Granne som röker – vad kan man göra?

2017-09-10 i Fastighet
FRÅGA |Är bostadsrättsinnehavare i en relativt liten förening (10 lägenheter) varav två är hyresrätter.Vi har en som bor i en av hyresrätterna som röker otroligt mycket och det har nu sedan en tid tillbaka börjat påverka oss andra runtomkring. Det kommer in massa röklukt i omkringliggande lägenheter och hela trapphuset luktar rök. Vi har vid flera tillfällen försökt prata med personen men han vägrar sluta röka inomhus! Vi övriga i föreningen upplever detta som ett väldigt stort problem. Finns det något vi som förening kan göra för att komma i bukt med detta problem? Tacksam för svar!
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Hyreslagen stadgar att utgångspunkten är att en hyresgäst ska vårda sin lägenhet väl. Dessutom ska en hyresgäst vid användningen av sin lägenhet se till att inte störa omgivningen (typiskt sett sina grannar) mer än vad som skäligen bör tålas. 12 kap. 24–25 § jordabalkenSom du märker är hyreslagen inte speciellt klargörande i vad man exakt får göra i sin lägenhet och vad grannar måste stå ut med. Frågan om rökning i flerbostadshus har därför fått avgöras i rättspraxis, dvs. i avgöranden från våra domstolar. För att sammanfatta rättsläget som framkommit i dessa domar, så kan sägas att kraven för vad grannar måste stå ut med har ställts ganska högt. Av fallen framgår att en hyresgäst normalt tvingas tåla vissa inskränkningar i nyttjanderätten av sin lägenhet på grund av tobaksrök. T.ex. tas det inte heller vanligtvis hänsyn till att en person kan vara extra känslig mot tobaksrök. Å andra sidan skriver du att ni har försökt tala er granne tillrätta och dessutom skriver du att ni störs mycket av röken. Det kan alltså vara en god idé att vända sig till en jurist specialiserad på bostads/hyresjuridik som får titta på ert fall och avgöra om det kanske är dags att driva ett nytt fall i domstol för att ändra rättsläget. Det är nämligen så att ett flertal organisationer, däribland fastighetsägarna har verkat för att man ska ha en mer restriktiv syn på rökning i och omkring flerbostadshus. Våra jurister på Lawline företräder regelbundet människor med bostads relaterade frågor och om du önskar få hjälp med att driva er sak så går det bra att vända sig till dem på info@lawline.se Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst!Med vänlig hälsning

Röstning vid förvaltning av samfällighet

2017-08-22 i Fastighet
FRÅGA |Ett antal fastigheter och 1 samfällighet har fiskerätt i en å. Samfälligheten består av flera fastigheter.Min fråga är: Om man skall rösta, hur många röster har då samfälligheten, en röst per fastighet eller bara en?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utgångspunkten är att en delägare har en röst. Detta gäller oavsett om denne äger en eller flera fastigheter. Undantag gäller om omröstningen rör en ekonomisk fråga. Då kan en delägare begära att röstetalet istället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal. Denna rätt begränsas dock av att en delägarens röstetal inte får överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade. 12 § Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheterSå som svar på din fråga: Det beror på vad ni ska rösta om, och eventuellt vad delägarna begär.Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar!Med vänlig hälsning

Granne utför högljudd sågning precis intill tomtgränsen

2017-08-12 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Har en granne som eldar med ved inget med det. Men när han varje år ska kapa den står han precis mittemot våran altan. Kanske 3 till 4 meter från grillen. Så gott som På tomtgränsen. Vi har huset rätt så tätt . När vi är ute med barnen är det bara gå in annars lär dom då hörselskador. Är det okej att han står så nära inpå? Mvh
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vad gäller?3 kap. 1 § jordabalken så skall man ta hänsyn till sina grannar. Detta gäller även ljudnivå av så kallat buller, alltså oönskat ljud. Enligt Villaägarnas riksförbunds praxis så är buller otillåtet om det sker för ofta eller med onödig brist på hänsyn. Om grannen lika gärna kan vara på en plats i sin tomt där han stör mindre, så ska han vara det. Toleransen kring ljudnivå är mindre utomhus än om ni hade blivit störda i samma utsträckning när ni var inomhus.Vad bör ni göra?Meddela grannen detta och försök få honom att ändra sina rutiner. Om han vägrar, så kan ni skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. I fall som dessa är det mycket som är upp till tolkning och det är därför svårt för mig att säga vad ni har för chanser att få igenom en sådan talan. Om ni inte lyckas lösa problemet mellan fyra ögon så rekommenderar jag starkt att ni söker er till vår juristbyrå för att få hjälp med stämningsansökan och representation i rätten. Mer info om detta finner ni här. I rätten kan ni både få ett förbud mot grannen att såga t.ex. under viss tid och plats och även möjlighet till skadestånd.Hoppas svaret är till er hjälp och att ni inte tvekar med att höra av er till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar! Med vår expressrådgivning får ni garanterat svar och dessutom högre kvalitetsgaranti.Vänliga hälsningar,

Grannar bör höras vid bygglovsutredning

2017-07-27 i Fastighet
FRÅGA |Får en ägare av en jordbruksfastighet bygga som han önskar? även om nya byggnader skymmer och sänker värdet på grannes fastighet?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då jag inte vet vad som byggs kan jag inte garantera att mitt svar är helt relevant.Men för att få uppföra nya byggnader eller bygga ut så krävs bygglov. Detta ansöker man om hos kommunen och kommunen ska i sin tur utreda om bygglov ska beviljas. Ett steg i denna utredning är att höra med grannarna huruvida de vill att personen ska få utföra sin byggnation.Säger grannarna nej är det inte säkert att bygglov inte beviljas, men eftersom ni fått yttra er skulle ni har rätt att överklaga ett eventuellt bygglov.Har ni inte hört något från kommunen ni bor i om denna byggnad anser jag att ni bör höra av er till byggnadsnämnden i er kommun och förklara situationen. Grannen har byggt det han byggt, det skymmer er sikt/anser att det sänker värdet på er fastighet och att ni inte blivit hörd i processen. Det är bra om ni gör detta så fort som möjligt så att inte er granne råkar lägga ut för mycket pengar på projektet då kommunen eventuellt kan (även om det är olämpligt) säga att det gått för lång tid för att ni hörde av er.Jag hoppas jag hjälpt er lite grand på vägen.Vänligen,

Kan jag sälja ärvd fastighet utan att först ansöka om lagfart?

2017-08-25 i Fastighet
FRÅGA |Jag ska sälja en fastighet där lagfarten står på min mors dödsbo. Jag har bodelningsdokument som gör mig till ägare av fastigheten. Kan jag sälja den eller måste jag först söka lagfart först?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du måste ansöka om lagfart eftersom du har blivit ägare av en fastighet, detta gäller även fast du har tänkt sälja den. Ansökan ska skickas in inom tre månader från det att du tog över äganderätten, vilket sannolikt skedde då bodelningsdokumentet upprättades. Ansöker du inte om lagfart inom dessa tre månader riskerar du att få ett s.k. vitesföreläggande, dvs du kan tvingas betala ett visst belopp för att du inte skickat in din ansökan (se 20 kap 1, 2 och 3 §§ jordabalken, här)Här hittar du mer information om hur du ansöker om lagfart. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma i kommentarsfältet nedan. Med vänliga hälsningar,

Lagfarten reglerar äganderätten

2017-08-16 i Fastighet
FRÅGA |Om ett par är vardera, enligt lagfart, ägare till 50% av en fastighet. Innebär detta att de räknas som enskilda ägare till halva fastigheten var?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Står du som lagfaren ägare till 50 % av en fastighet, så är det precis som du säger, då räknas man som enskild ägare till halva fastigheten. Det man juridisk brukar säga då är att man samäger fastigheten och är då delägare till sin del i den. Lagfart är helt enkelt ett bevis på att man äger fastigheten eller en del i den. Lantmäteriet kontrollerar att vissa inskrivningsåtgärder är uppfyllda, t.ex. att köpehandlingarna uppfyller vissa formella krav. Sedan antecknas du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Ansökan om dispens från strandskyddet ska ske före ansökan om lantmäteriförrättning

2017-08-06 i Fastighet
FRÅGA |HejJag har för 1 år sedan köpt en tomt som är på ca 4000kvm. Den en av halva tomten hade en gammal stycka och jag som har 3 små barn haft behov av pengar att sälja hälften av tomten till en kompis för att bygga ett liten nytt hus. Jag fick bygglov för den halva tomten men jag har fått avslag på avstyckning av tomten trotts jag har redan sålt den. Kommunen har efter min överklagande skickat min ärende till ländsstyrelsen som också har gett ett avslag.Vår tomt ligger i Åkerberga och ett område utan detaljplanering, men det finns en strandskydd på 100 kvm. Denna samt att de övriga tomt inte är mindre än våran tomt har liggat för ländsstyrelsensbeslut.En familj med permanentboende ligger nerför våran tomt i förlängning av den strandskydd områd. En annan granna har en tomt under 1000kvm. Hur kan dessa eller annat hjälpa oss att få överklaga länsstyrelsen beslut? Kan ni hjälpa med råd? Har jag någon chans att få ändrad på ländsstyrelsensbeslut?Jag är mkt tacksamt för allt hjälp.MVHShrin Moazzeni
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör avstyckning av tomt. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.Gällande rättAvstyckning regleras i fastighetsbildningslagen (FBL) och framför allt i kap. 3 (allmänna regler) och kap. 10 (specifika regler). I det här fallet är reglerna i kap. 3 FBL av störst betydelse.De allmänna lämplighetsvillkoren framgår av 3 kap. 1 § FBL. Bestämmelsen stadgar att både ursprungsfastigheten (stamfastigheten) och den nybildade (styckningslotten) fastigheten ska, med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar, vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet som ska nybildas eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildningDet är svårare att få till stånd en avstyckning utanför ett område med detaljplan. Det beror på att inom ett område med detaljplan har en mängd ställningstaganden och utredningar redan gjorts. Det finns alltså ett större underlag för den framtida markanvändningen.I ditt fall så skriver du att länsstyrelsen anser att området du vill avstycka är för stort i förhållande till stamfastigheten och att strandskyddet vållar problem. Vid FBL:s tillkomst uttalades, vad gäller fastigheters omfång, att till bostadsfastighet inte bör läggas mera mark än som väsentligen har karaktär av bostadstomt. Departementschefen betonade betydelsen av att allmänhetens fria tillträde till markområden som kan användas för det rörliga friluftslivet inte i onödan hindras eller försvåras. Vid en konflikt mellan den enskildes önskemål om en vidsträckt tomtplats, som i stora delar avses bli endast extensivt utnyttjad av ägaren, och å andra sidan det rörliga friluftslivets behov av fri tillgång till mark- och strandområden borde i allmänhet den enskildes intresse få vika.Efter 1990 års lagändring anses paragrafen dock numera ge möjlighet att på landsbygden bilda bostadsfastigheter som inrymmer mark för viss näringsverksamhet eller för hobbyverksamhet i form av t.ex. mindre djurhållning eller odling. Det finns därför ett visst utrymme att lägga åkermark till en bostadsfastighet. Skogsmark ska däremot normalt inte läggas till bostadsfastigheter. Det är framför allt en argumentationsfråga hur stor fastighet som får avstyckas och det är väldigt svårt att ge specifika råd i just ditt fall vad gäller storleken utan att veta mer om fastigheten, hur stor del som ska avstyckas, hur omgivningarna ser ut och exakt hur länsstyrelsen motiverat avslaget. Däremot är det med säkerhet något vi kan hjälpa till med om vi har mer information. I 3 kap. 2 § FBL framgår reglerna om hur fastighetsbildning (i detta fall avstyckning) förhåller sig till reglerna om strandskydd. ” Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyggande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska fastighetsbildning ske så att syftet med bestämmelserna inte motverkas.”I praxis har det ansetts att syftet med strandskyddsbestämmelser inte motverkas om den mark som ska avstyckas redan är bebyggd och byggnad för bostadsändamål fanns redan vid tiden för strandskyddets tillkomst.Även om en fastighetsbildningsåtgärd skulle motverka syftet med en naturvårdsföreskrift, kan fastighetsbildningen genomföras om dispens från naturvårdsföreskriften har lämnats. I det här fallet behövs alltså dispens från strandskyddsreglerna inhämtas innan ansökan om lantmäteriförrättning görs. Om dispens inte ges kommer ”syftet med bestämmelserna motverkas” enligt 3 kap. 2 § FBL vilket gör att avstyckningen inte kommer tillåtas. LösningDet är inte nödvändigtvis så att länsstyrelsens beslut innebär att en avstyckning inte kan komma ifråga utan det är snarare så att du startat processen i fel ände. Dispens från strandskyddet måste lösas innan du ansöker om avstyckning eftersom 3 kap. 2 § FBL automatiskt kommer ”blockera” dina möjligheter att få avstyckning. När det gäller storleken på avstyckningslotten så går det alltid att argumentera annorlunda eller minska området något. Min bedömning är att det är väldigt svårt att överklaga länsstyrelsens beslut utan att du löser strandskyddsfrågan och att det största hindret ligget där. Om dina grannar fått dispens från strandskyddet så är det inte orimligt att du får det och det är därför bra att initiera ett ärende så snart som möjligt.Vi på Lawline kan hjälpa dig med strandskyddsdispens och även med en ny ansökan om lantmäteriförrättning. Vi diskuterar detta mer vid vårt telefonsamtal. För mig passar det bäst måndag 7/8 eller tisdag 8/8. Återkom till mig på emil.blomqvist@lawline.se med förslag på tid du vill bli uppringd samt telefonnummer. Hälsningar,

Bygglov för komplementbyggnad

2017-07-25 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Min mamma bor i ett villaområde och nu har ena grannen byggt en kattbur nära hennes tomtgräns. Buren täcker hela min mammas utsikt mot vägen, den är ca 10 m lång , 3 m bred och 3 meter hög. I buren finns ett 10 tal katter. Min fråga är hur nära får egentligen en kattbur stå en annan tomtgräns och bör inte grannen be om tillåtelse då buren både täcker utsikten för min mamma och på varma dagar luktar det illa från buren. Tacksam för svar!
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din beskrivning förstår jag att grannen har byggt en kattbur som är 30 kvm till ytan. Du beskriver även att den har byggts nära din mors tomtgräns. Hur pass nära kan jag dessvärre inte utläsa. Regler om bygglov i Plan- och bygglagen är relevanta.Bygglov för komplementbyggnad Bygglov gäller för olika slags byggnader. Kattburen bör räknas som en komplementbyggnad. Med komplementbyggnad avses en byggnad som hör till ett en- eller tvåbostadshus. Exempel på komplementbyggnader är fristående uthus, garage eller växthus.Byggnader som kräver bygglov presenteras i 9 kap. 2 § Plan- och bygglagen. Det finns ett antal undantag med villkor i efterföljande paragrafer.Exempelvis krävs det inte bygglov för att;"i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad soma) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter,b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, ochc) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter."Se 9 kap. 4 § 1 st. tredje punkten. Jämför även efterföljande paragraf 9 kap. 4 a § Plan- och bygglagen.Villkoret för undantag från bygglov för komplementbyggnaden är alltså byggnadsarea, taknockshöjd och placeringen i förhållande till tomtgräns. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.Inom respektive utom detaljplanYtterligare reglering finns beroende för om tomten i fråga (grannens) är inom eller utom en detaljplan. Se t.ex. 9 kap. 5 § respektive 9 kap. 6 § Plan- och bygglagen.Utanför område med detaljplan krävs inte bygglov för att uppföra en komplementbyggnad vid en- och tvåbostadshus. För sådana komplementbyggnader behöver inte heller en anmälan till byggnadsnämnden göras. Inom vissa områden får en bygglovsbefriad komplementbyggnad dock inte uppföras. Det gäller i vissa fall inom områden med sammanhållen bebyggelse. Det gäller även inom områden med områdesbestämmelser när kommunen har beslutat om utökad lovplikt.Läs mer om komplementbyggnader på boverket.se. Sammanfattningsvis beror möjligheterna för denna byggnad på om grannens tomt är inom eller utom detaljplan. Om tomten är inom en detaljplan tillkommer kravet på bygglov samt de villkor som har nämnts ovan.Hoppas att detta gav en klarhet gällande din fråga! Kontakta gärna Lawline igen om det uppstår någon oklarhet.Vänligen,