Fullmakt att förvalta dödsbo

2017-07-28 i Arvsskifte
FRÅGA |Får min man bevittna min underskrift när det gäller en fullmakt för dödsbo angående utbetalning av arv?
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) är huvudregeln att dödsbodelägarna gemensamt ska handha dödsboet. Det är dock möjligt för dödsbodelägarna att genom fullmakt lägga denna uppgift på endast en av delägarna, för att till exempel göra det smidigare och snabbare. En fullmakt som ger en av dödsbodelägarna rätt att representera dödsboet ensam behöver inte bevittnas. Det är alltså inte ett krav och det finns därmed inte heller några restriktioner angående vem som får bevittna fullmakten och inte. Om en fullmakt är bevittnad kan det däremot ge ett högre bevisvärde, samtidigt som det ger ett högre bevisvärde om den är bevittnad av en utomstående person än om den är bevittnad av din man. Att fullmakten är bevittnad är dock, som sagt, inte ett krav för att fullmakten ska vara giltig. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer med ett leasingavtal vid dödsfall

2017-07-27 i Avtal
FRÅGA |Min sambo har avlidit och har inga tillgångar. Han har ett leasingavtal på en bil. Vad händer med Det?
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar er förlust. Det finns inget allmänt svar, utan utgångspunkten får tas i avtalet där bindningstid och andra villkor kan vara av vikt. I vissa fall avvecklas avtalet och bilen lämnas tillbaka, medan det i andra fall kan finnas en "co-signer" som anses vara skyldigt att stå för resten av leasing-perioden eller så krävs dödsboet på hela avtalsbeloppet. I ARN 2006-3477 ansågs det inte vara oskäligt för ett tv-företag att neka dödsboet uppsägning av ett bundet avtal, något som sannolikt även är applicerbart i detta fall. Finns det inga tillgångar i dödsboet kommer skulden, i det sistnämnda fallet, dock inte att kunna betalas. För ett exakt svar på denna fråga råder jag dig att kontakta aktuellt företag. Med vänlig hälsning,

Vårdnadshavares principalansvar

2017-07-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son 9år är hemma hos en kompis och leker. Då föräldern säger att det är ok. Deras son föreslår att dom ska gälla sten och dyligt i avloppsbrunn. Min son hade aldrig visste inte vad det innebar. Vilket dom får ta ut spolservice för blir jag ersättningsskyldig då jag inte var i närheten. Vilken tillsyns skyldighet har den andra föräldern när dom är hos mig så måste jag verkligen vara med och kolla vad dom gör mvh anneli
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som vårdnadshavare har man ett så kallat principalansvar gentemot sina barn. Detta innebär att vårdnadshavare till barn som begått brott ansvarar för detta även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från deras sida (s.k. strikt ansvar). Skadegörelse är en brottslig handling och ersättningsskyldighet kan därför bli aktuellt i detta fall. Det saknar betydelse att din son var hos sin kompis i och med att principalansvaret är strikt (3 kap 5 § skadeståndslagen).När flera personer ska ersätta samma skada blir de vanligtvis solidariskt skadeståndsskyldiga, i ditt fall bör alltså ersättningen fördelas lika mellan dig och vårdnadshavarna till din sons kompis (6 kap 4 § skadeståndslagen).Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur gäller sekretessen inom socialtjänsten?

2017-07-27 i Sekretess
FRÅGA |Hej, Får socialtjänsten lämna ut information om en pågående LVU-placering till en förälder som inte är vårdnadshavare?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmän handling: Först måste jag redogöra för om det kan klassas som en allmän handling, det är enbart allmänna handlingar som eventuellt kan krävas att de ska lämnas ut. Reglerna för allmän handling finns i tryckfrihetsförordningen och man måste konstatera att det är en handling, att den är förvarad hos en myndighet och att den är inkommen till eller upprättad på myndigheten. (2 kap. 3-7 § tryckfrihetsförordningen). Det finns ett beslut om LVU placering och därmed är det en handling, alltså att det ska finnas i skrift eller bild. Handlingen ska också förvaras hos myndigheten där man begär ut den. Här utgår jag ifrån att beslutet eller informationen finns hos den myndighet där personen begär ut handlingen ifrån. Det sista kriteriet kan också anses uppfyllt då det är socialtjänsten som har gjort en utredning och därigenom har de upprättat handlingen. När vi konstaterar att en LVU-placering är en allmän handling måste man kolla på om det föreligger sekretess på handlingen.Sekretessregler som tillämpas:När det gäller socialtjänstens arbete finns det ett särskilt kapitel i offentlighets- och sekretesslagen som är vägledande, kapitel 26. Huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess gäller angående uppgifter om den enskildes personliga förhållanden. om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men (26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Det betyder att sekretess är grundregeln men man kan lätta på sekretessen om det är uppgifter som inte den enskilde lider men (olägenhet) utav. Med personliga förhållanden kan man tala om en persons bostadsadress eller eventuella sjukdomar.Sekretess gentemot föräldrar:Huvudregeln är att som vårdnadshavare träder man in i den enskildes ställe och kan bestämma över sekretessen. Däremot finns det en regel som gäller inom socialtjänsten som innebär att sekretess gäller angående ett barns vistelseort också mot ett barns föräldrar eller annan vårdnadshavare om det är ett beslut enligt LVU och det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med omhändertagandet. (26 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen)Sammanfattning:Som förälder kan man hindras att ta del av information gällande en LVU placering om det är det bästa för att placeringen ska vara lyckad. Och är man inte vårdnadshavare hindras man få ut sådan information som kan vara till skada för barnet enligt huvudregeln att sekretess gäller inom socialtjänsten. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Fråga om orubbat bo och särkullsbarn

2017-07-27 i Särkullbarn
FRÅGA |En god vän till mig har blivit änka nu. Den avlidne maken har två söner i ett tidigare äktenskap. Makarna har skrivit ett testamente där den efterlevande skall sitta i orubbat bo tills båda är döda. Gäller testamentet eller måste särkullbarn få ut sin arvslott?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Att en efterlevande maka har rätt att sitta kvar i orubbat bo betyder att hon har fri förfoganderätt till all den avlidne makens egendom, fram till sin egen bortgång. Deras arvingar får vänta på sin del tills båda makarna gått bort. Särkullsbarn har dock enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) rätt att direkt få ut sin laglott efter en förälders död (vilket är halva kvarlåtenskapen efter den avlidne maken). Denna rätt går före testamente. Särkullsbarn kan välja om de så vill att ta ut sin arvslott först efter att även den efterlevande makan går bort, och på detta vis låta den efterlevande maken sitta kvar i orubbat bo, 3 kap 9 § ärvdabalken. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Påföljd när butik ej vill ingå ett avtal

2017-07-27 i Avtal
FRÅGA |Önskar förtydligande om juridiskt förhållande mellan butikskedja, butik, butikchef, kassaexpedit och kund med avseende på köpeavtal och avtalsfrihet vid transaktionen mellan kund och kassaexpedit i kassan i detaljhandel. Mer specifikt, vilka påföljder kan parterna riskera då en kassaexpedit på grund av kunds uppträdande vägrar genomföra ett köp, medan det föreligger en risk att kund kommer använda ovidkommande diskrimineringsargument som explicit eller implicit hot för att få genomföra köp.
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns flertalet olika företagsstrukturer och det finns går således inte någon allmän behörighet för enskilda butiker, butikschefer eller expediter. Det som går att, mer allmänt, konstatera är att kassaexpediter har en sk. ställningsfullmakt i.o.m. sin anställning, vilket innebär att de får ingå avtal för företaget inom butikens normala verksamhetEtt avtal kräver ett "anbud" från en part och ett "accept" från den andre parten för att anses vara fullbordat. I butiker finns det, normalt, prislappar vid varor, dessa är att se som "utbud" och inte som ett "anbud". Det är alltså kunden som vid kassan ger ett anbud om att köpa en vara för det utannonserade priset och upp till försäljaren, oftast en kassaexpedit, att acceptera anbudet. Det föreligger aldrig tvång för ett företag att acceptera ett anbud, utan avtalsfriheten medför dels en frihet att ingå avtal, dels en rätt att avstå från att ingå ett avtal. I de flesta fall är det dock, givetvis, i butikens bästa att acceptera anbudet och således ingå avtalet. En butik, eller företaget, kan inte hållas juridiskt ansvarig för att ha vägrat ingå ett avtal, så länge de inte begått ett lagstadgat övertramp som t.ex. lagstadgad diskriminering i diskrimineringslagen (bl.a. kön och etnicitet). Här får en bedömning göras i det enskilda fallet, men har en kund uppfört sig ohövligt eller olämpligt torde det vara svårt för hen att vinna gehör för en diskrimineringsanmälan. Kassaexpediten skulle säkert kunna anses missköta sina arbetsuppgifter, och tills sist sägas upp, om hens avtalsvägran förekommer ofta och sker utan grund, men för ett enskild fall torde inga följder bli aktuella. Med vänlig hälsning,

Vad innebär underhållsskyldighet?

2017-07-27 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min fru ska skilja oss och vi har en tvååring. Jag har fått flytta ut från hyreslägenheten och nu undrar jag vilka eventuella fordringar min fru kan ha på mig? Kan ni berätta lite kort om så kallad försörjningsskyldighet och underhållskyldighet? Vilket av dessa har jag skyldighet att betala och hur stor är summan?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Försörjningsskyldighet och underhållsskyldighet är i grunden samma sak. Försörjningsskyldighet är ett annat ord för den underhållsskyldighet som framgår av Föräldrabalkens 7 kap. 1§. Underhållsskyldigheten innebär att du och din fru är skyldiga att se till att erat barns behov är uppfyllda. Enligt Föräldrabalkens 7 kap. 2§ innebär underhållsskyldigheten att du är skyldig att betala så kallat underhållsbidrag för ditt barn om du inte har vårdnaden och inte heller bor med barnet, eller om ni har gemensam vårdnad om barnet men barnet bara bor hos din fru. Du och din fru kan själva avtala om hur mycket du ska betala i underhållsbidrag. Om ni inte kan komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara kan storleken istället bestämmas i domstol. Försäkringskassan och Konsumentverket har tagit fram flera schablonbelopp för hur mycket barns behov i olika åldrar generellt kostar. När underhållsbidraget räknas ut ska också hänsyn tas till din och din frus inkomster. Om du tjänar mycket mer än din fru kan du alltså blir skyldig att stå för en större del av barnets underhåll vilket innebär att du får betala ett högre underhållsbidrag. Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du vill läsa mer om din och din frus underhållsskyldighet kan du gå in på Försäkringskassans hemsida, den hittar du här. Det går också givetvis bra att vända dig till oss på Lawline igen om fler frågor dyker upp. Vänligen,

Skyldighet att betala fakturaavgift vid retur?

2017-07-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Får ett företag ta ut fakturaavgift om jag gör en full retur av en order (endast en vara) köpt online? Att jag ska betala returfrakten förstår jag, men även en fakturaavgift?Vänligen,Ludde
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din situation regleras av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (här). Enligt nämna lag ska näringsidkaren betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren, om konsumenten väljer att utöva sin ångerrätt (2 kap 14 § - här). Detta innebär att prestationerna enligt avtalet ska gå åter, vilket inkluderar fakturaavgiften som köparen enligt avtalet var skyldig att betala.Sammanfattningsvis ska företaget alltså återbetala fakturaavgiften om du som köpare väljer att utöva din ångerrätt.Vänligen,