Kan man åtala en tjänsteman på länsstyrelsen för tjänstefel?

2015-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan man åtala en tjänsteman på länstyrelsen för tjänstefel och vart sänder man i så fall detta.Vilka lagar kan jag använda.
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!Reglerna om tjänstefel finner du i 20 kap. brottsbalken. Däri står det angivet att en person som vid myndighetsutövning, genom att agera uppsåtligen eller oaktsamt, åsidosätter vad han eller hon har till uppgift döms för tjänstefel. Av din fråga framgår inte vad tjänstemannen har gjort, och det är därför inte möjligt för mig att bedöma ifall det rör sig om tjänstefel.Om du vill göra en brottsanmälan avseende tjänstefel ska du vända dig till polisen.Skriv gärna en kommentar om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Uppskov vid försäljning av delad bostad

2015-07-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Om vi delat på huset som är värderat till 5 milj, vi har lån på 3 milj Detta innebär att vi har en vinst i var 1,5 milj. Min fd vill betala in in vinstskatten så ja får jag får klara pengar ( som han kallar det) kan han göra så? Jag vill ha hela vinsten Inkl skatten för det tänkte jag lägga i mitt nästa boende.Vilket är rätt känns som han försöker lura mig.Mvh Mia
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni har ägt olika delar av bostaden vid försäljningen får ni två olika vinster. det betyder att din partner kan betala in sin del av skatten om hen vill, och du kan använda din som uppskov till nästa bostadsköp. Din partner kan alltså inte bestämma över din del. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Internationell rätt - skilsmässa

2015-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag gifte mej I Storbrittannien med en brittisk man. Vill nu skilja mej, absolut helst genom Sverige da han ar aggressiv och kommer inte skriva pa ngra papper har.Jag ar fortfarande skriven I Sverige. Kan jag ansoka om skilsmassa sjalv, utan att han maste skriva pa? Detta ar min forhoppning.Maste jag ha hans personbevis?Ar i kontakt med svenska ambassaden son rekommenderade er.Tack pa forhand.Hanna Lindstrom
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill ansöka om äktenskapsskillnad vid svensk domstol. För att detta ska vara möjligt krävs det enligt artikel 3(i)a i Bryssel II-förordningen (som reglerar internationella förhållanden mellan EU-länder) att de makarna har hemvist i Sverige, om de senast hade gemensam hemvist i Sverige eller om svaranden (din man) har hemvist i Sverige. Utöver detta finns en möjlighet att stämma i Sverige om du har hemvist i Sverige, är svensk medborgare och har bott i Sverige under Minst sex månader innan ansökan om skilsmässa.Dessutom finns möjlighet att stämma i Sverige om sökanden har hemvist i Sverige, är svensk medborgare och har bott i Sverige under minst 6 månader innan ansökan. Med hemvist förstås där du spenderar din tid, arbetar och vistas. Det är svårt att avgöra din hemvist utifrån din fråga, men du är välkommen att kommentera med ytterligare detaljer så kan jag utveckla mitt svar! Vänligen,

Underprisköp av hus från förälder - Hur påverkas övriga arvingar?

2015-07-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan jag köpa min förälders hus under marknadsvärdet ,och att det står att det inte är något arv, utan att det blir fel vid hand död när man tänker på övrigt arv mellan syskonen?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för frågan!Om man får en gåva eller exempelvis gör ett underprisköp från en av sina föräldrar, kommer gåvan eller köpet i den delen det är under marknadsvärdet som huvudregel att räknas som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K6). Detta skulle alltså kunna påverka fördelningen av övrig egendom när arv senare blev aktuellt. Om man har skrivit klart och tydligt i köpavtalet att underprisköpet inte skall räknas som förskott på arv, är det dock det som gäller; det blir alltså inga komplikationer när arvet senare skall fördelas.Vad man i praktiken gör om något räknas som förskott är för övrigt att man vid uträkningen "återför" förskottet; man plusar alltså på det på dödsboets egendom igen och gör en fördelning utefter detta. Den som har fått förskottet anses sedan redan ha fått en del av sitt arvsanspråk täckt i och med detta. Kort sagt är alltså effekten av att något inte räknas som förskott att den som mottog gåvan (eller t.ex. fick göra underprisköpet) gynnas i jämförelse med övriga arvingar.Kort sagt:Om det står klart och tydligt i köpavtalet att underprisköpet inte skall räknas som förskott, kommer det heller inte att göra det. Detta medför att du som köpare totalt sett gynnas i jämförelse med övriga arvingar eftersom underprisköpet inte spelar någon roll vid arvskiftet senare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Uppsägning av avtal

2015-07-31 i Avtal
FRÅGA |Hur säger man upp ett avtal för att få uppsägningen juridiskt hållbar.Avtalspartnern bekräftar ej uppsägningen som skett via mejl, brev samt rek brev som ej lösts ut.
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på LAWLINE med din fråga!Enligt avtalslagens 7 § så ska ett anbud eller ett svar på ett anbud kunna sägas upp om återkallelse av avtalet kommer fram till mottagaren innan accepten. Lagen finner du: https://lagen.nu/1915:218 Återkallelse eller hävningen behöver inte ha någon speciell form utan det viktiga är att det har kommit mottagaren (din avtalspartner) till handa enligt 2 § avtalslagen. Det innebär att du ska ha gjort allt du kan för att meddela parten om att du vill säga upp avtalet och då ska mottagaren har tagit del av uppsägningen. Om ingen tidsfrist har bestämts i avtalet i den meningen att det inte anges när fristen skall börja löpa, skall fristens början räknas från det att mottagaren faktiskt har fått del av anbudet och dess innehåll. Anbudet upphör att gälla så snart svaret har nått anbudsgivaren. Nu framkommer det inte i din fråga om det här är ett pågående avtal eller om det är fråga om ett anbud som du ska acceptera eller avslå. För att häva ett avtal krävs vidare att den avtalspart som vill häva meddelar motparten detta i en så kallad hävningsförklaring. Om avtalsparten inte lämnar en sådan förklaring kommer inte en hävning till stånd, även om förutsättningarna härför skulle vara uppfyllda.Vid varaktiga avtal så spelar inte hävningsrätten så stor roll då ett avtal som huvudregel kan sägas upp när som helst när någon av parterna önskar det. Då har som sagt formen av uppsägningen inte någon betydelse då det viktiga är att du, som jag skrev innan, gör det du kan för att meddela din avtalspartner. I ditt fall verkar det som att du har gjort det du har kunnat för att meddela din avtalsparter om att du vill säga upp avtalet. Det är viktigt att avtalspartnern faktiskt får att mottagaren av meddelandet faktiskt skall ha satts i tillfälle att omedelbart ta del av meddelandets innehåll. Däremot krävs inte att han eller hon också faktiskt har tagit del av meddelandet i det enskilda fallet, något som däremot är avgörande för när ett antagande svar blir bindande.Enligt praxis kan din avtalspartners passivitet i det här fallet medföra att avtalet med din avtalspartner sägs upp automatiskt. Jag hoppas att du har fått mer klarhet i din fråga!Hälsningar,

Barnets bästa vid vårdnadsfrågor

2015-07-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag undrar följande. Jag vill skilja mig från min fru. Detta blir då en stämningsansökan. Till hösten kommer vi att få barn och jag undrar ifall att om jag lämnar in en ensidig skillsmässoansökning kan detta användas mot mig i en eventuell vårdnadstvist?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.Nej, det kan det inte. Vid vårdnadsfrågor ser man alltid till barnets bästa, se 6 kap. 2a § Föräldrabalken. När man avgör barnets bästa beaktas:- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Att du ensidigt lämnat in en skilsmässoansökan är inte något som har en anknytning till barnet eller något som inverkar menligt på barnet, utan riktar sig till din partner. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Särkullbarns arvsrätt

2015-07-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Har särkullbarn rätt att göra anspråk på arvet efter vår mor? Min och min helsysters far dog -96. Far hade 2 särkullbarn innan han gifte sig med vår mor. Det finns inga uppgifter om arvanspråk till särkullbarnen då far dog. Vår mor dog nyligen på särskilt boende och efterlämnade drygt 100.000 Skr. Min syster och jag undrar nu om vår avlidne fars särkullbarn på något sätt fortfarande kan göra anspråk på att vara s.k. efterarvingar då inga handlingar eller testamente finns efter vår avlida far?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Särkullbarns arvsrätt finns beskrivet i ärvdabalken. Om arvlåtaren var gift är huvudregeln att arvlåtarens make får hela kvarlåtenskapen, ÄB 3:1. Man säger att den efterlevande maken ärver med försteg framför arvlåtarens bröstarvingar (barn) och sedan får barnen i sin tur ärva den efterlevande maken när denne går bort.Men om arvlåtaren har särkullbarn har den efterlevande maken inte rätt till särkullbarnens arvslott om inte särkullbarnen avstår från den, ÄB 3:1. Detta borde alltså ha reglerats när er far dog. Om särkullbarnen har avstått från sin arvslott till förmån för er mor så har de rätt att tillsammans med övriga bröstarvingar dela på hälften av boet som er mor lämnat efter sig, ÄB 3:2.Hoppas att detta besvarade er frågaVänligen

Angående testamente och äktenskapsförord

2015-07-31 i Testamente
FRÅGA |Gäller detta även om vi har ett testamente sen tidigare där jag ärver 25 % ?Med äktenskapsförord (allt är enskild egendom):Make 1 äger 400 000krMake 2 äger 600 000krMake 1 avlider, ingen bodelning görs. Detta innebär att dödsboet efter make 1 är värt 400 000kr. Arvingen ärver omedelbart egendomen.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag förstår inte riktigt frågan, men skall svara så gott jag kan! Återkom gärna om jag har missuppfattat frågan.Situationen är alltså om jag förstår det rätt den att det finns ett testamente på 25 % av Make 1:s egendom till dig, medan Make 1 och Make 2 har sådana äktenskapsförord att all egendom är enskild och ingen bodelning därför sker. Dödsboet efter Make 1 behåller därmed samtlig egendom, till ett värde av 400 000 kr. Om inget testamente fanns skulle egendomen enligt lag fördelas mellan arvingarna. Har man inga barn, kan man testamentera exakt hur man vill. Även om man har barn, har man dock möjlighet att testamentera bort upp till 50 % av sin egendom till någon annan. De övriga 50 % av egendomen tillkommer ens bröstarvingar - barn eller exempelvis barnbarn om barnen har avlidit - som "laglott", och kan inte testamenteras bort(7 kap. 1 och 3 §§ Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K7).Utifrån detta finns det ingenting som hindrar att du får de 25 % av egendomen som testamentet talar om så länge eventuella bröstarvingar kan få ut sin andel; arvskiftet sker helt enkelt efter bodelningen och utifrån vad dödsboet har för egendom efter denna. Detta gäller vare sig du är Make 2, ett barn till Make 1 eller någon annan.Hoppas att jag besvarade din fråga, och återkom som sagt om det är något annat du undrar!Hälsningar,