Bodelning bostadsrätt, skillnad sambo och makar

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Om människor är sambo eller gifta och en av de har köpt en bostadsrätt innan de blev sambo eller gifta då hur går det med bostaden ( hur ska den delas) om de bestämmer sig att skiljas eller sluta vara sambo? Tack på förhand.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag börjar med att förklara hur det ligger till när personerna är sambos.Till en början tycker jag att det är värt att poängtera att en bodelning gällande sambos sker på begäran av en part, det sker alltså inte en bodelning automatiskt om sambos väljer att separera, se 8 § sambolagen. Om två personer är sambos och den ena sambon köpte en bostadsrätt utan avsikt att bo där med sin sambo, är inte bostadsrätten samboegendom. Samboegendom är egendom som har förvärvats för gemensam användning, se 3 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Huvudregeln är alltså att bostadsrätten inte ingår i bodelningen. Det finns dock undantag. Om det bedöms att den ena sambon som inte äger bostadsrätten bättre behöver bostaden kan den personen överta bostaden, 22 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P22S1). Det här gäller om personerna har barn tillsammans eller om det föreligger synnerliga skäl. Tar den ena sambon över bostaden ska den sambon ersätta den andra sambon för bostadens värde.Vidare ska jag förklara hur bostaden delas när personerna är gifta.När två personer ingår äktenskap blir all den egendom som personerna äger enligt huvudregeln giftorättsgods, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7). Bostadsrätten är alltså giftorättsgods och ingår då i bodelningen, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K10). I bodelningen räknas det sammanlagda giftorättsgodset ihop, skulder dras av och sedan delas kvarstående giftorättsgods på hälften. Det här går att läsa i 11 kap. äktenskapsbalken.Personen som äger bostadsrätten kan om den inte vill att bostaden ska ingå i bodelning avtala att bostadsrätten ska vara enskild egendom, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Bostadsrätten ingår då inte i bodelningen och den andra maken får inte någon del av bostadsrätten vid äktenskapsskillnad.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Med vänlig hälsning, 

kostnad för bodelningsförrättare

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Om ena parten i ett samboförhållande begär bodelningsförrättare av tingsrätt vid separation, betalar hon då själv denna kostnad eller måste f.d sambon även betala
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Ni båda är, trots att endast ena parten begär bodelning, i slutändan solidariskt ansvariga för kostnaderna som detta medför.Med vänlig hälsning,

Likadelning av samboegendom

2014-08-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej har en fråga! Jag och mitt ex köpte en bostad för gemensamt boende, hon stod för hela handpenningen men vi skrev inget samboavtal eller skuldebrev.Så min fråga är har jag rätt till halva försäljningsvärdet eftersom jag har ståt för mycket annat?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för din fråga!Definitionen av sambor ges i sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) 1 § - två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Detta är alltså förutsättningarna för att i lagens mening betraktas som sambos.Vidare framgår av sambolagen 3 § att s.k. samboegendom utgörs av bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Vid separation ska bodelning göras om någon av er begär det, sambolagen 8 §. Det som sker då är att samboegendomens värde delas lika under förutsättning att man inte har avtalat något annat (jmf sambolagen 9 §).Eftersom ni inte har skrivit något sådant avtal ska alltså värdet på bostaden delas lika vid bodelning, oavsett att din sambo stått för handpenningen. Detta gäller också som nämnts bohag som har förvärvats för gemensam användning.Vänliga hälsningar

Behovsprövning då tvist uppstått om rätt till gemensam bostad vid skilsmässa

2014-08-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Hur avgörs ett tvistemål vid en skilsmässa om båda makarna vill bo kvar i bostaden? Mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Som jag tolkar din fråga rör tvisten vem som ska få bostaden på sin lott vid bodelningen. För att avgöra denna fråga får man titta i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken. https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1.Där anges att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. För att avgöra er tvist måste det därför avgöras vem av er som har störst behov av bostaden. Detta görs genom en helhetsbedömning.Först och främst får den omständigheten att makarna haft gemensamma barn betydelse. Om någon av er får enskild vårdnad eller om barnet ska bo hos den ena maken större delen av tiden brukar detta vara avgörande för vem som får bostaden. Andra faktorer som kan spela roll om det inte finns några gemensamma barn är t.ex. makarnas ålder, eventuella handikapp/sjukdomar, hur långt det är till arbetsplatser, möjlighet till att skaffa nytt boende etc.Det är med andra ord en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter, utan mer information om hur just er situation ser ut kan jag inte ge ett uförligare svar! Återkom gärna om du undrar över något mer.Vänligen,

Omfattas skadestånd från annan stat i bodelningen?

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag är politisk flykting från Argentina. Jag undrar om större skadestånd ingår i giftorätten? Jag frågar med anledning av att det pågår en rättsprocess mot argentinska staten om skadestånd till politiska flyktingar. Jag flyttade till Sverige som politisk flykting 1979 och är en av dem som har rätt till skadestånd. Min fråga är: Om jag får skadestånd ingår detta i giftorätten eller ej?
Jennifer Rönnerhed |Hej!I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods 10 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230. 10 kap. 2a § anger när egendom kan undantas från en bodelning. Skadestånd är ersättning av personligt slag och är egendom som kan undantas från bodelningen. För att omfattas av t.ex. kränkning i 2a § hänvisas enbart till andra svenska lagar som t.ex. diskrimineringslagen. Skadestånd är alltså egendom som får undantas från giftorättsgods. Ditt skadestånd kommer att betalas ut av den argentinska staten. Reglerna i ÄktB är utformade efter svensk regler och omfattas av svenska skadestånd. Huruvida de även ska avse andra staters skadestånd utanför Europa är svårt att svara på. Möjligen hade det inom Europa setts som en "brottsskadeersättning" beroende på om det du har blivit utsatt för var ett brott. Men eftersom det handlar om Sydamerika finns troligen inget sådant. Större skadestånd behöver alltså inte ingå i giftorättsgods. Paragrafen som undantar detta syftar inte på utländska skadestånd utan avser endast svenska skadestånd. Utifrån en lagtolkning är det tänk att användas på svenska skadestånd. Detta behöver inte betyda att utländska skadestånd är undantaget för 2a § men det kan vara fallet. Innehållet i paragrafen var en del av att se till så att våld mellan makar skulle tillhöra den maken som lidit skada. Eftersom tanken med paragrafen är att den ska användas på svenska skadestånd kommer det argentinska troligen att omfattas av giforättsgodset och därmed inte vara undantaget, men jag kan inte säga detta helt säkert. Då jag inte ge ett säkert svar på din fråga rekommenderar jag att du vänder dig till Familjens Jurist.  

Fråga huruvida en bostadsrätt utgör giftorättsgods

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min fru står ensam som ägare av vår bostadsrätt. I fall vi ska bestämma skilja oss hur går det med vår lägenhet. Ska den delas i lika delar mellan oss eller det är bara hon som får hela lägenhet? Och vi har inte nåt bodelningsavtal eller äktenskapsförord. Tack på förhand.
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 9:1 Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230 Mellan makar finns två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Vad som är giftorättsgods och enskild egendom får stor betydelse när makars egendom ska fördelas vid bodelning. I bodelningen skall nämligen makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 Äktenskapsbalken. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7:1 Äktenskapsbalken. Vad som är enskild egendom går att utläsa i 7:2 Äktenskapsbalken. Enskild egendom är bland annat egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda. Huruvida bostadsrätten ingår i en eventuell framtida bodelning avgörs om bostadsrätten anses vara enskild egendom enligt förutsättningarna i 7:2 Äktenskapsbalken. I annat fall är egendomen giftorättsgods och kommer ingå i bodelningen.

Fråga om enskild egendom och kostnader som den ena maken uppburit

2014-08-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Om en bostadsrätt är registrerad som enskild egendom via ett äktenskapsförord så är det givet att den inte ska ingå i en bodelning. Hur fungerar det om den andre partnern hjälpt till att betala hyra under alla år?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om det är så att bostadsrätten är enskild egendom genom ett äktenskapsförord så är bostadsrätten inte giftorättsgods, se 7:1 och 7:2 p. 1 Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230 Det spelar ingen roll om den ena maken betalat hyra då regleringen inte tar hänsyn till sådana omständigheter. Enligt 12:3 ÄktB, är dock jämkning i en kommande rättstvist möjligt om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt. För att avgöra om ett villkor är oskäligt görs en helhetsbedömning till exempel om avtalet leder till en påtaglig snedfördelning av makarnas egendom. Det framgår inte av frågan huruvida du fortfarande är gift men ett äktenskapsförord kan ändras under pågående äktenskap.

Överföring av egendom (hus) mellan makar

2014-08-05 i Bodelning
FRÅGA |hej, min far är 63 år och har nyss skrivit över sitt hus på sin nya fru för att hon inte ska stå på backen den dag han dör. Han påstår att det är hans skyldighet mot henne. varken jag eller min syster har någon bra relation med den nya fru. kan jag och min syster göra något? Finns det något alternativ ? tex upprätta avtal att hon har rätt att bo kvar tills hon dör eller liknande?tack /k
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga så är din far omgift, eftersom du skriver ”nya frun” och har fört över huset till sin fru antingen genom ett köp, gåva eller bodelning under pågående äktenskap genom ett äktenskapsförord. Detta är inte en skyldighet men något som er far har full rätt att göra och inget som du och din syster kan göra något åt.  Om er far skulle gå bort före frun så ärver makar varandra enligt 3:1 Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637. Ett undantag från detta är dock arvlåtarens särkullbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt. (Det finns möjlighet att avstå från sin rätt att direkt få ut sitt arv efter en avliden förälder till förmån för sin styvförälder enligt, 3:9 ÄB. Men det låter inte som det blir aktuellt i ärat fall.) När er far går bort kommer en bodelning ske mellan honom och hans fru där hälften av deras sammanlagda egendom (förutom enskild egendom) blir fruns egendom och hälften av egendomen tillfaller faderns bröstarvingar. Eran fars fru har inte någon rätt i denna ”halva” eftersom hon och er far inte har några gemensamma barn. Den efterlevande makan skyddas dock alltid av den så kallade basbeloppsregeln som innebär att den efterlevande maken har en rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken (så långt kvarlåtenskapen räcker) alltid få ut egendom till så stort värde att den, tillsammans med egendomen som den efterlevande fick vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom, motsvarar 4 gånger det gällande basbeloppet (3:1 st. 2 ÄB)