Barns skadeståndsansvar

2015-10-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! min son är 10 år och har råkat förstöra en väns telefon av misstag. Det är bara skärmen som gick sönder. Hur blir det nu? Är vi skyldiga att betala för ev skador som har förekommit? Tack!
Mattias Vilhelmsson |Hej!Barn kan likväl som vuxna bli skadeståndsansvariga. Skadeståndsansvaret bedöms enligt den allmänna regeln i 2 kap 1 § Skadeståndslag: det krävs alltså att din son har genom vårdslöshet eller uppsåt åsamkat person- eller sakskada. Eftersom det verkar vara fråga om ett misstag bör vi kunna utesluta uppsåt, i rätten skulle troligtvis frågan handla om din son har agerat vårdslöst ställas? Jag har för lite uppgifter för att kunna göra någon kvalificerad bedömning av det i nuläget. I 2 kap 4 § finns även en regel som innebär att en minderårig endast ska ersätta skadan om det är skäligt. Denna skälighetsbedömning är också svår att göra på de knapphändiga uppgifterna men att skadan uppkom på grund av ett "misstag" talar för att skadeståndet skulle kunna jämkas.Mitt förslag till dig är dock att ni håller detta utanför rätten, kollar med eventuella försäkringsbolag, försöker utröna vad det var som gjorde att mobiltelefonen blev skadad, för en dialog och försöker nå en samförståndslösning. Hör gärna av dig om du har några följdfrågor!

Laglott enligt testamente

2015-10-09 i Testamente
FRÅGA |Hej! I mina föräldrars testamente står det att jag har rätt till min laglott och resterande kvarlåtenskap tillfaller min bror. Innebär det att jag ärver 25% från arvslotten och min bror 75%? Tacksam för svar!
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Du har som bröstarvinge alltid rätt till din laglott när dina föräldrar avlider, och detta föreskrivs i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), 7 kap. 1 §, se här. Eftersom det i dina föräldrars testamente står att du har rätt till din laglott behöver du inte påkalla jämkning av testamentet för att utfå din laglott, eftersom testamentet i detta fall inte kränker din laglott. Om testamentet hade varit skrivet på ett sätt som gjort att du inte kan få ut hela din laglott ur kvarlåtenskapen, hade du behövt påkalla jämkning av testamentet för att få ut denna inom 6 månader från det att du tog del av testamentet efter någon av dina föräldrars bortgång (tänkte bara nämna detta för din vetskap).Laglotten är halva arvslotten. Din arvslott i detta fall är halva kvarlåtenskapen efter dina föräldrar då ni är två bröstarvingar. Detta innebär följaktligen att din laglott är, precis som du skriver, en fjärdedel och alltså 25 %. Resterande tillfaller då din bror eftersom testamentet är skrivet på det sättet. Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Säljarens ansvar vid fastighetsköp

2015-10-08 i Fel i fastighet
FRÅGA |HejJag sålde min sommarstuga i januari 2015. Köparen gjorde ingen besiktning av huset trots att mäklaren frågade vid flera tillfällen. Nu 9 månader senare får jag ett mail om att det har läckt in i badrumsväggen genom ett rör i taket. Röret har funnits där sedan drygt 15 år. Köparen hävdar att det är jag som ska stå för reparationen och säger att de, när de tillträtt, har haft en bekant som är bekant med hur en husbesiktning går till, som gått igenom och inte hittat något fel. Köparen skriver att " En besiktningsman lyfter ju aldrig på takpannorna och därför kunde detta problem inte upptäckas vid en besiktning".Jag svarade att jag ville ha en sekond opinion och fick till svar att skadan är bedömd av en snickare som anlitats av försäkringsbolaget. Kan ni förklara för mig om det är jag som ska betala?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att sommarstugan du sålt är en fastighet, alltså mark med en byggnad. I dessa fall finner man tillämpliga regler i jordabalken (JB).Vid köp av fastighet har köparen en undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § 2 stycket JB. Köparen får inte åberopa fel i fastigheten som köparen skulle ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten. Köparen kan behöva ta hjälp av en besiktningsman om köparen själv inte är kunnig i saken. Allt som köparen kan undersöka med hjälp av lukt, syn, känsel och hördel bör undersökas. Fastighetens skick och ålder kan föranleda att köparen bör göra en utvidgad undersökning av fastigheten. Misstänker man till exempel mögel för att man känner en doft kan man behöva undersöka dolda utrymmen och till exempel bryta upp golvet för att se efter.Säljaren svarar bara för dolda fel i fastigheten, fel som inte hade gått att upptäcka vid en undersökning.Det är svårt att avgöra om felet med röret hade upptäckts vid en undersökning. Det framgår inte i frågan hur sommarstugans skick är i övrigt, men jag tycker det låter som att köparen borde ha anlitat en besiktningsman. Då hade kanske felet upptäckts. Detta kan göra att det blir svårt för köparen att göra dig ansvarig för felet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett företag köpa ett bostadsarrende?

2015-10-08 i Arrende
FRÅGA |Kan ett företag köpa ett bostadsarrende?
Joakim Wahlgren |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Vid arrende av mark där bostadshus finns på marken rör det sig om ett bostadsarrende. Regler om denna arrendeform finns i 8 och 10 kapitlet i jordabalken som du hittar HÄR. Enligt huvudregeln i 10:7 1 stycket JB får inte arrendatorn upplåta nyttjanderätten till en annan utan jordägarens samtycke. I 10:7 2 stycket JB finns ett undantag från denna regel som ger arrendatorn rätt att efter den tidsbestämda avtalstidens slut överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren kan nöjas. Arrendatorn ska dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde innan arrenderätten överlåts. Jordägaren ska om han vill återtaga arrendestället lämna besked om detta inom en månad. Ett företag är om det är ett aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller föreningen en juridisk person och kan då sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i rättegång. Om det är en enskild firma är det personen som driver firman som ingår rättshandlingar. Det innebär att ett företag kan överta nyttjanderätten till ett bostadsarrende enligt ovan. Det förutsätter dock enligt ovan, jordägarens samtycke eller att denne erbjudits att själv återtaga arrendestället. Vidare kan företaget förvärva marken av jordägaren när förutsättningar för detta är uppfyllda. Hör gärna av er om jag kan hjälpa er med något annat eller om jag ska förtydliga mitt svar.Ha en fortsatt trevlig dag. Mail: Joakim.Wahlgren@lawline.seTelefon: 0735368144

Privat faderskapsutredning

2015-10-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur startar jag en faderskapsutredning rättsligt då socialstyrelsen i Solna komun ej gör det?Med vänliga hälsningar,Christian
Mattias Vilhelmsson |Hej Christian! Det är socialnämnden i din kommun som är skyldig att göra en faderskapsutredning om inte faderskapet kan fastställas genom den s.k. faderskapspresumtionen (innebär att om mannen är gift med kvinnan som föder antas mannen vara fader till barnet och faderskapet kan då fastställas direkt), se 2 kap 1 § Föräldrarbalken (FB).Mot den bakgrunden, och för att svara på din fråga: du kan inte som privatperson initiera och starta en faderskapsutredning, det är socialnämnden i din kommun som är skyldig att göra det (det är alltså en kommunal nämnd som det är fråga om). Du ska alltså inte höra av dig till socialstyrelsen (som är en statlig myndighet och har ingenting att göra med faderskapsutredningar), utan till socialnämnden (även kallad "familjerätten" i vissa kommuner).

Begreppet egendom

2015-10-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Har en fråga om formulering, när man skriver "erhålla all min egendom" innebär det både fast o lös egendom?Hälsningarcp
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga! Precis som du nämner finns det både fast och lös egendom. Fast egendom är jord vilket stadgas i 1:1 JB och lös egendom är allt som inte är fast egendom och kan exempelvis vara lösöre. Ordet egendom i sig själv är knuten till äganderätten. Det framgår inte i din fråga i vilken situation du önskar skriva formuleringen "erhålla all min egendom" men enligt min vetskap innebär formuleringen både fast och lös egendom. Egendom kan nämligen vara både fast och lös och när det inte nämns vilken av dem man syftar på ska således båda tolkas in i begreppet. Formuleringen kan dock vålla problem i framtiden, därför råder jag dig att vara så tydlig som möjligt med vad du vill få fram med formuleringen så att problem i framtiden inte uppstår. När det gäller juridiska formuleringar bör gemene man sträva efter att vara så tydlig som det bara går, det minskar nämligen antalet olika åsikter som kan uppstå kring en formulering. Hoppas jag kunde bringa en viss klarhet i frågan! Vänligen,

Ändring vid löneutmätning

2015-10-08 i Utmätning
FRÅGA |Jag har hamnat hos Kronofogden och de har genom löneutmätning dragit pengar varje månad. Enligt lag skall myndigheten ta hänsyn till om personen har ett läkarintyg. Jag har en assistanshund till min hjälp och som är utbildad signalhund, som man inte tar någon hänsyn till. Han är till ovärderlig hjälp tillsammans med hörapparater, kan jag fungera i vardagen. Han kostar betydligt mycket mer än en vanlig sällskapshund, en kostnad som jag inte längre kan bära. Även Tingsrätten har varit negativ. Tyvärr drabbas man för okunskap och ointresse bara för att de inte förstår vad som gäller. Så frågan är vad gör jag??Mvh Lennart Juhlin0708454128
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Utsökningsbalken är den lag som reglerar Kronofogdens verksamhet i sådana delar som t.ex löneutmätning. Lagen hittar du här. Jag utgår ifrån förutsättningarna i frågan att du vid beslutet om löneutmätning hade assistanshunden men du anser att Kronofogdemyndigheten inte tog hänsyn till behovet av hunden när beslutet om löneutmätning fattades. FörbehållsbeloppVid en löneutmätning har personen i fråga rätt till ett förbehållsbelopp, detta innefattar ett schabloniserat normalbelopp med tillägg för boendekostnader.Det finns möjlighet att vid beräkningen av ovanstående belopp beakta ytterligare kostnader pga sjukdom, t.ex för medicin och läkarbesök upp till högkostnadsskyddet. Andra kostnader kräver läkarintyg. Ändring av beslut Om det finns anledning ska ett beslut om löneutmätning ändras, se här. Denna ändring genomförs av kronofogden och är möjlig att genomföra under pågående löneutmätning pga faktorer så som ökad inkomst eller ökade utgifter som är berättigade att ingå i förbehållsbeloppet.Kronofogdens beslut om ändring gäller inte retroaktivt utan endast framåt i tiden, se rättsfall om detta här.Det är alltså viktigt att du vid ändring meddelar Kronofogdemyndigheten så de kan räkna om beslutet. Dessutom ska omprövning av alla pågående beslut om löneutmätning genomföras varje år. Oftast brukar Kronofogdemyndigheten innan en sådan omprövning begära upplysningar som om det är en ny utmätning som ska genomföras. Eftersom det är ett myndighetsbeslut har personen som är föremål för beslutet alltid rätt att yttra sig om ändringar som är till nackdel för denne. Överklagande av beslut Utan begränsning i tiden får ett beslut om löneutmätning överklagas, se här. När beslutet om löneutmätning överklagas hos domstol kan beslutet dessutom ändras retroaktivt. Personer som är föremål för löneutmätning kan alltså först begära ändring hos Kronofogdemyndigheten och därefter, om den begärda ändringen inte genomförs, överklaga själva utmätningsbeslutet till tingsrätten. Mer information hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida, se här. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vårdnadshavares samtycke för resa till Singapore

2015-10-08 i Alla Frågor
FRÅGA |hejmin brosdotter vill hälsa på mig i Singapore och hon är 17 år gammal kan hon resa utan föräldrars tillstånd ( föräldrarna är skilda) Kan hon åka med bara mammans tillstånd eller krävs bådas tillståndMed vänlig hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att din brorsdotters föräldrar har gemensam vårdnad för henne.Eftersom dottern står under sin mammas och pappas gemensamma vårdnad så har de tillsammans rätt och skyldighet att besluta i frågor om hennes personliga angelägenheter, exempelvis om hon får lov att fara iväg på en utlandsresa eller inte. Det har dock uttalats att kortare utlandsresor anses höra till de frågor som berör daglig omsorg och som den ena vårdnadshavaren ensam kan bestämma över, men det får anses som oklart om vad som är att avse som en kortare utlandsresa som omfattas av den dagliga omsorgen. Om resan inte uppgår till mer än 4 veckor så torde vistelsen vara att anse som en sådan kortare utlandsresa som den ena vårdnadshavaren ensam kan bestämma över (jämför SOU 2005:43 s. 698). Om någon av vårdnadshavarna motsätter sig utlandsresan och denna avses uppgå till mer än 4 veckor så innebär det sannolikt att dottern inte kan fara iväg, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:13 första stycket. Det är också värt att notera att flera flygbolag kräver förälders underskrift för att acceptera en sjuttonårig passagerare. Med vänlig hälsning