Underhållsskyldighet vid utbytesår på High School

2014-04-23 i Underhåll
FRÅGA |Om jag tar ett utbytesår i USA och åker på high school. Är mina föräldrar försörjningsskyldiga under tiden som jag är där då? Jag snackar alltså om mat, kläder osv. Inte kostnaden för att åka dit osv...
Sarah Saajakari |Hej! Dina föräldrars underhållsskyldighet beror på hur gammal du är när du åker på ditt utbytesår. Är du under 18 år är dina föräldrar underhållsskyldiga. Det framgår av 7. kap 1 § 2st föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1 att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år. Underhållsskyldigheten sker efter vad som är skäligt, där man beaktar föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets behov. Man tar även hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner, 7 kap. 1§ 1st föräldrabalken.Vidare är föräldrar underhållsskyldiga efter att barnet har fyllt 18 år, om barnet studerar på grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig utbildning tills dess att barnet är 21 år fyllda. I praxis från HD har det framkommit att studier på High School inte är att beakta som "annan jämförlig utbildning", är du över 18 år under ditt utbytesår är alltså dina föräldrar inte underhållsskyldiga.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Med vänliga hälsningar,

Byte av fastighetsägare vid arrende

2014-04-23 i Arrende
FRÅGA |Vad händer med mig om markägaren säljer sin mark var jag arrenderar en tomt på livstid? M v h Carina
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Vid överlåtelse av fastighet gäller arrendeavtalet normalt mot nya ägaren om arrendeavtalet är skriftligt och tillträdet till arrendestället skett före överlåtelsen, enligt 7:13 jordabalken (se här). Arrendeavtalet fortsätter att gälla mot den nya fastighetsägaren enligt vad som är skrivet i avtalet. Då ert avtal sträcker sig över din livstid (vilket är ok enligt 10:2 jordabalken) kommer arrendet att fortsätta gälla under denna tid. Ägarbytet påverkar således inte din arrenderätt!Vänligen,

Stoppa spridning av läckta filmer och bilder

2014-04-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har en väninna vars ex har lagt ut naken bilder & sexfilmer på henne & minst två av sina andra ex på en snusksida. Bilderna är smygtagna. Saken är polisanmäld men jag undrar hur man kan få stopp på bilderna!!! Har tjejerna inga rättigheter, de har inte godkänt att bilderna sprids !!
Christopher Escalante |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Eftersom du nämner att saken är polisanmäld kommer jag i detta svar inte behandla det eventuella brott som spridningen av bilderna/filmerna eventuellt utgör. Då saken är polisanmäld är givetvis huvudregeln att det brottsliga förfarandet ska upphöra, således att fortsätta exponera bilderna och filmerna samt ta bort det upplagda. Vi har alla rätt till vårt privatliv och lagstiftningen verkar aktivt genom att olika brott såsom förtal, ofredande och förolämpning är straffbelagda. Tyvärr så är internet både på gott och ont oerhört svårt att kontrollera och styra över. Detta medför att även om hennes f.d pojkvän tar bort det som är upplagt av honom så finns det stor risk att andra har gjort kopior genom att titta på det eller på annat sätt tillgodogjort sig det. Just detta inslag av ''evig spridning'' för material som läggs upp på internet inverkar givetvis på hur svårt ett brott ska bedömas, jag är dock medveten om att detta kan vara till föga tröst. Polisen har således tyvärr ingen reell makt i att kontrollera det som florerar på internet, men just detta inslag kan som sagt påverka hur grovt brottet bedöms vara. Med förhoppning om att svaret varit till hjälp,Vänligen,

Skatt vid gåva och försäljning av privatbostadsfastighet

2014-04-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min mamma äger ett större hus på en attraktiv sommarort och jag och min syster ett mindre fritidshus bredvid.Vi planerar sälja det mindre fritidshuset för ca 3.5 milj och köpa det stora huset av mamma för ung samma pris som vi lyckas få för det mindre. Mamma bor nämligen numera på äldreboende. Mamma kan då lösa 60 plus lån på ca 2.2 miljon kronor och få över lite pengar på banken och vi får då kvar det stora huset inom familjen. Det stora huset köptes en gång på 70 talet för ca 1.5 miljon och byggdes till för det dubbla. Kvitton finns kvar. Vi planerar så småningom bygga om det stora huset och dela upp huset i två delar.1/ Hur kan man räkna upp kostnader som man haft för ca 40 år sedan och gått in med otrolig mängd gratis egeninsats i renovering och utbyggnad genom åren? Inför reavinstuträkning2 / Undrar om det egentligen är smartare att mamma ger oss huset som gåva? värt ca 5-6 miljoner och vi ger henne som gåva kontanta pengar att lösa sitt lån för plus xtra? Vinner vi ngt på detta? 3 / Det lilla fritidshuset fick vi som gåva av mamma och pappa en gång för ca 500 000 kr. Om vi säljer vårt fritidshus och köper det stora huset kan man inte skjuta fram skatten då det är fritidshus? Och ingen av oss har varit skriven där . 4 / Till saken hör att jag och min syster har lätt för att komma i konflikt ang husets skötsel och ekonomi. Undrar om ni kan råda oss ang samägande. Hur kan vi undvika konflikter? Finns det bra mallar ang samägande av hus?
Pierre Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!1. När man beräknar kapitalvinsten så ska man utgå ifrån ersättningen och dra utgifter vid försäljningen samt omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning och förbättring av egendomen (Inkomstskattelagen (IL) 44 kap 13 och 14§§). Dessvärre så får man dock inte ta med värdet på gratisarbete när man räknar fram omkostnadsbeloppet, även om arbetsinsatsen ökat egendomens värde, utan det måste röra sig om en faktisk utgift. Man får inte heller ta upp värdet av arbete som man utfört själv. Det som man kan ta med är enligt IL 45 kap 11 och 12§§ utgifter för ny-, till- och ombyggnad samt reparationer och underhåll som lämnat egendomen i bättre skick än den var vid anskaffningstillfället. För att utgifterna för ett beskattningsår ska få beaktas så måste de sammanlagt uppgå till minst 5000kr. När det gäller förbättrande reparationer och underhåll så får man bara beakta utgifter under beskattningsåret och utgifter under de föregående fem åren. Utgifterna för utbyggnaden kan ni alltså ta upp i omkostnadsbeloppet. Utgifter för renovering kan bara tas upp om de är från 2009 eller senare.2. Inom svensk rätt beskattas inte gåvor (IL 8 kap 2§). Det innebär att om din mor väljer att ge er fastigheten som en gåva så behöver hon inte betala någon skatt för kapitalvinst. För att överlåtelsen ska klassas som en gåva så måste ersättningen vara lägre än fastighetens taxeringsvärde. Om ni betecknar ersättningen som gåva eller inte har ingen betydelse.Om er mor ger er fastigheten som gåva så behöver ni inte heller betala någon stämpelskatt. För att överlåtelsen ska klassas som en gåva enligt de reglerna så måste ersättningen vara lägre än 85% av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas. Observera att det är taxeringsvärdet året innan ni beviljas lagfart som man utgår ifrån. Beviljas ni lagfart i år så är det alltså 2013-års taxeringsvärde som man kollar på (Lagen om stämpelskatt 4, 5 och 9 §§). Eftersom jag inte vet vad taxeringsvärdet är på fastigheten så kan jag tyvärr inte svara på hur mycket ersättning ni kan ge er mor och ändå slippa betala skatt men om ni beviljas lagfart i år måste den alltså vara lägre än 85% av 2013-års taxeringsvärde. Tänk på att om ni tar över hennes lån så räknas det in i ersättningen.3. Möjligheten att skjuta upp skatten vid fastighetsförsäljning (uppskov) har man tyvärr bara när man säljer sin permanentbostad (IL 47 kap 3§). Om ni gör en vinst på försäljningen så ska ni alltså skatta direkt. Eftersom ni fick fritidshuset i gåva så har ni inträtt i era föräldrars skattemässiga situation vilket innebär att ni tagit över deras omkostnadsbelopp och även kommer att få skatta på den värdeökning som skedde när de ägde huset (IL 44 kap 21§). 4. Det bästa sättet att undvika konflikter är att upprätta ett samäganderättsavtal där ni tydligt reglerar viktiga frågor kring egendomens förvaltning och användning. Det kan även vara bra att reglera vad som händer om någon vill sälja sin andel m.m. Ni kan enkelt upprätta ett samäganderättsavtal genom vår avtalstjänst se mer här http://lawline.se/avtal/samaganderattsavtal. Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Lagen om stämpelskatt hittar du https://lagen.nu/1984:404Med vänliga hälsningar

Indrivning av muntlig skuld - KFM

2014-04-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag har tidigare lånat ut pengar till en mycket när vän. Dock har det varit stora problem med att få tillbaka pengarna av honom. Det rör sig om en mindre summa pengar (mindre än 5000). Den missen som jag själv har gjort är att det inte skrevs något papper mellan oss när jag lånade ut pengarna. Dock har det vid flera tillfällen i våra skriftliga konversationer tagits upp angående skulden både att den är obetald och vilken summan är, vilket han bekräftat. Jag har tagit kontakt med kronofogden för att eventuellt ta hjälp för att kräva in skulden. Vilket jag meddelat honom, detta har gjort att han nu säger sig komma "dra det till rätten". Jag undrar helt enkelt angående vilken rätt jag har dels att kräva in pengarna genom kronofogden samt hur det brukar fungera angående om ärenden dras till rätten och det inte har skrivits papper mellan oss om skulden bara bekräftat vid fler tillfällen i skriftliga konversationer.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig med din fråga till Lawline!När det gäller avtal mellan två vänner om att låna pengar finns inga formkrav. Ett muntligt avtal är alltså lika bindande som ett skriftligt! Däremot har det betydelse i bevishänseende.För att kronofogden ska kunna hjälpa till att driva in pengarna (verkställighet) krävs att du har ett verkställbart beslut. Det kan bestå av antingen en dom där domstolen fastställt att din vän är skyldig dig pengar eller av ett utslag meddelat av KFM efter att du ansökt om betalningsföreläggande.Hur en ansökan om betalningsföreläggande går till kan du läsa mer om på KFM's hemsida men i korta drag får din vän ett brev från KFM med ditt betalningskrav. Vännen kan antingen 1) betala skulden till dig, 2) godkänna skuldförhållandet/inte höra av sig alls (i vilket fall KFM meddelar utslag som de sedan kan hjälpa till att driva in) eller 3) bestrida skuldförhållandet.Om du har tur sker något av de två första alternativen. Om din vän istället bestrider skulden har du möjlighet att ta saken vidare till domstol om du vill. KFM lämnar då över ärendet till tingsrätten.Om ni väl hamnar i domstol är det bra om du har bevis som styrker att det faktiskt rörde sig om ett lån, när det skulle betalas tillbaka etc. Om du har kvitto på utbetalning, något vittne som kan styrka skuldförhållandet och dessutom skriftliga konversationer där vännen bekräftar skulden anser jag att du har bra underlag för att få en dom till din favör. Med en sådan dom kan KFM hjälpa dig att driva in skulden om vännen ändå skulle vägra betala.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Mer info om betalningsföreläggande hittar du här: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlMvh,

In need for a lawyer

2014-04-23 i Alla Frågor
FRÅGA |I have tried to call you many times and i hold on for more than half an hour but the line gets cut at the end. I live in Fagersta. I am from sri lanka. i need a lawyer to be witness to my signature for a Power of attorny dokument from Sri Lanka which i have to sign and send back. Please let me know if there is a attorney in Fargersta or Norberg who can help me out.Thanking you Kind Regards shermila
Christopher Escalante |Hi!Thank you for your question. One of our partners ''Familjens jurist'' have an office in Fagersta.Address: Stationsvägen 8737 40 FagerstaPhone number:0221-214 40If you would like to know more about ''Familjens jurist'' you can visit their website: http://www.familjensjurist.se/kontakt/fagerstaSincerely,

Klander av testamente

2014-04-23 i Testamente
FRÅGA |Finns blankett för klander av testamente? Testamentet uppfyller inte formkraven med bevittning.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för din fråga!För att klandra ett testamente skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten på orten där du bor. I den beskriver du ditt yrkande (t.ex. att testamentet ska förklaras ogiltigt) samt redogör för omständigheterna som ligger till grund (testamentet har inte bevittnats korrekt) samt anger de bevis du vill åberopa (vittnen, skriftliga dokument etc). Vidare ska du betala in ansökningsavgiften om 450 kronor.Mer information om ansökningsförfarandet och länk till den blankett som ska användas för stämningsansökan hittar du här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ Lycka till!Mvh,

Försäkringsersättning för personskada

2014-04-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan! Jag blev misshandlad för 4 år sen och hade då inte någon försäkring. kan jag få ersättning av försäkringsbolag idag om jag har bestående men?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Tråkigt att höra att du fått bestående men, och dessvärre måste jag säga att dina chanser till ersättning inte ser så ljusa ut.En försäkring täcker endast händelser som inträffar under tiden du är försäkrad. Det går alltså inte att få försäkringsersättning för en händelse som inträffade under tiden du var oförsäkrad. För den som är oförsäkrad finns möjlighet att utfå ersättning från brottsoffermyndigheten, men enligt 14 § brottsskadelagen framgår att om allmänt åtal har väckts, skall ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, skall ansökan göras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks.Tidsfristen för brottsskadeersättning har alltså med all sannolikhet passerat i ditt fall. Mitt råd till dig är att dubbelkolla om du inte hade någon försäkring när misshandeln begicks, de flesta har en hemförsäkring och personskador på grund av misshandel omfattas som regel av en sådan. Enligt 7 kap 4 § försäkringsavtalslagen är det i så fall möjligt att väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år från att man fått reda på att anspråket kunde göras gällande. Vänlig hälsning