Folkbokföring

2015-04-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |HejHar en fråga om var man skall folkbokföra sig. Skall man folkbokföra sig i sitt fritidshus om man bor där mer än halva året. Har svårt för att tolka lagen om folkbokföringslagen för där står bara anse sig vara bosatt eller kan man vara folkbokförd på en annan ort även om man bor där mindre än halva året.
Josefin Lind |Hej, och tack för din fråga! I folkbokföringslagens 7 § finns huvudregeln angående vart en person ska vara folkbokförd. Där stadgas att en person ska vara folkbokförd på den ort där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. I de fall en person kan anses vara bosatt på fler än en fastighet ska personen anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon sammanlever med sin familj eller om övriga omständigheter pekar på att hemvisten ska vara kopplad till en speciell ort. Övriga omständigheter är till exempel arbetsförhållanden, antalet övernattningar i respektive bostad samt var huvuddelarna av personens ägodelar förvaras. I 8 § stadgas dessutom att om en person under en på förhand bestämd tid, av högst ett år, regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den han eller hon egentligen är folkbokförd på ska någon ändring av folkbokföringsorten inte anmälas. Om jag uppfattat din situation rätt behöver du alltså inte ändra din folkbokföringsort eftersom du inte ämnar att bo i sommarstugan året om. Du har för avsikt att bo på din nuvarande folkbokföringsort resterande månader när du inte bor i sommarstugan, således behöver du inte anmäla om en ny folkbokföringsort. Hoppas svaret gav klarhet i vad som gäller angående folkbokföringslagen och vart man ska folkbokföra sig!Vänliga Hälsningar,

Värdering av vittnes utsaga i jämförelse med målsägandes

2015-04-25 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har haft en rättegång angående misshandel. Det är så att jag av misstag eller olycka knuffade en person så den ramla och slog i pannan och fick ett sår. Jag som är den misstänkte och målsägandet sa på rättegången precis som det hade gått till att det var en knuff som slutade fel. Det var inte meningen att personen skulle komma till skada eller att knuffen var medvetet. Det fanns en vittne som såg händelsen och vi gillar inte varandra. Vittnen berättade en helt annan historia på rättegången att jag hade tagit tag i målsägande och lyft upp och kastat personen på golvet med upsåt. Nåt som inte har hänt, vittnet sa det för att jävlas med mig. Nu till min fråga. Finns det någon möjlighet att tingsrätten väljer att tro på vittnens historia framför mitt och målsägandet.
Christopher Escalante |HejTack för din fråga.Inledande kan sägas att det är omöjligt för mig att svara på hur domstolen tar ställning till värdering av vittnets, din eller målsägandes utsaga. Det är upp till domstolen att självständigt värdera era vittnesmål för att därefter döma i målet. Med detta sagt så torde en grundregel vara att målsägande - som har blivit utsatt för brottet - är den person domstolen normalt fäster störst vikt vid. Varierade omständigheter kan nyansera detta. I den mån starka indikationer finns på att målsägande känner sig hotad eller dylikt av gärningsmannen, då målsägandes berättelse innehåller stora brister, är osammanhängande eller på annat sätt bedöms icke trovärdig får givetvis vittnens utsagor större betydelse. För att besvara din fråga föreligger det med all säkerhet en risk att tingsrätten inte delar din och målsägandes berättelse angående händelseförloppet, men detta torde dock endast vara aktuellt då din eller målsägandes berättelse på ett eller annat sätt bedömts mindre sannolik.Vänligen,

Återinförd arvskatt?

2015-04-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Min f.d. man har avlidit. Han har ca 400 tusen i tillgångar plus en bostadsrätt. Allt går till våra söner. Är arvsskatten återinförd? Hur många % är den i så fall på?Med vänlig hälsningBerit
Ola Silvén | Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Arvskatten är inte återinförd Inkomstskattelangen 8 kap. 2 § (IL), här. Era söner kommer alltså inte behöva betala någon skatt på de tillgångar de ärver. Vänliga hälsningar,

Samtycke när man belånar sin del av samägd fastighet?

2015-04-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Fastighet med två ägare. Kan en av dem belåna sin del utan godkännande av den andre? Det är en fritidsfastighet med två separata lägenheter i.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Det enda hinder som uppställs för att på egen hand belåna en gemensamt ägd fastighet är om det rör sig om makars gemensamma bostad. Huvudregeln beträffande makars gemensamma bostäder är att en make får inte utan samtycke från den andra maken pantsätta/belåna en fastighet som utgör makarnas gemensamma bostad. Detta framgår av 7 kap 5 § äktenskapsbalken. Vad som utgör makars gemensamma bostad framgår av 7 kap 4 § äktenskapsbalken. Enligt undantaget i 7 kap 4 § fjärde stycket räknas inte en fritidsfastighet som makars gememsamma bostad. Detta innebär att om du är gift med den du samäger fastigheten med, så kan du belåna fastigheten utan samtycke från den andra maken om ni endast har fastigheten för fritidsändamål. Om det inte råder ett äktenskapsförhållande mellan er uppställs inget hinder för att du ska kunna belåna din del av fastigheten utan samtycke. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Avtala bort semesterförmåner

2015-04-25 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Här kommer en konstig fråga. Som arbetstagare kan man välja att inte få semesterlön/semesterersättning? Tack!
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Jag tycker inte alls att det är en konstig fråga, det är vanligt med funderingar kring anställningar och de förmåner man är berättigad till.Reglerna om semesterlön och semesterersättning regleras i Semesterlagen, som du hittar https://lagen.nu/1977:480. Semesterlön utbetalas i samband med semesterledighet, 26§. Vid anställningar som varar en kortare tid än tre månader kan istället semesterförmånerna betalas ut som semesterersättning till arbetstagaren.Som arbetstagare har man rätt till semesterförmåner enligt Semesterlagen, 1§. Den rätten kan inte avtalas bort genom avtal mellan en arbetsgivare och en enskild anställd, 2§. Med vänlig hälsning,

Rätt till laglott

2015-04-25 i Laglott
FRÅGA |Vad menas egentligen "förlorar du din rätt att få ut laglotten" Blir man arvlös då?Kan arvtagaren som har rätt till laglotten sätter armarna i kors, dvs förhindra en arvskifte sex månader man har blivit delgiven?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Rätten till laglott tillkommer bara bröstarvingar,och motsvarar hälften av arvslotten man är berättigad till, 7:1 ÄB. Om laglotten kränks genom testamente måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet alternativt väcka en klandertalan mot testamentet inom sex månader från det datum han blev delgiven om testamentet, 7:3 ÄB. Om inte detta görs så blir testamentet gällande, trots att laglotten kränks, och bröstarvingen i fråga blir arvlös. Jämkning av testamente innebär inte att bröstarvingen förhindrar att arvskifte sker, utan att han får ut den laglott han är berättigad till. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K7Med vänlig hälsning,

Möjlighet att frias i tingsrätten för olaga hot

2015-04-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej om man är anklagad för olaga hot och det ska upp i tingsrätten. finns det då någon chans att bli friad beroende på vilka omständigheter det är?kan man genom att förklara situationen få dom att förstå vrf man blev så arg ochsa saker man inte mena?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Olaga hot finns i brottsbalkens 4 kap 5 §. I tingsrätten kommer åklagaren först och främst framställa sitt yrkande, dvs den gärning du påstas vara skyldig till och vad åklagaren har för grund för den påstådda gärningen. Efter detta kommer du att få din chans att berätta vad du har för inställning till vad åklagaren sagt. Under huvudförhandlingen kommer du även att få utveckla din talan, vilket innebär att du kommer få berätta om alla de bakomliggande omständigheter som föranledde den gärning du påstås ha utfört samt hela händelseförloppet kring när gärningen utfördes. Detta framgår av 46 kap 6 § rättegångsbalken. Det framgår inte av din fråga hur situationen såg ut och under vilka omständigheter hotet skedde vilket gör det svårt att bedöma din skyldighet till brottet. Jag tror dock att du har störst möjligheter att gå fri om du kan bevisa att ditt hot inte var allvarligt menat eller att det inte var ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den person hotet vände sig till. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Presumtionsregeln i konsumentköplagen

2015-04-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har läst lite i era 'vanliga frågor' och däri sökt specifikt efter information gällande reklamation. Men en sak som jag tycker är av stor vikt kan jag inte hitta, nämligen om en vara fungerar över 6 månader tex 2,5år och sen går sönder, då kan man inte anta att felet var ursprungligt men hurvida kan man då reklamera varan och få den reparerad/utbytt? Känns inte som det är mening med lag om reklamation upp till 3år om felet måste anses vara ursprungligt och det inte går att bevisa/anta efter 6månader!!?(Varan är köpt ny i butik av mig som privatperson)MVH
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Den tidsmässiga begränsningen av presumtionsregeln i 20 a § konsumentköplagen motiveras av ifrågavarande regels karaktär av undantag från den huvudregel som annars gäller då någon haft ett visst föremål i sin vård; närmare bestämt att bevisbördan åligger innehavaren; samt det faktum att felets ursprunglighet blir mindre sannolik med tiden. Motivet till huvudregeln är att den som utövar kontroll över något i allmänhet har betydligt större möjligheter att påverka dess skick än den som sålt detta och därför även en bättre insikt i den behandling saken fått. Regeln är således inte ämnad att ge köparen obegränsade möjligheter att reklamera något, utan syftar till att genom positiv särbehandling ge konsumenter en bättre utgångsposition än näringsidkare vid eventuell tvist. Konsumentköplagen finner du här. Vänligen,