Uthyrning av bostadsrätt

2014-10-20 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har min bostadsrätt uthyrd pga att jag befinner mig på praktik utomlands men skulle vilja förlänga perioden så hyrestagaren kan bo där i ett år till eller kanske t.o.m. 1,5 år. När jag kontaktade bostadsrättsföreningen sa de att de godkänner ett år men om det går över det bör jag överväga försäljning. Vad gäller? Kan jag hyra ut till min hyestagare 1,5 år eller 2 år utan att tvingas sälja lägenheten?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om uthyrning av bostadsrätt i andra hand finns i bostadsrättslagen (1991:914).Rätten att hyra ut en bostadsrätt i andra hand regleras i 7:10-11 §§ bostadsrättslagen. Enligt 7:10 bostadsrättslagen krävs det som huvudregel samtycke av styrelsen. Om styrelsen vägrar att ge samtycke, kan bostaden fortfarande hyras ut, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke, enligt 7:11 bostadsrättslagen. "Skäl" kan bl.a. vara att bostadsrättshavaren studerar på en annan ort. "Befogad anledning att vägra" kan vara att bostadsrättshavaren tidigare har hyrt ut bostaden utan tillstånd. Se 7:10 och 7:11 bostadsrättslagen, https://lagen.nu/1991:614#K7P10 och https://lagen.nu/1991:614#K7P11I de fall hyresnämnden lämnar tillstånd ges det normalt sett för högst ett år. När tillståndet har löpt ut måste bostadsrättshavaren söka nytt tillstånd för att uthyrningen ska fortsätta.Bostadsrättsföreningen kan inte tvinga dig att sälja din lägenhet, om du inte har förlorat din rätt att använda lägenheten, t.ex. genom att:inte betala dina avgifter till föreningen vanvårda lägenhetenhyra ut i andra hand utan lov, eller på annat sätt allvarligt missköta sig som bostadsrättshavare.Se: https://www.kronofogden.se/Tvangsforsaljningavbostadsratt.htmlHoppa detta har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar

Ändrad vårdnad pga. risken för barnet att fara illa

2014-10-20 i Barnrätt
FRÅGA |hej. Hoppas jag kan få svar på en fråga. Jag har en son på 5 år med en kille som är sexmissbrukare. Jag undrar om jag kan söka ensam vårdnad pga det? Pappan har sexleksaker, tidningar, filmer i lägenheten som sonen kan se. Han har också väldigt svårt att hålla sina händer i styr till onani när sonen är i närheten, jag är mycket orolig att han ska göra något på sonen.
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Utgångspunkten för hur vårdnaden ska bli, är vad som är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning. Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden.Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken).Nu ska jag applicerar det som beskrivits ovan på ditt fall. Sonens önskemål om boende och umgänge är angeläget. Emellertid är din son endast fem år och inte uppnått den åldern och mognaden att fullständigt veta vad som är bäst för honom själv. Om jag tolkat dig rätt, så hyser du en viss oro för att barnets pappa ska på något sätt utsätta sonen för övergrepp eller annat obehag. Miljön runt pappan är olämplig för barnet. Om det finns en konkret risk för barnet att fara illa, kan du för vidare rådgivning vända dig till en av våra duktiga jurister som Lawline samarbetar med {http://lawline.se/boka}. Du kan även låta frågan om vårdnaden avgöras av domstol.Vänliga hälsningar,

Brytdag vid bodelning

2014-10-20 i Bodelning
FRÅGA |Först undrar jag vilken dag som räknas som äktenskapsskillnad dvs dag då bodelningen ska utgå ifrån. Vi gör bodelningen i efterhand. Är det datumet då blanketterna skrevs på, är de inkom in till tingsrätten eller det datum de beslutat för äktenskapsskillnad Sedan undrar jag om makens del i Okogonen (SHB:s vinstandelsstiftelse) ingår i giftorättsgods eller inte? Tacksam för alla svar.
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid bodelning i samband med äktenskapsskillnad förtecknas varje parts giftorättsgods som det såg ut per ’’ brytdagen’’, d.v.s. den dag som ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätt. Det är således detta datum man ska utgå ifrån i en kommande bodelning. (Äktenskapsbalk 9:2)I en bodelning ska enligt ÄktB 10:1 makarnas giftorättsgods ingå. Makarnas egendom är giftorättsgods i den utsträckning egendomen enligt ÄktB 7:1-2 inte ska undantas som enskild egendom. En make får även enligt ÄktB 10:3 st.1 från bodelningen undanta rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig art. Det kan t.ex. vara fråga om en innestående fordran på lön eller pension. Egendom som regleras När det gäller din fråga om makens del i Oktogonen ingår i giftorättsgods eller ej blir svaret beroende av innehållet i ert äktenskapsförord, om sådant skulle finnas. Finns det således ett äktenskapsförord som innefattar att vinstandelar skall vara enskild egendom skall detta beaktas.Om sådant inte finns, bör andelar i Oktogonen enligt min tolkning utgöra giftorättsgods och ingå i bodelning. Tolkningen har gjorts mot bakgrund av ett rättsfall (Svea hovrätts dom 1996-11-06 T59/96) som behandlade frågan om vinstandelar i ett resultatandelssystem skulle vara föremål för bodelning eller ej. I rättsfallet gjorde dock domstolen bedömningen under andra omständigheter vilket gör att rättsfallet kanske är mindre relevant för just din fråga. Jag rekommenderar att du kontaktar vår samarbetspartner Familjens jurist för vidare rådgivning i frågan. 

Anhörig till avliden, stoppa bodelning/arvskifte

2014-10-20 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hejsan. Min farmor har avlidit och har två barn, min far och hans syster. Min fråga min far och vår familj vill ha bodelning. Kan hans syster neka bodelning?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Bodelning är något som sker mellan makar när deras äktenskap upplöses till följd av äktenskapsskillnad/dödsfall. Genom bodelningen fördelas makarnas tillgångar jämnt mellan dem, detta är alltså något som endast rör de som var gifta, i detta fall din farmor och den efterlevande maken. Jag misstänker dock att du egentligen undrar om din fars syster kan motsätta sig att arvskifte sker. Dvs, att din farmors kvarlåtenskap fördelas mellan arvingarna i enlighet med ärvdabalken (ÄB) eller i enlighet med ett testamente om något sådant finns. Vanligtvis sker ett arvskifte så fort bouppteckning (och eventuell bodelning) är gjord. I vissa fall kan dödsbodelägarna(arvingarna) dock välja att inte skifta dödsboet direkt. Detta kräver dock samtliga dödsbodelägares samtyckte eftersom det är dödsbodelägarna tillsammans som förvaltar dödsboet.Din fars syster kan alltså inte motsätta sig att arvskifte genomförs.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Sen faktura & ändrade avtalsvillkor

2014-10-20 i Avtal
FRÅGA |Har idag varit i kontakt med min teleoperatör som vid närmare granskning inte skickat en enda faktura på över 14 månader till oss på ett av alla av våra abonnemang. Nu krävs vi på mycket pengar för utebliven betalning och vid närmare granskning har dom även ändrat i avtalet vad gällande bindningstiden. Dom påstår att dom aldrig råkat ut för detta tidigare och vi anser att det är delat ansvar o därför borde vi dela på skulden. Vad gäller?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående den sena fakturanBlir du skyldig att betala den sena faktura? Kort sagt, ja, eftersom fakturan inte har preskriberats än (innebär att fakturan fortfarande är giltig). Preskriptionstiderna är olika för köp mellan näringsidkare-konsument och näringsidkare-näringsidkare.Näringsidkare-konsument:Enligt 2 § 2 st. preskriptionslagen (1981:130) preskriberas en fordran mot en konsument, som omfattar vara, tjänst eller annan nyttighet som tillhandahålls av en näringsidkare, efter tre år. Eftersom det endast har gått 14 månader sen din faktura skulle ha kommit, gäller fakturan fortfarande och då kan din operatör kräva summan som fakturan avser.Näringsidkare-näringsidkare:Preskriptionstiden är 10 år, enligt 2 § 1 st. preskriptionslagen.Angående avtaletAvtalet som har ingåtts mellan dig och operatören är bindande för er båda och ni måste att uppfylla era skyldigheter enligt avtalet. Huvudregeln är att ingen av parterna har rätt att ensidigt ändra villkoren i avtalet utan samtycke från motparten, men det finns dock undantag beroende på vilken typ av avtal det är. Engångsavtal för en beställning t.ex. kan inte ändras i efterhand, avtal som gäller för viss tid kan endast ändras i vissa fall och avtal som gäller tillsvidare kan endast ändras pga. skäl som anges i avtalsvillkoren.Telefon- och mobiltelefonabonnemang gäller oftast tillsvidare, vilket är det jag utgår ifrån.Ett företag kan ensidigt ändra ett avtal som gäller tillsvidare endast om:skälen till ändringen är godtagbara: till exempel att produktions- eller anskaffningskostnaderna eller andra kostnader för den vara eller tjänst som avtalet gäller ändras eller en väsentlig ändring i förhållandena, en lagändring eller ett myndighetsbeslut som företaget inte har kunnat beakta när avtalet ingicks,skälen har preciserats i avtalsvillkoren,avtalets innehåll inte ändras väsentligt för konsumenten.Konsumenten kan säga upp ett avtal som gäller tillsvidare på grund av ändringarna.Jag skulle rekommendera att du tittar igenom ditt avtal för att se om det finns något/några avtalsvillkor som ger operatören rätt att ändra villkoren i avtalet.Hoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Vräkning p.g.a. odling av cannabis

2014-10-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag har en son som odlar cannabis. Vad jag undrar nu kan han bli vräkt för en liten planta i köksfönstret? Han har förstahandskontrakt i ett större bostadsbolag och sköter sig i övrigt. Han säger nej men jag är inte så övertygad om det. Tacksam för svar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att odla cannabis utgör en brottslig gärning enligt narkotikastrafflagen 1 §, se https://lagen.nu/1968:64Enligt jordabalken 12 kap. 42 § 9 p. är hyresrätten förverkad och hyresvärden har rätt att säga upp kontraktet om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del, se https://lagen.nu/1970:994#K12P42S1Exempel på brottslig verksamhet av antytt slag är otillåten spelverksamhet och illegal sprit- eller narkotikatillverkning med försäljningssyfte. Verksamheten behöver ej ha pågått någon längre tid för att förverkande skall inträda, men lägenheten ska under denna period "helt eller väsentligt" ha använts för denna verksamhet.Det krävs inte en lagakraftvunnen brottmålsdom för att hyresvärden ska kunna åberopa denna vräkningsgrund. En hyresvärd som får reda på att cannabis har odlats i lägenheten och snabbt vill bryta hyresförhållandet kan lägga fram bevisning på egen bekostnad och föra talan om förverkande i ett civilrättsligt mål innan det straffrättsliga förfarandet avslutats. Om hyresgästen slutligen inte döms för det aktuella brottet kan dock hyresrätten inte anses vara förverkad.Sammanfattningsvis: ja, din son kan bli vräkt om han döms för ett narkotikabrott som inte anses som ringa, och om det kan visas att han har haft ett - helt eller delvis - överlåtelsesyfte. Eftersom det "bara" är fråga om en planta så är dock min bedömning att lägenheten inte används "helt eller väsentligt" för detta syfte, men jag kan naturligtvis inte uttala mig om hur en domstol skulle bedöma detta fall.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Eventuell påföljd vid narkotikabrott

2014-10-20 i Påföljder
FRÅGA |hejsan jag undrar lite över vad jag kan vänta mig för påföljd om jag döms för följande. innehav av narkotika eget bruk kommer neka till anklagelsen men kan heller inte säga vilken som är den som lämnade sin väska hos mig med detta i. 12 gram ca amfetamin.. Själv e jag 100 % invalidiserad och svårt hjärtsjuk. Ligger periodvis på sjukhuset och har 25 hjärtoperationer bakom mig. jag kan tydligen inte få fotboja sa kriminalvården vid möte då jag inte kan arbeta och fängelse straff kan göra mig ännu sämre är jag rädd...vad kan hända om jag dömms och vad har andra fått för dom och påföljd med samma utgångspunkt..vore jättesnällt om jag fick ett svar o ett hum om vad det kan bli. jag har inte fått kontakt med min advokat ännu .
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Först och främst ska det påpekas att det generellt sett är väldigt svårt att ge ett klart svar vad gäller påföljder utan att ha tillgång till allt material som domstolen baserar sin dom på. Jag ska dock försöka ge dig en så utförlig bild som går utifrån den information du har angett.Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen(NSL). I 1 § anges bl.a. att den som olovligen förvarar narkotika döms till fängelse i max tre år. I 2 § regleras ringa narkotikabrott. Ett innehav på ca 12 gram amfetamin har i praxis ansetts utgöra narkotikabrott av normalgraden. I NJA 2012 s. 650 görs hänvisningar till tidigare praxis, där bl.a. ett innehav av drogen Mefedron (som HD har jämställt med amfetamin när det gäller straffvärde) gav följande straffvärde: innehav av tio gram motsvarar fängelse en månad och innehav av 15 gram motsvarar fängelse två månader. Ditt innehav på 12g har alltså ett straffvärde på max 2 månader. Detta är emellertid endast riktlinjer vad gäller straffvärdet. Och att din gärning har ett straffvärde på någon månads fängelse innebär inte automatiskt att fängelsestraff kommer att utdömas. I Sverige har vi en presumtion mot fängelsestraff om straffvärdet understiger 12 månader, om den skyldige är tidigare ostraffad och om det inte rör sig om ett "artbrott". Narkotikabrott är dock en brottstyp som faller in under artbrott. Artbrott är helt enkelt brott som rättsväsendet anser är extra allvarliga och därför kan man tänka sig att utdöma fängelsestraff även när det rör sig om straffvärden under 12 månader.Då domstolen bestämmer påföljd tar man dock hänsyn till en mängd omständigheter, bl.a. dina personliga förhållanden, huruvida villkorlig dom/skyddstillsyn kan vara lämpligare än ett fängelsestraff etc. Jag kan därför inte svara mer exakt än vad jag angivit ovan. Fängelsestraff KAN utdömas i ett fall som detta. Dock blir fängelsestraffet inte längre än någon månad. Om du är tidigare ostraffad skulle jag dock gissa på att domstolen inte väljer att döma till fängelse utan istället väljer någon annan påföljd. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Rekvisit för godkännande från Hyresnämnden gällande upplåtelse av hyresrätt i andrahand

2014-10-20 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Tänkte hyra ut min lägenhet i andra hand, och undrar vad som i Paragraf 40 i Hyreslagen, kapitel 12, menas med ”längre utlandsvistelse”? Hur lång tid är det, och menas det utlandsvistelse av vilket slag som helst?Hittar ingenting i lagen som säger hur många år/antal gånger i rad man har rätt att hyra ut sin hyreslägenhet. Innebär det att man får helt enkelt lämna in ansökan till hyresvärden/Hyresnämnden för varje gång/period man vill hyra ut sin hyreslägenhet?Med vänlig hälsning,
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Så som huvudregel gäller att ansökan om andrahandsuthyrning av hyresrätt görs till hyresvärden, enligt 12 kap. 39 § jordabalken gäller att upplåtelse ej får göras utan hyresvärdens samtycke. Hyresvärden kan själv uppställa krav för att tillstånd ska ges. Har hyresvärden ej lämnat ett samtycke till upplåtelsen är det möjligt att enligt 12 kap. 40 § jordabalken vända sig till hyresnämnden och på så sätt få tillstånd en godkänd andrahandsuthyrning.Enligt 12 kap. 40 § jordabalken får hyresnämnden godkänna andrahandsuthyrning om ”hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.” Vidare gäller att tillståndet ska begränsas till en viss tid och kan vara förenat med villkor.I ditt fall blir det viktigt att studera rekvisiten ”längre utlandsvistelse”, ”beaktansvärda skäl för upplåtelsen” samt att ”hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke”. Utöver detta ska även ses till att tillstånd ges för viss tid och ibland förenas med villkor.Gällande ”längre utlandsvistelse” har i förarbetena till lagstiftningen uttryckts att tillstånd ska lämnas då hyresgästen har för avsikt att vistas en längre tid utomlands men inte kan åberopa arbete eller studier så som skäl för andrahandsupplåtelse. Det måste röra sig om en ”längre” utlandsvistelse, vilket innebär att vistelsen måste ha en viss varaktighet. Det krävs att vistelsen varar i vart fall några månader, desto kortare vistelsetid i utlandet, desto mer talar för att beaktansvärda skäl för upplåtelsen inte finns. Gäller det upprepade tillfällen av längre utlandsvistelse kan dessa godkännas av hyresnämnden men enligt förarbetena lämpar det sig bäst att hyresnämnden godkänner en viss period i taget. Enligt hyresnämndens riktlinjer lämnas i regel inte tillstånd för en längre period om ett år i taget för uthyrning med anledning av längre utlandsvistelse. De lämnar i regel inte heller tillstånd för en längre tid än tre år sammanlagt.Gällande ”beaktansvärda skäl” måste hyresgästen kunna påvisa att det finns ett behov av att behålla anknytning till lägenheten, även om förarbetena uttrycker att kravet på bestående inte bör ställas särskilt högt.Angående rekvisitet att ”hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke” kan exempelvis lyftas problematik med att kontakta förstahandshyresgästen i det fall problem med andrahandshyresgästen skulle uppstå. Finns inte möjlighet till kontakt med förstahandshyresgästen kan detta anses vara en sådan befogad anledning till att vägra samtycke.Sammanfattat kan sägas att med ”längre utlandsvistelse” avses sådana situationer, oavsett skäl, som inte passar in under arbete eller studier där hyresgästen har för avsikt att för en period vistats utomlands. Gällande tidsfristen ska det röra sig om minst ett par månader. Kommer ett godkännande inte av hyresvärden utan ansökan görs hos hyresnämnden godkänner de vanligtvis uthyrning maximalt under en period om ett år innan ny prövning får göras på ansökan av hyresgästen. Total tid för godkännande av hyresnämnden är så som huvudregel tre år, därefter anses inte längre beaktansvärda skäl för anknytning till hyresrätten föreligga.Jordabalken finner du https://lagen.nu/1970:994#K12.Vänligen,