Sluta avtal med omyndig.

2014-10-31 i Omyndiga
FRÅGA |Är det lagligt att sluta avtal med minderårigt barn, då de är deras vårdnadshavare som betalar? Vilka lagar talar emot och vad kan straffet bli för de som förhandlar med minderårigt barn?
Christopher Escalante |Hej!Huvudregeln är att omyndiga inte kan ingå avtal med bindande verkan utan samtycke från vårdnadshavare. 9 kap. 1§, 6§ föräldrabalken. Om vårdnadshavarna som i ditt exempel faktiskt betalar för den omyndige så torde detta tyda på att samtycke till inköpet föreligger. Avtalet är då giltigt. 9 kap. 6§ föräldrabalken. Inget straff finns för att förhandla med omyndige, utan följden är att avtal som inte ingåtts med erforderligt samtycke blir icke gällande mot den omyndige. Den som säljer till en omyndige ansvarar således för att ta reda på om den omyndige har samtycke. I vissa situationer har dock ett presumerat samtycke ansetts önskvärt exempelvis då ett barn på lördagsmorgonen går ner till den närliggande affären för att köpa godis, näringsidkaren ska då kunna presumera att barnet har samtycke till sådana mindre inköp. Vill du själv läsa föräldrabalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1949:381#K9Vänligen,

Förskott på arv

2014-10-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Våra gamla föräldrar har tagit ett lån på sitt hus för att hjälpa min bror vid köp av lägenhet. Räcker ett intyg från hans sida för att det ska räknas av från hans del av arvet? Tacksam för svar
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline! När en bröstarvinge får något av arvlåtaren skall det ses som förskott på arvet om inget annat föreskrivs, t.ex. i ett gåvobrev från arvlåtaren, 6 kap 1 § Ärvdabalken.I ditt fall föreligger alltså en presumtion om att det han erhållit skall räknas av från arvet! Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Söka uppehållstillstånd efter inresa

2014-10-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min pojkvän är från ett utomeuropeiskt land och befinner sig i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd. Han planerar att söka UT via sambo. Tumregeln är ju att han måste söka från sitt hemland. Men jag fick höra att om jag har svenskt medborgarskap OCH medborgarskap från ett annat EU-land, så kan han söka från Sverige utan att behöva åka till sitt hemland? Jag fick höra detta av en väldigt omtyckt advokat, men detta är ju inget som står på Migrationsverkets informationssida? Tacksam för hjälp!
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Precis som du säger är huvudregeln att ett uppehållstillstånd skall sökas och beviljas före inresa, 5 kap 18 § 1 st Utlänningslagen (UtlL). Undantagen finns i samma paragraf. I 5 p ser du att det går att söka uppehållstillstånd efter inresa om man har anknytning med b.la. sambo i landet. Vad som avses med sambo definieras i 1 § Sambolagen och avser "Två personer som stadigvarande bor tillsammans i partsfhållande och har gemensamt hushåll". Uppfyller ni detta så är det möjligt att söka direkt från Sverige. Det är sedan upp till migrationsverket att pröva huruvida samboföhållandet är äkta och eventuella andra omständigheter.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förhandling innan viktigare verksamhetsförändrig

2014-10-31 i Fackförening
FRÅGA |Hej!Jag är föräldraledig sen två månader och idag ringer min arbetsgivare och säger att min nuvarande tjänst (kundtjänstchef) är bortförhandlad med unionen där kollektiv avtal består, men detta ska väl även förhandlas med mitt fack? Ledarna. Istället för min tjänst, som även finns i Norge och Finland ska det bli en övergripande kundtjänstchef som ska rekryteras utifrån, och jag blir erbjuden en annan tjänst med mindre lön? Är detta rätt? Det blev tydligen godkänt an Unionen....
Alfred Petersson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om detta återfinns i Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)Innan en arbetsgivare beslutar om en viktigare förändring av sin verksamhet måste hen på eget initiativ förhandla med den organisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med, 11 § MBL. I detta fall verkar det vara Unionen, och ditt fack har ingen rätt till förhandling i frågan. (Däremot har övriga organisationer en allmän förhandlingsrätt enligt 10 § MBL).Angående din anställning har jag fått väldigt lite information, men skall försöka ge dig ett bra svar. Med största sannolikhet har din tjänst ändrats p g a verksamhetsskäl, såsom arbetsbrist. I så fall är det okej att för arbetsgivaren att säga upp och sedan återanställa en arbetstagare med andra villkor, (det har slagits fast av Arbetsdomstolen i ett mål som kallas "Thorn-målet").Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad som är giftorättsgods

2014-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Under bodelning. Maken står som ägare till bilen, har han full nyttjanderätt/bestämmanderätt över denna, inköpt under äktenskapet?
Alfred Petersson |Hej! I bodelning skall giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som är giftorättsgods bestäms negativt enligt 7 kap 1 § ÄktB, "Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods". I 7 kap 2 § ÄktB finns en lista på vad som gör saker till enskild egendom, b.la. äktenskapsförord, testamente etc. Har inte något sådant förordnande skett för bilen är den giftorättsgods i bodelningens mening, och skall ingå.Däremot har din make fortfarande äganderätt till bilden Under äktenskapet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Sambos rätt att överta bostad

2014-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har varit skrivna på samma adress över 6 månader, vi ska nu flytta isär och jag står som innehavaren på hyreskontraktet sen fyra år tillbaka. Då är min fråga, har min sambo rätt att ta över hyreskontraktet om jag skulle flytta ut? Den hyresvärden vi har säger att de följer sambolagen, kan jag då överlåta lägenheten fast vi bara har varit skrivna på samma adress i lite mer än sex månaders tid?
Henrik Persson |Hej!Svaret på din fråga blir beroende av om du förvärvade hyreskontraktet för gemensam användning med din sambo eller om du förvärvade hyreskontraktet innan samboförhållandet inleddes.Om du förvärvade hyreskontraktet för gemensam användning med din sambo utgör bostaden samboegendom och ska ingå vid bodelningen efter er separation. Med ledning av de andelar som har beräknats för er vid bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan er på lotter. Din sambo har rätt att vid bodelningen överta bostaden i avräkning på sin lott om han eller hon bäst behöver bostaden och det kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.Om du förvärvade hyreskontraktet innan samboförhållande inleddes utgör inte bostaden samboegendom och ska egentligen inte ingå i bodelningen. Sambolagen medger dock en rätt för din sambo att överta bostaden i avräkning på sin lott när samboförhållandet upphör, om din sambo bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om ni inte har gemensamma barn tillsammans krävs det dock också enligt lagen att "synnerliga skäl" talar för din sambos övertagande av bostaden. Eftersom jag inte är insatt i omständigheterna i din och din sambons situation kan jag inte bedöma vem av er som kan tänkas ha störst behov av bostaden. Jag hoppas dock att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

God man förskingrar pengar

2014-10-31 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hur vet jag om godeman har förskingrat pengar från mitt konto? Har hon rätt ta pengar som är mina pengar och lägger pengarna i sin egen ficka?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga.Din gode man har inte rätt att ta pengar som är dina och använda dessa för egna ändamål eftersom du då lider ekonomisk skada. Om din gode man har gjort detta har hon eller han troligtvis gjort sig skyldig till brottet förskingring enligt 1 § 10 kap. brottsbalken. Det du bör göra om du misstänker förskingring är att anmäla detta till polisen, som kan utreda saken.Med vänlig hälsning,

Bröstarvinges arv - testamente

2014-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Min pappa har avlidit.Han var omgift och hon har 3 egna barn. Jag är ensamt barn pa min pappas sida. Det finns inga gemensamma barn. Det finns ett testamente som säger att makarna ärver varandra och först när båda dött ärver alla 4 barnen lika delar, med ett udantag av en enskild egendom. pa makas sida. Nu efter pappas död har makan skivit ett nytt testamente där hennes tre barn ärver henne. Samtidigt vill man åberopa ÄktB 12.2 i bodelningen efter min pappa. Vad innebär detta för min del? Vilket testamente är giltigt? Kan man anse testamentet fran bada makarna ogiltigt? Och har jag någon chans till min arvslott?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 1 § är du din pappas bröstarvinge. Utgångspunkten är att en efterlevade make ärver den avlidnes hela kvarlåtenskap enligt ÄB 3 kap. 1 § och att gemensamma barn först vid den efterlevande makens död får ut sitt arv. Det är dock skillnad i ditt fall eftersom du inte är bröstarvinge till den efterlevande makan, vilket gör att du kan kräva ut ditt arv från din pappa direkt.När det gäller arvet har du som bröstarvinge rätt till din laglott (utgörs av halva arvslotten enligt ÄB 7 kap. 1 §) oavsett eventuellt testamente. Detta följer av att du som bröstarvinge enligt ÄB 7 kap. 3 § kan begära jämkning av ett testamente som inskränker laglotten.Den del av din fars kvarlåtenskap som inte utgör din laglott har han alltså rätt att testamentera bort. Det första testamentet som skrevs med den nya frun skulle du alltså kunna begära jämkat, så att du får ut din laglott direkt. Det finns med andra ord inte någon möjlighet för den nya makan att göra dig arvlös genom att själv skriva ett nytt testamente. När det gäller tolkning av testamente ska enligt ÄB 11 kap. 1 § testamentet tolkas så att det kan antas överensstämma med testators vilja. Nu fanns inte ens möjligheten för din far att ge all sin egendom till makans tre barn, men det var inte heller hans vilja så som den kom till uttryck i det första testamentet.Vidare skriver du att makan åberopar äktenskapsbalken (ÄktB) 12 kap. 2 §. Paragrafen ger den efterlevande maken i ett äktenskap möjlighet att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Denna jämkningsmöjlighet brukar huvudsakligen användas i två syften. Det första är att den efterlevande maken vill skydda in egendom mot den avlidnes särkullebarn eller testamentstagare. Det andra syftet är att ge den avlidnes rättsinnehavare (arvingar) möjlighet att överta all den avlidnes egendom.Av det som beskrivits ovan blir det svårt att förstå hur den efterlevande makan tänker med det nya testamentet och åberopandet av ÄktB 12 kap. 2 §. Du har som sagt i egenskap av bröstarvinge rätt till din laglott. På grund av omständigheterna i detta fall råder jag dig att kontakta en familjerättsjurist som kan hjälpa dig när det gäller bodelningen och fördelningen av din pappas kvarlåtenskap. Jag kan rekommendera Familjens jurist som vi på Lawline har ett samarbete med.Vänliga hälsningar