Fraktkostnad vid avhjälpande

2014-09-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en soffa av ett företag. Soffan har gått sönder efter ca ett halvår. De har lovat att reparera den hos en möbeltapetserare och sa först att de skulle hämta soffan från mig. Dock bor jag 20 mil från affären och då ändrade de sig och sa att jag själv är ansvarig för att få dit soffan. Dock har jag själv inget släp. Måste jag själv stå för frakten dit och hem eller vad gäller? När vi köpte soffan tog vi själv och körde hem den då vi hade ett hyrsläp.
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga! Du har i egenskap av konsument införskaffat en soffa av en näringsidkare, varför konsumentköplagen blir tillämplig. Vid fel i vara har du i första hand rätt till avhjälpande (reparation) eller omleverans om inte detta medför en oskälig kostnad för näringsidkaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Huruvida något är en oskälig kostnad bedöms utifrån felets betydelse, varans värde i felfritt skick och om en annan åtgärd kan utföras med väsentligt lägre pris för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen (26 § andra stycket konsumentköplagen). Om det exempelvis skulle vara betydligt billigare för säljaren och inte vara väsentligt olägligt för köparen att företa omleverans istället för reparation, har säljaren rätt att göra detta. I ditt fall är reparation en lämplig åtgärd som säljaren ska utföra utan kostnad för dig och inom skälig tid (26 § tredje stycket konsumentköplagen). Att åtgärden ska vara utan kostnad betyder att du som köparen inte ska stå för fraktkostnaderna (jfr art. 3.4 konsumentköpsdirektivet). Vänliga hälsningar,

Accept genom realhandlande

2014-09-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Ett juridiskt antagande. Jag hoppar på en spårvagn utan att betala. Jag hoppar på vid Själtorpsvägen och av vid Brunnsblotorget. Resan tar ca 20 minuter. Visst har jag ingått ett realhandlande genom att hoppa på spårvagnen? Men har jag ingått en accept också? och i så fall vid vilken hållplats? Tacksam för svar!
Fredrik Norberg |Hej Sara!Utefter det antagandet du beskriver, ger du en accept genom ditt realhandlande. Du uttrycker alltså din accept genom ditt handlande. När accepten får anses lämnad, är antingen i och med att du hoppar på pendeln, alternativt när pendeln börjar röra på sig. Det kan vara beroende på hur man väljer att argumentera, men enklaste argumentationen är när du kliver på pendeln. Hoppas det hjälper!Med vänliga hälsningar

Åtalsplikt

2014-09-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Min son är deprimerad, isolerad och risk för självmord. Han mycket arg på mig och vi hade mycket bråk hemma och han hotade mig. Jag försökte få hjälp hos vem som helst socialtjänsten, psykiatri, under en period hade kontakt med ungdoms behandling sen slutade med dem. Hela den tiden mer än ett år han mådde inte bra och han blev sämre och sämre. Jag anmälde honom några gånger till polisen för att han få hjälp. han blev inlagd enl. tvångsvård lagen. Diagnosen var djup depression men han vill inte äta medicin och efter 3 veckor blev utskriven. Hemma det blir samma situation hela tiden och jag ringde igen till polisen och och blev inlagd och dagen efter blev utskriven. Samma dag innan han blir utskriven jag till personalen jag kan inte ta ansvar om han komma hem och började igen berättelse till slut han hotad med en kniv man för att vi ringa inte polisen men han gjorde ingen och skadade inte någon den gången han blev häktade från polisen. Jag och min man sa till polisen att vi vill inte att få straff vill att han få hjälp dagen efter socialtjänsten fixade bostad med stöd för honom. Men idag ett brev kom från tingsrätt. Jag undrar om det kan blir domstol och straff för honom. Han 18 år och han mår inte bra. Han pratar inte med oss.Vänliga hälsningar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.I Sverige har åklagaren så kallad absolut åtalsplikt. Detta innebär att åklagaren är skyldig att väcka åtal om han eller hon bedömer att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som har begått det. Detta innebär i sin tur att inte heller den som har blivit utsatt för brott bestämmer vad som ska hända med utredningen. Det finns alltså inget som heter att man kan ”ta tillbaka en anmälan”. Åklagaren måste se till att brottet utreds, oavsett vad de inblandade tycker. I det fall som du beskriver verkar åklagaren ha bedömt att det finns förutsättningar för att bevisa att din son har begått en gärning som är straffbar enligt svensk rätt, troligtvis olaga hot, vilket är straffbelagt enligt brottsbalken 4 kap. 5 §, se https://lagen.nu/1962:700#K4P5 Det verkar som att denna händelse kommer att bli prövad av domstolen, som ska bedöma om åklagaren har lyckats bevisa att din son har begått ett brott och vilken påföljd han i så fall ska få. Din son har rätt till en offentlig försvarare i denna process. Jag kan inte svara på hur domstolen kommer att döma och vilket straff din son skulle kunna få. Jag kan dock säga att domstolen kommer att ta hänsyn till de psykiska problem som din son har haft, samt till det faktum att han är under 21 år.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Privat pensionsförsäkring i bodelning

2014-09-15 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning vid äktenskapsskillnad - Privat pensionssparandeHej! Hur hanteras privat pensionssparande vid bodelning i samband med skilsmässa? Min man och jag flyttade ihop 1989 och gifte oss 1994. Han menar att jag inte har anspråk på den delen han betalade in i sin pensionsförsäkring innan vi gifte oss. Stämmer det? Och hur räknar man exakt ut andelen i pensionssparandet som ingår i bodelningen? Tacksam för svar!
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Enligt huvudregeln i äktenskapsbalken 10:1, som du kan hitta här, ska makarnas giftorättsegendom ingå. Det är all egendom som inte gjorts till enskild genom t.ex. äktenskapsförord eller som villkor i ett testamente, se ÄktB 7:1-3. Från huvudregeln finns sedan ett antal undantag. Enligt ÄktB 10:3 ska allmän pension och tjänstepension som inte är överlåtbar inte ingå i bodelningen. Privat pensionsförsäkring ska dock i sin helhet tas upp i bodelningen oavsett när inbetalningarna har skett. Den privata pensionsförsäkringen ska värderas till det återköpsvärde den hade vid det datum då er ansökan om skilsmässa inkom till rätten minus den latenta skatteskuld som försäkringen belastas av. Dvs. den förväntade skatten som kommer att betalas när försäkringen ger utdelning.Det finns dock ett tillägg regeln som innebär att pensionsförsäkringen helt eller delvis ska undantas från bodelningen om det vore oskäligt med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållande och omständigheterna i övrigt om den ingick.Det tar sikte främst på den situation att den ena maken har allmän pension och tjänstepension medan den andra maken endast har privat pensionsförsäkring. I det fallet skulle den ena makens pension undantas men inte den andras, Hur mycket av den privata pensionen som i så fall ska undantas är svårt att säga, då det beror på många faktorer, men utgångspunkten borde vara att vardera make får undanta lika mycket pension.Vänligen,

Gåva till barn

2014-09-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Min far har köpt sommarstuga och jag står på kontraktet också men vi kom på att jag har kronofogden på mig? Så min undran är om jag kan skriva min del på min 3åring ? Så har han ett arv ..
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag ska försöka ge en översikt av det rättsliga läget som din fråga aktualiserar. Först måste avgöras om det rör sig om gåva av fast eller lös egendom. Vad som utgör fast egendom framgår av Jordabalken (JB) 1 kap. 1 § som fastslår att fast egendom är jord indelad i fastigheter. Sommarstugan utgör därför fast egendom under förutsättning att den inte står på någon annans mark (s.k. ofri grund). I så fall utgör den istället lös egendom.Gåvan förutsätter att du utser en god man. Anledningen till detta är att så länge ditt barn är omyndigt är du barnets förmyndare. Någon måste därför för barnets räkning räkning emot gåvan, vilket alltså görs av en god man.Betraktas sommarstugan som lös egendom fullbordas gåvan enligt reglerna i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva 1 § - det vill säga genom en handling som särskilt upprättats för att tjäna som bevis för utfästelsen.Betraktas sommarstugan som fast egendom tillämpas JB 4 kap. 29 § som hänvisar till JB 4 kap. 1-3 §§. Detta innebär att det behövs ett gåvobrev med en överlåtelseförklaring som ska skrivas under av dig som överlåtare och mottagaren (i form av en god man). Vid gåva av fast egendom till barn aktualiseras Föräldrabalken (FB) 13 kap. 10 §. Där framgår att om barnet är omyndigt krävs överförmyndarens samtycke för en sådan gåva. Överförmyndare finns i varje svensk kommun. Samtycke kan lämnas om "det inte kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller omständigheter" (FB 13 kap. 10 § 2 st.).Eftersom du har skulder hos kronofogden kan det vara bra att tänka på följande. Ifall du inte lyckas betala dina skulder finns risken att du sätts i personlig konkurs. Den konkursförvaltare som då utses har under vissa förutsättningar befogenhet att återvinna gåvor som du gett innan den personliga konkursen. Det betyder att gåvan går tillbaka och dess värde kan användas för att betala dina borgenärer.Är det något som är oklart får du gärna återkomma, jag kan rekommendera vår telefonrådgivning om det är något särskilt som behöver utvecklas. Numret är 08-533 300 04 och tjänsten är öppen måndag till onsdag mellan klockan 10.00-16.00.Vänliga hälsningar

Samboegendom

2014-09-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Har en fråga om sambolagen.Köpte ett hus för rätt exakt 6 år sedan som jag själv flyttade in i. Efter några månader träffade jag en partner som flyttade in i huset. Vi fick rätt snabbt två barn.Vår gemensamma ekonomi har i princip bara bestått av min lön då min sambo nästan inte har någon inkomst. Jag har tagit flera lån på huset under tiden vi bott tillsammans och använt pengarna till renoveringar av huset. Alla lån har stått på mig samt betalats av mig. Nu, lite mindre än 6 år tillsammans har vi beslutat oss för att gå skilda vägar. Hur ligger det till med de huslån jag tog efter att jag träffat min sambo ? Kan de räknas som gemensamma eller tillhör de mig och mitt hus ? Anledningen till frågan är såklart att det blivit en tvist om hur den eventuella vinsten på huset ska fördelas. Tacksam för svar! Husägaren
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ett samboskap upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna om någon av samborna begär det. Som samboegendom räknas bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Eftersom du köpte din bostad innan ni ingick ett samboskap så är bostaden inte förvärvad för gemensamt bruk och räknas därmed inte som samboegendom. Vinsten från försäljningen av huset ska därmed inte delas mellan er. Som sambo ansvarar man dessutom för sin egen ekonomi. Din sambo har därmed inte något ansvar för de huslån som du har tagit, utan dessa tillhör dig och ditt hus.Ovanstående framgår av sambolagen 3 §, 8 § och 14 § som du hittar https://lagen.nu/2003:376Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Rätt att köpa till utannonserat pris?

2014-09-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har hittat en annons på blocket på en bil. Det pris som står är 345 och det står inget annat pris i annonsen. Har jag då rätt att köpa bilen till det priset eller kan han hävda att han menade 345.000?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bindande avtal uppkommer genom anbud och accept. För att räknas som bindande anbud måste det vara riktat till en bestämd adressat. Själva annonsen på Blocket räknas därmed inte som ett bindande anbud. Istället brukar sådana annonser kallas "utbud", vilket kan förstås som en invit att komma med anbud. När du som potentiell köpare sedan mailar och säger att du vill köpa bilen för 345 kr kan det ses som ett anbud. Först när säljaren har accepterat dessa villkor har ett bindande avtal uppkommit. Det föreligger därmed i nuläget ingen rätt för dig att köpa bilen för 345 kr.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Två hyresrätter samtidigt

2014-09-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Får man ha två hyresrätter samtidig/kontrakt i Stockholm? Eller får man ha en hyresrätt och en bostadsrätt?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga! Det finns ingen bestämmelse i lag som egentligen hindrar dig att ha två hyresrätter samtidigt. Det viktiga är att du alltid betalar hyran i tid, vårdar lägenheten väl och inte gör några otillåtna andrahandsuthyrningar. Vänliga hälsningar,