Vem av makarna har bäst behov av den gemensamma bostaden och har ena maken giftorätt i egendom som den bara andra maken äger?

2017-03-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man har varit gifta drygt 3 år och sambo i två år innan dess. Vi ska nu skiljas. Jag hade en hyreslägenhet när vi träffades och min man köpte en bostadsrätt i närheten. Efter 7 månaders förhållande flyttade jag till hans lägenhet och hyrde ut min i andra hand. Sen flyttade vi till min lägenhet och han hyrde ut sin. Min lägenhet ombildades till bostadsrätt och vi köpte den tillsammans. Förra året sålde han sin lägenhet och köpte en lägenhet i Spanien för vinsten, så det finns inga skulder på den. Min önskan till honom är att jag får köpa ut honom för priset vi köpte lägenheten för och han får behålla lägenheten i Spanien. Det vill han inte gå med på och vad jag förstår enligt lagen har han rätt. Har jag då enligt lagen rätt till halva värdet av lägenheten i Spanien? Vi har inget äktenskapsförord. Han har en dotter som är 16 år som pluggar och bor i Halmstad. Innan dess bodde hon växelvis hos oss och hos sin mamma. Nu kommer hon troligtvis tillbaka till Stockholm och ska plugga här. Har min man rätt till bostadsrätten vid skilsmässa för att han har en 16 årig dotter? Hon står skriven hos sin mamma. Tacksam för snabbt svar!
Jenny Vilander |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De aktuella rättsreglerna hittar du i äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Sammanfattning Både den lägenhet som fungerat som ert gemensamma hem och lägenheten i Spanien ska ingå i en bodelning. Din man har alltså rätt till hälften av den gemensamma lägenhetens värde men du har samtidigt rätt till hälften av värdet på hans lägenhet i Spanien. Det finns givetvis också möjlighet fördela egendomen på ett annat sätt om ni kan komma överens. Vid en behovsprövning angående vem som har bättre rätt till er gemensamma lägenhet kan dotterns boendesituation få betydelse men även andra omständigheter spelar roll. Jag kommer nu att utveckla detta svar nedan. Det är egendom som utgör giftorättsgods som ska ingå i en bodelningNär ett gift par skiljer sig ska en bodelning göras mellan de (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Det som ska delas mellan makarna är sådan egendom som benämns giftorättsgods (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Huvudregeln är att all egendom som makarna äger, ensamma eller tillsammans, utgör giftorättsgods så länge egendomen inte ska klassas som enskild egendom (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Egendom kan göras till den ena makens enskilda genom ett äktenskapsförord. Ett annat scenario är den ena maken fått något i gåva eller genom testamente med villkoret att egendomen ska utgöra denna makes enskilda (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Eftersom du skriver i din fråga att ni inte har ett äktenskapsförord kommer jag fortsättningsvis utgå ifrån att all den egendom ni äger klassas som giftorättsgods.Det är skillnad på giftorätt och äganderätt Det är viktigt att förstå att det finns en juridisk skillnad på giftorätt och äganderätt. Giftorätten aktualiseras först vid en skilsmässa och medför då att egendomen ska räknas med i bodelningen oavsett vem av makarna som faktiskt är den juridiske ägaren av egendomen. Bara för att en make köper en sak innebär det inte per automatik att makarna samäger den saken, däremot har den andre maken giftorätt i egendomen vid en skilsmässa. När det gäller den ombildade hyresrätten som ni gemensamt köpte som medför giftorätten att den ska tas med i bodelningen. Det stämmer alltså att din nuvarande man har rätt till detta enligt lag. Men även om ni inte var gifta så har han ju ändå en rätt till lägenheten genom ni äger den tillsammans. Som jag förstår dig äger din man ensam lägenheten i Spanien. Utgör lägenheten giftorättsgods ska lägenheten ändå tas med i bodelningen.Du har rätt till hälften av värdet på lägenheten i Spanien Värdet av makarnas sammanlagda giftorättsgods delas sedan lika mellan makarna (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Giftorätten medför alltså att du har rätt att göra anspråk på hälften av värdet när det gäller lägenheten i Spanien trots att din man äger lägenheten ensam. När egendomen sedan ska portioneras ut mellan makarna har varje make rätt att till sin del räkna sådan egendom som man ensam äger (https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1). Din man har alltså rätt att själv behålla lägenheten i Spanien och istället ersätta dig ekonomiskt.Dotterns boendesituation är av betydelse men man tittar även på andra sakerNär det gäller makarnas gemensamma hem och möbler (oavsett vem som äger vad) är det den make som bäst behöver egendomen som har rätt att tillgodoräkna sig den (https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1). Vid behovsprövningen väger det ofta tungt ifall den ena av makarna har ett barn som ska bo hos sig. Men vid en sådan prövning måste man samtidigt se till alla aktuella omständigheter i situationen. Ska dotter t.ex. bo växelvis alternativt har möjlighet att bo hos sin mamma kan det vara en sak som minskar din mans behov av att få lägenheten. Man tittar också på ekonomiska förhållanden och en make kan även göra gällande affektionsvärde. Det är väldigt svårt att bedöma var det hela skulle landa i just ert fall men dotterns boende kan få betydelse. Detta blir ju dock främst aktuellt om man skulle dra det hela till domstol. För att din man ska få överta din del av lägenheten krävs det också att detta framstår som skäligt, alltså rättvist. Detta blir i sig ytterligare en bedömningsfråga. Det är ju fullt möjligt för er att komma överens om ett annat arrangemang. Du skulle till exempel kunna säga att du avsäger dig din giftorätt till lägenheten i Spanien mot att din man låter dig behålla lägenheten alternativt helt avsäger sig sitt anspråk.Det finns ytterligare en regel som jag skulle vilja uppmärksamma dig på. När det par som varit gifta under en kortare tid än 5 år finns det möjlighet att jämka en bodelning så att giftorättsgodset delas med en annan kvot än hälften (https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1). Till denna tidsperiod räknas även eventuell tid som paret varit sambor innan man gifte sig. Du skriver att ni varit gifta i 3 år och innan dess sambor i 2 år, denna jämkningsregel borde därför inte bli aktuell men jag vill ändå uppmärksamma dig på att den finns. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga och lycka till!Bästa hälsningar,

Bodelning av fastighet vid äktenskap

2017-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Vi ska separera, maken bor kvar i villan. Hur gör man med lånen och underhåll av villan, om bägge fortfsrsnde står som ägare.
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om vad som händer vid en äktenskapsskillnad om båda makarna står som ägare till lån på en fastighet och ena maken vill bo kvar. För det första ska det göras en värdering av fastigheten i samband med en bodelning och då ska ni utgå från fastighetens marknadsvärde. Ni kan använda er av en värderingsman för att på objektiva grunder komma fram till en rimlig värdering av fastigheten.När ni kommit överens om ett värde är det brukligt att från detta värde dra bort:Den latenta skatten – Den skatt som ni behövt betala om fastigheten de facto såldes.Beräknade försäljningskostnader – De kostnader som skulle uppkommit i samband med försäljningen av fastigheten (för exempel kostnad för mäklare). Värdet som blir kvar är sedan det som används som underlag vid er bodelning. Din make ska bo kvar i villan och får då lösa ut dig genom att lånet skrivs över på honom och att du kompenseras för din del av fastigheten. Dessutom ska lagfarten stå skriven på honom.Det är vanligt att den ena maken övertar den gemensamma bostaden i samband med bodelningen. Om en fastighet överlåts genom ett bodelningsavtal så behöver inte den överlåtande maken (du) betala någon kapitalvinstskatt. Istället får den make som övertar fastigheten betala kapitalvinstskatt för hela fastigheten när denne i sin tur avyttrar fastigheten.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, hör av dig om du har några fler frågor eller funderingar.Med vänlig hälsning,

Bodelning efter kortvarigt äktenskap

2017-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Har uppfattat att vid ett kortvarigt äktenskap (några månader) så gäller inte hälften var vid en bodelning (om man inte är överens. I mitt fall så är det min man som har stått för det ekonomiska men han har inför äktenskapet gett mig en skev bild om honom för att jag ska gifta mig med honom. (Kan ej ta upp det online) Nu när vi är gifta så känner jag mig lurad, kränkt, mobbad och illabehandlad. Om jag inte får hälften av bodelningen så vill jag ha en kompensation på korta tiden jag har fått leva med honom. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt och kan inte skriva offentligt vad jag har fått stå ut med. Vad kan jag luta mig på? För övrigt så har jag en del bevisning.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här typen av frågor regleras i äktenskapsbalken.Jag uppfattar det som att du vill skilja dig från din man. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan er genom bodelning som du säger (9 kap. 1 § ÄktB). Vad ingår i bodelningen?Vilken egendomen som ingår i en bodelning beror inte på vem som äger den, utan hur den klassificeras. I bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). I 7 kap. 2 § ÄktB står det vad som är enskild egendom. Hur delas egendomen upp vid en bodelning?Huvudregeln är att vad som återstår av makarnas sammanlagda giftorättsgods, efter betalning av skulder, ska delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Dock är det så att bodelningen kan jämkas, vilket det står om i 12 kap ÄktB. I 1 § första stycket i samma kapitel står det att om det är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra maken så kan det istället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Det kräver att din make har haft mer giftorättsgods inför bodelningen, vilket jag, av dig, uppfattar att han har. Det står också att hänsyn särskilt ska tas till äktenskapets längd. Kortvarigt äktenskapEnligt lagmotiven bör gränsen mellan kortvariga och långvariga äktenskap dras vid 5 år. Alltså är erat äktenskap, som varat några månader, ett kortvarigt sådant. Dock så kan det räknas som ett långvarigt äktenskap om ni har bott tillsammans innan och på så sätt uppnår en tid på 5 år även om majoriteten av tiden var som sambor och inte gifta. Men jag utgår från att ni inte har gjort det då du verkar säker på att erat äktenskap är att klassificera som ett kortvarigt.I rättspraxis tillämpas en schablonregel vid kortvariga äktenskap. Den innebär att för varje år som ni har varit gifta utgår 1/5 av ens giftorättsgods till bodelning, vid 1 år 1/5, vid 2 år 2/5 osv... Även andra omständigheter räknas emellertid in vid jämkning av bodelning. Men mycket tyder på att din man inte kommer behöva räkna in särskilt stor del av sitt giftorättsgods i bodelningen och således kommer du inte få en 50/50 delningen av egendomen…Kompensation för annatDu nämner att du bl.a. känner dig mobbad och kränkt. I 2 kap. 1 § skadeståndslagen, står det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar bl.a. personskada ska ersätta skadan. I 2 kap. 3 § står även att den som allvarligt kränker annan genom brott kan bli skyldig att ersätta skadan. Om du har tagit skada av din mans beteende och kränkningar råder jag dig därför att göra en polisanmälan!Hoppas du fått svar på dina frågor!

Barnets bästa

2017-03-21 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, vi är separerade och har delad vårdnad. Samarbetet kring vår son fungerar inte. I perioder bor min son mer hos mig för att pappan inte kan ha sonen pga av olika anledningar. Och när det passar pappan att ha sonen är det varannan vecka som gäller och han är inte alls flexibel och har svårt att kommunicera. Men att jag har vår son mer i perioder säger han inget om. Jag och min son får hela tiden anpassa oss efter pappans behov. När min son är hos pappan får jag knappt någon information om vårt barn. Det är jag som tar största ansvaret vad gäller skolval, sjukvård och sonens intressen. Varje gång jag ska göra något med min son som en resa, fira en födelsedag eller vid högtider ska han alltid bråka med mig & då genom min son. Nu har jag bokat en resa till Florida och han hotar med att spärra sonens pass. Det är en semester på 11 dagar. Anledningen är att jag inte tillät min son att åka till Turkiet i somras när det var stadskupp och krig i landet. Innan han bokade resan sa jag tydligt att min son kommer inte få åka till Turkiet men att han gärna fick resa till ett annat tryggare land. Vår son är ofta orolig när han ska till pappan. Pappan har varit anmäld till socialen för alkoholproblem när barnen varit hos honom (han har 2 barn tidigare). Det är min son som drabbas när han vill straffa mig. Vad är ert råd till mig nu? Ensam vårdnad? Jag är orolig att han spärrar passet och att vår son inte kan åka med. Vad kan jag göra?
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bedömningen för huruvida ena föräldern ska få ensam vårdnad eller inte, är det flera aspekter som man fäster särskild vikt vid men det som är avgörande är vad som utgör det bästa för barnet. Barnets bästa och behov är nämligen avgörande för vårnadsrelaterade tvister. Enligt Föräldrabalken (FB) 6:1 görs bedömningen utifrån den trygghet, omsorg och god fostran som barnet kan få, (se även FB 6:2 a). Vid bedömningen för vad som är bäst för din son, görs bedömning utifrån din sons behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I bedömningen tar man även hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Det krävs att barnet har lämpliga vårdnadshavare som har förmågan att förstå barnets känslor och behov och att de kan, på ett lämpligt sätt, tillfredsställa dem. I ditt fall beskriver du att din son verkar vara orolig när han ska till sin pappa, vilket då kan ifrågasättas om det är hans bästa att vistas i närheten av sin pappa. Även pappans alkoholproblem kan utgöra en omständighet som talar för att du ska ha ensam vårdnad. Det är dock socialnämndens och domstolens uppfattning, antaganden samt bedömning som blir avgörande (Prop. 1997/98:7 s 194). Lagen säger att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna (Se FB 6:2a ), såvida det inte finns risk för barnet att fara illa.Om du känner att du och sonens pappa inte riktigt kan samarbeta i dessa vårdnadsfrågor och det finns risk för din son att utsättas i fara i närheten av sin pappa, kan du ansöka om ensam vårdnad till din son. Det bör dock understrykas att det är svårt att med säkerhet fastställa vad domstolen kommer att besluta då det är en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet som är avgörande. Gemensam vårdnad anses som utgångspunkt vara det bästa för barnet men om det finns en risk för att barnet kan utsättas för fara och att föräldrarna inte kan samarbeta, är det omständigheter som domstolen beaktar i sin bedömning. Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor, är du välkommen att kontakta oss igen. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan en sambo kräva halva bostadsrätten vid utflytt?

2017-03-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har ett förhållande med en man, som flyttade in i min bostadsrätt i september förra året. Han har haft kvar sin gamla lägenhet och inte betalt någon hyra hos mig. Nu vill jag att han flyttar ut. Samtidigt har han sagt upp sin lägenhet. Kan han kräva att få halva min bostadsrätt nu? Ser lagen honom som min sambo? Bör jag kontakta en advokat och skriva ett samboavtal, där det står att det är min lägenhet?
Michael Butler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med anses ni som sambos om ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § Sambolagen). Som utgångspunkt ska man bott tillsammans i 6 månader för att anses vara sambos. Det föreligger vidare en presumtion kring att ni är sambos om ni har gemensam folkbokföringsadress eller har barn tillsammans. Även det faktum att ni har ett gemensamt konto kan göra att ni ses som sambos. Det är därför, beroende på omständigheterna, mycket möjligt att ni ses som sambos enligt Sambolagen. Om ni anses vara sambos upphör denna relation bl.a. när samborna flyttar isär (2 § SamboL). Däremot är det inte troligt att han har rätt till halva din lägenhet. Bostaden utgör endast samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning ( 3 § SamboL). Vidare räknas bostadsrätten som er gemensamma om den är avsedd som erat gemensamma hem och innehas huvudsakligen med detta ändamål (5 § 1 stycket 3p SamboL) Eftersom han inte betalat någon hyra och har haft kvar sin egna lägenhet är det inte troligt bostadsrätten räknas som er gemensamma egendom, om inte annat tyder på det. Vidare måste en bodelning begäras ( 8 § SamboL) för att likadelning av samboegendom ska ske (14 § SamboL). Men bostadsrätten räknas som sagt troligtvis inte som samboegendom och ska därför inte delas. Det finns dock ett undantag (enligt 22 § SamboL). Om den ena sambon innehar en bostadsrätt och utgör inte egendomen inte samboegendom har den ena sambon rätt att överta den när förhållandet upphör om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande anses som skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om samborna inte har eller haft barn tillsammans gäller detta endast om det finns synnerliga skäl. Isåfall ska den sambon ersätta den andra sambon för bostadsrättens värde (22 § 3 stycket). Detta är alltså endast en undantagsbestämmelse och inget i din fråga tyder på att detta skulle vara aktuellt. Du kan upprätta ett samboavtal där du stadgar att lägenheten är din men detta måste du givetvis göra tillsammans med din partner (9 § SamboL). Sammanfattningsvis är det troligt att ni ses som sambos men inte speciellt troligt att bostadsrätten ska ses som samboegendom varav han inte kan kräva att få halva din bostadsrätt. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Bodelningsavtalets giltighet

2017-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Om man avslutar ett bodelningsavtal med följande fras:"Med denna bodelning förklarar vi oss båda nöjda och i och med detta har ingen av oss något krav av vad slag det än må gentemot den andre."Är man säker då på att allt är avslutat, eller finns det något kryphål?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om bodelningsavtal och huruvida parterna är bunden av detta. Bodelningen ska ske vid äktenskapsskillnad och ska upprättas på en handling som båda parter skriver under, men några direkta formkrav utöver dessa finns inte, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄB). (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Ett bodelningsavtal är en överenskommelse mellan makar och kan inte ensidigt ändras av ena maken eller makan. Detta betyder att bodelningsavtalet är bindande, förutsatt att det inte finns någon särskild grund för att ogiltigförklara bodelningsavtalet. Kommer man inte överens om bodelningen kan man få en bodelningsförrättare förordnad av domstol, som hjälper till med bodelningen. Bodelningsavtalet behöver inte registreras utan blir giltigt vid makarnas underskrift och kan även registreras hos Skatteverket av andra skäl, så att till exempel borgenärer får information om att bodelningen har gjorts. Formuleringen: "Med denna bodelning förklarar vi oss båda nöjda och i och med detta har ingen av oss något krav av vad slag det än må gentemot den andre." är ett sätt att garantera att ingen av makarna i efterhand kan ställa andra krav eller invändningar mot det som tidigare undertecknats. Var noga med att kontrollera vem det är som skrivit bodelningsavtalet och som skrivit själva formuleringen. Det bästa är att kontakta en advokat som får göra en bedömning av bodelningsavtalet i sin helhet för att garantera att det inte finns några kryphål. Dock är ett bodelningsavtal civilrättsligt bindande och enligt min mening borde det inte finnas något kryphål med den nämnda formuleringen. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor eller funderingarMed vänlig hälsning,

Egendom som inköps efter ansökan om äktenskapsskillnad

2017-03-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid skillsmässa:* blev sambo 2012-09 - han hade skulder på över 50 000 när vi blev sambo - jag hade inga skulder* ingick äktenskap 2014-06* gemensamt barn 2014-10* separerade 2015-10 - inga skulder vid separationen, varken han eller jag* lämnade in ansökan om skilsmässa 2016-04 som "godkändes" 2016-10Jag köpte stuga 2016-04 med lån, han har betalat halva månadsavgiften tom 2017-02Han hävdar att han äger halva stugan då vi ff var gifta när jag köpte stugan och vill att jag "köper ut" honom.Vad gäller?
Karolina Larsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du köpte stugan tidigast dagen efter du lämnade in ansökan om skilsmässa. Stugan ingår då inte i bodelningen enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Det innebär att din man inte har rätt till halva stugan vid en eventuell bodelning. Det verkar som att du har stått för hela kostnaden för stugan själv då du tagit lånet. Din ex-man borde därför inte ha någon dold samäganderätt till den då heller.Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar

Egendom man tar med sig in i samboförhållande

2017-03-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger sedan några år en lägenhet och min pojkvän kommer att flytta in hos mig inom kort och vi blir sambos.Vad jag förstår kommer lägenheten alltid att vara min egendom då den inte införskaffades för gemensamt bruk,Om vi inte skriver samboavtasl, innebär det då att det man hade med sig in i boenden tar man också med sig vid en separation?Bör vi skriva samboavtal och vad ska regleras där?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är som du säger - i och med att lägenheten inte är något som ni har införskaffat för gemensamt bruk så är det ingen samboegendom och ska således inte bodelas vid en eventuell framtida separation. Det ni tar med er in i samboförhållandet är inte samboegendom. Ett samboavtal kan man skriva för att exempelvis reglera de kommande inköpen som sker för gemensamt bruk. Om man införskaffar något för gemensamt bruk blir det ju samboegendom och ska ingå i en bodelning. Om man däremot i ett samboavtal skriver att man avtalar bort detta kommer alltså de kommande inköpen inte utgöra samboegendom och ska då inte heller bodelas. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,