Gäller ett gammalt äktenskapsförord?

2017-09-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Ett äktenskapsförord som tecknades för 20 år sedan gällde då en tomt med en liten sommarstuga. Idag har det byggts en lyxvilla på tomten. Gäller det tidigare äktenskapsförordet då det nya huset har ett betydligt större värde?
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Regler gällande äktenskapsförord hittar du i äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord har ingen direkt utgångstid och är gällande så länge det är registrerat hos Skatteverket, makarna är gifta och inget nytt äktenskapsförord har skrivits. Jag förutsätter i det här fallet att äktenskapsförordet är gällande. Om äktenskapsförordet täcker den nya lyxvillan beror på hur förordet är fattat, står det att äktenskapsförordet ska gälla för fastigheten så kommer det vara gällande oberoende av vad för slags hus som står på fastigheten. Står det däremot att det gäller för en sommarstuga som kommer det inte att innefatta den nya lyxvillan. Det är också givetvis alltid möjligt att teckna ett nytt äktenskapsförord som blir gällande över det äldre där ni väljer om lyxvillan ska finnas inskriven eller inte. Den nya äktenskapsförordet behöver då undertecknas och registreras hos skatteverket för att bli gällande. Sammanfattningsvis är äktenskapsförordet gällande men om det innefattar hela fastigheten eller endast sommarstugan beror på hur själva förordet är skrivet. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur blir det med ett arv efter föräldrarna till min man, är arvet min makes personliga?

2017-09-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Ang arv eller "pengatvätt".Hur blir det med ett arv efter föräldrar till min man då föräldrarna går bort? Alltså är arvet min makes personliga tills en ev bodelning av ngn anledning sker mellan oss två? Min man får saker av sina föräldrar, som fortfarande lever båda två, som ett förskott av arvet. Tex det senaste en Mc.Hur kan man se på detta?
Annelie Burström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor rörande makars ekonomiska förhållanden regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Varje make är ansvarig och bestämmer över sin egendom och sina skulder under äktenskapet. (1 kap. 3 § ÄktB) Det betyder att arvet är din makes personliga egendom tills en eventuell bodelning sker. Om en bodelning av någon anledning skulle komma att ske mellan er så är det ert giftorättsgods som ska ingå. (10 kap. 1 § ÄktB) Giftorättsgods är all er egendom förutom enskild egendom. (7 kap. 1 § ÄktB)Enskild egendom är: 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (7 kap. 2 § ÄktB)Om din mans föräldrar skrev i ett testamente att arvet skulle vara hans enskilda egendom så kan du alltså inte få del av det vid en eventuell bodelning. Du nämnde även i frågan att din man hade fått en mc av sina föräldrar. ÄktB 10 kap. 2 § innebär att rent personliga saker som bara används av en av makarna inte ska ingå i bodelningen. Personliga saker avser t.ex. glasögon, kläder och smycken som är nära förknippat med en person. En mc omfattas alltså inte av denna undantagsregel utan ska ingå i bodelningen. Även om endast din man använder mc:n så är den inte ”personlig” i lagens mening.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Egendom som trätt istället för enskild egendom

2017-09-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min man har ett gemensamt hus. Vi har ett gåvobrev, som vi skrev innan vi gifte oss, som säger att halva huset är min enskilda egendom.Om vi någon gång säljer huset och köper något annat boende tillsammans följer den enskilda egendomen med mig då? Måste det dokumenteras på något sätt? Min man har barn sedan ett tidigare äktenskap, vi har inte några gemensamma barn och jag har inte några egna barn.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor rörande makars ekonomiska förhållanden regleras i äktenskapsbalken, sen den lagen här.I 7 kap. 2 § finns en uppräkning på vad som utgör enskild egendom. När det gäller egendom som en make har fått i gåva finns det två krav som måste vara uppfyllda för att egendomen ska utgöra enskild egendom. 1. Det måste finnas en föreskrift om att egendomen ska vara enskild och 2. Maken måste ha fått gåvan av någon annan än den andra maken.En make kan alltså inte ge den andra maken egendom med förskrift om att den ska vara enskild med giltig verkan. För att egendom som en make fått av den andra maken ska vara enskild krävs det att makarna upprättar ett äktenskapsförord. För att din del av huset ska vara enskild egendom bör ni alltså upprätta ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av er båda och registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 §).När egendomen väl utgör enskild egendom kommer även egendom som träder istället för den enskilda egendomen också att vara enskild egendom (7 kap. 2 § punkt 6). För att halva huset ska räknas som din enskilda egendom måste du och din man som sagt upprätta ett äktenskapsförord där ni gör egendomen till enskild. Om ni säljer ert hus kommer din del av pengarna vara enskild egendom och då även din del i ett nytt boende som du köper för de pengarna. Det behöver inte dokumenteras på något sätt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur skriver jag ett äktenskapsförord?

2017-09-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag behöver hjälp med ett äktenskapsförord, på 80talet registrerade jag ett äktenskapsförord där jag avsa mig giftorätten efter min hustru, hade lite bolagsangaskemang nu är min hustru och överens att återta giftorätten och det behöver registreras det behöver jag hjälp med att utformaMVH
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver behöver ni nu ett nytt äktenskapsförord. Det krävs nämligen för att det gamla ska sluta gälla. (7 kap 3 § äktenskapsbalken, här)Vad bör äktenskapsförordet innehålla?Ett äktenskapsförord måste inte se ut på något särskilt sätt, men detta rekommenderar jag att ni har med:- Personuppgifter; era namn, personnummer och adress. - Överenskommelsen; i ert fall att det som tidigare var enskild egendom nu ska återgå till att bli giftorättsgods. - Eventuella bilagor över den egendom äktenskapsförordet gäller. - Era underskrifter och namnförtydliganden samt ort och datum.Tyvärr är det svårt för mig att ge dig mer hjälp än så vad gäller utformningen. Vill du diskutera innehållet mer i detalj med en jurist är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå. Hur registreras äktenskapsförordet?När äktenskapsförordet är skrivet ska det registreras. Det gör du genom att skicka in ert äktenskapsförord till Skatteverket. Sedan betalar du en ansökningsavgift om 275 kr. Ange vid betalningen namn, personnummer och att det handlar om ett äktenskapsförord. Skatteverkets adress och bankgiro hittar du här. Hoppas att svaret i alla fall kan ta dig en bit på vägen mot ett nytt äktenskapsförord! Med vänliga hälsningar,

Hur kan vi lappa ihop äktenskapet?

2017-09-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag och min fru skilda sedan några år men nu ångrar vi det och vill försöka lappa ihop äktenskapet. Hur kan vi göra det?
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom ni är skilda är äktenskapet upplöst och det ni kan göra för att lappa ihop äktenskapet är därmed att gifta er igen.Kontakta gärna oss igen om du har fler frågor.

Försäljning av bostad utan den andra makens samtycke vid sjukdom

2017-09-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej behövs det fullmakt mellan makar om den ene blir sjuk och om bostaden tex hus måste säljs?Tack för svar
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). I mitt svar utgår jag ifrån att det inte finns någon fullmakt.Huvudregeln att en make måste ha den andra makens samtycke för att sälja makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § punkt 1 ÄktB). Med makars gemensamma bostad avses makarnas gemensamma hem och att det huvudsakligen används för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Även egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, men som är giftorättsgods, krävs samtycke för (7 kap. 5 § punkt 3 ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Dock finns det undantag från när samtycke inte behövs och det är om maken inte kan lämna giltigt samtycke på grund av sjukdom eller av annan anledning, vilket innebär att maken inte har förmåga att förstå vad ett sådant samtycke avser (7 kap. 7 § ÄktB). Alltså kan den ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andra makens samtycke, om ett giltigt samtycke inte kan lämnas från maken på grund av att denne inte kan förstå vad ett sådant samtycke innebär. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Giltigheten av avtal om brudpeng i formella och informella äktenskap

2017-09-07 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min pojkvän är från Syrien och han är troende muslim. Vi bor i Sverige och har inga planer på att flytta härifrån. För ett tag sedan frågade han om jag ville gifta mig med honom, då det är en synd enligt islam att ingå ett förhållande som ogifta. Han säger att giftermålet endast kommer att vara av religiös betydelse mellan oss och Gud. Giftermålet kommer inte att registreras, varken hos Skatteverket eller i Syrien. Imamen, vigselförrättaren, kommer att upprätta ett äktenskapskontrakt i syfte att främst skydda hustrun ekonomiskt vid en eventuell skilsmässa i form av en brudpeng (enligt muslimsk sed) som vi själva bestämmer storleken på. Vidare kan vi avtala om precis vad vi vill under förutsättning att det inte strider mot Koranen. Kontraktet ska skrivas under av man och hustru och två personer ska bevittna vigseln. Min pojkvän menar att kontraktet inte har med några lagar och regler att göra, utan enbart religion. Har han rätt? Eller är det här äktenskapskontraktet juridiskt bindande här i Sverige och/eller i Syrien? Vad gäller om äktenskapet registreras i framtiden? Blir det juridiskt bindande då? Jag är orolig för att jag ska godkänna något som jag kommer att ångra i framtiden. Bör jag formulera ett äktenskapsförord till det här kontraktet, för att på så vis försäkra mig om att mina tillgångar förblir min enskilda egendom vid en eventuell skilsmässa?
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!Jag kommer börja med att beskriva äktenskapsinstitutet och sedan besvara dina frågor om avtalet om brudpeng. Formellt och informellt äktenskapNi är fria att ordna med en symbolisk vigsel så att er relation betraktas som ett äktenskap enligt religionen (s.k. informellt äktenskap). Ett informellt äktenskap är inte giltigt i Sverige. Ett formellt äktenskap som ingåtts i enlighet med reglerna i 4 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB) har till skillnad från informella äktenskap en civilrättslig giltighet. Detta innebär att äktenskapsbalkens regler om förmögenhetsförhållanden, upplösning av äktenskap med mera är tillämpliga.Avtalet om brudpengDet finns inga särskilda lagbestämmelser i svensk rätt som reglerar äktenskapskontrakt enligt muslimsk sed. Frågan om giltigheten av avtal om en sådan brudpeng (s.k. mahr) har dock klargjorts genom domstolarnas praxis. Man måste därför ha i åtanke att avtalets giltighet är en tolkningsfråga i det enskilda fallet. Frågan om avtalet kommer vara giltigt eller inte är beroende av om ni gifter er formellt. I det fall ni gifter er formellt blir andra regler tillämpliga på avtalet. Jag kommer därför besvara frågan på båda scenarion.Om ni ingår formellt äktenskapOm ni senare registrerar ert äktenskap kommer frågan om avtalets giltighet bedömas enligt äktenskapsbalkens regler. Avtalet om brudpeng skulle kunna anses som en utfästelse om en framtida gåva, vilket inte är tillåtet mellan makar. Snarare kommer ert avtal att bedömas som ett avtal om framtida bodelning. Ett sådant avtal är inte giltigt om det inte sker i samband med själva äktenskapsskillnaden. Om ni ingår ett formellt äktenskap och sedan skiljer er så är alltså avtalet om brudpeng inte giltigt. Istället måste ni skriva ett äktenskapsförord enligt reglerna i 7 kap. 3 § ÄktB i samband med att ni ingår det formella äktenskapet.Om ni inte ingår formellt äktenskapOm ni bor tillsammans och lever i ett parförhållande kan ni ses som sambor sambolagens mening. När sambor separerar är bodelningsreglerna enligt sambolagen aktuella. Sambor har en större frihet än makar att träffa avtal. Om ni skriver ett avtal om brudpeng och bodelning blir detta giltigt och juridiskt bindande.Sammanfattningsvis så kommer avtalet vara giltigt så länge ni inte ingår ett formellt äktenskap. Om ni gifter er kommer avtalet inte att betraktas som juridiskt bindande. För att försäkra dig om hur tillgångarna delas vid en eventuell äktenskapsskillnad bör ni skriva ett äktenskapsförord.För utförligare information tipsar jag om Högsta domstolens avgörande NJA 2017 s. 168. Om något är oklart eller om du har någon ytterligare fråga kan du skriva i kommentarsfältet.Med vänliga hälsningar

Är ett äktenskapsförord som inte har registrerats hos Skatteverket giltigt?

2017-09-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Om min far och min styvmor skrev ett äktenskapsförord 1979 då dom gifte sig där hennes mor och min ingifta farbror är vittnen Och det inte är regristrerat hos Skatteverket , gäller det då ?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i äktenskapsbalken, du hittar den här. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs bland annat att det har registrerats hos Skatteverket. Innan det har skett har äktenskapsförordet ingen verkan vid en bodelning. Äktenskapsförordet mellan din far och styvmor gäller alltså inte för tillfället. (7 kap 3 § äktenskapsbalken)För att det ska börja gälla krävs att de skickar in det till Skatteverket innan den s.k kritiska tidpunkten, antingen den dag då makarna begär skilsmässa eller den dag då någon av dem går bort. (9 kap 2 § äktenskapsbalken)Tidigare fanns ett krav på att äktenskapsförordet ska vara bevittnat. Detta har dock tagits bort nu. (se prop 1986/87:1 Äktenskapsbalk, s.129)För att det ska börja gälla krävs att de skickar in det till Skatteverket innan den s.k kritiska tidpunkten, antingen den dag då makarna begär skilsmässa eller den dag då någon av dem går bort. (9 kap 2 § äktenskapsbalken)Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma i kommentarsfältet här nedan! Skulle din far och styvmor vilja upprätta ett nytt äktenskapsförord får de väldigt gärna höra av sig till Lawline Juristbyrå för hjälp med detta. Med vänliga hälsningar,