Påföljd för att köra drogpåverkad

2015-04-24 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag råkade i december köra drogpåverkad (thc 0.0002 i blodet) och vart stoppad i en "rutinkontroll". Det slutade med en husrannsakan och då påträffades 19 cannabisplantor som var nyligen sådda, 4 enheter testosteron, och en haschbit a ~1,26g. Testosteronet hade vart i mina ägor sedan 2010 och var för eget bruk. Även så all cannabis. Min fråga är som följer, blir det fängelse eller kan ja få vård? Allt detta hände tre, fyra dagar efter att jag hade blivit utskriven från psyk där jag skrev in mig pga att jag tänkte ta livet av mig pga psykiskt långvarigt dåligt mående då jag tvingats att jobba i TVÅ år med en trasig handled (läkarna missbedömde en skadan och vägrade mig sjukskrivning eller hjölp) när jag egentligen skulle ha vart sjukskriven och opererats. Det fanns inget att göra även fast jag överklagade deras beslut om o om igen så de vart bara att få till jobbet å "se glad ut".. Hade inget annat alternativ under dom här två åren tragiskt nog. Jag har hursomhelst efter allt det här som hänt fortsatt gå hos öppenvården psyk å sökt hjälp för mina besvär, och mår i dagsläge avsevärt bättre pga psykologsamtal och medicinering. Även om allt är en enda stor röra så känns det ändå bra att vara där då tanken med allt är att utreda om det är adhd/add som ställer till det för titt som tätt. Hur förmildrande omständigheter är det att vid brottstillfället ha vart psykiskt sjuk, för att sen innan rättegången friskna till och inte längre anses vara en vara för sig själv? Skulle verkligen behöva råd och hjälp hur jag ska göra då hela mitt liv raseras om det blir för höga böter eller fängelse. Jag är tidigare helt ostraffad och jobbar som lastbilschafför i normala fall, och har inga problem med soc/polisen sen tidigare. Jag vill bara ha vård så jag kan få ett värdigt liv å slippa ha sånna här upp o ner perioder i mitt liv där allt ena sekunden är bra sen skit andra sekunden. Det är FÖR psykiskt jobbigt att ha de så som jag haft det. Jobb och min hund betyder allt så jag vill ju helst kunna återgå till att jobba på sidan om sjukskrivningen då jag ska göra en "utredning hos psyk" som kommer pågå flera månader.Det vart mycke information på samma gång men man måste nog förstå helheten för att kunna dömma rättvist i det här fallet å de känns som de kan gå hur som helst om ja inte är påläst så jag vet vad som komma skall.Tack för en kanonbra tjänst!
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar att gå igenom brottet rattfylleri och narkotikabrott. Vidare ska jag redogöra för tänkbara påföljder.Rattfylleri och narkotikabrott Den som påträffas med narkotika i blodet när denne kör bil, har gjort sig skyldig till rattfylleri. Dock görs ett undantag för fallet när narkotika intagits i enlighet med läkarens eller receptutfärdarens ordination (4 § trafikbrottslagen). Som jag uppfattat det, ingick dina droger i blodet inte i någon gängse medicinering, varför du inte kan fritas från ansvar. Det krävs att du haft uppsåt att inta narkotikan. Detta förmodar jag är fallet för dig. Huruvida detta ska ses som grovt eller inte, bedöms utifrån de olika omständigheterna i situationen. Bland annat är det av relevans om du varit avsevärt påverkad av narkotikan eller att framförandet av bilen föranlett en påtaglig fara för trafiksäkerheten (4 a §). Det är inte mängden narkotika i blodet som är det absolut avgörande. Hänsyn ska även tas till omständigheter såsom att fordonet varit av den beskaffenheten att den inneburit en mindre fara för medtrafikanter (t.ex. en moped). Har din bilfärd medfört en märkbar fara för andra trafikanter, kan detta tala för att det rör sig om grovt rattfylleri. Påföljden för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader, medan påföljden för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år. För narkotikabrott döms den som olovligen bland annat innehar, brukar, överlåter, bjuder ut till försäljning eller förvärvar i överlåtelsesyfte (1 § narkotikastrafflagen). Det krävs uppsåt för att brottet ska aktualiseras. Påföljden är fängelse i högst tre år. Ringa narkotikabrott är det om mängden narkotika varit liten och omständigheterna i övrigt varit mildra (2 §). Påföljden för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader. Vilka brott du har gjort dig skyldig till och i vilken grad, är det endast domstolen som kan bedöma.Vad skulle du kunna dömas till? Utifrån nämnda straffskalor för rattfylleri och narkotikabrott ska domstolen bestämma brottets straffvärde. Straffvärden utgörs av en gärnings skadlighet och farlighet samt gärningsmannens skuld och motiv (29 kap. 1 § brottsbalken). När det gäller straffvärdet ska försvårande och förmildrande omständigheter beaktas (29 kap. 2 och 3 §§). Exempel på försvårande omständigheter är att den tilltalade visat stor hänsynslöshet eller hade avsikt att åsamka större skador än vad han gjorde. Några exempel på förmildrande omständigheter är att den tilltalade till följd av allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att bedöma gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller att denne på grund av sin psykiska störning har haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Det finns en presumtion mot fängelse. Dock kan presumtionen brytas om brottets straffvärde är högt (i regel minst ett år), om det varit ett återfall eller om brottet i fråga varit ett så kallat artbrott (30 kap. 4 §). Enligt motiven är det klart att grovt rattfylleri ska anses som ett artbrott som bör ge fängelse och inte en icke frihetsberövande påföljd såsom villkorlig dom eller skyddstillsyn. Även narkotikabrott, som ej är ringa, anses tydligt som ett artbrott som presumerar fängelse. Det finns alltså en del som talar för att fängelse kan ådömas i ditt fall.Emellertid ska inte fängelse dömas ut om den tilltalade inte endast kommer att dömas till böter och lider av en allvarligt psykiskt störning samt är i behov av tvångsvård (31 kap. 3 §). Det krävs egentligen inte att det förelegat ett samband mellan dina gärningar och ditt psykiska tillstånd, om inte rätten beslutar om särskild utskrivningsprövning. Skulle domstolen, trots allt, anse att dina gärningar inte är att betraktas som artbrott, skulle skyddstillsyn med kontraktsvård vara ett alternativ. Detta innebär att du tvingas följa en behandlingsplan, samtidigt som är det av vikt att du avhåller dig från fortsatt brottslighet (28 kap. 6 a §). Detta alternativ är tänkbart med tanke på ditt psykiska tillstånd.Sammanfattningsvis är det det företrädesvis två brott som aktualiseras i ditt fall, nämligen rattfylleri och narkotikabrott. Du kan dömas för båda brotten. Även fast de både brotten i ditt fall torde ses som artbrott, och därmed presumera fängelse, finns det en chans att du istället döms till vård eller skyddstillsyn i kombination med en behandlingsplan. Detta med hänsyn till de förmildrande omständigheter såsom ditt psykiska tillstånd. Det är endast domstolen som kan bedöma vad det slutliga påföljden kommer bli.Hoppas att svaren var till din hjälp. Har du några följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via mail.Vänliga hälsningar,

Förbjudet att beträda inhägnad lekplats med hund?

2015-04-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har försökt få svar på en fråga som hundar och inhägnade dagisplatser men hittar inget bra svar så tänkte rådfråga er här.Är lagligt att ta med sin hund på en inhägnad lekplats tillhörande ett kommunalt dagis på kvällar och helger då dagiset är stängt? Eller gör man sig då skyldig till någon form av intrång eller liknande?Med detta så förstör varken jag som ägare eller hunden något, hunden gör inte sina behov inne på lekplatsen och är så klart tom när man gå in där så man inte stör några andra.Hoppas på ett klargörande svar.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag hade hoppats kunna ge dig ett tydligt ja eller nej på din fråga, men tyvärr kan jag inte det. Att ta med sin hund in på en inhägnad lekplats som tillhör ett dagis är ett fall som rör sig i gråzonen av att betrakta som olaga intrång enligt brottsbalken 4 kap 6 § 2 stycket. Dessutom kan varje kommun ha speciella ordningsregler för hur och var hundar får rastas.Om det skulle vara fråga om något brott som inte står i någon lokal föreskrift så vore det i så fall just olaga intrång. En inhägnad lekplats tillhörande ett dagis hade kunnat höra till vad som i lagen (brottsbalken 4 kap 6 § 2 stycket) beskrivs som ”annat dylikt ställe”. Vad som enligt förarbetena till lagen anses vara ett ett sådant ställe är ”för visst ändamål inrättad plats som det är angeläget att kunna freda mot obehöriga” (NJA II 1962 s. 133). Det finns också rättsfall på området som vi kan använda oss av för att försöka snäva in vad olaga intrång är. Att stanna kvar i en skola trots tillsägelser var att anse som olaga intrång (se RH 2009:60), och likaså att som strejkande arbetstagare kvarstanna på en inhägnad arbetsplats (se NJA 1983 s 662). Däremot var det inte att anse som olaga intrång då en man tog sig in på en behandlingsinstitutions icke-inhägnade område (se RH 1995:29). I ditt fall talar det faktum att lekplatsen är inhägnad för att det vore ett olaga intrång enligt brottsbalken. Men att du inte gör någon skada talar för att det inte skulle vara frågan om ett brott. Jag citerar från RH 2009:60: ”Tillämpningsområdet för bestämmelsen har avgränsats på så sätt att handlingar som kan antas mer allmänt uppfattas som inte i egentlig mening klandervärda faller utanför det straffbara området.”Min slutsats av allt detta är att så länge ingen säger ifrån eller störs av att du rastar hunden på lekplatsen borde det inte vara tal om olaga intrång. Däremot finns risk att det är fråga om brott om du ignorerar tillsägelser. Jag vill även påminna om att kolla upp din kommuns hemsida för att få klart för dig om där finns några särskilda regler för rastning av hundar. I exempelvis Göteborgs kommun är det förbjudet att rasta hund på lekplats (se här). Med vänlig hälsning,

Formella krav beträffande äktenskapsförord

2015-04-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Är gift sedan 25 år, tidigare hade vi äktenskapsförord, där jag äger allt.Har tagit bort detta. Om man upprättar ett nytt, där jag är ensam ägare tillallt, har hus som jag står för. Kan min mans vuxna dotter då ärva t.ex halva huset om han avlider? Vi har inte någon kontakt med henne.Jag har 2 vuxna söner, vi umgås dagligen.Kan mina söner skriva ett avtal att min man får sitta kvar i orört bo om jagavlider först? Frågan är om detta är juridiskt? blir hans okända dotter arvlös om vi har äktenskapsförord, där jag äger allt? Kan min man bo kvar om söner skriver detta?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!ÄktenskapsförordHuvudregeln är att all makes egendom är giftorättsgods och skall således ingå i en eventuell framtida bodelning. Detta gäller under förutsättningen att egendomen inte är att betrakta som enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) här. Det enda sättet för makar att förordna vad som skall vara någon makes enskilda egendom är genom ett äktenskapsförord, se 7 kap. 2 § p. 1 samt 7 kap. 3 § ÄktB. Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan makarna och detta avtal skall således ha företräde framför den reglering som finns i äktenskapsbalken. Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna och sedan registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB. Om de formella kraven uppfylls så kommer äktenskapsförordet att vara giltigt mellan er i Sverige! Om Du avlider först, och det finns ett gällande äktenskapsförord, så skall det som sägs i äktenskapsförordet gälla. Detta innebär att om ni(Du och din man) genom äktenskapsförordet gör en viss egendom till enskild, t.ex. huset, så skall detta gälla vid en framtida bodelning. Hans dotter har då inte rätt till halva huset, eller övrig egendom som är din enskilda genom äktenskapsförord. Om ni upprättar ett äktenskapsförord, glöm då inte att registrera det hos Skatterverket. Detta är viktigt eftersom att äktenskapsförordet blir giltigt först i samband med den registreringen. Om ni inte väljer att upprätta ett äktenskapsförord, då skall all egendom betraktas som giftorättsgods och en bodelning skall förrättas. Huvudregeln är då att efterlevande make ärver den bortgångne. Detta gäller om det inte finns några särkullbarn med i bilden, dvs. barn som inte är makarnas gemensamma. Om Du går bort först, så ärver din man dig, men dina söner har rätt att få ut sitt arv ifrån dig omedelbart om det vill. De kan även välja att avsäga sig arvet alternativt låta den efterlevande maken ärva dig med fri förfogande rätt, och sedan ta del av din makes arv då han går bort. Beträffande er gemensamma bostad gäller att den efterlevande maken har rätt att få bostaden på sin lott vid en bodelning. I regel skall en likadelning göras vid en bodelning, vilket innebär att om han övertar bostaden så skall bostadens värde avräknas på hans lott. De arvsberättigade, i ditt fall dina söner, har alltid rätt att ärva din kvarlåtenskap(om inget annat sägs i äktenskapsförord eller testamente) och skall kompenseras om din mans lott vid bodelningen överstiger 50 % av kvarlåtenskapen. Att dina söner upprättar ett avtal likt det Du nämner torde inte betraktas som giltigt i relation till dig och din man. För att din man skall få sitta kvar i orubbat bo krävs att det framgår från exempelvis ett äktenskapsförord alternativt ett testamente. Om dina söner får bostaden på sin lott, dvs. att de ärver dig, så skall bostaden juridiskt sätt betraktas som deras egendom. Vad de sedan gör med egendomen är en annan sak! De kan välja att sälja den, eller exempelvis i gåva ge bostaden till din make. Det jag föreslår är att ni i ett äktenskapsförord tydligt anger vilken egendom som skall betraktas som enskild och således inte bli föremål för en bodelning. Detta är det bästa sättet att lösa den situationen som är för handen i ditt fall. Vi på Lawline kan bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!Hoppas att Du känner att Du har fått svar på dina frågor! Om Du har några frågor eller funderingar i övrigt, så är Du mer än välkommen att kontakta mig. Med vänlig hälsning,

Skiftande anställningsformer

2015-04-24 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej Lawline! Mitt namn är Lina och jag arbetar på ett ganska känt företag, i butik. Vi som är anställda är med om att våra anställningskontrakt ändras från månad till månad, och vi höjs/sänks i procent och det står alltid "Tillsvidare" under en viss månadsperiod, efter det ändras procenten igen. Detta är något vi alla reagerar på och tycker är väldigt jobbigt då man aldrig riktigt vet "Vart man står" som anställd. Tack vare detta kan ens lön skilja sig från allt mellan 11000 kr-17000 kr, trots att man står på schema samt ej har provision. Vi är många som inte får varken anställningsavtalen eller lönespecifikationerna att gå ihop, och det är några som frågat hos chefen men bara fått höra att "allt är normalt". Vart vänder vi oss? Tack på förhand!
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!När det kommer till anställningsavtal så finns det bestämmelser om detta i lag om anställningsskydd. Huvudregeln är att en anställning ska vara tillsvidare. En tillsvidareanställning upphör efter en uppsägning med efterföljande uppsägningstid, se 4 §. Avtal får träffas om tidsbegränsade anställningar om det rör sig om en allmän visstidsanställning, ett vikariat, ett säsongsarbete eller en arbetstagare som har fyllt 67 år, se 5 §. Ett avtal kan även avse en provanställning enligt 6 §. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd i mer än två år genom allmän visstidsanställning eller som vikarie så övergår anställningen i en tillsvidareanställning.En arbetsgivare kan välja att skifta mellan de olika formerna för tidsbegränsade anställningar. Arbetsgivaren kan dock inte byta ut en tillsvidareanställning mot en tidsbegränsad anställning utan en överenskommelse med arbetstagaren. Arbetsgivaren ska senast inom en månad från det att anställningen påbörjades, komma med skriftlig information till arbetstagaren med alla villkor som har väsentlig betydelse för anställningsavtalet, se 6c §. Det är arbetsgivaren som avgör hur stort behovet är av arbetskraft, och därmed hur många arbetstagare som behövs och om arbetstagarna behövs på deltid eller heltid. Däremot kan inte en arbetsgivare hur som helst ändra en arbetstagares tillsvidareanställning på heltid till att gå ner i exempelvis halvtid. Jag skulle råda att ni vänder er till er arbetstagarorganisation på arbetsplatsen. De kan svara på era frågor, och hjälpa till om det skulle behövas. De kan snabbt sätta sig in i er situation och kontrollera det aktuella kollektivavtalet. Med vänliga hälsningar

Enskild gåva och egendom som trätt i dess ställe

2015-04-24 i Bodelning
FRÅGA |Jag fick en bostadsrätt som enskild gåva. Jag sålde den och för pengarna har jag och min fru köpt en lägenhet som vi står som 50/50 ägare på. Om vi skiljer oss, blir hälften av lägenheten hennes då?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln ska makars egendom delas lika mellan makarna vid eventuell framtida separation (se 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Det är makarnas giftorättsgods som delas lika (7 kap. 1 § ÄktB). Undantaget från denna likadelning är makes s k enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Sådan egendom utgörs bl.a. av egendom som ena maken fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara enskild. Den bostadsrätt du fick från början utgör således utan tvivel din enskilda egendom. När du säljer bostadsrätten och för pengarna investerar i en annan lägenhet är frågan om även denna egendom ska anses utgöra din enskilda egendom. Enligt 7 kap. 2 § 6 p ÄktB framgår att även egendom som trätt istället för ovan nämnda gåva ska anses som enskild. Således utgör hela lägenheten fortfarande din enskilda egendom, såvida inte den andra maken erlagt en del av köpeskillingen och därmed köpt viss andel. Detta gäller under förutsättning att inte annat framgick av den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild, dvs. såvida inte framgår av gåvohandlingen att egendom som träder i bostadsrättens ställe (surrogat) inte ska omfattas.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att skicka in en ny.Vänliga hälsningar,

Radio - och tv-avgift om ingen box för digitaltv innehas

2015-04-24 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag har köpt TV men har ingen möjlighet att se på TV eftersom jag inte har någon HDTV box. Är en TV verkligen TV mottagare om den inte kan användas till att titta på TV? lagen https://lagen.nu/1989:41 Jag hoppas slippa betala TV licens eftersom jag verkligen inte ens har möjlighet att titta på Tv även om jag innehar TV apparat som används till DVD. Har medgett till radiotjänst att jag köpt en TV apparat men kan som sagt inte titta på TV.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Precis som du uppmärksammat regleras radio - och tv-avgiften i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Enligt 2 a § ska den som innehar en tv-mottagare betala radio - och tv-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB. I 2 § finns en definition av vad som menas med en tv-mottagare. Enligt denna paragraf är en TV-mottagare sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.När det gäller svaret på din fråga om du är skyldig att betala radio - och tv-avgift eftersom du inte har en box för digital-tv vilket krävs där du bor för att kunna se på tv (annat än att använda det för att tex titta på DVD som du främst gör) så har det i lagens förarbeten konstaterats att definitionen av tv-mottagare som finns i 2 § i den ovan nämnda lagen innebär att avgiftsskyldighet gäller även för innehav av apparater som under vissa förhållanden inte kan ta emot TV-sändningar. Detta kan du läsa mer om i prop. 2008/09:195 s 29-31, se här.Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att du är skyldig att betala radio - och tv-avgift även om du bara använder din tv för att titta på DVD och att du inte har någon möjlighet att titta på tv på grund av att du inte har den HDTV box som krävs där du bor.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Anbud och accept.

2015-04-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om en person har via mejlkonversation sagt att hen vill köpa min bil för x kr och vi har kommit överens om pris samt dag för affär och båda parterna är med på detta. Nu har hen ändrat sig och säger att att det inte bli någon affär pga förhinder.Vad säger avtalslagen om detta?
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 1 § AvtL är anbud om slutande av avtal och ett svar på ett sådant anbud bindande. Utifrån informationen i din fråga är min bedömning att ett bindande avtal har ingåtts. Mot bakgrund av detta kan köparen inte ändra sig och ångra sitt köp. Det är dock svårt för mig att svara med 100 procent säkerhet utan att ha tagit del av mailkonversationen.Om du känner att vill du få din fråga närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår expresstjänst. Länk: http://lawline.se/lawline-express. Med vänlig hälsning,

Kvarlåtenskap efter den först avlidna maken

2015-04-24 i Efterarv
FRÅGA |Hejjag har två halvbröder på min mors sida , då våra mor dog i fjol och mina halvbröder valde som särkullsbarn att avstå från arv till min fars förmån.då det dessutom finns ett testamente som säger att min far skall bo i orubbat bo samt att kvarlåtenskapen då min far dör skall delas lika mellan oss tre.Det jag undrar,kan min far nyttja pengarna efter min mor som han vill?och hur ser uppdelningen ut mellan oss tre ?Med vänlig hälsningMats
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Som utgångspunkt så har en make/maka rätt att sitta kvar i vad som brukar kallas för orubbat bo efter att den andra maken/makan har avlidit. Undantaget är om det finns särkullbarn till den avlidna. Dessa särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott med en gång. Till detta finns det då ytterligare undantag och det är om det finns ett testamente med förordnande om sekundosuccession, vilket i så fall skulle innebära att särkullbarnen endast har rätt till att få ut sin laglott (som är häften av arvslotten). Särkullbarnen kan även välja att avstå sin rätt till förmån för den efterlevande maken/makan. Regler om detta finns i 3:1 ärvdabalken. Om särkullbarnen avstår från sitt arv i det första skedet, så har de enligt 3:9 ärvdabalken och 3:2 ärvdabalken rätt att ta del av arvet när den efterlevande maken/makan sedan avlider. Vad som brukar menas med att den efterlevande maken/makan får sitta kvar i orubbat bo är att denne ärver med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att den efterlevande fritt får disponera över tillgångarna, men personen får inte testamentera bort egendomen. Utgångspunkten vad gäller fördelningen efter det att din far avlider är att arvet efter din far kommer att vara hälften av den samlade kvarlåtenskapen, och arvet efter din mor kommer vara den andra hälften (exemplet bygger på att det vid bodelningen mellan dina föräldrar var så att de skulle ta hälften var). Om du är din fars enda barn så kommer du då att få hela din fars del av kvarlåtenskapen. Vad gäller den del som är din mors kvarlåtenskap så kommer denna att delas lika mellan dig och dina två halvbröder. Du kommer med andra ord att få hälften plus en tredjedel av allt det som finns kvar när din far går bort, och dina båda halvbröder kommer få var sin tredjedel av hälften av all kvarlåtenskap. Det finns dock undantag även till det här och det är om din far genom en gåva eller liknande handling, utan tillbörlig hänsyn gentemot dina halvbröders rätt till efterarv, väsentligen har minskat egendomen. I så fall kommer din del av arvet att minskas i den mån som egendomen har minskat, se 3:3 ärvdabalken. Om egendomen däremot skulle öka efter din mors död genom att din far har fått egendom i gåva, arv, testamente eller genom förvärvsarbete, så kommer denna ökning att läggas till ditt arv, se 3:4 ärvdabalken. Detta är vad som gäller av vad jag kan avläsa utifrån dina uppgifter och utifrån vad som står i lagen. Det kan dock vara så att det finns avvikelser i det testamente som har upprättats, och det kan även finnas avvikelser om din far har upprättat ett testamente. Med vänliga hälsningar