Kan 1 miljon på banken förbehållas ena maken?

2015-04-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är 40 år och kommer få låg pension utifrån arbeten jag haft men har ca 1 miljon på banken som jag planerar att ha som pensionspengar när den dagen kommer. Nu ska jag gifta mig och undrar om jag kan placera mina besparingar på ett sätt att de blir öronmärkta till min pension och inte tillfaller min blivande man också. Han kommer få en bra pension genom sitt arbete. Är pensionspengar från arbete skyddade och på så sätt egen egendom?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det allra enklaste sättet att säkra dina pengar är att ni skriver äktenskapsförord och gör dem till enskild egendom (Se 7 kap. 2-3 § § Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K7). Äktenskapsförord skall upprättas skriftligen, skrivas under av båda makarna och lämnas för registrering hos Tingsrätten. Äktenskapsförord kan både skrivas innan och under äktenskapet.När man skriver äktenskapsförord kan man besluta att vilken egendom som helst skall vara enskild. Ett exempel är att ni kan besluta att de pengarna är din enskilda egendom. Med enskild egendom menas i princip att egendomen inte kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning; om du och din man någon gång skulle skilja er eller om någon skulle avlida behöver du alltså inte "dela med dig" av pengarna. Vidare är även det som har "trätt istället för" enskild egendom enskild egendom; om du exempelvis skulle köpa en fastighet för pengarna eller helt enkelt omplacera dem är de alltså fortfarande enskild egendom.Kort sagt rekommenderar jag alltså att ni skriver äktenskapsförord som inkluderar att miljonen du har på banken skall vara enskild egendom!Hälsningar,

Sambo och beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt

2015-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Hoppas ni har tid att hjälpa mig. Jag bor idag hos min sambo i en bostadsrätt hon äger sedan tidigare. Jag betalar hyra idag. Nu har vi dock bestämt oss för att jag ska ta över halva av bolånet, och skriva över hälften av lånet på mig. Vi kommer även plocka ut lite mer pengar på lånet. Vi undrar hur man enklast, skriver över halva bostaden på mig och om det kan bli någon form av beskattning på det? Tack på förhand!
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsatt att ni stadigvarande bor tillsammans gäller sambolagen (se 1 § sambolagen). Enligt 3 § sambolagen utgör all egendom som införskaffats för gemensamt bruk s k samboegendom, vilken ska delas lika vid en ev. bodelning (såvida någon begär bodelning vid separation, se 8 § sambolagen). Då din sambo ägt bostaden sedan innan har den inte köpts för gemensamt bruk och utgör därmed i nuläget inte samboegendom. För likadelning vid ev. separation krävs att ni också äger lika delar var av bostadsrätten.När det gäller överlåtelsen finns alternativen gåva samt köp, vilka ger olika utfall gällande beskattningen. Vid gåva utgår ingen skatt alls vid överlåtelsen, istället tar du över din sambos skattemässiga situation och får skatta när du säljer i framtiden, se 8 kap. 2 § samt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Detta förutsätter dock att det rör sig om en frivillig överlåtelse, att gåvoavsikt finns samt att en förmögenhetsöverföring sker (de civilrättsliga gåvokriterierna). Om din sambo istället säljer halva bostadsrätten till dig beskattas din sambo för den vinst denne gör med 22 % (se 46 kap. 18 § 1 st. samt 65 kap. 7 § IL). Skillnaden blir då att din sambo får "skatta av" den vinst bostadsrätten genererat under dennes innehavstid om ni väljer att förändra ägandet genom försäljning, medan du kommer att få skatta för den delen när du säljer, om ni istället väljer gåva. Å andra sidan behöver du vid gåva inte betala någon köpeskilling till din sambo. Om köpeskillingen sätts till ett belopp som understiger marknadsvärdet kommer en del ses som köp (och därmed beskattas) och en del ses som gåva (vilken blir skattefri), se här RÅ 1988 ref. 22 och den s k delningsprincipen.Hoppas ni fått svar på era funderingar. Tveka annars inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Utländsk vigsels giltighet i Sverige

2015-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Detta är ert svar på en allmänt tillgänglig fråga på er site"Om ni gifter er:Om ni ingår ett giltigt äktenskap i Sverige föreligger det en presumtion för att uppehållstillstånd ska beviljas (5 kap 3 § 1 punkten utlänningslagen). Det innebär att din pojkvän i så fall ska beviljas uppehållstillstånd om inte migrationsverket bevisar att ni inte avser att leva tillsammans.Det blir alltså lättare för din pojkvän att få uppehållstillstånd beviljat om ni gifter er.Med vänlig hälsning,Caroline Orava"Tilläggsfråga - Vad är ett "giltigt äktenskap i Sverige" ? Ska dokumenten om ingående av äktenskap godkännas av Skattemyndigheten ? Vilka instanser utomlands kan utfärda dokument som godkänns ?
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Enligt Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) 7§ är ett äktenskap som ingås utomlands enligt huvudregeln giltigt i Sverige, om det är giltigt i den stat där äktenskapet ingicks. Det vill säga att ni kan ingå äktenskap i ett annat land än Sverige, och att äktenskapet sedan kommer att vara giltigt i Sverige så länge det är giltigt i det land där ni gifte er. Det finns en undantagsregel i IÄL 8a§ som stadgar när ett äktenskap som ingåtts i annan stat inte erkänns i Sverige. Denna blir bland annat tillämplig om det vid vigseln förelåg ett äktenskapshinder enligt svensk rätt och en av makarna var svensk medborgare eller hade hemvist här. Äktenskapshinder regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) 2 kap. och ingenting i din fråga indikerar på att det skulle föreligga något sådant.

Enskild egendom vid bodelning

2015-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Har en vakant som är gift utan barn. Innan hans föräldrar dog skrev dom att allt skulle stanna vid sonen, gård och företag. Papperet är bevittnat på bank. Mannen håller nu på att skilja sig och har skickat med papperet till tingsrätten. Nu säger hans fru att papperet inte gäller när dom är gifta. Är det så eller hur ligger det till. Mvh Maria
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Vid äktenskapsskillnad ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem genom bodelning. Allt som inte är enskild egendom ska således fördelas jämnt mellan dem. Enskild egendom kan bl.a. vara giftorättsgods som har blivit avskilt genom äktenskapsförord eller egendom som har ärvts med förbehåll om att den ska utgöra arvtagarens enskilda egendom.I detta fall verkar det som att din vakant har ärvt av sina föräldrar med ett förbehåll från deras sida om att egendomen ska vara hans enskilda. Om så är fallet ska egendomen hållas utanför en bodelning och kommer således stanna hos din vakant. Huruvida det faktiskt anges att egendomen ska vara hans enskilda eller inte kan jag inte svara på utan att se dokumentet, men detta kommer tingsrätten såklart att titta på.Vänligen,

Fritidshus, delvis enskild egendom - Vad gäller?

2015-04-01 i Bodelning
FRÅGA |vi är skilda sedan 2009 och då behöll vi ett fritidshus tillsammans där mitt ex står som 100 % av ägandet varav 50% är enskild egendom som beror på att hennes far gick in med 50% av köpeskillingen resterande betalade vi tillsammans. Har under alla år efter skilsmässan varit med och bekostat löpande kostnader enligt vad jag anser är 25% vilket jag anser är min del i fastigheten. Nu känner jag att hon ska lösa mina 25% av fastigheten som jag anser jag har rätt till, stämmer detta
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Att 50 % var ditt ex enskilda egendom innebär ju i princip angående den delen att den inte ingick i er bodelning. Det gjorde däremot de övriga 50 %. Om ni har gjort en bodelning (som ju avser "värden" och inte saker) skall alltså 50 % av huset ha räknats med. Bodelning sker enligt bestämmelser i Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Jag skriver ett exempel:A och B skall skilja sig. Deras enda egendom är ett hus, som B är (och står som) ägare till samt övrig egendom, bland annat pengar, till ett värde av 400 000 kr var. Huset är värt 1000 000 kr. Vid bodelningen skall allting som inte är enskild egendom räknas ihop. Hälften av huset är B:s enskilda egendom, och den ingår inte i bodelningen. Det gör däremot den andra hälften. Det totala värdet som ingår i bodelningen är därmed 400 000 + 400 000 + 500 000 =1 300 000 kr. Detta delas lika, så att A och B har rätt till egendom för 650 000 kr var. Hur de fördelar egendomen, alltså vem som tar vad, gör de ihop om sinsemellan. Ett exempel på lösning är att B får behålla hela huset men bara få övrig egendom till ett värde av 150 000 kr, och att A tar resten.Om ni har gjort en bodelning och delat upp egendomen och huset fortfarande står på ditt ex, är det alltså ditt ex som till 100 % äger huset. Då kan det förstås kännas orättvist om du inte kan få någon kompensation för att du har betalat en del av kostnaderna, men det är inte mycket man kan göra åt saken.Om det är så att ni faktiskt inte har gjort någon bodelning, är det möjligt att kräva det mycket långt efter. Enligt lagen finns det faktiskt ingen tidsgräns, men om man under väldigt lång tid har låtit bli att kräva bodelning kan det möjligen i några fall bli så att man förlorar den rätten (Det finns ett avgörande från Högsta domstolen om detta, som heter NJA 2009 s. 437). Det torde dock kräva att det rör sig om ett undantagsfall. Förmodligen kan du alltså kräva bodelning även nu, så länge ni inte har gjort någon bodelning tidigare.Hoppas att svaret är till hjälp!Hälsningar,

Betänketid vid äktenskapsskillnad

2015-03-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min man har skilt oss. Och jag undrar om man kan påskynda betänktetidsprocessen och slipper vänta? Vi har varken barn tillsammans och är överens om att vi ska skilja oss. Jag skulle uppskattas om du kunde besvara min fråga. /mvh
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelser om äktenskapsskillnad finns i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230#K5. I 5 kap 1 § ÄktB stadgas att om båda makarna vill att äktenskapet ska upplösas har de rätt till äktenskapsskillnad. Den ska föregås av betänketid om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Enligt 5 kap 2 § ÄktB gäller vidare att om endast en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid. Som jag förstår av din fråga gäller detta varken dig eller din make. Därför har ni rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. För att genomföra en äktenskapsskillnad måste ni lämna in en gemensam ansökan om det till tingsrätten som är närmast där ni bor (se https://lagen.nu/1987:230#K14P3S1 och https://lagen.nu/1987:230#K14P4S1). När dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft är äktenskapet upplöst, detta enligt 5 kap 6 § ÄktB. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Äktenskapsskillnad/ bodelning/ eget bolag

2015-03-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hejsan, jag skulle behöva få svar på en fråga som har med äktenskap att göra ur en ekonomisk perspektiv. Det är så att jag är ihop med en tjej och vi bor tillsammans, men tänker gifta oss. Så frågan är ifall jag börjar jobba kan det då påverka oss rent ekonomiskt. Det är så att jag tänker jobba med en kompis och vi tänker dela på allt, dvs att jag blir delägare på en bilfirma. spelar det nån roll ifall vi är gifta eller inte.
Måns Gottfries |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Äganderätten förändras inte i och med att ni ingår äktenskap, din fru kommer således inte att äga någon del i bolaget. På så vis är svaret nej, i nuläget spelar det ingen roll, du och din kompis kommer äga och sköta om bolaget på samma sätt, oavsett om du är gift eller inte. Det som däremot bör nämnas i sammanhanget är vad som händer vid en eventuell skilsmässa. Det som inte utgör enskild egendom utgör istället giftorättsgods, detta följer av 7:1 Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB), läs gärna paragrafen i sin helhet https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Vid en eventuell äktenskapsskillnad så ska egendomen fördelas genom bodelning, detta enligt 9:1 ÄktB, läs https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. Är makarna ense om hur egendomen ska fördelas så kan en bodelningen göras på så vis. Jag ska dock nedan kort redogöra för vad som lagenligt gäller för bodelning, i det fall makarna ej är ense om hur tillgångarna ska fördelas. Det som utgör giftorättsgods kommer att ingå i bodelningen, enligt 10:1 ÄktB, läs https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1. Var och en av makarna kommer att få göra avdrag från sitt giftorättsgods för eventuella skulder, vad som sedan återstår ska läggas samman och delas lika mellan makarna, detta enligt 11:3 ÄktB, läs https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1. Ni kommer alltså att dela lika på det som utgör giftorättsgods. Som du förstår kan detta bli problematiskt även gällande bolaget. Graden av denna problematik beror på såväl dina andelars värde i förhållande till dina totala tillgångar som dina tillgångar i förhållande till dina och din framtida frus gemensamma tillgångar. Vill ni utesluta risken för denna typ av problematik bör ni skriva ett äktenskapsförord i vilket ni låter egendom vara enskild egendom, denna egendom kommer på så vis inte utgöra giftorättsgods vid en eventuell äktenskapsskillnad. Jag hoppas att svaret var till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Boende av barn

2015-03-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsanjag och mitt ex har 2 barn. vi har ett avtal från tingsrätten att jag ska ha boendet oh han umgänge. nu testade vi på att han skulle ha boendet. vilket inte har funkat vi har inte skrivit nåt avtal om det. dem har bott där ca 1 månad. kan jag då ta tillbaka boendet och återgå till det avtalet som vi har i tinget?/Emilie
Anna Pieschl |Hej Emilie och tack för att du vänder dig till Lawline.Som huvudregel i alla tvister gällande vårdnad och boende av barn ska hänsyn tas till barnets bästa i enlighet med föräldrabalken (FB) 6:2a.Vad gäller boendet av dina barn står sig det som tingsrätten har beslutat, tills dess ditt ex tar upp ärendet igen för att få det ändrat, FB 6:14a.Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på din fråga.För experthjälp i tvister gällande vårdnad och boende av barn tveka inte att höra av dig till vår samarbetspartner på familjens jurist.Vänligen,