Strikt ansvar för hund

2015-03-05 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag har blivit attackerat av en lös hund på min arbetstid , hunden sprang efter mig mer än 200 m tills ägaren tog honom... jag fick panik ock chock i rädsla . efteråt fick jag blödning i under livet och försätt hela dagen ..jag var helt förstörd kunde inte fortsätta jobba blev jag sjuk skriven två och en halv dag .. jag undrar får jag hel lön? skadestånd ? eller nån annan rättighet mvh Gashaw
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Hundägare har strikt ansvar för sina hundar, vilket innebär att de ansvarar för både eget och annans vårdslösa beteende som leder till skador. Detta strikta ansvar uttrycks i 19 § 1 st. lagen (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter. Enligt bestämmelsen så ska hundägare ersätta skador som uppkommer pga. eget eller annans vållande. Se 19 § tillsynslagen, https://lagen.nu/2007:1150#P19S1Den skadedrabbade (Du) har rätt till ersättning för personskador, som omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysisk och psykiskt lidande av övergående natur. Se 5:1 skadeståndslagen (SKL), https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1Förlorad inkomst motsvarar skillnaden mellan den inkomst som du skulle kunna få in om skadan inte hade inträffat och den inkomst som du trots skadan har fått in eller beräknas skulle kunna få in. Se 5:1 2 st. SKL, https://lagen.nu/1972:207#K5P1S2Hoppas informationen var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för skador orsakade av hund

2015-02-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår framtida avelstik blev omkull sprungen av en stor hund för några veckor sedan. Vilket resulterade i patellaskada samt ligamentskada.Enligt rasstandaren får man inte avla på en hund som har patellagrad 2.(Vår hund fick patellagrad 3, har tidigare varit fri) Kan vi kräva skadestånd för förlorat avelsvärde? Det har varit en dyr historia att ta fram denna avelstik samt blir det en stor ekonomiskförlust då hon inte kan användas i avel.Tacksam för svar!
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skador som orsakas av hundar regleras i Lagen om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150Av 19§ framgår att ansvaret för skador orsakade av en hund är strikt, det betyder att den som äger eller nyttjar hunden är ansvarig för skador som hunden orsakar oavsett om skadan beror på något som kan läggas ägaren till last eller om det är en ren olyckshändelse.Däremot måste du visa att skadan på din hund beror på att den blev påsprungen av den andra hunden. Du har alltså bevisbördan för att det finns ett samband mellan att din hund blev omkullsprungen av den andra hunden och de skador som sedan uppstod på din hund.Ett alternativ till skadestånd är ju att du hör av dig till ditt försäkringsbolag som kan betala ut ersättning till dig och sen kan de i sin tur vända sig till hundägaren och kräva denne på motsvarande beloppHoppas att detta besvarade din fråga Vänligen

Vår hund bet hundvakten. Skadestånd?

2015-02-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår hund var hos hundvakten och bet deras hund så den fick avlivas pga skadorna. Vår hemförsäkring säger att hundvakten var innehavare av vår hund och vill inte betala ut någon ersättning. Kan de göra så? Bör hundägarens hemförsäkring täcka skadekostnaderna?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.När det gäller skadeståndsansvar för sin hund så har man både som hundägare och innehavare (t.ex. hundvakt) enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ett så kallat strikt ansvar. Med innehavare avses enligt lagens förarbeten den som för underhåll eller nyttjande tagit emot en hund. En hundvakt har tagit emot hunden för underhåll och räknas därmed in under definitionen. Det innebär att man är ansvarig för alla de skador som hunden orsakar oavsett om man har varit oaktsam eller inte. Det är alltså ett väldigt stort ansvar som läggs på ägaren/innehavaren att förhindra att skador uppkommer.I det här fallet är hundvakten alltså ansvarig för de skador som inträffat när han eller hon hade hand om hunden. Därför kan hemförsäkringen inte betala ut någon ersättning. Det blir lite samma situation som om mitt barn skulle repa min bil, eftersom både den skadevållande och den skadelidande står på samma sida kan ingen ersättning betalas ut.Inte heller hundvaktens egna hemförsäkring borde kunna betala ut någon ersättning i det här fallet. Det enda fall jag kan se där ersättning kan betalas ut är om du varit vårdslös i situationen t.ex. om hunden flera gånger tidigare bitit andra hundar och du har låtit bli att berätta om den här risken till hundvakten. Då kan det finnas möjlighet till ersättning.Hoppas att situationen blev lite tydligare.Vänliga hälsningar,

Skadeståndslagens tillämplighet - culpabedömning

2015-02-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag råkade spräcka glaset på entrédörren i mitt bostadshus som är en bostadsrättsförening. Det var absolut inte meningen då jag enbart hade ryggen emot dörren när jag bar ett litet bord med min bror. Föreningen ser mig som betalningsskyldig. Jag ser de som en ren olyckshändelse . Föreningen hänvisade till en paragraf som lyder: "Bostadsrättsinnehavare är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom och utanför huset. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överenstämmelse med ortens sed meddelar"Nu betalar jag rutan då det blev en häftig diskussion om något barn skulle springa in i rutan och den gick sönder osv , föreningen ville inte ordna med glasmästare. Är detta rätt?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Enligt de omständigheter du uppgett så måste det först avgöras om det rör sig om ett inomkontraktuellt förhållande eller utomkontraktuellt (varav skadeståndslagen är tillämplig). Det framgår att det finns en lydelse inom bostadsförenings stadgar som du är skyldig att beakta. Den paragraf du återger är dock vagt uttryckt och säger i princip inte mer än att erforderlig aktsamhet ska tas. Det framgår dock att det kan meddelas andra regler. I den mån det fanns en bestämmelse (även om jag ser det som icke troligt) som förbjuder bärandet av möbler på det sätt du gjort, så skulle det kunna röra sig om ett inomkontraktuellt förhållande. Enligt min bedömning är det dock troligt att det är att bedöma enligt skadeståndslagen, detta finner även stöd i NJA 2011 s. 454 där HD i sin bedömning tog hänsyn till hyresföreningens föreskrivna regler, men bedömde skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen. För att någon ska vara skadeståndsskyldig krävs enligt 2 kap. 1 § att denne agerat uppsåtligt eller vårdslöst och vållat person eller sakskada. Frågan är således om du agerat vårdslöst. Här måste en fri culpabedömning göras. Motiverar skaderisken och övriga omständigheter ett annat handlande av dig? Förmodligen är så fallet. Risken att dörren skadas när ni bär in ett bord är inte obetydlig och din aktsamhet bör således ha varit högre, att det är en ren olyckshändelse spelar ingen roll då vårdslöshet är vad som föranleder skadestånd och inte nödvändigtvis uppsåt. Du är således enligt min bedömning att anse som vårdlös och varit skyldig att utge ersättning för rutan.Vänligen,

Beviskrav vid parkeringsskada

2015-03-03 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag har råkat ut för en parkeringsskada som enligt min bedömning orsakats av ett okänt motorfordon. TFF hänvisar i sitt avslag till NJA 2006 s. 721 i vilken står "... det bör räcka för bifall till skadeståndstalan att det i betraktande av samtliga i målet förekommande omständigheter framstår som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat utgjort skadeorsaken." TFF hävdar dock att jag vid prövningen hos TFF ensam bär hela bevisbördan. Fråga: Är det möjligen så att det som står i HD-domen angående den delade bevisbördan endast gäller vid rättegång, inte så länge det bara är ett ärende mellan mig och TFF?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Först och främst vill jag klargöra att det är skillnad på bevisbörda och beviskrav. Den som har bevisbörda i ett visst fall är den som ska bevisa att omständigheterna är sådana som han eller hon påstår. Vem som har bevisbördan varierar mellan olika rättsområden, exempelvis är det alltid åklagaren som har bevisbördan inom straffrätten medan det i regel är den som påstår något som har bevisbördan inom civilrätten. Med beviskrav avses vilken styrka på bevisningen som krävs i det enskilda fallet.Inom ersättningsrätten gäller som huvudregel att skadelidande har hela bevisbördan. När det gäller komplicerade orsakssamband där händelseförloppet i regel aldrig eller ytterst svårligen fullt ut kan bevisas (det kan svårligen bli "styrkt" eller "visat") har i praxis utvecklats en bevislättnad till förmån för den skadelidande (se exv. NJA 1977 s. 176, NJA 2001, s. 657 och NJA 2006 s 721). Det reducerade beviskravet innebär att den skadelidande inte måste styrka att orsaksförloppet är sådant som han eller hon påstår, det räcker med att orsaksförloppet framstår som "klart mera sannolikt" än det som motparten påstår. Vad som krävs i den enskilda fallet går inte att säga utan beror på omständigheterna, men exempel som kan tala för den skadelidandes sak i ett parkeringsskadefall är att a) skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som har kört på ditt fordon b) du kan beskriva var och när fordonet stod parkerat och hur det har blivit skadat eller c) du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta fordonets skick när det parkerades och/eller avhämta­des. Det kan också ha betydelse om ett vittne intygar att det till exempel funnits hjulspår på platsen, glas­splitter eller andra delar från ett påkörande fordon.Eftersom rätten till ersättning vid parkeringsskador inte grundar sig på försäkringsvillkor utan på en regel i trafikskadelagen (16§) måste TFF följa domstolspraxis och vad Högsta Domstolen har uttalat gäller därför också när ärendet "bara" är mellan dig och TFF.Detta innebär att TFF har rätt när de säger att du som skadelidande bär bevisbördan. Däremot behöver du, precis som TFF säger, inte helt och fullt styrka att din parkeringsskada har orsakats av ett okänt motorfordon, det räcker med att det framstår som "klart mera sannolikt" än att skadan uppkommit på annat sätt. I sin bedömning har TFF tydligen inte ansett att du nått upp till beviskravet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du i första hand kontakta den handläggare på TFF som hade hand om ditt ärende och reda upp eventuella missförstånd. Om du lägger fram nya omständigheter som handläggaren inte känt till kan det leda till att TFF omprövar beslutet. Godtar du inte det slutgiltiga ersättningsbeslutet kan du överklaga det till tingsrätten.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Krav från TFF - krock med oförsäkrad bil

2015-02-28 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hade en bil som en tidigare flickvän krockade med.Nu två år senare får jag ett brev från trafik försäkrings föreningen som säger att jag har två veckor på mig att betala 2200 kronor för detta. I brevet står också att jag skulle fått information om detta tidigare, men detta stämmer ej. Det står även att bilen inte var försäkrad vid tillfället, inte heller detta stämmer. Hur bör jag gå till väga? Ska jag behöva betala för en skada jag inte har förvållat och har dom verkligen rätt att kräva pengar två år efter?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.TidsaspektenVad gäller tidsaspekten så preskriberas fordringar från Trafikförsäkringsföreningen först efter 10 år. De kan därför fortfarande komma med krav som är två år gamla även om de inte kontaktat dig tidigare i ärendet, se https://lagen.nu/1981:130#P2S1.KravetTrafikförsäkringsföreningen blir bara inkopplade om din bil var oförsäkrad vid skadetillfället. Om du anser att det inte stämmer rekommenderar jag dig att ta kontakt med det försäkringsbolag som hade bilen försäkrad vid skadetillfället. De har register långt bak i tiden och kan enkelt skicka ett försäkringsbevis till dig som styrker att bilen var försäkrad hos dem när skadan inträffade. Med stöd av det kan du då bestrida Trafikförsäkringens krav genom att helt enkelt skicka ett brev till dem där du förklarar situationen.Eftersom det var din bil som orsakade skadan är det i första hand ditt försäkringsbolag som ska betala ut ersättning även om det var din dåvarande flickvän som körde bilen när skadan inträffade. Lycka till och hoppas att det löser sig.Vänliga hälsningar,

Kan föräldrar bli skadeståndsskyldiga om deras barn vållar en skada?

2015-02-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min lillebror som är 13 år har råkat ta sönder ett fönster hos grannen med en fotboll. Vem kan min granne rikta skadeståndsanspråk mot? Är det mina föräldrar som blir ansvariga eftersom min lillebror är under 18?
Benjamin Bergström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om utomkontraktuellt skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en personskada eller en sakskada ersätta skadan. I det här fallet har din lillebror (troligen genom oaktsamhet) orsakat skadan på fönstret. Med andra ord har han vållat en sakskada.Även den som är under 18 år kan bli personligt skadeståndsskyldig. Enligt 2 kap. 4 § skadeståndslagen ska ett barn bara ersätta skador som han eller hon har vållat i den mån det är skäligt. Vid bedömningen av om det är skäligt att barnet ska betala skadestånd ska hänsyn tas till "barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt." Om en ansvarsförsäkring gäller för barnet brukar det anses vara skäligt att utdöma skadestånd om beloppet täcks av försäkringen. Om ingen ansvarsförsäkring föreligger kan skadeståndet sättas ner (jämkas). Hur stor jämkning som i så fall kan ske är svårt att svara på. Ju yngre barnet är desto större är sannolikheten att en domstol skulle jämka skadeståndet (detta gäller i vart fall om barnet är yngre än 15 år). Att en skada har vållats av misstag under lek kan vara en förmildrande omständighet.Föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga för skador som deras barn vållar om de brister i sin tillsynsplikt enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken.Föräldrar kan i vissa andra fall bli skadeståndsskyldiga för vad deras barn gör, men bara om barnet har vållat skadan genom brott. Detta framgår av 3 kap. 5 § skadeståndslagen. Även barn kan begå brott (de kan dock inte straffas för sina gärningar). I det här fallet har troligtvis inget brott begåtts. Det brott som kan bli aktuellt är skadegörelse, som du hittar i 12 kap. 1 § brottsbalken. Eftersom det verkar som att din lillebror inte hade sönder rutan med flit saknas uppsåt till brottet. Dina föräldrar kommer därför inte att bli skadeståndsskyldiga (att uppsåt krävs för skadegörelse framgår av bestämmelsen 1 kap. 2 § brottsbalken).Svaret på din fråga är alltså att det är din lillebror som är personligt skadeståndsskyldig gentemot grannen om man inte kan anse att dina föräldrar har brustit i sin tillsynsplikt över honom enligt föräldrabalken. Om de inte har brustit i sin tillsynsplikt kan inte grannen rikta ett skadeståndsanspråk mot dem. Det finns dock ingenting som hindrar att dina föräldrar betalar grannen för den krossade rutan om de själva vill göra det.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10:00-16:00).Med vänlig hälsning

Trafikskadeersättning för personskada

2015-02-25 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag blev påkörd bakifrån av bilist när jag stod och borstade av snö från min bil som var parkerad vid trottoar. Jag blev klämd mellan min bakre kofångare och det påkörande fordonet. Ett ben bröts och det andra fick en rejäl sårskada som kommer behöva opereras ytterligare. Efter akut operation av båda benen beräknas jag kunna stödja på brutna benet om ca 3 månader. Vet ännu inte om det blir bestående men efter denna tid.Påkörande fordonet hade sommardäck trots vinterväglag. Undrar nu om skadestånd för mina fysiska skador, sjukhusvistelse, hemtjänst, rehab, påtvingad social isolering etc kan/skall begäras av motparten? Förmodar att skador på min bil samt bilen som min bil studsade in i av stöten betalas via min trafikförsäkring. Min bil var i bra skick men är 25 år. Tack på förhand.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Fråga om ersättning efter trafikolycka behandlas i Trafiksadelagen, som du hittar https://lagen.nu/1975:1410, och i Skadeståndslagen, som du hittar https://lagen.nu/1975:1410. I TSL 8§ anges att för skador som uppkommer i följd av trafik, såsom din skada, ska trafikskadeersättning utgå. I ditt fall, där du har blivit påkörd av ett annat fordon, ska ersättning för dina personskador utgå från det andra fordonets försäkring, TSL 11§. Vad som kan ersättas ska bestämmas med hjälp av skadeståndslagens bestämmelser, TSL 9§.I SkL 5:1 anges vad du kan få ersättning för vid en personskada. Här sägs att du kan få ersättning för dina sjukhuskostnader och andra kostnader, vilket innebär att du kan få ersättning för sjukhusvistelse, hemtjänst- och rehabkostnader. Du kan även få ersättning för inkomstförlust. Slutligen kan du få ersättning för så kallade ideella skador. Det innefattar både ditt övergående fysiska och psykiska lidande men även eventuella bestående men om sådana skulle uppstå. Den här ersättningen bedöms schablonmässigt utifrån bestämda tabeller. Aktuella tabeller kan du hitta på Trafikskadenämndens hemsida, http://www.trafikskadenamnden.se/. Hur sakskador på din bil kommer att ersättas beror på om bilen ansågs vara "i trafik" när olyckan inträffade. Var din bil inte i trafik, vilket jag bedömer som det troligaste, kommer skadan ersättas ur den andra bilens försäkring, TSL 11§. Var bilen i trafik kommer skadorna endast ersättas ur den andra bilens försäkring endast om skadan vållades genom att den andra föraren har varit vårdslös, TSL 10§ 2 st. Då du nämner att bilen inte var försedd med rätt typ av däck är det troligt att den andra föraren har varit vårdslös och skadan ska därmed ersättas ur det andra fordonets försäkring även i detta fall.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!