Var händelsen ett sexuellt övergrepp?

2015-11-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |2004 var jag 16 år och var hemma hos en kille som var kär i mig. Vi hamnade i hans säng och kläderna åkte av. Jag låg på rygg och han gick ner på mig för att ge mig oralsex och håller samtidigt sina händer i ett löst grepp runt mina lår. Jag börjar få ångest utan att jag först förstår varför och flyttar mig lite undan honom utan att säga något. Han följer efter och tar ett nytt tag om mina lår. Detta upprepas ett par gånger tills jag tillslut sitter upp i sängen. Jag gråter och kroppens känns bortdomnad samtidigt som jag återupplever minnen av ett tidigare övergrepp som jag senare polisanmälde. Jag tror inte det gick att få kontakt med mig just då. När jag lyckas lugna mig lite försöker jag kortfattat förklara vad som just hände. Men han tror inte på mig och säger att det är mitt fel att vi inte har sex just då. Han påtalar att han fortfarande är kåt och säger att jag ska ge honom oralsex som ett sätt att gottgöra skulden. Jag ville mest gå därifrån just då. Det fanns inget våld i situationen eller så men jag var inte i minna sinnes fulla bruk och kunde tänka klart att det egentligen bara var att ta på sig kläderna och gå därifrån. Istället minns jag att jag tänkte att jag var naken och därför inte kunde gå därifrån utan att jag först behövde göra som han ville. Så jag utför oralsex på honom tills han är uppger sig vara nöjd. Efter det tar vi på oss kläderna och jag går hem. Jag vet inte ens om det här räknas som ett brott eller om han bara var en idiot helt enkelt.
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar att du utsatts för detta. Oavsett om det anses vara ett brott juridiskt eller inte så är det aldrig okej av någon att inte lyssna på vad du känner eller vill.För att svara på om händelsen kan ha inneburit ett brottsligt beteende: Enligt 6 kap. 1 § 2 st Brottsbalken kan den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, dömas för våldtäkt till fängelse.Oralsex anses vara en handling jämförlig med samlag. Jag vet ju inte precis alla detaljer om händelsen, men då du beskriver att din kropp kändes bortdomnad och att du nog inte var vid dina sinnens fulla bruk kan du ha varit medvetslös eller liknande. Eller kanske du kände allvarlig rädsla (i och med att du grät och hade ångest), vilket kunde bero på dina minnen från det tidigare övergreppet. Enligt paragrafen ovan anses du då ha blivit våldtagen. Men om du känner att det inte var på det sätt jag beskriver ovan kan du anses blivit utsatt för sexuellt tvång, vilket också kan leda till fängelse för den som angrep dig (6 kap. 2 § 2 st).För brotten våldtäkt, våldtäkt som är att se som mindre grov och sexuellt tvång stadgas en preskriptionstid (den tid man kan väcka åtal angående brottet inom) på tio år. Men då det gäller en förlängd preskriptionstid för just dessa brott när man varit under 18 vid brottstillfället ska tiden inte börja räknas förrän du fyllde 18. Som jag förstår det fyllde du 18 år 2006. Så då har du alltså tid på dig (fram till 2016) att få åtalare att väcka åtal mot personen som utsatte dig för detta om du vill. Men du bör göra det så snart du kan.Hoppas att du har fått hjälp genom mitt svar och att det går bra för dig vad du än väljer att göra!Vänliga hälsningar

Kan en enskilds skuld övergå på dennes make?

2015-11-25 i Alla Frågor
FRÅGA |härMin make har utan mitt vetande tagit en del blanco lån , om han inte kan betala eller han går bort ,, Kan jag då bli betalnings ansvarig ? Han har tagit lånen i sitt eget namn ! Dvs jag har inte skrivit på någonting men vi är gifta .
Hasan Erdogan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i äktenskapsbalken som du hittar här och utsökningsbalken här.Enligt äktenskapsbalken 1 kap. 3 § (här) råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Denna regel innebär i princip att den skuld som din make har inte kommer att gå över på dig. Du blir alltså inte betalningsansvarig för hans skulder; förutsättningen är att du verkligen inte på något sätt bidragit till själva lånet, t.ex. genom namnunderskrift på lånet etc.Kruxet i din situation är om din make inte kan betala av sina skulder och den egendom han äger utgör giftorättsgods, i den mån hans egendom inte utgör enskild egendom, se äktenskapsbalken 7 kap. 1 § här. Innebörden av giftorättsgods är att giftorättsgods (sådan egendom) kan komma att ingå i bodelningen vid äktenskapsskillnad, se äktenskapsbalken 10 kap. 1 § här och äktenskapsbalken 9 kap. 1 §här. Bodelningen sker då, med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om den ena maken är död utan att talan om äktenskapsskillnad pågick, den dag då dödsfallet inträffade, se äktenskapsbalken 9 kap. 2 § här.Denna regel innebär att man tar hänsyn till skulder som en make har vid bodelningen, och en huvudprincip vid bodelningen är att fördelningen av egendom inte sker förrän makes skulder blivit avdragna på andelen egendom som en make har, se äktenskapsbalken 11 kap. 2 § här. Detta innebär att du får del av din makes andel först efter det att hans skulder blivit avbetalda. Om den slutliga summan blir noll är detta vad som tillfaller dig av hans andelar. Detta innebär som följd att du kan påverkas av din makes skulder. Utöver det som sagts om bodelningen innebär detta att din makes egendom (även giftorättsgods) kan komma att utmätas för hans obetalda skulder. Om du vill hindra att hans egendom ska utmätas är det viktigt för dig att du kan visa att den egendom som kan komma att utmätas inte är din makes egendom utan äganderätten till dessa egendom tillfaller dig, se utsökningsbalken 4 kap. 24 § här. Då kan inte egendomen utmätas på grund av din makes skulder.Men, för att återkoppla till din fråga så kan du inte bli ansvarig för din makes skulder. Det som dock förklarats här ovan kan ändock påverka dig om din make inte kan betala av sina skulder.Hoppas det ovan sagda har svarat på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen !

Restauranglokal och underhållsansvar

2015-11-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej Vi äger och driver en restaurang i Stockholm och hyr således lokalen av en brf. Denna brf har i vårt avtal avskrivit sig allt ansvar när det kommer lokalen. Allt från fettavskiljare (lag på det) ska ej gåAtt avtala bort till ytterfönster osv. Verkligen allt. Men nu vart det lite mycket när de vill att vi ska åtgärda fläkten på taket av fastigheten som styr köksfläkten.Frågan är alltså har de inget ansvar för den lokal de hyr ut? Vi har inte installerat fläkten.
Malin Placht |Hej och tack för att du skriver till Lawline!Ett avtal är en ömsesidig viljehandling och båda parter bör vara överens om innehållet innan det signeras. Tyvärr är det dock så att hyresvärden ofta har det kunskapsmässiga övertaget vid uthyrning av t ex lokaler, varför hyresavtalet oftast dikteras ensidigt av hyresvärden. Som hyresgäst bör man därför vara vaksam och sätta sig in i vilka skyldigheter och rättigheter parterna egentligen har enligt hyresavtalet. I ett kommersiellt hyresförhållande är parterna normalt fria att avtala på vilket sätt de vill, med undantag för vissa tvingande regler till hyresgästens förmån i 12 kap Jordabalken (JB eller hyreslagen). För att helt kunna avgöra vad som gäller er emellan skulle jag behöva läsa igenom hyresavtalet. Mycket generellt gäller dock att hyresvärden ansvarar för fastighetens fasta installationer och hyresgästen för lokalen i övrigt samt för egna installationer. Många kommersiella hyresavtal innehåller en s k gränsdragningslista i vilken det klart och tydligt framgår vilken part som har vilket ansvar för installationer, inventarier etc. Jag förmodar att en sådan saknas i ert fall. Vad ni i hyresavtalet har avtalat om lokalens skick spelar också in. Om inget annat har avtalats gäller huvudregeln i 12 kap 9 § hyreslagen. Lokalen ska enligt paragrafen tillhandahållas hyresgästen i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Om ni hyr en lokal med ändamålet att bedriva restaurangverksamhet är det möjligtvis något anmärkningsvärt att lokalen inte före tillträdet var utrustad med en fettavskiljare. Det saknas då en teknisk standard som är normal för denna typ av lokaler. För det fall ni även var tvungna att byta ut ytterfönstren enligt avtalet bör detta dessutom avspeglas i hyresnivån så att ni får en rimlig kompensation för dessa åtgärder. Men det är alltså samtidigt helt i sin ordning av avtala på detta sätt, om parterna har gjort det. Om ni däremot har hyrt lokalen i s k befintligt skick enligt 12 kap 9 § 2 st. 1 p hyreslagen kan det vara lite värre. Då hyr ni lokalen som den ser ut, rakt upp och ner, och det är upp till er att upptäcka ev. fel och brister. Fel och brister som ni inte kände till eller kunnat upptäcka med vanlig uppmärksamhet när avtalet ingicks, s k dold brist (12 kap 11 § 3 st. hyreslagen), kan ni då påpeka före tillträdet. En lokal kan alltså även upplåtas utan att den kan användas för det avsedda ändamålet. Framgår det i hyresavtalet att ni ska åtgärda fläkten på byggnadens tak? Om inte bedömer jag inte att ni har någon skyldighet att göra detta. Det är en åtgärd som bör ligga inom ramen för hyresvärdens åtaganden och normala arbetsuppgifter samt att det är hyresvärdens (eller fastighetsägarens) egendom. Hyresvärden har absolut ett ansvar för den lokal de hyr ut. För det fall lokalen avviker från avtalat skick har ni som hyresgäst rätt att t ex begära nedsättning av hyra eller avhjälpande av brist samt i vissa fall skadestånd enligt hyreslagen. Återkom gärna om du behöver ytterligare hjälp.

Barnbarn som bröstarvingar

2015-11-25 i Bröstarvinge
FRÅGA |BAKGRUND:Vår ena son har under sommaren gått bort. Han låg under skilsmässa. Prövotiden hade inte gått ut (sex månader). Skriftligt bodelningsavtal var upprättat av en jurist och underskrivit av sonen och hans tidigare maka. Vår avlidne son har två minderåriga barn (11 resp 9 år). Enligt upprättatad bouppteckning är hanstvå minderåriga barn bröstarvingar, således inte hans tidigare hustru.Vi har ytterligare två barn.FRÅGOR:1) Är våra två barn samt även vår avlidne sons två döttrar bröstarvingar ? 2) Kan vi genom skriftligt testamente göra våra två barn till ensamma bröstarvingar ? Således göra vår avlidne sons två minderåriga barn lottlösa.Undrande Mor o Far
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Först och främst vill jag beklaga er förlust.Termen bröstarvinge avser avkomlingar, det vill säga alla som härleder sitt släktskap uppåt till arvlåtaren. Detta framgår av Ärvdabalk (1958:637) 2:1 första stycket. Med andra ord är inte er sons hustru bröstarvinge i relation till honom. Som utgångspunkt så ska kvarlåtenskapen efter er son tillfalla henne, dock i hennes egenskap av hans efterlevande maka (Ärvdabalk 3:1 första stycket). Eftersom talan om äktenskapsskillnad dock hade väckts och er son avled under betänketiden så pågick med andra ord mål om äktenskapsskillnad vid dennes död, varvid huvudregeln om att kvarlåtenskapen ska tillfalla hustrun inte ska tillämpas. Detta framgår av Ärvdabalk 3:10 och Äktenskapsbalk (1987:230) 9:12. Eftersom er son avled under pågåendet av målet om äktenskapsskillnad så ska bestämmelserna om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad dock ändå tillämpas (Äktenskapsbalk 9:11). Skillnaden här blir att er sons kvarlåtenskap, det vill säga dennes halva av nettogiftorättsgodset i makarnas bo efter bodelningen och enskilda egendom, övergår till hans barn genom arvskiftet istället för till hustrun.Eftersom bröstarvinge avser alla som härleder sitt släktskap uppåt till arvlåtaren så är era barnbarn lika mycket era bröstarvingar som era barn. Eftersom era barnbarns pappa, er son, dock har avlidit så kommer hans barn att dela på den arvslott som hade tillkommit honom i händelse av er död. Det innebär med andra ord att era två övriga barn erhåller var sin tredjedel av er kvarlåtenskap och er sons barn får sonens tredjedel, det vill säga varsin sjättedel (Ärvdabalk 2:1 andra stycket).Eftersom era barnbarn räknas som era bröstarvingar så har de, liksom era övriga bröstarvingar, alltid rätt till hälften av sin arvslott, så kallad laglott (Ärvdabalk 7:1). Med andra ord så har era barnbarn rätt att påkalla jämkning för att utfå laglotten om ni i ett testamente gör ett förordnande som inkräktar på deras laglottsrätt, exempelvis genom att göra dem arvlösa (Ärvdabalk 7:3 första stycket). Med vänlig hälsning

Ångerrätt vid hemförsäljning av bil

2015-11-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag fick besök av en bilförsäljare vid min bostad. vi skrev ett kontrakt om köp av en bil han hade haft med sig till min adress för att visa upp den. Efter en dag ångrade jag mig och ville annullera köpet. Det gick om jag betalade en viss summa i skada till honom. I detta fall 5000:-.Nu undrar jag om detta faller under ångerveckalagen. han var ju hemma hos mig.med tack på förhand
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Eftersom bilförsäljaren sålde bilen till dig hemma hos dig gäller mycket riktigt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Enligt lagen (2 kap 10 §) har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du fick bilen. Du behöver inte betala någon skadeavgift. Det verkar som att du fick bilen hemkörd till dig i och med försäljningen, då behöver du inte heller betala för eller ordna retur av bilen, utan säljaren ska hämta bilen på egen bekostnad (2 kap 13 § 2 st). Eftersom du kontaktat säljaren i tid ska han ge dig pengarna tillbaka inom 14 dagar från att du sa att du ångrade dig (2 kap 14 §).Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen

Innebörden av efterarv

2015-11-25 i Efterarv
FRÅGA |Vi är gifta utan äktenskapsförord. Vi har vardera två särkullbarn men inga gemensamma. Genom inbördes testamente får den först avlidnes barn sin laglott. Vad innebär efterarv när den andra makens/makans avlider?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arv finns i ärvdabalken.Efterarv innebär att kvarlåtenskapen efter den först avlidne fördelas mellan dennes arvingar, i ert fall den först avlidnes särkullsbarn, när den efterlevande maken avlider, 3:2 ÄB.Efterarv kan bli aktuellt beroende på vad ni har skrivit i ert inbördes testamente. Om man i testamentet anger att den efterlevande maken ska få ”full äganderätt” av det som återstår av särkullbarnens arvslotter blir efterarv inte aktuellt, det blir det däremot om man anger ”fri förfoganderätt”. ”Full äganderätt” innebär att den efterlevande maken kan göra vad den vill med egendomen, och då även testamentera bort den medan ”fri förfoganderätt” innebär att den efterlevande maken fritt får råda över egendomen men får inte testamentera bort egendomen då denna alltså ska tillfalla den först avlidnes särkullsbarn. Om ni inte har angett vare sig ”fri förfoganderätt” eller ”full äganderätt” i ert inbördes testamente gäller att den efterlevande maken har ”fri förfoganderätt” över egendomen.Efterarv blir alltså aktuellt om ni i ert inbördes testamente har angett att den efterlevande maken ska få "fri förfoganderätt" över egendomen eller inte berört detta alls i testamentet. Att efterarv blir aktuellt innebär alltså att egendomen efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens död fördelas mellan den först avlidnes särkullsbarn. Hoppas ni fick svar på er fråga! Med vänliga hälsningar

Frågor kring bodelning

2015-11-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag och min fru ska skiljas.Vi har upprättat ett kontrakt, som låtit henne bo hyresfritt i gården.Gården är min enskilda egendom genom gåva.Gården har ett taxeringsvärde på ungefär tio miljoner, jag har betalat 1,2 miljoner för den, vilket jag tagit banklån för. Jag har även ett mindre lån på en bil.Min fru har inga lån innan den kritiska tidpunkten, hon har heller inga tillgångar förutom vårt gemensamma bohag.Nu har hon köpt ett eget hus, med sin mor som borgenär (frun arbetslös). Kommer min enskilda egendom att räknas som en tillgång vid bodelningen? Eller vägs min skuld mot våra gemensamma tillgångar? (Bohag).
Alban Benzema |Enskild egendom definieras i Äktenskapsbalken 7:2 och undantas vid bodelningen, detta går att utläsa ur ÄktB 10:1. Skulder som man har för enskild egendom dras av med motsvarande enskild egendom. Giftorättsgods är det som ska ingå i bodelningen, Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet därav skall därefter delas lika mellan makarna. Din enskilda egendom kommer inte att inkluderas i bodelningen och inte heller skulden. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Benzema

Preskriptionsfrist för lönefordran

2015-11-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Hur lång tid har man på sig att kräva sin lön? Kan man kräva den exempelvis ett år senare?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!Arbetsgivarens skyldighetJag vill i ett initialt skede konstatera att din arbetsgivare är skyldig att betala lön för det arbete som ni har genomfört. Om utbetalning av din arbetsinkomst åsidosätts har ni en så kallad lönefordran gentemot er arbetsgivare, som i ringaste utsträckning motsvarar den lön som ännu inte blivit utbetald.Den allmänna preskriptionsfristenFrågan är huruvida ni kan framföra krav på löneutbetalning ett år efter tjänstgöringen. Ett väldigt förenklat svar på din fråga är ja, eftersom att arbetsdomstolen i ett avgörande från år 2006 slog fast att den allmänna preskriptionsfristen ska åberopas vid uppkomst av lönefordringar. Den allmänna preskriptionsfristen finns föreskrivet i 2 § preskriptionslagen. Av förevarande lagrum framgår det att en fordran ska avskrivas tio år efter tillkomsten såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Ni har framhållit att det enbart har passerat ett år sedan lönen egentligen skulle utbetalas. Det innebär praktiskt taget att ni har nio år i behåll innan din arbetsgivare kan förklara lönefordran som ogiltig.Speciallagar Förevarande svar är som sagt mycket förenklat. Detta beror huvudsakligen på att preskriptionslagen är subsidiär i förhållande till speciallagar. Inom den arbetsrättsliga speciallagstiftningen finns det enskilda preskriptionsbestämmelser som mot bakgrund av vad som har framförts har företräde över den allmänna preskriptionsfristen på 10 år. Sådana bestämmelser finns föreskrivet i framförallt anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och semesterlagen. Anställningsskyddslagen reglerar preskriptionsbestämmelser som avser lön under uppsägning och permittering. Preskriptionsfristen för förevarande omständigheter är fyra månader från den tidpunkt då fordringen förföll till betalning. Medbestämmandelagen reglerar preskriptionsbestämmelser i relation till upprättad kollektivavtal om ett sådant finns i det här fallet. Av förevarande lag framgår det att preskriptionsfristen uppgår till två år om inte annat finns föreskrivet i kollektivavtalet. Semesterlagen innefattar avslutningsvis preskriptionsbestämmelser som angår semesterlön och semesterersättning. Om en arbetstagare vill begära lön eller ersättning av ifrågavarande karaktär ska detta göras inom två år. Sammanfattning Mot bakgrund av vad som har framförts ska ni i första hand utreda huruvida anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen eller semesterlagen blir tillämplig. I sådana fall ska ni utgå ifrån de preskriptionsbestämmelser som jag har framfört under rubriken speciallagar. Om ifrågavarande lagar inte kommer på tal kan ni utgå från den allmänna preskriptionsfristen på 10 år. Vänligen,