Skadestånd för psykiskt lidande

2014-10-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har som avsikt att stämma en man som orsakat mig hemskheter. Han har lurat mig på en massa pengar och detta har orsakat mig psykiskt lidande då jag känt mig dum och lättlurad. Min Fråga är om jag kan kräva skadestånd för sveda och värk fast att han personligen inte har skadat mig?
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. En person som, genom vårdslöshet eller uppsåt, utsätter en annan individ för psykiskt lidande, har orsakat en personskada (jfr 2 kap. 1 § skadeståndslagen). I ditt fall tycks mannen direkt eller indirekt haft en avsikt att lura dig, varför det inte råder några större oklarheter gällande kravet på uppsåt eller vårdslöshet. Inbegripet i skadeståndet för personskada är ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk), 5 kap. 1 § skadeståndslagen. Enligt lagens förarbeten krävs för att få ersättning för psykiskt lidande att skadan är medicinskt påvisbar. Normala känsloyttringar såsom oro, chock och sorg i samband med skadevållarens (mannens) agerande ger vanligen inte upphov till skadestånd. Två exempel på något medicinsk påvisbart är att du varit sjukskriven eller har läkarintyg.Avslutningsvis vill jag säga att om du har ett konkret bevis på att du påverkats negativt rent psykiskt, utöver de normala känsloyttringarna, så har du en chans att få igenom ditt skadeståndsanspråk. I annat fall är chanserna små att vinna framgång.Vänliga hälsningar,

Skadestånd för psykisk lidande

2014-10-18 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga jag ska dra kortfattat. Jag jobbar som frisör och för två veckor sen permanentade jag min kund/nära vännina på salongen och av en olyckshändelse blev hennes hår jätteslitet och hon har nu efteråt tappat en del hår. Hon vill nu anmäla/stämma mig för psykiskt lidande och kräva mig på pengar. Hon pratar om ett belopp på ca 44.500:- vad ska jag göra?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej!Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Enligt 2:1 skadeståndslagen (1972:207) (SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. I detta fall är det fråga om personskada som utgörs av både fysiska och psykiska skador. Se 2:1 SkL, https://lagen.nu/1972:207#K2P1Jag tolkar det som att du inte orsakade skadan med avsikt, vilket innebär att det inte föreligger uppsåt. Frågan är om du har agerat vårdslöst eller inte. Bedömningen varierar från fall till fall och påverkas av omständigheterna i det specifika fallet och om det finns lagar, föreskrifter eller sedvana som reglerar hur en person ska agera, t.ex. om det skulle finnas en lag för frisörer. Saknas sådana regler gör domstolen en fri bedömning och då beaktas flera faktorer:Risken för skada,Den sannolika skadans storlek,Möjligheterna att förhindra att skadan uppkommer,Den handlandes möjligheter att inse risken för skada.I detta fall kommer dessa omständigheter beaktas i förhållande till hur en normal frisör skulle ha agerat.Om domstolen, efter en helhetsbedömning, kommer fram till att dessa omständigheter krävde ett annat handlande än det som företogs tyder det på att agerandet var vårdslöst. Ju större sannolikheten för skada är, desto högre ställs kraven på att handlingen inte ska vidtas. Utöver det vårdslösa agerandet krävs det även att det finns ett orsakssamband mellan ditt handlande och skadan som har uppkommit, dvs. att ditt handlande ska ha lett till din kunds psykiska skador. Det är värt att nämna att kunden har bevisbörda för att hennes psykiska lidande har orsakats av skadan.Angående beloppet. Sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande omfattas av ersättningen, enligt 5:1 SkL. Detta innebär att skadeståndet kan variera beroende på själva skadan och effekten som har uppkommit både psykiskt och fysiskt. Se 5:1 SkL, https://lagen.nu/1972:207#K5P1Om din kund väljer att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, skulle jag rekommendera att du tar kontakt med ett ombud som kan föra din talan.Det är svårt att med säkerhet säga hur domstolen kommer bedöma händelsen. Om jag får lite mer information om olyckshändelsen skulle jag kunna göra en bättre bedömning. Du når mig på: musshh121@studentmail.oru.seHoppas mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Förälders skadeståndsansvar om barn vållar skada

2014-10-13 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hejsan! Vi satt och diskuterade vad som händer om våra barn har sönder någonting i en affär. Blir vi betalningsskyldiga eller hur fungerar det. ex. För ett tag sedan var jag ute och handlade tillsammans med mina två barn Julia (14 år) och Linus (3 år). När vi kom in i en butik försvann båda barnen och det visade sig senare att Julia hade rivit ner en kamera som vid fallet i golvet gick sönder. Linus hade kastat en handkontroll i väggen så att den förstördes. Butiken vill nu ha ersättning av mig för såväl kamera som kontroll. Måste jag betala för dem? I så fall, varför?
Hugo Westerlund |Hej. Tack för din fråga.I skadeståndslagens tredje kapitel finns regler om skadeståndsansvar för andra personers vållande. Av 5 § följer att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta personskada och sakskada som barnet vållar genom brott. Detta betyder att om dina barn till exempel förstör annans egendom, vilket är brottsligt som skadegörelse, så är det du som vårdnadshavare som är skyldig att ersätta de förstörda sakerna. Även om skadan inte uppstod genom en brottslig handling (för skadegörelse krävs det att egendomen förstörs med uppsåt) så kan en förälder bli skadeståndsskyldig på grund av bristande tillsyn över barnet.

Enskilt anspråk

2014-10-04 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej ! Jag har fått anmäla mitt X för falsk/ vårdslös tillvitelse & förundersökning är inledd. Anledningen är att han påstått att jag bedriver eget företag vilket nu medförde att min femåriga skuldsanering som var klar enligt plan Juni 2014. Men trots att jag inte bedriver företag har de valt att förlänga ssaneringstiden med ytterligare två år vilket jag överklagat. Min fråga är: vad är rimligt att begära i skadestånd för sveda & värk om jag får förlängd tid, då det innebär att jag inte kommer ngn stans. Jag kan inte flytta vilket var tanken, kan ännu inte stå på ngt eget, jag blir ju bunden, drabbad på många plan/ sätt om tiden förlängs . Hur ska jag på bästa sätt räkna ut vilken summa jag ska nämna till Polisen. Vore mkt tacksam för ngn hjälp ang beräkning & vad som kan vara en rimlig summa att begära . Vänligen Maggan Magnusson
Abraham Zeito |Hej och tack för din fråga!När du har blivit utsatt för brott och är osäker på vad du vill, och kan, begära i enskilt anspråk så kan du vända dig till brottsoffermyndigheten så hjälper dom dig med vad man kan kräva för belopp enligt fastställd praxis.Jag bifogar länk till brottsoffermyndigheten och telefonnummer nedan.(http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.aspx?id=1799)Servicetelefon: 090-70 82 00, menyval 4, öppen vardagar kl. 9-15.00Hoppas att det löser sig.Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Personskada vid ett restaurangbesök

2014-10-19 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Vid besök på en restaurang fick min vuxna dotter en högtalare i huvudet. Den var inbyggd i taket och vägde uppskattningsvis ca 3 kg. Fallhöjden var drygt två meter. Hon knockades och föll till golvet men kvicknade till ganska snabbt. Kontrollerades av ambulanspersonal och behövdes inte som akutfall. Har en tid på vårdcentral och har rimligen fått en hjärnskakning. Vad gäller angående möjlighet till skadestånd?
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Din dotter har drabbats av en personskada. För att skadestånd ska utgå krävs att vårdslöshet eller uppsåt förelegat från restaurangens sida (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det går att utesluta att restaurangen agerat med avsikt att skada, eftersom inget i situationen antyder att så skulle vara fallet. Istället får en bedömning av vårdslösheten göras. Det finns flera olika sätt att göra en vårdslöshetsbedömning, men det som företrädesvis beaktas är risken för skadan, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan samt skadevållarens (restaurangens) möjligheter att inse skaderisken. Risken, att få en högtalare i huvudet på den aktuella platsen, får anses som liten. Hade restaurangen vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra denna skada? Om restaurangen följt gällande regler om normer gällande monteringen och placeringen av högtalaren, har restaurangen enligt min mening gjort så gott de kunnat för att förebygga skadan. Rena olyckshändelser ersätts inte. Att en högtalare lossnar från taket och faller ner på dig är olyckligt och bör i normalfallet ses som en olyckshändelse. Du som skadelidande har bevisbördan för att restaurangen varit vårdslös och enligt min bedömning blir det mödosamt att bevisa att restaurangen förfarit oaktsamt.Vänliga hälsningar,

Kan man få ersättning för skador på hund som orsakas av en hundattack?

2014-10-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min hund har blivit attackerad av två hundar flera gånger, hon har blivit biten men ej allvarligt då, men hon har fått ärr och sår. Jag har ej varit hos veterinären. Hon har påverkas av detta mycket dåligt psykiskt då hon är rädd att gå ut. Jag har sagt till ägarna till dessa stora hundar inte kan låta deras hundar springa hur de vill ute. De lämnar grinden öppen och låter hundarna springa ut och när de ser andra hundar blir de aggressiva. Även vissa människor har de också attackera. Jag har polisanmält detta och jag undrar kan jag få någon ersättning för den skadan min hund fick?
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! En hund anses i juridiska termer vara en "sak" och de sår som din hund är därför att ses som en sakskada. Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter 19 § https://lagen.nu/2007:1150#P19S2 ska en hundägare ersätta de skador som hunden orsakar. Ansvaret för detta är strikt, vilket innebär att det inte krävs uppsåt eller oaktsamhet. Enligt Skadeståndslagen 5 kap 7 § https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1 omfattar ersättningen för sakskador bland annat reparationskostnader och annan kostnad till följd av skadan. Med "reparationskostand" angånde skador på djur avses kostander för veterinärbesök. Det är möjligt att ägaren har en ansvarsförsäkring som täcker denna typer av skador. Om så inte är fallet och ägaren vägrar ge dig skadestånd kan du dra ärendet vidare till domstol. Hoppas du har fått svar på din fråga!  Vänligen

Skadestånd - strikt ansvar

2014-10-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej jag var ute på promenad med min förre detta flickväns hund för några månader sedan, hunden plockade upp en pinne, i samma veva slängde jag iväg en kotte. Hunden tog kotten vände sig om mot mig och började sedan hugga mig i armen, Jag fick en diskmaskin av henne som hon nu kräver mig på 500:- för, När jag då tog upp händelsen och att hon hade lovat att kompensera mig för kläderna och kopplet så var tydligen tröjan inte ens värd 50:- Är det ens någon idé att jag anmäler detta till polisen med tanke på att det hände i typ mars april lite osäker exakt vilken månad det var. Jag har ärr på armen men inga vittnet, Enligt henne så gjorde Hunden så med hennes exman flera gånger, att han kom hem med helt blodig arm, jag hade tänkt kräva henne på kompensation för kläderna och för sveda och värk om det skulle gå till rättegång vilket är ytterst tveksamt och sedan kräva att hunden mentalitets testas
Sina Amini |Hej,Situationen du beskriver faller under skadeståndslagen (SkL), närmare bestämt 2 kapitlet 1 § SkL, personskada samt sakskada. I normalfallet förutsätts det, i enlighet med paragrafen, att någon har uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat en sådan skada. I det aktuella fallet har däremot den beskrivna skadan orsakats av en hund och vid sådana fall är hundägaren (om hunden har en ägare) s.k. strikt ansvarig, detta följer av 19 § i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter som har företräde över skadeståndslagen, jämför 1 kapitlet 1 § i SkL. Med strikt ansvar menas att innehavaren/ägaren av hunden är ansvarig för skador som har orsakats av hunden oavsett om denne inte har agerat uppsåtligen eller i vårdslöshet i samband med skadan.Vid skadeståndsanspråk som inte följer i anledning av brott gäller den allmänna preskriptionstiden på tio år, se närmare i 2 § 1 st. i preskriptionslagen (1981:130).Sammanfattningsvis föreligger det inget hinder rent tidsmässigt för dig att rikta ett skadeståndsanspråk gentemot hundägaren däremot kan jag tyvärr inte ge någon rådgivning angående själva bevisningen av händelsen, men som jag nämnde tidigare bär hundägaren ett strikt skadeståndsansvar i det aktuella fallet vilket skulle kunna underlätta bevisbördan. Med vänlig hälsning,

Skadestånd för skada på hund

2014-09-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, min hund har blivit allvarligt skadad i samband med att han blev attackerad av en annan hund under sin vistelse på hunddagis. Den andra hunden gick helt oskadd från det hela medan min hund blev inlagd på sjukhus och nu genomgår sin andra operation. Kostnaderna börjar närma sig 60.000 allt som allt och nu undrar jag hur jag ska gå tillväga för att få igen dessa pengar. Den andra ägarens försäkringsbolag säger att hans hemförsäkring går in och täcker kostnader men då måste jag komma in med skadeståndskrav i efterhand och de kommer bara att betala upp till max 33.000 vilket inte är i närheten av vad allt kostar.
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag beklagar det inträffade. I det följande ger jag en översikt av vad som gäller rättsligt och avslutar med förslag på hur du bör gå vidare med saken.När det gäller skador som orsakas av hundar aktualiseras lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150) 19 §. Skador som en hund orsakar ska ersättas av ägaren eller innehavaren. Skadeståndsansvaret är strikt, vilket innebär att oavsett hur skadan har uppstått är ägaren/innehavaren skyldig att betala denna. Det spelar alltså ingen roll att ägaren/innehavaren själv inte varit vårdslös och på så vis orsakat skadan.Innehavare är enligt lagens förarbeten den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande (prop. 2006/07:126 s. 69). Det strikta skadeståndsansvaret kan därför också ligga på t.ex. ett hunddagis.Skada på hund betraktas i skadeståndsrätten som en sakskada. Vad som ska ersättas vid en sådan skada definieras i skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K5) 5 kap. 7 § - bland annat omfattas det ersättningsgilla av sakens värde, reparation och annan kostnad till följd av skadan.Gällande skador som kan uppstå vid skada på djur är rättsfallet NJA 2001 s. 65 av intresse. I detta mål konstaterade HD att veterinärkostnaderna för en hund kan vida överstiga det faktiska marknadsvärdet på hunden. När man bestämmer skadestånd för ett sällskapsdjur kan man inte utgå från att det är vilken sak som helst. Det är därför rimligt att ägaren söker vård för hunden även om kostnaderna blir större än djurets ekonomiska värde. Så länge kostnaderna inte är medicinskt ogrundade eller på annat sätt omotiverade bör de omfattas av rätten till skadestånd.Jag vet inte hur diskussionen har gått med hunddagiset, men jag föreslår att du kontaktar dem och hör deras inställning till de uppkomna kostnaderna. Kan dagiset på grund av de närmre omständigheterna när skadan uppstod inte anses ansvarigt får du kontakta den angripande hundens ägare och framställa ditt krav. Går det inte att komma fram till en lämplig lösning återstår möjligheten att driva saken till domstol genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.Vänliga hälsningar