Vilka avtal är giltiga för bodelningen vid en skilsmässa?

2018-01-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min man ska skilja oss och har gjort ett kontrakt hur vi fördelar våra tillgångar mellan oss. Kontraktet är skrivet för hand och har även överstrykningar lite här och var men är undertecknad av oss båda plus ett vittne. Är detta kontrakt bindande och giltigt i rätten? Tack på förhand.
Ikram Asry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag uppfattar din fråga korrekt så reglerar detta avtalet/kontraktet er fördelning vid bodelningen. Svaret på din fråga återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).ÄktenskapsförordMakar eller blivande makar kan bestämma vad som ska/inte ska ingå i en eventuell bodelning genom ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § 1 st. ÄktB). Äktenskapsförordet är endast giltigt om det är skriftligt och undertecknat av båda makarna och registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § 2-3 st ÄktB). Förordets giltighet börjar gälla från och med att det har getts in till skatteverket för registrering, eller vid äktenskapets ingående för blivande makar om de ges in inom en månad från att äktenskapet ingicks (7 kap. 3 § 4 st. ÄktB).FöravtalEtt annat alternativ för makar att reglera sin egendom vid en bodelning är genom ett så kallat föravtal. Inför äktenskapsskillnad får makarna avtala om den kommande bodelningen. Ett sådant avtal kan även upprättas under ett pågående mål om äktenskapsskillnad (NJA 2004 s. 317). Föravtalet måste upprättas i en handling och skrivas under av båda makarna (9 kap. 13 § 1 st. ÄktB).Övriga avtalAndra avtal utom föravtal eller äktenskapsförord är ogiltiga och kan därför inte åberopas (9 kap. 13 § 2 st. ÄktB).SlutsatsKontraktet som ni har upprättat uppfyller kraven för ett föravtal och ska således kunna genomföras i rätten!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Giftorättsgods och enskild egendom

2018-01-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejMin man står som ensam ägare till vårt hus. Vi har tre lån och summan är totalt ca 2 milj. Jag står med på lån för ca 1,5 milj. Jag betalat ränta för alla tre lån. Amorterar gör vi inte. Jag har inte tänkt så mycket på detta innan men vad innebär det egentligen. Jag har ju lån och betalar för lån på ett hus jag inte egentligen äger. Fast vi är gifta. Två gemensamma barn. Är detta dumt? Hur tänker ni och vad rekommenderar ni?MvhXX
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelserna som blir aktuella för din fråga finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Svaret på din fråga beror på om huset är giftorättsgods eller enskild egendom. Eftersom jag inte vet vilken av dessa huset är så kommer jag dela upp mitt svar i två delar, en för giftorättsgods och en för enskild egendom. Giftorättsgods Som utgångspunkt är en makes egendom giftorättsgods, detta innebär att denna egendom ska tas med vid en bodelning, ÄktB 7 kap 1 §. Vid en bodelning delar makarna lika på allt giftorättsgods, ÄktB 10 kap 1 §. I det fall huset som din makes äger är giftorättsgods har du alltså lika stor rätt till värdet av huset som han har vid en bodelning på grund av skilsmässa eller om en av er går bort. Äktenskapsbalken ger generellt ett bra skydd för gifta genom att utgångspunkten är att makarna äger allt tillsammans (även om exempelvis den ena maken har betalat för bostaden). Vid en eventuell bodelning innebär detta att ni ska dela lika på värdet av huset samt de lån som hänför sig till egendom som är giftorättsgods (exempelvis huset). Om huset är giftorättsgods och huset utgör er gemensamma bostad så får din make inte får hyra ut, sälja eller pantsätta er bostad utan ditt samtycke, ÄktB 7 kap 4 och 5 §§. Enskild egendomHuset kan även vara din makes enskilda egendom om ni har avtalat om detta i ett äktenskapsförord eller om han exempelvis har fått huset genom arv, testamente eller gåva med ett uttryckligt (skriftligt) villkor att huset ska vara hans enskilda egendom, ÄktB 7 kap 2 §. Om huset är enskild egendom så innebär det att huset inte behöver tas med i en eventuell bodelning, du har då inte rätt att ta del av halva värdet av huset. Om huset är enskild egendom så kan din man utan ditt samtycke sälja, hyra ut eller pantsätta er bostad, ÄktB 7 kap 5 §. SammanfattningSvaret och min rekommendation beror alltså på om huset utgör giftorättsgods eller enskild egendom. Om det är giftorättsgods så ser jag inga problem i att du har en del av lånen eftersom ni vid en eventuell bodelning ändå kommer att dela lika på både lånen och värdet av huset. Om huset utgör din makes enskilda egendom kan det finnas anledning att se över de lån du betalar eftersom du inte kommer ha rätt till halva värdet av huset vid en bodelning. Jag önskar dig lycka till och hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det möjligt att gifta sig med någon som bor i ett annat land och redan är gift?

2018-01-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |En man som jag känner i ett annat land vill gifta sej med mej men har redan en fru. Han tillhör en religion som tillåter 2 fruar. Kan jag gifta mej med han och ändå bo kvar i Sverige? Om jag flyttar till hans hemland och gifter mej blir jag straffad och kan jag det ?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som gäller enligt svensk lag. I svensk rätt tillämpas Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt Äktenskapsbalken får den som är gift, eller är partner i ett registrerat partnerskap inte gifta sig (se här). Med andra ord får man enbart vara gift med en person åt gången. Om den ena parten inte är eller inte skall bli folkbokförd i Sverige ska den personen visa ett intyg från utländsk myndighet att hen är behörig att ingå äktenskap (här). Om äktenskap ingås trots att den ene maken redan var gift och det äktenskapet inte har upplösts, har en make rätt till äktenskapsskillnad (skilsmässa) utan betänketid (se här). Det innebär att du och mannen du planerar att gifta dig med inte kan gifta er i Sverige. Om någon vigselförrättare ändå viger er kommer ni sannolikt inte att räknas som gifta enligt svensk lagstiftning. I vissa fall, när alla inblandade kommer från länder där det är tillåtet att vara gift med mer än en partner (och äktenskapen har ingåtts utomlands) har dock dessa äktenskap blivit giltiga även i Sverige. Hur lagstiftningen är i mannens hemland (nu när jag svarar på frågan har jag utelämnat vilket land det är för att vara säker på att anonymisera er) vågar jag inte svara på. Jag skulle rekommendera att du kontaktar ambassaden för landet ifråga. Det framgår av din fråga att mannens religion tillåter att en man har två fruar, så då kan man förmoda att landets lagar tillåter detta. Om du har fler frågor kan du ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Makes rätt till egendom

2018-01-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har en bostadsrätt som jag köpte med min syster och jag står på kontraktet har min man rätt till den när vi skiljer oss . Han e inte skriven på den adressen eller något . Vi köpte den innan vi gifte oss kan jag jag ge min mamma ett gåvobrev så att hon står på kontraktet
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till bostadsrätten vid skilsmässa Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. I 7 kap. 2 § listas när egendom är att se som enskild, t.ex. om du har fått den i gåva eller till följd av äktenskapsförord. Eftersom du själv har köpt bostadsrätten är din andel av den giftorättsgods om ni inte har avtalat något annat genom ett äktenskapsförord. Att den utgör giftorättsgods innebär att din man har ett latent anspråk på den vid en bodelning. Du har alltså fortfarande äganderätten till den. Så för att besvara din första fråga kan din man göra anspråk på bostadsrätten vid en skilsmässa, i alla fall att värdet av den ska tas upp som giftorättsgods i bodelningen. Här finns det regler om att en make i första hand har rätt att få egendom som denne önskar, 11 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Ge bort bostadsrätten som gåva I 7 kap Äktenskapsbalken finns så kallade rådighetsinskränkningar, vissa åtgärder som kräver den andra makens samtycke. Exempel på detta är att ge bort fast egendom, pantsätta gemensamma bohag m.m. Bestämmelsen avser främst sådan egendom som utgör makarnas gemensamma egendom eller bohag. En definition av vad som är att se som gemensamt finns i 7 kap. 4 §. Eftersom din man inte är skriven på bostadsrätten och det inte tycks utgöra er gemensamma bostad så är den antagligen inte att se som sådan gemensam bostad som avses i 7 kap. 5 §. Eftersom den inte utgör gemensam bostad och inte heller är fast egendom enligt lagens mening föreligger inga rådighetsinskränkningar. Du kan alltså genom gåvobrev överlåta din del av bostadsrätten till mor. Här bör dock observeras att det finns en vederlagsregel i 11 kap. 4 § Äktenskapsbalken. Om en make genom gåva, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes, har minskat sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning (av praxis framgår att ca 10 % utgör gränsen för vad som inte är obetydligt), utan den andra makens samtycke kan det värde som gåvan motsvarar komma att läggas till som ett fiktivt belopp vid bodelningen. Kort sagt så kan du tvingas stå för den minskning av giftorättsgodset som gåvan inneburit.SammanfattningOm ni inte har något äktenskapsförord är alltså bostadsrätten giftorättsgods och din make har ett latent anspråk på denna vid bodelning. Eftersom den inte utgör er gemensamma bostad finns inga inskränkningar i rådigheten och du kan överlåta bostadsrätten genom gåva. Dock kan den så kallade vederlagsregeln i 11 kap. 4 § Äktenskapsbalken aktualiseras. Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!Vänligen,

Är utländska äktenskap giltiga i Sverige?

2018-01-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Är utländska äktenskap från Irak giltig i Sverige?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag behöver mer information för att besvara din fråga konkret men ger dig grundläggande vägledning om erkännande av utländska äktenskap i Sverige. Grundregeln i svensk internationell privaträtt, är att äktenskap godtas i Sverige om äktenskapet varit giltigt i det land äktenskapet ingicks (1 kap. 7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Äktenskap erkänns inte i Sverige om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag, om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång, eller om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem. Dessa krav förutsätter att en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige 8 a §.Vidare föreskriver ordre public regeln (7 kap. 4§) att en bestämmelse i främmande (utländsk) lag inte får tillämpas, om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket. Denna regel kommer till uttryck i bland annat ett fall som avgjorts av Kammarrätten (KamR 934-08). Fallet rörde en kvinna som ingick äktenskap helt lagligt i hemlandet Irak när hon var 14 år. Hon och hennes make hade därefter varit gifta i mer än tio år och hade barn tillsammans innan de ansökte om ett erkännande hos Skatteverket. Kvinnan och barnen bodde dock fortfarande kvar i Irak. Domstolen vägrade erkänna äktenskapet, med skälet att äktenskapet ansågs vara uppenbart oförenligt med grunderna i svensk rättsordning. Kammarrätten poängterade vidare att beslutet inte skulle leda till allvarliga ekonomiska eller sociala följder för paret samt att det inte fanns särskilda skäl att erkänna äktenskapet. Jag förtydligar här att äktenskap inte kan ingås av en person under 18 år i Sverige. Utländska giltiga utländska äktenskap kan dock bli gällande här i riket även om ena parten var under 18 år. Allt beror på från fall till fall och om äktenskapet inte är uppenbart oförenligt med svensk rätt. I detta fall betonades att kvinnan var just 14 år gammal och att makarna levde under så goda ekonomiska förhållanden att de inte skulle påverkas mycket av besutet.Sammanfattning:I Sverige är huvudregeln alltså att äktenskap godtas i Sverige om äktenskapet varit giltigt i det land äktenskapet ingicks. Undantaget är att äktenskapet blir ogiltigt om det funnits hinder mot svensk lag, om det ingåtts under tvång eller om parterna inte varit närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående. Vidare får en bestämmelse i utländsk lag inte tillämpas, om det skulle vara uppenbart oförenligt med svensk rättsordning. Jag refererade kammarrättens dom som exempel på argumentation om äktenskap som ansetts vara uppenbart oförenligt med svensk rätt. För vidare rådgivning, var vänlig och kontakta oss här på Lawline: 08-533 300 04./Vänligen,

Gift enligt utländsk lag

2018-01-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag undrar vad det finns för överenskommelser mellan Senegal o Sverige när det gäller äktenskap ingånget i Senegal men inte är registrerat i Sverige.
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det finns inget särskilt avtal om man gift sig i Senegal, men det finns dock en lag som reglerar just om man gift sig enligt utländsk lag. Reglerna finns i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap. Det framkommer inte tydligt av din fråga vad det är du undrar över, men jag tolkar det som att du undrar över om äktenskapet blir giltigt i Sverige om man gift sig i Senegal. Är giftermålet giltigt i Sverige?Detta kan vi då se i 1 kap. 7 § i den nämnda lagen, för att äktenskapet som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige så ska det vara giltigt i den stat där det ingicks. Detta betyder egentligen att om giftermålet är giltigt i Senegal ska det som huvudregel erkännas som äktenskap i Sverige också. Hade personerna olika medborgarskap? Om personerna som ingår äktenskap har olika medborgarskap finns ytterligare bestämmelser i 1 kap. 7 § 2 st. Kravet säger då att äktenskapet ska gälla i båda länderna för att anses som ett giltigt äktenskap. Om exempelvis en av personerna var svensk medborgare ska man därför kolla om det finns äktenskapshinder, vilket det finns mer information kring i 2 kap. Äktenskapsbalken.För att det ska vara giltigt ska det inte finnas några äktenskapshinder eller andra bestämmelser som gör att äktenskapet inte anses giltigt. Äktenskapet ska vara giltigt i båda länderna i sådana fall. När erkänns det inte? Detta kan du se i 1 kap. 8a § som säger att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag inte erkänns i Sverige om det skulle funnits hinder mot äktenskapet enligt svensk lag vid tidpunkten för äktenskapets ingående och om minst en av parterna var svensk medborgare. Även om det är sannolikt att det ingått under tvång eller en av parterna inte var närvarande vid äktenskapets ingående. Jag är inte säker på att detta var det du undrade över, men jag hoppas det gav svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig med ännu en fråga om det var något annat du undrade över.

Hur skriver jag ett äktenskapsförord?

2018-01-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag ska gifta mig i februari och kommer upprätta ett äktenskapsförord. Jag äger inget men däremot har min blivande man en del skulder och därför känns det tryggt att skriva ett sådant dokument. Jag vill att det framgår att min egendom och allt jag införskaffar är enbart min egendom. Vad kostar det via er?Till min fråga, jag har en privat livsförsäkring samt är precis som de flesta försäkrad via jobbet om jag skulle gå bort/avlida. Jag vill att både försäkringen från jobbet samt privata försäkringen ska gå till min dotter och inte till min man om något skulle hända mig. Hur går jag tillväga då? Tacksam för svar
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan upprätta ett äktenskapsförord snabbt och enkelt via Lawlines avtalstjänst som du hittar via den här länken. Det kostar 895 kr att upprätta ett äktenskapsförord via oss. Genom vår tjänst kan du med ett par enkla steg skapa ett juridiskt korrekt äktenskapsförord där ni reglerar precis vad som ska gälla vid dödsfall och skilsmässa så ni kan känna er trygga.Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan du och din blivande man reglera precis vilka tillgångar och ägodelar som inte ska ingå i den gemensamma potten vid en bodelning. Eftersom du vill att din egendom och allt du införskaffar framöver ska förbli din enskilda egendom och alltså inte ingå i en bodelning ska du tydligt fastställa detta i äktenskapsförordet. På samma sätt kan du skriva i äktenskapsförordet att din privata livförsäkring och din försäkring via jobbet ska vara din enskilda egendom och inte ingå i en bodelning utan istället tillfalla din dotter om något skulle hända dig.Ni kan helt enkelt reglera vad som händer vid ett dödsfall eller skilsmässa precis som ni själva önskar.Du och din blivande man kan även välja att upprätta ett äktenskapsförord på egen hand. Det finns förslagsmallar på internet på vad som bör tas med i äktenskapsförordet. Det är viktigt att ni båda två skriver under äktenskapsförordet och får var sin kopia.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med Vänliga Hälsningar

Skilsmässa för svenska medborgare bosatta utomlands

2017-12-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |jag och min man är Svenska men har bott i England sedan 2011. Vi har ett hus som vi hyr ut i Sverige. kan vi skiljas i Sverige och vart skickar jag i sådana fall papperna, har försökt online men det fungerade inte. Min man vill inte skiljas.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du och din man är svenska medborgare så kan målet om äktenskapsskillnad tas upp i en svensk domstol. Eftersom ingen av er är folkbokförd i Sverige ska du skicka ansökan till Stockholms tingsrätt. Blankett för ansökan hittar du på Sveriges domstolars hemsida. Hoppas att detta gav svar på din fråga!Mvh