Resa med permanent uppehållstillstånd

2015-08-02 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hur lång tid får jag vara i mitt hemlandet utan att förlora mitt PUT
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline.Ett permanent upphållstillstånd kan återkallas enligt regler i utlänningslagen (2005:716).Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas av Migrationsverket om en utlänning inte längre är bosatt i Sverige, se 7 kap. 7 § i utlänningslagen. Du kan vara borta från Sverige i upp till ett år och behålla ditt uppehållstillstånd. Om du är borta längre eller vill bosätta dig i ett annat land kan ditt uppehållstillstånd återkallas. Om du gör en anmälan om att få behålla ditt permanenta uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till två år. Din anmälan ska ha kommit till Migrationsverket senast en vecka innan du flyttar till ett annat land. Om du inte bosätter dig i Sverige igen efter två år kan ditt uppehållstillstånd återkallas, se närmare här.Med vänliga hälsningar

Crowdfunding (gräsrotsfinansiering) och gåvoskatt

2015-08-01 i Gåva
FRÅGA |Hej - Jag ska gå rakt på sak. Då jag har ganska låga skulder men hittar ej jobb så ska jag försöka vända mig till s.k. "crowdfunding" för att se om folk är villiga att donera pengar till mig för att kunna betala mina skulder så jag inte drunknar i dem längre, samt inte sitter så förbaskat fast. Min fråga är: Blir detta skattepliktigt då det tekniskt sett är en gåva?
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag uppfattar din situation har du skulder som du inte kan betala av. Du vill åtgärda detta genom att starta crowdfunding (gräsrotsfinansiering). Om din tanke är att personer som väljer att delta i denna finansiering en gång i framtiden ska betala tillbaka pengar till dig rör det sig inte om en gåva. Om tanken är att personer inte ska få några pengar eller någon annan sorts prestation tillbaka, rör det sig om en gåva. I den första situationen rör det sig om ett lån och då påverkas inte din förmögenhetssituation och du kan inte bli skattepliktig. I den andra situationen då det rör sig om gåva uppstår inte heller någon skatteplikt då det inte finns någon gåvoskatt i Sverige.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Makes och särkullsbarns arvsrätt

2015-08-01 i Make
FRÅGA |Min make har avlidet,finns 3 särkullebarn.inga gemensamma,vi stod för lagfarten båda 2 50-50. har jag ingen arvsrätt efter maken? bara mitt giftorättsgods. bouppteckning är klar,det blev samma summa giftorättsgods på båda 2
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Frågor om arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB), se här. Som huvudregel gäller att den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn osv. i rakt nedstigande led) ärver hela den avlidnes egendom, se 2 kap 1 §. När den avlidne är gift ärver dennes make/maka dock oftast med försteg, dvs. barnen får inte ut sin andel av boet förrän också den andra föräldern avlider. De får då ut både mammans och pappans del. Detta regleras i 3 kap 1 § 1 meningen.Det finns dock ett viktigt undantag från när du som efterlevande maka inte ärver med försteg, och det är som i din situation då den döde efterlämnar särkullsbarn. Dessa har - om de inte avstår sin rätt och väntar - rätt att kräva ut sin del efter den först avlidne på en gång, och behöver inte vänta tills också makan dör. Detta enligt 3 kap 1 § 2 meningen.I ditt fall ärver du alltså inget efter din make, utan får enbart behålla ditt giftorättsgods (så länge hans särkullsbarn inte avstår sitt arv enligt 3 kap 9 § och väntar tills också du går bort). Om ingen av er har någon enskild egendom är all er egendom giftorättsgods. Detta delas upp så sätt att du får behålla ½ och din makes särkullsbarn får ½ att dela lika på.Med Vänliga Hälsningar

När är en gåva av bostadsrätt giltig?

2015-08-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Min särbo har givit mig 25% andel av sin bostadsrätt till mig i gåva. Detta har han skrivit i ett handskrivet brev. Brevet har överlåtits till mig inför mina föräldrar. Detta för ca 2 år sedan.Jag har sedan dess velat upprätta ett Gåvobrev som verifierar samt bli inskriven i kontraktet på bostadsrätten som delägare. Detta har han inte velat. Han har därefter backat och sagt att han inte är beredd att ge mig min andel. Han kan kanske ev ge mig min andel om några år, oklart hur många, och då ska först skatt o lån räknas av.Jag godtar inte detta utan vill faktiskt ha min "gåva", 25% av värdet på bostadsrätten utan avdrag givetvis. Det har gått så långt att jag vill separera och därmed bli utköpt. Hur går jag tillväga, hur framför jag mitt krav. Vill verkligen helst slippa stämma.Med vänlig hälsning Christina Björklund
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Den viktigaste frågan är om det handskrivna brev du har fått kan räknas som gåvobrev. Att det inte är "formellt" upprättat gör faktiskt ingenting, utan det är i princip innehållet som räknas samt att man kan utläsa gåvoavsikten. Enligt 6 kap. 4 § Bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991:614#K6) krävs det att gåvobrevet är skriftligt, underskrivet av både givaren och mottagaren samt att det finns uppgift om vilken lägenhet som avses samt pris (vilket i detta fall är 0 kr).Utom allt detta har det dock även fastslagits i praxis (domen heter NJA 1993 s. 560) att gåva av bostadsrätt är fullbordad i förhållande till givaren först då föreningen har underrättats om överlåtelsen. Detta torde dock inte vara ett problem om det brev du har fått är giltigt såsom gåvobrev; ett löfte om gåva genom gåvobrev blir nämligen i princip bindande mellan givaren och mottagaren (1 § Gåvolagen, https://lagen.nu/1936:83). Du bör i så fall som antytt höra av dig till bostadsrättsföreningen!Så långt teorin. Om du har rätten på din sida, bör du dock informera din särbo om detta. Förhoppningsvis protesterar han inte när han får veta hur det ligger till. I sista hand finns det naturligtvis stämning att tillgå om gåvobrevet är giltigt, och jag skulle tro att din särbo gärna skulle undvika en sådan utgång. Det blir ju väldigt dyrt främst för den som "förlorar" målet!Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Uppsägning och avhysning, andrahandsuthyrning

2015-08-02 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har hyrt ut min lägenhet i andrahand under en period. Sedan en månad tillbaka är andrahandshyresgästen uppsagd och ska enligt kontraktet flytta senast den 30 september. Jag har fått information om att Kronofogden kan avhysa någon om min andrahandsgäst vägrar flytta när kontraktet gått ut. Stämmer detta? Varför måste Socialstyrelsen meddelas om ett sådant beslut? Kan det beslutas om att andrahandshyresgästen får bo kvar, mot min vilja?
Daniel Scharff |Tack för din fråga.UppsägningDen s.k. hyreslagen gäller hyreslägenheter, se Jordabalken kap. 12 (JB). Jag vill ta upp några regler kring uppsägning i svaret på din fråga. 12 kap. 8 § JB säger att en uppsägning från hyresvärden ska vara skriftlig.Enligt 12 kap. 8 § JB gäller en ansökan hos domstol med yrkande att hyresförhållandet skall upphöra eller att hyresgäst skall avhysas som uppsägning. Detsamma gäller en ansökan enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning om att hyresgäst skall avhysas. Mycket riktigt kan du alltså ansöka om avhysning hos Kronofogden, se närmare här. Det kan hända att hyresgästen bestrider förläggandet om avhysning, då måste saken prövas i domstol. Det kan ta några månader i det fallet, annars verkställs avhysningen inom några veckor. Utebliven betalning, störningar eller vanlig uppsägningJag vet inte skälet bakom uppsägningen i ditt fall. Om uppsägningen sker utan uppsägningstid p.g.a. utebliven betalning bör du titta på 12 kap. 44 § JB. Paragrafen säger att socialnämnden i kommunen ska informeras om uppsägningen sker p.g.a. utebliven betalning. Betalar hyresgästen eller socialnämnden hyran inom tre veckor och två dagar från det att de fått meddelandet får hyresgästen bo kvar. Vägrar hyresgästen flytta trots fortsatt utebliven betalning kan du begära avhysning enligt ovan.Säger du upp hyresavtalet utan uppsägningstid med anledning av störningar ska socialnämnden informeras innan du överhuvudtaget kan säga upp avtalet, se 12 kap. 25 § JB. Vägrar hyresgästen flytta efter att du uppfylllt dessa villkor kan du begära avhysning enligt ovan.Om hyresgästen sagts upp enligt vanliga regler, då uppsägningstiden normalt är 3 månader, se 12 kap. 4 § JB, gäller annat. Om hyresförhållandet varat mer än två år krävs ytterligare åtgärder innan du kan begära avhysning, bland annat hänskjutande av tvisten till hyresnämnden. I annat fall kan du direkt begära avhysning enligt ovan om hyresgästen inte flyttar.Ny lag vid uthyrning av bostadsrätterJag vill sist uppmärksamma på att en ny lag om uthyrning av bostadsrätter gäller för kontrakt som skrivits efter 1 januari 2013. Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad gäller upplåtelser i bostadsrätt som sker utanför näringsverksamhet. För hyresvärden gäller dock även här en uppsägningstid på tre månader, därefter kan avhysning bli aktuellt om hyresgästen inte flyttar, se 3 §.Området är inte helt lätt att förstå, hoppas det är något klarare nu i vart fall.Med vänliga hälsningar

Följder vid felaktigt avskedande

2015-08-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående anställningsavtal. Blev anställd som vårdbiträde inom vården, men när jag skulle börja fick jag aldrig de. Något falskt ryckte kom fram att jag kände någon som var "kriminell eller dåligt umgänge", något jag inte gör. Kontraktet var på skrivet på och klart, skrev på för hela sommaren fram till december att jag skulle få jobba. Tänkte inte mer på de utan gick till en annan avdelning om hopp att jobba där istället. Men efter jag jobbat där nu i 2månader kommer samma ryckte fram efter hon pratat med chefen från förra avdelningen. Går det att få någon ersättning för missat jobb, avtalsbrott eller liknande.Mvh
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Regler om anställning finner du främst i Lagen om Anställningsskydd, LAS, se här.I din situation föreligger ett påskrivet och giltigt anställningsavtal. Du har fått en visstidsanställning då det finns en avtalad sluttid för anställningen (december). Det enda sättet för arbetsgivaren att med omedelbar verkan avbryta en tidsbegränsad anställning är att avskeda den anställda.Avskedande får enligt LAS 18 § ske endast om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Du skriver att anledningen till att du inte fått fortsätta din anställning är att det gått falska rykten om din umgängeskrets. Detta kan med stöd av den utbredda rättspraxis som finns på området omöjligt vara att räkna som ett grovt åsidosättande av dina skyldigheter. Enda gångerna avskedande kan vara aktuellt är då den anställde begått ett så grovt kontraktsbrott att det inte skulle ha godtagits i något kontraktsförhållande, t.ex. stöld från arbetsgivare eller vårdtagare eller att den anställde grovt och upprepande gånger har misskött sina arbetsuppgifter. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att detta åsidosättande har skett.Att stödja sig på ett osäkert rykte, som dessutom inte handlar om dig som person utan ditt umgänge, lär inte räcka långt.Eftersom arbetsgivaren inte ens skulle ha kunnat säga upp dig som anställd då du har en tidsbestämd anställning, kan du enligt 35 § LAS ogiltigförklara avskedandet. Du måste dock underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter avskedandet (alternativt en månad efter att anställningen upphörde om du inte fått någon besvärshänvisning av arbetsgivaren), 40 § LAS. Om Arbetsdomstolen bifaller ogiltighetstalan, fortlöper anställningen så som avtalat från början. Domstolen kan även, på yrkande av arbetstagaren, besluta att anställningen ska bestå under tvistens pågående, dvs. du får fortsätta jobba kvar trots att aveskedandet ännu inte hunnit ogiltigförklaras.Du har även rätt till ekonomiskt skadestånd för den eventuella förlust av lön som du skulle haft rätt till om anställningen fortlöpt som avtalat. Du har även rätt till ett ideellt skadestånd, som ska utgöra ersättning för den kränkning du utsatts för genom att bli felaktigt avskedad. Storleken på detta skadestånd får bedömas från fall till fall, men har i praxis angående felaktigt avskedande uppgått till runt 100 000 kronor.Viktigt att påpeka är slutligen att preskriptionstiden för anspråk om skadestånd är fyra månader, se 41 § LAS. För att du ska kunna väcka talan om skadestånd måste du alltså underrätta arbetsgivaren om detta inom fyra månader från dess att avskedandet skedde (alternativt från dess att anställningen upphörde, om arbetstagaren inte fått något skriftligt besked om avskedande.)Lycka till framöver!Med Vänliga Hälsningar

Förfallodatum

2015-08-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Finns det någon lag som bestämmer hur många förfallodagar ska man ha?
Alfred Brandt |Hejsan! Det finns ingen lag som avgör hur lång förfallotid en faktura ska ha. Det är säljaren som avgör hur lång tid köparen har på sig att betala fakturan om inga andra avtalsvillkor finns att tillgå. I fråga om ett förhållande mellan konsument och näringsidkare talar konsumentköplagens 36§ dock om för oss att förfallotiden inte får vara utsatt innan varan hålls köparen till handa, https://lagen.nu/1990:932. Gällande köp mellan privatpersoner samt mellan näringsidkare återfinns en snarlik bestämmelse i köplagens 49§, https://lagen.nu/1990:931. Hoppas DU känner att din fråga är besvarad och tack för att du vänder dig till Lawline! Vänligen,

Vad utgör enskild egendom och kan man i övrigt påverka vad som ingår i bodelningen?

2015-08-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man äger en bostadsrätt gemensamt. I köpekontraktet står att jag äger 2/3 av lägenheten. När vi köpte lägenheten gick jag in med mycket mer pengar än honom (pengar som var mina genom försäljning av tidigare bostadsrätt). Nu vill han skiljas. Vi har inte skrivit några äktenskapsförord om dessa pengar. Jag vill naturligtvis behålla de pengar jag gick in med vid en separation. Räknas det som enskild egendom? Och vad kan jag göra för att få behålla min del av pengarna?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Allt som inte är enskild egendom ingår som du nog vet i bodelningen vid äktenskapsskillnad. Vad som är enskild egendom och vad som inte är det framgår i 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). I princip krävs det att man antingen har ett äktenskapsförord, att man har ärvt eller fått egendomen med ett sådant villkor från givaren eller att det har "trätt istället för" sådan egendom (t.ex. pengarna man får när man säljer en bil som utgör enskild egendom). Utöver det är det ingenting som räknas som enskild egendom.Eftersom pengarna du har gått in med inte räknas som enskild egendom, finns det tyvärr inte mycket att göra åt situationen såvida inte din man gå med på en fördelning enligt vad du vill. Det behöver dock inte vara helt "kört" beroende på situationen i övrigt. Bodelningen sker ju (enligt bestämmelser främst i 11 kap. Äktenskapsbalken) på så sätt att ens egendom (som inte är enskild egendom) läggs ihop, och att man från detta drar de skulder man har. Efter detta läggs båda makars "nettoresultat" ihop och man delar på det. Konstigt nog skulle man alltså kunna få en större andel av giftorättsgodset genom att ha större skulder. Kanske kan resultatet ändå bli på så sätt att du får behålla åtminstone det mesta?Att jämka bodelningen enligt 12 kap. 1 § - när man gör detta justerar man vilken andel respektive make får av giftorättsgodset från 50 % till något annat - kommer nog tyvärr inte på fråga här om det inte skulle vara så att ni exempelvis har varit gifta en mycket, mycket kort tid och du har bidragit med överlägset mest egendom.Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,