Rättigheter vid eventuell äktenskapsskillnad

2015-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Maken har stämt mig till äktenskapsskillnad. Jag vill inte skiljas.Vi har två barn vardera från tidigare förhållanden som alla är under 16 år.Jag har diagnosen utmattning sedan sommaren 2013. Är inte frisk ännu och har inget arbete.Maken vill skiljas bums och huset ska säljas nu enligt honom.Jag har inga möjligheter att klara egen försörjning ännu.Vad kan jag göra?Vad har jag för rättigheter/skyldigheter?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I 5 kap äktenskapsbalken stadgas reglerna om äktenskapsskillnad (se https://lagen.nu/1987:230#K5). Äktenskapsskillnaden ska föregås av betänketid om en av makarna begär det eller om ni har gemensam vårdnad om något barn under 16 år (se https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1). Denna paragraf verkar dock inte vara tillämpligt i ditt fall. Däremot enligt 6 kap 2 § äktenskapsbalken, där det stadgas att om endast en av makarna vill skiljas måste äktenskapsskillnaden föregås av en betänketid. Betänketiden inleds när den ena makens yttrande om äktenskapsskillnad delges den andre maken. Dom om äktenskapsskillnad ska fastställas om ett nytt yrkande om detta sker efter sex månader (se https://lagen.nu/1987:230#K5P3S1). Din man kan alltså inte "skiljas bums" och inte heller sälja huset nu på en gång. Detta skulle strida mot 7 kap 5 § äktenskapsbalken. Om det skulle bli så att äktenskapet upplöses efter betänketiden ovan, svarar varje make för sin egen försörjning. Men om du behöver bidrag till ditt underhåll under en övergångstid har du rätt att få underhållsbidrag av den andra maken, efter vad som är skäligt till denna makes förmåga och övriga omständigheter (se https://lagen.nu/1987:230#K6P7S1). Utifrån din fråga tolkar jag det som att du är i en sådan situation att detta skulle kunna bli aktuellt.Jag hoppas att du har fått åtminstone lite vägledning av mitt svar. Hör gärna av dig igen om du behöver ytterligare hjälp!Med vänlig hälsning,

Barnets bästa vid vårdnadsfrågor

2015-07-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag undrar följande. Jag vill skilja mig från min fru. Detta blir då en stämningsansökan. Till hösten kommer vi att få barn och jag undrar ifall att om jag lämnar in en ensidig skillsmässoansökning kan detta användas mot mig i en eventuell vårdnadstvist?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.Nej, det kan det inte. Vid vårdnadsfrågor ser man alltid till barnets bästa, se 6 kap. 2a § Föräldrabalken. När man avgör barnets bästa beaktas:- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Att du ensidigt lämnat in en skilsmässoansökan är inte något som har en anknytning till barnet eller något som inverkar menligt på barnet, utan riktar sig till din partner. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vårdnadshavares medgivande för pass

2015-07-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejÄr man tvungen att skriva på papper för ett pass för ett barn man har gemensam vårdnad för? Har man rätt när man har delad vårdnad rätt att neka resa utanför EU?Om jag kollar passlagen så tolkar jag det som att om det finns särskilda anledningar att inte bevilja en passansökan, men vet flera fall där tingsrätten tvingar en förälder att ansöka om pass och om de inte gör de förlorar de vårdnaden.
Michaela Selin |Hej, och tack för din fråga!Regler om pass hittar du i passlagen, här.Under förutsättning att barnet är under arton år krävs som huvudregel medgivande från båda vårdnadshavarna, 7 § p2 PassL. Som jag uppfattar din fråga har ni gemensam vårdnad och då är alltså huvudregeln att ni båda skall samtycka till att ett pass utfärdas. I samma bestämmelse,7 § p2 PassL finns dock ett undantag som säger att man får utfärda ett pass utan samtycke från vårdnadshavare om synnerliga skäl föreligger. Detta undantaget skall dock tillämpas med mycket stor försiktighet. Ett sådant synnerligt skäl kan till exempel vara att den ena vårdnadshavaren befinner sig i ett annat land och skulle samtyckt om möjligt.I RÅ 1987 ref. 127 avgjordes en liknande fråga där fadern vägrade medverka till utfärdande av pass. Som skäl till detta anförde fadern att den gemensamma vårdnaden fungerade dåligt mellan de två föräldrarna. Detta ansåg dock inte regeringsrätten vara tillräckligt. Det var alltså inget synnerligt skäl att ändå utfärda pass. Genom att inte medverka till att pass utfärdas kan du på så sätt neka ditt barn ett pass, och också dennes möjlighet att resa utanför EU. Hoppas du fått svar på dina frågor

Fastighetssurrogat av enskild egendom

2015-07-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Ska skiljas och mina svärföräldrar vill att pengar de givit min make under äktenskapets gång ska vara hans enskilda egendom och undantas från bodelningen. Visst måste det finnas riktiga gåvobrev om så ska bli fallet? Kan han fortfarande kräva pengarna om de påstår att det fanns en muntlig överenskommelse om enskild egendom? Om de helt plötsligt plockar fram en massa gåvobrev som jag aldrig sett eller hört talas om kan jag bestrida dom på något sätt (dvs jag kommer att misstänka att dessa är efterkonstruerade...) De pengar han/vi fått är förbrukade, tex använt vid köp av hus. Om nu dessa pengar blir enskild egendom, är det den summan han ska ha eller egendomen den använts till han har rätt till?Hur gör man med huset? Pengarna från svärföräldrarna använde vi som kontantinsats vid husköpet och tog ett gemensamt lån på resten. Om han har rätt till de pengar vi satte in i huset, men det blir en lägre summa över efter att vi löst lånet, vad händer då?
Mattias Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som utgör enskild egendom och giftorättsgods regleras i 7 kap äktenskapsbalken. I 2 § 2 p anges att egendomen som ena maken fått i gåva från annan än den andra maken utgör enskild egendom, under förutsättning att detta var villkorat vid gåvotillfället. Vid gåva från tredje man ska därför villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda ställas upp när gåvan lämnas. Villkoret anses inte kunna föreskrivas i efterhand men det krävs däremot inte att mottagaren är gift när gåvan lämnas. Svärföräldrarna måste därför kunna uppvisa gåvobrev, som är utställda från tiden för gåvan. Om du misstänker att dessa är förfalskade bör du naturligtvis väcka talan om detta, kontakta då någon av våra partners. Förutsatt att pengarna som getts i gåva är att anse som enskild egendom, vilket de utifrån dina uppgifter troligen inte är, så framgår i 7 kap 2 § 6 p att även annan egendom som trätt istället för pengarna utgör enskild egendom, så kallat surrogat. Den stora frågan blir då hur mycket av fastigheten som är att anse som enskild egendom. Att den del som utgör kontantinsats får anses tämligen givet. Vad gäller den resterande delen, som ni tillsammans har tagit ett gemensamt lån för, är mer osäkert. I NJA 1978 s 526 behandlades nämligen en liknande fråga. Kontantinsatsen betalades med pengar som var enskild egendom, och resten genom lån. Trots att kontantinsatsen utgjorde en mycket liten del ansågs hela fastigheten vara enskild egendom. Här stod dock endast den ena maken som låntagare. NJA 1995 s 577 är mer likt din situation. Där förvärvade två makar gemensamt en fastighet. Kontantinsatsen betalades gemensamt, och ena maken använde då pengar som utgjorde enskild egendom. Resterande del betalades genom ett gemensamt lån. Här ansåg Högsta domstolen att halva fastigheten utgjorde enskild egendom till den make som betalat kontantinsatsen med enskild egendom. Jag kan inte hitta något prejudikat som berör precis din situation, men det är tänkbart att minst hälften kommer att anses utgöra enskild egendomMed vänlig hälsning,

Kan barnen själva bestämma?

2015-07-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har två barn på 12 resp. 15 år. jag och pappan har gemensam vårdnad. De vill inte vara hos sin pappa mer än varannan helg. Han anser att barnen inte ska få bestämma detta utan att vi vuxna ska göra det. Han vill bestämma hur det ska vara. De har försökt att åka till honom men utan förbättring kring deras vilja o tankar. Nu har de lessnat och sagt ifrån. De vill bo hos mej. Min fråga är... Måste jag tvinga dom att åka trots att de inte vill? Han säger att jag inte kan hindra honom att hämta sina barn o att jag gör fel som godkänner att de får stanna kvar hos mej när det är hans vecka.
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Reglerna kring barns vårdnad, boende och umgänge stadgas i 6 kap föräldrabalken (se https://lagen.nu/1949:381#K6). Eftersom ni har gemensam vårdnad har ni båda två rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska ni i takt med barnens stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och önskemål (se https://lagen.nu/1949:381#K6P11S1). Det finns alltså ingen åldersgräns för när barnen själva får bestämma i dessa situationer. Om en eller båda föräldrarna begär det kan domstolen bestämma var barnen ska bo (se https://lagen.nu/1949:381#K6P14aS1). Det blir oftast aktuellt när föräldrarna har samarbetssvårigheter och svårt att enas om var barnen ska bo eller när de helt enkelt vill ha sin överenskommelse fastställt av domstol. Avgörande för beslutet blir barnets bästa, vilket beroende på omständigheterna kan bli hos den ena eller andra föräldern, alternativt växelvis boende. Barnets behov måste alltid komma i första hand! Jag vet inte varför barnen inte vill bo hos sin pappa. Det kanske skulle hjälpa att diskutera saken med dem och förklara att det är viktigt att ha en god relation med båda sina föräldrar. Annars är som sagt domstolen ett alternativ. Det är alltid svårt att uttala sig definitivt i sådana här typer av frågor eftersom det beror väldigt mycket på omständigheterna i varje enskilt fall. Jag hoppas ändå att du har fått lite vägledning av mitt svar.Med vänlig hälsning,

Internationell rätt - skilsmässa

2015-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag gifte mej I Storbrittannien med en brittisk man. Vill nu skilja mej, absolut helst genom Sverige da han ar aggressiv och kommer inte skriva pa ngra papper har.Jag ar fortfarande skriven I Sverige. Kan jag ansoka om skilsmassa sjalv, utan att han maste skriva pa? Detta ar min forhoppning.Maste jag ha hans personbevis?Ar i kontakt med svenska ambassaden son rekommenderade er.Tack pa forhand.Hanna Lindstrom
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill ansöka om äktenskapsskillnad vid svensk domstol. För att detta ska vara möjligt krävs det enligt artikel 3(i)a i Bryssel II-förordningen (som reglerar internationella förhållanden mellan EU-länder) att de makarna har hemvist i Sverige, om de senast hade gemensam hemvist i Sverige eller om svaranden (din man) har hemvist i Sverige. Utöver detta finns en möjlighet att stämma i Sverige om du har hemvist i Sverige, är svensk medborgare och har bott i Sverige under Minst sex månader innan ansökan om skilsmässa.Dessutom finns möjlighet att stämma i Sverige om sökanden har hemvist i Sverige, är svensk medborgare och har bott i Sverige under minst 6 månader innan ansökan. Med hemvist förstås där du spenderar din tid, arbetar och vistas. Det är svårt att avgöra din hemvist utifrån din fråga, men du är välkommen att kommentera med ytterligare detaljer så kan jag utveckla mitt svar! Vänligen,

Föräldraskap

2015-07-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag ska söka turkiskt medborgarskap men för detta så måste jag veta om min pappa, som tyvärr är död sedan ett antal år tillbaka, står som min pappa på papper. Min mamma har ingen i familjen tyvärr kontakt med så kan heller inte fråga henne. Hur kan jag ta reda på detta?
Michaela Selin |Hej, och tack för din fråga!Under förutsättning att din pappa är svensk medborgare finns faderskapet registrerat i folkbokföringen. För att få uppgifter från folkbokföringen hör du av dig till skatteverket. Vänligen,

Samboavtal gällande bostadsrätt

2015-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son har precis köpt bostadsrätt tillsammans med sin sambo. De bodde tidigare i hyresrätt. Han la in cirka 1/6 kontant av egna pengar. Resterande del har de lån på. Pengarna kommer från en gåva i form av aktier som han haft länge som var definierad som "enskild egendom" i gåvobrev. De äger bostadsrätten 50/50 vilket kändes viktigt för dom av flera skäl. Nu undrar jag om de skulle separera alternativt någon avlida kan man då hänvisa till gåvobrevet för att "bevisa" att min son ska ha ut sin del innan man delar på resten eller bör man skriva samboavtal?Tack
Sandra Nordin |Hej!Va trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga!Då en bostad, i detta fallet en bostadsrätt är inköpt av en eller båda samborna för det ändamålet att det ska komma till gemensam användning utgör detta samboegendom (3 § Sambolagen). Detta oavsett vem av samborna som i realiteten betalt vad. Ifall någon av samborna skulle avlida eller om de skulle separera upphör samboförhållandet, vilket innebär att en bodelning ska göras, 8 § Sambolagen. Efter eventuell skulddelning ska all samboegendom (gemensam bostad och gemensamt bohag) delas lika, 16 § Sambolagen. Med detta i bakhuvudet kan jag definitivt råda din son och hans sambo att skriva ett så kallat "samboavtal". Ett avtal av sådan typ gör att Sambolagens bodelningsregler inte gäller gällande de specifika saker man i avtalet kommit överens om (9 § Sambolagen). De kan således avtala om hur bostadsrätten eller eventuella försäljningsintäkter ska fördelas mellan dom ifall de skulle separera. Kan dock ihåg att detta avtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna för att ha någon legal verkan. Med vänliga hälsningar,