Sambeskattning - ett uråldrat fenomen i svensk rätt

2015-08-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag vill gifta mig, men min sambo har tagit upp "sambeskattning" som ett argument till att vi som gifta skulle gå back ekonomiskt. Detta förstår inte jag. Han har ett mkt välbetalt jobb medan jag jobbar deltid med mkt mindre lön så han står för det mesta av familjens försörjning/utgifter. Vi har ett gemensamt barn. Han förklarade att vissa tjänar på att gifta sig men andra inte och att som vi där en tjänar jättemkt och en lite så kan den som tjänar lite få samma höga skatt som den som tjänar mkt. Stämmer allt detta eller vill han bara inte gifta sig med mig helt enkelt? Eller har han rätt i sak? Förlorar vi på att gifta oss? Trots ett barn ihop? Jag har tom erbjudit att skriva ett äktenskapsförord så han inte ska få för sig att jag vill gifta mig pga att han har besparingar och inte jag. Tacksam för svar!
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sambeskattning Sambeskattning är en skatterättslig term som innebär att era inkomster slås ihop och beskattas gemensamt. Det innebär att om den ena makan har mycket hög inkomst och den andra relativt låg inkomst, så kommer den högavlönade makan troligtvis att betala mindre total skatt. Sambeskattning är avskaffad i Sverige sedan år 1971. Ni kommer alltså att fortsätta skatta era inkomster precis som ni gör i dag, även om ni gifter er. Barnets trygghet Du nämnder att ni har ett barn ihop. Många kan tycka att ett giftermål ger barnet större social trygghet. Om den ena makan går bort, ärver den efterlevande makan allting och kan på så sätt fortsätta försörja barnet på bästa sätt. Om ni inte gifter er, kommer barnet att ärva den bortgångne föräldern direkt, och om ni t.ex. bor i en hyresrätt så kanske hyresvärden inte vill skriva över den på sambon. Det finns många detaljer som kan förenkla barnets liv.SlutsatsEra inkomster påverkas inte av ett giftermål. Sambeskattning finns inte i Sverige. Barnet kan få större trygghet genom ett giftermål. Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Vänligen,

Tolkning av begreppet vanmakt i 3:5 BrB

2015-08-04 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |ANONYM! - Enligt BrB Kap 3 med tillägg utav en av de få justitieministrar vi genom åren haft med juristutbildning, jag avser LF. Hon lät via vad som benämns SFS 1988:393 införa ytterligare en paragraf, d.v.s § fem (5) v.g se nedan. Min explicita fråga är om jag som person drabbad av en oseriös "firma" som säger upp mig som kund, på en mig tillsänd handling som ICKE är undertecknad utav den simpla anledningen att namnet är ett "alias". Personen ifråga har ett helt annat namn, men, det finns såväl ett telefonnummer samt en mailadress till den som har ett aka/alias. Denne person har genom sitt uppsåtliga beteende/handlingar sagt; 1) jag får ej kontakta "firman" 2) de har invaggat såväl mig som de som tack och lov varit mig behjälpliga såväl i skrift som via samtal sagt att jag skall ersättas. - Vis, tyvärr av en liknande situation längre tillbaks i tiden hade jag på känn att "de" for med osanning och under hela förra året, d.v.s 2014 led jag alla "####vetes kval och tyvärr visade det sig att jag hade FULLKOMLIGT RÄTT(Sic!). Jag har under HELA förra året lidit kopiöst då jag känt på mig att precis ALLT de sagt varit lögner och inget och försatts vanmakt enl ---> 5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393). - Gäller detta ej???
Mikaela Nordh |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!Inledningsvis ska konstateras att 3:5 Brottsbalken (BrB) behandlar brottet misshandel. För att en misshandel ska anses föreligga krävs det att rekvisiten för detta brott är uppfyllt. Rekvisiten för misshandel är tillfoga kroppsskada, sjukdom, smärta, försätta i vanmakt eller liknande tillstånd samt att det berör en annan person och att gärningen skett uppsåtligen. Din fråga handlar om hur begreppet vanmakt i 3:5 BrB ska tolkas. Med vanmakt avses praktiskt taget fullständig brist på kroppslig kontroll, exempelvis medvetslöshet, sömn, hypnotiskt tillstånd samt total berusning av alkohol eller narkotika (se NJA 2013 s. 397). 3:5 BrB torde därför inte vara tillämplig i ditt fall. Med Vänliga Hälsningar,

Bevisbörda vid provanställning

2015-08-03 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min sambo har börjat ett nytt arbete för tre veckor sedan på en trädgårdsfirma. Anställningsavtalet som han skrev tillsammans med arbetsgivaren är säsong mars- december beroende på vädret. Tillsvidare anställning, står det. De har ej kryssat i provanställning som finns med på anställningsavtalet och arbetsgivaren har inte sagt att det är någon provanställning när de skrev på anställningsavtal. Två veckor senare säger arbetsgivaren muntligt att det är provanställning en månad och att han ej får arbeta kvar. Men om han sköter det får han arbeta provanställningen ut. Arbetsgivaren skickar sedan ett sms och meddelar en vecka senare att det inte är någon ide att han kommer till arbetet imorgon. Vid telefonkontakt med arbetsgivaren beskrivs min sambo som att han ej kan arbeta med de andra medarbetarna och att han tar raster när han vill och röker, han får inte heller gå på toaletten så många gånger som han vill. Arbetsgivaren menar att kunder har ringt och klagat på honom, för att han har tagit raster. Frågan lyder om arbetsgivaren har rätt att säga upp honom på dagen för att hon hävdar att det alltid är en provanställning en månad även om det ej framgår i anställningsavtalet och att det ej har enligt honom avtalats innan anställningen? Är det inte en månadsuppsägning som gäller?
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Regler om anställningsformer och uppsägningstid hittar du främst i Lagen om Anställningsskydd, LAS, se här.Utgångspunkten inom arbetsrätten är att anställningar ska vara tillsvidare, dvs. de ska fortlöpa till dess att någon av parterna säger upp anställningsavtalet, se 4 § LAS. Man kan bli visstidsanställd, och provanställning är en sorts visstidsanställning på högst sex månader. Då saknas rätt till uppsägningstid, om inget annat avtalats, se 6 § LAS.Eftersom LAS är till främst för att skydda arbetstagaren och för att skapa trygga anställningar, strävar man efter att ha tillsvidareanställning som en norm. När, som i din sambos fall, tvist uppstår kring huruvida anställningen är tillsvidare eller visstid (provanställning) gör presumtionen för tillsvidareanställning att det är arbetsgivaren som har bevisbördan om han påstår något annat. Arbetsgivaren har alltså att visa att han klargjorde för arbetstagaren vid anställningstillfället att tjänsten var en provanställning (visstidsanställning).Om han inte lyckas med detta har, precis som du skriver, din sambo rätt till en månads uppsägningstid med lön, se 11 § och 12 § LAS.Skulle han inte få detta utan arbetsgivaren avslutar anställningen omedelbart, ses detta som ett felaktigt avskedande, då det för avskedande enligt 18 § LAS krävs ett grovt åsidosättande av arbetstagarens skyldigheter gentemot arbetsgivaren och detta knappast kan anses uppfyllt här.Att hävda att arbetsgivaren inte ens haft saklig grund för uppsägning, och på så sätt försöka ogiltigförklara avskedandet för att få anställningen att fortlöpa finner jag svårt, då arbetsgivaren relativt enkelt kan säga upp den anställde och hävda saklig grund i form av arbetsbrist eller eventuellt personliga skäl (upprepad misskötsel av arbetsuppgifter), om arbetsgivaren kan styrka detta.Det din sambo kan göra om han inte får någon uppsägningstid, är att han kan väcka talan vid Arbetsdomstolen och begära skadestånd från arbetsgivaren med stöd av 38 § LAS, dels för den ekonomiska skada som han orsakats genom att inte få lön under uppsägningstid, dels för den ideella skada, dvs. den kränkning, det inneburit att bli felaktigt avskedad.Lycka till framöver,Med Vänliga Hälsningar

Interimistiskt beslut i vårdnadstvist

2015-08-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hur går man tillväga om man ska ansöka om nytt interimistiskt beslut i ett pågående vårdnadsmål?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline.Tingsrätten kan i en vårdnadstvist fatta ett s.k. interimistiskt beslut om vårdnad, boende och umgänge se 6 kap. 20 § Föräldrabalken (1949:381), FB. Innan domstolen meddelar ett interimistiskt beslut ska motparten få möjlighet att yttra sig i frågan. Domstolen kan inhämta upplysningar från socialnämnden. Något ytterligare beslutsunderlag har domstolen oftast inte tillgång till. Domstolen har inte möjlighet att hålla vittnesförhör.Ett interimistiskt beslut ska gälla tills vidare, tills utredningen är avklarad och tingsrätten kan hålla en huvudförhandling. Du kan så länge målet pågår begära att domstolen ska fatta ett nytt interimistiskt beslut, domstolen kan när som helst ändra sådana beslut, se sista stycket i 6 kap. 20 § FB.Lycka till!

Bodelning vid samboförhållande

2015-08-04 i Bodelning
FRÅGA |Min svärfar har avlidit och vi försöker få ihop bouppteckningen. Men vi har fastnat på att han och hans sambo äger tillsammans huset de bor och inga av alla de exempel vi kan hitta talar om hur vi ska lägga in fastigheten i uppteckningen. Lägger vi in den hälft han äger som enskild egendom, eller ska hela fastigheten läggas upp till 100% och anses ingå i bodelningen för sambor? Blir det någon skillnad för hans sambo i detta läget om hon begär bodelning eller inte?
Mikaela Nordh |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att sambolagen ska vara tillämpning krävs det att förutsättningarna i 1 § sambolagen (SamboL) är uppfyllda. Ett samboförhållande föreligger när två personer i ett parförhållande stadigvarande bor tillsammans och har gemensamt hushåll. Ett samboförhållande kan upphöra på tre olika sätt varav ett är dödsfall, 2 § SamboL. Upphör samboförhållandet ska en bodelning göras om någon av parterna begär det och samboavtal inte föreligger. Det är alltså möjligt för sambor att avtal som vad som ska ingå i en eventuell framtida bodelning eller om bodelning ska ske över huvud taget, se 9 § SamboL. Samboavtal ska upprättas skriftligt och de båda samborna måste skriva under avtalet.Finns inget samboavtal kan någon av parterna begära att bodelning ska ske. Vid en bodelning inkluderas den gemensamma bostaden och bohaget om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vad som menas med bostad och bohag framgår av 5 och 6 §§ SamboL.I situationen du nämner verkar det inte föreligga något samboavtal och fastigheten ska därför ingå i bodelningen om någon av samborna begär det, en begäran måste i dessa fall framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL. Då din svärfar har avlidit är det endast hans sambo som kan påkalla bodelning, arvingarna efter din svärfar kan således inte göra detta, se 18 § SamboL. Din svärfars sambo måste påkalla bodelning senast vid bouppteckningen, 8 § SamboL. Hur bouppteckningen efter din svärfar kommer se ut beror alltså på om hans sambo påkallar bodelning eller inte. Påkallar din svärfars sambo inte bodelning kommer bouppteckningen inkludera det din svärfar äger. Sker en bodelning kommer bouppteckningen efter din svärfar inkludera det din svärfar får ut efter bodelningen samt hans övriga tillgångar som inte inkluderades i bodelningen. Förutsatt att din svärfar och hans sambo ägde lika mycket av fastigheten och det gemensamma bohaget kommer det inte bli någon skillnad om en bodelning görs eller inte. I 18 § SamboL återfinns lilla basbeloppsregeln som är en skyddsregel för efterlevande make och som säger att denne alltid har rätt till ett nettobelopp motsvarande två basbelopp (44 500 x 2 = 89 000 kr). Detta värde gäller av samboegendomen, det selar alltså ingen roll hur mycket annan egendom den efterlevande sambon kan ha. Sammanfattningsvis kan sägas att det är upp din till svärfars sambo att avgöra om bodelning ska ske eller inte. Sker ingen bodelning kommer bouppteckningen inkludera din svärfars tillgångar. Din svärfars sambo har dock alltid rätt till ett nettovärde motsvarande två basbelopp av samboegendomen. Med Vänliga Hälsningar,

Preskriptionstid jämkning av testamente vid utkrävande av laglott

2015-08-03 i Laglott
FRÅGA |Hej, min sambos far dog för 6 år sedan. Han var sambo med en kvinna till vilken han testamenterade all lös och fast egendom (ett hus). Samt att han i testamentet skrev att alla gemensamma barn skulle ärva henne (sambon) vid hennes bortgång. Fadern har tre barn (varav ett är min sambo) och faderns sambo 2 barn, alltså 5 tillsammans. Vid faderns bortgång valde min sambo att inte strida för sin laglott, men nu vill faderns sambo sälja huset, vilket aktualiserar frågan. Kan min sambo kräva sin laglott nu i samband med husförsäljningen? Bouppteckning är gjord förstås och "godkänd" av min sambo. Hon har dock inte skrivit under något dokument där hon nöjdförklarar sig med faderns "upplägg" enligt testamentet.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Regler om arv och testamente hittar du främst i Ärvdabalken, ÄB, se här.Sambor ärver inte automatiskt varandra, men man kan givetvis testamentera bort sin egendom till sin sambo. Som du skriver har dock den avlidnes bröstarvingar (däribland din sambo) rätt att få ut sin laglott, alltså hälften av arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. Detta kallas att jämka testamentet, och denna rätt stadgas i ÄB 7 kap 3 § 1 stycket. Att jämka ett testamente innebär att man helt enkelt talar om för testamentstagaren att man vill ha ut sin berättigade laglott.Dessvärre finns det en tidsgräns för när jämkning av testamente ska ha skett. Bröstarvingen måste jämka testamentet inom sex månader från dess att han/hon delgivits testamentet. Detta står i ÄB 7 kap 3 § 3 stycket. Det räcker alltså att din sambo har delgetts testamentet, vilket har skett. Hon behöver inte ha godkänt det för att tidsgränsen ska börja löpa. Eftersom din sambos far dock för sex år sedan och delgivningen bör ha skett inte långt därefter, har tiden för jämkning dessvärre gått ut och din sambo får vänta på hela sitt arv tills dess att faderns sambo också gått bort.Med Vänliga Hälsningar

Villkor för företrädesrätt till återanställing

2015-08-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! En tandteknikerkollega som har arbetat tillsammans med mig på implantatavdelningen har nu blivit uppsagd pga av arbetsbrist. Hon har nu blivit erbjuden ett vikariat på porslinsavdelningen direkt nu i sept inom samma företag eftersom en kollega där har sökt tjänsteledigt för studier ett år i taget (tre år totalt). Vi vet att till hösten (sept-okt) kommer det på protesavdelningen bli mycket jobb och att det med stor sannolikhet kommer att utlysas en fast tjänst där. Kravet är att man är tandtekniker och min kollega är "allroundtekniker" så hon har kunskaper inom alla dessa områden. Kan min uppsagda kollega söka till vikariatet på porslinsavdelningen för att sen när den tillsvidare-anställningen utlyses söka den?mvh Therese
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Regler om anställning hittar du främst i Lagen om Anställningsskydd, LAS, se här.Din arbetskamrat kan eventuellt ha företrädesrätt till återanställning, vilket skulle innebära att om samma arbetsgivare annonserar ut en ny tjänst inom samma verksamhet, kan din kollega ha företräde till den tjänsten framför andra sökande.Som huvudregel gäller LAS 25 § om arbetstagares företrädesrätt till återanställning. Det kan dock förekomma avvikelser i kollektivavtal.25 § LAS säger att en anställd som sagts upp från sin tjänst i vissa lägen har företrädesrätt till återanställning hos sin tidigare arbetsgivare. För att denna företrädesrätt ska föreligga krävs att följande kriterier är uppfyllda: Den tidigare anställda ska ha sagts upp på grund av arbetsbrist (och inte på grund av personliga skäl). Den tidigare anställde måste uppfylla den så kallade kvalifikationstiden, dvs. ha arbetat hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller nio månader från dess att uppsägningstiden gått ut. Det måste röra sig om en nyanställning som den tidigare anställde önskar göra anspråk på (dvs. inte en omplacering av andra anställda eller anlitande av bemanningstjänster osv.) Företrädesrätten gäller bara inom den driftsenhet (t.ex. lokal) och det kollektivavtalsområde som den tidigare anställde varit sysselsatt i. Den tidigare anställda måste ha tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Turordningsreglerna gäller även vid företrädesrätt, om flera åberopar denna rätt. Den som haft längst anställningstid sammanlagt, inklusive uppsägningstiden, har rätt att åberopa företrädesrätten. Om din kollega uppfyller samtliga ovanstående kriterier kan hon/han – under förutsättning att ni har rätt och att en ledig tjänst faktiskt utannonseras hos arbetsgivaren i höst – åberopa sin företrädesrätt till återanställning. Hon bör i så fall först anmäla sin företrädesrätt till arbetsgivaren, så att denne vet om att han måste erbjuda henne tjänsten först.Företrädesrätten gäller dock enbart personer som inte längre är anställda hos arbetsgivaren. Om din kollega tackar ja till ett vikariat hos samma arbetsgivare förlorar hon alltså sin eventuella företrädesrätt till den utannonserade tillsvidareanställningen.Det finns dock inget hinder mot att hon ansöker om tjänsten på vanlig väg, och deltar i den ordinarie rekryteringsprocessen. Detta förutsätter dock att det inte finns andra, tidigare anställda som har företrädesrätt till tillsvidaretjänsten - då ju dessa går före vid en nyanställning.Lycka till framöver!Med Vänliga Hälsningar

Psykisk sjukdom, förtal eller förolämpning?

2015-08-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det förtal eller förolämpning att i skriven text hävda, att en specifik person har en psykisk störning?
Daniel Scharff |Tack för att du vänder dig till Lawline.Skillnaden mellan de två brott du tar upp är vem de riktar sig mot. Förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700), BrB) innebär att någon utpekar en annan som klandervärd, d.v.s. vill såra en person genom att prata med tredje man. Förolämpning (5 kap. 3 § BrB) innebär att meddelandet går direkt till offret.FörtalDen som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för missaktning döms för förtal. Uppgiften ska innebära att andra typiskt sett ska kunna förlora aktningen för offret. Att utpeka någon som psykisk störd är enligt min mening en uppgift som typiskt sett innebär att människor förlorar aktningen för personen. Gärningsmannen döms inte för förtal om det är försvarligt att lämna en sådan uppgift och man visar att uppgiften var sann eller har skälig grund för den.FörolämpningDen som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot personen döms för förolämpning. Som nämnt så riktar sig uttalandet i det här fallet direkt till offret. Att smäda någon genom kränkande tillmälen, skällsord eller beskyller någon för något skymfligt innefattas. Typexempel från rättsfallet NJA 1989 s 374 är "jävla svartskalle". Innehåller texten en bestämd nedsättande uppgift, som i detta fall, gör man sig skyldig till förolämpning. Riktar sig texten inte bara till offret utan även till tredje part döms gärningsmannen istället endast för förtal. Förolämpning är alltså ett brott som bara aktualiseras om förutsättningarna för förtal inte uppfylls.SammanfattningDet beror på omständigheterna om gärningsmannen i det här fallet kan dömas för förtal eller förolämpning. Vänder sig texten bara till offret blir det förolämpning, vänder den sig även till tredje part blir det förtal. Avslutningsvis kan också sägas att förtal och förolämpning i skriven text i vissa kan vara ryckfrihetsbrott, se 7 kap. 4 § 14-15 p. Tryckfrihetsförordningen (1949:105).Med vänliga hälsningar