Sambo med barn avlider

2014-07-28 i Sambo
FRÅGA |Det gäller ett ungt par, där mannen avlidit. De var sambos sen 1 och ett halvt år tillbaka. Tillsammans hade de sparat 40 000 kronor på ett konto i hans namn. Hon överförde 20 000 till sin mammas konto, för hon ansåg att de var hennes i alla fall. Mannen har varit gift förut, skilsmässan går igenom i augusti och han har en treårig dotter i det äktenskapet. Var det okej hon förde över de 20 000 resterande 20 000 får ju barnet ärva. Hur ska man undvika att mamman till barnet spenderar pengarna på sig själv?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!Sambor ärver inte varandra och vid ett dödsfall sker det en bodelning där all egendom som räknas som samboegendom, egendom som införskaffats för gemensamt bruk, att delas mellan parterna, 8 § Sambolagen. Vad som är samboegendom regleras i 3 § Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376Efter bodelningen kommer den del som tillhör den avlidna parten att gå till arvingen, vilket är mannens son i detta fall. Om sonen inte är myndig kommer en person att utses som kan tillvarata barnets intresse. Denna person kan inte vara den efterlevande föräldern. Kommunens överförmyndare träder då in och företräder barnet och ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Överförmyndaren ska även ge sitt tillstånd vid uttag. Mamman till sonen har därmed inte direkt tillgång till arvet.

Bor ihop men är skrivna på olika adresser, sambos?

2014-07-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |jag och min flickvän ska ha barn snart. Vi bor och lever tillsammans men är inte gifta. Vi är skrivna på varsin adress och bor båda på båda adresserna. (vi vill helst fortfarande ha det så) Kan vi registrera ett partnerskap eller liknande som gör oss till sambos enligt lagen?
Ellinor Svensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga så har ni två adresser och ni bor gemensamt på bägge adresserna men ni är skrivna på varsin adress. Vad som avses med sambor står skrivet i 1 § Sambolagen som du hittar https://lagen.nu/2003:376Sambolagen anger att när man bor ihop under äktenskapsliknande former är man sambos. Var man är skriven torde inte ha med saken att göra men man ska vara skriven där man bor. Detta är väldigt viktigt om man till exempel har bostadsbidrag. Har man bostadsbidrag på felaktiga grunder kan man bli återbetalningsskyldig.

Underhållsbidrag och underhållsstöd

2014-07-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är en kinesisk kvinna som har bott i Sverige i fyra år. Jag har två barn som är födda i Sverige. Dottern är 3.5 år och sonen är 11 månader gammal. Nu tänker jag och min svenska man skilja oss. Jag vill ha ensam vårdnad men han vägrar betala för barnens underhåll. Jag undrar därför vad som gäller i svensk lag om hur mycket bör han betala för barnen.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om underhåll berörs i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381.I FB 7:1 framgår att ”Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga”. Vad som är skäligt som underhåll beror alltså både på barnets behov och föräldrarnas ekonomi. Om föräldern inte varaktigt bor med barnet ska den föräldern uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag, FB 7:2. Exakt hur mycket barnens pappa ska betala i underhållsbidrag går inte att svara på utan att ha fler uppgifter om hans och dina inkomster, familjesituation i övrigt och barnens behov. Underhållsbidraget kan fastställas genom avtal er emellan eller genom dom, FB 7:2 2 st. Om din man inte betalar underhållsbidraget kan du få pengar från Försäkringskassan som kallas underhållsstöd. Underhållsstödet är på 1273 kronor per barn och månad. Du kan hitta mer information om det här http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ed63f751-a79e-48d3-acc5-c08e026a565b/ff_us_4079a_allmant_om_underhallsstod1301.pdf?MOD=AJPERES.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Värdering av bostadsrätt i samband med bodelning

2014-07-28 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej! Jag är särkullsbarn och min mor har avlidit. Jag kommer att få min del av arvet efter henne. Det finns en efterlevande make och deras två gemensamma barn. I arvskiftet ingår en summa beräknat på marknadsvärdet av en bostadsrättslägenhet. Ska man i arvskiftet dra bort framtida vinstskatt på lägenheten?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Inför ett arvskifte ska bodelning göras mellan dödsboet efter din mor och hennes efterlevande make, se 23 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken samt 9 kap. 1 § 1 st. och 1 kap. 5 § äktenskapsbalken. Bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som råder den dag då dödsfallet inträffade, se 9 kap. 2 § 1 st. äktenskapsbalken. Det är i samband med bodelningen som värdering av bostadsrätten samt framräknande av skiftesvärde sker.Så som huvudregel gäller att marknadsvärde ska tillämpas vid värdering av bostadsrätt. Då avtalsfrihet råder mellan parterna kan även annan värderingsgrund användas i det fall parterna är eniga. Efter att ett värde för bostadsrätten har beslutats ska vissa avdrag göras för framtida mäklarkostnader, vinstskatt och eventuella skulder som är kopplade till bostadsrätten. Detta för att få fram det värde som ska tillämpas så som skiftesvärde.I NJA 1975 s. 288 angående en fastighet uttalade HD att för att kunna efterleva ”principen om likadelning” som råder vid bodelning ska framtida vinstskatt dras av redan i samband med bodelningen. Detta rättsfall är tillämpbart även på bostadsrätter. Tanken är att värdet av bostadsrätten i samband med bodelningen ska tas upp till en sådan nettosumma som hade erhållits om bostadsrätten avyttrats omedelbart. Vid beräkning av framtida mäklararvode samt vinstskatt krävs ej någon exakt uträkning enligt praxis utan det räcker att en förenklad beräkning görs utifrån antagandet att den part som tillskiftas bostadsrätten genast ska realisera den för det pris som motsvarar överenskommet värde.När bodelning har gjorts kan arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare, se 23 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken. Härav framkommer att avdrag för framtida vinstskatt görs i steget innan, det vill säga bodelningen, och ej vid arvskifte. Även om de båda stadierna är nära förestående varandra.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänligen,

Förskott på arv

2014-07-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi står inför en bodelning. Mamma har skrivit ett tydligt testamente samt angett i ett gåvobrev (2013-02-18) att fastigheten är en gåva till två av tre barn. I gåvobrevet framgick tyvärr inte i texten att gåvan inte var ett förskott på arv, men detta har sedan intygats av den juridiska person som skrev gåvobrevet, samt mammas sambo som var med när gåvobrevet skrevs. Vår jurist som ska göra bodelningen säger att hon inte kan besluta, då min andre bror yrkat på att huset ska antingen gå tillbaka eller att gåvan ska ses som ett förskott på arv. Den som skrev gåvobrevet har både muntligt och skriftligt intygat vad som var mammas vilja med huset. Det finns många kränkande mejl sparade från vår bror till mamma, de var ständigt ovänner, och detta föranledde också testamentet och gåvobrevet. Om min bror vill driva ärendet till tingsrätten för beslut, har jag och min andre bror någon chans att vinna målet...så att huset inte räknas in i bodelningen som förskott på arv eller går tillbaka på något sätt?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.Regler om arv återfinns i ärvdabalken. I 6 kap 1 § står det att en gåva som arvslåtaren gett bröstarvinge under livstiden skall räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivs. Har inget föreskrivits krävs det att det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett att gåvan inte skulle vara förskott. Det blir alltså en ren bevisfråga som domstolen får ta ställning till. Det som talar till din fördel är att din mors vilja torde kunna styrkas av den som författat gåvobrevet. Det som talar emot är varför personen inte skrivit in det. Det är svårt att ge ett konkret svar på din fråga, som du säkert förstår.Lycka till,Vänligen,

Plikt att anmäla avslutat brott begånget av taxichaufför

2014-07-28 i Alla Frågor
FRÅGA |är det tillåtet för exempelvis ett taxiföretag att ta alkotest och om detta är positivt ej anmäla detta till polisen eller neka att polis tillkallas, Föraren blir ej polisanmäld, och kan fortsätta att köra bil i annat taxiföretag eller privat, kan detta vara rätt, nej?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Något allmänt krav på anmälan av brott (i detta fall någon form av rattfylleri, se 4 och 4a §§ trafikbrottslagen) som redan avslutats finns ej. I 23 kap. 6 § 1 st. brottsbalken föreskrivs endast att brott som "är å färde" (ung. pågående) under vissa omständigheter måste anmälas. Vidare stadgas vare sig i taxitrafiklagen eller taxitrafikförordningen ens någon underrättelseskyldighet (plikt att göra anmälan till Transportstyrelsen) för annan än myndighet som i sin verksamhet uppmärksammar missförhållanden (jfr. 6 kap. 1 § taxitrafikförordningen). Därmed finns ingen uttrycklig plikt att anmäla brott vid utövning av tjänsten (möjligen kan anses att den/de trafikansvariga brustit i sitt tillsynsansvar, jfr. 2 kap. 3 § taxitrafiklag).Annorlunda förhåller det sig med åtgärder som syftar till att motverka att begånget brott anmäls och uppdagas. Att hindra annan från att göra anmälan av begånget brott kan vara att betrakta som övergrepp i rättssak, medan andra åtgärder som syftar till att försvåra ev. utredning av brott kan tänkas utgöra skyddande av brottsling (se 17 kap. 10 och 11 §§).Vad Du bör göra är att kontakta såväl polisen som Transportstyrelsen och i första hand upplysa dem om det inträffade. Om än det torde vara närmast omöjligt att i efterhand säkra bevisning om det rattfylleri som chauffören påstås ha gjort sig skyldig till är det inte omöjligt att andra brott som ev. begåtts ter sig lättare att styrka (någon anmälan bör ej göras på svaga grunder då Du därigenom riskerar själv begå brott, se främst 15 kap. 6 § brottsbalken). Vidare kan antas att taxiföretagets agerande varit åtminstone vårdslöst nog att föranleda en varning från Transportstyrelsen, vilket kan vara behövligt om de ansvariga inte varit helt ovetande om den berörde chaufförens lämplighet (se 4 kap. taxitrafiklagen). Därtill bör, om rattfylleriet mot förmodan kan styrkas, den berusade chauffören förlora sin taxiförarlegitimation, eller, i avsaknad av bevis, i vart fall bli föremål för en mer ingående tillsyn (se 4 kap. taxitrafiklagen).Transportstyrelsens hemsida finner Du här och polismyndighetens här.Brottsbalken finner Du här, trafikbrottslagen här, taxitrafiklagen här och taxitrafikförordningen här.Vänligen,

Ensam vårdnad

2014-07-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag vill ha ensam vårdnad, jag ska föda mitt barn den 4 augusti. Den biologiska pappan vill inte ha något att göra med mitt barn. Efter att han fått veta att jag är gravid vill han inte ha någon kontakt med mig. Nu bor han inte i Sverige vad jag vet. Hur och var man kan ansöka om ensam vårdnad?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om vårdnad behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381. I Föräldrabalken 6:3 framgår att om modern, det vill säga du, inte är gift vid barnets födelse tillfaller vårdnaden om barnet modern ensam. Om du inte är gift med barnets far får du alltså ensam vårdnad automatiskt och behöver inte ansöka om det. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Giftermål i utlandet och uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § UtlL

2014-07-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,Mitt problem är följande: Jag har träffat en tjej online och vi har känt varandra sedan december 2013. Vår plan är att gifta oss och bo tillsammans i Sverige. I vanliga fall hade vi kunnat gifta oss i Filippinerna, registrera vårt äktenskap och därigenom ha rätt till ett uppehållstillstånd. I vårt fall går inte detta då vi är av juridiskt samma kön, dvs. hon är transsexuell och sådana giftermål är ej tillåtna i Filippinerna enligt Filippinsk lag. Vi kan gifta oss i Sverige enligt svensk lag, men problemet är att hon inte fick komma hit och hälsa på för att vi bland annat skulle kunna gifta oss här i Sverige. Vi har skickat med alla dokument som krävs för att hon skall få visum för ett Sverigebesök, vi har gjort detta två gånger men nekats båda gångerna. Anledningen båda gånger var att vi inte träffats i verkligheten och att Migrationsverket trodde att jag ville göra en illegal invandrare av henne trots min förklaring av våra planer. Så därför undrar jag vad det finns för möjligheter för oss att gifta oss i Filippinerna under svensk lag medan jag är där? Min andra fråga är: vilka är våra bästa alternativ för att så småningom kunna bo och leva tillsammans i Sverige?
Märta Ahlén |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Den första frågan rör om svensk lag kunde tillämpas i Filippinerna, dvs. om en svensk präst kunde viga er där under svensk lag. Den möjligheten finns i vissa länder, medan vigselrätten på andra platser gäller enligt det landets rättsordning. Svenska kyrkan tillhandahåller här: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641670&ptid=0 en förteckning över de orter i utlandet där du kan gifta dig i Svenska Kyrkan. Därtill finns möjlighet att gifta sig enligt lokal vigselrätt, t.ex. enligt olika amerikanska staters lagar. Emellertid gäller för de flesta orter/länder att de blivande makarna båda ska vara svenska medborgare, se villkoren för vigsel utomlands enligt såväl svensk lag som lokal vigselrätt här: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=644248. Därtill finns en möjlighet att gifta sig inför svenska utlandsmyndigheter som en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat, givet att en av er är svensk medborgare (se Skatteverket ”Att gifta sig i Sverige eller i utlandet”: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/attgiftasigisverigeelleriutlandet.4.76a43be412206334b89800020579.html). Utrikesdepartementet har information om vilka ambassader och konsulat ni kan gifta er på, se:http://www.regeringen.se/sb/d/11878/a/17518, samt vad som ni bör tänka på om ni planerar att gifta er på det sättet, se: http://www.regeringen.se/sb/d/6999/a/13832. Dock gäller även för majoriteten av svenska ambassader i utlandet  att bägge parterna ska ha svenskt medborgarskap, med undantag för t.ex. Brasilien och vissa Afrikanska stater. För giftermål inför svensk myndighet i utlandet krävs intyg om hindersprövning som ni får efter att Skatteverket prövat om hinder mot giftermål föreligger. Filippinerna finns ej med på varken Svenska Kyrkans lista över platser varvid vigsel under svensk lag kunde förrättas och inte heller på UD:s förteckning över ambassader i utlandet med vigselrätt. Den enda slutsatsen jag kan dra av det är att det inte är möjligt för dig att åka dit och där få till stånd en vigselakt enligt svensk lag, tyvärr.Till din andra fråga: den bästa möjligheten för er att kunna bosätta er tillsammans i Sverige är, såvitt jag kan se, att hon beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Förutsättningarna för uppehållstillstånd på grund av anknytning upptas först och främst i 5 kap. 3 § Utlänningslagen, se: https://lagen.nu/2005:716. Enligt 5 kap. 3 § ”ska” uppehållstillstånd beviljas om någon av förutsättningarna i paragrafen är uppfyllda. Emellertid gäller enligt paragrafens första stycke, p. 1, detta endast ”en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.” Uppehållstillstånd med stöd av denna paragraf förutsätter alltså att ni är makar vid ansökningstillfället. Enligt 5 kap. 3 a § gäller dock, vidare, att uppehållstillstånd ”får” beviljas under de förhållanden som uppräknas i paragrafen. Uppehållstillstånd ”får” t.ex. beviljas en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Detta under förutsättning att förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges. Vid bedömningen av förhållandets ”seriositet” finns objektiva grunder som kan användas som stöd för prövningen. T.ex. krävs att förhållandet varat en viss tid, att parterna har träffats i viss utsträckning, att de har god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk att kommunicera på. Hänsyn tas också till om parterna har eller väntar barn tillsammans (http://www.regeringen.se/content/1/c4/10/65/45c391aa.pdf).Jag kan givetvis inte helt säkert säga vilken Migrationsverkets bedömning skulle bli om ni inkom med en ansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a §, men det finns indikationer på att de skulle anse en ansökan mot bakgrund av förhållandena av i dag, där ni t.ex. aldrig har träffats i verkligheten, som avseende ett inte tillräckligt ”seriöst” förhållande. Jag antar därför att ert bästa alternativ för att så småningom kunna bo och leva tillsammans i Sverige är att jobba för att möta kraven för att beviljas uppehållstillstånd enligt 3 a §. Förhållandet ska ha varat en viss tid och ni måste ha träffats i viss utsträckning och kunna visa att ni har god kännedom om varandra. Tid, verkar vara nyckelordet här, även om det måste vara ett frustrerande besked att få för dem som vill leva och bo tillsammans så snart det bara går.Jag hoppas att du med detta fått svar på vilka alternativ du har. Du är välkommen att kontakta mig på martaahlen24@gmail.com om du har uppföljande frågor och/eller kommentarer. I övrigt tycker jag att det är en god idé att upprätta kontakt med t.ex. svenska kyrkan som ju inte sällan befattar sig med ärenden av svenska vigslar i utlandet och följaktligen har god kunskap om sådana här situationer. Även Skatteverket och UD:s utlandsmyndigheter kan besvara dina frågor och jag ska härvid påminna om att svenska myndigheter har en generell serviceplikt enligt förvaltningslagen och alltså enligt lag måste gå dig till mötes, i skälig utsträckning givetvis, med svar på dina frågor. Jag önskar dig lycka till! Vänligen,