Påföljd vid bedrägeri

2015-10-06 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag ska ha rättegång för bedrägeri under oktober månad. Har blivit anmäld av runt 20 personer och summan är drykt 22.000. Jag har nu 2 frågor. Vad tror ni mitt straff blir? Samt om jag blir straffad till skyddstillsyn tex det har jag fått höra kan vara aktuellt, kan jag resa utomlands under 2 veckor då? Självklart meddela frivården detta och ha mailkontakt under dessa 2 veckor. Är inte straffad tidigare.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först kan konstateras att brottet du åtalas för, bedrägeri, är ett brott som enbart har fängelse i straffskalan, brottsbalken (BrB) 9 kap 1§. Skulle åtalet utvidgas till att gälla även den ringa formen av bedrägeri, bedrägligt beteende i 9 kap 2 §, ingår även böter i straffskalan. Detta innebär inte att om du döms för bedrägeri automatiskt hamnar i fängelse, påföljden kan som du skriver mycket väl bli villkorlig dom eller skyddstillsyn.När domstolen ska döma ut en viss påföljd gör de alltid en helhetsbedömning och väger in alla de faktorer som har spelat in. Det finns exempel på försvårande och förmildrande omständigheter i BrB 29 kap, som kan peka mot att domstolen väljer en strängare eller mildare påföljd. Att du inte ar straffad sen tidigare är till din fördel, eftersom domstolen annars kunnat döma ut ett strängare straff, 30 kap 4 § 2 st. Vad som annars talar för en strängare påföljd är att så många har utsatts för brottet, å andra sidan rör det sig inte om några jättesummor. Allt detta kommer domstolen ta hänsyn till. Vad gäller villkorlig dom och skyddstillsyn som alternativa påföljder kan det mycket väl vara så att domstolen tycker att de är lämpligare lösningar. Skäl for att välja något av dessa beror på om det finns en risk att du återfaller i samma brottslighet, d v s fortsätter att bedra. Om domstolen anser att det inte är så stor risk att du fortsätter begå brott kan en sådan typ av påföljd utdömas, 30 kap 7 och 9 §§. Om du skulle dömas till skyddstillsyn så kommer en personlig övervakningsplan göras for dig. Hur den ser ut och om du skulle kunna åka på semester två veckor är dessvärre omöjligt for mig att svara på. Jag kan dock tanka mig att dina chanser för att göra en sådan sak ökar om du visar samarbetsvillighet och sköter dig exemplariskt om skyddstillsyn skulle bli påföljden. Sammanfattningsvis är det alltså svårt att förutspå vad domstolen kommer välja för påföljd om du döms för brottet, och likaså att sia om hur en övervakningsplan skulle se ut. Jag kan egentligen bara råda dig att samarbeta för att få en så mild påföljd som möjligt. Hoppas du fått lite vägledning i alla fall, lycka till med allt!

Fel i objektsbeskrivningen

2015-10-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har precis betalat handpenningen vid köp av en bostadsrätt. Jag fick tillåtelse av säljaren att komma förbi och ta lite mått i lägenheten strax efter och då passade jag på att fråga om diskmaskin. Det står i objektsbeskrivningen att det ska finnas en men säljaren säger att det inte stämmer och att han inte sett att mäklaren skrivit fel i objektsbeskrivningen. Vad är det som gäller i den här situationen? Tack på förhand!
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köp av bostadsrätt räknas som köp av lös egendom och därför används köplagens regler om fel.Enligt 17 § KöpL skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper, stämma överens med vad som följer av avtalet. Om varan avviker från avtalet eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.Fel föreligger även om säljaren inte hade kännedom om felet.Köparen får inte heller åberopa ett fel som denne måste antas ha känt till före köpet 20 § KöpL, här. Det finns inte vid köp av bostadsrätt en absolut undersökningsplikt såsom vid köp av fast egendom. Det beror alltså på huruvida du borde känt till att diskmaskinen inte ingick. Om det fanns en diskmaskin i lägenheten vid en visning eller om mäklaren pratat om detta i er tidigare kommunikation så pekar det på att det föreligger ett fel i lägenheten. I sådana fall kan säljaren bli skyldig att ersätta dig för dina kostnader för diskmaskinen alternativt att det dras av från priset på lägenheten. Är det mäklaren som gjort fel kan även denne bli betalningsansvarig.Du kan alltid kontakta kronofogden och be dem fastställa att säljaren har en skuld till dig. Detta är ett bra underlag vid en eventuell senare domstolsprövning.Med vänlig hälsning

Samboegendom i händelse av dödsfall

2015-10-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej har en angående om jag/min partner skulle dö. Vi har en gemensam som, inga andra barn utöver honom. Vi är förlovade men inte gifta. Vi äger ett radhus tillsammans och har en bil som står på mig. Vad skulle hända med radhus/bil om t.ex jag dog? Kan man skriva något slags avtal som skulle gälla med samma regler som när man är gifta? Mvh Anna
Olivia Åman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag fårstått din fråga rätt så bor du och din partner tillsammans, varför Sambolagen (2003:376) är tillämplig. Så länge ni fortsätter vara sambor så är det du som äger bilen, eftersom den står på dig och ni äger hälften av huset var. Skulle däremot ert samboförhållande upphöra, tillexempel till följd att någon av er avlider, så finns det några olika händelseförlopp beroende på ifall ni skriver ett samboavtal eller inte. Ifall ni inte skriver ett samboavtal kommer den efterlevande sambon kunna välja ifall denne vill kräva bodelning allternativt använda sig av Lilla basbeloppsregeln, 18 § 2 st. Sambolagen. Skulle det bli aktuellt med bodelning kommer den efterlevande tilldelas hälften av samboegendomen och resten tillfaller dödsboet, i det här fallet er son. Om det istället är Lilla basbeloppsregeln som är aktuell ger denna regel den efterlevande sambon rätt till tillgångar ut bohaget till ett värde av två prisbasbelopp. Ifall värdet på huset understiger två prisbasbelopp kan den efterlevande sambon välja att ta över huset, eller annan egendom så länge värdet inte överstiger två prisbasbelopp. Samboegendom är all egendom som köpts för att ni ska använda den tillsammans, oavsett vem som betalat den, 3 § Sambolagen. I samboegendom ingår inte fordon, varför den bil du äger kommer hamna utanför en eventuell bodelning och fördelning enligt Lilla basbeloppsregeln och tillfalla eventuella arvingar direkt, i det här fallet er son. Detsamma gäller eventuell resterande del av ert gemensamma bohag efter att den efterlevande sambon fått tillgångar till ett värde om två prisbasbelopp. Skriver ni däremot ett samboavtal kan ni själva vad ni vill ska hända med era tillgångar ifall någon av er skulle avlida. Ett samboavtal kan ni skriva med hjälp av vår tjänst http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Jag hoppas jag besvarat din fråga.Med vänliga hälsningar,

Efterarv efter omgifte

2015-10-06 i Efterarv
FRÅGA |Hej, Min och min systers mamma dog för 20 år sedan. Vi fick då inget arv utan min pappa fick således alla pengar.Min pappa gifte om sig för 10 år sedan (med en fru som vill spendera alla pengarna och uttalat inte vill lämna något arv till oss)Vad händer nu om min pappa dör? Hur mycket får jag och min syster? (får vi ut någonting från vår mammas del) eller får hans nya fru 50% av allt de äger i nulåget?)tackar så mycket!
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Utgångspunkterna kring hur arv ska fördelas regleras i Ärvdabalken.Anledningen till att er pappa ärvde allt efter er mamma är att efterlevande makes arvsrätt är överordnad barnens enligt 3 kapitlet 1 § ÄB , se även 2 kapitlet 1 § ÄB. Ni har istället rätt till efterarv efter er mamma när er pappa går bort, alltså en kvotdel av er pappas förmögenhet som enbart är arv efter er mamma. Detta för att han ärvde er mammas andel med fri förfoganderätt, vilket innebär att han fritt får disponera över er mammas andel, men att han inte får testamentera bort den, se 3 kapitlet 2 § 1 stycket 2 meningen ÄB. Ni har alltså rätt att till två arvslotter efter er fars död – en efter er mor och en efter honom.Skulle er pappa gå bort, kommer ert efterarv efter er mamma att brytas ut innan bodelning görs mellan honom och hans nya fru, se 3 kapitlet 6 § ÄB. Huvudregeln är att efterarvet är hälften av er pappas bo, men beroende på hans arv efter er mor kan den kvoten variera, se 3 kapitlet 1 § 1 och 3 stycket ÄB (exempelvis ökar ert efterarv om er mamma hade enskild egendom).Vid bodelningen kommer hälften av deras gemensamma giftorätt att tilldelas din pappas nya fru (hennes giftorättsanspråk). Den andra hälften är din fars andel, vilken du och din syster kommer att ärva så länge det inte finns ett testamente som anger annat. Oavsett vad ett eventuellt testamente anger, har du och din syster alltid rätt till er laglott enligt 7 kapitlet 1 § ÄB, vilket är hälften av arvslotten. Skulle mer än så vara borttestamenterat, kan ni påkalla jämkning för att få ut er laglott i enlighet med 7 kapitlet 3 § ÄB. Er pappas nya fru har dock alltid rätt att ur er pappas kvarlåtenskap få 4 gånger prisbasbeloppet, se 3 kapitlet 1 § 2 stycket ÄB. Detta kallas för basbeloppsregeln.Ni har rätt att få ut arvet efter er pappa direkt efter hans död eftersom ni räknas som hans särkullbarn då hans nya fru inte är er mamma, se 3 kapitlet 1 § 2 meningen ÄB. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Påkallande av jämkning av testamente

2015-10-06 i Laglott
FRÅGA |Hej. Vi är tre syskon, de enda bröstarvingarna, vars far har avlidit. Han är omgift. I hans testamente står: "Den som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskapen efter oss båda tillfalla (*hennes namn) tre barn". Vi bröstarvingar har ändå rätt till vår laglott. Vad innebär detta i mer förståelig klartext?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag uppfattar det som att ni tre syskon är er fars särkullbarn; det vill säga att ingen av er är barn till er far i det nuvarande äktenskapet. I så fall är svaret enkelt: Ni har redan nu rätt till er laglott.Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken är hälften av vad man skulle ha ärvt om inget testamente fanns ens laglott. I ert fall betyder det att vars och ens laglott är en sjättedel av vad er far har kvar efter bodelning med sin maka - barn ärver ju sina föräldrar med lika delar. Enligt 7 kap. 3 § kan en bröstarvinge för att få ut sin laglott påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta skall ske inom sex månader, och i praktiken innebär det oftast att man framställer sitt anspråk vid bouppteckningen. Jämkning innebär att ni särkullbarn skall få ut er laglott redan nu. Testamentet fortsätter att gälla för övriga delar av egendomen. Denna kommer tydligen att gå vidare till makans barn när hon har avlidit, och detta kan inte förhindras. Totalt sett skall ni dock redan nu få ut en sjättedel var av er fars egendom.Hälsningar,

Hyresvärd stänger av värmen

2015-10-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Min hyresvärd stänger av vämen i lägenhetshuset på nätterna. får han göra det? Helst nu när det är minusgrader på nätterna..
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga!Detta regleras i jordabalkens 12:e kapitel, ofta kallat hyreslagen.Enligt 12 kap 16 § så kan du begära skadestånd för men som uppstått utan att du varit ansvarig för dem. Det kan vara t.ex för hög eller låg temperatur. Du kan också klaga till hyresnämnden och de kan förelägga din hyresvärd att åtgärda felet.Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör inomhus temperaturen ligga mellan 18-24 grader med 20-23 grader som optimalt. Slutsatsen blir att om din inomhustemperatur ligger på under 18 grader på nätterna så har du goda chanser juridiskt sett att tvinga din hyresvärd att ha på värmen även på nätterna.Med vänlig hälsning

Samboavtals giltighet vid brist på datum

2015-10-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är ett samboavtal giltigt även om det saknas datum på det?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Av sambolagen framgår det att ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. Det finns inget krav på att avtalet ska innehålla datum. Därmed är ett samboavtal giltigt även om det saknas datum.Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid korttidsuthyrning

2015-10-06 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående tidsbestämda hyresavtal och uppsägningstid. Jag har en inneboende som jag har avtalat med om en hyrestid fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2015-12-31 och 3 månaders uppsägningstid. Detta innebär i praktiken att hyresgästen "tvingas" bo kvar i 3 månader och betala hyra för hela perioden. Inneboenden säger nu att ett sådant avtal inte är giltigt, dvs man kan inte ha 3 månaders uppsägningstid för en så kort tidsperiod. Stämmer detta? Och om inte, vilken uppsägningstid gäller?Tack på förhand.
Olivia Åman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 12 kap. 4 § 2 st. 2 p. Jordabalk (1970:994) framkommer det att för tidsbestämda hyresavtal som varar mellan 2 veckor och 3 månader gäller en uppsägningstid om minst en vecka. Det innebär att en längre uppsägningstid än en vecka inte är lagstridig och att er avtalade uppsägningstid om 3 månader är giltig.Jag hoppas det räcker som svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,