Begreppet egendom

2015-10-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Har en fråga om formulering, när man skriver "erhålla all min egendom" innebär det både fast o lös egendom?Hälsningarcp
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga! Precis som du nämner finns det både fast och lös egendom. Fast egendom är jord vilket stadgas i 1:1 JB och lös egendom är allt som inte är fast egendom och kan exempelvis vara lösöre. Ordet egendom i sig själv är knuten till äganderätten. Det framgår inte i din fråga i vilken situation du önskar skriva formuleringen "erhålla all min egendom" men enligt min vetskap innebär formuleringen både fast och lös egendom. Egendom kan nämligen vara både fast och lös och när det inte nämns vilken av dem man syftar på ska således båda tolkas in i begreppet. Formuleringen kan dock vålla problem i framtiden, därför råder jag dig att vara så tydlig som möjligt med vad du vill få fram med formuleringen så att problem i framtiden inte uppstår. När det gäller juridiska formuleringar bör gemene man sträva efter att vara så tydlig som det bara går, det minskar nämligen antalet olika åsikter som kan uppstå kring en formulering. Hoppas jag kunde bringa en viss klarhet i frågan! Vänligen,

Ändring vid löneutmätning

2015-10-08 i Utmätning
FRÅGA |Jag har hamnat hos Kronofogden och de har genom löneutmätning dragit pengar varje månad. Enligt lag skall myndigheten ta hänsyn till om personen har ett läkarintyg. Jag har en assistanshund till min hjälp och som är utbildad signalhund, som man inte tar någon hänsyn till. Han är till ovärderlig hjälp tillsammans med hörapparater, kan jag fungera i vardagen. Han kostar betydligt mycket mer än en vanlig sällskapshund, en kostnad som jag inte längre kan bära. Även Tingsrätten har varit negativ. Tyvärr drabbas man för okunskap och ointresse bara för att de inte förstår vad som gäller. Så frågan är vad gör jag??Mvh Lennart Juhlin0708454128
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Utsökningsbalken är den lag som reglerar Kronofogdens verksamhet i sådana delar som t.ex löneutmätning. Lagen hittar du här. Jag utgår ifrån förutsättningarna i frågan att du vid beslutet om löneutmätning hade assistanshunden men du anser att Kronofogdemyndigheten inte tog hänsyn till behovet av hunden när beslutet om löneutmätning fattades. FörbehållsbeloppVid en löneutmätning har personen i fråga rätt till ett förbehållsbelopp, detta innefattar ett schabloniserat normalbelopp med tillägg för boendekostnader.Det finns möjlighet att vid beräkningen av ovanstående belopp beakta ytterligare kostnader pga sjukdom, t.ex för medicin och läkarbesök upp till högkostnadsskyddet. Andra kostnader kräver läkarintyg. Ändring av beslut Om det finns anledning ska ett beslut om löneutmätning ändras, se här. Denna ändring genomförs av kronofogden och är möjlig att genomföra under pågående löneutmätning pga faktorer så som ökad inkomst eller ökade utgifter som är berättigade att ingå i förbehållsbeloppet.Kronofogdens beslut om ändring gäller inte retroaktivt utan endast framåt i tiden, se rättsfall om detta här.Det är alltså viktigt att du vid ändring meddelar Kronofogdemyndigheten så de kan räkna om beslutet. Dessutom ska omprövning av alla pågående beslut om löneutmätning genomföras varje år. Oftast brukar Kronofogdemyndigheten innan en sådan omprövning begära upplysningar som om det är en ny utmätning som ska genomföras. Eftersom det är ett myndighetsbeslut har personen som är föremål för beslutet alltid rätt att yttra sig om ändringar som är till nackdel för denne. Överklagande av beslut Utan begränsning i tiden får ett beslut om löneutmätning överklagas, se här. När beslutet om löneutmätning överklagas hos domstol kan beslutet dessutom ändras retroaktivt. Personer som är föremål för löneutmätning kan alltså först begära ändring hos Kronofogdemyndigheten och därefter, om den begärda ändringen inte genomförs, överklaga själva utmätningsbeslutet till tingsrätten. Mer information hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida, se här. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vårdnadshavares samtycke för resa till Singapore

2015-10-08 i Alla Frågor
FRÅGA |hejmin brosdotter vill hälsa på mig i Singapore och hon är 17 år gammal kan hon resa utan föräldrars tillstånd ( föräldrarna är skilda) Kan hon åka med bara mammans tillstånd eller krävs bådas tillståndMed vänlig hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att din brorsdotters föräldrar har gemensam vårdnad för henne.Eftersom dottern står under sin mammas och pappas gemensamma vårdnad så har de tillsammans rätt och skyldighet att besluta i frågor om hennes personliga angelägenheter, exempelvis om hon får lov att fara iväg på en utlandsresa eller inte. Det har dock uttalats att kortare utlandsresor anses höra till de frågor som berör daglig omsorg och som den ena vårdnadshavaren ensam kan bestämma över, men det får anses som oklart om vad som är att avse som en kortare utlandsresa som omfattas av den dagliga omsorgen. Om resan inte uppgår till mer än 4 veckor så torde vistelsen vara att anse som en sådan kortare utlandsresa som den ena vårdnadshavaren ensam kan bestämma över (jämför SOU 2005:43 s. 698). Om någon av vårdnadshavarna motsätter sig utlandsresan och denna avses uppgå till mer än 4 veckor så innebär det sannolikt att dottern inte kan fara iväg, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:13 första stycket. Det är också värt att notera att flera flygbolag kräver förälders underskrift för att acceptera en sjuttonårig passagerare. Med vänlig hälsning

Störningar i hyreshus med för hög lyhördhet.

2015-10-08 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Jag har problem med en granne. Jag bor i en hyresrätt à 1 rok. Lägenheten är ovanligt lyhörd, inte från gatan, men från de övriga lägenheterna. Jag upplever störningar från min granne, som gör höga ljud och har hög volym på sin tv. Jag har vid tre tillfällen, över en halvårsperiod, klagat hos min hyresvärd för störningar på natten. Hyresvärden har pratat med min granne men resultaten har varierat. Nu är det oftast tyst på nätterna, sånär som vid en handfull tillfällen. Det är dessvärre så lytt att man hör ett telefonsamtal i normal samtalsvolym, så störningen är bestående, även på dagtid. Får det vara hur lyhört som helst? Hur ser rättsläget ut? Vad har hyresvärden för skyldigheter i det här avseendet? Vänlig hälsning,
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Då du har en hyresrätt finner vi lagstödet i jordabalkens 12 kap. se https://lagen.nu/1970:994#K12R8.Hyresgästens ansvar.Utgångspunkten för denna typ av störning är hyresgästens ansvar mot de som bor i omgivningen. Förenklat ska hyresgästen se till att inte störa andra i den grad att störningen kan anses skadlig för hälsan eller försämra bostadsmiljön. Bedömningen utgår ifrån vad som kan anses vara en skälig störning, störningar kommer alltid uppkomma i hyreshus, och vad som inte är det och därför inte ska behöva tålas, JB 12:25.Hyresvärdens ansvar.Förekommer det störningar från en viss hyresgäst ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse att upphöra med störningarna. Detta åligger således hyresvärden och är inget en annan hyresgäst kan göra. Om inte hyresgästen hörsammar tillsägelsen och upphör med störningarna kan hyresrätten anses förverkad och hyresvärden har då rätt att säga upp hyresavtalet, JB 12:42.Vad är en skälig störning?Klart är att en störning som är acceptabel på dagen inte nödvändigtvis behöver accepteras på kvällen/natten. Barn som ropar och springer på dagen har ansetts vara en skälig störning då denna typ av ljud är en vardaglig aktivitet som inte kan undgås utan alltför stor inskränkning. Du anger att du hör din granne samtala i telefon vid normal samtalsvolym, detta kan inte anses utgöra en oskälig störning då hen måste kunna tala i telefon fritt i sitt hem. När din granne har på hög volym på sin tv på dagen eller ibland gör höga ljud på dagen får nog detta för det mesta anses vara inom hens rätt. Hen får dock inte göra väldigt höga ljud kontinuerligt som är störande för omgivningen. Förekommer hög tv-volym på nätterna eller höga ljud så är detta givetvis något som inte behöver tolereras. I ett hovrättsavgörande har bl.a. höga skratt på natten samt att personen "tjoat" utgjort en sådan störning som inte behöver tolereras och som har lett fram till hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet. Det krävs dock att det finns bevisning om störningarna. Du bör spela in eller på annat sätt införskaffa bevisning om störningen som du kan presentera när du pratar med hyresvärden.Bostadens kvalitet.Alla bostäder varierar i kvalitet och det är något man bör undersöka innan man skriver under ett hyresavtal. Lägenheten ska då du får den, om inte annat avtalats, vara i sådant skick att den är fullt brukbar för att bo i, JB 12:9. Hyresvärden ska även vidare under hyrestiden hålla lägenheten i sådant skick. Det kan innebära ett ansvar för hyresvärden för tapetsering, målning och dylika reparationer, JB 12:15. Lyhördhet är troligtvis inte en sådan omständighet som gör att hyresvärden har brustit i sitt ansvar. Vad som talar emot din sak är också att hyreslägenheter kan hyras ut i befintligt skick och avtalet omfattar oftast lägenheten i sitt dåvarande skick. Det finns krav du som hyresgäst kan ställa på din bostadslägenhet. Brister hyresvärden i vissa avseenden kan hen åläggas ett upprustningsföreläggande, problemet ligger dock i att ett sådant föreläggande inte omfattar just lyhördhet utan mer basala nödvändigheter som rinnande vatten, hushållsel och värme, JB 12:18 a. Vill du föra en talan på den här grunden måste lyhördheten medföra att din möjlighet att bo i lägenheten rubbas på en grundläggande nivå. Att du personligen stör dig väldigt mycket utgör inte en grund för ett upprustningsföreläggande men om i princip ingen kan eller ska behöva bo med den lyhördheten kan detta utgöra grund för ett föreläggande. Om de övriga lägenheterna i samma byggnad lider av samma lyhördhet innebär detta att du troligtvis inte kan föra en talan på denna grund. Det talar då istället för att ljudnivån är en del av det allmänna skicket och får allmänt accepteras om man väljer att bo i fastigheten.Råd.Undersök dina grannars lägenheter för att se om de är lika lyhörda eller om det bara är din. Har alla samma ljudnivå är det nog inte mycket att göra åt kvaliteten på lägenheten. Den bästa vägen framåt då får nog anses vara att prata med grannen och hyresvärden om de nattliga störningarna, ang. de dagliga finns det nog tyvärr inte så mycket att göra. Som sista utväg bör du samla bevisning om de nattliga störningarna så att din hyresvärd kan säga upp hyresavtalet med din granne.Hoppas svaret har varit informativt. Vill du ha fler råd kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp att gå vidare med ditt ärende.Med vänlig hälsning

Säljarens ansvar vid fastighetsköp

2015-10-08 i Fel i fastighet
FRÅGA |HejJag sålde min sommarstuga i januari 2015. Köparen gjorde ingen besiktning av huset trots att mäklaren frågade vid flera tillfällen. Nu 9 månader senare får jag ett mail om att det har läckt in i badrumsväggen genom ett rör i taket. Röret har funnits där sedan drygt 15 år. Köparen hävdar att det är jag som ska stå för reparationen och säger att de, när de tillträtt, har haft en bekant som är bekant med hur en husbesiktning går till, som gått igenom och inte hittat något fel. Köparen skriver att " En besiktningsman lyfter ju aldrig på takpannorna och därför kunde detta problem inte upptäckas vid en besiktning".Jag svarade att jag ville ha en sekond opinion och fick till svar att skadan är bedömd av en snickare som anlitats av försäkringsbolaget. Kan ni förklara för mig om det är jag som ska betala?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att sommarstugan du sålt är en fastighet, alltså mark med en byggnad. I dessa fall finner man tillämpliga regler i jordabalken (JB).Vid köp av fastighet har köparen en undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § 2 stycket JB. Köparen får inte åberopa fel i fastigheten som köparen skulle ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten. Köparen kan behöva ta hjälp av en besiktningsman om köparen själv inte är kunnig i saken. Allt som köparen kan undersöka med hjälp av lukt, syn, känsel och hördel bör undersökas. Fastighetens skick och ålder kan föranleda att köparen bör göra en utvidgad undersökning av fastigheten. Misstänker man till exempel mögel för att man känner en doft kan man behöva undersöka dolda utrymmen och till exempel bryta upp golvet för att se efter.Säljaren svarar bara för dolda fel i fastigheten, fel som inte hade gått att upptäcka vid en undersökning.Det är svårt att avgöra om felet med röret hade upptäckts vid en undersökning. Det framgår inte i frågan hur sommarstugans skick är i övrigt, men jag tycker det låter som att köparen borde ha anlitat en besiktningsman. Då hade kanske felet upptäckts. Detta kan göra att det blir svårt för köparen att göra dig ansvarig för felet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett företag köpa ett bostadsarrende?

2015-10-08 i Arrende
FRÅGA |Kan ett företag köpa ett bostadsarrende?
Joakim Wahlgren |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Vid arrende av mark där bostadshus finns på marken rör det sig om ett bostadsarrende. Regler om denna arrendeform finns i 8 och 10 kapitlet i jordabalken som du hittar HÄR. Enligt huvudregeln i 10:7 1 stycket JB får inte arrendatorn upplåta nyttjanderätten till en annan utan jordägarens samtycke. I 10:7 2 stycket JB finns ett undantag från denna regel som ger arrendatorn rätt att efter den tidsbestämda avtalstidens slut överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren kan nöjas. Arrendatorn ska dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde innan arrenderätten överlåts. Jordägaren ska om han vill återtaga arrendestället lämna besked om detta inom en månad. Ett företag är om det är ett aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller föreningen en juridisk person och kan då sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i rättegång. Om det är en enskild firma är det personen som driver firman som ingår rättshandlingar. Det innebär att ett företag kan överta nyttjanderätten till ett bostadsarrende enligt ovan. Det förutsätter dock enligt ovan, jordägarens samtycke eller att denne erbjudits att själv återtaga arrendestället. Vidare kan företaget förvärva marken av jordägaren när förutsättningar för detta är uppfyllda. Hör gärna av er om jag kan hjälpa er med något annat eller om jag ska förtydliga mitt svar.Ha en fortsatt trevlig dag. Mail: Joakim.Wahlgren@lawline.seTelefon: 0735368144

Förtal för förskolelärare.

2015-10-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har arbetat inom förskolan i 30 år. För några år sedan blev jag anklagad av en familj för att ha angripit mej på en treåring. Jag hatar denna familj då det är helt osant det dom säger. Jag blev självklart trodd och inte dömd utan anklagelserna gick från åklagaren med vändande post. Hatar nu vissa grupper i samhället så klartHar inte fått något skadestånd eller dylikt. Har jag som oskyldig svensk i Sverige inga som helst rättigheter?
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Eftersom detta i huvudsak rör en polisanmälan av oskyldig och att du anser dig förtalad finner vi lagstödet i brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K5. Vad gäller möjligheten till skadestånd finner vi denna i skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207.BrottKort sammanfattat kan den som polisanmäler någon som är oskyldig med syfte att anmälan ska leda till en fällande dom, bli dömd för brottet falsk angivelse, BrB 15:6.Förtal får i huvudsak anses omfatta situationer som faller utanför brottet falsk angivelses område, d.v.s. utanför polisanmälan. Det som särskiljer brotten är dessutom att förtalsuppsåtet inte omfattar att få den polisanmälde dömd utan meningen är att utsätta denne för andras missaktning, BrB 5:1.Den som anmälde dig skulle kunna bli dömd för en brottslig handling, du kan polisanmäla händelsen till åklagarmyndigheten.För mer information om dessa brott och hur de bedöms kan du läsa här.SkadeståndFör att få skadestånd finns det två grunder du kan stå på. Den första är om du t.ex. förlorat jobbet genom den osanna polisanmälan. Det krävs då att du lidit en förmögenhetsskada, förlusten av jobbet, genom den anmälandes brottsliga handling, SkL 2:2. Den andra grunden är om du anser din ära kränkt genom en handling som är brottslig. Du kan då få ersättning motsvarande den skada som kränkningen innebär, SkL 2:3.Vill du ha hjälp att gå vidare med ditt ärende kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning.

Vårdnadshavares samtycke för semesterresa

2015-10-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får jag resa med min dotter till Thailand i 10 dagar trots att pappan säger nej ? Han säger jag ska få livstids fängelse om jag reser utan hans samtycke.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att du och din dotters pappa har gemensam vårdnad för er dotter.Eftersom dottern står under din och hennes pappas gemensamma vårdnad så ska ni tillsammans besluta i fråga om hennes personliga angelägenheter, exempelvis om hon får lov att fara iväg på en semesterresa eller inte. Det har dock uttalats att kortare utlandsresor anses höra till de frågor som berör daglig omsorg och som den ena vårdnadshavaren ensam kan bestämma över, men det får anses som oklart om vad som är att avse som en kortare utlandsresa som omfattas av den dagliga omsorgen. Om någon av er motsätter sig semesterresan så innebär det sannolikt att hon inte kan fara iväg, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:13 första stycket. Det finns tyvärr inga lagstadgade möjligheter för att tvinga din dotters pappa till att godkänna dotterns semesterresa. En lösning är att ni vänder er till kommunens tjänst för samarbetssamtal för att nå fram till enighet i frågan, vilket framgår av Föräldrabalk 6:18 första stycket och Socialtjänstlag (2001:453) 5:3 första stycket, punkt 1. Ytterst kan du också väcka talan i domstol för att få till stånd en ändring av vårdnaden, varvid du får ensam vårdnad och därmed kan fatta beslut på egen hand om din dotters personliga angelägenheter (Föräldrabalk 6:5 första och tredje styckena). När rätten bedömer en sådan fråga så är den skyldig att dels iaktta vad som är för barnets bästa och dels att ta hänsyn till vad din dotter själv vill med beaktande av hennes ålder och mognad (Föräldrabalk 6:2 a första och tredje styckena). Om samarbetet mellan dig och din dotters pappa dock löper på problemfritt i övriga frågor förutom Thailandssemestern så kan det i enlighet med principen om barnets bästa tala emot lämpligheten att besluta om ändring av vårdnaden.Om du i egenskap av vårdnadshavare för med dig dottern ut ur landet utan den vårdnadshavande pappans samtycke, varigenom du skiljer henne från honom utan beaktansvärda skäl, så kan du dömas för egenmäktighet med barn, såvida barnet är under femton år. Straffet uppgår till böter eller fängelse i maximalt ett år, och inte livstid som din dotters pappa tycks påstå. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 7:4 första stycket. Gärningen avser dock att skiljandet av barnet från den andra vårdnadshavaren ska vara en längre tid och att den som utför gärningen har avsett just detta. Eftersom lagbestämmelsen tillämpas restriktivt, det vill säga endast i samband med flagranta handlingar, och du endast avser att ta med dottern på en 10 dagars semesterresa i utlandet så kan det med allra största sannolikhet inte anses som en längre tid, varav handlingen inte kan anses som egenmäktighet med barn och därmed är straffri.Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till din kommuns tjänst för samarbetssamtal för att försöka nå fram till samförstånd med din dotters pappa i frågan om dotterns semesterresa. Alternativt kan du också vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka för att inhämta ytterligare vägledning och stöd i frågan. Med vänlig hälsning