bilpriset samtidigt dom annonserade på Blocket och på deras hemsida samma pris, jag frågade om priset på telefonen. Avtalet var underskrift båda från säljföretaget och mej . När var dags och hämta bilen bilfirman backade. Dom ringde till mej på leveransdagen och meddelade att dom kan inte sälja bilen på den priset som står i kontraket , dom sa att jag måste betala 100 000kr mera eftersom det var fel pris som står i kontraktet. Vilka krav kan jag ställa och hur gör jag?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Av din beskrivning att döma råder inga tvivel om att Ni avtalat ett visst pris (utgår från att det som nedtecknats skriftligen överensstämmer med vad som överenskommits över telefon), varför den avgörande frågan är vilka möjligheter säljaren har att få avtalet undanröjt eller ändrat p.g.a. påstått misstag.Bestämmelser om avtals ogiltighet samt möjligheter till jämkning återfinns i 28-38 §§ i avtalslagen. I detta fall synes det, om något, ha begåtts ett förklaringsmisstag då det pris som skall ha avtalats påstås vara felaktigt (det överensstämmer ej med säljarens egentliga vilja) (se 32 § 1 st. avtalslagen).Att säljaren av misstag givit uttryck för en annan vilja än vad som avsetts innebär dock ej per automatik att avtalet är ogiltigt. Berörd bestämmelse ger uttryck för den s.k. tillitsprincipen, vilken innebär att eventuellt fel inte skall kunna åberopas mot en godtroende medkontrahent (i detta fall Du som köpare). Motsatsvis gäller sålunda att det förmodade förklaringsmisstaget endast kan föranleda ogiltighet om Du varit eller bort ha varit i ond tro beträffande (ung. ägt vetskap om) säljarens egentliga avsikt, i detta ärende att sälja bilen till ett högre pris. Är så ej fallet skall, förutsatt att ingen annan ogiltighets- eller jämkningsregel är tillämpbar (detta kan inte av informationen utläsas), det lägre pris som angivits i avtalet gälla.Därutöver bör tilläggas att Du förstås inte är bunden vid ett högre pris än det som avtalats samt att bevisbördan för påstådd ogiltighet (det kan antas att säljarens krav kommer övergå i detta) ligger på säljaren, som hävdar att fel begåtts.Avtalslagen finner Du här.Vänligen,

Jävigt testamentsvittne?

2014-09-01 i Testamente
FRÅGA |Vi är sambos. Vi vill säkra att ärva varandra så vi kan bo kvar och känna den tryggheten att inte behöva flytta direkt. Kan den enes dotter och sambo bevittna? Kan dotterns sambos föräldrar bevittna? Eller måste helt andra bekanta bevittna? Med vänliga hälsningar Monica
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vem som får vara testamentsvittne regleras i 10 kap. 4 § ärvdabalken. Av första stycket följer bland annat att den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag inte får vara testamentsvittne. Bestämmelsen tar dock enbart sikte på äktenskapligt grundat svågerlag. Samboförhållandet innebär alltså inte att sambon är jävig på den grunden.Av andra stycket följer att ingen får bevittna ett förordnande till sig själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Beroende på vad som anges i testamentet finns det alltså en risk att både sambon och sambons föräldrar är jäviga enligt andra stycket.Vänliga hälsningar,

Medborgarskap trots begågna brott?

2014-08-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag har en bror som är 26 år gammal. Han har nu sökt svensk medborgare, men han har två grejer i registret, en fortkörning och rattfylleri, räknas det som brott? Kommer det påverka medborgarskapet?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din bror kan få svenskt medborgarskap trots att han har begått dessa brott. Det måste dock ha gått en viss tid efter brotten innan han kan få medborgarskap. Detta kallas för karenstid. Hur lång tid han måste vänta beror på vilket straff han har fått. Karenstiden räknas vanligen från när brottet begicks, men om han har fått ett långt fängelsestraff börjar tiden att räknas först när straffet är avtjänat.Migrationsverket har en tabell på sin hemsida där det framgår hur lång tid karenstiden är för det straff din bror har fått. Tabellen hittar du här: http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-vuxna/Skotsamhet.htmlJag hoppas att detta har besvarat din fråga!Vänligen,

Uthyrning av lägenhet.

2014-08-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Min man o jag äger en bostadsrätt tillsammans på 1 rum o kök. Han har använt den som övernattningslägenhet. Nu arbetar min man på annan ort och Nu får vår dotter 23 år bo där tsv. Hon studerar och vi tar inte ut någon hyra av henne och kommer inte heller att göra det. Nu vill hon att hennes pojkvän ska flytta in. Hur fungerar det rent juridiskt och hur ska vi skriva ett avtal med honom? Han kommer att få betala hyra till oss? Vad är skäligt? Vad händer den dagen de ev går skilda vägar?
Christopher Escalante |Hej! Tack för din fråga.Enligt mig så vore en bra lösning för er att hyra ut lägenheten i andra hand till pojkvännen eftersom er dotter inte ska betala hyra utan endast bo där (alternativt att de båda står med på avtalet men att han står för att betala hyran) . Vid en andrahandsuthyrning så skriver ni ett avtal (det finns att hämta standardavtal t.ex. här) som reglerar hyra och andra villkor såsom hur lång uppsägningstid som ska gälla och hur länge uthyrningstiden ska vara. Vad som är en skälig hyra kan vara svårt att avgöra men hyresnämnden har bra information (här). Lite kort kan nämnas att hyran inte får vara påtagligt högre än summan av dina omkostnader för lägenheten. Den kostnad du kan ta ut beror på om du hyr ut lägenheten möblerad, vilken avgift du betalar till bostadsrättsföreningen och om exempelvis internettillgång finns. Här kan du hitta information om och exempel på hur hyran kan beräknas. Om de går skilda vägar så är förmodligen en naturlig följd att avtalet mellan er sägs upp och han flyttar från lägenheten efter den uppsägningstid som är avtalad mellan er. Vänligen,