Ensam vårdnad av barnen

2014-10-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har två barn 7, 13 år. Deras pappa valde att flytta till Sydamerika för 11 månader sedan då vi separerade. Han har under denna tid inte visat något intresse för barnen. Försvårat för mig gällande pass, flyttanmälan. Barnen har bönat och bett att han ska komma hem och även jag. Han har inte för avsikt att bo i Sverige utan endast hälsa på. Han har avsagt sig ansvaret och bett att jag ska ta vårdnaden så han slipper oss sen ångrar han sig och säger att han vill hamna i rätten för att det ska kosta mig. Han ställer ultimatum till barnen som att om de är med min nya kille är han inte deras pappa och jag bor med min nya kille som barnen älskar. Han lovar barnen att komma och har gjort minst 5 gånger men han kommer inte. När jag försöker resonera skriver han bara elaka saker och kränkningar till mig som person. Innan han åkte försökte han ta sitt liv och tvingade då vår son att sitta och prata med honom i timmar i telefon för han mådde så dåligt. Det är en lång historia bakom men ett skäl till separation var att han inte var snäll mot sonen. Säger att barnen svikit honom mm. Jag skulle helst vilja att han hade barnen också men det kommer inte att hända. Jag kan inte ens öppna ett sparkonto till barnen. Vad ska jag göra? Barnen mår inte bra av detta och jag känner att situationen med gemensam vårdnad är ohållbar. nu efter 11 månader vill han ha barnen till Colombia över jul och nyår och de vill såklart dit men jag är rädd att han inte släpper hem dem. Han håller absolut ingenting av de han lovar. I s in ADHD utredning framkommer det också att han inte har något större intresse för barnen. Han vill alltså komma åt mig och bara bråka. Vid tillfällen jag arbetade kväll fick sonen ofta gå till sina morföräldrar för pappan kunde säga så elaka saker. Jag gjorde en polisanmälan om detta och det lades ner. Även en socanmälan som inte ledde någonstans eftersom barnen är med mig. Jag har inte råd med en advokat. vad ska jag ta mig till. Har jag goda chanser till ensam vårdnad för såhär kan jag och barnen inte ha det. 
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du och dina barn tycks ha en turbulent vardag med en del konflikter. Detta drabbar alla inblandade, men främst barnen. Utgångspunkten för hur vårdnaden ska bli, är vad som är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden.Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken).Som jag uppfattar det, låter barnens pappa konflikterna mellan honom och dig även drabba barnen. Det är vidare problematiskt att pappan försvårat för dig gällande bland annat flyttanmälan och tillverkningen av pass. Detta påverkar bedömningen i negativ riktning för pappan. I din frågeställning klargörs inte hur barnen känner för pappan, dig och situationen som den är, även om du beskriver att du uppfattar situationen som ohållbar. Barnen, i alla fall det äldsta barnet, har nått en sådan mognad att hans vilja är ytterst relevant och avgörande. Vill barnen umgås och bo med pappan? Med anledning av att pappan flyttat till Sydamerika, blir det i realiteten du som har hand om vårdnaden. Kärnan är alltså att fokus sätts på barnets bästa för att bedöma hur vårdnaden ska fördelas. Du kan ansökan hos tingsrätten om ensam vårdnad. Som läget är nu, där barnen hamnar i kläm på grund av pappans ovilja att samarbeta och agera som en pålitlig förälder, så har du chansen att tilldelas ensam vårdnad. För att hålla nere dina eventuella rättegångskostnader, måste du inte anlita en advokat eller så kan du endast rådgöra med en advokat i en begränsad omfattning. Huvudregeln i vårdnadsmål är att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader (6 kap. 22 § föräldrabalken). Hoppas det löser sig och att du och dina barn får en mer stillsam vardag. Vänliga hälsningar,

Brytdag vid bodelning

2014-10-20 i Bodelning
FRÅGA |Först undrar jag vilken dag som räknas som äktenskapsskillnad dvs dag då bodelningen ska utgå ifrån. Vi gör bodelningen i efterhand. Är det datumet då blanketterna skrevs på, är de inkom in till tingsrätten eller det datum de beslutat för äktenskapsskillnad Sedan undrar jag om makens del i Okogonen (SHB:s vinstandelsstiftelse) ingår i giftorättsgods eller inte? Tacksam för alla svar.
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid bodelning i samband med äktenskapsskillnad förtecknas varje parts giftorättsgods som det såg ut per ’’ brytdagen’’, d.v.s. den dag som ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätt. Det är således detta datum man ska utgå ifrån i en kommande bodelning. (Äktenskapsbalk 9:2)I en bodelning ska enligt ÄktB 10:1 makarnas giftorättsgods ingå. Makarnas egendom är giftorättsgods i den utsträckning egendomen enligt ÄktB 7:1-2 inte ska undantas som enskild egendom. En make får även enligt ÄktB 10:3 st.1 från bodelningen undanta rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig art. Det kan t.ex. vara fråga om en innestående fordran på lön eller pension. Egendom som regleras När det gäller din fråga om makens del i Oktogonen ingår i giftorättsgods eller ej blir svaret beroende av innehållet i ert äktenskapsförord, om sådant skulle finnas. Finns det således ett äktenskapsförord som innefattar att vinstandelar skall vara enskild egendom skall detta beaktas.Om sådant inte finns, bör andelar i Oktogonen enligt min tolkning utgöra giftorättsgods och ingå i bodelning. Tolkningen har gjorts mot bakgrund av ett rättsfall (Svea hovrätts dom 1996-11-06 T59/96) som behandlade frågan om vinstandelar i ett resultatandelssystem skulle vara föremål för bodelning eller ej. I rättsfallet gjorde dock domstolen bedömningen under andra omständigheter vilket gör att rättsfallet kanske är mindre relevant för just din fråga. Jag rekommenderar att du kontaktar vår samarbetspartner Familjens jurist för vidare rådgivning i frågan. 

Adoption av vuxen moster (utländsk medborgare)

2014-10-19 i Adoption
FRÅGA |Hej, Jag blev hänvisat till er med mitt adoptionsfrågan. Jag har en moster som är turkisk medborgare och just nu på besök från Turkiet. Hon är fullständigt psykisk handikappad och jag vill adoptera henne. I Turkiet innan jag flyttade till Sverige, bodde vi tillsammans, men nu hennes mamma ( min mormor) orkar inte att ha henne, och jag vill adoptera henne. Hon är i medelåldern, men har läkare intyg om att hon fungerar som ett barn på 5-6 år. Jag har bostad, jobb, inkomst och vill veta vad jag ska göra för att adoptera henne. Hon har inte uppehållstillstånd, dock är legalt på besök. Jag skickade ett mail till tingsrätten och fick nedanstående mail från dem :"Hej! Enligt de uppgifter du lämnat, kan domstolen konstatera att en sådan slags adoptionsansökan är mycket ovanlig. Det kan vara klokt att i detta läge kontakta en advokatbyrå som kan lämna råd ang. detta, eftersom tingsrätten inte arbetar rådgivande. Beslutar du dig för att lämna in en ansökan, så kostar detta 900 kr. Observera dock att detta inte är en garanti för att man beviljas adoption."
Ronja Kleiser |Hej! Din fråga rör enbart adoption och jag belyser därför de förutsättningar som finns för att en adoptionsansökan ska bifallas. Det är dock möjligt att du även på andra sätt än genom adoption kan delta i vården av din moster.Förutsättningarna för adoption framgår av Föräldrabalken 4 kapitlet 6 §. En adoption innebär att tidigare familjeförhållanden ersätts av nya och om du fick adoptera din moster skulle hon alltså betraktas som ditt barn (och inte längre som din mormors barn). Detta kan få konsekvenser i frågor om arv och liknande. Domstol ska pröva om det är lämpligt att en adoption äger rum.Tillstånd ska ges om:"Adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. " (Föräldrabalken 4 kap. 6 §)Eftersom kvinnan är din moster har du inte uppfostrat henne och p.g.a. hennes ålder är inte heller någon framtida uppfostran i lagens mening aktuell. Den enda grunden som rätten kan bevilja adoptionen på är alltså om det anses finnas särskild anledning till adoptionen. Högsta domstolen har i flera fall prövat hur begreppet "särskild anledning" ska tolkas. I NJA 2002 s.425 skriver domstolen: "I fall då fråga är om adoption av vuxen person bör krävas att det klart framgår att genom adoptionen befästs ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan föräldrar och barn." (min kursivering)Då kvinnan du vill adoptera är din moster bedömer jag inte att domstolen kommer anse att ert förhållande går att jämställa med det som råder mellan föräldrar och barn. Jag har inte lyckats hitta några exempel där domstolen medgett en adoption där adoptanten (den som adopterar) är mycket yngre än det presumtiva adoptivbarnet.Eftersom din moster är äldre än 12 år och inte är medborgare i ett nordiskt land ska domstolen också enligt 2 § lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption inhämta yttrande från Migrationsverket när den prövar adoptionsansökan. Det faktum att din moster saknar uppehållstillstånd försämrar såklart möjligheten för att ni ska kunna ha en relation som den mellan föräldrar och barn. I fallet NJA 1989 s. 67 skriver Högsta domstolen:"Adoption av en utländsk medborgare bör inte medges om det huvudsakliga syftet är att genom adoptionen möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. Inte heller kan en allmän önskan att en utlänning skall få leva i Sverige under materiellt bättre eller tryggare förhållanden än i hemlandet utgöra ett godtagbart skäl för adoption.Eftersom risken för missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften kan antas vara relativt stor, bör stränga krav ställas upp för att en personlig relation skall anses vara sådan att den utgör en särskild anledning att medge adoption. Det måste, inte minst när det som i detta fall är fråga om adoption av en vuxen person, krävas att de faktiska förhållandena otvetydigt visar att det finns anledning att skapa ett familjerättsligt band mellan de berörda parterna. Normalt bör förhållandet vara sådant att det kan jämställas med det förhållande som i allmänhet råder mellan föräldrar och barn."Detta betyder alltså att domstolen ställer upp strängare krav när adoptionsansökan avser en vuxen person som är utländsk medborgare. Slutsats: Min bedömning är att domstolen inte kommer att bifalla din adoptionsansökan då du och din moster inte har en relation som är av väsentligen samma slag som den mellan föräldrar och barn. Detta utesluter däremot inte att du på något annat sätt skulle kunna delta i att ta hand om din moster. Eventuellt skulle hon t ex kunna uppfylla förutsättningarna för att få uppehållstillstånd i Sverige och skulle då kunna bo hos dig. Detta framgår dock inte av den information som du lämnat i din fråga. Om du vill undersöka alternativa vägar för din moster att kunna komma till Sverige råder jag dig att kontakta en jurist som är specialiserad på migrationsfrågor. Många erbjuder en kort, inledande gratis konsultation där de efter information från dig bedömer om ärendet är värt att gå vidare med. Stort lycka till!

Samboegendom - förvärv av fastighet

2014-10-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejsanJag har en fråga angående hus köp och sambolag.Det är så här att jag har letat hus länge nu men inte hittat, men är fortfarande på jakt efter ett hus, nu har jag träffat en sambo som kommer flytta in i de ev. huset tillsammans med mig. Hittar vi ett hus nu så är de jag som kommer stå på kontrakt och lån på huset p.g.a att hon har alldeles för låg inkomst och inte råd med mycket annat än sina räkningar.Nu till min fråga, eftersom jag kommer stå på både hus och bolån men hon kommer flytta in samtidigt som mig, vad skulle hända om vi skulle gå i sär om 1 år eller om 5 år framöver vem vet liksom. Men eftersom jag är den person som kommer stå för allt när de kommer till lagfart, pantbrev, handpenning, bolån och även eventuellt nya bolån för renoveringar, har jag risk att förlora mitt hus p.g.a sambolagen fast jag är den som betalt och står på allt? Tack på förhand
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Sambolagen (2003:376) blir tillämplig när du och din partner stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, se här. Vid en eventuell separation mellan er när ni omfattas av sambolagen ska en bodelning göras enligt sambolagen 8 §, om någon av er begär det, här. Det som då ska ingå i bodelningen och alltså fördelas mellan er är samboegendom.Enligt sambolagen 3 § är samboegendom sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, här. Detta innebär i ditt fall att om syftet med ett förvärv av ett hus är att du och din partner ska bo där tillsammans, så kommer huset att räknas som samboegendom. Det ska då ingå i en bodelning vid en eventuell separation om en sådan begärs. Då spelar det heller ingen roll att det endast är du som står på bolån osv.Om huset kommer att räknas som samboegendom, så finns det ändå en möjlighet att huset inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning genom att ni upprättar ett så kallat samboavtal. Detta regleras i sambolagen 9 §, här. I ett sådant kan alltså du och din sambo avtala om att huset inte ska ingå i en bodelning. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna eller de blivande samborna.Om du behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ändrad vårdnad pga. risken för barnet att fara illa

2014-10-20 i Barnrätt
FRÅGA |hej. Hoppas jag kan få svar på en fråga. Jag har en son på 5 år med en kille som är sexmissbrukare. Jag undrar om jag kan söka ensam vårdnad pga det? Pappan har sexleksaker, tidningar, filmer i lägenheten som sonen kan se. Han har också väldigt svårt att hålla sina händer i styr till onani när sonen är i närheten, jag är mycket orolig att han ska göra något på sonen.
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Utgångspunkten för hur vårdnaden ska bli, är vad som är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning. Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden.Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken).Nu ska jag applicerar det som beskrivits ovan på ditt fall. Sonens önskemål om boende och umgänge är angeläget. Emellertid är din son endast fem år och inte uppnått den åldern och mognaden att fullständigt veta vad som är bäst för honom själv. Om jag tolkat dig rätt, så hyser du en viss oro för att barnets pappa ska på något sätt utsätta sonen för övergrepp eller annat obehag. Miljön runt pappan är olämplig för barnet. Om det finns en konkret risk för barnet att fara illa, kan du för vidare rådgivning vända dig till en av våra duktiga jurister som Lawline samarbetar med {http://lawline.se/boka}. Du kan även låta frågan om vårdnaden avgöras av domstol.Vänliga hälsningar,

Äktenskapsmål för filippinsk medborgare (Divorce for Philippine citizen)

2014-10-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hi everyone! I am a Filipino citizen and have been granted of 2yrs sambo visa. I am married in the Philippines but we have been separated for almost 14 yrs. I have filed an annulment in the Philippines but can't pursue unless i go back there and wait for a long time before they give decision. My question is: Is it possible for me to apply divorce in Sweden or i need to wait until i have my permanent visa? If yes, when?Thank you and have a nice day!
Thommy Södergård Åkesson |Hello!As I understand it, you are currently living in Sweden with someone. If I understand you correctly, your visa (what you mean is known as residence permit, but I will call it visa in this answer) is valid for two years, although you could also mean that you have been living here for two years.If you have already been living here for some time with the intention of remaining here, you propably have Swedish domicile; it is especially likely, since you have aquired visa. If you have had Swedish domicile for at least one year, you can file for divorce or annulment of marriage here in Sweden (according to the 3:rd chapter, 2 paragraph "Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap", which you can find, although in Swedish, here: https://lagen.nu/1904:26_s.1). If you have not yet had Swedish domicile for at least one year, you can propably not file for divorce, since it is possible for you to return to the Philippines to do so. If you cannot afford that, or there is some other good reason not to go there, you should just wait until one year has passed since you moved here.The court will, according to the same law mentioned above (its 3:rd chapter, 4:th paragraph), apply Swedish law with a few exceptions. Since both you and the one you are married to are Philippine citizens, either of you can claim that there is no reason for annulment or divorce according to Philippine law. If there are "special interests" at stake, divorce cannot be granted. Since you have been separated for 14 years, this is very unlikely.Basically, Swedish law gives you the right to get a divorce right away if you have been separated for at least two years (According to "Äktenskapsbalken", 5:th chapter, 2 paragraph, which can be found here: https://lagen.nu/1987:230#A2).In short: If you have been living in Sweden for at least a year with a serious intention of remaining here, you should be able to file for divorce.I hope I have answered you question satisfactory.Good luck!

Fråga om äktenskapsskillnad & betänketid

2014-10-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |I ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad, står i upplysningar till blanketten: Tingsrätten kan inte döma till äktenskapsskillnad mellan er förrän en betänketid om minst sex månader förflutit OM BÅDA MAKARNA BEGÄR BETÄNKETID. 5 KAP2 § Äktb står "Vill bara en av makarna att äktenskapet skall upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid."Tolkar det som om blankettinformationen inte överensstämmer med lagtexten.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om äktenskapsskillnad hittas i 5 kap. äktenskapsbalken (1987:230), som du själv har noterat.Det framgår av 5:1 och 5:2 ÄktB att äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid om:Båda makarna begär det (5:1) eller,Om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5:1) ellerEndast en av makarna begär äktenskapsskillnad (5:2)Se 5:1 och 5:2, https://lagen.nu/1987:230#K5P1 och https://lagen.nu/1987:230#K5P2Betänketiden är sex månader och inleds när båda makarna gemensamt skickar in sin ansökan eller när den ena maken delges om den andra makens ansökan om äktenskapsskillnad, enligt 5:3 ÄktB. Syftet med betänketiden är att försöka hindra förhastade beslut om skilsmässor och/eller skydda barnets/barnens intressen.Se 5:3 ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K5P3Det finns undantag från betänketiden i 5:4 ÄktB. Om makarna har levt åtskilda i minst två år har de rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid. Detta måste styrkas av makarna, t.ex. genom att visa utdrag från folkbokföringen. Se 5:4 ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K5P4Jag tolkar det som att blankettinformationen överensstämmer med 5:1 ÄktB. 5:2 ÄktB ger en make rätt till äktenskapsskillnad om bara han/hon vill att äktenskapet ska upplösas. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vårdnad av barn

2014-10-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Jag är mormor åt 3 stycken på 2-3 år nu är det så att pappan vill inte ha barnen något mer men han vägrar att skriva över vårdnaden fast han säger att han inte ens känner nåt för barnen och vill inte ha dom alls nå mer! Detta är så tragiskt allra helst för barnen, hur ska min dotter gå till väga?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett barn har, enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) (FB), rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och detta är vårdnadshavarnas (eller ensam vårdnadshavares) ansvar, enligt 6 kap. 2 § FB. Se 6:1 och 6:2 FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P1 och https://lagen.nu/1949:381#K6P2.När det är fråga om vårdnad av barn och den ena föräldern vill få ensam vårdnad av barnen/barnet blir reglerna i 6 kap. FB aktuella.I detta fall där pappan inte är villig att skriva över vårdnaden, blir nästa steg att ansöka om ensam vårdnad av barnen. Det framgår av 6 kap. 5 § FB att en vårdnadshavare som vill få ensam vårdnad ska ansöka om detta hos en domstol. Den centrala frågan i domstolens beslut om upplösning av gemensam vårdnad är vad som är barnets bästa, som står stadgat i 6 kap. 2a § FB. Det ska bl.a. beaktas om barnet/barnen eller annan i familjen riskerar att utsättas för övergrepp, att barnet/barnen riskerar kidnappas, hålls kvar mot sin vilja eller på annat sätt far illa samt barnets/barnens behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Se 6:5 FB och 6:2a FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P5 och https://lagen.nu/1949:381#K6P2a.Enligt 6 kap. 5 § 2 st. FB ska även föräldrarnas samarbetsförmåga beaktas. I detta fall är det tydligt att pappan inte vill samarbeta. Det krävs emellertid att problemen är djupt rotade och det handlar om svåra samarbetsproblem, t.ex. att den ena vårdnadshavaren har misshandlat den andra vårdnadshavaren. Samarbetsproblemen ska visa att den gemensamma vårdnaden inte är barnets/barnens bästa. Se 6:5 2 st. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P5S2.Det som kan tala för ensam vårdnad är om pappan är så pass frånvarande att han missar viktiga beslut rörande barnen och på så sätt brister i sitt ansvar enligt 6:1 FB.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar