Underårig och avtal.

2015-11-25 i Omyndiga
FRÅGA |Kan ej reklam utdelningsföretag hävda att ett muntligt avtal ska gälla med en 13 åring ?Vårdnadshavaren har ej skrivit under något avtal
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Enligt 9:1 FB får den som är under 18 år inte själv ingå avtal. I princip innebär detta att avtal som personer under 18 år ingått utan samtycke från förälder inte är giltiga. Vidare framgår av 9:7 FB att ett sådant avtal ska hävas.Det är därför inte möjligt att hävda att en avtal med en 13-åring ska vara giltigt, om det inte finns samtycke från föräldrarna.Jag hoppas jag svarade på din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.Mvh,

Vem har rätt till vad vid äktenskapsskillnad?

2015-11-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Då jag och min fd. make gick ifrån varandra i år undrar jag nu över hur man egentligen fördelar tillgångar/ägodelar vid skilsmässan?Det jag fått genom detta äktenskap är endast skulder och de få tillgångar vi har haft står i hans namn ( ex. bil, husvagn etc). Hur gör man en sådan gång? Han anser att dessa ting är hans då han köpt dem för sin lön enligt honom. Han kan inte redovisa köpen genom kvitton att dessa betalats genom hans konto och jag undrar nu hur jag lättast gör för att få min rätt igenom? Till saken hör att jag nu bor ensam med våra tre gemensamma barn och endast fick deras tillhörigheter samt ngn enstaka liten möbel vid flytt. Vad har jag rätt att kräva av honom och kan han hinda mig från att ta del av bil etc?Hur går jag till väga, vem har rätt till vad?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Vid en skilsmässa ska en bodelning av makars giftorättsgods ske så att de gemensamma ekonomiska förhållandena upplöses och en fördelning av egendomen i boet görs mellan makarna.Bodelningen ska göras när äktenskapet upplösts, dvs. när tingsrättens beslut om skilsmässa vunnit laga kraft, se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230#K9 . Ofta inleds dock bodelningsförfarandet i ett tidigare skede, under betänketiden, eftersom en make har rätt att begära bodelning redan vid denna tidpunkt.Själva bodelningen inleds med en utredning av de tillgångar och skulder som finns i det gemensamma boet, se 11 kap. 1 § ÄktB. Dessa antecknas ned på respektive makes sida. Utgångspunkten för vilka tillgångar och skulder som ska beaktas i bodelningen styrs av den s.k. brytdagen, dvs. dagen för ansökan om skilsmässan. Brytdagen brukar även kallas för den "kritiska tidpunkten".De tillgångar som ingår i bodelningen är s.k. giftorättsgods. En makes tillgångar är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom blir enskild genom äktenskapsförord, föreskrift i ett gåvobrev eller testamente, se 7 kap. 2 § ÄktB. Om någon av makarna exempelvis fått en sommarstuga i gåva av sina föräldrar och det i gåvobrevet anges att den ska vara enskild egendom ska den inte ingå i bodelningen och därmed kan den andra maken inte göra anspråk på att utfå hälften av dess värde utan egendomen stannar hos ägarmaken. Egendom kan även bli enskild genom att makarna själva avtalar om detta i ett äktenskapsförord. Ett sådant avtal upprättas normalt inför ett förestående äktenskap men kan även upprättas under själva äktenskapet. Att egendom är enskild innebär således att det sker ett avsteg från reglerna om hälftendelning vid bodelning i äktenskapet. Således ingår båda makarnas alla tillgångar i bodelningen, såvida de inte är enskild egendom, oavsett om t.ex. bilen eller huset står på den ena maken eller inte. Allt som inte är enskild egendom ingår och ska delas lika enligt nedan.Det kan påpekas att någon bodelning inte behöver ske om det endast finns enskild egendom i boet och ingen av dem framställer begäran att överta bostad eller bohag.När tillgångar och skulder utretts och antecknats sker en andelsberäkning vilken utgörs av en värdering av antecknade tillgångar och skulder. Detta görs för att klarlägga hur mycket var och en av makarna har rätt att utfå ur det gemensamma giftorättsgodset. Respektive make får från tillgångarnas värde avräkna de skulder som maken har, se 11 kap. 2 § ÄktB. Det kan således vara fråga om inteckningsskulder, studieskulder, kreditkortsskulder etc. Överstiger en makes skulder de tillgångar som denne äger finns inget överskott att bidra med i bodelningen och värdet ska då anses vara noll. Det ska således påpekas att skulder inte kan bodelas över till den andre maken utan den skuldsatte maken får ensam ansvara för skulden i en sådan situation.Andelsberäkningen leder fram till hur mycket nettogiftorättsgods respektive make har, dvs. skillnaden mellan tillgångar och skulder. Den make som har mest nettogiftorättsgods får då dela med sig till den mindre förmögne maken så att de i enlighet med hälftendelningsprincipen i slutändan erhåller lika mycket av giftorättsgodset vardera i bodelningen, se 11 kap. 3 § ÄktB.Tillgångarna i det gemensamma boet fördelas sedan genom lottläggning där det bestäms vem som ska ha vilka bestämda tillgångar i bodelningen. Som utgångspunkt gäller att den make som äger en viss tillgång har rätt att få denna i lottläggningen, se 11 kap. 7 § ÄktB. Detta är emellertid inte fullt ut möjligt eftersom den make som är mera förmögen än den andra måste dela med sig så att reglerna om hälftendelning av giftorättsgodset träder i tillämpning. Den mera förmögne maken kan dock betala en bodelningslikvid motsvarande tillgångens värde till den andra maken och på så sätt behålla ägda egendomsobjek, se 11 kap. 9 § ÄktB. Detta kan innebära att ett lån måste upptas för att lösa ut den andra maken.Efter att lottläggningen ägt rum ska ett skriftligt avtal över bodelningen, s.k. bodelningsavtal, upprättas, se 9 kap. 5 § ÄktB. Bodelningsavtalet utgör bl.a. ett underlag för att den make som tillskiftats exempelvis en fastighet eller bostadsrätt ska kunna söka inskrivning av de nya äganderättsförhållandena. Av bodelningsavtalet framgår även att den som övertar en fastighet eller bostadsrätt även ska överta de lån som belastar egendomsobjektet och att dessa lån ska avlyftas från den som överlåter fastigheten genom bodelningen.Det är mycket viktigt att ett bodelningsavtal upprättas i anslutning till skilsmässan eftersom en make annars har rätt att återkomma och begära bodelning många år efter det att skilsmässan vunnit laga kraft. Det föreligger inga preskriptionstider i detta hänseende. Det kan även uppkomma lagfartshinder om en make vill sälja en fastighet som denne ägde innan skilsmässan och fastigheten inte tillskiftats ägarmaken i ett skriftligt bodelningsavtal utan endast genom en muntlig överenskommelse. Såvida makarna inte kan enas vid bodelningen kan någon av dem vända sig till tingsrätten och ansöka om att en bodelningsförrättare förordnas som har att se till att en bodelning kommer till stånd, se 17 kap. 1 § ÄktB. Bodelningsförrättaren äger rätt att fatta beslut i frågor som makarna tvistar om som exempelvis vem som är ägare till viss egendom, om viss egendom ska ingå eller undantas bodelning etc. Kostnaden för bodelningsförrättarens arbete belastar båda parter solidariskt, oavsett vilken av makarna som ingett ansökan om bodelningsförrättare. Såvida ena maken uppsåtligen eller av vårdslöshet förorsakat ökade kostnader kan bodelningsförrättaren besluta om en annan fördelning av arvodet.Sammanfattningsvis har du rätt till bodelning och därigenom erhålla hälften av alla tillgångar som ni äger. Det spelar således ingen roll att din exmake har köpt exempelvis bilen eller husvagnen, dessa ska ingå i bodelningen oavsett om de är köpta av dig eller honom. Sedermera är det någon av er som erhåller egendomen på sin lott i bodelningen, den andra parten får annan egendom eller pengar istället. Om du inte kan få till stånd en bodelning, om din exmake exempelvis vägrar eller ni inte kan enas, kan du således ansöka om att tingsrätten ska förordna en bodelningsförrättare.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Skadestånd vid felaktig myndighetsutövning

2015-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Jag skriver till er för juridiskt råd å en väns vägnar.Min vän var sjukskriven för utbrändhet när hennes illvilliga släktingar skickade in en remiss till psykvården i staden där hon bodde och påstod att hon var psykiskt sjuk och behövde vård. Min vän blev överrumplad i hemmet av sjukvårdspersonal och polis som tvingade med henne till sjukhuset. Hon blev sedan mot sin vilja kvarhållen på en psykiatrisk avdelning under sex månaders tid (LPT).Under hela tiden var det ingen som lyssnade på henne, ingen utredning gjordes, och läkaren utgick endast från uppgifterna som kommit från hennes släktingar.Min vän på att få visa att hon var psykiskt friskt genom att göra kognitiva tester. Det lät man inte henne göra.Under sex månaders tid experimenterade läkaren med olika droger som de tvingade i henne mot hennes vilja, med en mängd olika verkningar och biverkningar.För att LPT ska få användas ska en risk finnas för personens liv eller hälsa. Min vän försökte upprepade gånger få veta på vilket sätt läkaren ansåg att hon riskerade sin hälsa. Eftersom de aldrig specificerade varför hon hölls frihetsberövad fick hon heller aldrig möjligheten att motbevisa detta. Min fråga är, vad kan min vän göra för att få upprättelse?Går det t. ex att stämma landstinget?Min vän har aldrig tidigare haft kontakt med psykiatrisk sjukvård, och är en högpresterande ekonom med toppbetyg från universitet och tidigare utlandsstudier bakom sig.
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga.I skadeståndslagen 3:2 stadgas att stat eller kommun (inklusive landsting) kan bli skadeståndsskyldig för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada om skadan vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Av paragrafens andra del framgår vidare att kommunen (landstinget) även kan bli ersättningsskyldig för sådan skada som uppstår vid kränkning som anges i SkL 2:3. Läser man sedan SkL 2:3 så handlar det om kränkningar vid felaktig myndighetsutövning som utgör angrepp på personens frihet, frid eller ära.Det finns således en rättslig möjlighet för din vän att erhålla skadestånd från landstinget på grund av tvångsvården. Att LPT-vård är myndighetsutövning är odiskutabelt. För att vara framgångsrik med ett skadeståndsanspråk enl. SkL 3:2 krävs vidare att ni bevisar att landstinget har begått fel eller försummelse i myndighetsutövningen samt att denna felaktiga myndighetsutövning har samband med de skador ni påstår. Slutligen måste också de yrkade skadeståndsbeloppen styrkas.Hoppas det var till någon hjälp!Vänligen

Besittningsskydd för hyresgäst vid omvandling till bostadsrätter

2015-11-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej jag bor sedan Juni 2015 i en hyreslägenhet i Ystad. För ca en vecka sedan fick vi brev från hyresvärden där dom skriver att dom ska sälja lägenheterna i form av att göra om dom till bostadsrätter och vill ha 2.2 miljoner för en 4:a på 98kvm.Jag har ingen möjlighet att köpa loss lägenheten pga att jag har skulder. När jag meddelar hyresvärden detta skriver han att jag får leta ny bostad. Jag pratar med hyresnämnden idag och får veta att jag har besittningsskydd och påtalar detta för hyresvärden. Han frågar då vad jag kräver av honom för att jag ska flytta. Då undrar jag vad man ska svara på detta.
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Du har rätt i att du har besittningsskydd som hyresgäst. Att bostaden skall bli bostadsrätt är inte anledning för hyresvärden att säga upp dig. Detta behöver inte hindra föreningen från att omvandla övriga bostäder till bostadsrätter. Vill du bo kvar kan du göra det och din bostad kommer omvandlas när du väljer att säga upp ditt hyreskontrakt.Vad du kan meddela din hyresvärd är att du helt enkelt inte vill flytta. Att begära något, så som din hyresvärd verkar vilja, är en omtvistad fråga. Det har förekommit att hyresvärdar "köpt ut" hyresgäster för att kunna bilda bostadsrättsföreningar, men detta har man lyckats åstadkomma mest för att det finns hål i lagstiftningen. Jag skulle avråda dig från liknande överenskommelser.Hoppas detta kan hjälpa dig!Med Vänlig Hälsning

Arv efter makes bortgång

2015-11-25 i Make
FRÅGA |Min fru gick nyligen bort. När vi träffades så ägde jag huset vi bor i till 100%. Jag står fortfarande som ägare till 100%, hon har en dotter. Ärver hon något av fastighetens värde
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Eftersom att ni var gifta utgör huset giftorättsgods. När en make avlider ska en bodelning ske där vardera makens giftorättsgods beräknas med avdrag för skulder. Summan av vardera makens giftorättsgods lägg ihop och delas lika mellan den efterlevande maken och dödsboet efter den avlidne. Den avlidnes kvarlåtenskap (det som finns i dödsboet) kommer därefter att fördelas enligt arvsordningen eller testamente. Eftersom att din fru hade en dotter kommer i avsaknad av testamente kvarlåtenskapen att gå till denna dotter. Jag kan tyvärr inte ge ett helt klart svar om husets värde kommer ingå i kvarlåtenskapen, eftersom jag inte vet de exakta förutsättningarna som föreligger i detta fall. Om jag utgår från att huset är det enda giftorättsgodset som finns i bodelningen (vilket jag dock håller för osannolikt), kommer hälften av husets värde att gå till dottern.Behöver du ytterligare hjälp med denna fråga rekommenderar jag dig att boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på frågor om arv- och familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Ha en trevlig dag.Mvh,

Suppleants ansvar

2015-11-25 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man som suppleant kan bli skyldig att betala eventuella kostnader som uppstått 1 år efter att företaget sålts?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Enligt 8:3 st 2 ABL tillämpas i fråga om suppleanter i tillämpliga delar de regler som rör styrelseledamöter. De regler som inte är tillämpliga på suppleanter blir tillämpliga när denne suppleant ersatt en ordinarie styrelseledamot.Grundidén med aktiebolag är att dess bolagsmän inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser, eftersom att aktiebolaget är en egen juridisk person. I vissa situationer kan dock ett personligt betalningsansvar uppkomma för styrelsen. Jag tänker här främst på reglerna om kapitalbrist och kontrollbalansräkning, och personligt betalningsansvar enligt 25:18.Därmed kan suppleanter hållas ansvariga på samma sätt som ordinarie styrelseledamöter om suppleanter ersätt dessa ordinarie suppleanter. Innan detta dock skett bör en styrelsesuppleant aldrig vara personligt betalningsansvarig, jfr SvJT 1995 s 124.Av detta följer att i detta fall en suppleant inte bör kunna hållas personligt ansvarig för kostnader som uppstått ett år efter att ett företag sålts. Detta bör också gälla under tiden för eventuell kapitalbrist, då ordinarie styrelseledamöter har ett personligt betalningsansvar.Jag önskar dig en trevlig dag!Mvh,

En umgängesförälders "rätt"

2015-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta har gemensam vårdnad om vår 15-åriga dotter. Hon har bott mest hos mitt ex och är skriven där, så har det varit ända sedan vi flyttade i sär för 7år sedan. I veckan fick jag reda på att jag tydligen då är enbart "umgängesföräldet" och har begränsade juridiska rättigheter gällande beslut om barnet. Vilka rättigheter har jag, då det gäller "bestämmandefrågor"? Får boendeförälderna fatta "alla" beslut gällande vad barnet får och inte får göra helt utan att ta hönsyn till min vilja? Får borndeföräldern till exempel låta barnet flytta hemifrån fast jag tycker det är olämpligt?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Om jag förstår det rätt har du fortfarande gemensam vårdnad om ditt barn, men barnet bor stadigvarande hos den andra vårdnadshavaren.Vid gemensam vårdnad har man något som kallas gemensam bestämmanderätt. Detta innebär att man skall sammarbeta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter så som ekonomi, utbildning och hälsa. Man skall som vårdnadshavare i princip fatta alla beslut tillsammans. Detta framgår av 6:13 i Föräldrabalken. När det är så att barnet bor endast hos den ena kan det dock bli svårt för den ena föräldern att konstant samtala med den andra i alla frågor som rör barnet. Så i beslut som rör den dagliga omsorgen så som kläder, mat eller hur barnet skall spendera sin fritid, kan man besluta själv. I större mer ingripande frågor skall man alltså besluta tillsammans. Så för att svara på din fråga har du viss "rätt" att vara med i beslut som rör ditt barns angelägenheter. Det är dock upp till er att lösa de konflikter ni har själva. De frågor du tar upp är inget som en domstol skulle kunna besluta i om ni inte skulle vilja ansöka om ensam vårdnad. Jag hoppas detta kan hjälpa dig!Med Vänlig Hälsning

Vem anses som närmast anhörig

2015-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Har en liten fråga gällande närmsta anhörig och ingifta "barn".Det är så att min moster var gift med en man, och han hade fyra barn sedan ett tidigare äktenskap, vuxna barn, så min moster var aldrig någon mor till dem, om det nu spelar någon roll.Och ja, min fråga är helt enkelt vem hennes närmsta anhöriga är, då maken är avliden sedan ett par år, hennes föräldrar är avlidna, men en kusin finns fortfarande i livet./Mvh X. X.
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagens mening finns det ingen definition av "närmast anhörig". Det är alltså inte juridiskt reglerat vem som ska anses som någons närmaste anhörig. Jag kan alltså inte i nuläget besvara din fråga.Om du har vidare frågor som rör din moster får du gärna utveckla din fråga så ska jag besvara den så gott jag kan.Mvh