Skadestånd vid halka

2014-12-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Halkade på parkering utanför folketshus i Kusmark i Skellefteå. Det var ej sandat eller saltat och glashalt. Jag fick en knäledsurvridning samt att knäskålen slets loss. Sjukskriven en månad till att börja med. Det är ej kommunen som är skyldig att sanda/ploga på denna plats. Det ska skötas av byalaget. Hur stor är min chans att få skadestånd och hur går jag tillväga?
Sara Andersson |Hej och välkommen till LawlineEnligt skadeståndslagen har du rätt till skadestånd av den som uppsåtligen eller vårdslöst tillfogar dig personskada (2:1 se här). Förutsättningar för att skadestånd ska utgå är således; att en skada finns, att skadan orsakats av annan genom handling eller passivitet, att det finns ett orsakssamband mellan handlingen/passiviteten och skadan samt att man kan visa uppsåt eller oaktsamhet hos skadevållaren.För fastighetsägare föreligger normalt sett en plikt att sanda utanför fastigheter för att undvika att boende och förbipasserande ramlar och skadar sig. Underlåtenhet att göra så innebär normalt sett ett vårdslöst handlande. Att du lidit personskada och att det råder samband mellan vårdslösheten och dina skador, verkar vara fallet. Enligt dina uppgifter verkar således förutsättningarna för skadestånd vara uppfyllda. Problemet är bara att det är den som påstår att någon har förfarit vårdslöst som har bevisbördan för påståendet. Du måste alltså genom fotografier eller dyl. kunna bevisa att fastighetsägaren inte sandat utanför byggnaden samt att denna underlåtenhet är orsaken till dina skador.Eftersom det kan bli besvärligt för dig att bevisa att förutsättningarna för skadeståndsansvar är uppfyllda, är mitt råd till dig är att du i första hand kontaktar fastighetsägaren och försöker få ersättningen för skadorna genom en överenskommelse. Om fastighetsägaren vägrar och du anser att du har tillräcklig bevisning för att väcka talan, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Vinner du målet kommer motparten att  svara för rättegångskostnaderna.Med vänlig hälsning

Solidariskt betalningsansvar för ungdomar

2014-12-08 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej skulle vilja fråga om skadeansvar angående min son. Han och tre kompisar har begått skadegörelse på en beg. sopbil, men han och en till var under 15 år och blev ej dömda eller kallade till tingsrätten. De andra två blev dömda till att betala för skadegörelsen och fick också samhällstjänst. Nu till min fråga: de två föräldrarna till barnen som blev dömda vill att vi ska vara med o betala skadeståndet annars ska hon stämma mig på 1/4 av beloppet plus rättegångskostnader om hon vinner. Är detta möjligt för henne att göra?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I det här fallet måste man skilja mellan straffrätt och civilrätt.Din son – och hans kompis som också var under 15 år – åtalades inte p.g.a. att de inte var straffmyndiga (den straffrättsliga delen). Ungdomar under 15 år kan dock bli skadeståndsskyldiga om de orsakar sak- eller personskada (den civilrättsliga delen). Detta gäller oavsett om skadegörelsen har skett på ett ”brottsligt” sätt eller ej.I nuläget har din son ingen rättslig skyldighet att betala ¼ av beloppet. Om ungdomarna som blev dömda för brottet skulle välja att stämma din son så kan domstolen dock mycket väl döma honom till betalningsansvar för skadegörelsen, med reservation för att detta förstås beror på hur bevisvärderingen går till i detta enskilda fall.Observera alltså att jag inte kan säga hur en domstol skulle bedöma din sons betalningsskyldighet, men att kamraterna har en rättslig möjlighet att stämma din son på beloppet. Om detta hypotetiska yrkande skulle bifallas så kan din son åläggas att även betala den andre partens rättegångskostnader från denna process.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Trafikskadeersättning parkerad bil

2014-12-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej Min flickväns bil stod parkerad och blev påkörd av en man som antagligen fick hjärtfel. Polis och ambulans var på plats. Nu säger försäkringsbolaget att hon ska betala självrisken själv då det blir hennes trafikförsäkring som ska stå för kalaset för att föraren blev "plötsligt sjuk". Hur sjukt är inte det? Likställs detta med en smitning? Förarens fordon var ju, oavsett hans tillstånd, iaf i rullning?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDen här typen av skador regleras i trafikskadelagen (TSL) som du hittar https://lagen.nu/1975:1410Om din flickväns bil stod parkerad på ett ur trafikskadelagens perspektiv, lagenligt sätt, exempelvis i en parkeringsruta på en parkeringsplats, anses bilen inte vara i trafik. Om bilen istället stod parkerad på ett ur trafikskadelagens perspektiv, icke lagenligt trafikfarligt sätt, exempelvis bakom ett backkrön, anses bilen vara i trafik även om man i dagligt tal skulle tala om att den var parkerad.Skador som en bil i trafik orsakar på en annan bil som inte är i trafik ersätts ur trafikförsäkringen från den bil som var i trafik. Detta ansvar är strikt, det vill säga oberoende av vållande från bilen i trafik. Det spelar alltså ingen roll av vilken anledning mannens bil orsakade en skada på din flickväns bil så länge mannens bil var i trafik. (TSL 11§ stycke 1)Min bedömning är alltså att så länge din flickväns bil inte var i trafik vid olyckstillfället ska ersättning för skadorna på hennes bil utgå ur den skadevållande bilens trafikförsäkring. Eftersom ersättningen inte ska utgå ur din flickväns försäkring blir det inte heller aktuellt att hon ska betala någon självrisk.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen

Brottsskadeersättning

2014-12-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej , Drabbad av inbrott , tjuvarna fällda till fängelse, stort mål min del avskildes o ska drivas som ett tvistemål. Frågan är om det är någon ide att gå vidare då de fällda är kriminella o ej bosatta i Sverige , finns någon möjlighet att få ut den ersättning jag kräver, ca. 20 000 , vad jag förstår får man endast ut ersättning från brottsofferfond vid kränkning o dyl. Stämmer det ?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!I regel drivs enskilda anspråk i samband med brottmål av åklagaren, enligt 22:1 rättegångsbalken (RB). Om det är ett brott som faller under allmänt åtal är åklagaren skyldig att förbereda och föra talan för enskilt anspråk, enligt 22:2 RB. Regeln i 22:1 RB är fakultativ, vilket innebär att rätten kan förordna att anspråk ska avskiljas från brottmålet för att handläggas som ett tvistemål istället, enligt 22:5 RB. Det kan bero att det enskilda anspråket skulle medföra väsentliga olägenheter, t.ex. att det kräver orimliga resurser. Beslut om avskiljande bör med hänsyn till de ökade kostnaderna för parterna fattas i undantagsfall. Ett beslut om avskiljande kan enbart överklagas med stöd av 49:7 RB.Se 22 kap. RB och 49:7 RB, https://lagen.nu/1942:740#K22 och https://lagen.nu/1942:740#K49P7BrottsskadeersättningFörutsättningarna för att få brottsskadeersättning av staten är att alla andra möjligheter till ersättning har uttömts. Om den dömde inte kan betala skadestånd och du inte har en försäkring som täcker skadan, kan du få ersättning av staten i vissa fall.Du måste själv ansöka om brottsskadeersättning och skicka den till Brottsoffermyndigheten. Ersättningen täcker brottsskadeersättning för personskada (både fysisk och psykisk), sakskada och kränkning.Mer information om brottsskadeersättning: http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/brottsskadeersattningHoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ansvar mot 3M

2014-12-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Brf. 's kreditgivare (banken) kände till följande. 1. Att 2 firmatecknare begärde föreningen i konkurs utan beslut från föreningsstämma, ansökan lämnades in av firmatecknarna ( 2 i förening) kallelser därtill är ej heller gjord. 2. Att trots finansieringsmöjlighet fans att lösa problem, avböjde firmatecknare möjligheten härtill av personliga skäl och åsikter om enskilda medlemmar, andra än för föreningens bästa för handen. Stor ekonomisk skada har av konkursen drabbat 3:e man, enskilda medlemmar. Fråga: har banken ett ansvar här mot enskild medlem (tredje man) att "kräva" att föreningen under ansvar skall verka för föreningen bästa ? Ovan 2 punkter, att det förhåller sig så att banken hade kännedom till alla delar kan styrkas på ostridigt sätt. I fall där banken har ansvar, vad är rådet. Med vänlig hälsning, Pontus Rydén
jacob frank |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med dina juridiska spörsmål.Jag måste erkänna att jag har något svårt att tyda de uppgifter du lämnat hit. För säkerhetsskull gör jag en liten punktlista nedan av hur jag uppfattat den händelse du beskrivit-två firmatecknare har begärt en bostadsrättsförening i konkurs utan stämmobeslut-möjlighet att lösa den uppkomna finansiella svårigheten har funnits men firmatecknare har avböjt denna möjlighet-frågan är om föreningens kreditgivare, en bank, är ansvarig gentemot bostadsrättsinnehavarna på grund av det inträffade. närmare bestämt "är banken skyldig att kräva att föreningen ska verka för medlemmarnas bästa"?Svaret på din fråga är kort och gott nej, banken har inte något sådant ansvar eller någon sådan skyldighet som du beskriver.Om jag missförstått din fråga, eller om du i övrigt har några funderingar kring det ovanstående, är du välkommen att återkomma till oss.

Skadestånd pga brevlåda på fastighet

2014-12-08 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Min son rev upp ett ca 3 cm hål i ärmen sin dunjacka, på en brevlåda som satt vid fastighetsgränsen till en villla. Bidragande orsak var en bil som stod halvvägs upp på trottoaren och därmed gjorde passagen trång. Det var ingen superdyr jacka ca 2500 kr tror jag. Jag har ännu inte kollat brevlådans beskaffenhet och jag vet inte om det ens är värt att ta kontakt med fastighetsägaren. Finns det något juridiskt stöd för ersättning från fastighetsägaren? Mvh, NS
Martin Cronsioe |Hej!För att du ska ha rätt ersättning för den skada på jackan som har uppkommit är en första förutsättning att fastighetsägaren har vållat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet. En fastighetsägare har ett visst ansvar att underhålla fastigheten och se till att förebygga olycksfall som kan inträffa. Om fastighetsägaren inte lever upp till dessa förpliktelser kan han/hon ådra sig skadeståndsskyldighet.Frågan om fastighetsägarens handlande eller underlåtenhet ska bedömas som oaktsamt görs genom en avvägning mellan å ena sidan riskernas omfattning och art å andra sidan kostnader och andra olägenheter som en åtgärd skulle innebära. I ditt fall är farokällan en brevlåda som fyller en viktig funktion för fastigheten. Bedömningen måste göras av brevlådans karaktär i det enskilda fallet, men det är i allmänhet mycket otänkbart att skadeståndsskyldighet skulle kunna uppstå på enbart en brevlådas existens och placering. Att placera ut en brevlåda på en fastighet hör till det normala, och det är inte heller förenat med någon större förutsebar skaderisk. Jag skulle därför, förutsatt att det är fråga om en någorlunda normal brevlåda, bedöma dina möjligheter att få ersättning för skadan genom ett skadeståndskrav som mycket små.Hoppas att detta svar har bringat klarhet!

Arbetsgivares ansvar för stöld på arbetsplats

2014-12-04 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag har blivit bestulen på min jacka på min arbetsplats, arbetar på en skola. Den hängde på en krok utanför klassrummet då vi inte har några skåp eller andra möjligheter att förvara våra ytterkläder. Nu undrar jag om jag kan få ersättning genom min arbetsgivare? Jag vill helt inte använda min egen hemförsäkring då värdet på jackan uppgår till ungefär det belopp som självrisken ligger på. Tacksam för hjälp!
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Av 12 kap. 2 § handelsbalken framgår det att när ett föremål lämnas i förvar hos en annan person har denna person ett ansvar för att föremålet inte försvinner. Skulle föremålet försvinna kan den som utövar förvaringen blir ersättningsskyldig.Dessvärre är denna bestämmelse i handelsbalken troligtvis inte tillämplig i din situation, då det knappast kan anses vara så att du lämnat jackan i förvar hos din arbetsgivare. Att din jacka har hängt på en krok på arbetsplatsen torde inte utgöra förvaring i lagens mening. Alltså har du ingen lagstadgad rätt att få ersättning av din arbetsgivare.Däremot kan det personliga anställningsavtalet mellan dig och din arbetsgivare eller ett kollektivavtal som eventuellt gäller mellan er föreskriva någonting annat. Det är nog inte så troligt, men det är något du borde kolla upp!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man begära i skadestånd?

2014-12-02 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min dotter på 18 år ramlade ned i ett ca 2,5 djupt hål (dike) när hon genade (springandes) tillsammans med sina kompisar över gården på en nedlagd skola för att komma till busshållplatsen. Tidpunkten var cirka 22.00 och därmed kolsvart vid olycksplatsen. Det fanns inget staket uppsatt vid diket på den sida de kom ifrån. Helt plötsligt försvann bara marken under hennes fötter, varvid hon bröt höger ben och har nu opererat skadan med skruvar och platta. Även slagit i hakan vid fallet, så hon fick sår på undersidan och ont i tänderna. Röntgen av käken visade ingen fraktur. Besökt tandläkare ("Två tandläkare"). En flisa på en kindtand på höger sida. Skall även på återbesök för att kontrollera sensibiliteten i framtänderna i nederkäken. Vi har anmält skadan till vårt försäkringsbolag samt Mitt Sverige Vatten som utfört grävningarna på stället. Vi ska nu begära skadestånd och undrar hur man kommer fram till vilken summa man ska begära?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig hit till Lawline med din fråga.Det är inte säkert att din dotter kan få skadestånd ifall skadan redan har blivit fullt ersatt genom försäkring eller frivillig ersättning från företaget som ansvarade för grävningarna där skadan inträffade. Oftast kan man inte få dubbel kompensation för en skada. En anledning till detta är att försäkringsbolag ofta har regressrätt mot den skadevållande och kan kräva ut ersättningen därifrån. Då ska inte den skadevållande tvingas ersätta skadan två gånger; en gång till den skadelidandes försäkringsbolag och en gång i form av skadestånd till den skadelidande.Om skadan inte blivit fullt ersatt redan har din dotter rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen.Skadestånd för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande, skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (se 5 kap 1 § skadeståndslagen).Som sjukhuskostnader räknas t.ex. kostnader för sjukhusvistelse, röntgen, sjukgymnastik och resor i samband med vården. Dessa kostnader kan din dotter bara begära skadestånd för så länge de inte blivit ersatta på annat sätt, genom t.ex. socialförsäkringen eller sjuk- och olycksfallsförsäkring.Andra kostnader är t.ex. kostnader som syftar till att underlätta för de skadelidande att utföra förvärvsarbete.Kompensation till närstående är skadestånd som en närstående kan få för kostnader som har ett direkt samband med den skadelidande. T.ex. om en närstående haft extra kostnader för att vårda den skadelidande i hemmet.Skadestånd för inkomstförlust kan den skadelidande få om skadan har lett till att förlorad inkomst på grund av att man inte kan arbeta.Skadestånd för fysiskt och psykiskt lidande och andra särskilda olägenheter till följd av skadan är ersättning för s.k. ideell skada. För denna typen av skador utgår domstolen och försäkringsbolagen från tabeller för att avgöra vilken ersättning man ska ha rätt till. Trafikskadenämnden har t.ex. sådana tabeller, som bland annat anger att för en fysisk skada kan man få 4 000-5 000 kr i månaden vid sjukhusvistelse och 2 400 kr i månaden under sjuktiden om man inte är inlagd på sjukhus.Hoppas mitt svar blir till hjälp för er.Vänliga hälsningar,