Kan man avtala bort underhållsskyldighet?

2017-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Mitt ex blev med barn och vägrade göra abort även fast jag sa att jag inte vill ha barn samt att vi inte längre har en relation vid tillfället jag fick reda på det.Hon och barnet bor och är från ett annat EU land.Vi kan inte komma överänns eller prata med varandra utan bråk.Men hon har nu sagt att hon vill ha på papper att jag är pappan så jag kan överlåta vårdnaden till 100% och hon säger att jag inte kommer behöva vara försörningsskyldig eller vårdnadsskyldig på något sätt.Så min fråga är..Kan jag skriva ett eget avtal mellan henne och mig att hon godkänner att jag ifrån säger mig vårdnad- & försörningsskyldighet med ett väl formulerat dokument med viljor samt underskrifter från båda parter?Som jag kan använda som säkerhet i framtiden?
Joéla Ehnberg |Hej, tack för din fråga!Nej, du kan inte avtala bort dina skyldigheter gällande ditt barn. Underhållsskyldigheten fastställs i 7 kap 1 § Föräldrabalken. Regeln i paragrafen är tvingande och kan därför inte avtalas bort. Du är däremot inte skyldig till att ha någon ytterligare vårdnad av barnet. Du får hoppas på att hon inte hör av sig och vill ha underhållsbidrag. Men gör hon det är du skyldig till att betala. Hoppas du fick svar på din fråga. Lycka till!

Pass utan vårdnadshavarnas samtycke

2017-06-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Jag jobbar som familjehem och har 2 barn placerade den ena sedan 3 år tillbaka och den andra sedan 2 år tillbaka är två syskon det är en uppväxt placering men den är i dagsläget frivillig Nu har vi tjatat om pass i ett antal år men de vägrar att skriva på utan någon egentlig anledning annat än att vara jobbiga Kan man fixa pass utan deras medgivande?
Alexandra Lantz |Hej och tack för din fråga,Eftersom din fråga rör utfärdande av pass, är Passlagen relevant i ditt fall. Av Passlagen 7§ 2 p, framkommer det att en passansökan ska avslås om ansökan avser pass för barn under 18 år då barnets vårdnadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass. Som huvudregel måste således barnets vårdnadshavare lämna samtycke (skriftligt undertecknat och bevittnat om inte vårdnadshavarna själva följer med barnet till passexpeditionen) för att pass ska kunna utfärdas. Med utgångspunkt i din frågeformulering, tolkar jag det som att du för närvarande inte är barnets vårdnadshavare. Som huvudregel är det då inte möjligt för dig att fixa pass åt barnen utan vårdnadshavarnas samtycke. Skulle fallet dock vara så att det är du som är barnens vårdnadshavare, kan du utan föräldrarnas samtycke ordna pass åt barnen. Som nämnt anger lagen att pass kan utfärdas utan vårdnadshavarnas samtycke när det föreligger ”synnerliga skäl”. Med ”synnerliga skäl” vill lagen beteckna att det endast är i sällsynta undantagsfall som pass kan utfärdas utan vårdnadshavarnas medgivande. Som undantagsfall räknas t ex då en av vårdnadshavarna vistas utomlands och det är uppenbart att denne skulle ha samtyckt till utfärdandet om hen kunnat. Ett för dig mer relevant undantagsfall är när ett barn placerad i familjehem har tappat den naturliga kontakten med sina biologiska föräldrar. Har således syskonen helt tappat kontakten med föräldrarna, men dessa dock fortfarande är de juridiska vårdnadshavarna, finns en liten möjlighet för barnen att kunna erhålla pass utan föräldrarnas samtycke. Det måste dock återigen påpekas att det endast är i undantagsfall som pass utan samtycke kan beviljas och därför föreligger en stor risk att passansökningarna för barnen avslås. Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga och skulle du undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Försäljning av hus vid separation

2017-06-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min fd har köpt ett hus tillsammans. Han bor kvar där efter separationen. Nu ligger det till försäljning men han vill inte sälja det längre och har inte råd att köpa ut mig och ta över min del av lånet. Hur går jag tillväga?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om ni har köpt ett hus tillsammans och inte har samboavtal utgör detta samboegendom och ska delas lika mellan er vid separation enligt 14 § sambolagen (2003:376). Om ni kommit överens om att han ska ha huset har du rätt att få din andel av huset i pengar. Om han inte har råd med detta kan han tyvärr inte behålla huset själv. Enligt samäganderättslagen (1904:48 s. 1) 2 § krävs samtliga parters samtycke om man vill vidta en åtgärd som rör den gemensamma egendomen. Varje part har dock rätt att, enligt 6 § vända sig till tingsrätten för att ansöka om att egendomen ska utbjudas till gemensam försäljning på offentlig auktion där en god man kommer att hantera försäljningen enligt 8 §. Tingsrätten får dock inte fatta beslut om försäljning om den andra parten visar synnerliga skäl för att inte sälja egendomen. Sammanfattningsvis har du rätt till pengar motsvarande hälften av huset, förutsatt att ni inte avtalat om annat. Om han inte har möjlighet att betala detta är det tyvärr försäljning av huset som står närmst till hands. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Får hon sälja sin pappas bil?

2017-06-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får en dotter sälja egendom , t ex en bil som hennes far äger? Han bor på ett gruppboende och är förvirrad . Efter försäljning så går betalningen direkt till dottern och hon tar pengarna. Dotter är så vitt man vet ensam anhörig kvar.
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att sälja egendom som någon annan äger är som huvudregel inte okej, det kan till och med vara brottsligt, t.ex. olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § BrB, https://lagen.nu/1962:700#K10P4S1 eller stöld enligt 8 kap 1 § BrB, https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1. Det kan dock finnas situationer då detta kan vara lagligt och korrekt, t.ex. om en person visserligen äger en sak men som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan denne få stöd av en förvaltare eller god man. I sådana fall kan denna gode man ha rätt att förvalta sin huvudmans egendom, dvs även sälja den 11 kap 4 § föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381#K11P4S1. Samtycke krävs från huvudmannen såvida inte denne på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas, 11 kap 5 § FB, https://lagen.nu/1949:381#K11P5S1. Liknande reglerna kring förvaltare finns i 11 kap 7 § FB, https://lagen.nu/1949:381#K11P7S1 och 11 kap 9 § FB, https://lagen.nu/1949:381#K11P9S1.Det framgår av din fråga att denna person bor på gruppboende och av den anledningen tycks det inte helt omöjligt att han skulle ha en förvaltare eller god man. Det är inte heller ovanligt att familjemedlemmar kliver in i rollen som god man. Om dessa förutsättningar föreligger kan alltså dottern ha rätt att hjälpa sin pappa med försäljning av bilen. Pengarna som uppkommer av försäljningen ska dock gå till pappan och inte till dottern. Om dottern tagit pengarna i egen fick som du skriver i din fråga, så kan det vara förskingring enligt 10 kap 1 § BrB, https://lagen.nu/1962:700#K10P1S1 eller olovligt förfogande 10 kap 4 § BrB, https://lagen.nu/1962:700#K10P4S1. Om du har misstankar om att det begåtts ett brott kan du anmäla detta till polisen. Sammanfattningsvis, i de flesta fall är det inte tillåtet att sälja någon annans egendom utan det kan istället utgöra ett brottsligt förfarande. Det finns dock omständigheter där det kan vara tillåtet, t.ex. om personen har en fullmakt, eller är förvaltare/god man åt personen som äger egendomen. I dessa fall ska pengarna gå till huvudmannen och inte till någon annan. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Underhållsskyldighet vid skilsmässa

2017-06-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Ligger nu i skilsmässa med en betänketid på 6 månader.Min fråga är om min make fortfarande är försörjningsskyldig gentemot mig fast han flyttat ut nyligen.vi har ingas gemensamma barn, bara från tidigare förhållanden.mvh wilhelmina
Oskar Jansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan skilsmässan finns det en underhållsskyldighet makar emellan (6 kap. 1-5 §§ äktenskapsbalken). Denna skyldighet kommer på tal om en make inte klarar av att betala hyra, räkningar, mat och liknande utgifter själv. Efter skilsmässan är huvudregeln dock att makar ska försörja sig på egen hand (6 kap. 7 § 1 stycket). I andra och tredje i samma paragraf finns det undantag. Dessa undantag tillämpas dock väldigt sällan men öppnar för möjligheten att den ene maken kan behöva ge den andre bidrag under en övergångsperiod efter skilsmässan eller möjligen under en ännu längre period för att den senare exempelvis ska få möjlighet att utbilda sig för att sedan få en egen inkomst.Med vänliga hälsningar,

Umgängesföräldern vägrar umgänge

2017-06-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag och min sons pappa separerade för ett år sedan. Sen dess har jag fått tjata på honom för att han ska träffa vår son. Vår son bor 100% hos mig men jag försöker få hans pappa att ha honom 1 dag i veckan men han säger att det inte går just nu av någon anledning. Under sommaren nu lyckas vi inte komma överens om 1 vecka då han kan ta vår son i och med att den enda veckan han kunde fungerade tyvärr inte för oss och att kompromissa är inte på världskartan för honom.Finns det någon lag som stöttar mig i sådant här där man på något sätt kan tvinga honom att ha vår son 1 gång i veckan och ta sitt ansvar?Tacksam för svar.
Mariam Ghazaryan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis så ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut vad gäller vårdnad, boende och umgänge. Det ska särskilt fästas vikt vid att risken att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det ska också tas hänsyn till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad, 6 kap. 2a § FB. Fortsättningsvis ska ett barn ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses, 6 kap. 15 § FB. Den situation som du beskriver kallas vanligtvis för umgängesvägran, innebärande att umgängesföräldern själv hindrar barnets möjlighet att träffa honom eller henne, trots att barnet i fråga kanske vill träffa sin förälder. Detta är naturligtvis till stor nackdel för barnet. Lagrummet som jag hänvisar till ovan är utformat på så sätt att den styrker vikten av att den förälder som barnet inte bor hos också ska medverka till att umgänge sker och fungerar. Det ger stöd för boföräldern och socialtjänsten att verka för att få till ett fungerande umgänge. Däremot är det i praktiken komplicerat att komma till underfund med ett sådant beteende. Det är varken lämpligt eller möjligt att tvinga en förälder att träffa sitt barn. Om umgängesföräldern har påvisat umgängesvägran under upprepade gånger genom att t.ex. inte dyka upp vid bestämda tillfällen eller inte visar samarbetsvilja, kan man istället överväga om umgänges bör begränsas eller upphöra helt, för att barnet i fråga inte ska känna sig sviken gång på gång, SOU 2005:43. Sammanfattningsvis, så vore det för barnets bästa med en god kontakt med bägge föräldrarna. Däremot kan man i praktiken inte tvinga en förälder att träffa sitt barn, också med hänsyn till barnets eget bästa.Hoppas detta besvarade din fråga, du är varmt välkommen att återkomma vid fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Underhållsbidrag vid långvarig vistelse hos bidragsgivande förälder samt storlek på underhåll

2017-06-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag och min exmake gick skilda vägar i Feb 2014. Vi har två gemensamma barn idag 9 resp 13 år gamla. Vi har delad vårdnad men sedan lite mer än 6 månader tillbaka så bor barnen största tiden hos mig och min sambo. Äldsta sonen är hos sin pappa fredag-söndag varannan vecka och minsta sonen torsdag-söndag varannan vecka. Jag får barnbidraget samt 2600 kr/månaden av barnets pappa och då skall jag betala allt. Jag tjänar mer än barnets pappa exakt hur mycket vet jag inte men jag vet att han inte har en dålig inkomst. Jag känner att denna summan är för lite men vet inte om jag har rätt att begära mer av honom. Nu i sommar skall barnen vara hos honom i tre veckor och då väljer han att inte föra över några pengar till mig då han skall ha dom. Är det verkligen rätt, jag har ju fortfarande alla utgifter förutom matkostnaderna.Tacksam för svarMVH Louise
Erica Leufstedt |Hej Louise, tack för din fråga!Jag tolkar det som att din fråga rör din exmakes underhållningsskyldighet gentemot sina barn. Svaret regleras då i Föräldrabalken, vilken du hittar här. En förälder har enligt föräldrabalken 7 kap 1§ en skyldighet att svara för underhåll åt barnet med hänsyn till vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov. Normalt sker detta underhåll genom vardagligt tillgodoseende av barnets behov under tiden barnet sammanbor med föräldern. För det fall att barnet varaktigt bor med enbart en förälder ska den andre föräldern svara för barnets underhåll genom att betala underhållsbidrag enligt Föräldrabalkens 7 kap 2§. Bedömningen av huruvida barnen är varaktigt boende hos en förälder tar ofta utgångspunkt i folkbokföringen, men även andra omständigheter såsom hur länge barnet vistas hos var och en av föräldrarna, var de förvarar tillhörigheter osv kan avgöra. Mot bakgrund av den information du givit skulle jag bedöma det som att barnen varaktigt bor hos dig och sin sambo. Kostnaderna för barnets underhåll ska delas mellan föräldrarna sinsemellan efter var och ens förmåga. Någon annan riktlinje för hur mycket en make ska betala i underhåll saknas i lagstiftningen. Ni kan därmed avtala fritt om underhållsbidraget såsom ni gjort, men om det råder oenighet om hur mycket som anses skäligt för den andre maken att betala kan talan väckas i domstol. Då fastställs underhållsskyldigheten istället genom dom. För den tid i sommar då din exmake ska ha barnen hos sig gäller följande. Om en förälder betalar underhållsbidrag men har barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn, eller under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn, får föräldern vid fullgörande av sin bidragsskyldighet göra avdrag för varje helt dygn barnet är hos föräldern med 1/40 av det underhållsbidrag som för kalendermånaden gäller under tiden för vistelsen. Detta innebär att din exmake har rätt att göra visst avdrag under den treveckorsperiod barnen bor hos honom, men han har troligen inte rätt att utesluta betalning helt eftersom det inte rör sig om en hel månads vistelse. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Förfogande av gemensam bostad

2017-06-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej !Jag och min man är på väg att skiljas. Vi kom fram till att vi ska bli särbos och har betalat in handpenning till en lägenhet dit jag kommer att flytta. Vi kommer äga 50/50 av lägenheten. Efter att vi skrev under detta har han blivit som förbytt. Han hotar att inte köpa lägenheten om två veckor och gör livet surt för mig på alla sätt och vis. Han vill därefter att vi ska skiljas.Jag sitter i en riktig rävsax där han både vill att jag ska lida plus försvinna. Vad gäller när man är gifta och den ena parten äger huset? Vi har två barn tillsammans och har varit gifta 4 år.
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall aktualiseras äktenskapsbalken, närmare bestämt 7:5 ÄB. Där framgår det att en make inte får avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom om egendomen är gemensamt giftorättsgods eller om det är makarnas gemensamma bostad.Även lagen om samäganderätt kan aktualiseras, om det inte gäller fast egendom, huvudregeln är då att varje förfogande över det samägda godset i dess helhet eller vidtagande av förvaltningsåtgärd kräver enighet mellan de som äger godset.Vänligen,