Skadestånd vid skada orsakad av hund

2015-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej Min dotter var i stallet med sin lille hund och lekte med en annan liten hund, runt dotterns fötter. Plötsligt kommer en större hund in som känner vår dotters hund sen tidigare och plötsligt bara biter honom över huvudet så ena ögat åker ut. Gick så illa att ögat fick plockas bort. Ägarinnan till den bitande hunden var inte i närheten. Min dotter lämnat kvitto för veterinär och resekostnader till och från vetrinär till den bitande hundens ägare Ägarinnan till den bitande hundens försäkringsbolag vill bara betala ut hälften vad det kostade min dotter och menar att vår dotter får stå för halva kostnaden själv detta pga av att ingen av hundarna var kopplade kan detta stämma el gäller inte strikt hundägaransvar här pga dotterns hund ej var kopplad, men vår dotter hade full koll på sin hund men ägarinnan till den bitande hunden var på andra sidan stallet. Ägarinnan till den bitande hunden låter fortfarande hunden gå lös i stallet.
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hundägare har ett så kallat strikt ansvar över de skador hunden orsakar (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Det här innebär att hundägaren är skyldig att ersätta skadan oberoende av om den varit vårdslös eller inte. Däremot kan skadeståndet jämkas – sätts ned – om den skadelidande genom vårdslöshet har medverkat till att skadan har uppkommit (6 kap 1 § skadeståndslagen). I din dotters situation står det klart att ägaren till den attackerande hunden är strikt ansvarig för den skada som har uppkommit på din dotters hund – en s.k. sakskada. Som utgångspunkt ansvarar då ägaren för alla veterinärskostnader, andra kostnader till följd av skadan (ex. resekostnader) samt inkomstförlust (jfr 5 kap 7 § skadeståndslagen). Problemet i ditt fall är däremot hundägaren endast villig att betala hälften av kostnaderna pga. att hon påstår att din dotter varit medvållande till skadan. Enligt 6:1 skadeståndslagen ska jämkning ske av skadeståndet om den skadelidande är medvållande. I min mening var din dotter inte vårdslöst medverkande till skadan genom att hunden var okopplad i ett stall. Inget klart svar kan däremot ges i jämkningsfrågan, och den kompliceras av att även den skadelidande har ett strikt ansvar över sin hund (osäkerhet råder i den juridiska litteraturen om hur det påverkar, se ex. SvJT 1984 s. 148 ff).Vänligen,

Skadeståndstalan för nedfällt träd

2015-06-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag undrar hur jag ska kunna kräva min granne på skadestånd. Hon har sågat ner ett körsbärsträd som var 28 år gammalt enligt en värderings man. Han värderar ett likvärdigt träd till en totalkostnad av 133034kr. Jag har gjort en polisanmälan.MVH
Tatjana Johansson |Hej,Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline! Eftersom din fråga rör ett utomobligatoriskt skadestånd (ett skadestånd som inte grundas i ett avtal mellan dig och din granne) aktualiseras skadeståndslagen.Av skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Som du har utformat din fråga tolkar jag det som att din granne uppsåtligen har sågat ner körsbärsträdet, varför hon enligt lag ska ersätta den uppkomna skadan. Om du vill kräva din granne på skadestånd ska du väcka talan mot henne genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten (se https://lagen.nu/1942:740#K13P4S1). Stämningansökan ska då lämnas in till tingsrätten i den ort där din motpart bor (alltså till tingsrätten i den ort där ni bor). Om det inte finns en tingsrätt i den ort där ni bor, kan du ta hjälp av den här hemsidan: http://www.domstol.se/Sok/?tab=contact för att hitta rätt tingsrätt att lämna in ansökan till. I stämningsansökan ska kontaktuppgifter om kärande (det vill säga du som stämmer) och om svaranden (den du stämmer) finnas med. Har du ett ombud ska även dennes kontaktuppgifter anges. Vidare ska yrkanden, det vill säga vad du vill att domstolen ska döma (exv. att tingsrätten förpliktigar din granne att till dig utge skadestånd om X antal kronor jämte ränta) finnas med. Även grunderna för din talan ska finnas med i stämningsansökan. Med grunder avses att du förklarar varför domstolen ska döma som du vill att de ska göra (t.ex. för att din granne har vållat sakskada i och med trädfällandet och att hon därför ska ersätta den uppkomna skadan). Dessutom ska uppgifter om bevis och vad som ska bevisas finnas med. Om du har vittnen till det inträffade ska du även ange deras kontaktuppgifter och vad de ska höras om.När du lämnar in din stämningsansökan tillkommer även en ansökningsavgift som varierar i storlek beroende på hur stort penningkrav du har gentemot din motpart. För mer information om ansökningsavgifterna tipsar jag dig om denna hemsida: http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Avgifter/. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för hundbett

2015-06-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Har en beagle hund och mina föräldrar har en jämte. Min är "ledaren" och bestämmer över jämten och ganska bestämd i övriga fall med sin vilja.Enligt mig och flera är han inte elak och har aldrig bitit mig även om han kan "mummla och gurgla" när han misstycker, när man säger åt han..I alla fall så var han med där det förekom en fest. Hundarena var inne och festen/middagen var ute på altan. En av de onyktra gästerna gick in på toa och beaglen föjde tydligen med upp och kollade efter mat i nån påse, onyktra gästen sa ifrån och blev biten av min hund då. Vad gäller? Jag tar självklart mitt ansvar och vill veta i det här fallet? Hunden vaktade det som var "hans" och det i kombination med alkohol är ingen bra sådan, vilket jag försökt förhindra att hundarna ska var med om. Man vet inte hur hundar reagerar med onyktra personer och man ej är i närheten just då.Tack för svar.Per
Anton Peterzén |Tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga. Din fråga berör skadeståndsansvar för skador som en hund orsakar. För denna typ av skador föreligger ett strikt ansvar för ägaren. Detta innebär att en ägare i regel alltid blir ersättningsskyldig för alla de skador en hund orsakar, oavsett om ägarens egna agerande på något sätt påverkade situationen. Det här framgår av 19§ 1 st lagen om tillsyn över hundar och katter. Du kommer således att behöva ersätta den berusade gästen för exempelvis lyte, men och andra liknande skador som din hund orsakade, även om det i realiteten kan uppfattas som så att det var gästen bar en del av, eller hela skulden. Det finns dock vissa möjligheter till att skadeståndsbeloppet storlek i slutändan kan jämkas, dvs. sätts ned, om den skadelidande personen varit grov vårdslös vid skadans uppkomst, se 6:1 Skadeståndslagen. Detta är dock något som endast en domstol slutgiltigt kan ta ställning till.Hoppas att mitt svar gav klarhet kring dina funderingar.

Skadeståndsansvar vid passivt handlande

2015-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min dotter sprang in i en pelare på Willys. Hörnet på pelaren var klätt med ett "metallhörn", ca 120cm, vars hörn fläkte upp hennes kind från näsan och ut mot kinden. Det blödde otroligt mycket o dottern + sambon skyndade till v-centralen sedan vidare till barnsjukhuset. Hon sövdes, en bit av kinden klipptes bort- syddes. Fö-bolag kontaktat. Vad gör vi nu?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan försöka kräva ett allmänt skadestånd från Willys. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jag ska nedan förklara vad detta närmare innebär.SakskadaDu har angivit att ditt dotters ansikte har skadats vari en bit av kinden har klippts bort och sytts ihop. Uppsåt eller vårdslöshet Willys har knappast haft för avsikt att skada din dotter. Det kan däremot diskuteras om butiksägaren/butiksansvarig har varit vårdslös genom att låta pelaren vara iklädd på ett farligt sätt. Butiksägaren ansvarar för att agera enligt det som i rättspraxis kallas för normal aktsamhet. Försiktighetsåtgärder ska vidtas till en viss grad enligt en "cost-benefit-kalkyl". Den går ut på att undersöka vad det hade kostat för butiksägaren att vidta en försiktighetsåtgärd i ljuset av den förväntade nyttan, det vill säga att risken för personskador i lokalen minskar. Jag kan inte tänka mig att hela pelaren hade behövt bytas ut, utan att en mindre åtgärd för att på något sätt oskadliggöra hörnet hade varit tillräckligt. Av den anledningen talar mycket för att butiksägaren har varit vårdslös genom passivitet, det vill säga genom att inte ha vidtagit någon åtgärd. Adekvat orsakssambandFör skadeståndsskyldighet fordras ett orsakssamband mellan butiksägarens passiva beteende och personskadan på din dotter. Du har angivit att din dotter har skadats till följd av pelarens vassa hörn. Orsakssambandet ska även vara adekvat, det ska ha varit rimligt förutsebart: Beteendet ska ha legat i farans riktning. Butiksägaren ska alltså genom sitt passiva handlande ha framkallat en fara och den skada som din dotter har drabbats av ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av den fara. Jag tycker inte, utifrån din beskrivning, att det råder någon tvekan om att det finns ett adekvat orsakssamband. Det är fullt rimligt att en personskada uppstår till följd av att det vassa hörnet inte har oskadliggjorts.Vem ansvarar för skadan?Arbetstagare ansvarar endast själva om synnerliga skäl föreligger, 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Huvudregeln är att arbetsgivaren enligt "principalansvaret" ansvarar för personskada som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten, 3 kap. 1 § första stycket 1 skadeståndslagen. Du måste undersöka om butiksägaren är arbetstagare eller arbetsgivare. Det är viktigt så att du vet vem du ska framställa ditt skadeståndskrav gentemot. Om det är oklart, kan du alltid vända dig till butiksägaren för att få klarhet i frågan. Frågan om din dotters medverkan till skadorna måste också diskuteras, 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen. Fanns det skyltar som informerade om ett farligt hörn på pelaren? Vad framkallade ens hennes val att gå in i pelaren? Många omständigheter finns troligtvis att titta på. En helhetsbedömning måste göras. Butiksägarens ansvar kan troligtvis ändå inte bortses, men skadeståndsbeloppet kan sättas ned i viss mån om medverkan till skadan föreligger.Eventuell ersättningSkadestånd med anledning av personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader som din dotter har lidit, inbegripet skälig kompensation till den som står henne särskilt nära, eventuell inkomstförlust, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, dels sveda och värk av övergående natur och dels för stadigvarande men, 5 kap. 1 § skadeståndslagen.Avslutande rådJag rekommenderar att du funderar på om din dotter har varit medvållande med hänsyn till omständigheterna som rådde vid tidpunkten för skadan. Du bör också fundera på vilken bevisning du har. Kan du övertyga butiksägaren om att skadan inträffade inne på Willys? Finns det kameror som fångade upp händelsen eller finns det blod på pelaren? Du kan ta kontakt med butiksägaren och framföra dina skadeståndskrav. Om skadan har inträffat på Willys så har butiksägaren sannolikt varit vårdslös och det råder ett adekvat orsakssamband mellan passivitet och skada.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.SkadeståndslagenLycka till med ditt skadeståndsanspråk! Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Skadeståndsansvar för kattägare

2015-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Jag har ett nu mycket stort och kanske onödigt besvär.Flyttade in december 2014, i nyköpt bostadsrätt med tre barn och en katt efter en långdragen separation. Området verkade mysigt och efter flytt från hus, så var det perfekt m en grön altan för barn som kan springa ut lätt och katt som varit utekatt i 4 år.Det finns mycket katter på gården med olika ägare, vissa vet jag om , andra inte. Nu vet jag vilka ägarna är, något som jag kommer tillbaka till. Det är kattslagsmål på gården med katter med riv och bitmärken, som det brukar vara. Även min katt har kommit hem med detta, som läker ut efter ett par veckor.Våren 2014 ringer en kvinna( A) till mig kl 7 på morgonen, inform att Minkatt(B) har attackerat henne och hennes katt(S) i sängen , dragit ut S i kattluckan och misshandl
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det är oklart vad din huvudsakliga fråga är, men jag kommer att gå igenom grunderna för skadeståndsskyldigheten för en kattägare. Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Ägarna bör hålla koll på sina husdjur så att dessa inte skadar andra.För hundar finns ett strikt ansvar för ägaren, som innebär att hundägaren ansvarar för skador som orsakats av hunden, oavsett om ägaren varit vårdslös eller inte. Samma ansvar finns dock inte för kattägare. Här gäller istället ett vanligt skadeståndsrättsligt ansvar. För att ett skadestånd ska komma ifråga krävs att du varit vårdslös eller uppsåtlig i ditt agerande (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Jag uppfattar inte det som att någon avsikt att skada finns, varför fokus för bedömningen ligger på den eventuella vårdslösheten. Det finns flera olika sätt att göra en vårdslöshetsbedömning, men det som företrädesvis beaktas är risken för skadan, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan samt skadevållarens möjligheter att inse skaderisken. Baserat på dina uppgifter är det svårt att säga om någon vårdslöhet förelegat från din sida. Om du inte alls haft uppsikt över din katt, kan detta peka på att du varit för oförsiktig och bör ansvara för skadorna som vållats av katten. Det är dock grannen som måste bevisa att du varit vårdslös eller uppsåtlig. Vänliga hälsningar,

Angående skadestånd och eventuell polisanmälan vid attack på hund

2015-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katterHej!Min hund blev igår biten i en attack igår kväll. Min lilla hund på sex kilo är just nu i rehabilitering redan då en tidigare händelse inträffade där hon blev biten av vår grannes hundar. Detta var i mitten på juni. Men igår satte jag fast henne med kopplet i en stång för att gå in på en kiosk och köpa frimärken. Under den 30sekunders korta stund, blev hon - igen - attackerad av en mastiff som var lös med sin ägare i närheten. Hon fick åka akut till djursjukhuset igen och har sår på hals och blev nästan av med ett öga! Nu fortsätter rehabiliteringen ännu längre tid för de nya skadorna. Mina vänner säger jag bör polisanmäla då den andra hunden var lös och enligt ägaren själv inte gillar små hundar sedan tidigare. Han har själv sagt han står för veterinärkostnaden, men hur är det med skadestånd? Min hund är strykrädd för alla andra okända hundar nu och lider hela dagar och kvällar av de nya såren. Jag hoppas hennes rädsla ska gå över, men är rädd det inte kommer försvinna. Ska jag polisanmäla? Finns det grund till detta? Tack på förhand!
Fabian Lidåkra |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare oavsett om ägaren eller innehavaren var vållande eller inte. Detta betyder att en ägare/innehavare av en hund har strikt ansvar för skador hunden orsakar. Du har alltså rätt till skadestånd för den skada som hunden orsakat. I juridiskt mening är den skada du drabbats av en sakskada och ersättningen du kan få motsvarar de kostnader som uppstår för att hunden ska bli bra igen. Tyvärr ger det dig inget extra att din hund nu är hundrädd. I och med att ägaren tagit på sig att betala veterinärkostnaden kan du inte kräva honom på något mer.Angående polisanmälan så finns möjlighet för detta och brottet som i sådant fall skulle begåtts är skadegörelse enligt 12:1 brottsbalken. För möjlighet att döma för detta brott krävs uppsåt vilket i detta fall blir väldigt svårt att bevisa. Jag har svårt att se att ägaren skulle kunna åtalas för detta brott då det troligen blir väldigt svårt för en åklagare att åtala. Sammanfattningsvis kan du alltså inte få ut mer angående skadeståndet och möjligheten finns att polisanmäla men det är svårt att se att det skulle ge någon effekt.Vänligen,

Trafikskadeersättning

2015-06-29 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej !Jag körde på en cyklist öven en övergånsställe ,persosnen kom från min vä sidan , kunnde inte bromsa helt ! Personen fick lindriga skador och fört till sjukhuset! Jag körde på max 30 k/h men händelsen gick fort inom 3 sec. Polisen kom till pats , händelsen anämlt till polisen och min försäkringsbolag !Min fråga är , är det jag skyldig att stå för skadestånd för cykliseten ? Har jag varit vållande bilist i en sån situation ?Tacksam för svar !
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kan tyvärr inte spekulera i vem som eventuellt skulle anses vara vållande till olyckan utan att känna till händelseförloppet i närmare detalj.Men oavsett vem som har varit vållande till olyckan så utgår trafikskadeersättning för person- och sakskador som orsakas av trafik med motordrivet fordon, trafikskadelag 11§. Ersättningen betalas då ur den obligatoriska trafikförsäkringen som du är skyldig att ha på din bil.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Skadeståndsansvar för barn vid gemensam vårdnad

2015-06-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående om barns skadeståndsskyldighet. Min sambo har en son som eldat ner en mindre byggnad. Vi har löst det genom att köpa ett nytt åt föreningen som ägde det. Nu när det ska betalas vägrar barnets mamma stå för hälften av kostnaderna. Trots att dom har delad vårdnad. Är inte hon tvingad att betala? Han är skriven hos henne. Vore tacksam för snabbt svar.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om föräldrars skadeståndsansvar för skada som vållats av deras barn finns i skadeståndslagen (1972:207) kap 3 § 5, se här. En förälder som har vårdnaden av ett barn ska ersätta sakskada som barnet vållar genom brott. Om barnet står under gemensam vårdnad till båda föräldrarna så har således båda vårdnaden om barnet och har således båda ett ansvar att ersätta skada barnet vållar genom brott. En beloppsbegränsning som uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet gäller för båda föräldrarna gemensamt. I detta fall råder jag er att återigen försöka påtala detta för barnets mamma, och om ni känner att det behövs, ta kontakt med en erfaren jurist på skadeståndsrättens/familjerättens område.Med vänliga hälsningar