Delad handpenning, gemensam bostadsrätt

2014-10-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min flickvän köpte en bostadsrätt i juli och gick in med halva handpenningen var, nu har det tagit slut oss emellan, hur fungerar det då? Ska en köpa ut den andre eller ska vi sälja lägenheten? Får man ens sälja lägenheten efter så kort tid? Tacksam för svar
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om ni köpte bostaden för att använda den tillsammans i ert samboförhållande utgör lägenheten samboegendom enligt 3 § sambolagen, förutsatt att ni var sambor enligt 1 §. Om någon av er begär det inom ett år ska samboegendomen delas mellan er enligt 8 §. Huvudregeln är enligt 14 § att samboegendomen delas lika, undantag gäller bland annat om den ena har skulder som överstiger dennes tillgångar som inte är samboegendom eller om skulderna är hänförliga till samboegendomen. En förutsättning för en bodelning enligt sambolagen är som nämnt att någon av samborna begär det. Det står er fritt att lösa situationen på det sätt som ni finner mest lämpligt. Det finns ingen lagstiftning som tvingar er till varken det ena eller det andra alternativet så länge ni är ense. Det finns inte heller något hinder mot att ni säljer lägenheten efter så pass kort tid som passerat. Om ingen av er ansöker om bodelning och ni förblir delägare av egendomen enligt lagen om samäganderätt 1 § kan dock endera parten ansöka om en försäljning genom offentlig auktion enligt 6 §.Vänliga hälsningar,

För sen klander av beslut från bodelningsförrättare

2014-10-23 i Bodelning
FRÅGA |Har varit jätte sjuk och missade att överklaga beslut från bodelningsförrättare inom 4 veckor. Hur går jag vidare?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Huvudregeln är att bodelningsförrättaren upprättar en skriftlig handling som undertecknas och delges dig och din före detta. Ifall ni skulle godkänna skiftet blir det omedelbart gällande. Vill någon av er istället klandra (dvs överklaga) skiftet ska talan väckas mot den andra parten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen (ÄktB 17:8 2 st). Tingsrätten har då att ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt. Även återförvisning till bodelningsförrättaren kan förekomma.Under vissa speciella omständigheter kan tingsrätten välja att beakta en sent inkommen klandertalan, exempelvis om det finns en ursäkt till varför talan är sent inkommen (som att du har varit väldigt sjuk - det är dock bra att se till att du har ett läkarintyg eller något liknande för att bevisa att du varit så sjuk att du inte kunnat klandra). Rätten kan också i vissa fall ogiltigförklara hela bodelningen trots att fyra veckor gått om exempelvis bodelningsförrättaren gjort ett väsentligt formellt fel. Det är dock viktigt att poängtera att dessa undantag sker väldigt sällan i praktiken men du borde i alla fall kunna försöka. Vid ytterligare frågor råder jag dig att kontakta en familjejurist (se länk nedan).Vänliga hälsningar,

Ensam vårdnad av barnen

2014-10-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har två barn 7, 13 år. Deras pappa valde att flytta till Sydamerika för 11 månader sedan då vi separerade. Han har under denna tid inte visat något intresse för barnen. Försvårat för mig gällande pass, flyttanmälan. Barnen har bönat och bett att han ska komma hem och även jag. Han har inte för avsikt att bo i Sverige utan endast hälsa på. Han har avsagt sig ansvaret och bett att jag ska ta vårdnaden så han slipper oss sen ångrar han sig och säger att han vill hamna i rätten för att det ska kosta mig. Han ställer ultimatum till barnen som att om de är med min nya kille är han inte deras pappa och jag bor med min nya kille som barnen älskar. Han lovar barnen att komma och har gjort minst 5 gånger men han kommer inte. När jag försöker resonera skriver han bara elaka saker och kränkningar till mig som person. Innan han åkte försökte han ta sitt liv och tvingade då vår son att sitta och prata med honom i timmar i telefon för han mådde så dåligt. Det är en lång historia bakom men ett skäl till separation var att han inte var snäll mot sonen. Säger att barnen svikit honom mm. Jag skulle helst vilja att han hade barnen också men det kommer inte att hända. Jag kan inte ens öppna ett sparkonto till barnen. Vad ska jag göra? Barnen mår inte bra av detta och jag känner att situationen med gemensam vårdnad är ohållbar. nu efter 11 månader vill han ha barnen till Colombia över jul och nyår och de vill såklart dit men jag är rädd att han inte släpper hem dem. Han håller absolut ingenting av de han lovar. I s in ADHD utredning framkommer det också att han inte har något större intresse för barnen. Han vill alltså komma åt mig och bara bråka. Vid tillfällen jag arbetade kväll fick sonen ofta gå till sina morföräldrar för pappan kunde säga så elaka saker. Jag gjorde en polisanmälan om detta och det lades ner. Även en socanmälan som inte ledde någonstans eftersom barnen är med mig. Jag har inte råd med en advokat. vad ska jag ta mig till. Har jag goda chanser till ensam vårdnad för såhär kan jag och barnen inte ha det. 
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du och dina barn tycks ha en turbulent vardag med en del konflikter. Detta drabbar alla inblandade, men främst barnen. Utgångspunkten för hur vårdnaden ska bli, är vad som är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden.Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken).Som jag uppfattar det, låter barnens pappa konflikterna mellan honom och dig även drabba barnen. Det är vidare problematiskt att pappan försvårat för dig gällande bland annat flyttanmälan och tillverkningen av pass. Detta påverkar bedömningen i negativ riktning för pappan. I din frågeställning klargörs inte hur barnen känner för pappan, dig och situationen som den är, även om du beskriver att du uppfattar situationen som ohållbar. Barnen, i alla fall det äldsta barnet, har nått en sådan mognad att hans vilja är ytterst relevant och avgörande. Vill barnen umgås och bo med pappan? Med anledning av att pappan flyttat till Sydamerika, blir det i realiteten du som har hand om vårdnaden. Kärnan är alltså att fokus sätts på barnets bästa för att bedöma hur vårdnaden ska fördelas. Du kan ansökan hos tingsrätten om ensam vårdnad. Som läget är nu, där barnen hamnar i kläm på grund av pappans ovilja att samarbeta och agera som en pålitlig förälder, så har du chansen att tilldelas ensam vårdnad. För att hålla nere dina eventuella rättegångskostnader, måste du inte anlita en advokat eller så kan du endast rådgöra med en advokat i en begränsad omfattning. Huvudregeln i vårdnadsmål är att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader (6 kap. 22 § föräldrabalken). Hoppas det löser sig och att du och dina barn får en mer stillsam vardag. Vänliga hälsningar,

Brytdag vid bodelning

2014-10-20 i Bodelning
FRÅGA |Först undrar jag vilken dag som räknas som äktenskapsskillnad dvs dag då bodelningen ska utgå ifrån. Vi gör bodelningen i efterhand. Är det datumet då blanketterna skrevs på, är de inkom in till tingsrätten eller det datum de beslutat för äktenskapsskillnad Sedan undrar jag om makens del i Okogonen (SHB:s vinstandelsstiftelse) ingår i giftorättsgods eller inte? Tacksam för alla svar.
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid bodelning i samband med äktenskapsskillnad förtecknas varje parts giftorättsgods som det såg ut per ’’ brytdagen’’, d.v.s. den dag som ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätt. Det är således detta datum man ska utgå ifrån i en kommande bodelning. (Äktenskapsbalk 9:2)I en bodelning ska enligt ÄktB 10:1 makarnas giftorättsgods ingå. Makarnas egendom är giftorättsgods i den utsträckning egendomen enligt ÄktB 7:1-2 inte ska undantas som enskild egendom. En make får även enligt ÄktB 10:3 st.1 från bodelningen undanta rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig art. Det kan t.ex. vara fråga om en innestående fordran på lön eller pension. Egendom som regleras När det gäller din fråga om makens del i Oktogonen ingår i giftorättsgods eller ej blir svaret beroende av innehållet i ert äktenskapsförord, om sådant skulle finnas. Finns det således ett äktenskapsförord som innefattar att vinstandelar skall vara enskild egendom skall detta beaktas.Om sådant inte finns, bör andelar i Oktogonen enligt min tolkning utgöra giftorättsgods och ingå i bodelning. Tolkningen har gjorts mot bakgrund av ett rättsfall (Svea hovrätts dom 1996-11-06 T59/96) som behandlade frågan om vinstandelar i ett resultatandelssystem skulle vara föremål för bodelning eller ej. I rättsfallet gjorde dock domstolen bedömningen under andra omständigheter vilket gör att rättsfallet kanske är mindre relevant för just din fråga. Jag rekommenderar att du kontaktar vår samarbetspartner Familjens jurist för vidare rådgivning i frågan. 

Tvångsförsäljning av fastighet vid skilsmässa

2014-10-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Situationen är att jag står inför en skilsmässa. Jag och min fru äger gemensamt vårt hus. Jag är villig att köpa min frus andel i huset och bo kvar. Min fru vill inte bo kvar i huset ,men vill inte sälja sin andel till mig. Hon vill att vi skall sälja huset till utomstående. Är jag tvingad att sälja min andel ?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avseende gemensamt ägda fastigheter gäller huvudsakligen lagen om samäganderätt enligt vilken en delägare kan tvinga ut fastigheten på offentligt auktion (se 6 § lag om samäganderätt). När det gäller makar/par som står inför skilsmässa gäller dock istället äktenskapsbalkens regler vilka är betydligt förmånligare. Enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB) får inte den ena maken utan den andres samtycke sälja den gemensamma bostaden. Sådant samtycke ska lämnas skriftligen. Detta förutsätter att fastigheten som ni äger gemensamt också utgör er gemensamma bostad vilket normalt är fallet om fastigheten är avsedd som gemensamt hem och huvudsakligen används för detta ändamål (se 7 kap. 4 § ÄktB). Är så fallet är du inte tvingad att sälja din andel fram tills dess att bodelningen skett och det därigenom blivit bestämt vilken egendom som ska tillfalla vem.Det finns dock en möjlighet för domstolen att lämna samtycke till åtgärden även om ena maken inte samtycker (se 7 kap. 8 § ÄktB), men detta sker vanligen enbart om domstolen finner att skäl inte finns mot sådan åtgärd. Hoppas du fått svar på din fråga och har du fler funderingar är du mer än välkommen att ställa en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Försäljning av gemensamt bohag och makes samtycke

2014-10-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej ! Jag är gift, har en del tavlor i min ägo, köpta innan giftermålet. Tänker sälja några av dom. Min fråga, Behöver jag min frus samtycke till detta ? Vi ligger inte i skilsmässa , och vi lever tillsammans. Tacksam för hjälp. 
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om makars egendomsförhållanden behandlas i Äktenskapsbalken som du hittar https://lagen.nu/1987:230. I ÄktB 7:5 3p framgår att en make inte får sälja makarnas gemensamma bohag utan den andra makens samtycke. Gemensamt bohag definieras som möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, ÄktB 7:4 2 st. Konst ingår i kategorin ”annat inre lösöre”. Detta gäller även om det rör sig om dyr konst som även kan ses som investeringsobjekt. För att sälja egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål krävs dock inget samtycke, ÄktB 7:4 4 st. Det innebär att tavlor som hänger i exempelvis ett sommarhus kan säljas utan samtycke från andra maken. Om de tavlor du avser att sälja normalt hänger i er permanentbostad behöver du däremot din frus samtycke innan du säljer tavlorna. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Ändrad vårdnad pga. risken för barnet att fara illa

2014-10-20 i Barnrätt
FRÅGA |hej. Hoppas jag kan få svar på en fråga. Jag har en son på 5 år med en kille som är sexmissbrukare. Jag undrar om jag kan söka ensam vårdnad pga det? Pappan har sexleksaker, tidningar, filmer i lägenheten som sonen kan se. Han har också väldigt svårt att hålla sina händer i styr till onani när sonen är i närheten, jag är mycket orolig att han ska göra något på sonen.
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Utgångspunkten för hur vårdnaden ska bli, är vad som är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning. Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden.Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken).Nu ska jag applicerar det som beskrivits ovan på ditt fall. Sonens önskemål om boende och umgänge är angeläget. Emellertid är din son endast fem år och inte uppnått den åldern och mognaden att fullständigt veta vad som är bäst för honom själv. Om jag tolkat dig rätt, så hyser du en viss oro för att barnets pappa ska på något sätt utsätta sonen för övergrepp eller annat obehag. Miljön runt pappan är olämplig för barnet. Om det finns en konkret risk för barnet att fara illa, kan du för vidare rådgivning vända dig till en av våra duktiga jurister som Lawline samarbetar med {http://lawline.se/boka}. Du kan även låta frågan om vårdnaden avgöras av domstol.Vänliga hälsningar,

Äktenskapsmål för filippinsk medborgare (Divorce for Philippine citizen)

2014-10-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hi everyone! I am a Filipino citizen and have been granted of 2yrs sambo visa. I am married in the Philippines but we have been separated for almost 14 yrs. I have filed an annulment in the Philippines but can't pursue unless i go back there and wait for a long time before they give decision. My question is: Is it possible for me to apply divorce in Sweden or i need to wait until i have my permanent visa? If yes, when?Thank you and have a nice day!
Thommy Södergård Åkesson |Hello!As I understand it, you are currently living in Sweden with someone. If I understand you correctly, your visa (what you mean is known as residence permit, but I will call it visa in this answer) is valid for two years, although you could also mean that you have been living here for two years.If you have already been living here for some time with the intention of remaining here, you propably have Swedish domicile; it is especially likely, since you have aquired visa. If you have had Swedish domicile for at least one year, you can file for divorce or annulment of marriage here in Sweden (according to the 3:rd chapter, 2 paragraph "Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap", which you can find, although in Swedish, here: https://lagen.nu/1904:26_s.1). If you have not yet had Swedish domicile for at least one year, you can propably not file for divorce, since it is possible for you to return to the Philippines to do so. If you cannot afford that, or there is some other good reason not to go there, you should just wait until one year has passed since you moved here.The court will, according to the same law mentioned above (its 3:rd chapter, 4:th paragraph), apply Swedish law with a few exceptions. Since both you and the one you are married to are Philippine citizens, either of you can claim that there is no reason for annulment or divorce according to Philippine law. If there are "special interests" at stake, divorce cannot be granted. Since you have been separated for 14 years, this is very unlikely.Basically, Swedish law gives you the right to get a divorce right away if you have been separated for at least two years (According to "Äktenskapsbalken", 5:th chapter, 2 paragraph, which can be found here: https://lagen.nu/1987:230#A2).In short: If you have been living in Sweden for at least a year with a serious intention of remaining here, you should be able to file for divorce.I hope I have answered you question satisfactory.Good luck!