Efterlevande makes rätt till jämkning

2014-10-25 i Bodelning
FRÅGA |kan man sätta testamente ur spel med 12.2 regeln? Min pappa har avlidit och vi håller på med bouppteckning. Han var omgift och hon har 3 egna barn. Jag är ensamt barn pa min pappas sida. Det finns inga gemensamma barn. Det finns ett testamente som säger att makarna ärver varandra och först när båda dött ärver alla 4 barnen lika delar, med ett udantag av en enskild egendom (arv från makans föräldrar) som till faller hennes 3 barn. Dvs jag ärver 25% av giftorättsgodset så eller så(genom laglott eller testamente). Nu vill hon åberopa ÄktB 12.2. Vad händer då? Sätts testametet ur spel? Och giforättsgodet delas enligt hennes önskan eller?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regeln i äktenskapsbalken 12 kap. 2 § (https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1) är en jämkningsregel som innebär att efterlevande make, alltså din pappas hustru, kan begära att vardera make ska behålla sin del av giftorättsgodset eller att viss egendom inte ska tas med i bodelningen. Den här regeln används till exempel om efterlevande make har större tillgångar än den avlidne. Troligtvis vill din pappas hustru behålla sin del av giftorättsgodset framför att utge denna till din pappas arvingar, i det här fallet dig. Det här resulterar i att det inte sker en bodelning där makarna tilldelas hälften var av giftorättsgodset. Du ärver den del av giftorättsgodset som är din pappas. Hustruns tillgångar behåller hon och kommer att ärvas av hennes arvingar vid hennes bortgång. Det tidigare inbördes testamentet hindrar inte att hustrun jämkar testamentet och att makarna behåller sina delar av giftorättsgodset. Jag kan även påpeka att som särkullbarn (barn utom äktenskapet) har du rätt att få ut ditt arv direkt, ärvdabalken 3 kap. 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1).Jag hoppas att det gav svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Brytdag vid bodelning

2014-10-20 i Bodelning
FRÅGA |Först undrar jag vilken dag som räknas som äktenskapsskillnad dvs dag då bodelningen ska utgå ifrån. Vi gör bodelningen i efterhand. Är det datumet då blanketterna skrevs på, är de inkom in till tingsrätten eller det datum de beslutat för äktenskapsskillnad Sedan undrar jag om makens del i Okogonen (SHB:s vinstandelsstiftelse) ingår i giftorättsgods eller inte? Tacksam för alla svar.
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid bodelning i samband med äktenskapsskillnad förtecknas varje parts giftorättsgods som det såg ut per ’’ brytdagen’’, d.v.s. den dag som ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätt. Det är således detta datum man ska utgå ifrån i en kommande bodelning. (Äktenskapsbalk 9:2)I en bodelning ska enligt ÄktB 10:1 makarnas giftorättsgods ingå. Makarnas egendom är giftorättsgods i den utsträckning egendomen enligt ÄktB 7:1-2 inte ska undantas som enskild egendom. En make får även enligt ÄktB 10:3 st.1 från bodelningen undanta rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig art. Det kan t.ex. vara fråga om en innestående fordran på lön eller pension. Egendom som regleras När det gäller din fråga om makens del i Oktogonen ingår i giftorättsgods eller ej blir svaret beroende av innehållet i ert äktenskapsförord, om sådant skulle finnas. Finns det således ett äktenskapsförord som innefattar att vinstandelar skall vara enskild egendom skall detta beaktas.Om sådant inte finns, bör andelar i Oktogonen enligt min tolkning utgöra giftorättsgods och ingå i bodelning. Tolkningen har gjorts mot bakgrund av ett rättsfall (Svea hovrätts dom 1996-11-06 T59/96) som behandlade frågan om vinstandelar i ett resultatandelssystem skulle vara föremål för bodelning eller ej. I rättsfallet gjorde dock domstolen bedömningen under andra omständigheter vilket gör att rättsfallet kanske är mindre relevant för just din fråga. Jag rekommenderar att du kontaktar vår samarbetspartner Familjens jurist för vidare rådgivning i frågan. 

Gåva före bodelning

2014-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min mamma gav mig och min bror lite pengar för några veckor sedan. Nu ska hon och hennes man skilja sig. De är gifta. Vad händer med pengarna ( som hon arbetat och sparat ihop själv ) som hon gav till oss? Måste vi ge tillbaka hennes pengar så att hennes man får häften av det?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Vid en skilsmässa skall det som du säger göras en bodelning. Detta regleras främst i äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K10. Grundprincipen är att allt "giftorättsgods" skall ingå i bodelningen, och giftorättsgods är allting som inte enligt någon särskild bestämmelse skall ses som "enskild egendom". Giftorättsgods inkluderar bland annat löneinkomster och liknande, så det är i och för sig så att de pengar din mamma har sparat ihop är giftorättsgods. Detta innebär dock inte att hon inte kan skänka bort pengarna, och så länge en gåva är fullbordad (till exempel i detta fall genom att pengarna lämnats över i kontantform eller hamnat på något av era konton) gäller den.Den egendom som skall ingå i bodelningen beräknas enligt, 9 kap. 2 § äktenskapsbalken, utifrån egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes. Därmed ingår inte pengarna i bodelningen så länge gåvan är fullbordad innan denna dag. Om det nu är så att ni har fått pengarna efter att talan om äktenskapsskillnad inleddes, ingår summan fortfarande i bodelningen. Detta innebär dock inte att ni behöver lämna tillbaka pengarna, men delningen kommer att ske "som om" er mamma hade pengarna (eftersom hon hade dem då talan om skillnad inleddes).Det måste också påpekas att, beroende på hur mycket pengar det rör sig om, kan 11 kap. 4 § äktenskapsbalken vara aktuell. Denna bestämmelse innebär att om någon av makarna inom tre år före talan om äktenskapsskillnad "i inte obetydlig omfattning" och utan den andra makens samtyckte genom gåva har minskat sitt giftorättsgods skall bodelningen beräknas som om gåvan aldrig hade ägt rum. Detta gäller alltså om gåvan är fullbordad före talan om äktenskapsskillnad inleddes. Om pengarna är en stor andel av er mammas egendom, kan tyvärr detta bli aktuellt. Det innebär dock i och för sig inte heller att ni behöver lämna tillbaka några pengar.Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!

Enskild firma vid bodelning

2014-10-09 i Bodelning
FRÅGA |Skilsmässa med enskild firma där båda haft inkomster. Vad händer vid skilsmässa. Det är min man som står för firman, men jag har varit delaktig. Jag har levt på den enskilda firman och har nu inget att försörja mig på. Hur gör man vid bodelning? Han kommer att ha firman kvar, men jag kommer ej ta del av den mer, heller ej jobba i den. Det finns inga tillgångar och skulder bara ren konsulting.
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. Vid skilsmässa ska bodelning ske vilket följer av 9:1 äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelningen ska enligt ÄktB 9:2 göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. I bodelningen ska enligt ÄktB 10:1 ert giftorättsgods ingå och detta ska enligt ÄktB 11:3 delas lika sedan avdrag gjorts för att skulderna ska täckas. Eftersom er verksamhet är en konsultverksamhet finns det troligen ingenting (bortsett från värdet av eventuella kundfordringar) som kan komma att ingå i bodelningen.Som jag tolkar din fråga undrar du om det finns möjlighet att få del av verksamhetens inkomster även efter skilsmässan. Utgångspunkten i svensk rätt är att de ekonomiska banden mellan makar ska upphöra i samband med skilsmässa och att var och en därefter ska klara sig själv. Detta följer av ÄktB 6:7. Andra och tredje stycket i denna paragraf ger viss möjlighet till underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad men detta tillämpas restriktivt. Det är inte möjligt för mig att utifrån informationen i din fråga med säkerhet säga huruvida underhållsbidrag kan bli aktuellt i ditt fall. För att underhållsbidrag ska komma att utgå krävs dock att du har behov av det vilket i princip innebär att du inte ska klara av att försörja dig på egen hand. Mot bakgrund av att du har kunnat arbeta i firman under äktenskapet kommer det som jag ser det troligen att ses som att du har möjlighet att försörja dig genom att skaffa ett annat arbete. Av praxis följer att man inte efter äktenskapsskillnad kan kräva att få behålla den levnadsstandard som man haft under äktenskapet. Äktenskapsbalken hittar du här.Hoppas att allt går bra!Vänligen, 

För sen klander av beslut från bodelningsförrättare

2014-10-23 i Bodelning
FRÅGA |Har varit jätte sjuk och missade att överklaga beslut från bodelningsförrättare inom 4 veckor. Hur går jag vidare?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Huvudregeln är att bodelningsförrättaren upprättar en skriftlig handling som undertecknas och delges dig och din före detta. Ifall ni skulle godkänna skiftet blir det omedelbart gällande. Vill någon av er istället klandra (dvs överklaga) skiftet ska talan väckas mot den andra parten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen (ÄktB 17:8 2 st). Tingsrätten har då att ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt. Även återförvisning till bodelningsförrättaren kan förekomma.Under vissa speciella omständigheter kan tingsrätten välja att beakta en sent inkommen klandertalan, exempelvis om det finns en ursäkt till varför talan är sent inkommen (som att du har varit väldigt sjuk - det är dock bra att se till att du har ett läkarintyg eller något liknande för att bevisa att du varit så sjuk att du inte kunnat klandra). Rätten kan också i vissa fall ogiltigförklara hela bodelningen trots att fyra veckor gått om exempelvis bodelningsförrättaren gjort ett väsentligt formellt fel. Det är dock viktigt att poängtera att dessa undantag sker väldigt sällan i praktiken men du borde i alla fall kunna försöka. Vid ytterligare frågor råder jag dig att kontakta en familjejurist (se länk nedan).Vänliga hälsningar,

Betydelsen av äganderätt vid bodelning

2014-10-17 i Bodelning
FRÅGA |Min hustru och jag har gemensamt köpt en fritidsstuga (1971) men där jag ensam står som lagfaren ägare och ensam undertecknat köpebrevet. Enligt arvsordningen förstår jag att om jag avlider ärver min hustru fastigheten till 100% med fri förfoganderätt trots att jag står som "ägare". Vi har gemensamt en dotter men inga särkullbarn finns. Har innehavet av lagfart och köpebrevet någon betydelse i detta sammanhang?
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods, om inte den gjorts till enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). En egendom kan bli enskild genom exempelvis en gåva eller ett äktenskapsförord med villkoret att den ska vara enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).Jag antar att fritidsstugan inte blivit enskild egendom. Den ska därmed ingå i bodelningen. Efter att skulderna avräknats från vardera makens egendom, ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Vem som äger en viss egendom har ingen egentlig betydelse vid andelsberäkningen. Makarna ska få en lika stor andel av förmögenheten. Emellertid får äganderätten betydelse vid lottläggningen, det vill säga när föremålen ska fördelas mellan makarna. I första hand bör makarna tilldelas egendomen som de själva äger. Skulle en obalans uppstå, genom att ena maken har egendomar till ett högre värde än den andra maken, så måste en viss reglering ske. Med detta menas att maken med större tillgångar ska balansera upp obalansen genom att ge egendom till den andra maken, så att obalansen reduceras. Maken med större tillgångar får själv välja vilken egendom han eller hon vill ge till andra maken. Maken kan även istället välja att kompensera den andra maken med pengar, så att era sammanlagda värden från bodelningen överensstämmer med varandra.En omständighet som kan inverka är så kallad dold samäganderätt. Dold samäganderätt kan uppstå om följande kriterier är uppfyllda:* en make köpte egendomen, men syftet var att att båda makarna skulle använda den gemensamt,* den andra maken på ett eller annat sätt ekonomiskt bidragit till köpet, och* båda makarna har för avsikt att äga egendomen tillsammans.Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga. Om dold samäganderätt är för handen har den andra "icke-ägande" maken rätt till hälften av egendomen. Sålunda är betydelsen att ha sitt namn på lagfarten försumbar. Att ni gemensamt köpt fritidshuset pekar på att det hustrun har en dold samäganderätt. Slutsatsen blir att utgångspunkten är att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Själva äganderätten till olika föremål rubbar inte kravet på hälftendelning. Äger ena maken mer än den andra, tvingas maken med högre tillgångar att kompensera den andra maken med antingen pengar eller egendom. Om dold samäganderätt föreligger, så äger makarna hälften av egendomen och detta förändrar utgångsläget vid bodelningen, till skillnad från om endast den ena maken ägt egendomen. Vänliga hälsningar,

Ogiltigförklara bodelning

2014-10-13 i Bodelning
FRÅGA |Vid bodelning ägde min man ingenting i Sverige. Jag visste att det var fusk redan då, men blev tvunget att hålla tyst om det. Bara 5,6 månader efter bodelningen och skilsmässa har han en fastighet, hyr jättedyr lägenhet och har AB med flera miljoner i omsättning, bilar osv. Jag har min inkomst på 21800 kr, lånade pengar av banken till en liten bostadsrätt och har jättesvår att klara mig. Huset jag fick vid bodelningen samt bankskuld, såldes utan vinst. Finns något jag kan göra för att överklaga eller ogiltigförklara bodelning eller vad som helst. Jag klarar inte att se honom plötslig så rik. Tack för svar
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Vid bodelning utgår man från hur egendomsförhållandena såg du den dagen då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Eventuella ändringar i egendomsförhållandena efter denna dag kommer inte att beaktas. Skulle exempelvis din make få en dyrbar bil i gåva efter att skilsmässoansökan skickats in, ska denna bil utelämnas från bodelningen. Om du som make är missnöjd med bodelningen, som en bodelningsförrättare gjort, kan du klandra denna inom fyra veckor efter delgivningen. Efter dessa fyra veckor kan ingen klandertalan väckas (17 kap. 8 § äktenskapsbalken). Vid bodelning upprättas ett bodelningsavtal som båda makarna senare skriver under (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Ett bodelningsavtal är, precis som vilket annat avtal som helst, bindande. Ett ingånget avtal kan som huvudregel inte ångras och lämnas ogjort. Dock finns det ogiltighetsgrunder som kan medföra att ett avtal åsidosätts. Är avtalet till exempel oskäligt eller har den enda maken vilselett den andra maken genom att uppsåtligen utelämna avgörande uppgifter (jfr 30 och 36 §§ avtalslagen), kan ogiltighet komma på tal. Dessa bestämmelser tillämpas restriktiv och det ställs höga beviskrav på dig som försöker bevisa ett eventuellt svek.För att sammanfatta detta, så görs en bodelning med utgångspunkt i makarnas tillgångar den dagen då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. Att den ena maken senare förvärvar stora inkomster, påverkar inte bodelningen. Har en bodelningsförrättare anordnats och är du missnöjd med dennes bodelningen, kan bodelningen klandras inom fyra veckor efter delgivning. Ett bodelningsavtal är bindande, men kan vid bevisat uppsåtligt vilseledande ogiltigförklaras.Vänliga hälsningar,

Giftorättsegendom

2014-09-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag och min nuvarande man köpte en lägenhet då vi inte var gifta eller bodde ihop och hade separata adresser. Jag betalade hela summan men skrev över 25% till honom vid köpet. Detta skedde 2005. Han fick flytta in dit medan jag bodde kvar där jag bodde. Vi fortsatt att leva separate och på olika adresser tills vi gifte oss 2 år senare dvs 2007. Idag vill han skilja sig och kräver 50% vid försäljning av denna lägenhet. Har han rätt till det eller de egendom vi har skaffat efter giftemål dvs efter 2007 som delas 50-50. Jag skrev inte äktenskapsförord innan giftermålet. Hälsningar
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga.Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 § är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av samma kapitels 2 §. För att egendom ska anses som enskild måste den ha blivit det i en rättshandling, via ett äktenskapsförord, villkor i gåvobrev, uttryckt i testamente om det gäller ett arv, vara utbetalning via förmånstagarförordnande i olika typer av försäkring eller vara surrogat till nämnd egendom. Det man tar med sig in i äktenskapet är alltså giftorättsgods om inget annat är avtalat. I ert fall har du inte skrivit något äktenskapsförord, och hela huset blev i samband med äktenskapet giftorättsgods. Av det sammanlagda giftorättsgodset får vardera maken 50% vid en bodelning (11 kap. 3 § ÄktB). Det behöver inte innebär att din man får just 50% av själva bostadsrättens värde. All giftorättsegendom läggs ihop, men först har vardera make rätt till så kallad skuldtäckning enligt 11 kap. 2 § i ÄktB. Dina tillgångar läggs alltså ihop, sedan dras dina skulder av från värdet för tillgångarna. Det som återstår är ditt giftorättsgods. Din make gör likadant med sina tillgångar. Om någon make har mer skulder än tillgångar så blir den makens giftorättsgods 0. Det kan aldrig bli minus, man behöver aldrig betala den andres skulder. När respektive makes gifträttsgods efter skuldtäckning är fastslaget så läggs giftorättsgodset ihop, och sedan delas summan på två, vardera make får 50%. Det spelar alltså ingen roll att du köpte bostadsrätten innan ni gifte er, eller att du äger 75% av den, den är giftorättsgods och ingår i bodelningen. Vänligen,