Nekad umgänge med barn

2016-10-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag och min förra tjej separerade för lite över ett halv år sen. Vi har en son ihop och har gemensam vårdnad men den senaste gången ville hon inte att han skulle komma till mig. Min fråga är får hon lov att neka mig umgänge även om vi har gemensam vårdnad? Mvh Robin
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till lawline!Barnets rätt till umgänge regleras i 6 kap. 15 - 15 c § föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som den inte bor med oavsett gemensam vårdnad genom att barnet träffar föräldern eller genom annan kontakt. Detta är huvudregeln och innebär främst inte att en förälder har rätt att umgås med barnet, utan det är barnets vilja och behov som kommer i centrum. Barnets föräldrar har därför ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som denne inte bor med tillgodoses så långt som möjligt. En förälder som bor med barnet har en upplysningsskyldighet avseende umgänget gentemot den föräldern som barnet inte bor med, exv. upplysningar till dig från ditt ex om varför hon inte kan tillgodose umgänge mellan dig och barnet. Som regel gäller alltså att hon ska tillgodose barnets umgängesbehov med dig så långt som möjligt, att hon endast inte vill fullfölja sin skyldighet är ingen godtagbar anledning.Du kan föra talan i rätten om beslut om umgänge mellan dig och barnet. Domstolens bedömning ska utgå ifrån barnets bästa och detta ska vara avgörande för alla beslut som rör umgänge. Vid denna bedömning ska särskilt fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och om barnet hålls kvar eller annars far illa. Även hänsyn till barnets vilja kan iakttas men det ska ske med beaktande av barnets ålder och mognad. Socialnämnden i din kommun kan få i uppdrag av rätten, eller genom en direkt ansökan från er, att föra samarbetssamtal och hjälpa er att nå enighet i denna frågan. Skulle detta inte fungera har ena föräldern alltid rätt att väcka talan om vårdnad, boende eller umgänge i domstol.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Kan en skuld påverka möjligheten att bli svensk medborgare?

2016-10-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejJag har ansöka om medborareskap .jag fylt all kräver för medborare i januari 2016.Men innan jag fick beslut jag har en skuld som gåt vidare till kronofogden. Är det kan bovärka min ansökan.?Mvh
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 11 § Lag 2001:82 om svensk medborgarskap gäller följande:11 § En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har 1. styrkt sin identitet, 2. fyllt arton år, 3. permanent uppehållstillstånd i Sverige, 4. hemvist här i landet a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och 5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:722).De ovannämnda kraven ska alltså vara uppfyllda, och på grund av din skuld kan det ifrågasättas om du uppfyller den 5:e punkten om att du haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. I bedömningen av om ditt levnadssätt här och kan förväntas vara hederligt beaktas främst eventuell tidigare brottslighet. Skulder kan även beaktas men det beror på skuldstorlek och hur lång tid det gått sen förfallodatumet. Även om kraven i 11 § inte anses uppfyllda får du ändå bli svensk medborgare om något av kraven i 12 § är uppfyllda:Om kraven i 11 § inte är uppfyllda får, om inte annat följer av andra stycket, sökanden ändå naturaliseras, om 1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare, 2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller 3. det annars finns särskilda skäl till det.Sammantaget kan din skuld påverka din möjlighet att bli svensk medborgare, men det beror på hur stor skulden är och hur länge du har haft den. En mindre skuld kommer sannolikt inte att påverka dina möjligheter. Om du inte skulle anses uppfylla kraven i 11 § på grund av din skuld finns det ytterligare möjligheter för dig att bli godkänd med tillämpning av 12 §. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dödsbodelägares gemensamma ansvar i dödsboet

2016-10-25 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vi är fyra pers inblandade i boutredning. En fru, två gemensamma barn och ett särkullbarn. Kan mamman och de två gemensamma barnen fatta en massa beslut utan att fråga särkullbarnet om det är ok.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Boutredningar regleras i 18 kap. ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.En bortgången persons egendom ska som huvudregel ombesörjas och förvaltas av dennes arvingar gemensamt, se 18 kap. 1 § ÄB. Samtliga arvingar, inklusive särkullbarnet, företräder och ansvarar därför över boet samt har rätt att tala och svara i saker som rör dödsboet. Åtgärder som rör boet kan endast tas utan särkullbarnets samtyckes om sådana inte kan skjutas upp. Undantaget i regeln tar först och främst sikte på brådskande situationer. Alla måste annars vara överens om beslut som tas under boutredningen, här gäller alltså inte majoritetsbeslut. När handlingar inkommer dödsboet ska den som mottar dessa delgiva övriga dödsbodelägare (1 a §). Särkullbarnet har alltså som huvudregel härvid en fjärdedels beslutsrätt i dödsboet. Om särkullbarnet däremot är underårig fordrar vissa beslut som rör dödsboet tillstånd från överförmyndaren. Det kan vara bra att veta att en missnöjd dödsbodelägare kan lämna in en ansökan till tingsrätten och begära att dödsboet avträder till förvaltning av boutredningsman, exv. om flera beslut tagits utan delägarens samtycke. Detta förutsätter att delägarna alltså inte kan komma överens om förvaltningen. Dödsboet är en tillfällig verksamhet vars syfte är att avvecklas och övergå till successorerna. Tingsrätten gör en bedömning om huruvida syftet inte kan uppnås och kan därefter välja att utse en boutredningsman som tar över förvaltningen av dödsboet. Om ett sådant beslut tas inskränks därvid delägarnas rätt att ta beslut i frågor som rör dödsboet.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Hävning vid bekräftad dröjsmål

2016-10-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag gjorde en beställning av en Samsung Galaxy S6 på Alltele i slutet av Juli, ett erbjudande ihop med abonnemang. Två veckor efter att jag beställt telefonen meddelade dom att varan var slut och att jag inte skulle få den. När jag ringde för tre dagar sedan, alltså cirka två månader senare säger dom att jag ska få en telefon i alla fall med nästa order dom får in. Idag när jag ringde för att kolla när den skulle skickas så meddelar dom igen att jag inte kommer att få en telefon eftersom dom inte kommer att få in fler, utan i så fall får jag beställa en annan telefon (Motorola) ifrån deras hemsida.Har dom rätt att göra så? Vad har jag för rättigheter när jag har beställt en vara och både fått bekräftat köpet två gånger, men sedan fått att det inte kommer skickas?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Konsumentköp regleras i konsumentköplagen (KKöpL) (1990:932) se här.Du har rätt att stå kvar vid köpet och kräva att säljaren fullgör sin avtalsprestation enligt 12 § första stycket KKöpL. I samma regel andra stycket föreskrivs att säljaren inte är skyldig att fullgöra köpet om det föreligger hinder som denne inte kan övervinna eller om det skulle innebära stora uppoffringar för denne som inte är rimliga med ditt intresse av att få köpet fullgjort. Om ett sådant förhållande upphör, kan du återigen kräva att säljaren fullgör köpet. Du har också en skyldighet att inom rimlig tid framställa ett sådant krav. Du som köpare har också rätt att häva köpet om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer avlämna varan vilket framgår av 13 § första stycket KKöpL. Detta innebär att förhållandena återgår till hur de såg ut innan avtalet. Har du erlagt betalning eller fått något som del i avtalet ska det gå åter och själva avtalsförhållandet upphör. Om du avser att häva köpet bör du lämna meddelande till säljaren om detta inom rimlig tid.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Negativ avtalsverkan och fråga om condictio indebiti

2016-10-25 i Avtal
FRÅGA |Har varit kontrakterad av en förening. Fick muntlig uppsägning i Dec 2015, men mitt arvode fortsatte betalas ut, jag trodde det var ok. Nu vill föreningen ha tillbaka pengarna. I kontraktet står:"Om inte tränaren eller föreningen, under Januari månad, meddelar motparten skriftligen om uppsägning, fortlöper kontraktet ytterligare ett år"Håller detta juridiskt o vilken part har rätt?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Som huvudregel i svensk avtalsrätt gäller att man inte kan bli bunden av ett avtal på grund av sin passivitet. Exempelvis om ett företag skickar en faktura på abbonemangsavtal som egentligen endast är anbud, mottagaren behöver alltså inte erlägga betalning för fakturan i sådant fall. I ert avtal föreskrivs att uppsägning sker skriftligen till motparten under januari månad, kontraktet fortlöper annars ytterligare ett år. Den negativa avtalsverkan är då det sista i avtalsvillkoret, dvs. att kontraktet förnyas i ett år. Detta är emellertid en tillåten typ av negativ avtalsverkan eftersom den följer som förbehåll om motpartens passivitet i ett avtal som motparten ursprungligen valt att ingå. En avtalspart bör därför alltid vara medveten om eventuella avtalsförbehåll om passivitet. Som jag tolkar detta villkor förlängs avtalet i endast ett år, dvs. en ytterligare förlängning på grund av passivitet borde inte vara aktuellt ett år efter den första förlängningen. Som ett led i god avtalssed bör du kontakta motparten och berätta om inbetalningen av arvode, om inte ett avtalsförhållande är aktivt dvs. du utför ingen prestation för det vederlag du får och motparten inte inser att utbetalning sker. När en part inte (längre) har rätt till betalning men ändå erhåller det av misstag, ska betalningen gå åter. Detta följer av en allmän avtalsrättslig princip kallad condictio indebiti. Du är alltså inte skyldig att betala tillbaka det som betalats ut under den förlängda avtalstiden på 1 år till föreningen eftersom uppsägningen inte skett i enlighet med uppsägningsförbehållet i ert avtal. Eftersom det skett en förlängning på grund av omständigheterna i ert fall är föreningen därmed också skyldig att betala resten av den förlängda avtalstiden oavsett om den använder dina tjänster.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Hur länge kan man dröja med bodelning?

2016-10-25 i Bodelning
FRÅGA |Hur länge kan man dra ut på en bodelning utan att få ett straff? Och vad blir straffet?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om det är bodelning med anledning av äktenskapsskillnad som är aktuell ska den genomföras i samband med att ett äktenskap upplöses enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 9 kap. 4 $ förrättas bodelningen när äktenskapet har upplösts. Om makarna inte har någon gemensam egendom och ingen av dem begär att få överta den andres egendom behöver inte någon bodelning göras. En bodelning är alltså inte obligatorisk, men om ni ska göra en så ska det ske i samband med äktenskapsskillnad. Det finns ingen bestämd tid inom vilken bodelning ska ha utförts och det finns inget straff för om en bodelning inte genomförs.När de gäller bodelning med anledning av ena makens död förhåller det sig dock lite annorlunda. Även i detta fall är 9 kap. 1 § tillämplig eftersom dödsfall innebär att äktenskapet upplöses. När en person dött ska en bouppteckning göras och om personen som dött varit gift eller sambo är bodelning en förutsättning för att bouppteckningen ska kunna genomföras. Enligt 20 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) ska en bouppteckning eller en dödsboanmälan enligt 20 kap. 8 a § förrättas senast tre månader efter dödsfallet. Informationen som ligger till grund för bouppteckningen består bland annat av den eventuella bodelningen som därför ska ha gjorts innan bouppteckningen.Skatteverket ansvarar för att se till att bouppteckning förrättas och ges in till Skatteverket inom den föreskrivna tiden. Om skyldigheten försummas får Skatteverket förelägga den eller de som är ansvariga för bouppteckningen att vid vite att ge in den inom en viss tid. Ett vite är ett belopp som en myndighet kan ålägga en person att betala inom en viss tid. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Ångerrätt för distansköp USA

2016-10-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har köpt böcker av säljare i usa. Har jag ångerrätt?Tacksam för svar Lisbeth
Samuel Lindblad |Hej Lisbeth! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag antar utifrån din fråga att du har köpt böckerna genom näthandel av antingen en person eller en näringsidkare. Om säljaren hade befunnit sig i Sverige så hade Köplagen varit tillämplig vid köp av en annan privatperson och Distans- och hemförsäljningslagen tillämplig om säljaren hade varit en näringsidkare. Eftersom du däremot har köpt av en säljare i USA ska dock inte svensk lagstiftning tillämpas.Normalt brukar man ha ganska bra skydd när man som konsument handlar från en nätbutik. Den svenska regleringen är att du har en ångerätt på 14 dagar när du handlar på distans, dvs genom näthandel. Detta framgår av distans och hemförsäljningslagens 10§. När du handlar inom EU har du likaså en ångerrätt, eftersom konsumentlagstiftningen är tämligen harmoniserad i hela EU. I ditt fall handlar det däremot om ett köp utanför Eu, vilket kan göra saker lite krångligt. När du handlar utanför EU, t.ex USA, så gäller inte dessa generella skyddsreglerna. Istället tillämpas den lag och praxis för det land där säljaren befinner sig (USA i detta fallet). Det är med andra ord inte säkert att du har ångerrätt på din beställning. Du får istället vända dig till innehållet i det köpeavtal du gick med på vid köpet. Det är inte ovanligt att säljare (oavsett privatpersoner eller näringsidkare) har öppet köp även i länder utanför Eu. Hoppas att det löser sig! Mvh, Samuel Lindblad

Dröjsmål av leverans av fiberanslutning

2016-10-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Ett avtal tecknad för leverans av fiberanslutning. V28-32 var utsatt datum för leveransen.15v senare sker leveransen.Kan säljaren då begära fullpris?
Samuel Lindblad |Hej Lars-Göran! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utifrån din fråga är det svårt att avgöra om det är ett köp av fiberanslutning eller om du köper en leverans av fiberanslutning som tjänst. Man brukar göra en så kallad överviktsprincip, där beroende om köpet av vara eller tjänsten väger tyngst resulterar i att olika lagar tillämpas. Jag kommer först redogöra för köpet som sådant, och sedan för köpet av tjänsten. Sen får du applicera det som passar i din situation. Personligen tror jag att köpet väger tyngre, men det är svårt att säga.Det finns tyvärr inget i lagen som tyder på att du har möjlighet att få prisavdrag vid dröjsmål av köpet, detta gäller bara vid fel i varan. Du har däremot möjlighet till andra påföljder vid leveransförseningar, som jag redogör för nedanför. Det finns lite olika vägar att gå gällande ditt problem beroende på om du som köpare handlar som en konsument eller näringsidkare. Eftersom det inte framgår av frågan så ska jag ge dig en överblick över de möjligheter du har för respektive lag. Oavsett vilken av dem som är tillämplig i ditt fall så är det upp till er som parter att bestämma när varan ska avlämnas, vilket jag förstår det som att ni har gjort (v.28-32).KonsumentköplagenDet här rör sig om en försenad leverans från säljarens sida. Om du agerar som privatperson kan du vända dig till konsumentköplagen, som reglerar köpeavtal mellan konsument (privatperson) och näringsidkare. I 9§ framfår det att om säljaren avlämnar varan försent så är hen i dröjsmål. Det följer sedan av 10§ att du har rätt att hålla inne betalningen enligt 11§ som säkerhet för ditt krav på grund av dröjsmålet. Vidare får du även häva köpet enligt 13§. Hävning av köpet kan i din situation ske om dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Om det föreligger väsentlig betydelse eller inte, avgörs i det enskilda fallet. Några vägledande synpunkter tas upp nedan. Vid hävningen återgår vardera prestation, dvs att du får dina pengar tillbaka enligt 44§. Tillsist kan du kräva skadestånd enligt 14§. Ersättningen utgår för den skada du har lidit genom säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren lyckas att bevisa att förseningen av leveransen beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte kunde räkna med innan köpekontraktet och som han skäligen inte kunde övervinna. Du har rätt alltså rätt till utgifter som du möjligen har fått betala genom dröjsmålet.KöplagenOm du däremot handlar som en näringsidkare så är det istället köplagen som är tillämplig. I 22§ framgår det att om säljaren avlämnar varan försent och att detta inte beror på köparen har du möjlighet till påföljder enligt 23-29§§.När det gäller hävning enligt 25§ får du endast göra detta gällande om det är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det är utifrån informationen svårt att avgöra om det objektivt sett är av väsentlig betydelse för dig. Det skulle även vara till fördel för dig om du har tidigare sagt till säljaren att det är av stor vikt att du får leveransen i tid.Skadeståndsanspråket i 27§ kräver också vissa rekvisit för att du som köpare ska kunna åberopa detta. Du har bara rätt till skadestånd om inte säljaren kan visa att dröjsmålet berodde på något utanför hans kontroll, som han inte kunde räkna vid köpet och att han inte kunde undvika detta. Det är även här svårt att avgöra om du har rätt till skadestånd eller inte.Köp av tjänstVidare har vi tillsist påföljder vid dröjsmål av köpet av tjänsten. När det gäller tjänstetvister mellan näringsidkare så regleras detta framförallt avtalsrättsligt. Möjligen kan man även tillämpa köplagen analogt genom det jag redogjorde för ovanför. Detta är inte en lika starkgrund som att tillämpa den direkt, men den kan absolut fungera som en vägledning.Om du köper tjänsten i form av en privatperson så får man vända sig till konsumenttjänstlagen. Enligt 24§ i denna lag så föreligger det ett dröjsmål om arbetet inte fullgjorts inom den tid som avtalats och dröjsmålet ifråga inte beror på dig som köpare. Ni har ju avtalat om en tidpunkt för leveransen och dröjsmålet föreligger därmed (förmodligen) ostridigt. Även i detta fallet kan man häva köpet om det är av väsentlig betydelse enligt 27§, KtjL.För att säljaren ska kunna blir ersättningsskyldig så krävs det att det ligger inom säljarens kontrollansvar, 31§, som är detsamma som i köplagen. Avslutande synpunkterSvaret är alltså beroende på omständigheterna i din situation. Jag kan till följd av det tyvärr inte ge dig ett mer precist svar. Men det som talar för dig är att säljaren är i dröjsmål med 15 veckor, vilket bör anses som en väldigt lång tid. Självklart är det även av betydelse hur beroende du är av fiberanslutningen. Utifrån detta kan du få dig en stabil grund att stå på för att argumentera för väsentlig betydelse. Likaså är det relativt sannolikt att du kan få ersättning enligt skadeståndsreglerna, eftersom det är hårda krav som ställs på säljaren i dessa och kontrollansvaret anses vara väldigt omfattande. Det är sällan ett dröjsmål ligger utanför deras ansvar.Hoppas att det löser sig och att du fick svar på din fråga! Mvh Samuel Lindblad