Föräldras medgivande

2015-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Jag undrar om båda föräldrarnas medgivande behövs vid beslut om vaccinering? Jag och min man är oense kring vilka vacciner vårt barn ska ta. Vi är båda vårdnadshavare
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Som gemensamma vårdnadshavare har ni båda rättigheten och skyldigheten att i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det innebär att föräldrarna gemensamt ska fatta avgörande beslut och vara överens om vilka beslut som behövs för barnet, t.ex. att barnet ska få plats i en skola. Enligt socialstyrelsen måste vårdnadshavare informeras och deras samtycke inhämtas innan barnet vaccineras. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens får barnet inte vaccineras. Se http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vaccination/barnvaccinationer/allmantprogramOm du har mer frågor kontakta mig: musshh121@studentforum.oru.seMed vänliga hälsningar,

Hävande av faderskap

2015-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag undrar vad jag kan göra.Mamman vägrar att lämna dna på sina barn.Det så att jag tvivlar på att jag är pappa till barnen.jag har haft påssjuka 2 ggr i underlivet.jag är testad och det var 9% förmögenhet att bli pappa v.Mvh Roland.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Regler om fastställande av faderskap finns i 1 kap. föräldrabalken, som du kan hitta här. Enligt 1 § presumeras en man som är gift med modern vara barnets far. Om modern inte är gift fastställs faderskapet genom att mannen skriftligen bekräftar faderskapet eller genom dom. Socialnämnden ska enligt andra kapitlet utreda vem som är far till barnet, de ska bl.a. verka för att ett DNA test genomförs enligt 6 §. Om det inte fastställts att du är far till barnen och du inte tänker skriftligen bekräfta faderskapet måste modern eller socialtjänsten väcka talan om fastställande av faderskap vid domstol för att du ska betraktas som barnens far. Domstolen kommer då att ta ställning till om du kan vara barnens far.Om du nu juridiskt sett är barnens far har du enligt 3:1 FB rätt att väcka talan om hävande av faderskapet vid domstol.Vänligen,

Separationsrätt i konkurs

2015-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej-Jag står i begrepp att låna ut en stor trähäst som skyltmaterial till en nyöppnad affär. Hästen är värd ca 8 - 10 000:- men den har ett stort affektionsvärde för mig. Hur skyddar jag mig/den om affären kommer på obestånd/går i konkurs, så att hästen inte tillfaller konkursboet.Tacksam för tips.Vänligen.Hans B
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.I den mån butiken skulle vara föremål för utmätning är utgångspunkten att allt som finns i näringsidkarens besittning kan bli föremål för utmätning om det ej framgår att egendomen tillhör någon annan. 4 kap. 17-18 §§ utsökningsbalken, I 3 kap. 3 § konkurslagen anges att all egendom som tillhör gäldenären ingår i konkursboet.Sådan egendom som inte ska ingå i boet är egendom som tillhör annan. För att separationsrätt ska föreligga i en eventuell konkurs/utmätning till din trähäst krävs att specialitetsprincipen är uppfylld, således att trähästen kan identifieras just som din. I den mån ni reglerar ert förhållande genom exempelvis ett hyres/leasingavtal råder det ingen tvekan om att näringsidkaren inte äger föremålet och eftersom en trähäst torde vara enkel att identifiera bör det inte råda några tveksamheter om att trähästen ska undandras boet.Det kan liknas vid situationen då lös egendom lämnas in för reparation hos en näringsidkare men då denne går i konkurs innan arbetet är utfört. Oklarhet råder inte om näringsidkaren äger föremålet och föremålet är vanligtvis lätt att identifiera, således föreligger separationsrätt och egendomen undandras utmätningen/konkursboet.Mitt råd är således att ni reglerar uthyrningen i avtal och specificerar trähästen så att den är lätt att identifiera och att det tydligt framgår att det rör sig om uthyrning, således att äganderätten inte gått över till näringsidkaren.Vänligen,

Hyra i andra hand - hyreshöjning

2015-02-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr en lägenhet i andra hand sedan september 2010, varje september åren efter har fastighetsägaren höjt hyran. Först med 200:- 2011, sedan skulle han höja igen med 200:- 2012, men då frågade jag ifall han skulle göra så varje år, det blir ganska mycket höjning och jag skulle inte kunna ha möjlighet att bo kvar till slut. Då höjde han med 100:- och har gjort det varje september sedan dess. Uppe i 4900:- nu.MEN, nu ser jag på mitt hyreskontrakt att det inte står någonting om hyreshöjning någonstans. Har han ändå rätt att höja (eftersom han äger stället) trots att vi har kontrakt där det inte framkommer att höjning varje år kommer göras?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Enligt 12 kap. 19 § jordbalken (hyreslagen) är huvudregeln att hyran är den som regleras i hyresavtalet. Vill hyresvärden omreglera villkoren i avtalet, exempelvis höja hyran, ska hyresvärden skriftligen meddela om detta. 12 kap. 54 § jordabalken. Hyresvärden har således rätt att höja hyran, men sådant meddelande måste vara skriftligt och en överenskommelse måste komma till stånd mellan hyresvärd och hyresgäst.Angående hyressättningen har uthyraren rätt att sätta en hyra som är skälig, vad som är skäligt får bedömas i det enskilda fallet och hjälp kan fås från hyresnämndens webbsida. (http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/). I den mån hyreshöjningen är tvistig kan detta hänföras till hyresnämnden som slutligen tar ställning till hyrans skälighet. 12 kap. 55 § jordabalken.Vänligen,

God advokatsed

2015-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Lawline!Jag och min fd fru har en son på 3 år. Vi skilde oss för ca 6 månader sedan, varpå hon direkt flyttade in till en ny man. Nu är det så att fd frun (med nye mannen) skall flytta till södra Sverige ca 50 mil från mig. Hon vill ta sonen med sig och jag vill att han stannar kvar hos mig i Jämtland. Han har ju allt där anser jag; -mig, trygghet, släktingar, kompisar, dagis, naturen etc. Jag kontaktade familjerätten med det gick ej att sluta ett samarbetsavtal med fd frun. Då gjorde jag en stämningsansökan hos Tingsrätten. Där är vi nu. Fd frun har anlitat en advokat. Nu till min undran: -vad kommer denne advokat att gräva i? -vilka spelregler gäller för en advokat?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Som företrädare för sin klient är det advokatens uppgift att arbeta för ett så förmånligt utfall för klienten som möjligt. Du beskriver i din fråga att barnets mor vill att barnet flyttar med henne. Advokaten kommer således med all säkerhet framställa det som barnets bästa att så sker eftersom barnets bästa är det centrala i bedömningar som rör barnet gällande boende, vårdnad och umgänge. 6 kap. 2a § föräldrabalken.I övrigt är det svårt att ge några konkreta besked om vad advokater använder sig av för ''taktiker'' eller liknande mer än att advokatens uppgift, som tidigare nämnt, är att framställa omständigheter och i övrigt arbeta för att utfallet i målet blir så förmånligt som möjligt för klienten. Advokaten är i sin verksamhet bunden av advokatsamfundets regler gällande god advokatsed. Reglerna hittar du här. Hoppas svaret varit till hjälp!Vänligen,

Ersättning för utförda arbeten under äktenskap?

2015-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Har jag laglig rätt till ekonomiskt ersättning för arbete jag gjort i ex-makans lägenhet. Lägenheten har hanterats som enskild egendom vid bodelningen. Lägenheten har inte varit vår gemensamma bostad.
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för din fråga!Förmögenhetsrättsliga frågor i äktenskapsförhållanden är speciella. Visserligen gäller för tillkomsten av ett förmögenhetsrättsligt avtal mellan makar allmänna regler såsom avtalslagen. Samtidigt kan man uttrycka det som att utgångspunkten i ett äktenskap är att arbeten som utförs i hemmet är benefika, det vill säga görs utan avsikt att ersättning ska utgå.Samma huvudregel gäller i förmögenhetsrätten - ersättning ska inte utgå när det inte finns ett avtal. Undantag finns för tjänster utan uppdrag - s.k. negotiorum gestio - men då ska särskilda förutsättningar vara uppfyllda såsom att åtgärden var nödvändig och att det inte fanns tid att inhämta samtycke för åtgärden.Kort sagt, om inte du och din före detta maka avtalat om att arbetena i lägenheten skulle utföras mot ersättning finns det ingen rättslig grund för sådan ekonomisk kompensation.Vänliga hälsningar

Friskrivningsklausul vid privat köp av lösöre

2015-02-28 i Köplagen
FRÅGA |Jag tänkte sälja en klocka och min fråga är:Kan jag i ett avtal bestämma att om varan skulle gå sönder eller börja fungera fel, så skall köparen kontakta tillverkaren och inte mig? Kortfattat, kan jag skriva mig fri från en garanti i ett avtal och istället be dem kontakta tillverkare eller urmakare?Tack på förhand!
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1§ 1st ska köplag (1990:931) tillämpas när det gäller köp av lös egendom mellan två privatpersoner. Angående friskrivning från felansvar i ett sådant fall, finns det i 19§ KöpL särskilda regler som tar sikte på det. Det sägs i bestämmelsen att även om varan sålts i befintligt skick eller med ett likande allmänt förbehåll ska den anses felaktig om, 1.varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. 2.säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, 3.varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den som köpt en vara i befintligt skick kan ha haft förväntningar beträffande varans beskaffenhet som senare inte visar sig motsvara det verkliga förhållandet. Dock råder det avtalsfrihet mellan partnerna i ett sådant avtalsförhållande enligt lagens 3§. Detta innebär då att lagens regler inte blir tillämpliga i den mån innehållet i avtalet säger något annat. Avtalsinnehåll går alltså före lagen i detta fall.Slutligen kan man säga att du visserligen har rätt att avtala om en friskrivning från felansvar om klockan men en sådan friskrivning kan ge en indikator på att klockan eventuellt kan ha dolda fel, vilken kommer att påverka försäljningspriset. Jag hoppas rådgivningen har varit behjälplig!

Avkastning av enskild egendom

2015-02-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi är gifta och ska skiljas. Vi har nu sålt vår gemensamt ägda lägenhet med vinst. Hur påverkas delningen av vinsten p g a att min man använt avkastning från enskild egendom till kontantinsatsen vid köpet av lägenheten? Den enskilda egendom är ett arv som min man fått innan vi gifte oss. I testamentet står att även avkastningen skall vara enskild egendom.
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid separation är att all egendom som utgör giftorättsgods ska delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § resp. 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Från detta undantas dock enskild egendom vilket bland annat innebär egendom som gjorts enskild genom arv (7 kap. 2 § ÄktB). Enligt huvudregeln är dock inte avkastning till enskild egendom att anse som sådan egendom, utan avkastningen anses utgöra giftorättsgods (7 kap. 2 § sista st. ÄktB). Detta gäller däremot inte i de fall där det av rättshandlingen (i det här fallet testamentet) specifikt framgår att även avkastningen ska utgöra enskild egendom. Även surrogat (d.v.s. det som trätt istället för egendomen) omfattas och utgör således också enskild egendom.Huruvida vinsten ska betraktas som enskild egendom, giftorättsgods eller bådadera beror på hur bostadsrätten har finansierats. I praxis finns exempel på fall där kontantinsatsen för ena makens del av en fastighet betalats med dennes enskilda egendom (även avkastning och surrogat i detta fall) och där resterande del finansierats genom lån. Då har makens halva - även motsvarande andel i kontanter när fastigheten senare såldes - ansetts utgöra dennes enskilda egendom (se NJA1995 s. 557). Det finns dock exempel där hela fastigheten ansetts utgöra ena makens enskilda egendom då denne betalat en del av kontantinsatsen med enskilda medel och lånat resterande med panträtt i fastigheten (se NJA 1978 s. 526 ang. tomträtt). Hur utfallet blir i just ert fall beror således på det närmare omständigheterna. Om ni känner att ni vill gå vidare och anlita en jurist kan ni göra detta här.Hoppas ni fått svar på era funderingar. Om inte, tveka inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,