Bröstarvinges arv - testamente

2014-10-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min pappa har avlidit.Han var omgift och hon har 3 egna barn. Jag är ensamt barn pa min pappas sida. Det finns inga gemensamma barn. Det finns ett testamente som säger att makarna ärver varandra och först när båda dött ärver alla 4 barnen lika delar, med ett udantag av en enskild egendom. pa makas sida. Nu efter pappas död har makan skivit ett nytt testamente där hennes tre barn ärver henne. Samtidigt vill man åberopa ÄktB 12.2 i bodelningen efter min pappa. Vad innebär detta för min del? Vilket testamente är giltigt? Kan man anse testamentet fran bada makarna ogiltigt? Och har jag någon chans till min arvslott?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 1 § är du din pappas bröstarvinge. Utgångspunkten är att en efterlevade make ärver den avlidnes hela kvarlåtenskap enligt ÄB 3 kap. 1 § och att gemensamma barn först vid den efterlevande makens död får ut sitt arv. Det är dock skillnad i ditt fall eftersom du inte är bröstarvinge till den efterlevande makan, vilket gör att du kan kräva ut ditt arv från din pappa direkt.När det gäller arvet har du som bröstarvinge rätt till din laglott (utgörs av halva arvslotten enligt ÄB 7 kap. 1 §) oavsett eventuellt testamente. Detta följer av att du som bröstarvinge enligt ÄB 7 kap. 3 § kan begära jämkning av ett testamente som inskränker laglotten.Den del av din fars kvarlåtenskap som inte utgör din laglott har han alltså rätt att testamentera bort. Det första testamentet som skrevs med den nya frun skulle du alltså kunna begära jämkat, så att du får ut din laglott direkt. Det finns med andra ord inte någon möjlighet för den nya makan att göra dig arvlös genom att själv skriva ett nytt testamente. När det gäller tolkning av testamente ska enligt ÄB 11 kap. 1 § testamentet tolkas så att det kan antas överensstämma med testators vilja. Nu fanns inte ens möjligheten för din far att ge all sin egendom till makans tre barn, men det var inte heller hans vilja så som den kom till uttryck i det första testamentet.Vidare skriver du att makan åberopar äktenskapsbalken (ÄktB) 12 kap. 2 §. Paragrafen ger den efterlevande maken i ett äktenskap möjlighet att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Denna jämkningsmöjlighet brukar huvudsakligen användas i två syften. Det första är att den efterlevande maken vill skydda in egendom mot den avlidnes särkullebarn eller testamentstagare. Det andra syftet är att ge den avlidnes rättsinnehavare (arvingar) möjlighet att överta all den avlidnes egendom.Av det som beskrivits ovan blir det svårt att förstå hur den efterlevande makan tänker med det nya testamentet och åberopandet av ÄktB 12 kap. 2 §. Du har som sagt i egenskap av bröstarvinge rätt till din laglott. På grund av omständigheterna i detta fall råder jag dig att kontakta en familjerättsjurist som kan hjälpa dig när det gäller bodelningen och fördelningen av din pappas kvarlåtenskap. Jag kan rekommendera Familjens jurist som vi på Lawline har ett samarbete med.Vänliga hälsningar

Hur få till stånd umgänge?

2014-10-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min bror har separerat från sin fru och har två barn i åldrarna 12 och 10. Dombeslutet blev gemensam vårdnad. Nu har mamman inte låtit barnen träffa sin pappa på 4 veckor och hon låter inte barnen ens ha telefonkontakt med pappan. Pappan kontaktade familjerätten som säger att de inte kan göra något utan att han ska skriva till tingsrätten och klaga. Är detta verkligen korrekt, ska min bror behöva göra en anmälan om detta och starta ett nytt mål? Tacksam om jag och min bror kunde få lite vägledning eftersom han snart bryter ihop pga depression. Kan mamman göra som hon vill?
Kim Shaw |Hej.Tack för din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så har domstolen meddelat dom där det stadgas att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Tyvärr framgår det inte av frågan vart barnen ska bo, eller om pappan fick någon umgängesrätt med barnen. Den informationen hade underlättat  men jag hoppas ändå att mitt svar ger er lite hjälp. Det är korrekt att ni måste vända er till tingsrätten för att reda ut situationen. Om det är så att pappan fick umgängesrätt i domen som meddelats, kan han ansöka om verkställighet. Verkställighet kan ske genom att mamman vid hot om vite ska medverka till umgänget. Det kan också ske med hjälp av polismyndigheten, och att de i ett sådant fall kan bistå med hjälp genom att hämta barnen. Även om detta är något som sker i väldigt få fall. Om det är så att pappan ej fick umgängesrätt kan han väcka talan om att få det. Det finns dock ingen absolut rätt för föräldrar att få umgängesrätt med sina barn utan bedömningen kommer utgå från barnens bästa. Om det är så att domen inte stadgar vart barnen ska bo kan pappan väcka talan om detta. Om han gör det kan utfallet bli som sådant att barnen bor med honom och mamman får umgängesrätt. Talan om vårdnad kan, även om det redan finns en dom, väckas igen. Pappan kan således också väcka talan om ensam vårdnad, om det är så att det hänt något sedan den första rättegången som kan leda till ett annat beslut. Att mamman inte medverkar till umgänge kan vara en sådan omständighet. Kontinuitetsprincipen är dock en princip i familjemål som också påverkar bedömningen. Principen stadgar att man ser till vart barnet bor nu, och vilka nackdelar det kan komma att leda till att flytta över vårdanden och boendet till den andra föräldern. Således är det tyvärr så han måste vända sig till tingsrätten för att reda ut situationen, om det är så att mamman inte frivilligt vill medverka till umgänge.

Surrogat till enskild egendom

2014-10-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag fick en fastighet med en sommarstuga av min mor som enskild gåva innan jag var gift. Jag rev sommarstugan och tog ett gemensamt lån med min nuvarande fru och byggde ett nytt hus på tomten. Vad händer med huset om vi skiljer oss? Blir även huset enskild gåva eller omvandlas fastigheten till giftorättsgods?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Enligt 7 kap 2 § äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230, så ska det som träder istället för enskild egendom också vara enskild. Surrogat är alltså som huvudregel också enskild egendom. Det är en presumtion som kan brytas ifall det framgår av gåvobrevet att surrogatet inte ska bli enskild. Detta innebär att om du bygger ett nytt hus på tomten och använder pengarna till det nya huset kommer din del att förbli enskild egendom, medan din frus del kommer bli giftorättsgods om ni inte har något äktenskapsförord. Om ni betalar hälften hälften på huset kommer alltså din halva av huset vara enskild egendom. Din del blir enskild även om du bara använder de enskilda pengarna till kontantinsatsen och sedan använder giftorättsgods för att betala av på lånen.

Byte av god man

2014-10-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min gode man har tagit pengar utan fråga hon har tagit pengarna till sig själv. Hon kommer nu bli prickad.
Sofia Jonsson |Hej,Jag förstår inte riktigt din fråga men om du har problem med din god man ska du självklart meddela att du vill byta denne. Skriv då till Överförmyndarnämnden i din kommun och uppge varför du vill byta god man. Om din gode men inte skött sitt uppdrag ska uppdraget avslutas. Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Äktenskapsord påverkar inte äganderätt

2014-10-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Är gift och har äktenskapsförord gällande en bostadsrätt, och skulle nu vilja ändra detta. Är 75 % ägare nu men skulle vilja ändra det till 100%. Upphävs det gamla automatiskt när man skriver det nya?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!När ett äktenskap upphör ska makarna göra en bodelning, makarnas nettotillgångarna ska delas lika mellan dem. Det är dock endast giftorättsegendom som ska ingå i bodelningen ÄktB 10:1, som du kan hitta här. All egendom är giftorätt om den inte har gjorts enskild, t.ex genom ett äktenskapsförord ÄktB 7:1 här. Ett äktenskapsförord undantar egendom från en eventuell bodelning vilket gör att den som har undantagit egendom kommer att minska sin andel av makarnas totala giftorättsegendom egendom och därmed påverka hur egendomen ska fördelas. Ett äktenskapsförord påverkar däremot inte ägandeförhållandet innan en bodelning sker. Det är alltså inte möjligt att ändra sin äganderättsandel i en bostadsrättslägenhet genom ett äktenskapsförord. Ett nytt äktenskapsförord upphäver dock det gamla.Vill du bli ensam ägare behöver du förvärva den resterande andelen vilket du kan göra genom t.ex. köp eller gåva. För gåva mellan makar gäller dock särskilda formkrav, den måste registreras hos skatteverket för att vara giltig, se ÄktB kap. 8Vänligen,

Innebörden av samboavtal

2014-10-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag är nyseparerad från ett förhållande som varade i 16år, Vi byggde ett gemensamt hus och jag stod för lånen i början och sen tog exet över lånen, Jag har tydligen skrivit under ett dokument som säger att sambolagen inte skall gälla mellan oss, betyder det att jag inte har rätt till något av husets värde nu? Jag lämnade allt inklusive möbler och allt annat jag köpt.Vad kan jag göra?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!När man skriver ett samboavtal som ni har gjort i det här fallet innebär det att sambolagen inte blir tillämplig, och det har en liknande verkan som ett äktenskapsförord. Det innebär att sambolagens regler om likadelning av samboegendom, alltså bostad och bohag inte ska användas vid en separation. Istället ska var och en av de tidigare sammanboende behålla det de äger i det gemensamma hemmet, och själva äganderätten rubbas inte genom separationen. Detta innebär att allt du faktiskt betalat och äger i det gemensamma hemmet är fortfarande ditt och din tidigare sambo kan inte göra anspråk på det. Allt du betalat med egna pengar är alltså dina saker och det kan inte förändras genom separationen. Saker och ting som ni köpt gemensamt har ni samäganderätt till och ni presumeras äga tillsammans. Det kan alltså hävdas att du fortfarande äger en del av huset på grund av samäganderätt, den del av det som du har betalat, men man kan alltså inte säga att det rakt av är halva huset ifall din sambo har betalat mer av det.

Närmast anhörig

2014-10-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag undrar om man kan avsäga sig sin närmast anhörig status på något sätt. Och i så fall hur gör man.
Sofia Jonsson |Hej,I vilka fall menar du att du står som närmast anhörig? I skola och på arbeten brukar man behöva uppge vem som är närmast anhörig ifall någon olycka skulle hända. Ifall du inte vill stå som det borde det räcka att du hör av dig till de platserna för att inte längre stå som det.Återkom gärna och förklara närmare vad du menar, till exempel i vilka situationer och i vilken roll (förälder, barn, hustru/man), så ska jag försöka ge ett bättre svar.Vänliga hälsningar,

Oskiftat dödsbo i bodelning

2014-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Skilsmässan klar. Bodelningen har påbörjats och följande problem uppstår. Mina två syskon och jag äger ett oskiftat dödsbo som innehar en bostadsrätt. Skall ⅓ av dödsboets värde tas upp i bodelningen? Hur skall bostadsrätten värderas? Anskaffningskostnaden är känd men någon oberoende mäklarfirma har ännu ej värderat lägenheten. Skall som giftorätt marknadsvärdet - försäljningskostnaderna - 30 % skatt på värdeökningen tas upp som värde? Finns fler avdrag att göra? Kan värdet av bostadsrätten påverkas av att mina syskon inte vill sälja?
Victoria Nilsson |Hej!Din andel av dödsboet är en tillgång som ska tas upp i bodelningen, förutsatt att personen du ärver avled innan du och din fd make ansökta om äktenskapsskillnad, se 9:2 äktenskapsbalken (ÄktB).Det oskiftade dödsboet ska tas upp till marknadsvärde. Det innebär att ni får uppskatta ett marknadsvärde på den egendom som finns i dödsboet och, efter avdrag för dödsboets skulder, ta upp en tredjedel av summan i bodelningen.Det innebär att ni måste uppskatta ett marknadsvärde på bostadsrätten, oavsett om du och dina syskon kommer sälja bostadsrätten eller inte. Du och din fd make kan själva komma överens om vilket värde ni ska åsätta bostadsrätten, men kommer ni inte överens kan ni välja att värdera bostadsrätten för att ha ett värde att utgå från.Bostadsrätten ska sedan tas upp till sitt nettovärde, vilket innebär att latent skatt m.m. ska dras av. Följande uträkning görs:Bostadsrättens marknadsvärde - Lån på bostadsrätten- Skatt på eventuellt uppskovsbelopp (22 % av beloppet)- Latent vinstskatt (hur mycket skatt det skulle bli om bostadsrätten såldes idag, se nedan)- Fiktiv mäklaravgift (vad mäklare skulle ta betalt om bostadsrätten såldes idag)Den latenta vinstskatten behöver i sig en uträkning. Den ser ut så här (se 44:13-14 inkomstskattelagen):Bostadsrättens marknadsvärde- Bostadsrättens inköpspris- Fiktiv mäklaravgift- Förbättringsutgifter (vissa renoveringar)Summan utgör underlaget för vinstskatt, vilken beskattas med 22 %, således utgör 22 % av summan den latenta vinstskatten. När ni räknat ut bostadsrättens nettovärde lägger ni samman det med eventuell annan egendom i dödsboet och drar av dödsboets skulder. En tredjedel av värdet ska ingå i bodelningen och delas lika mellan er, 11:3 ÄktB.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Vänliga hälsningar,