Bodelning mellan makar

2015-03-02 i Bodelning
FRÅGA |Fråga om bodelning mellan makar.Fastighet värde 6 mkrLån i fastigheten 3 mkrBåda makarna låntagare.Make A äger 1/3 som enskild egendom och 1/3 som ggMake B äger 1/3 ggVad blir utfallet av en bodelning?Skillnad om make A tar över alla lån vid bodelning?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Regler om enskild egendom och bodelning hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB) kap. 7. Det är bara giftorättsgods, och inte enskild egendom, som ska ingå i bodelningen, se ÄktB 10:1. Giftorätttsgods (gg) är allt som inte är enskild egendom (ee), se ÄktB 7 kap 1§. Enskild egendom kan dock komma att ingå vid bodelningen om makarna vid bodelningstillfället kommer överens om det, 10:4 ÄktB.Sakomständigheterna i ditt fall är: Fastighet värd 6 mkr. Make A äger 2 mkr som ee och 2 mkr som gg. Medan make B äger 2 mkr som gg. Lån på huset uppgår till 3 mkr, där båda makarna står på 1.5 mkr vardera.Innan bodelningen får båda makarna räkna av de skulder som de besitter, 11:2 1 st. ÄktB. 2 mkr – 1.5 = 0.5 mkr. Efter bodelningen hade make A haft 0.5 mkr i gg och 2 mkr i ee och make B 0.5 mkr i gg. Som ovan nämnts ingår bara gg vid bodelningen varvid makarna hade fått ut 0.5 mkr vardera vid bodelningen.Make A (EE : 2 mkr)GG: 2 mkr Lån: 1.5 mkr = 0.5 mkr Make BGG: 2 mkrLån: 1.5 mkr= 0.5 mkrOm istället hela lånet hade stått skrivet på A hade bodelningen istället blivit:Make A tillgångar 2 mkr ee och 2 mkr gg, skuld 3 mkr. Make B tillgångar 2 mkr gg.Make A hade räknat av 2 mkr mot gg och 1 mkr mot sitt ee. Alt 2:Make A(EE: 2 mkr)GG: 2 mkr Lån: 3 mkr = 0 Make BGG: 2 mkrLån: 0= 2 mkrGiftorättsandelarna (ga) efter fördelningen av gg hade då istället blivit 1 mkr var.Make As gg täckte inte lånet på huset 2 mkr – 3 mkr varför summan av totalt gg för make A blir 0. Makarnas totala gg 0 mkr från make A och 2 mkr från make B delas lika mellan makarna: 2 mkr/2 = 1 mkr till make A och 1 mkr till make B - giftorättsandel 1 mkr.Vid andelsberäkningen återräknas skulderna, så kallad gäldstäckning (gtg):Make A: 2 mkr huslån, Make B 0 mkr. Anledningen till att man bara räknar med 2 mkr som gtg för make A och inte 3 mkr vilket hela huslånet var på, är för att det enbart var 2 mkr som täcktes av make As gg. Make A Andel: GA 1 mkr Gtg 2 mkr= 3 mkr Make BAndel:GA 1 mkr Gtg 0 mkr= 1 mkrSista steget i bodelningen är lottläggnigen där makarnas gg fördelas ut såsom överenskommet. I ditt fall hade både make A och B 2 mkr vardera som gg från huset. Lottläggning:Make A1/3 hus 2 mkr Make B1/3 hus 2 mkrMake A har vid lottläggningen inte fått det som hon har rätt till enligt andelsberäkningen, det saknas 1 mkr (Make A har rätt till en andel om 3 mkr, men har i lottläggningen bara fått ut 2 mkr), varvid make B har fått en miljon för mycket vid lottläggningen. Det utgår då en skifteslikvid från make B till make A på 1 mkr för att bodelningen ska gå jämt ut. Make B blir alltså skyldig make A 1 mkr. Se bestämmelser om andelsberäkning och lottläggning i 11 kap ÄktB.Om du har fler frågor tveka inte att höra av dig till oss igen. Jag vill också rekommendera en av våra samarbetspartners Familjens jurist som är experter på rättsliga frågor som rör privat -och familjeliv. Besök http://www.familjensjurist.se för mer information.Hoppas den här rådgivningen hjälper dig och jag önskar dig lycka till!Vänliga hälsningar,

"Gåva" av halva bilen till sambo

2015-03-02 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har precis köpt en bil tillsammans, han står som ägare men vi har båda betalat lika mycket. Och nu funderar vi på om vi ska skriva något avtal oss emellan om att bilen är bådas. Vad ska i sådanna fall stå med för att det ska vara giltigt?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Rent juridiskt är det faktiskt inte avgörande vem som står registrerad som ägare. Däremot vet jag förstås inte om det kanske var så att endast en av er skrev på köpavtalet (din sambo, antar jag). I och för sig föreligger utifrån vad jag vet om er situation så kallad "dold samäganderätt", vilket i vissa situationer kan ge dig rätt till ersättning, men det rör sig inte om någon vanlig äganderätt. Jag rekommenderar helt enkelt att din sambo skriver ett gåvobrev till dig på 50 % av bilen. Av ett gåvobrev skall det framgå vem som ger bort gåvan, vem som tar emot den och vad det är som ges bort samt ort och datum. Dessutom skall naturligtvis gåvogivaren skriva under gåvobrevet. När ni har upprättat gåvobrev gäller gåvan mellan er, och du är delägare till bilen.Om det ändå skulle vara så att båda skrev under på köpavtalet och ni båda betalade lika mycket, är det naturligtvis så att ni båda redan äger bilen till 50 % var!Hälsningar,

Gåva av fastighet till make. Utmätningsbar? Återvinningsbar?

2015-03-02 i Utmätning
FRÅGA |Min fru och jag köpte ett hus gemensamt i oktober 2013. I maj 2014 upprättades ett gåvobrev att jag avstår min hälft. Detta är registrerat hos skatteverket och lantmäteriet. Min fru står skriven på lagfarten.Kan kronofogden göra anspråk?
Märta Ahlén |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Som utgångspunkt, enligt 4 kap. 24 § Utsökningsbalken (UB), gäller att fast egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (du själv, i det här fallet). Har en gäldenär lagfart på egendomen får utmätning ske – så länge som det inte framgår på annat sätt att egendomen tillhör annan (utmätning förutsätter också att huset går att överlåta och har ett förmögenhetsvärde som utmätningsobjekt). Det som paragrafen ger uttryck för är en presumtion för att gäldenären är ägare till fast egendom på vilken hen har lagfart. Denna presumtion bryts bara om det visas att gäldenären faktiskt har överlåtit fastigheten på annan, t.ex. utan att förvärvaren hunnit ansöka om lagfart än, eller motsvarande. Omvänt gäller att det förhållandet att tredje man har lagfart inte utgör något hinder mot utmätning hos gäldenären, om det av andra omständigheter framgår att fastigheten tillhör densamme. I klartext: det förhållandet att din fru och inte du själv står skriven på lagfarten medför, som utgångspunkt, att kronofogden inte kan göra anspråk på just fastigheten vid en utmätning – så länge som det inte på annan väg kan visas att fastigheten i själva verket tillhör dig.Bara för att verkligen vara på den säkra sidan ska jag kort uppehålla mig vid vilka omständigheter som hade kunnat medföra att någon blir bedömd som ägare till en fastighet trots att hen inte står på lagfarten. Det har ovan antytts att det vanligaste fallet torde ha samband med fastighetsköp då en giltig överlåtelsehandling har upprättats men lagfart inte hunnit sökas och/eller beviljas. Det fallet ska inte beröras mer; det är inte aktuellt här. Generellt sett råder också lite av en familjerättslig "gråzon" då en make står på lagfarten och på det sättet utgör fastighetens "öppne" ägare; här finns det utrymme för att ställa frågan om den andre maken är att betrakta som "dold samägare" till egendomen (i vilket fall vissa kriterier måste vara uppfyllda, se om dessa t.ex. NJA 2004 s. 397, särskilt stycke tre i HD:s domskäl). Inte heller detta ska redogöras för närmare här eftersom allting verkar vara i sin ordning; du skriver att gåvan har registrerats hos skatteverket innan gåvohandlingen och ansökan om lagfart skickades in till och beviljades av lantmäteriet. Därmed är den giltig i förhållande till givarens borgenärer (långivare) – detta är ju överhuvudtaget själva syftet med ett registreringsförfarande. Sedan Skatteverket beslutat om registrering förs uppgiften om gåvan in i äktenskapsregistret; efter detta kungörs (annonseras) gåvan i Post- och Inrikes Tidningar, varefter en tidsfrist börjar löpa under vilken gåvogivarens borgenärer under vissa förutsättningar kan begära att gåvan i stället ska komma fordringsägarna till del (mer om detta här). Med det sagt: är denna registreringsprocess genomgången är också "säkerhetsventilerna" för gåvogivarens borgenärer stängda. Gåvan är giltig. Det ska också flikas in att Kronofogden vid utmätning i första hand bör ta i anspråk sådan tillgång som kan användas till skuldernas betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären; detta enligt 4 kap. 3 § andra stycket UB. Finns det någon annan tillgång som Kronofogden istället för bostaden kan ta med (mer) iakttagande av dessa hänsyn, så kommer detta att göras i första hand. Med detta vill jag få det sagt att bara för att Kronofogden teoretisk kunde göra anspråk behöver detta inte bli det praktiska resultatet. Det vi har kommit fram till här ovanför om gåvans giltighet gäller endast så länge som du inte har försatts i personlig konkurs av tingsrätten, om fordringsägarna eller du själv begär det, därför att du inte kan täcka dina skulder med utmätningsbar egendom (mer: här). I det läget kan gåvan bli föremål för s.k. återvinning enligt fjärde kapitlet Konkurslagen, KL, med verkan att gåvan "går åter" enligt 4 kap. 6 § KL. En gåva riskerar att gå åter om den har fullbordats viss tid efter den s.k. "fristdagen." Angående förvärv av fast egendom följer av 4 kap. 4 § KL att en gåva, vid beräkning av sådan återvinningsfrist, inte anses ha ägt rum förrän lagfart har sökts. Återvinningsfristen börjar följaktligen löpa från dagen för lagfartsansökan. Om en gåva har skett till någon som är närstående till gäldenären (till dessa räknas maka/make) gäller att gåvan går åter om den ägt rum inom en treårsperiod efter fristdagen. Det framgår av förutsättningarna i frågan att gåvobrevet upprättades i maj 2014; lagfart har m.a.o. inte sökts innan dess. Mot den bakgrunden blir slutsatsen att gåvan ligger inom återvinningsfristen och att den, för det fallet att du försätts i personlig konkurs, är inom räckhåll för dina borgenärer. Återigen - detta är endast aktuellt om du befinner dig i personlig konkurs. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Du är välkommen att återkomma till mig om du har följdfrågor eller vill att jag klargör något. Vänliga hälsningar,

Samboavtal

2015-03-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är särbo som ska bli sambo. Har en Br som ska säljas och jag flytta in i mannens hus. Huset behöver renoveras rejält. Vad ska vi tänka på och göra för att det ska bli rättvist vad gäller blivande huslån, vinst från min lgh och ägandeförhållande för bådas framtida säkerhet vid ev separation eller dödsfall. Vuxna barn på var sitt håll. Inga gemensamma.
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.För att kunna hjälpa er skulle jag behöva mera information om er situation och det skulle bli en ganska omfattande utredning. Jag råder er att istället få hjälp med att skriva ett samboavtal. Om ni inte vill lägga ner tid och pengar på ett avtal så är mitt råd till er att ni gifter er. Det går väldigt snabbt och då har ni grundläggande regler för hur egendomen ska delas om ni flyttar isär eller om en av er dör. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårat frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Kan man få bolån även om man har fått ett hus i gåva?

2015-03-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Min mamma vill skriva över sitt hus på mig som gåva. Hon skall dock bo kvar i huset och betala alla kostnader. Det finns inget hus på lånet. Jag och min sambo går i hus tankar och jag undrar om min gåva påverkar mig när jag skall ta bolån. Kan banken neka mig lån då dem ser att jag har ett hus som gåva? Mvh Tessie
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag antar att du menar att det inte finns något lån på huset som du fick av din mamma. I så fall kan jag inte se hur gåvan skulle påverka dina chanser att få bolån. Det finns ju inte direkt några bestämmelser kring detta, men vad som brukar kunna spelar roll brukar vara vilken inkomst man har, om man själv redan har ett boende vid sidan av (eventuellt med bolån), om man har andra lån och så vidare. Utifrån vad du har berättat tror jag dock inte att det skall vara några problem! Bara det att du äger ett hus försämrar förmodligen inte dina chanser.Hör gärna av dig om du undrar något mer!Hälsningar,

Bil såld av verkstad i samband med reparation

2015-03-02 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag lämnade min bil hos en verkstad för att måla och reparera den. Det gula registreringsbeviset med alla andra papper var i bilen. För några dagar sedan fick jag ett brev från Transportstyrelsen att bilen är såld. När jag ringde mannen på verkstaden sa han att det har hänt ett fel när han skulle sälja en annan bil (hans bil) och istället lämnade han min bils gula papper. När jag gick till hans verkstad och frågade efter min bil svarade han att bilen finns vid hans hus. Igår frågade jag honom om min bil, då svarade han att jag ska få den imorgon. Vad ska jag göra om han ljuger? Ska jag anmäla till polisen? Jag har aldrig skrivit under det gula registreringsbeviset för bilen.
Martin Persson |Tack för din fråga!Verkstadsmannen kan i ditt fall göra sig skyldig till sakförskingring om det faktiskt visar sig att han sålt din bil för sin egen vinning. Nedan ges en förklaring om så skulle visa sig vara fallet.Förskingring regleras i 10 kap 1 § brottsbalken.För att uppbära straffansvar för förskingringsbrott uppställs ett antal olika förutsättningar; för det första krävs det att verkstadsmannen ska ha fått din bil i sin besittning till följd av till exempel ett avtal där han anförtrotts egendomen, vilket rimligen kan antas är gjort i ditt fall.Vidare förutsätts att verkstadsmannen tillägnar sig egendomen, d v s bilen, alternativt åsidosätter vad han har att iaktta för att kunna fullgöra sin skyldighet. Att sälja bilen är något som normalt räknas som tillägnelse, varom detta krav också är uppfyllt. Även en vägran om att lämna tillbaka bilen kan aktualisera detta.För det tredje måste denna försäljning inneburit förmögenhetsöverföring, med andra ord ekonomisk vinning för verkstadsmannen respektive ekonomisk skada för dig. Eftersom en bil har ett marknadsvärde är denna förutsättning uppfylld så snart verkstadsmannen säljer egendomen. Den sista förutsättningen är att verkstadsmannen måste utfört detta med uppsåt, det vill säga med vilje att uppnå detta resultat. Eftersom det handlar om en bilförsäljning, som allt som oftast är klart identifierbar med både registreringsnummer liksom att det klart framgår vems bil det är på registreringsbeviset - är det väl troligt att verkstadsmannen varit klart medveten om hans handlande.Med andra ord är alltså samtliga förutsättningar uppfyllda för att verkstadsmannen i så fall ska kunna hållas ansvarig för detta brott. Skulle något av dessa rekvisit brista kan ansvar för olovligt förfogande - 10 kap 4 § brottsbalken - istället vara aktuellt. Olovligt förfogande är ett sekundärbrott i förhållande till förskingring som ofta kan fånga fler företeelser inom sitt lagrum och utge straffansvar för dessa.Ett ytterligare brott som skulle kunna vara aktuellt oavsett om du får tillbaka bilen eller inte, är urkundsförfalskning - 14 kap 1 § brottsbalken - eftersom din underskrift krävs på registreringsbeviset för att ägarbytet ska registreras hos Transportstyrelsen, vilket alltså verkar ha gjorts utan din medverkan och kan därmed klart tänkas aktualisera detta brott.Det bör poängteras att det ovan givna resonemanget bygger på hur ditt fall möjligen ser ut, andra förutsättningar kan helt klart ändra på detta. För att kunna göra en mer korrekt bedömning krävs det än mer specifika uppgifter om de gällande omständigheterna. En polisanmälan kan dock vara på sin plats beaktat av dina givna uppgifter.Om du känner att du behöver vidare vägledning i detta ärende är du också välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-533 300 04.Vänligen,

Internt skuldebrev vid köp av bostadsrätt

2015-03-01 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vi funderar på att köpa en liten lägenhet så att vår styvson kan flytta hemifrån. Avsikten är inte att ge honom lägenheten (har inte råd!) men däremot kan vi tänka oss att han kan få del av eventuell värdetillväxt. Bostadsrättsföreningen kräver dock sannolikt att han står som delägare om han ska få bo där. Kan vi lösa detta med nån sorts skuldebrev emellan oss? Finns det formkrav på hur ett skuldebrev skrivs?
Amanda Wiggh |Hej. tack för din fråga.Det stämmer att bostadsrättsföreningens stadgar kan föreskriva att den som bor i lägenheten skall äga en viss andel av bostadsrätten.Ni kan absolut upprätta ett skuldebrev er sinsemellan som föreskriver särskilda villkor som skall gälla, till exempel att er styvson skall skänka er sina andelar vid en framtida försäljning. Detta avtal kommer dock endast vara giltigt mellan er, inte mot tredje part såsom banken eller bostadsrättsföreningen. Regler kring skuldebrev finns i skuldebrevslagen (https://lagen.nu/1936:81). Vad gäller utformande av skuldebrev så är det viktiga att det framgår att det rör sig om en skuld, villkoren kring denna samt vilka personer den berör. Namn, personnummer och underskrifter skall finnas med och av bevisskäl kan det även vara bra om undertecknandet bevittnas.Lycka till!

Är gåvobrevet förskott på arv?

2015-03-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Pappa gav lillasyster pengar för 5 år sedan.Han skrev ett papper enkelt på datorn där det står att "Härmed har jag (hans namn)gett (hennes namn) (summan) som en gåva från mig.Ses det som en ren gåva från honom eller blir summan förskott på arv?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.För att en gåva till en arvinge inte ska räknas som förskott på arv krävs att så anges när gåvan ges (ärvdabalken 6 kapitlet 1 §). Här är det inte tydligt angett att det ska vara undantaget. Att din pappa har skrivit att det ska vara en gåva torde alltså inte innebära att summan är undantaget utan det ska räknas som ett förskott på det arv som ni kommer att erhålla när er pappa avlider. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårat frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.