Surrogation - enskild egendom

2015-05-18 i Bodelning
FRÅGA |Min ex man fick en lägenhet i förtida arv, enskild egendom. Han sålde lägenheten och satte in pengar i vårt gemensamma boende. Efter fem år sålde vi denna fastighet och köpte ett nytt hus för vinsten. Efter ytterligare nio år går vi nu skilda vägar och säljer vårt hus. Han menar nu att han ska ha ut motsvarande sin tidigare enskilda egendom. Stämmer detta?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Jag utgår i mitt svar från att lägenheten din före detta man fick i förtida arv var enskild egendom i enlighet med äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 2 § punkt 3 eller 4, se här.Om inget annat har skrivits om vad som ska ske med den egendom som träder i stället för lägenheten om den säljs när din före detta man fått lägenheten i arv så gäller i detta fall ÄktB 7 kap. 2 § punkt 6, se här. Denna regel säger att vad som har trätt i stället för enskild egendom (dvs det så kallade surrogatet) också ska vara den makens enskilda egendom. Man måste dock kunna se ett samband mellan den enskilda egendomen och surrogatet, dvs den egendom som trätt i den enskilda egendomens ställe. Ett sådant samband kan finnas även om det har gått lång tid mellan det att den enskilda egendomen såldes och ersattes av den nya egendomen. Vad som krävs i ditt fall är alltså främst att man måste kunna konstatera att egendomen har trätt i stället för annan så att man kan säga att den också blir enskild. Oftast brukar dessa bedömningar göras ganska liberalt, så att man i många fall ser egendomen som trätt i stället som enskild så länge man också kan hitta ett samband mellan dessa. Det är alltså svårt att säga helt klart vad som kommer gälla i ditt fall, om din före detta man har rätt att få ut sin tidigare enskilda egendom (lägenheten) som just enskild nu vid er äktenskapsskillnad.Om du behöver ytterligare råd rekommenderar jag dig därför att ta kontakt med en jurist som är specialiserad på familjerätt. Förslagsvis genom att använda vår knapp "boka" här uppe till höger.Hoppas detta svar var till någon hjälp!Med vänliga hälsningar

Gällande regler för bodelning vid avbrutet skilsmässoförfarande

2015-05-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man lämnade in skilsmässa och gjorde en bouppteckning. Hus och lån skrevs om till honom. Vi valde att inte genomföra skilsmässan utan flyttade ihop igen. Nu undrar jag vad jag har för rätt till huset vid en ev skilsmässa. Maken hävdar att jag äger halva huset men kan det verkligen vara så? Jag anser att alla papper ska skrivas om och att vi delar hus och lån som vi gjorde tidigare. Maken menar att det inte behövs. Finns det några hakar här?
Viktor Serbán |Hej Carina,Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp! För att göra mitt svar så enkelt som möjligt tänkte jag strukturera upp det i olika avsnitt så du kan få en bra överblick över vilket område och frågeställning jag diskuterar. Utgångspunkt och frågeställningFör att kunna ge utförligt svar måste jag tolka din fråga och även en del kring omständigheterna utefter det du skrivit till oss. Om jag har förstått det rätt så har du och din make initialt lämnat in en skilsmässoansökan utan att denne verkställts (vunnit laga kraft). Under denna process har ni tillsammans gjort en bouppteckning, alltså inte genomfört en bodelning. I denna ”bouppteckning” har ni valt att skriva över hus och lån till honom enligt överenskommelse. Då ni valde att inte fullfölja skilsmässan tolkar jag dina frågor enligt följande: - Gäller fortfarande bouppteckningen vid en eventuell skilsmässa? - Hur skulle bodelning se ut vid en ev. skilsmässa? - Finns det något särskilt jag behöver tänka på (hakar)? Det är alltså detta jag kommer använda mig av som utgångspunkt när jag nu analyserar ditt ärende. Först vill jag dock förtydliga vissa juridiska begrepp så att vi undviker missförstånd. FörtydligandeBouppteckningBouppteckning är en del av processen i att genomföra en bodelning mellan makarna. Syftet med bouppteckningen är det ska framgå vilka tillgångar som respektive make äger samt värdet av dessa. Här ska även framgå vad som är enskild egendom och vem av makarna som äger denna. Det ska även framgå hur skuldsättningen ser ut för respektive make samt hur skuldsättningen är kopplad till respektive makes egendom. Det finns ingen ovillkorlig skyldighet att upprätta en bouppteckning, det är alltså en frivillig handling. Ofta gör makarna detta istället för själva bodelningen.Bodelning Bodelning är processen som verkställer hur makarnas egendom fördelas som görs när äktenskapet är upplöst, d.v.s. när en dom har vunnit laga kraft. Det finns dock inget som hindrar makarna från att bodela medan skilsmässomålet pågår. Den bodelning som sker då är än bodelning under äktenskap och en bodelning i anledning av skilsmässa. Fullföljs skilsmässan gäller bodelningen som en skilsmässo-bodelning. Om de däremot ångrar sig och fortsätter vara gifta gäller bodelning som under äktenskapet. Det innebär att var och en äger det den fick i bodelning och att denna egendom utgör giftorättsgods. FöravtalOm makarna redan innan ansökan om äktenskapsskillnad skickas in är överens om hur de ska dela upp sina tillgångar kan de träffa ett s.k. föravtal. Ett sådan avtal regleras av 9 kap. 13 § äktenskapsbalk (1987:230) och kräver att det görs skriftligt samt undertecknas av vardera make. För att vara giltigt kräver det alltså att båda makarna är överens om att avtalet är den slutgiltiga bodelningen. Ett föravtal bör vara slutet ”inför en omedelbart förstående äktenskapsskillnad”, alltså i direkt anslutning till skilsmässa. Således gäller inte ett sådant avtal om parterna väljer att fortsatt vara gifta för att, vid ett senare tillfälle, ansöka om skilsmässa. Slutligen ska tilläggas att ett sådant avtal måste träffas innan ansökan om skilsmässa lämnas in (framgår av NJA 1997 s. 201), annars räknas det som ett bodelningsavtal. Bodelningsavtal Denna typ av avtal behöver inte registreras för att vara giltig, det räcker med att makarna undertecknar avtalet. Dock för bodelningsavtal som görs under äktenskapet, alltså inte i samband med skilsmässa behövs registreras hos Skatteverket för att var giltigt. Därefter gäller avtalet direkt och dess innehåll gäller till dess att makarna kommer överens om annat. Således är båda parter bundna till det avtal som upprättats.BedömningDet är svårt att bedöma ditt fall då jag inte är säker på vilken form av överenskommelse eller handlingar som gjorts under eran skilsmässoprocess. Därför har jag valt att kortfattat beskriva rättsläget enligt den utgångspunkt jag nämnde i början. I en bouppteckning går det inte att överlåta hus och lån då syftet med denna är enbart att göra en förteckning över era tillgångar respektive skulder som makar. Därför låter det troligt att ni gjort ett bodelningsavtal alternativt ett föravtal (om detta gjordes innan ni ansökte om skilsmässa). Om ni träffat ett bodelningsavtal gäller alltså detta tillsvidare om ni inte träffar ett nytt avtal som reglerar villkoren vid en bodelning. Ett giltigt bodelningsavtal innebär att detta kommer aktualiseras vid en framtida skilsmässa och därmed fördelas tillgångarna enligt er överenskommelse. Allt annat regleras enligt den sedvanliga bodelningsprocessen, dvs. ert giftorättsgods slås ihop, skulder dras av, för att sedan delas lika mellan makarna. Av din fråga framgår inte hur er överenskommelse ser ut, t.ex. om din man ska ha huset som enskild egendom. I sådant fall blir det en större skillnad vid bodelningen då denna inte räknas in och således försvinner en del av tillgångarna från ekvationen. SlutsatsEnligt utgångspunkten blir mina svar följande: - Om ni enbart gjort en bouppteckning så är denna inte bindande på något sätt. Som jag nämnt så är syftet med denna enbart att göra en förteckning över tillgånger gentemot skulder som används som mall vid en aktuell bodelning (som genomförs). Har du däremot gjort undertecknat ett bodelningsavtal gäller detta tillsvidare. - Vid en skilsmässa kommer allt vardera makes giftorättsgods (minus skulder) att slås samman och fördelas lika mellan parterna. Huset kan, beroende på om det finns avtal eller ej, alltså vara eller inte vara del av denna beräkning. - Om ni som makar är oense om hur läget ser ut skulle jag råda er till att träffa ett nytt avtal, ett bodelningsavtal där ni båda tydligt reglerar hur ni vill att en ev. framtida bodelning ska se ut. Det är alltid bättre att vara för tydlig än att riskera missförstånd. Vill ni ha hjälp med detta avtal skulle jag råda er att använda våra tjänster här: bodelningsavtalHoppas du fått hjälp i ärendet och att du vid fortsatt behov av rådgivning kontakar oss igen! Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att gåva ska räknas som enskild egendom vid bodelning?

2015-05-02 i Bodelning
FRÅGA |HejBodelning pga skilsmässa på gång och då finns några frågor. Efter några år som gifta köpte vi en fastighet. Till detta ville mina föräldrar hjälpa mig med ca 20% av köpesumman. Det var tänkt som en gåva till mig om jag skrev ett äktenskapsförord vilket jag inte ville. Vi enades då om att det var ett lån. Vilket krav på dokumentation finns. Kan jag hävda enskild egendom då detta var tänkt som enskild egendom?Mina föräldrar har även under många år pensionssparat åt mig. Det är enkelt att se att alla transaktioner till detta konto kommer från deras konto. Det är mao en gåva till mig. Skall detta ingå i bodelningen?Tacksam för hjälp då det visat sig att hon är ute efter att få så mycket pengar som möjligt :-( oavsett om hon har rätt till dessa.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt Äktenskapsbalken 7 kap 1 § så är all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods, och i 7 kap 2 § räknas upp vad som utgör enskild egendom. När det gäller gåva så krävs för att den ska räknas som enskild egendom att givaren angett som villkor att gåvan ska vara enskild egendom (p. 2). Det ska då framgå av gåvobrevet/handlingen som ligger till grund för gåvan. Så pengarna nu enades om var ett lån när du inte accepterade villkoret att skriva äktenskapsförord är inte enskild egendom. Däremot så om det är ett lån så har du en skuld till dina föräldrar på beloppet, och i samband med bodelningen så när era andelar i boet beräknas så ska först den sk skuldtäckningen ske enligt ÄktB 10 kap 3 §. Den innebär att värdet på vardera makens egendom minskas med de skulder den maken har. Det överskott som blir kvar för vardera make läggs ihop, och delas sedan i hälften och vardera maken tar varsin hälft. Så din del av giftorättsgodset kommer att minskas med skulden, innan det läggs ihop för hälftendelning med din fru. Vad gäller det pensionssparande dina föräldrar har bekostat så själva insättandet av pengarna är en gåva och då den inte är villkorad så är den inte enskild egendom. Det framgår inte om dina föräldrar satt in pengar på ett vanligt bankkonto åt dig, eller på ett pensionssparskonto?Enligt ÄktB 10 kap 3 § stycke 3 så kan en rätt till pension på grund av pensionssparavtal enligt lagen om individuellt pensionssparande helt eller delvis undantas från bodelningen. Det kan ske om det med hänsyn till makarna ekonomiska situation och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick i bodelningen. Samma sak gäller för pensionsförsäkring om det utbetalade beloppet sen ska beskattas som inkomst och det gäller ålders- eller sjukpension. Om de enbart satt in pengar på ett vanligt bankkonto men avsett det för din pension, då är pengarna att se som giftorättsgods.Men enskild egendom är inte pengarna från de situationer du beskriver, då skulle dina föräldrar ha behövt ange det som villkor i gåvobrevet. Det har som jag förstår av frågan inte skett för pensionen, och vad gäller lånet så var det ju där uttalat att det inte var en gåva då du inte var tillfreds med villkoret för gåvan (som utefter vad jag begriper det hade gjort den till enskild egendom). Man kan tyvärr inte ändra sig i efterhand och då bestämma att det ändå ska vara enskild egendom. Däremot får du skuldtäckning för lånet till dina föräldrar, och vad gäller pensionen så beror det på i vilken form det pensionssparat men ev kommer inte hela pensionssparandet ingå i bodelningen.Vänligen,

Bodelning av fastighet vid skilsmässa

2015-05-02 i Bodelning
FRÅGA |HejMina föräldrar genomgår en för min mamma på alla sätt slitsam skilsmässa. Min pappa har missbrukat sin situation och frihet som ekonomiskt ansvarig i familjen och kan nu komma undan med stora hål och frågetecken utan att ha gjort något "olagligt". Mammas enda ekonomiska fördel är att kontantinsatsen till den gemensamma villan en gång betalades av mamma med pengar från arv efter bortgången förälder. Resterande del av kontantinsatsen betalade mina föräldrar tillsammans. Arvet bör väl ändå ses som enskild egendom och ska om jag förstår det rätt inte räknas in i kommande bodelning, eller? Hon har fått höra att hon ju i alla fall äger större delen av huset, men har inte fått något ordentlig bekräftelse på detta. Eftersom hennes del av insatsen till fastigheten var 50% + 25%, vill jag hävda att hon har rätt till 75% av intäkten när den säljs. Vad är det som gäller?Tack för hjälpen.
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om makars egendom finns i kapitel 7 Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄB). Ett arv utgör enskild egendom i den mån arvlåtaren i testamente uttryckt att arvet ska vara mottagarens enskilda, 7:2 p. 4 ÄB. Har sådan vilja inte uttryckts utgör arvet istället giftorättsgods och delas lika mellan makarna vid bodelning. En annan fördelning än hälftendelning sker om makarna skrivit äktenskapsförord, men enligt din beskrivning verkar så ej vara fallet. Om arvlåtaren inte villkorat arvet och finns inget äktenskapsförord ska alltså vinsten vid försäljningen delas lika mellan makarna. Vänligen,

Testamente

2015-05-15 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift, vi har ett gemensamt barn och min man ett barn sedan tidigare. Hur ska vi göra så att jag kan bo kvar i vår bostad om min man dör före mig. Jag har inte råd att lösa ut hans barn, inte ens med bara laglotten. Hur göra för att skjuta upp barnets uttag av arv till dess jag dör.Med vänlig hälsning,
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Vid din mans bortgång har du rätt att välja att göra en bodelning , se Äktenskapsbalken (ÄktB 12:2). Bodelning innebär en likadelning av ert giftorättsgods (det vill säga, sådan egendom som inte genom arv/gåva/äktenskapsförord m.m har överlämnats med förbehåll att det ska vara makens enskilda). Genom bestämmelsen i 11:8 ÄktB får make som är i störst behov av bostaden, avräkna denna på sin bodelningslott. Det här är ett tänkbart sätt att gå tillväga för att se till att du får bostaden.När din man dör, ärver du honom med fri förfogande rätt, se Ärvdabalken (ÄB) 3:1 https://lagen.nu/1958:637.Det innebär att du får all kvarlåtenskap och kan göra vad du vill med den förutom att testamentera bort den. Särkullebarnet (det barn som din man har sedan tidigare) har dock rätt att få ut sin arvslott direkt efter din mans bortgång.För att se till att du får bostaden kan din man även upprätta ett testamente. Särkullebarnet har dock alltid rätt till hälften av vad denne ursprungligen skulle ärva (laglott). Om testamente upprättats kommer bostaden tillfalla dig och ur resten av kvarlåtenskapen tillgodoses förhoppningsvis särkullebarnets laglott. Särkullebarnet kan avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make och har då rätt till efterarv efter efterlevande makes bortgång , se 3:9 ÄB.Vill du få mer ingående hjälp om hur du eventuellt skulle kan finansiera särkullebarnets laglott (ifall kvarlåtenskapen inte räcker till den) rekommenderar jag dig att till hjälp av familjens jurist, här.Vänligen

Skriva testamente

2015-05-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag och min make står inför att skriva ett testamente, och det är lite komplicerat pga hans barn har sedan flera år tagit avstånd ifrån honom, och han vill inte att de skall ärva honom, eller så lite som möjligt. Jag har en dotter, men vi har inga gemensamma barn. Alla barnen är vuxna. Vad vi har förstått så ärver särkullsbarnen och har rätt att ta ut sitt arv direkt, och vi tänkte skriva testamente så att de bara får sin laglott, men då uppstår frågorna : När någon av oss går bort, har då särkullsbarnen rätt att ta sin laglott direkt ur boet i form av 25% av bohaget, dvs lösöre som möbler/tavlor mm ? Och bilen ? Jag har ett företag, och vi har inget äktenskapsförord, ingår företaget i arvet om han skulle falla bort före mig ? Hur fungerar det med fonder/aktier mm som vi i dagens läge tycker vi äger gemensamt fast de är lite olika fördelade mellan oss, räknas de som gemensamt om någon av oss faller bort, eller räknas de som hans och mitt då ? Och hur fungerar det vid kontobehållningar, räknas de som gemensamma eller hans och mitt ? VI har tänkt köpa en utlands/semesterbostad längre fram, kan man skriva in detta i testamentet som "orubbat bo" dvs att den som blir kvar får ha kvar den till vi båda är borta, ELLER kan man skriva ett äktenskapförord där den "tillhör" mig även om vi står som ägare båda två på den ? Tacksam för svar för att kunna fundera vidare hur vi skall kunna upprätta ett testamente genom Er.Vänliga hälsningarÅsa Nicola
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Jag uppfattar din fråga som att ni är gifta och har utformat mitt svar utifrån det.När en av er i framtiden avlider så kommer bodelning ske. Då räknas er gemensamma egendom (giftorättsgodset, äktenskapsbalken 10 kapitlet 1 §) samman genom bodelning (äktenskapsbalken 9 kapitlet 1 §). Giftorättsgods är det som inte av någon anledning är enskild egendom (äktenskapsbalken 7 kapitlet 1 § och 7 kapitlet 2 §). Sedan delas den summan på hälften (äktenskapsbalken 11 kapitlet 3 §). Som exempel kan vi anta att du (efter att eventuella skulderna har dragits av enligt äktenskapsbalken 11 kapitlet 2 §) innehar 150 000 kr i giftorättsgods och din man (efter att eventuella skulder har dragits av) innehar 50 000 kr. Tillsammans blir det 200 000 kr. Dessa 200 000 kommer att delas på hälften. 100 000 kr är alltså din mans del och 100 000 kr är din del. Om din man avlider så kommer alltså hans dödbo att vara 100 000 kr. Hans barn kommer att kunna begära ut sin laglott på 50 %. De kommer att få 50 000 kr och resten får du (förutsatt att ni skrivit testamente där ni testementerar till varandra). Särkullbarnen har alltså rätt att få ut sin laglott direkt ur dödsboet vilket framgår av 3 kapitlet 1 § ärvdabalken. Ditt företag kommer genom bodelningen att påverka din andel i ert gemensamma bo eftersom att det är giftorättsgods. Här kan du istället i äktenskapsförord föreskriva att det ska vara enskild egendom, äktenskapsbalken 7 kapitlet 2 § 1 stycket 1 punkten samt 7 kapitlet 3 §. Det innebär att din del inte ökas på grund av att du äger företaget. Samma gäller för semesterbostaden, den behöver skrivas som din enskilda egendom för att inte påverka arvet till din mans barn. Kontobehållningarna är även dessa giftorättsgods (äktenskapsbalken 7 kapitlet 1 §) och kommer att ha inverkan på arvet efter er. Som du förstår kommer uppdelningen att bli helt avhängig av hur era tillgångar ser ut. Därför är det svårt att säga hur fördelningen av bilar, semesterhus, kontobehållningar, möbler etc. kommer att bli. För att upprätta testamentet så rekommenderar jag därför att ni vänder er till någon som är van vid att upprätta dem, annars är det lätt hänt att testamentet får oönskade följder. Här finns Lawlines tjänst för testamenten. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Sambons möjlighet till tvångsförsäljning av gemensam bostad

2015-05-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Min son och hans f.d. sambo äger tillsammans en villa och båda står för lånen. Min son vill bo kvar i villan och betala hela kostnaden själv.Sambon vill sälja för att komma ur sitt låneåtagandeP.g.a en mindre skatteskuld vägrar banken att skriva över hela låneskulden på sonen. Kan sambon begära tvångsförsäljning av fastigheten? Det finns två minderåriga barn med delad vårdnad.
Felicia Idbrant |Hej!Inledningsvis kan nämnas att bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom, se sambolagen 3 §. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, se sambolagen 8 §. Vid bodelning ska en andelsberäkning göras och efter det ska egendomen fördelas på lotter, se sambolagen 12 och 16 §§. Din son verkar vilja ha villan på sin lott och det verkar inte som hans ex-sambo är av intresse att få behålla villan. Om din son genom att få villan på sin lott skulle ha mer egendom än vad han har rätt till enligt andelsberäkningen kan han antingen ge egendom eller betala motsvarande belopp i pengar till ex-sambon så att det blir jämnt. Om det inte finns egendom som motsvarar värdet eller det inte finns möjlighet att betala motsvarande belopp i pengar skulle ex-sambon istället kunna begära tvångsförsäljning. När det gäller möjlighet för sambon att tvinga fram en försäljning regleras detta i samägnaderättslagen. Enligt 6 § kan en delägare ansöka hos tingsrätten om att det ska bevilja en tvångsförsäljning av fastigheten även om den andra sambon motsätter sig detta. Förutsättning för din sons ex-sambo att göra detta är således att hon är samägare till fastigheten. Din son har då rätt att köpa hennes andel men som du nämner har han svårt att ta över låneskulden vilket tyvärr kan göra det problematiskt för honom här.Med vänliga hälsningar

Kompensera tidigare husköp genom förordnande om enskild egendom

2015-05-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej lawline! I juni gifter jag mig med min sambo. Vi äger sen i juni förra året ett hus 50/50. Till saken hör det att vi båda har särkullsbarn, två var och att nu vill mina svärföräldrar att ett äktenskapsförord upprättas innan giftermålet.Min blivande make ägde detta huset med sin exfru som han idag är, efter många turer med advokater, skild från och därifrån köpte jag in mig i huset till 50%När huset köptes för ca 11 år sedan, satte min sambo in ca 300000kr från en vinst som han fick vid försäljning av annan bostad. Det råder lite tvivel om detr skriver något kring detta. Idag vid ett äktenskapsförord vill föräldrar att vi skriver ett äktenskapsförord där halva huset blir hans enskilda egendom för att säkra dessa 300000kr han en gång betalade på huset. För mig låter det orimligt! Jag kan tänka mig att skriva en parentes kring dessa 300000kr vid eventuell skiljsmässa eller bortgång men e att skriva halva huset som enskild egendom till honom låter orimligt.Vad har Ni att säga? Är detta möjligt och vad ger det för konsekvenser för mig vid ett eventuellt dödsfall/ skiljsmässa?! Tacksam för svar! Mvh Ellen
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Verkningarna av att något skall vara enskild egendom är att den inte ingår i bodelningen (se främst 7 och 10 kap. Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230). Detta innebär i praktiken att den enskilda egendomen inte räknas med när man lägger ihop varje makes tillgångar och skulder och delar på egendomsvärdet. Eftersom bodelning sker både vid dödsfall och äktenskapsskillnad är det naturligtvis en viktig faktor. I ert fall skulle det exempelvis innebära att du om din make dog inte hade någon rätt över huvud taget till de 50 % av huset han äger, utan att det värdet skulle gå till hans särkullbarn. Å andra sidan skulle däremot din halva av huset räknas in i bodelningen. Om huset är värt mycket mer än 600 000 kr kan det naturligtvis bli orättvist, särskilt om du har köpt in dig för det faktiska värdet.Vid bodelning och liknande (vare sig det sker vid skilsmässa eller på grund av dödsfall) är det fullt möjligt att komma överens om hur man skall fördela egendomen, till exempel att 300 000 kr inte skall räknas in. Det är dock i princip inte möjligt att göra det i förväg på annat sätt än genom äktenskapsförord om enskild egendom. Mitt förslag är att ni räknar ut hur stor del av husets värde 300 000 kr motsvarade då de sattes in (det kan exempelvis vara 25 %, 40 % eller 50 %) och låter den andelen av huset vara hans enskilda egendom. Ni kan också, om det är just 300 000 kr som skall säkras, göra så att ni räknar i det nuvarande värdet på huset (om priset har gått upp blir alltså andelen lägre). Kort sagt kan ni alltså besluta om att en lägre andel än 50 % skall vara enskild egendom, vilket kan bli mer rättvist om huset är värt betydligt mer än 600 000 kr och du betalade "fullpris" för din andel! I sista hand handlar det dock om vad ni kan komma överens om!Hälsningar,