Testamentes ogiltighet - tvång, oförstånd och psykisk störning

2015-08-30 i Testamente
FRÅGA |Om en testator mer eller mindre tvingats till testamente, ej vid sina sinnens fulla bruk skrivit under ett tomt papper och därefter bevittnad namnteckning av två personer. Därefter har förmånstagaren skrivit testamentet ovanför namnteckning. Testatorn har aldrig velat ha ett testamente, vägrat. Var på äldreboende när han avled, personal kan intyga hur illa och hur förvirrad han var. Förmånstagaren ej släkt med den avlidne utan har fått diverse fullmakter, vad vet jag inte. Dessutom skrivit fakturor för städning, flytt m m som betalts till henne. Bouppteckningsmannen dessutom vän till förmånstagaren.Har detta gått rätt till? Har själv endast intresse av om det får gå till på detta sätt? Är den andra ggn som förmånstagaren sett till att få ärva med egenhändigt författade testamenten.Tacksam för svar.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om upprättande av testamente finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) se här. Till att börja med så krävs det för att testamentet ska vara giltigt att det har upprättats skriftligen med två vittnen, se ÄB 10 kap. 1 §. De två vittnena ska samtidigt vara närvarande när testator skriver under testamentet, vilket innebär att det alltså ska vara upprättat vid denna tidpunkt, och sedan ska vittnena skriva under. I detta fall låter det enligt din beskrivning relativt otvivelaktigt som att testatorn tvingats till att skriva under detta papper som sedan fyllts i till att likna personens testamente. Ett testamente gäller inte om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning hos testator (se ÄB 13 kap. 2 §), och det gäller inte heller om någon har tvingat testator att upprätta testamentet eller fått honom eller henne att upprätta testamentet genom missbruk av hans eller hennes oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning (se ÄB 13 kap. 3 §). I det fall du beskriver finns det alltså mycket som tyder på att testamentet i fråga är ogiltigt.Testamentet ska delges arvingarna när testator avlider. Arvingarna har sedan 6 månader på sig att eventuellt väcka talan och då göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt ÄB 13 kapitlet, se ÄB 14 kap. 5 §. Om klandertalan inte väcks inom denna tid, går rätten till detta förlorad.Jag råder dig att tala med arvingarna (om du känner dessa) till att fundera på att väcka en klandertalan, och även ta kontakt med en jurist som är specialiserad på familjerätt för ytterligare råd i denna situation.Med vänliga hälsningar

Formkrav för bodelningsavtal

2015-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min fru är överens att vi delar hus och saker jämnt. Måste vi vara bägge hos bankens revisor när bodelningsavtal skrivs? Bägge måste ju skriva under men pga min sjukdom måste jag vara på annat håll den dagen.Mvh Fredrik
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Utom att båda måste underteckna ett skriftligt avtal finns det inga egentliga formkrav när det gäller bodelning (kraven finns för övrigt i 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Det går alltså bra att du skriver på avtalet vid ett annat tillfälle, men det blir inte giltigt förrän båda har skrivit på det!Hör gärna av dig om det är något mer du undrar kring det här!Hälsningar,

Värdering av tillgångar vid bodelning

2015-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag har köpt lite aktier som har rasat i värde så jag undrar om hon ska ha hälften av inköpsvärdet eller hälften av det dom är värda nu vid en eventuell skilsmässa eller bodelning?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När det gäller bodelning efter en skilsmässa så är det tillgångarna och skulderna som ni hade på den kritiska tidpunkten (brytdagen) som ska med i bodelningen. Brytdagen är den dagen då en ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Aktierna ska alltså ingå i bodelningen. När det gäller värderingen ska den ske i samband med att bodelningen genomförs. Det är sålunda i ett sent skede som värderingen görs. Utgångspunkten är att det är marknadsvärdet som bestämmer värdet. Din maka ska således ha hälften av marknadsvärdet av aktierna vid bodelningen. Vänliga hälsningar,

Försörjningsplikt

2015-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag är en ensamstående mamma med 4 barn. Har ett barn som är över 18 år och har barnpension då hans pappa är avliden. Min Son har alltså barnpension samt studiebidrag, vilket blir nästan 5000kr/månad. Min fråga är, Kan jag kräva min Son på 2000 kr /månad till mat el ex? Mvh
Anton Peterzén |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!Enligt lagen har en förälder en skyldighet att försörja sina barn fram tills dess att barnet fyller 18 år, eller fram tills dess barnet går klart gymnasiet. Underhållsplikten kan dock inte sträckas längre än till dagen då barnet fyller 21 år. Hur stor underhållsplikten är varierar utifrån ett flertal faktorer, såsom föräldrars ekonomiska förmågor, barnets egna inkomster, barnets behov osv. Detta framgår av föräldrabalken 7:1. Jag tolkar din fråga som att ditt barn fortfarande går i gymnasiet. Du är därmed generellt sett underhållspliktigt gentemot barnet. Ditt barns inkomster, även de sociala förmånerna såsom studiebidraget och barnpensionen påverkar dock hur stor din underhållsplikt är. Jag ser det dock inte som troligt att ditt barns inkomster utslaget över ett helt år är såpass stora att en slags negativ försörjningsplikt uppstår, där du får ta betalt av ditt barn för att du erbjuder boende etc. Möjligtvis kan du istället ställa högre krav på ditt barn att tillgodose sina egna rörliga kostnader, såsom fickpengar, kläder, nöjen etc. Jag kan dock inte ge dig ett exakt svar utan att veta mer om er övergripande ekonomiska och boendemässiga situation. Det ska dock tilläggas att i den stund ditt barn går klart sin gymnasieutbildning, eller fyller 21 år, så upphör all försörjningsplikt gentemot barnet. MVH

Indrivning av skuld jämte ränta, tillvägagångssätt

2015-08-30 i Skuld
FRÅGA |Hej,Då en f.d. Vän utan vidare Bara försvann utan förklaring/flyttade. Vem då har fått lånat medel av mig. Nu då på senare tid vill berörd person inte betala tillbaka, då det inte verka gå att förhandla fram någon lösning, utan bara flyr, tiger som cement, säger ingenting. Då är min fråga: vad ska en medborgare då vidta för åtgärder för att få tillbaka mina medel plus ränta och detta på regelrätt väg? Det är säkert inte bara jag som drabbad är.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline. Den enklaste och minst kostsamma vägen, om personen (gäldenären) vägrar att betala eller inte går att få tag i, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här. Det underlättar starkt om ni upprättade ett dokument som bevisar skulden (skuldebrev). KFM hjälper dig därefter att fastställa skulden och därefter driva in den. Om du inte vinner framgång via KFM, kan du upprätta en stämningsansökan och vända dig till tingsrätten. Domstol kan hjälpa dig att driva in skulden genom dom. Vinner du målet, och tvisten avser ett högre belopp än 22 250 kronor, kommer du att få samtliga rättegångskostnader ersatta av gäldenären. Avser tvisten ett lägre belopp, står ni för era egna kostnader, med undantag för att vinnaren kan kräva viss ersättning för vissa i förväg bestämda utgifter, se kompletta listan i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken (1942:740).Du kan kräva ränta jämte skulden, även om ni inte har avtalat om det. Räntan som du enligt lag kan kräva ligger just nu på åtta procent. Den kan variera varje halvår till följd av att referensräntan justeras. Du kan ta hjälp av KFM:s ränteräknare för att komma fram till en korrekt ränta att kräva, här.Vet du att även andra är drabbade av uteblivna betalningar från samma gäldenär, kan du anmäla det till åklagaren som kan driva en straffrättslig process (t.ex. bedrägeri) jämte din civilrättsliga process (ditt personliga krav på betalning).Behöver du hjälp med något av stegen ovan, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vid dig vidare i ditt ärende.Vänligen

Fråga om två original av avtal fordras för giltighet

2015-08-30 i Avtal
FRÅGA |När det gäller ett ekonomiskt avtal mellan 2 motparter, behöver avtalet göras i 2 original eller är det accepterat att ena parten endast får en kopia av avtalet?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline. Det ställs normalt inte upp några formkrav för ett avtal. Ett avtal är således giltigt så fort båda parter har uttryckt vilja för samma avtalsinnehåll. Det behöver exempelvis inte upprättas två original av avtalet och parternas underskrifter är inte heller nödvändiga. Det finns undantag på vissa områden, exempelvis vid köp av fastighet och upprättande av testamente.Den som inte har originalet, står inför ett sämre bevisläge om denne behöver bevisa att ett avtal har ingåtts mellan er. Med detta sagt, får situationen att enbart en part har originalet, enbart betydelse när någon av er begår kontraktsbrott eller annars behöver bevisa en viss omständighet i ert avtalsförhållande.Ett avtal där enbart den ena parten innehar originalet är alltså normalt sett fullt giltigt.Vänligen

Driva in skuld från gäldenär bosatt utomlands

2015-08-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej ! För ca 1½ år sedan lånade jag ut en större summa pengar, vi skrev enkelt skuldebrev. Det skulle betalas tillbaka ca 6 månader efter att vi skrivit på.Personen i fråga har flyttat utomlands, kan ej få tag på han. Vad ska jag göra ? Hur går jag tillväga för att lösa de ?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline. Om personen som är skyldig dig pengar (gäldenären) har flyttat till ett annat EU-land kan du ansöka om europeiskt betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här för att fastställa skulden. KFM kan hjälpa dig med att driva in skulden. Om gäldenären har flyttat utanför EU, behöver du ett beslut från domstol, exempelvis tingsrätten i Sverige. Då kan KFM hjälpa dig med att driva in skulden. Gäldenären måste emellertid ha tillgångar i Sverige, det kan vara lösa sker, fastigheter eller lön som kan utmätas. Du kan läsa mer om det här.Glöm inte att du jämte skulden kan kräva ränta för sen betalning. Du kan räkan ut räntan genom KFM:s ränteräknare här. Även om ni inte har avtalat om ränta, kan du kräva åtta procent (med undantag för första månaden). Stöd för det finns i 6 § räntelagen (1975:635).Vänligen

Bouppteckning och arvskifte, tidsramar

2015-08-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min pappa har avlidit. Var gift men inte med min mamma. De hade inga gemensamma barn. Snart dags för bouppteckning. Hur länge kan det ta innan jag får ut min laglott? Misstänker att hans fru vill förhala det hela.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline. En bouppteckning ska upprättas och skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Den måste förrättas inom tre månader från dödsfallet och skickas in till Skatteverket inom en månad efter det. Handläggningstiden hos Skatteverket kan ta allt från någon vecka till flera månader beroende på arbetsbelastning och ärendets komplexitet samt brister. När bouppteckningen är godkänd ska arvet fördelas (arvskifte). Alla dödsbodelägare måste vara överens om detta, annars får en skiftesman hjälpa till, vilket givetvis förlänger ärendet. Om det ändå inte löser sig, får domstolen avgöra arvsfördelningen. I det fall att domstol får avgöra ärendet, kan det ta mycket längre tid eftersom det kan ta många månader innan ni kan få en tid.Som du ser, kan det ta allt från några veckor till många månader. Själva bouppteckningen kan hans fru dröja med i totalt fyra månader (inräknat tiden innan Skatteverket ska ha den). Därefter blir det onödigt kostsamt att fortsätta förhala ärendet. Känner du att det blir jobbigt och behöver hjälp med något av stegen ovan, rekommenderar jag att du tar kontakt med en erfaren arvsjurist som kan hjälpa er i ärendet. För mer information, boka gärna in en tid här.Vänligen