Möjlighet att undslippa bestraffning vid narkotikabrott

2015-03-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev stannad av polisen när jag körde bil, cirka 5 meter på en tom parkering. jag blev drogtestad och visade positivt för cannabis på blod och urinprov. I bilen så hittade polisen dessutom 2,05 gram cannabis och 0,38 gram MDMA. När jag blev uppringd av polisen och de frågade ifall jag ville erkänna till rattfylleri och ringa narkotikabrott så nekade jag. Jag har nu fått brev hem av tingsrätten och är kallad till huvudförhandling. Mina frågor är följande:Finns det någon chans för mig att inte dömmas för rattfylleri? Var ej påverkad när jag körde men rökte cannabis tidigare under dagen. Kommer det räknas som att jag innehaft narkotika bara för att polisen hittade det i min bil? Jag kan inte på något sätt motbevisa det.Är det möjligt att erkänna brotten och på så sätt slippa rättegångskostnaden? Även fast att jag fått hem en kallelse av tingsrätten.Ifall det är så att ni bara vill svara på EN av frågorna så skulle jag föredra den sista.Supertacksam för svar! Mvh Karl
Beatrice Walldov |Hej och tack för dina frågor!1.Finns det någon chans för mig att inte dömas för rattfylleri?Av din fråga framgår att du testat positivt för cannabis på blod och urinprov. Av narkotikastrafflagen 1 § p. 6 framgår att den som olovligen brukar narkotika döms om gärningen sker uppsåtligen till fängelse i högst tre år.I ditt fall är det tveklöst att du har brukat narkotika eftersom det hittats i kroppen på dig. För att du skall kunna dömas till ansvar för brottet krävs dock att du haft uppsåt till att du brukar narkotika. Genom tolkning av din fråga bör du iallafall ha haft insiktsuppsåt till att du brukat narkotika. Detta innebär att du är medveten om och förstår att den substans du tagit är narkotika. Det straffrättsliga beviskravet är att det skall vara ställt utom rimligt tvivel att brott begåtts, detta är troligen uppfyllt då du testat positivt för narkotika i kroppen. 2.Kommer det räknas som narkotikainnehav när polisen hittat det i min bil?Den som innehar narkotika kan dömas enligt narkotikastrafflagen 1 § p.6 om gärningen sker uppsåtligen till fängelse i högst tre år. Om du kan fällas till ansvar här beror på tolkningen av ordet ''innehav''. I ett rättsfall har Högsta domstolen uttalat sig om begreppet innehav. I fallet kom domstolen fram till att viss ledning bör hämtas i den civilrättsliga besittningsbegreppet. Den civilrättsliga tolkningen innebär att den som innehaft, eller haft rådighet över en sak (kunnat bestämma över den) anses ha den i sin besittning och är att betrakta som innehavare till den. Av avgörandet framgår även att domstolarna i brottmål är benägna att gå utöver vad som får anses gälla enligt det civilrättsliga besittningsbegreppet för att kunna fälla någon för ansvar på grund av innehav i brottmål. Narkotikan hittades i din bil, när du var i besittning av den (du körde den på en parkeringsplats), och detta bör därför anses vara ett narkotikainnehav. Är det möjligt att erkänna båda brotten och på så sätt slippa rättegångskostnaden?Eftersom du fått hem en kallelse till tingsrätten har åklagaren redan väckt åtal beträffande ditt brott och det är i detta skede inte möjligt att undslippa rättegången. För att processen skall bli så kort, och som möjligt bör du dock erkänna brotten i tingsrätten eftersom det även bör leda till en billigare process.Hoppas du är nöjd med dina svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hyresrätts förverkande - sexuell tjänst

2015-03-05 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som krävs för att bli vräkt för sexförsäljning i lägenhet.Kan en hyresvärd vräka en/säga upp kontraktet vid misstanke? Eller krävs det bevis? Om en annan hyresgäst kontaktar hyresvärden och säger att hon/han misstänker att jag säljer sex, kan hyresvärden vräka mig då? Kan dom vräka en vid misstanke? Eller om polisen misstänker utan bevis?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om en hyresvärd som har upplåtit en lägenhet för annat ändamål än prostitutionsverksamhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för prostitution så har denne en skyldighet att göra vad som skäligen kan begäras för att upplåtelsen ska upphöra. Om han uppsåtligen underlåter att göra detta och prostitutionsverksamheten fortsätter så kan hyresvärden dömas till ansvar för koppleri. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 6:12 andra stycket. Hyresvärdens handlingsskyldighet avser primärt att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid enligt Jordabalk (1970:994) 12:42 första stycket, punkt 9. Om det behövs kan hyresvärden också begära handräckning för att få hyresgästen att avflytta i samband med hyresavtalets uppsägning. Att göra en anmälan hos polis- eller åklagarmyndighet anses dock inte omfattas av hyresvärdens handlingsskyldighet.Om prostitutionsverksamheten inte kan styrkas med bevis så ställs inga krav på att hyresvärden ska agera. Hyresvärden har inte heller någon skyldighet att företa en egen utredning för att bevisa att lägenheten används för sådan verksamhet. Däremot kan han vid misstanke välja att göra en polisanmälan i syfte att polisen utreder saken. Om därefter polisens utredning styrker förekomsten av prostitutionsverksamhet i lägenheten så har hyresvärden en förverkandegrund och kan säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid i enlighet med nämnda Jordabalk 12:42 första stycket, punkt 9. Med vänlig hälsning

Köpa och sälja förstahandskontrakt till hyresrätt

2015-03-05 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag undrar om det är olagligt att betala/få betalt för att få förstahandskontrakt på en hyresrätt i följande fall - Det finns i dag flera ställen på internet där man kan byta hyreslägenhet mot någon annan person som också har en hyreslägenhet. Är det då olagligt erbjuda eller ta emot pengar när ett sådant byte genomförs - man kan anta här att en viss adress eller bostadens utformning är attraktiv i den mån att ena parten erbjuder pengar för att bostadsbyte ska ske.
Emma Ragnarsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga handlar om så kallade svartkontrakt. Först och främst kan konstateras att enligt 12 kap 35 § jordabalken får en hyresgäst byta lägenhet, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. I Sverige är det inte olagligt att köpa ett förstahandskontrakt, men du kan utsätta dig själv för en stor risk. Ofta ges inte något kvitto då det handlar om svarta pengar. Det finns inte heller någon garanti för att du faktiskt får behålla det kontrakt du har köpt. Du får heller inte tillbaka pengarna om du någon dag väljer att flytta ifrån hyresrätten. Däremot är det olagligt att sälja förstahandskontrakt. En hyresrätt får aldrig ha ett värde och enligt 12 kap 65 § jordabalken kan personen som säljer förstahandskontraktet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Anses försäljningen som en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt kan straffet bli hårdare. Om den som sålt kontraktet fälls i domstol har den som köpt en svartkontrakt rätt att få pengarna tillbaka samt behålla kontraktet. Sammanfattningsvis kan man säga att svartkontrakt inte är att rekommendera, vare sig för den som ska hyra eller den som hyr ut hyresrätten. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Avtalsbundenhet på Blocket

2015-03-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Jag la ut en annons på blocket och en person skrev till mig och sa att h*n var intresserad av att köpa boken. Jag svarar med att ge personen mina kontouppgifter och frågar om adressen. Sen svarar h*n igen och skriver att h *n hittat en annan bok. Vad har jag för rättigheter? Vi måste väl haft ett avtal som hon bröt?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis ska sägas att det inte är möjligt att med säkerhet säga huruvida något bindande avtal föreligger utifrån informationen i din fråga. Jag ska dock kortfattat försöka att förklara vad som krävs för att ett bindande avtal ska uppkomma.Ett avtal sluts i en situation som denna två led. Först lämnas ett anbud och sedan svarar motparten med en accept varpå ett bindande avtal sluts. Avtalsbundenheten inträder i två steg, först är anbudsgivaren ensidigt bunden av sitt anbud, därefter blir acceptanten bunden av sin accept. När båda parter härigenom är bundna uppkommer ett för båda parter bindande avtal.Först och främst bör sägas att en annons på Blocket i sig inte utgör ett anbud. För att ett avtal ska ha slutits krävs alltså att den förfrågan som du fått uppfyller kraven på ett anbud som är bindande för din motpart. Detta är tyvärr inte möjligt att avgöra utan att veta hur din motpart har uttryckt sig. Det är t.ex. skillnad på att uttrycka ett intresse av att träffa ett avtal ("jag är intresserad av att köpa din bok, hur mycket vill du ha betalt?") och att ge ett bindande anbud ("jag vill köpa din bok för x kronor"). Om det meddelande som du fick var att anse som ett anbud har ett avtal troligen slutits i och med ditt svar (jag skriver "troligen" då även detta är beroende av hur du uttryckt dig).Har ett avtal slutits är detta som framgått ovan bindande för båda parter. Ingenting i din fråga tyder på att det skulle föreligga någon grund för hävning och du kan då kräva att din motpart fullgör avtalet genom att köpa boken. Med tanke på att det inte är helt säkert att ett avtal föreligger är det dock enligt mig bättre att vänta in nästa köpare än att lägga tid och energi på att ge sig in i en tvist angående detta. Hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,

Strikt ansvar för hund

2015-03-05 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag har blivit attackerat av en lös hund på min arbetstid , hunden sprang efter mig mer än 200 m tills ägaren tog honom... jag fick panik ock chock i rädsla . efteråt fick jag blödning i under livet och försätt hela dagen ..jag var helt förstörd kunde inte fortsätta jobba blev jag sjuk skriven två och en halv dag .. jag undrar får jag hel lön? skadestånd ? eller nån annan rättighet mvh Gashaw
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Hundägare har strikt ansvar för sina hundar, vilket innebär att de ansvarar för både eget och annans vårdslösa beteende som leder till skador. Detta strikta ansvar uttrycks i 19 § 1 st. lagen (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter. Enligt bestämmelsen så ska hundägare ersätta skador som uppkommer pga. eget eller annans vållande. Se 19 § tillsynslagen, https://lagen.nu/2007:1150#P19S1Den skadedrabbade (Du) har rätt till ersättning för personskador, som omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysisk och psykiskt lidande av övergående natur. Se 5:1 skadeståndslagen (SKL), https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1Förlorad inkomst motsvarar skillnaden mellan den inkomst som du skulle kunna få in om skadan inte hade inträffat och den inkomst som du trots skadan har fått in eller beräknas skulle kunna få in. Se 5:1 2 st. SKL, https://lagen.nu/1972:207#K5P1S2Hoppas informationen var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

När är en bostad samboegendom?

2015-03-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har skaffat mig en bostad som inte till en början var tanken att tjejen skulle bo i, men allt eftersom så har vi beslutat att hon kan bo där tillsammans med mig.Om hon inte skrivs in i lägenheten utan blir mer inneboende utan att faktiskt betala hyra till mig, men man kommer överens att hon ska betala vissa fakturor. Kommer man runt sambolagen då? Dvs, slipper jag en bodelning vid en eventuell avbrott i förhållandet?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Med sambors gemensamma bostad och bohag menas enligt sambolagen (2003:376) om egendomen har förvärvats för gemensam användning enligt sambolagen 3 §, se här. Det är endast samboegendom som ingår i en eventuell framtida bodelning mellan dig och din sambo om ni skulle separera och upplösa ert samboförhållande och någon av er begär bodelning (se sambolagen 8 §). Din bostad (oavsett om det är hyresrätt eller bostadsrätt) kommer alltså att vara samboegendom och ingå i en eventuell bodelning om du när du skaffade bostaden hade som avsikt att ni skulle bo där tillsammans. Om så inte var fallet, vilket det verkar som eftersom din tanke inte var att ni skulle bo där tillsammans när du skaffade bostaden, så kommer den inte att ingå i en eventuell bodelning. Det beror alltså helt enkelt på om du skaffat bostaden för gemensam användning för dig och din sambo eller inte.Även om bostaden då inte kan ses som samboegendom så finns det dock ett undantag i sambolagen 22 § från huvudregeln. Denna paragraf innebär att även om det är du som har bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt utan att det är samboegendom, så kan din sambo ändå ha rätt att ta över bostaden om samboförhållandet upphör, under förutsättning att din sambo bäst behöver bostaden och att det är skäligt. Detta gäller främst om det skulle vara så att ni har barn ihop, men den kan under vissa förhållanden gälla även om ni vid en separation inte skulle ha barn om synnerliga skäl talar för att din sambo ska få ta över bostaden (till exempel om den är handikappanpassad för henne). Om det är en bostadsrätt som din sambo tar över om det uppstår en situation där sambolagen 22 § kan tillämpas, så ska hon ersätta dig för bostadens värde (detta med ersättning gäller inte hyresrätt eftersom den inte har ett ekonomiskt värde som bostadsrätt har). Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ingen risk för körkortsåterkallelse vid narkotikainnehav

2015-03-05 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Det är så att jag blev gripen med 5,5 g innehav cannabis som jag hade i bilen. Jag hade med mig detta för eget bruk för att prova på en fest. Jag har aldrig rökt cannabis förut. Jag fick lämna blodprov och urinprov och detta kommer visa att jag inte använt detta. Kan mitt körkort återkallas endast för innehav under prövotid utan att jag kört drograttfull.
David Ingvarsson |Hej!Ett innehav på 5,5g cannabis för eget bruk är att betrakta som ringa narkotikabrott. Det viktiga i ditt fall är emellertid att du inte använt narkotikan. För att ett körkort ska återkallas krävs någonting som tyder på att föraren är olämplig att framföra fordon. Av körkortslagen 5 kap 3§ 5 punkt framgår att körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren är opålitlig i nykterhetshänseende. Denna bestämmelse kan aktualiseras om någon återkommande påträffas påverkad av alkohol eller narkotika, det krävs således inte att vederbörande påträffas påverkad i trafiken. Att endast inneha narkotika torde dock inte vara grund för något återkallande av körkort. Jag förutsätter att den prövotid du nämner är den 2-åriga prövotid som löper efter nytaget körkort. Även under denna prövotid torde någon form av trafikfarligt beteende krävas för återkallande av körkort. Frågan om återkallelse av körkort i samband med ringa narkotikabrott har prövats i bland annat ett rättsfall från 1992 (NJA 1992 ref 1). I det rättsfallet erkände den åtalade att han brukat cannabis vid ett fåtal tillfällen, dessutom hade han ertappats med mindre innehav av cannabis vid 3-4 tillfällen samt ertappats med 250 gram cannabis i sin lägenhet några år tidigare. Trots dessa omständigheter ansågs inte förutsättningar föreligga för ett ingripande enligt körkortslagen. Mig veterligen gäller ovanstående praxis fortfarande och eftersom du gjort dig till skyldig till betydligt mindre lagövertramp än mannen i rättsfallet kan du nog vara lugn gällande ditt körkort.Mvh

Tillfälligt skyddat boende vid våld i hemmet

2015-03-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har haft en relation med en kvinna och vi köpte ett hus tillsammans. Jag har två minderåriga barn. Vi bodde allihop i huset i ca 7 månader. Redan tidigt i relationen visade hon tendenser till att vara onormalt svartsjuk och våldsam. Jag var tveksam till att köpa hus ihop med henne, men efter hon sökt hjälp inom psykiatrin så gav jag med mig med hennes löfte om att hon skulle flytta om det inte fungerade. Under tiden i huset blev hon mer och mer våldsam. Hon slog mig och försökte hålla fast mig. Hon kastade saker, dels på mig och dels i golvet, i diskbänken mm. Hon gick runt och smällde i dörrar och förde oväsen om nätterna och höll både mig och barnen vakna. Jag bröt med henne i januari och dagarna efter det fick vi inte en lugn stund. Jag kontaktade socialen som gav oss ett tillfälligt boende. Hon har fortfarande inte lämnat huset trots löften om det tidigare och trots att hon inte har ekonomi att bo där. Jag har ansökt om bodelningsförrättare men inte fått någon än. Vi måste lämna det tillfälliga boendet nu och vårt enda alternativ är att flytta tillbaka till huset. Det kommer vi göra imorgon. Vad kan jag göra om hon fortsätter att trakassera oss med våld och oväsen som gör att vi inte kan klara jobb och skola? Är det brottsligt att störa de man bor med på det sättet? Går det att tvinga henne att flytta?MvhPatrik
Märta Ahlén |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag ska börja med att redogöra lite allmänt för de lagar som styr sådana här situationer av våld i hemmet. Jag har tagit fasta på att det i familjen finns två minderåriga barn samt att kvinnan är våldsam mot dig – vilket givitvis kan få konsekvenser även för barnen.Det är socialnämndens ansvar att tillhandahålla tillfälligt skyddat boende för våldsutsatta, med utgångspunkt i regleringen i 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen, SoL, och 4 kap. 1 § SoL. Om skyddat boende som socialtjänstinsats finns en utförlig publikation från Socialstyrelsen, "Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende" som ger en god och detaljrik bild av rättsläget vid olika former av våld i hemmet. Socialtjänsten i kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda människor i kommunen allmänt sett får den hjälp och det stöd som de behöver (2 kap. 1 § SoL). Socialnämndens skyldighet att erbjuda stöd och hjälp till dem som är i behov av det innefattar att ge ett aktivt stöd till alla som utsatts för brott och deras närstående. Detta klargjordes efter förslag i socialtjänstlagens förarbeten (Regeringens proposition 2000/01:79, Stöd till brottsoffer, s. 35 f.) om införandet av en allmän regel om socialtjänstens ansvar gentemot brottsoffer och deras närstående.Socialnämndens uppgift att verka för att alla personer som utsatts för brott, och deras närstående, får det stöd och hjälp de behöver tydliggörs i 5 kap. 11 § första stycket SoL. Socialtjänsten ansvarar för att utifrån en utredning av den våldsutsattas och eventuella barns behov, bedöma vilken insats som är lämplig, till exempel i form av tillfälligt skyddat boende (Regeringens proposition 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, s.12).Som propositionens titel antyder används insatsen skyddat boende generellt för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Bestämmelse i 5 kap. 11 § omnämner särskilt kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående (andra stycket). Män liksom pojkar kan givetvis också vara i behov av insatsen skyddat boende i egenskap av offer för våld av närstående, förälder, av en kvinnlig eller manlig partner osv, även om de män som uppsöker hjälp är få i jämförelse med det antal kvinnor som söker hjälp. Män är brottsoffer på samma sätt som våldsutsatta kvinnor och Socialtjänstens ansvar omfattar naturligtvis även dem (prop. 2006/07:38 s. 10). Barn som utsatts för brott och barnets närstående berörs i bestämmelsens tredje stycke. Genom Regeringens proposition 2005/06:166, Barn som bevittnat våld har också beslutats att socialnämnden har att beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och kan ha ett stort behov av stöd och hjälp (fjärde stycket). Med verkan fr.o.m. den 1 januari 2013 har det slagits fast att ansvaret gäller för barn som bevittnat våld eller på annat sätt drabbas av brott av eller mot närstående. Med att ha "bevittnat våld eller andra övergrepp" avses huvudsakligen att ett barn har sett eller hört den brottsliga gärningen begås (a.a. s. 37). Därmed omfattas inte endast de fall då barnet sett våld eller andra övergrepp, utan även andra situationer när barnet t.ex. upplevt en pågående misshandel.5 kap. 11 § är emellertid inte någon rättighetsbestämmelse som enskilda brottsoffer och deras närstående kan begära och beviljas insatser med stöd av; den grundar i sig ingen rätt för enskilda. Insatser till enskilda, t.ex. i form av skyddat boende, ges istället med utgångspunkt i rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § (och i vissa fall 2 §) SoL – såväl för kvinnor och män som för flickor och pojkar. (Prop. 2006/07:38 s. 11). Med den här framställningen vill jag klargöra att våld mot dig och våld som barnen tvingas bevittna eller på annat sätt uppleva, under alla förhållanden är något som ni kan påkalla socialtjänstens uppmärksamhet på och kräva insatser för.Du frågar vad ni kan göra om kvinnan fortsätter att trakassera er med våld och oväsen och om det är brottsligt att störa de man bor med på det sättet. Det ska understrykas att vi måste vara väldigt klara med att särskilja vissa handlingar från andra när vi slänger oss med begreppet "brottsligt". Även om det inte går att hålla någon som brottslig – och inte heller går att få någon att flytta från sitt hem – därför att personen kastar (sina egna) grejer i golvet eller smäller i dörrar i det egna hemmet, och därigenom för oväsen om nätterna, är det oavsett tid och plats alltid en kriminaliserad gärning att handgripligen utöva våld mot en annan person (närmast misshandel enligt 3 kap. 5 § Brottsbalken, BrB). Så vad du ska göra om våldet fortsätter är givetvis att ta kontakt med polisen med en anmälan om brott (om du inte gjort det förut kanske det är läge att göra det om det skulle visa sig att våldet och trakasserierna fotsätter) och/eller begäran om att få förnyat skydd, stöd och hjälp. I det akuta skedet, tills socialtjänsten kopplas in (på nytt), har polisen ansvaret för att en person som uppsökt dem får skydd enligt 2 § p. 4 Polislagen. Du kan givetvis också på egen hand uppsöka ett skyddat boende och betala för vistelsen där. Du skriver att du har ansökt om bodelningsförrättare, vilket regleras i 17 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB. Bestämmelsen gäller även i samboförhållanden (26 § Sambolagen, SamboL). Bodelningsförrättare kan förordnas så snart det föreligger grund för att förrätta en bodelning. Lagkommentaren till bestämmelsen i ÄktB föreskriver att ansökan om förordnande av bodelningsförrättare bör vara tillräckligt; någon särskild utredning till styrkande av att makarna inte kan enas om en bodelning erfordras m.a.o. inte. Det finns ingen tidsfrist för när bodelningsförrättare ska ha utsetts men det finns alltså skäl att sluta sig till att det inte ska behöva ta någon längre tid. En bodelningsförrättare ska vid behov se till att en bouppteckning förrättas mellan makarna och har därvid möjlighet att ansöka hos domstol om att vite ska föreläggas och utdömas för det fallet make inte är medgörlig och t.ex. dröjer med att lämna ut nödvändiga uppgifter till denna (17 kap. 5 § ÄktB, vilken gäller i samboförhållanden, 26 § SamboL).Med detta vill jag illustrera att det finns medel för att snabba upp bodelningen, men ta det i beaktande att du och barnen i värsta fall har månader att vänta i avvaktan på att frågan om vem som ska överta bostaden slutgiltigt har lösts. Om situationen så som den såg ut innan ni lämnade hemmet fortsätter nu sedan ni flyttat tillbaka får du hålla det i minnet att du och barnen enligt ovan har rätt till skydd, stöd och hjälp – och tveka då inte att sök den igen.Jag önskar dig lycka till och välkommen att höra av dig till mig igen om du har följdfrågor eller behöver annan hjälp. Skulle du behöva juridiskt ombud att se till att dina intressen blir tillgodosedda i bodelningen har vi goda möjligheter att hjälpa dig även där.Vänligen,