Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

2014-04-23 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt vuxna barn och dennes ex ligger i en mycket infekterad vårdnadstvist sedan ett par år tillbaka. Exet har fått vårdnaden, grundat på helt felaktiga uppgifter. Jag undrar vad jag kan göra för att få träffa mitt barnbarn, 8 år, som jag inte fått se på över ett år nu!
Evelina Lund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt föräldrabalken får domstolen, i samband med en vårdnadstvist, på talan av socialnämnden besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder, vilket tillexempel kan vara en mor- eller farförälder. Detta har sin grund i att det anses vara viktigt att barn har umgänge inte enbart med sina föräldrar utan också med andra personer som står dem särskilt nära. I föräldrabalken stadgas att vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med närstående så långt som möjligt tillgodoses. Du beskriver att du inte fått träffa ditt barnbarn på över ett år och i den mån detta bristande umgänge beror på att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar har socialtjänsten att verka för att vårdnadshavaren gör ett umgänge möjligt. Socialtjänsten kan då väcka talan i domstol och exempelvis kan det finnas anledning för nämnden att väcka talan, om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar och barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts. Jag rekommenderar dig att kontakta socialnämnden i din kommun så att de kan berätta på vilket sätt de kan hjälpa dig i denna situation. Vänliga hälsningar, 

In need for a lawyer

2014-04-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |I have tried to call you many times and i hold on for more than half an hour but the line gets cut at the end. I live in Fagersta. I am from sri lanka. i need a lawyer to be witness to my signature for a Power of attorny dokument from Sri Lanka which i have to sign and send back. Please let me know if there is a attorney in Fargersta or Norberg who can help me out.Thanking you Kind Regards shermila
Christopher Escalante |Hi!Thank you for your question. One of our partners ''Familjens jurist'' have an office in Fagersta.Address: Stationsvägen 8737 40 FagerstaPhone number:0221-214 40If you would like to know more about ''Familjens jurist'' you can visit their website: http://www.familjensjurist.se/kontakt/fagerstaSincerely,

Samägd bil vid bodelning

2014-04-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min fru ska skilja oss. För två år sedan så köpte vi en NY bil som kostade 320.000kr.Vem har rätt till bilen? Om min fru vill ha bilen hur går man tillväga då?Om vi tillsammans kommer överens om att hon skall få bilen, då kan ju hon sälja bilen om ett år och göra en riktig bra affär och får då alla pengarna själv...Hur gör man i detta fallet?..
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Vid äktenskapsskillnad ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem genom bodelning. Allt som inte är enskild egendom ska således fördelas jämnt mellan er. Enskild egendom kan bl.a. vara giftorättsgods som har blivit avskilt genom äktenskapsförord eller egendom som har ärvts med förbehåll om att den ska utgöra arvtagarens enskilda egendom. Bilen som ni har köpt tillsammans utgör giftorättsgods och kommer därför att ingå i bodelningen. Vid bodelningen fördelas giftorättsgodset jämnt mellan makarna. I första hand ska vardera make dock få behålla sin egen egendom. Både du och din fru äger bilen vilket gör att ni båda har ett anspråk på att få behålla bilen i bodelningen. Ponera att ditt giftorättsgods är värt 600 000 kr och din fru har giftorättsgods värt 400 000 kr. Vid en bodelning ska detta fördelas jämnt mellan er. Eftersom du i detta exempel har mer än din fru ska du överföra 100 000 kr till henne, ni har då båda 500 000 kr. Om ni kommer överens om att din fru ska få bilen i bodelningen kommer hennes giftorättsgods stiga i värde. Då ni äger halva bilen var motsvarar den 160 000 kr på båda era sidor i bodelningen. Om hon får den överförs således ett värde på 160 000 kr av ditt giftorättsgods till henne. Hennes giftorättsgods är nu värt 560 000 kr, då ni båda ska ha 500 000 kr efter bodelningen är det nu hon som måste överföra 60 000 kr till dig.Konsekvensen av att hon får bilen i bodelningen är alltså att ditt giftorättsgods minskar och hennes ökar. Eftersom giftorättsgodset ska fördelas jämnt mellan er innebär det att du antingen behöver ge mindre av ditt giftorättsgods till henne eller att hon kommer tvingas ge av sitt giftorättsgods till dig.Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen,

Äktenskapsforordets formulering

2014-04-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Detta gäller min bror och svägerska. De har ett äktenskapsförord där allting skall tillfalla henne. Min bror är naturligtvis förtvivlad. Han har sjukpension pga hans dåliga syn som är ett medfött fel. De bor inte tillsammans längre eftersom han dessutom drabbats av en svår psykisk sjudom och vägrar vård fast han verkligen skulle behöva det. Sjukdomen har eskalerat sedan i höstat och han blir bara sämre och sämre. Polisen har varit och hämtat honom vid fyra tillfällen och kört honom till psyk, men i regel släpper de ut honom när han nyktrat till. Han är så ledsen att man inte kan nå honom rent mentalt. Han gråter, skriker tar medicin ibland och dricker. Hela tiden säger han: hon kommer att lura upp mig totalt jag kommer inte få några pengar kvar. Jag vet att det handlar om drygt 1 milj.kronor som han kan bli "blåst" på om man inte kan göra någon ändring vad gäller äktenskapsförordet. Vad kan göras så han får ut den del som vi anser han är berättigad till? De sålde sin firma och fick nog en hel del pengar för den, där har de jobbat och slitit båda två. Nu verkar det som hon skall ställa honom på bar backe utan ett öre. Hon är inte resonabel när det gäller pengarna. Hur kan vi hjälpa min bror? Alla vi i familjen är jätte oroliga. Snälla råd oss! Hälsningar Anja (lilla syster)
Daniel Morgansson |Hej Anja!Tack för att du vänder dig till Lawline.Så som jag har förstått din fråga så har din bror och hans fru ett äktenskapsförord som säger att allt skall tillfalla henne vid en bodelning. För mig låter det mer som en formulering man skulle ha använt sig av i ett testamente. Därför blir kanske det här svaret inte helt träffande för ditt problem.Ett äktenskap kan upplösas på två sätt. Antingen genom att man ansöker om äktenskapsskillnad (skilsmässa), eller så upplöses äktenskapet när någon av makarna går bort. Oavsett vad som triggar upplösningen så skall det mellan makarna förättas en bodelning. I den här bodelningen ingår allt det som makarna äger (giftorättsgods), om det inte uttryckligen är enskild egendom. Egendom kan göras enskild genom t.ex. äktenskapsförord, men det kan också stipuleras i ett testamente varigenom man har fått egendom att det man har ärvt skall vara enskild egendom.Makar ärver aldrig per automatik varandra om någon av dem skulle dö, vilket är en vanlig missuppfattning, utan det man får efter en bortgången make får man genom den bodelning som görs med anledning av äktenskapets upplösning. Givetvis kan makar testamentera egendom till varandra, och med tanke på formuleringen som du använder dig av så låter det mer som att det är ett testamente man har försökt få till. För testamente finns det formkrav som måste iakttas. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat i närvaro av två vittnen. Om det inte är det så kan ni klandra testamentet (som här visserligen har fått överskriften "äktenskapsförord") på den grunden att det inte uppfyller formkraven.Oavsett testamente så är vi tillbaka vid grundproblemet. Din svägerska kan bara testamentera om den egendom som är hennes, och gemensam egendom (giftorättsgods) från äktenskapet kan bara tillfalla henne genom bodelningen. Ett äktenskapsförord kan bara få giftorättsgods att bli enskild egendom, men det förutsätter att egendomen var hennes redan från början. Ett äktenskapsförord kan inte få effekten att din brors egendom (giftorättsgods eller enskild) blir hennes enskilda i.o.m. äktenskapets upplösande. Det din bror äger, det äger han fortsatt. Frågan är huruvida det han äger skall tas med i bodelningen som giftorättsgods eller inte.Eftersom din fråga saknar ganska mycket relevanta fakta så skulle jag råda dig till att ta kontakt med en jurist hos t.ex. Familjens Jurist för en timmes konsultation. Det kan bli din bäst investerade timme någonsin.Med vänlig hälsning

Underhållsskyldighet vid utbytesår på High School

2014-04-23 i Underhåll
FRÅGA |Om jag tar ett utbytesår i USA och åker på high school. Är mina föräldrar försörjningsskyldiga under tiden som jag är där då? Jag snackar alltså om mat, kläder osv. Inte kostnaden för att åka dit osv...
Sarah Saajakari |Hej! Dina föräldrars underhållsskyldighet beror på hur gammal du är när du åker på ditt utbytesår. Är du under 18 år är dina föräldrar underhållsskyldiga. Det framgår av 7. kap 1 § 2st föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1 att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år. Underhållsskyldigheten sker efter vad som är skäligt, där man beaktar föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets behov. Man tar även hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner, 7 kap. 1§ 1st föräldrabalken.Vidare är föräldrar underhållsskyldiga efter att barnet har fyllt 18 år, om barnet studerar på grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig utbildning tills dess att barnet är 21 år fyllda. I praxis från HD har det framkommit att studier på High School inte är att beakta som "annan jämförlig utbildning", är du över 18 år under ditt utbytesår är alltså dina föräldrar inte underhållsskyldiga.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Med vänliga hälsningar,

Äktenskapshinder

2014-04-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min flickvän har varit tillsammans i fem år. För ungefär 1,5 år sedan så fattade min mor och hennes far tycke för varandra. Något som orsakade stora problem i vår familjerelation. Jag och min flickvän har knappt haft någon kontakt med dem sedan dess. Nu har dem fått för sig att gifta sig, vilket innebär i praktiken att jag och min flickvän blir styvsyskon. Detta har nu splittrat hela släkten men våra föräldrar lyssnar inte och låter sig inte övertalas. Min fråga är nu om det finns någon juridisk möjlighet att förhindra bröllopet? Eller om det än värre, kan leda till konsekvenser för mig och min flickvän om vi senare vill gifta oss?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I 2 kap. 1, 3 och 4 §§ äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K2P1S1) stadgas att som hinder för att gifta sig är 1) om personen är under 18 år, 2) är nära besläktade med varandra eller 3) redan är gift.Så länge era föräldrar inte möter något utav äktenskapshindrena finns det ingen möjlighet för er att förhindra deras giftermål. Äktenskapshindret "nära besläktade" avser släktskap i rakt upp- och nedstigande led samt helsyskon, halvsyskon (här går det dock att få dispens från Länsstyrelsen) och adoptivsyskon. Syftet med regeln är dels biologisk, alltså den genetiska risken om paret skaffar barn, men även etisk. Då du och din flickvän inte är biologiska släktingar föreligger det inte något hinder för att ni i framtiden ingår äktenskap med varandra.Med vänliga hälsningar,

Sambos rätt till gemensam bostad

2014-04-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min fråga gäller vad som händer om min sambo och jag skulle separera eller när någon av oss dör.Vi har inga gemensamma barn. Min sambo har tre vuxna barn från tidigare äktenskap. Jag har ett barn, men jag vill hellre att mina syskonbarn ska ärva mig så långt det går. Vi bor i villa som jag ägde till hälften redan innan min nuvarande sambo och jag träffades. Tre år senare (1999) löste jag ut den tidigare hälftenägaren till huset och jag står som lagfaren ägare till huset som f.n inte är belånat. i samband med att jag köpte ut den tidigare delägaren lånade jag 150 000 tror jag, men detta lån löstes rätt snart av mig. Nu undrar jag vad som händer om min sambo skulle avlida. Kan hans barn då ha krav på del av husets värde? Kan de också ha krav på den del i fritidsfastighet som jag har tillsammans med mina syskon. Eller mina besparingar och lösöre? Varken jag eller min sambo har skrivit något testamente eller annan handling rörande sådant. Bör jag göra det? kanske också om min sambo skulle flytta- kan han då ha några krav. Nu säger han att huset förstås är mitt, men, han kanske kunde få en annan inställning i ett sådant läge.
Daniel Morgansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Vid ett samboförhållande så gäller Sambolag (2003:376).Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och det inte framgår av samboavtal, testamente, gåva, etc. att egendomen skall vara enskild (3 §). Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 §). Jag skulle råda er till att skriva ett samboavtal där ni kommer överens om att villan skall vara din enskilda egendom. Det kan ju även hända att någon av er får ärva något av stort affektionsvärde under tiden ni är sambos, och då är det bra att ha avtalat även om detta. Ni kan t.o.m. avtala om att en bodelning inte skall göras (9 §), och då är allt det som ni äger var för sig dennes enskilda egendom. Om ni har ett sådant avtal och sedan gör en större gemensam investering (t.ex. en bil) så kan ni ändra avtalet så att det endast är bilen som skall utgöra samboegendom. Det råder s.a.s. full avtalsfrihet mellan er. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av er båda.Om någon av er dör så gäller rätten att begära bodelning endast den efterlevande sambon, arvingarna kan alltså inte begära att en bodelning skall göras (18 §).Mitt råd till dig är att skriva ett samboavtal med din sambo där ni går igenom de mest värdefulla och betydelsefulla sakerna som ni äger, och kommer överens om, på papper, vem som ska få vad om ert samboförhållande skulle ta slut.När det gäller arv, så kan du välja att testamentera allt utom ditt barns laglott, som är hälften av hens arvslott. I det här fallet när du bara har ett barn så kommer hen att ärva allt efter dig. Den del du kan disponera över i ditt testamente blir således hälften av din egendom. Den delen kan du välja att testamentera till vem eller vilka du vill.Med vänlig hälsning

Äktenskapsförordets betydelse vid dödsfall

2014-04-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo, har gemensamt barn, ska gifta oss och vi ska skriva äktenskapsförord där all egendom vi äger nu och i en framtid enskilt förvärvat ska förbli enskild. Har detta någon påverkan på arvslott vid den enes bortgång?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga,Ett äktenskapsförord blir aktuellt då äktenskapet upplöses. Ett äktenskap kan upplösas genom att man skiljer sig eller att någon av makarna avlider varför äktenskapsförordet beaktas vid bodelningen vid anledning av en makes bortfall. Med hänsyn till ert äktenskapsförord kommer således ingen bodelning att göras eftersom all egendom ska vara enskild. Den efterlevande maken (den som inte avlidit) kommer vid dödsfallet få sin egna egendom och eftersom ni har ett gemensamt barn även få den avlidnes enskilda egendom (med s.k. fri förfoganderätt) - således totalt alla tillgångar ni tillsammans ägde. När den efterlevande maken avlider kommer - förutsatt att det inte finns något testamente eller barn från tidigare förhållanden - ert gemensamma barn ärva all egendom den senast avlidna maken hade vid dödsfallet. På så sätt kommer arvet inte påverkas av ett äktenskapsförord under dessa förutsättningar. Det slutliga resultatet hade blivit detsamma fastän inget äktenskapsförord funnits och en bodelning således gjorts eftersom det i slutändan är ert gemensamma barn som får all kvarlåtenskap.  Har ni barn från tidigare äktenskap blir situationen en annan. Ett särkullbarn ärver nämligen sin del av den avlidne föräldern direkt och arvets storlek påverkas då av huruvida en bodelning sker eller inte. Jag hoppas att det var svaret på din fråga.Vänliga hälsningar,