Enskild egendom och skilsmässa

2016-08-25 i Bodelning
FRÅGA |HejHar för några år sedan fått mitt föräldrahem i gåva av min far. Fastigheten är alltså min enskilda egendom.Om jag och min fru väljer att skilja oss, kan hon kräva kompensation med hälften av fasighetens värde?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som händer med egendom vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB så är en makens egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild t ex genom att en make fått den i gåva med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda vilket framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Det är viktigt att det fanns ett sådant villkor när du fick gåvan av din far, annars utgör fastigheten giftorättsgods och inte enskild egendom. När ett äktenskap upplöses t ex genom äktenskapsskillnad så ska det göras en bodelning enligt 9 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning ska giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen delas allt giftorättsgods värde mellan er makar men eftersom fastigheten är enskild egendom så ingår den inte i bodelningen. Hon har därför inte rätt till halva fastighetens värde om ni väljer att skilja er. Skulle fastigheten istället varit giftorättsgods skulle den ingått i bodelningen tillsammans med ert övriga giftorättsgods och dess värde skulle delats mellan er. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Tidsfrist för bodelning i anledning av äktenskapsskillnad

2016-08-22 i Bodelning
FRÅGA |Min man o jag skildes 1998 och hade då ett hus som vi bodde i i 20 år. När jag lämnade honom efter 20 år gjordes ingen delning av fastigheten. Skulle det gjorts? Är det för sent nu?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning behöver inte göras förrän ett äktenskap är upplösts, vilket i de flesta fall innebär att domen på äktenskapsskillnd skall ha meddelats och vunnit laga kraft, se 9 kap. 4 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K9P4S1). Någon ytterligare tidsgräns för påkallande av bodelning finns inte reglerad i lag.Dock kan en make, enligt praxis, efterge sin rätt till bodelning om denne väntat för länge att påkalla bodelnigen samt inte haft någon förklaring till sitt dröjsmål. I rättsfallet NJA 1993 s. 580 konstaterades att påkallande av bodelning 24 år efter äktenskapsskillnad var för sent och att maken förlorat sin rätt till en formell bodelnig. I ett annat rättsfall, NJA 2009 s. 437, ansågs en begäran om bodelning fortfarande möjlig efter 10 år. Det finns ingen allmän tidsfrist för när rätten till bodelning faller bort, utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall.En makes rätt att påkalla bodelning kan alltså inte preskriberas, men en make kan anses ha eftergett rätten om det gått för lång tid från äktenskapets upplösning tills dess att bodelning påkallas.I ert fall har det gått 18 år sedan äktenskapets upplösning. Det finns en risk att domstolen anser att 18 år är för lång tid att vänta med en bodelning, dock beror bedömningen på de bakomliggande skälen till dröjsmålet.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Ingår bil och husvagn i sambobodelning?

2016-08-19 i Bodelning
FRÅGA |Om man som sambos ska gå skilda vägar. Vem tillfaller tex bil och husvagn om man skaffat dessa när man bodde tillsammans? Säg att båda lånen står på mig och betalas från mitt konto varje månad. Är det så att den andra parten har rätt att få del av värdet för bilen och husvagnen trots att de står skrivna på mig?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Samboegendom och bodelning regleras i Sambolagen (SambL). Samboegendom är den egendom som kan komma att ingå i bodelning mellan sambors. Samboegendom avser sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SambL). När man pratar om bohag så menas därmed egendom som inryms i boendet. Till det gemensamma bohaget räknas inte heller föremål som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § SambL). Det spelar därmed ingen roll om bil och husvagn införskaffats för gemensamt bruk, då de inte ingår som gemensamt bohag. Det är därmed den som äger bilen och husvagnen som har rätt till dessa efter separation och de kommer inte ingå i bodelningen. Det skulle dock kunna röra sig om dold samäganderätt, om: 1. bilen/husvagnen införskaffats för gemensamt bruk,2. den sambo som inte utåt står som ägare har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet, och3. båda parterna ska ha avsett att ägandet skulle vara gemensamt.När man bedömer dold samäganderätt så tittar man på omständigheterna som förelåg vid förvärvet av egendomen. I praxis har dock främst dold samäganderätt avsett fast egendom eller bostadsrätt, rättsläget är oklart vad avser bil/husvagn. Men för att kort besvara din fråga så gäller att enligt sambolagen så ska inte bil/husvagn ingå i bodelningen då sambobodelning endast avser bostad och bohag.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Hur enskild egendom blir samboegendom

2016-08-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag fick en bostadsrätt i gåva av mina föräldrar där det i gåvobrevet stipulerades att all som träder i dess ställe, avkastningen och själva bostadsrätten skulle vara min enskilda egendom. Jag blev sedermera tillsammans med min nuvarande flickvän och jag sålde bostadsrätten samt köpte en ny och flyttade in i bostadsrätten med min flickvän. Nu har vi skaffat barn och jag har därför köpt ännu en större bostadsrätt. Min fråga är eftersom vi har barn tillsammans och vad jag kan läsa mig till är allt enskild egendom och därför inte ska ingå i en bodelning, hur upphäver jag förordnandet om enskild egendom om jag har gåvogivarens samtycke till det för att skydda min sambo och mitt barn om vårt förhållande går i kras? Dvs jag vill ju inte att min sambo ska gå lottlös om vi separerar då hon är mor till mitt barn?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt sambolagen (SL) görs en uppdelning av sambors egendomen så att gemensamma bostad och bohag ingår i samboegendom däremot inte enskild egendom, 3-4 § SL. När det gäller just den gemensamma bostaden som är den ena sambons enskilda egendom så finns det en specialregel som ger visst skydd åt den andra sambon. Regeln finns i 22 § SL och stadgar att vid en separation och bodelning har den andra sambon rätt att överta och köpa ut bostaden om denne bäst behöver den. En sådan rätt finns särskilt när samborna har gemensamma barn såsom i ert fall. Detta skydd är förvisso inte lika starkt som att kunna dela bostaden på hälften i lika lotter. För att göra så att din sambo har rätt till hälften av bostaden finns det ett annat alternativ. Med tanke på att du har gåvogivarens samtycke kan gåvogivaren skriver ett nytt gåvobrev som ersätter det gamla och säger att bostadsrätten och allt som har trätt i dess ställe inte längre är enskild egendom. Då blir bostadsrätten samboegendom i och med att den är er gemensamma bostad som förvärvats för gemensam användning. Lawline har en avtalstjänst som kan vara till er hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev. På denna länk hittar du mer information om tjänsten.Med vänlig hälsning,

Bodelning vid samboförhållande

2016-08-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag köpte min egen radhus for 2 år sen. Nu ska min pojkvän flyttar in. Behöver jag ha samboavtal? Han kommer ju betala hälften av mitt lån men kommer inte äga huset. Jag vill veta vad som gäller om vi separerar i framtiden. Tack!
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning i samband med att sambor separerar sker endast om någon av samborna begär det, se 8 § Sambolagen (2003:376) (SamboL) (här).Vid en eventuell bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna, se 14 § SamboL (här). Vad som utgör samboegendom regleras i 3 § SamboL (här) och är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, oberoende av vem som faktiskt betalt för det.Ditt radhus kommer alltså endast räknas som samboegendom och ingå i en bodelning om syftet med bostaden, vid köpet, var att du och din sambo skulle bo där tillsammans.Bestämmelserna om sambodelning dispositiva, vilket innebär att man genom skriftliga avtal kan bestämma att annat än det som lagen säger ska gälla, se 9 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P9S1). Det är alltså endast om du vill ha det på annat sätt än det lagen påbjuder som ni behöver upprätta ett samboavtal. Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Äktenskapsförord

2016-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Vi har äktenshapsförord. Hur gör vi om vi vill köpa tex en bil tillsammans. Delas värdet på den vid skiljsmässa?
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga är lite svår att svara på då alla äktenskapsförord kan se olika ut. Först och främst ska det för att vara giltig registreras hos skatteverket, https://lagen.nu/1987:230#K7P3S3. Du kan tillsammans med din fru ändra ert äktenskapsförord under äktenskapets gång och ni kan alltså välja att omformulera det, https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. När en make i ett äktenskap köper egendom så är den makens egna att råda över, https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1. Om makarna köper den egendomen tillsammans så blir det såklart bådas att råda över gemensamt. Detta är alltså vad som gäller under pågågående äktenskap och det är när skilsmässa eller bodelning i anledning av dödsfall aktualiseras som det är viktigt att veta vilken egendom som är giftorättsgods. All egendom som inte är undantagna som enskild egendom genom t.ex. testamente, gåva eller äktenskapsförord är giftorättsgods, https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Detta innebär att för det fall att bilen inte omfattas av ert äktenskapsförord så kommer den att vara giftorättsgods vid en eventuell skilsmässa. Detta innebär ju att det totala värdet av egendom som är giftorättsgods(inklusive bilen) delas på hälften efter att avdrag för skulder har gjorts, https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1 för att sedan fördelas enligt äktenskapsbalken. Det är alltså det totala värdet av ert giftorättsgods som delas på hälften och inte specifikt bilens. Om du och din fru kommer överens om att bilen som ni köper tillsammans ska vara en av ers enskilda egendom kan ni skriva ett nytt äktenskapsförord där detta framgår.Sammanfattningsvis, om inte bilen omfattas av ert äktenskapsförord så kommer den anses vara giftorättsgods och således ingå i bodelningen. Detta kommer att innebära att värdet av den ingår i giftorättsgodset som sedan ska fördelas mellan makarna enligt äktenskapsbalken. Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Hur gåvor hanteras vid sambo-bodelning

2016-08-19 i Bodelning
FRÅGA |Om jag ger min son en present som är sambo?Vem äger presenten vid ev upphört samboförhållande?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så som jag tolkar din fråga så undrar du om en present som du ger din son kan komma att räknas med i eventuell framtida bodelning mellan honom och hans sambo.Svaret på din fråga varierar beroende på vad det är för gåva du vill ge din son. I en sambo-bodelning så ingår vad man kallar för samboegendom. Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Detta betyder att saker som paret har fått/skaffat till sitt hem tillsammans ingår i bodelningen, däremot inte personliga tillhörigheter, såsom kläder och smycken, som används uteslutande för den ena sambons bruk (3 och 6 §§ SambL). I samboegendom ingår inte något som den ena sambon fått i gåva av annan än den andra sambon, med förbehåll om att det ska vara dennes enskilda (4 § 1p SambL). Till det gemensamma bohaget räknas inte heller föremål som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § SambL).Om du t.ex. ger din son en armbandsklocka så kommer den antagligen inte kunna räknas med i bodelningen. Är det däremot t.ex. en säng, tv eller annat föremål som din son och hans sambo kommer använda tillsammans i hemmet så kan bedömningen bli annorlunda.För att vara helt säker på att gåvan du ger din son, särskilt om det är en värdefull gåva, verkligen enbart blir hans vid eventuell framtida bodelning mellan honom och hans sambo, så kan du skriva ett gåvobrev. I gåvobrevet kan du då ange att gåvan ska vara din sons enskilda egendom. Här på Lawline så erbjuds en avtalstjänst som gör det möjligt för dig att skräddarsy ett eget gåvobrev som passar för just din specifika situation, det görs enkelt via nätet och du kan läsa mer om det här.Hoppas det gav svar på din fråga, om inte så tveka inte med att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Bodelning vid avslutad samborelation

2016-08-16 i Bodelning
FRÅGA |Sambolagen ? Jag och min sambo skall separera . Gemensamma bostaden ( hus ) är värderad 6hundra tusen mer än vad den köptes för O jag ska lösa ut honom då huset är handikappanpassad för min dotter .Vi ha under våra 10 år köpt tex mycket guld , och dyrbara saker ihop . Dom har han tagit för sagt han bet . Vi ha gemensam ekonomi . Jag skött lån hus hem räkningar mat kläder . Han "det andra " utanför ! Resor "lyx " saker . Har vi lika rätt ? Sedan öppnade vi firma ihop ( husvagns firma , utan lån ) enskild firma - står på honom . Öppnat den O jobbat ihop . Jag har Aldrig tagit ut lön därifrån . Det är därifrån vi tagit pengar när vi köpt dyrare saker .Vad är min rätt där ? Ska sakerna värderas som med hus tex ? Han köpte även en rosa Cadillac till mig ( som står på firman ( han )pga försäkringen , den tog han åxå , skrattar bara och säger det står på honom . Dottern ( min älsta ej gemensam ) har fått mopeder osv , de har han åxå tagit .Säger samma om det . Dom sakerna är bet med firma kortet . Medans JAG bet ALLT annat inkl hans underhåll tilll början 5 barn ,som ej bott m oss ! Firman ? - husvagnarna Guldet ? ( det som va köpt till mig )Cadillacen ? Mopeder osv ? Hur gör man , och rättigheter ?Ej gifta , sambos ca 10 år . Allt vi har och äger är inskaffat under denna period Mvh Helena
Jesper Lublin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga gäller en samborelation och ni inte har något samboavtal vad det verkar, så är det sambolagen (SamboL) som är tillämplig. Generellt kring en avslutad samborelationOm människor lever i en samborelation så är det SamboL som reglerar deras egendomsförhållande när de separerar. När en samborelation upphör, så har båda parter rätt att begära bodelning, SamboL 8 §. Bodelningen är ett sätt att dela upp egendom mellan samborna och inleds med att sambornas andelar i deras gemensamma samboegendom beräknas, SamboL 12 §. Värdet beräknas av den egendom som tillhör vardera sambo och som kan definieras som samboegendom. Vardera sambo får från sin egen samboegendom tillgodoräkna sig en summa som motsvarar eventuella skulder som personen har. Detta kallas skuldtäckning och görs i första hand bara för skulder som är kopplade till samboegendomen, SamboL 13 §. Efter skuldtäckningen läggs värdet av resterande samboegendom ihop och det värdet delas lika mellan samborna, SamboL 14 §. Denna summa är sambornas respektive andel i samboegendomen. Utifrån andelen ska den faktiska egendomen, alltså föremålen, fördelas mellan samborna så att båda får saker till ett värde som motsvarar deras andel, SamboL 16 §. Om det inte går att dela egendomen så att det motsvarar andelarna, så kan mellanskillnaden jämnas ut genom att den ena sambon betalar den andra. Exempelvis kan en part ta över en bostad vars värde är större än sambons andel i samboegendomen. Då ska det överskjutande beloppet betalas med andra medel.Vad är samboegendom? (vad ska delas)Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, SamboL 3 §. Att det har förvärvats för gemensam användning betyder som utgångspunkt att egendom införskaffats av en eller båda sambor i samband med eller efter att deras samborelation inleds. Gemensam bostad är hus, bostadsrätt eller liknande som används som det gemensamma hemmet, SamboL 5 §. Det gemensamt bohag avses inre lösöre, så som möbler, prydnader, köksutrustning och hemelektronik, som ingår i det gemensamma hemmet och inte utnyttjas av enbart den ena sambon, SamboL 6 §.Vad gäller för er?Eftersom du och din sambo har köpt lägenheten tillsammans för att, som jag tolkar det, använda den som ert gemensamma hem, så ingår lägenheten i er samboegendom. Om någon av er begär bodelning, så kommer alltså värdet (det nuvarande marknadsvärdet) av lägenheten delas mellan er för att beräkna er andel i all er samboegendom. Andelarna kommer även påverkas av värdet av annan samboegendom som ni äger enskilt eller tillsammans. Om ni ska göra en bodelning enligt sambolagen, så avgörs summan som din sambo ska betala av dessa andelar. Som exempel kan vi anta att er lägenhet är värd 1 000 000 kr och du och din sambo genom en bodelning får rätt till en andel om 500 000 kr var i er samboegendom. Om din före detta sambo i detta fall ska ta över lägenheten, så har hon rätt till halva lägenhetens värde (motsvarande andelen om 500 000 kr). Lägenhetens resterande värde om 500 000 kr ska du få antingen i pengar eller i annan samboegendom.All egendom som var och en står som ägare för, vilken inte är samboegendom, ska tillfalla var och en. Detta innebär alltså att den som har äganderätt för en lös egendom (ex. moped, husvagn m.m) ska behålla denna. Detta kan te sig orättvist i ditt fall men problemet är bevissvårigheter. Har t.ex. äganderätten gått över genom gåva så är det för dig att bevisa det. Har ni inget skriftligtavtal eller andra registrerade handlingar företagits har det visat sig i domstol mycket svårt att bevisa sin äganderätt.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga, vid eventuella oklarheter kan du kontakta mig på jesper.lublin@lawline.se.Med vänliga hälsningar,Jesper Lublin