Vad som är giftorättsgods

2014-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Under bodelning. Maken står som ägare till bilen, har han full nyttjanderätt/bestämmanderätt över denna, inköpt under äktenskapet?
Alfred Petersson |Hej! I bodelning skall giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som är giftorättsgods bestäms negativt enligt 7 kap 1 § ÄktB, "Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods". I 7 kap 2 § ÄktB finns en lista på vad som gör saker till enskild egendom, b.la. äktenskapsförord, testamente etc. Har inte något sådant förordnande skett för bilen är den giftorättsgods i bodelningens mening, och skall ingå.Däremot har din make fortfarande äganderätt till bilden Under äktenskapet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Surrogat till enskild egendom

2014-10-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag fick en fastighet med en sommarstuga av min mor som enskild gåva innan jag var gift. Jag rev sommarstugan och tog ett gemensamt lån med min nuvarande fru och byggde ett nytt hus på tomten. Vad händer med huset om vi skiljer oss? Blir även huset enskild gåva eller omvandlas fastigheten till giftorättsgods?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Enligt 7 kap 2 § äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230, så ska det som träder istället för enskild egendom också vara enskild. Surrogat är alltså som huvudregel också enskild egendom. Det är en presumtion som kan brytas ifall det framgår av gåvobrevet att surrogatet inte ska bli enskild. Detta innebär att om du bygger ett nytt hus på tomten och använder pengarna till det nya huset kommer din del att förbli enskild egendom, medan din frus del kommer bli giftorättsgods om ni inte har något äktenskapsförord. Om ni betalar hälften hälften på huset kommer alltså din halva av huset vara enskild egendom. Din del blir enskild även om du bara använder de enskilda pengarna till kontantinsatsen och sedan använder giftorättsgods för att betala av på lånen.

Delas skulder vid skilsmässa?

2014-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Läste om ett exempel som jag hittade på er hemsida. Det jag saknar i svaret eller formuläringen är om en ev kvarvarande studieskuld efter bodelning vid skilsmässa delas lika och blir bådas skuld eller om den som egentligen är skuldsatt behåller det?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 § svarar varje make själv för sin skulder. Det innebär att den som har t ex en studieskuld svarar för den själv.  I 11 kap. 2 § ÄktB står att en makes skulder ska täckas av dennes giftorättsgods, den s.k. skuldtäckningen. Skuldtäckningen gäller bara den make som har skulderna, den andre makens giftorättsgods påverkas alltså inte.Vid en bodelning innebär detta att den make som har skulderna får dra av dessa från sitt giftorättsgods. Överstiger skulderna giftorättsgodset blir summan 0, det kan aldrig bli minus - då skulle man ju vara tvungen att betala sin makes skulder. Efter skuldtäckningen läggs vardera makes giftorättsgods samman (se ÄktB 11 kap. 3 §), och summan delas på två. Om den ena maken har mer skulder än giftorättsgods innebär det alltså att denne "bidrar" med 0 i giftorättsgods, och då får hälften av den andre makens giftorättsgods i andelsberäkningen. Skulden behålls av den skuldsatte, skulden delas alltså inte vid bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Vänligen, 

Samboegendom, bodelning enligt sambolagen (när ska denna ske och vad ska ingå?)

2014-10-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag flyttade för en tid sen ihop med min kille, han hade då ett hyreskontrakt i Visby. Jag bodde där drygt sex månader och under den tiden bestämde vi att vi skulle dela på hyran, det blev då 2500 kr var, jag var arbetslös och vid två tillfällen hade jag inte tillräckligt för min del, då betalade min kille den delen också och jag stod istället för mer av maten. Efter sex månader flyttade jag hem pga slitningar i förhållandet och jobbrist. Efter ett tag skaffade jag en lägenhet för pengar jag sparat och skaffade möbler, det mesta fick jag från släktingar. Efter några månader tog hans hyreskontrakt slut och vi bestämde att han kunde få bo hos mig. Efter bara två månader flyttade han dock till Irland och förhållandet tog slut. under dessa två månader var han dock skriven här. Nu har jag fått ett mejl där han begär drygt 15000 kr, eftersom han anser att jag är skyldig honom, han påstår att jag inte betalat min del av hyran någon av månaderna jag bodde där och begär utöver det tillbaka ett smycke jag fick värt dryga 3,500 kr. Min rädsla är nu att om jag vägrar honom pengarna så ska han begära bodelning på min lägenhet. Kan han det?
Mattias Vilhelmsson |Hej Amanda! Vad kul att du hör av dig till oss på Lawline. Din fråga innehåller ganska mycket information, men som jag förstår det vill du ha utrett (1) när en sambo kan begära bodelning och (2) vad som ska ingå i den eventuella bodelningen. Jag kommer således inte gå in närmare på frågan om hyran och smycket (vad jag generellt kan säga om det är att hyran beror mycket på vad ni egentligen avtalade när din kille betalade hyran och du stod för mer av maten. Smycket verkar du ha fått, och en fullbordad gåva går inte tillbaka utan vidare).(1) Sambolag (2003:376) reglerar de frågor du ställer. Till att börja med bör man betrakta ert "första" samboförhållande som upphört när du flyttade ifrån din killes hyresrätt, se 2 § 2 p. i ovan nämnda lag. När din kille sedan flyttade in i din lägenhet upptog ni ett samboförhållande igen. Det "andra" samboförhållandet upphörde efter två månader. Enligt 8 § 2 st. kan en sambo påkalla bodelning senast ett år efter samboförhållandet upphörde. Det framgår inte helt klart i din text om det har gått så lång tid men jag tolkar det som att det inte har det, således kan din f.d kille framställa en begäran om bodelning.(2) Vad som ska ingå i en bodelning är samboegendomen. Gemensamt bohag och gemensam bostad som har förvärvats för gemensam användning är samboegendom och ska ingå i en bodelning, se 3 § och 8 §. I detta fall tyder dock mycket på att du köpte lägenheten till dig själv, efter att ert "första" samboförhållande upphörde. Avsikten med ditt förvärv verkar inte ha varit att din f.d kille också skulle flytta in där. Därför blir det svårt att säga att lägenheten har förvärvats för gemensam användning. Slutsatsen blir alltså att, efter de uppgifter du har lämnat i din text, lägenheten inte kommer att vara med i en eventuell bodelning.   

Sambos rätt att överta bostad

2014-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har varit skrivna på samma adress över 6 månader, vi ska nu flytta isär och jag står som innehavaren på hyreskontraktet sen fyra år tillbaka. Då är min fråga, har min sambo rätt att ta över hyreskontraktet om jag skulle flytta ut? Den hyresvärden vi har säger att de följer sambolagen, kan jag då överlåta lägenheten fast vi bara har varit skrivna på samma adress i lite mer än sex månaders tid?
Henrik Persson |Hej!Svaret på din fråga blir beroende av om du förvärvade hyreskontraktet för gemensam användning med din sambo eller om du förvärvade hyreskontraktet innan samboförhållandet inleddes.Om du förvärvade hyreskontraktet för gemensam användning med din sambo utgör bostaden samboegendom och ska ingå vid bodelningen efter er separation. Med ledning av de andelar som har beräknats för er vid bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan er på lotter. Din sambo har rätt att vid bodelningen överta bostaden i avräkning på sin lott om han eller hon bäst behöver bostaden och det kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.Om du förvärvade hyreskontraktet innan samboförhållande inleddes utgör inte bostaden samboegendom och ska egentligen inte ingå i bodelningen. Sambolagen medger dock en rätt för din sambo att överta bostaden i avräkning på sin lott när samboförhållandet upphör, om din sambo bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om ni inte har gemensamma barn tillsammans krävs det dock också enligt lagen att "synnerliga skäl" talar för din sambos övertagande av bostaden. Eftersom jag inte är insatt i omständigheterna i din och din sambons situation kan jag inte bedöma vem av er som kan tänkas ha störst behov av bostaden. Jag hoppas dock att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Oskiftat dödsbo i bodelning

2014-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Skilsmässan klar. Bodelningen har påbörjats och följande problem uppstår. Mina två syskon och jag äger ett oskiftat dödsbo som innehar en bostadsrätt. Skall ⅓ av dödsboets värde tas upp i bodelningen? Hur skall bostadsrätten värderas? Anskaffningskostnaden är känd men någon oberoende mäklarfirma har ännu ej värderat lägenheten. Skall som giftorätt marknadsvärdet - försäljningskostnaderna - 30 % skatt på värdeökningen tas upp som värde? Finns fler avdrag att göra? Kan värdet av bostadsrätten påverkas av att mina syskon inte vill sälja?
Victoria Nilsson |Hej!Din andel av dödsboet är en tillgång som ska tas upp i bodelningen, förutsatt att personen du ärver avled innan du och din fd make ansökta om äktenskapsskillnad, se 9:2 äktenskapsbalken (ÄktB).Det oskiftade dödsboet ska tas upp till marknadsvärde. Det innebär att ni får uppskatta ett marknadsvärde på den egendom som finns i dödsboet och, efter avdrag för dödsboets skulder, ta upp en tredjedel av summan i bodelningen.Det innebär att ni måste uppskatta ett marknadsvärde på bostadsrätten, oavsett om du och dina syskon kommer sälja bostadsrätten eller inte. Du och din fd make kan själva komma överens om vilket värde ni ska åsätta bostadsrätten, men kommer ni inte överens kan ni välja att värdera bostadsrätten för att ha ett värde att utgå från.Bostadsrätten ska sedan tas upp till sitt nettovärde, vilket innebär att latent skatt m.m. ska dras av. Följande uträkning görs:Bostadsrättens marknadsvärde - Lån på bostadsrätten- Skatt på eventuellt uppskovsbelopp (22 % av beloppet)- Latent vinstskatt (hur mycket skatt det skulle bli om bostadsrätten såldes idag, se nedan)- Fiktiv mäklaravgift (vad mäklare skulle ta betalt om bostadsrätten såldes idag)Den latenta vinstskatten behöver i sig en uträkning. Den ser ut så här (se 44:13-14 inkomstskattelagen):Bostadsrättens marknadsvärde- Bostadsrättens inköpspris- Fiktiv mäklaravgift- Förbättringsutgifter (vissa renoveringar)Summan utgör underlaget för vinstskatt, vilken beskattas med 22 %, således utgör 22 % av summan den latenta vinstskatten. När ni räknat ut bostadsrättens nettovärde lägger ni samman det med eventuell annan egendom i dödsboet och drar av dödsboets skulder. En tredjedel av värdet ska ingå i bodelningen och delas lika mellan er, 11:3 ÄktB.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Vänliga hälsningar,

Värde på fastighet i bodelning

2014-10-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Skall bli utköpt ur hus av min fru och behöver en uppställning om hur vi beräknar värdet av min andel. Delar vi funderar på, marknadsvärde, lagfart, pantbrev, tidigare uppskov, köpeskilling, renoveringar, reavinst/reaförlust. I dagsläget så är det ingen vinst på bostaden.
Victoria Nilsson |Hej!Den "formel" som brukar användas för beräkning av fastigheters nettovärde i bodelningar är följande:Fastighetens marknadsvärde (vilket ni kan uppskatta själva eller ta hjälp av mäklare)- Lån (förutsatt att personen som ska ha kvar fastigheten tar över eller löser lånen)- Skatt på uppskovsbelopp (22 % av beloppet)- Latent vinstskatt (hur mycket skatt det skulle bli om fastigheten såldes idag, se nedan)- Fiktiv mäklaravgift (vad mäklare skulle ta betalt om fastigheten såldes idag)Den latenta vinstskatten behöver i sig en uträkning. Den ser ut så här (se 44:13-14 inkomstskattelagen):Fastighetens marknadsvärde- Fastighetens inköpspris- Fiktiv mäklaravgift- Förbättringsutgifter (vissa renoveringar)Summan utgör underlaget för vinstskatt, vilken beskattas med 22 %, således utgör 22 % av summan den latenta vinstskatten.Om det inte föreligger någon vinst i dagsläget kan ni dock hoppa över den senaste uträkningen, då latent vinstskatt i så fall inte föreligger. Då räcker det med att subtrahera lån, skatt på uppskovsbelopp och fiktiv mäklaravgift för att få fram fastighetens nettovärde. Det är till nettovärde man vid bodelning brukar köpas ut ur fastighet. Om du äger halva fastigheten blir det halva nettovärdet du ska köpas ut med, förutsatt att fastigheten är giftorättsgods.Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Vänliga hälsningar,

Gåva till barnbarn

2014-10-26 i Bodelning
FRÅGA |Min pappa vill ge sin bostadrätt till sitt barnbarm som är min dotter. Han kommer äga 10% av lägenheten och ha besittningsrätt till den dag han dör. Problemet är att jag har en syster som kommer att bestrida detta då min far gått bort. Då vi skriver gåvobrevet, vad bör stå med? Vi har även tänkt ta med gåvan i testamentet. Detta är ett val min far gör.
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av 6 kap 1 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1 framgår att vad en arvlåtare skänker en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv. Det innebär att när dödsboet ska delas upp kommer den bröstarvinge som fått gåvan få "räkna av" den från sitt arv till förmån för de andra bröstarvingarna. Om mottagaren däremot är en annan arvinge ska en sådan gåva endast räknas av som förskott på arv om det står föreskrivet (i testamente eller liknande) eller om det kan antas ha varit avsett med hänsyn till omständigheterna. Vad gäller barnbarn är de inte att anse som bröstarvingar så länge föräldrarna lever. För att undgå oklarheter, exempelvis om du skulle gå bort före din far och din dotter därmed träder in som bröstarvinge, är det bra om din pappa skriver i gåvobrevet att gåvan inte är avsedd att ses som förskott på arv. Att bostadsrätten inte går att se som förskott på arv medför att din syster inte kan kräva att den ”skrivs av” ditt arv. Det är viktigt att bostadsrätten faktiskt är till din dotter och inte framstår som och /eller är i realiteten en gåva till dig eller någon annan bröstarvinge (syskon till er). I en sådan situation kan den bli att ses som förskott på arv. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,