Äktenskapsförordets betydelse vid dödsfall

2014-04-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo, har gemensamt barn, ska gifta oss och vi ska skriva äktenskapsförord där all egendom vi äger nu och i en framtid enskilt förvärvat ska förbli enskild. Har detta någon påverkan på arvslott vid den enes bortgång?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga,Ett äktenskapsförord blir aktuellt då äktenskapet upplöses. Ett äktenskap kan upplösas genom att man skiljer sig eller att någon av makarna avlider varför äktenskapsförordet beaktas vid bodelningen vid anledning av en makes bortfall. Med hänsyn till ert äktenskapsförord kommer således ingen bodelning att göras eftersom all egendom ska vara enskild. Den efterlevande maken (den som inte avlidit) kommer vid dödsfallet få sin egna egendom och eftersom ni har ett gemensamt barn även få den avlidnes enskilda egendom (med s.k. fri förfoganderätt) - således totalt alla tillgångar ni tillsammans ägde. När den efterlevande maken avlider kommer - förutsatt att det inte finns något testamente eller barn från tidigare förhållanden - ert gemensamma barn ärva all egendom den senast avlidna maken hade vid dödsfallet. På så sätt kommer arvet inte påverkas av ett äktenskapsförord under dessa förutsättningar. Det slutliga resultatet hade blivit detsamma fastän inget äktenskapsförord funnits och en bodelning således gjorts eftersom det i slutändan är ert gemensamma barn som får all kvarlåtenskap.  Har ni barn från tidigare äktenskap blir situationen en annan. Ett särkullbarn ärver nämligen sin del av den avlidne föräldern direkt och arvets storlek påverkas då av huruvida en bodelning sker eller inte. Jag hoppas att det var svaret på din fråga.Vänliga hälsningar,

Bodelning under bestående äktenskap

2014-04-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor. Min man och jag gifte oss i början av 60-talet, några år senare ärvde min man en mindre gård av bekanta (ej släkt). Den utökades senare med ytterligare jord. Jorden såldes senare och istället investerades det i skog. Gården såldes så småningom och ett nytt hus byggdes och där bor vi nu. Min man har haft hand om det ekonomiska så jag har haft mycket lite insyn när det gäller detta. Det har inte skrivits något om enskild egendom.. Nu undrar jag hur det vi nu äger delas vid en ev. skilsmässa och om det går att göra en bodelning under fortsatt äktenskap även om man inte är överens om det?
Andrea Kaalhus |Hej!Tack för din fråga!Din frågeställning besvaras till stor del i Äktenskapsbalken som du hittar https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1.När ett äktenskap upplöses vid skilsmässa eller dödsfall ska egendomen som makarna äger delas mellan dem. Det som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, ÄktB 10:1. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods och egendom kan endast anses vara enskild egendom och därmed undantas från bodelningen i vissa fall, ÄktB 7:1. Du skriver att inget har skrivits om enskild egendom och då utgår jag ifrån att så är fallet. Det kan dock vara värt att notera att arvegods kan bli enskild egendom om det är arvlåtarens vilja, och gården som din man ärvde och den egendom som trätt istället för den kan vara enskild egendom även om inte du personligen har skrivit på papper om att den ska vara enskild egendom, ÄktB 7:2.Utgår vi från att all egendom är giftorättsgods skall all egendom ingå i bodelningen. Bodelningen går till så att man avräknar eventuella skulder från värdet av ert giftorättsgods, lägger sedan samman er respektive egendom och värdet delas därefter lika mellan makarna, ÄktB 11:3. Utgångspunkten är alltså en hälftendelning, och du kommer att få hälften av värdet på allt ni äger. Vem som sedan får vilka ägodelar bestäms vid lottläggningen. Hur man där väljer att fördela ägorna är till stor del upp till makarna själva, men utgångspunkten är att man börjar med att fylla sin lott med sin egen egendom. Det betyder alltså att du som utgångspunkt har rätt att behålla de saker du äger. I den mån någon av makarna måste lämna ifrån sig egendom för att makarna ska få hälften var, har den maken som lämnar bort egendom rätt att få välja vad han eller hon vill ge bort, ÄktB 11:7. En bodelning under bestående äktenskap kan endast göra om makarna är överens om detta, ÄktB 9:1 2 st. Skulle ni komma överens om att göra en bodelning under bestående äktenskap kan ni hitta mer praktisk information om hur ni skall göra på Skatteverkets hemsida, http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/bodelning.4.8639d413207905e9480002512.html. Om ni väljer att gå vidare med bodelningen kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist. Om ni önskar kan du boka ett möte med en familjejurist direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Gemensamma barn och äktenskap

2014-04-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Gemensamma barn räknas de då som gifta utan att vara gifta
Farhad Niroumand |Hej,Nej, man ses ej som gift endast av den anledning av att man har gemensamma barn tillsammans. För vigsel i Sverige krävs först en hindersprövning hos Skatteverket samt att ni vigs inom ett trossamfund av en behörig vigselförrättare (religiös vigsel) eller inför en vigselförrättare som länsstyrelsen har förordnat (borgerlig vigsel).Med vänlig hälsning,

Enskild egendom, äktenskapsförord

2014-04-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min blivande man har varit sambo i nästan 30 år och har ett gemensamt barn som är 22 år. Vi planerar nu att gifta oss för att säkerställa att den andre parten ärver allt om en av oss skulle dö (hus, kapital mm). Min mor lever än, men jag vill att det arv jag så småningom kommer att få efter henne blir min enskilda egendom. Tänkte skriva ett enkelt äktenskapsförord efter mall på nätet om detta. Räcker detta eller måste jag anlita en jurist?
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga!Genom ett äktenskapsförord kan ni som makar bestämma hur er egendom ska klassificeras, som enskild egendom eller giftorättsgods, vilket påverkar en framtida bodelning. I bodelningen ingår giftorättsgods men inte enskild egendom, se Äktenskapsbalken 10:1 (ÄktB) (länk https://lagen.nu/1987:230). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det uppfylla formkraven i ÄktB 7:3- Skriftligt- Undertecknat av båda makar- Registrerat hos SkatteverketEn annan möjlighet är att din mor i ett testamente anger att det du erhåller i arv från henne ska utgöra din enskilda egendom, den egendomen kommer då inte ingå i en bodelning. Om du önskar hjälp med att skriva ett äktenskapsförord kan du använda dig av vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord I och med att du använder tjänsten anpassas förordet efter dina önskemål, vilket är säkrare än att använda en mall på nätet Vänligen

Äktenskapsskillnad och arv

2014-04-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag har ställt frågan tidigare utan att ha fått något svar. Bakgrund: Min mor dog en månad före min frus och min skilsmässohandling var inlämnad till tingsrätten. Jag har två frågor. 1, tas det hänsyn vid bodelning 2 genom äktenskapsskillnad att mitt arv är så nära förestående, att det ej är skiftat etc.?2. I arvet ingick en lägenhet där jag redan ägde 25 % som enskild egendom genom gåva. Mina två syskon ägde vardera 25% således var vårt gemensamma arv 25% av lägenhetsvärdet. "Smittar" det att den redan var enskild egendom? Eller utgör arvet giftorättsgods?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.När ett äktenskap upplöses sker det en bodelning och huvudregeln är då att giftorättsgodset delas lika mellan makarna. All egendom som inte genom äktenskapsförord eller villkor, t.ex. i testamente, är enskild egendom är giftorättsgods. Vad som ska ingå i bodelningen avgörs utifrån vad för egendom som ägdes den dagen då äktenskapsskillnaden väcktes, 9:2 äktenskapsbalken. Ett arv anses tillfalla arvingen vid dagen för dödsfallet, och därmed var du ägare till arvet vid dagen för ansökan om äktenskapsskillnad och arvet ska ingå i bodelningen. Enskild egendom är den egendom som genom äktenskapsförord eller villkor är utpekad. Att en del av en egendom är skriven som enskild smittar inte resten.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Skolfråga.

2014-04-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |"Helen" avlider och lämnar efter sig maken "Martin". "Helen" lämnar också efter sig de gemensamma barnen "Pelle" och "Bella". "Helen" har dessutom en dotter från ett tidigare förhållande vid namn "Lillemor".A)"Helen" har 300.000kr, hur fördelas kvarlåtenskapen efter "Helen"?B) Åtta år senare avlider även "Martin". Kvarlåtenskap uppgår då till 800.000kr. Kvar i livet finns förutom "Pelle, Bella, och Lillemor" även adoptivbarnet "Singh" som "Martin" skaffat sig två år efter "Helens" bortgång. Hur fördelar man kvarlåtenskapen efter "Martin"?
Christopher Escalante |Hej!Lawline har som policy att inte svara på skolfrågor. Lycka till! 

Äktenskapsskillnad om ena parten inte vill

2014-04-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare men gift med en afghansk medborgare och äktenskapet är registrerat i Sverige. Hon bor fortfarande i Afghanistan och har aldrig varit i Sverige. Vi har inga barn tillsammans och bott max 9 månader tillsammans i Afghanistan. Jag vill nu skilja mig, men hon vägrar. Hon har gjort det klart för mig att hon inte tänker skriva under skillsmässan. Nu undrar jag om jag kan ansöka om skillsmässa hos en domstol i Sverige och hur ställer sig domstolen till hennes vägran att skriva under? Betyder hennes vägran att skriva under att jag aldrig kommer att kunna skilja mig från henne?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Om bara du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. När det bara är du som vill skiljas får ni en betänktetid på minst sex månader och högst ett år. Om du fortfarande vill skiljas när de sex månaderna har gått, måste du meddela det till tingsrätten. Det framgår inte från frågan om ni har bott isär i mer än två år. Om ni har bott isär mer än två år kan ni får skilsmässa direkt, även om ni inte är överens om att skiljas. Du behöver i så fall bifoga särlevnadsintyg från två vittnen.Med vänlig hälsning,

Rättigheter när samboförhållandet tar slut

2014-04-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Efter att min sambo förhållandet är slut, har jag rätt och bo i samma hus som vi bodde tillsammans,allt mina saker där, möbler kläder.osv
Jennifer Rönnerhed |Hej!Vid bodelning vid ett samboförhållande omfattas endast samboegendom som omfattas av den gemensamma bostaden och bohag 1 och 3 §§. Samboegendomen ska ha förvärvats för gemensam användning d.v.s. i syfte om att ni gemensamt ska använda dem i er relation. Det du har köpt innan du blev sambo räknas inte som samboegendom. Men om du har köpt t.ex. en soffa innan samboförhållandet skulle soffan ändå kunna anses vara samboegendom om du har köpt den i nära anslutning till det att samboförhållandet inledes. Då ska du ha haft för avsikt att soffan skulle användas gemensamt. Samboegendom som har köpts efter att samboförhållandet inleds anses vara köpta för gemensam användning.Utifrån frågan är det svårt att veta vid vilken tidpunkt möblerna är köpta.  Med gemensamt bohag 6 § avses möbler, hushållsmaskiner m.m. Undantaget är sådant som används uteslutande för den ena sambons bruk t.ex. kläder. Med gemensam bostad avses 5 § även här finns ett krav på att bostaden ska ha förvärvats för gemensam användning. Om er bostad är samboegendom gäller 16 § som tar sikte på lottläggningen. Detta innebär varje sambo tilldelas egendom till så stort värde att det motsvarar värdet på den partens andel av bostaden. Sambon som bäst behöver egendomen har möjlighet att få den avräknad på sin lott. Om du inte skulle ha bäst rätt kan du enligt 17 § betala sambons del av bostaden och själv bo kvar.  22 § om er bostad inte omfattas av samboegendom och är en hyresrätt eller bostadsrätt har du som sambo rätt att överta bostaden om du har bäst rätt till bostaden eller om det anses skäligt. Bäst rätt till bostaden kan du t.ex. ha om ni har barn tillsammans som går på en skola i närheten. Det bästa för barnen är då att få bo kvar i en miljö de känner till. Alltså 22 § gäller om ni inte har förvärvat en bostad för gemensam användning t.ex. om du eller din sambo hade den sedan tidigare. Det finns undantag från 22 § i 23 §.Observera att svaret beror på om ni har ett samboavtal 9§.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376