Att köpa, få eller ärva en bostadsrätt i skatterättslig belysning

2014-12-18 i Arvsskatt
FRÅGA |Min pappa äger en bostadsrätt som jag som är enda barnet så småningom ska få ärva. Kommer jag få betala massor med arvsskatt på denna? hade det varit bättre om han hade sålt bostadsrätten till mig innan hans bortgång? Skulle jag kunna äga halva bostadsrätten? Vad blir skattemässigt fördelaktigast för mig? Måste man sälja en bostadsrätt till marknadsvärde? Tacksam för svar
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Den svenska beskattningen regleras i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Medlemskap i bostadsrättsföreningar och hur det förhåller sig till ägandet av bostadsrätter regleras i Bostadsrättslagen (BrL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:6141. ArvsskattArvsskatten är avskaffad i Sverige IL 8:2, alltså kommer du i nuläget inte att behöva skatta för det som du ärver efter din far. Du bör dock tänka på att det är den lagstiftning som är aktuell när du skall ärva din far som reglerar ditt arv. Skulle arvsskatten vara återinförd då blir du skatteskyldig för arvet av bostadsrätten. När du ärver bostadsrätten så tar du över din pappas omkostnadsbelopp IL 44:21, vilket är bland annat den summan som han betalade för bostadsrätten IL 44:14. Denna summa drar du av från det som köparen betalar om du säljer den. Summan som blir över skattar du för IL 44:13 & 14.2. Försäljningen av bostadsrättenOm försäljningen sker till marknadsvärdet så är det inte fråga om gåva och din far måste då skatta för försäljningen som vanligt i inkomstslaget kapital IL 42:1. Skulle försäljningen ske till en summa under marknadsvärdet – för att han vill ge dig mellanskillnaden som gåva - är delen mellan det du betalar och marknadsvärdet fortfarande skattefritt för dig, då gåvor är skattebefriade IL 8:2. Din far skulle dock behöva skatta för den summan som du betalar för bostadsrätten i inkomstslaget kapital IL 42:1. Omkostnadsbeloppet blir här bland annat dels den summan som du betalar för bostadsrätten och dels en del av den summan som din far betalade för bostadsrätten IL 44:14 & 21.3. Att äga hälftenGällande möjligheten att äga hälften av bostadsrätten så är det upp till bostadsrättsföreningen att godkänna eller inte godkänna dig som medlem BrL 2:6 – du får titta i stadgan, där det hela kan vara reglerat, eller kontakta styrelsen. Skulle du inte bli godkänd som medlem är överlåtelsen inte giltig BrL 6:5.4. SlutsatserFör dig är de skattemässiga konsekvenserna nästan de samma. Du kommer inte att tvingas betala någon skatt när du ärver, får eller köper bostadsrätten – det skall du göra när du sedan säljer den. Då kan mängden skatt som skall betalas variera lite beroende på vilket omkostnadsbelopp som du har, vilket i sin tur delvis beror på hur stor del av din pappas omkostnadsbelopp som du ärvt. Att tänka på är dock att din far måste betala skatt i inkomstslaget kapital om han säljer bostadsrätten till dig. För att undvika detta bör du kanske därför vänta på arvet, eller få bostadsrätten i gåva.Gällande att äga hälften av bostadsrätten är det upp till bostadsrättsföreningen att besluta om de godkänner dig som medlem eller inte. Detta avgör sedan om er transaktion står sig.Bästa hälsningar

Bevittnande av testamente

2014-12-18 i Testamente
FRÅGA |HejFår ens barnbarns sambos mamma bevittna ett testamente?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.I 10 kap. 4§ ärvdabalken (ÄB) återfinns reglerna om vittnen vid testamente. Av första stycket föreskrivs att vittnet inte får:(1) vara under 15 år.(2) till följd psykisk störning sakna insikt om testamentets betydelse.(3) vara make eller sambo med testator.(4) vara syskon med testator(5) inte stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn.Av andra stycket följer att vittnet inte får:(1) bevittna ett testamente till honom eller henne själv.(2) bevittna ett testamente till dennes maka eller sambo.(3) bevittna ett testamente till någon i sådant släktskap eller svågerlag till honom eller henne som avses återges ovan.(4) Även de som är förmyndare, god man och förvaltare för någon får inte bevittna vid ett testamente som förordnas för dem, samt de som sitter i styrelse för bolag och andra liknande organisationer får inte vara vittnen i ett förordnande till den juridiska personen som de företräder.Eftersom ett barnbarns sambos mamma inte faller in under någon av kategorierna ovan (under förutsättning att testamentet inte ska förordnas till denne) så föreligger det således inga hinder för att denne bevittnar testamentet. Detta är således givetvis även under förutsättning att det är du såsom far/morförälder till barnbarnet som avser testamentera. Vänligen,

Faderskap efter arvskifte

2014-12-18 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Min pappa blev dömd av rätten, att vara far till en tjej som är någon månad äldre än mig. Detta är 26 år sedan, inget dna test togs och han dömdes för att moderns verkade mer trovärdig. Min pappa dog för 4 år sedan, min fråga är då var vi kan vända oss för att ta ett dna test? Tjejen vill inte gå med på att beställa hem ett test utan kräver att det ska göras professionellt. Sedan undrar jag vad som händer om hon inte är min fars dotter. Hon fick ju ärva och min pappa betala underhåll i 18 år.
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Var det är bäst att vända sig för att ta ett dna-test är tyvärr svårt för mig att svara på, men du kan testa att vända dig till en vårdcentral och höra om de har möjlighet att hjälpa dig. Vad gäller arvet så har en liknande situation prövats av av högsta domstolen. Fallet gällde ett arvskifte efter en man som fått fyra barn inom äktenskapet. Enligt 1 kap 1 § presumerades han vara fader till barnen efter som de föddes inom äktenskapet. En av döttrarna misstänkte dock några år efter arvskiftet att hon inte var dotter till mannen varefter det i en dom slogs fast att hon var dotter till en annan man. Syskonen väckte talan och yrkade att det tidigare arvskiftet skulle förklaras ogiltigt och att hon skulle betala tillbaka det hon erhållit i arv. Högsta domstolen slog fast att arvskiftet skull stå fast och att dottern inte skulle behöva betala tillbaka arvet. HD anförde bl.a. att det skulle leda till stor rättsosäkerhet om arvskiften grundade på faderskapspresumtion skulle förklaras ogiltiga p.g.a. senare tillkomna omständigheter. Det skulle även kunna leda till att ett arvskifte förklaras ogiltigt efter lång tid, kanske när arvet redan konsumerats. Det skulle också kunna leda till att barn som tagit arv genom faderskapspresumtion får mindre intresse av att kartlägga sitt ursprung. Rättsfallet finner du här:  https://lagen.nu/dom/nja/1997s645. Detta rättsfall gällde dock arv efter faderskapspresumtion. I ditt fall har faderskapet slagits fast genom en dom. Det är då oklart om rättsfallet har samma betydelse. Vänligen

Avbryta en provanställning

2014-12-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är provanställd på en läkarmottagning. Jag har nu blivit erbjuden ett nytt jobb som jag sökt. Jag trodde att jag hade 2 veckors uppsägning eller max en månad. Fick idag reda på av min chef att det är inskrivet i mitt anställningsavtal att jag har 3 månaders uppsägning, lite långt för en provanställning kan man tycka. Kan jag på något sätt komma runt detta?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Anställningsavtal får avse en tidsbegränsad provanställning enligt 6 § lag om anställningsskydd (LAS). En provanställning får enligt samma paragraf avbrytas före prövotidens utgång, såvida inget annat har avtalats. För en arbetsgivare som vill att provanställningen ska upphöra innan prövotidens utgång gäller att denne ska meddela sin arbetstagare om detta minst två veckor i förväg enligt 31 § lag om anställningsskydd (LAS).Nu verkar det dock som att ni har avtalat om något annat i och med att det står i ditt anställningsavtal att uppsägningstiden är tre månader. Detta avtal ska då ges företräde och vara det som är gällande mellan er, särskilt om det har undertecknats av er båda. Man kan tycka att uppsägningstiden är lång med tanke på att det är en provanställning, men denna uppsägningstid är även ett skydd för dig om ifall att din arbetsgivare skulle vilja avbryta provanställningen tidigare. Av den information som du ger så är din uppsägningstid med andra ord tre månader, och det enda som jag ser som du kan göra är att försöka prata med din arbetsgivare och komma fram till ett nytt avtal. Med vänliga hälsningar

Få ut uppgifter i ärende om kontaktförbud

2014-12-18 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, jag undrar om en åklagare kan bestämma på vilket sätt jag kan få ta del av anklagelser, utredning. Mitt ex har sökr om kontaktförbud och jag vill ta del av anklagelserna skriftligt, men polisen säger att jag ska ta del av det muntligt och att åklagaren har beslutat så. Själv argumenterde emot och anförde att jag dels inte har tid att sitta i telefon i en timme (då jag jobbar), dels att jag inte kan på ett tillfredsställande sätt tilgodogöra mig materialet och vill därför antingen få materialet skickat till mig eller inställa mig hos polisen och ta del av handlingar i samband med förhör. Polisen vägrar dock mig detta med hänvisning till att åklagaren har beslutat att det skulle ske muntligt. Kan de verkligen göra så?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!För det första gäller åtminstone att så snart beslutet är fattat kommer du att informeras. Beslutet kommer då att skickas till dig i skriftlig form, och bland annat skälen för beslutet kommer att stå med. Det finns då också möjlighet till överklagande.Det är dock så att du även under handläggningen har rätt att ta del av "vad som tillförts målet", så länge det inte råder sekretess. Detta kräver naturligtvis mycket starka skäl eftersom beslutet är så ingripande mot dig. Även om sekretess råder för några uppgifter, har du rätt att få veta övrigt. Mycket viktigt i detta fall är följande paragraf från lagen om kontakförbud (se https://lagen.nu/1988:688)"11 § Innan frågan om kontaktförbud prövas ska den mot vilken förbudet avses gälla och den som förbudet avses skydda underrättas om uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och ges tillfälle att yttra sig över dem.[...]Åklagaren bestämmer hur underrättelse enligt första stycket ska ske. Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2011:487)."Enligt andra stycket bestämmer åklagaren hur underrättelse skall ske, vilket tyvärr innebär att du inte har någon given rätt att få informationen i skriftlig form. Som sagt kommer du dock att få detta i och med beslutet.Lycka till, och hoppas att svaret var till någon hjälp!Hälsningar,

Underskrift när exmake vill överlåta fastighet

2014-12-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Fick idag ett samtal från den man jag skilde mig ifrån för 12 år sedan som jag inte riktigt förstår. Han ska överlåta en fastighet till sin äldste son som uppenbart köptes under vårt äktenskap, han behöver min underskrift för att kunna göra detta. Han var också noga med att tala om att jag inte kunde få ut något av det eftersom 15 år passerat sen det köptes. Min fråga är varför han behöver min underskrift, bodelningen gjordes i samband med separationen 2002 och jag har ingen kännedom om ovan nämnda fastighet.
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I Äktenskapsbalken 7 kap 5 § finns vissa regler om rådighetsinskränkningar, som innebär att en make inte utan den andre makens samtycke får avhända sig fast egendom under vissa förutsättningar. För att säkerställa att maken inte gör detta utan makens samtycke finns vissa regler i Jordabalken. När en fastighet överlåts måste den nya ägaren ansöka om lagfart. Lagfartsansökan ska dock lämnas vilande om överlåtaren är gift och förvärvet enligt Äktenskapsbalken är beroende av den andre makens samtycke. Bestämmelsen om vilandeförklaring har trots ordalydelsen "är gift" ansetts tillämplig även när makarna inte längre är gifta, om fastigheten är giftorättsgods men bodelning inte gjorts på fastigheten. Om fastigheten köptes under ert äktenskap och inte gjorts till enskild egendom är den giftorättsgods och ska ingå i bodelning. Om du inte känner igen fastigheten har den troligtvis inte ingått i er bodelning och det är därför din exmake nu behöver ditt samtycke för att överlåta den till sin son. Ett rättsfall som beskriver situationen är NJA 2009 s. 747 som du finner här: https://lagen.nu/dom/nja/2009s747. Rättsfallet gällde ansökan om inteckning men samma bör gälla för ansökan om lagfart. Vänligen

Olaga hot alt. ofredande

2014-12-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min granne hoppar på mig i trapphuset med verbala tillmälen. Jag har två gånger gjort polisanmälan då jag blivit fysiskt hotad av hennes man och hon själv sagt " jag svarar inte för mina handlingar". Saken är den att detta sker helt oprovocerat från min sida. Jag har förhållit mig passiv vid alla tillfällen och inte gått i svaromål. Hon har även verbalt attackerat min man vid ett flertal tillfällen. Hon har via hyresvärden fått klagomål då hon inte kan sköta sin rökning på ett bra sätt. Detta tror jag är orsaken till påhoppen. Vad har jag för rätt? Vänligen Sara
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Beroende på vad de har sagt skulle det eventuellt kunna falla in under brottet olaga hot, se 4 kap. 5 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. För att denna bestämmelse skall kunna aktualiseras krävs att uttalandena från personerna i fråga på något sätt frambringat en "allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Om Du uppfattat mannens hotelser som allvarliga och om Du har känt, eller fortfarande känner, en rädsla för hotelsernas realiserande, så är detta absolut att ta på allvar.  Eventuellt skulle detta även kunna betraktas som ett ofredande, se 4 kap. 7 § brottsbalken. Min rekommendation är då att Du bör göra ännu en polisanmälan! Vidare tycker jag att Du bör tala med din hyresvärd angående detta. Berätta att det är ett återkommande problem och att Du känner ett obehag över hela situationen. Det kanske finns fler personer som har blivit utsatta för samma sak.Hoppas svaret var dig till hjälp! Om Du har några fler funderingar får Du gärna återkomma. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.se.Med vänlig hälsning, 

Skoluppgift

2014-12-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! jag är studerande och har en fördjupningsuppgift om hur en dom ser ut. Min fråga är hur är ordning följer en dom från Högsta domstolen och vid en dom från hovrätten. Vad skriver man först och så vidare. Jag vet hur ordningen i en tingsdagsrätts är och jag vill se skillnaden.
Tom Sundin |Hej, Lawline har som policy att inte svara på frågor som har med skolarbeten att göra. Jag hoppas att du finner svaret på din fråga på annat håll.Lycka till!