Muntlig fullmakt giltig?

2014-11-21 i Avtal
FRÅGA |jag ber min fru att fråga en företagare om att utföra ett arbete. Arbetet utförs utan att företagaren kontaktar mig, och skickar sedan en faktura till mig. Eftersom jag inte har talat med företagaren, endast min fru har gjort detta, har jag trots detta en avtal med honom. Borde inte företagaren tagit kontakt med mig för att bekräfta arbetet/avtalet??
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Reglerna om fullmakter regleras i Avtalslagens 2 kap (se: https://lagen.nu/1915:218#K2).Enligt dessa regler blir du bunden till de avtal som din fullmäktige sluter i ditt namn så länge denne håller sig inom den behörighet som du tilldelat denne. Något formkrav finns ej för fullmakter, utan även muntliga sådana är giltiga.Naturligtvis kan du även bestrida avtalet och hänvisa till att någon fullmakt aldrig meddelats. Fullmaktens vara eller icke-vara blir då en bevisfråga.

Straff för bilstöld

2014-11-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad kan man få för straff när man har stulit en bil och kört när man har varit full? Jac behöver få reda på det idag för vi ska ha detta imorgon.
Robin Henningson |Hej och tack för din frågaOm man gjort det som du beskriver i din fråga så kan man ha gjort sig skyldig till flera brott. Vilken brottsrubricering brottet får är beroende av gärningspersonens uppsåt vid gärningstillfället. Om gärningspersonen hade uppsåt att tillägna sig bilen - alltså att behålla den som sin egen eller ge bort den - så kan denne dömas till ansvar för stöld i högst 2 år. Om det saknas ett sk. tillägningsuppsåt så kan gärningspersonen istället dömas för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Om brottet bedöms som grovt kan det ge upp till 4 års fängelse, medan brott av normalgraden ger högst 2 års fängelse.Eftersom personen därtill har kört påverkad av alkohol (och jag förutsätter utifrån din fråga att han varit över gränsvärdet) så kan denne även dömas till ansvar för rattfylleri enligt trafikbrottslagen.Eftersom straffvärde- och påföljdsbestämningen är så pass knuten till förhållandena i det enskilda fallet är det svårt att ge ett ordentligt svar på din fråga om hur straffet kommer se ut. Det är dock högst troligt att ett fängelsestraff skulle kunna utdömas för detta.

Vilseledande vid försäljning av bostadsrätt

2014-11-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag har köpt en bostadsrätt och nu 2,5 månad senare får jag reda på att det ska byggas ett 8-våningshus utanför min balkong istället för den skogsdunge där är nu(ca 50m från huset). Detta innebär att min balkong och sovrum/vardagsrum inte längre kommer att vara ostört och vesäntligt ökad insyn samt byggarbetsplats utanför huset och ingen sol på balkongen. Vid försäljningen tryckte säljaren på lugnt atmosfär och lummig baksida etc. De har inte upplyst om det planerade bygget som jag via mail från styrelseordförande i brf fått veta att föreningens medlemmar informerats om i maj i år, dvs 2-3 månader innan försäljningen. Har jag någon chans att kunna häva köpet?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Köp av bostadsrätter avser nyttjanderätter i en fastigheter, de är i juridisk mening därför att anse som "lös egendom. Till följd av detta ska reglerna om köp av lös egendom tillämpas på ditt köp av bostadsrätt - dessa finner vi i köplagen (se: https://lagen.nu/1990:931). Vid bedömningen huruvida man kan anse att det föreligger fel i den lägenhet som du köpt måste man främst utgå ifrån dels det ni skrivit i avtalet, samt hur lägenheten marknadsförts. Enligt köplagens 18 § så anses det föreligga fel i lägenheten om den inte överensstämmer med de uppgifter som säljare lämnat om lägenheten som kan antas ha inverkat på köpet. Med hänsyn till din beskrivning i frågan får därför anses att det föreligger fel i marknadsföringen av lägenheten eftersom detta är ett förhållande som du skulle kunna förvänta dig att bli uppmärksammad på. Leder denna tvist till domstolsprocess förväntas du då naturligtvis också kunna presentera sådant bevismedel som du beskriver i frågan rörande marknadsföringen.Frågan är då vilken påföljd som du kan åberopa för att avhjälpa detta.Du verkar i din fråga främst vara intresserad av att häva köpet. Detta är den mest ingripande av alla påföljderna och tillämpas därför sparsamt - i klarspråk innebär detta att det ska till rätt mycket för att få ett köp av en lägenhet hävt. Den normala påföljden då en lägenhet avviker från marknadsfört skick är istället att ett prisavdrag medges, vilket innebär att du får tillbaka en del av köpeskillingen.Jag hoppas mitt svar varit dig till hjälp.

Skadeståndsansvar för barns vållande

2014-11-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag har en son på 8 år som går i klass två. Förra veckan hamnade han och en annan kille i bråk, de båda fäktades med armarna mot varandra och det slutade med att den andre killens glasögon for i backen, hur mycket de är sönder har vi inte fått veta utan det är endast rektorn som ringt oss och sagt att de är sönder och att jag är betalningsskyldig för de. Ingen verkar riktigt veta hur detta ska lösas. Skolans försäkringsbolag kunde inte svara på frågan då den andra pojken inte fick några personskador och behövde uppsöka läkare.Mvh Sanna
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Skadestånd i utomobligatoriska relationer (relationer som inte hänför sig till avtal) regleras genom skadeståndslagen. 1 kap. 1§ skadeståndslagen.Utgångspunkten för skadeståndsskyldighet är att man uppsåtligen eller genom vårdslöshet har vållat person eller sakskada. 2 kap. 1§ skadeståndslagen. För barn under 15 år ska en speciell bedömning göras gällande vårdslösheten, denna bedömning är således annorlunda för den som sker för vuxna. I ert aktuella fall rör det sig om en sakskada. Enligt 2 kap. 4§ skadeståndslagen ska den som då han är under 18 år vållar skada enligt 1§ ersätta denna i den mån det är skäligt i hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. 2 kap. 4§ skadeståndslagen.I den mån er son skulle anses vårdslös enligt 2 kap. 1§ så är han således endast ersättningsskyldig i begränsad mån.Föräldrar har enligt 3 kap. 5§ skadeståndslagen ett strikt ansvar att ersätta sakskada som barnet vållar genom brott. Här krävs således att ett brott föreligger i straffrättslig mening (ringa misshandel, stöld etc.) vilket utifrån de omständigheter du beskriver verkar högst icke troligt.Slutsatsen är således att er son eventuellt skulle bli kunna bli skadeståndsskyldig för att ersätta reparationen av glasögonen, men då krävs som sagt att han anses uppsåtligen eller av vårdslöshet ha vållat skadan, vilket inte behöver vara givet. Skadeståndsskyldigheten ska som tidigare baseras på 2 kap. 4§ skadeståndslagen vilket innebär en jämkning av eventuellt skadestånd ska ske. Ersättning av sakskada regleras i 5 kap. 7§ skadeståndslagen. Slutligen så är jag medveten att allt detta kan verka väldigt uppblåst för ett bråk i skolan mellan två barn, men det är min uppfattning om hur konflikten skulle lösas skadeståndsrättsligt. I en mer verklighetsanknuten analys så skulle jag vilja ge rådet till er att ni i samråd med det andra barnets föräldrar och skolan kommer överens om hur situationen ska lösas för att undvika en fortsatt konflikt. Det torde vara väldigt olyckligt för alla parter om det skulle behöva gå till domstol för att avgöra skadeståndsskyldigheten. Vänligen,

Behöver arvslösa släktingar kallas till bouppteckningen?

2014-11-21 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min barnlösa farbror har avlidit. Han hade tre syskon A, B, och C. Alla avled före honom. Han skrev testamente där barnen till A och B är arvingar. Barn till C är ej omnämnda, han ville ej att de skulle ärva. Jag är barn till A, och därmed dödsbodelägare. Måste barn till C meddelas och kallas till bouppteckning och godkänna testamentet?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att din farbror inte hade några barn, så finns det därmed heller inga bröstarvingar som har en ostridig arvsrätt enligt lag. Det innebär att din farbror var oförhindrad att testamentera sin egendom helt enligt sina egna önskemål, vilket han gjorde genom att testamentera arvet till barnen till A och B. När det gäller bouppteckningen, så framgår det i 20:2 Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K20P2S1) vilka som måste kallas till bouppteckningen. I paragrafen framgår att alla dödsbodelägare måste kallas i god tid till förrättningen. För att veta om barnen till C ska kallas måste vi alltså först veta vilka som är dödsbodelägare. Vilka som är dödsbodelägare definieras i 18:1 ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K18P1S1), och begreppet omfattar efterlevande make/sambo, arvingar och universella testamentstagare. Dödsbodelägare är alltså de som har en omedelbar rätt till arv eller bodelning i dödsboet. Eftersom att barnen till C inte har någon sådan omedelbar rätt till arv då de har utelämnats från arv i testamentet, så är svaret på din fråga följaktligen att de inte heller behöver kallas till bouppteckningen för att godkänna testamentet. Med vänliga hälsningar, 

Skada i hyreslägenhet pga annans vållande

2014-11-21 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Jag bodde tillsammans med en kvinna för ett par år sedan, vi stod båda på hyreskontraktet. När vi gjorde slut, valde hon att flytta ifrån bostaden, och då bestämde vi oss för att säga upp lägenheten.Under uppsägningstiden bor jag ensam i lägenheten, och en morgon kommer hon över på oväntat besök, och totalflippar och förstör bl.a golvet som måste renoveras, en kostnad vi båda måste stå för.Min undran är, även om vi båda stod på hyreskontraktet, kan jag bestrida betalansvar, och hävda att hon har ensamt betalningsansvar för skadorna hon gjorde, då det är hon som ensammen har utfört skadorna i lägenheten? Jag kan påpeka att jag släppte inte in henne i lägenheten, utan när jag öppnade dörren gav hon mig en smäll i ansiktet så jag vinglade bakåt, och då tog hon sig in i lägenheten och gick bananas.Jag polisanmälde det hon hade gjort, misshandel, och skadegörelse, dock blev det självklart nedlagt, men ja, finns det någon chans att jag kan bestrida betalningsansvar i domstol?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Reglerna om hyreslägenheter finns att finna i kap 12 i Jordabalken (se: https://lagen.nu/1970:994#K12).Enligt 12 kap 24 § JB är du som hyresgäst skyldig att ersätta de skador som uppkommer på hyreslägenheten. Detta innebär att du även är skyldig att ersätta sådana skador som orsakats av exempelvis dina gäster och andra personer som står på hyreskontraktet. Detta innebär att du inte kan bestrida betalningsansvar på grund av att du själv inte vållat skadorna.Det du däremot skulle kunna göra är att begära skadestånd för de sakskador som hon genom skadegörelsen orsakat i lägenheten och för de kostnader det orsakat för dig.

Användning av varumärken

2014-11-21 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, jag har en fråga. Jag har varit med och tagit fram produkter till höger och vänster i företag som jag har arbetat i. Får jag använda mig av dessa logotyper för att marknadsföra mig själv i ett cv och på en hemsida som då marknadsför min cv som den del av citaträtten eller annan tillämplig lag som faller tillgodo för mina ändamål? Tacksam för svar.Vänligen/Johnny
Robin Henningson |Hej Johnny och tack för din fråga!Skyddet för olika logotyper och liknande känneteckensmärken finns i lagen om Varumärkeslagen (se: https://lagen.nu/2010:1877). Utifrån hur din fråga är formulerad så utgår jag ifrån att det är företagen som äger rätten till de varumärken som du varit med att ta fram. Som lagstiftningen ser ut så får du inte använda andras varumärken "inom näringsverksamhet" - privat användning av varumärken är således OK, så länge det inte sker inom ramen för en näringsverksamhet. Detta innebär att du kan använda det i egenskap av privatperson när du söker nya jobb, men däremot inte om du gör det i egenskap av egenföretagare för att göra reklam för ditt företag. I dessa fall behöver du få tillstånd från rättighetsinnehavaren.När det gäller hemsidan så beror det nog på huruvida hemsidan kan sägas utgöra en slags näringsverksamhet. Om det är någon som har i uppdrag att marknadsföra dig genom denna hemsida mot ersättning skulle jag nog klassificera detta som ett led i en näringsverksamhet och att användningen i dessa fall inte är tillåten. För att vara på den säkra sidan skulle jag dock rekommendera dig att först söka tillstånd hos rättighetsinnehavaren för att undvika eventuella konflikter.

Skadestånd vid skada på lekplats.

2014-11-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vårt barn skadade sig på en lekplats. Det visade sig att regler inte följts gällande säkerhetsavstånd. Vi har besiktningsprotokoll som visar på att fastighetsägaren vetat om felet i minst ett år med skriften "åtgärdas inom kort". Kommunens byggnadsnämnd menar att de inget kan göra eftersom fastighetsägaren faktisk åtgärdade felet i efterhand. Finns det ingen påföljd för fel som leder till personskada?
jacob frank |Hej,Välkommen till Lawline. Tack för att Ni vänt Er till oss med Era juridiska frågor.Det finns under vissa förutsättningar möjligheter att ställa den som har ansvar för lekplatsen till svars, om skada uppstår som en följd utav lekplatsens dåliga underhåll eller liknande. Jag vet inte vilken typ av ”påföljd” Ni har i åtanke. Jag kan dock tänka mig att det är skadestånd Ni syftar på. Jag utgår därför från det i det följande. Parentetiskt kan nämnas att byggnadsnämnden med all säkerhet har fog för sin uppfattning. Har de väl begärt att ägaren rättar till felet, kan de inte göra mycket mer när ägaren faktiskt följt uppmaningen. Byggnadsnämnden saknar till exempel befogenhet att ”straffa” ägaren i sådana fall.När man ska utreda om någon handlat på ett sätt som medför skadeståndsskyldighet, är det avgörande i princip att man finner att skadevållaren handlat på ett sätt som denne inte borde (ord som brukar användas är försumlig/vårdslös/oaktsam). Att detta också gäller vid inträffad personskada följer av Skadeståndslagen 2:1. Att konkret avgöra vad som utgör ett så pass oaktsamt beteende att skadeståndsskyldighet bör komma ifråga är inte helt lätt. En bedömning får göras från fall till fall, där omständigheterna i det enskilda fallet är helt avgörande.Jag saknar uppgifter kring de närmre omständigheterna då skadan inträffat i Ert fall. Detta medför såklart att jag omöjligen kan ge ett konkret svar. Det följande får därför bli en redogörelse av mer allmänna aspekter. När man undersöker graden av oaktsamhet, försöker man ofta finna en regel, som är avsedd att reglera den verksamhet eller åtgärd som skadevållaren i det aktuella fallet sysslat med. Regeln används då för att undersöka vad som utgör ett slags ”god standard” på området ifråga. På så sätt blir det lättare att avgöra om och på vilket sätt skadevållaren avvikit från ett beteende som annars anses vara det ”normala”.I aktuellt fall finns en sådan regel i PBL (plan-och bygglagen). Den återfinns i 8 kap, som reglerar mer allmänna krav på byggnader och dylikt. I 15 § sägs att ” lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.”. Tyvärr är regeln inte så pass konkret att det går att dra några slutsatser om dess aktualitet i Ert fall.En annan typ av ”regel” som kan tjäna till vägledning i Ert fall är besiktningsprotokollet. Ni har uppgett att Ni har tillgång till en besiktning vari bl.a. föreskrivs att vissa regler om säkerhetsavstånd inte iakttagits samt att fastighetsägaren vetat om detta men ändå inte åtgärdat det vid tiden för olyckan. Om det förhåller sig på det sätter, att skadan uppstått på grund av felaktiga säkerhetssavstånd, ligger det nära till hands att anse att fastighetsägaren varit så pass oaktsam att han bör vara ansvarig för den uppkomna skadan. Det är inte heller uteslutet att fastighetsägaren kan göras ansvarig även på annan grund. Men det avgörande är i princip att lekplatsen hållits i ett skick som på ett eller annat sätt avvikit från ”standard” och således utgjort en säkerhetssrisk, och att skadan inträffat just på grund av att skicket i relevant avseende inte varit godtagbart. Saken kan också uttryckas på det sättet, att även om lekplatsen i ett eller flera avseenden varit ”felaktig”, spelar detta ingen roll för fastighetsägarens ansvar, om skadan uppstått på ett sätt som saknar samband med dessa felaktigheter. Jag vet som sagt inte hur skadan uppstått eller varför. Jag är också osäker på vad säkeravstånden är avsedda att förebygga. Det är, som ovan nämns, därför helt omöjligt för mig att närmre uttala mig om möjligheterna till framgång med en skadeståndstalan. Ytterligare svårigheter i Ert fall ligger bland annat i att bevisbördan för att skadan inträffat och berott på en viss orsak, som ägaren kan anses ansvarig för, vilar på Er. Ni är mycket välkomna att återkomma till mig om ni har frågor eller synpunkter på det ovanstående. Om det förhåller sig på det sättet, att Ni är intresserade av gå vidare med ärendet, är Ni också välkomna att kontakta mig, så återkommer vi med ett prisförslag. I samband därmed kan också de närmre uppgifter som krävs för en fullgod utredning inhämtas.