Stöld/förskingring av pengar från arbete

2014-04-17 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! För några månader sedan gjorde jag nåt fruktansvärt, jag stal pengar från mitt arbete. Jag hade det svårt ekonomiskt och kände att jag inte hade någon annan utväg. Nu har jag bytt arbetsplats men fick ett samtal från min förra arbetsgivare som sa att detta hade uppdagats, jag nekade till stölden. Min förra arbetsgivare sa att de kommer polisanmälas. Jag ångrar mig så fruktansvärt och jag undrar om jag nu kan mildra mitt straff från fängelse om jag erkänner och är villig att betala tillbaka pengarna? Som jag har tänkt göra oavsett.
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga.Stöld regleras i 8 kap brottsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700. Vad jag vill göra dig uppmärksam på är att förfarandet också kan vara att betrakta som snatteri beroende på värdet vid stölden. Understiger beloppet 1 000 kronor är det att betrakta som snatteri enligt praxis (tidigare avgörande från domstol). 8 kap brottsbalken tillämpas dock enbart när det handlar om att någon olovligen tager något med tillägnelseuppsåt. Om du har haft pengarna i din besittning (i din närvaro/kontroll) vill jag uppmärksamma dig på att ditt agerande snarare kan vara att bedöma som ett brott enligt 10 kap brottsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700. Det kan då röra sig om penningförskingring eller undandräkt om värdet av pengarna understiger 1 000 kronor. Anmärkas kan att också trolöshet mot huvudman kan komma att aktualiseras i ett sådant här fall, beroende på vilken ställning du hade i tidigare tjänst. Vid frågan om påföljd har vi i Sverige ett system i 29 kap brottsbalken med omständigheter som kan förmildra eller försvåra i ansvarsdelen. I 29 kap. 5§ brottsbalken anges också något som kallas för "billighetsskäl". Av din situation att döma vore det troligtvis bra att frivilligt ange sig (uppmärksamma dock att det kan bli att betrakta som att du inte angav dig frivilligt eftersom ditt tidigare arbete kontaktade dig) eller att du avhjälper skadan så fort du kan genom att visa dig villig att betala tillbaka summan som du är skyldig. Att visa ånger och samarbetsvilja är alltid att rekommendera! Rätten tar också hänsyn till dina personliga förhållande och om du har några tidigare slitningar med rätten, det vill säga om du tidigare har begått brott av annan eller liknande art. För att bringa lite extra klarhet i din situation kan du läsa denna länk http://lawline.se/answers/17141?q=stöld+från+arbete Med vänliga hälsningar, 

Förbud mot diskriminering på grund av kön

2014-04-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |En ganska enkel fråga. Min arbetsgivare har just beslutat om en ny uniformspolicy. I denna skriver han bland annat att ingen får bära shorts under sommaren, bara långbyxor. Och att endast kvinnor får bära kjol. Kan arbetsgivaren skriva så. Är det inte diskriminering mot killar som tycker det är för varmt med byxor att inte få bära kjol? Jag är lokförare ifall arbetet har någon betydelse.Jag tänker att antingen får alla chans att bära kjol eller så får ingen bära kjol. Stämmer inte det?
Lars Bålman |Hej! Du har rätt i att det är förbjudet för en arbetsgivare att diskriminera en arbetstagare på grund av kön, se 1 kap. 4-5 §§ och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567). I detta fall skulle det vara fråga om så kallad direkt diskriminering, vilket innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön. I förevarande fall kan diskuteras om en tjänsteman behandlas sämre en en tjänstekvinna.Nyckelorden i detta fall är jämförbar situation. Det tycks vara fråga om en ren ordningsföreskrift. Arbetsgivaren vill att de anställda ska se förtroendeingivande ut inför allmänheten och företagets kunder, och vill därför att de ska vara snyggt klädda, i regel i uniform. Vilken klädsel som är respektabel som lokförare bör jag inte spekulera alltför mycket i. Dock måste man förmoda, att en kvinna, i allmänhetens ögon, kan se förtroendeingivande ut i uniformskjol på ett sätt som män klädda i uniformskjol möjligen inte alltid kan. Detta talar för att situationerna inte skulle vara jämförbara, och att det, juridiskt sett, därför inte skulle vara fråga om diskriminering. Man får göra en objektiv bedömning av samtliga relevanta omständigheter och av vad som är rimligt. Man får därvid utgå från vad som typiskt sett är fallet, inklusive frågan hur män och kvinnor typiskt sett upplever bärandet av uniformskjol. Lokföraryrket tillhör en bransch där man traditionellt sett bär särskild klädsel - uniform - vilket för män innebär långbyxor - även under sommaren. För kvinnor torde kjol däremot godtas. Personligen känner jag inte till att det är etablerat inom något yrke att män bär kjol. Hos kvinnor är det däremot vanligt exempelvis i tjänsten som flygvärdinna.Om detta känns besvärligt kan du ta kontakt med den facklige representanten på din arbetsplats, eller direkt med din chef. Förklara din situation och varför du anser detta orimligt. Kom gärna med förslag. Du skulle exempelvis kunna föreslå att männen i stället för kjol får bära byxor med tunnare tyg, så att det inte blir lika varmt.

Bidrag - studiemedel

2014-04-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Idag fick jag ett brev från CSN med hot om återbetalningskrav eftersom jag saknar kursregistreringar på det utbildningsprogram jag var registrerad på HT2013. Anledningen till detta är att jag inte sett till att registrera mig på kurser under hösten, dock har jag trott att jag gjort detta - men glömt bort det uppenbarligen (om inget blivit fel i något system). Egentligen är jag i princip klar med min utbildning, men eftersom jag var osäker på om jag skulle få jobb tänkte jag registrera mig vidare för att läsa lite kurser under hösten istället (och få studiemedel). I september blev jag misshandlad (polisanmälan gjorde och jag fick ersättning från försäkringsbolag), inte svårt, men tillräckligt för att jag skulle bli påverkad. Jag gick in i en liten grotta kan man säga och var rädd under hösten. Pga detta blev jag smått deprimerad och hade svårt att ta tag i saker och ting. Mitt i allt detta glömde jag helt enkelt bort att jag hade tänkt läsa kurserna alternativt hoppa av. Detta tänkte jag aldrig på att meddela till CSN på grund av alla omständigheter. I januari fick jag till sist ett jobb och sen dess har allt känts bra, men jag har dock inte haft en tanke på att CSN skulle vara något problem (mer än att jag såklart skulle få betala tillbaka pengarna på ett studielån som vanligt, som om jag varit registrerad på kurserna men inte tagit tillräckliga poäng). I brevet från CSN står det att de utreder om de ska göra en anmälan om bidragsbrott och detta är det jag är mest orolig för i dagsläget. Själva återbetalningskravet är jag helt med på, det är ju en självklarhet - men jag har inte haft uppfattningen om att jag begått ett brott eller haft uppsåt att göra det. Hur ska jag ställa mig inför detta? Hur förklarar jag egentligen min slarvighet som det faktiskt är och hur stor inverkan har misshandeln och mitt mentala tillstånd under hösten?Tack för hjälpen!
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga. För att erhålla studiemedel från CSN krävs det ett aktivt val. Det krävs att du är registrerad på en kurs/kurser och att du ansökt om studiemedel. Innan du får ut månatlig ersättning från CSN krävs också att du skickar in en så kallad studieförsäkran. Jag har lite svårt att tolka början av din fråga men med tanke på att du har fått ett återbetalningskrav drar jag slutsatsen att du har erhållit ersättning från CSN under HT2013. Har det blivit fel i systemet hos CSN skall detta inte ligga dig till last såvida du inte utnyttjat att så var fallet. Det vill säga, har du inte skicka in studieförsäkran eller CSN inte har undersökt att du är behörig att erhålla studiemedel, ligger inte felet hos dig, men du kan ändå anses ha agerat fel om du mottagit medel som du inte har lov att bruka. Vad som måste uppmärksammas dock, och vad som är nöten att knäcka, är huruvida ett bidragsbrott kan anses föreligga. Bidragsbrott vad gäller ekonomiska förmåner för personliga ändamål från Centrala Studiestödsnämnden, bidrag, regleras i Bidragsbrottslagen (2007:612) som du hittar https://lagen.nu/2007:612.Enligt lagen kan man bli dömd för bidragsbrott både om man har agerat uppsåtligt eller vårdslöst. Om man som privat person anger oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållande som man är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut gör sig skyldig till bidragsbrott enligt 2§ i aktuell lag. I 4§ regleras att också oaktsamt agerande är straffbart, dock måste detta vara grovt. Om det med hänsyn till händelsen (de tråkigheter du har utsatts för) och beloppet (sammanlagda felaktigt utbetalda summan) är mindre allvarlig, kan du inte dömas till ansvar. Det är därför viktigt för dig att trycka på det som du utsatts för samt om CSN har agerat felaktigt, eftersom också oaktsamhet är straffbart. Lycka till! 

Äktenskapsförordets betydelse vid dödsfall

2014-04-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo, har gemensamt barn, ska gifta oss och vi ska skriva äktenskapsförord där all egendom vi äger nu och i en framtid enskilt förvärvat ska förbli enskild. Har detta någon påverkan på arvslott vid den enes bortgång?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga,Ett äktenskapsförord blir aktuellt då äktenskapet upplöses. Ett äktenskap kan upplösas genom att man skiljer sig eller att någon av makarna avlider varför äktenskapsförordet beaktas vid bodelningen vid anledning av en makes bortfall. Med hänsyn till ert äktenskapsförord kommer således ingen bodelning att göras eftersom all egendom ska vara enskild. Den efterlevande maken (den som inte avlidit) kommer vid dödsfallet få sin egna egendom och eftersom ni har ett gemensamt barn även få den avlidnes enskilda egendom (med s.k. fri förfoganderätt) - således totalt alla tillgångar ni tillsammans ägde. När den efterlevande maken avlider kommer - förutsatt att det inte finns något testamente eller barn från tidigare förhållanden - ert gemensamma barn ärva all egendom den senast avlidna maken hade vid dödsfallet. På så sätt kommer arvet inte påverkas av ett äktenskapsförord under dessa förutsättningar. Det slutliga resultatet hade blivit detsamma fastän inget äktenskapsförord funnits och en bodelning således gjorts eftersom det i slutändan är ert gemensamma barn som får all kvarlåtenskap.  Har ni barn från tidigare äktenskap blir situationen en annan. Ett särkullbarn ärver nämligen sin del av den avlidne föräldern direkt och arvets storlek påverkas då av huruvida en bodelning sker eller inte. Jag hoppas att det var svaret på din fråga.Vänliga hälsningar,

Att förhindra en stöld

2014-04-17 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej Nordia!Jag skulle vilja få klargjort om vad som gäller då t.ex. en gärningsman blir skadad vid stöldförsök. Vi kan ta ett exempel som är väldigt vanligt, säg att jag äger en grävmaskin och på den här grävmaskinen sitter väldigt dyra och för tjuvar väldigt attraktiva belysningslyktor. Ifall jag då skulle försvåra en eventuell stöld genom att montera dolda rakblad mellan skruv och mutter så att en tjuv skulle skära sig på fingrarna vid en eventuell stöldförsök, skulle då den som monterat detta kunna bli skyldig för t.ex. uppsåt till kroppskada?Tack på förhand!
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga. Om en gärningsman blir skadad under ett stöldförsök och vad som gäller i den situationen skiljer sig från situation till situation. Varje människa skall ha rätt att skydda sig själv till sin person men också egendom är ett av rättsordningen skyddat intresse. Tar vi ditt exempel skall här uppmärksammas den risk som en potentiell tjuv kan komma att utsättas för i en sådan situation. Agerandet som du nämnt skulle vid första anblick kunna anses utgöra en eventuell misshandel eller vållande till kroppsskada, som du hittar i 3 kap. brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Vad som gäller för dessa brott är följande. För att förfarandet skall vara att anse som misshandel måste du ha för uppsåt att skada denna person. Om ditt uppsåt är att skada förövaren handlar det här om misshandel, troligtvis en ringa sådan. Också ett så kallat likgiltighets uppsåt är straffbart när det gäller misshandel vilket innebär att om du misstänker att en förövare skulle komma till skada i detta fall så kan det innebära att du gör dig skyldig till misshandel (ringa).Om misshandel mot förmodan inte är aktuellt i nuvarande situation kan också vållande till kroppsskada uppmärksammas. För att detta skall bli gällande mot dig måste det föreligga en konkret fara för allvarlig skada hos den utsatte. Är det vanligt att människor stjäl sådana belysningslyktor och det samma dag du sätter på rakbladen (eller inom kort) var någon som var där och "pillade" kan en konkret fara kanske anses föreligga. Men att någon skulle få en allvarlig kroppsskada av att komma åt ett rakblad med fingrarna är långsökt. Vållande till kroppsskada kan därför inte anses vara aktuellt. Var uppmärksam dock vad gäller risken för ringa misshandel! Med vänliga hälsningar, 

Miljö - enskilt anspråk

2014-04-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag bor i lägenhet på första våningsplanet. Precis intill fasaden nedanför mina lägenhetsfönster, både i kök och vardagsrum, finns det allmänna parkeringsplatser placerade av kommunen. Jag upplever diverse olägenheter i samband med dessa allmänna parkeringsplatser både vad gäller luftkvalité och bullernivå. På vintertid är det inte ovanligt att parkerade bilar värms upp med hjälp av tomgaskörning. Förutom att avgaser sipprar in i min lägenhet så blir jag uppenbart störd av bullret. Under sommartid när fönster hålls öppna så besväras jag av både avgaser och buller. När bilar backar in på parkeringsplats luktar hela rummet avgaser. Jag har målat om taket för att täcka mörka spår av sot ovanför fönster, likaså märks föroreningarna genom beläggningar på mina fönsterrutor. Mina grannar har liknande erfarenheter. Trafikavgaser har en rad olika potentiella hälsoeffekter. Exempelvis astma, luftvägsinflammation, lungödem och i vissa fall cancer (Hälsoeffekter av trafikavgaser - Rapport från yrkesmedicinska enheten 2000:3). Jag vill kunna känna mig trygg i min egen bostad. Hur lagligt det egentligen är att placera allmänna parkeringsplatser utmed fasaden på bostadshus? Men hänvisning till Miljöbalken anser jag det inte rimligt att detta får förekomma. Exempel på utdrag från miljöbalken; 1 Kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde; 1§ 1. Miljöbalken skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. 2 Kap. Allmänna hänsynsregler; val av plats 6§ För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 9 Kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; definitioner 1§ Med miljöfarlig verksamhet avses; 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.Min fråga till er är; hur kan jag som drabbad medborgare driva frågan på bästa sätt? Ska jag vända mig till kommunens miljöenhet? Hur kan/bör går jag till väga? Tacksam för svar.
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga. Som enskild är det tyvärr inte det lättaste att åberopa miljöproblem. En allmän parkering har detaljplanerats av kommunen och är belagd där den är tyvärr. När kommunen planerar vad som skall göras med olika områden används Plan- och bygglagen som du hittar https://lagen.nu/2010:900. När en kommun detaljplanerar ett område ingår i den processen att man skall samråda. Det vill säga att kommunen bland annat skall ge kända sakägare och andra berörda tillfälle till samråd 5 kap. 11§ PBL. Eftersom det verkar som att parkeringen fanns där när du flyttade in har du inte haft denna möjlighet.  Genom att flytta in i en bostad, efter att ha gjort undersökning av område och fastighet, har man indirekt accepterat standard. En parkeringsplats faller inte under miljöbalkens benämnelse så som du har anmärkt ovan tyvärr, utan miljöbalken tar främst sikte på verksamheter. Vad som kan komma att aktualiseras dock är att det enligt miljöbalkens regler kan vara aktuellt med ett enskilt skadestånd enligt 32 kap som du hittar https://lagen.nu/1998:808. Dock rör det sig återigen om en fastighet som skall ha orsakat skadorna, samt att skadan skall vara av större omfattning. Tyvärr är det så att trafiken har ökat i mängd och det innebär också ett ökat behov för parkeringsplatser. Tyvärr skulle en invändning av det slag du verkar vilja göra vara svår att få tillstånd. Jag tycker att du skall vända dig till din kommunen för att visa de skador du lidit på din fastighet samt anmärka de hälsorisker som du anser finnas med nuvarande förhållande. Om flera personer lämnar klagomål kan det hjälpa er till framgång och en kommun som är redo att bemöta dessa för att främja viljan hos er medlemmar. Lycka till! 

Påföljd vid olovlig körning

2014-04-17 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag ska till rätten denna månad för olovlig körning jag körde en moped utan körkort, har tidigare blivit dömd för snatteri och innehav av farligt föremål detta var. Inåt 4 år sen vad kan påföljden bli för olovlig körning med moped? Tacksam för svar
Lars Bålman |Hej! Aktuell bestämmelse är huvudsakligen 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, TBL. Påföljden är normalt böter. Det handlar normalt om dagsböter, och beloppet bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden samt hur allvarligt brottet är, se 25 kap. 1-2 §§ och 29 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). Enligt 3 § TBL kan man dock dömas till upp till sex månaders fängelse, men då krävs att brottet ska anses som grovt. Exempel på omständigheter som kan föranleda att brottet anses som grovt är att personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller att brottet har skett vanemässigt. Är detta en engångsföreteelse och du inte visat särskild respektlöshet eller hänsynslöshet så är det osannolikt att det beslutas om fängelse.

Dubbelbestraffning.

2014-04-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Dubbelbestraffning ja det har vi. Jag körde onykter år 2004 och blev stoppad. Mitt straff blev indraget körkort i 1 år, 5000 kr i böter och 1 månadsfängelse. Jag fick tillbaka körkortet 2005 och gick och tog lever prover. Så jag hade fotboja å var hos kyrkan i Perstorp. Sedan börjar allt tar mina prover å betalar pengar efter pengar. Min första läkare skriver klart å tydlig finns inga tecken på abstinens. Men varje gång jag skulle skicka in mina svar till länsstyrelsen så var min läkare på semester eller så var läkarstationen stäng. Fick hela tiden ringa å be om anstånd. Läkaren slutade å sedan nya hela tiden. 2010 ta transportstyrelsen över å då slår blixten ner från en klarblå himmel. Jag pratar med dom å förklarar problemen med läkarstationen. Dom kallar inte för provtagning glömmer lämna över till annan läkarstation när dom stänger 1 månad för semester. Jag blir anklagad av läkare att vägrat ta prover har varit på varje provtagning. Damen som tar betalt sa att det kostar 300kr för intyget. Jag åker dit med 300kr då säger hon nej inte 300 utan 600kr. Då jag har min kompis i telefonen som vanlig när jag ska dit. Hon kan sätta in pengar på konto till dom, nej går inte vi har inget konto. Låt mig gå in till läkaren så kommer hon med pengarna NEJ det går inte.NU har läkaren en ny patient. Jag har sjukpension å varje gång det var att betala så var det 2 dagar kvar till pension så fick alltid låna av min kompis. Blir då anklagad av en läkare som inte känner mig, att kan man inte betala 600kr så förstår man hur det ligger till. Pratar med transportstyrelsen förklarar varför jag inte kommit in med prover dom har inte kallat mig. dom säger till mig att gå upp å ta ett prov. Å det gör jag men dom sa till mig du kan inte bara komma hit å tro att du får ta ett prov. Jag kontaktar transportstyrelsen å förklarar hur det är. Då blev svaret jag funderar på att dra in ditt körkort. Får en delgivning skriver på å skickar in. En vän till mig vill att jag ska köra för honom, jag säger vet inte om jag har körkort. Han ringer år 2011 dom säger att jag har körkort. Så jag kör naturligtvis å var säker på att transportstyrelsen insåg att mitt straff borde vara avklarat. Men säg den glädjen som varar år 2013 blir jag stoppad av polisen. Jag visar mitt körkort dom säger det är indraget. Så nu blev det grov olovlig körning. Var på rättegång i Helsingborg blev dömd till grovolovlig körning å 5500kr i böter. Då stannade mitt liv helt så suttit sen januari 2013 å inte orkat ta tag i problemet. Nu har jag kontaktat transportstyrelsen dom har inte gjort något fel (drar in körkortet igen efter 5 år har inte gjort något olaglig under dessa år). Betala in 1670 kr så ska vi titta på ditt ärende. Med min ekonomi så börjar detta ta all kraft från mig. Jag har allt som allt blivit straffad 7 ggr å mitt straff har nu varat i 10 ÅR. Hur många ggr och år ska mitt straff var? Kan jag på något sätt få någon upprättelse? Känner att mitt straff är alldeles för långt och hårt. Kan jag kräva skadestånd för allt lidande? Ursäkta ett rörigt brev hoppas ni kan ge mig något råd.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Utifrån de omständigheter du beskriver så föreligger det inte dubbelbestraffning. Det är viktigt, om än svårt, att skilja på vad man själv kan uppleva såsom dubbelbestraffning och vad som i lagens mening avses med förbudet mot dubbelbestraffning. Utifrån de omständigheter du beskriver verkar det som att ett antal tillfälliga och oturliga händelser har lett till att du har fått genomlida ytterligare straff. Detta medför inte att det rör sig om dubbelbestraffning. Jag hänvisar dig vidare till ett utförligt svar rörande dubbelbestraffning så att du kan skapa dig en bättre bild av vad som i juridisk mening menas med begreppet. http://lawline.se/answers/raknas-boter-och-indraget-korkort-som-dubbelbestraffningVänligen,