Vem skall upprätta arvsskifteshandling?

2016-02-13 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej,Kan vi syskon själva skriva en arvsskifteshandling där det står hur tillgångar ska fördelas mellan oss eller måste den handlingen upprättas av någon utomstående? jurist eller så?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arvskifte regleras i Ärvdabalken (ÄB). En arvskifteshandling är ett avtal mellan dödsbodelägarna över hur tillgångarna i dödsboet skall fördelas. Tillgångarna skall fördelas antingen såsom delägarna själva önskar eller så som som det är angivet i ett eventuellt testamente. Arvskiftet är en s.k. ”fångeshandling” vilket innebär att handlingen utgör ett bevis om äganderätten till den egendom som fördelats mellan arvingarna och ev. testamentstagare. Eftersom det är en så pass viktig handling så krävs det att arvskiftet dokumenteras skriftligen och undertecknas av samtliga dödsbodelägare, detta framgår av ÄB 23:4. Vilka som är dödsbodelägare framgår av ÄB 18:1, där framgår det att dödsbodelägare är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare till den avlidne. Med universell testamentstagare menas någon som får en viss andel av den dödes tillgångar enligt den avlidnes testamente. Om ni som är "syskon" är de enda dödsbodelägarna och ni är överens om arvskiftet räcker det alltså att ni själva upprättar och undertecknar arvskifteshandlingen för att den skall bli giltig. Skulle däremot dödsbodelägarna vara oeniga över hur arvet skall skiftas kan man koppla in en arvskiftesman (ofta en jurist) som då skiftar dödsboet tvångsvis och undertecknar arvsskifteshandlingen - detta gäller dock endast om dödsbodelägarna inte själva kan komma överens.Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Övertagande av bostad efter avliden sambo

2016-02-13 i Sambo
FRÅGA |Vad säger sambolagen om en bostad som min sambo och jag flyttade in i gemensamt i för 40 år sedan. min sambo står som ägare för den han är avliden nu.Får jag behålla den eller? Finns inga kvitton som säger att jag har betalt något till den.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det är värt att börja med att påpeka att sambor inte ärver varandra, såvida inte ett testamente finns som föreskriver att så ska ske. Detta innebär att du som utgångspunkt inte har rätt till den egendom som din sambo äger. Däremot kan en bodelning förrättas, där samboegendomen (gemensam bostad och gemensamt bohag) delas lika. En bodelning kan ske, om en sambo begär det, när ett samboförhållande tar slut. När ena sambon dör, så upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter dödsfallet kan den efterlevande sambon påkalla bodelning och begära att få överta bostaden. Det är endast den efterlevande sambon som har dessa rättigheter (18 §). Sålunda kan andra rättsinnehavare, som exempelvis barn, inte begära att bodelning ska genomföras. Vill en sambo att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 §). Eftersom ni gemensamt flyttade in i bostaden utgör den som huvudregel samboegendom. Detta innebär att den kommer att ingå i en eventuell bodelning. Görs ingen bodelning behåller ni det ni själva äger, det vill säga kan din avlidna sambon (i längden hans arvingar som ska ärva efter honom) tilldelas bostaden. Om en bodelning genomförs och du anses ha bäst behov av bostaden, kommer du få bostaden på din lott. En förutsättning för att du som sambo skall få överta en bostad som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (16 §). Vid prövningen av denna behovsprincip görs en bedömning av en mängd omständigheter, såsom frågan om vem som får vårdnaden om barnen och närheten till barnomsorg och skolgång. Vidare kan ena sambon anses ha störst behov av bostaden på grund av ålder, handikapp eller hälsa. Närheten till arbetsplatsen och möjligheten att erhålla bostad på annat håll är även viktiga omständigheter i prövningen av behovsprincipen. Det är en samlad bedömning som måste göras. Att du/ni bott i bostaden under en längre tid talar för att du har bäst behov av bostaden. Slutligen kan det alltså vara fördelaktigt för dig att begära bodelning om du känner att du ekonomiskt har något att vinna på att samboegendomen delas lika. Vill du ha ytterligare rådgivning, rekommenderar jag dig att du tar del av vår prisvärda expresstjänst, där du får en juridisk utredning inom 3 dagar: http://lawline.se/ask_a_question/express. Om du behöver vidare hjälp med bodelning m.m. rekommenderas att du anlitar en skicklig jurist här: http://lawline.se/boka. Vänliga hälsningar,

Straffansvar vid provokation av misshandel

2016-02-13 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Jag och en vän till mig stod utanför spybar då jag noterade att en man ryckte kraftigt i dörren till entrén, konfronterade mannen och frågade vad han höll på med, han bettede sig almänt svinigt och sa bland annat att jag skulle ta min barnsliga röv hem till mamma. Vid detta tillfället ställde jag ner min sportbag som jag haft över axeln på marken.Är osäker på vem som började närma sig den andre, och tillslut stod vi väldigt nära varandra (1-2 decimeter skilde nästipparna åt). Då sa han att han skulle "döda mig", tog av sig din kavaj medan jag direkt tog några steg bakåt för stt undvika konfrontion, och sedan hoppar han på mig när jag försöker ta mig därifrån. Han tar ett strypgrepp bakifrån och slänger ner mig på marken så att båda mina knän skrapas upp ordentligt och jag börjar blöda från läppen, min kompis ingriper för att bryta upp bråket och polis är på plats innan jag lyckats samla mig nog för att resa mig. Både jag och min kompis vittnar om att jag blev påhoppad och att han skrek att han skulle döda mig precis innan, och får senare i brevet om målet veta att dom har en övervaknings film från platsen. Min fråga är då om jag på något sätt kan bli dömd för något i detta fall? Vad kan han vänta sig?
Erik Claeson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill inleda med att ursäkta för sent svar. En provokation som leder till misshandel är inte straffbart i sig. Det provokationen innebär rent straffmässigt är att gärningsmannen kan använda den som ett argument för att få ett lindrigare straff. Frågan blir istället om något annat brott har skett i samband med denna konfrontation. Beroende på vad du sagt till mannen så kan brottet förolämpning bli aktuellt (5 kap 3 § Brottsbalken). Detta innebär att du med kränkande kommentarer, i syftet att såra personen i fråga, förolämpat denne. Vilken typ av kommentarer som kan utgöra förolämpning är enligt praxis till exempel rasistiska svordomar riktade mot personer med utländskt ursprung (NJA 1989 s 374). Även kränkande eller skymfligt beteende kan här räknas som förolämpande. Att konfrontera en person som stör den allmänna ordningen eller ”allmänt svinar sig” torde dock inte utgöra ett sådant skymfligt beteende. Det förefaller osannolikt att du skulle bli dömd för något, särskilt om kameraövervakningen styrker din berättelse. Om du i dagsläget inte blivit åtalad för brott inför rättegången behöver du inte oroa dig för att bli dömd under denna. Denna rättegång kommer istället enbart att handla om huruvida mannen i fråga gjort sig skyldig till brott eller ej.Jag hoppas detta besvarat din fråga.Med vänliga hälsningar,

Ersättning för sakskada

2016-02-12 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min bil blev kvaddad av en annan bilist när den stod parkerad. Hans försäkring har löst in min bil. Min fråga är: jag fick ha hyrbil i 2 men har inte hittat någon bil att köpa. Detta tar tid o energi o har kostat mig pengar då jag fått åka med hyrbil o titta efter bil. Kan jag kräva ersättning likt sveda o värk?Mvh Mia
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Då det handlar om en bil som blir skadad kommer det att handla om en sakskada, inte en personskada. Med sakskada menas fysiska skador på fast eller lös egendom. Gällande sakskada kan du få ersättning för sakens värde, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet, detta enligt skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1). I ditt fall kan du alltså få ersättning för bilens värde samt annan kostnad till följd av skadan vilket kan vara kostnader för att hyra bil. Du måste dock göra det du kan för att hålla ner denna kostnad. Dessutom gäller det ofta för sakskada att du sällan får både skadeståndsersättning och ersättning ur försäkring. Enlig lag kan nämligen ersättning för sakskada jämkas på grund av försäkringsmöjligheter, se https://lagen.nu/1972:207#K3P6S1. Med jämkas menas att ersättningen kan sättas ned eller tas bort. Sammanfattningsvis kan du inte få betalt för till exempel sveda och värk då det är en ersättning som kan vara aktuell vid personskada. Dock kan du få skadeståndsersättning för kostnader som tillkommer på grund av skadan. Detta är om ersättningen inte jämkas ned på grund av den försäkringsersättning du redan erhållit. Med vänlig hälsning

Har jag rätt att tiga som vittne under ed?

2016-02-13 i Vittna
FRÅGA |Jag är vittne till ett brott och och ska på rättegång snart, har jag rätt att tiga som vittne under ed?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du är över 15 år, om du inte lider av an psykisk störning, och inte heller är släkt med någon utav parterna i rättegången, (dvs. släkt med offer eller gärningsman) så kommer du att få avlägga vittnesed när du skall vittna, detta framgår av Rättegångsbalken (RB) 36:13. Att avlägga vittnesed innebär att du under vittnesförhöret måste tala sanning. Om du lämnar en falsk uppgift eller förtiger sanningen under vittnesförhöret begår du brottet mened, se Brottsbalken (BrB) 15:1. Om du förtiger sanningen under ett vittnesförhör riskerar du dömas till böter eller fängelse upptill 8 år. Om man som vittne öppet förtiger sanningen dvs. förklarar att man vägrar besvara en fråga begår man inte brottet mened med man kan man få betala ett vite (en sorts böter) eller bli häktad, detta framgår av RB 36:21. Man riskerar även att få betala delar av rättegångskostanderna i sådana fall, se RB 36:23.Det finns dock vissa omständigheter som man får förtiga även under ett vittnesförhör. Omständigheter som man får förtiga är sådana uppgifter som skulle avslöja att du själv eller någon i din familj har begått en brottslig gärning eller begått en vanärande handling (en vanärande handling kan exempelvis vara otrohet eller prostitution). Man får även förtiga uppgifter som skulle avslöja en yrkeshemlighet. Detta framgår av RB 36:6.Sammanfattningsvis, det är endast vissa specifika uppgifter som man får förtiga under ett vittnesförhör, dessa är: 1. Uppgifter som avslöjar att du själv eller någon närstående till dig har begått en brottslig handling eller vanärande handling. 2.Yrkeshemlighet. Övriga uppgifter får du alltså inte förtiga under ett vittnesförhör - om du ändå gör det riskerar du att få betala vite, bli häktad eller begå brottet mened. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Hyresavtal via SMS?

2016-02-13 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Gäller smskonversation där man bestämt att någon ska hyra ens bostad/stall eller måste det vara ett underskrivet dokument? Tack på förhand!Mvh
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Vad gäller hyresavtal finns inga formkrav. Det kan upprättas skriftligen som muntligen, med eller utan underskrift. Däremot ska hyresavtalen vara skriftligt om hyresgästen eller hyresvärden begär det (12 kap. 2 § jordabalken). En SMS-konversation kan sålunda vara att anse som ett hyresavtal. Tänk i så fall på att spara konversationen, i bevissyfte, om någon tvist skulle uppkomma. Vänliga hälsningar,

Uppehållstillstånd pga familjeanknytning

2016-02-12 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är i en process med uppehållstillstånd för min kubanska fästman. Jag är orolig för att det ska bli avslag. Kan han nekas uppehållstillstånd om vi gifter oss. Vad kostar ett äktenskapsförord hos er, i så fall?
Farah Wali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om uppehållstillstånd pga familjeanknytning. En person som gifter sig med någon som har uppehållstillstånd i Sverige, beviljas tillfälligt uppehållstillstånd som gäller i två år. För permanent uppehållstillstånd krävs att äktenskapet består i minst två år.Ni kan gifta er om det inte finns något äktenskapshinder enligt äktenskapsbalken (3:1 ÄktB).Personer som saknar folkbokföring (som t.ex. din fästman i och med att han inte har uppehållstillstånd) ska, om möjligt, visa upp ett intyg utfärdat av en utländsk myndighet som visar att det inte finns något äktenskapshinder (3:2 ÄktB). För att hindersprövning ska kunna ske krävs dessutom att han kan styrka sin identitet genom pass eller annan identitetshandling i original. Sammanfattningsvis, om ni gifter er beviljas han uppehållstillstånd pga familjeanknytning. För att kunna gifta er krävs att det inte finns något äktenskapshinder. Den bedömningen görs av skatteverket.Information om vad som gäller för att äktenskapsförord ska vara giltigt hittar du på följande länk: ÄktenskapsförordOm du vill ha hjälp av en jurist med att skriva äktenskapsförord kan du boka en tid för rådgivning hos familjens jurist.Hoppas du fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om något är oklart.Med vänlig hälsning

Rätt att begära ut prov?

2016-02-12 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Är betygsatt prov skolans arbetsmaterial efter skrivningen?Mitt barn läser första året på gymnasiet. Skolan nekar lämna ut varken provet eller papperskopia på provet med motivering att de vill ha materialet kvar för senare bedömning och därmed stämplar betygsatta provet som arbetsmaterial. De erbjuder dock möjligheten att boka tid hos läraren för undersökning av provet vilket är inte helt enkelt med tid och arbete. Är deras tolkning korrekt?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Huvudregeln är att man har rätt att få ta del av allmänna handlingar vilket följer av 2:1 Tryckfrihetsförordningen (TF). Frågan att besvara då är ifall ditt barns prov är att betrakta som en allmän handling. I 2:3 TF regleras vad som avses med allmän handling. Ur paragrafen framgår det att en allmän handling måste vara skriftlig samt att den måste förvaras hos myndighet (eller anses inkommen eller upprättad hos myndighet). I just det här fallet är kriteriet att handlingen ska förvaras hos myndighet av problematik. Det framgår inte i din fråga huruvida ditt barn går på en fri- eller kommunal skola och det är av betydelse ifall handlingen kan anses vara allmän eller inte. Med myndighet avses organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. Kommunala skolor går således in under begreppet myndighet. Annat är det vad gäller friskolor. Det drivs och ägs nämligen av bolag, stiftelser eller föreningar och dessa omfattas inte av begreppet "myndighet" och 2:3 TF kan såldes inte tillämpas. Sammanfattningsvis, om ditt barn går på en friskola kommer provet aldrig bli en allmän handling eftersom provet inte förvaras hos en myndighet. Om ditt barn går på en kommunal skola har du rätt att få begära ut provet eftersom det är en allmän handling. Möjligheten som skolan erbjudit dig, att du har möjlighet att boka en tid för att undersöka provet, är korrekt såvida skolan är en friskola. Om skolan är kommunal är erbjudandet dock emot lagen. Du har då rätt att begära ut handlingen oavsett vad skolan säger i och med att provet är att betrakta som en allmän handling.Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Med Vänliga Hälsningar,