Ensam vårdnad och vad det innebär

2014-09-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar hur stor chans jag har att få ensam vårdnad. Mitt ex drack mycket när vi bodde ihop, jag va med barnen jämt själv, han kunde va borta hela helgerna o dricka utan att komma hem. När jag lämnade honom så hotade han mig mycket och en gång kom han hem till mig och hotade mig med kniv, det åtalet vart nedlagt pga att det inte fanns vittnen. Han dricker fortfarande mycket och på sista tiden har folk ringt mig och sagt att han börjat lite med droger också. Han har suttit i fängelse 2 gånger för grov misshandel och bedrägeri. Han har varit åtalad för mordförsök med lades ner. Det känns inte tryggt att lämna barnen hos honom, han bor med sin mamma och det är enda anledningen till att jag låter de åka dit ibland för jag vet att hon är bra och ansvarsfull. Men jag skulle vilja veta vad jag skulle ha för chanser att få ensam vårdnad och vad det innebär att ha.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med utgår man vid bedömningen av vårdnad, boende och umgänge rörande barn utifrån barnets bästa, det här regleras i 6 kap. 2a § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1). Det läggs generellt stort hänsyn till att en god kontakt med båda föräldrarna anses vara det bästa för barnet.Omständigheter som talar för ensam vårdnad är om den andra föräldern vid utövandet av vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller annars brister i omsorgen om barnet och detta medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling, 6 kap. 7 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P7S1). Alltså är utgångspunkten här hur barnens pappa beter sig när han har hand om barnen. Utifrån det du har skrivit verkar det som att han i dagsläget dricker mycket alkohol och brukar narkotika, vilket talar för att du har en chans att få ensam vårdnad eftersom han kan ses som en olämplig vårdnadshavare Det här är förstås slutligen upp till domstol att bedöma.Vidare kan ensam vårdnad tillges en förälder om föräldrarna har stora samarbetssvårigheter. Jag vet inte om det här föreligger i ditt fall, men det jag kan säga är att det enligt praxis ställs höga krav på vad stora samarbetssvårigheter är. Ensam vårdnad innebär att den förälder som är ensam vårdnadshavare har rätt att ensamt bestämma om var barnen ska bo, vilken skola barnen ska gå på, ansökan om pass och så vidare. Vårdnadshavaren fattar helt enkelt beslut kring sådant som föräldrar med gemensam vårdnad gör gemensamt, med skillnad att den förälder som ensamt har vårdnaden fattar dessa beslut själv. Jag vill slutligen påpeka att det kan vara svårt att hos domstol få ensam vårdnad om ena föräldern motsätter sig det, det här är på grund av att det krävs starka skäl för att en förälder ska tilldelas ensam vårdnad. Jag bedömer att det finns en chans att du kan tilldelas ensam vårdnad i enlighet med 7 § som jag berörde ovan. För att ansöka om ensam vårdnad väcker du en talan i tingsrätt.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Bokföringsbrott och näringsförbud - Ne bis in idem?

2014-09-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har blivit dömd för bokföringsbrott och fått fängelse i 12 månader. Har även fått näringsförbud också? Kan detta också anses som dubbelbestraffning? Tacksam för svar.
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Rätten att inte bli straffad två gånger för samma brott kommer till uttryck i det sjunde tilläggsprotokollets artikel 4.1, EKMR. Rätten att inte bli straffad två gånger för samma brott kallas ne bis in idem. Eftersom EKMR utgör svensk lag, 2:19 Regeringsformen, gäller ne bis in idem i Sverige.När man döms för ett brott, kan, utöver straff, även annan särskild rättsverkan följa på brottet. Exempelvis kan ett rattonykterhetsbrott innebära, utöver exempelvis böter, indraget körkortstillstånd. Svensk rättspraxis har slagit fast att det i ett sådant fall rört sig om två olika straff, men inte att det har varit fråga om två separata straffrättsliga förfaranden då sanktionerna varit förutsebara och haft ett nära tidsmässigt och sakligt samband. Detta innebär i sin tur att det svenska systemet med indraget körskortstillstånd och böter för rattonykterhetsbrott inte strider ne bis in idem. Se vidare NJA 2010 I s. 168, NJA 2013 s. 502 samt Svea Hovrätt B101-14.Just bokföringsbrott och näringsförbud uppvisar flera likheter med rattonykterhetsbrott och indraget körkortstillstånd. Dels bör ett näringsförbud, där den med näringsförbud är starkt begränsad att driva näringsverksamhet, vara att betrakta som ett straff i EKMRs mening. Dels bör ett näringsförbud vara så intimt förknippat med bokföringsbrott att det är förutsebart. Om dessutom frågan om näringsförbud sker i samma process som frågan om bokföringsbrottet föreligger det ett nära tidsmässigt och sakligt samband mellan de båda sanktionerna, jfr 8 § lag (1986:436) om näringsförbud samt 15 § lag (2014:836) om näringsförbud om yrkandet om näringsförbud, vilket sker av åklagare.Eftersom att den som ålagts näringsförbud inte har blivit föremål för två separata och självständiga prövningar av samma gärning, bör ett näringsförbudet inte vara att anse som en dubbelbestraffning i EKMRs mening. Med andra ord utgör ett näringsförbud som följer på ett bokföringsbrott inte en dubbelbestraffning.Jag hoppas du blev nöjd med mitt svar. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.Mvh,

Skadestånd pga. hundbett

2014-09-20 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej. Min hund bet en 17 årig kille i handen för en tid sedan. Killen ramlade och överraskade hunden varpå han nafsade honom i handen, ett ganska djupt märke samt två skrapsår. Killen blev inte rädd, plåstrades om på plats och kunde fortsätta med sin aktivitet. Jag har betalt läkarbesök samt medicin, nu vill pappan ha ett skadestånd. Vad gäller?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. En hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta betyder att du som hundägare ska ersätta skadan som uppkommer orsakats av hunden, oavsett om någon vårdslöshet förelegat (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Din hund har vållat en personskada på den skadelidande (killen). Vad som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för sjukvård, inkomstförlust, ersättning för sveda och värk samt ersättning för lyte och annat stadigvarande men (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad som menas med sveda och värk är fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Det psykiska lidande måste vara medicinskt påvisbart för att ersättning ska utgå. Ersättning utgår inte för normal rädsla och obehag i direkt följd till skadan. Exempel på lyte är ärr och exempel på stadigvarande men är rörelseinskränkningar. Skadeståndet kan jämkas om den skadelidande varit grovt vårdslös eller uppsåtlig till vållandet av sin personskada (6 kap. 1 § skadeståndslagen). Om skadeståndet anses oskäligt betungande för skadevållaren (dig i detta fall) med hänsyn till bland annat dina ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas (6 kap. 2 § skadeståndslagen). Slutligen så har du som hundägare ett strikt skadeståndsansvar för alla skador som hunden ger upphov till. Om såren efterlämnar ärr eller liknande kan du få betala ett visst skadestånd för detta, men i detta fall skulle det röra sig om en låg ersättning. Du har redan utgett en viss ersättning, i form av sjukvårdskostnader och sannolikheten för att du ska få betala ytterligare är inte särskilt stor, i annat fall blir det endast ersättning med ett mindre belopp.Vänliga hälsningar,

Påföljd för urkundsförfalskning

2014-09-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag har gjort något fruktansvärt fel och det är jag medveten om.. Jag har aldrig begått brott tidigare men just denna gången fick jag panik... jag försökte igår att ta ett såkallat snabblån i mitt namn, min sambos namn och min sambos brors namn genom att förfalska 2 intyg med min chefs signatur samt 3 förfalskade lönespecar! Min sambo och hans bror arbetar inte på samma företag som mig så jag har gjort fejkade specar men även ljugit på intyget om att jag är anställd mer än vad jag är! Min chef ringde igår och berättade att företaget jag tänkte lånat hos hade mailat henne och att dem kommer att polisanmäla alla oss 3 för urkundsförfalskning.. Dock är det ju endast jag som gjort detta utan min sambo och hans brors vetskap, så min fråga är om jag ringer till företaget som gjort anmälan och tar på mig allt och berättar sanningen kan dom då ta bort sin anmälan på sambon och brodern då? Förstår att jag kommer bli dömd och jag är så djupt ångerfull så jag vet inte vart jag ska göra av mig själv! Min sambos låne ansökan gick dessutom igenom så hans 30000 är insatta på hans konto, men dem tänker jag självklart betala.tillbaka! Min fråga är också, hur allvarligt kan straffet bli? Jag är ensamstående mamma till en 3-åring och jag känner mig så självisk över att jag inte tänkte längre... Gråter hela tiden och sover inte, har bett både min chef och ska be företaget om ursäkt. Jag förstod inte hur allvarligt brott detta var, jag har bara hamnat i en djup ekonomisk sits och är totalt utbränd pga jobb... Jag tänkte löst massa små krediter med pengarna för att sedan kunna vara hemma och vila upp mig ett tag och spendera tid med min fina son... Jag är så djupt djupt ångerfull!! Jag har aldrig varit straffad tidigare och jag kommer ta på mig allt så inte sambon och hans bror råkar illa ut.. Är så tacksam om jag kan få ärliga svar då jag har lite panik...
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Inom svensk rätt råder s.k. absolut åtalsplikt för de flesta brott. Det innebär att åklagaren är skyldig att väcka åtal om han eller hon bedömer att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som har begått det. Detta innebär i sin tur att inte heller den som har blivit utsatt för brott bestämmer vad som ska hända med utredningen. Det finns alltså inget som heter att man kan ”ta tillbaka en anmälan”.Om företaget har gjort en polisanmälan så kommer en förundersökning att inledas.Målet är att utreda vem som kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. Om det under denna förundersökning framkommer att varken din sambo eller din sambos bror har varit inblandad – t.ex. på grund av att du tar på dig hela skulden och det är uteslutet att de har varit inblandade – så kommer inte åklagaren att väcka åtal mot dem.Urkundsförfalskning regleras i brottsbalken 14 kap. 1 § som du hittar https://lagen.nu/1962:700#K14P1S1 Urkundsförfalskning kan ge fängelse i upp till två år. Om brottet anses som ringa är straffskalan böter eller fängelse i max 6 månader. Eftersom låneföretaget har betalat ut pengar till din sambo så kan även åtal för bedrägeri komma att väckas. Detta brott är reglerat i brottsbalken 9 kap. 1 §, se https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1. Bestämmelsen innehåller ett rekvisit på att vilseledandet ska ha inneburit vinning för gärningsmannen, men är tillämplig även om gärningsmannen har berett någon annan vinning (d.v.s. vinning för din sambo), se brottsbalken 23 kap. 7§. Straffskalan för detta brott är fängelse i max två år. Vid ringa brott är straffskalan böter eller fängelse i max 6 månader.Jag kan tyvärr inte svara på vad en eventuell domstol kommer att utdöma för straff, då denna bedömning beror på omständigheterna i det enskilda fallet och vad åklagaren lyckas bevisa. Jag vågar dock gissa att det inte är sannolikt att något fängelsestraff kommer att utdelas, då straffvärdet inte verkar vara ovanligt högt, samt på grund av att du är tidigare ostraffad. Mer troligt är att påföljden kan bestämmas till villkorlig dom och dagsböter.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga, hör gärna av dig om du undrar något annat.Vänligen,

Valaffischer och hets mot folkgrupp

2014-09-20 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Under valrörelsen inför 2014 års val var ett av Sverigedemokraternas huvudbudskap att "Stoppa det organiserade tiggeriet". Det finns inget som visar på att romernas tiggeri är organiserat (snarare tvärtom!). Jag skulle därför påstå att SD har gjort sig skyldiga till förtal. Detta speciellt i ljuset av att många romer har fått utstå kränkningar på grund av denna kampanj.Går det att polisanmäla SD för förtal i detta fall? Måste romerna själva göra det i så fall eller kan en utomstående göra det?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för missaktning utgör förtal enligt brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 §. Som förtal räknas dock bara uttalande som riktas mot en utpekad fysisk person, vilket innebär att det inte är ett brott att förtala vissa grupper av människor eller organisationer och företag etc. Sverigedemokraternas kampanj kan på grund av detta inte falla inom förtalsbestämmelsen.Ett annat brott som ligger nära till hands i detta sammanhang är hets mot folkgrupp enligt BrB 16 kap. 8 §. Som hets mot folkgrupp räknas uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Hets mot folkgrupp är ett yttrandefrihetsbrott, vilket innebär att justitiekanslern (JK) är ensam åklagare i dessa fall och väcker endast åtal om det kan förväntas leda till fällande dom. JK mottog ett flertal anmälningar angående den aktuella kampanjen i somras, men valde då att inte väcka åtal. JK ansåg att kampanjen inte visade på hot eller missaktning mot en folkgrupp, då JK inte ansåg att den anspelar på gemensamma drag hos en grupp. Att återigen polisanmäla Sverigedemokraterna för denna kampanj kommer därmed att vara fruktlöst.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Giftorättsgods med lån

2014-09-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej vid skillsmässa: Jag ägde en bil innan äktenskapet som jag under äktenskapet sålde och köpte en ny bil. Pengarna från förra bilen lades in i den nya samt jag tog ett billån på resterande pengarna. Vid skillsmässa hur delar man upp bilen? Och lånet? Jag står själv på lånet. Jag funderar på att skriva in min fru som medsökande på lånet - då äger hon halva skulden och jag halva.
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga!Egendom som en make tar med sig in i äktenskapet blir så kallat giftorättsgods, om egendomen inte är enskild, se 7:1 ÄktB. Av din fråga kan jag inte tolka in att bilen var enskild egendom, och här jämför jag med 7:2 ÄktB. Detta betyder att bilen du ägde innan och förde med dig in i äktenskapet var giftorättsgods. Huvudregeln för giftorättsgods vid en bodelning är att dessa läggs samman i en egendomsmassa där skulderna dras av och egendom fördelas därefter lika mellan makarna. Vardera make har sin del av giftorättsgodsen som ingår i massan. För att förtydliga detta ska jag ge ett exempel: Om make A har 100kr efter avdrag för skulder och make B 300kr efter avdrag för skulder är egendomsmassan 400kr (300+100) som ska fördelas mellan makarna, 200kr var, se 11:3 ÄktB.Den nya bilen räknas således också som giftorättsgods, där du och din fru äger olika andelar då ni betalat olika mycket.Om ni hade ägt halva bilen var, skulle halva bilens värde räknas in i din respektive din frus giftorättsgods. Skulderna hänförliga till bilen delas upp på motsvarande sätt om ni tagit lånet till lika stora delar tillsammans.Då du har betalat mer av bilen äger du en större andel av den och i ett sådant fall är det den andelen av bilen du äger som tas upp som en tillgång på din sida av giftorättsgodset.Eftersom att bilen inte kommer vara det enda som förs med in en bodelning, är det dock omöjligt att säga hur bilen de facto delas upp, då det jag skrivit ovan rör egendomen i pengar räknat. Eftersom att uppdelningen av egendomsmassan skett i monetära tal, är det först vid den så kallade lottläggningen som den faktiska uppdelningen av den fysiska egendom sker. I första hand har en make rätt att få den egendom denne önskar, 11:7. Dock är det den make som har störst andel av giftorättsgodset som får välja vilken egendom denne ska avstå så att summan av bodelning blir hälften var. Om du då i en bodelning för med dig mer egendom in i den egendomsmassa som ska hälftendelas får du avgöra vilken egendom du ska avstå till förmån för din fru, se 11:7 & 9. Vill man inte avstå någon egendom alls, kan motsvarande summa betalas i pengar.Jag måste också upplysa dig om att samtliga av dessa regler som rör vad som ska ingå en bodelning är dispositiva, vilket innebär att de endast aktualiseras om ni inte kan komma överens om hur ni ska göra med egendomen vid en äktenskapsskillnad. Med andra ord är det helt upp till er, så länge ni kan komma överens, att avgöra vad ni ska göra med bilen om ni går skilda vägar. Hoppas jag tydligt svarade på ditt svar. ÄktB finner du här. Har du fler frågor tveka inte att höra av dig.Med vänlig hälsning,

Fråga om skuldebrevs giltighet och fordringars laga grund

2014-09-20 i Fordringar
FRÅGA |Jag är sambo sen 1 år tillbaka och vi planerar vårt liv ihop och har nyligen köpt en gemensam lägenhet så allt ser ljust ut. Nu har hans exfru börjat ställa till problem.Hon påstår att han är skyldig henne pengar och en ganska stor summa,160 000 kr. De har gjort en bodelning och enl det dokumentet fanns det inga skulder åt något håll. Hon säger att det va min sambos fel att det blev en skilsmässa och då ska han betala henne kompensation tex för att de inte fick vad de ville för deras gemensamma gård och då ska han betala mellanskillnaden till henne samt att han ska ge henne tillbaka en del av pengarna vann i lotto si så där 25 år sedan Deras gemensamma hus hade hon redan lämnat och han kämpade ensam med kostnaderna i 9 månader innan mäklaren hittade en köpare.Trotts att de inte fick vad de ville ha så va de tvungna att sälja då han inte hade ekonomiska möjligheter att stå för kostnaderna ensam och hon inte ville lösa ut honom heller men tyckte ändå att de skulle vänta med försäljningen tills de hittade en bättre köpare. Han hade heller inte någon aning om vad hon hade gjort med pengarna hon vann. Han gjorde aldrig några anspråk på de på den tiden utan hon fick göra som hon ville med de men nu vill hon att han ska kompensera henne för att de pengarna har gått åt. Jag har sagt till min sambo att han ska bara strunta i hennes krav då de är helt orimliga men hon påstår att han har skrivit under ett skuldbrev i vittnens närvaro. Han har inget minne av något skuldbrev men är osäker ifall han hade full koll då det va mycket papper man skulle skriva under i samband med skilsmässan och bodelning men några vittnen har han inte träffat i alla fall och han vet inte ens vilka vittnen i så fall skulle kunna vara. Kan det vara möjligt att förfalska en namnteckning och sen skaffa falska vittnen? Han är så rädd för henne och orolig att hon kan göra något som försvårar umgänget med barnen så han är nästan beredd att försöka betala bara för att inte riskera att hamna i rätten i fall hon försöker dra honom inför rätta.Hon jobbar inom Landstinget så han är orolig att dessa så kallade vittnen är några av hennes arbetskollegor och då kanske han inte har en chans i en ev rättegång ifall dessa vittnen anses mer trovärdiga än han.Vi tror att Hon vill bara hämnas då hon inte ville skiljas men han stod på sig. Detta hände innan vi träffades och det fanns ej heller någon tredje part inblandad utan hans känslor hade bara tagit slut men det ska väl inte någon i dagens Sverige straffas för och jag tycker det skulle vara högst orättvist om han tvingades betala bara för att han ville komma undan hennes terror i äktenskapet. Jag vet dock att hon skulle mycket väl kunna vara kapabel att dra honom inför rätta bara för att jävlas.Min fråga till dig är huruvida vi ska låta det gå till rätten i så fall eller betala innan? Vilka möjligheter har hon driva genom den av henne påstådda skulden i rätten.Hon kan väl i rimlighetens namn inte kunna rättfärdiga dessa krav inför rätten,eller?
Filip Redin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående din sambos exfrus krav på kompensationDe kompensationsanspråk som din sambos exfru har framställt låter ganska märkliga och grundlösa. Det är exempelvis inte möjligt att med stöd av någon lag kräva kompensation med hänvisning till att det var den andre makens ”fel” att äktenskapet upplöstes. Beträffande den 25 år gamla lottovinsten så betraktas den som utgångspunkt ha utgjort deras gemensamma egendom, förutsatt att de var gifta vid tidpunkten då den erhölls. Även i annat fall krävs att hon genom uppvisande av avtal kan bevisa att hans rätt att disponera delar av vinsten var villkorad (t ex av att han senare skulle betala tillbaka). Dessutom är det så pass länge sedan att hennes möjligheter att kräva tillbaka några pengar har preskriberats. Skulder preskriberas 10 år efter det senaste kravet på betalning framställts, och kan därefter alltså inte längre drivas in med stöd i lag (2 § Preskriptionslagen).Vid en bodelning är det vidare så att om den ena maken vill sälja den gemensamma bostaden så ska huset bjudas ut till försäljning. Den andre maken kan i sådant fall naturligtvis istället välja att ”lösa ut” den förste makens andel. Om hen däremot inte har råd att göra detta säger lagen att fastigheten på den ene makens begäran ska bjudas ut till försäljning och säljas till det pris som marknaden är beredd att betala vid det aktuella tillfället. (6 § lagen om samäganderätt). Att din sambos exfru tyckte att försäljningspriset var för lågt grundar således inte heller någon rätt till ersättning från honom.Angående skuldebrevetOm det faktiskt visar sig vara så att din sambo har undertecknat ett skuldebrev så är utgångspunkten att ett betalningskrav med stöd av skuldebrevet är giltigt. Låt dock gärna en advokat granska det först om ni är osäkra.Det faktum att din sambo inte alls kan minnas att han skrivit på något skuldebrev ger dock anledning att misstänka att något inte står rätt till! Om hon nu åberopar skuldebrevet bör hon åtminstone kunna visa upp det. Begär att få en kopia av det skickat till er. Om hon bluffar om skuldebrevets existens så kommer detta bli tydligt vid en sådan förfråga. Om hon istället skickar ett skuldebrev så kan ni därefter ta ställning till huruvida det verkar vara äkta eller falskt. Om ni är osäkra vill jag återigen rekommendera att ni konsulterar en advokat. Ni kan enkelt boka tid för rådgivning hos specialiserade jurister som Lawline samarbetar med genom att klicka till höger på denna sida.Om skuldebrevet är falskt ska ni absolut inte betala, utan bestrid då istället skriftligen alla krav, även om hon mot förmodan skulle dra det till domstol. Ni bör i sådant fall också göra en polisanmälan om försök till bedrägeri (9 kap. 1 § och 23 kap. 1 § Brottsbalken) och urkundsförfalskning (14 kap. 1 § Brottsbalken). Detta kommer förmodligen avskräcka henne från att gå vidare med ett falskt krav till domstol. Om det går att styrka brott riskerar hon även att dömas till böter eller fängelse. Även eventuella ”vittnen” som undertecknat ett uppdiktat skuldebrev gör sig skyldiga till medhjälp till dessa brott (23 kap. 4 § Brottsbalken).SammanfattningDe krav på kompensation som din sambos exfru har lagt fram förefaller sakna laglig grund, såväl avseende ”skilsmässokompensationen” som lottovinsten och den sålda fastigheten. Beträffande skuldebrevet bör ni absolut inte betala någonting förrän ni åtminstone har fått se att det existerar i någon form! Om det visar sig finnas ett skuldebrev som din sambo faktiskt har undertecknat så är det som utgångspunkt giltigt. Om det däremot är uppdiktat med en förfalskning av din sambos signatur bör ni dels bestrida betalningsansvar (skriftligen), dels göra en polisanmälan om försök till bedrägeri och urkundsförfalskning. Sannolikheten att hon drar er inför rätta med ett falskt skuldebrev som ”bevisning” bör vara mycket liten. Hennes utsikter att vinna en tvist med ett falskt skuldebrev bör vara ännu mindre. Även i sådant fall bör ni dock fortsätta bestrida betalningskravet och anlita ett juridiskt ombud.KontaktOm ni har några frågor kring mitt svar som ni önskar få förtydligade är ni välkomna att höra av er direkt till mig via e-post till filip.redin@gmail.com.Vänligen,

Bouppteckning och arvskifte

2014-09-20 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Bouppteckningen efter vår far är nu klar och jag och min bror ska fördela arvet. Måste vi skicka in arvskifteshandlingen nånstans eller kan vi gå med den till banken och be dem fördela arvet mellan oss?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Bouppteckningen ska, inom en månad efter den upprättats, skickas till Skatteverket (20 kap. 8 § ärvdabalken). Hos Skatteverket registreras bouppteckningen och banker kan vanligen genom denna registrering få reda på arvskiftet. Vänliga hälsningar,