Distandsköplagen

2015-10-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Gäller distansköplagen vid köp på tradera
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Distansköp regleras i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ("Distansköplagen"). Distansköplagen innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som ingås mellan konsument och näringsidkare, se lagens 2 kap. 1 §. En näringsidkare är i lagens mening en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, se lagens 1 kap. 2 §. Förenklat kan sägas att köparen måste vara en privatperson och säljaren ett företag för att lagen ska bli tillämplig. De två, för konsumenten, främsta fördelarna med lagen är att företagaren är skyldig att före avtalet lämna information till konsumenten om bl.a. produkten, dels att konsumenten har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar.På Tradera säljer både privatpersoner och företag sina produkter och endast om säljaren är ett företag gäller alltså Distansköplagen.

Rättigheter när anställningsavtal saknas

2015-10-03 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, för cirka 2 månader sedan fick jag reda på att jag fått ett jobb som jag hade sökt, nu har jag jobbat i tre veckor och har fortfarande inte fått skriva under något anstänllningsavtal. Har varit på min arbetsgivare att få skriva på flera gånger men det händer inget. Min fråga är då vad jag har för rättigheter och hur får det få till? Med vänliga hälsningar
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga!Ett anställningsavtal är giltigt även om det är muntligt. Det innebär att du i teorin har samma rättigheter som om du skrivit på ett anställningsavtal. Det dock så att du måste kunna bevisa din anställning för att kunna göra dessa rättigheter gällande. Saknas dokumentation om anställningsform, anställningstid, lön, uppsägningstid o.s.v så sitter du i en svår sits bevismässigt om en konflikt uppstår med din arbetsgivare. När du får din första lön så är det något som talar för att du är anställd. All kommunikation du haft med din arbetsgivare är bra att spara på för att styrka att du är anställd.Får du inget anställningsavtal kan det vara så att din arbetsgivare anställt dig svart och därmed inte betalar skatt för dig. Detta kan få skattemässiga konsekvenser för dig senare, dessutom finns det en stor chans att du är oskyddad försäkringsmässigt vid en eventuell arbetsplatsolycka.Bra för dig att veta är att arbetsgivaren senast en månad efter det att du började arbeta skall ha gett dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Du bör upplysa arbetsgivaren om att du har en rätt till denna information och att du vill ha ett anställningsavtal. Får du inte detta bör du kontakta den arbetstagarorganisation din arbetsgivare har avtal med, eller i avsaknad av kollektivavtal den arbetstagarorganisation arbetsgivaren borde ha avtal med.Lycka till!Med vänlig hälsning

Ska köp som underårig gjort gå tillbaka?

2015-10-03 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! En underårig köper en Ipad för två tusen kommer hem och uppvisar sin köp för föräldrar. föräldrar ringer upp till butiken och vill köpet ska gå tillbaka. ska köpet gå och vilka förutsättningar? har butiksinnehavaren rätt att få be tillbaka Ipad?
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!SammanfattningJa, köpet ska gå tillbaka i den mån föräldrarna inte hade samtyckt till att barnet skulle köpa Ipaden. Butiken har i så fall en skyldighet att lämna tillbaka pengarna. Butiken har rätt att få tillbaka Ipaden i den mån den finns kvar. Finns Ipaden inte kvar är det inte säkert att butiken har rätt till någon ersättning alls.UtredningRegler kring underåriga finns i bland annat i Föräldrabalken (FB). Av 9:1 FB framgår att den som är underårig (under 18 år), som huvudregel inte själv får råda över sin egendom eller ingå avtal. Detta innebär i princip att om en underårig ingår ett avtal utan samtycke från sina föräldrar så är avtalet ogiltigt. Eftersom föräldrarna ringer upp butiken och vill att köpet ska gå tillbaka så verkar det som att barnet inte hade samtycke, och är barnets köp är ogiltigt.Av 9:7 FB framgår vidare att om en underårig ingått avtal utan sina föräldrars samtycke så ska avtalet hävas, dvs gå tillbaka. Detta innebär att butiken ska lämna tillbaka de två tusen kronor som Ipaden har kostat och föräldrarna/ barnet som huvudregel ska lämna tillbaka Ipaden.Om Ipaden inte går att lämna tillbaka?Om Ipaden av någon anledning inte kan lämnas tillbaka till butiken, om den är borta, så beror vad som ska hända på vad Ipaden har använts till, se 9:7 st. 1 FB.I den mån Ipaden har ”medfört nytta” till barnet, så ska föräldrarna/ barnet lämna ersättning till butiken för Ipadens värde, alltså max två tusen kronor. Jag är lite osäker på om Ipaden skulle kunna anses ha ”medfört nytta” för ett barn. Möjligtvis skulle det kunna vara så om Ipaden har varit nödvändig för att barnet ska kunna gå i skolan eller göra läxor eller så, men då tror jag att det vanliga är att skolan ser till att barnen har tillgång till datorer eller den teknik som behövs.Om Ipaden inte anses ha ”medfört nytta” till barnet, så behöver föräldrarna/ barnet inte lämna någon ersättning. Om barnet har lurat butiken genom att uttryckligen påstå att barnet är över 18 år gammalt så kan det bli aktuellt att föräldrarna/barnet ska lämna viss ersättning till butiken, men det behöver inte nödvändigtvis motsvara hela kostnaden för Ipaden, se 9:7 st. 2 FB.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Åtalsunderlåtelse, unga lagöverträdare

2015-10-03 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag är fundersam gällande 16 § 17 § 2 st lagen (1964:167). Vad gäller detta? 8 kap 2 § brottsbalken
Martin Amnell |Hej och Tack för att du vänder dig till Lawline!Lag 1964:167 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare handlar om specialregler som gäller när den som är misstänkt för ett brott inte har fyllt 21 år, se 1 §.Av 16 § framgår att om någon begått ett brott innan hen fyllt 18 år så får åklagaren besluta att underlåta åtal. Denna typ av åtalsunderlåtelse kallas för ”straffvarning”. I 16 § påminns också om närliggande regler i rättegångsbalken, som är en annan lag.Att åklagaren beslutar att underlåta åtal och meddela straffvarning innebär att brottet utreds, men det blir inget åtal och det blir ingen rättegång. Brottet antecknas likväl i belastningsregistret.I 17 § framgår sedan vad som krävs för att åklagaren ska kunna underlåta åtal. Av 17 § st. 2 framgår att det är möjligt om det är uppenbart att brottet har skett av okynne eller förhastande. Detta handlar om fall när det är uppenbart att det handlar om en tillfällig gärning och att det räcker att den unge får en varning genom polisens och åklagarens ingripande.8:2 Brottsbalken handlar om brottet snatteri. Såvitt jag förstår är det relativt vanligt att åklagaren beslutar att underlåta åtal när det handlar om snatteri.Jag hoppas att du fått svar på dina funderingar. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Ränta på deposition lämnad till hyresvärd

2015-10-03 i Hyresavtal
FRÅGA |Har till hyresvärd deponerat tremånadshyror tot 26400kr sep 2011.Har jag rätt att få ränta på pengarna?Summan sattes in på dennes bankgiroI sep 2011. Tacksam för svar.MvhJohan Lindgren
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga.I Sverige gäller att du normalt sett inte har rätt att tillgodoräkna dig räntan från den deposition du erlagt till din hyresvärd. Om du skall ha rätt till detta krävs att ni kommit överens om detta vid avtalets ingående. Du har dock alltid rätt att få tillbaka din deposition, får du inte det kan du vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden hjälper dig då att återfå din deposition. Se till att ha sparat kvitto på depositionen.Med vänliga hälsningar

ARBETSRÄTT - ARBETSTIDER, RASTER OCH MÅLTIDER

2015-10-03 i Rast
FRÅGA |Hej Jag jobbar heltid från 10-7 från måndag till fredag så det blir 45h i veckan och min fråga min rast och måltid är inräknad i min lön? Och har jag rättigheten att jobba 4,5 dagar i veckan istället för 5 heldagar? Kommer inte riktigt överäns med min arbetsgivare då han påstår att han har rätt och jag inte ska egentligen jobba 4,5 utan varje dag Mvh kadija
Labiba Daoudi |Hej Kadija,Och tack för Ditt mail. I ditt fall gäller arbetstidslagen 1982:673, vänligen se https://lagen.nu/1982:673. Om jag förstått dig rätt, så undrar du om dina lunchraster, övriga raster samt måltider är inräknade i din lön. Avseende raster är detta reglerat i lag, och specifikt i 15§ 3 st. i arbetstidslagen att en arbetsgivare inte får utföra arbete i mer än 5 timmar i följd. Lagen reglerar inte hur länge rasten ska vara, men den ska inte understiga 30 minuter. Lunchraster, inräknas detta inte in i arbetstiden, vilket betyder att man inte får lön för detta. I vissa fall, kan rasten bytas ut mot måltidsuppehåll, vilket innebär att man under sin rast inte får lämna arbetsplatsen. Detta betyder att det räknas in i arbetstiden och arbetsgivaren har rätt till lön under måltidsuppehållet. I vissa fall får man betalt för lunchraster, men detta ska regleras i kollektivavtalet. Avseende kortare pauser och kaffepauser, exempelvis 5 minuter per timme, är dessa betalda.Frågan avseende måltider, är svårt att förutse. Detta ska regleras i anställningsavtalet eller i kollektivavtalet. Jag hänvisar dig därmed att se Ditt anställningsavtal/kollektivavtal. Övriga funderingar, vänligen se arbetsmiljöverkets hemsida.Arbetstiderna ska vara fastställda i anställningsavtalet, enligt 6§ c i lag (1982:80) om anställningsskydd, vänligen se https://lagen.nu/1982:80. I det fall, din arbetsgivare ändrar sig avseende arbetsveckan (dvs. från 4,5 till 5) ska denne lämna skriftlig information till Dig inom 1 månad, enligt 6§ c punkt 5 och 6§ e i lag (1982:80) om anställningsskydd.Hoppas att du finner svaren vägledande.Med vänliga hälsningar,Labiba Daoudi

Skatta för gåva från icke- EU- medborgare?

2015-10-03 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min farfar som bor i utomlands (Icke EU medborgare) vill skicka en del av sitt pengar han har sparat som gåva till mig. Jag är svensk medborgare och bor här i Sverige. Kommer jag kunna få det gåvan han vill ge till mig? Och kommer jag behöva skatta något av det?Tack på förhand!
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Såvitt jag kan förstå finns det inget allmänt hinder mot att du skulle kunna få en gåva i form av pengar från din farfar.Svenska skatter regleras i bland annat Inkomstskattelagen (IL). Av 8:2 IL framgår att förvärv genom gåva är skattefria. Detta innebär att du inte kommer behöva skatta för gåvan från din farfar i Sverige.Jag vet inte vilka regler som gäller utomlands och jag kan därför inte uttala mig kring vad som gäller för din farfar eller för dig i förhållande till landet där din farfar bor. Där kanske skattesystemet är annorlunda.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Delar jag båda mina föräldrars tillgångar med mina halvsyskon?

2015-10-03 i Arvsordning
FRÅGA |Min pappa har barn sedan ett tidigare förhållande (alltså mina halvsyskon). Hur ser kommer arvet att fördelas i det fall min mamma dör före min pappa? Kommer jag då att få dela både min mammas och pappas tillgångar med mina halvsyskon då min pappa går bort?
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du inte nämner något om testamente så utgår jag från att något sådant inte finns. Jag utgår också från att dina föräldrar är gifta med varandra.Frågor om arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB). Av 2:1 ÄB framgår att närmaste arvingar är den avlidnes barn. Detta innebär att när någon som har barn dör, så är huvudregeln att barnen ärver kvarlåtenskapen. Av 2:1 st. 2 ÄB framgår vidare att barnen som huvudregel ska dela lika på kvarlåtenskapen.Av 3:1 ÄB framgår dock vidare att om den som avlidit var gift, så ska den efterlevande maken ärva den avlidnes tillgångar. Detta innebär att om din mamma dör före din pappa så kommer din pappa att ärva all hennes egendom. Du kommer därför att ärva efter din mamma först när din pappa senare dör. När din pappa senare dör så kommer först en andel som anses ”komma från” din mamma att brytas ut från tillgångarna och tillfalla dig, eftersom du är såvitt jag förstår din mammas enda barn. Hur stor andelen som bryts ut blir beror på hur mycket din pappa fick från din mamma när hon dog. När den andelen är utbruten så kommer det som återstår vara arvet efter din pappa och delas lika mellan din pappas barn.När din pappa går bort så kommer alltså du att ärva från båda dina föräldrar, men dina halvsyskon ärver inte efter din mamma. Du och dina halvsyskon delar endast på din pappas tillgångar.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,