Är misskött ekonomi skäl för förvaltarskap?

2017-11-17 i God man & förvaltare
FRÅGA |är misskött ekonomi skäl för förvaltarskap?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om förvaltarskap finns i Föräldrabalken (FB). För att någon ska få en förvaltare krävs för det första att personen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (FB 11 kap. 4§). För det andra krävs att man ska vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom (FB 11 kap. 7§). Enbart det faktum att man inte skött sin ekonomi kan alltså inte vara skäl för förvaltarskap. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Kan mina barn sköta mina ekonomiska angelägenheter?

2017-11-09 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan jag som änkeman undvika god man i händelse av sjukdom att inte kunna sköta det ekonomiska, bori fastighet.Vill att mina döttrar sköter den biten.Finns det blankett att skriva ut på nätet som kan fyllas i med bevittning ?Med vänlig hälsning
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dagliga ekonomiska angelägenheterI år trädde ytterligare en lagändring i kraft vilken gör det mycket lättare för anhöriga att företräda den som på grund av sjukdom eller liknande saknar förmåga att själv ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Som anhörig har man rätt att göra ordinära rättshandlingar som har anknytning till det dagliga livet. (17 kap. 1 § FB) Behörigheten gäller i tur och ordning för: 1. Make eller sambo, 2. Barn 3. Barnbarn 4. Förälder 5. Syskon 6. SyskonbarnNär det finns flera anhöriga under samma punkt gäller behörigheten gemensamt. (17 kap. 2 § FB) Denna bestämmelse innebär alltså att dina döttrar kan sköta dagliga ekonomiska angelägenheter åt dig som exempelvis att handla, ta ut pengar osv. Denna bestämmelse gäller dock inte om det finns en god man. Här behövs det alltså inte att du fyller i en blankett utan dina döttrar kan i egenskap av just anhöriga hjälpa dig med din dagliga ekonomi om du till följd av sjukdom inte klarar av det själv.GeneralfullmaktOm du vill att dina döttrar ska kunna hjälpa dig med mer än den dagliga ekonomin kan du skriva en generalfullmakt vilken ger dina döttrar rätt att sköta i princip allt. (10 § AvtL) Fullmakten ska vara skriftlig och den kan skapa större trovärdighet om den bevittnas av två vittnen men detta är inte ett krav för fullmaktens giltighet. HÄR kan du skriva ut en blankett för en generalfullmakt.FramtidsfullmaktFrån 1 juli i år trädde även lagen om framtidsfullmakter i kraft vilket är ett alternativ till generalfullmakt, godmanskap och förvaltarskap. Att författa en framtidsfullmakt innebär att du kan bestämma vem/vilka som ska få företräda dig i framtiden om du skulle bli sjuk och oförmögen att företa dina rättshandlingar själv. (1 § Lag m framtidsfullmakt) HÄR kan du skriva ut en blankett för en framtidsfullmakt. God manDu skriver att du vill undvika godman och då kan de ovan nämnda förslagen möjligen vara goda alternativ. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att dina döttrar eller någon av dem kan ansöka om att bli god man för dig om du skulle vilja det. (11 kap. 15 § FB) Det finns oftast blanketter att fylla i som ska lämnas till din hemkommun. Dessa blanketter kan du ofta hitta på kommunens hemsida. Det är därefter domstolen som beslutar om god man och vem som ska utses till detta. Om du föreslår en viss person ska domstolen undersöka om den önskade personen är lämplig. (11 kap. 12 § FB) Domstolen brukar ge uppdraget till någon i den enskildes familj eller släkt i första hand. Huvudregeln är att det endast är en god man som utses om det inte föreligger starka skäl för att de behövs flera. (11 kap. 13 § FB) Något som kan motivera flera gode män kan vara om uppdraget blir väldigt omfattande. Sammanfattning Dina döttrar har i egenskap av just dina barn möjlighet att hjälpa dig med dina dagliga ekonomiska angelägenheter, för detta krävs alltså inte att ni författar något skriftlig avtal eller liknande. Om du vill att dina döttrar ska ha möjlighet att företa mer omfattande rättshandlingar åt sig som exempelvis att sälja fastigheten eller liknande kan du upprätta en generalfullmakt. Om du vill att dina döttrar i framtiden ska kunna hjälpa dig med sådant kan du upprätta en framtidsfullmakt som aktualiseras om du skulle bli sjuk. Vidare finns det möjlighet för någon av dina döttrar att bli god man.Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med Vänlig Hälsning

Kontrollera en god mans arbete

2017-11-01 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Min far har en god man då han är dement, gode mannen i fråga har varit nykterist i 15 år men nu börjat dricka lite igen.Fört det på tal med min får att det känns lite olustigt, men han vill ha kvar honom som god man, dock vill han att även jag har insyn i hans konton så jag kan se att allt sköts rätt...Går det verkligen?Mvh
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om god man hittas i föräldrabalken (FB). Det finns i princip två sätt som du kan kontrollera den gode mannens arbete. Det första är genom fullmakt från din far. Det andra är genom att vända dig till överförmyndarnämnden som kontrollerar arbetet som den gode mannen utför.FullmaktEftersom en person som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga kan personen utfärda en fullmakt. En sådan fullmakt skulle kunna innebära att du får kontrollera din fars tillgångar samt transaktioner som den gode mannen har gjort. Du påpekar i frågan att din far är dement. Demens kan påverka människor på väldigt olika sätt. Om en person lider av demens kan det innebära att dennes rättshandlingsförmåga inskränks. Om t.ex. en person lider av en långt gången demens och utfärdar en fullmakt kan fullmakten vara ogiltig. Utan närmare information om hur det ser ut i ditt fall är det svårt att göra en närmare bedömning av rättshandlingsförmågan. ÖverförmyndarnämndenAlla gode män och förvaltare står under överförmyndarnämndens övervakning, 16 kap. FB. Den gode mannen måste bland annat lämna en årsredovisning till överförmyndaren och därutöver lämna in andra nödvändiga handlingar kring den gode mannens uppdrag. De närmaste släktingarna, t.ex. en bröstarvinge/barn, har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren, 16 kap 7 § FB. Som son har du alltså rätt att ta del av dessa handlingar. Du kan då gå igenom det som överförmyndaren har, t.ex. årsredovisningar. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Nära anhörig får ansöka om god man eller förvaltare som förordnas av rätten vid behov

2017-10-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har en syster med down syndrom som är 24 år och hon saknar godman. Jag vet att hennes mamma använder hennes pengar till egna intressen, kan hon göra så? Min pappa som också är min systers far får inte se kontoutdrag etc. min syster bor varannan vecka och jobbar på dagligverksamhet och har således lön.
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Tingsrätten ska, om de anser att det behövs, besluta att anordna godmannaskap för din syster (11 kap. 4 § föräldrabalken). Tingsrätten kan även låta göra en utredning om behov av en förvaltare, detta är emellertid en mer ingripande åtgärd än godmannaskap. Bedömningen görs utifrån din systers behov att, på grund av sitt tillstånd, få hjälp att tillvarata sin rätt. Ett beslut om god man eller förvaltarskap kan föranledas av att någon annan är försumlig (misskötsam) när denne hjälper till att förvalta din systers ekonomi. Ett sådant beslut får däremot inte meddelas utan din systers samtycke, såvida hennes mening går att inhämta. Beslut om vem som blir god man tas normalt av överförmyndaren i din systers kommun på uppdrag av domstolen. En ansökan om förordnande av god man får göras av närmaste släktingar till din syster, det vill säga dig och din pappa, hos den tingsrätt i den ort där din syster är folkbokförd (11 kap. 15 och 25 §§ föräldrabalken). Du bör ansöka om att din syster ska få en god man enbart om du verkligen är säker på att hennes mamma inte förvaltar hennes ekonomi på rätt sätt. Kontakta överförmyndaren i din kommun om du vill veta mer eller behöver ytterligare vägledning i vad du kan göra för att ta tillvara din systers rätt.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Måste jag gå till rätten om jag frivilligt ansökt om förvaltarskap?

2017-11-15 i God man & förvaltare
FRÅGA |varför måste man gå via rätten om man har sökt förvaltarskap frivilligt?
Josefin Riklund |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Anledningen till varför man måste gå via rätten även om man frivilligt har sökt om förvaltarskap beror på att det bara är rätten som kan ta beslut om att förvaltarskap ska anordnas (se 11 kap. 7 § Föräldrabalken). Det är inte fråga om att du behöver inställa dig på en rättegång utan handlar helt enkelt om vilken myndighet som tar beslutet. Förvaltarskapet är en mycket ingripande åtgärd för den enskilde och det är därför viktigt att ärendet blir ordentligt utrett utefter dess beskaffenhet.Ansökan ska skickas till den tingsrätt där du är folkbokförd. Rätten fattar därefter sitt beslut skriftligt utifrån de inskickade handlingarna. Rätten kan istället hålla ett enklare sammanträde, om det är till fördel och möjligt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

God man får inte lov att handla utanför sitt uppdrag

2017-11-07 i God man & förvaltare
FRÅGA |Bor tillsammans med min flerfunktionshindrade son, som omfattas av LSS, och har personlig assistans. Min son står på hyresavtalet till vår gemensamma bostad. Kan godeman tvinga mig att flytta?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En god man kan sluta avtal för din sons räkning inom dennes uppdrag som god man. Huvudregeln är att din son ska samtycka till de handlingar som den gode mannen vidtar för din sons räkning. Uppdrag för goda män handlar ofta om att inhandla mat och betala räkningar. Jag skulle inte tro att din sons gode man har som uppdrag att bestämma över din sons boendesällskap. Om din son har uttryckt en vilja för att du ska bo i hyresrätten är den gode mannens synpunkter helt irrelevanta. En god man får inte gå emot din sons vilja (11 kap 5 § Föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig med fler frågor!

Får förvaltare bestämma över huvudmannens boende?

2017-10-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Ang. Svaret från Lisa Andersson(/users/2745/profile) Familjerätt /categories/52) Har en förvaltare rätt att bestämma att en huvudman ska flytta ? 2017-05-10 i God man & Förvaltare (categories/204), hänvisas till en prövning i domstol då det gäller strikt personliga frågor för huvudman såsom ex. Boende. Jag önskar svar och hänvisning till vilken domstolsinstans och målnummer detta är prövat.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först ska nämnas, att det av förarbetena framgår att den enskilde i allmänhet själv bör få bestämma i frågor som rör hans eller hennes boende.Hovrätten över Skåne och Bekinge ansåg i beslut ÖÄ 1368-07 att det ska ta tydligt avstånd från att förvaltarskapet används som en åtgärd för att framtvinga en ändring av en enskilds boende. Med argumentet att en förordnad förvaltare inte kan anses ha ensam bestämmanderätt i frågor om boende och innehåll i erbjuden vård, är slutsatsen att förvaltarskap inte heller kan anordnas för att vårda den enskilde i dessa frågor kanske given. Med domstolens resonemang vore det verkningslöst att förordna en förvaltare med uppdrag att vårda den enskilde i boendefrågor, och det skulle dessutom innebära att förvaltarskapsinstitutet används i fel syften; jfr även NJA II 1988 s. 465. Hovrätten över Skåne och Blekinge menade i beslut ÖÄ 1388-08, att inte ens en förvaltare har rätt att ansöka om annat boende mot den enskildes vilja. Notera dock att Kammarrätten i Göteborg i mål nr 3780-15 ansåg att en god mans ansökan om särskilt boende för sin huvudmans räkning kan omfattas av uppdraget att sörja för dennes person. Kammarrätten ansåg att en sådan ansökan kan göras även av en förvaltare för att fullgöra uppdraget att bevaka en huvudmans rätt. Notera dock att detta mål endast gäldle ansökan.För fortsatt läsning rekommenderar jag Sara Lindells uppsats "Anordnande av förvaltarskap – Den praktiska tillämpningen av 11 kap. 7 § föräldrabalken.Vänligen

Byte av god man för person med funktionsnedsättning

2017-10-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Vad heter det avtal som man som godman kan skriva för ett framtida övertagande av godmanskapet. Det ska vara nytt från juli2017?. Vill att min son tar över när jag inte orkar av ålder eller sjukdom i framtiden. För sin äldre syster med Down Syndrom.
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regleringar kring godmanskap hittar du i Föräldrabalkens (FB) kapitel 11 och 12, du hittar lagen här. Jag är osäker på om du menar juli 2018 eller om det redan juli 2017 ska ha bestämts om en ny god man? Eller menar du att regleringar kring avtal om övertagande av godmanskap ska ha förändrats juli 2017? Då det är lite oklart vilka omständigheter du menar så kommer jag att göra en generell bedömning så att du får åtminstone lite vägledning i din fråga.Jag antar att den som godmanskapet gäller är din dotter. Eftersom hon har Downs Syndrom så bör godmanskapet ha förordnats enligt 11:4 FB. När du, som är god man idag, pga ålder och sjukdom inte är lämplig att inneha uppdraget som god man så ska överförmyndaren besluta om att du ska entledigas (alltså inte längre vara god man) enligt 11:20 FB. Detta måste du, din dotter eller andra av hennes närmaste släktingar, ansöka om hos överförmyndaren. Då det är överförmyndaren som fattar beslut om entledigande (detta framgår av 16 kapitlet föräldrabalken) och byte av god man så rekommenderar jag att du vänder dig till denne. Att det ska gå att avtala om ett byte av godman i förtid är inte jag medveten om. Märk väl också att din dotter, förutsatt att hon kan, ska lämna samtycke för att beslut om ny god man ska kunna fattas, 11:4 1 stycket FB. Min rekommendation är alltså att du går vidare med din ansökan hos överförmyndaren i kommunen där din dotter är folkbokförd. För att inte lämna ut personlig information i frågan här så talar jag om för dig hur du hittar din överförmyndare och blanketter för att genomföra en ändring av god man. Du hittar dessa genom att googla "överförmyndare + din kommuns namn". Stort lycka till! Vänliga hälsningar,