Definition av bohag och hur fördelning sker vid bodelning.

2017-02-23 i Bodelning
FRÅGA |Min sambo och jag skall separera. Vi är inte osams. Bostaden (villa) och bohaget delar vi enkelt på men alla andra saker vi genom åren införskaffat, hur gör vi med dem? Vad innefattas i begreppet "bohag"? Jag vill göra upp i godo men anser att mycket är inköpt av mig och för mig (visserligen för ett övergripande gemensamt syfte) men min sambo kanske hävdar att vi köpt allt tillsammans eftersom vi haft "gemensam ekonomi" dvs köpt det vi velat ha utan att tänka på vem som betalt. Till saken hör att jag stått för den större delen av vår gemensamma nettoinkomst, ca 70-75 %. Finns det någon praxis att hålla sig till om vi inte kommer överens eller ska vi dela efter principen 70/30?Tack på förhandAnders Lagerklint
Rickard Essung |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bodelning hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt Äktb 7kap 4§ 2st så räknas allt s.k ”inre lösöre” som är avsett för det gemensamma hemmet. Undantaget enligt samma bestämmelse är sådant bohag som används uteslutande för den ena makens bruk. Alltså är troligen det mesta som ni köpt ihop (trots att ni använt dina pengar) ändå gemensamt bohag. Så länge ni inte har avtalat om att viss egendom ska vara enskild så kommer all egendom räknas som giftorättsgods, vilket i praktiken innebär att man hälfendelar, se 11kap 3§ Äktb. Vissa undantaganden får göras, till exempel får man avräkna giftorättsgods för att täcka sina skulder enligt 11kap 2§ ÄktB. Den omständigheten att du har betalt mer spelar alltså i detta fall inte någon större roll, det finns dock en möjlighet till jämka vid bodelningen enligt 12 kap Äktb. Den största vikten viden en sådan bedömning läggs vid hur långvarigt förhållandet har varit eller om det skulle råda en väldigt stor skillnad mellan makarnas förmögenhet. Det finns däremot lite praxis på området och om det har varit ett långvarigt förhållande finns det mycket som tyder på att en sådan jämkning skulle ogillas.Vid bodelningar är alltid den bästa lösningen om parterna kommer överens, utan att blanda in advokater. Om detta blir svårt är du dock varmt välkommen att vända dig till en jurist hos oss på Lawline.se/boka.Hoppas svaret hjälpte dig!

Huskostnader mellan skilsmässa och bodelning

2017-02-23 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har nyss skilt mig, jag äger tillsammans med min fd man en villa. Jag har flyttat til en lägenhet och han är kvar i huset. Hur gör vi med huskostnaderna tills dess att bodelningen är klar? Har hört någonstans att jag endast behöver betala amortering och inget annat. Stämmer det?Mvh Sandra Lindh
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Hur kostnaderna regleras innan bodelningen finns inte reglerat i lag, men det har utvecklats två principer i praxis (genom äldre mål) som numera appliceras på den här situationen. Den första principen är att kostnaderna för den gemensamma bostadens upplösning ska fördelas på ett rimligt sätt och den andra principen är att ingen av parterna ska göra obehörig vinst på bostaden. T.ex. att den som bor kvar i bostaden inte ska behöva betala den parten som flyttat ut, därmed, é contrario så borde inte du heller vara skyldig att betala något för ett hus du inte längre bor i. Möjligheten att begära bodelning omgående finns enligt 9 kap 4 § Äktenskapsbalk (1987:230), se här , https://lagen.nu/1987:230, så att ni inte behöver hantera delade kostnader etc. fram till dess att bodelningen är gjord. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Giftorätt i enskild firma

2017-02-21 i Bodelning
FRÅGA |Om man varit gift i 27 år och skiljer sig, maken har haft eget företag i 20-25 år, har då makan någon slags giftorätt till företagets värde/kapital? Eller finns det andra fördelar man kan ha som maka, tex försäkringar?Enskild firma, 2 delägare som äger 50/50. Inget äktenskapsförord.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline. Huvudregeln vid äktenskapsskillnad är att bodelning skall ske. Allt jag berättar nu står i äktenskapsbalken som du kan hitta här. Vid en bodelning skall makarnas andelar i boet beräknas , där avdrag för skulder ska göras, för att sedan läggas ihop och delas lika. Dessa regler kan du hitta i äktenskapsbalkens 11e kapitel. Giftorättsgods är vad som ingår i bodelningen. Regler om detta finner du i 7e kapitlet. Huvudregeln är att all egendom en make äger som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom klassas som enskild efter att exempelvis makarna avtalat om ett äktenskapsförord där viss egendom omnämns som enskild. I ert fall finnes inget äktenskapsförord vilket talar för att din makes del i den enskilda firman skall klassas som giftorättsgods. Kom ihåg att det finns andra omständigheter som kan göra den enskilda firman till enskild egendom vilka listas i äktenskapsbalkens 7e kapitel 2§, exempelvis efter förordnande i testamente.Mycket talar i ert fall för att makens del (50%) i den enskilda firman utgör giftorättsgods. Om firman inte är att klassa som enskild enligt resonemanget ovan är egendomen giftorättsgods och skall delas lika mellan dig och din make vid en eventuell bodelning. Det skulle innebära att du har rätt till, efter bodelning, 25% av den enskilda firman (hälften av din makes hälft). Glöm dock inte att en del skulderna skall räknas av samt andra omständigheter som skulle kunna innebära att hela det redovisade värdet inte tillgodoräknas dig. Jag hoppas att jag svarat på din fråga och ifall du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid med någon av våra erfarna jurister. Mvh,

Marknadsvärde och bodelningsförrättare

2017-02-17 i Bodelning
FRÅGA |Tack för ert svart men fick bara delvis svar. Om en fastighet i ett mycket attraktivt område, där mäklares utpris är 6.3 milj. Men all statistik senaste året visar att slutpriset ligger ca:15 % högre. Om den ena parten då löser den andra och man använder ut-priset utan att ta hänsyn till vad slutpriset hamnar gör den parten en stor ekonomisk vinst på bekostnad av den andra !? Det borde gå att beräkna värdet på ett mer rättvist sätt för båda parter.
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår vad du menar. Fastighetens marknadsvärde kan av förklarliga skäl vara svår att fastställa utan att fastigheten faktiskt säljs och det är därför en oberoende värderingsman kan vara bra att ta in. I annat fall får makarna försöka komma överens om vad som är rimligt. Om marknadsvärdet är tvistigt kan det vara klokt att försöka "mötas" i mitten eller liknande. Om ni inte kan komma överens, är nästa steg att ansöka om en bodelningsförrättare enligt 17:1 Äktenskapsbalken, som utses av tingsrätten. Om ni inte kan enas om en bodelning är det bodelningsförrättarens uppgift att framför allt reda ut situationen och arbeta fram en lösning som passar er båda. För det fallet att ni inte heller med bodelningsförrättarens hjälp kan enas om en delning har bodelningsförrättaren möjlighet att själv fatta ett bindande beslut om en delning, där denne väljer en oberoende värderingsman som värderar er fastighet för bodelningen (tvångsdelning). Om någon av makarna sedan vill klandra bodelningsförrättarens beslut, skall det göras inom fyra veckor från delgivningen enligt äktenskapsbalkens kap. 17 8 § 2 st. Tingsrätten kan då ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt. Värt att uppmärksamma är att en make som inte medverkar och försöker samarbeta vid bodelningen kan åläggas vite av rätten enligt äktenskapsbalkens 17 kap. 5 §. Jag hoppas du fick svar på din fråga och jag hoppas situationen ordnar sig!Vänliga hälsningar,

Bodelning och bodelningsförättare

2017-02-23 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning, Kinesisk och Svensk lag.Hej, mitt namn är Hope Leastadius och jag behöver hjälp.Min exman har tagit hjälp av en jurist vid vår bodelning och jag vill ha hjälp med.Vi har två barn tillsammans och idag bor vi i samma lägenhet. Mina föräldrar bor i en lägenhet i Kina som dom har betalat för men som står i mitt namn.Lägenheten ägde jag innan jag träffade min exman. Mina föräldrar har betalat för den men den står i mitt nam, lägenheten ligger i Suzhou i Kina. Idag bor mina föräldrar i den, det är deras hem. Enligt Kinesisk lag så är egendom som inskaffats innan giftemål inte gemensamt. Jag vill veta om han, enligt svensk lag, äger hälften av den?Och kommer lägenheten påvekra bodelningen på något sätt?Lägenheten i Sverige äger vi tillsammans. Med vänlig Hälsning Hope LaestadiusMobil: 0723888838Epost: lotus.in.may@gmail.com
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Dessvärre hanterar Lawline inte kinesisk rätt, jag rekommenderar dig därför i det hänseendet att kontakta en kinesisk jurist. Vidare enligt svensk lag gäller att allt giftorättsgods ingår vid bodelning. Enskild egendom kan sedermera undantas. Enskild egendom är sådan egendom man har föreskrivit som enskild enligt äktenskapsförord, alternativt fått genom testamente, arv eller gåva med ett förordnande om att egendomen ska vara enskild. Vid det fall du inte har upprättat ett äktenskapsförord i fallet kommer därför denna egendom ingå i bodelningen. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap. 1-2§§. Lägenheten kommer påverka bodelningen på så vis att mer egendom kommer ingå, och lotterna kommer därmed vara behäftade med större värde. Vid bodelning räknas som huvudregel makarnas giftorättsgods ihop och därefter delas lika mellan, Äktenskapsbalken 11 kap. 3§. Vid lottläggningen, dvs den egendom man får ut ur bodelningen är som huvudregel sådan egendom man har ägt tidigare. Om det är så att den ena maken ska få en större skifteslikvid, och därför behöver få egendomsvärde från den andra maken, kan maken välja mellan att ge värdet i form av egendom eller pengar. För vidare hjälp med en bodelning hänvisar jag er att söka hjälp hos en bodelningsförättare som objektivt reder ut eventuella oklarheter! Man ansöker om bodelningsförättare vid domstol, Äktenskapsbalken 17 kap. 1§. Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag.

Ska aktiebolag ingå i bodelning

2017-02-22 i Bodelning
FRÅGA |Min man äger samtliga aktier i ett AB som enligt honom inte ska ingå i bodelningen vid skilsmässa som vi nu är mitt uppe i. Enligt vårt äktenskapsförord ska hans enskilda firma som han hade vid tidpunkten för skrivandet av äktenskapsförordet inte ingå, men aktiebolaget fanns inte då. Om det skulle vara så att även det nuvarande bolaget inte ska delas, har jag ändå rätt till hälften av det egna kapital som finns däri? För några år sedan tog han ut en hel årslön (av aktieutdelningsskäl) som även beskattades men han lät pengarna kvarstå i företaget. Detta är således hans privata, skattade pengar. Han har även låtit bli att ta ut aktieutdelning under flera år, som i årsredovisningen tillstyrkts med ca 500.000:-/år. Har jag rätt till hälften av dessa pengar?
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Din make har fel. Aktiebolaget ska ingå i bodelningen. Allt som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods, giftorättsgods går till bodelningen. Se 7:1, 10:1 Äktenskapsbalken. Att din make gjort sin enskilda firma till enskild egendom genom äktenskapsförord är irrelevant vad gäller aktiebolaget då det är två olika saker. Hur stor del av aktierna du kommer få rätt till, eller om du kommer ha rätt till en del av det, kan jag dock inte svara på då det är beroende av hur era andra tillgångar ser ut och hur utfallet av bodelningen blir.Vad gäller pengar så är de som huvudregel också giftorättsgods och ska ingå i bodelningen om de inte gjorts enskilda. Oavsett var man placerar dem.Din man har dock haft rätt att inte ta ut någon aktieutdelning. Då företaget ändå ska ingå i bodelningen kommer det bara innebära att aktierna kommer ha ett högre värde och kommer därför inte påverka dig.Sammanfattningsvis - Aktiebolaget ska gå till bodelning. Pengar som är hans ska också gå till bodelning. Utebliven aktieutdelning räknas som företagets tillgångar.Med vänliga hälsningar

Rätt att överta bostad

2017-02-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej min sambo har gjort slut med mig, och så tog hon med sig kläder och sa att hon flyttar. men nu helt plötsligt tycker hon att jag ska flytta pga. att hon tycker att hon har större behov av att bo kvar för att hon har 4st hundar. Har jag nått att sätta emot?vi hyr huset vi bor i och det är väldigt billig hyra, och jag har inte råd att flytta eller att skaffa mig en lägenhet.Och det är inga barn inblandade i det för vi har inga, utan vi har bara hundarna som hon har tagit med sig tyvärr.jag vet inte vad jag ska göra så snälla hjälp mig Med vänlig hälsning Tomas
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första behöver avgöras om bostaden är samboegendom eller enskild egendom. Om bostaden har tillhört någon av er sedan tidigare, innan ni blev sambos, tillkommer bostaden på denna persons lott. Vid en eventuell bodelning av sambos kan den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget, ha rätt till att få denna egendom på sin lott vid bodelning. En förutsättning för att en sambo ska få ta över en bostad som tillhör den andra sambon, dvs. bostaden har inte varit samboeegendom, är förutsättningen att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Detta framgår av Sambolagen 16-17§§. Vid en sådan skälighetsbedömning ska flera faktorer beaktas. Bland annat om en person har ensam vårdnad över barnen, om bostaden är handikappanpassad samt andra vägande skäl. Man får vidare ta hänsyn till bostadens kostnad, samt personens faktiska möjlighet att ha råd med bostaden, samt vidare personens möjlighet att faktiskt skaffa sig nytt boende (exempelvis om personen kommer få kunna få lån på banken etc.). Att personen har hundar är någonting jag personligen inte hört anses som vägande skäl! För vidare hjälp i frågan råder jag er att få hjälp av bodelningsförättare avgör frågor vid bodelning, något som framgår av Sambolagen 26§, för det fall ni inte kommer överens om utgången.Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Vad som ingår i bodelning med sambo

2017-02-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min mamma dog och hade testamenterat sin lägenhet till sin sambo. Hon hade lägenheten när de träffades för ca 25 år sedan. Då hade hennes sambo inga pengar och bägge levde på sin förtidspension. (Mammas lägenhet var köpt när min mamma och pappa var gifta.) Nu har sambon ca 3 miljoner i aktier och mamma hade 20 000kr på sitt bankkonto som också stod i sambons namn när hon dog. Sambon hade aktierna i sitt namn och inte i mammas. Mamma hade fyra barn, och jag förstår att vi ska ärva vår laglott vilket är hälften av hennes lägenhet. Är det korrekt?Har vi också rätt att ärva något från de aktier sambon investerade i med deras pengar? Eller någon procent av hans andra investeringar (ca 400 000kr)?
Therese Yngwe |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en förälder dör har dennes barn alltid en rätt till arv av laglotter, vilket tillsammans utgör hälften av förälderns tillgångar enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). När er mor nu gått bort har ni fyra barn därför en rätt att dela på hälften av er mors tillgångar. Det resterande har er mor rätt att testamentera bort till sin sambo. För att ta tillvara på er rätt kan ni som bröstarvingar till er mor begära ut jämkning enligt 7 kap 3 § ÄB. Detta ska göras inom sex månader efter ni fått tillgång till testamentet enligt 3 stycket.Er mor var sambo vilket innebär att en bodelning ska göras efter hennes död med hennes före detta sambo. I bodelningen ska bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning inräknas enligt 3 §. Eftersom lägenheten inskaffades långt innan er mors och hennes sambos relation räknas den inte som samboegendom. Inte heller ska aktier som står som en sambos enskilda egendom eller tillgodohavanden på ett eget bankkonto ingå i bodelningen. För att förtydliga är samboegendom enbart gemensam bostad och bohag, t.ex. möbler och liknande som inskaffats för hemmet. Övriga investeringar är sambornas enskilda, då de inte ingått äktenskap.Det verkar som att du misstänker att egendomen fördelats på ett sådant sätt att summan av er laglott minskat. Eftersom lägenheten var er mors egendom är det riktigt att ni har rätt att dela på hälften av dess värde som bröstarvingar, det resterande av värdet går till sambon som hon testamenterat till.Det finns även en bestämmelse i 7 kap 4 § ÄB som skyddar era rättigheter som bröstarvingar till er mor. Har er mor skänkt bort egendom under sådana villkor och omständigheter att gåvan kan liknas vid testamente, med vetskapen om att döden var nära, kan ni väcka talan om detta inom ett år från bouppteckningen avslutats enligt 7 kap 4 § 2 stycket ÄB. Eftersom er mor och hennes sambo inte var gifta har han ingen arvsrätt efter er mor annat än det hon testamenterat. Det hon testamenterat får som nämnt inte vara mer än hälften av hennes egendom, då ni är berättigade era laglotter.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar!