Särskilda rättsmedel och urkundsförfalskning

2015-04-18 i Alla Frågor
FRÅGA |AvtalsrättEtt avtal som jag hade med Banken gäller inte längre. Banken hade sagt upp den för nästan 3 år sedan. Jag uppfattar det som att inga förpliktelser är kvar. Men Domstolen kan göra avtalet gällande på nytt - I alla fall den delen av avtalet som gällde förpliktelser. Jag är nu efter domen förpliktat på nytt enl den avsagda avtalets villkor. Inte enligt avtalet – som Domaren bekräftar att det inte är enligt avtalet/kontraktet men det är enligt domen.Domen är tredskodom som domstolen ” glömde” skicka till mig. Fast det är utan betydelse. Jag är förpliktigad till domen i alla fall. Direkt till domen – men indirekt till det avsagda avtalet?Rätt eller fel?Lösningen: överklaga domen.Men tiden för överklagande har redan passerat. Jag har inte fått domen och upplysningar om gällande överklagningstider. Ansöka om försuttet tid? (heter det så ?)Jag har kanske rätt att lägga fram det som är av betydelse och som ingen tidigare hade tittat på? T.ex. att jag aldrig hade skrivit under något avtal. Någon annan har förfalskat min underskrift. Någon annan som skulle legitimera mig vid underskrivningstillfälle har bevittnat att han har gjort det – fast han har inte träffat mig överhuvudtaget och inte sett någon legitimation eller annan ID kort heller. Det finns så många oklarheter att är kanske inte konstigt att det var en rättegång utan min kännedom. Då skulle jag kunna ställa frågor som borde utredas – tidskrävande utredningar som ingen domstol vill ha.lösning pls !
Julia Tigerström |Hej och tack för din fråga, Jag förstår av din fråga att tingsrätten meddelat en tredskodom mot dig och att du anser domen vara felaktig. Jag förstår vidare att du misstänker att någon förfalskat din underskrift på det avtal som legat till grund för domen. Nedan berättar jag därför allmänt om särskilda rättsmedel och om brottet urkundsförfalskning. Vad kan den part göra, som anser att en lagakraftvunnen tredskodom är felaktig? För det första ska sägas att en tredskodom i ett tvistemål aldrig kan överklagas av den part som domen meddelats mot. Parten kan dock ansöka om återvinning inom en månad från den dag då domen meddelades. Återvinning innebär att handläggningen av målet återupptas. Ansökan ska göras skriftligen. Om tidsfristen för att ansöka om återvinning gått ut finns tre så kallade särskilda rättsmedel som, beroende på hur omständigheterna i ditt fall ser ut mer exakt, kan bli aktuella: resning, återställande av försutten tid och domvilla. ResningResning innebär att målet återupptas. Om saken är uppenbar kan domen dock ändras direkt, utan någon fortsatt handläggning av målet. Lagen uppställer olika skäl till att bevilja resning i ett tvistemål. Utifrån det du berättat finns två olika resningsgrunder som är värda att titta närmare på. Den första är att en skriftlig handling som åberopats till bevis under rättegången varit falsk och handlingen kan antas ha inverkat på målets utgång. Den andra är att omständighet eller bevis, som inte lagts fram under rättegången, nu åberopas och omständigheten eller beviset i fråga sannolikt skulle ha lett till en annan utgång. Parten ska göra sannolikt att denne inte kunnat åberopa omständigheten eller beviset under rättegången eller genom överklagande, eller att det annars funnits giltig ursäkt för att inte göra det. Jag valde att nämna dessa resningsgrunder med anledning av att du misstänker att någon förfalskat din underskrift på avtalet med banken. Huruvida grunderna faktiskt går att tillämpa i ditt fall kan bara rätten avgöra. Ansökan om resning görs skriftligen hos hovrätten, inom ett år från det att sökanden fick kännedom om det som ansökan grundas på. Om ansökan grundas på den andra av de två grunder jag berättade om, ska det i ansökan uppges varför omständigheten eller beviset inte kunnat åberopas redan under rättegången. Återställande av försutten tidÅterställande av försutten tid innebär att målet, trots att tidsfristen för överklagande/återvinning egentligen gått ut, kan överklagas/återvinnas. Det som krävs är att sökanden haft så kallat laga förfall, det vill säga enligt lagen godtagbara skäl för att inte ha hunnit överklaga/ansöka om återvinning i tid. Ansökan ska göras skriftligen hos hovrätt inom tre veckor från det att förfallet (det som gjorde att tidsfristen överskreds) upphörde och senast inom ett år från det att tiden gick ut (alltså den tidsfrist som överskridits). De skäl som lagen godtar är avbrott i den allmänna samfärdseln (kollektivtrafiken), sjukdom eller annan omständighet som parten inte bort förutse eller rätten annars finner utgöra giltig ursäkt. Det är alltså upp till rätten att avgöra om partens ursäkt ska anses utgöra laga förfall. DomvillaDomvilla innebär att ett allvarligt fel begåtts under rättegången. Följden av att domvilla uppdagas är att domen undanröjs – den gäller då alltså inte längre. Lagen uppställer fyra olika omständigheter som anses utgöra domvilla. Den grund som utifrån det du berättat möjligen skulle kunna komma ifråga, är att domen meddelats mot någon som inte har varit rätteligen stämd och inte heller har fört talan i målet. Jag valde att lyfta fram denna grund för att du berättar att rättegången genomförts utan din kännedom. Klagan över domvilla ska göras skriftligen hos hovrätten. Klagan ska inges inom sex månader från det att klaganden fick kännedom om domen. Fick klaganden kännedom om domen innan den vann laga kraft ska tiden räknas från den dag då domen vann laga kraft (den tidpunkt då tidsfristen för överklagande/återvinning löpte ut). Brottet urkundsförfalskningDen som genom att skriva en annan persons namn framställer falsk urkund eller falskeligen ändrar eller utfyller en urkund, gör sig skyldig till urkundsförfalskning. En urkund är ett kontrakt, ett intyg eller någon annan handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse såsom bevis. Preskriptionstiden för urkundsförfalskning är fem år. Är brottet ringa (mindre allvarligt) är det istället fråga om förvanskning av urkund. Brottet kan anses som ringa bland annat då urkunden är av mindre vikt. Preskriptionstiden för förvanskning av urkund är två år. Är brottet grovt är det fråga om grov urkundsförfalskning. Brotten kan anses som grovt bland annat då urkunden är särskilt betydelsefull i den allmänna omsättningen eller då gärningen annars varit av särskilt farlig art. Preskriptionstiden för grov urkundsförfalskning är tio år. Preskription innebär att någon påföljd inte kan utdömas för brottet – personen som begått brottet kan alltså inte längre straffas för det. Hur lång preskriptionstiden är för ett brott beror på vilken straffskala som råder för brottet.

Fel avseende tjänst från näringsidkare till konsument

2015-04-18 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Vi behöver hjälp med en frisör som förstört håret på vårt barnbarn.Håret har bränts av hos frisören som vägrar att hjälpa oss med rådgivning och behandling.
Catharina Danielsson |Hej,Tack för din fråga!Jag antar att du menar att du vill ha hjälp avseende hur ni kan bli återgäldade av frisören då denne inte skött sitt jobb på rätt sätt. Det är i alla fall den frågan jag utgår från i mitt svar nedan. I ditt fall gäller konsumenttjänstlagen, i och med att en näringsidkare utfört en tjänst åt dig som konsument, enligt 1 § i lagen. Då frisören har förstört håret på ditt barnbarn så ter det sig som att tjänsten är felaktigt utförd, då ni troligtvis inte kommit överens om detta med frisören, detta enligt 9 §. Enligt paragrafen är det även ett fel trots om det skulle skett av olyckshändelse. Ett fel som näringsidkaren (i ditt fall frisören) gör ska leda till påföljder för frisören som du ska gynnas av.Det finns olika påföljder vid fel som avser konsumenttjänster, som i ditt fall. För att du överhuvudtaget ska få kräva påföljder, krävs att du reklamerar felet. Detta bör du göra så snart som möjligt från dess att tjänsten utförts. Det krävs att du reklamerar inom skälig tid. Enligt 17 § anses en reklamation som skett inom 2 månader från det att felet skedde alltid anses vara inom skälig tid. Om den sker senare än 3 år efter tjänsten utförts, får konsumenten aldrig åberopa felet då för långt tid har gått. Om tiden som gått sedan tjänsten utförts ligger mellan 2 mån - 3 år så beror det på omständigheterna ifall du ska ha rätt att reklamera. Enligt 19 § i lagen får du som konsument hålla inne med betalningen. Om du i detta fall redan har betalat frisören, kan du istället enligt 20 § kräva att frisören avhjälper felet. Om detta inte sker kan du som konsument kräva prisavdrag, detta enligt 21 §. Det finns alltså lite olika sätt för dig som konsument i detta fall, jag skulle dock rådgiva dig att först och främst kräva avhjälpande (förutsatt att ni vill gå tillbaka till frisören), detta avhjälpande ska ske utan kostnad. Se 20 § i konsumenttjänstlagen om hur avhjälpandet bör gå till. Du har vidare rätt att åberopa skadestånd från frisören. Detta enligt 31 § 3 st i lagen. Hoppas mitt svar har varit till någon hjälp.Med vänlig hälsning,

Vägran att lämna tillbaka lånad lös egendom

2015-04-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag lånade ut en spelkonsol med tillhörande spel samt en handkontroll till en annan spelkonsol till en vän för ett år sedan, hon ville ge sin son ett glädjefyllt sportlov, nu ville jag få tillbaks sakerna, då har hon spärrat mitt telefonnr samt nyligen blockerat mig från facebook ( vilket var mitt andra sätt att kunna kontakta henne).Finns det någon laglig rätt för mig att gå tillväga för att kunna få tillbaks mina saker?För egen del är jag rätt obrydd, men min son vill kunna spela spelen, han satte sig i mitt knä och grät - det gjorde ont i hjärtat att se min grabb så ledsen bara för ett par spel.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom din vän har din spelkonsol, dina spel och din handkontroll i sin besittning, men vägrar lämna tillbaka dem när du begär detta så kan han dömas för olovligt förfogande, vilket framgår av Brottsbalk (1962:700) 10:4. Om du inte vill eller kan göra upp i godo med din vän så kan du göra en polisanmälan i saken.Om du endast vill få tillbaka sakerna så är det mest optimala om du överhuvudtaget kan kommunicera med din vän, kanske genom ett brev där du tydligt säger att du vill ha tillbaka dina saker, vilka saker det rör sig om och att din vän har skälig tid på sig att lämna tillbaka dem. Du bör i ett sådant brev också tydligt ange ditt namn, din väns namn och datum. Spara också en kopia av brevet.Eftersom din vän dock tycks motarbeta dina försök att kontakta honom så är det dock troligare att du kan få tillbaka dina saker genom att begära handräckning. Eftersom din vän olovligen kvarhåller dina saker så kan du ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten, vilket framgår av Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 4 § första stycket, punkt 1. Ansökan görs med blankett KFM 9042 som finns att tillgå på kronofogdemyndighetens hemsida. Till denna ska du också bifoga bevis, exempelvis kvitto eller avtal, som visar att du äger sakerna du nämner. En avgift à 300 kronor uttas för ansökan om särskild handräckning, men du kan i ansökan begära att få ersättning för denna avgift av din vän. Med vänlig hälsning

Testamentera bort hälften av kvarlåtenskapen

2015-04-17 i Testamente
FRÅGA |Jag har fyra bröstarvingar som ärver 50% av kvarlåtenskapen, är gift och vill ge bort resterande 50% till mina äldsta barn av viss anledning, är giftorätten automatisk ,i bland talas om fyra basbelopp, vad gäller och hur gör jag för att få det som jag vill ha det, om inte åvandstående gäller kan jag ge bort fastighet till ett barn ? Eller annat ?Tack för svar,
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer att strukturera upp svaret genom att ta det i kronologisk ordning och börja redogöra för bodelningen, för att du ska få en ökad förståelse för vad som gäller. Bodelning i anledning av ena makens död och basbeloppsregeln Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses genom ena makens död (eller genom äktenskapsskillnad). En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I de allra flesta fallen finns giftorättsgods och bodelning ska därav genomföras. I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå.Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska överskottet av värdet av giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §).Efter att en bodelning skett, ska arvet efter den avlidne maken fördelas. Utgångspunkten är att det är den efterlevande maken som ärver den andra maken. Efter den sista makens frånfälle, ska de gemensamma barnen dela på det som finns kvar. Emellertid har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott omedelbart (3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken), det vill säga innan den efterlevande maken. Den efterlevande maken har rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen som motsvarar fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr). I de fyra prisbasbeloppen inkluderas det den efterlevande fått genom bodelningen eller vad denne har som enskild egendom. Basbeloppsregeln gäller endast till förmån för efterlevande make och inte för bröstarvingar eller andra arvingar.Testamentera bort egendom Med ett testamente kan du i princip fritt bestämma hur ditt arv ska fördelas. Dock finns begränsningar gällande bland annat bröstarvingarnas rätt till laglott. Du kan testamentera bort hälften av dina tillgångar, utan att detta kränker bröstarvingarnas laglott (7 kap. 1 §). Detta innebär att dina fyra bröstarvingar åtminstone ska få dela på 50 % av kvarlåtenskapen. Resterande 50 % kan du testamentera till vem du vill. Det är sålunda fullständigt i enlighet med de juridiska reglerna att du låter resterande hälft tillfalla ditt äldsta barn. Skulle du ge bort en fastighet till ett av barnen under ditt liv, kan detta räknas som ett förskott på arv, om inte du bestämmer annat.Sammanfattningsvis så ska en bodelning ske när ena maken avlider. Där ska makarnas tillgångar ingå och skuldernas ska avräknas på respektive makes egendom. Ett eventuellt överskott från makarna ska senare läggas samman och likadelas. Skulle en make ha ett underskott (mer skulder än tillgångar), går denna make in med ett värde om noll kronor i likadelningen och i sådant fall likadelas endast den andra makens tillgångar. Den efterlevande har rätt att få egendomar till ett värde av minst fyra prisbasbelopp. Finns gemensamma barn i äktenskapet, ska dessa bröstarvingar få sitt arv först när den andra maken avlidit, men här kan ett testamente föreskriva annat. Du kan testamentera bort hälften av din kvarlåtenskap till vem du vill (det äldsta barnet i ditt fall). Den andra hälft utgör bröstarvingarnas laglott och får inte kränkas. Basbeloppsregeln går även före ett testamente. Behöver du hjälp med att upprätta ett korrekt testamente, rekommenderar jag dig att använda vår prisvärda avtalstjänst {http://lawline.se/avtal/testamente}.Hoppas svaren var till din hjälp. Har du följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via min mail.Vänliga hälsningar,

Får man testamentera till särbo även om det finns bröstarvingar?

2015-04-18 i Testamente
FRÅGA |Min särbo och jag har varit ihop 30 år. Nu vill min särbo skriva ett testamente och vill att jag ingår i det, trots att han har en son.Har jag rätt att ärva om det finns ett testamente eller är det så att sonenhar rätt till allt då han är en bröstarvinge? Min särbo var aldrig gift med sonens mor skall kanske tilläggas.
Carolina Brännmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt lag är arvlåtarens närmaste arvingar på grund av släktskap arvlåtarens bröstarvingar, vilka är arvlåtarens barn och om barnen är avlidna barnbarn osv, detta stadgas i 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Men en arvlåtare kan välja att testamentera sin kvarlåtenskap till andra. Bröstarvingar har dock enligt 7 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) rätt till laglott, laglotten utgör hälften utav arvslotten. Arvslotten utgör hela det arv som bröstarvingen skulle erhållit om inte annat angetts i testamente. Bröstarvinges rätt till laglott gör att arvlåtaren i detta fallet, som har ett barn fritt kan förfoga över halva sin kvarlåtenskap, den andra halvan utgör barnets laglott. Om en arvlåtare har testamenterat utöver laglotten så måste dock bröstarvingen påkalla jämkning för att få ut laglotten, se 7 kap 3 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Din särbo kan alltså skriva in dig i sitt testamente, dock bör man se till så att inte bröstarvinges laglott kränks. Om testamentet kränker laglotten, dvs att exempelvis hela arvet testamenteras bort till annan, kan alltså bröstarvingen jämka testamentet för att få ut sin laglott. Enligt 7 kap. 3 § 3 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S3) måste bröstarvinge jämka testamentet inom sex månader efter det att han tog del av testamentet på sådant sätt som anges i 14 kap. ÄB, annars utgår arvet såsom det är förordnat i testamentet. Testamentet jämkas genom att ge testamentstagaren sitt anspråk till känna eller genom att väcka talan mot honom. Görs ingen jämkning av testamentet från bröstarvingens sida, så utgår arvet såsom arvlåtaren har testamenterat. Skulle bröstarvinge jämka ett testamente som kränkt dennes laglott, utgår laglotten till bröstarvingen medan resterande del av arvet utgår såsom det är förordnat i testamentet. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Provanställning

2015-04-17 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,Jag började arbeta som nyexaminerad i fjol och fick provanställning under 1 år. Min chef tyckte nyligen att jag var duktig och kunde tänka sig att ge mig fastjobb efter att mitt kontrakt gått ut i juni, men eftersom att jag hade mer saker att jobba på och i rädsla om att jag skulle sluta att utvecklas framåt ifall jag fick fastjobb, så ville min chef först "förlänga" min provanställning ytterligare ett halvår, för att sedan om jag visat mig värdig, ge mig fastjobb.En kollega sa att jag borde dubbelkolla detta med er, ifall en chef får göra på detta vis överhuvudtaget, eller ifall chefen är skyldig att antingen ge fastjobb eller säga upp en anställd efter en provanställning. Tack på förhand
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Den lag som är tillämplig på din fråga är lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt 4 § LAS är huvudregeln att ett anställningsavtal gäller tillsvidare. Undantag från denna huvudregel, som utgör tillåtna tidsbegränsade anställningar, framgår av 5 och 6 §§ LAS. Av 6 § framgår att avtal om provanställning får träffas. Denna provanställning får pågå i maximalt 6 månader. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren senast vid prövotidens utgång meddelar att anställningen ska upphöra övergår automatiskt provanställningen i en fast anställning.I ditt fall kan alltså konstateras att provanställningen enligt lag inte får pågå i 1 år, och följaktligen får den heller inte förlängas med sex månader. Vidare har din provanställning nu övergått i en fast anställning, då jag förstår det som att din "provanställning" har pågått längre än sex månader. Att du är fast anställd innebär b.la. att det krävs saklig grund för uppsägning från din arbetsgivares sida. Den fasta anställningen innebär med andra ord ett starkare skydd för dig som arbetstagare än en provanställning.Trevlig helg!

Återkallat körkort pga. en olycka?

2015-04-17 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, Jag brukade arbeta som personlig assistent och jag var tvungen att köra till ibland. Jag fick mitt körkort nyligen. Det har inte gått ett år sedan jag fick den. En dag på jobbet jag körde den person till hans arbete, nästan gjorde jag en olycka. Bilen fick liten repa på baksidan. Nu personen ber mig att betala för skadorna. Han säger, om han använder försäkringen att reparera scratch då jag kan förlora mitt körkort, men det kommer att kosta mindre belopp. Min fråga är kommer jag att förlora mitt körkort om han använder försäkringen att reparera skadan?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det finns en rad situationer som kan få följden att körkortet återkallas, det vill säga att föraren (tillfälligt) förlorar körkortet. Har körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till exempelvis grov vårdslöshet i trafik eller rattfylleri, ska körkortet återkallas. Men det finns även andra fall där körkortet återkallas. Exempel på fall är om körkortsinnehavaren, ej i ringa omfattning, har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, har svårt att respektera trafikreglerna, kör omdömeslöst eller om föraren är så pass sjuk eller skadad att han eller hon ses som olämplig att framföra en bil (5 kap. 3 § körkortslagen). Det finns sålunda inget i lagen som säger att du kan förlora körkortet enbart på den grunden att du orsakat en liten repa på någon annan bil. Det spelar heller inte roll om någon använder försäkringen för att reparera skadan.Vänliga hälsningar,

Formkrav vid upprättande av samboavtal

2015-04-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo sparar pengar i aktier via ett ISK konto som är registrerat på mig. Vi vill skriva ett avtal som tydliggör att dessa pengar tillhör oss båda och därför skall delas lika vid en eventuell separation. Kan vi skriva detta avtal själva med vittnen? Är det lika bindande som om vi gör det via jurist?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Den reglering som finns kring samboavtal finns i 9 § sambolagen, och de enda krav som finns på ett sådant avtal är att det ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. Det krävs alltså inget vittne för att avtalet ska bli giltigt. Däremot kan det vara bra med ett vittne då det i en framtida eventuell tvist blir lättare att bevisa att ni båda faktiskt har skrivit under avtalet. Det spelar heller ingen roll om ni skriver avtalet själva eller med hjälp av en jurist, bara ni ser till att det ni vill reglera skrivs in i avtalet. En tjänst för att upprätta ett bra samboavtal finner ni här.Lycka till!Vänligen,