Tidsbegränsning för rätt att påkalla bodelning

2017-06-25 i Bodelning
FRÅGA |HejJag skilde mig för fem år sedan och vi gjorde aldrig någon bodelning. Vi kom överens om hur vi skulle dela upp möbler etc. Jag krävde aldrig min rätt till det som jag hade rätt till, vilket innebär min före dettas sommarhus och förmögenhet. Sommarhuset är värderat till ca 800 000 kronor och var inte enskild egendom och förmögenheten då var ca 200 000 kronor. Finns det någon tidsbegränsning för hur långt efter en skilsmässa som man kan kräva sin rätt? Vi gjorde upp i samförstånd då men saker har ändrat sig nu.
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inte någon uttrycklig lagregel om hur långt efter en skilsmässa man kan kräva sin rätt vid bodelning. Saken har varit uppmärksammats i praxis där utfallen har varit varierande. I ett fall där en make underlät att påkalla bodelning i 24 år ansågs denne ha förlorat sin rätt (NJA 1993 s. 570), i ett annat fall där det gått tio år hade maken däremot inte förlorat sin rätt (NJA 2009 s. 437). Det finns dock hovrättsfall där utfallet har blivit att makar som väntat sju och nio år har förlorat sin rätt. I dessa fall var omständigheterna sådana att maken som väntat inte hade någon rimlig eller godtagbar anledning till att vänta så länge med att påkalla bodelning, varför rätten ansågs ha gått förlorad. Mot bakgrund av den praxis som finns på området kan det alltså konstateras att det inte finns någon särskild tidsgräns utan frågan om rätten att påkalla bodelning har gått förlorad eller inte avgörs med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. De omständigheter som kan vara avgörande är beskaffenheten av den aktuella egendomen som ska fördelas genom bodelningen. Jag rekommenderar att omgående meddela din före detta att bodelning ska förrättas och att du kräver din rätt, dvs hälften av det gemensamma giftorättsgodset. Eftersom ni skilde er för fem år sedan borde inte din rätt ha gått förlorad, men mot bakgrund av den praxis som finns är det inte helt säkert eftersom i ett visst fall ansågs sju år för sent. Hur som helst, skulle det bli en tvist om saken har du goda förutsättningar att vinna och mitt råd är därför att omedelbart kräva din rätt.Har du några frågor om svaret och/eller vill ha hjälp med att framställa kravet till din före detta är du välkommen att maila mig på wilhelm.stenvall@lawline.se. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Begäran om bodelning, avliden sambo

2017-06-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag begärde om bodelning i februari och min sambo dog i juni.Vad säger lagbok. tack
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar att din fråga gäller om du har rätt till bodelning trots att din sambo har avlidit.En bodelning görs endast med så kallad samboegendomBodelning görs inte med alla sambornas tillgångar utan enbart med så kallad samboegendom (8 § Sambolagen). Samboegendom är bohag och gemensam bostad som förvärvats av någon av samborna för gemensam användning (3 § sambolagen). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid samboförhållandets upphörande. Samboförhållandet upphör om man flyttar isär eller om sambon avlider (2 § sambolagen).En begäran om bodelning är giltig först efter att samboförhållandet upphörtBodelning kan ske först efter att samboförhållandet har upphört. Det innebär att begäran om bodelning endast bör ha verkan om begäran sker först efter att samboförhållandet har upphört. Om ni hade flyttat isär i februari när du begärde bodelning så har du redan gjort en giltig begäran om bodelning. Du måste dock kunna bevisa att du gjort sådan begäran.Du måste göra en giltig begäran om bodelning senast när bouppteckningen förrättasOm du inte kan bevisa att du redan har gjort en giltig begäran om bodelning måste du begära bodelning hos dödsboet senast när bouppteckningen förrättas, annars förlorar du din rätt till bodelning. Du ska bli kallad till bouppteckningsförrättningen. Du har dock ingen arvsrätt efter din sambo om det inte finns ett testamente.Sammanfattning och rådDu har rätt till bodelning men inte till arv efter din sambo. Du måste göra en giltig begäran om bodelning senast när bouppteckningen förrättas. Om du inte kan bevisa att du har gjort en giltig begäran tidigare måste du göra en ny. Jag rekommenderar att sådan begäran görs skriftligt och översänds i rekommenderat brev med mottagningsbevis till någon av dödsbodelägarna, eller att du gör det muntligt vid bouppteckningen och ser till att detta antecknas i bouppteckningsprotokollet.Om du behöver mer praktisk hjälp med bodelningen kan jag rekommendera att du anlitar någon av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå. Detta kostar 1677,50 kr per timme. Om du är intresserad av detta kan du höra av dig till mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer vi med en offert.MvhJohan Landström

Varför bör man registrera bodelningshandlingen hos skatteverket?

2017-06-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Varför bör en bodelning registreras hos skatteverket och behöver det framgå anledningen till bodelningen?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varför bör man registrera en bodelningshandling?Frågor om äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Vid äktenskapsskillnad får men behöver inte makarna ge in bodelningshandlingen till Skatteverket för registrering (13 kap. 6 § ÄktB). Det finns flera anledningar till att det kan vara fördelaktigt att göra detta. För det första kan det finnas en poäng med att registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket för att försäkra att handlingen kommer att bevaras för framtiden. Om makarnas överenskommelse om vem som ska äga vad finns bevarad kan framtida tvister antingen förhindras eller bevisningen vara säkerställd inför. Vidare bör man registrera bodelningshandlingen om man vill att bodelningen ska bli giltig gentemot ens borgenärer. När Skatteverket kungör bodelningshandlingen finns nämligen en tidsfrist som ger borgenärer chansen att begära att bodelningen återgår. Om inga invändningar inkommer blir bodelningen officiellt giltig.En registrering får också betydelse för beräkningen av återvinningsfristerna vid konkurs (se 4 kap. 7 § konkurslagen (KonkL)).Vilka uppgifter ska framgå i registreringen? Om man vill registrera sin bodelningshandling behöver man inte ange anledningen till varför ni bodelat. För mer information se Skatteverkets hemsida här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan sambo få kompensation för renoveringskostnader vid en bodelning?

2017-06-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej, min sambo har lagt ner mycket pengar på renovering/utbyggnad av vårt gemensamma hus. Vi äger 50 % var. Kan han kräva mig på renoveringspengar för de senaste fem åren vid separation?
Marika Moberg |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När ett samboförhållande upphör kan någon part begära bodelning. Regler för detta finns i sambolagen. I en bodelning mellan sambor ska enbart samboegendomen ingå (8 § sambolagen). Samboegendom är sambors gemensamma bohag och bostad (3 § sambolagen). Alltså har din sambo ingen lagreglerad rätt att få kompensation för att han har lagt ner mer pengar på bostaden än vad du har, utan ni tar båda del i den eventuella värdeökning som uppkommit. Detta gäller så länge ni inte t.ex. skriver ett samboavtal/ skuldebrev som säger något annat. Slutligen kan jag tillägga att det finns viss diskussion om institutet obehörig vinst skulle kunna användas i dessa fall. Men detta har inte prövats i domstol så det finns ännu inget som säkert talar för att så är fallet. Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen

Föravtal och kvarsittningsrätt för den gemensamma bostaden

2017-06-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag undrar lite ang en vårdnadstvist . jag äger huset till 100 procent men mitt ex bor kvar i huset med våran dotter i dag och jag får flytta runt till kompisar och han har även bytt lås i huset som jag äger 100 procent . mitt förslag som jag undrar över just nu är följande . att vi bor i huset växelvis i 2 veckor var för våran dotters bästa . tills bodelningen är klar . men bodelaren är inte utsedd än av tingsrätten . vad tycker ni om de och kan man göra så . eller har ni något bättre förslag till mig . mvh
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.För din fråga som handlar om äktenskapsskillnad (skilsmässa), alternativt separation, är Äktenskapsbalkens (ÄB), alternativt Sambolagen (SL) relevant. Av din fråga framkommer det inte huruvida du och ditt ex var gifta eller levde i ett samboförhållande. Jag kommer således att dela upp mitt svar till dig med utgångspunkt i respektive situation. Eftersom det heller inte omnämns i din fråga att du och ditt ex skulle ha upprättat något äktenskapsförord, alternativt något samboavtal, kommer jag även i mitt svar att utgå ifrån att något avtal rörande huset er emellan inte existerar. Om ni var giftaEnligt ÄB 9:13 kan makar som befinner sig i en skilsmässa avtala om hur den kommande bodelningen ska se ut, liksom om annat som har samband med denna, i ett sk föravtal. Detta innebär således att om du och ditt ex var gifta, är ni fria att avtala om hur ni ska fördela boendet i huset fram tills dess att bodelningen har genomförts. För att ert avtal ska bli juridiskt bindande måste dock avtalet nedtecknas skriftligt i en handling som undertecknas av er båda. Med hänsyn till den begränsade insikten jag har i ert specifika fall, kan jag tyvärr inte yttra mig över vilken fördelning av boendet som skulle vara lämplig i er situaiton. Det enda jag således kan säga är att det är juridiskt möjligt för er att avtala om att ni bor i huset växelvis i två veckor var, förutsatt givetvis att ni båda kan enas om detta upplägg. Skulle du och ditt ex inte kunna enas om något upplägg rörande boendet, har var och en av er möjlighet att vända er till domstolen och ansöka av sk kvarsittningsrätt enligt ÄktB 14:7. Det är då domstolen som kommer att besluta om vem av er som ska få bo kvar i bostaden fram tills bodelningen har genomförts. Att observera är dock att domstolen har behörighet att besluta VEM av er som ska få bo kvar. Domstolen kan således inte mot någon av er makars vilja tvinga igenom ett sådan upplägg som innebär växelvis boende.Det är den make som bäst behöver den gemensamma bostaden som ska ha rätt att erhålla kvarsittningsrätt. I domstolens bedömning om vilken make som har störst behov vägs många faktorer in som t ex, men inte uteslutande, respektive makes möjlighet att skaffa en ny bostad, makarnas ålder, hälsa och pendlingsavstånd till arbete. Skulle någon av er ha större del i den dagliga vårdnaden av er dotter är detta ytterligare en faktor som kan ha betydelse. Om ni var samborBodde du och ditt ex endast ihop som sambor, anges i SL 10§ att sambor på liknande sätt som makar kan avtala om den kommande bodelningen, och frågor relaterade till denna, i ett föravtal. Här gäller därför samma krav på skriftlighet och undertecknande som omnämnts ovan. Även sambor kan ansöka om kvarsittningsrätt, och det är även i denna situation den sambon som bäst behöver bostaden som domstolen ska tilldela rätten att bo kvar. Detta framkommer av SL 28§.Det som dock särskiljer fallet om ni skulle vara sambos, från det fallet om ni skulle vara makar, är att ni som sambor endast kan ingå ett juridisk bindande föravtal, samt ansöka om kvarsittningsrätt, om huset i fråga utgör sk samboegendom. Huset utgör samboegendom om du från början köpte huset i syfte att det skulle användas som gemensam bostad för dig och ditt ex. Skulle huset inte köpts för gemensam användning, omfattas således inte huset av sambolagens regler och ska inte ingå i bodelningen. I detta fall är det därför du som ägare av huset som självständigt har rätten att bestämma över vem som ska få bo i huset. Du är i detta fall fri att gå med på växelvis boende, även om du inte med juridiska medel kan tvinga ditt ex att gå med på detta upplägg. Ditt ex har däremot ingen rätt att bo kvar i huset utan ditt samtycke. Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga. Om du skulle behöva mer hjälp, t ex med att upprätta ett föravtal, är du välkommen att boka tid hos oss för juridisk rådgivning HÄR.Vänligen,

Är gåvobrev om enskild egendom giltigt om utfärdats innan äktenskap?

2017-06-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående en klocka som jag har fått i gåva av min far, med tillhörande gåvobrev där det är noterat att klockan skall vara gåvotagarens enskilda egendom. Detta gåvobrev är utfärdat innan jag ingick äktenskap. Är detta gåvobrev då giltigt i mitt nuvarande äktenskap, och klockan blir min enskilda egendom, eller gäller endast gåvobrev utfärdade efter att äktenskapet har genomförts giltiga?
Victoria Nygren |Hej! Jättetrevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Gåvobrevet är giltigt i ditt nuvarande äktenskap, oavsett om det utfärdats innan eller efter du ingick äktenskapet. Klockan blir således din enskilda egendom och ska undantas vid eventuell bodelning, se 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Egendom som träder i klockans ställe, exempelvis om du säljer den, blir också enskild och ska undantas från bodelning, såvida annat inte föreskrivits. Du är alltid välkommen att återkomma till Lawline igen vid ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,

Bodelning när ena maken stått för större utgifter under äktenskapet

2017-06-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min make ska bodela. Han anser nu att han har betalat mer räkningar och stora utgifter i hushållet än jag (t.ex. diskmaskin, tvättmaskin). Det stämmer i viss mån, men inte så mycket som han anser. Nu tycker han att jag ska "betala tillbaka", då jag har avkastning på aktier (arv, enskild gåva). Stämmer detta?
Therese Yngwe |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då det gäller äktenskap och äktenskapsskillnad är Äktenskapsbalken tillämplig. Vad som gäller vid bodelning är att all parternas giftorättsgods ska hälftendelas vilket framkommer i 9 kap 1 § ÄktB. Vad som inte ingår i bodelningen är partemas enskilda egendom, dvs. egendom som gjorts till makarnas enskilda genom äktenskapsförord, gåva eller testamente (se 7 kap 2 § ÄktB). Det faktum att din man under ert äktenskap har stått för fler utgifter än dig spelar ingen roll nu under bodelningen. Då ni är gifta gäller ju som sagt att allt räknas så som er gemensamma egendom, så länge den inte gjorts enskild. Därför behöver du rent juridiskt inte betala tillbaka någonting till din make.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem ska tillgodoräknas en värdeökning av bostad vid bodelning?

2017-06-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag skiljde mig med min fru och vi äger en bostadserätt som vi köpte under den tiden vi var gifta. Jag köpte lägenheten helt ensam och fick själv stå för alla kostnader. Bostadsrätten står bara på mitt namn. Vi har anlitat en bodelningsförrätare som tar hand om ärendet. Jag måste bara rådfråga er gällande lägenheten. Det är så att vi väntar att skicka in ett slutlig yttrande. Hon sa under tidigare förhör att hon vill bli utköpt, hon har inte heller möjligheten att köpa ut mig eftersom hon aldrig har jobbat och har ingen inkomst. Hon behöver ta över lånet på bostadsrätten som ligger på 1miljon så det är lite omöjligt. Eftersom jag har minnen med henne så vill jag renovera från grund och botten och bara gå vidare. Tänker gifta mig nu i augusti och jag blir bara lite orolig om jag renoverar nu samt investerar pengar i längenheten och hon överklagar domen i tingsrätten kommer dom utgå från den tidigare värderingen eller kommer tingrätten göra en ny värdering? Vi har ju haft egna mäklare som har gjort en värdering, jag hämtade två mäklare och hon en.Vill inte investera pengar på lägenheten sedan betala ut henne ännu mer, känns lite onödigt. Snälla hjälp mig!Tack för visad hänsyn!
Marika Moberg |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen lagregel som anger tidpunkt för värdering i äktenskapsbalken. Däremot anses den allmänt vedertagna uppfattningen vara att värderingen ska ske med utgångspunkt i hur mycket egendomen är värd när boet är utrett. Om din ex-fru skulle klandra bodelningen i tingsrätt ska värderingen prövas utifrån förhållandena vid bodelningsförrättarens delning och alltså inte tidpunkten när målet avgörs i tingsrätten. I sällsynta undantagsfall, när det förflyter särskilt lång tid mellan bodelningsförrättarens beslut om skifte och prövningen i klandermålet, kan det komma ifråga att företa ny värdering. Jag råder dig därför att t.ex. ta bilder på lägenheten innan och efter renoveringen och spara kvitton osv. för att enkelt kunna bevisa att värdeökningen uppstått efter skilsmässan. Eftersom värdeökningen beror på särskilda åtgärder (renovering) som går utöver ordinär förvaltning ska du ensam tillgodoräknas denna. Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen