Husets värdering vid en bodelning

2018-03-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag äger huset till 100%. Jag o min pappa står gemensamt på lånen. Jag är gift och vi ska skiljas. Vad gäller? Kan hon tvinga mig att sälja huset istället för att göra en värdering och bodelning?
Filip Liljekvist |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid äktenskapsskillnad tillämpas bestämmelserna i äktenskapsbalken (ÄktB). Som makar har ni giftorätt i varandras egendom. Det innebär att ni vid en bodelning har rätt att få vardera hälften av det sammanlagda värdet av era tillgångar. Vid beräkningen av tillgångarna ska respektive makes skulder avräknas. Som huvudregel råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB). Vid äktenskapsskillnad ska som regel er egendom fördelas mellan er genom bodelning (9 kap 1 § ÄktB). I bodelningen ingår ert giftorättsgods. Har du eller din make enskild egendom ingår inte denna i bodelningen (7 kap § 2 ÄktB). Det eventuella överskott efter det att vardera makes skulder har avräknats utgör nettotillgångarna. Era nettotillgångar läggs sedan samman och delas lika (11 kap 3 § ÄktB). På frågan om din fru kan tvinga dig att sälja huset så beror det helt enkelt på utfallet av bodelningen. Låt säga att du har nettotillgångar på 900.000 kr, och din fru har nettotillgångar på 700.000. Era sammanlagda tillgångar är därmed 900.000 + 700.000 = 1.600.000 kr. Vid en likadelning ska ni således erhålla vardera 800.000 kr. Du behöver därmed lämna över egendom till ett värde av 100.000 kr till din fru.Om du har mer nettotillgångar än din fru, har du möjlighet att avgöra vilken egendom du vill ge till henne. Du har även möjlighet att betala motsvarande summa i pengar (11 kap 9 § ÄktB). Hoppas svaret var till hjälp!

Mall för enskild egendom

2018-03-20 i Bodelning
FRÅGA |Söker en mall för "enskild egendom"
Stina Jansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Enskild egendom är egendom som är undantagen från grundregeln om att makars egendom är giftorättsgods som ska delas lika vid en eventuell bodelning (7 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). I en bodelning ska bara makarnas giftorättsgods ingå, och alltså inte det som utgör enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild egendom på flera olika sätt, bland annat till följd av ett äktenskapsförord eller genom ett testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan alltså två makar bestämma hur deras egendom ska klassificeras, så som enskild egendom eller giftorättsgods, vilket påverkar en framtida bodelning.I den mån du avser upprätta ett äktenskapsförord krävs att detta upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet måste även registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Det finns en del mallar för standardutformade äktenskapsförord och testamenten tillgängliga på nätet. Om du önskar hjälp med att skriva ett äktenskapsförord eller testamente kan vi på Lawline hjälpa dig med det genom vår avtalstjänst. Om du använder tjänsten hos oss anpassas förordet eller testamentet efter dina önskemål, vilket är säkrare än att använda en standardiserad mall på nätet.Vänliga hälsningar

Ingår huset i en bodelning och hur kan man undvika det?

2018-03-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag har ärvt min mors hus och undrar om det ingår i bodelning, i fall jag skiljer mig. Om ja, finns det möjlighet att undvika det så att jag kan behålla det?Tacksam för svar.
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som ingår i en bodelning vid skilsmässa är makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Utgångspunkten är att huset du ärvt är giftorättsgods om du inte ärvt det med en föreskrift från din mor om att huset ska vara din enskilda egendom (7 kap. 1 och 2 § äktenskapsbalken). En makes enskilda egendom ingår inte i en bodelning. Om din mor i testamente har föreskrivit att huset ska vara din enskilda egendom kommer det alltså inte att ingå i en bodelning. Finns det däremot inte någon sådan föreskrift från din mor utgör huset giftorättsgods och ska därmed ingå i en bodelning.Om huset är giftorättsgods enligt stycket ovan finns det en möjlighet att göra huset till enskild egendom genom att upprätta äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Äktenskapsförord är ett avtal mellan dig och din make där ni kommer överens om att vissa delar av er egendom ska vara er enskilda och alltså inte ingå i en bodelning mellan er. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och ska undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförord ska även registreras hos Skatteverket för att bli giltigt (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Kan jag köpa en lägenhet åt mitt barn utan att den blir giftorättsgods?

2018-03-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag undrar om jag kan köpa en lägenhet till min dotter (i hennes namn) och bo där med henne och sedan skilja mig utan att lägenheten blir giftorättsgods? Hon fyller 18 år. Tack.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I en bodelning ska endast giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Med giftorättsgods avses alla tillgångar en make har äganderätt till och som inte har gjorts till enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord (7 kap. 1-2 §§ ÄktB). I ditt fall måste du sålunda, för att visa att lägenheten inte är giftorättsgods, kunna visa vid en eventuell bodelning att lägenheten inte ägs av dig. Jag rekommenderar sålunda, att du upprättar ett gåvobrev, vari det stadgas att lägenheten är en gåva från dig till din dotter. Vill du ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev och att diskutera eventuella skatterättsliga effekter av gåvan, kan du kontakta våra jurister på info@lawline.se.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad händer med min fastighet om vi skiljer oss?

2018-03-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag äger en fastighet 100% själv som jag har betalat med egna pengar. För några år sedan träffade jag en tjej från ett annat land och vi gifte oss 2017, vi skrev inget äktenskapsförord.Vi har det bra och ingen tanke alls på att skilja oss men tanken kom upp häromdan, vad händer med MIN fastighet om vi skulle skilja oss?Har läst en del om att sambolagen och äktenskap skiljer sig en del, men det kan väl inte vara rimligt att hon får halva huset som hon inte betalat en krona till?Vill även tillägga att hon inte betalar nåt till husets kostnader, då hon har väldigt begränsad egen inkomst.
Olivia Hübenette |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Äktenskapsbalken finns regler som rör äktenskap och bodelning. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Några exempel på giftorättsgods är bostad, bohag, bilar och pengar. Vid en bodelning så delas i slutskedet det gemensamma giftorättsgodset på hälften så att makarna får halva var (11 kap. 3 § ÄktB). Precis som du säger så skiljer det sig åt mellan äktenskap och samboskap. För sambos gäller att bostaden endast ingår vid en bodelning om man har köpt bostaden i fråga tillsammans (3 § Sambolagen). Däremot ingår inte bostaden i en bodelning mellan sambos om den ena äger bostaden sedan tidigare. Eftersom att ni inte skrev ett äktenskapsförord före giftermålet så kommer fastigheten att räknas som giftorättsgods och ingå i en bodelning om ni skiljer er. Om summan av ditt giftorättsgods är mycket större än hennes finns en risk för att du och din fru måste dela på fastigheten. För att underlätta en eventuell framtida skilsmässa skulle ni redan nu kunna göra en bodelning under äktenskapet. Detta innebär att man omfördelar giftorättsgodset mellan makarna. Detta kan vara fördelaktigt eftersom att man då kommer överens om "vem som ska få vad" i skilsmässan redan innan den inträffar.Om ni är intresserade av att göra en bodelning under äktenskapet kan ni ta kontakt med en bodelningsförättare. För vidare rådgivning i frågan är du varmt välkommen att kontakta en jurist hos oss på Lawline. På vår hemsida kan du boka tid med en jurist för rådgivning. Hoppas att du är nöjd med svaret och att ni fortsätter att vara lyckligt gifta! Vänliga hälsningar,

Hur ska en bodelning se ut?

2018-03-20 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska skilja mig och skriva en bodelning. Vi har en hyresrätt som står på mig och vi har lite möbler som vi har delat upp. Hur detaljerad ska bodelningen vara, vi har inget av större värde. Vi har dessutom äktenskapsförord om att vi behåller våra egna pengar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För bodelningar finns inget förutbestämt sätt för hur det ska upprättas, utan det är upp till er själva hur ni vill upprätta ett. Det enda som kan sägas är, att Högsta domstolen har i ett mål från 1994 (NJA 1994 s. 265) stadgat en minsta fördelningsnivå som måste kunna utläsas ut bodelningsavtalet för att avtalet ska anses som giltigt. HD sa att man, i bodelningsavtalet, måste kunna utläsa att skifte skett och att makarna är överens. Det ställs således inga krav på att viss egendom måste anges eller hur den har fördelats. Det man istället tar sikte på är om man i avtalet kan utläsa ett skifte och om makarna inte har några vidare anspråk mot varandra. Vill ni emellertid ha hjälp med detta, så rekommenderar jag att ni kontaktar våra jurister (juristbyrå). För att se hur själva förfarandet ska gå till kan jag rekommendera Skatteverkets förklaring (här).Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

What will Mehr be seen as in Sweden?

2018-03-19 i Bodelning
FRÅGA |Hello again, Thank you so much for considering my question. I wish all the bests for you. I just asked a question about 'Mahr' but i think the answer was not clear for me. You right, Mahr is not valid in Sweden but it is valid in Iran and I can be prosecuted based on Iranian laws once i enter Iran. When we are living in Sweden, she can claim on me base on swedish law's to split the wealth and then in she prosecute me for the Mehr. In this case i had to pay the half of weath (In Sweden) + Mehr (In Iran)?orit is possible that Mehr be recognized as a splited wealth? (Mehr (Iran)+splitted wealth(Sweden)=Half of the wealth)I know it may not be a common case in Sweden but it is an important issue for many Iranian who are living here and have connection with Iran. Actually, I see many friends don't know what to do since it is possible to be accused by two family laws with different prospective. You can add Iranian mentality that it is ominous to talk about such an issue while you are in honey moon and problem will arise once the first contact happened.thank you very much for the super useful helps.Regards
Sara Ottosson Bixo |Hello, I will try to help you with your further questions. Since Mahr is not valid in Sweden your agreement will not count here if you will divorce in Sweden and apply Swedish law. Since the agreement is not valid your wife can't claim the money and therefore it will be seen as martial property if you have not written a prenuptial agreement that is valid in Sweden. However, you do not need to pay the Mehr since it is not valid in Sweden. 1. The answer to your first reflection regarding if you have to pay the Mahr and the martial property the answer is no. This is since Mahr is not valid in Sweden. You and your wifes' wealth and property will be divided equally between you to according to 11 chapter 3 article Marriage code. 2. Regarding your second reflection. Mehr is not valid in Sweden and your property will be seen as martial property (if you and your wife have not assessed anything else in a prenuptial agreement). Since your wife can not claim the Mehr a judge will not have to take a stand about your reflection. After all, if you and your wife divorce and you pay the Mahr after a legal estate division it is probably seen as a gift and nothing that you can claim afterwards. The important to know is that Mahr is not valid and that you and your wifes properties will be divided equally if you hav not assessed anything else. I hope you found answers to your questions. If you would like further help I recommend you to use Lawlines other services.Kind regards,

Rätt att överlåta hyresrätt under bodelningsfrist

2018-03-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag behöver hjälp med en fråga gällande samboegendom och när ett samboförhållande räknas att ha upphört. Jag och min före detta sambo flyttade gemensamt till en hyresrätt för 1.5 år sedan, vi fick den med hjälp av min bostadsköplats, och vår nya värd ville bara skriva kontrakt med mig som var huvudsökande. Min före detta sambo fick dock såklart vara folkbokförd på adressen, men bara jag på kontraktet. Redan efter ett halvår gjorde vi slut och han flyttade ut och tillbaka till sin hemstad 70 mil bort. Där har han bott sedan dess (juni 2017). Dock har han inte skrivit sig där utan står fortfarande folkbokförd i "min" lägenhet. Vi är inte ovänner och han säger att han inte vill åberopa övertagande av hyresrätten, utan att den är min. Jag som känner att lägenheten inte passar mig ensam vill gärna försöka byta denna. Det jag undrar är, kan jag göra det? Tänk om han ångrar sig och säger att han visst vill att lägenheten ska bodelas? Vårt förhållande har ju varit avslutat länge, men har läst i lagboken att den ena sambon inom 1 år har rätt att åberopa bodelning, och även om vi är isär har han ju varit fortsatt varit skriven här - har då ens tiden börjat räknas? Dock har han sedan han for arbetat på den andra orten, är det bevis nog på att vi levt isär och då att ett år har passerat i juni?Han säger ju att det är min lägenhet, men jag vill inte att det ska bli problem om han ångrar sig. Hoppas ni förstår min fråga. Vänliga hälsningar
Josefin Tjernell |Hej, och vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Såsom jag förstår dig så är det två olika saker som du undrar 1) räknas ni fortfarande som sambor i sambolagens mening och 2) kan du byta hyresrätten utan problem med sambolagen. Jag kommer att redogöra för detta nedan. Är ni fortfarande sambor?Sambolagen säger att samboförhållandet tar slut när någon av parterna flyttar (2 § SamboL), eller gör slut (1 § SamboL). En annan sak är att det föreligger en presumtion om att ni fortfarande lever som sambor så länge ni är folkbokförda på samma adress. Det betyder att det är den part som vill hävda att samboförhållandet upphört (att sambolagen inte ska tillämpas) som har att bevisa att den andre parten faktiskt flyttat, eller att man gjort slut. Om din före detta sambo arbetar på en ort som gör det orimligt för honom att han skulle bo i lägenheten utgör det givetvis bevis på att han faktiskt flyttat (70 mil är sannolikt att räkna som ett orimligt pendlingsavstånd). Även annat, exempelvis sms eller facebook-konversationer där ni pratar om flytten eller att han flyttat styrker det faktum att han flyttat. Kanske har ni också pratat om att ni har gjort slut via en chatt, mail eller via sms? Detta är då tillräckliga bevis.Hur räknas tidsfristen för att begära bodelning? Eftersom du behöver styrka att ni gjort slut eller att han flyttat så är det från det datum som du lyckas styrka detta som gäller som beräkning av 1 års fristen (8 § SamboL). Om du lyckas styrka att det skedde i juni så gäller juni. Om du kan styrka att ni gjorde slut redan innan han flyttade så gäller det datumet. Sambolagens inverkan på vem som har rätt till hyreslägenhetenDet låter som att din f.d. sambo menar att 22 § SamboL kan tillämpas. Den gäller dock bara om hyresrätten inte är att betrakta som er samboegendom. Som jag förstår det på dig så flyttade ni dock in i hyresrätten i avsikt att gemensamt bebo den, vilket innebär att hyresrätten är samboegendom (3 § SamboL). Vid en eventuell bodelning är det därför 16 § SamboL som gäller, och enligt den är det den sambo som har det största behovet av hyresrätten som har rätt att få lägenheten i en eventuell bodelning. Det verkar inte som att det finns någonting alls som talar för att han har ett behov av lägenheten (han verkar varken bo eller arbeta på den aktuella orten). Det är således en stor sannolikhet att du skulle få lägenheten, även om han skulle åberopa en bodelning.Kan du begära ett byte av lägenheten eller måste du vänta? Att hyresrätten är att betrakta som er samboegendom medför att du måste redogöra för denna tills bodelningen gjorts, eller fristen löpt ut (11 § SamboL). Enligt 23 § SamboL så behöver du samtycke från din före detta för att du ska få överlåta hyresrätten till annan innan bodelningen är färdig.Mitt förslag Det absolut bästa alternativet i mitt tycke är att din f.d. sambo skriftligen samtycker till att du överlåter lägenheten genom byte, han tycks medgörlig till att du ska få behålla hyresrätten så detta kanske är ett vettigt alternativ för er. Du kan då överlåta hyresrätten till annan utan problem från sambolagen.Om han vägrar att ge ett sådant samtycke så tycker jag att det är dumt att du sitter och väntar ut bodelningsfristen, eftersom du med största sannolikhet kommer att få hyresrätten på din lott vid bodelningen (du har störst behov av den) så kan du begära bodelning och få det överstökat snabbare. Går han då inte med på att du ska få överta hyresrätten så kan du ansöka om en bodelningsförrättare vid tingsrätten, du hittar mer information om hur du gör det här. Jag hoppas att jag har besvarat dina frågor, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar,