Preskriptionstid för skadestånd vid brott

2015-07-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag har ett utsatt arbete och blev attackerad med en sax 2011 i samband med en rymning. Detta ledde så småningom till rättegång i augusti 2011. Jag hade inte begärt något skadestånd i samband med detta. Domen överklagades sedermera till Hovrätten av den anklagade. Hovrätten menade att det hade begåtts en rad fel i rättegångsförfarandet och utfallet blev att rättegången fick tas om i Tingsrätten igen under 2012, med samma utfall, bortsett från att jag nu hade tröttnat på alla turer och begärde skadestånd av den åtalade, vilket jag också tilldömdes 6000 kronor. Min fråga är, hur lång tid har jag på mig att kräva ut detta skadeståndsanspråk?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller preskriptionstid av skadeståndsanspråk och dessa regler hittar du i Preskriptionslagen.När det gäller fordran på skadestånd i anledning av brott gäller huvudregeln om preskriptionstid, nämligen 10 års preskriptionstid från fordringens tillkomst, se 3 § Preskriptionslagen. Fordran anses ha tillkommit samma dag som brottet begicks, i detta fall alltså någon gång under 2011.I vissa fall kan preskriptionstiden förlängas men som det ser ut nu för dig har du minst fram till år 2021 på dig att utkräva skadestånd av gärningsmannen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har vidare funderingar är du välkommen att återkomma. Mvh

Skadeståndsansvar för katt

2015-07-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Kan jag kräva ersättning av min granne, för mina dödade höns? Det är deras katt som har bitit huvudet av dem. Kan jag även kräva att dom har uppsikt över katten så att detta inte inträffar igen? Vi bor mitt i Malmö.
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga.Tillskillnad från hundar har kattägare inget strikt ansvar för de skador som deras djur orsakar. Det innebär att det krävs att kattägaren har varit oaktsam och att oaktsamheten har orsakat kattens skadegörelse. För att bedöma om någon varit oaktsam brukar domstolar först och främst försöka fastställa en handlingsnorm för den aktuella situationen. Vad gäller kattägaren handlingsnormen för kattägare framgår i inledningen av lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter att "katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter." Frågan är alltså om er granne har brutit mot denna handlingsnorm. Bedömningen är inte självklar och kräver en noggrann genomgång av alla omständigheter i det aktuella fallet.Vänligen

Oaktsam veterinär, skadestånd och disciplinpåföljder

2015-07-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vår hund avled p.g.a misstag/felhantering från veterinär. Vad kan vi göra/har vi rätt till? Detta har verkligen förstört hela ens liv, då vår hund var vårt allt.
Daniel Scharff |Tack för din fråga! Det finns två möjligheter i ditt fall, att se till att veterinären får en disciplinpåföljd samt försöka få skadestånd. Jag börjar med att förklara den förra.DisciplinpåföljderLagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302) innehåller regler om ansvar för felhantering vid behandling av djur. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård hanterar sådana frågor. Du kan skicka din anmälan till nämnden, se närmare om hur du gör här. Ansvarsnämnden tar ställning till om djurhälsopersonalens arbete har "utförts i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet" eller om åtgärden på annat sätt har utförts felaktigt. Det kan bli fråga om disciplinpåföljd för veterinärens oaktsamhet, se 6 kap. lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Om veterinären varit grovt oskicklig kan dennes legitimation återkallas. Det tar tyvärr ofta över 1 år för nämnden att fatta beslut i ärenden, men jag menar att det är viktigt att se till att veterinären får stå till svars för sitt agerande.SkadeståndOm du vill få ersättning för det som hänt så ska du i första hand vända dig till djurklinken. Reklamera behandlingen och framställ dina krav. Beskriv vad som hänt. Veterinärer har i många fall försäkringar som täcker sådana ersättningskrav. Enas du inte med kliniken om någon ersättning så kan du stämma veterinären vid tingsrätten (för information om detta se här).För eventuellt skadestånd gäller allmänna regler, se bland annat 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Om det blir en tvist är det viktigt att ange vilket belopp du vill ha skadestånd med. Skadeståndets belopp torde uppgå till anskaffningskostnaden för en ny likvärdig hund, 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Försök att bevisa att du har rätt till skadestånd. Veterinärens oaktsamhet måste ha lett till komplikationerna/skadan. Lycka till!

Kattägares ansvar för egendomsskador

2015-07-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Grannens katter går uppå min nya bil. Har pratat med grannen. Hennes svar : katter har rätt att vara ute och inne fritt. Att det är min skyldighet att skydda min egendom. Att hon inget kan göra. Jag har carport . Vi får inte bygga garage. Jag har sprutat alla möjliga medel som rekommenderas. .det hjälper inte. Jag tror att alla djur ägare är skyldiga att hålla efter sina djur samt ersätta eventuella skador. Vill inte kriga. Bara ha mitt ifred.
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga! Katt- och hundägares ansvar regleras bl.a. i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Du finner lagen här. I 1 § stadgas att ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter." Ägaren har alltså ett ansvar för att utöva sådan tillsyn så det i den mån det är möjligt undviks att katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Endast det faktum att ägaren låter katterna gå ute torde dock knappast kunna anses som en brist i tillsynen eller skötseln.Lagen reglerar vidare det fall när hundar orsakar skador. Enligt 19 § har en hundägare ett s.k. strikt ansvar för sin hund. Detta innebär att ägaren ansvarar för skador hunden orsakat även om ägaren inte orsakade dessa på ett oaktsamt sätt. Samma ansvar finns dock inte för kattägare, vilket innebär att en kattägares ansvar för skador som katten orsakat faller under skadeståndslagens (1972:207) bestämmelser. Du finner skadeståndslagen här. Det krävs då att Du kan bevisa att katterna – dvs. ”kattägarens egendom” - har orsakat skadorna på Din bil och att detta kan anses vårdslöst av ägaren. I sådant fall kan kattägaren bli skyldig att ersätta skador på Din bil.Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga!Med vänlig hälsning,

ARN:s rekommendation

2015-07-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejJag har en tvist med ett aktiebolag, har fått ärendet prövat hos ARN och dom uppmanade aktiebolaget att dom skall ersätta mig. Dock nu när beslutet har kommit så säger personen i fråga på aktiebolaget att han har avvecklat företaget och kommer inte följa ARN´sG beslut/rekommendation. Kan jag göra något i detta fall? Tänker mig t ex stämning via advokat eller liknande.
Sandra Nordin |Hej! Va trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga. Gällande Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer så är de precis vad det är rekommendationer. De lämnar således endast en rekommendation på hur konsumenten (du) och företaget bör lösa tvisten som uppsåt. De har tyvärr inte någon bindande juridisk verkan för företag och de är fria att inte följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Ifall du vill gå vidare med en skadeståndstalan i allmän domstol kan du göra det. Detta kan dock bli svårt om företaget är avvecklat. Du kan tyvärr i detta fall bara stämma själva juridiska personen (aktiebolaget) inte de fysiska personerna. Jag beklagar att detta har hänt och hoppas på att en lösning ändå ska finnas. Med vänliga hälsningar,

Skada på hund

2015-07-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min hund skar upp tassen på något när han var på dagis.Har jag rätt till ersättning för den operation som var nödvändig.Mvh Björn
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Juridiskt anses djur vara saker. Detta innebär att din fråga handlar om en sakskada. Vad gäller sakskador regleras det i skadeståndslagen 5 kap 7§. Där stadgas att man kan få skadestånd för reparationskostnad och andra kostnader till följd av skadan. Detta talar för att du kan ha rätt till ersättning. Innan du riktar ett skadeståndskrav mot Hunddagiset tycker jag att du ska prata med dem och titta igenom eventuella dokument som du fått/skrivit på från dagiset. Kanske finns det något där som talar för/emot att ersättning för skada på hund under vistelse på dagiset ska utgå. Hoppas det löser sig för dig!

Ränteberäkning avseende skadestånd

2015-07-14 i Ränta
FRÅGA |Hej! För några år sen blev jag utsatt för bedrägeri på Tradera. Tingsrätten dömde personen till skadestånd på 4500 kr jämte ränta från 23/12-2012 fram tills att pengarna är utbetalda. Hur fungerar det här med ränta undrar jag?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ränteberäkningen går till.Ränteberäkning Underlag för ränteberäkningen är skadeståndsbeloppet 4 500 kronor. I ditt fall finns ingen avtalad ränta i förväg varefter beräkningen görs enligt lag, räntelagen (1975:635). Räntan fastställs genom referensräntan adderat med åtta procentenheter, 4 och 6 §§ räntelagen.Referensräntan fastställs två gånger per år, 9 § räntelagen. Riksbanken publicerar referensräntan på webbsidan genom en tabell som du kan hitta här. Just nu är den 0,0 procent.Räntesatsen i ditt fall 4 500 kronor jämte ränta innebär därmed att åtta procent ska späs på skadeståndsbeloppet. Ränta beräknas per år. 4 500 x 0,08 = 360 kronor per år. Det innebär att du får 30 kronor i ränta för varje månad som löper från den 23 december 2012 fram tills betalning till fullo har skett. Du har fram tills i dag rätt till ränta motsvarande ett belopp strax över 1 000 kronor. Ränta betalas ut enligt den aktuella procentsatsen. Om referensräntan höjs, och skadeståndet ännu inte till fullo är utbetalt, kommer räntesatsen att höjas för resterande belopp som återstår.Kronofogdemyndigheten har ett verktyg som underlättar för privatpersoner att räkna ut ränta. Du fyller i ränta, skuldperiod, vanlig ränta samt att hänsyn ska tas till förändringar i ränteberäkningen. Du hittar det här.Du hittar räntelagen här.Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning i frågan. Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Föräldrars skadeståndsskyldighet vid brott begågna av barnen

2015-07-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Min mans son har blivit dömd för våldtäckt som han begick i höstas då han var 16 år. Nu har maken fått ett brev från Kronofogden om att han ska betala över 100 tusen I skadestånd. Är det verkligen så att hans föräldrar måste betala för ett brott han begick under eftermiddagen då båda föräldrarna var på arbetet. Grabben har ADHD och är i mångt och mycket ohanterlig. Socialen är inblandad. Känns som att man inte ska ruinera föräldrars ekonomi för man kan ju inte bevaka ungdomar hela tiden och inte heller låsa in dem.
Elin Brännström |Hej och tack för din fråga!När minderåriga begår brott kan deras föräldrar bli skadeståndsskyldiga på två olika grunder. Antingen kan föräldrarna bli skadeståndsskyldiga på den grunden att de brustit i sitt föräldraansvar och därmed agerat vårdslöst genom att låta barnet begå brottet eller orsaka skadan. Den andra grunden är skadeståndslagens 3 kap 5 § - där det stadgas att föräldern ansvarar för skada som en minderårig orsakar genom brott. Detta ansvar är dock begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet för varje skadehändelse (vilket blir ungefär 9000 kr).Rimligtvis borde därför din makes ersättningsskyldighet vara begränsad till 9000 kr, om det inte är så att barnet orsakat flera olika skadehändelser eller att fadern har ansetts orsaka skadan genom att brista i sin tillsyn av sonen. Möjligtvis kan det kanske vara så att Kronofogdens krav i själva verket riktar sig mot sonen, och inte fadern?