Gåva av fastighet till barnbarn

2014-07-24 i Fastighet
FRÅGA |Kan mina föräldrar ge sin sommarstuga till min son som gåva? Mina föräldrar har mitt medgivande. Eller måste det gå via mig? Vi tänkte göra det enkelt. M.v.h Maritha Lundberg
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Ja, dina föräldrar kan ge sin sommarstuga till din son som gåva. Som frågan är ställd utgår jag ifrån att din son är omyndig. Om så är fallet krävs enligt Föräldrabalken att ni inhämtar Överförmyndarens samtycke för att han ska få ta emot gåvan. Detsamma gäller om ni senare vill t.ex. sälja, hyra ut eller låta inteckna fastigheten.På så sätt måste du som förmyndare vara involverad men själva gåvan kan så att säga gå direkt från dina föräldrar till din son.Överförmyndare finns i varje svensk kommun. Besök din kommuns hemsida för mer information.För att läsa lagtexten, se https://lagen.nu/1949:381#K13P10S1.Vänliga hälsningar,

Ansvar och plantering av fruktträd och häck

2014-06-16 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det finns nån lag eller regel som beskriver hur ska man plantera häck eller fruktträd på egen tomt. 1.Jag vill plantera några fruktträd men vet inte hur långt bort från tomtgräns får jag göra detta. 2.Vem ansvarar att vattna häck planterad vid tomtgräns, vem har rätt till att ta bort häcken helt.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt 3 kap. 1 § jordabalken ska du vid plantering av fruktträd och häck ta skälig hänsyn till omgivningen. Enligt 3 kap. 2 § bör du inte plantera ditt träd eller häck så att grenar eller rötter tränger in på din grannes fastighet och medför olägenhet för honom eller henne. När det gäller din andra fråga så är det du som har ansvaret för häcken om den är planterad av dig och växer i din trädgård. Med vänlig hälsning,

Överlåtelse av fast egendom

2014-04-29 i Fastighet
FRÅGA |Jag separerade från min sambo 2010. Ingen bodelning gjordes. Vi har ett hus inköpt gemensamt som hon fortfarande står som ägare av halva. Nu vill hon att jag övertar bostadslånet även formellt och att jag registreras som ensam ägare av fastigheten. Hon ställer inga ekonomiska krav. Hur gör vi ?
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Då din f.d. sambo inte ställer några ekonomiska krav förutom att du övertar hennes del av bostadslånet rekommenderar jag att hon ger dig sin andel i gåva. Formkraven för köp av fast egendom framgår av 4 kap 1 § jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994#K4 Dessa formkrav gäller även vid gåva, 4 kap 29 § jordabalken. De krav som ställs upp är att ni ska upprätta en skriftlig handling, s.k. gåvobrev, som ska innehålla uppgifter om vilken fastighet som avses samt en förklaring att din f.d. sambo överlåter sin andel av fastigheten på dig. Istället för uppgift om köpeskilling anger ni att du övertar hennes betalningsansvar för bostadslånet. Både du och din f.d. sambo måste skriva under gåvoavtalet. För att du ska kunna söka lagfart på hela fastigheten måste även era underskrifter styrkas av två vittnen, 20 kap 7 § jordabalken.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Samägd fastighet - fördelning hyresintäkt

2014-02-24 i Fastighet
FRÅGA |Samägd fastighet 75% resp 25% ägarskap. Uthyrning av en gäststuga på tomten. Hur ska hyresintäkten fördelas bland ägarna? 75%, 25% eller 50%,50%?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Intäkterna fördelas efter storleken på respektive delägares andel (lott). I ditt fall 75%/25% (jfr. 15 § samäganderättslagen, se även karnovkommentaren till 1§ i samäganderättslagen).Samäganderättslagen finns https://lagen.nu/1904:48_s.1

Strandsskyddsdispens

2014-07-13 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Har fått avslag på ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad 15 kvm. Idag står på tomten mindre fritidshus som är tänkt att rivas och uppföra ett nytt, vilket godkänts. Vår tomt är ca 2900 kvm, men har reducerats till 1200 kvm som tomtplats. Vi har ett utedass och en uppfartsväg som går parallellt med dasset. Man menar att området kring utedasset inte är ianspråktaget (här finns även bärbuskar och kryddodling). Så en komplementbyggnad om 15 kvm får inte uppföras här trots att det redan finns ett utedass som stått lika länge som huset. Det känns som ren stöld att de endast medger 1200 kvm som tomtplats mot de 2900 kvm som vi äger. Fastigheten ligger inom 100 m från skogssjö med grusväg emellan. Fastigheten gränsar även till samfällighet med mycket skog, vilket vi åberopat som beaktande för strandskyddsdispens för att få behålla hela fastigheten som tomtplats. Kommunen har godkänt, men länsstyrelsen rivit uppbeslutet och ändrat tomtplats till 1200 kvm. Vi har överklagat till högre instans tingsrätten, men de går på länsstyrelsens linje. Tänker överklaga till den nu återstående sista instans, men känner att uppgivenheten alltmer tar över. Vet inte riktigt vad som väger tungt och som inte redan sagts. Tacksam för allt när det gäller överklagandetips i strandskyddsärendet till den nu återstående sista instansen.Med vänlig hälsning
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om strandskydd regleras i miljöbalken, https://lagen.nu/1998:808Huvudregeln för strandskydd är att man inte får uppföra byggnader som ligger inom 100 meter från strandlinjen (7 kap 14 §). Syftet med detta är bland annat att bevara land- och vattenområden. Men det går att få dispens från detta och vissa byggnader och åtgärder omfattas inte av förbudet om strandskydd.Exempelvis har länsstyrelsen i två beslut kommit fram till undantagssituationer.I det första beslutet (2011-06-20 Dnr 526-3512-11) framgår att kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad får uppföras om de är: - inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och - om de är inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispensDenna bestämmelse gäller tills vidare.Av det andra beslutet (1992-10-14 Dnr 231-1869-92) framgår att byggnad, anläggning eller åtgärd som en kompletteringsåtgärd till en huvudbyggnad uppföras om den är:- längre från stranden än huvudbyggnaden och- inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispensOBS att denna dispens endast gäller t o m 31 december 2014.För att ovan nämnda undantag ska vara tillämpliga förutsätts även att åtgärden är tillåten enligt annan lagstiftning, exempelvis plan- och bygglagen eller detaljplan/områdesbestämmelser.Av din fråga framgår inte om detta skulle kunna tillämpas i ditt fall.Av informationen ovan framgår inte heller vad som sagts, vilka omständigheter som framförts vilket gör det svårt att komma med konkreta tips vad gäller överklagandet.Vänligen,

Krav på överlåtelseförklaring vid försäljning av fastighet

2014-05-28 i Fastighet
FRÅGA |Hej jag och min sambo vill köpa en tomt och säljaren vill sälja till oss men inte förrän i januari nästa år då han får för hög skatt om han säljer den i år. Kan man skriva ett skriftligt kontrakt på att han lovar att sälja till oss i januari? Hur stor kraft har detta skriftliga kontrakt om han dör och hans efterlevande har andra planer för tomtmark? Tack på förhand
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga,Ett avtal om överlåtelse av fastighet måste innehålla en överlåtelseförklaring. Detta framgår av 4:1 JB, se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1 och innebär en utfästelse om att fastigheten ska överlåtas direkt. Man får således inte i ett köpeavtal om en fastighet avtala om att överlåtelsen ska ske vid ett senare tillfälle än vid avtalstillfället - avtalet är i så fall ogiltigt. Däremot skulle ni i ett separat avtal (således inte köpeavtalet) kunna avtala om att en förpliktelse att sälja i januari. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Vidare rådgivning.

2014-03-12 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Jag hoppas att jag får svar den här gången, för jag behöver verkligen er hjälp.Min far äger en åttondel och de övriga syskonen likadant och har lagfart på deras mors hemställe, en skogsfastighet, hon är död och deras far likaså. Det finns ett papper där det står att ogifta får vistas där, vad har min ogifta far för företräde då? Han hade en farbror som var snickare och den stugan blev det så att han tog över och byggde om så att den blev beboelig, han har skött om underhållet och kostat på mycket pengar och byggt en altan, och jag fick en lada av min faster som vi märkte upp och flyttade till tomten, den står på stenar,ett skotergarage och ett förråd blev byggt, både jag och min far har lagt ner mycket jobb och vi båda känner att vi vill ha kvar stugan i vår ägo genom att stycka av.Vad kan vi göra för att behålla stugan?, denna stuga har alltid betytt mycket för mig, kan vi åberopa synnerliga skäl eller något annat?, det är två syskon som bråkar och motsätter sig saker.Snälla snälla hjälp mig. Tack på förhand.
Christopher Escalante |Hej!Jag har noterat att du har frågat samma sak utan att få svar tidigare. Jag kommer inte besvara din fråga här utan vill bara försöka hjälpa dig genom att rekommendera att du vänder dig till en yrkesverksam jurist. Utifrån de omständigheter du beskriver låter det som att det finns en rad omständigheter som gör ditt fall komplicerat. Det är min mening att det varken är önskvärt eller möjligt för oss att hjälpa dig här. Det skulle kunna resultera i att du, på grund av de många omständigheter jag tycker mig se i ditt fall, får felaktig/otillräcklig rådgivning från oss. Jag vill därför vänligast rekommendera dig att höra av dig till någon av våra samarbetspartners eller annan yrkesverksam jurist på din ort. En inledande rådgivning är oftast kostnadsfri. Med förhoppning att du ska finna en lösning, Vänligen,

Förutsättningar för bygge vid gräns till kommunal mark

2014-01-26 i Fastighet
FRÅGA |HEj! Vi har byggt en friggebod som står närnare tomtgränsen än 4,5 m. Vår granne har gett tillstånd skriftligt men kortsidan på friggeboden står 1,5 m från en 2,5 m hög mur och på andra sidan av denna ca 2m upp går en väg=kommunalmark. Vi fick nyligen veta av kommunen att denna ska tas bort eller flyttas. Är det alltid så att om man har en friggebod som angränsar mot kommunal mark så säger de nej om den står närmare än 4,5 m?? Finns det någon möjlighet för oss att hävda undantag då vår tomt angränsar till kommunalmark till 50 % och övrig del av tomten är omöjlig att ha den på med hänsyn till grannar?
Miranda Lymeus |Hej!Utan medgivande från alla berörda grannar är det otillåtet att bygga närmare än 4,5 m från gränsen enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 2 § kombinerat med 9 kap. 6 §. I ert fall är kommunen en av "grannarna". I Mark- och miljödomstolens dom 2013-06-07 i mål nr. P 105-13 förklarade domstolen att när en fastighet gränsar mot en väg eller liknande går det inte att identifiera någon som kan representera intresset av att använda vägen. Därför går det heller inte att inhämta något giltigt grannemedgivande i de fallen. Det innebär dock inte, som man kanske kan tro, att man kan stanna vid att inhämta medgivande från de andra berörda grannarna. Istället krävs alltid bygglov för att få bygga närmare än 4,5 m från kommunal väg. Eftersom att ni uppfört friggeboden utan att inhämta bygglov har kommunen rätt att begära rättelse enligt PBL 11 kap. 20 §. Kommunen ska dock ge er tillfälle att söka lov för byggnaden innan de begär rättelse om de bedömer att det är sannolikt att lov kan beviljas enligt PBL 11 kap. 17 §. Ni kan förstås ansöka om bygglov i vilket fall men det är inte troligt att det kommer att beviljas eftersom att rättelse (rivning/flyttning) har begärts.Det finns alltså inget på förhand givet förbud mot att bygga närmare än 4,5 m från kommunal mark med väg. Däremot måste bygglov sökas. Utan bygglov är byggnaden otillåten och det gäller oavsett om det inte finns någon annan plats på fastigheten där den kan stå. Söker ni bygglov ska kommunen vid sin bedömning ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen enligt PBL 2 kap. 1 §. Det är svårt att säga vilka faktorer som kan komma att påverka kommunens bedömning  och vilken inverkan det faktum att det är den enda platsen där friggeboden kan stå kan få. Om byggnadens placering är olämplig ur allmän synpunkt är jag tveksam till att hänsyn till ert enskilda intresse skulle kunna överväga det.De aktuella lagrummen hittar ni https://lagen.nu/2010:900.Med vänliga hälsningar,