Framställa ytterligare skadeståndsanspråk för nyupptäckta skador

2017-01-19 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag levde i ett misshandelsförhållande som ung och som blev rättegång med dom. I domen står även att jag förbehåller mig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk gentemot mitt ex.Vad innebär detta?Då jag fått pstd samt flera liknande diagnoser på senare år så hänvisar fk allt till min misshandelsperiod så jag undrar om jag kan kräva ersättning för mina diagnoser och försämrad hälsa till följd av åren av misshandel.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att det står i domen att du förbehåller dig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk innebär att du kan väcka talan om skadestånd från ditt ex igen. Utan förbehållet hade risken funnits att du inte hade kunnat göra det, eftersom man inte får väcka talan om samma sak flera gånger. Anledningen till att man yrkar ett sådant förbehåll är just för situationer som din kan uppkomma, att fler skador visar sig med tiden och man vill kunna väcka talan om skadestånd för de nyupptäckta skadorna också.Grundprincipen angående personskador i skadeståndsrätten är att den skada som har uppkommit till följd av den skadeståndsgrundande händelsen ska ersättas. Det krävs alltså att du på något sätt kan bevisa, t.ex. genom intyg från läkare eller psykolog, att diagnoserna har uppkommit till följd av misshandeln.Vänlig hälsning,

Principalansvar på twitter

2017-01-16 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Finns det några lagar eller regler huruvida en offentlig person, tex journalist eller politiker får yttra sig på sin privata twitter utan att partiet eller arbetsgivaren kan ställas till svars. Finns det skillnad på en privatperson och en anställd. Hur dras i så fall den linjen? Exempel på fall: http://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/aftonbladet-och-herrey-har-motts-i-ratten-efter-rasist-tweet-6533162
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Som huvudregel kan en arbetsgivare inte hållas ansvarig för vad en anställd gör på sin privata twitter, då det är just den anställdes privata twitter. I vissa fall kan, som du påpekar, dock gränslinjen mellan var den privata sfären och arbetslivet vara svår att dra. I 3 kap. 1 § skadeståndslagen stadgas det s.k. principalansvaret, d.v.s. arbetsgivarens skadeståndsansvar för sina arbetstagare. Arbetsgivaren kan hållas ansvarig för skador som arbetsgivaren orsakar i tjänsten, men inte utanför. Tjänstebegreppet ska dock tolkas extensivt. När det gäller förmögenhetsskador krävs dock att arbetstagaren har begått ett brott och att det även har samband med tjänsten, för att arbetsgivaren ska kunna bli skadeståndsansvarig. Gränsdragningen mellan en privatperson och en anställd kan liknas med bedömningen kring om något har orsakats i tjänsten eller ej. D.v.s. skedde det under arbetstid? Var det en del av arbetsuppgifterna? O.s.v. I ditt exempel försökte kärande visa på ett samband mellan den anställdes twitterkonto och företaget, d.v.s. att kontot skulle vara en del av yrket. Ett helt privat konto torde inte kunna falla inom principalansvaret. Det finns inga regler kring om ett twitterkonto är privat eller ej, utan en samlad bedömning skulle sannolikt göras. I detta fall prövades aldrig frågan huruvida det fanns en koppling mellan twitterkontot och arbetsgivaren, eftersom tingsrätten inte ansåg att den anställde hade begått ett brott. Med vänlig hälsning,

Strikt skadeståndsansvar

2017-01-15 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min hund sprang in i ett fönster. Det gick sönder och finns nu inga bevis! Vad ska jag göra
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som hundägare ska du ha god tillsyn över din hund dvs du har tillsynsplikt över din hund. Du har ett strikt skadeståndsansvar vid skador orsakade av din hund, vilket innebär att du är skyldig att ersätta en skada som din hund orsakat även om du inte varit oaktsam och själv vållat skadan, se 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Har någon tagit emot din hund för nyttjande eller underhåll (ex ett hunddagis) och detta skedde under denna tid hunden befann sig under innehavarens tillsyn, är istället innehavaren (ex hunddagiset) strikt skadeståndsansvarig för denna skada. Vill du göra rätt för dig, vilket är mitt råd till dig, bör du uppsöka ägaren till fönstret och berätta vad som skett. Mvh

Hund som skadat en människa

2017-01-05 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Har en hund som kom ut ifrån inhägnad tomt pga glömd grind. Biter en person som går på vägen bredvid tomten så illa att hon får uppsöka vårdcentral, plåster och stelkrampsspruta. Tar med hunden direkt till en som bedömer hunden och ger strikta råd om hur man ska komma tillrätta med problemet. Får senare på dagen besök av personen som hunden bitit. Hon är rädd sen tidigare för hundar och detta har inte gjort det bättre. Jag tar på mig ansvaret för allt, det var en olyckshändelse. Klart att jag ska betala för kostnaderna som uppstod. Men undrar nu om jag absolut måste avliva hunden? Hundbedömaren tyckte inte detta. Detta är en omplaceringshund som inte visat tendens till detta mer än att han har jagat bort folk från tomten, som är inhägnad, hunden innanför och människorna på utsidan. Vi har tre barn och många bekanta med barn som hälsar på och han visar inte detta beteende mot dem. Vad har jag att vänta mig nu?
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!De bestämmelser som är relevanta finner du i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Som hundägare har du ett ansvar att ersätta skador som vållats av din hund, 19 §. Du har däremot ingen skyldighet att avliva din hund. Polisen kan få in en anmälan om att din hund är aggressiv och har skadat en person. Om detta sker gör polisen en bedömning och då är förelägganden eller förbud aktuellt i första hand, 8 §. Dessa förelägganden kan till exempel vara att du måste hålla hunden kopplad, ha munkorg eller gå en hundkurs. Föreläggandet måste vara påkallat för att förebygga att hunden skadar människor eller annat. Om det endast var en engångshändelse och hunden inte är aggressiv, är kanske ett föreläggande inte nödvändigt. Om någon skadas allvarligt eller om flera anmälningar kommer in angående samma hund kan polisen omhänderta hunden, 11 §. Om hunden är en fara för människor och inga andra alternativ är möjliga, får polisen avliva den omhändertagna hunden, 12 §. Dessa åtgärder ska dock vidtas i sista hand och borde inte vara aktuella i ditt fall.Med vänliga hälsningar,

Privata sjukvårdskostnader vid personskada

2017-01-18 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, i Skadeståndslagen 5 kap. står det att sjukvårdskostnader ersätts vid personskada. Vardia försäkringsbolag säger att det enbart är kostnader som kommer från vårdgivare tillhör den offentliga vården. De säger till mig att det är det som står i lagen. Stämmer det?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt står det i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:207) https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1 att skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader. En viktig grundprincip inom skadeståndsrätten är emellertid att kostnaderna ska vara nödvändiga och skäliga för att de ska ersättas. Denna begränsning gör sig särskilt tydlig när det gäller till situationer där den skadelidande begär ersättning för sjukvårdskostnader för alternativa former av vård, som t.ex. privat vård eller vård utomlands. Kostnader för detta kan däremot också vara ersättningsgilla, så länge de är nödvändiga och skäliga. I NJA 1968 s. 23 fann Högsta domstolen att kostnader för vård på ett privat sjukhem kunde ersättas inom ramen för livränta. I ett annat rättsfall, NJA 1967 s. 497, fick en trafikskadad person skadestånd för kostnader för privat sjukhem eftersom det förelåg platsbrist i den allmänna vården. Slutsatserna som kan dras av detta är att det inte står i lagen att endast sjukvårdskostnader till följd av offentlig vård ersätts. Även privat vård kan i vissa fall ersättas, så länge kostnaderna är nödvändiga och skäliga. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skadestånd för sexuella trakasserier

2017-01-16 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej.Jag blev under en tid sexuellt ofredad av min chef/ägare i den butik jag jobbade. Han både uttryckte sexuella handlingar han ville utsätta mig för samt höll fast mig och tog på mig vid flera tillfällen. Trotts att jag upprepade gånger sa nej och talade om att jag inte ville. Lyckligtvis har jag en ljudinspelning av en av händelserna.Jag anmälde honom och målet ska nu upp i tingsrätten. Sedan händelserna har jag mått fruktansvärt dåligt och lider av depression och hög ångest, vilket jag går på medicinering för samt regelbundet träffar kurator. På grund av mitt mående har/är jag sjukskriven.Min fråga är egentligen..Vad kan jag kräva för ersättning av honom?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den ersättning som eventuellt kan komma på fråga är skadestånd, se skadeståndslagen 5 kap 3§ https://lagen.nu/1972:207#K5. I ditt fall förstår jag det som att din skada är psykisk och inte fysisk. Enligt skadeståndslagen kan man även få skadestånd för psykiska skador. Det är viktigt att komma ihåg att skadestånd endast utges för att ersätta en skada, dess syfte är inte att ge skadevållaren ett extra "straff". Tanken är istället att skadeståndet bara ska ersätta de extra kostnader som skadan har orsakat för den skadelidande. Problemet med psykiska skador är att de i princip alltid är svåra att värdera i pengar. Om skadevållaren exempelvis skulle behöva ersätta alla dina kuratorkostnader skulle det komma att bli orimligt dyrt om just du behöver ganska många besök. Även om hänsyn egentligen ska tas till den enskilde skadelidande och just dennes behov, har tyvärr tendensen i svenska domstolar blivit att skadeståndsbeloppen bestäms schablonmässigt, och tyvärr ofta blir ganska låga. Därmed inte sagt att du inte ska kräva skadestånd. Det är jättebra och modigt av dig att du har vågat anmäla händelserna. Det du ska göra är att be åklagaren att yrka skadestånd till dig tillsammans med brottmålet. Det bör åklagaren göra självmant åt dig om det inte är en väldigt dålig åklagare, men för säkerhets skull kan du nämna det till åklagaren. Om din chef blir dömd för trakasserierna är det i så fall stor sannolikhet att du även får i vart fall ett litet skadestånd. Chansen att domen blir fällande är garanterat större nu när du har lyckats spela in en av händelserna.Sammanfattningsvis vill jag säga att chanserna att få skadestånd i ditt fall vid en fällande dom är ganska goda, men att du inte bör vänta dig ett stort skadestånd. Även om skadestånd egentligen är tänkt att täcka alla kostnader som skadan för med sig för just den enskilde skadelidande är det pga domstolarnas schablonmetoder inte särskilt sannolikt att du kommer att få täckning dina faktiska kuratorkostnader eller hela ditt inkomstbortfall. Tyvärr är nämligen den svenska lagstiftningen mycket restriktiv med skadestånd.Varmt lycka till!Vänligen,

Skadat skolans dator genom olyckshändelse

2017-01-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vår son har råkat spräcka skärmen på en laptop i skolan. Det var utan uppsåt och en olyckshändelse. Kan vi tvingas att betala om skolan vill det?
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd finner du i skadeståndslagen (SkL), se här.Vem ska ersätta skadan? Enligt Skadeståndslagens 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen (med avsikt) eller av vårdslöshet (oaktsamhet) vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. I det fall det rör sig om en olyckshändelse och inte av oaktsamhet är man inte skadeståndsskyldig. I det fall skadan orsakades av oaktsamhet ska personen ersätta skadan i enlighet med skadeståndslagens 5 kap 7 §. Där kan man antingen ersätta sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan, inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Det vanligaste är att man ersätter vad det kostar att reparera saken eller vad det kostar att köpa en ny sak med avdrag för ålder och bruk.Råd Eftersom att skadan uppstod i skolan är en god idé att prata med skolan och berätta för dem vad som hänt och att det rört sig om en olyckshändelse. I de fall skolan vill ha betalt kan ni vända er till ert försäkringsbolag och se om de kan hjälpa till. Oftast har man en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring som eventuellt kan ta en del av skadan, men hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller och vad din självrisk är.Vill du få mer information om skadestånd och hur du ska gå tillväga är mitt förslag att du tar kontakt med en jurist för vidare rådgivning. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Skadestånd p.g.a. felaktig viktinställning vid skiduthyrning.

2017-01-01 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Kan jag få skadestånd ifall jag har brutit benet på grund av att de inte ställde inte vikten korrekt på skidorna?
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!Eftersom uthyrning av skidor är ett avtal mellan dig som konsument och skiduthyraren som näringsidkare, där särskild fackkunskap, skicklighet och utrustning krävs från skiduthyraren för att du som konsument ska få den service du önskar anser jag att avtalet mellan er är ett tjänsteavtal. Regler om konsumenters och näringsidkares skyldigheter gentemot varandra går att finna i konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL).KtjL:s regler är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att oavsett vad ni kommit överens om i skiduthyrningen, är avtalsvillkor som är mindre förmånliga för dig än de som sätts upp i KtjL utan verkan, se 3 § KtjL. Näringsidkaren har en skyldighet att utföra tjänsten fackmannamässigt. Näringsidkaren ska därav ta tillvara på dina intressen som konsument (alltså att kunna åka skidor säkert) och samråda med dig för att se till så du får dina önskemål uppfyllda, se 4 § KtjL. Vad som anses vara fackmannamässigt bestäms utifrån vad ni avtalat om att tjänsten ska omfatta. Inom juridiken talar man om att näringsidkaren har en omsorgs- och upplysningsplikt. Det innebär att om näringsidkaren inte upplyst dig om viktiga villkor för tjänsten (t.ex. vem som ansvarar för personskador som uppkommit vid användning av den uthyrda utrustningen) och din version av vad avtalet omfattar framstår som klart mer sannolik än näringsidkarens, får näringsidkaren ansvara för bristen att det saknas en redogörelse för tjänstens omfattning. Din möjlighet till skadestånd för personskada har sin utgångspunkt i ert avtal. Du kan få skadestånd för den personskada du lidit i.o.m. den felaktiga viktinställningen om felet är att klassificera som ett ”fel hos tjänsten” i KtjL:s mening, 32 § 1-2 st KtjL. Näringsidkaren ansvarar bara för fel som uppkommit under tiden för uppdraget och inte för fel som inträffar därefter. Vidare ansvarar näringsidkaren bara för fel som uppkommer då skidan med felet är i ”näringsidkarens kontroll”. Hur länge har ni avtalat om att näringsidkaren ska ansvara för att viktinställningen är riktig? Under hela uthyrningstiden eller är näringsidkarens uppdrag avslutat från det att du lämnar skiduthyrningen med dina viktinställda skidor? Har näringsidkaren lämnat någon garanti om hur länge denne ska svara för skidinställningens riktighet?, se 12-14 §§ KtjL. Om uppdraget inte var avslutat när felinställningen ledde till personskadan, var skidorna då under näringsidkarens kontroll? Dvs. hade näringsidkaren kunnat förutse skadan och var avtalet så omfattande att näringsidkaren antagit sig att under denna tid svara för dessa typer av skador?, se 32 § 1-2 st. KtjL. Om uppdraget anses pågå under hela uthyrningstiden och skidorna under denna tid anses vara i näringsidkarens kontroll finns förutsättningar för att kräva skadestånd om skidornas felinställning anses vara ett ”fel i hos tjänsten” i KtjL:s mening. Fel i tjänsten kan t.ex. vara att uppdraget inte utförts fackmannamässigt, avviker från vad som måste anses avtalat, tjänsten avviker från hur den marknadsförts eller om näringsidkaren före avtalets ingående har underlåtit att upplysa konsumenten om ett förhållande som denne visste om och som hade betydelse för om konsumenten skulle anlita näringsidkaren eller inte, se 9-11 §§ KtjL.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning, Vega Schortz