Samtycke när man belånar sin del av samägd fastighet?

2015-04-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Fastighet med två ägare. Kan en av dem belåna sin del utan godkännande av den andre? Det är en fritidsfastighet med två separata lägenheter i.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Det enda hinder som uppställs för att på egen hand belåna en gemensamt ägd fastighet är om det rör sig om makars gemensamma bostad. Huvudregeln beträffande makars gemensamma bostäder är att en make får inte utan samtycke från den andra maken pantsätta/belåna en fastighet som utgör makarnas gemensamma bostad. Detta framgår av 7 kap 5 § äktenskapsbalken. Vad som utgör makars gemensamma bostad framgår av 7 kap 4 § äktenskapsbalken. Enligt undantaget i 7 kap 4 § fjärde stycket räknas inte en fritidsfastighet som makars gememsamma bostad. Detta innebär att om du är gift med den du samäger fastigheten med, så kan du belåna fastigheten utan samtycke från den andra maken om ni endast har fastigheten för fritidsändamål. Om det inte råder ett äktenskapsförhållande mellan er uppställs inget hinder för att du ska kunna belåna din del av fastigheten utan samtycke. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Formella krav beträffande äktenskapsförord

2015-04-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Är gift sedan 25 år, tidigare hade vi äktenskapsförord, där jag äger allt.Har tagit bort detta. Om man upprättar ett nytt, där jag är ensam ägare tillallt, har hus som jag står för. Kan min mans vuxna dotter då ärva t.ex halva huset om han avlider? Vi har inte någon kontakt med henne.Jag har 2 vuxna söner, vi umgås dagligen.Kan mina söner skriva ett avtal att min man får sitta kvar i orört bo om jagavlider först? Frågan är om detta är juridiskt? blir hans okända dotter arvlös om vi har äktenskapsförord, där jag äger allt? Kan min man bo kvar om söner skriver detta?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!ÄktenskapsförordHuvudregeln är att all makes egendom är giftorättsgods och skall således ingå i en eventuell framtida bodelning. Detta gäller under förutsättningen att egendomen inte är att betrakta som enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) här. Det enda sättet för makar att förordna vad som skall vara någon makes enskilda egendom är genom ett äktenskapsförord, se 7 kap. 2 § p. 1 samt 7 kap. 3 § ÄktB. Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan makarna och detta avtal skall således ha företräde framför den reglering som finns i äktenskapsbalken. Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna och sedan registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB. Om de formella kraven uppfylls så kommer äktenskapsförordet att vara giltigt mellan er i Sverige! Om Du avlider först, och det finns ett gällande äktenskapsförord, så skall det som sägs i äktenskapsförordet gälla. Detta innebär att om ni(Du och din man) genom äktenskapsförordet gör en viss egendom till enskild, t.ex. huset, så skall detta gälla vid en framtida bodelning. Hans dotter har då inte rätt till halva huset, eller övrig egendom som är din enskilda genom äktenskapsförord. Om ni upprättar ett äktenskapsförord, glöm då inte att registrera det hos Skatterverket. Detta är viktigt eftersom att äktenskapsförordet blir giltigt först i samband med den registreringen. Om ni inte väljer att upprätta ett äktenskapsförord, då skall all egendom betraktas som giftorättsgods och en bodelning skall förrättas. Huvudregeln är då att efterlevande make ärver den bortgångne. Detta gäller om det inte finns några särkullbarn med i bilden, dvs. barn som inte är makarnas gemensamma. Om Du går bort först, så ärver din man dig, men dina söner har rätt att få ut sitt arv ifrån dig omedelbart om det vill. De kan även välja att avsäga sig arvet alternativt låta den efterlevande maken ärva dig med fri förfogande rätt, och sedan ta del av din makes arv då han går bort. Beträffande er gemensamma bostad gäller att den efterlevande maken har rätt att få bostaden på sin lott vid en bodelning. I regel skall en likadelning göras vid en bodelning, vilket innebär att om han övertar bostaden så skall bostadens värde avräknas på hans lott. De arvsberättigade, i ditt fall dina söner, har alltid rätt att ärva din kvarlåtenskap(om inget annat sägs i äktenskapsförord eller testamente) och skall kompenseras om din mans lott vid bodelningen överstiger 50 % av kvarlåtenskapen. Att dina söner upprättar ett avtal likt det Du nämner torde inte betraktas som giltigt i relation till dig och din man. För att din man skall få sitta kvar i orubbat bo krävs att det framgår från exempelvis ett äktenskapsförord alternativt ett testamente. Om dina söner får bostaden på sin lott, dvs. att de ärver dig, så skall bostaden juridiskt sätt betraktas som deras egendom. Vad de sedan gör med egendomen är en annan sak! De kan välja att sälja den, eller exempelvis i gåva ge bostaden till din make. Det jag föreslår är att ni i ett äktenskapsförord tydligt anger vilken egendom som skall betraktas som enskild och således inte bli föremål för en bodelning. Detta är det bästa sättet att lösa den situationen som är för handen i ditt fall. Vi på Lawline kan bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!Hoppas att Du känner att Du har fått svar på dina frågor! Om Du har några frågor eller funderingar i övrigt, så är Du mer än välkommen att kontakta mig. Med vänlig hälsning,

Skuld i bodelning

2015-04-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Ska kronofogdskulder som en av makarna har tas med i en bodelning vid skilsmässa?
Julia Ekerot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I detta fall blir Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig mellan makarna. Enligt 9 kap 1§ ÄktB ska makars egendom fördelas mellan dem när äktenskapet upplöses. Enligt 9 kap 2§ ÄktB ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det betyder att alla tillgångar och skulder som makarna har när talan om äktenskapsskillnad väcks, ska tas med i bodelningen. Mvh

Fullmakt att make ska få försälja fastighet

2015-04-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Vid en middag hos grannen igår kom följande fråga upp:Min make står som ensam ägare till vår villa. Om han får en stroke och blir otillräknelig och jag vill sälja villan så går inte det för det kräver hans underskrift, trodde man. Vi är gifta och villan är inte hans enskilda egendom. Kan han skriva en fullmakt nu när han är frisk (i vittnes närvaro) som ger mig möjlighet att sälja om jag skulle vilja det senare?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Villan utgör giftorättsgods i och med att den inte är din makes enskilda egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en bodelning ingår således villan, och du har rätt till hälften av den, enligt 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB. Det spelar således ingen roll att din make står som ensam ägare på villan.För att en fastighet som är makarnas gemensamma bostad ska kunna säljas krävs båda makarnas samtycke, 7 kap. 5 § ÄktB. Sådant samtycke behövs dock inte om ena maken inte kan lämna ett giltigt samtycke eller om det inte kan inhämtas inom rimlig tid, 7 kap. 6 § ÄktB. Detta innebär att medbestämmanderätten är personlig och skall därför inte utövas genom ställföreträdare. Exempel på tillfällen när en make inte kan lämna samtycke är bland annat när denne har blivit tillförordnad förvaltare och därmed förlorat sin rättshandlingsförmåga. När det handlar om att den ena maken lider av t.ex. demens bör sjukdomen styrkas med ett läkarintyg för att undgå kravet på samtycke. Det är således genom denna bestämmelse inte självklart att den andra maken får sälja fastigheten.Det bästa sättet att förebygga den situation som du beskriver är att en make, när denne är frisk och vital, ger den andra maken fullmakt att disponera över den första makens tillgångar och rätt att ensam sälja villan. En sådan fullmakt gäller även efter det att maken eventuellt blir sjuk. Vidare kan fullmakten även gälla rätt att företräda maken mot domstol, myndigheter eller sjukhus. Det kan vara mycket viktigt att ha rätt att företräda varandra i olika situationer exempelvis mot sjukhus eller myndigheter. En make har annars ingen laglig rätt att företräda den andre i dessa situationer, även om man är gift eller sambo. Man måste dock ha klart för sig risken att en sådan omfattande fullmakt även kan missbrukas och det bör därför noga övervägas vem eller vilka man ger denna typ av fullmakt. Om riskerna för missbruk skall minskas kan man till exempel ge sin make och barn i förening fullmakt, och då måste de alla vara överens för att någon rättshandling skall kunna göras. Om inte någon fullmakt finns inom familjen tillsätts ofta en god man (via kommunens försorg) som förvaltar den sjukes tillgångar, men fokus blir då enbart på den sjukes bästa, inte på maken eller familjen i stort.I en skriftlig fullmaktshandling bör du tydligt ange vem fullmaktsgivaren respektive fullmäktigen är, samt vad fullmakten omfattar. Du skulle exempelvis kunna skriva: ”Undertecknad [fullmaktsgivaren] befullmäktigar härmed [fullmäktiges namn] att företräda mig i följande angelägenheter [uppge i vilka frågor fullmäktigen ges behörighet att företräda fullmaktsgivaren] …”. När du beskriver fullmaktens omfattning kan du välja att i detalj ange vilka rättshandlingar fullmäktigen får företa i huvudmannens namn, t.ex. att försälja vår gemensamma bostad. Alternativt kan du välja att utforma en mer generell fullmakt, som ger fullmäktigen behörighet att företräda fullmaktsgivaren i alla frågor som rör t.ex. fullmaktsgivarens tillgångar. Även om det för fullmaktshandlingens giltighet inte finns något krav på detta, kan det ur bevissynpunkt vara fördelaktigt att fullmaktshandlingen undertecknas och bevittnas. Ibland kan det också vara lämpligt att ange fullmaktens giltighetstid. ÄktB hittar du https://lagen.nu/1987:230 . Hoppas det var svar på din fråga! Lycka till!Vänligen,

Enskild gåva och egendom som trätt i dess ställe

2015-04-24 i Bodelning
FRÅGA |Jag fick en bostadsrätt som enskild gåva. Jag sålde den och för pengarna har jag och min fru köpt en lägenhet som vi står som 50/50 ägare på. Om vi skiljer oss, blir hälften av lägenheten hennes då?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln ska makars egendom delas lika mellan makarna vid eventuell framtida separation (se 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Det är makarnas giftorättsgods som delas lika (7 kap. 1 § ÄktB). Undantaget från denna likadelning är makes s k enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Sådan egendom utgörs bl.a. av egendom som ena maken fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara enskild. Den bostadsrätt du fick från början utgör således utan tvivel din enskilda egendom. När du säljer bostadsrätten och för pengarna investerar i en annan lägenhet är frågan om även denna egendom ska anses utgöra din enskilda egendom. Enligt 7 kap. 2 § 6 p ÄktB framgår att även egendom som trätt istället för ovan nämnda gåva ska anses som enskild. Således utgör hela lägenheten fortfarande din enskilda egendom, såvida inte den andra maken erlagt en del av köpeskillingen och därmed köpt viss andel. Detta gäller under förutsättning att inte annat framgick av den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild, dvs. såvida inte framgår av gåvohandlingen att egendom som träder i bostadsrättens ställe (surrogat) inte ska omfattas.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att skicka in en ny.Vänliga hälsningar,

Upprättande av äktenskapsförord

2015-04-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min särbo tänket gifta oss! Vi har pratat om att skriva äktenskapsförord gällande tillgångar! Mina och hans tillgångar inkl lägenheter o hus är enskild egendom och det vi köper tillsammans det delar vi på vid en ev separation! Går det att skriva så enkelt och klart eller man behöver skriva mer omfattande?? MvhJögge
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Till att börja med – grattis! Vad gäller äktenskapsförord så finns det bestämmelser om detta i äktenskapsbalken, och mer specifikt i 7:3. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av de båda blivande makarna. Äktenskapsförordet ska dessutom registreras hos Skatteverket inom en månad efter det att äktenskapet har ingåtts. Genom äktenskapsförordet så bestämmer ni vad som ska vara enskild egendom, i motsats till giftorättsgods. Den enskilda egendomen kommer inte att ingå vid en eventuell bodelning, såvida ni inte senare bestämmer er för att den ändå ska göra det, se 10:4 äktenskapsbalken. De krav som finns på ett äktenskapsförord för att det ska vara giltigt är med andra ord att det ska vara skriftligt, underskrivet av er båda och inlämnat till Skatteverket. I övrigt spelar det ingen roll hur ni skriver eller formulerar er. Ett äktenskapsförord kan vara mycket enkelt författat, och ju tydligare ni skriver det, desto lättare blir det sedan när det ska tolkas. Om ni är helt överens om hur det ska gå till, och tycker att ni täcker upp alla eventuella oklarheter så kan ni själva upprätta ett enkelt äktenskapsförord. Jag ska dock komma med en liten varning, och det är den att jag har upplevt det som att det är vanligt att man antingen missar att reglera något, eller att äktenskapsförordet blir tvetydigt. Det kan vara svårt att skriva äktenskapsförord, och det finns mycket som gemene man kanske inte tänker på som senare kan komma att tolkas på olika sätt. Tyvärr kan det då vara försent att ändra på det när problemet uppstår om inte båda är överens om hur det ska lösas. I de bästa av världar kommer förstås parterna överens om det skulle uppstå oklarheter, men det blir inte alltid så. Känner ni er något osäkra så skulle jag råda er till att söka upp en familjejurist för en mer eller mindre enkel konsultation. Ni kan via vår hemsida boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på upprättande av äktenskapsförord. Lawline erbjuder även en avtalstjänst där ni kan få hjälpa med att upprätta ett äktenskapsförord direkt via vår hemsida. Om ni väljer att skriva det själva, så försök att tänka igenom alla scenarion och tänk på att skriva det så tydligt som möjligt. Känner ni er osäkra, så råder jag er att ta hjälp av någon yrkeskunnig. Oavsett så önskar jag er lycka till! Med vänliga hälsningar

Överflyttning av vårdnaden vid familjehemsplacering

2015-04-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag undrar om socialtjänsten har rätt att ta bort en SoL placering med LvU på grund av att barnen varit placerade i familjehem i 3 år? Familjehemmet önskar vårdnaden om mina barn och det vill inte jag gå med på men soc säger att de kan göra så om barnen bott där i 3 år.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det du beskriver är möjligt. Jag ska förklara lagstödet samt hur det går till, även vad som exempelvis kan vägas in i en bedömning om vårdnadsöverflyttning.När ett barn stadigvarande har fostrats och vårdats i annat hem än föräldrahemmet, alltså ett familjehem i det här fallet, och det är uppenbart att det är bäst för barnet, kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldern. Överflyttning av vårdnaden prövas av tingsrätten efter talan av socialnämnden, 6 kap 8 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P8S1).Efter tre år, den så kallade treårsregeln, ska socialtjänsten överväga en överflyttning av vårdnaden från biologiska föräldrarna till familjehemsföräldrarna. Det här går att finna i 13 § 3st lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (https://lagen.nu/1990:52#P13S1) samt 6 kap. 8 § 2st socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K6P8S1).En handläggare på socialtjänsten gör en bedömning om det föreligger förutsättningar för att flytta över vårdnaden. Det startas sedan en utredning där man beaktar omständigheter så som hur placeringen i familjehemmet har fungerat, familjehemsföräldrarnas lämplighet, biologiska föräldrarnas situation, hur barnet och biologiska föräldrarnas umgänge har fungerat och så vidare. Har barnet haft en god kontakt med sina biologiska föräldrar kan det tala emot en överflyttning av vårdnaden. Man beaktar alltid det här i ljuset av barnets bästa, vilket man alltid ska göra i frågor rörande barn, 6 kap. 2a § FB (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1).Om socialtjänsten bedömer att en vårdnadsöverflytt bör ske från biologiska föräldrarna till familjehemsföräldrarna skickar socialtjänsten in den färdiga utredningen till tingsrätten som i sin tur gör en bedömning om en vårdnadsöverflytt är i enlighet med barnets bästa. Vad tingsrätten sedan kommer fram till är det slutgiltiga avgörandet kring vad som sker om vårdnaden i fallet. Sammanfattningsvis kan alltså socialtjänsten starta en utredning angående vårdnadsöverflytt som sedan kan utmynna i, efter att frågan har behandlats av tingsrätt, att vårdnaden flyttas från dig som biologisk förälder till barnets familjehemsföräldrar. I samband med att vårdnaden flyttas över kommer familjehemsplaceringen att upphöra - barnen bor då hos sina särskilt förordnade vårdnadshavare. Att du motsäger dig en ändring i vårdnaden kan beaktas om det talar för barnets bästa att vårdnaden kvarstannar hos dig. I annat fall kan vårdnaden flyttas till familjehemsföräldern även om du motsätter dig det.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Generella fullmakter vid godmanskap eller förvaltare

2015-04-21 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan överförmyndare gå emot en generalfullmakt som makar har skrivit, (upprättat) att makan eller maken har fullmakt att sköta alla ekonomiska ärenden, och alla andra beslut för varandra ?
Emma Ragnarsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Överförmyndaren är den som förordnar om god man eller förvaltare. Detta enligt 11 kap föräldrabalken, där du kan läsa närmare om vad som krävs för att man ska förordna om en god man eller förvaltare. Förordnas en god man krävs samtycke från huvudmannen. En god mans uppgifter ska i så stor utsträckning som möjligt preciseras så att uppdraget inte blir mer omfattande än vad som kan motiveras. Den gode mannen ska hjälpa huvudmannen med att bevaka dennes rätt, förvalta egendom eller sörja för sin person. Huvudmannen har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga. Förordnas istället en förvaltare blir saken annorlunda. Här inskränks rättshandlingsförmågan och huvudmannen förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Enligt 11 kap 9 § föräldrabalken har förvaltaren inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren behöver då inte inhämta huvudmannens samtycke utan får på eget ansvar själv vidta åtgärder i huvudmannens intresse och räkning. Generella fullmakter som huvudmannen utfärdat innan förvaltarskapet blir således ogiltiga. Svaret på din fråga blir således att fullmakter som utfärdats tidigare gäller beroende på om det är en god man eller en förvaltare som förordnas. Om det handlar om en god man – fullmakten gäller fortfarande. Handlar det istället om en förvaltare – fullmakten blir ogiltig. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,