Anhörigas rätt att ta del av handlingar som rör huvudmannens ekonomiska förhållanden

2018-01-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej.Har jag som syster rätt att få ta del av ekonomiska redovisningar avseende min bror. Han ställer sig positiv till detta. Han har en god man som motsätter sig det hela.
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har valt att besvara din fråga genom att inleda med en kort redogörelse av den rättsliga regleringen vad gäller god man som ställföreträdare för att sedan förklara vad som gäller specifikt i ditt fall. Allmänt om god man God man utses av rätten till den som pga. försvagat hälsotillstånd eller annan liknande anledning behöver hjälp med att tillvarata sina rättsliga och ekonomiska intressen (11 kap. 4 § föräldrabalken, FB). Den gode mannen har ingen bestämmande rätt över huvudmannen, utan den som får en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och därmed full rätt att bestämma över sina egna angelägenheter och sin egendom. Rättshandlingar som god man företar för huvudmannens syfte ska ske med dennes samtycke under förutsättning att huvudmannen förstår vad handlingen innebär (11 kap. 5 § FB). Vissa uppgifter kan vara sekretessbelagda När en person har en god man gäller som huvudregel att de uppgifter som rör huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden är belagda med sekretess. Sekretessen gäller så länge det inte är uppenbart att ett röjande av uppgifterna inte skulle medföra skada eller men för personen i fråga (32 kap. 4 § offentlighet- och sekretesslagen, OSL). Som undantag till huvudregeln gäller dock en rätt för make, sambo och närmaste släktingar till den som har god man att ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet och som finns hos överförmyndaren (32 kap. 5 § OSL samt 16 kap. 7 § FB). Anledningen till detta undantag är att närstående till huvudmannen ska få chans att kontrollera att god man sköter sig uppdrag och att huvudmannens intressen blir tillvaratagna. Vad gäller för dig?Som syster till huvudmannen räknas du till kretsen av närmaste släktingar och du har därmed rätt att få ta del av de ekonomiska redovisningarna som rör din bror.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem som kan vara förvaltare och förvaltarens skyldigheter

2018-01-05 i God man & förvaltare
FRÅGA |Har en utvecklingsstörd dotter. Fråga har väckts om förvaltare. Om jag avlider, hur ska då förvaltaren agera ifråga om det arv som jag efterlämnar? Om jag är tveksam till förvaltarens kompetens eller i värsta fall hederlighet. Kan då en broder till dottern istället handha hennes arv?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Svaret på din fråga beror delvis på vad förvaltarskapet skulle omfatta. Det kan omfatta att förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person, men det kan även omfatta endast en eller två delar av dessa delar, FB 11 kap 4 och 7 §§. Det kan även beslutas om att förvaltarskapet ska omfatta exempelvis endast ett arv vilket i så fall innebär att den enskilde som får en förvaltare har kvar möjligheten att råda över resten av sina tillgångar. Jag kommer i mitt svar utgå från att ett eventuellt förvaltarskap skulle omfatta samtliga tre delar som jag nämnde ovan, dvs att det är ett fullt uppdrag. Vem som kan anordnas som förvaltare När tingsrätten meddelar ett beslut om förvaltarskap så ska rätten också förordna en person till uppdraget som förvaltare, FB 11 kap 7 § 4 st. Till förvaltare ska en person som anses lämplig och erfaren anordnas, FB 11 kap 12 §. Om det anses lämpligt kan alltså din dotters bror utses till förvaltare, det kan till och med anses vara till fördel att en närstående (så som ett syskon) anordnas som förvaltare om hen har en god relation till den enskilde som ska få en förvaltare. Förvaltarens skyldigheterOm en förvaltare förordnas och uppdraget omfattar förvalta egendom och bevaka rätt så kommer förvaltaren att ensam ha möjlighet att bestämma vad arvet ska gå till, FB 11 kap 9 §. Förvaltaren är skyldig att utföra uppdraget på ett omsorgsfullt sätt och alltid handla så att det blir till fördel för den enskilde, FB 12 kap 3 §. Förvaltaren är även skyldig att dokumentera förvaltningen och hur förvaltaren agerar, FB 12 kap 5 §. Möjlighet att själv ansvara för arvet Du har möjlighet att i ett testamente skriva in ett villkor att din dotter ska få råda själv över arvet, även om hon har en förvaltare, FB 11 kap 8 § 1 st 3 p. Dock kan rätten besluta att förvaltarskapet ska omfatta även detta om de gör bedömningen att det skulle skada din dotter om hon fick ensam rådighet över arvet, FB 11 kap 8 § 2 st. Om din dotter kommer ha möjlighet att ta hand om arvet själv eller inte beror alltså på omständigheterna och vad rätten kommer fram till. Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att en närstående person till din dotter anordnas som förvaltare för henne. Den förvaltare som utses ska alltid agera på det sätt som är bäst för din dotter, vilket innebär att förvaltaren ska hantera arvet på det sätt som gynnar henne. Det finns en möjlighet för dig att testamentera arvet till din dotter med villkor om att hon ska få råda själv över arvet. Rätten kan dock komma fram till att villkoret inte ska gälla om det kan innebära skada för henne. Ett sådant villkor i testamentet ska vara uttryckligt och testamentet måste bevittnas. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett giltigt testamente kan du boka in ett möte med våra jurister här. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Vad en god man respektive förvaltare kan hjälpa till med

2017-12-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |Om en person som har förvaltare eller god man vill ha hjälp med något tex beställa en tid hos läkaren kan han då be vem som helst som han litar på om hjälp eller måste det gå genom förvaltaren/gode mannen?
Oxana I |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.God manEn god man är en person som ska vara ''en extra hjälp i vardagen'' för personen som behöver hjälpen. Den gode mannen ska hjälpa den hjälpbehövande att sköta och bevaka sin rätt. Det kan till exempel innebära att hjälpa till att betala räkningar eller boka en läkartid. En god man kan emellertid inte ingå avtal och vidta andra rättshandlingar (juridiskt bindande handling) för den hjälpbehövande personens räkning, utan den hjälpbehövande personen har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga. FörvaltareEn förvaltare är också en person som ska vara en ''extra hjälp i vardagen'' för den hjälpbehövande personen. I de fall då en förvaltare förordnats har den hjälpbehövande personens rättshandlingsförmåga emellertid begränsats eller helt överlåtits till förvaltaren. Boka läkartidAtt boka in en läkartid innebär inte att en rättshandling har vidtagits. I ditt fall betyder det för den hjälpbehövande personen i fråga att han eller hon kan be antingen sin gode man, förvaltare eller någon annan som han eller hon litar på för att boka in en läkartid. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förvaltning genom framtidsfullmakt

2017-12-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |HejJag undrar eller hört att de finns i dag något man kan skriva så en specfik person får förvalta andra personer.De är så att min pappa är dement och min mamma börjar bli dålig. Hon vill då att jag tar hand om ekonomin och förvaltar deras tillgångar då min bror har en brokig tillvaro.Då såg hon att hon kan skriva något så jag får träda in den dagen hon blir dålig. Vad är de hon menar ?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din mamma syftar antagligen på en framtidsfullmakt, vilket man kan skriva till den person som man vill ska förvalta ens tillgångar när man inte längre kan göra det själv. En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § lagen om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som man ger till en annan person. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Personen som skriver fullmakten måste förstå vad den gör när denne skriver framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten har ungefär samma formkrav som ett testamente. Fullmakten ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer (fullmaktshavaren får inte vara vittne, 4 §). Av fullmakten ska framgå: • att det är en framtidsfullmakt• vem som är fullmaktshavare, alltså att det är du som ska företräda din mamma• fullmaktens omfattning och eventuella villkor.Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndarförvaltningen har varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta. Den som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med den som är fullmaktsgivare. Uppdraget måste inte redovisas för någon myndighet men man kan utse en person till granskare om man vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag (23 §- 26 § lagen om framtidsfullmakter).Fullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren, du, bedömer att det är dags för dig att ta över förvaltningen (9 § och 1 § lagen om framtidsfullmakter).Vänligen

Förvaltares rätt att rättshandla

2018-01-09 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej,Jag har kommit i kontakt med en tjej som har en amstaff på 9 månader. Hunden är ett stort stod för den här tjejen som har en funktionsnedsättning. Nu har hennes förvaltare och mamma beslutat att hunden måste omplaceras då det är enligt dom en farlig ras. Jag har själv hundar av nästan samma ras och har sett denna hund och hon är absolut inte farlig. Problemet med hunden är att hon blir så glad när assistenterna kommer att hon hoppar. Vilket är ett enkelt problem att lösa. Jag är utbildad hundpsykolog och har erbjudit min hjälp att träna hunden. Kan en förvaltare omplacera en hund utan ägarens tillåtelse?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelserna om förvaltarskap finns i föräldrabalken (FB). Svaret på din fråga beror på vad förvaltarskapet omfattar. Det kan omfatta "allt", dvs förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Det kan även omfatta endast en av dessa områden, FB 11 kap 7 § 2 st. Eftersom en hund är en egendom så krävs det att förvaltarskapet omfattar åtminstone förvalta egendom för att förvaltaren ska få sälja hunden. Om förvaltarskapet omfattar att förvalta egendom så har förvaltaren ensam rådighet över den enskildes egendom, detta innebär att förvaltare ensam kan ingå avtal för den enskildes räkning, FB 11 kap 9 §. Förvaltaren är skyldig att handla på det sätt som är bäst för den enskilde, FB 12 kap 3 §. Sammanfattningsvis kan förvaltaren sälja hunden utan ägarens tillåtelse, om förvaltarens uppdrag omfattar att förvalta egendom. Förvaltaren ska dock alltid handla på det sätt som är bäst för den som förvaltarskapet avser.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vilken kommun ska förvaltare ha kontakt med?

2017-12-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min mor har blivit kraftigt försämrad i sin demens. Jag och min bror är ense att jag ska ansöka hos Tingsrätten som förmyndare då jag har mesta ansvaret och möjlighet att hjälpa henne.Jag har även fullmakt på banken att sköta hennes ekonomi.Min fråga är vilken kommun ska förmyndaren ha kontakt med när vi bor i olika kommuner?Mvh dotter
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Idag kan man bara bli förmyndare för personer under 18 år. När en myndig person behöver hjälp att sköta sin ekonomi och situation kallas den hjälpande personen god man eller förvaltare, beroende på hur ingripande hjälp personen behöver. En person som får en god man eller förvaltare kallas huvudman. Att få en god man innebär ett mindre ingrepp i huvudmannens integritet än vad en förvaltare gör. I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren ska se till att gode mannen eller förvaltaren sköter sina uppgifter. Gode män eller förvaltare står under uppsikt av överförmyndaren i den kommun där huvudmannen bor. I ditt fall innebär det att du som förvaltare eller god man ska ha kontakt med överförmyndaren i din mors kommun. Du kan läsa mer om gode män och förvaltare i 11 kap. föräldrabalken. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan en person som har förvaltare låna ut pengar till en anhörig?

2017-12-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag är förvaltare och nu vill huvudmannen låna pengar till en anhörig. Är det ok? Vilka papper behöver fyllas i etc.?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Innebörden av förvaltaruppdraget framgår av förvaltarförordnandet som du har fått från överförmyndarnämnden. Det kan röra sig om att bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom eller sörja för huvudmannens person. Du kan också vara förordnad för flera eller alla nämnda uppdrag. Åtgärden att låna ut huvudmannens pengar: En sådan åtgärd faller till at börja med under uppdraget att förvalta huvudmannens egendom. För att du ska få genomföra en sådan åtgärd så måste alltså ditt förordnande omfatta detta uppdrag.Enligt Föräldrabalken 14 kap. 6 § så behöver du också få överförmyndarnämndens medgivande till åtgärden, detta eftersom åtgärden ses som en placering av huvudmannens tillgångar. Ett grundkrav är givetvis att huvudmannen inte behöver pengarna själv för att klara av sitt dagliga upphälle. Det ska motiveras för överförmyndarnämnden varför det är nyttigt för huvudmannen att pengarna lånas ut. Om det rör sig om ett större lån där någon säkerhet inte kan lämnas av den som vill låna pengarna så är det osäkert om medgivande kommer att lämnas. Tvärtom så kan medgivande med större sannolikhet lämnas om det rör sig om ett lån med säkerhet och god ränta. Sammanfattningsvis så är det alltså vad ditt förvaltarförordnande omfattar och dom närmare omständigheterna runt själva lånet som avgör ifall det kommer vara möjligt för din huvudman att låna ut pengar till sin anhörig. Den handling som behövs är ett skuldebrev upprättat på ett korrekt sätt. På skuldebrevet ska ränta och amorteringsplan anges. Detta skuldebrev bör bifogas tillsammans med din ansökan om medgivande hos överförmyndarnämnden. Om du inte vet hur du ska upprätta skuldebrevet på ett korrekt sätt så bör du anlita en kunnig person, förslagsvis en advokat. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Kan man få sitt arv i förtid och hur hjälper man någon att bevaka sina ekonomiska intressen?

2017-12-25 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, Jag har en mor som är psykiskt sjuk och hon har även fått en diagnos. Hon är förtidspensionär, sjukskriven och får ett levnadsminimum från staten. Så här har det sett ut sedan tio år tillbaka. Hon har även ett ganska stort arv som hon ärvt efter sin far, som sedan är tänkt skall gå vidare till mig. Nu observerar jag att hon inte kan sköta kapitalet rätt, och istället spenderar det och gör åt det, oansvarigt, istället för att investera, få avkastning mm.Min fråga är nu om det går att dottern får rätten till min mammas arv i förtid pga tydlig psykisk instabilitet och oförmåga att sköta om kapitalet? Tack för svar,
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I livet har din mamma rätt att själv förfoga över sina pengar som hon vill. Du har ingen rätt till att få ut ditt arv i förskott. Däremot så skulle du eventuellt kunna få det i förtida arv av din mamma om hon beslutar om det och anses vara vid sina sinnes fulla bruk när fattar beslutet.Du säger att din mamma är psykiskt sjuk och har fått en diagnos. Eftersom du inte säger vad för typ av sjukdom det är så är det svårt för mig att säga helt vad som gäller i ditt fall. Om din mamma inte kan ta hand om sin ekonomi så kan ni ansöka om god man eller förvaltare som hjälper henne att ta hand om ekonomin. En ansökan kan du göra själv som anhörig. Kanske kan du vara god man åt henne och hjälpa till att sköta ekonomin om det bedöms lämpligt. Är din mammas psykiska sjukdom inte såpass allvarlig att hon behöver sådan ingående hjälp så kan du prata med henne och kanske få en fullmakt av henne att sköta hennes ekonomiska angelägenheter.Om din mamma är såpass psykiskt sjuk och har gjort ofördelaktiga köp utan att förstå vad hon gjort så kan eventuellt "Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning" bli ttillämplig. I så fall så skulle du kunna få köp som hon har gjort att gå tillbaka.Du kan läsa mer om förvaltare och god man på nätet, till exempel härJag rekommenderar att du pratar med din mamma. Du kan också kontakta socialtjänsten i din kommun för att få hjälp.Lycka till!Vänligen