Fråga om retroaktivt underhållsbidrag

2014-07-29 i Underhåll
FRÅGA |En son, som snart fyller 21 år, begär retroaktivt underhåll från 18 år till nu. Vi har inte haft någon kontakt. Han har inte begärt underhåll tidigare. Jag har antagit att han inte gått i skolan och inte betalat något underhåll. Han säger nu att han "fortfarande går i skolan". Vad ska man gå efter för att i efterhand avgöra/dokumentera om han gått eller inte gått i skolan och vilka perioder det i så fall varit?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Underhållsbidrag regleras i 7 kap Föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381Enligt FB 7:2 så ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet om föräldern inte varaktigt bor tillsammans med barnet. Vidare anger FB 7:1 st. 2 så upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år. Går barnet i skola efter denna tidpunkt så är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till det att barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Enligt FB 7:8 får talan om underhållsbidrag fastställas för maximalt 3 år tillbaka i tiden. Det är alltså möjligt för barnet att begära ett retroaktivt underhållsbidrag. Det spelar alltså ingen roll att du och sonen inte har haft någon kontakt då underhållsskyldigheten följer av föräldraskapet. Huruvida sonen gått i skolan eller inte torde vara enkelt att kolla upp hos den skola han angiver ha gått på.

Försvinner domar efter avtjänat straff?

2014-07-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har en fråga angående domar och hur länge dom finns kvar för allmänheten att få se.Jag har en vän som e dömd och undrar, om han får fängelse och avtjänar sitt straff, försvinner domen då från tingsrätt, hovrätt och högsta domstol så att ingen kan få ta del av dom längre?? Elr hur lång tid tar detta innan dom försvinner
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!För att en dom ska vara tillgänglig för allmänheten krävs att den räknas som en offentlig handling vilket jag utgår från att den är. Ett domslut kan som huvudregel inte omfattas av sekretess, däremot kan domskälen göra det (43 kap 8 § 3 st offentlighets- och sekretesslagen, https://lagen.nu/2009:400). Att detta sker i praktiken är dock ovanligt.En offentlig dom försvinner inte bara för att personen som begått brottet avtjänat sitt straff. Domar från Högsta domstolen försvinner i princip aldrig och man får allmänt sätt räkna med att en dom från tings-och hovrätt finns tillgänglig att läsa för allmänheten i flera decennier.Vänligen,

Fråga huruvida muntligt avtal angående uppsägningstid gäller

2014-07-29 i Hyresavtal
FRÅGA |HejJag har hyrt en villa och hade skriftligt avtall med 3 månaders uppsägningtid. Hyresvärden hade givit mig muntligt avtal att jag skulle få 1 års uppsägningstid om hans barn skulle köpa huset. När dottern köpte huset hänvisade dem i hyresavtalet och sa att det som hyresvärden hade lovat gällde inte. Går det att göra något.
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!Ett muntligt avtal gäller men ett muntligt avtal är svåra att bevisa i en tvist. I det verkliga livet behöver ett sådant villkor vara nedskrivet i hyreskontraktet. Står det i hyreskontraktet att det är 3 månader är det detta som gäller. För att uppsägningen ska vara giltig, krävs det dock att uppsägningen görs skriftligen, eller muntligen och med ett skriftligt kvitto enligt Hyreslagen § 8 st. 1. https://lagen.nu/1970:994Hoppas du fick svar på din fråga och återkom om du har ytterligare funderingar. 

Ersättning för transport av vara vid reklamation

2014-07-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Har ringt Lidl o reklamerat en matvara för 254kr, vilket godtogs. Varan skall lämnas i deras butik och jag sa att jag ville ha reseersättning. Dock vill de inte stå för den kostnad jag får om 140kr för min färdtjänst. De vill ersätta med 18kr/mil, vilket skulle bli ca 44kr. Jag har ingen bil och kan inte heller åka kommunalt. Kunde jag det hade jag inte fått färdtjänst beviljad. Detta är ingen butik jag regelbundet besöker. Händer kanske 3ggr/år, då jag får åka med en granne. Vad gäller i mitt fall?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Av 30 och 32 §§ konsumentköplagen följer att köparen av en vara har rätt till ersättning för utgifter som föranleds av ett fel, förutsatt att inte felet berott på ett hinder utom säljarens kontroll (ung. ett oövervinnligt hinder som ej kunnat förutses).Vad beträffar kostnader för transport av vara anges i lagens förarbeten att köparen normalt får "finna sig i ett visst besvär till följd av de krav han gjort gällande på grund av ett fel" samt att "[praktiska] hänsyn talar för att köparen också får svara för t.ex. återlämnande av varan eller återtransport till säljaren vid hävning eller omleverans när det är fråga om en mindre vara". Emellertid anges därutöver att särskilda utgifter som ej hör till det normala skall ersättas av säljaren.Utöver det sagda måste såväl 34 § som 42 § nämnda lag beaktas då ersättningsskyldighetens storlek bestäms. Av förstnämnda paragraf följer att skadeståndet skall jämkas om det med hänsyn till säljarens ekonomiska förhållanden vore oskäligt; så torde knappast vara fallet här. Ej heller synes 42 § kunna föranleda någon nedsättning av skadeståndet då det i den enkom stadgas att den skadelidande är pliktig att "vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada". Att vänta åtskilliga månader för att kunna samåka med en bekant är knappast att betrakta som skäligt.Sammantaget bör Du således få ersättning för de särskilda kostnader din transport medför (förutsatt att felet ej legat utom säljarens kontroll). Vore Lidl inte villiga att samarbeta rekommenderar jag dig att kontakta din kommuns konsumentvägledare, vilken kan nås via Konsumentverkets hemsida.Konsumentköplagen finner Du här.Vänligen,

Arbetsgivare som inte betalar ut semesterersättning. Även fråga om anställningsavtal

2014-07-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hur gör jag för att anmäla ett företag som inte betalar ut semesterersättning? Jag har jobbat som timanställd för ett företag som tydligen aldrig betalat ut semesterersättning till någon av sina anställda under alla år de varit aktiva (20 år eller så). Jag har inte heller något anställningsavtal trots att jag vid upprepade tillfällen bad om att skriva ett. Varje gång sa de att de skulle fixa fram det men att de sedan glömt.
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Semesterersättning. Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning Semesterlagen 28 § https://lagen.nu/1977:480Din före detta arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig gentemot dig om denne inte följer semesterlagens regler, Semesterlagen 32 §. Du har även rätt till dröjsmålsränta enligt Räntelagen 6 §. Du har två år på dig att väcka talan enligt Semesterlagen 33 §. När det gäller anställningsavtal så anger lagen om anställningsskydd (LAS) 6 c § att arbetsgivaren senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta ska lämna skriftlig information till arbetstagaren. Informationen ska innehålla arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats. Vidare ska arbetsuppgifterna kort beskrivas och anställningsformen ska anges. Jag skulle råda dig att ta kontakt med din fd arbetsgivare och prata med denna om detta. Om arbetsgivaren inte tar tag i situationen bör du kontakta facket.

Underhåll till 20-åring som vill höja betyg

2014-07-29 i Underhåll
FRÅGA |Underhåll: Min dotter är 20 år, tog studenten I juni men vill höja sina betyg via vuxenutbildning till hösten. Vad gäller?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Av din fråga framgår inte om du med underhåll menar underhållsskyldighet eller underhållsstöd så jag tar upp bägge aspekterna!UnderhållsskyldighetBestämmelserna om underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1Av 1 § framgår att skyldigheten att betala underhåll pågår tills dess att barnet fyller 18 år, men att föräldrarna har en skyldighet att betala tills barnet fyller 21 år om det fortfarande går i skola (grundskola, gymnasium).I NJA 1990 s. 49 (Högsta domstolens rättspraxis) slås fast att om ett barn väljer att byta gymnasieutbildning trots att denne gått klart en linje har barnet rätt till underhåll (fram till dess att denne fyllt 21).Samma sak gäller om någon läser upp icke-godkända betyg på Komvux. Däremot har ett barn inte rätt till underhållsbidrag om denne endast vill höja sina betyg.Ni är alltså inte underhållsskyldiga enligt föräldrabalken.UnderhållsstödUnderhållsstöd kan ges till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. (http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/aedc85cb-45e6-446e-95dd-a40dfca56681/ll_forlangt_underhallsstod.pdf?MOD=AJPERES)Du säger att din dotter är 20 år och ni har alltså ingen underhållsplikt gentemot er dotter enligt detta.Hoppas du fick svar på din fråga!

Möjlighet att ta körkort efter olovlig körning?

2014-07-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! En bekant till mig har kört en EU-moped utan körkort och blivit stoppad av polisen. Straffet blev 1500 i böter. Nu undrar han om det påverkar hans möjlighet att få ett lämp så han kan skaffa vanligt körkort för bil? Hur lång tid måste det gå isf innan han kan få ett?Mvh Cecilia
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inget entydigt svar på din fråga utan utfallet kan variera från fall till fall. Transportstyrelsen kan i vissa fall besluta om ett ingripande utöver de böter som getts (exempelvis spärrtid). I sådana fall meddelar Transportstyrelsen om det.För att få ett svar hur det ser ut i just din bekants fall är mitt råd är att din bekant ringer till Transportstyrelsen och hör hur de bedömt i just hans fall.Vänligen,

Sambo vägrar bodelning

2014-07-29 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan, jag och mitt ex delade på oss och då han fortfarande har boende vill jag ha betalt för alla möbler vi har köpt ihop. Han total vägrar, vart ska jag vända mig?
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för din fråga!Du har rätt att begära att samboegendomen, i det här fallet bohag/möbler som förvärvats för gemensam användning, fördelas mellan er genom en bodelning. En bodelning skall genomföras på begäran av någon av samborna, och den andra sambon kan inte vägra att bodela, se lagtext https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Bodelningen är ett avtal som du och din f.d. sambo kan upprätta genom en överenskommelse. Om ditt ex vägrar att göra bodelning är mitt förslag att du kontaktar en familjerättsjurist som kan hjälpa er att genomföra en bodelning. Det finns även möjlighet att anlita en bodelningsförrättare att sköta bodelningen. Bodelningsförrättaren förordnas av domstol (vänd dig till din lokala tingsrätt) och betalas normalt av samborna hälften var. Det kan dock bli kostsamt, varför det bästa vore att så snart som möjligt kontakta en familjerättsjurist och försöka få till stånd ett bodelningsavtal. Din f.d. sambo kan alltså inte vägra att genomföra en bodelning. Hoppas att det löser sig för dig på bästa sätt!Vänliga hälsningar,