Sanningsplikt vid boupptäckning

2014-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Min fråga är kort och gott om en bodelningsman vid skillsmässa kan tvinga parterna att visa kontoutdrag från banktillgodohavande. pensionsförsäkring, mm.I detta fall påstår den ena parten att den inget har, trots att samtidiga överföringar till dessa gjorts av makarna.Tacksam för hjälp.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Om ett par som inte kan enas över bodelningen ska en bodelningsförrättare utses av domstol. Regler om bodelningsförrättare finns i Äktenskapsbalkens 17:e kapitel, som du hittar här. Enligt 17:5 ÄktB ska förrättaren vid behov se till att en bouppteckning upprättas, en inventering av parets tillgångar, egendom och skulder. Om en av makarna inte vill lämna nödvändig information får förrättaren ansöka hos domstol om ett vitesföreläggande, dvs. en order från domstolen att maken ska ge informationen till förrättaren som är sanktionerad med en straffavgift om den inte följs. Vidare är ska makarna bekräfta bouppteckningens sanningsenlighet under ed vid domstol om en av makarna begär det. Att ljuga under ed vid domstol är straffsanktionerat enligt BrB 15:1 som mened.Vänligen

Egendom som ingår i en bodelning mellan sambor

2014-08-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej allihopa! Jag bor tillsammans med min sambo i en bostadsrätt som är skriven på honom. Han har också bolån på sig. Vi har en bil och andra saker. Om vi slutar vara sambo och vill ha en bodelning då hur går det med alla skulder (bolån), bilen och annat, vilka som jag förstår inte omfattas av sambolagen under bodelning? Tack på förhand.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Vad som ingår i en bodelning enligt Sambolagen:En bodelning enligt Sambolagen omfattar endast sambornas gemensamma bostad och bohag som samborna förvärvat för gemensam användning, se 1 § 3 stycket 2 meningen, 3 § och 8 § 1 stycket Sambolagen.Till detta ska tilläggas att egendom som utgör någon av sambornas gemensamma bostad eller bohag och som förvärvats för sambornas gemensam användning likväl kan vara egendom som inte ingår i en bodelning. Detta är fallet då egendomen utgör någon av sambornas enskilda egendom eller om egendomen utgör någon av sambornas fritidsegendom, se 4 och 7 §§ Sambolagen.Den egendom som ska ingå i en bodelning enligt Sambolagen kallas för samboegendom, se 3 § Sambolagen.Egendom som inte omfattas av Sambolagen, det vill säga egendom som inte ska ingå i en bodelning enligt Sambolagen, exempelvis eran bil, tillfaller därför den av er som äger egendomen, det vill säga bilen kommer inte att delas mellan dig och din sambo i en bodelning. Om ni däremot köpt bilen tillsammans, det vill säga ni var båda med och betalade för bilen då den köptes, så anses ni samäga bilen, det vill säga ni äger bilen båda två. Ni får då själva göra upp mellan er vad ni ska göra med bilen. Om ni inte kan enas om vad ni ska göra med bilen finns som sista utväg en möjlighet för någon av er att få till en tvångsförsäljning av bilen på offentlig auktion, se 6 § Samäganderättslagen.Bolånet:Under ett samboende äger sambor sin egen egendom och svarar för sina egna skulder. Ett samboende innebär med andra ord inte att samborna därmed får samäganderätt till den andres egendom samt får vara med och dela på den andres skulder.När ett samboende upphör och en bodelning begärs av en sambo ska varje sambos samboegendom och samtliga skulder värderas. Från värdet av respektive sambos samboegendom ska därefter värdet av respektive sambos skulder dras av, se 13 § 1 stycket Sambolagen.Det värde av samboegendomen som återstår efter att skulderna har dragits av är det värdet som respektive sambo ska dela lika med den andra sambon, se 14 § Sambolagen.Om sambo A exempelvis har samboegendom till ett värde av 100 000 kr och skulder till ett värde av 50 000 kr så ska A dela 100 000 - 50 000 kr = 50 000 kr med B. Om B har samboegendom till ett värde av 200 000 kr och skulder till ett värde av 100 000 kr så ska B dela 200 000 - 100 000 = 100 000 krDetta medför att A och B ska dela lika på 50 000 + 100 000 = 150 000 kr, det vill säga de ska få 150 000 / 2 = 75 000 kr var. Detta medför att B ska ge A egendom till ett värde av 25 000 kr.Vad gäller ert fall med bolånet så kommer din sambo att, på samma sätt som jag visat i föregående stycke, kunna dra av denna skuld mot samboegendom som annars tillsammans med din samboegendom skulle ha delats lika mellan er.Hoppas att detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning  

Bodelning bostadsrätt, skillnad sambo och makar

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Om människor är sambo eller gifta och en av de har köpt en bostadsrätt innan de blev sambo eller gifta då hur går det med bostaden ( hur ska den delas) om de bestämmer sig att skiljas eller sluta vara sambo? Tack på förhand.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag börjar med att förklara hur det ligger till när personerna är sambos.Till en början tycker jag att det är värt att poängtera att en bodelning gällande sambos sker på begäran av en part, det sker alltså inte en bodelning automatiskt om sambos väljer att separera, se 8 § sambolagen. Om två personer är sambos och den ena sambon köpte en bostadsrätt utan avsikt att bo där med sin sambo, är inte bostadsrätten samboegendom. Samboegendom är egendom som har förvärvats för gemensam användning, se 3 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Huvudregeln är alltså att bostadsrätten inte ingår i bodelningen. Det finns dock undantag. Om det bedöms att den ena sambon som inte äger bostadsrätten bättre behöver bostaden kan den personen överta bostaden, 22 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P22S1). Det här gäller om personerna har barn tillsammans eller om det föreligger synnerliga skäl. Tar den ena sambon över bostaden ska den sambon ersätta den andra sambon för bostadens värde.Vidare ska jag förklara hur bostaden delas när personerna är gifta.När två personer ingår äktenskap blir all den egendom som personerna äger enligt huvudregeln giftorättsgods, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7). Bostadsrätten är alltså giftorättsgods och ingår då i bodelningen, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K10). I bodelningen räknas det sammanlagda giftorättsgodset ihop, skulder dras av och sedan delas kvarstående giftorättsgods på hälften. Det här går att läsa i 11 kap. äktenskapsbalken.Personen som äger bostadsrätten kan om den inte vill att bostaden ska ingå i bodelning avtala att bostadsrätten ska vara enskild egendom, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Bostadsrätten ingår då inte i bodelningen och den andra maken får inte någon del av bostadsrätten vid äktenskapsskillnad.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Med vänlig hälsning, 

kostnad för bodelningsförrättare

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Om ena parten i ett samboförhållande begär bodelningsförrättare av tingsrätt vid separation, betalar hon då själv denna kostnad eller måste f.d sambon även betala
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Ni båda är, trots att endast ena parten begär bodelning, i slutändan solidariskt ansvariga för kostnaderna som detta medför.Med vänlig hälsning,

Fritidshus i bodelning mellan sambor

2014-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Vi har varit sambo tills för 1,5 år och samäger nu ett fritidshus (50 % var). Allt är delar utom fritidshuset. Har läst om samäganderättslagen § 6 och § 9 som är tillämplig när man inte är överens. Vi har värderat fastigheten med två mäklare. Vi är överens om priset för att jag skall lösa ut motparten. Jag undrar hur man gör gör upplösningen i detta fall? Ska vi ansöka om lagfart (där jag står som ägare) samt skiva ett bodelningsavtal där priset står (som jag skall betala motparten) och allt lösöre nedtecknas som motparten skall ha ?
Benjamin Svensson |När ett samboförhållande upplöses kan en bodelning göras, i bodelningen ska endast samboegendomen ingå, vilket är sambornas gemensamma bostad och bohag. I bohaget ingår möbler, hushållsmaskiner och annan inredning som är avsett för hemmet och för båda sambornas bruk. Se 3, 6 och 8 §§ Sambolagen som du hittar här. En fritidshus är inte samboegendom, då det varken är eran bostad eller bohag och ska därför helt lämnas utanför bodelningen. Äganderätten över fritidshuset skall därför inte överföras genom ett bodelningsavtal.Om ni vill att samägandet ska upphöra får din före detta sambo överlåta sin andel av fritidsfastigheten till dig, och du får sedan söka lagfart efter överlåtelsen. Om ni inte är överens om att du ska överta hela fastigheten kan du som du säger tvinga fram en tvångsförsäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Det sker efter ansökan till tingsrätten på fastighetens ort och kommer vara öppen för allmänheten att lägga bud.Vänligen

Egendom som ingår i bodelning

2014-08-23 i Bodelning
FRÅGA |hej jag ligger i skiljsmässa och undrar om bodelning. min fru har ganska mycket guld till ett högt värde, hur delas det? guldet hade hon innan vi träffades/gifte oss.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Förutsatt att din frus guld enligt 7 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken inte utgör hennes enskilda egendom utan guldet istället utgör en del av hennes så kallade giftorättsgods och ni varit gifta i mer än fem år så kommer hela värdet av guldet enligt 7 kapitlet 1 § och 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken med stor sannolikhet att ingå i bodelningen. Om ni dock varit gifta i mindre än fem år så kan det finnas en möjlighet för din fru att enligt 12 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken jämka bodelningen, det vill säga hon får ta undan en viss kvotdel av sin egendom från bodelningen.Förutom den nyss nämnda femårsregeln innehåller 12 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken ytterligare några grunder för att jämka en bodelning. I brist på information om era övriga tillgångs- och skuldförhållanden och då det ska mycket till innan någon av dessa jämkningsgrunder blir tillämpliga kommer jag dock inte att beröra dessa.Hoppas detta kan vara till någon hjälp!Med vänlig hälsning

Omfattas skadestånd från annan stat i bodelningen?

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag är politisk flykting från Argentina. Jag undrar om större skadestånd ingår i giftorätten? Jag frågar med anledning av att det pågår en rättsprocess mot argentinska staten om skadestånd till politiska flyktingar. Jag flyttade till Sverige som politisk flykting 1979 och är en av dem som har rätt till skadestånd. Min fråga är: Om jag får skadestånd ingår detta i giftorätten eller ej?
Jennifer Rönnerhed |Hej!I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods 10 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230. 10 kap. 2a § anger när egendom kan undantas från en bodelning. Skadestånd är ersättning av personligt slag och är egendom som kan undantas från bodelningen. För att omfattas av t.ex. kränkning i 2a § hänvisas enbart till andra svenska lagar som t.ex. diskrimineringslagen. Skadestånd är alltså egendom som får undantas från giftorättsgods. Ditt skadestånd kommer att betalas ut av den argentinska staten. Reglerna i ÄktB är utformade efter svensk regler och omfattas av svenska skadestånd. Huruvida de även ska avse andra staters skadestånd utanför Europa är svårt att svara på. Möjligen hade det inom Europa setts som en "brottsskadeersättning" beroende på om det du har blivit utsatt för var ett brott. Men eftersom det handlar om Sydamerika finns troligen inget sådant. Större skadestånd behöver alltså inte ingå i giftorättsgods. Paragrafen som undantar detta syftar inte på utländska skadestånd utan avser endast svenska skadestånd. Utifrån en lagtolkning är det tänk att användas på svenska skadestånd. Detta behöver inte betyda att utländska skadestånd är undantaget för 2a § men det kan vara fallet. Innehållet i paragrafen var en del av att se till så att våld mellan makar skulle tillhöra den maken som lidit skada. Eftersom tanken med paragrafen är att den ska användas på svenska skadestånd kommer det argentinska troligen att omfattas av giforättsgodset och därmed inte vara undantaget, men jag kan inte säga detta helt säkert. Då jag inte ge ett säkert svar på din fråga rekommenderar jag att du vänder dig till Familjens Jurist.  

Fråga huruvida en bostadsrätt utgör giftorättsgods

2014-08-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min fru står ensam som ägare av vår bostadsrätt. I fall vi ska bestämma skilja oss hur går det med vår lägenhet. Ska den delas i lika delar mellan oss eller det är bara hon som får hela lägenhet? Och vi har inte nåt bodelningsavtal eller äktenskapsförord. Tack på förhand.
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 9:1 Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230 Mellan makar finns två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Vad som är giftorättsgods och enskild egendom får stor betydelse när makars egendom ska fördelas vid bodelning. I bodelningen skall nämligen makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 Äktenskapsbalken. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7:1 Äktenskapsbalken. Vad som är enskild egendom går att utläsa i 7:2 Äktenskapsbalken. Enskild egendom är bland annat egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda. Huruvida bostadsrätten ingår i en eventuell framtida bodelning avgörs om bostadsrätten anses vara enskild egendom enligt förutsättningarna i 7:2 Äktenskapsbalken. I annat fall är egendomen giftorättsgods och kommer ingå i bodelningen.