Bodelning bostadsrätt, skillnad sambo och makar

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Om människor är sambo eller gifta och en av de har köpt en bostadsrätt innan de blev sambo eller gifta då hur går det med bostaden ( hur ska den delas) om de bestämmer sig att skiljas eller sluta vara sambo? Tack på förhand.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag börjar med att förklara hur det ligger till när personerna är sambos.Till en början tycker jag att det är värt att poängtera att en bodelning gällande sambos sker på begäran av en part, det sker alltså inte en bodelning automatiskt om sambos väljer att separera, se 8 § sambolagen. Om två personer är sambos och den ena sambon köpte en bostadsrätt utan avsikt att bo där med sin sambo, är inte bostadsrätten samboegendom. Samboegendom är egendom som har förvärvats för gemensam användning, se 3 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Huvudregeln är alltså att bostadsrätten inte ingår i bodelningen. Det finns dock undantag. Om det bedöms att den ena sambon som inte äger bostadsrätten bättre behöver bostaden kan den personen överta bostaden, 22 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P22S1). Det här gäller om personerna har barn tillsammans eller om det föreligger synnerliga skäl. Tar den ena sambon över bostaden ska den sambon ersätta den andra sambon för bostadens värde.Vidare ska jag förklara hur bostaden delas när personerna är gifta.När två personer ingår äktenskap blir all den egendom som personerna äger enligt huvudregeln giftorättsgods, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7). Bostadsrätten är alltså giftorättsgods och ingår då i bodelningen, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K10). I bodelningen räknas det sammanlagda giftorättsgodset ihop, skulder dras av och sedan delas kvarstående giftorättsgods på hälften. Det här går att läsa i 11 kap. äktenskapsbalken.Personen som äger bostadsrätten kan om den inte vill att bostaden ska ingå i bodelning avtala att bostadsrätten ska vara enskild egendom, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Bostadsrätten ingår då inte i bodelningen och den andra maken får inte någon del av bostadsrätten vid äktenskapsskillnad.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Med vänlig hälsning, 

Omfattas skadestånd från annan stat i bodelningen?

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag är politisk flykting från Argentina. Jag undrar om större skadestånd ingår i giftorätten? Jag frågar med anledning av att det pågår en rättsprocess mot argentinska staten om skadestånd till politiska flyktingar. Jag flyttade till Sverige som politisk flykting 1979 och är en av dem som har rätt till skadestånd. Min fråga är: Om jag får skadestånd ingår detta i giftorätten eller ej?
Jennifer Rönnerhed |Hej!I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods 10 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230. 10 kap. 2a § anger när egendom kan undantas från en bodelning. Skadestånd är ersättning av personligt slag och är egendom som kan undantas från bodelningen. För att omfattas av t.ex. kränkning i 2a § hänvisas enbart till andra svenska lagar som t.ex. diskrimineringslagen. Skadestånd är alltså egendom som får undantas från giftorättsgods. Ditt skadestånd kommer att betalas ut av den argentinska staten. Reglerna i ÄktB är utformade efter svensk regler och omfattas av svenska skadestånd. Huruvida de även ska avse andra staters skadestånd utanför Europa är svårt att svara på. Möjligen hade det inom Europa setts som en "brottsskadeersättning" beroende på om det du har blivit utsatt för var ett brott. Men eftersom det handlar om Sydamerika finns troligen inget sådant. Större skadestånd behöver alltså inte ingå i giftorättsgods. Paragrafen som undantar detta syftar inte på utländska skadestånd utan avser endast svenska skadestånd. Utifrån en lagtolkning är det tänk att användas på svenska skadestånd. Detta behöver inte betyda att utländska skadestånd är undantaget för 2a § men det kan vara fallet. Innehållet i paragrafen var en del av att se till så att våld mellan makar skulle tillhöra den maken som lidit skada. Eftersom tanken med paragrafen är att den ska användas på svenska skadestånd kommer det argentinska troligen att omfattas av giforättsgodset och därmed inte vara undantaget, men jag kan inte säga detta helt säkert. Då jag inte ge ett säkert svar på din fråga rekommenderar jag att du vänder dig till Familjens Jurist.  

Dubbelbeskattningsavtal - vart ska pensionen beskattas?

2014-08-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag ska flytta till Italien i januari 2015 och undrar lite om det här med dubbelbeskattning. Jag förstår inte riktigt det som står i dubbelbeskattningsavtalet, artikel 18 och 19, mellan Italien och Sverige. Tolkar jag det rätt då jag tror att jag enbart betalar skatt (SINK) i Sverige och ingen skatt i Italien på min inkomst från den allmänna pensionen och tjänstepensionen?Tacksam för svar /babban
Jennifer Rönnerhed |Hej!Du har tolkat art. 18 och 19 riktigt. Skatt på den svenska pensionen ska beskattas i Sverige om du bor utomlands 3 § SINK https://lagen.nu/1991:586. Att pension är skattepliktig inkomst står i 5 § 4-7 p. SINK. Staten har alltså beskattningsrätt när de är utbetalar. Hur skatten ser ut bror på om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig. D.v.s. om du ska beskattas enligt svensk lag eller utifrån SINK beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Oavsett vilket tillfaller beskattningsrätten Sverige, men den ser olika ut beroende på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig.Obegränsat skattskyldig 3 kap. 3 § https://lagen.nu/1999:1229 är du om du har väsentligt anknytning hit eller om du har stadigvarande vistelse här i minst 6 månader per år. Vad som anses som väsentlig anknytning definieras i 3 kap. 7 §. Om du är att anses som obegränsat ser beskattningen enligt de svenska vanliga beskattningsreglerna för pension. Det är först om du ses som begränsat skattskyldig som SINK kan bli aktuell. Skatteverket förklarar det såhär: "Om du är begränsat skattskyldig ska du betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på din pension. Det är en definitiv skatt på 20 procent, och du behöver inte deklarera din inkomst. Utbetalaren gör avdrag för skatten innan pensionen betalas ut till dig.Skatten kan vara lägre än 20 procent i vissa fall, beroende på överenskommelser som Sverige har med andra länder. Vissa ersättningar kan också vara undantagna från beskattning om Sverige har ett skatteavtal med landet i fråga." (http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/bosattutomlands/sinksarskildinkomstskattforutomlandsbosatta/papension.4.6fdde64a12cc4eee23080002614.html) Hoppas du upplever att du har fått svar på din fråga!

Samboavtal för bostadsrätt

2014-08-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Vi är sambos. Min sambo ska köpa en lägenhet för hans egna pengar och han ska äga den själv.Jag ska inte kunna göra anspråk på den. Däremot ska jag oxå bo där och våra tillhörigheter vi har nu ska delas lika och det ska vi skriva ett separat avtal om så att vi har rätt till det vi hade från början. Vad skriver vi samboavtalet gällande lägenheten. ska ju framgå tydligt att det är han som äger den och att jag inte gör anspråk den.
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga.När sambos separerar sker en bodelning enbart om någon av parterna begär det. Det innebär alltså att en bodelning inte är regel och således ska ske, utan det blir bara aktuellt med en sådan ifall du eller din sambo önskar genomgå en. Detta framgår av 8 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1 . Vad som ska ingå i en sådan bodelning är den så kallade samboegendomen. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bohag och bostad som köps för gemensam räkning, se 3 § SamboL, https://lagen.nu/2003:376#P3S1 .Bostadsrätten anses vara gemensam om ni båda bor i den tillsammans och den huvudsakligen utgör permanentbostad. Eftersom lägenheten köps av din sambo för att ni båda ska kunna bo däri, anses den utgöra samboegendom och kommer då att ingå i en eventuell bodelning, fastän det är din sambo som äger den samt betalar för den. Som du är inne på kan en delning av lägenheten i viss mån begränsas genom ett samboavtal.Ett samboavtal ska enligt 9 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1 , vara skriftligt och undertecknat av båda parterna, alltså både dig och din sambo. Avtalet er emellan kan stadga till exempel att en bodelning inte får begäras, eller att en bodelning visserligen får begäras men att bostadsrätten inte ska ingå i bodelningen. På så sätt förblir lägenheten i din sambos ägo vid en eventuell separation. Ett viktigt undantag finns dock när det gäller gemensamma lägenheter i 22 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P22S1 , vilket innebär att du kan få överta bostaden ifall det är skäligt och du anses vara den som bäst behöver den. Ifall ni inte har några barn medges anspråket enbart vid synnerliga skäl, vilket kräver särskilda omständigheter. 22 § SamboL är en tvingande regel, vilket innebär att du och din sambo inte kan avtala bort den genom ett samboavtal. För att du ska kunna få ta över bostaden krävs, utöver kriterierna ovan, att du även framställer anspråk inom en viss tid på att få ta över lägenheten. Sammanfattningsvis rekommenderar jag er alltså att skriva ett samboavtal där det antingen framgår att lägenheten inte ska ingå i en kommande bodelning eller att en bodelning inte får begäras. Det sistnämnda är ett bra alternativ för er om ni även vill att ni ska få behålla det bohag ni under förhållandet har köpt. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Ensam vårdnad?

2014-08-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller ensam vårdnad av två barn , 13 och 11 år gamla. Idag bor barnen hos båda föräldrarna växelvis boende. I stort sett trivs barnen bra hos båda föräldrarna. Nu vill deras mor av anledning dålig kommunikation med fadern ha ensam vårdnad. Med tanke på att barnen inte känner till att det kan förekomma dålig kommunikation mellan föräldrarna, vilket inte lider till att det far illa till. Många gånger har mamman ringt och bett om råd i hur man ska uppfostra och bete sig, både pappan och hans fru har ställt upp och gett råd, med tanke på att barnens lotsas mamma är pedagog. Kommunikation brukar brista när mamman ständigt hattar på allt som görs hemma hos pappan och hittar hon inget att säga blandar hon då in 10-15 år gammal historia som hon upplevt den tiden hon var gift med pappan. Barnens pappa tar både kontakt med henne och är villig till kommunikation så länge hon visar respekt och glömmer dåtiden. Han vill dock inte vara bästa vän med henne. Båda föräldrarna är idag gifta och har både barn och jobb. Nu undrar pappan om mamman har rätt till ensam vårdnad trots att de har det bättre hos honom?? Och endast för att mamman tycker att dålig kommunikation finns? Vad kan pappan nu göra? Och vad bör han göra för att behålla barnen?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.I föräldrabalkens 6 kap. regleras frågor om vårdnad. I 2a§ anges att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Särskild vikt ska även fästas vid barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrar. Enligt 5§ kan föräldrar ansöka om ensam vårdnad hos rätten (se även 6 kap. 17§). Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam ska hänsyn tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta men även ovannämnda paragraf gällande barnets bästa. I praxis (tidigare domstolsavgörande från högre instans) så har det ställts höga krav på samarbetssvårigheter då HD (högsta domstolen) uttalat att gemensam vårdnad i beaktande av barnets bästa (2a§) torde vara huvudregel. Se exempelvis NJA 1999 s. 451 (https://lagen.nu/dom/nja/1999s451). I det angivna fallet så hade maken i det tidigare äktenskapet enligt kvinnans utsaga psykiskt misshandlat henne vilket lett till skilsmässa. HD fann dock inte anledning att anförtro henne ensam vårdnad då mannen fortfarande hade en god relation med barnen och det ansågs ligga i deras bästa att gemensam vårdnad förelåg. I sammanhanget är även NJA 2000 s. 345 (https://lagen.nu/dom/nja/2000s345) intressant då det i detta fall dömdes till ensam vårdnad då kvinnan begått grova våldsbrott mot mannen vilket inneburit att sådana samarbetssvårigheter ansågs föreligga att gemensam vårdnad inte var möjlig. Med ovanstående i beaktande så vill jag påvisa att det krävs starka skäl för domstolen att besluta om ensam vårdnad. Med den information du har angivit i din fråga så är det enligt min mening inte troligt att ensam vårdnad kommer att ges till mamman. Mitt råd är att mannen helt enkelt då frågan kommer till rätten motsätter sig ensam vårdnad.Önskas hjälp vid en eventuell rättsprocess så hänvisar jag vidare till våra samarbetspartners. Vänligen,

Häva presumerat faderskap.

2014-08-21 i Faderskap
FRÅGA |hej! jag är gift men ska snart ha barn som inte är min mans barn utan det är en annan man som jag hade träffat innan min man kom till Sverige och min fråga är ju då hur man kan gå tillväga för att häva faderskapet ifrån min man och registrera den riktiga pappan till barnet?
Christopher Escalante |Hej! Tack för din fråga.Huvudregeln är att mannen i äktenskapet anses som barnets far om modern är gift vilket framgår av föräldrabalken 1 kap. 1§. Ett undantag från denna huvudregel ges i 2§ där det framgår att mannen i äktenskapet ej ska anses vara fader till barnet ifall: ''(1) det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre.'' Eftersom det framgår av din fråga att barnet är avlat av en annan man som du träffat innan så torde 2§ vara tillämplig. Det finns också möjlighet enligt 2§ andra stycket att din man godkänner en skriftlig bekräftelse av faderskapet från den andra mannen. Detta kräver dock att formkraven enligt 4§ följs vilket bland annat innebär att bekfräftelsen sker skriftligen, bevittnas av två personer och godkänns av dig och socialnämnden. Det kräver även att den andre mannen frivilligt ''tar på sig'' faderskapet. I den mån detta inte görs frivilligt så kan rätten enligt 2§ förklara mannen i äktenskapet ej fader och enligt 5§ istället fastställa faderskap för den andre mannen. Vänligen,

Undersökningsplikt

2014-08-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Sålde en bostadsrätt 40 kvm i April 2014 och hade delat av köket på hälften så att jag gjorde en minitvå med ett sovrum av det istället för en etta. Köparen har nu kontaktat mig om att han fått anmärkning efter en OVK-kontroll (ventilation) att det saknas ventilation i sovrum och vardagsrum. Vardagsrummet renoverades aldrig så den förstår jag inte. Sotaren ska nu sätta in ventiler.Så frågan är om köparen har någon rätt att kräva mig på ersättning?
Abraham Zeito |Hej och tack för din fråga!Vid köp av fastigheter så gäller jordabalkens regler (JB), närmare bestämt 4 kap JB. Det finns vissa möjligheter för en köpare att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen kan dessutom även ha rätt till ersättning för skada om felet eller försummelsen beror på dig som säljare eller om fastigheten vid köpet avvek från vad du som säljare får anses ha utfäst.Däremot så kan inte en köpare som fel åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheter vid köpet. Dvs. köparen har en undersökningsplikt som han måste uppfylla. Köparen får inte heller åberopa fel om han inte lämnar dig som säljare meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Vilket han verkar ha gjort vad jag förstår på din fråga. Då återstår även att köparen får åberopa att fastigheten är felaktig om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.Utifrån uppgifterna och förutsättningarna i din fråga så ser jag inte att fallet skulle vara så. Hoppas att ovanstående svar besvarade din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor och funderingar.(Aktuella lagrum är 4 kap 19-19a §§ JB)Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

kostnad för bodelningsförrättare

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Om ena parten i ett samboförhållande begär bodelningsförrättare av tingsrätt vid separation, betalar hon då själv denna kostnad eller måste f.d sambon även betala
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Ni båda är, trots att endast ena parten begär bodelning, i slutändan solidariskt ansvariga för kostnaderna som detta medför.Med vänlig hälsning,