Skriva testamente?

2015-04-28 i Bodelning
FRÅGA |HejJag och min man funderar över detta med testamente. Vi har inga gemensamma barn utan jag har ett barn sedan tidigare och han har två. Vi äger tillsammans en stor gård och sedan äger jag mina hästar, min bil och min transport. Vad händer med sådan egendom som står på mig om han avlider och tvärtom? Räknas sådant in i bouppteckning? Och jag har en del möbler som gått i arv i min familj, dessa vill jag att min son ska ha. Innebär det att jag skriver ett eget testamente eller skriver vi ett inbördes testamente?Vi har även pratat om att arv från våra föräldrar ska vara den enskildes, ska det också skrivas?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Jag förstår din fråga som att ni är gifta och har utformat svaret därefter. Allt som står på någon av er kommer att räknas in i en bodelning när någon av er avlider. För att göra arv från era föräldrar till enskild egendom och för att vissa möbler ska gå till en specifik person behöver ni skriva ett testamente. Du verkar alltså vilja avvika från äktenskapsbalkens regler för bodelning och du behöver därför skriva ett testamente. Jag rekommenderar inte att en gör det själv eftersom att det kan bli konsekvenser som en inte förstår när en skriver testamentet. Istället rekommenderar jag att du tar hjälp av någon, t.ex. här. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårat frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Formella krav beträffande äktenskapsförord

2015-04-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Är gift sedan 25 år, tidigare hade vi äktenskapsförord, där jag äger allt.Har tagit bort detta. Om man upprättar ett nytt, där jag är ensam ägare tillallt, har hus som jag står för. Kan min mans vuxna dotter då ärva t.ex halva huset om han avlider? Vi har inte någon kontakt med henne.Jag har 2 vuxna söner, vi umgås dagligen.Kan mina söner skriva ett avtal att min man får sitta kvar i orört bo om jagavlider först? Frågan är om detta är juridiskt? blir hans okända dotter arvlös om vi har äktenskapsförord, där jag äger allt? Kan min man bo kvar om söner skriver detta?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!ÄktenskapsförordHuvudregeln är att all makes egendom är giftorättsgods och skall således ingå i en eventuell framtida bodelning. Detta gäller under förutsättningen att egendomen inte är att betrakta som enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) här. Det enda sättet för makar att förordna vad som skall vara någon makes enskilda egendom är genom ett äktenskapsförord, se 7 kap. 2 § p. 1 samt 7 kap. 3 § ÄktB. Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan makarna och detta avtal skall således ha företräde framför den reglering som finns i äktenskapsbalken. Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna och sedan registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB. Om de formella kraven uppfylls så kommer äktenskapsförordet att vara giltigt mellan er i Sverige! Om Du avlider först, och det finns ett gällande äktenskapsförord, så skall det som sägs i äktenskapsförordet gälla. Detta innebär att om ni(Du och din man) genom äktenskapsförordet gör en viss egendom till enskild, t.ex. huset, så skall detta gälla vid en framtida bodelning. Hans dotter har då inte rätt till halva huset, eller övrig egendom som är din enskilda genom äktenskapsförord. Om ni upprättar ett äktenskapsförord, glöm då inte att registrera det hos Skatterverket. Detta är viktigt eftersom att äktenskapsförordet blir giltigt först i samband med den registreringen. Om ni inte väljer att upprätta ett äktenskapsförord, då skall all egendom betraktas som giftorättsgods och en bodelning skall förrättas. Huvudregeln är då att efterlevande make ärver den bortgångne. Detta gäller om det inte finns några särkullbarn med i bilden, dvs. barn som inte är makarnas gemensamma. Om Du går bort först, så ärver din man dig, men dina söner har rätt att få ut sitt arv ifrån dig omedelbart om det vill. De kan även välja att avsäga sig arvet alternativt låta den efterlevande maken ärva dig med fri förfogande rätt, och sedan ta del av din makes arv då han går bort. Beträffande er gemensamma bostad gäller att den efterlevande maken har rätt att få bostaden på sin lott vid en bodelning. I regel skall en likadelning göras vid en bodelning, vilket innebär att om han övertar bostaden så skall bostadens värde avräknas på hans lott. De arvsberättigade, i ditt fall dina söner, har alltid rätt att ärva din kvarlåtenskap(om inget annat sägs i äktenskapsförord eller testamente) och skall kompenseras om din mans lott vid bodelningen överstiger 50 % av kvarlåtenskapen. Att dina söner upprättar ett avtal likt det Du nämner torde inte betraktas som giltigt i relation till dig och din man. För att din man skall få sitta kvar i orubbat bo krävs att det framgår från exempelvis ett äktenskapsförord alternativt ett testamente. Om dina söner får bostaden på sin lott, dvs. att de ärver dig, så skall bostaden juridiskt sätt betraktas som deras egendom. Vad de sedan gör med egendomen är en annan sak! De kan välja att sälja den, eller exempelvis i gåva ge bostaden till din make. Det jag föreslår är att ni i ett äktenskapsförord tydligt anger vilken egendom som skall betraktas som enskild och således inte bli föremål för en bodelning. Detta är det bästa sättet att lösa den situationen som är för handen i ditt fall. Vi på Lawline kan bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!Hoppas att Du känner att Du har fått svar på dina frågor! Om Du har några frågor eller funderingar i övrigt, så är Du mer än välkommen att kontakta mig. Med vänlig hälsning,

Giftorättsgods vid äktenskapsskillnad

2015-04-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag och min man gifte oss 2012, men har bott tillsammans sedan 2011. Tillsammans köpte vi en ny lägenhet vilket vi bor i och delar på alla kostnader, men min man har 3 andra lägenheter sedan innan vilka är uthyrda (Bostadsrätter). Vi har inte skrivit på något äktenskapsförord.Vad är det som gäller för oss vid eventuellt bodelning nu när han vill begära skiljmässa? Sammanlagt så har vi bott ihop i 3 år.Räknas hans andra lägenheter som enskilda då de står på honom?Tack på förhand
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, se Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1§. Ett äktenskap kan bland annat upplösas genom äktenskapsskillnad, se ÄktB 5 kap. 1§. Huvudregeln, som återfinns i ÄktB 10 kap. 1§, är att all egendom som utgör giftorättsgods ska ingå i bodelningen. Vad som utgör giftorättsgods respektive enskild egendom framgår av ÄktB 7 kap. 1-2§§. Ingenting i frågan tyder på att din makes andra bostadsrätter skulle utgöra enskild egendom, vilket innebär att de då utgör giftorättsgods och således skall ingå i bodelningen. Hur era andelar i boet beräknas framgår bland annat av ÄktB 11 kap. 1-3§§ som i princip säger att ert respektive giftorättsgods, efter skuldavräkning, ska läggas samman och delas på två. I ÄktB 12 kap. 1§ finns en regel om jämkning vid bodelning i vissa fall, bland annat då likadelning är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Om en likadelning ses som oskälig kan rätten, på begäran från den rikare maken, välja att inte dela giftorättsgodset i två lika stora delar. I ert fall har äktenskapet varat i tre år (året som sambos räknas alltså in i äktenskapstiden). Gränsen mellan ett kortvarigt och ett långvarigt äktenskap går typiskt sett vid fem års längd. Därmed finns en risk att rätten anser att det vore oskäligt att dela giftorättsgodset i två lika stora delar, särskilt om det är en betydande storleksskillnad på era respektive giftorättsgods. Om jämkningsregeln blir tillämplig är det troligt att bara 60% av ert respektive giftorättsgods ingår i bodelningen och att varje make får behålla 40% själv. Detta framgår av ett avgörande från HD (NJA 1998 s. 467).

Enskild egendom leder till högre skifteslikvid

2015-04-19 i Bodelning
FRÅGA |Vi skall skilja oss. Hur kommer vara tillgångar att fördelas. Min fru har sammanlagt 900.000 på banken, 480.000 av dessa är enskild egendom, (gåvobrev och testamente). Giftorättsgods blir alltså 420.000. Jag har 740.000 på banken, men ingen enskild egendom. Sammanlagt gg blir då 1.160.000, hälften därav är 580.000 Kommer jag att tvingas att betala 580.000-420.000=160.000 till min fru, trots att hon har mer pengar på banken (160.000 mer), än vad jag har?
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I bodelning ska giftorättsgods ingå, se 10:1 ÄktB (Äktenskapbalken) https://lagen.nu/1987:230#A2. All egendom som inte är enskild egendom är i princip giftorättsgods. Detta innebär alltså att din frus enskilda egendom inte kommer att räknas med i bodelning. Detta innebär, såsom du räknat, att skifteslikviden blir 160 000 kr. Undantag finns dock i 10:4 ÄktB men utifrån omständigheterna verkar inte denna paragraf vara tillämplig i ditt fall. Även 12:1 ÄktB, den sk giftorättstrappan, blir tillämplig om man haft ett kortvarigt äktenskap.

Enskild gåva och egendom som trätt i dess ställe

2015-04-24 i Bodelning
FRÅGA |Jag fick en bostadsrätt som enskild gåva. Jag sålde den och för pengarna har jag och min fru köpt en lägenhet som vi står som 50/50 ägare på. Om vi skiljer oss, blir hälften av lägenheten hennes då?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln ska makars egendom delas lika mellan makarna vid eventuell framtida separation (se 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Det är makarnas giftorättsgods som delas lika (7 kap. 1 § ÄktB). Undantaget från denna likadelning är makes s k enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Sådan egendom utgörs bl.a. av egendom som ena maken fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara enskild. Den bostadsrätt du fick från början utgör således utan tvivel din enskilda egendom. När du säljer bostadsrätten och för pengarna investerar i en annan lägenhet är frågan om även denna egendom ska anses utgöra din enskilda egendom. Enligt 7 kap. 2 § 6 p ÄktB framgår att även egendom som trätt istället för ovan nämnda gåva ska anses som enskild. Således utgör hela lägenheten fortfarande din enskilda egendom, såvida inte den andra maken erlagt en del av köpeskillingen och därmed köpt viss andel. Detta gäller under förutsättning att inte annat framgick av den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild, dvs. såvida inte framgår av gåvohandlingen att egendom som träder i bostadsrättens ställe (surrogat) inte ska omfattas.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att skicka in en ny.Vänliga hälsningar,

Skuld i bodelning

2015-04-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Ska kronofogdskulder som en av makarna har tas med i en bodelning vid skilsmässa?
Julia Ekerot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I detta fall blir Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig mellan makarna. Enligt 9 kap 1§ ÄktB ska makars egendom fördelas mellan dem när äktenskapet upplöses. Enligt 9 kap 2§ ÄktB ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det betyder att alla tillgångar och skulder som makarna har när talan om äktenskapsskillnad väcks, ska tas med i bodelningen. Mvh

Frågan om arvsfördelning efter far, vid förekomst av halvsyskon

2015-04-19 i Bodelning
FRÅGA |HejMin pappa har avlidit häromveckan. Min mamma avled förra året. Min pappa har varit gift tidigare och har från det äktenskapet två barn. Vi är nu tre helsyskon med både samma mamma och pappa. Sedan finns det två halvsyskon där vi har samma pappa men olika mamma. När min mamma avled förra året ärvde pappa allting och ingen av oss barn gjorde anspråk på något. Nu avled som sagt även min pappa och vi ska dela på arvet. Vad vi förstår så har vi syskon med samma mamma rätt att ärva även vår mor och att vi då ska ha en större del av min pappas tillgångar (så är allt väl)Men enligt mina halvsyskon så gäller det sättet att räkna, bara de reella pengar som finns på bankkonton och från försäkringar som faller ut. Det gäller enligt dem inte de saker (lösöre) som min pappa förfogade över. Min pappa ägde flera olika dyrbara klockor och mynt som kommer att säljas och inbringa en hel del pengar. Enligt mina halvsyskon ska de pengarna delas i lika stora andelar. Det tycker jag låter konstigt och jag skulle vilja veta hur det är med det och om det stämmer? Jag är tacksam om jag får råd i det. Med vänlig hälsning Janne
Sedja Abed Ali |Hej Janne och tack för din frågaEnligt 3:1 Ärvdabalken (ÄB) ärver efterlevande make den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt framför de gemensamma barnen. De gemensamma barnen får därför vänta på arvet efter den första föräldern tills även den andra föräldern avlider. När den andra föräldern avlider har därför de gemensamma barnen först rätt till efterarv efter den först avlidne föräldern enligt 3:2 ÄB. Av nämnda lagrum framgår att ''hälften av den efterlevande makens bo tillfaller dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken''. Vilket innebär att ni efter er fars bortgång ärver hälften av hans tillgångar, sedan har ni kvar er andel av den andra halvan som ni om inget annat anges i testamente, delar lika på. Vänliga hälsningar,

Make svarar för sina egna skulder

2015-04-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Vad gäller vid bodelning där ena parten inom äktenskapet haft ett spelberoende och i och med det ökat den gemensamma totala skulden. Skulden har uppstått långt före bodelning. Om jag tolkar lagtexten rätt skall alla skulder/ tillgångar delas oavsett då inget särskilt avtal om enskild skuld/ tillgång upprättats. Gäller det även om skulden uppstått i en form av bedrägligt beteende, tolkar lagtexten att det egentligen inte har betydelse då den andra parten tagit aktiv del att gemensamt lösa skulden. Den spelberoende parten är den som under hela äktenskapet tjänat mest, vilket i sig inte ger någon fördel förmodar jag.Kan den andra parten åberopa på något sätt att kvarvarande/ ursprunglig skild från spelberoendet "räknas av" i bodelning
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230). I ett äktenskap har makarna giftorätt i varandras egendom vilket innebär varje make, vid en bodelning, har rätt att få hälften av det sammanlagda värdet på makarnas tillgångar. Detta efter att varje make har räknat av sina skulder. Detta innebär såldes att du har tolkat lagen delvis rätt. Precis som du säger så ska tillgångarna (det sammanlagda värdet) vid en bodelning delas lika mellan makarna, MEN detta gäller endast tillgångarna och inte makarnas skulder. Enligt huvudregeln som återfinns i ÄktB 1 kap. 3§ (https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1) så svarar vardera make för sina egna skulder. Detta innebär med andra ord att den andra maken inte behöver svara för de skulder som har uppstått på grund av den första makens spelberoende.Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Vänligen,