Sanningsplikt vid boupptäckning

2014-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Min fråga är kort och gott om en bodelningsman vid skillsmässa kan tvinga parterna att visa kontoutdrag från banktillgodohavande. pensionsförsäkring, mm.I detta fall påstår den ena parten att den inget har, trots att samtidiga överföringar till dessa gjorts av makarna.Tacksam för hjälp.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Om ett par som inte kan enas över bodelningen ska en bodelningsförrättare utses av domstol. Regler om bodelningsförrättare finns i Äktenskapsbalkens 17:e kapitel, som du hittar här. Enligt 17:5 ÄktB ska förrättaren vid behov se till att en bouppteckning upprättas, en inventering av parets tillgångar, egendom och skulder. Om en av makarna inte vill lämna nödvändig information får förrättaren ansöka hos domstol om ett vitesföreläggande, dvs. en order från domstolen att maken ska ge informationen till förrättaren som är sanktionerad med en straffavgift om den inte följs. Vidare är ska makarna bekräfta bouppteckningens sanningsenlighet under ed vid domstol om en av makarna begär det. Att ljuga under ed vid domstol är straffsanktionerat enligt BrB 15:1 som mened.Vänligen

Vad omfattas av ett äktenskapsförord som ingåtts efter äktenskapets ingående

2014-08-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga avseende äktenskapsförord. Enmånad efter att min mamma gift sig med min styvfar så fick hon ärva en rätt stor summa pengat. Månaden därefter skrev dom äktenskapsförord om att allt 'det de ägde och skulle äga i framtiden" skulle vara enskild egendom. Men sen läste jag i lagboken att äktenskapsförord inte börjar gälla från den dag som det registreras hos skatteverket. Innebär det att hennes arv är giftorättsgods fast att de skrev att det skulle omfatta allt de redan ägde? Spelar det någon roll att arvsskiftet ägde rum efter äktenskapsförordet registrerats eller det räknas från den dag hon fick vetskap om att hon fick ärva?
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver gäller ett äktenskapsförord först från den dagen det har ingetts till Skatteverket om det skrivs efter äktenskapets ingående, enligt 7 kap. 3 § 4 st. äktenskapsbalken, vilket främst får betydelse om en bodelning skulle göras innan dess att det har ingetts, eller om det aldrig inges (varpå det inte anses finnas något giltigt äktenskapsförord).Det står makarna fritt att avtala i äktenskapsförord om vad som ska vara enskild egendom, och reglerna om giftorättsgods kommer egentligen först i fråga när det av en eller annan anledning ska göras en bodelning. Fram till dess äger vardera make den egendom som denne har köpt/fått/ärvt. Det blir alltså inte per automatik ett gemensamt ägande av samtliga egendomar enkom för att två personer har ingått i äktenskap med varandra. Ett äktenskapsförord, med lydelsen att ”det de ägde och skulle äga i framtiden” skulle vara enskild egendom, som har författats efter den ena maken har fått ärva något bör därför omfatta även det som har ärvts efter äktenskapets ingående men innan äktenskapsförordet skrevs och ingavs till Skatteverket för registrering.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen

Testamente till förmån för maka

2014-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Pensionärer är gifta och har ett gemensamt barn och ett särkullebarn min mans.Vi har ej skrivit något testamente,skulle det kunna vara förmånligare för mig om det skulle hända min man något.Vi bor i hyresrätt och äger tillsammans en sommarstuga värd ca 1 miljon på banken har min man ca 500.000 kr och jag likadant ca 500.000 kr kan vi skriva testamente som kan minska särkullebarnets arv.Jag äger aktier o fonder kan jag skriva så att särkullebarnet ej ärver mig.
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I Sverige råder så kallad testamentsfrihet, vilket innebär att man har en total eller delvis rätt att förfoga över och testamentera bort sin egendom till vem man vill. Eventuella bröstarvingars rätt till laglott går däremot inte att testamentera bort. Bröstarvingen har enligt lag rätt att utfå det som kallas för laglott, se 7 kap ärvdabalken. Laglotten utgör hälften av arvslotten. För att bröstarvingen ska få ut sin laglott krävs att denne påkallar en jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken.Vid en bortgång av en av makarna får det gemensamma barnet vänta med att få ut sitt arv och den efterlevande maken får fri förfoganderätt över arvet. Först när den efterlevande maken går bort får det gemensamma barnet ut sitt arv. Gällande särkullbarn har dessa rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Det ni kan göra för att minska särkullbarnets arv är att skriva ett testamente avseende hur arvet bör fördelas. Som redan påpekats kan ni dock inte frånta särkullbarnets rätt till laglotten. Slutligen bör understrykas att särkullbarnet inte är berättigad till något arv efter dig, utan det är då din make går bort som särkullbarnet får rätt till arv. Med vänlig hälsning,

Fritidshus i bodelning mellan sambor

2014-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Vi har varit sambo tills för 1,5 år och samäger nu ett fritidshus (50 % var). Allt är delar utom fritidshuset. Har läst om samäganderättslagen § 6 och § 9 som är tillämplig när man inte är överens. Vi har värderat fastigheten med två mäklare. Vi är överens om priset för att jag skall lösa ut motparten. Jag undrar hur man gör gör upplösningen i detta fall? Ska vi ansöka om lagfart (där jag står som ägare) samt skiva ett bodelningsavtal där priset står (som jag skall betala motparten) och allt lösöre nedtecknas som motparten skall ha ?
Benjamin Svensson |När ett samboförhållande upplöses kan en bodelning göras, i bodelningen ska endast samboegendomen ingå, vilket är sambornas gemensamma bostad och bohag. I bohaget ingår möbler, hushållsmaskiner och annan inredning som är avsett för hemmet och för båda sambornas bruk. Se 3, 6 och 8 §§ Sambolagen som du hittar här. En fritidshus är inte samboegendom, då det varken är eran bostad eller bohag och ska därför helt lämnas utanför bodelningen. Äganderätten över fritidshuset skall därför inte överföras genom ett bodelningsavtal.Om ni vill att samägandet ska upphöra får din före detta sambo överlåta sin andel av fritidsfastigheten till dig, och du får sedan söka lagfart efter överlåtelsen. Om ni inte är överens om att du ska överta hela fastigheten kan du som du säger tvinga fram en tvångsförsäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Det sker efter ansökan till tingsrätten på fastighetens ort och kommer vara öppen för allmänheten att lägga bud.Vänligen

Jämkning av äktenskapsförord samt underhåll till make

2014-08-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Angående äktenskapsbalken 12 kap. jämnkning vid bodelning. Har varit gift i 26 år och varit "hemmafru" med barn och hem. Min man var egenföretagare. äktenskapsförord skrevs, all egendom är enskilt. Han står för ALLT vad vi har. Jag har inget arbete, bostad, pension etc. Kan man ogiltligförklara ett äktenskapsförord? Är det isåfall tingsrätten som ger domen? Har jag inga rättigheter?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan behandlas i äktenskapsbalken som du hittar https://lagen.nu/1987:230.Huvudregeln är att har man skrivit ett äktenskapsförord så är det äktenskapsförordets villkor som gäller. Det finns vissa möjligheter till jämkning i Äktenskapsbalkens 12 kapitel som du nämner. Jämkning av äktenskapsförord behandlas i ÄktB 12:3. Jämkning av äktenskapsförord sker dock endast i vissa speciella fall och domstolar är restriktiva i användningen av jämkningsinstitutet. Som exempel på hur man behandlat jämkningsfall i praxis finns ett rättsfall du hittar https://lagen.nu/dom/nja/1993s583, omständigheterna i fallet liknar delvis dina omständigheter och där beviljades inte jämkning. Men man får givetvis se till omständigheterna i varje enskilt fall och det är inte uteslutet att ert äktenskapsförord jämkas, men det är långt ifrån säkert.Däremot finns det andra möjligheter som kan underlätta din situation. Det jag främst tänker på är möjligheten till underhåll från din tidigare make i ÄktB 6:7. Du kan få skäligt underhåll från din make under en övergångsperiod. I vissa fall kan man även få underhåll under en längre tid. Då tar man särskilt hänsyn till om det har varit ett långt äktenskap och om den ena maken behöver stöd för att bygga upp ett pensionsskydd, vilket ju är uppfyllt i ditt fall. Sammantaget tror jag att möjligheterna till underhåll är bättre än chanserna att du får till en jämkning av äktenskapsförordet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Underhållsskyldig efter skilsmässa?

2014-08-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min man vill skiljas och vi äger ett hus ihop. Min man vill inte ha barnen men tycker att jag ska bo kvar i huset. Kan man skriva ngt sorts avtal så att Jag och barnen 13+18 år gamla bor kvar i huset utan att vi köper ut honom? Vad kan man förvänta sig att han ska betala för: Huset? Barnen? Min inkomst är 28600:/mån Hans är 34000:-
Anes Sabic |Hej,I föräldrabalken, , finns bestämmelser avseende underhållsskyldighet för föräldrar. Vidare regleras i 7 kap. 5§ föräldrabalken, att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Detta innebär alltså att om ni skiljer er, så upphör denna rättsliga underhållsskyldighet för din man. Om ni bor tillsammans betraktas ni som sambos, oberoende om ni är tillsammans/gifta eller inte. Ni kan självfallet avtala om vilka kostnader var och en skall stå för. Äger ni sedan huset tillsammans torde man presumera att ni delar på kostnaderna för hushållet, men även detta står fritt att avtala om.Hoppas du fick svar på dina frågor.Med vänlig hälsning, 

Barns boende

2014-08-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående flytt med in son.Jag bor nu i Helsingborg md in 12åriga son skriven hos mig. men nu har situationen blivit att vi måste flytta och jag har fått boende i Lunds kommun men en bit ut på landet med bra buss och tåg förbindelser och skola i närheten. Sa även till pappan att vår son kan komma till honom varannan helg och på skolloven. Men hans pappa VÄGRAR att samarbeta med mig och skriva på flyttanmälan. Har jag rätt att ta med min son utan hans underskrift på flyttanmälan? Sonen vill själv följa med mig och flytt ner och byta skola. Hur går jag annars vidare med detta?Han får det lugnt och skönt och en trygg stabil miljö för honom och för mig.Tack på förhand!
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga ! Din fråga behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381.Svaret på frågan är delvis beroende av hur förhållandena mellan dig och barnets far är ordnade sedan tidigare. Om ni har gemensam vårdnad som sonen så ska ni gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, FB 6:11. Var barnet ska bo och vilken skola er son ska gå i är sådana frågor som måste beslutas gemensamt. Det är alltså normalt sett inte möjligt att flytta och byta skola utan att båda föräldrarna är ense om det.Det finns möjligheter att få rättens beslut på att sonen ska bo hos dig, FB 6:14 a. Ett annat alternativ är att ansöka om ensam vårdnad, då kommer du att fatta beslut om sonens personliga angelägenheter ensam. Båda dessa alternativ kräver att man går igenom processen med en rättegång vilket kan vara krävande och ta tid. Tyvärr finns ingen instans där man kan få ett avgörande i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, utan att få till stånd en ändring i vårdnaden. Det man däremot kan få är samarbetssamtal i kommunens regi, där du och barnets far kan försöka få fram en lösning. Ni kan då även få hjälp att skriva ett juridiskt bindande avtal kring hur sonens boende och umgänge osv ska se ut. Skulle detta inte fungera är det möjligt att gå vidare med en rättegång. Hur utgången skulle bli är inte lätt att bedöma utan att ha alla fakta, men det som talar till din fördel är att sonen vill flytta, och då han är så pass gammal är det sannolikt att rätten tar hänsyn till hans vilja. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Underhållsskyldighets längd, konsekvens av uteblivet underhåll och avdrag på underhållsbidrag

2014-08-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej!jag har en son från ett tidigare förhållande som fyller 20 år i oktober och som fortfarande går i skolan på gymnasienivå, han tar studenten nästa år.Jag har genom åren alltid betalat underhåll och har trott att det upphörde vid 20 års ålder, vilket det tydligen inte gör utan vid 21.Jag undrar helt enkelt om det verkligen är så?? och vad som händer om jag helt sonika inte betalar?? Stämd??Läste någonstans att om barnet bor hos mig i 5 nätter i sträck får man göra avdrag på bidraget man betalar. Kan jag göra sådana avdrag retroaktivt??Jag vet att man naturligtvis ska försörja sina barn, men kan tycka att är man 20 år och bor hemma hos sin mamma, som säkert har bättre lön än jag kan det räcka med försörjning till 20 år.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!I Sverige är föräldrar skyldiga att underhålla sina barn ekonomiskt tills barnet fyller 18 år, det vill säga tills barnet blir myndigt. Underhållsskyldigheten kan därefter utsträckas om barnet försätter studera i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning, dock längst tills barnet fyller 21 år. Alltså förlängs din underhållsskyldighet fram tills sonen fyller 21 år eftersom han går på gymnasiet. Se 7 kap. 1 § st. 1 och 2 föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381.Om du inte betalar kan mamman vända sig till kronofogden och begära att underhållsbidraget dras på din lön.Du har rätt att göra avdrag från underhållsbetalningen när barnet bor tillfälligt hos dig. Du får dra av både för längre perioder eller enstaka över­nattningar. Du får göra avdrag om barnet bor hos dig minst fem dagar i sträck. Du får även göra avdrag för enstaka övernattningar om barnet bor hos dig minst sex dagar under en kalendermånad. De dagarna behöver alltså inte vara i sträck.Om du och den andra föräldern är överens finns inget som hindrar att ni sköter avdragen själva, även om barnet får underhållsstöd från Försäk­ringskassan. Du räknar ut avdraget på samma sätt oavsett om du betalar underhållet direkt till den förälder som barnet bor tillsammans med eller direkt till barnet.Det är övernattningarna som barnet gör hos dig som räknas med i avdraget. Om barnet till exempel bor tillfälligt hos dig från fredag efter­middag till måndag morgon, så räknas det som tre dagar eftersom det är tre övernattningar.Avdraget för varje dag som barnet bor hos dig är 1/40 av det underhållsbidraget. Betalar du till exempel 1 273 kronor per månad, blir avdraget 31 kronor för varje dag (1 273/40 = 31,83). Avdraget på underhållsstödet som den andra föräldern får räknas ut på samma sätt. Löser ni avdraget själva kan ni komma överens om ett annat belopp. Du måste göra avdraget inom sex månader sedan barnet var hos dig. Avdraget kan antingen göras på underhållsbidraget för nästa månad eller på äldre obetalda bidrag. Om du dröjer med avdraget mer än sex månader efter utgången av den månad då barnet var hos dig, får avdraget göras bara på äldre obetalda bidrag. Betalar du underhållsbidraget till Försäkringskassan (underhållsstöd) måste avdraget anmälas dit inom tre månader från utgången av den månad då barnet var hos dig. Sammanfattningsvis:Du måste fortsätta betala underhåll till sonen tills han fyller 21 år eftersom han fortfarande studerar på gymnasiet. Om du inte betalar underhållet kan mamman vända sig till Kronofogden och begära att det dras från din lön. Du kan göra avdrag på underhållet om din son bor hos dig i fem nätter i sträck eller sex nätter inom en månad. Dock måste avdraget göras inom sex månader från att din son bodde hos dig för att kunna dras på nästa utbetalning, annars kan avdrag endast göras på eventuella obetalda bidrag.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,