Tillåtet att brygga eget vin?

2014-11-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det ligger till i alkohollagen, får man brygga eget vin om man är över 18 eller hur är det egentligen? Tycker att man läser olika vart man än kollar. Mvh
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns många uppfattningar om vad som är tillåtet och inte tillåtet när det kommer till att brygga egna alkoholhaltiga drycker. För att få reda på vad som faktiskt gäller så får vi granska alkohollagens inledande kapitel. En av anledningarna till att det finns så pass skilda uppfattningar är att det finns olika regler för olika spritdrycker, och i första kapitlet i alkohollagen finner vi ett flertal definitioner. I 1 kap 7§ (se https://lagen.nu/2010:1622#K1P7S1) beskrivs vin som en alkoholdryck framställd genom jäsning av druvor, samt att alkoholhalten inte får överstiga 22% för att det ska kategoriseras som vin. Detta är vanligtvis inte ett problem eftersom att jästsvamparna inte överlever alkoholkoncentrationer över 16%, men starkare vin kan skapas genom att man tillsätter sprit i vinet. Ett sådant vin med tillsatt sprit får alltså som högst ha en alkoholhalt på 22% för att fortfarande i lagens mening kunna kallas för vin.För att få svar på frågan om vad som är tillåtet att tillverka och inte, så får vi gå vidare till andra kapitlet i lagen. I 2 kap 3§ framgår att varken vin, folköl, starköl eller liknande jästa alkoholdrycker som huvudregel  får tillverkas utan givet tillstånd. I andra stycket stadgas dock att detta inte gäller för tillverkning i hemmet för eget behov. Som ett sammanfattande svar på din fråga, så är det alltså tillåtet att i hemmet och för eget bruk tillverka vin som har en lägre alkoholhalt än 22%.Med vänliga hälsningar,

Lös egendom i gäldenärens besittning vid konkurs/utmätning

2014-11-23 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Jag har ställt min motorcykel på en verkstad eftersom den ska repareras. Jag kör inte på vintern, reparationen drar ut på tiden och jag har dessutom dåligt med plats hemma. Nu undrar jag: finns det en risk att motorcykeln dras in i en konkurs eller en utmätning eftersom den står på verkstaden?
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Utmätning Som utgångspunkt kan sägas att vid en utmätning så presumeras all lös egendom som är i besittning hos gäldenären, också tillhöra denne. Denna egendom blir föremål för utmätning. Men egendom som inte tillhör gäldenären får inte heller utmätas. I 4 kap 18§ utsökningsbalken stadgas att det som är i gäldenärens besittning tillhör denne (presumtionen) men det framgår att egendomen tillhör annan inte får utmätas (detta tillhör ju inte gäldenären). Om din motorcykel befinner sig hos verkstaden kan den bli föremål för utmätning eftersom den finns i verkstadens besittning, men om det framgår att den tillhör dig får den inte utmätas (ex genom registreringsbevis som visar att den står på dig) Konkurs Vid en konkurs är problematiken liknande: all egendom som konkursgäldenären har i sin besittning kommer ingå i konkursboet med hänsyn till presumtionen. Då har du som egentlig ägare till motorcykeln en separationsrätt, du kan bevisa att det är din motorcykel och att den ska undantas från konkursboet. Liksom vid utmätningen krävs att du kan bevisa att det är din motorcykel (specialitetsprincipen)Så för att sammanfatta ett svar så finns en risk att din motorcykel blir indragen i en konkurs eller utmätning hos verkstaden men denna kan du enkelt bryta genom att bevisa att du är ägaren till motorcykeln (genom att vissa upp ett registreringsbevis) Vänligen

Arvsätt för särkullbarn

2014-11-23 i Särkullbarn
FRÅGA |Min äkta man har kapital. Om jag dör kan mina (inte hans) 3 barn göra anspråk på detta kapital. Vi äger huset tillsammans. Tack och mvh
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga!Jag tolkar det som att du och din man inte har några gemensamma barn utan att endast du har barn utanför äktenskapet. Vid frånfälle av dig ska en bodelning göras för att fördela egendomen i ditt äktenskap mellan dig och din make, enligt äktenskapsbalken 9 kap. 1§. Sammanfattat går denna bodelning till så att ditt giftorättsgods (din egendom som inte är enskild egendom) avräknas gentemot dina skulder och läggs ihop med din makes giftorättsgods efter skuldtäckning, och summan av dessa två delas mellan er. Det som tillfaller din sida kommer alltså ärvas av dina barn, detta är deras arvslott (ärvdabalken 2 kap 1§ jmf med 3 kap 1§) Vad som är viktigt här är att enskild egendom undantas, är alltså din makes kapital hans enskilda egendom ingår detta inte i bodelningen. Vad som är enskild egendom är sådan egendom som stadgas i äktenskapsbalken 7 kap. 1 och 2 §§. Är inte kapitalet hans enskilda kommer det ingå i bodelningen och värdet av detta tillräknas hans giftorättsgods som sedan kommer läggas ihop med ditt och då delas, vilket innebär att dina barn kan få rätt till hela eller delar av detta kapitals värde. Du och din man kan avtala om att hans kapital utgör hans enskilda (genom ett äktenskapsförord). För äktenskapsförord finns vissa formkrav, uppfylls inte dessa är det inte giltigt, vilka anges i äktenskapsbalken 7 kap 3§. Sammanfattat är dessa 1. Att äktenskapsförordet är skriftligt. 2. Att det är undertecknat av makarna. 3. Att det är registrerat hos skatteverket. Se skatteverkets hemsida för mer information om äktenskapsförordets utformning och giltighet http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.htmlLänk till äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230#K9Länk till ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K2Jag hoppas du fått svar på din fråga Vänligen

Särullbarn och arv

2014-11-23 i Särkullbarn
FRÅGA |Hejsan! Min sambos mamma dog för ett tag sen. Hon var omgift med en ny man. Men de har inga gemensamma barn. Hans mamma och hennes man äger tillsammans en lägenhet, och sen hade hon ett eget konto med en mindre summa och de hade ett gemensamt sparkonto med en lite större summa på. Hur ser arvet ut? Vem ärver vad och hur mycket? Min sambo är orolig nu då vi "inte har så bra koll" och blir väldigt lättlurade. Ärver han mammans hela del? Eller ärver han hälften av hennes del? Alltså en fjärdedel? De har inget äktenskapsförord, och inget testamente.
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB) och normalt sett ärver den efterlevande maken allt vid den först avlidne makens död (se 3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Gemensamma barn får således vänta på sitt arv tills bägge föräldrarna avlidit. I det här fallet förstår jag det som att den efterlevande maken inte är din sambos pappa (d.v.s. din sambo är särkullbarn). Särkullbarn har alltid rätt att få ut hela sitt arv direkt (se 3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Då du skriver att varken testamente eller äktenskapsförord finns regleras arvsrätten enligt lag och då är din sambo enda arvinge (såvida inte din sambo har syskon/syskonbarn som också har arvsrätt efter mamman, se 2 kap. 1 § ÄB). Han ärver alltså hela mammans del, såvida han inte själv väljer att avstå från arvet till förmån för den efterlevande maken (detta enligt 3 kap. 9 § ÄB). Hoppas du fått svar på dina funderingar och annars är du mer än välkommen att ställa en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet för förälder som ej bor med barn

2014-11-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Tänkte höra vad man har rätt till.Jag har mina två barn på heltid pappan har varannan helg och han betalar 1273kr / barn men inte en krona till. Barnen har fritidsaktiviteter och det är jämnt att vi klarar hela månaden. När jag frågar om han kan vara med och dela på dyrare saker så bara fnyser han också får jag betala själv .
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Enligt 7 kap 1 § föräldrabalken skall föräldrar svara för underhåll av barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarnas inbördes skyldighet att svara för barnets kostnader bestäms av deras betalningsförmåga. Om barnet inte bor med båda sina föräldrar skall den föräldern som inte bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap 2 § föräldrabalken. Underhållsskyldigheten fullgörs genom betalning av underhållsbidrag som räknas fram enligt 19 kap socialförsäkringsbalken. Beloppet är beroende av bidragsgivarens inkomst. Pappan är därmed enligt 7 kap 2a § föräldrabalken inte skyldig att betala mer än den summa underhållsbidraget uppgår till. Om betalningsskyldigheten enligt 19 kap socialförsäkringsbalken överstiger vad han idag betalar kan underhållsbidraget jämkas av rätten enligt 7 kap 10 § 2st föräldrabalken. Talan om underhåll till barn tas upp av rätten i den ort där svaranden (pappan) har sin hemvist enligt 7 kap 12 § föräldrabalken. 

Andra fall av tillämplighet av fotboja

2014-11-23 i Påföljder
FRÅGA |Hej,jag undrar om det finns några andra former utav elektronisk övervakning förutom fotboja för dömda/klienter hos polisen/kriminalfall? Kan röra sig om specialfall.
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Den som dömts till straff som är max 6 månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet utanför fängelset med så kallad fotboja enligt lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll 1§ (1994:451) länk https://lagen.nu/1994:451. En sådan ansökan ska avslås om den som ansöker är häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt av någon annan anledning än att verkställa det straff som ansökan avser (2§). Av detta följer att någon som inte uppfyller kraven för fotboja inte kan beviljas en sådan åtgärd. Därav kan personer som befinner sig hos kriminalvården men inte för att verkställa ett max sex månaders fängelsestraff (ex häktade för ett brott där påföljd ännu inte utdömts), få fotboja. Vänligen

Särkullbarn och ena makes bostadsrätt

2014-11-23 i Särkullbarn
FRÅGA |Hejsan! Jag och min man har idagsläget inga gemensamma barn, han har dock en dotter på 16 år sedan tidigare. Jag undrar nu vad som gäller med min bostadsrätt om min man skulle avlida. Jag äger den till 100% är detta något hon kan göra anspråk på om han avlider?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln utgör alla egendom som inte är makes enskilda s k giftorättsgods, vilket ska delas lika vid en ev. bodelning (se 7 kap. 1-2 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Enskild egendom är främst sådan som genom äktenskapsförord undantagits eller som den ena maken fått i arv/testamente/gåva med förbehåll om att egendomen i fråga ska vara enskild. Såvida detta inte har skett utgör bostadsrätten giftorättsgods vilket medför att din make har rätt till halva bostaden vid bodelning.Om din make avlider före dig kommer hans dotter som särkullbarn kunna kräva ut sitt arv direkt (se 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Såvida han inte har några andra barn är hon ensam arvinge och har således rätt till hela arvet efter honom enligt 2 kap. 1 § ÄB (om inte testamente finns som stadgar något annat). Hon har då rätt till den halva av giftorättsgodset som är din makes, vari bostadsrätten ingår. Således kan hon komma att göra anspråk på bostaden. Om du önskar att undvika att så sker då du äger hela bostadsrätten skulle jag rekommendera att ni upprättar ett äktenskapsförord där det tydligt framgår att bostadsrätten utgör din enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Om du vill kan Lawlines samarbetspartners hjälpa dig med det här.Hoppas du fått svar på dina funderingar!Vänliga hälsningar,

Olovligt förfogande att vägra lämna tillbaka nycklar som tillhör annan

2014-11-23 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Mitt x vägrar ge mig mina hemma nycklar. hon kommer inte och hämtar sina saker eller ger mig nycklarna, jag känner mig otrygg i mitt hem och vill bara att allt ska vara över. Jag vill ha mina nycklar och är rädd för att hon kommer att komma när hon vill. jag vill kunna känna mig trygg i mitt eget hem. så hur ska jag kunna få dom från henne och att hon får sina kläder när hon vägrar att prata med mig.
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!Om Du har försökt att tala med ditt ex och på det sättet försökt att få tillbaka nycklarna, utan att lyckas, så är min rekommendation att Du gör en polisanmälan. Det brott som kan aktualiseras i detta fall torde vara olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700. Brottet aktualiseras om den som har egendom i sin besittning, men där äganderätten tillkommer annan, vidtar någon form av åtgärd som gör att egendomen frånhändes den andre. Att hon vägrar lämna tillbaka nycklarna som tillhör dig torde vara att betrakta som ett olovligt förfogande under förutsättning att det kan fastställas att hon har uppsåt i förhållande till sin gärning och de brottsrekvisit som aktualiseras i ovan nämnda lagrum. Hoppas Du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,