Missbruk av förvaltarskap

2017-09-22 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min morfar är 92 år gammal och kommer antagligen inte att leva så länge till tyvärr. För ett år sedan sålde vi hans hus för flera miljoner kronor (han flyttade till seniorboende) och min mamma har fått rätt att förvalta pengarna. Hon har sparat en del i kapitalförvaltningar och planerar att ta ut dessa när hon fyller 70 år (om 5 år). Övriga pengar spenderar hon nu vilt omkring sig, på resor och sitt egen boende. Får hon verkligen göra det? Jag och min syster har väl också arvsrätt? Om hon fortsätter på samma sätt så kommer det ju inte finnas några pengar att ärva i framtiden. Det verkar ju som att hon tror att alla morfars pengar är hennes nu. Jag vet inte om min morfar har skrivit ett testamente. Jag tror det och där är nog vi, hans enda barnbarn, med på något sätt i alla fall. Vad kan jag göra? Detta är, som ni kanske förstår, väldigt känsligt...
Binh Tran |Hallå där! Va bra och roligt att du hör av dig till oss på Lawline, jag ska försöka besvara din fråga så gott jag kan. Eftersom jag inte har nog med information att besvara om arvet så nöjer jag mig med att säga att ärvdabalken har vissa skyddsnät för för testamentstagare. Vill du veta mer om era rättigheter som testamentstagare så skriv gärna till Lawline igen när du vet lite mer information så kan vi besvara den på ett mer utförligare sätt. Bra information för oss att veta hade varit om ni de facto är testamentstagare eller inte, isåfall, har eran morfar givit er en procentuell summa eller vissa föremål. Nu till eran mammas förvaltning av eran morfars ekonomi. Jag rekommenderar först att ni pratar med eran mamma om era bekymmer som arvsberättigade. Fortsätter hon att spendera eran morfars pengar på det viset så kan ni vända er till juridisk hjälp.Bestämmelserna om förvaltarskap stadgas i Föräldrabalken (FB) 11 kapitlet. Du hittar bestämmelsen om förvaltares entledigande i 11kap 20§ FB. Enligt 20§ framgår att förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag ska entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren. I den 21§ så framgår det även att närmaste släktingar får ansöka om entledigande. Jag rekommenderar att ni ansöker om entledigande (om det inte fungerar att prata med er mamma) hos överförmyndare så snabbt som möjligt. Överförmyndarverksamhet ska finnas i varje kommun, en snabb google-sökning så kommer ni fram till eran morfars överförmyndare. Behöver ni vidare hjälp så hör gärna av till oss ännu en gång eller boka tid med en av våra jurister genom länken nedan.http://lawline.se/bokaMed vänliga hälsningar

Förvaltare för viss specifik egendom

2017-09-17 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vår dotter har förvaltare och är då omyndig, hon har ett förståndshandikapp.Vi håller på med vårt testamente och vill inte att hennes förvaltare skall ansvara för det.Vår önskan är att vår son blir förvaltare av arvet och ger henne en summa varje vecka.Är detta möjligt?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 11 kap 4 § föräldrabalken(FB)är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. Enligt 11 kap 7 § andra stycket FB så ska förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Omfattningen av förvaltarskapet kan alltså anpassas till det enskilda fallet. Alltså kan ni välja att er son ska bli förvaltare av arvet till er dotter.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Vem kan bli god man och hur gör man gör att få en?

2017-09-13 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej !Vi har en förståndshandikappad son (46 år). Han bor i en gruppbostad, vi sköter hans ekonomi och handlar alla kläder m.m. Nu har vi kommit fram till att det är dax att lämna över ansvaret till hans 2 syskon. Dom är mycket positiva till detta. Min fråga är kan han ha 2 godemän ? Vi har inte varit registrerade godeman men syskonen vill gärna vara det. De är villiga att gå en utbildning. Hur skall vi göra ?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om god man hittar du i föräldrabalken (FB).Hur utses en god man och vem kan bli det?Det är domstolen som tar beslut om någon ska få en god man och vem som ska bli utsedd till god man. Domstolen ska också bestämma omfattningen på den goda mannens uppdrag. Uppdraget kan t. ex. omfatta en persons alla ekonomiska och juridiska förhållanden, eller bara särskilda saker som personen inte klarar av själv (FB 11 kap. 4 §). Det beror på personens egen förmåga och behov.Det är oftast bara en person som utses till god man och när domstolen väljer ska den ge uppdraget till en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Det betyder helt enkelt att domstolen gör en lämplighetsbedömning, så att den ger uppdraget till någon som kommer passa bra för det (FB 11 kap. 12 §). Om den berörda personen önskar att en viss person får uppdraget ska domstolen utse den önskade personen, med förutsättningen att personen är lämplig och vill bli god man.I vissa fall kan flera gode män utses, men bara när särskilda omständigheter motiverar det (FB 11 kap. 13 §). Det är svårt att säga säkert när detta är möjligt och det sker i undantagsfall. Någonting som kan motivera det är att uppdraget blir väldigt omfattande och att flera gode män kan dela på uppdraget mellan sig.Att ansöka om god manMan måste ansöka om att få en god man förordnad. Antingen kan personen som ska få god man ansöka, eller så kan personens närmaste släktingar eller partner göra det (FB 11 kap. 15 §). Det finns oftast blanketter för ansökan om god man på hemkommunens hemsida. På kommunens hemsida går det oftast också att läsa mer om hur själva processen går till.Vad gäller för er?Det är bra att ni har bestämt er för att ordna en god man åt er son, eftersom det kan bli väldigt viktigt med en formellt förordnad god man när man t. ex. ordnar med avtal eller är i kontakt med banker och myndigheter. Er son kan önska att få sina syskon som gode män. Domstolen brukar ge uppdraget till familj och släkt i första hand, så det är sannolikt inte några problem att få ett syskon förordnat i ert fall. Det är däremot inte säkert att båda syskonen kan bli gode män, eftersom det som utgångspunkt bara förordnas en god man, men inget hindrar er från att söka om att få två stycken.För att göra en ansökan kan ni gå in på er hemkommuns hemsida och se om de har en färdig blankett som ni kan fylla i. Har ni några ytterligare frågor om hur ni gör en ansökan eller fyller i blanketten kan ni hitta mer information och kontaktuppgifter till kommunen på hemsidan också.Jag hoppas att detta har varit till er hjälp.Vänliga hälsningar,

Skälet till avskaffandet av omyndigförklaring

2017-09-08 i God man & förvaltare
FRÅGA |Varför upphävdes lagen om omyndighetsförklaring?
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!Omyndigförklaring innebar att den som fyllt 18 år skulle förklaras omyndig om personen på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag var ur stånd att vårda sig eller sin egendom, om det inte var tillräckligt att förordna en god man.Institutet omyndigförklaring avskaffades år 1989 och ersattes av förvaltarskap. Skälen var bland annat att omyndigförklaring innebar ett allvarligt ingrepp i en persons liv. Den omyndigförklarade förlorade inte bara rätten att bestämma över sina ekonomiska angelägenheter, utan även rösträtten i allmänna val. Att vara omyndigförklarad kunde även uppfattas som nedvärderande - både av den omyndige själv och dennes omgivning. Sammanfattningsvis fann man att omyndigförklaring innebar alltför stora inskränkningar i personens liv och att åtgärden kunde försvåra social anpassning.Huvudregeln är att behov av hjälp i personliga eller ekonomiska angelägenheter alltid ska tillgodoses genom den minst ingripande åtgärden. Man utvidgade därför godmansinstitutet och införde förvaltarskap. På så sätt behåller man bland annat sin rösträtt. Idag gäller att om ett förordnande om god man är otillräckligt ska en förvaltare förordnas istället.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur avslutar man godmanskap då tingsrätten förordnat om en under ett år?

2017-09-18 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vi är två delägare av en fastighet och har via tingsrättsbeslut fått en god man att förvalta fastigheten under ett år. Är det möjligt att avyttra den gode mannen innan året har gått ut om båda parter är överens om att god man inte önskas längre?Hur går man tillväga i så fall?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra (11 kap 19 § FB). Ett sådant beslut fattas av rätten eller av överförmyndaren beroende på av vilken anledning personen har en god man (11 kap 19b § FB). Ni kan själva ansöka om att godmanskapet ska upphöra men den gode mannen kommer att få ges tillfälle att yttra sig innan hens uppdrag avslutas (11 kap 21 § FB och 11 kap 24 § FB). Det är alltså möjligt att "avyttra" den gode mannen innan året har gått ut, om tingsrätten/överförmyndarnämnden anser att det inte längre behövs. Om ni kommer överens om förvaltningen av fastigheten bör inte en god man behövas längre. Det ni borde göra är att vända er till överförmyndarnämnden i er/din kommun och berätta att ni anser att en god man inte behövs längre. Överförmyndarnämnden kan då själv fatta beslut eller sända frågan vidare till tingsrätten, om det är där beslutet måste tas. De kan även ge dig mer vägledning i hur du avslutar ditt godmanskap och vilka "krav" som ställs på er, det är tyvärr svårt för mig att svara exakt vad som gäller då jag inte vet om omständigheterna kring ert fall. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Förvaltarskaps upphörande

2017-09-17 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag vill bli av med min förvaltare
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Regler angående förvaltarskap återfinns i föräldrabalken (FB). När en förvaltare inte längre behövs så ska förvaltarskapet upphöra enligt 11:19 FB. Om du blivit tilldelad en förvaltare med hänsyn till 11:4 FB och 11:7 FB på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, så krävs det ett beslut om upphörande av tingsrätten för att förvaltarskapet ska upphöra (11:19b FB). En ansökan om att förvaltarskapet ska upphöra ska skickas in och hanteras av den tingsrätt som du tillhör (baseras på den ort du är folkbokförd) enligt 11:25 FB.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Förordnande om god man vid försäljning av hus

2017-09-11 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej Min far vårdar min senila mamma i deras radhus. Om pappa sedermera behöver sälja huset behöver båda skriva på. Måste vi utse en god man till henne och kan det då vara jag, deras biologiska son?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din mamma, på grund av sin demenssjukdom, behöver hjälp med att förvalta sin egendom så kan det vara nödvändigt med förordnande om god man, 11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB). Den som utses till god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, 11 kap. 12 § FB. Det finns inget hinder mot att du som nära anhörig förordnas som god man. Du kan ansöka om en god man för din mamma och föreslå att du ska förordnas, 11 kap. 15 § FB. Din mamma måste samtycka till att du blir god man för henne, om inte hennes tillstånd hindrar henne från att ge samtycke. Även vid försäljningen av huset måste hon (om möjligt) samtycka till att du som god man företar rättshandlingen. Att sälja sitt hus är en rättshandling av stor vikt. Därför krävs också överförmyndarens samtycke vid försäljning av hus (fastighet eller bostadsrätt) med hjälp av god man, 14 kap. 11 § FB. Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över förvaltare och gode män. Om du förordnas som god man och det blir aktuellt att sälja huset så ansöker du till överförmyndaren om samtycke. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Lagändring från juli 2017 i 17 kap FB

2017-09-06 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Mina föräldrar äger en bostadsrätt, hälften var. Mannen är dement och kan inte förmedla sin vilja. Hustrun klarar inte av att bo kvar så det är aktuellt med en försäljning. Kan hon sälja den?Jag är enda barnet. Har skickat in en ansökan om att bli god man för min far. Fick ett svar där dom ifrågasätter om det är nödvändigt med hänvisning till kap.17 i föräldrar balken, ny från juli 2017 .
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.På grund av lagändringen från juli i år behöver inte din mor ansöka om att bli god man till din far. Enligt 17 kap 1 § föräldrabalken (klicka på länken för att läsa lagtexten) kan din mor ingå rättshandlingar angående din fars ekonomiska angelägenheter på grund av hans försvagade hälsotillstånd.Om din mor hade blivit god man för din far hade hon kunnat ingå sådana rättshandlingar för din far, men sedan lagändringen behöver hon alltså inte ansöka om att bli god man - hon får befogenheten automatiskt.Mitt svar på din fråga är alltså ett enkelt ja. Din mor kan sälja fastigheten trots att din far är dement och inte kan förmedla sin vilja. Hon har rätt att vidta rättshandlingar i hans ställe (därför kan man på sätt och vis säga att hon övertagit hans äganderätt i bostadsrätten).Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,