Vem ärver bröstarvinge eller allmänna arvsfonden?

2015-11-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |Om en ogift man dör och det endast finns en bröstarvinge kvar, får den här personen allt av arvet eller går 50% av kvarlåtenskapen till allmänna arvsfonden? Tack på förhand!
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna kring arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). Den hittar du https://lagen.nu/1958:637.Jag tolkar frågan på följande sätt: den ogifta mannen har aldrig varit gift och det finns endast ett barn till honom. Det har alltså inte funnits några andra barn till den ogifta mannen som avlidit innan honom. Arvet Om min ovan stipulerade tolkning stämmer kommer bröstarvingen att ärva allt ÄB 2:1. Allmänna arvsfonden ärver endast om det inte finns några arvingar ÄB 5:1. Summering Det är alltså bröstarvingen som ärver allt. Slutsatsen kan dock komma att ändras om min tolkning av din fråga inte är korrekt. Om det är så eller om du undrar över något annat är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen! Bästa hälsningar

Sexuellt umgänge med minderårig

2015-11-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag är kär i en tjej, hon är 16 och jag är 24. Vi har inte haft sex än och nu undrar jag, är det lagligt?
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.Reglerna om sexualbrott återfinns i brottsbalkens (BrB) sjätte kapitel. När en person fyllt femton år äger den i princip rätt till att bestämma över sin egen kropp. Det finns dock en specialreglering som skyddar personer som är 15-18 år, se BrB 6:4 2 st. Överträds den bestämmelsen kan ett samlag med en omyndig ses som våldtäkt mot barn, alternativt sexuellt utnyttjande av barn. Om det finns samtycke från båda parter och hon a) inte är din avkomling, b) står under din fostran eller liknande, eller c) står under din vård eller tillsyn på grund av myndighetsbeslut aktualiseras dock ej reglerna.Hoppas du fick svar på din fråga.

Rätt att fotografera utan samtycke

2015-11-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |När jag är i tjänst och kör buss med uniform på får då folk fotografera mig utan att ha bett om tillåtelse till detta jag vet ju inte i vilket syfte bilderna tas.
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! Inom ramen för svensk rätt är det i regel acceptabelt att fotografera individer på allmän plats. Med allmän plats avses områden som inte är privatägda. Mot bakgrund av vad som har framförts kan en utomstående utan ditt medgivande fotografera dig såvida det förekommer på allmän plats. Det ska dock tilläggas att det som har framhållit endast avser fotograferingen. Huruvida en fotograf har fritt förfoganderätt över en bild på dig är ett helt annat spörsmål som är mycket mer komplicerat. En fotograf får exempelvis inte utan ditt medgivande använda en bild i marknadsföringssyfte. Vederbörande får på motsvarande sätt inte använda fotot i avsikt att kränka dig, såvida du inte har samtyckt. Det finns ytterligare begränsningar i gällande rätten som vi inte behöver gå in på. Kontentan är att du ska känna till att finns en distinktion mellan fotografering och förfoganderätt. Vänligen,

Makes medgivande vid försäljning av fastighet

2015-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag står som ägare av min fastighet 1/1. Nu ska jag sälja fastigheten och behöver tydligen medgivande av min f d make. Jag står som ägare och har förstått av jag skulle skrivit att huset var min enskilda egendom på bodelningsavtalet. Nu ska jag få till ett medgivande av min f d make om att få sälja. Var har han för rättigheter om han vägrar skriva på medgivandet. Har han äganderätt på halva huset ändå jag står som ägare?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar av din fråga att du och din f d make är skilda och att ni har delat upp egendom mellan er genom bodelning redan. I 7 kap 5 § äktenskapsbalken finns en begränsning för vad den ena maken får göra med makarnas gemensamma bostad. Den ena maken får inte utan den andra makens godkännande sälja fast egendom (fastighet) som utgör makarnas gemensamma bostad.Eftersom att du äger hela fastigheten och det verkar som att ni är skilda och att fastigheten inte längre är er gemensamma bostad behöver du inte din f d makes tillstånd för att sälja fastigheten. Förutsättningen är såklart att bodelningen är klar och att hela fastigheten tillföll dig. Tillföll hela fastigheten dig har din f d make inte äganderätt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bröstarvinges rätt till arv

2015-11-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som gäller vid dödsfall och fördelning av arv. Går det att tex utesluta en bröstarvinge från att ärva ett hus eller måste alla bröstarvingar dela lika?Tack på förhand
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.Bröstarvingar har som utgångspunkt rätt till att dela jämnt på den avlidnas kvarlåtenskap och erhålla sin så kallade arvslott. Denna rätt går dock att testamenteras bort med hälften för varje bröstarvinge. Den andel som blir kvar benämns laglott, se ärvdabalken 7 kap 1 §. Så länge laglotten inte kränks kan testamentet utformas som testatorn önskar.

Beskattning när lån övertas

2015-11-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |I god tro delade jag och maken på vår bostadsrätt. Initialt stod jag som ensam ägare men knappt ett år efter köpet så delade vi på lånet och bostadsrätten. Enligt Skatteverket har jag då sålt / avyttrat lägenheten och åker nu på en reavinstbeskattning utav halva inköpsvärdet = jag behöver ta ett banklån -troligtvis närmare 150000kr, för att kunna betala reavinstskatten för en teoretisk vinst på 750000kr. Ingen hänsyn tas till att jag gått från ägare utav 100% av lägenheten till ägare av 50% och i praktiken endast minskat mitt bolån. inköpspris när jag förvärvade bostaden 2013 var 1,5milj. Kan det verkligen gå till så? i samband med deklaration och kontakt med skatteupplysningen fick jag information om att det var lånebeloppen som låg till grund för försäljningspriset, i kombination med en gåva. Jag känner mig väldigt förvirrad och olycklig då allt vi ville var att öka tryggheten genom att vara två låntagare....
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna gällande beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt finner du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229.Inledningsvis vill jag påtala att jag har full förståelse för den frustration som du känner. Ibland känns lagen kontraintuitiv och rent ut av felaktig. Dessvärre ligger Skatteverkets bedömning i linje med beskattningsregleringen. BeskattningenSom du kanske vet är gåvor skattefria både för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 och mottagaren IL 8:2. Då det i ditt fall gäller en bostadsrätt så har det slagits fast i praxis att den som ger bort en del av en sådan utan ersättning och får ersättning för en annan del av den skall skatta för den delen som hon får ersättning för.Det som hänt är alltså att du enligt skattelagstiftningen gjort en vinst på en del av transaktionen när din make tog över lånet (detta räknas som en ersättning) i samband med att han också övertog halva bostadsrätten, detta skall tas upp till beskattning IL 42:1 & 2. Då jag inte har all relevant information, så som exempelvis det nuvarande värdet av bostadsrätten, för att kunna beräkna skatten har jag ingen möjlighet att göra detta. Rätt att göra avdrag Du har rätt att göra avdrag för den delen av transaktionen som du skall skatta för. Du får exempelvis från den delen dra av så mycket som du betalat för den IL 44:13 & 14. Du bör vara vaksam och se till att detta görs så att du inte betalar för mycket i skatt. Skulle du behöva hjälp med detta så kan du komma i kontakt med våra kunniga samarbetspartners som är jurister på familjerättens område här. Avslut Jag förstår att detta inte var det svaret som du hoppats på, men jag hoppas att min deskription ovan har gett dig någon form av klarhet i rättsläget. Skulle det vara något som är oklart i mitt svar eller om du undrar över något annat tveka inte på att höra av dig! Bästa hälsningar

Flytta hemifrån som omyndig

2015-11-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag är tvungen att ha mina föräldrars underskrift för att skriva ett första eller andrahandskontrakt på en bostad när jag är minderårig, om vi utgår från att jag har ett fast jobb och kan försörja mig själv, kan mina föräldrar fortfarande tvinga mig att bo kvar hemma?
Homan Gerami |Hej! Tack för att du tar del den av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! Av 6 kap. 11 § föräldrabalken (FB) framgår det att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Mot bakgrund av att du är omyndig är ett medgivande från dina föräldrar ett obligatorium för att byte av bostad ska bli möjligt. Det ska även tilläggas att ni i egenskap av omyndig på motsvarande sätt inte kan åta förbindelser i enlighet med huvudregeln, jfr 9 kap. 1 § FB. Med detta sagt erfordras även underskrift från dina föräldrar. Vänligen,

Ang. snatteri

2015-11-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, skrev en fråga till er igår och fick svar.Blev tagen för snatteri, är 15 år, tidigare ostraffad. Varans värde var 115 kr. Vad kan böterna kosta? Och finns det någon möjlighet att det inte blir böter? Tack på förhand!
Malin Dijnér |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller tillgrepp i butiker är det vanligen värdet på varorna som avgör hur brottet rubriceras (som normalfall eller grovt brott exempelvis). Gränsen mellan vad som anses som snatteri och stöld är 1 000 kr (se rättsfallet NJA 2009 s. 586). Då varans värde i ditt fall var 115 kronor är det ju således fråga om snatteri och inte stöld. I enlighet med lagrummet 8 kap. 1 § ska den som olovligen tager vad annan tillhör dömas för stöld till fängelse i högst två år. I 8 kap. 2 § regleras dock när brottet är att anse som ringa med hänsyn till det värde som varan hade, samt övriga omständigheter vid brottet. I sådana fall döms för snatteri till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är således 8 kap 2 § som isåfall blir aktuell i ditt fall. Se lagrummet här. Det är svårt att svara på vad bötena kan utfalla i för summa eller huruvida bot kommer att ges, då jag i övrigt inte vet omständigheterna i målet. Men trots att fängelse finns i straffskalan för snatteri torde det i praktiken vara vanligare med böter eller villkorlig dom och värdet spelar som sagt roll vid bedömningen för påföljd (värdet i ditt fall var ju relativt lågt). Hoppas du fått svar på din fråga och återkom gärna om du undrar över något mer!