Vad ska jag göra för att legalt kunna behålla mina sparpengar vid skilsmässan?

2018-03-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag och min man har bestämt oss för skilsmässa.Vi skickade en ansökan i januari i år och fick upp till ett år på oss att dicidera eftersom vi har barn. Jag och min man bestämde oss för att jag ska stanna i lägenheten och behålla allt däri. Han vill behålla bilen. Vi pratade om att vi skulle behålla de pengar vi har på våra konton för oss själva och bara dela upp de lån vi har i banken. Hur kan jag göra detta legalt eftersom jag har sparat massor av pengar sedan vi bestämde oss för skilsmässa och jag vill inte att detta ska delas.
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det gäller äktenskap och skilsmässa regleras reglerna kring detta i äktenskapsbalken. Så länge ni inte har avtalat om att något särskilt kommer 7 kap, 9 kap och 10 kap i äktenskapsbalken följaktligen att tillämpas. Av detta kapitel följer att allting ska delas lika med undantag för: 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Detta innebär att fastigheter (lägenheter), bilar, bankkonton och andra tillgodohavanden som huvudregel ska delas lika (se 7 kap 2 § äktenskapsbalken).Vad ska du göra?Som du kan utläsa av den första punkten enligt ovan ska emellertid egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild undantas från den ordinära bodelningen. Av 7 kap 3 § följer nämligen att ni själva har möjlighet att upprätta ett äktenskapsförord och däri bestämma att viss egendom ska tillhöra eller tillfalla någon vid eventuell bodelning. Upprättande av äktenskapsförordHur ett äktenskapsförord ska upprättas följer av 7 kap 3 § 2 och 3st. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Det kan även vara bra att låta äktenskapsförordet bli bevittnat ifall eventuell tvist kring äktenskapsförordets giltighet skulle uppstå. Hur ett äktenskapsförord ska se ut finns därmed inga särskilda regler om. Däremot finns det många bra mallar att tillgå på internet. Det viktiga är att ni anger att ni ska behålla era banktillgodohavanden för er själva. Därefter måste äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet blir då giltigt från och med den dag det ges in till Skatteverket. När bodelning sedan ska ske kommer detta att göras i enlighet med det äktenskapsförord ni själva upprättat och dina sparade pengar kommer således inte att delas eller ingå i själva bodelningen. Hoppas du fått svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen. Mvh,

Kan man få uppehållstillstånd via äktenskap?

2018-03-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag bor ihop och är gift med en kvinna från Marocko, hon är asylsökande enligt inrådan av hennes advokat. Kan hon få uppehållstillstånd via giftermålet? Mvh Per
Emil Duberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Till en början vill jag säga att jag tolkar omständigheter som att du är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Isåfall ska uppehållstillstånd ges till din maka enligt huvudregeln i 5 kap. 3 § p. 1 Utlänningslagen. Detta förutsätter dock att inget hinder föreligger enligt reglerna i 5 kap. 17-17b § Utlänningslagen. Detta kan exempelvis vara att det är uppenbart att man ingått ett äktenskap för att den ena parten ska få uppehållstillstånd, ett så kallad "skenäktenskap". Bara för att man gifter sig får man dock inte uppehållstillstånd per automatik, utan man måste själv ansöka hos Migrationsverket.Hoppas det gav svar på din fråga!

Äktenskapsförord under pågående äktenskap samt rätt till vinst på försäljning av giftorättsgods

2018-03-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag har varit gift i snart 6 år, jag hade redan köpt mina lägenhet innan vi träffades och betala själv allting med lön och amortering , jag har köpt en bil också och betala allting själv... mina 2 frågor är .. är det för sent att skriva äktenskapsförord om vi är överens ??? Fråga 2 är om vi inte är överens har hon rätt till hälften av vinst på eventuellt försäljningen av lägenheten och bilen?? Mvh
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Till din första fråga så är det fullt möjligt att upprätta ett äktenskapsförord under ett pågående äktenskap. Detta framgår av 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det som gäller för ett äktenskapsförord är att det ska upprättas skriftligen, undertecknas av båda makar och lämnas in till skatteverket för registrering. I äktenskapsförordet får du då skriva vilken egendom som ska vara din enskilda egendom (t.ex. din bil och lägenhet). Allt detta framgår av 7 kap. 3 § ÄktB. Rörande din andra fråga så ska allt som inte är enskild egendom vara giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § ÄktB och vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Exempel på detta är det som gjorts till enskild egendom genom testamente eller äktenskapsförord. Så om dina saker inte är enskild egendom så är dom alltså giftorättsgods och ska därför delas lika vid äktenskapsskillnad. Så om bilen, lägenheten och annat inte blir enskild egendom så kommer alltså din maka ha rätt till hälften av dessa. Du kommer dock ha rätt till hälften av hennes giftorättsgods. Detta gäller dock bara vid äktenskapsskillnad och inte om du säljer giftorättsgodset under äktenskapet. Lägenheten får dock inte säljas utan din makas samtycke enligt 7 kap. 5 § ÄktB Jag kommer inte gå in mer ingående exakt på hur en bodelning fungerar men i stora drag kan man säga att hon kommer ha rätt till din halva din bil och lägenhet vid bodelning. Säljer du dock av exempelvis bilen utan att ni ska skilja er så är det du som har rätt till vinsten. Om din maka däremot har väldigt lite tillgångar så kan du behöva bidra så hon får en skälig levnadsstandard enligt 6 kap. 1 § ÄktB. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan man förordna att all egendom ska vara enskild i ett äktenskapsförord?

2018-03-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejSkall gifta mig i höst. Vi har inga gemensamma barn men har båda vuxna barn med våra tidigare partners.Jag har en mindre förmögenhet. Min blivande man betydligt mindre. Vi skall skriva äktenskapsförord. Vi skall inte ärva varandra. Är det någon procent eller annat som man inte kan "skriva bort" i och med att man ingår äktenskap? Riskerar jag att mina barn inte ärver all förmögenhet?Kan man undanta något som man vill att ens partner skall ärva? Tex bilar, båt? Tacksam för svar.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan man förordna att viss egendom ska vara enskild. Att egendom är enskild innebär att den inte ska ingå i den förmögenhetsmassa som ska fördelas vid en bodelning (i anledning av äktenskapsskillnad eller den ene makens död), 7:1-3 §§ Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB). I ett äktenskapsförord kan man förordna att all egendom ska vara enskild, det finns således ingen viss procent som måste förordnas som makarnas gemensamma. Om du vill att din make ska ärva/tilldelas en specifik sak eller en viss summa pengar kan även det skrivas in i äktenskapsförordet. Genom att i äktenskapsförordet förordna att all egendom ska vara enskild kommer inte dina kvarvarande tillgångar att tillfalla din make, egendomen tillfaller då personerna i den första arvsklassen, 2:1 Ärvdabalk (1958:637). Den första arvsklassen utgörs av dina bröstarvingar (barn). Sammanfattningsvis: Om ni skriver ett äktenskapsförord som förklarar att all egendom ska vara enskild kommer din man inte att tilldelas någon del av dina tillgångar. Eftersom att din man inte kommer att ärva dig är det istället dina barn som kommer att få ta del av din förmögenhetsmassa. Det finns ingen risk för att dina barn inte skulle ärva alla dina tillgångar. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Företag, enskild egendom, skuld

2018-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Min make och jag skall upprätta ett äktenskapsförord. Vi avser att var och ens egendom skall vara enskild och således ej vara giftorätt. Jag har en enskild firma och banktillgodohavanden (i mitt namn) - behöver jag skriva till att företag och banktillgodohavanden är enskild egendom? Min enskilda firma har jag tagit lån till. Behöver vi skriva något som visar att det är min enskilda skuld? Tack på förhand
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om makars egendom hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB). Makars egendomI ÄktB 7 kap 1§ anges att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket innebär att makars egendom som huvudregel är giftorättsgods och därmed ska ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. I en bodelning delas giftorättsgodset lika mellan makarna. I ÄktB 7 kap 2§ uppräknas egendom som anses vara enskild egendom. Det är bland annat egendom som en make fått genom gåva eller testamente med villkor att det ska utgöra enskild egendom. I bestämmelsen räknas inte enskilda firmor eller banktillgodohavanden upp, varför de inte ses som enskild egendom utan istället som giftorättsgods. Detta innebär att din enskilda firma och dina banktillgodohavanden som utgångspunkt ska ingå i en bodelning och delas lika mellan dig och din make trots att de står i ditt namn. Du och din make kan dock, precis som du säger, komma överens om att din enskilda firma och dina banktillgodohavanden ska vara din enskilda egendom och därmed inte ingå i bodelningen. För att göra firman och banktillgodohavandena till din enskilda egendom krävs det att ni skriver ett äktenskapsförord där ni tecknar att egendomen ska vara din enskilda. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknas av både dig och din make och registreras hos Skatteverket, ÄktB 7 kap 3§.Skuld Eftersom lånet hänför sig till din enskilda firma och därmed även till din enskilda egendom (med utgångspunkt i att du och din make avser att göra firman till din enskilda egendom), så anses lånet vara din enskilda skuld. Detta innebär att ni inte särskilt behöver ange att lånet ska vara din enskilda skuld i äktenskapsförordet då lånet per automatik ses som en skuld hänförlig till din enskilda egendom.SammanfattningFör att göra din enskilda firma och dina banktillgodohavanden till enskild egendom krävs det att du och din make skriver ett äktenskapsförord där ni tecknar att egendomen ska vara din enskilda. I äktenskapsförordet behöver ni inte särskilt ange att lånet på firman ska vara din enskilda skuld. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Skydda kontantinsats, ISK och pengar i äktenskapsförord

2018-03-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min man har nyligen gift oss och vill nu skriva ett äktenskapsförord. Detta främst för att jag har gått in med en större summa i vår gemensamma lägenhet samt kostnader för det hus vi flyttar in till i höst (nyproduktion). Jag har även ett ISK-sparande som jag vill skydda. De mallar jag har tittat på online verkar vilja att man listar en förteckning på egendom, om det exempelvis gäller en bil eller annat materiellt, men jag hittar ingenting gällande just rena pengar. Hur ser jag till att skydda dessa pengar vid en eventuell skilsmässa?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). För att du ska göra din egendom enskild så krävs det mycket riktigt ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB och 7 kap. 2 § 1 p. ÄktB). Det är också viktigt att du registrerar äktenskapsförordet hos skatteverket, annars är det inte giltigt (16 kap. 1 § ÄktB). Investeringssparkonto som enskild egendom i äktenskapsförordDet viktigaste är att du är tydlig med vad som ska vara enskild egendom – vid en framtida tvist om vad som är giftorättsgods och enskild egendom har du då inget att oroa dig. Var hellre övertydlig än diffus. Om du vill att bara investeringssparkontot ska vara enskild egendom så kan du precisera vilket investeringssparkonto (ISK) det handlar om genom att specificera kontonumret på avsett ISK, det skadar inte med en mening som förtydligar att det avser samtliga aktier och fonder på just det ISK-kontot heller. Exempelvis "samtliga aktier och fonder på investeringssparkontot XXXX-XXXX ska vara [ditt namn] enskilda egendom". Om du vill att alla dina aktier och fonder ska vara enskild egendom så räcker det med att du skriver precis det, exempel "Samtliga aktier och fonder tillhörande [ditt namn] ska vara enskild egendom".Tänk också på att om du inte skriver att även avkastningen från aktierna och fonderna ska vara enskild egendom så kommer de att vara giftorättsgods (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB). Du skulle då exempelvis kunna skriva "Samtliga aktier och fonder på investeringssparkontot XXXX-XXXX, samt avkastningen från dessa ska vara [ditt namn] enskilda egendom". Pengar som enskild egendom i äktenskapsförordDet går absolut att skriva pengar som enskild egendom i äktenskapsförordet. Det kan dock vara lite svårare eftersom det kan vara svårt att bedöma identiteten hos en viss summa pengar. För att pengarna ska behålla sin identitet som enskild egendom så krävs det att du håller dem avskilda på ett separat konto – så kan du skriva in dem i äktenskapsförordet på samma sätt som ditt ISK-konto.Som jag förstår din fråga så undrar du nog snarare huruvida du kan skriva din kontantinsats som enskild egendom än pengar, varför jag redogör för det nedan. Kontantinsats som enskild egendom i äktenskapsförordNi kan rent principiellt skriva in i äktenskapsförordet att kontantinsatsen om XXX kr ska utgöra din enskilda egendom. Skulle det mot all förmodan bli en framtida tvist om detta så finns det dock vissa problem med denna lösning. Det kan nämligen uppstå ett samägande om din enskilda egendom (äganderätt och giftorätt är olika saker), och bedömer domstolen att så har skett under er relation så kommer din makes samägandeandel (hälften) att ingå i bodelningen som giftorättsgods (samägande regleras i samägandelagen).Skuldebrev istället för äktenskapsförord avseende kontantinsatsenFör att vara på den säkra sidan med kontantinsatsen skulle jag istället rekommendera att ni skriver ett skuldebrev på halva kontantinsatsen till förmån för dig, och skriver att fordran på det skuldebrevet ska vara enskild egendom för din make. Det är viktigt att ni skriver att fordran ska vara enskild egendom för din make för att gör ni inte det så kommer hen få avdrag för denna fordran i bodelningen (11 kap. 2 § ÄktB) och det blir inte rättvist om ni vill betala hälften var av kontantinsatsen.SammanfattningDu kan alltså skriva både vanliga konton och ISK-konton som enskild egendom i äktenskapsförordet genom att avskilja dem från andra pengar/aktier och vara tydlig med vilka konton det avser. Gällande kontantinsatsen finns inga familjerättsliga spörsmål med att skriva att den ska vara din enskilda i äktenskapsförordet – men däremot äganderättsliga. En bättre lösning i mina ögon är därför att ni skriver ett skuldebrev på halva kontantinsatsen och skriver detta skuldebrev som din makes enskilda egendom i äktenskapsförordet. Jag hoppas att jag gett dig svar på din fråga, och att jag lyckades göra spörsmålet med kontantinsatsen lättbegripligt! Har du några ytterligare funderingar så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Vad räknas som enskild egendom?

2018-03-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag undrar om ersättning för medicinsk invaliditet i form av engångsbelopp kan fråntas vid bodelning (skilsmässa )?
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som ska ingå i en bodelning vid skilsmässa hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. Makars egendomI ÄktB 7 kap 1§ anges att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Detta innebär att makarnas egendom som huvudregel är giftorättsgods och därmed ska ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. I en bodelning delas giftorättsgodset lika mellan makarna. I ÄktB 7 kap 2§ uppräknas egendom som räknas som enskild egendom. Det är bland annat egendom som en make fått genom gåva eller testamente med villkor att det ska utgöra enskild egendom. Ersättning för medicinsk invaliditet räknas inte upp i bestämmelsen och anses därför inte vara enskild egendom utan istället giftorättsgods. Detta innebär att ersättningen som utgångspunkt ska ingå i en bodelning och delas lika mellan makarna. Om någon av makarna inte vill att ersättningen ska ingå i bodelningen kan de tillsammans skriva ett äktenskapsförord där de tecknar vad som ska ingå i bodelningen (giftorättsgods) och vad som inte ska ingå i bodelningen (enskild egendom), ÄktB 7 kap 3§. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket. SammanfattningSammanfattningsvis kan jag konstatera att ersättning för medicinsk invaliditet i form av engångsbelopp som utgångspunkt är giftorättsgods, vilket innebär att det ska ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa och delas lika mellan makarna. Makarna kan dock skriva ett äktenskapsförord där de tillsammans kommer överens om att ersättningen ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Skulder i ett äktenskap

2018-03-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, om jag, som har skulder hos KF, gifter mig med en amerikansk man och flyttar till hans bostad i USA, blir han då på något sätt involverad i mina skulder?
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Nej, din blivande man blir inte ansvarig för dina skulder. Det är en grundläggande princip inom äktenskapsrätten att makar inte svarar för varandras skulder. 1 kap. 3 § äktenskapsbalkenHoppas du fått svar på din fråga och lycka till med nya äktenskapet. Med vänlig hälsning