Studieskulder vid bodelning

2015-10-02 i Bodelning
FRÅGA |Är i skilsmässa och gör bodelning. Kan min exfru ta upp sitt studielån på 250 tsek och att detta skall ingå i bodelningen. Vi har höga lån på vårt hus (ungefär marknadsvärdet på huset). Jag skall ta över hennes låneandel. Det finns några mindre krediter samt ett billån hon vill att jag tar då hon har studielånet. Bärdet på krediterna och billånet är ungefär detsamma som hennes studielånMin fråga är då om studielånet skall räknas in här. Är inte det hennes personligaMvh Magnus
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken (ÄktB) är den lag som behandlar frågor om äktenskaps upplösning, se här. Enligt 11 kap 2 § ÄktB har en make rätt att vid bodelning göra avdrag för de skulder han/hon hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Frågan om en make ska få göra avdrag för sina studieskulder har diskuterats i förarbeten till ÄktB och man har kommit fram till att studieskulder ska behandlas som andra skulder. Alltså får man göra avdrag för studieskulder vid bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arv av bostadsrätt efter omgifte

2015-10-01 i Bodelning
FRÅGA |Min far är omgift och de har inga barn. Min far vill skriva över sin bostadsrättslägenhet på mig och min syster. Han står som ägare till lägenheten och de har ett äktenskapsförord registererat sedan de ingick äktenskap. Men, de har varit gifta i 10 år nu, kan det finnas någon möjlighet att hon kan få ärva en del av lägenheten?Eller skall min far skriva ett testamente på lägenheten på mig och min syster? Vilket är bäst?MvhLjubica Petrovska
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Om din far och hennes fru inte har några barn kommer hon inte att ärva något av honom. Det behövs därför inget testamente, eftersom egendomen går direkt till er barn. Dock kan det bli problem vid bodelningen.En bodelning skall göras mellan två makar om den ena avlider, och bodelningen sker innan arv blir aktuellt. Ett testamente skulle alltså inte kunna användas för att komma runt bodelningen. Reglerna kring det här finns främst i 9-10 kap. Äktenskapsbalken. Vid bodelningen skall all makarnas egendom läggas ihop (efter att respektive makes skulder har dragits av från dennes egendom). Som du förstår skulle ett resultat kunna bli att frun kunde få en del av bostadsrätten.Exempel:A och B är gifta. A äger ett hus, värt 1 500 000 kr samt övrig egendom för 300 000 kr men har inga skulder. B har egendom till värdet 400 000 kr och skulder på 200 000 kr.A avlider.Vid bodelningen slås makarnas egendom (minus skulder) ihop.Totalt blir detta: 1 500 000 + 300 000 + 400 000 - 200 000 = 2 000 000 kr.Varje make skall ha egendom till värdet 1000 000 kr. Därför måste A lämna över egendom till värdet 800 000 kr till B. För att uppnå detta måste åtminstone en andel av huset lämnas över.Den bästa lösningen är att din far och frun förnyar sitt äktenskapsförord och där tar med som villkor att bostadsrätten skall vara enskild egendom. Enskild egendom innebär att den inte ingår i bodelningen. Ett nytt äktenskapsförord kan skrivas när som helst, och man kan då ändra villkoren i det gamla hur man vill eller lägga till nya villkor. Äktenskapsförord skall vara skriftliga och undertecknas av båda parter. Det skall också registreras hos Skatteverket (se7 kap. 1-3 §§ Äktenskapsbalken om allt detta)Kort sagt rekommenderar jag den lösningen att din far och hans fru skriver ett nytt äktenskapsförord, där det tas med att bostadsrätten skall utgöra hans enskilda egendom!Om du har några fler frågor får du gärna återkomma!

Behovsprincipen när samboförhållande upphör

2015-09-24 i Bodelning
FRÅGA |Sonen står som ägare på hundra procent på en bostadsrätt. Vad händer vid en separation med sin flickvän. Dem har ett gemensamt barn. Sonen står på kontraktet och är den som tagit lånet. Kan rätten dömma till hennes förmån vid en separation?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Som jag förstår din fråga så bor din son tillsammans med sin flickvän i en bostad som han står som ägare på. Detta innebär att din son och hans flickvän i juridisk mening är att betrakta som sambor, detta gör att Sambolagen blir aktuell. Frågan rör sedan om din sons sambo kan få rätt till bostadsrätten vid en separation. När ett samboförhållande uppför av något annat skäl än att de samboende ingår äktenskap ska, om någon av dem begär det, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, detta står i 8 § Sambolagen. Det innebär alltså att vi måste ta reda på huruvida bostadsrätten är att räkna så som samboegendom eller inte. Med samboegendom förstås sådant gemensamt bohag samt bostad som de samboende har förvärvat för gemensamt bruk, 3 § Sambolagen. Detta betyder alltså att om bostaden var förvärvad innan samboförhållandet inleddes och inte var tänkt som en gemensam bostad från början så är den inte samboegendom och kommer inte att vara med i en eventuell bodelning. Om bostadsrätten däremot införskaffades för gemensamt bruk så räknas den som samboegendom, oavsett vem som står som ägare på den, och ska delas lika vid en eventuell bodelning.När det är fastställt vad som ska ingå i själva bodelningen läggs värdet av egendomen ihop och delas sedan lika mellan samborna. Hur detta går till närmare framgår av 12-14 § Sambolagen. När detta är gjort sker själva fördelningen av det gemensamma bohaget och bostaden. Fördelningen kallas för lottläggningen och det är då det bestäms vilken sambo som ska få vilken egendom på sin lott. Som huvudregel har en sambo rätt att få den egendom som han eller hon äger på sin lott. Det som kan komma att bli aktuellt i just detta fallet är behovsprincipen som finns i 16 § 2st Sambolagen. Principen är ett undantag från huvudregeln att en sambo har rätt att få sin egendom på sin lott och innebär att det är den av samborna som bäst behöver bostaden som kommer att få den. För att fastställa vem som är i störst behov av bostaden görs en helhetsbedömning där många faktorer kan vägas in. En betydande faktor som kan tala för den ena sambon är om den efter separationen skulle få enskild vårdnad om barnet eller om barnet huvudsakligen ska bo hos den. Andra faktorer som bör tillmätas betydelse vid prövningen är en sambos ålder, eventuella handikapp och hälsa i övrigt samt närheten till arbete och möjlighet att få tag i en ny bostad. Efter en behovsprövning skulle alltså bostadsrätten kunna tillfalla din sons sambo. En sak att komma ihåg är dock att även om en sambo anses ha störst behov av bostaden måste det dessutom, med hänsyn till omständigheterna i övrigt, anses skäligt gentemot den andra sambon att denne mister viss egendom till förmån för den förstnämnda.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bodelning vid samboförhållande

2015-09-16 i Bodelning
FRÅGA |Har en fundering. Jag och min sambo köpte en bostadsrätt tillsammans och flyttade ihop. Vi har erlagt samma handpenning och har delat på lånen. Vi äger alltså halva lägenheten var.Om vi separerar, och den ene vill lösa ut den andre. Vilket pris är det som gäller då ?Inköpspriset, marknadsvärdet ? Annat ?De möbler vi införskaffat gemensamt, ska vi väl dela på.De saker vi tagit till gemensamma bohaget tar vi det vi tagit själva vad jag förstår.
Lejla Alic |Hej, tack för din fråga till oss på Lawline!Reglerna om bodelning vid upplösningen av ett samboförhållande hittar du i Sambolagen, se här. Lägenheten Det finns en skyldighet för en sambo som övertar egendom att ersätta den andre med belopp motsvarande egendomens värde, se här. Det finns inte reglerat i lag huruvida egendom ska säljas till taxerings- eller marknadsvärde. Enligt praxis och sedvana bland bodelningsförättare föreligger huvudregeln vara att marknadsvärdet blir det relevanta värdet vid bodelningen, då detta ger ett mer rättvist utfall. För exakt siffra brukar uträkningen gå till på så sätt att man efter värderingen drar av reavinstskatt för vinsten när bostaden säljs och därefter delas summan på två. Eftersom din sambo ska behålla bostaden är han/hon som sagt skyldig att ersätta din del i bostaden och om bostaden fortfarande är belånad tar din sambo över din del av lånet. Dock uppställs inga hinder vad gäller användningen av ett annat värde, förutsatt att båda parter är överens. Eftersom marknadsvärdet inte finns registrerat någonstans kan du eller din sambo se till att värdera bostadsrätten hos en mäklare innan bodelningen. Detta för att få en uppfattning kring beloppet det rör sig om.MöblernaAngående möblerna, dvs det gemensamma bohaget, har du förstått rätt. Alla möbler och dylikt som förvärvats efter att samboförhållandet ingåtts ses som gemensamt bohag och därmed som samboegendom som ingår i bodelningen, se här.Med vänliga hälsningar,

Jämkning vid bodelning

2015-10-01 i Bodelning
FRÅGA |Ärvdabalken är ju till stora delar tämligen svårtillgänglig. Därför vill jag ställa följande fråga i exempelform.Sigurd och Hildur har varit gifta i närmare 30 år. De har inga gemensamma barn. Hildur har ett särkullbarn, Lina, från ett tidigare äktenskap. Testamente och äktenskapsförord saknas, vilket innebär att makarnas egendom är giftorättsgods. Egendomen består i huvudsak av banktillgodohavanden fördelat så att Sigurd äger 1 400 tkr och Hildur 400 tkr. Om Hildur avlider så skall den sammanlagda kvarlåtenskapen vid bodelningen enligt huvudregeln hälftendelas så att Sigurd och Lina vardera ärver 900 tkr (1 400+400=1 800; 1 800/2=900). Vad jag förstår finns emellertid en regel, Äktenskapsbalken 12 kap 2 §, som Sigurd kan åberopa vid bodelningen och som innebär att Sigurd får behålla sitt eget giftorättsgods på 1 400 tkr och Lina enbart ärver moderns egendom på 400 tkr.Är ovanstående korrekt uppfattat? Om makarnas intention är att arvet skall fördelas enligt ÄktB 12:2 saknas väl i så fall behov av att upprätta vare sig testamente eller äktenskapsförord?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Som du säger är huvudregeln att giftorättsgods delas lika vid bodelning. Som du också nämner finns det en jämkningsregel i äktenskapsbalken (ÄktB) 12:2. Du har uppfattat det helt korrekt. Vid bortgång av ena maken, disponerar den efterlevande maken ensam över möjligheten att tillämpa jämkningsregeln i 12:2 ÄktB. Väljer den efterlevande maken att tillämpa 12:2 ÄktB har denne en ovillkorlig rätt att då få behålla sitt giftorättsgods vid bodelningen. En begäran om jämkning enligt 12:2 ÄktB måste göras senast vid bodelningen. Finns det en intention av båda makar att vid bodelning tillämpa 12:2 ÄktB behöver det som du säger inte finnas behov av att upprätta äktenskapsförord. Dock ska man vara medveten om att saker kan förändras och att en part under åren kan ändra sin uppfattning, så när bodelningen väl ska ske pga. den andres bortgång kanske denne inte alls vill tillämpa 12:2 ÄktB längre. Därmed är det alltid bättre att ha saker nedskrivet i ett äktenskapsförord. Jag hoppas att du känner dig nöjd med mitt svar. Har du fler frågor är det bara att du återkommer så ska vi hjälpa dig vidare.Ha en bra dag!Vänligen,

Bodelning - sambo

2015-09-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo separerade för några månader sen efter 8 år tillsammans. Jag bor kvar i folkbokförd bostadsrätten medan han har flyttat till annan bostad. Nu är det så att han står på lånet och lägenheten, har jag rätt till hälften av lägenheten? (Vi skaffade den som en gemensam bostad efter vi varit tillsammans i 3 år)
Nicole Cai |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår från att ni inte skrivit något samboavtal som avtalat bort sambolagen. Enligt 8 § sambolag(2003:376) ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Det råder dock avtalsfrihet mellan er när ni avtalar om bodelningen. Detta innebär att du och din sambo kan själva komma överens om ett värde som ni tycker är lämpligt för det aktuella bodelningsobjektet.En begäran om bodelning ska framställas senaste ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § 2 st. sambolagen). Då lägenheten utgjorde er gemensamma bostad, bör den räknas som samboegendom enligt lagens mening (3 § sambolagen). Mot bakgrund av det ovan anförda bör du ha rätt till hälften av lägenheten.

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2015-09-20 i Bodelning
FRÅGA |Ska skilja mig , vi bor i ett radhus men jag står inte på huset , det gör min man. Vilka rätt har jag till hälften ?
Ellinor Book |Hej Ingegerd! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga! Om jag förstår din fråga rätt, så undrar du om du har rätt till hälften av värdet på huset när ni skiljer er? Vi kan börja med att konstatera att ifall makarna är ense om att äktenskapet ska upplösas, har de rätt till äktenskapsskillnad (skilsmässa). Har ni barn som bor hemma under 16 år krävs betänketid om 6 månader före äktenskapsskillnad kan ske - 5kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid äktenskapsskillnad ska bodelning ske, dvs då ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom bodelning - 9kap 1§ ÄktB. Bodelning skall göras med utgångspunkt i de egendomsförhållandena som finns samma dag som ni ansökte om äktenskapsskillnad - 9kap 2§ ÄktB. Gifta par har rätt till hälften av värdet på giftorättsgodset, dvs all den egendom som makarna har fört in i boet tillsammans och som de har köpt under äktenskapet - 10kap 1§ ÄktB. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods och detta ska alltså delas lika mellan dig och din make - 7kap 1§ ÄktB. Om något är enskild egendom ska detta inte ingå i bodelningen, dvs det ska inte delas upp lika vid äktenskapsskillnad. Vad som utgör enskild egendom står i 7kap 2§ ÄktB.Jag kan dessvärre inte ur er fråga utläsa ifall er man har fått huset i gåva/testamente eller om äktenskapsord finns, jag kommer därför fortsättningsvis utgå ifrån att detta INTE finns. Jag kommer alltså vidare i mitt svar utgå ifrån att er make har köpt huset för er gemensamma användning. I detta fall kvittar det vem av er som står som ägare till huset, ni ska ändå dela lika på dess värde vid bodelning i samband med äktenskapsskillnad - jämför med 7kap 4§ ÄktB. Detta gör att du har rätt till hälften av värdet på huset, oberoende av om din man står som ensam ägare. (Tänkt dock på att kostnader för bl.a. lån/mäklararvode/värderingskostnad/skatt först kan behöva avräknas på husets totala värde innan ni kan få ut er respektive del.)Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Bodelning & betänketid

2015-09-15 i Bodelning
FRÅGA |Min fru och jag kommer att skiljas. Vi bor fortfarande tillsamans i lägenhet ( hyreserätt ) Årende för skilsmässan har registrerats hos Tyngsreten den 31 Augusti 2015. Jag har köpt ett lägenhet för att flita ut so snabt som möjligt för att vi kan inte bo tillsamans längre och jag skrev på kontraktet den 3 September 2015. Min fru ( fortfarande kallat fru för att vi är under betänke tid ) vill nu ha halva del i den lägenhet som jag har köpt.Har hon rätt att få den på bodelningen?
Lejla Alic |Hej, och tack för din fråga till oss på Lawline!Regler om bodelning hittar du i äktenskapsbalken, se här.HuvudregelUtgångspunkten vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad är att egendomsförhållandena vid brytdagen, dvs dagen då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes, läggs till grund för den kommande bodelningen, se här. Detta innebär att egendom som du hade när talan väcktes om äktenskapsskillnad ska ingå i bodelningen medan egendom förvärvad efter att talan väckts inte ska ingå.Redovisningsplikt Kom ihåg att under tiden från att talan om äktenskapsskillnad väckts tills dess att bodelning sker föreligger en redovisnings- och upplysningsplikt för förvaltningen av egendom, se här. Redovisningsplikten innebär en skyldighet att redovisa hur egendom påverkats (t.ex genom köp eller försäljning). Skyldigheten omfattar inte endast giftorättsgods utan all makarnas egendom. Detta innebär exempelvis att om en make säljer egendom efter kritiska punkten och köper något nytt för dessa pengar, måste ändå summan redovisas vid bodelningen. Syftet med redovisnings- och upplysningsplikten är att kunna genomföra en så korrekt bodelning som möjligt när tiden för bodelning är kommen. Bodelning när mål om äktenskapsskillnad pågår Utifrån omständigheterna i frågan utgår jag från att ni fortfarande bor tillsammans i en hyresrätt. Skulle dock detta inte vara fallet längre, finns en regel som ger möjlighet att förrätta bodelning under tiden mål om äktenskapsskillnad pågår. Regeln syftar till att underlätta just en sådan situation där makarna bor isär. En sådan bodelning genomförs på begäran av en av makarna och bestämmelsen hittar du här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,