Uppsägningstid vid tidsbegränsad anställning

2014-09-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag hade ett avtal med ett företag att jag skulle jobbar fram till sista november 2014 men så kallade dom in mig förra veckan och sa att jag fick gå på dagen och att dom ville inte fortsätta med mig. Kan dom göra så eller måste dom säga till i tid innan? Hade ett avtal som kallades för visstidsanställning(För tillfällig arbetstopp)
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Regleringen kring anställningar och uppsägningstider finns i Lagen om anställningsskydd(LAS), den hittar du https://lagen.nu/1982:80.Till att börja med måste du kontrollera om ni har ett gällande kollektivavtal eftersom kollektivavtalets regler om uppsägningstid har företräde framför lagen(LAS 2§). LAS är en skyddslag och avtal, med undantag för kollektivavtal, som inskränker arbetstagarnas rättigheter är ogiltiga(LAS 2§).Av vad som framgår av din fråga så har du en tidsbegränsad anställning och förutsatt att  ni inte har ett  kollektivavtal som reglerar detta och inget annat avtalats mellan er så gäller din anställning den avtalade tiden ut(LAS 4§ st 2 och 5§). Som huvudregel har varken du eller din arbetsgivare rätt att avsluta anställningen innan den avtalade tiden gått ut. Ett undantag till denna regel är om du grovt har åsidosatt dina skyldigheter gentemot arbetsgivaren och att det därför finns grund för avsked(LAS 4§ st 4 och 18§). Eftersom du inte skrivit något om detta så utgår jag från att en sådan grund inte finns.Jag rekommenderar att du först undersöker kollektivavtalet och ditt anställningsavtal för att se om det står något om att du är tidsbegränsat anställd(visstid) men att anställningen får sägas upp i förtid. Om så inte är fallet har du rätt att kräva att din anställning gäller avtalad tid ut. Om arbetsgivaren ändå håller fast vid att din anställning upphör i förtid kan du vända dig till domstolen, gärna med stöd från ditt ev. fackförbund, för att få grunden för avskedet och skadeståndsanspråk prövat(LAS 34, 38 och 39§).Behöver du ytterligare hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserade på arbetsrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor och lycka till!Mvh

Snatteri och påföljd för ung person

2014-09-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrade bara om man åker fast för snatteri och man är 15 år vad kommer man få för staff kommer man få gå till ett rättegång. tack för svaret
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Brott och dess påföljder regleras i Brottsbalken, den hittar du https://lagen.nu/1962:700.Förutsättningen för att ett brott ska få en påföljd(ett straff)är att personen är över 15 år(BrB 1 kap 6§). Av vad jag kan utläsa av din fråga så är den aktuella personen 15 år eller äldre.Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader(8 kap 2§). Dock är fängelse inte aktuellt för någon som är 15 år och den absolut vanligaste påföljden, oavsett personens ålder, är böter(30 kap 5§). Hur många dagsböter som döms ut beräknas efter hur grovt brottet är och man visar extra hänsyn om personen som snattat är ung(29 kap 7§). Minsta antal dagsböter är 30 och som högst 150 och varje dagsbot bestäms till ett visst belopp. Detta belopp utgår från personens ekonomiska förhållanden så en 15 åring får sannolikt ett relativt lågt belopp(25 kap 2§). Det lägsta bötesbeloppet är 750 kr. En mildare form av böter är penningböter och den påföljden används om dagsböter kan anses vara för strängt(25 kap 1, 3§). Då bestäms bötesbeloppet till en fast summa och är som lägst 200 kr.Om man döms för ett brott hamnar man även i polisens belastningsregister och det kan påverka möjligheterna att få körkort eller att få vissa arbeten. Hur länge ett brott finns kvar i registret beror på personens ålder när brottet begicks och vilken påföljd man fick. För en 15 åring som får böter som påföljd så finns registreringen kvar i fem år.Jag vill även tillägga att åklagaren har möjlighet till något som kallas åtalsunderlåtelse. Det innebär att personen visserligen har begått ett brott men att brottet är lindrigt och att det då varken blir åtal, rättegång eller påföljd(RB 20 kap 7§, den hittar du https://lagen.nu/1942:740#K20P7S1). Personen hamnar dock i belastningsregistret ändå.För att sammanfatta detta kort så blir konsekvensen troligtvis böter eller åtalsunderlåtelse men jag kan inte svara närmare än så eftersom jag inte har alla omständigheter. Brottet kommer också att registreras i belastningsregistret under ett antal år.Hoppas du fick svar på din fråga och hör av dig till oss om du har fler frågor!Mvh

Borgensförbindelse när borgensmannen avlider

2014-09-02 i Fordringar
FRÅGA |Vad händer med en borgensförbindelse när borgensmannen avlider? Ärver den arvsberättigade denna borgensförbindelse eller faller borgen?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid en proprieborgen, en borgen som tecknas såsom för egen skuld gäller att borgensansvaret övergår på borgensmannens dödsbo om borgensmannen avlider. Detta framgår av rättsfallet NJA 2000 s. 97 som du finner här --> https://lagen.nu/dom/nja/2000s97 .Proprieborgen är den vanligaste typen av borgensåtagande och innebär att betalning för skulden kan sökas både hos gäldenären och borgensmannen så snart skulden förfaller. Vänligen

Förskott på arv

2014-09-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Förskott på arv Svärfar hjälpte under flera år sin son efter dennes skilsmässa, dels genom direkta gåvor, dels genom att stå för hälften av ett huslån (enbart ränteinbetalningar, inga amorteringar). Svärfar är nu avliden. När svärmor i sinom tid avlider kommer denna hjälp då att kunna räknas som förskott på arv till min svåger? (Jag förutsätter att inget speciellt avtalats vid utbetalningen av detta)
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga!I Ärvdabalken (ÄB) 6 kap 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) finns regler om förskott på arv. Gåvor till barn ses som förskott på arv och en gåva kan vara i form av betalning av skuld. Om din svärfar hade för avsikt att gåvan inte skulle räknas som förskott på arv kommer den däremot inte att göra det. Du skriver att inget har avtalats men det är tillräckligt att det framgår av omständigheterna. Sådana omständigheter kan vara att din svärfar i nära samband med detta har gett sina andra barn något likvärdigt. Om din svåger skulle påstå att så är fallet ligger det på hans lott att bevisa detta. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Vänligen 

Ansvar för skatteskuld vid fastighetsköp

2014-09-02 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående husköp. Om tidigare ägare har åkt på en skattesmäll, när han renoverade huset ifråga och gjorde renoveringen genom sitt företag. Kan dessa skulder följa med huset om jag köper det?Mvh Magnus
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regleringen kring skatter och vilka som är skyldiga att betala skatt hittar man i Inkomstskattelagen(IL), den hittar du https://lagen.nu/1999:1229.Lagen anger att det är fysiska och juridiska personer som har en skatteskyldighet(IL 3-7 kap)och inte skatteobjektet i sig, exempelvis huset som du överväger att köpa. Skatteskyldigheten kvarstannar hos säljaren och är således inget du kommer bli påverkad av.Lycka till med husköpet och vänd dig gärna till oss igen om du har ytterligare frågor!Med vänlig hälsning

Rätt att testamentera egendom och kvarlåtenskap till vänner?

2014-09-02 i Testamente
FRÅGA |Ingrid har gått bort, hon var gift med bortgångne Bengt, som var pappas bror. En syster till Bengt finns i livet sedan är det 5 kusiner bl.a. jag. De hade inga barn. Jag har fått ett brev där jag står som arvinge efter Bengt och där man skriver att Ingrid testamenterat all egendom och kvarlåtenskap till Ett gift par som varit hennes vänner. Man uppmanar mig att skriva under att jag godkänner detta. Har jag någon chans att påverka detta till min fördel? Eller ska jag bara skriva på för det finns inget att göra? Förhandlingen skall ske den 12 September.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att testatorn fritt kan förordna om sin kvarlåtenskap. Denna rätt begränsas dock om testatorn har bröstarvingar eller om testatorn vid sin död var gift, något som inte var fallet i denna situation. Någon motsvarande rättighet för syskon eller som i ditt fall, din ställning som kusin, finns inte. Testatorn har därmed rätt att fritt förfoga över sin egendom. Vid tolkning av testamente är det först och främst testatorns vilja som ska gälla, ÄB 11:1 https://lagen.nu/1958:637Ett testamente ska dock följa strikta formkrav för att testamentet ska vara giltigt, ÄB 10:1 https://lagen.nu/1958:637. Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Vittnena ska bevittna när testator skriver under handlingen och ska därefter bestyrka den med sina egna namnteckningar. Vidare måste vittnena känna till att det är ett testamente som de bevittnar, men de behöver inte känna till handlingens innehåll. Vittnena måste vara över 15 år och närvara samtidigt. De får inte heller vara nära släkt med testatorn eller vara omnämnda i testamentet.För att sammanfatta mitt svar så kan testatorn i detta fall fritt testamentera bort allt egendom och kvarlåtenskap till vem hon vill eftersom hon varken har bröstarvingar eller var gift vid sin död. Det finns därför ingen chans att påverka detta till din fördel. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, om något skulle vara oklart så är du självklart välkommen att återkomma till mig så ger vi dig ett prisförslag för vidare arbete eller förmedling av en juristkontakt inom familjerätt.

Skatteregler gällande tävlingsvinster

2014-09-02 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag vann häromdagen 1 miljon i en slogantävling och undrar nu hur skattereglerna ser ut kring vinster. Jag har en låg årsinkomst, runt 200 000 per år. Har det betydelse eller gäller 58% vinstskatt för alla? Fick även höra av någon att om jag startar ett aktiebolag, att hela summan kan tillfalla företaget, stämmer det ens? Så frågan: Hur får jag ut mest av vinsten?
Molly Malm |Hej och tack för din fråga!Personer som bor i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige (och har tidigare varit bosatt här) är obegränsat skattskyldiga, 3 kap 3 § inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229). Om man är obegränsat skattskyldig betyder det att man är skyldig att betala skatt för alla inkomster i Sverige, 3 kap 8 § IL. Detta är alltså huvudregeln. Eftersom du skriver att det var en slogantävling antar jag att du har skickat in en slogan som bidrag i tävlingen, alltså utfört någon typ av prestation, och då kan det inte bedömas som ett lotteri. (Hade det varit ett lotteri, ex triss, hade vinsten varit skattefri, 8 kap 3 § IL. Definitionen av lotteri kan du se i 3 § lotterilagen, https://lagen.nu/1994:1000)När det gäller tävlingsvinster kan de vara skattefria om kraven i 8 kap 4 § IL uppfylls. För att vinsten ska vara skattefri får den inte hänföras till en anställning eller uppdrag (ex. får inte vara en tävling där endast ett företags anställda får delta), får inte bestå av kontanter eller liknande. Vinsten är heller inte skattefri om den avser ett minnesföremål (medaljer, plaketter etc.) eller inte överstiger 3% av ett prisbasbelopp, vilket är 1 332 kr. Samtliga krav måste uppfyllas för att vinsten ska vara skattefri. Eftersom du har vunnit 1 miljon kr och förmodligen får vinsten i kontanter eller liknande, är du skyldig att betala skatt för vinsten.Hur mycket du ska skatta beror på många faktorer. Vinsten kommer att räknas som inkomst av tjänst och läggas ihop med dina övriga inkomster och sedan får du betala skatt på hela den summan. Alltså kommer din årsinkomst ligga på cirka 1 200 000 kr och förutsatt att du inte har några övriga inkomster är det den summan du beskattas för. Du kommer betala kommunal skatt (som ligger runt 30-34% beroende på vart du bor) och även statlig skatt (den delen som överstiger 420 800 kr betalar du 20% i skatt för, och den delen som överstiger 602 600 kr betalar du 5% skatt för, alltså totalt 25% i statlig skatt). Eftersom din vinst är så hög kommer du att få betala cirka 55-59% oavsett vad din övriga inkomst ligger på. Ett aktiebolag måste fortfarande betala skatt för vinsten och du måste dessutom gå in med ett startkapital.Hoppas detta var till hjälp, vänligen

Förtal av offentlig person

2014-09-01 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej!Jag har i egenskap av privatperson tecknat ett satiriskt propagandablad inför riksdagsvalet. Detta föreställer ett par individer som bär en viss likhet med utvalda riksdagspolitiker. Dessa ej namngivna karikatyrer säger nu saker som de riktiga politikerna aldrig någonsin skulle säga eller ens representera. Det är uppenbart vilka det anspelar på. Ja, det hela är mycket förlöjligande. Inget vinstintresse finns i sammanhanget, bara vad jag hoppas ett gott (och kanske lite elakt) skratt eller fniss från människor i samma politiska hörna som jag själv. Frågan är såklart om jag kan hamna i juridiskt trubbel genom att sprida detta? Tacksam för svar;)
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som du eventuellt skulle kunna göra dig skyldig till är förtal som regleras i Brottsbalken (BrB) 5 kap 1 § (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1) . Enligt 7 kap. 4 § 14 TF (https://lagen.nu/1949:105#K7) är förtal ett tryckfrihetsbrott om gärningen begås genom tryckt skrift. För att förtal ska vara aktuellt krävs att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Bedömningen av om uppgiften ska anses vara nedsättande görs ur de kränkta personernas synvinkel, det krävs inte att påståendet är sant. Du skriver att bilden är mycket förlöjligande och att personerna på bilderna säger saker som de aldrig skulle säga eller representera. Det är möjligt att detta skulle kunna dömas som förtal, men det beror på hur bilden ser ut och vad de säger. Att personerna på bilden är offentliga personer påverkar också bedömningen då de anses ”tåla” mer. Ett mycket uppmärksammat mål i detta sammanhang är NJA1994 s.637 (https://lagen.nu/dom/nja/1994s637). I det fallet hade en tidning gjort ett reportage med rubriken "En smygtitt i kändisarnas hemliga fotoalbum". Reportaget innehöll fotomontage av offentliga personer i sexuella situationer där deras ansikten förenades med andras kroppar. Trots att det var tydligt att bilderna inte var äkta gav de enligt Högsta domstolen (HD) intrycket av att de var lössläppta och perversa. HD konstaterade att bilderna, särskilt i förening med reportaget i övrigt, var ägnade att utsätta dem för andras missaktning.Enligt TF 7 kap 4 § p. 14 är det tillåtet att förtala någon om det var försvarligt att lämna uppgift i saken. I ett sådant fall krävs dock att man kan visa att uppgiften var sann vilket inte är möjligt i ditt fall. Sammanfattningsvis kan sägas att det beror på hur ”grov” din karikatyr är, vilken bild den ger av personerna samt om det är rimligt att de kan uppfatta den som kränkande (framförallt med hänsyn till att de är offentliga personer). Om du känner dig osäker kan du alltid rådfråga en jurist som är specialist inom ämnet. Hoppas du fått svar på din fråga, Vänligen