Gåva av bostadsrätt; hur fungerar det och vad blir de skattemässiga konsekvenserna?

2014-12-27 i Gåva
FRÅGA |Vi är två systrar med en gammal mamma. Mamma ska nu flytta till en mindre lgh och vill överlåta sin bostadsrätt på mig och min syster. Hur ska hon göra? Ska hon skriva gåvobrev till oss eller vad gäller? Vad får detta för konsekvenser gällande skatten om jag och min syster sedan väljer att sälja bostadsrätten? Hur värderas bostadsrätten när vi fått den?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Hur en gåva blir bindande för givaren regleras i Gåvolagen (GåvoL). Den hittar du https://lagen.nu/1936:83 . Medlemskap i bostadsrättsföreningar, hur det förhåller sig till ägandet av bostadsrätter och formkraven gällande avtalet regleras i Bostadsrättslagen (BrL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:614 . Beskattningen regleras i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 .För att löftet om att ge er bostadsrätten skall vara bindande för er mamma måste hon skriva ner detta på ett papper och ge till er GåvoL 1 § 1 st. Vidare måste själva gåvan också göras skriftligt i pappersform, det skall anges att det är frågan om en gåva (att priset är 0) samt vilken lägenhet det gäller enligt BrL 6:4 st 1. Avtalet skall sedan signeras av dig och din mamma samt av din syster och din mamma BrL 6:4 st 1. Jag tycker att ni skall ha två separata avtal - ett mellan dig och din mamma och ett mellan din syster och din mamma. Allt detta för att gåvan skall vara giltig BrL 6:5 st 3. Att tänka på är att överlåtelsen ändå kan vara ogiltig om styrelsen i bostadsrättsföreningen inte godkänner er som medlemmar BrL 6:5 st 1.Som du kanske redan vet är gåvoskatten avskaffad IL 8:2, vilket innebär ni slipper skatta när ni får bostadsrätten. När du och din syster väl säljer den kommer ni att få använda er av er mors omkostnadsbelopp IL 44:21. Det är bland annat omkostnadsbeloppet som drar man av från det som köparen betalar för bostadsrätten för att få fram på vilken summan som man skall betala skatt på IL 44:13. Omkostnadsbeloppet är bland annat den summa som er mamma köpte bostadsrätten för IL 44:14. Att bostadsrätten har givits bort i gåva kommer förmodligen inte att påverka priset på den. Den är värd så mycket som någon är beredd att betala för den. Det finns inga rättsregler som påverkar priset i förhållande till själva gåvohandlingen. Summering Din mor måste följa de krav som ställs upp i BrL 6:4 st 1 när hon ger bort bostadsrätten för att överlåtelsen skall vara giltigt. Du och din syster kommer inte att behöva skatta för gåvan av bostadsrätten då gåvoskatten är avskaffad. När ni säljer bostadsrätten kommer du och din syster där emot att behöva skatta. Då kommer ni att använda er av er moders omkostnadsbelopp vid skatteuträkningen. Att bostadsrätten ges bort kommer rättsligen inte att sätta någon övre gräns för vad den får värderas till.Skulle ni behöva hjälp med att upprätta gåvohandlingen kan ni komma i kontakt med våra samarbetspartners här.Bästa hälsningar

Köpa dotter- eller moderbolag

2014-12-26 i Bolag
FRÅGA |Hej!Är påväg att köpa ett aktiebolag.Vilka fördelar finns med att köpa moderbolaget kontra köpa dotterbolagetSom jag förstår borde det vara lindrigare/billigare att köpa moderbolaget?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för din fråga!Vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt just i din situation kan jag inte besvara då det beror på t.ex. vilken verksamhet som respektive bolag bedriver, vilken egendom som finns i bolagen och vilka dina avsiker är med förvärvet. Juridiskt kan dock följande vara värt att ha i åtanke.ABL 1 kap. 11 § anger under vilka förutsättningar ett bolag är ett moderbolag. Av paragrafens första punkt följer att ett aktiebolag är moderbolag om det har mer än hälften av rösterna för aktierna i ett aktiebolag. De andra punkterna i paragrafen anger andra situationer när ett aktiebolag är ett moderbolag - situationer då det har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget.Eftersom majoritetsprincipen gäller vid styrningen av ett aktiebolag kan moderbolaget ha det avgörande inflytandet i hur dotterbolaget ska skötas. Samtidigt finns begränsningar om inte moderbolaget äger alla aktier i dotterbolaget. Dessa utgörs av så kallade minoritetsregler som ger ägare av mindre andelar av aktierna inflytande. Exempelvis kan aktieägare som innehar en tiondel av alla aktier i bolaget utse en särskild granskare som ska granska bolagets förvaltning och räkenskaper (ABL 10 kap. 21-22 §§). Har du möjlighet att köpa moderbolaget ger det dig därför inflytande även över dotterbolaget. I vilken utsträckning du behöver ta hänsyn till andra ägare beror på hur ägarförhållandet ser ut i dotterbolaget. Det är en aspekt som kan inverka på vilket av bolagen som är lämpligast att förvärva.Avslutningsvis kan det vara värt att notera att om du köper dotterbolaget kan det innebära att det inte längre är ett dotterbolag, om du köper en så stor andel att moderbolaget inte längre uppfyller förutsättningarna i ABL 1 kap. 11 § som nämndes ovan.Vänliga hälsningar

Ansvar för sandning på fastighet

2014-12-26 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Hej,För någon vecka sen så påkallade jag min privata hyresvärds uppmärksamhet om att trappan var hal och tyckte han/dom skulle införskaffa salt/sand och ta hand om trappan. Han sa då man måste vara försiktig när det här halt. I detta fall så sa jag att det inte handlar om att vara försiktigt utan en fråga/uppmaning om dom kunde köpa salt/sand. Då svarade han jag ska försöka komma ihåg det och ställa under trappan så kan vi komma ihåg gemensamt att salta/sanda. Nu har det inte varit halt på ett par dagar men idag var det väldigt halt, gatan utanför var som en skridskobana och trappan var väldigt hal den med. Nu var olyckan framme och min sambo halkade och slog sig ganska så illa men inget brutet som tur va. Men armbågen och svanskotan fick sig en rejäl smäll. Jag undrar vad en privat fastighetsskötare faktiskt har för skyldigheter att ta hand om intilliggande område (inhägnat och privat). Jag har påpekat en gång att jag ville att dom skulle sköta det just för att en sådan här sak inte ska kunna hända. Men nu gör det så likväl. Jag tycker att det är arrogant. Jag har sagt till dom idag om vad som har hänt och svaret var vi ska se om vi hinner köpa salt/sand idag. All konversation har skett via sms med värden och samtliga är sparade.
Denise Peters |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vanliga fall när skador uppstår krävs att en part har varit vårdslös eller haft uppsåt till att skada en annan person för att den skadelidande ska kunna utkräva någon rätt gentemot en ansvarig. När det kommer till ansvaret för att sanda en fastighet och hålla den säker för de som vistas där har dock en fastighetsägare ett näst intill strikt skadeståndsansvar. Detta betyder att en fastighetsskötare ansvarar för skador som uppstår på dennes fastighet oavsett om hen varit vårdslös eller inte i tillsynen av fastigheten. I den mån du skulle skada dig till följd av att du halkar eller dylikt på fastigheten kan du alltså vända dig med ett skadeståndsanspråk mot fastighetsägaren.

Få ut patientjournal (offentlig verksamhet)

2014-12-26 i Sekretess
FRÅGA |ST -läkaren (borttaget namn) har anmält min 70 åriga fru för olämplig att ha vapen pga av att hon har alkoholproblem - Anmälan är gjord efter att sjukhuset är anmält till patientförsäkringen pga de stack hål på matstrupen vid en gastropi av denna , med livshotande tillstånd vid operation därefter. Denna läkare har min fru träffat när hon låg inlagd 3 dagar De har fabriserat diagnoser som straff för anmälan och sekretessbelägger journalen hur får jag ut denna ?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga! Först och främst vill jag beklaga den tråkiga situationen ni har hamnat i.Sekretess i allmän hälso- och sjukvård regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 25 kap. OSL 25 kap. 1 § stadgar att sekretess är huvudregel i fråga om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Detta innebär att uppgifter om sådana förhållanden (ex. en patientjournal) inte får lämnas ut om det ej står klart att den enskilde (din hustru) inte lider men av ett utlämnande. Det ska alltså normalt till mycket för att få ut sekretessbelagda uppgifter. Din hustru kan emellertid häva sekretessen för sådana uppgifter genom att ge samtycke till att dessa lämnas ut, vilket framgår av OSL 12 kap. 2 § 1 st. Med din hustrus samtycke har du alltså rätt att få tillgång till patientjournalen.Om du anser att du har rätt att få ut journalen kan du göra en begäran om detta hos vårdgivaren. Vägrar de lämna ut den kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut som du sedan kan överklaga hos kammarrätten.Slutligen bör nämnas att det naturligtvis inte är OK att fabricera diagnoser och kan leda till ansvar för brott.MVH

Rätt för säljare att kräva återköp

2014-12-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej till er på lawline,Jag har tidigare fått god hjälp av er och vill nu ha hjälp igen. Jag har i år fött upp fem valpar. Har sålt fyra valpar och behållit en. I mitt kontrakt har jag en bilaga om återköp. Återköp gäller allergi men även annan ospecificerad anledning. Har diskuterat med mina valpköpare att jag vill köpa tillbaka mina valpar vid problem, så att jag vet att de har det bra. Avtalet skulle vara en trygghet för valpen, mig som uppfödare men även för valpköparen. Sedan 2014-10-07 har jag problem med en valpköpare som missköter valpens hälsa, valpen har benhinneinflammation. Jag gjorde en uppföljning i nya hemmet och såg att valpen/unghunden hade symtom på benhinneinflammation, hälta, stelhet i höger framben av allvarlig art. Under besöket framkommer andra oroande uppgifter såsom att köparen fostrar unghunden olämpligt, låter han snurra kring en lyktstolpe i 30 minuter men också att hon inte har staket som skyddar honom för en väldigt trafikerad väg. Sedan väldigt liten har denna valp kunna hoppa över lastpallar. Jag har informerat Aicha Essoudi(valpköparen) om vad unghunden Rex behöver, såsom lekfull fostran men hon har underlåtit att följa mina rekommendationer. Hon lovade mig uppföljning varje månad men jag sa att så ofta behövdes inte det. Jag bad köparen att ta unghunden till veterinär och sedan återkoppla till mig, vilket hon inte gjorde. Då meddelar jag henne att jag vill ta tillbaka hunden och hon hör ej av sig. Så jag meddelar henne att jag tar kontakt med djurskyddet vilket jag har gjorde 2014-11-12. Då skickar Aicha Essoudi ett hotfullt SMS där hon säger att hon skiter i mig och att hon polisanmält mig. Vid min anmälan säger djurskyddsinspektör Lotta Hallenfur att om jag har kontrakt om återköp så blir det en civilrättslig åtgärd men hon skulle också ta min anmälan. Har inte hört ett ord från Lotta Hallenfur sedan dess. Jag är väldigt orolig. Kan ni hjälpa mig juridiskt att få tillbaka denna unghund(nu 8 månader gammal)? Unghunden var personlighetsförändrad den 7:e oktober 2014 när jag besökte honom. Han är kullens mest sociala och glada valp. Med vänliga hälsningar från Kristina Ekblad
Benjamin Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din möjlighet att få tillbaka hunden är genom en civilrättslig stämning av köparen. Den amnälan du gjorde till länstyrelsen, som är kontrollmyndighet för djurskyddet enligt djurskyddslagen, kan komma att leda till åtgärder från länssyrelsen, men du kommer inte att kunna påverka länstyrelsens beslut eller överklaga beslutet då beslutet inte angår dig. Om Länstyrelsen finner att hunden utsätts för lidande kan de omhänderta hunden med hjälp av polisen enligt 31 § djurskyddslagen, som du kan hitta här. Om de omhändertar hunden kommer länsstyrelsen att besluta att om hunden ska säljas överlåtas på annat sätt eller avlivas, se 33 § samma lag. Det är Polismyndigheten som värkställer beslutet och ansvarar för omplaceringen. Om länstyrelsen finner såna brister i skötseln av hunden att de omhändertar den kan du vända dig till polismyndigheten och förklara att du är intresserad att ta hand om hunden. Det går ju dock inte att säga hur länstyrelsen eller polismyndigheten kommer att agera.Det andra alternativet, och det enda du kan styra över,för dig att få tillbaka hunden är genom en civilrättslig process. En anspråk för dig att få tillbaka hunden kan grunda sig på lag eller avtal. Regler om köp finns i köplagen, eller om du som uppfödare kan anses vara näringsidkare, i konsumentköplagen. Du betraktas som näringsidkare om du säljer hundar som näringsverksamhet, vilket oftast anses vara fallet så fort försäljningen sker mer än ett par enstaka gånger. Skilnaden mellan lagaran är att köplagen är dispositiv, vilket innebär at den kan frångås genom avtal, medan konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel, den kan frångås genom avtal men bara om konumenten gynnas. Både köplagen och konsumentköplagen ger säljaren rätt att häva köpet,dvs. ta tillbaka varan, endast om köpernen inte betalar. Det som återstår är alltså avtalet. Du nämnde att det finns en återköpsklausul, beroende på hur den är utformad kan den vara möjligt att du får rätt att köpa tillbaka hunden. Återköpsklausulen verkar som du beskrivit den ge en rätt till köparen att sälja tillbaka hunden om det uppstår problem för denne. Med andra ord en rättighet för köparen och således en skyldighet för säljaren. Det skulle alltså innebära at du inte kan kräva återköp. Har villkoret å andra sidan utformats så att du har rätt att kräva återköp kan det mycket väl anses inskränka köparens äganderätt på ett så ingripande sätt att det anses ogiltigt på grund av att det är oskäligt, speciellt om du är näringsidkare. Det eventuella anspråk du kan ha på hunden är alltså osäkert. Du kan självklart försöka resonera med köparen men om det inte går är alternativen att du antingen ansöker om handräkning hos kronofogdemyndigheten eller skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Om du vill ha vidare rådgivning och hjälp med en eventuell process kan du vända tig till vår sammarbetspartner familjens jurist som du kan boka tid hos här.Vänligen,

Fel vid avsaknad av bygglov

2014-12-26 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej! Har köpt en fastighet 2009, där det i objektbeskrivningen står "ny 3 kammarbrunn". Nu visar det sig att det inte finns bygglov på denna samt saknar dessutom en infiltration. Gissar på att detta är gjort eller rättare sagt ogjort c:a 2005 Jag skulle vilja yrka på dolt fel. Vad tror ni? Väntar tacksamt på svar med vänliga hälsningar
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. De fel som en fastighet kan besitta är rättsliga fel, rådighetsfel eller faktiska fel. Avsaknad av bygglov skulle närmast kunna utgöra ett rådighetsfel (4 kap. 18 § jordabalken). Ett rådighetsfel innebär att ett myndighetsbeslut föranleder att du som köpare inte kan använda fastigheten på avsett sätt. Emellertid har HD i sin praxis fastslagit att enbart en avsaknad av bygglov inte ensamt kan göra 4 kap. 18 § blir tillämplig. Det krävs även att ett myndighetsbeslut fattats om rättelse, t.ex. ett rivningsföreläggande, före eller i undantagsfall kort efter köpet av fastigheten (se NJA 1997 s. 629). Sålunda betyder detta att om behörig myndighet inte beslutat om rättelse gällande brunnarna innan, eller kort efter, ingåendet av avtalet om fastighetsköpet, så föreligger inget fel enligt 4 kap. 18 §. Dock så kan du göra gällande olika påföljder med stöd av 11 kap. 64 § plan- och bygglagen. De påföljder som är aktuella är avdrag på köpeskillingen eller, om felet är av väsentlig betydelse, hävning. Dessutom kan skadestånd utkrävas. Talan om hävning ska väckas inom ett år efter tillträdet, annars går talerätten förlorad. Detta gäller inte om säljaren förfarit grovt vårdslös eller i strid med tro och heder (se 4 kap. 12 § jordabalken). Du som köpare har i normalfallet ingen skyldighet att inför ett fastighetsköp undersöka om erforderliga bygglov finns. Säljaren ska informera köparen om avsaknaden av bygglov. Om du som köpare kände till, eller borde känt till, att bygglov saknades så ansvarar säljaren inte för felet. Ett exempel när en köpare borde vara uppmärksam på ett eventuellt olovligt byggande är om en omfattande tillbyggnad skett och säljaren inte kan visa att tillbyggnaden har korrekta bygglov. I ditt fall tycks inget tala för att du borde känt till att bygglov saknades. Slutligen medför detta att du bör ha rätt att åberopa felet och få ett prisavdrag. Vänliga hälsningar,

Överklagan av parkeringsbot

2014-12-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Fick en p bot från Q-park om att jag stod på handikapsplats. De skrev att de har foto. Kan jag begära detta foto, då handikapsplatsen som var markerad, var platsen sidan om min bil. Vittne finns på att det bara var platsen sidan om som är markerad som handikappsplats.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Du bör absolut bestrida betalningskravet om du anser att du felaktigt blivit ålagd kontrollavgift. Bestridandet ska vara skriftligt och jag rekommenderar dig att bifoga eventuella handlingar och/eller fotografier som du vill åberopa som stöd för att du inte parkerade olovligen. En vittnesutsaga är bra att skicka med i detta fall. En parkeringsvakts anteckningar tillmäts nämligen ett starkt bevisvärde i en process, se ex. NJA 2013 s. 711. Om Q-park vidhåller sitt krav på betalning och du ditt bestridande ankommer det på parkeringsbolaget att få saken prövad i domstol. Talan ska i så fall väckas vid den tingsrätt i orten där den olovliga parkeringen ägde rum, lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 9 § 2 st.Parkeringsbolagen brukar ofta dela med sig av foton, så be Q-park att ta del av dem. Uppgifter om hur du överklagar Q-parks parkeringsbot hittar du här: http://www.q-park.se/parkering/kontrollavgifter/overklagakontrollavgift/attoverklaga/tabid/766/language/sv-se/default.aspx.Vänligen,

Köra bil med körkort som ej förnyats?

2014-12-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Min dotters körkort har gått ut. P gr av utlandsvistelese har varit sen med ansökning om förnyelse. Kommer idag hem och ska omedlebart skicka in ansökningen fördet nya. Min fråga är: får hon köra under tiden (efersom behörigheten har inte gått ut) och vad händer om hon blir stoppat av polisen?Mvh Tutti
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!En personbil får endast köras av någon som har ett gällande körkort, detta framgår av 2 kap 1 § körkortslagen. Din dotters körkort är inte gällande eftersom det inte är förnyat vilket framgår av 3 kap 13 §.Om ett körkort är ogiltigt enligt 3 kap 13 § skall det omhändertas enligt 5 kap 7 § 2 st vilket med stor sannolikhet kommer att ske om hon skulle bli stoppad av polisen. Utöver detta kan hon dömas till böter för olovlig körning enligt 3 § trafikbrottslagen. Av dessa skäl är det att föredra att din dotter inte kör bil förrän hon fått sitt körkort förnyat. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!