Fråga om hantverkares oaktsamhet/vårdslöshet vid vållande av golvskada

2014-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Vid en vattenskada i köket placerade byggfirman kyl och frys i vardagsrummet, de lade täckplast under skåpen. Det läckte lite från skåpen och orsakade en ytskada på parketten,några stavar måste bytas och golvet slipas om. Kostnaden för detta blir enligt byggfirmans offert 13800kr. Försäkringsbolaget ersätter 20% byggfirman har erbjudit sig att ersätta självrisken på 1500kr. Återstår för mig att betala 8000kr för något som jag inte har orsakat. Genom oaktsamhet att inte använda ett kar under skåpen tycker jag att byggfirman är vållande till skada och bör stå för en högre del av kostnaden.
Filip Redin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning.Ytskadan i golvet utgör, uttryckt i juridiska termer, en sakskada. Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ersätta skadan. I detta fall blir det alltså av avgörande betydelse för byggfirmans ersättningsskyldighet att de kan anses ha vållat skadan på grund av vårdslöshet (oaktsamhet).Vårdslöshet i juridisk mening anses föreligga om skadegöraren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori kan antas ha handlat, om han varit i skadegörarens situation. Man kan till en början fråga, vilket handlingssätt som i ett visst läge varit det riktiga. Ibland kan man få hjälp av bestämmelser i lagar och författningar eller offentliga myndigheters föreskrifter. Saknas däremot sådan vägledning, får man göra en s.k. fri culpabedömning. (culpa = latin för vårdslöshet/oaktsamhet). Här fär den centrala frågan vilka risker skadegörarens uppträdande medfört. Ju större sannolikhet som föreligger för skada ska uppstå och ju allvarligare skadan riskerar att bli, desto mer får man kräva av den handlande. I viss utsträckning får man också ta hänsyn till skadegörarens person när man bedömer hans handlande. Av en yrkesman begär man särskilda kunskaper och ett särskilt omdöme, när han handlar på sitt område; en väsentlig fråga är om han handlat som en god representant för hans yrkesgrupp skulle ha gjort. Man tar slutligen också hänsyn till vilken möjlighet som fanns att förebygga skadan samt vilken insikt skadevållaren hade i det enskilda fallet. Man gör sedan en helhetsbedömning av de olika omständigheterna i den enskilda fallet. I det här fallet verkar det vara en fackman (snickare, rörmokare eller dylikt) som har ställt vitvarorna på parkettgolvet. Eftersom skadan verkar ha uppstått i samband med att en annan vattenskada skulle åtgärdas, kan man rimligen förutsätta att den skadevållande fackmannen förväntas ha god kunskap om vattenskador samt hur de uppstår, förebyggs och åtgärdas. Att i ett sådant läge placera kyl och frys på ett parkettgolv med endast en plan skyddsplastfilm emellan bör enligt min uppfattning anses vara vårdslöst. Detta särskilt med tanke på skadevållarens ställning som fackman med förväntad kompetens att hantera just vattenskador. Det torde vara allmänt känt att en kyl/frys som ”pluggats ur” kan börja droppa ansenliga mängder vatten efter ett tag. En naturlig följd av detta blir ju då att vattnet så småningom rinner av skyddsplasten och vidare ut på trägolvet. Risken för skada får alltså i det aktuella sammanhanget betraktas som stor. Risken för stora skador på parkettgolvet får också anses ha varit såväl uppenbar som överhängande. Skadan hade dessutom enkelt kunnat undvikas genom att ställa vitvarorna på något lämpligare underlag eller åtminstone placera dem i någon form av kar eller dylikt. Detta borde fackmannen rimligen ha insett. Mycket talar därför för att fackmannen agerat vårdslöst när denne ställt vitvarorna på parkettgolvet med endast skyddsplast som underlag. I så fall ska byggfirman ersätta hela skadan, detta med stöd av 2 kap. 1 § Skadeståndslagen.Det nu sagda stöds också av 32 § Konsumenttjänstlagen. Bestämmelsen säger att ”om föremålet för tjänsten eller annan egendom [i detta fallet trägolvet] som tillhör konsumenten (…) skadas medan egendomen är i näringsidkarens besittning eller annars under dennes kontroll, är näringsidkaren (…) skyldig att ersätta skadan, om inte näringsidkaren visar att skadan ej beror på försummelse av honom eller någon som på hans sida har anlitats för att utföra tjänsten.” Det är alltså enligt lagen upp till byggfirman att bevisa att de inte varit vårdslösa för att de ska slippa skadeståndsansvar.Om det var något i mitt svar som du inte förstod och därför önskar få förtydligat är du välkommen att kontakta mig via e-post till filip.redin@gmail.com.Vänligen,

Lösöre vid bouppteckning

2014-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Ursäkta mej, men jag har en fråga angående vad som tillhör lösöre i samband med en bouppteckning. Tillhör bil och husvagn kategorin lösöre? På vissa ställen så säger man att transportmedel (tex bilar och båtar),och vissa säger att det inte tillhör lösöre.
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!Lösöre är lösa saker som är fysiska och "naturligt" flyttbara. Lösöre är således en sak som är flyttbar, däribland bilar. Detta torde innebära att bil och husvagn är att se som lösören och därmed ska beaktas vid en bouppteckning.Med vänlig hälsning,

Skolfrågor

2014-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag fick hem en katalog från Brasiliens Möbler AB och blev intresserad av ett mahognybord för 15 000kr. jag bestämde mig för att beställa bordet och använder mig av en beställningssedel som finns inne i katalogen. När jag skall skriva på beställningssedeln lade jag märke till texten som finns ovanför köparens namnteckning: ” Beställningen som är för köparen bindande, och varav denne mottagit kopia, är icke att anse såsom antagen av säljaren förrän denne slutligen godkänt densamma.” a) Hur lång är acceptfristen i detta fall? b) Vem av parterna, säljaren eller köparen är anbudsgivare och vem är anbudstagare? c) Kan Brasiliens Möbler AB blir bunden av beställningen genom att inte ge Jonas besked?
Charlotte Schåltz |Hej,Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Detta gäller oavsett om frågeställaren delvis byter ut namnet i den ursprungliga frågan.Jag är säker på att du kan lösa uppgiften med hjälp av din kurslitteratur samt tillämplig lagtext.Med vänliga hälsningar,

Avsluta ett ärende hos hyresnämnden

2014-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Om en lägenhet hyrs ut i andrahand och sen blir hyresgästen uppsagd, samt att ärendet går vidare till Hyresnämnden, kan man bara annullera tvisten genom att flytta ut och acceptera hyresvärdens beslut om uppsägning och på sätt stoppa ärendet från att gå vidare?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Tvistelösningsinstitutet i hyresnämnden bygger på att båda parter är villiga att samarbeta för att nå en lösning, om en part inte längre vill medla i tvisten avbryts därför förfarandet.Så du kan enkelt avsluta ärendet genom att meddela hyresvärden att du accepterar beslutet om uppsägning, och vidare bör hyresvärden eller du meddela hyresnämnden att ni inte behöver fortsätta ärendet. Lycka till!Vänligen,

Fråga om hundvalp ska anses vara behäftad med fel

2014-11-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan,Jag mailar er för att höra med er om ni kan hjälpa mig ang. en prisavdrags fråga.Bakgrund: Den 28/9 sålde jag en valp där köpeskillingen var 16.500 kr och där valpen var besiktad helt UA den 26/9. När valpköparen skulle vaccinera valpen vid 12 v åldern visade det sig att valpen hade ett blåsljud på sitt hjärta. Jag bad ägaren att uppsöka veterinär igen för att göra ett ultraljud på valpens hjärta där jag lovade att jag skulle stå för ultraljudskostnaden. Ägaren gjorde en ultraljudsundersökning på valpens hjärta där journalen säger följande:Diagnos Uljud cor visar ett helt normalt hjärta. fysiologiskt blåsljud.Jag ska som sagt stå för tikens ultraljudskostnader, men nu begär ägaren 8000 kr i prisavdrag från köpesumman. Vad jag undrar - Är det rimligt att ägaren ska få tillbaks 8000 kr när valpens blåsljud visade sig bero på ett sk ofarligt fysiologiskt blåsljud ?Tackar på förhand!
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Mot bakgrund av att en hund är att betrakta som lös egendom och att en uppfödare som regel betraktas som näringsidkare oavsett om hunduppfödningen bedrivs som yrkes- eller hobbyverksamhet är konsumentköplagen tillämplig. (se här) Detta är under förutsättning att personen du sålt valpen till är en privatperson. Frågan om valpen är felaktig ska enligt 20 § konsumentköplagen bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när valpen avlämnades. Uppfödaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Enligt 20 a § konsumentköplagen ska ett fel som visar sig inom sex månader ha funnits vid avlämnandet. I detta fall visade sig felet inom sex månader och ska således anses ha funnits vid avlämnandet. Enligt 23 § konsumentköplagen får inte köparen påstå att varan (valpen) är felaktig om han/hon inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Meddelanden som lämnas inom två månader från det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Av din fråga framgår att köparen i detta fall reklamerade i rätt tid. Föreligger fel i vara?Exempel på vad som avses med fel i vara är att den inte uppfyller det som avtalats om eller att den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Se 16 § konsumentköplagen. För mig är det svårt att avgöra om valpen i detta fall ska anses vara felaktig. Om det fysiologiska blåsljudet innebär att valpen i framtiden kan få besvär med hjärtat eller liknande är valpen rimligen felaktig. Om det fysiologiska blåsljudet däremot inte på något sätt påverkar valpen eller försämrar valpens hälsa är den dock troligtvis inte att bedöma som felaktig. Om fel i vara föreliggerEnligt 22 § konsumentköplagen får köparen kräva att du åtgärdar felet eller vidtar omleverans i första hand. I andra hand får köparen kräva prisavdrag eller att köpet hävs. Omleverans skulle kunna komma i fråga om du kan ta tillbaka valpen med det fysiologiska blåsljudet och leverera en likvärdig valp utan problem. Se 26 § konsumentköplagen. I ditt fall har köparen begärt prisavdrag. Enligt 28 § konsumentköplagen ska prisavdraget motsvara vad priset skulle varit om valpen sålts med felet, dvs om köparen redan vid köpet visste att valpen hade ett fysiologiskt blåsljud. Det är tyvärr svårt för mig att här ange en exakt summa. Enligt min mening låter ett prisavdrag på närmare 50 % högt under förutsättningen att blåsljudet inte kommer påverka valpens liv i någon större utsträckning. Allmänna reklamationsnämnden har i en tvist bedömt ett prisavdrag på 50 % som skäligt för en döv hund. Jag skulle dock rekommendera att du kontaktar svenska kennelklubben eller någon liknande organisation och hör med dem hur mycket priset bör reduceras hos en valp med fysiologiskt blåsljud men som i övrigt är frisk. Jag hoppas att svaret i alla fall bringat lite klarhet i hur rättsläget ser ut!Med vänlig hälsning,

Tvångsförsäljning av samägd fastighet

2014-11-24 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vi är 4st syskon som fått en sommarstuga i gåva av vår mor. Nu vill min bror gå ur och kontaktat en mäklare som TROR att den är värd 800 000 (taxv 450 000kr). Måste jag gå med på att lösa ut han, har inga möjligheter att ta lån.
Linda Davidsson | Hej och tack för din fråga!När en fastighet ägs gemensamt av två eller flera personer blir samägandelagen tillämplig. Enligt 2 § samägandelagen är huvudregeln att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen som helhet kräver samtliga parters samtycke. Däremot stadgas i 6 § samma lag att var och en av delägarna i en samägd fastighet har rätt att ansöka till domstol om att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Hela fastigheten bjuds då ut till försäljning. Ett förordnande om försäljning får dock inte meddelas om någon av delägarna kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Vad som utgör synnerliga skäl får avgöras från fall till fall. Man har också rätt att avtala om att delägare inte ska få utnyttja den förstnämnda rättigheten. Enligt 9 § samma lag har var och en av de andra delägarna rätt att yrka att man fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas. Alltså kan er bror ansöka till domstolen om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion om ni inte går med på att köpa ut honom. Om det går så långt som till auktion har även ni delägare rätt att lägga bud.Vid en eventuell offentlig auktion måste en ordentlig värdering göras precis som vid en ”vanlig” försäljning. De kostnader som uppstår i samband med auktionen (värdering, annonser etc.) ska betalas av samtliga delägare i förhållande till var och ens andel i fastigheten, 15 § samägandelagen. Det saknar betydelse vem som har begärt försäljningen. Så om du inte vill att fastigheten ska läggas ut på offentlig auktion (under förutsättning att din bror ansöker om det) så måste du tyvärr gå med på att lösa ut din bror. Samägandelagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1.Vänligen,

Muntligt avtal - indrivning av skuld

2014-11-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan! Jag skulle vilja ha lite råd om en sak. I somras så lånade jag ut 3.000:- till ett par vänner till mig för dom satt i ekonomisk kris. Tyvärr så skrevs där inget skriftligt på att jag lånade ut dom pengarna men där finns vittnen som vet om att jag lånade ut dom pengarna till dom. Nu undrar jag hur jag ska gå vidare?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Muntliga avtal har samma giltighet som skriftliga avtal, men bevisbördan ligger hos parten som yrkar på att ett avtal har träffats. I det här läget är det alltså du som måste bevisa att ett avtal har slutits mellan er med innebörd att de fick låna 3000 kr av dig. Du måste alltså påvisa att det förekommer en skuld. Detta torde du kunna påvisa genom ett överföringsbevis såsom en banköverföring i kombination med vittnena. Jag rekommenderar att du, om ni inte lyckas lösa problemet, vänder dig till kronofogdemyndigheten (KFM). Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla, yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. KFM prövar då inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller ej. Gör personen det ålägger kronofogdemyndigheten denne ett betalningsföreläggande och driver in din skuld.Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § i samma lag att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.Lagen om betalningsföreläggande och handräckning hittar du https://lagen.nu/1990:746 .Fortsättningen rekommenderar jag att ni skriver ett skuldebrev vid utlåning av pengar. Skuldebrevet utgör då ett skriftligt erkännande som medför att man kan kräva tillbaka en skuld utan att behöva gå via Kronofogden.Lycka till!Vänligen,

Avslutande av delägarskap i aktiebolag

2014-11-24 i Bolag
FRÅGA |Jag startade ett AB 2011 . Samma år gick ett annat bolag in och köpte 66% av aktiekapitalet. De är alltså moderbolag. P.g.a. vissa samarbetsproblem och dålig lönsamhet vill jag helt avyttra mitt aktieinnehav och lämna uppdraget som styrelseordförande i bolaget. Moderbolagets styrelserepresentanter vill gärna vänta och se om det blir bättre eller kanske försöka sälja bolaget och dess lager. Jag vill avyttra och lämna snarast. Hur går jag tillväga? Är företaget tvunget att lösa in mitt aktiekapital och inom vilken tidsram i så fall? Ska detta registreras vid protokollfört extra styrelsemöte? Kan styrelsen vägra/förhala mitt avyttrande? Hur ska jag tänka ang. ansvarsfriskrivning? Vilka instanser måste jag tänka på att informera om mitt frånträde mer än bolagsverket? Andra tips?
jacob frank |Hej,Välkommen till Lawline. Tack för att Ni vänt Er hit med era juridiska frågor.Jag delar upp de frågor du ställt nedan. Avslutningsvis upplyses om den del praktiska noteringar.Fråga 1. Är det fritt fram att sälja aktierna eller kan styrelsen eller någon annan hindra dig?Svar; Aktier är fritt överlåtbara om inte annat framgår av bolagsordningen (4 kap 7 § Aktiebolagslagen, ABL). Jag utgår ifrån att inga särskilda begränsningar finns intagna i bolagsordningen. I så fall är det ”fritt fram” att sälja aktierna. En ytterligare begränsning kan vara föreskriven i ett aktieägaravtal. Jag utgår emellertid från att inte heller ett sådant existerar.Fråga 2. Är styrelsen – eller någon annan – skyldiga att inlösa dina aktier?Svar; Nej. För det första är styrelsen aldrig skyldig att lösa in några aktier, bara aktieägare. För det andra är det bara om en aktieägare innehar mer än 90 % av aktierna i bolaget som en sådan skyldighet inträder (22 kap 1 § ABL).Återigen utgår jag ifrån att bolagsordningen eller aktieägaravtal inte innehåller avvikande bestämmelser.Fråga 3. Ska försäljningen ”registreras vid ett protokollfört styrelsemöte”?Svar; ABL anger inte några specifika tillfällen då styrelsesammanträden måste hållas; det hålls helt enkelt när de behövs (jfr 8 kap 18 § ABL). Då Ni är styrelseordförande kan du tvinga de andra till ett styrelsemöte (se nyssnämnda paragraf).Om sammanträden väl hålls, ska det föras protokoll, där det anges de beslut som styrelsen ha fattat (8 kap 24 § ABL).Slutsatsen är att det rimligt att ett möte hålls där ett protokoll förs.Fråga 4. Hur ska Ni tänka angående ansvarsfriskrivning?Svar; Det finns i princip två ”typer” av ansvar för en styrelseledamot; det ena är det ”allmänna” skadeståndsansvaret enligt 29 kap ABL, det andra är då bolaget hamnar i likvidationssvårigheter och styrelsen inte agerar som den ska (se 25 kap 18 § ABL). Jag antar den typ av ansvar som kan inträda enligt 25 kap ABL inte är aktuellt i ditt fall. Kvar återstår då det allmänna ansvaret enligt 29 kap. Frågan är då väsentligen om detta ansvar kvarstår efter att du lämnar bolaget.Bolagsstämman ska varje år besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna (7:11 p. 3 ABL). I princip kan du därför endast bli ansvarig för det senaste året då stämman ännu inte hunnit rösta om ansvarsfrihet (21:7, vissa undantag finns till om ansvarsfrihets befriandeverkan enligt 29:11). För att vara på den säkra sidan är det emellertid rimligt att Ni och bolaget sluter ett avtal där bolaget avsäger sig alla anspråk på ersättning. Fråga 5. Vilka fler ”instanser” måste Ni vända er till förutom bolagsverket?Det räcker med (och är väldigt viktigt att) bolagsverket meddelas i anledning av att du avträder från styrelsen. (Det finns annars risk att man fortsatt blir ansvarig för styrelsens fortsatta agerande).Övriga tips.Det är alltid en fördel att man beaktar skatteaspekter när en delägare lämnar ett bolag. Utfallen kan bli olika beroende på om man säljer aktierna till utomstående, låter övriga aktieägare (i Ert fall moderbolaget) lösa in dem eller att själva bolaget löser in aktierna genom s.k. indragning. Allmänt sätt är det ofta fördelaktigt att – när som i aktuellt fall ett bolag ska upplösas eller en delägare lämna bolaget – ta hjälp utifrån. Vilken lösning som passar bäst beror på förutsättningarna för just ditt företag och delägarnas olika intressen och behov. Som ovan nämnts spelar skattesituationen ofta en avgörande roll, både för dig som lämnar företaget och de (den) som är kvar. Fördelen med att välja en lösning som alla är nöjda med är ofta så enkel som att alla tjänar på det. Visst är det så att Ni kan strunta i alla andra och sälja aktierna direkt till utomstående. Det är emellertid svårt att hitta utomstående köpare under aktuella förhållanden. Jag vet inte särskilt mycket om Ert bolag, vilket typ av verksamheten som bedrivs etc. och kan därför inte ge några direkta affärsmässiga tips på vad som är mest fördelaktigt. Avslutning.Min förhoppning är att du fått svar på de frågor du ställt. Rent affärsmässiga råd i övrigt har varit svåra att ge på grund av brist på fullgod information. Om Ni vill ha ytterligare råd kring hur Ni bör avsluta Ert delägarskap, är Ni välkommen att återkomma till oss. Då kan också förhoppningsvis en fullgod utredning inhämtas.