Samboegendom

2014-09-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Har en fråga om sambolagen.Köpte ett hus för rätt exakt 6 år sedan som jag själv flyttade in i. Efter några månader träffade jag en partner som flyttade in i huset. Vi fick rätt snabbt två barn.Vår gemensamma ekonomi har i princip bara bestått av min lön då min sambo nästan inte har någon inkomst. Jag har tagit flera lån på huset under tiden vi bott tillsammans och använt pengarna till renoveringar av huset. Alla lån har stått på mig samt betalats av mig. Nu, lite mindre än 6 år tillsammans har vi beslutat oss för att gå skilda vägar. Hur ligger det till med de huslån jag tog efter att jag träffat min sambo ? Kan de räknas som gemensamma eller tillhör de mig och mitt hus ? Anledningen till frågan är såklart att det blivit en tvist om hur den eventuella vinsten på huset ska fördelas. Tacksam för svar! Husägaren
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ett samboskap upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna om någon av samborna begär det. Som samboegendom räknas bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Eftersom du köpte din bostad innan ni ingick ett samboskap så är bostaden inte förvärvad för gemensamt bruk och räknas därmed inte som samboegendom. Vinsten från försäljningen av huset ska därmed inte delas mellan er. Som sambo ansvarar man dessutom för sin egen ekonomi. Din sambo har därmed inte något ansvar för de huslån som du har tagit, utan dessa tillhör dig och ditt hus.Ovanstående framgår av sambolagen 3 §, 8 § och 14 § som du hittar https://lagen.nu/2003:376Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Rätt att köpa till utannonserat pris?

2014-09-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har hittat en annons på blocket på en bil. Det pris som står är 345 och det står inget annat pris i annonsen. Har jag då rätt att köpa bilen till det priset eller kan han hävda att han menade 345.000?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bindande avtal uppkommer genom anbud och accept. För att räknas som bindande anbud måste det vara riktat till en bestämd adressat. Själva annonsen på Blocket räknas därmed inte som ett bindande anbud. Istället brukar sådana annonser kallas "utbud", vilket kan förstås som en invit att komma med anbud. När du som potentiell köpare sedan mailar och säger att du vill köpa bilen för 345 kr kan det ses som ett anbud. Först när säljaren har accepterat dessa villkor har ett bindande avtal uppkommit. Det föreligger därmed i nuläget ingen rätt för dig att köpa bilen för 345 kr.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Två hyresrätter samtidigt

2014-09-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Får man ha två hyresrätter samtidig/kontrakt i Stockholm? Eller får man ha en hyresrätt och en bostadsrätt?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga! Det finns ingen bestämmelse i lag som egentligen hindrar dig att ha två hyresrätter samtidigt. Det viktiga är att du alltid betalar hyran i tid, vårdar lägenheten väl och inte gör några otillåtna andrahandsuthyrningar. Vänliga hälsningar,

Andelsupplåtelse av fastighet

2014-09-15 i Fastighet
FRÅGA |Vad betyder den text som står i Jordabalken kap 7, §9 i praktiken?Kan en Samfällighet skriva nyttjandeavtal av mark utan arvode med grannfastighet?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. 9 kap. 7 § jordabalken innebär att det är otillåtet med upplåtelse av en andel i fastighet. Det är inte tillåtet att upplåta en fastighetsandel i samfälld mark eller att upplåta nyttjanderätt i en fastighetsandel. Detta betyder att en överenskommelse om sådan upplåtelse inte har sakrättslig verkan, det vill säga är överenskommelsen inte giltig gentemot en ny fastighetsägare. Dock är överenskommelsen giltig mellan de avtalade parterna (se prop. 1970:20 s. A 249). Skriver ni ett avtal om upplåtelse av nyttjanderätt i en fastighetsandel är det således endast giltigt för de avtalade parterna, och inte för nya fastighetsägare.Vänliga hälsningar,

Åtalsplikt

2014-09-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Min son är deprimerad, isolerad och risk för självmord. Han mycket arg på mig och vi hade mycket bråk hemma och han hotade mig. Jag försökte få hjälp hos vem som helst socialtjänsten, psykiatri, under en period hade kontakt med ungdoms behandling sen slutade med dem. Hela den tiden mer än ett år han mådde inte bra och han blev sämre och sämre. Jag anmälde honom några gånger till polisen för att han få hjälp. han blev inlagd enl. tvångsvård lagen. Diagnosen var djup depression men han vill inte äta medicin och efter 3 veckor blev utskriven. Hemma det blir samma situation hela tiden och jag ringde igen till polisen och och blev inlagd och dagen efter blev utskriven. Samma dag innan han blir utskriven jag till personalen jag kan inte ta ansvar om han komma hem och började igen berättelse till slut han hotad med en kniv man för att vi ringa inte polisen men han gjorde ingen och skadade inte någon den gången han blev häktade från polisen. Jag och min man sa till polisen att vi vill inte att få straff vill att han få hjälp dagen efter socialtjänsten fixade bostad med stöd för honom. Men idag ett brev kom från tingsrätt. Jag undrar om det kan blir domstol och straff för honom. Han 18 år och han mår inte bra. Han pratar inte med oss.Vänliga hälsningar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.I Sverige har åklagaren så kallad absolut åtalsplikt. Detta innebär att åklagaren är skyldig att väcka åtal om han eller hon bedömer att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som har begått det. Detta innebär i sin tur att inte heller den som har blivit utsatt för brott bestämmer vad som ska hända med utredningen. Det finns alltså inget som heter att man kan ”ta tillbaka en anmälan”. Åklagaren måste se till att brottet utreds, oavsett vad de inblandade tycker. I det fall som du beskriver verkar åklagaren ha bedömt att det finns förutsättningar för att bevisa att din son har begått en gärning som är straffbar enligt svensk rätt, troligtvis olaga hot, vilket är straffbelagt enligt brottsbalken 4 kap. 5 §, se https://lagen.nu/1962:700#K4P5 Det verkar som att denna händelse kommer att bli prövad av domstolen, som ska bedöma om åklagaren har lyckats bevisa att din son har begått ett brott och vilken påföljd han i så fall ska få. Din son har rätt till en offentlig försvarare i denna process. Jag kan inte svara på hur domstolen kommer att döma och vilket straff din son skulle kunna få. Jag kan dock säga att domstolen kommer att ta hänsyn till de psykiska problem som din son har haft, samt till det faktum att han är under 21 år.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Privat pensionsförsäkring i bodelning

2014-09-15 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning vid äktenskapsskillnad - Privat pensionssparandeHej! Hur hanteras privat pensionssparande vid bodelning i samband med skilsmässa? Min man och jag flyttade ihop 1989 och gifte oss 1994. Han menar att jag inte har anspråk på den delen han betalade in i sin pensionsförsäkring innan vi gifte oss. Stämmer det? Och hur räknar man exakt ut andelen i pensionssparandet som ingår i bodelningen? Tacksam för svar!
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Enligt huvudregeln i äktenskapsbalken 10:1, som du kan hitta här, ska makarnas giftorättsegendom ingå. Det är all egendom som inte gjorts till enskild genom t.ex. äktenskapsförord eller som villkor i ett testamente, se ÄktB 7:1-3. Från huvudregeln finns sedan ett antal undantag. Enligt ÄktB 10:3 ska allmän pension och tjänstepension som inte är överlåtbar inte ingå i bodelningen. Privat pensionsförsäkring ska dock i sin helhet tas upp i bodelningen oavsett när inbetalningarna har skett. Den privata pensionsförsäkringen ska värderas till det återköpsvärde den hade vid det datum då er ansökan om skilsmässa inkom till rätten minus den latenta skatteskuld som försäkringen belastas av. Dvs. den förväntade skatten som kommer att betalas när försäkringen ger utdelning.Det finns dock ett tillägg regeln som innebär att pensionsförsäkringen helt eller delvis ska undantas från bodelningen om det vore oskäligt med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållande och omständigheterna i övrigt om den ingick.Det tar sikte främst på den situation att den ena maken har allmän pension och tjänstepension medan den andra maken endast har privat pensionsförsäkring. I det fallet skulle den ena makens pension undantas men inte den andras, Hur mycket av den privata pensionen som i så fall ska undantas är svårt att säga, då det beror på många faktorer, men utgångspunkten borde vara att vardera make får undanta lika mycket pension.Vänligen,

Samägd fritidsfastighet med sambo

2014-09-15 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Jag planerar att köpa en fritidsfastighet med min sambo. Då jag kommer att stå för hela kontantinsatsen och vi kommer att dela på ett mindre lån vill jag skriva ett avtal oss emellan. Hur går jag tillväga och vad bör jag tänka på vid avtalsskrivning?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Jag kommer nu skriva lite generella tankar om fastigheten som jag kommer på. Eftersom att ni enbart är sambor och inte gifta, kommer en fritidsfastighet inte att ingå i en eventuell bodelning om ni skulle gå skilja vägar, då egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte utgör samboegendom, se 7 § sambolagen. Fastigheten utgör istället en samägd egendom i vilket ni blir ägare i lika stora delar, om ni inte avtalar om annat (eller vad som kan visas i domstol). Tillämplig lag för den samägda fastigheten är samäganderättslagen vilket bland annat innehåller en paragraf om tvångsförsäljning (6 §), där den ena parten kan framtvinga en försäljning av fastigheten hos KFM. Även detta är möjligt att avtala bort.Om ni gifter er kommer fastigheten att ingå i din respektive din sambos giftorättsgods till hälften delar var (eller den andel ni avtalar om). Den kommer då läggas ihop i en egendomsmassa där skulderna dras av för att sedan delas på hälften. Även här kan det vara klokt att ha frågan om äganderätten löst genom avtal. Vidare kan man avtala om att fastigheten inte ska ingå i giftorättsgodset genom ett äktenskapsförord som gör fastigheten till din (eller din sambos) enskilda egendom.En sak som jag också kommer att tänka på är eventuella dödsfall. Eftersom att ni inte är gifta kommer ni inte att ärva den andre, dvs fritidsfastigheten kommer inte att ärvas. Istället kommer den avlidnes arvtagare bli ägare till den andel som tidigare ägdes av den avlidne. Om det inte är reglerat i testamente kommer följden bli (om den efterlevande fortfarande vill ha kvar fastigheten) att den efterlevande får lösa ut dödsboet från fastigheten.Eftersom att jag inte vet vad du vill reglera i avtalet kan jag inte hjälpa dig ytterligare. Jag upprepar dock att fritidsfastigheten inte kommer att ingå en eventuell sambodelning så länge den endast används för fritidsändamål och inte som huvudsaklig gemensam bostad. Vid upprättandet av avtal som reglerar det jag skrivit om ovan, bör ni kontakta en praktiserande jurist. Behöver du hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserade på just dina frågor. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Hoppas mitt svar gjorde att du känner dig lite klokare,Vänliga hälsningar

Övertagande av hyresrätt sambor

2014-09-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera. Vi bor i en hyresrätt som vi flyttade in i tillsammans men bara han står på kontraktet. Han vill nu att jag tar mina saker och flyttar ut. Vi har ett gemensamt barn som jag har ensam vårdnad om och jag har sedan tidigare två barn som bor växelvis. Har han rätt att bara slänga ut mig? Han vägrar att byta den eller överlåta den med orden att jag ändå inte skulle bli bli godkänd av hyresvärden då jag varit långtidssjukskriven och nu har fått jobb med lönebidrag på 75% för hyran är så hög. Har jag några som helst rättigheter?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Vid bodelning har den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att överta hyresrätten från den andra om det med hänsyn till omständigheterna kan anses som skäligt, se 22 § Sambolagen. Om samborna har gemensamma barn så krävs det inte att det föreligger synnerliga skäl, vilket annars är fallet. Utan att veta mer om den specifika situationen skulle jag kunna klassa omständigheterna för att du ska få ta över hyresrätten som skäliga, vilket innebär att du då har rätt att få hyresrätten vid bodelning.Vidare ska den nya hyresvärden acceptera dig som ny hyresgäst, eftersom att du i ett sådant fall har fått hyresrätten genom bodelning, se 12:33 st 2 JB.Sambolagen finner du här.Jordabalken (JB) finner du här. Planerar du att gå vidare så föreslår jag att du tar i kontakt med en praktiserande jurist. Ett förslag är Familjens jurist som är specialist på bland annat samboförhållanden.Hoppas mitt svar var till någon hjälp.Mvh,