Vad händer med arvet efter en ingift farbror?

2015-03-04 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Jag är arvtagare till en faster som gick bort för några år sedan. Min faster och ingifta farbror har inga barn eller föräldrar i livet. Eftersom min ingifta farbror levde vid min fasters bortgång fick jag och mina syskon ett brev från en juristfirma att när min "farbror" avlider inträder bodelning efter min faster. Min far är avliden ska tilläggas. Nu har min ingifta farbror avlidit. Dom enda arvtagare efter min faster är en syster till min faster och vi barn efter min fasters bror (pappa) Vad händer nu? Om jag fattar allt rätt ärver min faster 50% och vi syskon 1/6 vardera. Men vem ärver min ingifta farbror? Han har inga föräldrar eller barn i livet och han var ensamt barn. Om han inte testamenterat sina tillgångar går då arvet till allmänna arvsfonden?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Om ni är tre syskon, så har du förstått det rätt angående hur efterarvet efter din faster ska fördelas. Efterarvet efter din faster utgörs av hälften av den efterlevande makens (din farbror) bo, enligt 3 kap. 2 § ärvdabalken. Hade din pappa levt hade han och hans andra syster ärvt 1/2 var av detta. Eftersom din pappa är avliden blir det du och dina syskon som ska dela på hans halva av efterarvet.När det gäller din ingifta farbrors kvarlåtenskap finns en regel i 3 kap. 8 § ärvdabalken, som säger att om det bara finns arvsberättigade efter en av makarna vid den efterlevande makens död, ska dessa arvingar ärva allt. Det blir alltså du och dina syskon som ärver allt, ingen del av arvet kommer att gå till Allmänna arvsfonden.Med vänlig hälsning,

Adopterads arvslott

2015-03-04 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag adopterades 1953 av ett par som skilde sig 1957. Han gifte om sig och fick 2 barn. Den frun är avliden. Nu har han avlidit och jag undrar hur jag ärver honom. 1/3 eller mindre?
Martin Persson |Tack för din fråga!Först kan man konstatera att adopterade barn har samma rätt till arv som biologiska barn, vilket framkommer ur lagkommentaren till 2 kap 1 § 1 st ärvdabalken, varför du alltså också räknas som bröstarvinge till din adoptivfar.Ur lagrummets andra stycke framkommer vidare att bröstarvingarna taga lika lott, det vill säga finns det tre barn efter fadern blir alltså din andel en tredjedel av kvarlåtenskapen. Däremot finns en annan sak att beakta i 7 kap 1 § ÄB, en bröstarvinges laglott är nämligen hälften av den uträknade arvslotten - med laglott avses den lott som du har juridiskt rätt till och kan utkräva. Resterande del, hälften av den totala kvarlåtenskapen, kan arvlåtaren fritt testamentera över.I vissa fall förekommer dessutom att arvlåtaren har testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap, i ett sådant fall kan du begära jämkning av testamentet för att få ut din laglott enligt 7 kap 3 § ÄB. En sådan jämkning måste påkallas inom sex månader från att du delgivits det eventuella testamentet vilket framgår ur 7 kap 6 § ÄB.Slutsatsen blir alltså att din arvslott uppgår till en tredjedel av kvarlåtenskapen om det inte förekommer något testamente, om det däremot finns ett testamente uppgår din andel, tillika laglotten, till lägst en sjättedel av kvarlåtenskapen. Eventuellt återstående medel delas enligt arvslotten. För att ytterligare förtydliga detta ges här två exempel:1. Fadern F avlider och efterlämnar barnen A, B och C. Hans kvarlåtenskap uppgår till 900 000 kr. Inget testamente finns. Barnens respektive arvslott blir alltså 1/3, 300 000 kr.2. Fadern F avlider och efterlämnar barnen A, B och C. Hans kvarlåtenskap uppgår till 900 000 kr. Det finns här ett testamente som lämnar 300 000 kr till en stiftelse. Barnens laglott måste då räknas ut, som alltså är 1/6 av 900 000, 150 000 kr vardera. Då återstår alltså 150 000 kr (900 000 - 300 000 - (150 000 x 3)) att fördela. Dessa fördelas då enligt den ordinarie arvslottens andel som är på 1/3, alltså 50 000 kr ytterligare till respektive barn. A, B och C får således 200 000 kr vardera.Vänligen,

Åberopa nödbestämmelsen vid hastighetsöverträdelse?

2015-03-04 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej, jag fastnade på en fartkamera på väg 25 mellan Hyltebruk och Halmstad.Jag satt i bilen med en bekant som har allvarligt psykiska problem och han han våldsam och hotfull, han tog tag i armen som jag höll ratten med och hota att ta livet av mig/oss om jag inte körde snabbare hem till hans medicin. Jag körde 120-125 på en 90 väg, trafikintensiteten var relativt låg och jag körde för fort i en kilometer tills fartkameran blixtra till innan jag sakta ner till 85. Kan jag åberopa lagen om nöd? Jag kommer göra en polisanmälan mot min vän och han har sagt att han kommer erkänna det han har gjort och bekräfta att jag personligen inte ville överskrida hastigheten.
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Jag kommer nedan att redogöra för nödbestämmelsen i brottsbalken samt ge dig svar på om den är tillämplig. Kort skall bara sägas att grunden för att straffa någon för fortkörning finns i trafikförordningen. Straffet för den som bryter mot en av Trafikverket beslutad hastighetsbestämmelse är penningböter. Nödbestämmelsen i brottsbalkenNödbestämmelsen regleras i 24 kap. 4 § brottsbalken(BrB), se https://lagen.nu/1962:700. Nöd brukar normalt kallas för en allmän straffrihetsgrund, men eftersom att den endast inte utesluter straff utan även utesluter att gärningen anses som brott, är det mera rättvisande att kalla den som en allmän grund för brottslighetens uteslutande. En gärning som någon vidtagit, i ditt fall körande av bilen över en viss angiven hastighet, skall endast anses utgöra brott om det med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkats annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Detta framgår direkt ur det ovan nämnda lagrummet! Nödbestämmelsen kan endast aktualiseras då det föreligger en situation som exempelvis hotar liv eller hälsa(som i ditt fall). Min uppfattning är att det i ditt fall förelåg en prekär situation med tanke på att medpassageraren var i väldigt illa skick och att Du därför kände dig tvungen att föra ditt fordon snabbare än vad som är tillåtet. Vidare gäller att en gärning som någon begår i nöd endast utgör brott om det efter en proportionalitetsbedömning visar sig ha varit oförsvarligt. Kort sammanfattat, innebär detta att om Du har gjort för mycket för att hantera situationen i fråga, så skall detta ses som ett oförsvarligt beteende och således ej betraktas som nöd. I ditt fall, utan att känna till alla omständigheter, så skulle jag säga att din handling måste betraktas som behövlig för att skydda ett av samhället skyddat intresse, nämligen medpassagerarens liv/hälsa. Svensk rättspraxis ger en indikation på att nödbestämmelsen skall tillämpas restriktivt och att gärningen, för att vara straffri, måste vara framtvingad av situationen i fråga. Det kan dock inte krävas att en person i en nödsituation väljer det bästa handlingsalternativet, det räcker om alternativet är rimligen motiverat av situationen. Min bedömning, utifrån de uppgifter Du angett, är att nödbestämmelsen skulle kunna aktualiseras! Hoppas att Du har fått svar på din fråga! Om Du känner att någonting är oklart, alternativt om Du har några frågor i övrigt, så är Du mer än välkommen att höra av dig till mig. Jag nås bäst via Anes.Sabic@lawline.seMed vänlig hälsning,

Övertagande av andel i bostadsrätt - skattekonsekvenser

2015-03-04 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Min sambo äger i dagsläget 80 % av en lägenhet i en bostadsrättsförening. Hennes pappa äger övriga 20 %. Vi funderar nu på att jag ska ta över 50 % av lägenheten och hon gå ner till 50 %. Dvs. jag köper 20 % av hennes pappa och 30 % av min sambo. Låt oss säga att inköpspriset för lägenheten var 3,650,000 år 2014. Därefter har lägenheten renoverats för 200,000. Ponera att vi enas om ett lägenhetsvärde på 3,850,000 och därmed ett försäljningspris på 1,925,000 för 50 %. Nu till mina frågor:A) Behöver min sambo eller hennes pappa betala någon skatt vid den här transaktionen? Det blir väl ingen reavinstskatt då 3,850,000-3,650,000 = 200,000, som sedan dras av som renoveringskostnad?B) Behöver vi ta in en värderingsman för att ta fram ett marknadsvärde på lägenheten? Om marknadsvärdet på lägenheten visar sig vara 4,000,000 är då 150,000 (4,000,000-3,850,000) att betrakta som gåva? Blir det några skatteeffekter därav?C) Vilka juridiska dokument behöver vi upprätta för transaktionen?Till historien hör också att lägenheten är finansierad via lån, där jag planerar att ta över 50% av lånen. Tack på förhand,
Märta Ahlén |Hej och tack för din fråga!A) Om din sambo och hennes pappa ska överlåta andelarna (30 % respektive 20 %) till dig till marknadsvärde gäller att de kommer att beskattas för den värdestegring som belöper på respektive andel. Eventuell vinst beräknas enligt följande:Försäljningspris - Utgifter för försäljningen (hit räknas eventuell utgift för värdering av bostaden) - Inköpspris - Förbättringsutgifter - Kapitaltillskott - Andel av inre reparationsfond vid försäljningen + Andel av inre reparationsfond vid köpet + Återföring av uppskovsbelopp = Vinst/FörlustB) Ni behöver inte ta in värderingsman, det kan dock vara lämpligt att göra en ny värdering av bostadsrätt efter renovering; det kan vara fördelaktigt om ni också, t.ex., i slutändan vill se över era lån och kanske omförhandla räntan. "Risken" som ni löper är att skillnaden mellan försäljningspris och egentligt värde (marknadsvärde) mycket riktigt blir att betrakta som gåva – hela överlåtelsen får blandad karaktär av till viss del köp och till viss del gåva – med följande konsekvenser: Överlåts andelen till pris som understiger marknadsvärdet – och kan det antas att det finns gåvoavsikt, vilket regelmässigt torde vara fallet mellan närstående – ska försäljningspris och marknadsvärde sättas i relation till varandra enligt en delningsprincip. Relationen mellan försäljningspris och marknadsvärde kommer att avgöra vilken procentuell andel av bostadsrätten som anses vara såld respektive utgör gåva. försäljningspriset = x % av bostadsrätten är såld, resterande andel i % utgör gåva.marknadsvärdetGåvan ska inte deklareras; givaren blir inte beskattad för gåvodelen. Med ett exempel: Johan har sålt en bostadsrätt till sin son Ludvig för 900 000 kronor [försäljningspriset]. Johan köpte den ursprungligen för 600 000 kronor [inköpspriset]. Två motsvarande lägenheter i huset har sålts för omkring 1 200 000 kronor under samma år [marknadsmässigt värde]. Det innebär att Johan har överlåtit bostadsrätten till ett pris under marknadsvärdet. Eftersom han har överlåtit den till sonen är det sannolikt att han har gåvoavsikt. 900 000 = 75 % av bostadsrätten anses vara såld. 25 % utgör gåva.1 200 000 Därför får Johan bara dra av 75 procent av inköpspriset mot inkomsten vid försäljningen, det vill säga 450 000 kronor (0,75 * 600 000). Hans vinst blir då 450 000 kronor (900 000 – 450 000). De 150 000 kronorna av inköpspriset som hör till gåvodelen övergår till Ludvig. Han får göra avdrag med detta belopp när han i sin tur säljer bostadsrätten. Hans anskaffningsavgift för hela bostadsrätten är alltså 1 050 000 kronor (900 000 + 150 000).Som vi ser blir vinsten mindre i det här fallet av blandad överlåtelse än vid renodlad överlåtelse enligt marknadsvärdet. Ytterligare exempel: Du äger en bostadsrätt som har ett marknadsvärde på 1 000 000 kr. Du säljer bostadsrätten till din son för 700 000 kr, det vill säga till en närstående för ett pris som understiger marknadsvärdet. Bostadsrättens inköpspris är 600 000 kr (du har inga förbättringsutgifter). När du redovisar försäljningen får du bara dra av så stor del av inköpspriset som försäljningspriset utgör i förhållande till marknadsvärdet, det vill säga: 600 000 kr (inköpspris) x 700 000 kr (försäljningspris): 1 000 000 kr (marknadsvärde) = 420 000 kr Din vinst, som du ska redovisa i deklarationen, blir då 280 000 kr (700 000 kr - 420 000 kr). Återstående del av inköpspriset 180 000 kr, (600 000 kr - 420 000 kr) som hör till gåvan, övergår till din son.C) För överlåtelse av bostadsrätt krävs enligt bostadsrättslagen (BRL) 6 kap. 4 § att ett skriftligt avtal upprättas. Överlåtelseavtalet ska vara skriftligt, underskrivet av både överlåtaren och förvärvaren och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om priset på bostadsrätten. Vidare ska det anges hur stor andel som ska överlåtas. Vänd er till er bostadsrättsförening med en förfrågan om de tillhandahåller blanketter som ni kan använda er av. För att en del av bostadsrättslägenheten ska kunna föras över behöver ni också lämna in överlåtelseavtalet till föreningen, som då gör en medlemsskapsprövning. Angående rätten till medlemskap vid övergång av bostadsrätt stadgar 2 kap. 3-6 § § BRL.Regleringen av lånen gör ni bäst i nära kontakt med er bank. Om den som övertar bostadsrätt också övertar lån räknas det övertagna lånebeloppet som en ersättning vid skatteberäkningen. Jag hoppas ni fått svar på era frågor! Ni kan återkomma till mig på martaahlen24@gmail.com om ni har följdfrågor eller vill ha hjälp med att upprätta avtal. Vänligen,

Utlämnande av sekretessklassade uppgifter

2015-03-04 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Samtliga journaler från en vårdcentral lämnades ut till ett försäkringsbolag utan mitt medgivande. Hur ska jag gå vidare med detta?
Anton Peterzén |Hej! Tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!Till att börja med kan konstateras att dina journaler hos vårdcentralen med all sannolikhet utgör sk. allmänna handlingar. Detta framgår av Tryckfrihetsförordnigen 2:3 och 2:7. Allmänna handlingar är dock inte alltid offentliga för allmänheten, dvs. exempelvis försäkringsbolag. Handlingar av denna typ får nämligen nekas att lämnas ut om det finns lagstöd för det. Hemlighållandet klassas som sekretess, och vad som får sekretessbeläggas framgår av offentlighet och sekretesslagen (OSL).I 25:1 OSL framgår det att handlingar inom sjukvården innehållande personliga uppgifter om en patients hälsotillstånd, eller personliga förhållanden i övrigt bara får lämnas ut om det står klart att att patienten inte kommer lida någon som helst skada av utlämningen. Att journaler rör patientens hälsotillstånd är såklart uppenbart, och ett utlämnande av dessa bör nästan alltid medföra sådan skada som avses i lagens mening.Trots att sekretess föreligger så finns det dock ett fåtal situationer där sekretessen kan lyftas. Den sk. sekretessbrytande bestämmelsen som oftast blir tillämplig i situationer som din är samtycke. I 10:1 OSL sägs det nämligen att sekretessklassade uppgifter får lämnas ut om den enskilde, i detta fall patienten, samtyckt till det. När privatpersoner tecknar vissa typer av försäkringar är det vanligt att försäkringsbolaget begär en undertecknad fullmakt till ett just ett sådant samtycke. För att dock förhindra att samtycket begärs rutinartat krävs nu enligt försäkringsavtalslagen (FAL); att samtycket endast lämnas på en särskilt upprättad handling, dvs separat från själva "försäkringsavtalet", att uppgifterna är nödvändiga för prövningen utöver vad som redan informerats av försäkringstagaren och till sist att försäkringsbolaget tydligt informerar försäkringstagaren om innebörden av samtycket (se tex. 11:1a FAL). Ett samtycke som inte följer lagens krav är enligt 1:6 FAL med stor sannolikhet ogiltigt.Nu till kärnan av din fråga, vad du kan göra nu. Till att börja med kan sägas att du som enskild inte kommer ha någon möjlighet att överklaga själva beslutet om att utlämna journalerna, klagorätt har nämligen endast den som begärt ut handlingen, alternativt myndigheten självt, och beslut som är till fördel för den som begär ut handlingen kan heller inte överklagas (6:7 OSL). Ett felaktigt utlämnande av en sekretesskyddad allmän handling är dock brottsligt för den utlämnande myndigheten, dels genom bestämmelsen om tjänstefel 20:1 Brottsbalken (BrB), men mer specifikt som ett brott mot tystnadsplikten enligt 20:3 BrB. Det är alltså gärningar som kan anmälas till polisen. Om du lidit en påvisbar skada genom utlämnandet, tex i form av en allvarlig kränkning eller som en ren ekonomisk skada, så skulle även teoretiskt sett skadestånd kunna bli aktuellt. Detta dels gentemot försäkringsbolaget genom avtalets brister, men även mot myndigheten genom utlämnandet . Se 3:1-2 skadeståndslagen.Sammanfattningsvis: Dina handlingar är allmänna, men är med stor sannolikhet sekretessklassade då du troligtvis skulle lida skada av utlämnandet. Sekretessen skulle kunna brytas av ett samtycke, men när det gäller försäkringar finns det finns krav på när och hur ett sådant samtycke får begäras, och om dessa krav inte följs är samtycket ogiltigt. Om du inte lämnat ett (giltigt) samtycke är utlämnandet teoretiskt sett brottsligt. Skadestånd skulle kunna utgå om utlämnandet eller försäkringsavtalets brister medfört att du blivit allvarlig kränkt i lagens mening, alternativ att du lidit påvisbar ekonomisk skada.Hoppas att mitt svar givit dig klarhet i frågan! Detta är den information som ryms inom ramen för den kostnadsfria rådgivningen. Om du vill ha mer ingående hjälp/rådgivning i ditt ärende vill jag passa på att hänvisa dig till våra övriga tjänster här på hemsidan, alternativt någon av våra samarbetspartners (som du finner här)MVH

Om testamentstagares död

2015-03-04 i Testamente
FRÅGA |Det är en kvinna som har avlidit som inte har några syskon eller egna barn eller andra arvvingar. Hon har skrivit ett testamente där hon har skrivit att allt ska tillfalla sin trolovade........Hennes trolovade dog för ett par år sedan. Går då arvet vidare till den trolovades arvvingar?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Utgångspunkten är att testamentet ska tolkas i enlighet med vad som kan antas vara kvinnans vilja, vilket framgår av Ärvdabalk (1958:637) 11:1 första stycket. Eftersom den trolovades arvingar dock inte är legala släktarvingar i relation till kvinnan så kan inte det arv som enligt testamentet hade tillfallit honom tillfalla hans egna arvingar, såvida inte kvinnan har givit några anvisningar för vem som ärver i händelse av den trolovade testamentstagarens död (Ärvdabalk 11:6).Med andra ord – om inte kvinnan har angivit i testamentet att hennes trolovades arvingar ärver henne i händelse av den trolovades död så kan inte den trolovades arvingar ärva henne. Om det däremot finns något i testamentet, eller någon annan omständighet, som kan tyckas peka i riktning mot att kvinnan avsåg att den trolovades egna arvingar skulle komma i fråga om att ärva henne så kan det dock finnas en möjlighet att testamentet kan tolkas i den riktningen i enlighet med huvudregeln i Ärvdabalk 11:1. Om så är fallet så rekommenderar jag att ni kontaktar en familjerättsjurist som har erfarenhet av att tolka den typen av handlingar för att hitta stöd för en sådan tolkning.Med vänlig hälsning

Möjlighet till hembudsklausul vid samäganderätt av fastighet

2015-03-04 i Fastighet
FRÅGA |Två köpare, A och B, ska förvärva 1/2 av en skogs- och lantbruks-egendom, som ägs av en tredje person, D , till hälften. Den andre nuvarande delägaren, C, kvarstår som ägare till sin hälft. Inget släktskap föreligger mellan A, B och C så att de kan ärva varandra enligt lag. A, B och C är ogifta. A och B har bröstarvingar. C saknar bröstarvingar, och kan inte få någon. De tre nya delägarna (A med 1/4, B med 1/4 och C med 1/2) vill försäkra sig om att ingen av dem ska kunna avhända sig sin del av egendomen i framtiden, om inte alla tre samtidigt är överens om att avhända sig hela egendomen. C har bestämt sig för att testamentera sin hälft till A och B och till deras bröstarvingar om A eller B inte är i livet. A och B är överens om att deras andelar ska ärvas av deras respektive bröstarvingar och i andra hand av den andre delägaren (A eller B) och dennes bröstarvingar, och i tredje hand av C.Problemet är att testamenten kan ändras av vem som helst av A, B och D utan de andras vetskap. På vilket sätt kan man "garantera" att testamentena ska följas t.ex. genom komplettering med avtal om hembud eller möjligen aktiebolagsbildning (efter apport) med för ändamålet anpassad bolagsordning, eller på annat sätt, t.ex. genom förbud mot alla slag av överlåtelse till andra än de blivande delägarna eller deras bröstarvingar? Såvitt jag vet gäller inte ett förbud mot framtida försäljning för den här typen av egendom med tre delägare.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!När flera personer äger fast egendom ihop regleras förhållanden dessa emellan av samäganderättslagen, se här.Lagen är i stora delar dispositiv, vilket innebär att den i dessa delar kan avtalas bort.En hembudsklausul är en form av förköpserbjudande då den begränsar delägarens rätt att sälja fastigheten vidare till vem han eller hon vill. I svensk rättspraxis har utvecklats en princip som innebär att avtal om förköpsförbehåll av fast egendom (vilket fastighet är, se Jordabalken (här) 1:1), inte är bindande (annat än då fastigheten tilldelats säljaren genom gåva). Detta eftersom formkraven i Jordabalken 4:3 inte är uppfyllda, där det krävs att förköpsförbehåll och andra inskränkningar i ägarens överlåtelserätt ska tas med redan vid köpehandlingen. Sådana får inte avtalas om efter köpet.Du har alltså rätt i att avtal innehållande hembudsklausuler och överlåtelseförbud inte är juridiskt bindande.Precis som du också nämner är hembudsklausuler däremot tillåtna i aktiebolag, se Aktiebolagslagen (här) 4:27. Apportegendom i form av fastighet är tillåtet, om den är till nytta för bolagets verksamhet, 2:6 ABL. Bolagets verksamhet bestäms i bolagsordningen, ABL 3:1 p.3. Där kan ni ange att syftet med verksamheten är att behålla fastigheten inom delägarkretsen, och då är ju apportegendomen till nytta för verksamheten. Apportegendomen ska även värderas och tas upp i stiftelseurkunden samt tillföras bolaget. Hembudsklausulen ska tas upp i bolagsordningen och innehålla uppgifter bland annat om vilka som ska ha lösningsrätt och i vilken ordning aktierna ska hembjudas. Det som gör hembudsklausulen mest lämplig, istället för andra tillåtna överlåtelsebegränsningar, är att hembudsklausuler gäller inte bara vid köp, byte och gåva utan även vid bodelning och arv. Detta gör att en hembudsklausul är bindande även för delägarnas arvingar.Förutsatt att alla formella regler om upprättande av stiftelseurkund, tecknande av aktier, aktiebolagets registrering hos Bolagsverket osv. som är föreskrivna i ABL är uppfyllda, kan ni alltså genom aktiebolag skapa en bindande hembudsklausul och på så sätt säkerställa att aktierna (fastigheten) inte säljs vidare utan att övriga delägare får möjlighet att lösa in dem.Om du behöver ytterligare hjälp i ärendet vänligen hör av dig till mig så återkommer vi med ett prisförslag för vidare arbete.Med Vänliga Hälsningar

Vad händer vid dödsfall med ett hus som är enskild egendom?

2015-03-04 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Jag och min man är gifta. Huset vi bor i ägs av min man till 100% och är enskild egendom (arv från hans mamma). Vem ärver huset om min man dör före mig? Vi har ett gemensamt barn och min man har ett särkullbarn.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Att huset är enskild egendom innebär att det inte skulle ingå i bodelningen om en av er - exempelvis din man - dog (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230, innebär ju att endast giftorättsgods ingår, och enskild egendom är inte giftorättsgods). Alltså skulle huset först och främst till 100 % tillhöra dödsboet. Frågan är då som händer vid arvskiftet. Jag förutsätter här att det inte finns något testamente, men självklart skulle det kunna påverka svaret.Det som ärvs enligt lag är i princip inte enskilda saker (såsom hus, bankkonto, möbler och så vidare), utan ett förmögenhetsvärde. Detta skall fördelas efter bestämmelserna i Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Om din man skulle dö, skulle för det första hans särkullbarn ha rätt att kräva ut sitt arv (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Eftersom din man har två barn, skulle det innefatta hälften av förmögenhetsvärdet av din mans tillgångar efter bodelningen (i princip tillgångar minus skulder). Om din mans egendom exempelvis skulle vara värd 1200000 kr och han hade skulder på 150000 kr, skulle alltså särkullbarnet ha rätt till egendom för (1200000-150000)/2=525000 kr. Den andra hälften kunde man tro skulle gå till ert gemensamma barn, men om du och din make fortfarande var gifta vid dödsfallet skulle denna hälft istället gå till dig (3 kap. 1 § Ärvdabalken); ert gemensamma barn skulle alltså få vänta på arvet.Eftersom det är ett värde man ärver och inte särskilda ägodelar, får i princip arvingarna komma överens om vem som får vad. Utifrån vad jag vet är det alltså du och särkullbarnet som skulle få komma överens. Eftersom huset oftast är det mest värdefulla man äger, är det ju möjligt att om du skulle få det på din lott blir det inte tillräckligt över åt särkullbarnet. Du kunde då exempelvis lösa ut detta barn genom att betala pengar. Annars kanske ni skulle kunna komma överens om att äga en andel i huset var (då skulle ju särkullbarnet kunna få en del av vinsten vid en senare försäljning). Om det finns tillräckligt med egendom är det dock naturligtvis mest naturligt att du får huset. Det viktiga är dock som sagt att man får det "värde" som man skall ärva.Om man inte kan komma överens om en fördelning kan en arvinge begära att en skiftesman utses av tingsrätten (23 kap. 5 § Ärvdabalken), och om denna inte kan medla fram en frivillig lösning kan denne bestämma hur egendomen fördelas. Om det finns tillräckligt med egendom skulle du av naturliga skäl förmodligen även i detta fall få huset.En lösning som avviker lite från det jag har tagit upp hittills kunde vara att särkullbarnet valde att avstå från egendomen till förmån för dig (3 kap. 9 § Ärvdabalken). I så fall skulle naturligtvis du ärva bland annat hela huset, men i gengäld skulle särkullbarnet senare ha rätt att ärva en andel av din egendom (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Denna lösning är förstås mycket förmånlig för dig, men fungerar nog bäst om du har en nära relation till särkullbarnet.Sammanfattningsvis:Det är arvingarna som bestämmer vem som får vilken egendom, men man utgår ifrån vilket värde var och en skall ärva. Kommer man inte överens, kan en skiftesman utses. Det är då sannolikt att du skulle få huset på din lott om egendomen räckte till för det. Annars skulle du och särkullbarnet äga huset tillsammans.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,