Dömas för rattfylleri? – Inga vittnen

2015-01-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!21-årig son är med om bilolycka, en promille på 2,25 visar prov från sjukhus. Ställs inför rätta åtalad för grovt rattfylleri.I tingsrätten berättar vittnet att de, (två stycken) ej såg om det var 21-åringen som körde bilen. Vare sig när bilen låg bakom deras bil eller när den körde upp jämsides. Inte heller kan vittnet säga om det var en person eller flera i bilen. När 21-åringens bil voltar flertalet gånger får vittnet som kör sin bil panik. De två personerna i vittnesbilen kör bort några hundra meter och parkerar sin egen bil. Enligt vittnets egna ord rör det sig om 3 minuter där de inte ser bilen. De springer fram till olycksplatsen och hittar 21-åringen sittandes i baksätet på den kraschade bilen. De upplever honom kraftigt påverkad. De hjälper honom ut ur bilen och får honom att sätta sig ner. Därefter ansluter polis och strax efter ambulans som tar honom med. Vittnen upplever honom chockad och påverkad. Nu undrar jag: om ingen sett 21-åringen köra bilen, bilen varit utom tillsyn i 3 minuter och han funnits i baksätet, samt själv inte har några minnen från det att han sitter på krogen fram tills han vaknar på sjukhuset dagen efter, KAN han då dömas? Enligt åklagaren i tingsrätten vill hon att han ska få fängelse.Men det finns ju inget bevis på att han körde bilen. Man gissar att det är troligt.Hjälp!
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga! I Sverige gäller principen om fri bevisprövning vilket innebär att bevisningen får föras i princip på vilket sätt som helst (rätten kan dock avvisa helt irrelevanta bevis) samt att rätten själv avgör vilken betydelse de framförda bevisen har.För att någon ska kunna bli fälld måste åtalet vara styrkt vilket brukar ibland uttryckas som att det ska vara ställt utom rimligt tvivel. Det är omöjligt att beskriva en exakt gräns men gränsen är högt satt, betydligt högre än vid tvistemål. Vid prövningen ska rätten beakta allt som framkommit och därefter göra en bedömning. Det korta svaret på din fråga blir därför: Ja, han kan dömas. Däremot krävs det betydligt mer än att man "gissar att det är troligt" för att så ska ske. Det finns exempel på liknande fall där personer blivit frikända såväl som mål där den tilltalade dömts. Mycket verkar bero på vad som skulle varit alternativet, finns det någonting som talar för att personen inte körde bilen måste åklagaren överbevisa det tvivlet medan om ingenting tyder på att den tilltalade haft sällskap torde åklagaren uppfyllt bevisbördan – allt beror således på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag hoppas du blev något klokare av svaret!

Reklamation utan kvitto - kontant ersättning vid hävning av köp

2015-01-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en jacka från Zara för ca en månad sedan, 6 dagar senare gick jag tillbaka till butiken för att göra en reklamation på jackan då fickorna redan blivit trasiga och ihåliga. Dock har jag inget kvitto, men jag har ett kontoutdrag. De menar på att jag inte kan få tillbaka mina pengar, utan ett tillgodokort eftersom att kontoutdraget kan inte visa vad jag exakt handlat för den summan. Hur ställer jag mig här? För enligt konsumentverket har jag förstått att man kan använda ett kontoutdrag som ett kvitto.Vore väldigt tacksam för ett svar
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!I detta fall är konsumentköplagen (KKöpL, se https://lagen.nu/1990:932) tillämplig eftersom du som privatperson hat köpt lösöre av en näringsidkare. Du har en reklamationstid på 3 år, och reklamationen ska ske inom skälig tid efter det att köparen har upptäckt felet, se 23 § KKöpL. Bestämmelsen anger att "inom skälig tid" är inom 2 månader från det att köparen märkte felet, vilket du således uppfyller eftersom du har reklamerat omgående efter du upptäckt felet. Det stämmer att KKöpL inte anger något om att ett kvitto krävs för att köparen ska ha rätt att reklamera, däremot fordras någon form för bevis vid reklamation som styrker att köparen faktiskt har köpt varan i just den butiken. Utgångspunkten är nämligen att den som påstår något ska kunna styrka att det finns ett köpeavtal. I ditt fall måste du således styrka att du har köpt jackan i just den butiken. Kvitto är alltså inte enligt lagen uttryckligen nödvändigt, men ofta är det ett sådant bevis eller något liknande, t.ex. kontoutdrag, som krävs. Mycket riktigt anger Konsumentverket att du kan använda ett kontoutdrag där det framgår var du handlat för att bevisa att du köpt varan, i de fall du inte har kvar kvittot. Av ARN 1991-6544 (se https://lagen.nu/arn/1991-6544) framgår det att företags rutiner att överlämna tillgodokvitto vid godkänd reklamation inte är ett förfaringssätt som överensstämmer med gällande lagstiftning (26-29 §§ KKöpL ). Vid hävning ska kontant ersättning lämnas och inte ett tillgodokvitto.Det bör dock nämnas att säljaren vid godkänd reklamation har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans. Åtgärden skall ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Först om säljaren inte på detta sätt kan fullgöra sina skyldigheter får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet. Hävning kan ske om felet är av väsentlig betydelse för köparen. Se 26-29 §§ KKöpL.Sammanfattat kan du således reklamera jackan med hjälp av ett kontoutdrag, dvs. utan kvitto, och om du har rätt att häva köpet har du rätt att få tillbaka kontant ersättning. Lycka till!Vänligen,

Förtal - uppgifter om att någon är gift

2015-01-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mannen är gift sen 10 år tillbaks, träffar en ny kvinna utan att tala om att han är gift, blir sambo och förlovar sig, ett ex till mannen talar om för den nya kvinnan att mannen är gift, är det förtal?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!För att någon ska kunna dömas för förtal så krävs det enligt brottsbalken (1962:700) 5 kap 1 § att en person utpekar någon annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Uppgiften ska också ha lämnats till någon annan person än den som ärekränkts. En person kan inte dömas för förtal om det var försvarligt av den personen att lämna uppgiften och om uppgiften kan visas vara sann. Om jag förstår detta fall rätt så rör det sig om en uppgift som är sann och uppgiften utpekar heller inte mannen som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt då det krävs mer för att uppfylla dessa krav som ställs i lagen. Det är alltid svårt att bedöma brott och ge ett säkert svar, men med stor sannolikhet rör det sig i detta fall inte om förtal. Med vänliga hälsningar

Påföljder vid fel i vara

2015-01-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Vi köpte en stol, som privatpersoner, hos en butik. Efter 5 månader gick stolen sönder, vi har inte brukat något våld eller varit oförsiktiga utan jag såg helt plötsligt att ryggstödet var av på hälften. Vi gick direkt tillbaka till butiken. Eftersom det är inom 5 månader ligger bevisbördan på säljaren, eller hur? De säger att de måste kontakta sin leverantör som måste godkänna att skadan inte åstadkoms av våld av oss. Ligger detta verkligen mellan mig och leverantören och inte mellan mig och butiken? Jag är ju kund hos butiken och inte hos deras leverantör. De har inte en likadan eller liknande vara inne och därför vill jag ha pengarna tillbaka. Hur gör jag? Måste jag vänta på leverantörens bedömning? Och vad har jag att säga i detta då bevisbördan ligger på dem? Det är för mig helt uppenbart att vi inte har skadat stolen. MvhElin
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Tillämplig lag i detta fall är konsumentköplagen. Detta mot bakgrund av att du är en konsument som köpt en vara av en näringsidkare. Detta i enlighet med 1 § KköpL. Frågan om stolen är felaktig ska enligt 20 § konsumentköplagen bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när stolen avlämnades. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Enligt 20 a § konsumentköplagen ska ett fel som visar sig inom sex månader ha funnits vid avlämnandet. I detta fall visade sig felet inom sex månader och ska således anses ha funnits vid avlämnandet. Precis som du skriver är det säljaren som har bevisbördan för att felet inte fanns vid avlämnandet. Mot bakgrund av detta måste därför säljaren beredas tillfälle att undersöka varan för att i förekommande fall ha möjlighet att bevisa att kunden har orsakat felet. Säljaren har således rätt att låta leverantören undersöka varan. Enligt 23 § konsumentköplagen får inte köparen påstå att varan är felaktig om han/hon inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Meddelanden som lämnas inom två månader från det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Av din fråga framgår att du meddelade butiken direkt när du upptäckte felet. Reklamationen har således skett i rätt tid. Föreligger fel i vara?Exempel på vad som avses med fel i vara är att den inte uppfyller det som avtalats om eller att den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Se 16 § konsumentköplagen. Enligt min mening råder det ingen tvekan om att en stol vars ryggstöd går av på hälften är en felaktig stol. Rättsföljden vid fel i vara. Enligt 22 § konsumentköplagen får köparen i första hand kräva att säljaren avhjälper felet eller vidtar omleverans. I andra hand får köparen kräva prisavdrag eller att köpet hävs. Av din fråga framgår att säljaren inte har en likvärdig stol inne. Det ska dock tilläggas att säljaren har en viss tid på sig att företa omleveransen. Detta framgår av 26 § 3 st KköpL. Om säljaren kan beställa hem en likvärdig stol inom rimlig tid torde detta således vara godtagbart. Av din fråga framgår inte om säljaren erbjudit sig att reparera stolen. Om reparation är möjlig ska den likt omleveransen ske inom skälig tid. (se 26 § 3 st KköpL). Av din fråga framgår att du vill att köpet hävs. För att hävning ska bli aktuellt krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig. Detta i enlighet med 29 § KköpL. En stol vars ryggstöd är av på hälften går inte längre att använda. Enligt min mening torde detta uppfylla kravet på väsentlig betydelse. Det ska dock tilläggas att säljaren enligt 27 § KköpL på eget initiativ istället kan välja att företa avhjälpande eller omleverans trots din begäran om hävning om det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig och inom skälig tid. Med vänlig hälsning,

Skuldsanering efter avtjänat straff

2015-01-26 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Har en familjemedlem som har förskingrat ca 9 miljoner från sitt jobb, nu har han suttit av sitt straff och är precis ute i det fria igen, min fråga är hur d kommer gå med han skuld, som sagt är han skyldig sin arbetsgivare ca 9 miljoner samt en skuld till en bank på ca 150.000 kr, söker man skuldsanering direkt eller hur går man tillväga?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Ansökan om skuldsanering ska göras skriftligen hos Kronofogdemyndigheten. Endast den som skuldsaneringen avser, i detta fall din släkting, kan göra sådan ansökan (Skuldsaneringslag (2006:548) 10 §). Vidare ska ansökan innehålla din släktings namn, hemvist, personnummer, postadress, adress för arbetsplats, telefonnummer till bostaden, arbetsplatsens telefonnummer, e-postadress, uppgift om inkomster och utgifter, uppgift om skuldernas tillkomst, uppgift om personliga och ekonomiska förhållanden som är av betydelse och en förteckning över tillgångar och skulder med uppgift om varje borgenärs namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer (Skuldsaneringslag 11 § första stycket). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns att tillgå blanketten KFM 9150 för detta ändamål.För att Kronofogdemyndigheten ska bevilja skuldsanering så måste din släkting för det första ha sin hemvist i Sverige. Om han är folkbokförd i Sverige så ska detta krav anses vara uppfyllt (Skuldsaneringslag 4 § första och andra styckena). För det andra så måste din släkting anses vara oförmögen att betala skulderna allt eftersom de förfaller, både nu och för flera år framåt i tiden (Skuldsaneringslag 4 § första stycket, punkt 1). Eftersom skulderna uppgår till 9,15 miljoner kronor, varav exempelvis en ränta à 5 % kan innebära en årskostnad som är svår att bära även för någon som har en heltidstjänst, och din släkting troligen står utan arbete för en överskådlig framtid så kommer han sannolikt anses vara så pass oförmögen att betala skulderna inom överskådlig tid att även detta krav om kvalificerat obestånd är uppfyllt. För det tredje så måste skuldsaneringen vara skälig med avseende på din släktings personliga och ekonomiska förhållanden. Häri inräknas även skälen till skuldernas tillkomst, vad din släkting har gjort för att betala dem och hur han agerar i samband med att Kronofogdemyndigheten behandlar hans ansökan (Skuldsaneringslag 4 § första stycket, punkt 2 och tredje stycket). Eftersom merparten av skulderna har tillkommit som skadestånd på grund av förskingringsbrott så kan det tala mot att skuldsanering ska beviljas. Dock kan inte faktumet att skulderna grundar sig på skadestånd av brott utesluta skuldsanering. Flera rättsfall pekar på att personliga förhållanden, exempelvis psykisk ohälsa och vilja att rehabiliteras in i samhället och göra rätt för sig, kan uppväga faktumet att skulderna grundas på skadestånd av brott. Om din släkting även har samarbetat med sin arbetsgivare och banken, exempelvis genom att göra sig tillgänglig för betalningskrav och löpande informera dem om sin situation, så kan det också tala för beviljande av skuldsanering.Eftersom varje ansökan om skuldsanering bedöms för sig så går det inte att här definitivt avgöra om din släkting kommer att beviljas skuldsanering eller inte. Dock så går det utifrån villkoren för skuldsanering att bilda sig en rimlig uppfattning med avseende på chansen till att ansökan beviljas. Med vänlig hälsning

Skattekonsekvenser av försäljning av näringsbetingade andelar

2015-01-26 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej! Om ett företag säljer näringsbetingade andelar till ett annat företag och erhåller överenskommen köpeskilling, och detta är dessutom den enda intäkten i företaget det aktuella året, har företaget avdragsrätt för kostnader som kan hänföras till transaktionen? Till exempel för att anlita en jurist eller revisor som rådgivare etc.Anledningen till att jag känner mig osäker är eftersom intäkter vid försäljning av näringsbetingade andelar inte är skattepliktiga och eftersom inget skattemässigt resultat i övrigt finns i företaget.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Terminologi:Enligt 25 kapitlet 3 § Inkomstskattelagen menas med kapitalvinster och kapitalförluster (i näringsverksamhet) vinster och förluster till följd av avyttring av kapitaltillgångar (vilket näringsbetingade andelar är, se 24 kapitlet 14 § Inkomstskattelagen).Skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar:Precis som du säger ska en kapitalvinst från en försäljning av näringsbetingade andelar i ett aktiebolag enligt 25a kapitlet 3 och 5 §§ Inkomstskattelagen inte tas upp till beskattning hos aktiebolaget, det vill säga försäljningen är skattefri för aktiebolaget.Avdragsförbud för kapitalförluster på näringsbetingade andelar:Skattefriheten på näringsbetingade andelar har dock medfört att det i 25 kapitlet 8 § 1 punkten och 25a kapitlet 5 § andra stycket Inkomstskattelagen föreskrivits att kapitalförluster som är hänförliga till en försäljning av näringsbetingade andelar inte är avdragsgilla.Då de utgifter du nämnt i din fråga (konsultation av jurist eller revisor för rådgivning) är direkt hänförliga till försäljningen av de näringsbetingade andelarna kommer ditt aktiebolag således inte att få göra något avdrag för dem då ditt aktiebolag inte behöver skatta för den kapitalvinst det får genom försäljningen av andelarna.Om andelarna inte varit näringsbetingade:Om andelarna inte varit näringsbetingade och ditt aktiebolag varit skattskyldigt för andelarna hade utgifterna för rådgivningen dock blivit en del av aktiebolagets omkostnadsbelopp för andelarna, det vill säga utgifterna för rådgivningen hade då minskat den skattepliktiga kapitalvinsten för försäljningen av andelarna, vilket hade lett till att skatten på försäljningen för aktiebolaget blivit lägre, se 25 kapitlet 2 § och 44 kapitlet 13 och 14 §§ Inkomstskattelagen.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Avveckla AB - få tillbaka aktiekapitalet

2015-01-26 i Bolag
FRÅGA |Om man vill avveckla ett AB (inga skulder i bolaget) vad händer med det insatta aktiekapitalet på 50 000 SEK som man satt in i början? Får man tillbaka hela aktiekapitalet då man inte har skulder i bolaget?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för din fråga!Din situation och det du vill göra aktualiserar frivillig likvidation. Jag kommer nedan övergripande berätta hu en sådan likvidation går till, närmare information som du behöver ges av Bolagsverket på följande länk: http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation/frivilliglikvidation-1.8189.Det är enligt ABL 25 kap. 1 § bolagsstämman som kan besluta om likvidation. Beslutet fattas med enkel majoritet om inget annat är föreskrivet i bolagsordningen. En likvidator utses som ska se till att likvidationen genomförs. Beslutet om likvidation ska anmälas för registrering hos Bolagsverket.Är skulderna betalade så ska enligt ABL 25 kap. 38 § bolagets återstående tillgångar skiftas - däribland aktiekapitalet i detta fall.Vänliga hälsningar

Hitta gamla testamenten

2015-01-26 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag skulle vilja veta hur man gör för att läsa Arthur Rubinsteins testamente?MVH Björn Hessle
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Du har skickat in flera frågor om hur man kan hitta gamla testamenten, detta kan dock vara problematiskt. Det är nämligen så att vissa juridiska dokument behöver registreras för att vara gällande, t ex äktenskapsförord. Testamenten behöver dock inte registreras för att vara gällande och det finns därför inget officiellt ställe som tar emot alla testamenten som skrivs. Ett testamente kan alltså lika gärna ligga i en enskild persons bankfack som hos dennes jurist. Det har förts diskussioner ifall man skulle införa ett nationellt register för testamenten men detta har alltså inte skett så nu får man försöka höra med släkt och vänner för att reda ut ifall personen ifråga skrev ett testamente. Ifall testamentet har lämnats till en jurist (t ex Familjens Jurist) så kommer testamentet lämnas ut till dödsboet inom 30 dagar efter dödsfallet.Tyvärr kan jag därför inte hjälpa dig hitta ett specifikt testamente.Vänliga hälsningar,