Hur går jag tillväga för att adoptera en ensamkommmande flykting?

2017-08-20 i Adoption
FRÅGA |Vart vänder jag mig ! Vill adoptera ensamkommande ungdom från Afghanistan????
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Du hittar alla sådana uppgifter här.Lycka till och tveka inte att vända dig till oss igen om du har juridiska frågor!Vänliga hälsningar,

Enskild egendom genom äktenskapsförord

2017-08-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag vill skriva ett äktenskapsförord med min make så vi kan behålla vår enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Dock står vårt hus bara till 40% på mig av skatteskäl p.g.a. tidigare bostadsförsäljning trots att vi båda gått in med lika mycket i huset. Är det möjligt att lägga huset som giftorättsgods och allt annat som enskild egendom? Skulle jag då vid en separation dels ha rätt till 50% av huset, dels större chans att få behålla det (vi har barn)? Jag skulle helst vilja lösa situationen snarast möjligt och utan att behöva ändra ägandet mha gåvor, lantmäteri, Skatteverket etc.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om makars ekonomiska förhållanden regleras i äktenskapsbalken, se den lagen här.ÄktenskapsförordGenom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan man bestämma att egendomen istället ska vara giftorättsgods (7 kap. 3 §). All egendom som inte är enskild egendom är istället giftorättsgods (7 kap. 1 §). Du och din make kan alltså skriva ett äktenskapsförord där ni gör er respektive egendom till enskild egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och underskrivet av er båda. Det ska sedan ges in till Skatteverket för registrering.Uppdelning av giftorättsgodsVid en eventuell skilsmässa ska det ske en bodelning mellan makarna (9 kap. 1 §). I bodelningen ska giftorättsgodset ingå (10 kap. 1 §). Först ska avdrag göras för makarnas skulder från varje makes giftorättsgods, sedan ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna (11 kap. 1 och 3 §§). Om huset då är det enda giftorättsgodset ni har ska det delas lika mellan er, ni har alltså rätt lika stort värde båda två. Den av er som bäst behöver huset har rätt att få överta det och den andra maken har rätt till motsvarande värde i pengar eller annan egendom (11 kap. 8-10 §§). Vid en bedömning av vem av er som bäst behöver bostaden kan hänsyn bland annat tas till om någon av er ska ha enskild vårdnad om barnen eller möjligheten för er att hitta en annan bostad. SammanfattningDu och din make kan skriva ett äktenskapsförord där ni gör all er egendom för utom huset till enskild egendom. Vi en bodelning ska giftorättsgodset, det vill säga huset, delas lika mellan er. Vem som har bäst rätt att ta över bostaden går inte att säga i nuläget. Skulle ni vilja ha hjälp av en jurist att upprätta ett äktenskapsförord kan ni boka en tid med en av Lawlines jurister här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Äktenskapsförord om framtida egendom

2017-08-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Kan man upprätta ett äktenskapsförord om framtida tillgångar? Alltså att man som blivande/nyblivna makar kommer överens om att allt som jag kommer att köpa, ärva eller få under vårt äktenskap är min enskilda egendom och vice versa även om det villkoret inte fanns när jag ärvde eller fick gåvan?
Victoria Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Äktenskapsförordets innebörd Det är absolut möjligt att upprätta ett sådant äktenskapsförord som du beskriver, även om villkor om att det ska bli er respektive enskilda egendom inte finns med vid mottagandet av gåvan. Detta kan vi utläsa från 7 kap. 3 § ÄktB, ”genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom”. Om ni i ett äktenskapsförord föreskriver att viss/all framtida egendom ska vara enskild och således inte utgör giftorättsgods, kommer egendomen inte att ingå vid eventuell bodelning, se 10 kap. 1 § ÄktB. Rekommendation För att äktenskapsordet ska vara giltigt ska det skriftligt upprättas och undertecknas av er båda. Det krävs även att det registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet gäller först från och med den dag då det ges in till Skatteverket, 7 kap. 3 § 4 st. ÄktB. Något som är av yttersta vikt för er att ha i åtanke är att vara så tydliga som möjligt då ni utformar äktenskapsförordet, eftersom det annars vid eventuell tvist kan finnas utrymme att tolka äktenskapsförordet annorlunda än vad det var tänkt då det upprättades. Ange därför tydligt att all framtida egendom ska vara enskild. Skulle ni känna er osäkra och eventuellt behöva hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord är ni varmt välkomna att ta kontakt med juristerna här på Lawline via www.lawline.se/boka, eller ringa på 08-533 300 04. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig i kommentarsfältet nedan! Har du ytterligare frågor är det bara att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vill ha ensam vårdnad

2017-08-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag och min dotters pappa har varit separerade i 4 år. Vi har gemensam vårdnad på pappret men dottern har endast bott hos mig, hennes pappa flyttade 40 mil ifrån oss och sedan årsskiftet har han flyttat till ett annat land och dessutom utvandrat från Sverige. Deras kontakt/umgänge har varit väldigt sparsam under dessa år.Hur ser mina rättigheter ut när han inte bor/är skriven i samma land? Har jag rätt att "kräva" ensam vårdnad och han får umgängesrätt? Tacksam för hjälp!
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om båda föräldrarna är överens så kan man vända sig till socialtjänstens familjerättsenhet i hemkommunen och få hjälp att skriva ett avtal att endast den ena föräldern ska ha ensam vårdnad.Är föräldrarna inte överens så kan den ene föräldern vända sig till tingsrätten och yrka att den gemensamma vårdnaden ska upplösas och att hon eller han ska tillerkännas ensam vårdnad om barnet. Detta gör man genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där barnet bor. Du kan hitta mer information på Domstolsverkets hemsida. Där kan du även hitta blanketten ”Ansökan om stämning”.Tingsrätten kommer då att i en dom fastställa vem som ska ha ensam vårdnad om barnet. Om båda föräldrarna yrkar ensam vårdnad för egen del så måste tingsrätten bestämma att en av dem ska få ensam vårdnad. Om någon av föräldrarna yrkar att tingsrätten ska döma på så sätt att den gemensamma vårdnaden ska bestå kan tingsrätten döma till gemensam vårdnad mot den andras vilja. Huvudregeln är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad. Endast i undantagsfall ska en förälder kunna tilldömas ensam vårdnad. Dessa undantag är t.ex. om konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet. En förälder kan också få ensam vårdnad om barnet om den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare. En förälder kan bedömas som olämplig om det t.ex. finns risk för att han eller hon ska kidnappa barnet, om hon eller han har svåra alkohol/narkotikaproblem, är svårt psykiskt sjuk, misshandlar barnet eller utsätter barnet för sexuella övergrepp.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hur ska vi utforma ett giltigt bodelningsavtal?

2017-08-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag äger ett hus 50% tillsammans med min ex-man. Det är nästan bara skulder på huset. Jag vill inte stå kvar som delägare till huset och äntligen har ex-mannen hittat en bank som är villig att låta honom ta över lånen själv trots betalanmärkningar. Denna bank vill att vi gör ett bodelningsavtal som visar att jag överlåter huset till ex-mannen. Nu undrar jag hur detta ska utformas för att bli godkänt? Jag gör alltså inga anspråk alls på huset.Med vänlig hälsningUlrika
Jakob Axelsson |Hej och tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du skriver om din ex-man utgår jag ifrån att ni fått en dom om äktenskapsskillnad, och att det du nu frågar om avser bodelning som ska ske efter detta. En första självklar förutsättning är att ni inte bodelat sedan tidigare i anledning av skilsmässan. Det går endast att bodela en gång efter att ett äktenskap upplösts. Om bodelning inte redan skett är det fritt fram att upprätta bodelningsavtal mellan er. Det finns två grundkrav för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt (se 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Avtalet ska vara:1. skriftligt, och 2. underskrivet av båda ex-makarnaI anledning av att det inte finns några fler särskilda krav kan ett bodelningsavtal se olika ut beroende på vad parterna föredrar. Det viktigaste är att det är tydligt och klart utformat.Förslag och rekommendationerNär ni upprättar ert bodelningsavtal är det viktigt att era personnummer, adresser och telefonnummer finns med för att det inte ska råda några oklarheter om vilka personer bodelningsavtalet avser. Ni bör även skriva att ni upprättar detta bodelningsavtal sedan tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad, och att ni bodelar med utgångspunkt från de egendomsförhållandena som fanns när ni lämnade in er ansökan. Det är därför viktigt att ni anger datum för er ansökan om skilsmässa, och när domen trädde laga kraft.Avtalet bör tydligt visa vilken egendom, vilket värde den har och hur denna ska fördelas mellan er, i detta fall att din ex-man tar över hela din ägandedel av fastigheten. Om det finns annan egendom ni vill bodela måste ni göra det i samma avtal. Det förekommer ofta en s.k. nöjdhetsklausul i bodelningsavtal där (ex-)makarna förklarar sig ”till alla delar nöjda med bodelningen”, vilket kan vara bra att skriva med. Glöm inte att skriva under eventuella bilagor. Hoppas att detta var till er hjälp! Med vänlig hälsning,

Vilken egendom är giftorättsgods?

2017-08-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag flyttade in i min makes hus för 14 år sedan,han står på lagfarten. Han är även delägare i ett företag. Vi har varit gifta i 7 år och ska nu skiljas. Har jag någon giftorätts i huset och företaget?Tacksam för svar.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning där makarnas giftorättsgods ska ingå (9 kap. 1 § äktenskapsbalken och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Som huvudregel är alltså all egendom, även sådan som ägdes av den ene maken före äktenskapet, giftorättsgods. Detta innebär att du har giftorätt i din makes hus och i hans företag.Om egendomen är enskild finns dock ingen giftorätt. Det finns ett antal situationer när egendom kan bli enskild (se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken för en fullständig uppräkning). Genom ett äktenskapsförord kan makarna komma överens om att viss egendom eller all egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § 1 st. 1 p. äktenskapsbalken). Har egendomen erhållits genom gåva från någon annan kan gåvan också anses vara enskild egendom om gåvogivaren har föreskrivit detta i t.ex. ett gåvobrev (7 kap. 2 § 1 st. 2 p. äktenskapsbalken). Utan att veta mer om hur din make förvärvade huset och företaget kan jag dock inte svara på huruvida denna egendom är enskild eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Samboegendom bostadsrätt

2017-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag köpte lägenheten i 2013 innan jag träffade min pojkvän. I 2015 jag flyttade ihop med min pojkvän i den bostadsrätt jag står som ägare och låntagare på. Nu planerar jag at låna extra för att renovera lägenheten. Lägenheten är för närvarande en 2:a men jag vill bygga om lägenheten till en 3:a. Jag undrar om den pengarna som jag ska investera i renoverings kommer se som samboegendom och delas vid separation?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna situation regleras i sambolagen, som anger vilken egendom som ska anses vara samboegendom. I 5 § 4 p. sambolagen anges när en bostadsrätt anses vara samboegendom- bostadsrätten ska vara avsedd för sambornas gemensamma bruk och innehavs huvudsakligen för det ändamålet. Då lägenheten som du beskriver var inköpt innan ni blev sambos ska inte lägenheten anses vara samboegendom oavsett när renoveringen sker.Det kan vara värt att observera att ni som sambos ska avtala själva om vilken egendom som ska ingå vid en eventuell bodelning enligt 9 § sambolagen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Värdering av bostad när make ska köpa ut den andra makan

2017-08-19 i Bodelning
FRÅGA |HejSitter och läser frågor och svar men blir inte riktigt insatt. Ställer min fråga på ett sätt som en 6-åring skulle frågat och väntar mig att likasinnad svarar :DVi antar att jag och min fd. köpte en fastighet tillsammans för 800 000 (inräknad lagfart). Jag betalade min halva del kontant och han tog lån. Vi separerade för en tid sen och har försökt sälja fastigheten ett år men inte fått någon köpare. NU har han tagit ett beslut att skall flytta in i kåken och då köpa ut mig. Tack! Värdet på huset har inte ändrats mycket enligt mäklare i samhället (ett mindre samhälle i norrland) Då kommer min fråga! Får jag tillbaka allt det jag lagt in kontant?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline, jag ska försöka besvara din fråga så enkelt som möjligt. Eftersom att ni äger hälften vardera av huset så delar ni också på värdet vid en försäljning. Hade ni sålt huset så hade ni fått hälften vardera av vad den säljs för. Det värde han ska köpa ut dig med är alltså hälften av det värde som mäklaren värderar hela bostaden till. Mäklaren kommer att värdera huset efter marknadsvärdet. Så värderar mäklaren huset till 800.000 så ska din fd. köpa ut dig med 400.000 kr. Värderar mäklaren huset till 600.000 kr så kommer din fd. köpa ut dig med 300.000 kr. Man går helt enkelt efter vad fastigheten är värd i dag och inte vad den var värd när ni köpte den. Får jag tillbaka allt det jag lagt in kontant?Så svaret på din fråga är helt enkelt att du kan få tillbaka allt du har lagt in kontant om huset är värt samma eller mer idag än när ni köpte det. Det är så det går till i stora drag. Nu kommer vi till den lite krångligare biten som jag ändå tycker är viktig att känna till. Man tar även hänsyn till skattekostnader om det är så att huset skulle säljas med vinst. Vid en värdering av en tillgång bör man ta hänsyn till att den make, som får tillgångar, dvs huset, drabbas av skatt på realisationsvinst vid en framtida försäljning. Med tanke på en sådan eventuellt försäljning kan man tala om att tillgången besvaras av en latent skatteskuld. Man har sagt att den latenta skatten vid en eventuellt försäljning av en fastighet borde beaktas när fastigheten värderas vid en bodelning. En exakt uträkning av skatten borde inte behövas utan man går efter marknadsvärdet idag. Denna skatt ska då dras av från marknadsvärdet. Dvs är bostaden värd 1.2 miljoner kr och vinstskatten är 200.000 ska det dras av och fastigheten ska istället värderas till 1000.000 kr. Som du märker finns det en anledning till att svaren ibland är invecklade för att juridiken inte alltid är så lätt att förstå sig på. Så det verkliga värdet du får ut kommer troligtvis vara mindre efter att man räknat bort skatten om ni skulle värdera det högre. Men då får du tänka på att ni ändå skulle ha betalat skatt vid försäljningen av huset till någon annan. Har huset inte stigit i något värde behöver du bara läsa det jag skrev först.Vill du ha hjälp med att förstå det bättre kan du ringa oss.Telefon: 08-533 300 04Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar