Möjlighet säga upp hyresavtal pga att tidigare hyresgäst ockuperar

2014-04-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Min dotter har skrivit på ett hyreskontrakt på en lägenhet som hon skulle få hyra från 1 april. Tyvärr hände saker vilket gjorde att hon var tvungen att säga upp kontraktet redan innan hon hann flytta in. Hyresvärden undrade om hon ville ha nycklarna till lägenheten de tre månader som har uppsägning, men hon tackade nej. Vi har nu märkt att den hyresgäst som haft lägenheten bor kvar, efter en vecka in i april. Dottern frågade då hyresvärden om det var riktigt "att hon betalar hyra, fast lägenheten ej är lämnad av den gamla hyresgästen". Hon fick till svar att "ja så kan det bli ibland - han har ej tömt lägenheten och ej heller lämnat in nycklar. Min dotter har ju ej för avsikt att flytta in, men då hon får stå för hyran tycker vi att det ej känns rätt. Hyresvärden har sagt att hon ska få tillbaka pengar för de dagar hon ej kan nyttja lägenheten. Är detta korrekt eller kan vi kräva att kontraktet bryts. Tacksam för vägledning i detta ärende. Vänliga hälsningar Pia Arias
Miranda Lymeus |Hej!Reglerna om hyra finns i Jordabalken 12 kap. Om den gamla hyresgästen inte flyttar ut i tid har den nya gästen rätt till skälig nedsättning av hyran under den tid som lägenheten inte kan användas (JB 12 kap. 14 §). Om situationen inte åtgärdas genast efter att hyresvärden har upplysts om den, så kan den nya hyresgästen ha rätt att säga upp lägenheten med omedelbar verkan (JB 12 kap. 14 § tillsammans med 11 § 1 st. 2 p. och 6 § 1 st.). Då måste dock det faktum att den gamla hyresgästen bor kvar vara av väsentlig betydelse för den nya hyresgästen. Vad som är väsentlig betydelse får avgöras från fall till fall, bland annat mot bakgrund av hur länge situationen har pågått och vad syftet med hyresavtalet är. Jag skulle tro att det faktum att din dotter inte har för avsikt att bo eller använda lägenheten gör att det inte kan anses vara av väsentlig betydelse för henne att den gamla hyresgästen bor kvar. I så fall får hon nöja sig med nedsättning av hyran under den tid lägenheten är helt eller delvis ockuperad.Lagrummen hittar du https://lagen.nu/1970:994.Med vänlig hälsning,

Underrättelse om kontaktförbud

2014-04-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag gjorde en anmälan om misshandel och sökte kontaktförbud. Hur får jag reda på om det blivit kontaktförbud? Tack på förhand!
Beatrice Rohdin |Hej, tack för din fråga!Som du säkert vet gör man en ansökan om kontaktförbud hos polismyndigheten eller åklagarmyndigheten. Det är åklagaren som beslutar om kontaktförbud enligt lag om kontaktförbud, se https://lagen.nu/1988:688 , men beslutet kan prövas av domstol ifall någon av parterna (du som sökande eller den som förbudet avser) begär det. Enligt 1 § förordning om kontaktförbud, se https://lagen.nu/1988:691#P1S1 , ska du som sökande underrättas om det beslut som fattas i ärendet, oavsett utgången i frågan. Om du inte har fått något besked än är det därför ett tecken på att inget beslut har fattats i frågan. Du kan alltid höra av dig till den myndighet som du ansökte hos för att få klarhet i vilken fas processen befinner sig i.Vänliga hälsningar,

Ärekränkning - förtal och förolämpning

2014-04-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande förtal/ärekränkning. Jag och mitt ex har en 3-årig son tillsammans. För 2år sen var jag otrogen mot honom och han har sedan dess bombarderat mig med elaka mail oh sms. Han har även vid flera tillfällen skrivit ut elaka kommentarer på facebook så att alla kunde läsa som jag genast tagit bort. Han säger att han vill att alla mina vänner ska veta vilket lögnaktigt luder jag är. Är det förtal eller ärekränkning?
Evelina Lund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med brottet förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning.Vidare krävs att det har lämnats en uppgift om dig, och inte bara ett värdeomdöme, som är ägnad att och att den typiskt sett kan utsätta dig för omgivningens missaktning. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Men det krävs att uppgiften lämnas till en utomstående person. När ditt ex har skrivit ut elaka kommentarer på Facebook kan det vara att se som förtal eftersom uppgiften då har lämnats till utomstående personer. Ditt ex, som i detta fall lämnat uppgift, kan inte dömas för förtal om han varit skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken. Ditt ex måste i sådant fall visa att uppgiften som lämnats är sann eller att det finns skälig grund att tro att det är sant. Du däremot måste kunna visa att ditt ex har skrivit detta på Facebook i syfte att misskreditera dig. Du skriver också att ditt ex har vänt sig till dig personligen via mejl och sms och då är det inte fråga om förtal eftersom någon uppgift inte lämnas till någon utomstående person. Däremot kan det var fråga om förolämpning vilket också är ett ärekränkningsbrott som är straffbart enligt brottsbalken 5 kap. Det speciella med denna typ av brott är att det är ett målsägandebrott. Det innebär att du som målsägande måste väcka åtal och driva målet till skillnad från många andra mål som drivs av åklagaren. För att nå framgång med ett åtal krävs att du kan visa att förtal enligt de kriterier som ovan beskrivits är uppfyllda. Om domstolen anser att förtal föreligger är straffet böter och om du i samband med att åtalet väcks även yrkar på skadestånd finns det möjlighet att erhålla ett sådant vid en fällande dom.Vänliga hälsningar, 

Indrivning av muntlig skuld - KFM

2014-04-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag har tidigare lånat ut pengar till en mycket när vän. Dock har det varit stora problem med att få tillbaka pengarna av honom. Det rör sig om en mindre summa pengar (mindre än 5000). Den missen som jag själv har gjort är att det inte skrevs något papper mellan oss när jag lånade ut pengarna. Dock har det vid flera tillfällen i våra skriftliga konversationer tagits upp angående skulden både att den är obetald och vilken summan är, vilket han bekräftat. Jag har tagit kontakt med kronofogden för att eventuellt ta hjälp för att kräva in skulden. Vilket jag meddelat honom, detta har gjort att han nu säger sig komma "dra det till rätten". Jag undrar helt enkelt angående vilken rätt jag har dels att kräva in pengarna genom kronofogden samt hur det brukar fungera angående om ärenden dras till rätten och det inte har skrivits papper mellan oss om skulden bara bekräftat vid fler tillfällen i skriftliga konversationer.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig med din fråga till Lawline!När det gäller avtal mellan två vänner om att låna pengar finns inga formkrav. Ett muntligt avtal är alltså lika bindande som ett skriftligt! Däremot har det betydelse i bevishänseende.För att kronofogden ska kunna hjälpa till att driva in pengarna (verkställighet) krävs att du har ett verkställbart beslut. Det kan bestå av antingen en dom där domstolen fastställt att din vän är skyldig dig pengar eller av ett utslag meddelat av KFM efter att du ansökt om betalningsföreläggande.Hur en ansökan om betalningsföreläggande går till kan du läsa mer om på KFM's hemsida men i korta drag får din vän ett brev från KFM med ditt betalningskrav. Vännen kan antingen 1) betala skulden till dig, 2) godkänna skuldförhållandet/inte höra av sig alls (i vilket fall KFM meddelar utslag som de sedan kan hjälpa till att driva in) eller 3) bestrida skuldförhållandet.Om du har tur sker något av de två första alternativen. Om din vän istället bestrider skulden har du möjlighet att ta saken vidare till domstol om du vill. KFM lämnar då över ärendet till tingsrätten.Om ni väl hamnar i domstol är det bra om du har bevis som styrker att det faktiskt rörde sig om ett lån, när det skulle betalas tillbaka etc. Om du har kvitto på utbetalning, något vittne som kan styrka skuldförhållandet och dessutom skriftliga konversationer där vännen bekräftar skulden anser jag att du har bra underlag för att få en dom till din favör. Med en sådan dom kan KFM hjälpa dig att driva in skulden om vännen ändå skulle vägra betala.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Mer info om betalningsföreläggande hittar du här: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlMvh,

Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

2014-04-23 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt vuxna barn och dennes ex ligger i en mycket infekterad vårdnadstvist sedan ett par år tillbaka. Exet har fått vårdnaden, grundat på helt felaktiga uppgifter. Jag undrar vad jag kan göra för att få träffa mitt barnbarn, 8 år, som jag inte fått se på över ett år nu!
Evelina Lund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt föräldrabalken får domstolen, i samband med en vårdnadstvist, på talan av socialnämnden besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder, vilket tillexempel kan vara en mor- eller farförälder. Detta har sin grund i att det anses vara viktigt att barn har umgänge inte enbart med sina föräldrar utan också med andra personer som står dem särskilt nära. I föräldrabalken stadgas att vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med närstående så långt som möjligt tillgodoses. Du beskriver att du inte fått träffa ditt barnbarn på över ett år och i den mån detta bristande umgänge beror på att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar har socialtjänsten att verka för att vårdnadshavaren gör ett umgänge möjligt. Socialtjänsten kan då väcka talan i domstol och exempelvis kan det finnas anledning för nämnden att väcka talan, om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar och barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts. Jag rekommenderar dig att kontakta socialnämnden i din kommun så att de kan berätta på vilket sätt de kan hjälpa dig i denna situation. Vänliga hälsningar, 

Förtal utan uppsåt att misskreditera

2014-04-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag pratade med några vänner och alla skämtade med varandra. Jag drog ett dålig skämt om att en vän har porrsurfat på jobbet. Givetvis fanns det ingen sanning i det, det var endast ett skämt! Vännen är fritidsledare och menar att jag har skadat hans trovädighet hos ungdomarna han jobbar med. Nu vill han anmäla mig för ärekränkning. Det var inte min mening att han skulle ta illa vid sig, men det gjorde han. Kan jag straffas för detta? Och vad är straffet isåfall?
Evelina Lund |Hej och tack för din fråga!Med brottet förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Vidare krävs att det som sagts typiskt sett är ägnat att utsätta personen för omgivningens missaktning. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Men det krävs i princip att uppgiften lämnas till en utomstående person. Du säger att det inte var din mening att vederbörande skulle ta illa vid och för att du ska kunna dömas för brottet förtal krävs att den som anser sig blivit förtalad kan visa att den uppgiften som du lämnat har spridits i syfte att misskreditera dig. Det blir således en fråga om bevisning huruvida det går att visa att ditt syfte varit att skada personen. Straff för brottet förtal är böter.Vänliga hälsningar, 

Underhållsskyldighet vid utbytesår på High School

2014-04-23 i Underhåll
FRÅGA |Om jag tar ett utbytesår i USA och åker på high school. Är mina föräldrar försörjningsskyldiga under tiden som jag är där då? Jag snackar alltså om mat, kläder osv. Inte kostnaden för att åka dit osv...
Sarah Saajakari |Hej! Dina föräldrars underhållsskyldighet beror på hur gammal du är när du åker på ditt utbytesår. Är du under 18 år är dina föräldrar underhållsskyldiga. Det framgår av 7. kap 1 § 2st föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1 att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år. Underhållsskyldigheten sker efter vad som är skäligt, där man beaktar föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets behov. Man tar även hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner, 7 kap. 1§ 1st föräldrabalken.Vidare är föräldrar underhållsskyldiga efter att barnet har fyllt 18 år, om barnet studerar på grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig utbildning tills dess att barnet är 21 år fyllda. I praxis från HD har det framkommit att studier på High School inte är att beakta som "annan jämförlig utbildning", är du över 18 år under ditt utbytesår är alltså dina föräldrar inte underhållsskyldiga.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Med vänliga hälsningar,

Byte av fastighetsägare vid arrende

2014-04-23 i Arrende
FRÅGA |Vad händer med mig om markägaren säljer sin mark var jag arrenderar en tomt på livstid? M v h Carina
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Vid överlåtelse av fastighet gäller arrendeavtalet normalt mot nya ägaren om arrendeavtalet är skriftligt och tillträdet till arrendestället skett före överlåtelsen, enligt 7:13 jordabalken (se här). Arrendeavtalet fortsätter att gälla mot den nya fastighetsägaren enligt vad som är skrivet i avtalet. Då ert avtal sträcker sig över din livstid (vilket är ok enligt 10:2 jordabalken) kommer arrendet att fortsätta gälla under denna tid. Ägarbytet påverkar således inte din arrenderätt!Vänligen,