Vinst på lotto- är det att se som giftorättsgods?

2014-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är gift sedan 7 år tillbaka. Inget äktenskapsförord finns. Fråga: Om jag vinner en stor summa pengar på spel t. ex Lotto är då vinsten min och jag kan göra med den som jag vill? Är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen vid ev. skilsmässa?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Vid en skilsmässa läggs båda makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits ifrån delas värdet sedan lika mellan makarna. Giftorättsgods ska hållas isär från den enskilda egendomen som vanligtvis inte ingår i bodelningen. Vinner du på lotto så räknas vinsten som giftorättsgods och skall delas lika med din partner vid en eventuell skilsmässa. Hade du istället vunnit pengarna innan giftermålet, så skulle inte pengarna per automatik behandlas som giftorättsgods.Med vänlig hälsning, 

Undantagande av egendom vid arv

2014-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min svärfar har 4 biologiska barn från tidigare äktenskap och är omgift med en kvinna som har 2 biologiska barn från tidigare äktenskap.Svärfar har genom arv fått en sommarstuga som han vill ska stanna inom den egna barnaskaran. Om de skriver ett äktenskapsförord där denna fastighet blir hans egendom och han samtidigt upprättar ett testamente där han testamenterar denna fastighet till sina 4 biologiska barn, räcker det för att garantera dem 1/4 del var av fastigheten?Finns det något annat sätt att uppnå samma resultat?Det är viktigt att hans nuvarande fru (om de fortfarande är gifta vid hans bortgång) har tillgång till fastigheten tills hon avlider, måste detta specificeras i äktenskapsförordet eller i testamentet?Mvh Per
Hedda Gejrot |Hej! Tack för din fråga!Det är jättebra om din svärfar och hans fru undertecknar ett äktenskapsförord med fastigheten som enskild egendom. Detta innebär att han kommer att få behålla fastigheten vid en eventuell skilsmässa och den kommer sedan att ärvas av hans fyra biologiska barn enligt regelerna i Ärvdabalkens (ÄB) 2 kap.Det är däremot inte nödvändigt att han upprättar ett testamente eftersom det han vill uppnå är samma sak som framgår av ÄB 3 kap 2 §, alltså att om han går bort först kommer hon att få fastigheten med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att hon kommer ha rätt att bo kvar i fastigheten så länge hon lever men sedan kommer den helt och hållet att tillfalla hans barn, och inte hennes.Hoppas du fått svar på din fråga!Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637. Vänligen,

Äktenskapsförord.

2014-07-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag äger ett fritidshus tillsammans med min mamma och syster. Nu ska jag gifta mig och undrar hur jag gör för att detta inte ska kunna hamna i fel händer om något skulle hända min familj. Alltså, om jag, min make, och våra två barn skulle förolyckas, vill jag inte att något av den egendomen ärv av hans övriga arvingar. (Syskon?, föräldrar) räcker det att skriva fastigheten som enskild egendom i ett äktenskapsförord? Tack på förhand! Mvh Cecilia Flöje
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga!Äktenskapsförord är ett effektivt och enkelt sätt att försäkra sig om att viss egendom stannar inom familjen/är enskild och som du själv är inne på så räcker det utmärkt. För att äktenskapsförordet skall vara giltigt så krävs att vissa formkrav iakttas såsom att det är skriftligt och undertecknat av båda parter samt att det skall registreras hos skatteverket. Vill du ha hjälp med att skriva ett äktenskapsförord som passar just dig så hänvisar jag dig vidare till vår samarbetspartner Familjens Jurist (http://www.familjensjurist.se/vara-tjanster/aktenskapsforord) som är specialiserade på all sorts familjerättslig juridik. Vänligen,

Ansvar för makes skulder samt lottläggningsregler vid bodelning

2014-07-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga angående skulder i äktenskap. Säg att vi bor i hyreslägenhet. Min man har skulder skrivna på sig på 400.000 kr. 100.000 kr har vi gemensamt och 150.000 kr skrivna på mig. Om min man skulle gå bort blir jag i en bodelning ansvarig för hans skulder då? Kan man ta lös egendom som möbler etc vid en bodelning? Tacksam för svar.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Gällande ansvar för makes skulder i samband med bodelning;Så som huvudregel gäller enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken att make under äktenskapet råder över sin egendom och svarar för sina skulder. När din make avlider innebär detta att de skulder som han har ska avräknas från din makes (dödsboets) tillgångar innan en så kallad bodelning mellan er kan göras. Här medtas såväl de skulder han har skrivna på sig som den andel som är hänförlig till honom av den gemensamma skulden. Efter att bodelning har skett kommer din makes (dödsboets) kvarlåtenskap att delas mellan de som är berättigade till det. Detta innebär att du aldrig i samband med arvskifte kommer att bli direkt skyldig att överta din makes (dödsboets) skulder eftersom dessa ska avräknas redan i samband med bodelningen. I 21 kap. 4 § ärvdabalken stadgas att dödsboets skulder skall betalas innan bodelning eller arvskifte sker, i händelse av annat skall bodelningen eller skiftet gå åter. Således kommer du inte överta din makes skulder när han avlider.Gällande fördelning av egendom, lottläggning;Vid en bodelning fördelas egendom mellan makarna eller mellan make och den avlidne makes dödsbo, 9 kap. 5 § äktenskapsbalken. Vilken egendom som ska tilldelas vilken part grundas på reglerna om lottläggning och är det sista steget i en bodelning. Enligt 11 kap. 7 § äktenskapsbalken ska egendomen fördelas på lotter med ledning av de andelar som har beräknats tillhöra vardera make. Det giftorättsgods som fördelas vid lottläggningen utgörs av all sådan egendom som finns inom äktenskapet, förutom sådan som har gjorts enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller förordnande i testamente, se 7 kap. 1-2 § § äktenskapsbalken. Häribland giftorättsgodset återfinns således lös egendom så som bohag och andra inventarier om egendomen inte är villkorad så som enskild.Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller om värdet är ringa, utan avräkning, se 11 kap. 8 § 1 st. äktenskapsbalken. Enligt 11 kap. 10 § äktenskapsbalken gäller vidare att om en make övertar makarnas gemensamma bostad eller bohag (dvs. egendom som inte varit makens egen egendom) mot avräkning och inte tillgodoser den andra maken med egendom ur giftorättsgodset skall den övertagande maken betala motsvarande belopp i pengar. Det blir således den övertagande maken som avgör om kompensation ska ske genom egendom eller pengar.Sammanfattningsvis kan således sägas att den typ av egendom som du nämner i frågan (möbler etc.) kan tillfalla din lott vid lottläggningen som görs i slutskedet av bodelningen i det fall att egendomen ska tas med vid bodelningen från första början och inte utgör enskild egendom. Vidare har du i första hand rätt till sådan egendom som du har äganderätten till och i andra hand till gemensam egendom om kompensation lämnas och du bäst behöver egendomen.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänligen,

När vårdnadshavarna inte kommer överens

2014-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Mamman och pappan har delad vårdnad och är inte överens om var och i vilken kommun barnet som är 6 år skall börja förskoleklassen. Vad händer med barnets chanser att börja i förskoleklassen om rätten beslutar fortsatt delad vårdnad och föräldrarna fortfarande inte är överens?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!En ledstjärna inom svensk familjerätt är barnets bästa enligt FB 6:2a, https://lagen.nu/1949:381Vid gemensam vårdnad om barnet så ska besluten gällande barnet ske med samtycke, FB 6:11 och FB 6:13. Gemensam vårdnad förutsätter även att föräldrarna kan samarbeta enligt FB 6.5 st. 2. Samtycke från den andra föräldern krävs om barnet ska bli skriven på en ny adress i enlighet med 7a§ Folkbokföringslagen. Där anges att barnet ska vara skrivet på den adress som föräldrarna kommer fram tillsammans, om barnet kommer bo hos båda föräldrarna lika mycket. Barnets bästa handlar om att man handlar och tar beslut utifrån vad som är bäst för barnet. Barnet i fråga är 6 år gammal och enligt FB 6:11 och 6:13 ska vårdnadshavarna i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål.Om föräldrarna inte kommer överens så kommer en domstol att avgöra frågan utifrån barnets bästa, FB 6:2a. Domstolen kommer vilja att föräldrarna når en lösning i samförstånd.

Förskott på arv

2014-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag kan ta ut mitt morsarv eller farsarv? Vi är 3 syskon min syster och jag vi har ingenting varken far eller mor. Hon stötter bort oss och vill inte veta av oss , dom sålde huset och vi fick pengar, jag fick 30 tusen, min syster fick 20 tusen och min bror fick 50 tusen plus att han hade stulit 50 tusen innan men det låtsas inte mor om och det ska liksom inte snackas om det längre. Nu fick min bror en ny bil av mor och vi fick ingenting. Kan jag göra något åt detta? Kan jag plocka ut min arvsrätt och sen vill jag inte ha med henne att göra mer? Tacksam för svar.  Mvh liselott
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man kan inte kräva ut sitt arv i förskott. Ett så kallat förskott på arv ses som en gåva och kan inte lämnas utan gåvogivarens samtycke. Din rätt till arv uppkommer först vid dina föräldrars bortgång.Du skriver att din bror har fått en del pengar/gåvor som du och din syster inte har. Detta kan ses som ett förskott vilket räknas av vid arvsfördelningen.Dina föräldrar kan dock undvika att gåvor ska ses som förskott på arv genom att skriva ett gåvobrev. I så fall kan ni endast begära gåvans värde vid arvsfördelningen om det omfattat en större summa pengar och era föräldrar hade avsikt att snedfördela arvet. Din bror kan då bli skyldig att betala åtminstonde delar av gåvan till er.Se 6 kap Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S) angående förskott på arv.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna höra av dig igen!Vänligen

Förmyndares förvaltningsrätt och förmyndares företrädesrätt i oskiftat dödsbo

2014-07-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Om en person avlider och efterlämnar sig tillgångar som tillfaller ens barn, och barnet är omyndigt. Får den efterlevande föräldern förvalta pengarna eller måste de stå under överförmyndarens kontroll (om inga villkor har getts av den avlidne)? Jag undrar också om ett barn som ingår i samma dödsbo som en av sina föräldrar, får den andre föräldern ensam då företräda barnet i arvsskiftet eller måste god man utses (föräldrarna har i övrigt gemensam vårdnad).
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till Lawline!Förmyndares förvaltningsrätt:Om ett barn står under vårdnad av bägge föräldrar är dessa som huvudregel enligt 10 kapitlet 2 § Föräldrabalken även barnets förmyndare.Om den ena av föräldrarna avlider innebär detta att den andra föräldern fortsättningsvis ensam är förmyndare. Förmyndarens uppgift är enligt 13 kapitlet 1 § Föräldrabalken att bestämma hur de tillgångar som står under dennes förvaltning och som tillhör den underårige ska användas eller placeras. Denna förvaltningsrätt är dock i vissa fall inskränkt.Om den underåriges tillgångar överstiger ett värde av åtta prisbasbelopp (prisbasbeloppet i år utgör 44 400 kr, vilket blir 44 400 x 8 = 355 200 kr) så infaller en rad skyldigheter för förmyndaren vad gäller förvaltningen av den underåriges tillgångar. Dessa inskränkningar framgår av 13 kapitlet 3 - 7 §§ Föräldrabalken.Därtill måste pengar som den omyndige fått genom arv eller testamente och som överstiger ett prisbasbelopp (i år 44 400 kr) enligt 13 kapitlet 8 § och 16 kapitlet 1 § 1 stycket Föräldrabalken sättas in hos en bank eller ett kreditmarknadsföretag med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd, det vill säga förmyndaren får inte ta ut pengarna utan tillåtelse av överförmyndaren.Vem företräder omyndig i ett dödsbo?Enligt 11 kapitlet 2 § 1 stycket Föräldrabalken ska överförmyndaren förordna en god man för den omyndige om denne har del i ett  oskiftat dödsbo tillsammans med sin förmyndare, förmyndarens make eller förmyndarens sambo. Den gode mannen ska vårda den underåriges rätt i boet vid boutredningen liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.Den efterlevande föräldern kan därför inte företräda den underårige i dödsboet.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Underhållsskyldighet för barn som fyllt 18

2014-07-30 i Underhåll
FRÅGA |HejJag och min fru har tre barn var sedan tidigare men inga gemensamma. Nu är en av hennes söner 20 år. Han har inte gått i skolan på flera år och har heller ingen annan sysselsättning och ingen egen inkomst. P g a vår ekonomi så har vi svårt att försörja honom/klara oss. Vi har varit i kontakt med socialen men de säger att vi är försörjningsskyldiga för honom. Jag trodde att försörjningskyldigheten var upp till 18 år eller vid skolgång som längst 21 år. Min fråga är: är vi försörjningsskyldiga för vår 20-åring (finns det något läge där soc kan hävda det med våra förutsättningar)?
Alfred Petersson |Hej, och tack för din fråga!Regler angående underhållsskyldighet gentemot barn finns i 7 kap i föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör då barnet fyller arton, se 7 kap 1 § 2 st FB. Undantaget gäller, precis som du säger, om barnet fortsatt bedriver grundskole- eller gymnasiala studier och inte är över 21 år.Det är skolgången som är den avgörande faktorn för att undantaget skall bli tillämpligt. Ni är alltså inte underhållsskyldiga. Vänligen,