Ångerrätt - konsumentens räddning... men, alltid?

2015-07-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejsanVi köpte ett par ballongresor voucher på uppner.se som gäller ett år. När vi väl fick biljetterna och skulle boka resa så var det fullbokat för resten av året förutom en tid halv 4 på morgon under en dag. Enligt deras villkor så har de bara fri bytesrätt men inte öppet köp. Klarna kan/vill inte häva köpet då de säger biljetter är förbrukningsvara och ångerrätten inte gäller. Går det fortfarande hävda ångerrätt från distansköplagen?-Patrick
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! DistansavtalDu har ingått ett distansavtal med företaget Uppner till följd av att du har bokat resan på deras webbplats.ÅngerrättAlla sorters transporter av personer är, liksom en rad andra saker, undantaget lagens bestämmelse om ångerrätt, 2 kap. 1 § fjärde stycket lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Det framgår också av artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal.Anledningen till att ångerrätt inte gäller avseende persontransport beror bland annat på att företaget kan drabbas hårt om resenärer ångrar sitt köp nära inpå resan. Detsamma gäller exempelvis fotbollsmatcher och konserter, av samma anledning, jfr prop. 2004/05:13 s. 100.Goda råd En konsument har alltså inte rätt att ångra köp av persontransport. Det brukar finnas möjlighet att lägga till en extra försäkring vid bokning av persontransporter på grund av detta. Om du inte hittar någon klausul i deras allmänna villkor som ger dig rätt att avboka eller ångra ditt köp, får du vända dig till ditt försäkringsbolag som i bästa fall kan ersätta dig till viss del.Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Ersättning till syskon för fastighetsgåva från föräldrar

2015-07-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har fått en fastighet som som gåva av mina föräldrar, värdering gjord vid gåvotillfället till 950.000kr. Taxeringsvärde 700.000kr. Mina tre halvsyskon på min mors sida vill nu ha ut motsvarande sin del i kontanter som förtida arv, vilket är en överenskommelse inom hela familjen. Hur beräknas vilken summa de ska ha nu för 'deras' delar i fastigheten samt hur påverkas resterande arv?HälsningarElin
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Förskott på arvEnligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6) kan en gåva räknas som förskott på arv om det har bestämts vid gåvan (till exempel genom att skriva med det i ett gåvobrev). Om det är fråga om bröstarvingar, t.ex. barn, finns det till och med en presumtion för att så är fallet, och så länge inget annat har föreskrivits är gåvan förskott. Detta innebär enligt 6 kap. 3 § att gåvan, när arv senare blir aktuellt, avräknas från mottagarens andel i arvet med det värde gåvan hade då den överlämnades. Detta sker på så sätt att gåvans värde "läggs tillbaka" då man räknar vd var och en skall ärvaExempel:A har barnen B och C. A ger B en bostadsrätt som vid tillfället är värd 80 000 kr.Några år senare avlider A, och lämnar efter sig egendom till ett värde av 500 000 kr. I princip skall B och C ärva 250 000 kr var, men B fick ju tidigare bostadsrätten. Arvet skall alltså beräknas som om A hade 580 000 kr. B och C skall därmed ärva 290 000 kr var. B har dock redan fått bostadsrätten, varför han ärver 290 000 kr - 80 000 kr = 210 000 kr medan C får ut sina 290 000 kr.ÖvrigtDet går inte att utifrån frågan räkna ut exakt hur det kommer att bli; bland annat vet jag inte vilka andelar dina föräldrar ägde i fastigheten eller om det finns några mer syskon med i bilden. Jag tolkar dock din fråga som att det är du som skall "ersätta" dina syskon. Det är viktigt att komma ihåg att det du betalar dem i så fall inte kommer att räknas som förskott på arv! En bättre lösning kan i så fall vara att samtliga barn får en andel i fastigheten och du sedan köper ut övriga till samma summa som du annars ändå hade fått ge dem. Om det bara är du och dina tre halvsyskon som påverkar situationen och dina föräldrar äger halva fastigheten var, blir uträkningen såhär:475 000 kr av värdet (din fars andel, 50 % av fastigheten) går direkt till dig som arvsförskott.475 000 kr av värdet (din mors andel, 50 % av fastigheten) delas i fyra delar, 12,5 % var, varav en genast går till dig. Då återstår 475 000X0,75=356250 kr, vilket du skall betala halvsyskonen för att få köpa deras andelar i fastigheten.Hoppas att det något komplicerade svaret är till hjälp!Hälsningar,

När upphör ett borgensåtagande?

2015-07-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. jag har gått i borgen för två personer för hyran på deras lägenhet. Nu har de separerat och en har flyttat. Då anser jag att mitt borgenförordnaden upphör, eftersom kontraktet jag skrivit under gäller på två personer.är det så eller har jag fel
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller borgensåtagande upphör detta när gäldenären har betalat sin skuld till borgenären, alltså när gäldenären inte längre har något betalningsåtagande. Alltså upphör ditt borgensåtagande när ingen av de två personerna längre har ett betalningsåtagande gällande hyran oberoende av om någon flyttar ut ur lägenheten. Eftersom fortfarande en av personerna bor kvar i lägenheten finns det fortfarande ett betalningsåtagande för dennes del. Även om båda personerna skulle flytta ur lägenheten kommer du fortfarande ha kvar ditt borgensåtagande om de fortfarande har ett hyreskontrakt. För att summera, ditt borgensåtagande gäller fortfarande så länge någon av de personer du gått i borgen för har ett betalningsåtagande gällande hyran. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!Mvh

Brorsons arvsrätt när avlidne är gift

2015-07-29 i Make
FRÅGA |Hej, har min mans brorson laglig rätt till arv? Det finns inga egna barn eller syskon till min man. Vi är gifta och jag har barn sedan tidigare.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst ärver bröstarvingar dvs. barn. Din man har inga barn, varför hans föräldrar ärver istället. Är föräldrarna avlidna ärver syskon. Är syskon avlidna, ärver istället syskonens barn. Det är här din mans brorson skulle haft arvsrätt, 2 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Dock är ju din man gift med dig. Det föreligger arvsrätt mellan makar. Om din make avlider först ärver alltså du, inte brorsonen, 3 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1).Sammanfattningsvis har alltså din mans brorson inte någon rätt till arv om din make avlider först eftersom din man är gift med dig. Dock bör nämnas att vid din bortgång har brorsonen rätt till hälften av din kvarlåtenskap i form av efterarv i enlighet med sekundosuccessionen (uppskjuten arvsrätt), 3 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).Vänligen,

Vem har rätt till bostaden vid upphörande av samboförhållande?

2015-07-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! jag bor i en hyresrätt sedan snart 4 år tillbaka. Nu ska min flickvän flytta in och bli min sambo. Om det tar slut mellan oss i framtiden, behöver jag då oroa mig för att hon ska kunna ,juridiskt sett, ta över kontraktet genom en tvist? (även om det gått flera år?) Jag tänker att jag skaffade lägenheten för att bo i själv typ 4 år innan jag träffade henne så den borde väl inte kunna tillfalla henne? Vi har inga barn. tacksam för svar! /Carl-Oscar
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline! Bestämmelser beträffande bodelning vid upphörande av ett samboförhållande regleras i sambolagen. Om vi ponerar att du och din blivande sambo går skilda vägar i framtiden så kan det precis som du har konstaterat uppstå en tvist gällande det så kallade samboegendomen. Samboegendom utgör den gemensamma bostaden och bohagen enligt 3 § sambolagen. Av lagkommentarerna till förevarande lagrum framgår det emellertid att egendom som förvärvats innan samlevnaden kan normalt sätt icke anses som anskaffat för gemensam användning och ska således icke betraktas som samboegendom. Du har sålunda laglig rätt att kvarhålla bostaden i enlighet med huvudregeln om en separation komma skall. Jag vill dock informera dig om att det i vissa fall kan finnas fog för den icke berättigade att överta vederpartens lägenhet enligt 22 § sambolagen. Om ni exempelvis skaffar barn kan det finnas saklig grund för din flickvän att överta lägenheten om hon bäst behöver bostaden och om övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt är skäligt. Om det däremot inte finns barn inblandad krävs synnerliga skäl vid ett eventuellt övertagande. Rekvisitet synnerliga skäl ska dock tolkas restriktivt vilket innebär att det är väldigt få situationer som omfattas av begreppet. Mot bakgrund av det som har framförts kan jag konstatera att du i regel har rätt till bostaden vid en eventuell separation. I fall någon av de redogjorda undantagsreglerna aktualiseras blir ärendet emellertid en aning kontroversiell. Vänligen,

Nyttjanderättshavare tillför föremål till fastighet

2015-07-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Om man hyrt en stuga och byggt en altan till denna kan man plocka ner denna och ta med den vid flytt.
Stina Bagge |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jordabalken 2 kap 2 § beskriver vad som är att se som byggnadstillbehör. I paragrafen nämns ”fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller en del av denna”. En altan bör utan närmare förklaring kunna klassificeras som byggnadstillbehör.I 4 § i samma balk berörs din fråga. Där anges att föremål som nyttjanderättshavare har tillfört fastigheten inte hör till fastigheten. Formuleringen i lagrummet är dock lite svår att förstå. Vad som måste utredas är i vems intresse föremålet har tillförts fastigheten. Föremål som en hyresgäst har tillfört en fastighet kan ej ses som ett byggnadstillbehör eftersom en hyresgäst i de flesta fall gjort detta i sitt eget intresse. Således bör du kunna ta med dig altanen. Ytterligare en viktig punkt att ta upp är huruvida borttagandet och nedmontering orsakar väsentlig värdeförstöring på den stuga du hyrt. Om så är fallet kan nedmontering nekas på den grunden. Med vänlig hälsning,

Sambos arvsrätt när det finns särkullbarn

2015-07-29 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag är sambo och vi har inga gemensamma barn. Han har ett barn sedan tidigare förhållande. Om han går bort, ärver då dottern allt? Borde vi skriva ett testamente för att jag ska ärva något?Mvh/annika
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer som du skriver, om din sambo skulle gå bort utan ett testamente skulle hans dotter ärva allt efter honom då sambos ej har någon arvsrätt. Om ni önskar att du ska ärva din sambos kvarlåtenskap efter hans bortgång kan ni testamentera er kvarlåtenskap till varandra. Formkraven för att ett testamente ska vara giltigt hittar du i 10 kap Ärvdabalken.Däremot har din sambos dotter rätt att kräva sin laglott vid din sambos bortgång. Laglotten är hälften av arvslotten, 7:1 Ärvdabalken. Det ni kan göra är att skriva i din sambos testamente att ni önskar dottern avstår sin rätt till laglotten. Hon kommer då istället att ärva med efterarv vilket innebär att hon ärver sin far först vid din bortgång. Hoppas du fått svar på dina frågor. Har du vidare funderingar är du välkommen att återkomma!Mvh

Försäljning av samägd egendom

2015-07-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag skildes två år sedan. Vi har fortfarande stugan kvar dvs ägarätt, 50% var sig.Jag hade önskat att han löser ut mig från huset belopp enligt husvärde plus inkomst från hyran som vi hyr ut. Han vägrar. Jag vill inte ha huset eftersom vi akut övertog makens föräldrars hus då. Försäljning gick dåligt därför vi hyr ut huset. Då jag måste vänta efter nya trekammaravslopp insatta nästa år så kan vi sälja hus men jag inte vill fortsätta. Då det blir tre år jag står ut trots vi är länge sedan skilda. Finns något lag att tvinga honom att lösa ut mig? Med vänlig hälsning, Iréne Luiréus
Daniel Scharff |Tack för din fråga!I ditt fall aktualiseras lagen om samäganderätt (1904:48 s. 1). Lagen tillämpas då två personer gemensamt äger egendom. Den är dispositiv, vilket innebär att innehållet i lagen kan avtalas bort. Har du och din före detta avtalat något om en viss situation gäller alltså det som står i avtalet angående den situationen, inte det som framgår av lagen som jag redogör för här.För att förfoga över den samägda egendomen i sin helhet krävs samtliga delägares samtycke. Om man läser 2 § i lagen om samäganderätt motsatsvis framgår dock att varje delägare får förfoga över sin egen del. Du kan alltså sälja din andel till vem du vill och för hur mycket du vill, så länge du inte har kommit överens om något annat med din före detta.Han kan aldrig bli tvingad att lösa ut dig. Har ni avtalat om att du inte ska få sälja din del utan samtycke så finns däremot en möjlighet att hos tingsrätten begära att offentlig auktion hålls avseende hela egendomen, se 6 § lagen om samäganderätt. Om inte synnerliga skäl föreligger bifalles normalt en sådan begäran även mot andra delägares vilja. Vid en försäljning på offentlig auktion tillkommer flera kostnader och försäljningspriset blir normalt sett lägre än om ni kommer överens om en försäljning.Med vänliga hälsningar