Vart ska överklagan av Försäkringskassans beslut skickas?

2017-02-24 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! ska överklaga försäkringskassans beslut om sjukpenning till förvaltningsrätten. min fråga är om min överklagan måste gå via försäkringskassan eller om jag kan skicka direkt till förvaltningsrätten.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du ska skicka din överklagan av Försäkringskassans beslut om sjukpenning till Försäkringskassan. Adressen till Försäkringskassans omprövningsenhet ska finnas i slutet av beslutet. Tänk på att din överklagan ska ha kommit in till dem inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Försäkringskassan kollar då om din överklagan har kommit in i tid och skickar den i så fall vidare till förvaltningsrätten. (Förvaltningslagen 23 §)Skulle du skicka din överklagan direkt till förvaltningsrätten, är den ändå godkänd om den har kommit in i tid enligt ovan. Det förvaltningsrätten däremot gör är att vidarebefordra den till Försäkringskassan (eftersom den måste gå via dem) och det bästa är alltså att du själv direkt skickar den till Försäkringskassan. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Fråga om när hyresvärden får använda hyresgästens deposition

2017-02-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, vi har en privat hyresvärd. Han har ett extra hus på sin tomt som vi hyr utav honom. Vi har kontrakt på det som hyresvärden själv har skrivit. För det första så vill jag veta hur och till vad en hyresvärd får använda depositionen vi betalade innan vi flyttade in? Elen ingår i vår hyra men just den här månaden säger hyresvärden att el räkningen var jätte hög (trots att vi inte gjort något annorlunda) och han ska betala den med vår deposition men han vägrar visa oss räkningen eller tidigare räkningar för den delen. Får han göra så?Han säger samtidigt att vi sköter oss jätte bra m.m. och att det vi använder inte drar mycket el alls men ändå ska han betala räkningen med "våra pengar". Både hans och vårt hus går på samma elnät och räkning tydligen men han vägrar visa och bevis på att det är vi som använt så mycket el. Sedan var där ett problem med en husvagn också mellan honom och min svärmor men där ändrar hyresvärden sin historia hela tiden och kommer inte med konkreta bevis. Jag förstår bara inte vad som händer eller vad vi har gjort fel, han är bara allmänt otrevlig mot oss, har inga bevis på saker, säger samtidigt att vi sköter oss och han tänker använda vår deposition till något som inte har med oss att göra. Vad gör vi?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att ni hyr huset av en privat hyresvärd är det i första hand privatuthyrningslagen som gäller. I lagen framgår det att om inget annat sägs, ska hyreslagen användas, se här.Depositionen är till som en säkerhet för hyresvärden. Om det uppstår skador under tiden som ni som hyresgäster bor i huset, ska ni ansvara för dessa skador. Hyresvärden kan då behålla depositionen när ni flyttar för att kunna reparera det som skadats, se här. Att använda depositionen till att betala elräkningen är däremot inget som depositionen ska gå till, speciellt inte när elen dessutom ingår i er hyra. Ni bör även ha rätt att få se hur mycket högre räkningen var, så inte hyresvärden luras. Det verkar ju märkligt att den höjts utan att ni gjort något annorlunda. Mitt förslag är att ni vänder er till hyresnämnden med detta ärende om er hyresvärd inte är samarbetsvillig. För som sagt, depositionen får enbart användas när hyresgästen orsakat skada på boendet!Vänlig hälsning,

Fel i vara (bil)

2017-02-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Köpte häromdagen en bil volvo s 40 2006-07 model från en privatperson. När vi slutade ett köp avtal emellan fick jag provköra bilen under 5-7 minuter. Hade inga konstigheter när jag körde bilen och sedan kollade runt omkring vid köpet. Bilen kostade för mig 32 000 kr. Men igår dykte upp ett problem vilket det hade jag inte förväntat mig när jag köpte bilen. När man kör bilen över farthinder så låter lite konstigt både främre däckar. Eftersom ägaren hade bytt bilens bromsbelägg, stöddämpare, generator, tänkte jag det är helt ok att köpa bilen en sådan pris. Nu fick jag svaret från verkstad att det låter såsom att bilens bussning (länkarmar i framsidan måste bytas) vilket var omöjligt att upptäcka de fel vid köpet och det visade sig efter 2 veckor att det finns problem. Reklamerade direkt dagen efter till säljaren att jag vill ha i första hand avhjälpande, om inte vill jag att han ska stå för kostnader för reparationen om inte heller då vill jag häva köpet vilket att bilen är väsentligt betydelse för mig. Han tyckte att det inte hans problem att han hade ingen aning om detta och vill att jag ska anlita till en jurist. Vad gäller? MVH
JR Umeå |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga gäller ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner blir Köplag (1990:931) (KöpL) tillämplig lagstiftning.I 17-19 §§ KöpL föreskrivs vad som kan anses vara fel i vara. Enligt 17 § i KöpL ska en vara anses vara felaktig om den inte överensstämmer med vad som följer av avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Om man inte avtalat om någonting annat, skall varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. T.ex. ska en cykel gå att cykla på och en bil gå att köra. Varan är även att anse som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. 19 § KöpL reglerar de fall då säljaren sålt något i "befintligt skick", vilket innebär att han exempelvis sagt att bilen säljs i det skick som den är i och avsäger sig allt ansvar för eventuella fel i varan. I ett sådant fall ska varan ändå anses vara felaktig om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, samt om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig. Köparen har en skyldighet att vid köpet undersöka varan, dvs. att han har en undersökningsplikt. Har han undersökt varan får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, detta enligt 20 § KöpL. Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid den tidpunkt då varan sålts till köparen även om felet visar sig först senare. Anser man att ett fel som upptäcks senare än vid köptillfället fanns redan vid köpet är säljaren alltså ansvarig för felet. Uppstår felet först efteråt är säljaren inte ansvarig, se 21 § KöpL. Det är köparen som har bevisbördan, dvs. att det ligger på köparen att bevisa att felet inte har uppstått efter köpet utan istället fanns vid tidpunkten då varan köptes.Enligt 32 § KöpL får köparen inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Är det fel i varan och har man reklamerat i tid får man som köpare kräva avhjälpande eller omleverans. I första hand får man kräva avhjälpande, vilket innebär att säljaren bekostar lagning av varan. Det måste dock kunna ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Köparen måste lämna meddelande om kravet på avhjälpning eller omleverans samtidigt som reklamationen eller skälig tid därefter, annars förlorar köparen sin rätt, se 35 § KöpL. Om detta inte kommer ifråga får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 37 §. För att häva köpet måste avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren borde insett detta. Även när det gäller hävning måste meddelande om hävning lämnas inom skälig tid från det att han märkt eller borde märkt felet, se 39 § KöpL.I ditt fall innebär detta att om du avtalat med köparen om bilens skick, ska det stämma överens med det ni avtalat om i fråga om kvalitet och andra egenskaper. Av din fråga framgår dock inte att ni har avtalat om något särskilt, och bilen ska då ha de egenskaper som bilar av samma slag i allmänhet har. Bilen verkar i nuläget gå att köra men den kan även vara att anse som felaktig om den avviker avseende från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Detta kan bilen anses göra, om du uppfyllt din undersökningsskyldighet enligt 20 § KöpL. Dessutom måste det, för att bilen ska kunna anses vara felaktig, vara ett fel som fanns redan när du köpte bilen. Dvs. det får inte vara så att orsaken till att bilen låter när du kör över farthinder har uppkommit senare än när säljaren lämnade över bilen till dig. Om säljaren sålde bilen i “befintligt skick” krävs det istället att bilen inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat innan du köpte bilen, eller att den är i väsentligt sämre skick än du kunnat förutsätta vid köpet. Även i de fall då bilen sålts i befintligt skick måste du ha uppfyllt din undersökningsplikt och felet måste ha funnits redan när du köpte bilen.Om förutsättningarna för fel är uppfyllda måste reklamation ha skett i skälig tid till säljaren. Du skriver att du har reklamerat till säljaren en dag efter det att du upptäckt felet och även förklarat att du ville ha felet avhjälpt eller häva köpet. Detta måste anses vara inom skälig tid. Föreligger fel i vara har du rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet, att du får avdrag på priset eller att köpet hävs. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,Sara och Julia

Barns boende vid gemensam vårdnad

2017-02-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag vill flytta till en annan kommun med min son på fem år då jag har bättre jobb chanser där då jag är arbetslös. Jag har gemensam vårdnad med pappan och vi har just nu varannan vecka. Det kommer att vara tolv mil emellan oss. Har erbjudit han att hjälpa till vid hämtning samt lämning. Erbjudit han alla helger och lov. Det är jag som är boende förälder. Min fråga är vad kan jag göra? Har jag några rättigheter som boende förälder? Pappan nekar men ger inget svar på varför jag inte får flytta med sonen utan han är helt tyst. Sonen har sagt att han vill bo mer hos mig, då han känner sig tryggare här pga att det har hänt saker hos pappan.
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Regler om vårdnad, boende och umgänge finner du i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten att beslut som rör barnets livssituation ska tas av vårdnadshavarna gemensamt, 6 kap. 13 § FB. Beslut av ingripande betydelse, såsom barnets boende, får inte tas av enbart en vårdnadshavare.Du kan alltså inte fatta beslut om var barnet ska bo utan den andre förälderns godkännande. Som boendeföräldrer har du inga särskilda rättigheter i denna del. Istället har du ett ansvar att främja umgänget med den andre föräldern.Jag rekommenderar dig därför att du försöker komma överens med ditt ex. Ni kan vända er till familjerätten i er kommun för att få hjälp att nå en överenskommelse. Om inte detta fungerar krävs en dom från tingsrätten som reglerar boendet. Tingsrätten tar då i beaktande hur en flytt kommer att påverka barnet.Med vänliga hälsningar,

Sambos arvsrätt och laglott

2017-02-24 i Sambo
FRÅGA |Vi är sambo utan gemensamma barn och har inbördes testamente när det gäller vår gemensamma egendom ( hus).Vi har båda särkullebarn. Vid min makas död fick våra tre barn efter bodelningen arvet efter mamman dvs 1/4 av tillgångarna medan jag fick 75% ( min hälft plus halva arvet efter min avlidna hustru.)Vad gäller när jag dör om jag dör före min sambo.?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lilla basbeloppsregelnSambor har ingen lagstadgad arvsrätt vilket gör det till en mer osäker levnadsform än äktenskap, vad gäller arv. Det finns dock en skyddsregel i 18 § 2 st. sambolagen som kallas "lilla basbeloppsregeln". Den ger vid situationen att samboförhållandet upphör, p.g.a. att den enda sambon avlider, den efterlevande sambon rätt till 2 gånger basbeloppet ur samboegendomen (dvs. ungefär 89 600 kr). Detta blir bara aktuellt om den efterlevande sambons andel efter hälftendelningen blir mindre än basbeloppsregeln. Blir andelen mindre än 89 600 kr (x2 basbeloppet år 2017) ska den sambons del ökas till den nivån. Samborna kan avtala med varandra om att denna regel inte ska gälla.SamboegendomVad som utgör samboegendom och vad som inte utgör samboegendom går att läsa ut av sambolagens 3 och 4 §§. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om det förvärvats för gemensam räkning. Med bohag menas sådana saker i bostaden som är avsett för det gemensamma hemmet och inte enbart används av den ena sambon. Dvs. möbler, hushållsartiklar osv. Samborna kan avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.LaglottOavsett vad du och din sambo har skrivit i era testamenten har era respektive särkullbarn rätt till en viss del av arvet, från sin förälder. Det kallas för laglott. Laglotten utgörs av halva arvslotten. Arvslotten är den del dina barn skulle haft rätt till om något testamente inte fanns, 7 kap. 1 § ärvdabalken.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Bildstöld berättigar en till ersättning

2017-02-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag har råkat ut för en bildstöld där ett modeföretag som omsätter miljoner, utan tillåtelse har använt en av mina instagrambilder i ett mailutskick till sina kunder. Ovanpå det har de manipulerat bilden och "förlängt" bildens kvadratform till en mer rektangulär bild för att få plats med text. Vad har jag för rättigheter och hur bör jag gå vidare med detta?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Denna fråga regleras i upphovsrättslagen, den finner du https://lagen.nu/1960:729. Från och med nu kommer jag att förkorta upphovsrättslagen till URL.När du tar en bild så har du enligt 1 § URL skapat ett konstnärligt verk och har genom skapande upphovsrätt till detta. Detta betyder att det är endast du som får ”använda” bilden. Alltså får modeföretaget inte skicka ut din bild till sina kunder, antingen som original eller som ändrad bild, enligt 2 § URL. Då de nu gjort det har ett intrång i upphovsrätten skett.Detta gäller såklart inte om du har gett dem tillåtelse att göra detta, har du gett dem tillåtelse att använda sig av din bild så får de göra detta. Har du inte gett dem tillåtelse att ändra den men det gjorts så har ett intrång i upphovsrätten skett.Utöver dessa bestämmelser finns en specialparagraf för fotografier, 49a § URL. Där står att Den som tagit ett foto har själv rätt att framställa exemplar av den och göra den tillgänglig för allmänheten. Varje email som modeföretaget skickat med din bild i är att anse som ett framställande av din bild, detta framgår av 2 § andra stycket URL. Så det är ganska säkert att ett intrång i din upphovsrätt har skett. Vad får detta för konsekvenser? Du har rätt att få betalt för att de använt din bild. Detta står i 54 § URL (se https://lagen.nu/1960:729#P54S1). Hur detta går till rent praktiskt ser väldigt olika ut. Ett sätt att få dina pengar är om du hör av dig till modebolaget och säger att vill ha ersättning för att de använt din bild. De kan förvisso ge ett skambud eftersom de vill så klart betala så lite som möjligt. Ett annat alternativ är att gå till domstol så får domstolen avgöra vad som är rimligt.Detta är något vår juristbyrå skulle kunna hjälpa dig med. Du kan alltså ringa oss på vårt nummer 08-533 300 04 måndagar – fredagar kl. 10-16 och då kan vi hjälpa dig med att utreda frågan och få dina pengar.Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Överklagan av bygglov

2017-02-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi fick vårt bygglov beviljat december 2010. Huset färdigställt med slutbevis 2012. Nu 2017 vill granne överklaga. Vi får inget tydligt svar, har vårt bygglov vunnit laga kraft ?eller kan det överklagas så här långt efter färdigställt.? Vi har inte någon avvikelser i bygglovet, det är byggt utanför detaljplan. Grannar har blivit hörda, har då ingen invända. Men påstår nu att de hade synpunkter som inte kommunen tog hänsyn till 2010, och överklagar därför nu.
JR Umeå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om bygglov återfinns i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Ett beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § PBL. Bestämmelser om vem som får överklaga ett beslut om bygglov regleras i 22 § förvaltningslagen (1986:223) (FL), se 13 kap 8 § PBL.Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, vilket framgår av 22 § FL. En ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet för vilken bygglov har sökts har i olika rättsfall ansetts ha rätt att överklaga. Er granne har således talerätt om dennes fastighet direkt gränsar mot din.Enligt huvudregeln i 23 § FL har den som ett beslut angår tre veckor på sig att överklaga beslutet. Efter denna tidsfrist har beslutet vunnit laga kraft. I vissa undantagsfall kan beslut som vunnit laga kraft överklagas om det föreligger starka skäl till att överklagandet inte skett i tid. Det ska dock mycket till för att ett överklagande ska få ske efter det att besvärstiden gått ut och därför är det mest troligt inget ni behöver oroa er över.Hoppas du fått mer klarhet i situationen!Med vänliga hälsningarOskar och Sofia

Enskild egendom testamente

2017-02-23 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vi är ett gift par med en gemensam son. Äger 1 fastighet som vi skulle vilja bli vår sons enskilda egendom i fall vi går bort. Han ärver oss oavsett men om han gifter sig eller blir sambo så vill vi att fastheten samt eventuell avkastning förblir hans enskilda egendom. Hur gör man det på bäst sätt.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelser om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. För att er egendom ska bli er sons enskilda egendom krävs att ni skriver ett tydligt testamente där det tydligt framgår att fastigheten ska vara sonens enskilda egendom. Också för att avkastningen från fastigheten ska bli enskild egendom krävs att ni skriver det i testamentet. När ni skriver ett testamente är det viktigt att man uppfyller de krav som krävs enligt lag, ÄB 10:1. Testamentet ska vara skriftligt och det ska finnas två vittnen som skriver under testamentet och intygar att de sett testatorn skriva under testamentet. De två vittnena ska veta att det är ett testamente som de bevittnar men de behöver inte känna till testamentets innehåll. Barn som är yngre än femton år får inte vara vittne och inte heller den som lider av en psykisk störning och på grund av störningen saknar insikt om en vittnesbekräftelse. Vittne får inte heller den som är make, sambo, syskon eller släkt i rakt upp eller nedstigande led till den som skriver testamentet vara, vidare regler kring vilka som inte får vara vittnen hittar du här, ÄB 10:4. Förutom de krav som nämns ovan är det viktigt att man i ett testamente är väldigt tydlig och klar för att viljan tydligt ska framkomma. I ert fall är det alltså viktigt att ni är tydliga med att ni vill att fastigheten och även avkastningen ska vara er sons enskilda egendom. För hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt testamente kan du vända dig till vår avtalstjänst som du hittar här. Hoppas att detta gav svar på din fråga! MVH