Fördelning av bostadsrätt vid skilsmässa

2015-03-01 i Bodelning
FRÅGA |HejJag ska gifta mig och äger en bostadsrätt. Vad händer vid skilsmässa om vi inte skriver äktenskapsförord? Har han automatiskt rätt till 50% av borättens värde? Kan jag blir tvungen att köpa om, dvs ut hans del om jag vill bo kvar eller har han rätt att bara "slänga" ut mig?Tack på förhand!
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i Äktenskapsbalken, vilken du hittar (https://lagen.nu/1987:230). I ett äktenskap så utgör makes egendom giftorättsgods i den mån det inte utgör enskild egendom enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Egendom som anses vara giftorättsgods kommer såldes att ingå i en eventuell bodelning medan enskild egendom undantas denna. Vad som utgör enskild egendom regleras i ÄktB 7 kap. 2§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Där framgår det bland annat att egendom som undantagits genom äktenskapsförord eller förbehåll i testamente eller gåvobrev ska utgöra enskild egendom. En bodelning mellan makar görs genom att man lägger samman giftorättsgodset efter avdrag för skulder. Detta delas sedan på lika andelar för makarna, se ÄktB 11 kap. 3§ (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Efter detta ska giftorättsgodset fördelas på lotter, se ÄktB 11 kap. 7§ (https://lagen.nu/1987:230#K11P7S1). Andelsberäkningen rör endast egendomens ekonomiska värde. I lottläggningen avgörs sedan vem av makarna som får vad. I detta skede har varje make rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Om bostadsrätten inte utgör egenskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 2§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) så är den giftorättsgods enligt ÄktB 7 kap. 1§ och skall ingå i bodelningen mellan er enligt ÄktB 10 kap. 1 § (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Detta innebär att du skulle bli tvungen att lösa ut din make. Väljer ni att bo i bostadsrätten kommer den att räknas som er gemensamma bostad enligt ÄktB 7 kap. 4 § 3 punkten (https://lagen.nu/1987:230#K7P4S1). Vem som sedan, vid en eventuell skilsmässa, har bäst rätt till bostadsrätten blir en bedömningsfråga. Enligt ÄktB 11 kap. 8§ (https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1) har den make som bäst behöver lägenheten, efter skilsmässan, rätt att få den genom avräkning på sin "lott". Ett exempel på när en make kan anses ha ett behov av att ta över bostaden är om maken har mycket liten möjlighet att skaffa annan bostad. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar. Om inte, tveka då inte att skicka in en ny fråga! Med vänliga hälsningar,

God advokatsed

2015-02-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Jag och min fd fru har en son på 3 år. Vi skilde oss för ca 6 månader sedan, varpå hon direkt flyttade in till en ny man. Nu är det så att fd frun (med nye mannen) skall flytta till södra Sverige ca 50 mil från mig. Hon vill ta sonen med sig och jag vill att han stannar kvar hos mig i Jämtland. Han har ju allt där anser jag; -mig, trygghet, släktingar, kompisar, dagis, naturen etc. Jag kontaktade familjerätten med det gick ej att sluta ett samarbetsavtal med fd frun. Då gjorde jag en stämningsansökan hos Tingsrätten. Där är vi nu. Fd frun har anlitat en advokat. Nu till min undran: -vad kommer denne advokat att gräva i? -vilka spelregler gäller för en advokat?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Som företrädare för sin klient är det advokatens uppgift att arbeta för ett så förmånligt utfall för klienten som möjligt. Du beskriver i din fråga att barnets mor vill att barnet flyttar med henne. Advokaten kommer således med all säkerhet framställa det som barnets bästa att så sker eftersom barnets bästa är det centrala i bedömningar som rör barnet gällande boende, vårdnad och umgänge. 6 kap. 2a § föräldrabalken.I övrigt är det svårt att ge några konkreta besked om vad advokater använder sig av för ''taktiker'' eller liknande mer än att advokatens uppgift, som tidigare nämnt, är att framställa omständigheter och i övrigt arbeta för att utfallet i målet blir så förmånligt som möjligt för klienten. Advokaten är i sin verksamhet bunden av advokatsamfundets regler gällande god advokatsed. Reglerna hittar du här. Hoppas svaret varit till hjälp!Vänligen,

Avkastning av enskild egendom

2015-02-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi är gifta och ska skiljas. Vi har nu sålt vår gemensamt ägda lägenhet med vinst. Hur påverkas delningen av vinsten p g a att min man använt avkastning från enskild egendom till kontantinsatsen vid köpet av lägenheten? Den enskilda egendom är ett arv som min man fått innan vi gifte oss. I testamentet står att även avkastningen skall vara enskild egendom.
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid separation är att all egendom som utgör giftorättsgods ska delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § resp. 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Från detta undantas dock enskild egendom vilket bland annat innebär egendom som gjorts enskild genom arv (7 kap. 2 § ÄktB). Enligt huvudregeln är dock inte avkastning till enskild egendom att anse som sådan egendom, utan avkastningen anses utgöra giftorättsgods (7 kap. 2 § sista st. ÄktB). Detta gäller däremot inte i de fall där det av rättshandlingen (i det här fallet testamentet) specifikt framgår att även avkastningen ska utgöra enskild egendom. Även surrogat (d.v.s. det som trätt istället för egendomen) omfattas och utgör således också enskild egendom.Huruvida vinsten ska betraktas som enskild egendom, giftorättsgods eller bådadera beror på hur bostadsrätten har finansierats. I praxis finns exempel på fall där kontantinsatsen för ena makens del av en fastighet betalats med dennes enskilda egendom (även avkastning och surrogat i detta fall) och där resterande del finansierats genom lån. Då har makens halva - även motsvarande andel i kontanter när fastigheten senare såldes - ansetts utgöra dennes enskilda egendom (se NJA1995 s. 557). Det finns dock exempel där hela fastigheten ansetts utgöra ena makens enskilda egendom då denne betalat en del av kontantinsatsen med enskilda medel och lånat resterande med panträtt i fastigheten (se NJA 1978 s. 526 ang. tomträtt). Hur utfallet blir i just ert fall beror således på det närmare omständigheterna. Om ni känner att ni vill gå vidare och anlita en jurist kan ni göra detta här.Hoppas ni fått svar på era funderingar. Om inte, tveka inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Ogiltigförklaring av äktenskap

2015-02-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har en nära vän som nyligen avlidit, Han ingick äktenskap under en väldigt tuff behandling mot cancer. Detta skedde på sjukhus och med bara sjukvårdspersonal som vittnen, Det var hennes önskemål att de skulle gifta sig och det var hon som ringde efter en präst. Han var vid tillfället påverkad av all den starka medicinen som bl a gjorde att han yrade. Detta kan släkt och vänner intyga som besökte honom dagarna, innan, efter och även samma dag, Ingen anhörig fick reda på att de gift sig förrän flera månader senare. Kan detta ogiltigförklaras undrar nu hans barn från tidigare förhållanden?Tacksam för svar.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Det finns inga regler om ogiltigförklaring av äktenskap i svensk lag. Äktenskap kan endast upplösas genom äktenskapsskillnad eller att ena maken avlider, enligt 1:5 äktenskapsbalken (ÄktB). Se 1:5 ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K1P5S1Högsta domstolen uttryckte i NJA 2010 s. 648 att det finns en ytterst begränsad möjlighet att få vigseln ogiltigförklarad vilket skulle innebära att äktenskapet är en nullitet och inte ger upphov till några rättsverkningar, enligt 4:2 2 st. ÄktB."Fastän bristande rättshandlingsförmåga inte räcker för att grunda ogiltighet, får det därför antas att det finns ett - låt vara ytterst begränsat - utrymme för att anse en vigsel ogiltig, om en parts äktenskapsvilja har brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att ett samtycke över huvud taget inte har förelegat, trots att parten vid vigselförrättningen har tillkännagett att så varit fallet." - punkt 9 i HD:s avgörande NJA 2010 s. 648.Enligt 4:2 1 st. ÄktB krävs det att följande kriterier är uppfyllda vid vigseln:Båda makarnas närvaroDeras uttryckliga samtycke till vigseln. Detta är kopplat till makarnas rättshandlingsförmåga. Om någon t.ex. lider av en psykisk störning kan den makens rättshandlingsförmåga ifrågasättas.Att vigselförrättaren är behörigVigselförrättarens förklaring att de båda numera är makar.Se 4 kap. äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K4Se NJA 2010 s. 648, https://lagen.nu/dom/nja/2010s648För att sammanfatta så kan äktenskap upplösas antingen genom äktenskapsskillnad eller att den ena maken avlider. Det finns även ett begränsat utrymme för att få vigseln ogiltigförklarad vilket skulle innebära att äktenskapet inte är giltigt och får inte några rättsverkningar.Hoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Föräldras medgivande

2015-02-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag undrar om båda föräldrarnas medgivande behövs vid beslut om vaccinering? Jag och min man är oense kring vilka vacciner vårt barn ska ta. Vi är båda vårdnadshavare
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Som gemensamma vårdnadshavare har ni båda rättigheten och skyldigheten att i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det innebär att föräldrarna gemensamt ska fatta avgörande beslut och vara överens om vilka beslut som behövs för barnet, t.ex. att barnet ska få plats i en skola. Enligt socialstyrelsen måste vårdnadshavare informeras och deras samtycke inhämtas innan barnet vaccineras. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens får barnet inte vaccineras. Se http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vaccination/barnvaccinationer/allmantprogramOm du har mer frågor kontakta mig: musshh121@studentforum.oru.seMed vänliga hälsningar,

Hävande av faderskap

2015-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag undrar vad jag kan göra.Mamman vägrar att lämna dna på sina barn.Det så att jag tvivlar på att jag är pappa till barnen.jag har haft påssjuka 2 ggr i underlivet.jag är testad och det var 9% förmögenhet att bli pappa v.Mvh Roland.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Regler om fastställande av faderskap finns i 1 kap. föräldrabalken, som du kan hitta här. Enligt 1 § presumeras en man som är gift med modern vara barnets far. Om modern inte är gift fastställs faderskapet genom att mannen skriftligen bekräftar faderskapet eller genom dom. Socialnämnden ska enligt andra kapitlet utreda vem som är far till barnet, de ska bl.a. verka för att ett DNA test genomförs enligt 6 §. Om det inte fastställts att du är far till barnen och du inte tänker skriftligen bekräfta faderskapet måste modern eller socialtjänsten väcka talan om fastställande av faderskap vid domstol för att du ska betraktas som barnens far. Domstolen kommer då att ta ställning till om du kan vara barnens far.Om du nu juridiskt sett är barnens far har du enligt 3:1 FB rätt att väcka talan om hävande av faderskapet vid domstol.Vänligen,

Får en boendeförälder själv välja dagis?

2015-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo är i en vårdnadstvist. Barnen är 2 år och 8 mån. Vi har hittills bott i pappans lägenhet och äldsta barnet har börjat dagis där nära. Nu har tingsrätten bestämt efter första förhandling att barnen skall bo hos mig (mamma). Jag undrar om jag som boendeförälder kan byta dagis? I samma kommun? Till annan kommun? Vad har man för rättigheter som boendeförälder? Min dotter har varit borta från dagis i snart 3 mån då vi befinner oss i skyddat boende. Vad händer om hon förlorar dagisplatsen vilket hon gör efter 3 mån. Kan jag då lättare byta dagis till närliggande kommun utan pappans tillåtelse?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Om du och pappan har gemensam vårdnad om barnen har ni båda rätt att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken), t.ex. val av skola för barnen. När det gäller val av dagis är det lite mer oklart vad som egentligen gäller. Boendeföräldern har rätt att ta beslut ensam i frågor som ingår i den dagliga omsorgen, som t.ex. barnets sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Vissa anser att var barnet ska gå på dagis ingår i den dagliga omsorgen, eftersom det är en viktig del i att få vardagen att fungera för boendeföräldern och barnet. Enligt Justitieombudsmannen ska boendeföräldern i normalfallet kunna besluta ensam om valet av dagis. Undantag kan vara om boendeföräldern vill välja ett dagis som ligger långt från boendekommunen eller ett dagis med t.ex. religiös inriktning. I sådana specialfall krävs båda vårdnadshavarnas godkännande.En dagisplats som inte ligger alltför långt från bostadskommunen och inte har någon särskild inriktning bör du därför själv kunna byta till utan pappans tillåtelse.Hoppas det löser sig för er!Med vänlig hälsning,

Giftorättsgods eller enskild egendom

2015-02-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Min man ägde vårt hus när vi träffades. Det har renoverats helt av oss båda under åren. Vi är nu gifta sedan några år tillbaka och häromdagen funderade vi över hur ägorätten av huset ser ut. Min man säger att genom vårt giftemål är huset också mitt juridiskt eftersom vi inte skrev något äktenskapsförord om saken. Jag hävdar att han sett för mycket på dålig film och menar att jag står utan bostad om vi skiljer oss. Borde vi skriva något avtal om vi vill att vi båda skall stå som ägare?
Eric Brinck |Hej!Tack för din fråga jag ska försöka besvara den så gott jag kan!Vad som är viktigt att hålla isär när det kommer till giftemål är giftorättsgods och enskild egendom. Allt ni båda köpt före och under äktenskapet är giftorättsgods så länge det inte är enskild egendom enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) som du finner Här. Viktigt blir därför att reda ut vad som är enskild egendom i ett giftemål, vad som är enskild egendom stadgas i 7:2 ÄktB. De viktigaste punkterna är de förstnämnda, dvs p1) enskild egendom är egendom som ni har skrivit i ett äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild och p2-3) egendom som make fått i gåva eller arv med förbehåll att egendomen ska vara enskild. Observera dock även 5p som anger att vad som trätt istället för enskild egendom också blir enskild egendom. Det som menas med detta är att om din make ärvt pengar med förbehåll att pengarna ska vara enskild egendom och sedan för precis dessa pengar har köpt huset är huset enskild egendom. Har däremot din make köpt bostaden för hans egna pengar som han tillexempel har tjänat på sitt arbete eller pengar han fått genom gåva/arv utan förbehåll att pengarna ska var enskild egendom är alltså bostaden giftorättsgods och vid en eventuell skilsmässa delar ni på Värdet av bostaden. Vem av er som sedan tar huset och köper ut den andra är en sak ni löser vid skilsmässan. För dig innebär detta att du inte behöver skriva något äktenskapsförord, så länge inte din make har fått huset genom arv eller liknande med förbehållet att det ska vara hans enskilda egendom. Hoppas det var svar nog på din fråga.Vänliga hälsningar