Obegränsat skattskyldighet i Sverige?

2015-05-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |HejMin fru fick arbetsvisum i Sverige 2014. Hon och mina barn flyttat till Sverige. Jag fick per automatik visum också. Jag fotsatta mitt arbete i Duabi. Jag har varit och hälsat på i Sverige ca 100 dagrr men folkbokförd i Sverige. Måste jag betala inkomstskatt här i Sverige?
Anes Sabic |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Beträffande fysiska personer står bestämmelser om skattskyldighet att finna i 3 kapitlet inkomstskattelagen (IL). I IL skiljer man mellan obegränsad och begränsad skattskyldighet. Jag ska nedan redogöra för vad som juridiskt gäller i ditt fall och slutligen besvara din frågeställningObegränsad skattskyldighet, 3 kap. 3 § IL Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man har att betala skatt för all sin inkomst. Detta gäller alltså oberoende av om inkomsten intjänats i ett annat land eller i Sverige. Det finns vissa undantag från detta, bland annat om det föreligger interna regler och/eller finns skatteavtal mellan Sverige och ett annat land. För att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige ska du vara bosatt, vistas stadigvarande eller ha en väsentlig anknytning till Sverige. Beträffande vad som menas med att ha svensk bosättning framgår inte från IL, utan ordet har snarare en allmän innebörd. Det står dock klart att det endast används för den som verkligen är bosatt i Sverige. I detta avseende spelar folkbokföringen en roll i att avgöra vart en person har sin faktiska bosättning, Skatteverket har i tidigare fall ansett att utgångspunkten för vart en person är bosatt är där han är folkbokförd. Dock spelar folkbokföringen inte en avgörande roll, utan en helhetsbedömning måste göras från fall till fall där alla faktiska omständigheter beaktas. Det primära är att avgöra huruvida din bosättning i Sverige verklig och varaktig. Om så är fallet i ditt fall är för mig väldigt svårt att svara på. Troligen kan du heller inte anses ha stadigvarande vistelse i Sverige. Ett riktmärke för vad som betraktas som stadigvarande är en sammanhängande vistelse om sex månader eller mer. I ditt fall är detta knappast uppfyllt.Vid bedömningen huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige måste alla omständigheter tas i beaktande. I 3 kap. 7 § 1 st. finns olika anknytninsgfaktorer som är essentiella att beakta vid denna bedömning. Det föreligger egentligen ingen hierarki mellan dessa. Dock framgår från praxis att vissa av dessa omständigheter väger tyngre än andra. Bland annat nämns bostad och familj som sådana faktorer. I ditt fall skulle jag säga att det torde tala för att du har väsentlig anknytning till Sverige då din familj bor och livnär sig i landet.Begränsat skattskyldighet, 3 kap. 17 § ILFysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga kan vara att betrakta som begränsat skattskyldiga. En sådan skattskyldighet gäller endast inkomst som kan hänföras till Sverige på något sätt, vilket jag tolkar inte är fallet i ditt ärende. Således behöver vi inte fördjupa oss i detta.SlutsatsDet är väldigt svårt att ge dig ett konkret svar för huruvida du är obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte. Istället har mitt ovan skrivna svar varit hypotetiskt. Det torde vara att föredra att du kontaktar skatteverket så att deras handläggare får göra en bedömning efter att ha tagit del av all information i ditt ärende. Det skall dock sägas att om skatteverket finner att du är obegränsat skattskyldig så kommer det troligen att bli på den grunden att du har en väsentlig anknytning till Sverige. Att du anses vara bosatt eller har en stadigvarande vistelse i Sverige finner jag som högst osannolikt.Jag hoppas att svaret ändå var till någorlunda hjälp. Om du har några funderingar eller frågor i övrigt, så är du mer än välkommen att kontakta mig. Jag nås bäst via email.Med vänlig hälsning,

Arvsordning

2015-05-30 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver jag ensam min syster när övriga syskon är döda eller ärver även deras barn? Har tre halvsyskon. Ärver även deras barn?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Arvsordningen framgår av kap 2 ärvdabalken. Om din syster inte har några bröstarvingar ser arvsordningen ut på följande sätt. Arvlåtarens föräldrar får hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Dina döda syskons barn träder således i deras ställe och ärver tillsammans med dig. De delar på det som deras förälder(ditt syskon) skulle ärvt. Vad gäller halvsyskon så anges i 2:3 st 2 - Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. De ärver således bara den del som deras förälder skulle ärvt om denne varit i livet.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma!Vänligen,

Vad gäller om testamentstagaren dör innan testator?

2015-05-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad gäller för regler när testamentstagaren dör? Ex: Albert testamenterar ett hus till Lena (när hon avlidit). Ärver då Lenas barn eller Alberts barn huset?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Eftersom testamentet inte kan verkställas i enlighet med sin ordalydelse måste man tolka testamentet för att bestämma vem som ska få "ärva".Huvudregeln är i detta fall att man skall tolka testamentet i enlighet med testators vilja (11:1 ärvdabalken).För den situation som du har frågat om finns dock en presumtionsregel. Om testamentstagaren har avlidit innan denne fått arvet och testamentstagarens barn hade varit berättigade att överta arvet enligt de vanliga arvsreglerna, så antar man att testator velat att arvet skulle övergå till testamentstagarens avkomlingar (11:6 ärvdabalken).Lenas barn ärver således Lenas del om det inte framgår att det skulle strida mot Alberts vilja. Vänligen,

Reklamation av flyttstädningstjänst

2015-05-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vi köpte flyttstädning av ett företag via let's deal. Städjobbet är riktigt illa utfört och vi bad att de skulle komma och åtgärda det som ej var städat. Då fick vi till svar att städgaranti inte ingick i dealen vi köpt och att vi inte har rätt att göra en reklamation, dvs vi kan glömma att de kommer tillbaka. Detta innebär för oss att vi får skicka dit en ny städfirma då vi inte kan lämna över lägenheten till nya ägarna så som den ser ut nu. Det jag undrar är om det kan stämma att vi inte kan reklamera ett mycket bristfälligt utfört jobb för att det är köpt via let's deal?Mvh Paulina
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Flyttstädningen måste leva upp till de krav som normalt kan ställas, den ska alltså vara fackmässigt utförd som det uttrycks i 4§ konsumenttjänstlagen (KtjL). Om tjänsten inte är fackmässigt utförd är den således felaktig, 9§ KtjL. Ni har då en absolut reklamationsrätt och den kan inte avtalas bort, 17§ KtjL. Efter att ni har reklamerat kan ni sedan:Håller inne med betalningen, 19§. Eller kräva att de avhjälper felet, 20§. Eller göra prisavdrag eller häva tjänsten, 21§.Ni har dessutom rätt att kräva skadestånd för de kostnader som ni har drabbats av till följd av den felaktigt utförda tjänsten, 31§ st3.Hoppas att detta besvarade er fråga Vänligen

Efterlevande make sitta kvar i orubbat bo

2015-05-30 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej,Jag och min fru är gifta och bor i mitt hus som jag äger själv.Min fru vill inte köpa in sig men skulle vilja kunna bo kvar om jag skulle gå bort. Jag har tre barn från ett tidtagare förhållande och hon har två från ett tidigare förhållande vi har inga gemensamma barn. Hur kan man göra för att hon ska kunna bo kvar?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Enligt huvudregeln har efterlevande make rätt att sitta kvar i orubbat bo fram till sin egen bortgång. Det innebär att den efterlevande maken ärver den avlidnes egendomen med fri förfoganderätt (rätt att sälja, byta etc., men inte testamentera vidare), se 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB. Lagen ställer dock upp ett undantag för de fall som särkullbarn (barn som inte är makarnas gemensamma) finns med i bilden. Dessa har rätt att få ut sitt arv direkt, dvs. före efterlevande make (såvida de inte avstår själva från sitt arv till förmån för efterlevande make enligt 3 kap. 9 § ÄB.För att ändra på detta kan ni upprätta ett inbördes testamente där framgår att den make som överlever den andre ska ha rätt att sitta kvar i orubbat bo. Då får särkullbarnen istället ut arvet då bägge makarna avlidit (med undantag för laglotten - vilken motsvarar halva arvslotten - som de har rätt att få ut direkt enligt lag oavsett testamente, se 7 kap. 1, 3 §§ ÄB). Testamentet kan också utformas så att särkullbarnen får starka ekonomiska skäl att låta efterlevande make sitta kvar i orubbat bo, t ex genom att de får hela arvslotten (inte bara laglotten) om de låter efterlevande sitta kvar i orubbat bo. Om ni önskar kan hjälp med att upprätta ett inbördes testamente fås här.Hoppas du fått svar på dina funderingar, tveka annars inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Beordrad övertid

2015-05-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag jobbar på ett möbelföretag och dom använder sej av beordrad övertid. Jag undrar vad lagen säger gällande beordrad övertid i möbelindustri?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Arbetstidslagen (1982:673), (här) reglerar arbetsgivarens rätt att kräva beordrad övertid. I 5-8 §§ anges i vilken omfattning arbetsgivaren får kräva övertid av dig. Utan att veta mer av vad du undrar hänvisar jag dig till lagtexten https://lagen.nu/1982:673. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

"Arbete" i bostadsrättsförening

2015-05-29 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej Jag undrar om man kan tvingas att städa samt klippa gräs efter schema och insats som styrelsen anser.Borde inte detta vara på frivillig basis alternativt någon tjänst som ska ingå i avift? Tacksam för svar med hänvisning till lagtext eller annat.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inga möjligheter för en bostadsrättsförening att tvinga medlemmarna att utföra arbete eller liknande uppgifter. Det framgår dels av att det är bostadsrättsföreningen som svarar för det yttre underhållet, 7:4 bostadsrättslagen (BrL) Dels av att bostadsrättsföreningen inte kan sanktionera de som väljer att inte delta i "städdagar" eller liknande genom att ta ut avgifter, 7:14 BrL. Föreningen har bara rätt att ta ut årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av denna lag eller någon annan författning, 7:14 st1, st3.Det yttre underhållet, gräsklippning, städning m.m, är just sådana åtgärder som föreningen enligt lag ska vidta.Här kan du även läsa lite ytterligare om närliggande frågor http://blogg.hsb.se/styrelse/2012/03/29/kan-foreningen-avgiftsbelagga-staddagar/Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Hävning av köp pga felaktig vara

2015-05-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi gifte oss för en månad sen och hade anlitat en fotograf för porträttfoton. Vi hade ett möte då vi förklarade vad vi var ute efter samt pekade på en av hans tidigare publicerade bilder för att tydliggöra extra. När vi sedan tog fotona, påpekade vi under tiden att vi ville ta en bild så som vi visat och att vi inte ville ha med krystade fejkade bilder som han regisserade oss till. När vi sedan ber om att få förhandsgranska bilderna ser vi att ingen bild är så som vi önskat och att nästan alla är tagna med en vriden kameran så att horisonten lutar nästan 45 grader samt, några är urskölpa och de flesta har sådan där motiv som är krystade. Nu undrar vi, har vi rätt att reklamera? Vem bestämmer huruvida vi får pengarna tillbaka? Vi har ännu inte fått bilderna så vi har ju inte kunnat kopiera eller liknande. Vi har inte heller betalt hela summan, ska vi betala för bilder vi inte vill ha?
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga! Då avtalet avser ett s.k. tillverkningsköp där säljaren (fotografen) tillhandahåller materialet regleras avtalsförhållandet av konsumentköplagen(KKL), jfr 2§ KKL. Enligt 16§ KKL är en vara felaktig om dess egenskaper inte stämmer överens med vad som avtalats. Eftersom fotografierna tagits ur märkliga vinklar osv trots att detta inte avtalats, är fotografierna att anse som felaktiga. För att kunna åberopa fel i vara krävs att reklamation skett inom skälig tid. Om reklamation sker inom 2 månader från det att felet märkts, eller borde ha märkts, anses detta ha skett inom skälig tid (se 23§). Ni har rätt att kräva att fotografen avhjälper felet eller att fotografering sker på nytt, om detta kan ske utan oskälig kostnad för fotografen, 25§. Om så inte sker eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för er som köpare, har ni rätt till prisavdrag eller hävning av köpet. För att hävning ska komma i fråga krävs att felet varit av väsentlig betydelse för er (28-29§§). Om hävning av köpet görs, ska prestationerna gå tillbaka. Ni behöver i sådana fall alltså inte betala för fotografierna. En framställan om avhjälpande, omleverans (ny fotografering) eller hävning görs hos fotografen. Skulle en tvist uppkomma, kan ni väcka talan vid domstol. Hoppas detta var till hjälp. Med vänlig hälsning,