Kan man behålla sitt efternamn vid adoption

2015-01-28 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag heter A** med efternamn, min mor heter A** med efternamn hon är gift med min styvfar som heter B**** med efternamn. Jag vill blir adopterat av min styvfar.Kan jag behåller min efternamn, alltså A**?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! I namnlagen regleras bl.a. vad som händer med efternamnet vid adoption. I 3 § anges - "Om en make adopterar den andra makens barn, medför det dock inte någon ändring av barnets efternamn." Du kommer alltså att behålla ditt nuvarande efternamn.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

När upplöses ett dödsbo?

2015-01-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag behöver hjälp med en fråga. När upphör dödsboet att existera? Svara så fort som möjligt. Tack i förhand
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Ett dödsbo med två eller flera delägare upplöses i regel när arvskiftet har skett, dvs. när boets tillgångar har "skiftats" mellan arvingarna. I enmansdödsbon, bon med endast en ägare, görs inget arvskifte och i dessa anses därför boet upplöst när boutredning och förvaltning har skett (RÅ 1960 ref. 27).MVH

Vad kan man göra om en förälder behåller barnet efter umgängestillfället?

2015-01-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag är en orolig mamma som inte vet vad jag ska göra för att skydda mitt barn.För ca 2 år sen fick jag en orosanmälan av mitt barns pappa.Blev helt chockad, fattade ingenting.Han anklagade mig för att misshandlat henne, inte gett henne mat och att min mamma alltid har henne?Jag har blev utredd av socialen och familjerätten dom ansåg att hon hade det bra hos mig.Detta sa dom till pappan!År 2013 på oktober lovet åkte min dotter till sin pappa och han behöll henne i 2 månader.2 månader av total maktlöshet. Fick knappt prata med henne och när jag fick det var hon aldrig ensam.Min dotter sa att hon ville hem till pappa och dom som utrett mig och många mer hon sa också att jag aldrig har slagit henne.Fick gå till tingsrätten för att få hem henne igen och domaren gav ett intremistiskt beslut att hon skulle bo hos mig tills dess att vårdnadstvisten var över och det var bestämt vem hon skulle bo hos, men han skulle ha rätt till umgänge som vanligt.Min dotter åkte till sin pappa på sommarlovet skulle vara där i fyra veckor.Det tog 3 månader innan jag fick hem henne.Han struntade i 10 000 kr i vite, struntade i personen som skulle förmedla om lämning av henne utan att behöva ha hjälp av polis.Mitt barn har förlorat kompisar, skoltid och blivit psykiskt hjärntvättad i sammanlagt 5 mån och jag har inte kunnat göra någonting.Nu har jag fått ensam vårdnad, men hennes pappa har umgänge som vanligt.Vad kan jag göra för att skydda min dotter?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig hit till Lawline med din fråga.Jag kan inte ge något klart svar på vad just du ska göra, det är bara du själv som kan avgöra det, eftersom jag inte vet hur hela er situation ser ut. Men jag ska ge dig några råd om hur jag tycker att du bör göra och hur lagen ser ut.Enligt lag ska barnets bästa alltid vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Detta innebär att domstolen alltid ska döma till det som anses vara bäst för barnet. I er vårdnadstvist har domstolen genom sin egen och socialtjänstens utredning kommit fram till att det är bäst för er dotter om du har ensam vårdnad och pappan har umgängesrätt.När domstolen ska besluta vad som är bäst för barnet ska den fästa särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Det är på grund av detta som din dotters pappa får umgängesrätt, fast att han har betett sig dåligt. Det krävs ganska mycket för att ett barn inte ska anses ha behov av kontakt med en förälder, t.ex. att barnet blivit misshandlat av föräldern och det finns en risk att det händer igen.Barnets rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med regleras i 6 kap. 15 § föräldrabalken. Båda föräldrarna har ett ansvar för att umgänget fungerar. Därför är det inte bra om du försöker motverka umgänget, även om du gör det för att skydda din dotter. Om du hindrar umgänget kan detta användas mot dig om det blir en ny vårdnadstvist, och då kan du i värsta fall förlora vårdnaden om din dotter på grund av umgängessabotage.Jag tror att det bästa du kan göra är att följa domstolens dom, och försöka se till så att umgänget som beslutades där fungerar. Om pappan fortsätter hålla kvar er dotter efter umgängestillfällena tycker jag att du ska gå till domstol igen. Då bör domstolen ta hänsyn till att pappans beteende inte har förbättrats och kanske minska umgänget eller besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget, s.k. umgängesstöd (6 kap. 15 c § föräldrabalken).Hoppas mitt svar kan vara till hjälp för dig och din dotter!Med vänlig hälsning,

Rättsliga konsekvenser av adoption

2015-01-28 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag vill blir adopterat som vuxen av min styvfar som har fungerat som fader och levt med mig sedan jag var 3 år). Jag har tidigare frågat hur det fungera att blir adopterat som vuxen och har nu en följdfråga.Om jag blir adopterat av min styvfar då tappar jag alla "arvsrätter" från min biologiskas fars sida. Jag utgår att detta gäller även för minna barn? Alltså att min styvfar då blir morfar för mina barn?Genom en adoption ändra man "arvsrätten mm"? inget men???MVH
Tatjana Johansson |Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.Adoptioner och dess rättsverkningar regleras i Föräldrabalkens fjärde kapitel, vilket du hittar här. Det stämmer att du tappar arvsrätten från din biologiska far eftersom det endast utförs så kallade starka adoptioner i Sverige. En stark adoption innebär att alla rättsliga band som tidigare funnits till din biologiska pappa försvinner och istället anses du helt och hållet vara din styvfars barn (se https://lagen.nu/1949:381#K4P1S1). Det är inte enbart arvsrätten som förändras genom en adoption, utan alla bestämmelser som ger släktskap eller svågerlag rättslig betydelse påverkas. Vad gäller arvsrätten likställs adoptivbarn med biologiska barn och de har därför arvsrätt i samma utsträckning. Du har därför samma arvsrätt efter din styvfar som du skulle haft om han var din biologiska far. Eftersom alla dina rättsliga band till din biologiska far klipps, har inte heller dina barn någon arvsrätt efter honom. Det blir istället, precis som du menar, din styvfar som blir morfar till dina barn. Jag vill avslutningsvis uppmärksamma dig på att om din styvfar inte är gift med din mor, förlorar du arvsrätten även från henne eftersom en adoption klipper banden med adoptivbarnets båda biologiska föräldrar. Är de å andra sidan gifta anses du som deras gemensamma barn och du har då arvsrätt från såväl din styvfar som din biologiska mor. Med vänliga hälsningar

Återvinning av fastighet

2015-01-28 i Återvinning
FRÅGA |Hej!Jag har i flera domslut sett att tingsrätten "undanröjer NN:s lagfart", när det rör sig om återvinningsmål. Det är alltså så att svaranden har fått eller köpt en eller flera fastigheter som sedermera återvunnits enligt 4:5 KL. Men är det verkligen "ok" att TR:n undanröjer lagfarten? Finns det rättsligt stöd för detta?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för din fråga!Normalt vid en överlåtelse av fast egendom uppkommer borgenärsskydd genom avtalet. Konkurslagens bestämmelser om återvinning kan dock resultera i att t.ex. en fastighet går åter. Det rör sig helt enkelt om en ändamålsenlig avvägning som lagstiftaren har gjort - vid återvinning som resulterar i att prestationer går åter är det aktuell bestämmelse i konkurslagen som är det rättsliga stödet.I de tingsrättsfall du har läst har KL 4:5 varit aktuell, en bestämmelse som bygger på att förvärvaren var i ond tro om gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Borgenärerna till konkursgäldenären har då enligt lagstiftaren ansetts mer skyddsvärda än personen som i ond tro förvärvat en fastighet av en insolvent gäldenär. Alltså, att fastigheten går åter (vilket kan förutsätta att en eventuell lagfart undanröjs) har sitt rättsliga stöd i KL 4:5.Vänliga hälsningar

Inget krav på folkbokföring för att få behålla hyresrätt

2015-01-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Jag arbetar sedan 30 år tillbaka 2-3 dagar/vecka i Stockholm men är skriven i Dalarna sedan 10 år tillbaka då jag resterande del av veckan bor i Dalarna. Motsvarande jobb finns ej i Dalarna så därav att jag reser till Stockholm.Min man står skriven på en hyresrätt i Stockholm sedan många år tillbaka men han jobbar mestadels i Dalarna.Jag bor dock i hyresrätten då jag arbetar i Stockholm.Min fråga: Måste min man vara skriven i Stockholm för att vi ska få behålla hyresrätten?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Folkbokföringens syfte är enligt 1 § Folkbokföringslagen endast att uppgifter om en persons bosättning och familj med mera ska registreras. Det krävs med andra ord inte enligt lag, för att en person ska få inneha en hyresrätt, att personen är skriven på hyresrätten eller någonstans i den kommun som hyresrätten är belägen i.Din man behöver således inte vara skriven i Stockholm för att han ska få behålla sin hyresrätt.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Köparens undersökningsplikt vid köp mellan privatpersoner

2015-01-28 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan.Jag köpte en bil av en privatperson. Det har kommit fram fel som säljare har upplyst om. Kan jag kräva att bilen lagas eller häva köpet. Det går inte att starta bilen på något sätt.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.När köp av lös egendom genomförs mellan två privatpersoner tillämpas köplagen (1990:931), 1 § 1 st. köplagen. Enligt 20 § 1 st. köplagen får köparen inte såsom fel åberopa vad han eller hon måste ha antas känt till vid köpet. Vidare gäller enligt 2 st. att om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den får han eller hon inte såsom fel åberopa vad han eller hon borde ha märkt vid undersökningen om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder.I enlighet med vad du anger har säljaren upplyst om de rådande förhållanden som nu föranlett att bilen inte fungerar. Är så fallet, eller att du uppmanats undersöka den men inte gjort det, föreligger tyvärr inte något lagligt stöd för att kräva att bilen repareras eller någon möjlighet att häva köpet då du varit medveten om de felaktigheter och risker som förelegat i samband med köpet.Skulle fallet vara så att du inte upplysts om rådande förhållanden eller att felen inte framkommit i samband med en undersökning gäller har du som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet enligt 34 § köplagen eller häva köpet enligt 37 och 37 § § köplagen. Glöm i sådant fall inte bort att reklamation måste göras inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt felet. Två år efter mottagande av varan upphör reklamationsfristen, se 32 § köplagen.Köplagen finner du https://lagen.nu/1990:931 . Vänligen,

Utvisning och avstängning i skolan

2015-01-28 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får en lärare utvisa en lågstadieelev ur klassrummet ,utan tillsyn?Får en lärare stänga av en lågstadieelev från undervisning, genom att be föräldrarna hämta hem barnet under skoldagen?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!I grundskolan så får en lärare visa ut en elev ur klassrummet för högst återstoden av ett undervisningspass om eleven stör undervisningen eller uppträder olämpligt och eleven inte slutar med beteendet efter uppmaning från läraren. Detta framgår av Skollag (2010:800) 5:7. Lärare har dock enligt rättspraxis en tillsynsplikt mot sina elever och denna gäller även när eleven har blivit utvisad ur klassrummet för resten av undervisningspasset.I fråga om avstängning i grundskolan så har inte lärare någon behörighet att besluta om en sådan. Det är ett beslut som endast rektorn kan fatta. Avstängning får endast vidtas om utvisning, kvarsittning och skriftlig varning inte har lyckats uppfylla sitt syfte, det är nödvändigt för att säkra andra elevers trygghet och studiero och eleven kan erbjudas kompensation för den undervisning han går miste om på grund av avstängningen. Om inget annat beslutas så gäller avstängning omedelbart (Skollag 5:14). Vidare får en avstängningsperiod inte vara längre än en vecka och avstängning kan inte vidtas fler än två gånger per kalenderhalvår (Skollag 5:15 andra stycket).Om det är fråga om att det snarare är rektorn på ert barns skola som har fattat beslut om avstängning så kan det överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (Skollag 28:9 första stycket, punkt 1). Med vänlig hälsning