Formkrav för bodelningsavtal

2016-12-07 i Bodelning
FRÅGA |Vi är redan överens, bodelningen är klar, men vi vill skriva ett avtal som styrker det för framtiden, kan vi lista upp delningen, och skriva under? Behövs det vittnen?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då olika bestämmelser blir aktuella beroende på om du och din partner varit gifta eller sambo kommer jag i mitt svar att redovisa för båda alternativen. Märk väl att samma formkrav ändå gäller för både makar och sambor.Regler för bodelning mellan makar finns i ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) och reglerna för bodelning mellan sambor finns i sambolagen (https://lagen.nu/2003:376).Enligt 9 kap. 5 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K9P5S1) ska vid bodelning ett bodelningsavtal upprättas som båda makarna sen ska skriva under. Tidigare har vittnen varit ett krav för avtalets giltighet men man har i lagstiftningen valt att slopa detta krav och därmed behöver du och din partner inga vittnen. Några andra formkrav än att avtalet ska vara skriftligt och underskrivet finns inte, vilket betyder att ni själva är fria att författa avtalet som ni vill. Att som du skriver ”lista upp delningen och skriva under” kan vara ett sätt att författa avtalet. Av 20 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P20S1) framgår att samma formkrav gäller för sambor som gäller för makar. Om du och din partner varit sambor gäller alltså att det även då går bra att bara ”lista upp delningen och skriva under”. Önskar ni att få hjälp med att skriva själva avtalet kan ni använda er av Lawlines tjänst för upprättande av bodelningsavtal. Tjänsten hittar du här Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Bodelningsavtals giltighet

2016-12-05 i Bodelning
FRÅGA |Vi har skrivit en bodelning där min sambo överlåter sina 50% av fastigheten till mig och att hon avsäger sig rätten till fastigheten.Allt är underskrivet med bådas namn underskrift.Banken sa att det inte var komplett bodelningsavtal och att vi skulle kontakta en jurist för att få det komplett.Nu har sambo ändrat sig och vill inte ge bort sina 50% och därför måste vi sälja huset.Jag undrar om avtalet vi skrev är bindande eller om hon kan ändra sig!?
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För bodelningsavtal gäller som huvudregel att endast underskrift krävs för att de ska vara giltiga. De behöver inte registreras eller bevittnas. Såsom alla avtal behöver de dock vara tydligt formulerade och den så kallade partsviljan (det båda som skriver under vill komma fram till med avtalet) ska komma fram. En möjlighet är att ni reglerat sådant som inte hörde till samboegendomen eller att era namn inte framkommit ordentligt. Är avtalet ogiltigt, kan din sambo ändra sig i det nya avtalet ni upprättar. Är avtalet dock giltigt, och banken haft fel, kan hon inte det. Eftersom det inte framgår vad det är banken ansett är felaktigt eller vad som står i själva avtalet kan jag tyvärr inte ge mer råd än såhär. Vill du att någon av våra jurister kollar på avtalet kan du kontakta dem på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Bodelningsavtalets giltighet

2016-12-01 i Bodelning
FRÅGA |Jag ligger I skillsmässa. Vi har skrivit ett bodelningsavtal som är underskrivet och bevittnat. När det skickades in till Lantmäteriet blev det returnerat eftersom det saknades ett datum för undertecknandet. Min ex som nu har kommit på andra tankar och hävdar att avtalet är ogiltigt. Hon vill skriva ett nytt avtal som är mer fördelaktigt för henne. Han har inte fått riktigt 50% av det totala boet. Skulle hon få rätt vid en tvist?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett bodelningsavtal blir giltigt i och med att den skriftliga handlingen undertecknas av båda parter. Eftersom ni upprättat ett avtal som är undertecknat av er båda är det fullt gällande mellan er, även om lantmäteriet inte kunde godta handlingen på grund av missen med datumet. I en tvist kan ditt ex alltså INTE hävda att avtalet är ogiltigt och kräva att bodelningen görs om. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

På förhand veta om smycken ska ingå i bodelning?

2016-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Har redan skrivit till er angående en skilsmässa och fick inte svar på en del frågor. Ni skriver att smycken är personligt och ska inte ingå i en bodelning om det inte missgynnar den andra maken. Vi har levt under ganska normala förhållande, inget överflöd med andra ord och skaplig ekonomi. Saken är den att min fru har värderat sina smycken,(hos en guldsmed) och fått en summa på drygt 250 000:-. Själv har jag smycken värda mindre än 10 000:-. Jag tycker det är en ganska markant snedfördelning, vad tycker ni? Vidare har hon som sagt redan flyttat och tog då med sig utöver smycken en ganska värdefull servis. Det får man väl inte innan bodelningen ägt rum?Mvh
Michelle Gaudin González |Hej, och välkommen åter till Lawline.Det stämmer att smycken kan tas undan från bodelningen i skälig omfattning enligt 10:2 ÄktB. Enligt propositionen till den här lagen ska denna skälighet bedömas med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden. Rätten att undanta den här typen av egendom ska också bedömas med hänsyn till vad din fru sammanlagt vill hålla utanför delningen. Det finns alltså många fler omständigheter som påverkar huruvida smyckena ska ingå i bodelningen och det går dessvärre inte att på förhand säga vad som kommer att ingå i en bodelning då det är något som avgörs av makarna, domstolen eller en bodelningsförrättare. Det svar du tidigare fått är det som ingår i gratisrådgivningen men vill du ha en bättre prognos över huruvida smyckena kommer ingå i bodelningen eller hjälp med att göra gällande att de ska ingå i er bodelning rekommenderar jag att du bokar tid med en jurist på Lawline juristbyrå.Hoppas svaret var till hjälp.Med vänliga hälsningar

Formkrav för bodelningsavtal

2016-12-07 i Bodelning
FRÅGA |Vi är redan överens, bodelningen är klar, men vi vill skriva ett avtal som styrker det för framtiden, kan vi lista upp delningen, och skriva under? Behövs det vittnen?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då olika bestämmelser blir aktuella beroende på om du och din partner varit gifta eller sambo kommer jag i mitt svar att redovisa för båda alternativen. Märk väl att samma formkrav ändå gäller för både makar och sambor.Regler för bodelning mellan makar finns i ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) och reglerna för bodelning mellan sambor finns i sambolagen (https://lagen.nu/2003:376).Enligt 9 kap. 5 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K9P5S1) ska vid bodelning ett bodelningsavtal upprättas som båda makarna sen ska skriva under. Tidigare har vittnen varit ett krav för avtalets giltighet men man har i lagstiftningen valt att slopa detta krav och därmed behöver du och din partner inga vittnen. Några andra formkrav än att avtalet ska vara skriftligt och underskrivet finns inte, vilket betyder att ni själva är fria att författa avtalet som ni vill. Att som du skriver ”lista upp delningen och skriva under” kan vara ett sätt att författa avtalet. Av 20 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P20S1) framgår att samma formkrav gäller för sambor som gäller för makar. Om du och din partner varit sambor gäller alltså att det även då går bra att bara ”lista upp delningen och skriva under”. Önskar ni att få hjälp med att skriva själva avtalet kan ni använda er av Lawlines tjänst för upprättande av bodelningsavtal. Tjänsten hittar du här Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Skevdelningsregeln vid långvarigt äktenskap

2016-12-01 i Bodelning
FRÅGA |HejJag o min man skall skjiljas jag har mycket skulder o han äger en bostadsrätt o pengar , den är ej enskild egendomHur fungerar det vid en skilsmässa? Om jag förstår det rätt så ingår lägenheten i giftorättsgodset o skall efter skulderna/ lånet räknats av delas lika.Han anser han hjälpt mig mycket o tycker inte jag har rätt till något. Vill tillägga att vi varit gifta i 15 år. Vill bara veta vad som är korrekt.Tack
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 9kap. 1§ Äktenskapsbalken ska en bodelning ske vid äktenskapsskillnad. I bodelningen ska enligt 10kap. 1§ Äktenskapsbalken makarnas giftorättsgods ingå. I 7kap. 1§ Äktenskapsbalken stadgas att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Giftorättsgodset ska sedan enligt 11kap. 3§ Äktenskapsbalken efter avräkning av skulderna läggas samman och delas lika mellan makarna. Alltså är det precis som du säger att som utgångspunkt ska lägenheten ingå i bodelningen och därmed delas lika mellan er.Det finns dock en så kallad skevdelningsregel i 12kap. 1§ Äktenskapsbalken. Regeln innebär att bodelningen kan jämkas om det, med hänsyn till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt, skulle anses oskäligt att dela lika enligt 11kap. Äktenskapsbalken. Regeln tar alltså först och främst sikte på kortvariga äktenskap. Enligt förarbetena till lagen går gränsen mellan ett kortvarigt och långvarigt äktenskap vid 5år. Eftersom ni har varit gifta i 15år är alltså äktenskapets längd ingen grund för jämkning.Däremot skulle era ekonomiska förhållanden kunna vara en grund för jämkning. I sådant fall måste det föreligga en betydande skillnad mellan era nettoförmögenheter.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om det inte föreligger skäl för jämkning ska allt som inte är enskild egendom delas lika mellan er. Huruvida det föreligger skäl för jämkning eller inte är svårt för mig att säga eftersom jag inte vet alla nödvändiga omständigheter, men jag hoppas att svaret ändå var till hjälp!MVH

Bodelningsprocessen

2016-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Delgivning av underlag för bodelning med mottagningsbesked för underskrift har skett , men mottagare på känd adress vill ej medverka.Vad är då nästa steg i processen?
Martin Persson |Tack för din fråga.Om det är fråga om en förordnad bodelningsförrättare som har upprättat en bodelning och sedermera delgivit parterna skall man som part väcka klandertalan inom fyra veckor från delgivningen, därefter är denna rätt förbrukad och bodelningsbeslutet står fast.Gäller det däremot ett egenupprättat bodelningsavtal som inte motparten vill skriva under är det en helt annan process. Då kan inte delgivningen i sig få någon sådan passivitetsverkan, utan avtalet står fortfarande utan bundenhet. Nästa process är således att ansöka hos rätten om förordnande av bodelningsförrättare för att lyckas få till en bodelning.Hoppas det löser sig.Vänligen,

Preskription av begäran om bodelning

2016-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar skilde sig 1980. Min pappa flyttade till USA och dog där 2001. De gjorde aldrig någon bodelning. Vi är tre biologiska syskon. Kan vi begära ut den del av min fars ägande som han aldrig tog ut?
Alfred Wittboldt |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Regler om bodelning behandlas i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230. Då ett äktenskap tar slut ska bodelning alltid genomföras (se 9 kap 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för möjligheten att begära bodelningen men det har i praxis fastställts att då en make förhållit sig passiv till bodelningen under en längre tid detta kan tolkas som en eftergift av anspråket. Det finns en del rättsfall som har tagit upp denna fråga, bland annat NJA 1937 s. 180.I rättsfallet hade en av makarna flyttat till USA, utverkat äktenskapsskillnad och gift om sig. Knappt femtio år efter hennes flytt till USA avled makan, varvid hennes arvingar riktade anspråk om hennes bodelning. HD kom i det fallet fram till att rätten att begära bodelning var eftergiven, och arvingarnas käromål avslogs.Även i rättsfallet NJA 1993 s. 570 bedömdes den ena makens begäran om bodelning vara eftergiven, då makan i det fallet begärde bodelning 24 år efter skilsmässan.I rättsfallet NJA 2009 s. 437 begärdes bodelning tio år efter äktenskapsskillnaden. I detta fall fann HD att begäran om bodelningen inte var eftergiven.Sammanfattningsvis finns inget direkt svar på din fråga då det inte finns någon reglering i lag om detta, utan rätten får i varje enskilt fall pröva huruvida begäran om bodelning ska anses vara eftergiven eller inte. De två sakerna som huvudsakligen är relevanta för bedömningen är dock hur lång tid det har gått och anledningen till att man tidigare inte begärt bodelning.Jag hoppas du blev nöjd med svaret!Med vänlig hälsning,