Inkomstskatt på gåva?

2014-07-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |Blir en gåva från en privatperson till en juridisk person skattepliktig inkomst för denna?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln inom svensk rätt är att gåvor är skattefria så länge det inte krävs någon motprestation (8 kap 2 § inkomstskattelagen, https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1).Denna huvudregel gäller inte om gåvan har ett samband med ett utfört arbete eller tjänst. En sådan gåva kallas inom juridiken för en renumentorisk gåva och är skattepliktig.Svaret på din fråga beror alltså på om gåvan ges istället för betalning i pengar på grund av exempelvis utförd tjänst eller inte.Hoppas detta klargjorde!Vänligen,

Skuldtäckning vid bodelning

2014-07-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag läser juridik och i min kurslitteratur står något jag finner märkligt. Angående bodelning så vet jag att man delar makars sammanlagda giftorättgods på hälften för att var person ska få ut sin del. Sen står det att en make har rätt att få egendom som täcker dennes skulder. Ex; Anna och Bert ska skiljas. Deras totala giftorätt är 200tkr. Varje makes andel är 100tkr. Bert har skulder på 50tkr. Det läggs till på hans andel. Bert har rätt till egendom värd 150tkr och Anna 100tkr. Detta innebär att man ju straffas av att inte ha skulder som make? Dessutom har ju makarna tillsammans rätt till egendom värd 250tkr men endast 200tkr finns i boet. Hur går detta ihop?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Jag kan inte uttala mig om vad som står i kurslitteraturen men regeln om avdrag från en makes giftorättsgods för att täcka skulder återfinns i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 11 kap. 2 §. Bestämmelsens första stycke anger att en makes skulder ska täckas av dennes giftorättsgods. Skuldtäckningen gäller bara den make som har skulderna, den andre makens giftorättsgods påverkas alltså inte.ÄktB 11 kap. 3 § stadgar i sin tur att vad som efter skuldtäckningen finns kvar av vardera makes giftorättsgods ska läggas ihop. I exemplet som du har innebär detta att Berts skulder på 50tkr dras från hans giftorättsgods, varefter 50tkr återstår. Detta är Berts andel i boet. Anna har inga skulder och 100tkr motsvarar därför hennes andel i boet. Dessa 150tkr (den sammanlagda summan) delas därefter på Bert och Anna och de erhåller 75tkr vardera vid andelsberäkningen.Hoppas att detta klargjorde saker och ting. Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem här!MVH

Konkurrensklausul för närstående m.m.

2014-07-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Är det skäligt att en närstående, icke aktieägare, omfattas av en konkurrensklausul där denne förhindras att direkt eller indirekt bedriva en verksamhet som konkurrerar med köparen av företaget, ett fåmansföretag? Får inte heller ingå som delägare eller utföra uppdrag för någon annan som bedriver driver sådan verksamhet. Detta i fem år från tillträdesdagen. Skulle konkurrensklausulen överträdas utgår ett vite på femhundratusen (500.000) kr. Den närstående har kvar sitt arbete i företaget efter försäljningen. En kollektivanställning utan beslutande befattning i företaget.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Som du tycks antyda är konkurrensklausuler som sådana tillåtna inom svensk rätt, men en konkurrensklausul ska inte tillämpas i den mån som klausulen sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt, vilket framgår av 38 § Avtalslagen (AvtL)( här ).Inledningsvis vill jag försäkra mig om att jag förstått dig rätt på vissa punkter. 1. Det föreligger en faktisk klausul av innebörd att att närstående till säljaren omfattas av konkurrensklausulen - dvs köparen gör inte gällande att klausulen faktisk har den innebörden genom olika avtalsrättsliga argument om bl.a. förutsättningsläran. 2. Om jag förstår dig rätt är den person som blivit föremål för klausulen en närstående till säljaren av ett fåmansföretag. Jag vet inte vad du menar begreppet närstående i sammanhanget, men eftersom du använder dig av termen fåmansföretag som bara används inom skatterätten förmodar jag att du menar närstående i inkomstskattelagens bemärkelse. Trots den avgränsingen kan det få betydelse för svaret på din fråga vilken relation till säljaren personen faktiskt har - man/fru/barn osv.Vid fåmansföretagsöverlåtelser ser jag inga skäl till varför bedömningen av skäligheten bör göras annorlunda för närstående jämfört med vad som gäller för säljaren personligen.För att ta ställning till skäligheten görs en avvägning mellan parternas motstående enskilda intressen. Rättspraxis är sällsynt på området. De fall som finns visar dock på att domstolen gör en strikt avtalsrättslig bedömning, och att principen om pacta sunt servanda upprätthållits. Vad gäller frågan om hur långt klausulerna får sträcka sig finns det inget generellt svar, utan en bedömning får göras i det enskilda fallet. Av rättspraxis synes framgå att när överlåtelsen innehåller goodwill kan bindningstider på i vart fall upp till fem år godtas om vederlaget är tillräckligt. När överlåtelsen även omfattar know-how kan möjligen ännu längre bindningstider accepteras. Det är osäkert huruvida klausulens innehåll och geografiska tillämpningsområde måste vara begränsade. Jag kan tyvärr inte göra mer än att lämna dessa fingeranvisningar på grundval av den information du lämnat. Behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Notera till sist att avtal där två avtalsparter förbinder en tredje att företa något till dennes nackdel inte är giltiga gentemot den tredje personen. Med andra ord kan köparen göra påföljder gällande mot säljaren om den närstående agerar i strid med konkurrensklausulen, men så länge den närstående inte är avtalspart kan inga åtgärder vidtas mot honom.

Lokalhyra; Hyresvärdens ansvar för lägenhetens skick under hyrestiden

2014-07-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Ett lokalhyresavtal reglerar inte kostnader för kyla överhuvudtaget. Vad ska hyresgästen göra då kylaggregatet plötsligt slutar fungera?Är det hyresvärden som är skyldig att åtgärda sådant fel som uppstår under hyrestiden om felet inte beror på hyresgästen? Måste hyresvärden isåfall underrättas via rekommenderat brev?Vänliga hälsningar,W
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!12:15 st. 1 JB reglerar hyresvärdens ansvar för lägenhetens skick under hyrestiden i aktuellt fall. Under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick som anges i 9 § första stycket, om inte något annat har avtalats. Även om avtalsklausul uppgetts saknas om kyla/kylaggregat medför inte detta per automatik att avtal om lokalens skick saknas. Då jag inte har tillgång till avtalet får jag i det följande anta att hyresavtalet saknar relevanta bestämmelser. Hyresvärden ska under hyrestiden se till att lägenheten är i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.Nu vet jag inte vilken slags verksamhet som bedrivs i lokalen vilket begränsar mina möjligheter att göra en korrekt bedömning högst avsevärt. Men allmänt torde kunna sägas att det bör ligga på hyrsvärden att åtgärda sådant fel varom i målet är fråga såvida felet inte beror på hyresgästen.

Rätten till offentlig försvarare vid snatteri

2014-07-25 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej Om man har blivit stämd o kallad till tingsrätten för snatteri...blir man tilldelad en advokat då eller hur fungerar det?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Förutsättningarna för att få en offentlig försvarare tilldelad regleras i 21 kapitlet 3 a § Rättegångsbalken. Enligt denna paragraf ska en offentlig försvarare förordnas om1. Den misstänkte är anhållen eller häktad och den misstänkte begär det,2. Om någon är misstänkt för ett brott vars lindrigaste straff är sex månaders fängelse eller högre och den misstänkte begär en offentlig försvarare,3. Om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,4. Om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller5. Om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.Då din fråga gäller rätt till offentlig försvarare vid anklagelser om snatteri, vilket är ett brott som enligt 8 kapitlet 2 § Brottsbalken kan ge böter eller fängelse i högst sex månader, så är möjligheterna för att få en offentlig försvarare tilldelad ganska små.Förutsatt att det rör sig om anklagelser rörande ett snatteri där omständigheterna kring det påstådda brottet är relativt okomplicerade och den misstänkte är över 18 år så kommer därför troligen ingen offentlig försvarare att tilldelas den misstänkte.Med vänlig hälsning

Vad göra åt störiga hyresgäster?

2014-07-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Låt mig beskriva problemet: Grannen som bor ovanför stör mig varje natt. Störningen började i december 2013 direkt efter han inflyttade. Det var bankande med hårda föremål (som möbler) i golvet och flytt av tunga saker som gnider mot golvet m.m. Det har skett varje natt, särskilt efter kl. 23.00 och till och med kl. 1.00, ofta senare. Dessa slag och bankande hörs direkt från taket. Under första månader har jag pratat med grannen många gånger och bad honom att sluta med det. Ingenting hjälpte. Sedan juni har jag också skrivit till honom några mejl och jag har bett att han skulle sluta. Ingen effekt. I juli blev situationen ohållbar. Han började inbjuda många gäster som bor hos honom och störningen har eskalerat. Regelbundet, efter kl. 23.00 börjar de springa, hoppa, stampa på golvet av alla krafter, kasta olika saker på golvet. Hans bullrig beteende väcker oss varje natt. Vi kan inte fortsätta längre med sömnberövande. Situationen är skadlig för vår hälsa och vår bostadsmiljö har försämrats tydligt. Jag blev tvungen att ringa efter störningsjouren från Securitas några gånger med de hjälpte inte eftersom dessa arter av slag i golvet hörs bara inifrån lägenheten. Då skrev jag störningsanmälan till Akelius, min hyresvärd. De hänvisar mig igen till störningsjouren. Däremot påstår Securitas att de inte kan komma in i min lägenhet utan skriftlig tillstånd från Akelius även om jag själv skulle inbjuda de. De måste komma in och höra inifrån eftersom störningen inte hörs från trappuppgången. Akelius verkar inte vara intresserad att hjälpa och dröjer med sin agerande. Natten till fredag, började bankande i golvet (som varje natt) och jag ringde störningsjouren efter 23.10 och bad om hjälp. De bara registrerade störningen utan att komma på plats. Bankande fortsatte. Jag kunde inte stå ut längre och jag gick upp och ringde hans dörr för att personligen be honom för att sluta. Jag vågade göra detta eftersom han själv gav mig samtycket att informera honom om bullret och han gjorde det skriftligen på ett mejl. Därför kände jag mig berättigad att ringa till hans dörr efter ha blivit störd av honom. Jag bara bad att de skulle sluta bankande i golvet. Då blev grannen jättearg. Han rusade ut i trappuppgången och skrek på min. Knuffade mig några gånger och betedde sig hotfull. Det var tur att jag lyckades deeskalera hans aggression mot mig. Han skrattade åt min efter jag sa att jag skulle ringa polisen. Han skrek att ”jag är i min egen lägenhet och jag kan göra vad jag vill”. Sedan när jag flydde därifrån till min lägenhet hämnades han på mig genom att banka i golvet ännu mer högljutt. Efter det intermezzot känner jag bara maktlösheten. Jag började överväga flytta därifrån men uppsägningstid är 3 månader framåt. Finns någonting mer som jag kan göra? Vem kan jag vända mig till för hjälp om min Hyresvärd struntar i problemet? Hälsningar Markus
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Om du bor i en hyresrätt måste du acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du aldrig tåla.De störningar du beskriver framstår som orimliga och dem ska du inte behöva tåla!Om inte får slut på störningarna kan du till ansöka till hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta att värden ska göra något åt saken. Du kan i så fall också eventuellt ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår, räknat från tidpunkten då du anmälde störningarna till värden. Hur du ansöker till hyresnämnden kan enkelt läsa om på nätet!

Betalningsoduglig gäldenär

2014-07-25 i Utmätning
FRÅGA |Hej! I torsdag råkade jag ut för en olycka när jag tvättade bilen vid mitt garage en duschgel kom från tredje våning o landade på huven och det blev 2 bucklor. Han som tappade flaskan tittar ut o frågar om det blev nåt? ja det blev det och frågade hur han ville lösa detta han ville ha en offert så jag drog till närmsta skadeverkstad visa dem o dom gav mig en offert på 7500 får lappen åker o visar motparten detta o han frågar om jag inte har försäkring självklart har jag det svarade jag men självrisken ligger 6500 men det får ju du eller ditt bolag stå för. Då svarar han aldrig i livet stänger dörren o låser. Jag har polisanmält. Min fråga är denna om personen är arbetslös o saknar hemförsäkring vem eller vilka får stå för mitt efterkrav?? Motparten va hos sina föräldrar när detta hände vet inte om det va besök eller om han är boende där.Hälsningar Tomas
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Att personen du vill kräva pengar av är arbetslös och saknar hemförsäkring innebär inte någon förändring i ansvarsförhållandena. Det kan däremot innebära att personen ifråga saknar tillgängliga medel för att komma ditt krav till mötes, eller i vart fall att denne uppger att så är fallet. Det som återstår för dig att göra då är att ansöka om utmätning. Utmätning är en juridisk term och innebär att en borgenär (den som har en fordran, dvs du), begär att kronofogdemyndigheten skall ianspråkta egendom, fast eller lös, ifrån gäldenären (den betalningsskyldige, dvs han som tappade flaskan). Hur du lättast går tillväga framgår om du går in på KFM:s hemsida.

Strikt ansvar för hundägare

2014-07-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har passat en hund och när jag var ute på promenad med den och min gamla hund inträffade följande. Min gamla 12 åriga hund har ramlat i skogen och kunde inte resa sig själv upp. För att hjälpa honom släppte jag den andra hunden lös och den sprang i väg och i skogen fanns en annan hund som var kopplad. Min hund har bitit den andra hunden så att en behövde vård. Jag har åkt med hundens lillmatte till veterinären. Har betalat alla kostnader för vård , som inte täcktes av hundens försäkring, betalat för mediciner. Åkt med ägaren till återbesök veterinär. Nu säger ägaren till den drabbade hunden att han vill ha skadestånd från mig på 5000 kr, annars skall han göra en polisanmälan. Är jag tvungen att betala?
jacob frank |I fråga om ansvar för skador som en hund orsakat, gäller lagen om tillsyn över hundar och katter, se hela lagen här. Som hundägare har man strikt ansvar för alla skador hunden orsakar. Detta enligt 19§ ovannämnd lag. Strikt ansvar innebär att man alltid är skadeståndsskyldig för de skador hunden orsakar även om ägaren inte varit vållande. Ett undantag är om ägaren lämnat hunden till någon annan för underhåll eller nyttjande. Innehavaren av hunden (dvs du) ansvarar då solidariskt med ägaren för skador. Av det du berättat framgår du redan ersatt en del av de skador som hunden orsakat. Ägaren till den bitna hunden vill trots detta ha 5000 kr, oklart för vad. Fråga ägaren vad dessa pengar är avsedda att täcka och återkom sedan! Du är inte skyldig att ersätta ägaren för ideell skada enligt ovannämnd lag.