Bodelning med företag och fastighet

2015-07-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej,jag träffade en man för 12 år sen, och flyttade in till hans hus 2005, vi gifte oss 2008 och har nu bott tillsammans i 10 år. Jag står med på avierna när huset/stadhypotek ska betalas.Nu vill jag skiljas pga att han är aggressiv.Snälla säg att jag har rätt till hälften av huset då det är min lön som hela tiden betalat hyra i månaden i 10 år.Vi har inga äktenskapsförord skrivna.jag äger en firma som han är anställd i, men den står till 100% på mig.... är det 50-50 där också eller ärver jag den och kan ge min son den som jobbar hårt i den ( kan jag göra nåt så han inte kan göra anspråk på den?)tacksam för snabbt svarMvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förutsätter att huset är en fastighet som din make äger. Som utgångspunkt är all egendom en make äger giftorättsgods, vilket framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 7:1. När ett äktenskap upplöses, exempelvis genom äktenskapsskillnad, så fördelas makarnas egendom mellan dem genom en bodelning vari giftorättsgodset ingår (Äktenskapsbalk 9:1 första stycket och 10:1). Eftersom det inte finns något äktenskapsförord som har gjort viss egendom enskild, och därmed undantagen från giftorättsgodset, och det inte finns några andra omständigheter i vad du har berättat som talar för att viss egendom skulle vara enskild genom annan åtgärd, så är alla era egendomar, inklusive fastigheten och ditt företag, giftorättsgods och ingår i en eventuell bodelning.Ni kan göra ditt företag till enskild egendom genom äktenskapsförord för att se till så att den inte ingår i bodelningen. Eftersom en sådan åtgärd dock kräver både din och din makes underskrift, och din make troligen inte kommer att samarbeta på denna punkt med hänseende till hans aggressiva beteende, så har du förmodligen dessvärre inte någon större chans att få företaget till att bli enskild egendom (Äktenskapsbalk 7:2 första stycket, punkt 1, och 7:3 första och andra styckena). Att din make är anställd i ditt företag har dock ingen betydelse för bodelningen.I samband med en bodelning beräknas först era andelar. Detta görs genom att först avräkna från ert respektive giftorättsgods täckning för era respektive skulder. Nettoegendomarna läggs därefter samman, och värdet därav delas lika mellan makarna (Äktenskapsbalk 11:1-3). Nästa steg är att fördela egendomarna mellan makarna på lotter, med ledning av andelsberäkningen. I detta skede så ska varje make, så långt som möjligt, på sin lott tillräknas den egendom som denne äger (Äktenskapsbalk 11:7). Det innebär med andra ord att så länge som försäljningsvärdet av ditt företag ryms inom din värdeandel så är chansen god att du kan tillräkna hela ditt företag på din lott. Skulle ditt företags försäljningsvärde överstiga din värdeandel så har du rätt att betala din make motsvarande belopp i pengar, eller ställa godtagbar säkerhet för att få anstånd med sådan betalning, istället för att behöva lämna egendom (Äktenskapsbalk 11:9 första stycket). Notera dock att om det rör sig om enskild firma så kan inte en andel i denna tilldelas din make i bodelningen, med hänseende till att en enskild firma endast kan ha en ägare. Enskild firma är inte heller att förväxla med enskild egendom.Eftersom fastigheten som din make äger synbarligen är avsedd som ert gemensamma hem och används för detta ändamål så räknas denna som er gemensamma bostad (Äktenskapsbalk 7:4 första stycket, punkt 1). Om du anses bäst behöva den gemensamma bostaden, och detta i övrigt kan anses skäligt, så har du rätt att få denna i avräkning på din lott vid bodelningens lottläggning. Eftersom fastigheten dock svarar för en fordran genom fastighetshypoteket så är en ytterligare förutsättning för att du ska kunna överta fastigheten att banken/låneinstitutet godkänner att din make befrias från sitt ansvar för fordringen och att ansvaret överförs till dig (Äktenskapsbalk 11:8 första och andra styckena). Omständigheter som kan få betydelse för bedömningen av vem som anses ha rätt att kräva bostaden är exempelvis om det finns omyndiga barn i äktenskapet och någon av er får ensam vårdnad. En make med ensam vårdnad om barnen anses i regel ha störst behov av bostaden. Andra omständigheter av betydelse är bland annat ålder och hälsa, resväg till arbete och möjlighet att hitta en ny bostad. Skälighetsbedömningen kan bland annat ta sikte på affektionsvärde, det vill säga att huset har funnits i din makes släkt i flera generationer och att det därför vore oskäligt att kräva det ifrån honom. I fråga om övertagandet av ansvaret för fordringen så är det dock en ren förhandlingsfråga med banken/låneinstitutet. Långivarens enda prioritering är att få fullt betalt, med minsta möjliga risk. Eftersom du har klarat av att betala amorteringar och ränta i tio år med din egen lön så torde det vara en aspekt som kan tala för att långivaren kan gå med på att ge dig hela ansvaret för fordringen om du i övrigt uppfyller villkoren för att ha rätt att överta fastigheten. Notera dock att om du anses ha rätt att överta fastigheten och vill utnyttja denna rätt så görs det i avräkning på din lott. Det innebär att din make måste tillgodoses med kompensation, antingen i första hand med egendom ur giftorättsgodset eller i andra hand med motsvarande belopp i pengar (Äktenskapsbalk 11:10). I en sådan situation måste du kanske avyttra tillgångar i form av andelar i ditt företag eller, om det rör sig om en enskild firma, tillgångar från din firma för att kompensera din make. Med andra ord så finns risken, beroende på hur mycket tillgångar och skulder ni har var för sig och hur andelsberäkningen utfaller, att du måste välja mellan att överta bostaden eller att behålla företaget. Utifrån vad du har berättat så kan jag omöjligen ge en definitiv rekommendation för vad du ska välja i ett sådant scenario, men med hänseende till att ditt företag är din inkomstkälla så skulle jag nog se att du prioriterar att få tillgodoräkna dig företaget och dess tillgångar på din lott snarare än huset. En stabil inkomstkälla är trots allt den viktigaste förutsättningen för att hitta nytt boende.I fråga om din mans aggressivitet så är eventuell misshandel något du absolut inte ska behöva tolerera. En möjlighet, utöver polisanmälan, du kan utnyttja i ett sådant fall är att vända dig till din lokala kvinnojour. De allra flesta har öppet i vanlig ordning under sommaren och kan erbjuda skyddat boende, rådgivning och stödpersoner vid besök hos polis, advokat och sociala myndigheter. På deras hemsida http://www.roks.se/ kan du hitta din lokala jour och öppettider för besök och telefonsamtal. Eftersom din man är aggressiv rekommenderar jag också i allra högsta grad att du kontaktar familjerättsjurist, kanske med stöd av din lojala kvinnojour, för att få stöd och hjälp genom bodelningsförfarandet.Att du vågar se problemen i ert äktenskap och agera är beundransvärt och utgör det första steget mot att få till stånd en positiv förändring i ditt och din sons liv. Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort situationen. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du givetvis välkommen att ta kontakt via http://lawline.se/boka med vår samarbetspartner Familjens Jurist för ytterligare vägledning. Med vänlig hälsning

Gäller löfte i bodelning angående framtida utfallande arv?

2015-07-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min förra make skilde oss 2010. Vi skrev en bodelning att han fick överta hus möbler bilar. Tyvärr gick min far nyss bort och lämnade ett testamente där han skriver att barnen ska ärva 70000 kr vardera och att all övrig egendom ska tillfalla mig. det skall utgöra hennes enskilda egendom och inte omfattas av äktenskaps balken eller sambolagens regler om rådighetsinkränkningar bodelning och övertaganderätt, dock med rätt att annorlunda förordna. Nu till min fråga: I bodelningen har min förra make skrivit Birgitta kommer av kärlek till barnen stötta på alla vis genomen ca trettioprocentig kompensation av det arv som kommer att falla ut. Jag vet att jag inte läste det där när vi skrev bodelningen för jag mådde psykiskt dåligt så han lurade mig att skriva under för han har alltid varit pengagirig. Kan verkligen detta gälla när pappa skrev så i testamentet? Tacksam för svar snart. MVH Birgitta vallsten
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Om jag förstår situationen rätt, ägde bodelningen rum efter att du och maken skilde er 2010 medan din far först nyligen avled.Att egendom är enskild, t.ex. på grund av testamente, innebär främst att den inte är giftorättsgods (7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken). Detta innebär i sin tur att den inte omfattas vid en bodelning. Det får dock förstås inga större konsekvenser just här, för när bodelningen skedde hade ju inte arvet ägt rum.I varje fall kan det som din make skrev i bodelningen inte gälla; det finns helt enkelt ingen grund för att påstå att du har avstått från en del av arvet eller något annat (bland annat måste ett sådant avstående meddelas dödsboet av dig). Man kan heller inte exempelvis avtala om eller på annat sätt förfoga över arvet innan man har fått det (se bland annat 17 kap. 1 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K17P3).Kort sagt skall det inte vara någon fara med arvet trots det som står i bodelningen!Hälsningar,

Ena maken äger huset - vilka rättigheter har den andra maken?

2015-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej,jag har en fråga,min mamma köpte sitt hus helt själv, betala själv,står som ägare på pappren ,då min far inte villa ha nått med det att göra,han har bott stundvis i lägenhet i jobb på annan ort,dom är gifta min fråga är kan han göra anspråk på huset.
Linda Davidsson |Svaret på den här frågan beror på huruvida egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (se https://lagen.nu/1987:230 ). Så är en makes egendom giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Enskild egendom är exempelvis egendom som genom äktenskapsförord är enskild, eller egendom som ena maken fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkor att egendomen ska vara enskild, egendom som ena maken erhållit genom testamente med förbehåll om enskild egendom eller ärvt med testamente med förbehåll om enskild egendom. Detta stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB.När ett äktenskap upphör ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning, dock är det så att har makarna endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken så behöver ingen bodelning göras, detta stadgas i 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, enligt 10 kap. 1 § ÄktB, detta innebär att även om endast en av makarna äger till exempel huset, men detta utgör giftorättsgods så ingår det i bodelningen. Men är det makens enskilda egendom så räknas det inte med i bodelningen, dvs. den andra maken får inte del av den enskilda egendomen.I 11 kap. 7 § ÄktB anges att giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Dock anges i 11 kap. 8 § ÄktB att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få den egendomen i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning. Men det gäller inte om egendomen är den andra makens enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § 1 st. 2-4 p. ÄktB. En förutsättning för att en make ska få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är att övertagandet i övrigt ska anses som skäligt. Definitionen för makarnas gemensamma bostad anges i 7 kap. 4 § ÄktB. Gemensam bostad utgör bland annat fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd för makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål med mera. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Värdet på aktier vid bodelning

2015-06-30 i Bodelning
FRÅGA |HejJag ligger i skilsmässa. Vi skickade in papper/registrerade till tingrätten i april och sedan är det 6 mån väntetid då vi har en son under 16 år. Vi gjorde uppskattning av våra tillgångar och skulder samtidigt i April men aldrig uppdelning av de finansiella tillgångarna då vi inte har utträde från vår gemensamma lägen förrän i Aug och får loss pengar. Ingen har kontanter att lösa ut varandra innan.Mitt ex har en aktieportfölj som värderades t ex 100 Tkr i April. Vilket värde på aktieportföljen gäller när vi ska justera de finansiella tillgångar i Aug (utträde ur lägenheten)?
Fabian Lidåkra |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid vilken tidpunkt en aktieportfölj ska värderas finns inte reglerad i lag. Vid bedömning av praxis kan en slutsats dras att det är tidpunkten när boet är utrett som värderingen ska göras. (NJA 1997 s. 674) Detta gäller förutsatt att ni inte själva kan komma överens om vid vilken tidpunkt värderingen ska göras. Värdet kan komma att justeras av eventuella latenta kapitalskattskulder som den make som får aktierna kan drabbas av.Vänligen,

Skydd av aktiebolags ägande vid bodelning

2015-07-01 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min dotter startade ett AB . 2014 överlät jag alla mina aktier till henne.Idag är hon gift, kan vi skriva ett dokument som ger henne ensamrätt till företaget vid ev. skilsmässa?Kan man formulera ett dokument där mannen avsäger sig allt ägande till företaget?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Förfarandet kring bodelning då äktenskap upplöses regleras i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB). Vid bodelning fördelas makarnas egendom och endast enskild egendom får undantas bodelningen, ÄktB 9:1. Egendomen, i detta fall aktiebolaget, kan göras enskild genom att makarna skriftligen upprättar äktenskapsförord och inlämnar detta till Skatteverket, ÄktB 7:3. Det finns också möjlighet att i aktiebolagets bolagsordning införa en så kallad hembudsklausul som vid bodelning ger din dotter rätt att lösa tillbaka aktierna. Det första alternativet, med äktenskapsförord, är emellertid att föredra eftersom din dotter då inte behöver utge någon ersättning för rätten till aktierna i bolaget. Vänligen,

Ingår pensionfonder, skatteåterbäring och förskott på arv i bodelningen?

2015-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Räknar man in pensionsfonder i bodelning? Och förskott på arv som har används till att betala en skuld, räknas de in? Skatteåterbäringen som inte hade kommit in på kontot före begärt om skilsmässa, ska den delas ändå?
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!PensionsfondOöverlåtbara eller personliga rättigheter ska inte ingå i bodelningen om detta strider mot vad som gäller för rättigheten (10 kap. 3 § äktenskapslagen). Varken tjänstepension eller allmän pension ska, som huvudregel, tas med i bodelningen eftersom de är oöverlåtbara. Rätten till tjänstepension kan dock tas med i bodelningen om rättighetshavaren kan förfoga över rättigheten (jfr NJA 1960 s. 411). Privata pensionsförsäkringar ska däremot som utgångspunkt ingå i bodelningen, såvida det inte finns omständigheter som medför att det skulle vara oskäligt att de ingår (10 kap. 3 § äktenskapsbalken). Svaret på din fråga är alltså beroende av pensionsförsäkringens utformning.Förskott på arvAv 7 kap. 2 §äktenskapsbalken följer att ärvd egendom och gåvor undantas från bodelningen, dock endast under förutsättning att gåvogivaren/testatorn har uppställt som villkor att gåvan eller arvet ska utgöra enskild egendom. I annat fall ingår egendomen, eller det som trätt i egendomens ställe, i bodelningen. Svaret på din fråga beror alltså på om gåvan/arvet har lämnats med villkor om enskild egendom eller inte.SkatteåterbäringEnligt 9 kap. 2 § äktenskapsbalken ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta är den s.k. kritiska tidpunkten och den infaller den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. Sådana tillgångar och skulder som uppkommer efter denna tidpunkt ska i princip lämnas utanför bodelningen. Den aktuella skatteåterbäringen ska således inte ingå i bodelningen.Med vänliga hälsningar,

Hanteringen av skulder vid bodelning

2015-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vi står inför en bodeling vid skillsmässa och har två frågor gällande skulder.den första delen gäller när vi köpte vår gemensama fastighet gick en av oss in med uppskjuten skatt från tidigare fastighets försäljning, skulden står då på denna i deklarationen, men är detta något som kan utnyttjas nu vi bodelningen som jag försökt läsa mig till här på er sida belastas denna person med ett minus inför bodelingen och ska därmed då kompenseras med liknande värde, för att ge ett konkret exempel: om skatteskulden är på 70 000:- och vi ägen en bil som är värd 70 000:- kan den personen få bilen och efter det är man på lika nivå och kan börja den "gemensama bodelningen" ?min andra fråga är likadan fast istället för en skatteskuld, är det ett icalån som endast står på en av oss. Mvh
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer redogöra för huvuddragen beträffande bodelningen och hur skulderna hanteras. Den absoluta huvudregeln är att vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Detta betyder att om en make har skulder, så svarar endast han eller hon för dessa. Som make kan du inte, om inget annat avtalats, bli betalningsskyldig för den andra makens skulder. När det är dags för bodelning ska all egendom som makarna äger, som huvudregel, ingå och allt ska delas lika. All egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §). Sålunda ska varje make först få täckning (från sina tillgångar) för sina skulder. Överskottet ska senare läggas till en slags gemensam pott, som sedermera ska likadelas (om inte detta anses vara oskäligt). Om en make har mer skulder än tillgångar, kommer denna make gå in i den gemensamma potten med en summa om noll. I sådant fall delas endast den andra makens överskott. Vänliga hälsningar,

Bodelning utifrån egendom som finns på brytdagen

2015-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Kan egendom som endast funnits innan talan om äktenskapsskillnad väcktes vara föremål för bodelning och ingå i redovisningsskyldigheten? Dvs tillgångarna fanns inte kvar då ansökan gavs in till tingsrätten men hade varit giftorättsgods en tid innan brytdagen.
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I en bodelning vid skilsmässa ingår allt giftorättsgods, dvs. alla tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, som makarna har när ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten (den s.k. brytdagen) (9:2 ÄktB). Egendom som makarna tidigare har haft kommer därför i regel inte att påverka bodelningen. Ett specialfall är däremot att en make som inom tre år från begäran om skilsmässa i inte obetydlig omfattning har gett bort giftorättsgods eller använt giftorättsgods för att öka värdet av enskild egendom då ska ta med värdet av denna egendom i bodelningen (11:4 ÄktB). Om så är fallet blir resultatet att den make som inte ägt egendomen även får rätt till hälften av dess värde i bodelningen.I ditt fall ska tillgångarna eventuellt tas med i bodelningen. För att det ska göras förutsätts att egendomen har varit i er ägo någon gång under de närmaste tre åren samt att egendomen utan den andra makens samtycke har getts bort eller använts för att öka värdet av enskild egendom. Dessutom förutsätts att den här egendomen inte har ett obetydligt värde i relation till det övriga giftorättsgodset, vilket inte kan bedömas utan närmare information om ert fall.Vänliga hälsningar,