Ansökan om att anhörig från utlandet ska få flytta till Sverige

2014-07-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag är Syrisk medborgare och har nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Jag vill nu ta hit min fästmö från Syrien och vi avser att gifta oss i Sverige. Vad ska jag göra?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!För att en person ska få flytta till sin familj eller anhörig i Sverige behöver personen ett uppehållstillstånd. Hur man ansöker om uppehållstillstånd och mer information om processen hittar du på http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige.html. Jag rådger dig att kontakta Migrationsverket för hjälp.Vänligen,  

Hindra felaktig folkbokföring

2014-07-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan en person folkbokföra sig på min adress (bostadsrätt) utan mitt medgivande? Vad kan jag göra för att förhindra det?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Enligt 6§ folkbokföringslagen ska en person folkbokföras där denne är att anse som bosatt. Var en person ska anses vara bosatt framgår av 7-13§§. Huvudregeln är att en person ska anses vara bosatt där denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, se 7§. Vill du hindra att en person står folkbokförd på din adress kan du anmäla detta till Skatteverket. Om Skatteverket gör bedömningen att en person är felaktigt folkbokförd kan de förelägga denne att folkbokföra sig på rätt adress, se 31§. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite, se 37§.Folkbokföringslagen hittar du här.Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,

Enskild egendom genom avtal?

2014-07-28 i Bodelning
FRÅGA |om ena partnern äger en fastighet när man ska gifta sig kan man skriva ngt avtal att fastigheten inte kommer att räknas som gemensam om det skulle bli bodelning eller liknande....
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, se 7:1 Äktenskapsbalken. Betydelsen av att viss egendom är giftorättsgods är att den kommer att ingå i en framtida bodelning, se 10:1 ÄktB. 7:2 ÄktB reglerar hur man kan tillskapa enskild egendom. Betydelsen av att viss egendom är enskild egendom är att den inte kommer att ingå i en framtida bodelning. I den nyssnämnda paragrafen sägs inget om att två makar genom ett vanligt avtal kan göra viss egendom enskild. Slutsatsen är då att det inte heller är möjligt. Endast genom äktenskapsförord - som förvisso är en form av ett avtal - kan två makar göra viss egendom enskild.

Skatt vid försäljning av personliga tillgångar. Del 2.

2014-07-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag ställde en fråga och fick svar av er den 21/7. Tack. Problem för oss är att det finns bara ett ingångskvitto på 100.000kr och ringen är värd 300,000kr när den kommer att säljas. Kan ni tala om hur mycket det kommer att kosta i Skatt? I Kronor? Blir inte klok på olika skattesatser och ingångsvärden. Skickar med ett tidigare svar. Tack för er stora hjälp. http://lawline.se/answers/21350Skulle även behöva er hjälp med testament mellan min fästmö och mig eftersom vi har bostäder både i Sverige och Frankrike samt jag har barn sedan tidigare. Men då skall jag beställa tid.Med vänlig hälsning, Ulf
Denise Peters |Hej och tack för din fråga! Som nämnts i det tidigare svaret räknar man ut kapitalvinsten genom att beräkna skillnaden mellan ersättningen för tillgången ökad med utgifterna vid avyttringen och omkostnadsbeloppet, se 44:13-14 IL. Vidare finns det en alternativ regel i 52:2 IL vilken anger att man istället för att använda ursprungligt omkostnadsbelopp vid beräkningen av kapitalvinsten kan välja att göra beräkningen med 25% av ersättningen för tillgången. Man beräknar sedan skatten på vinster överstigande 50 000, se andra stycket samma paragraf. Skattesatsen är 30 % för inkomst av kapital, se 65:7 IL.Vi har här alltså två olika metoder vi kan använda för att räkna fram det ni ska betala i skatt. Eftersom att jag här inte har uppgifter om eventuella förbättringsutgifter eller kostnader vid en framtida avyttring kommer beräkningarna att bli ungefärliga. Enligt huvudregeln tar vi alltså ersättningen om 300 000 kr minus omkostandsbeloppet om 100 000 kr och får då en kapitalvinst på 200 000 kr. Vi tar bort 50 000 kr från det belopp som ska beskattas om lämnas då med 150 000 kr. På detta räknar vi fram den skatt ni ska betala genom att multiplicera 150 000 med 0.3. Beloppet blir 45 000 kr. Enligt den alternativa regeln tar ni istället 300 000 multiplicerat med 0.25 för att få fram omkostnadsbeloppet. Produkten blir 75 000. Vi tar då ersättningen om 300 000 minus dessa 75 000 och får fram en kapitalvinst på 225 000 kr. Vi tar bort 50 000 och det belopp som ska beskattas blir då 175 000. Skatten blir då 175 000 multiplicerat med 0.3, alltså 52 500. Ni ser här att det är mest förmånligt att välja det alternativ som ger det högsta omkostnadsbeloppet för att på så vis få en lägre skatt. Väljer ni huvudregeln kommer ni alltså, med beaktande av vad jag sa om förbättringsutgifter och kostnader vid avyttringen, få betala ca 45 000 kr i skatt. Hoppas ni hänger med och lycka till!

Delägare i samägd fastighet vill sälja fastigheten

2014-07-28 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej. Jag äger 50% i ett fritidshus med min syster som också har 50 %. Nu vill jag sälja, men inte syster, hur gör man ?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Vid samägande av en fastighet har var och en av delägarna rätt att ansöka till domstol om att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion, se 6 § samägandelagen https://lagen.nu/1904:48_s.1. Hela fastigheten bjuds då ut till försäljning. Ett förordnande om försäljning får dock inte meddelas om någon av delägarna kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Man har också rätt att avtala om att delägare inte ska få utnyttja den förstnämnda rättigheten.Enligt 9 § samma lag har var och en av de andra delägarna rätt att yrka att man fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas. Alltså kan du ansöka till domstolen om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion. Ansökan ska lämnas till domstolen på orten där fastigheten finns, se 18 § samägandelagen. Lycka till!Vänligen,

Efterlevande makes egendom i arvskifte?

2014-07-28 i Make
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss snart, jag har sedan tidigare 2 barn. Min sambo och jag har gemensamt köpt hus som vi bott i ett antal år. Han äger skog och en fastighet sedan tidigare. Om jag skulle avlida vet jag att mina barn skall ha ut sin lagliga del direkt, men kan jag genom testamente och ett äktenskapsförord skapa trygghet för min sambo så att hans tidigare mark/skog o fastighet inte är med i denna arvs del? Kan jag sedan skriva ett testamente där jag tilldelar vissa möbler m.m. direkt till mina barn?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Då en avliden är gift vid sin död ska en bodelning mellan makarna göras innan arvskifte kan göras, Ärvdabalken 23:1 (här). Bodelningen sker enligt äktenskapsbalkens regler (här) och innebär att båda makarnas giftorättsegendom delas lika mellan den kvarlevande maken och dödsboet. All egendom är giftorätt om den inte har gjorts till enskild egendom, t.ex. genom äktenskapsförord. Den make som har mest egendom kommer att få utge egendom till ett värde som motsvarar skillnaden till den andra maken, eller till dödsboet. Är det din man som har störst nettotillgångar kommer han vara tvungen att utge en summa pengar eller egendom, men det kommer att vara hans val vilken egendom som han vill utge, ÄktB 11:7.Det innebär att ni kan skriva ett äktenskapsförord om att din makes fastighet och skog ska vara hans enskilda egendom, då kommer den inte ingå i bodelningen och kan inte överföras till dödsboet. Detta kommer att innebära att din make kommer att få en större del av er gemensamma giftorätt och därmed kommer dödsboet, och dina arvingar, att få en mindre andel än annars. Då fastigheten och skogen är din makes egendom kan du inte förfoga över denna genom ett testamente. Till dina barn kan du testamentera viss egendom. Det ska framgå vilken egendom som testamentet avser. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av dig och två vittnen, se Ärvdabalken kap. 10 (här)Vill du ha hjälp att upprätta ett testamente eller äktenskapsförord kan du vända dig till våran våran avtalstjänst som du kommer till genom att klicka här.Vänligen,

Narkotikabrott - ringa

2014-07-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad bettyder narkotikabrott (ringa brott) undrar om min 20 åring pojke.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen, se här.Enligt lagens 1 § gäller följande. Den som olovligen1. överlåter narkotika,2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.Enligt lagens 2 § gäller följande. Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex mån

Efterbeskattning

2014-07-28 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej, Om man är bosatt i Sverige och säljer en fastighet i Kroatien, så ska man skatta för reavinstskatten i Sverige, med möjlighet till avdrag för redan betald skatt i Kroatien. Om man inte visste om detta, och försäljningen ägde rum 7 år sedan, och när jag nu för över pengarna till Sverige (7 år efter försäljningen) så får ju den svenska skattemyndigheten information om detta - kommer jag fortfarande vara skyldig att betala skatt eller är ärendet preskriberat?Vänliga Hälsningar
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Reglerna om detta hittar du först och främst i Skatteförfarandelagen, (SFL), här.Eftersom att det gått såpass lång tid från försäljningen ska i regel de flesta preskriptionsfrister i anledning av detta ha löpt ut. Det som främst blir aktuellt i ditt fall är frågan om efterbeskattning är möjligt, se 66:27-34 SFL. Här ser vi dock att beslut om omprövning ska ha meddelats dig inom 6 år från utgången av det aktuella beskattningsåret. Då det gått sju år har alltså denna möjlighet passerat. I vissa fall kan dock tidsfristen förlängas, se 66:32 SFL. Detta är endast möjligt om det du gjort går att bedöma som skattebrott och att du då också har delgetts underrättelse om att du är misstänkt för sådant brott. Av de uppgifter jag fått verkar dock detta inte vara fallet. I det fall det inte finns ytterligare viktiga uppgifter jag av dina fråga inte fått veta så är min bedömning att risken för dig att bli beskattad för försäljningen i Sverige är mycket liten. Lycka till!