Bodelning mellan sambor

2015-05-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo vart tillsammans i 10 år. 2003 flyttade vi ihop tillsammans och förlovad. 2005 skaffade han ett företag. Vi har ett gemensam barn. Vad har jag rätt till som sambo när vi är separerat nu? Har jag rätt att få pengar om halva företaget?
Julia Tigerström |Hej och tack för din fråga, När sambor separerar ska så kallad bodelning ske om någon av dem begär det. Bodelning innebär en uppdelning av tillgångar mellan de före detta samborna. Till skillnad från vad som gäller för ett gift par som skiljer sig, ingår inte alla sambornas tillgångar i bodelningen. Det som ingår är istället bara sambornas gemensamma bostad och bohag. Tillgångarna ska dessutom ha införskaffats för gemensamt bruk. Som bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och andra föremål som är avsedda för det gemensamma hemmet. Din sambos företag ingår alltså inte i en eventuell bodelning. Det faktum att ni har ett gemensamt barn kan få betydelse för vem av er som får lägenheten på sin lott. Regeln är nämligen att den som bäst behöver bostaden ska få den (och den andra sambon får motsvarande värde i andra tillgångar). Den förälder som barnet ska bo med efter separationen kan med styrka sägas behöva lägenheten. Svaret är hämtat från sambolagen.

Strikt ansvar för hundägare

2015-05-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |På promenad i skogen gör min hund ett plötsligt utfall åt höger mot en buske där det sitter en katt med en mus. Katten fastnar i busken och hunden biter fast. Jag försöker såklart dra ut hunden med kopplet men det är full fight i busken med mycket trassel. Får tillslut tag i käken på min hund som släpper. Katt ligger still och är skadad. Min hund blöder och jag rusar hem med honom och sedan åter till katten. Då vi är nästan framme är en annan hund framme och tar katten! Ser ingen ägare till den, tappar bort dem, letar å letar. 4 timmar senare hittar jag katt och till slut ägaren. Den lever och de vill operera. Blir vi skyldiga att betala veterinärkostnaderna?
Anna Vernqvist |Hej!Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline! Enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter har Du i egenskap av hundägare ett strikt ansvar för hunden. Detta innebär att Du ansvarar för de skador hunden orsakar även om Du inte orsakade dessa på ett oaktsamt sätt. Således kan Du bli skadeståndsskyldig för de uppkomna skadorna som Din hund har orsakat. Gällande vad Du kan bli skyldig att ersätta tillämpas skadeståndslagen (SkL). I lagens mening ses inte katter (eller andra djur) som personer utan som saker vilket innebär att skadorna på katten hör till kategorin sakskada. Av 5 kap 7 § SkL framkommer att ersättning vid sakskada omfattar bland annat ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt andra kostnader som uppstått till följd av skadan (exempelvis transport till och från veterinär). Ni kan därför bli skyldiga att utge ersättning för veterinärkostnaderna till följd av den skada Er hund orsakat på katten.Med vänlig hälsning,

Bestridande av kontrollavgift för parkering

2015-05-22 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejJag har fått en kontrollavgift för parkering i förhyrd/reserverad plats.Det finns varken skyltar eller markeringar i backen som talar om det. När man kör in på området så finns det en zontavla med parkeringsförbud och tilläggstavla med markerade platser.Det går dock att köra in på området utan att passera en zontavla via en parkering till en restaurang.Jag har skrivit till parkeringsbolaget och bestridit kontrollavgiften och skickat med foton som styrker mitt påstående, men dom skickar bara att det inte är skäl nog och vidhåller sitt krav, som jag bestrider.Hur länge får dom hålla på? Mvh Anders
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du skriver att du fått en kontrollavgift, antar jag att parkeringen är på privat mark och då gäller lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Markägaren får då lov att ta ut en kontrollavgift om ett fordon har parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som markägaren har beslutat, enligt 1 §. I 3 § finns en bestämmelse som anger att kontrollavgift endast får tas ut om parkeringsförbudet eller villkoret har markerats tydligt med hjälp av vägmärken. Här blir det i ditt fall en fråga om vad som kan anses vara "tydlig markering". Antagligen tycker markägaren att det är tillräckligt tydligt med en skylt.Parkeringsbolaget kan fortsätta att vidhålla sitt krav. Det enda du kan göra då är att fortsätta bestrida kontrollavgiften. Om parkeringsbolaget vill gå till domstol för att försöka få ut kontrollavgiften måste de väcka talan mot dig, vid tingsrätten på den ort där parkeringen ägde rum, inom två år från den dag då de anser att du parkerade olovligt, enligt 9 §.Vänlig hälsning,

Angående möjlighet att genom testamente minska arv för särkullbarn till förmån för make

2015-05-22 i Alla Frågor
FRÅGA |Gift kvinna med man som har 2 särkullebarn.Vi har inga gemensamma barn.Om maken dör först.Kan vi genom testamente se till att hans barn ärver så lite som möjligt vid hansbortång? I så fall hur många % måste jag betala ut? Lagfart på hus+ bankmedel står på mig.Gör det någon skillnad?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB) (länk). Där anges i 3 kap. 1 § att om en avliden person var gift, så ska dennes kvarlåtenskap (personens egendom) normalt tillfalla den efterlevande maken. Om den avlidne däremot har ett eller flera särkullbarn, så framgår av paragrafen att den efterlevande maken har rätt till kvarlåtenskapen endast om särkullbarnen avstår från att ta begära ut sin arvslott. Arvslotten utgörs av kvarlåtenskapen dividerat med antalet barn till arvlåtaren (t.ex. om kvarlåtenskapen är 1 miljon kronor och den avlidne har två barn, så är vardera barns arvslott 500 tkr).I den situation som du beskriver i frågan innebär detta i praktiken, att om din make avlider först så kommer all hans kvarlåtenskap att tillfalla hans två barn, om de inte väljer att avstå från sin rätt att få ut arvslotten, vilket de kan göra enligt 3 kap. 9 § ÄB.Det ovan angivna gäller under förutsättning att inget testamente finns som föreskriver något annat. Genom ett testamente går det nämligen att bestämma att din makes särkullbarn ska ärva mindre än sin arvslott. I 7 kap. 1 § i förening med 7 kap. 3 § ÄB kan utläsas att bröstarvingar (barn) endast har laglig rätt att utkräva sin laglott, som utgörs av hälften av arvslotten. Om din make således upprättar ett testamente där han uttrycker att hans vilja är att du ska ärva all hans kvarlåtenskap med ”full äganderätt” eller liknande, så kommer hans barn endast kunna kräva ut sin laglott i enlighet med 7 kap. 3 § ÄB. I en sådan situation ärver alltså din makes två barn 50 % av hans kvarlåtenskap och du ärver resterande 50 %.Det faktum att lagfart och bankmedel står i ditt namn påverkar inte det som angivits ovan. Det kan istället påverka vid bodelningen, vilket sker före den tidpunkt då kvarlåtenskapen fördelas genom arv. Sammanfattningsvis kan detta beskrivas med ett exempel. Om din make i ett testamente anger att han vill att du ska ärva all hans kvarlåtenskap med full äganderätt, så har hans två barn endast rätt att kräva ut hälften av sin arvslott (den s.k. laglotten). Om om kvarlåtenskapen efter din make således uppgår till exempelvis 1 miljon, så utgör vardera barns arvslott 500 tkr och laglotten 250 tkr. Vardera barn kan då begära jämkning av testamentet och kräva ut 250 tkr var (totalt 500 tkr) och resterande 500 tkr ärver du efter din make.Till sist vill jag tillägga att ni enkelt kan få hjälp att upprätta ett testamente efter era önskemål via vår avtalstjänst, som ni kan hitta här.Hoppas att ovanstående gav dig svar på din fråga, i annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i frågeformuläret nedan.Med vänlig hälsning,

Rätt till arv för bröstarvinge

2015-05-23 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Min pappa har avlidit. Min mamma lever. Kan jag få ut mitt arv ? Hur gör jag då? Bouppteckning är inte klar. Vi är fyra helsyskon.
Anna Vernqvist |Hej!Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline! Vid frågor gällande arv tillämpas ärvdabalken (1958:637) (ÄB). I egenskap av bröstarvinge har Du rätt att ärva Din pappa, 2 kap 1 § ÄB. Var Din mamma och pappa gifta kommer dock Din mamma ärva Din pappa, 3 kap 1 § ÄB. Hon ärver då med s.k. fri förfoganderätt vilket innebär att hon fritt kan disponera egendomen. Av 3 kap 2 § ÄB framgår dock att hon inte kan testamentera bort den. När Din mamma sedan avlider har Du och Dina syskon rätt till efterarv, dvs. Ni får istället då ut arvet efter Er pappa. Var Din pappa och mamma inte gifta har Din mamma inte rätt till arvet efter Din pappa. Du och Dina syskon har då rätt till Er arvslott med en gång vilket innebär att Ni ska dela lika på kvarlåtenskapen, 2 kap 1 § ÄB. Finns ett testamente som testamenterar bort delar av arvet har Ni alltid rätt att få ut Er laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. För att få ut laglotten behöver Du påkalla jämkning i testamentet inom sex månader, 7 kap 3 § ÄB. Du kan få ut Din laglott med en gång förutom i de fall testamentet är till förmån för den efterlevande maken, dvs. Din mamma (om de var gifta innan Din pappas bortgång), 7 kap 3 § ÄB.Den pågående bouppteckningen innebär att en sammanställning görs av Din pappas tillgångar och skulder. Denna används sedan som underlag för bodelning och arvskifte. Vid arvskiftet får Du sedan ut Ditt arv.Jag hoppas Du fått svar på Din fråga!Med vänliga hälsning,

Oskäligt äktenskapsförord m.m.

2015-05-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Min pappa avled under hösten förra året.Jag är ett sk särkullbarn. Det visade sig vid bouppteckningen att vår pappa lämnade ett dödsbo på minus efter sig på ca 7000. Han gifte om sig för 30 år sedan då han flyttat till Västerbotten. Han har de sista 10 åren bott på hem p g a stroke och andra följdproblem som afasi. Hans hustru har helt förfogat över hans pension den har gått in direkt på hennes konto. Vår pappa köpte en gård 1977 tillsammans med sin fru. han ägde då halva fastigheten i 7 års tid. Därefter skänktes gården till hustrun och sedan till hennes son. Här finns också två äktenskapsförord det senaste från 1996 där all egendom tillhör hustrun. vad göra?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer börja med att förklara innebörden av ett äktenskapsförord och i vilken uträckning det kan anses vara gällande. Vidare kommer jag gå in på frågan om bodelning m.m. ÄktenskapsförordJag antar att äktenskapsförorden i ditt fall föreskriver att all egendom ska betraktas som hustruns enskilda (7 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken). Det är endast ett äktenskapsförord som kan anses gällande. Ett äktenskapsförord måste vara registrerat hos Skatteverket (tidigare hos tingsrätten) för att det ska vara giltigt (7 kap. 3 § 3 st.). Sålunda är det äktenskapsförordet som numera finns hos Skatteverket som ni ska utgå ifrån.Det makarna kommit överens om i ett äktenskapsförord ska i regel respekteras. Emellertid kan förordet jämkas eller lämnas utan avseende om det bedöms som oskäligt med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 §). Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt och en helhetsbedömning ska göras av samtliga relevanta omständigheter. Jämkning kan komma i fråga om egendom i betydande omfattning gjorts till enskild och att detta lett till en påtaglig snedvridning av makarnas ekonomiska förhållanden. Skulle en make bli helt eller nästan helt lottlös vid en bodelning medan den andra maken erhåller betydliga tillgångar, eller åtminstone inte försumbara värden, är det mycket möjligt att jämkning bör ske. Om ett äktenskapsförord jämkas, föranleder detta att ytterligare egendom dras in i bodelningen. Prövning av om ett äktenskapsförord är oskäligt görs, efter ansökan, hos domstolen. Bodelning m.m.Beträffande en eventuell bodelning, ska sådan ske när ett äktenskap upplöses genom ena makens död (eller genom äktenskapsskillnad). En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 §). Ett övertagande av bostaden får ske i ett fall om bostaden är enskild, nämligen i fallet då bostaden är enskild egendom på grund av ett föreliggande äktenskapsförord. Ett övertagande får ske om det efterlevande maken har bäst behov av bostaden (11 kap. 8 §). Om bodelning sker, ska tillgångarna (giftorättsgodset, ej enskild egendom) ingå och skulderna ska avräknas. Ett eventuellt överskott ska senare läggas samman och likadelas. Skulle en make ha ett underskott (mer skulder än tillgångar), går denna make in med ett värde om noll kronor i likadelningen och i sådant fall likadelas endast den andra makens tillgångar (11 kap. 3 §). Om den avlidna maken endast har skulder kvar, finns det inget för barnen att ärva (men de övertar inte heller skulderna). Vad gäller gåvor under livet, kan en person disponera sina tillgångar i princip som denne vill. En make får ge (överlämna) gåvor och detta är som utgångspunkt giltigt så länge maken haft en verklig gåvoavsikt. För en gåva av en fastighet krävs att ett gåvobrev upprättas som uppfyller ett antal formella krav. Sammanfattningsvis går det att stipulera att ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna som är bindande mellan parterna. Detta gäller när förordet registrerats hos Skatteverket. Dock kan ett äktenskapsförord undantagsvis jämkas om det medför ett oskäligt resultat av fördelningen av makarnas tillgångar. En bodelning ska som huvudregel genomföras när ett äktenskap upplöses, men behöver i vissa fall inte ske. Om en make vid sin död efterlämnar skulder, ärver barnen inget. Skulderna ärvs inte heller. Hoppas svaren var till din hjälp. Har du följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via min mail.Vänliga hälsningar,

Skatterättsliga konsekvenser vid överlåtelse av fastighet

2015-05-22 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Våran son skall överta vårt hus med befintliga lån,Lånen överstiger 85 % av taxeringsvärdet.Hur skall vi göra det förmånligast för honom.Han har fast jobb idag och hyr huset av oss.Lånen är på 487 tkrtaxvärde 377 tkr
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Inledningsvis ska sägas att det inte är möjligt att veta exakt vilka skatterättsliga konsekvenser som kan uppkomma utan att känna till ert omkostnadsbelopp för fastigheten. Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning ökat med förbättringsutgifter, se inkomstskattelagen (IL) 44:14 och 45:11-12.Om ni låter er son överta fastigheten med befintliga lån kommer det att ses som att ni avyttrar fastigheten för 487 000 SEK. Detta blir då er sons anskaffningsutgift som kommer att ligga till grund för omkostnadsbeloppet vid en framtida försäljning. För er del kan dock detta innebära att ni får betala kapitalvinstskatt på avyttringen. Så blir fallet om ni gör en vinst d.v.s. om värdet på de övertagna lånen överstiger ert omkostnadsbelopp. Om ert omkostnadsbelopp understiger 487 000 SEK är det förmånligare för er son om han får fastigheten som gåva. Eftersom den s.k. huvudsaklighetsprincipen tillämpas kommer överlåtelsen att ses som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet. I så fall inträder er son i er skattemässiga situation och ni slipper inkomstbeskattning, se IL 44:21.Vänligen,

Latent skatteskuld vid bodelning

2015-05-22 i Fastighetsskatt
FRÅGA | Hej skulle behöva hjälp med hur mycket min make ska lösa ut mig med då vi ska skiljas. Vi äger ett hus 50/50. Maken ska bo kvar i huset och lösa ut mig. Huset köptes mkt billigt för 225.000. Vi har inga lån på huset. Det har blivit totalrenoverat både utvändigt och invändigt Även tillbyggnader har gjorts såsom orangeri, rastgård m.m. Tror att i dagsläget skulle vi kunna få minst 1.600. 000 och vi tänker ta hit 2 olika mäklare för värdering och den är kostnadsfri. Tacksam för svar!
Ola Silvén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom ni äger hälften var av fastigheten ska din make lösa ut dig med halva marknadsvärdet minskat med den latenta skatteskulden. Överlåtelse genom bodelning är skattefria så någon beskattning vid bodelningen kommer inte ske Inkomstskattelagen (IL) 8 kap. 2 §, här. Däremot ska din make kompenseras för att han förr eller senare kommer att få betala kapitalvinstskatt vid försäljning av fastigheten. Det är denna framtida skatteskuld som kallas för latent skatteskuld. För att få fram den latenta skatteskulden gör man en fingerad försäljning av fastigheten. Marknadsvärdet ska då minskas med anskaffningsvärdet, kostnader för ny-, till-, och ombyggnadskostnader samt mäklararvode. På det belopp sker en hypotetisk beskattning om 22 % vilket är den latenta skatteskulden. Eftersom jag inte vet vilka kostnader ni har haft för renovering och tillbyggnader kan jag inte göra denna uträkning åt er. Vänliga hälsningar,