Sexuell handling med hund och skadestånd

2015-04-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejFör 1 vecka sedan ( lördag 12/4) i samband med en " fest " blev en av festdeltagarna ( kvinna 64 år gammal, bekant sedan 40 år tillbaka ) tagen på bar gärning, utförande sexuell handling med min hund i min bostad. Polisanmälan gjordes 2 dagarna senare. Vad säger nya lagen? Känner mig fruktansvärt kränkt!Skadestånd - kränkning?Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om kvinnan kan konstateras ha genomfört en sexuell handling med din hund så kan hon dömas till böter eller fängelse i högst två år för att ha brutit mot förbudet mot tidelag, vilket framgår av Djurskyddslag (1988:534) 9 a § första stycket och 36 c § första stycket. En sexuell handling avser att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa människans eller djurets sexuella drift. Det framgår inte av din beskrivning hur kvinnans handling med hunden har gestaltat sig, men sexuell handling omfattar bland annat fysisk beröring av djurets könsorgan eller att djurets kropp förs mot människans könsorgan. Den omfattar också djurets penetration av människans vagina eller anus med sitt könsorgan, liksom stimuli med händer, andra kroppsdelar eller föremål av djurets könsorgan. Avgörande är om djurets kropp på något sätt har använts i handlingen. Eftersom sexuella handlingar med djur inte är ett legitimt intresse, och om kvinnan kan konstateras av grov oaktsamhet ha utsatt hunden för lidande genom den sexuella handlingen, så kan hon istället dömas för djurplågeri, vilket framgår av Djurskyddslag 36 c § andra stycket och Brottsbalk (1962:700) 16:13.Eftersom brottet inte är riktat mot din egen kroppsliga integritet så kan inte skadeståndsansvar för kränkning aktualiseras, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 2:3. Eftersom en hund däremot inom skadeståndsrätten räknas som sak så utgör en skada på hunden som en sakskada. Om det kan konstateras att kvinnan, åtminstone av vårdslöshet, vållade dig sakskada genom skada på din hund så är hon skyldig att ersätta dig för skadan oavsett om hon döms för brott eller inte (Skadeståndslag 2:1). Ersättning för sakskada kan omfatta exempelvis reparationskostnad, i detta fall veterinärvård (Skadeståndslag 5:7 punkt 1). Med vänlig hälsning

Trafikskadeersättning för fordon i trafik

2015-04-21 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min bil (halvförsäkrad) blev påkörd av annan bil. Försäkringsbolaget utreder nu om föraren varit sjuk, i så fall utgår tydligen ingen ersättning till mig enligt trafikskadelagen. Kan jag resa skadeståndsanspråk på annat sätt, eller går jag (bokstavligt talat då bilen blev skrot) helt lottlös, jämfört med om han av vårdslöshet kört på mig?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår inte riktigt av förutsättningarna om din bil var i trafik eller inte, detta är avgörande för den fortsatta bedömningen. Utifrån det svar som du har fått från försäkringsbolaget tolkar jag det dock som att din bil varit i trafik vid skadetillfället.För det fall att din bil inte var i trafik finns en redogörelse för vad som gäller här http://lawline.se/answers/trafikskadeersattning-parkerad-bilOm din bil var i trafik när skadan inträffade gäller 10§ st2 trafikskadelagen (TSL). För att du ska ha rätt till ersättningen från den skadevållande bilens trafikförsäkring gäller då att du måste visa att föraren av den andra bilen på grund av vårdslöshet orsakat skadan (t.ex genom för hög hastighet) eller att det andra fordonet var så bristfälligt ur trafiksäkerhetssynpunkt (t.ex dåliga bromsar) att det orsakade skadan.Du kan även välja att kräva skadestånd istället för trafikskadeersättning men bedömning blir för dina ändamål densamma. Det vill säga du måste för att få skadestånd visa att föraren av den andra bilen genom vårdslöshet (eller uppsåtligen) vållat skadan. Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Depositionsansvar för skola

2015-04-15 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Min son blev av med sin mobil i skolan i går. Alla ska lämna sina mobiler till sin lärare på morgonen som dom sen låser in. Sen när dagen är slut så ställer fröken fram korgen så alla kan ta sin mobil. Men den här dagen glömmer min son att ta sin. Men när fröken tar korgen är den tom. I dag har dom frågat runt och letat efter den utan resultat. så min frågan är om skolan är ersättningsskyldiga till oss? Vill bara tillägga att de är inte första gången blir av med saker i skolan. Han är ett lätt byte om man kan säga så. Men det här var nog den dyraste saken en så länge. Fast de är ju inte pengarna som är värst utan att han blir utsatt och utnyttjad.Tacksam för svar Anna
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Av 12 kap. 2 § handelsbalken framgår det att när ett föremål lämnas i förvar hos någon har denne ett ansvar för att föremålet inte försvinner. Skulle föremålet försvinna kan den som utövar förvaringen blir ersättningsskyldig.För att ersättningsskyldighet ska uppstå krävs det att skolan inte har friskrivit sig från ansvar innan förvaringen. Huruvida det föreligger någon friskrivning i detta fall vet jag inte utan det är något du själv får ta reda på.Vidare krävs det för att ersättningsskyldighet ska uppstå att att läraren varit oaktsam. Det är tvivelaktigt om så är fallet här eftersom läraren har gjort som vanligt och ställt fram korgen i slutet av dagen. Din son vet om att han ska ta sin mobil vid denna tidpunkt men glömmer bort detta. Därmed borde han få stå sitt kast och skolan bör inte kunna krävas på ersättning. Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar såsom hundägare

2015-03-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejsanMin sons kompis (15 år) hade sin hund hos oss för ett par veckor sedan. Hunden, en ganska stor hund, valde att urinera i min sons säng. Kontentan är att sängen blev obrukbar då det är ganska mycket urin som en större hund tömmer. Det hör till saken att jag inköpte denna säng ny för ca 1 år sedan invid MIO för en kostnad av 2 695 kr.Jag har därefter haft en dialog med hundägaren och jag tycker att de ska köpa min son en ny säng då den inte går att bruka mer. De förstår situationen men anser inte att de ska köpa en ny utan kan tänka sig att lägga 1500 kr. Kontentan blir då att vi själva då får lägga ut mer än 1200kr för inköp av en säng som vi redan en gång köpt för ett år sedan. Jag anser inte att det är okey och min fråga är därför hur anser Ni att det ligger till rent juridiskt. Min son har sedan det hände sovit på soffan och sängen står kvar och all urin syns klart och tydligt i både bäddmadrassen och ner i resårmadrassen, det ser ytterst ofräscht ut och han vill absolut inte sova i den sänger mer vilket jag har största förståelse för.Det vore toppen att få ett svar på hur NI ser på det hela.Tack på förhand!mvh
Fredrik Norberg |Hej och tack för att ni använder våra tjänster!När det kommer till skador som är orsakade av hundar (och katter) så är Lag (2007:150) om tillsyn över hundar och katter tillämplig. Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1§)En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare (eller innehavare), även om han eller hon inte har vållat skadan (19§).Ansvaret som omnämns är ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att hundägaren eller innehavaren (den som faktiskt har kontroll över hunden vid skadetillfället) har en skyldighet att ersätta skador som hunden orsakar, oavsett omständigheter. I ert fall så är det er sons kompis som utgör innehavare av hunden. Er sons kompis har alltså i denna situation onekligen ett skadeståndsansvar gentemot er, som denne delar solidariskt med hundägaren som eventuellt utgörs av föräldrarna.Hundägaren (och innehavaren) har alltså ett strikt ansvar att ersätta alla skador som hunden orsakar men 19§ ger även hundägaren (och innehavaren) regressrätt för de fall någon annan vållat skadan, (exempelvis er son skulle ha låst in hunden tills den "kissar på sig"). Detta verkar däremot inte vara aktuellt enligt er beskrivning. För att summera så har ni helt enkelt rätt att kräva ersättning för skadorna i dess helhet. Om ni önskar jämka skadeståndet (sätta ned det) så får ni självklart göra det om ni vill och om ni tror att det underlättar att motparten betalar ersättning, ni är dock inte skyldiga till det. Jag hoppas rådgivningen har varit till hjälp för er.Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Hundägare är ersättningsskyldig för skador orsakade av dennes hund

2015-04-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hade en kompis med bil på gårdsplanen, som mina 2 hundar hoppade på o gjorde några repor på , pga av att det satt en hund i bilen, vad gör man?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Som hundägare har du ett strikt ansvar för dina hundars agerande och blir ersättningsskyldig för skador som de vållar, oavsett om du som ägare har vållat skadan, se 19 §§ lagen om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150. Således är du skyldig att ersätta din kompis för skadorna på bilen.Du kan kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du kan få hjälp med att betala skadan genom din ansvarsförsäkring som ingår i din hemförsäkring. I bästa fall behöver du enbart stå för självrisken som brukar ligga på 1500 kr. Hoppas det var svar på din fråga! Lycka till!Vänligen,

Skadeståndsansvar för ett barns vållande

2015-04-16 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Min brors son har vid ett tillfälle då vi passat honom åverkat skada på en affär som vi bor granne med. Han har rispat med en sten på glasruta och även repat dörrlåset. Min fråga är om vi ska ersätta, eller om det är min bror?
Catharina Danielsson |Hej,Tack för din fråga!Enligt 2 kap 1 § i skadeståndslagen så ansvarar man själv för skador man vållar andra, detta gäller både sakskador och personskador. Precis som du har förstått så kan undantag göras om det är barn som vållar skadan, som fallet är här. Enligt 3 kap 5 § i samma lag ska den förälder som har vårdnaden om barnet ersätta skadan. Denna skadeståndsskyldighet kan begränsas för föräldern om vissa förhållanden föreligger, exempelvis om det skulle vara oskäligt att föräldern betalar ut hela ersättningen. Hur som helst så har du ingen skyldighet enligt lag att ersätta skadan på affären. Det är dock inte självklart att barnets föräldrar heller ska ersätta skadan i detta fall. Denna fråga beror på om skadan som barnet åverkat utgör brott enligt brottsbalkens bestämmelser. Med vänlig hälsning,

Det negativa respektive positiva kontraktsintresset

2015-04-07 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Är det positiva kontraktsintresset alltid större än det negativa?Eller vad är skillnaden?
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Det negativa och positiva kontraktsintresset är olika bestämmelser på hur stort skadestånd man kan kräva av motparten vid ett avtalsbrott eller vid avtalsförhandlingar. Det negativa kontraktsintresset innebär att den skadelidande har rätt till ersättning för direkta kostnader som han/hon orsakats genom avtalsbrottet. Man har alltså rätt att få så stor ersättning att man hamnar i samma situation som man var i innan avtalet ingicks.Enligt det positiva kontraktsintresset däremot, ska man få ersättning i den grad att man hamnar i samma situation som om avtalet skulle ha fullgjorts, dvs. man får ersättning dels för direkta kostnader till följd av avtalsbrottet, men också för uteblivna vinster vilka avtalet skulle ha genererat i. I de allra flesta fall medför alltså det positiva kontraktsintresset en högre ersättning än det negativa. Vilket av beräkningssätten som är tillämpligt avgörs från fall till fall, beroende på hur avtalet är utformat och vilka parterna är. Enligt praxis har man som skadelidande vid avtalsbrott som huvudregel rätt till ett belopp motsvarande det positiva kontraktsintresset, men det finns undantag, t.ex. då man trott att man ingått avtal med en myndig person, men denna senare visar sig vara omyndig. Då har man bara rätt till ersättning motsvarande det negativa kontraktsintresset. Om man brutit mot lojalitetsplikten i avtalsförhandlingar, t.ex. framställt det som att man är intresserad av att sluta avtal fastän man i själva verket inte är det, kan det bara bli tal om ersättning enligt det negativa kontraktsintresset. Detta gäller alltså de situationer där avtal inte slutits utan ett brott begåtts redan i förhandlingsstadiet, på grund av illojalt beteende från motparten.Med Vänliga Hälsningar

Ränteberäkning

2015-03-29 i Ränta
FRÅGA |Hej! Behöver hjälp med att räkna ut en total på ett skadestånd på 12.500 jämte ränta på beloppet enligt paragraf 6 räntelagen (1975:635) från den 31januari 2014 till 31 mars 2015. Är räntan under denna tid 9 % ?Tack på förhand!
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga Ränta enligt räntelagen 6§ (dröjsmålsränta) utgörs av referensräntan för det kalenderhalvåret plus åtta (8) procentenheter. Referensräntan den 31/1 2014 var 1% (se http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/ ) Räntefoten för dröjsmålsräntan blir därför som du sagt 9%. Ett bra hjälpmedel för att beräkna räntan på ett belopp är Kronofogdens hjälpmedel, länk hittar du här: https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html Räntan för perioden din fråga avser är 1 315,63 kr vilket gör att det totala beloppet uppgår till 13 815,63 krVänligen