Enskild firma i bodelning

2014-09-14 i Bodelning
FRÅGA |Jag har drivit enskild firma sedan 1998. Jag ska nu bodela med min sambo. Vi är alltså inte gifta men delar bostaden 50/50.Hur hanterar vi firman i bodelningen?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt sambolagen så ska bostad och bohag ingå i en bodelning om de förvärvats för gemensamt användande. Med bohag menas möbler och dylikt som är avsett för det gemensamma hemmet. En enskild firma ingår således inte i en bodelning mellan sambor enligt lag. Ni kan så klart ändå välja att ta med den i alla fall om ni vill. Sambolagen finner du https://lagen.nu/2003:376. Vänligen

Försörjning av barn samt underhållsplikt

2014-09-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om försörjningsplikten. Jag har flyttat hemifrån (när jag var 17 år) och har sedan INTE flyttat hem igen, mina föräldrar och jag kom inte överens och det var mycket krångel därför var flytt en nödvändighet för mig. nu har jag bytt skola och bor LÅNGT ifrån mina föräldrar. De har nästan inte betalat en krona sedan jag flyttade men min fråga är har inte de försörjningsplikt till t.ex. glasögon och liknande då jag är 18 år och pluggar ÄVEN om jag inte bor hos dem? Kan de kräva att jag betalar mobilräkningar, glasögon och hela fadderullan?Med Vänliga Hälsningar Elvira
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För regler kring vårdnad och underhåll till barn tittar vi i 6-7 kap föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381#K6). Dina föräldrar har en skyldighet att se till att du får omvårdnad, trygghet och en god uppfostran, enligt 6 kap 1 § FB. De ska även se till att du får den tillsyn som behövs och att du klarar dig bra enligt 6 kap 2 § 2 stycket FB. Detta är lite luddigt i lagtexten vad som egentligen menas. Men enligt dessa två paragrafer finns det inget som säger direkt att de ska hjälpa dig ekonomiskt. Så länge som du klarar dig utan deras försörjning (exempelvis om du har ett extrajobb eller någon annan inkomst) finns det inget som säger att de ska betala för dig. Detta gäller dessutom tills du har fyllt 18 år (vilket du verkar ha gjort?) eller tills du har gått färdigt gymnasiet (dock som längst tills du har fyllt 21 år). Skulle det vara så att du har fyllt 18 år och gått ut gymnasiet finns det ingen skyldighet för dina föräldrar att se efter dig. En annan möjlighet skulle vara att kolla om dina föräldrar har en underhållsskyldighet enligt 7 kap FB (https://lagen.nu/1949:381#K7). I 7 kap 2 § FB finns de förutsättningar som måste uppfyllas för att dina föräldrar ska ha en underhållsskyldighet. Det skulle i sådana fall vara fråga om punkt 2 i ditt fall, däremot har det skrivits i förarbeten att om barnet har ett eget hem finns det ingen underhållsskyldighet för föräldrarna.Däremot har du rätt till att få ditt studiebidrag och möjlighet att söka bostadsbidrag etc. hos försäkringskassan.Vänligen,

Namnunderskrift vid fysiskt förhinder att själv signera en handling

2014-09-13 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Jag är förlamad från nacken och nedåt och kan således inte skriva under någonting. Hur gör man om det behövs en undskrift iallafall, både här i Sverige och utomlands?
Filip Redin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En bra praktisk lösning för den här typen av situationer är att ansöka om s.k. godmanskap hos tingsrätten. Godmanskap innebär att tingsrätten utser en god man som ges i uppdrag att utföra uppgifter för din räkning. En god mans huvudsakliga uppgift är att vara ställföreträdare för huvudmannen (dvs den som behöver hjälp). I den gode mannens uppdrag kan enligt lagen ingå att bevaka din rätt, förvalta din egendom och/eller att sörja för din person (lagregeln finns i Föräldrabalken 11 kap. 4 § och kan läsas här). Det är tingsrätten som beslutar om uppdragets omfattning, vilket i sin tur beror på vilket hjälpbehov du har anmält. Den hjälp som du behöver med att signera olika handlingar räknas till det som i lagen uttrycks "bevaka rätt". Detta innebär generellt att din gode man ser till att dina rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Det kan exempelvis röra sig om att företräda dig gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden. Om du t ex ska ärva pengar eller sälja sin bostad innebär det att se till att allt går rätt till enligt lagen. För din del kan alltså en god man hjälpa dig med att för din räkning signera olika handlingar. Den rättsliga effekten blir då att det räknas som att det är du själv som har skrivit under dem. Den gode mannens ageranden kräver alltid ditt samtycke för att vara giltiga.Du kan ansöka hos godmanskap hos tingsrätten. Du kan också välja att kontakta Överförmyndarnämnden i din kommun, så kan de hjälpa dig med din ansökan. Om du har några anhöriga (partner, föräldrar, syskon eller barn) som kan hjälpa dig genom att göra ansökan åt dig så går det också bra.Att få en god man förordnad för sig tar som du säkert förstår lite tid. Om du behöver hjälp med att få något signerat under tiden så finns det ett alternativ som kallas att signera "med handen på pennan". Du kan då låta en annan person skriva din namnteckning medan han/hon lägger din hand på pennan. Bredvid underskriften skrivs därefter m.h.p.p. eller ”Med hand på penna”. Detta markerar att du varit närvarande och accepterat att någon annan skrivit din namnteckning på handlingen. Observera dock att detta är ett slags "nödlösning" från äldre tider och som numera inte alltid accepteras av alla, t ex vissa banker. Det är således att föredra att ha en god man, eftersom dennes behörighet att företräda dig finns registrerad hos tingsrätten.Vad som gäller i utlandet kan variera mycket beroende på vilket land det är fråga om. Jag rekommenderar dig därför att stämma av detta med någon som är insatt i det aktuella landets lagregler på området innan det är dags att signera sådana handlingar.Vänligen,

Samboavtal under pågående samboförhållande

2014-09-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ! Bor tillsammans med min sambo sen 5 år tillbaka och jag äger en bostadsrätt som står på mig + att jag har betalt för varenda möbel , fordon och verktyg . Mitt problem är att min tjej är arbetslös och lägger inte en krona på varken mat , hyra eller något annat som rör hemmet . Vi har diskuterat sambolagen en del och det skrämmer mig att hon vilken dag som helst kan ta i princip allt jag äger utan att förlora någonting , hur ska jag göra för att säkra det jag äger ska komma i fel händer ? Mvh Christian
Sofia Linder |Hej, och tack för din fråga. Det som ska fördelas vid en bodelning enligt Sambolagen är samboegendomen, dvs. bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk. Om du alltså ägde bostadsrätten innan ni träffades eller bestämde er för att flytta ihop utgör den inte samboegendom, däremot är det utan betydelse vem som betalade eller betalade den större delen för den. Mat, hyra och andra löpande kostnader är ingenting som regleras i sambolagen eller något som man vid en bodelning kan få ersättning för, utan detta är något man bör reglera emellan sig.Det ni kan göra för att säkerställa att ni får den egendomsfördelning ni vill ha är att skriva ett samboavtal och däri reglera sådan egendom som inte ska ingå i en bodelning. Detta kan ni göra när som helst under samboförhållandet, och ett sådant avtal kan ersättas av ett nytt. För att vara giltigt måste avtalet vara skriftligt och undertecknat av båda parterna.

Samboavtal

2014-09-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Våran son ska köpa lägenhet och handpenningen ska läggas av honom med pengar som vi föräldrar sparat till honom under hans uppväxt. Lånet ska jag (mamma) och min son ta gemensamt eftersom han ej är fast anställd. Min fråga är nu: han har en flickvän som kommer flytta med honom till lägenheten, hon har inget arbete och lägger inte in några pengar till bostadslånet. hur ska man skriva för att vara säker på att hon ej får del av lägenheten vid en separation. Jag vill vara säker på att hela lägenheten kommer tillhöra min son oavsett vad som händer med deras relation.
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Den lag som är tillämplig är sambolagen som du finner https://lagen.nu/2003:376. Enligt 8 § ska på begäran av någon av samborna en bodelning göras när samboförhållandet upphör. Den egendom som ska delas är bostad och bohag om den förvärvats för sambornas gemensamma användning. Om din son och hans flickvän flyttar tillsammans till bostadsrätten i och med att den köps tyder det mesta på att den förvärvats för gemensam användning. För att säkerställa att bostadsrätten inte delas vid en eventuell separation rekommenderar jag att din son och hans sambo skriver ett samboavtal. I samboavtalet kan man avtala om att ingen bodelning ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parterna. Detta framgår av 9 §. Vänligen 

Rätt att undanta ersättning för personskada och kränkning vid bodelning

2014-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Ska göra en bodelning. Är gift sedan 2013. Fick försäkringspengar 2008 för kränkning och överfall pga våldtäkt. De sattes på fonder. De pengarna användes sedan för att köpa vår gemensamma bostad. Kan jag räkna bort den i bodelningen enligt äktb 10:2a?
Filip Redin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln vid bodelning är att allt som utgör makarnas s.k. giftorättsgods ska delas lika mellan dem i samband med bodelningen (ÄktB 10 kap. 1 §). En makes giftorättsgods utgörs av det sammanlagda nettovärdet av alla hans/hennes tillgångar som inte genom uttryck i t ex äktenskapsförord ska utgöra enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1-2 §§). Värdet av er bostad ska vid bodelningen alltså som utgångspunkt ingå som en del i ditt giftorättsgods.Dock finns det, precis som du själv redan har uppmärksammat, undantag från huvudregeln ovan. Ett sådant är just bestämmelsen i ÄktB 10 kap. 2a §. Med stöd av denna bestämmelse har du rätt att från ditt giftorättsgods undanta egendom som du fått i ersättning för personskada och/eller kränkning. Ersättning som betalats ut av ett försäkringsbolag tillhör denna kategori av ersättningar. Även avkastning på sådan ersättning, t ex ränta, får undantas. Av samma lagregel framgår vidare att även "vad som har trätt i stället för sådan egendom" får undantas vid bodelningen. Detta innebär med andra ord att också din bostad kan undantas med stöd av bestämmelsen, eftersom den ju köptes för de pengar du fick i skade- och kränkningsersättning. Genom bostadsköpet trädde alltså bostaden "i stället" för pengarna i dina fonder. Enkelt uttryckt har egendomen bara "bytt skepnad", men den härrör fortfarande från ersättningspengarna.Om din make ifrågsätter ditt anspråk att undanta värdet av bostaden från bodelningen är det dock du som måste bevisa att medlen från din kränkningsersättning användes just till att köpa bostaden.Om du behöver vidare vägledning i frågan eller med er bodelning i övrigt rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka eller genom att klicka på länken till höger på denna sida.Vänligen,

Jämkning av bodelning

2014-09-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag har en vän som har bestämt sig för att skiljas från sin fru efter ett kort äktenskap på 3 år. Har hört att man efter ett så kort äktenskap inte behöver dela 50/50 vid skilsmässa, stämmer detta ? Pga sin låga inkomst kommer det bli svårt för honom att "köpa ut" henne ur fastigheten som han ägde själv när de gifte sig. Om man inte behöver dela 50/50 hur blir fördelningen i så fall ? Hoppas ni kan hjälpa oss reda ut detta. Tack på förhand !
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Precis som du säger är huvudregeln vid en bodelning mellan makar att alla delningsbara tillgångar ska delas lika mellan makarna, 11 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken. Från denna huvudregel finns emellertid vissa möjligheter att göra avsteg. När ett sådant avsteg från likadelningen görs sägs det att bodelningen jämkas.Den huvudsakliga jämkningsregeln vid skilsmässa är 12 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken. Denna bestämmelse föreskriver att i den mån det med hänsyn till äktenskapets längd eller omständigheterna i övrigt, är oskäligt att en make skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kapitlet Äktenskapsbalken, skall bodelningen istället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods.Om din vän har mer delbart giftorättsgods än sin fru och äktenskapet har varit kortvarigt finns det således en möjlighet för honom att från bodelningen få ta undan en del av det giftorättsgods som han annars skulle ha fått dela med sin fru. Vid bedömningen av om ett äktenskap ska anses ha varit kortvarigt brukar sägas att om äktenskapet plus eventuellt samboende i anslutning till äktenskapet har varat i mindre än fem år så har äktenskapet varit kortvarigt. Om den sammanräknade tiden för äktenskapet och eventuellt tidigare samboende i direkt anslutning till äktenskapet understiger fem år talar detta därför ofta starkt för att den maken med mest delningsbart giftorättsgods ska få ta undan en del av sitt delningsbara giftorättsgods från bodelningen. Vid bedömningen av hur stor del av det delningsbara giftorättsgodset som då får tas undan från bodelningen brukar en metod kallad "trappan" användas. Enligt trappan har den maken med mest delningsbart giftorättsgods rätt att ta undan 1/5 av sitt delningsbara giftorättsgods från bodelningen för varje år som det är kvar tills makarna skulle ha varit gifta (plus eventuellt sambor i direkt anslutning innan giftermålet) i fem år om makarna inte beslutat att skilja sig, eller 1/60 för varje hel månad som det är kvar tills de hade varit gifta (plus eventuellt sambor i direkt anslutning innan giftermålet) i fem år om makarna inte beslutat att skilja sig.Då jag inte vet om din vän var sambo med sin fru innan de gifte sig så utgår jag från att så inte var fallet. I detta fall leder en tillämpning av trappan till att han får ta bort 2/5 av sitt delningsbara giftorättsgods från bodelningen, det vill säga din vän kommer då att dela 3/5 av sitt delningsbara giftorättsgods med sin fru. Detta då äktenskapet varat i tre år. Om äktenskapet föregåtts av ett samboende blir dock utrymmet för jämkning på grund av äktenskapets längd mindre, speciellt om samboendet varat längre än två år, då din vän och hans fru då har varit sambor i minst två år plus gifta i tre år, det vill säga den sammanhängande tiden blir mer än fem år. Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Efterlevande sambos rätt att begära bodelning

2014-09-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min blivande sambo ska köpa hus. Det är bara jag som kommer att lägga insats i huset. Om min sambo skulle avlida, vad händer då? Han har en son (inte gemensam), som jag förstår ärver allt från honom...inklusive halva huset? Innebär det också att sonen i princip får halva den insats som jag lagt in därmed, om vi inte skrivit avtal om det? Tusen tack för hjälpen på förhand!
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det hus som du och din sambo köper kommer att bli samboegendom då det förvärvats för gemensam användning, detta följer av 3§ sambolagen (SamboL). Värt att nämna är att detta inte innebär att ni äger huset tillsammans. Om din sambo inte bidragit till köpet av huset kommer endast du att vara ägare. Att huset är samboegendom innebär endast att husets värde ska delas lika vid en eventuell bodelning. Om din sambo skulle avlida måste dock bodelning inte nödvändigtvis ske. Vid samboförhållandens upphörande sker bodelning nämligen endast på begäran av någon av samborna. Då ett samboförhållande upphör på grund av den ene sambons död gäller dock enligt 18§ SamboL möjligheten att begära bodelning endast till förmån för den efterlevande sambon. I en sådan situation skulle du alltså kunna avstå från att begära bodelning. Du skulle då få behålla all din egendom (inklusive huset) medan din sambos son ärver all din sambos egendom. Viktigt att komma ihåg är att s.k. ”dold samäganderätt” kan uppkomma om din sambo bidrar till husköpet på något sätt, t.ex. genom att stå med på lånet. I en sådan situation gäller inte vad som sagts ovan utan halva husets värde skulle då ärvas av din sambos son. För att undvika förvirring angående vad som ska gälla kan det vara en bra idé att upprätta samboavtal och testamente. Behöver ni hjälp med detta rekommenderar jag att ni kontaktar någon av de jurister som Lawline samarbetar med. Ni kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,