Häva faderskap

2017-10-18 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag har ingen kontakt med min pappa och har inte haft det på flera år. Jag undrar om jag kan "ta bort" honom som pappa, dvs säga upp faderskapet. Jag vill inte bli adopterad av någon annan, utan helt enkelt vill jag bara ha min mamma som förälder. Jag är 25 år gammal. Tack på förhand.
Elias Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! En förutsättning för att upphäva faderskapet är att din pappa inte är din biologiska pappa, se 1 kap. 2 § föräldrabalken. Om så är fallet kan du väcka talan enligt 3 kap. 2 § föräldrabalken om att faderskapet ska hävas. Du kommer behöva övertyga rätten om att det är högst osannolikt att det föreligger ett biologiskt far- och dotterförhållande. Det kan ske genom att peka på DNA-tester eller omständigheter kring din konception. Om han däremot är din biologiska pappa saknar du tyvärr möjlighet att vinna framgång. Önskar du häva faderskapet av någon specifik juridisk anledning är du välkommen att lämna en kommentar så lovar jag att se om problemet går att angripa på ett annat sätt. Lycka till!Vänligen,

Pengar utgör inte samboegendom

2017-10-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Vi har inte skrivit på någon samboavtal innan vi flyttade ihop feb förra året, men vi har varit tillsammans i 5-år. Vi pratade med varandra innan vi flyttade ihop den feb 2016 att de pengar vi hade innan flytten äger vi själva (inget skriftligt). Sedan flytten ihop har han (sambon) tjänat in bonusar och även skrivit under ett avtal med ägarna och företagsledningen om han (sambo) uppnår den vinsten som ägarna och ledningen kräver inom en viss tidsperiod inbringar det tio miljoner extra för honom (sambon). Min fråga är:Har jag rätt till en del av pengarna på 10miljoner kr och avtalet skrevs under vår tid ihop som sambons. Vi har idag bestämt att gå skilda håll och detta bestämde vi tillsammans den 14/10-17. Mvh Maria
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till sambolagen (SamboL), se här.Det som utgör samboegendom och det som alltså eventuellt kan delas mellan två sambos är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som förvärvats för gemensam användning. 3 § SamboLPengar, bonusar och annat som inte klassas som bohag är således inte samboegendom och ska inte vara med i en eventuell bodelning. Du har alltså inte rätt till en del av hans pengar.MVH

Delägare i makes bostadsrätt

2017-10-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,jag och min make ska flytta isär men inte skilja oss. Min bankkontakt trodde att när vi nu köper egna lägenheter (säljer först vårt gemensamma hus) så måste vi stå som delägare i varandras lägenheter eftersom vi fortfarande kommer vara gifta, stämmer det? något vi måste tänka på när vi gör så här?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är något oklart vad din bankkontakt menar med att ni ska behöva vara delägare. I det följande förklarar jag hur det egentligen förhåller sig.Bestämmelser för äktenskap står att finna främst i äktenskapsbalken (här). Oavsett om du och din partner är gifta, ska bostaden anses tillhöra den som betalat bostaden. Äganderätten till en bostad förändras inte genom ett giftermål (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är nämligen så att "var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder". Detta betyder, att äganderätten ska skiljas mot vad man som make har rätt till i en bodelning. I ert fall kommer förmodligen inte ens någon av bostäderna ni köper anses vara gemensam bostad, eftersom ni inte har för avsikt att bo tillsammans (7 kap. 4 § 3 p. äktenskapsbalken, motsatsvis). Var make råder alltså över sin egendom, under äktenskapets fortbestånd.Först vid en eventuell skilsmässa anses bostad och bohag istället tillhöra båda makarna, oavsett vem som betalat. All egendom, som innan äktenskapsskillnaden inte gjorts till någon makes enskilda egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken) genom exempelvis ett äktenskapsförord eller testamente, betraktas alltså som giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken, den egendom som tillhör den ena maken i ett äktenskap) och delas lika mellan makarna. Detta görs mellan makar genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen skall makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).Er bankkontakt syftar förmodligen på, att ni ska äga häften var av den andres bostadsrätt. Så är dock inte fallet, eftersom varje make äger sin egendom själv om denne har betalt egendomen själv. Inte heller vid en bodelning behöver ni nödvändigtvis komma att tilldelas hälften av den andres bostadsrätt, eftersom ni kan skriva äktenskapsförord, vari ni bestämmer att bostadsrätterna ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken).Ni måste alltså inte vara delägare.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vilket lands domstol ska döma i mål om skilsmässa?

2017-10-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag ingick äktenskap med en man från Frankrike för fem år sedan. Vi har aldrig bott ihop och jag har min hemvist här i Sverige och är svensk medborgare. Vi äger ett sommarhus ihop i Frankrike och har inga barn. Franska advokater visar inget intresse av att företräda mig vid en skilsmässa. Kan jag ansöka om skilsmässa i Sverige?
Oxana I |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt så har din man ett franskt medborgarskap och ni har under eran tid som gifta inte haft någon gemensam hemvist. Eftersom att detta är en fråga som rör internationell familjeprocessrätt, så måste vi gå till till EU-rätten och Bryssel II-förordningen för att se vilket lands domstol som har rätt att döma i ett mål om skilsmässa.Bryssel II-förordningen är tillämplig på familjerättsliga frågor, ex. frågor om skilsmässa och vårdnad om barn (artikel 1.1a)). Rätten att döma i frågor om skilsmässa tillkommer domstolen i det landet där antingen svaranden (din man) har sin hemvist eller där sökanden (du) har sin hemvist, om sökanden varit bosatt där i mer än 1 år innan ansökan om skilsmässan (artikel 3.1a) p.3 och p.5). I ditt fall har alltså både den franska och svenska domstolen behörighet att döma i frågan om eran skilsmässa. Hur bestäms då vilken domstol som faktiskt ska komma att döma i frågan?Om två länders domstolar har rätt att döma i frågan, bestäms detta genom race to court- principen eller genom forum shopping- principen. Den förstnämnda principen innebär att den som väcker talan om skilsmässa först, får då också välja vid vilken domstol som frågan ska avgöras. Den andra principen innebär att man får välja vilken av domstolarna man vill väcka talan vid, baserat på vart man tror sig få det bästa resultatet. I ditt fall kan du alltså välja att väcka talan i svensk domstol, om din man inte redan ansökt om skilsmässa i fransk domstol. Om han har gjort det gäller som sagt race to court- principen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan ena sambon motsätta sig bodelning?

2017-10-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejMin kompis och hennes pojkvän har gjort slut. Hon stod som ensam på kontraktet till en 1hands hyreslägenhet. De flyttade in samtidigt och bott där i 5månader. Det är inte överens om saker som tex möbler och djur. Om hon är intresserad av en jurist men han inte går med på det, vad är det som gäller om de inte kan lösa detta på egen hand.
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom din kompis och hennes ex-pojkvän verkar ha bott stadigvarande tillsammans i ett parförhållande utgår jag ifrån att de varit sambos i lagens mening, SamboL 1 §. Jag utgår även ifrån att din kompis och hennes ex-pojkvän har flyttat isär, då detta krävs för att ett samboförhållande i lagens mening ska anses ha upphört, SamboL 2 §, 1st, 2p. Din kompis kan begära att samboegendomen delas upp mellan henne och hennes ex-pojkvän genom bodelning, SamboL 8 §. Denna begäran måste hon då framställa inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Hennes ex-pojkvän är skyldig att medverka till att bodelning görs, och i annat fall kan en bodelningsförättare förordnas, SamboL 26 §.Det som kommer att ingå i bodelningen är all samboegendom, dvs sambors gemensamma bostad eller bohag som har förvärvats för gemensam användning, SamboL 3 §. Eftersom du skriver att din kompis och hennes pojkvän flyttade in i hyreslägenheten tillsammans anses de ha förvärvat den för gemensam användning och den ska således ingå i bodelningen. Med bohag menas möbler, och detta kommer alltså också att ingå i bodelningen om de köpt möblerna med avsikten att använda dem gemensamt. Vad gäller djur utgör de inte samboegendom och kommer följaktligen inte ingå i en bodelning. Avgörande kan därför bli vem som köpt djuret. Har din kompis och hennes ex-pojkvän köpt djuret tillsammans anses de äga lika stor del av det, varför Samäganderättslagen skulle kunna bli tillämplig, SamäganderättsL 1 §. Kan de då inte enas om vem som ska få djuret kan rätten utse en god man som får ta hand om djuret tills vidare, SamäganderättsL 3 §.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Sambos redovisningsskyldighet och gemensamt konto

2017-10-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej, under våran tid har merparten av min lön gått över till min sambos konto som skött våran gemensamma ekonomi. När jag räknar på det bör det finnas en hel del pengar på kontot men jag har ingen insyn. Har jag möjlighet att begära redovisning o få hälften med hjälp av en bodelningsman? Vi har varit sambos i 20 år.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter sambors separation kan sambo påkalla bodelning. Bodelning mellan sambor är en rättighet. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill dock en sambo att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört (8 § sambolagen).Vid en bodelning ingår endast de tillgångar som fanns den dagen samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter den dagen, är undantagen från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Dessutom är egendom som ni ägde själva innan samboförhållandet som huvudregel inte samboegendom.BankkontoI samboegendomen ingår alltså inte pengar på bankkonto. De föremål som inte är samboegendom ska dock delas upp enligt er äganderätt, det vill säga, ni behåller vardera av det ni själva äger. I det fall pengarna satts över på ett konto som enbart är din sambos, finns risk för sammanblandning av pengarna skett och därmed kan de ha förlorat sin karaktär av att vara enskild egendom. Endast om din make fört bokföring eller på annat sätt håll de skilda medelsslagen isär, kan man fastställa vilka pengar som är dina. Det bör dock kunna antas, att pengarna ska ha använts till gemensamma utgifter, varför pengarna bör ingå i en bodelning.Gemensamt bankkontoHar ni ett gemensamt bankkonto, bör utgångspunkten vara att ni ska dela lika på pengarna, om ni inte kommer överens om annat. RedovisningsskyldighetDu har rätt som sambo att begära att din partner redovisar all samboegendom för dig (11 § sambolagen). Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vilket lands domstol ska döma i mål om skilsmässa?

2017-10-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Kan vi skiljas I finland ? Jag är svensk medborgare och gifte mig med med en thailänsk medborgare. Vigseln ägde rum i thailand. Jag och bodde i Sverige när vigseln ägde rum.Sen flyttade vi till finland tillsammans. Jag bodde där tillsammans i 11 månader ochNu bor jag i Sverige igen och min fru bor kvar i finland. Kan min fru lämna in en enskild ansökan i finland ? Eller måste vi göra en gemensam ansökan. ?
Oxana I |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom att detta är en fråga som rör internationell familjeprocessrätt, så måste vi gå till till EU-rätten och Bryssel II-förordningen för att se vilket lands domstol som har rätt att döma i ett mål om skilsmässa.Bryssel II-förordningen är tillämplig på familjerättsliga frågor, ex. frågor om skilsmässa och vårdnad om barn (artikel 1.1a)). Behörigheten att döma i frågor om skilsmässa tillkommer domstolen i det landet där makarna senast hade sin gemensamma hemvist, om en av dem fortfarande är bosatt där (artikel 3.1a) p. 2). Enligt svensk rätt menas att någon har hemvist i ett visst land, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och övriga omständigheter kan anses som stadigvarande (lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 7 kap. 2§). I ditt fallEftersom att ni gemensamt flyttade till Finland efter att ni gift er och sammanbodde där under 11 månaders tid, torde Finland vara eran senaste gemensamma hemvist. Det betyder att finsk domstol enligt bestämmelserna ovan är behörig att döma i frågan om eran skilsmässa, trots att du numera bor i Sverige. Varje make har ensam rätt att begära skilsmässa. Det är således tillräckligt att din fru lämnar in ansökan om skilsmässa i Finland. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Ska fastighet som förvärvats med medel från arv ingå i bodelning?

2017-10-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag är mitt uppe i en bodelning från min ex-make, som jag varit gift med i 20 år. I "boet" finns en affärsfastighet som drivs och ägs som enskild firma i makens namn. Har jag rätt till halva fastigheten, eller inte? Min ex-make hävdar att han har använt pengar från ett arv när den inköptes och därför har jag inte rätt till den. Stämmer det? Vi har inget äktenskapsförord skrivet.
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler för vad som ska ingå i en bodelning återfinns i äktenskapsbalken. Enligt 7 kapitlet 1 § ska all egendom som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods och därmed enligt 10 kapitlet 1 § ingå i bodelningen. Utgångspunkten är således att din ex-makes fastighet ska ingå i er bodelning. Din ex-make har invänt att han förvärvat fastigheten med pengar han fått genom ett arv. Det finns ingen generell regel som säger att arvegods inte ska ingå i en bodelning. Däremot gäller enligt 7 kapitlet 2 § punkt 4 att egendom som en make ärvt genom arv under förbehåll att denna ska vara makens enskilda inte ska ingå i bodelningen. Står det således i testamentet att arvet ska vara din ex-makes enskilda egendom ska arvet inte ingå i bodelningen. Ett "vanligt" arv utan ett sådant förbehåll är däremot giftorättsgods. Enligt 7 kapitlet 2 § punkt 6 ska egendom som trätt istället för ett arv som utgör enskild egendom också utgöra enskild egendom. Det betyder att om din ex-make kan visa att arvet utgör enskild egendom enligt ovanstående stycke och dessutom visa att det är dessa pengar som använts vid förvärvet av fastigheten ska fastigheten inte ingå i bodelningen. I alla andra fall utgör fastigheten giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen.