Preskription av fordran mot konsument

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Kan en skuld vara för alltid?En konsumentskuld preskriberas efter 3 år men är jag som gäldenär ansvarig att bevisa presk.avbrott inte skett på 3½ år till domstol?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptioner regleras i preskriptionslagen. Enligt 1 § är preskriptionslagen subsidiär till andra lagar. Med det menas att om någon annan lag behandlar preskriptionsfrågan för en särskild situation gäller den före preskriptionslagen. Ett exempel på sådan reglering är 19 kap. 1 § sjölagen. Förutsatt att någon sådan speciallagstiftning inte gäller för din borgenärs fordran gentemot dig är preskriptionstiden mycket riktigt 3 år mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detta följer av 2 § 2 st preskriptionslagen.Det är upp till den part som vill göra gällande att preskriptionsavbrott har skett att visa det. Först om det sker är det upp till dig att visa att preskriptionsavbrottet inte har ägt rum. Närmare hur ett preskriptionsavbrott sker regleras i 5 §.Vänliga hälsningar,

Risk för uppsägning

2014-10-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, min arbetsgivare vill att alla anställda ska fotograferas och hängas ut på väggen på min arbetsplats med namn och bild. Vi är många som inte vill då vi utför ett myndighetsutövande. Har jag/vi rätt att sägs nej utan att riskera uppsägning?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för din fråga!En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och kan antingen bero på arbetsbrist eller personliga skäl. I detta fall utgår jag från personliga skäl. Se 7 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P7S1Vid uppsägning p.g.a. personliga skäl gör arbetsgivaren en bedömning av arbetstagarnas lämplighet och om det föreligger omständigheter som talar för uppsägning. Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, brottslighet, konkurrerande verksamhet, onykterhet, bristande lojalitet (t.ex. baktala chefen) är typiska exempel på sakliga grunder för uppsägning.Jag har svårt att se att det kan ses som sakligt att säga upp personal p.g.a. att de nekar till att personalfoto hängs upp, eftersom det inte passar in på någon av de ovan nämnda typsituationerna. Oftast är det upprepade (mindre allvarliga) förseelser, inte enstaka händelser, som leder till en uppsägning.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Efterarvsrätt

2014-10-23 i Efterarv
FRÅGA |Hej Vi är tre syskon. Vår mamma gick bort 2008. I samband med bouppteckning och arvsskiftet så avstod vi alla tre vår arvslott/laglott för att vår styvpappa skulle kunna bo kvar och även behålla fritidshuset. Vår mamma var sjuk länge så de hann skriva testemente och även föra över båda husen och övriga tillgångar till vår styvpappa. Han äger nu båda husen. Min ena syster har nu en önskan att låta sig bli adopterad av vår styvpappa. Vad händer då med arvet efter honom? Har vi alla tre syskon fortfarande samma lagliga arvsrätt, dvs allt delas på tre?
Linn Munthe |Hej!Tack för din fråga. Laglotten består i hälften av arvslotten (Äktenskapsbalken SFS (1958:537) (ÄB) 7 kap 1 §). För er som är tre syskon skulle arvslotten, om testamente inte hade skrivits, vara 1/3 (ÄB 2 kap 1 §). Laglotten blir därför i ert fall 1/6 av din mammas kvarlåtenskap.Som du skriver går det att skjuta upp sitt arv till förmån för den efterlevande maken (ÄB 3 kap 9 §). Ni har då så kallad efterarvsrätt. Denna efterarvsrätt är inte kopplad till någon viss egendom eller ett visst belopp utan består i en andel av din styvfars tillgångar (ÄB 3 kap 2 §). Om efterarvet t ex utgjorde 30 % av din styvfars tillgångar när han ärvde din mamma består efterarvet av 30 % av din styvfars tillgångar vid din styvfars död. Detta oberoende av om hans förmögenhet har minskat eller ökat under hans livstid. När din styvfar dör måste man därmed räkna ut hur stor andel av dina styvfars tillgångar som utgör efterarv. Detta efterarv delas sedan på tre och utdelas till var och en av er syskon. Att din syster eventuellt blir adopterad kommer därför inte påverka er arvsrätt. Hennes arvsrätt från er styvpappa kommer endast utgå från den del av din styvfars tillgångar som inte utgör efterarv. Hoppas att du fick klarhet i din fråga!

Försäljning av samägd fastighet mot ena partens vilja

2014-10-23 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej. Om det efter en bouppteckning ( inget testamente finns) är så att 2 syskon ärver hälften var av en fastighet och den ena parten vill sälja och den andra inte vill sälja för stunden. Kan då huset trots allt läggas ut till försäljning?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!När en fastighet ägs gemensamt av två eller flera personer blir samägandelagen tillämplig. Enligt 2 § samägandelagen är huvudregeln att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen som helhet kräver samtliga parters samtycke. Däremot stadgas i 6 § samma lag att var och en av delägarna i en samägd fastighet har rätt att ansöka till domstol om att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Hela fastigheten bjuds då ut till försäljning. Ett förordnande om försäljning får dock inte meddelas om någon av delägarna kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Vad som utgör synnerliga skäl får avgöras från fall till fall. Man har också rätt att avtala om att delägare inte ska få utnyttja den förstnämnda rättigheten. Enligt 9 § samma lag har var och en av de andra delägarna rätt att yrka att man fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas. Alltså kan ni ansöka till domstolen om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion. Ansökan ska lämnas till domstolen på orten där fastigheten finns, se 18 § samägandelagen.Samägandelagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1.Lycka till!Vänligen,

Påstående om bristande medkänsla förtal? Blockerad dörr ofredande?

2014-10-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Fråga 1: Jag har hamnat i dispyt med min granne som säger att han ska anmäla mig för ärekränkning/förtal. Detta då han låst in min tvätt då jag av misstag tagit hans tvättid och jag skrev en lapp och satte på tvättstugedörren. På lappen stod det att han skulle visa lite "jävla medkänsla och den dag han var i knipa och behövde hjälp så skulle han tänka på sitt beteende i denna situationen". Han hävdar att detta är ärekränkning/förtal då hans tvättlås satt på dörren och att den, via hyresvärden, kan härledas till honom som person. Fråga 2: När han mötte upp mig i tvättstugan så var han väldigt hotfull i sin framtoning och blockerade dörren. Han gormade och skrek om hur folk minsann har tagit hans tid förr och jag kände mig hotad och rädd. Kan jag göra någon form av motanmälan?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fråga ett:Ärekränkningsbrotten återfinns i brottsbalken 5 kap. Förtal regleras i 1 § som stadgar att den som utpekar någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt gör sig skyldig till förtal. Likaså gör sig den som på annat sätt lämnar en uppgift som typiskt sett utsätter en person för andras missaktning skyldig till förtal, det behöver alltså inte visas att uppgiften faktiskt har utsatt personen för andras missaktning.För att det ska röra sig om en uppgift i lagens mening måste uppgiften bestå av ett så pass bestämt påstående att sanningshalten kan prövas. Ett allmänt värdeomdöme räknas alltså inte. Eftersom den uppgift du lämnat om din granne kan härledas till en inträffad händelse är det enligt min bedömning ändå möjligt att uppgiften är tillräckligt precis, åtminstone om du på annat sätt förmedlat den bakomliggande historien. Vidare krävs att uppgiften har lämnats till någon utomstående vilket den förmodligen har då den har satts upp på dörren till tvättstugan eftersom jag antar att fler i huset har tillgång till den.För att uppgiften ska anses som att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning ska den anses nedsättande i din grannes sociala krets. Utgångspunkten är alltså inte vad som av samhället i allmänhet anses som nedsättande. Den uppgift du lämnat är enligt min bedömning att din granne inte följer de sociala regler som gäller i tvättstugan. Normalt torde detta inte vara tillräckligt allvarligt för att utgöra ett förtalsbrott men bedömningen ska som sagt göras utifrån den norm som råder i din grannes sociala krets.Det bör i sammanhanget kanske påpekas att förtalsbrottet inte beror på huruvida uppgiften är sann eller ej. Det är alltså inte nödvändigtvis fråga om ett förtalsbrott bara för att en uppgift är osann och vice versa kan det mycket väl vara ett förtalsbrott även om en uppgift är sann. Däremot kan den som lämnar en sann uppgift undkomma straff om denne varit skyldig att uttala sig, det förefaller dock inte vara aktuellt i det här fallet.Sammantaget är min bedömning alltså att din granne inte har tillräckliga belägg för en förtalsbrottstalan. Detta beror dels på att uppgiften är aningen för allmänt hållen men framförallt för att den inte är av sådan karaktär att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning.I sammanhanget bör även förolämpning, brottsbalken 5 kap. 3 §, nämnas. För att göra sig skyldig till förolämpning krävs inte att någon uppgift lämnas utan det räcker att förolämpningen är riktad till personen vilket är uppfyllt genom din vetskap att budskapet kommer nå grannen. Vidare fordras att förolämpningen uteslutande är ägnad att såra grannens självkänsla vilket enligt min bedömning är föga troligt i det här fallet.Summering av fråga ett: Du behöver inte vara särskilt orolig för att din granne vinner någon framgång i en eventuell rättslig process enligt min bedömning.Fråga två:Din grannes agerande aktualiserar bestämmelserna om olaga hot och ofredande, brottsbalken 4 kap. 5 & 7 §§.Olaga hot är ett hot om brottslig gärning som typiskt sett framkallar allvarlig fruktan för personens säkerhet. Vad den som utsätts för hotet upplevt är alltså inte avgörande. Vid bedömningen av huruvida ett hot typiskt sett framkallar allvarlig fruktan tas hänsyn både till situationen hotet delats ut i och de personliga egenskaperna hos den som delat ut hotet. Med allvarlig fruktan för personens säkerhet menas att hotet ska avse våld mot personen som inte är helt lindrigt. Beroende på vad din granne sa, hans personliga egenskaper och hur det framfördes är det alltså möjligt att din granne gjort sig skyldig till olaga hot men rörde det sig bara om hur andra har tagit hans tid tidigare har jag svårt att se att olaga hot har begåtts.Uppfyller inte agerandet rekvisiten för olaga hot är det ändå möjligt att grannen har gjort sig skyldig till ofredande om grannens beteende anses hänsynslöst. Exempelvis skulle en knuff kunna utgöra ofredande. Att blockera din väg skulle även kunna vara nog för ofredande beroende på situationen även om det torde vara ovanligare. Utan att känna till de närmare omständigheterna vågar jag inte svara mer definitivt än så. Vänliga hälsningar,

Kallelse till intervju

2014-10-23 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,jag vill jättegärna göra en stämningsansökan. Det gäller en jobbannons där jag var en av två bland åtta sökande med relevant erfarenhet och utbildning. Jag har sett andras ansökningar och frågat om de blev kallade till intervju. Annonsen gällde en tjänst som modersmålslärare i ryska. Jag har inte bara ryska som modersmål, utan läst ryska på universitetet (har Masterexamen) och har jobbat som modersmålslärare i Sverige i nästan fem år. Jag var inte ens kallad till en intervju och den som fick jobbet har ingen erfarenhet som modersmålslärare eller relevant utbildning, hon är legitimerad lärare i geografi (dock finns det inget krav på legitimation för modersmålslärare). Jag har läst att om ens årsinkomst inte överstiger 260000:- har man rätt till rättshjälp, kan ni hjälpa mig?Med vänlig hälsning
Mustafa Sheikh Abdi |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att arbetsgivaren får anställa vem han eller hon vill. Det finns dock regler som inskränker en arbetsgivares rätt att anställa vem som helst och vilka kriterier som ställs för ett visst jobb. Detta regleras huvudsakligen i diskrimineringslagen (2008:567) och syftar till att motverka diskriminering p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 1 kap. 1 § diskrimineringslagen. Se 1:1 DiskL, https://lagen.nu/2008:567#K1P1S1Du som arbetssökande har rätt att få skriftliga uppgifter av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen, enligt 2 kap. 4 § DiskL. Se 2 kap. 4 §, https://lagen.nu/2008:567#K2P4S1Om arbetsgivaren inte har diskriminerat dig på något sätt p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder har han eller hon inte gjort fel enligt diskrimineringslagen.Om jobbet avser en statlig tjänst har du rätt till att överklaga myndighetens anställningsbeslut hos Statens överklagandenämnd. Läs mer: http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/statens-overklagandenamnd/statens-overklagandenamndAngående rättshjälpen så stämmer det att du inte får tjäna över 260 000 kr per år. Det ska även finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna, enligt 6-8 §§ rättshjälpslagen (1996:1619). För att rättshjälp ska kunna beviljas förutsätts det att du har haft en minst en timmes rådgivning, 4 § rättshjälpslagen. Se rättshjälpslagen, https://lagen.nu/1996:1619Hoppas detta svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

För sen klander av beslut från bodelningsförrättare

2014-10-23 i Bodelning
FRÅGA |Har varit jätte sjuk och missade att överklaga beslut från bodelningsförrättare inom 4 veckor. Hur går jag vidare?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Huvudregeln är att bodelningsförrättaren upprättar en skriftlig handling som undertecknas och delges dig och din före detta. Ifall ni skulle godkänna skiftet blir det omedelbart gällande. Vill någon av er istället klandra (dvs överklaga) skiftet ska talan väckas mot den andra parten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen (ÄktB 17:8 2 st). Tingsrätten har då att ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt. Även återförvisning till bodelningsförrättaren kan förekomma.Under vissa speciella omständigheter kan tingsrätten välja att beakta en sent inkommen klandertalan, exempelvis om det finns en ursäkt till varför talan är sent inkommen (som att du har varit väldigt sjuk - det är dock bra att se till att du har ett läkarintyg eller något liknande för att bevisa att du varit så sjuk att du inte kunnat klandra). Rätten kan också i vissa fall ogiltigförklara hela bodelningen trots att fyra veckor gått om exempelvis bodelningsförrättaren gjort ett väsentligt formellt fel. Det är dock viktigt att poängtera att dessa undantag sker väldigt sällan i praktiken men du borde i alla fall kunna försöka. Vid ytterligare frågor råder jag dig att kontakta en familjejurist (se länk nedan).Vänliga hälsningar,

Kopiera testamente?

2014-10-23 i Testamente
FRÅGA |Hej jag vill ge min son en kopia av mitt testamente. Var skaffar jag en giltig kopia? skall den vara bevittnad . Tack på förhand.Roger
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det är enbart originaltestamentet som är giltigt, en kopia kommer inte gälla utan originalet kommer behöva hittas. Detta då inte originaltestamentet ska kunna återkallas men kopiorna fortsätta att gälla. Du kan ge en kopia till din son för att han ska veta vad det står i testamentet men det kommer vara svårt att lyckas göra det juridiskt bindande utan originalet. Det bästa är nog att lägga originalet på ett säkert ställe som han också vet om.Vänliga hälsningar,