Tilläggsbouppteckning

2015-06-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej.Det har framkommit uppgifter om att en anhörig som avled för >2 år sedan, ska ha tillgångar utomlands. Dessa finns ej medtagna vid bouppteckningen som gjordes för < 2 år sedan.Det har även upptäckts att felaktigt datum uppgivits för tillfället för bouppteckning. Uppfattar på tidigare ställd fråga att anmärkning skall göras 1 månad efter det att bouppteckningen upprättades. Det dröjde >1 månad innan undertecknad fick en kopia på bouppteckningen, så detta förfarande med anmärkningar inom en månad var därmed inte möjlig.Vad gäller här, och vad bör/kan göras?Att återvända med ärendet till den advokat som hade uppdraget med bouppteckningen är uteslutet.Tacksam för snaraste svar.
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Att det i efterhand framkommit att den avlidne har tillgångar utomlands är grund för upprättande av en tilläggsbouppteckning enligt 20 kap. 10 § ärvdabalken. En tilläggsbouppteckning innehållande de nya tillgångarna ska förrättas inom en månad efter att tillgångarna uppdagades och samma bestämmelser gäller som för en vanlig bouppteckning. Det innebär att en ny förrättning ska hållas med ny kallelse, nytt intygande av bouppgivare och två förrättningsmän o.s.v. De uppgifter som ska antecknas i tilläggsbouppteckningen är de uppgifter som visar att förrättningen gått till på rätt sätt samt tillägget. I övrigt kan man hänvisa till uppgifterna i den tidigare bouppteckningen. Även om det förflutit längre tid än en månad från den tidpunkt som tillgångarna upptäcktes ska en tilläggsbouppteckning upprättas. Tilläggsbouppteckningen ska lämnas in till Skatteverket senast en månad efter förrättningen. Med vänliga hälsningar

Bodelning när make avlider

2015-06-30 i Make
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller arvet efter vår mor, vi är 5 helsyskon, vår far dog på 60 taletmor gifte om sig, fick en dotter till.Äktenskapsförord skrevs på endast var sin fastighet, att det var deras enskilda egendom, inte på något annat.Mor dog 2013, hennes nuvarande man avsade sig sin arvsrätt vi syskon + gemensamma dottern, fick dela på mammas bankmedel ca 400 000 kr, han hade ca 1 200 000 på sina bankkonton men de förblev orörda, blev det verkligen rätt gjort?När jag läser lagen tycker jag mig förstå att det ska slås ihop först ( eftersom inget äktenskapsförord fanns)400 000 + 1 200 000 = 1 600 000 dela det på 2, han behåller sin del och vi syskon delar på 800 000 kr, Har jag förstått rätt?Kan man göra något nu?Har just fått restskatt efter vår mor (avslutade fonder)Därför känns det lite bittert.
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga,Enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) skall makarnas giftorättsgods ingå i en bodelning. Enligt 11 kap. 1 § ÄktB skall vid en bodelning makarnas andelar i boet beräknas. Enligt 11 kap. 2 § ÄktB avräknas därefter skulder om makarna har det. Enligt 11 kap. 3 § ska makarnas andelar, efter avräkning för skulder, mycket riktigt läggas samman och sedan delas lika. Enligt 12 kap. 2 § ÄktB kan dock efterlevande make, istället för en likadelning, begära att vardera sida ska behålla sin del av giftorättsgodset. Om den efterlevande maken har mer giftorättsgods kan denne alltså välja att begära att som sin andel behålla sitt giftorättsgods istället för att en bodelning med likadelning skall ske. Det är alltså möjligt att din mors man, istället för en bodelning med likadelning, begärde att få behålla sin andel av giftorättsgodset eftersom hans andel var större. Den andel av giftorättsgodset och enskilda egendom som tillhört den avlidne maken fördelas därefter i arv. Vänligen

Gåva eller köp?

2015-06-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, jag och mina tre syskon har fått en sommarstuga i gåva av våra föräldrar. Nu vill vi att jag ska köpa denna för att driva den vidare i släkten. Mina frågor är, 1. är det rimligt att de ger mig sina andelar som gåva och att jag tar lån och ger dem ersättningen i gåva från mig? Är det möjligt och vad blir i så fall skatten. Inköpspris 600.000:- och försäljning 1.200.000:-. Jag ger dem 300.000:- var i gåva. Fråga 2. Vad blir skatten vid ren försäljning för var och en av oss ifall jag köper sommarstugan för 1.200.000:-
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelser av fastigheter finns i inkomstskattelagen (IL) och i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet (StL). Du hittar IL https://lagen.nu/1999:1229 och StL https://lagen.nu/1984:406 . Jag kommer i det följande utgå ifrån att ni vardera fick ¼ av sommarstugan och att de 1.200.000 är marknadsvärdet för hela sommarstugan. Gåva Gåvor är skattefria både för mottagaren IL 8:2 och för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 För att det skall räknas som en gåva måste dina syskon till en början vilja berika dig och de måste ge dig sina delar av sommarstugan frivilligt. Vidare får ersättningen som dina syskon får inte överstiga marknadsvärdet av deras andelar. 75% av 1.200.000 blir 900.000. Så om du ger dina syskon 300.000 var är detta inte under marknadsvärdet och transaktionen är alltså inte att räkna som en gåva. Detta är alltså inte ett möjligt sätt att undgå beskattning – man kommer att se era transaktioner som en enhet och förfarandet kommer att räknas som ett köp. Stämpelskatten fungerar lite annorlunda. Om den ersättningen som du betalar inte understiger 85% av det taxeringsvärde som fastigheten hade året före det år då lagfarten beviljas så måste ni betala stämpelskatt för överlåtelsen 1, 4, 5, 9 & 10 §§ StL. Beskattning vid försäljning Det du gör är alltså att köpa sommarstugan för 900.000. Beskattningen – under förutsättning att det inte finns några andra avdragsgilla kostnader än inköpspriset – bli som följer. Då du och dina syskon fått sommarstugan i gåva av dina föräldrar har ni hamnat i deras skattemässiga situation IL 44:21. Detta innebär att du och dina syskon får göra de avdrag som dina föräldrar skulle få lov att göra om de hade sålt fastigheten. Avdraget som dina syskon kan göra blir 450.000, vilket är 75% av den summa som dina föräldrar betalade för sommarstugan IL 44:13 & 14. Kapitalvinsten skulle alltså bli 900.000 – 450.000 = 450.000 IL 44:13 & 14. De 450.000 skall sedan kvoteras till 22/30 IL 45:33, vilket skulle bli 22/30 * 450.000 = 330.000. De 330.000 kommer sedan beskattas med 30% IL 65:7, vilket resulterar i en skatt om 0,3 * 330.000 = 99.000. Summering Den beskrivna transaktionen är alltså inte att räkna som en gåva utan som ett köp och beskattningen blir som beskrivits ovan.Bästa hälsningar

Vederlagsregeln, särskilt om förkovran av enskild egendom

2015-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och det visade sig nu att mina svärföräldrar gav sommarhuset till min man som enskild egendom. Vi har varit där mycket tillsammans med hans föräldrar så länge vi varit ihop (över 10 år) och hjälp de mycket med underhåll så att våra barn och även svärföräldrarna kunde vistas där på sommaren. Som enskild egendom blir ju sommarhuset enbart min mans tillgång / ansvar. Blir det rättvist att han lägger ner våra spar pengar på renovering av huset och hur mycket ansvar ska jag ta på mig (våra barn vill inte vara där speciellt mycket och det är ett ställe som kräver mycket underhåll och renovering.)
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om makars egendomsförhållanden behandlas i Äktenskapsbalken, som du hittar https://lagen.nu/1987:230. Din make har fått sommarstugan som gåva med villkoret att den ska vara hans enskilda egendom. Därmed är sommarstugan din makes enskilda egendom, ÄktB 7:2. Att sommarhuset är hans enskilda egendom innebär att den undantas från bodelningen som sker vid äktenskapsskillnad eller när någon av makarna avlider, ÄktB 10:1. Frågan om hur mycket ansvar du praktiskt vill ta för skötsel och underhåll av din makes enskilda egendom är inte uttryckligen reglerad i Äktenskapsbalken. Angående de sparpengar din make lägger ner på sommarhuset kan den så kallade vederlagsregeln i ÄktB 11:4 bli aktuell, om ert äktenskap skulle upplösas genom skilsmässa. Den regeln blir aktuell om en make inom tre år före skilsmässan använder sitt giftorättgods (det vill säga sådan egendom som ska ingå i en bodelning) för att öka värdet på sin enskilda egendom, utan att den andra maken har samtyckt till detta. Användningen av giftorättsgodset ska ske i ’inte obetydlig omfattning’. Det innebär en relativ bedömning, och hänsyn ska tas till hur stor del av det totala giftorättsgodset är. Om dessa förutsättningar är uppfyllda sker en slags efterhandskonstruktion, där de pengar din make lagt ner på att öka värdet på sommarhuset ’läggs till’ som en fiktiv summa på hans sida av giftorättsgodset, och du ska därmed inte bli drabbad av att han lagt dessa pengar på att öka värdet av hans enskilda egendom. För att den här regeln ska komma i spel krävs dock som sagt att det sker utan ditt samtycke, att värdet på den enskilda egendomen ökar (det kan alltså inte vara fråga om rena reparationer och underhåll) och att det sker inom tre år före skilsmässan. Jag konstaterar även att du säger att din make använder era sparpengar till sommarhusets underhåll. Jag vill här bara påminna om att makar rår över sin egen egendom även om de är gifta, ÄktB 1:3. Du har därför givetvis ingen skyldighet att använda dina pengar till renovering och underhåll av sommarhuset om du inte vill. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Rätt att tillägna sig övergiven båt

2015-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Idag hittade jag en övergiven båt som låg vid en övergiven stenpir vid skogen. Det var uppenbart att ingen hade använt den på länge, har jag rätt att ta den?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Rätt att tillägna sig ett objekt utan föregående ingående av avtal föreligger endast då objektet saknar ägare. För att så skall anses vara fallet krävs att detta aldrig varit ägt eller att den som ägt det genom realhandlande frånsagt sig varje anspråk på att äga föremålet. Eftersom båtar ej existerar av naturen har de förstås alltid tillhört någon, varför endast sistnämnda fall är av intresse. Skillnad görs därvid mellan sådant som tappats bort respektive övergivits, varav endast övergivna föremål anses sakna ägare. Med detta dock inte sagt att borttappade föremål aldrig kan tillkomma en ny ägare utan föregående överlåtelse. En borttappad sak, vars ägare ägare inte blir känd inom tre månader från det att saken inlämnats hos Polismyndigheten eller ej hämtas inom en månad från det att ägaren informerats om fyndet, tillfaller upphittaren. Sammantaget gäller alltså att övergivna båtar får tillägnas, men att borttappade sådana endast kan övergå till upphittaren efter resultatlös anmälan hos Polismyndigheten. En mer ingående behandling av relevanta straffrättsliga bestämmelser finns att läsa här. Lagen om hittegods finner du här. Vänligen,

Kroppsvisitation och fotografering

2015-06-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Jag är en kille på 17 år som aldrig blivit dömd för något brott eller misstänkt för den delen då jag aldrig blivit inkallad till förhör, lämnat urinprov osv. Det jag dock ständigt råkar ut för är att civilpoliser och ibland uniformerade poliser väljer att gå fram och ställa mig emot vägen därefter visitera mig och ta mina personuppgifter m.m Senast var jag på väg hem ifrån mitt sommarjobb i stan och blev plötsligt tagen i båda armarna av två poliser varpå de förde in mig i ett rum utanför en tunnelbana station där de frågade om jag hade kniv på mig varpå de visiterade mig. De kollade sedan upp mig och anmälde mig kontrollerad via radion vad betyder detta? En annan gång var det att mitt signalementet stämde med ett personrån medan jag var på väg till ICA och då tvingade polisen mig att ställa upp på fotografier från flera vinklar som han tog med sin mobil. Har polisen verkligen rätt att göra såhär? - Hamnade jag i något register? Vad ska jag säga om jag är trött på att bli trakasserad dvs visiterad och lämna uppgifter en gång i månaden, har jag rätt vägra att samtala polisen när de stoppar mig "slumpmässigt" på stan. Av alla gånger jag blivit visiterad har de aldrig funnit någonting och jag känner att mitt förtroende för dem sjunker för varje gång då jag anar att de har med min invandrarbakgrund att göra.Har poliser rätt att bete sig såhär när man inte är misstänkt för någonting har fått dumma förklaringar som "du gick när vi kom","droger är vanligt i din ålder"
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Kroppsvisitation är en undersökning av en persons yttre så som kläder, väskor, etc. En kroppsvisitation får företas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, se 28:11 rättegångsbalken. Kroppsvisitation får utföras på den som skäligen kan misstänkas för brottet, eller på annan om det finns synnerlig anledning att anta att det kan anträffas föremål som har betydelse för utredningen. En polisman får besluta om kroppsvisitation om det är fara i dröjsmål, se 28:13 rättegångsbalken. Fara i dröjsmål kan det t.ex. vara om polismannen misstänker att en person befinner sig på offentlig plats med kniv. Beslut om kroppsvisitation får endast tas om nyttan som visitationen innebär uppväger den olägenhet som det innebär för personen i fråga. Det finns även bestämmelser om kroppsvisitation i 19 § polislagen som säger att en polisman får i anslutning till ett ingripande, kroppsvisitera en person i den utsträckning som det är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att fastställa identifiering. En polisman får även kroppsvisitera för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. Det som antagligen har hänt vid de tillfällen som du nämner i frågan är att polisen har fattat en misstanke emot dig. Vad den misstanken grundar sig i, eller om den är välgrundad, är svårt att veta. Beträffande fotograferingen finns det en bestämmelse i 28:14 rättegångsbalken. Om fotograferingen avser annan än den som är anhållen eller häktad, gäller att fotograferingen måste leda till framgångar i utredningen. Utan att veta säkert så skulle det kanske kunna anses att fotografering av en person för att kunna avfärda personen från en utredning är en sådan vinning som är godtagen. Att de anmäler dig som kontrollerad via en radio innebär gissningsvis att det är en kollega till dem som har fattat misstanke mot dig och bett sina kollegor att visitera dig. I sådana fall har rapporteringen ingen annan innebörd än att de har utfört sitt uppdrag med att visitera dig. Vad gäller frågan om register så hamnar du såvitt jag känner till inte i något register. I Sverige har vi t.ex. ett belastningsregister, men i detta hamnar endast domar och beslut som meddelats, se lag om belastningsregister. Det finns tillfällen då du exempelvis måste legitimera dig inför polisen. T.ex. finns det en bestämmelse i 14 § polislagen som säger att när en polisman påträffar en okänd person, och det finns särskild anledning att anta att personen är efterspanad eller efterlyst, får personen omhändertas för identifiering. Om du tycker att du har blivit felaktigt behandlad av polisen kan du begära överprövning av en specifik händelse hos en åklagare. Begäran ska skickas till eller lämnas hos polisen. Den blankett som ska fyllas ut hittar du på Åklagarmyndighetens hemsida här. Med vänliga hälsningar

Rätt till efterarv

2015-06-30 i Efterarv
FRÅGA |Jag är säkullebarn. Min mor gifte sig med min syster far. Hennes far gick bort för 14 år sedan och min mor har suttit i orubbat bo. Min mer har sedan skrivit testamente till oss att vi ska dela lika och vara vår enskilda egendom. Gäller det eller ska min syster ha mer i arv??
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga,Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) ärver efterlevande make framför gemensamma barn. Gemensamma barn får därför ut arvet efter den först avlidne föräldern när båda föräldrar avlidit. Enligt 3 kap. 2 § ÄB får inte efterlevande make genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar. Om din syster inte utfått sitt fadersarv ska hon alltså utfå detta först. Det som finns kvar efter din syster utfått sitt fadersarv kan sedan delas enligt din mors önskemål. Vänligen

Arbetsgivare som bryter mot arbetsrätten

2015-06-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej , min son jobbar på ett företag i hällvadsholm, chefen hotar min son med indragen lön och semester om han inte kör studenter på lastbilen, till detta hör att företagets lastbil ej är försäkrad eller skattad,företaget har i get kollektivavtal .de betalar sällan ut lön på avtalat datumde betalar aldrig ut övertidsersättning varken i pengar eller ledighetde anställda får inte reda på hur många dagar semester de har eller när de får ut sin semestermin son sa upp sig den 8 april och arbetsgivaren sa att det var 3 månaders uppsägning som gäller, arbetsgivaren hotar med att stämma min son om han avslutar sin anställning och går hem innan dessa månader är över, min har ett nytt jobb att börja på så fort han kan komma ifrånarbetsgivaren i Hällevadsholmvart vänder man sig för att inågon annan ska hamna i samma situation ?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Arbetsgivaren i detta fall har handlat klandervärt och brutit mot flera grundläggande arbetsrättsliga principer. Att din sons arbetsgivare bland annat inte betalar ut lönen i tid är en allvarlig överträdelse av dennes skyldigheter gentemot arbetstagaren. Att det sker ett inte obetydligt dröjsmål med utbetalningen av lönen är en sådan överträdelse som kan föranleda att arbetstagaren har rätt att, med omedelbar verkan, frånträda sin anställning (4 § 3 st. lagen om anställningsskydd). Sålunda finns en möjlighet att lämna anställningen direkt, utan iakttagande av uppsägningstid. Det är lämpligt att arbetstagaren tydligt meddelar arbetsgivaren att denne vill frånträda anställningen omedelbart på grund av att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetstagaren. Arbetsgivaren kan vidare bli skadeståndsskyldig dels för den innestående lönen och dels för den ekonomiska förlust som arbetstagaren gör genom att exempelvis inte direkt hitta en ny anställning. Enligt din beskrivning verkar arbetsgivaren motvillig till att underkasta sig de arbetsrättsliga bestämmelserna. Det finns därför grund för din son att genast lämna sin anställning (utan att han begår ett avtalsbrott). Dock är det rekommendabelt att först vända sig till facket för vidare råd. Vänliga hälsningar,