Svara på stämningsansökan

2014-08-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Min hund blev attackerad av en annan hund min hund blev skadad i samband med det. Efter skadan har jag informerat via mail ägaren till den attackerande hunden om vilka skador som blev på min hund samt alla dokument och kvitton från djurkliniken. Jag har vi flertalet gånger via mail frågat om när och om ägaren kommer eräsätta mig för kostnaderna som blev i samband med skadorna samt gett mitt kontonr. Jag får inget svar. Jag har därför varken svar på om ägaren kommer eller inte kommer att ersätta mig och nu står jag vid vägs ände. Om jag väljer att baserat på lagen om strikt hundägaransvar och med det skadeståndsansvar, stämmer hundägaren, vad händer med stämningen om jag inte har fått besked att ägaren kommer ersätta mig? Hamnar jag i en oändlig rättsprocess loop bara för att ägaren inte ger mig något besked? Incidenten skedde 24/7.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du lämnar in en formenlig stämningsansökan till tingsrätten så kommer tingsrätten att utfärda en stämning mot den andre hundägaren. Detta är en uppmaning till denne att svara på ditt skadeståndskrav. Om denne inte gör det inom den angivna tidsfristen kan tingsrätten meddela en s.k. tredskodom. Det betyder att svaranden förlorar målet på grund av att denne inte har medverkat. Tingsrätten kan även meddela en tredskodom om svaranden inte kommer till förhandlingen. En part som fått en tredskodom mot sig kan inte överklaga domen utan får, inom en månad från den dag domen meddelades, ansöka skriftligen hos tingsrätten om att målet ska tas upp igen. I så fall tar tingsrätten upp målet till fortsatt behandling.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Skadestånd av vårdcentral på grund av feldiagnos

2014-08-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag har rätt till något slags skadestånd, då jag sökt hjälp på Mjölby vårdcentral upprepande gånger för en hudsjukdom jag haft sedan jag var 10 år. Denna sjukdom bedömdes som "prickar" och skulle försvinna av sig självt med tiden fick jag som svar. I vuxen ålder sökte jag ett flertal gånger igen då "prickarna inte försvunnit. Jag fick endast antibiotika som skulle döda de eventuella bakterierna som orsakade "prickarna". Men ingen utredning på vad det kunde vara.Idag har jag fått reda på att jag har en kronisk hudsjukdom som heter "hidradenitis suppurativa". Denna sjukdom sitter på min rumpa. Vilket har gjort att jag aldrig kännt mig bekväm med mig själv och självkänslan är i botten. Jag känner mig äcklig och mindre attraktiv än andra tjejer i min ålder. Det jobbiga är att jag inte får hjälp att få bort det eller kontrollera det. Jag fick reda på vilket sjukdom jag har eftersom att jag sökte vård hos en hudspecialist under tiden jag bodde på Malta. Nu bor jag inte på Malta längre men får ingen hjälp i Sverige. Har jag rätt till skadestånd från Mjölby vårdcentral som inte tagit mina symtom, verk och den psykiska ohälsa som detta orsakat på allvar?Mina besvär räknas som lindriga men för mig är det mycket jobbigt och har varit under en väldigt lång tid. Detta har påverkat mig starkt psykiskt och jag har till och med haft tankar på att jag inte vill leva längre då dessa besvär aldrig kommer försvinna.Tacksam för svar!
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du ställt din fråga till Lawline.Vårdgivare i Sverige, såsom vårdcentral, är skyldiga att teckna en s.k. patientförsäkring som ska kunna ge ersättning till patienter som skadas vid behandling. Om du anser att du har blivit felbehandlad och har rätt till skadestånd bör du anmäla händelsen till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens försäkringsbolag). De kan då utreda om du har rätt till någon ersättning.Ett grundläggande krav för att få ersättning är att en personskada har uppkommit. Tyvärr kan jag inte tillräckligt om sjukdomen för att kunna bedöma om någon skada har uppkommit för att Mjölby vårdcentral inte ställt en korrekt diagnos. Mitt tips är därför att du kontaktar LÖF, http://www.patientforsakring.se/, så kan de utreda saken. Värt att nämna är att anmälan normalt måste göras i vart fall inom 10 år efter att skadan uppkom. Patientskadelagen, som är tillämplig lag, hittar du https://lagen.nu/1996:799.Jag hoppas att du är nöjd med svaret. Lycka till och hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.Vänliga hälsningar,

Skadestånd för skadad cykelhjälm?

2014-08-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Under en visning i vår lägenhet har mäklaren skadat en cykelhjälm. Nu vägrar hon att betala för skadan och säger att hon bara ska betala 150kr och att vi skulle köpa en begagnad hjälm på blocket! Vad kan vi göra?
Johan Olsson |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! För att lösa denna fråga får vi ta hjälp av Skadeståndslagen. En cykelhjälm klassificeras inom juridiken som "lös egendom", och att den har skadats innebär därför att det är fråga om en "sakskada". I Skadeståndslagen framgår det tydligt i 2 kap 1§ (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Skadan ska alltså ha skett antingen med vilja eller genom en olyckshändelse där personen i fråga har varit vårdslös i sitt agerande. Om personen inte varit vårdslös men att en skada ändå har skett så kan därför inget skadestånd krävas. Denna bedömning måste göras enskilt från fall till fall. Eftersom att ni inte beskriver hur skadan har gått till så utgår jag dock från att cykelhjälmen har skadats på ett sådant sätt att mäklaren har kunnat rå för det och därför är skadeståndsskyldig.Om då en skyldighet att ersätta den orsakade skadan föreligger, så återstår frågan om hur stor ersättning som kan krävas för skadan. Även detta finns beskrivet i skadeståndslagen, nämligen i 5 kap 7§ (se https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1). Där framgår i första punkten att ersättning för sakskador (skador på hjälmen) omfattar sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning. Den andra och tredje punkten, det vill säga annan kostnad eller inkomstförlust är inte aktuell i detta fall. Huvudregeln vid beräkning av ersättning för totalskadad egendom (det vill säga egendom som inte kan repareras tillfredsställande, dit en cykelhjälm borde höra) är återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Det kan likställas med marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa en likvärdig begagnad produkt i den allmänna handeln. Att ens egendom har skadats innebär därför inte att man kräva att få en ny produkt direkt från handeln. Avgörande för ersättningen är istället cykelhjälmens ålder och skick. Om den numera skadade cykelhjälmen var nyligen inköpt och i ett bra skick så kan i princip införskaffningskostnaden utkrävas, medan en äldre och sliten cykelhjälm kan ge betydligt lägre ersättning eftersom att marknadsvärdet är markant lägre. Hur stor ersättning just er hjälm är värd kan jag dessvärre inte svara på eftersom att jag inte vet någonting om dess skick och kvalitet, men förutsatt att det inte rör sig om en alldeles ny eller särskilt värdefull cykelhjälm så kan nog en ersättning på 150 kronor ligga ganska nära marknadsvärdet för en begagnad cykelhjälm. Om ni anser att cykelhjälmen är värd en högre ersättning än 150 kr eller att mäklaren inte självmant går med på att betala en högre summa, så finns det främst två olika metoder för att driva igenom ärendet. Den ena metoden är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, den andra är att direkt upprätta en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten. En beskrivning för hur man praktiskt går tillväga samt en ansökningsblankett för betalningsföreläggande finns i denna länk: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Med vänliga hälsningar, 

Talan om skadestånd

2014-08-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag, min sambo och min son var ute på promenad när en schäfer kom springandes till oss. Trots att vi stod still hade hunden bett mig oprovocerat i armen och fick jag ett djupt sår och nu ärr. Vi gjorde polisanmälan och varit hos läkare och tydligen har rätt till skadestånd (enligt polisens brev) då skickade vi ett brev till hundägaren om skadestånd. Men när jag träffade honom igen bråkade han med mig och sade att det var mitt fel och att han inte tänker betala skadestånd bara läkarbesök som kostar 300kr. Händelsen var väldigt traumatisk särskilt för att mitt barn var med mig när olyckan hände och tänk om hunden bett min son istället. Hans hund är väldigt aggressiv och han brukar rasta honom med munkorg och kort koppel men den där gången var den lös och lyckades skada mig. Jag fick inte heller ta hand om mitt barn efter olyckan på grund av smärtan. Hur ska vi göra med honom? Jag vill att han ska betala skadestånd för att han inte är ansvarig eller kan kontrollera sin hund som orsakade personskada. Jag vill inte att det ska upprepas. Grannarna kan hjälpa mig bevisa att hans hund är aggressiv även dem är rädda att möta hunden på gatan. Hoppas ni kan hjälpa mig. Tack så mycket.
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag ska försöka att ge en överblick av det rättsliga läget som gäller i detta fall.Enligt lag (2007:1150) om tillsyn över katter och hundar (https://lagen.nu/2007:1150) 19 § har en hundägare strikt skadeståndsansvar för skador som orsakas av hunden. Detta innebär att det inte krävs att ägaren har varit vållande (vårdslös) i förhållande till skadan.Vid beräkningen av skadestånd är den allmänna principen att den skadelidande ska sättas i samma ekonomiska ställning som om skadan inte inträffat. Vad som ska ersättas vid personskada framgår av skadeståndslagen (1972:207) (https://lagen.nu/1972:207) 5 kap. 1 §. Sjukvårdskostnader, inkomstbortfall och ersättning för sveda och värk är det som avgör storleken på skadeståndet. Sveda och värk är det psykiska och fysiska lidande som uppstår till följd av personskadan.Ett skadeståndsmål är ett tvistemål där beviskravet i regel innebär att part som åberopar en viss omständighet också ska framlägga bevis så att omständigheten kan betraktas som styrkt. Du måste alltså med din talan kunna styrka att det är den aktuella hundägarens hund som orsakat skadorna. Den svenska processen bygger på principen om fri bevisföring, vilket i praktiken innebär att de mesta som kan utgöra bevis också får åberopas i domstol (viss bevisning får avvisas enligt Rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K18P8a) 35 kap. 7 §). Det är därför bra om du kan åberopa ett läkarintyg över skadorna från hunden. Att dina grannar kan bekräfta att den aktuella hunden är våldsam är också fördelaktigt. Dock krävs att det styrks att just den skada som du har utsatts för har orsakats av hunden. Din sambo får enligt RB 36 kap. 1 § vittna under ed om incidenten eftersom han inte är part i målet. Då han är en sådan närstående person till dig som avses i RB 36 kap. 3 §  är han inte skyldig att vittna, men det underlättar naturligtvis att uppfylla beviskravet om han gör det. Ytterligare stöd för att din skadeståndstalan ska bifallas är att mannen faktiskt godkänt att betala sjukhuskostnaden på 300 kronor, varför skulle han göra det om han inte inser att det är hans hund som skadat dig? Som sagt har han ett strikt ansvar för att hunden inte skadar någon. Efter hur du har beskrivit situationen är det svårt att se hur han skulle motivera att det var ditt fel att hunden gick till attack.Du kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Vad en stämningsansökan ska innehålla framgår av RB 42:2. Det du ska ange är således yrkande (skadestånd för personskada), grund (den aktuella hunden har bitit dig och orsakat personskada, hundägaren ansvar enligt lag om tillsyn över katter och hundar 19 §), bevis för din skadeståndstalan samt varför den aktuella tingsrätten är behörig att bedöma i målet (tingsrätten i den stad där du och hundägaren bor).Beroende på det belopp du kan tillerkännas i skadestånd, vilket jag har svårt att bedöma, gäller olika regler angående ersättningen för rättegångskostnaderna som uppstår i en rättegång. Tvistemål som rör värden mindre än ett halvt prisbasbelopp s.k. FT-mål (förenklade tvistemål) - prisbasbeloppet är idag 44 400 kronor. I sådana mål är ersättningsgilla kostnader för vinnande part endast en timmes rättslig rådgivning, ansökningsavgift, resekostnader och vittnesbevisning - se RB 18 kap. 8 a §. Rör det sig inte om ett FT-mål ska förlorande part i regel ersätta motpartens samtliga rättegångskostnader.Detta är den översikt jag kan ge av rättsläget och det som är viktigt att tänka på. Vi på Lawline erbjuder även gratis rådgivning per telefon - numret är 08 533 300 04. Där finns möjligheten att ställa ytterligare frågor om något är oklart eller behöver utvecklas. Telefonrådgivningen är öppen måndag till onsdag mellan klockan 10.00 och 16.00. Hoppas svaret var till hjälp.Vänliga hälsningar

Ansvar för hundägare

2014-08-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Har en katt som är 19 år och utekatt. bor i hyreshus och en av grannarna har en blandrastik som inte gillar katter. Den har tidigare bitit ihjäl en katt hos en annan granne som var hundvakt. Blev då orolig för min katt som inte är särskilt snabb och lite sentänkt och satte upp en lapp. Hundägaren tog illa upp och nu kräver hon att jag skall ha katten inne eller binda fast den vid ett träd. Katten är harmlös och sitter ofta vid ytterdörren och hundägaren tycker att hon måste få gå in där men det går att gå in i andra ingången. Jag får skylla mig själv om hennes hund biter ihjäl min katt tycker hon. Är det så????Vänliga hälsningar Kim Pousette
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Hundägare har ett rent strikt ansvar för sina hundar enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, (Här). Det innebär att om en hund orsakar skada skall ägaren ersätta denna oavsett om ägaren varit vållande eller ej.På denna grund borde det ligga i din grannes intresse att dennes hund inte attackerar, då ägaren kommer få ersätta de skador som uppstår!Hoppas det gav dig svar!Vänligen, 

Vårdskador och patientskadeersättning

2014-08-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min man blev häktad av polisen pga han har misshandlat mig.Jag har varit gift med honom i 12-år och han är inte våldsam i sin natur.Han under ång lång tid blev felmedicinerad av läkare och trots vår kamp för vård och even sökt psykiatrisk vård på akuten fler tal gr så fick vi ingen hjälp och blev hemskickade.Han blev för ett år sen pga rygg smärtor medicinerad med METADON och vi kunde inte för vår liv få en diagnos varför han har så ont ..de till slut gick så långt att han på sista tre månaderna har försökt ta livet av sig fick personlighets förendringar blev elak och misstänksam mot alla och kontrolerande ..Han blev fånge i sitt hem kunde inte gå ens på en promenad med sin hund...den 13 juli åkte vi till akut psykiatrin i Lund.Kl 19-4 var vi där och väntade.Vi fick en kvinlig läkare som var ganska ointreserad över varför vi söker hjälp på natten..Min man trots sin skam över att öppna "buken "för en okänd människa så gjorde han de och bärettade om att han hör röster som vill oss illa..han tror någon utanför dörren och vill in till oss och ska göra oss illa där jag konfronterade honom med rädslorna och visade att det fanns ingen där men de hjälpte inte mycket.Han bärettade att han tror han kan vara farlig för sin familj och sig själv och de vill han inte utsätta oss för.Jag har spelat in samtalet på 1 timme och 14 min med läkaren och jag stälde frågan om hon inte hjälper då vem ska ta ansvaret för om det hender att någon av oss blir skadad eller dödad.?Hon tyckte de var en hot från mig till henne.I alla fall min man fick ingen hjälp av henne.25-e juli fick min man en total haveri i sin hjärna och började ta stryptag på mig och jag visste att han är inte där..Hans ögon ansikte blick var kall känsellös och ville strypa mig till döds.jag efter mycket kamp slag bett som pennitrerade genom min hud lyckades knuffa iväg honom så han slog in sin bakhuvud och tuppade av.Då såg jag till att någon ringer ambulans och polis och då båda jag och han separat blev omhändertagna av polis och ambulans.Sen 25-e har han varit häktad och nu 27-e blir rättegången.Jag anser att han ska ta sitt ansvar för sin del för sina handlingar men jag vill stämma dem läkaren som har gjort honom så sjuk och tog fyra år av vår liv pga opiaterna dem skrev ut utan diagnos.inte minst psykiatrikern som satte mitt liv i fara.Jag har lite sparade pengar och även en hemförsäkring med rätts skydd upp till 200.000.Har vi någon chans.jag har massor med mail bevis inspelade samtal etc etc etc..
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor. Inledningsvis kan jag konstatera att situationen i huvudsak berör tre olika lagar, nämligen; patientsäkerhetslagen (2010:659), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientskadelagen (1999:799). För mig är det inte möjligt att göra någon medicinsk utredning, dvs. huruvida din mans metadonbehandling mot sina ryggsmärtor är en rimlig medicinering eller inte. Vad jag kan konstatera är att Er kontakt med vården, såsom du beskriver, inte når upp till såväl patientsäkerheten och de krav på god vård som föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen. Du nämner också att du är beredd att väcka talan i domstol mot läkaren i fråga. Jag kommer i slutet på denna utredning ge förslag på hur jag tycker du bör förfara framöver. Utgångspunkten i patientsäkerhetshänseende är att kravet på god vård, som regleras i hälso- och sjukvårdslagen, uppfylls och att de åtgärderna vidtas för att förebygga vårdskador. Detta framgår av 3 kap. 1-2 §§ patientsäkerhetslagen. En vårdskada är, enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen, lidande som är kroppsligt eller psykiskt, sjukdom eller dödsfall, som kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. I din frågeställning förklara du att din man haft mycket starka ryggsmärtor som lett till en behandling med läkemedlet Metadon. Att han efter detta har blivit personlighetsförändrad, misstänksam mot sin omgivning och försökt ta sitt liv. Du har också berättat att ni den 13 juli 2014 har besökt akutpsykriatrin i Lund där din man berättat för en läkare att han hör röster och att han tror sig vara farlig för sin familj och sig själv. Därefter blev ni hemskickade och den 25 juli 2014 misshandlade din man sig som, av din frågeställning antyder, beror på hans mentala ohälsa. För att detta senare lidande, som din man fick efter ert sjukvårdsbesök den 13 juli skall anses som en vårdskada, krävs att lidandet hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits av den läkare ni träffade (prop. 2009/10:210 s. 190). Om det är så att din mans metadonbehandling fått honom att bli sjukare i form av ett psykiskt lidande behöver detta inte räknas som en vårdskada om det är så att detta lidande är en biverkning av medicineringen som skett i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (prop. 2009/10:210 s. 191). Viktigt att notera i detta sammanhang är att en vårdskada kan uppstå utan att läkaren faktiskt ha gjort någonting. Det finns ett krav i lagstiftningen på aktivitet – att patienten skall få adekvat vård. Din man har, såvitt jag förstår, haft dessa mentala problem en längre tid. Du nämner att han sökt psykiatrisk vård flera gånger och att ingenting har hänt. Inte ens vid ert sista vårdbesök, den 13 juli, vidtogs några åtgärder. I detta fall krävs en mer ingående medicinsk utredning kring hans sjukdomstillstånd. Men övertygande skäl talar för, utifrån din berättelse, att det rör sig om en vårdskada. Att din man nämnt för läkaren att han är orolig för att han skall skada sig själv eller någon annan i sin familj borde givetvis ha lett till fler åtgärder. Exempelvis övervägande om tvångspsykiatriskvård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Eftersom att din man känt sig rädd för sig själv och rädd för att skada andra skall det exempelvis beaktas om patienten, i detta fall din man, på grund av en psykisk störning är farlig för sig själv eller andra (3 § 4 st. lagen om psykiatrisk tvångsvård - LPT). Viktigt att notera är givetvis att en läkare skall ställa denna diagnos och en förutsättning för tvångsvård är att din man i sådana fall har eller lider av en allvarlig psykisk störning (3 § 1 st. LPT). Resultatet av läkarens underlåtenhet drabbades du av den 25 juli. Om vi utgår ifrån att det här rör sig om en vårdskada enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen ankommer det på hälso- och sjukvården – dvs. sjukvårdsinrättningen ni haft kontakt med – att utreda den här händelsen. Enligt 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen skall vårdgivaren utreda en händelse som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Detta måste sedan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen.I samband med att du och din man haft kontakt med hälso- och sjukvården ankommer det på densamma att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och dessutom få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Patienten skall också visas omsorg och respekt. Detta framgår av 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen. Samtidigt är det den enskilde vårdpersonalen som ansvarar för sitt arbete, vilket framgår av 2§ samma lag. Detta innebär att, om det kan anses att en vårdskada har inträffat när ni var i kontakt med vården den 13 juli, är det läkaren och psykiatrikern som är ansvariga. Det ankommer också på dem att rapportera detta till sjukhusets ledning enligt 4 § samma lag. Om det är så att din mans föreskrivna medicinering med Metadon står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet (kanske är det så att en person som lider av en psykisk sjukdom inte skall medicineras med just Metadon) skall detta anmälas av hälso- och sjukvårdspersonalen som expedierar läkemedlet till Inspektionen för vård och omsorg. Detta framgår av 6 kap. 11 § patientsäkerhetlagen. Vad du skall göra i detta fall är att kontakta Inspektionen för vård och omsorg. De prövar klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal, vilket framgår av 6 kap. 10 § patientsäkerhetslagen. Det ankommer då på dem att göra den utredning som behövs för att kunna pröva klagomålet. Ett klagomål skall i slutändan mynna ut i ett beslut (6 kap. 18 § patientsäkerhetlagen). Ett beslut om att personal inom hälso- och sjukvården inte följer sina skyldigheter ankommer det på Inspektionen för vård och omsorg att vidta åtgärder för att skyldigheten fullgörs framöver. Inspektionen kan också finna att andra åtgärder är lämpliga, exempelvis återkallelse av legitimation eller begränsning av föreskrivningsrätt av läkemedel. Detta är ju en utredning som inspektionen får göra i just ditt fall när de går igenom ditt ärende. Du nämner bland annat i din frågeställning att Du avser att stämma läkaren respektive psykiatrikern. Vanligtvis är det den som drabbas av exempelvis en skada som har talerätt, men även anhöriga har rätt att till Inspektionen för vård och omsorg göra anmäla om brister i vården. Avslutningsvis vill jag nämna något om patientskadeersättning. Denna ersättning går i huvudsak ut på att en patient får ersättning där sjukvården gjort något konkret, aktivt fel, under exempelvis en behandling. Patientskadeersättning utgår alltså inte på grund av hälso- och sjukvårdens inaktivitet. Kravet i patientskadelagen är, enligt 6 §, att det rör sig om en personskada (detta gäller även psykiskt lidande enligt prop. 1995/96:187 s. 29 och 80). 6 § patientskadelagen är uttömmande. Det är bara de poster som anges i paragrafen som är ersättningsgilla. Det enda som kan bli aktuellt för din mans räkning är möjligen läkemedelsbehandlingen med Metadon om det kan visas att patientskadan är orsakad av en felaktig hantering av läkemedel (se 6 § 1 st. 6p patientskadelagen). Enligt propositionen kan en läkares ordination av ett läkemedel som i strid med de kontraindiaktioner och doseringar som anges i FASS. SammanfattningMitt råd till dig är att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (www.ivo.se) och därigenom anmäla en presumtiv vårdskada eller genom dem få kontakt med aktuell patientnämnd. Jag rekommenderar inte dig att, i dagsläget, inleda en skadeståndsprocess mot vårdgivaren, aktuell läkare eller psykiatrikern eftersom kraven att få ut skadestånd enligt skadeståndslagen är högre än det som gäller för patientskadeersättning. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) krävs det, för att erhålla skadestånd, att någon av de berörda varit oaktsamma medan patientskadeersättningen talar om en ”övervägande sannolikhet för att skadan orsakats av(…)”. Patientsäkerhetslagen hittar du HÄR.Patientskadelagen hittar du HÄRHälso- och sjukvårdslagen hittar du HÄR.Skadeståndslagen hittar du HÄR.Inspektionen för vård och omsorg hittar du HÄR.Har du fler frågor i anslutning till det här når du mig på filip.henriksen@live.se

Betalningsansvar vid hundangrepp?

2014-08-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min hund och en annans hund skulle hälsa på varandra idag. Båda två var kopplade. Den andra hunden morrade och attackerade min hund på en gång. Min hund fick ett bitmärke på benet och han haltade och han haltar fortfarande. Min hund har vi tagit hand om och plåstrat om osv. Han är svullen och har ont. Vi ska till veterinären i morgon. Jag kollade upp detta och då var tydligen ägaren till hunden som bet skyldig att betala veterinärkostnaderna och eventuellt medeciner. När jag pratade med ägaren till hunden så hade även hennes hund fått skråmor men inte alls lika stora skador som vår hund. Hur är det nu? Vem är skyldig att betala? Med vänlig hälsning,Linh
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har helt rätt i ditt påstående om att det är hundägaren till den hund som bet som är skyldig att stå för kostnaderna som bettet orsakar. Det framgår nämligen av 19§ i lagen om tillsyn över hundar och katter (se https://lagen.nu/2007:1150#P19S1), där det stadgas att de skador som en hund orsakar ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om de har vållat skadan eller ej. Detta kallas för hundägarens "strikta ansvar" och innebär alltså att ägaren är ansvarig för hunden oavsett vad hunden gör och oavsett om ägaren hade kunnat förhindra skadan eller ej. Det saknar således betydelse om ägaren haft hunden kopplad eller ej. Detta ansvar gäller förstås omvänt även dig och din hund. Detta innebär att hundägaren har en skyldighet att ersätta den skada som din hund har drabbats av. För att konstatera hur stor ersättning som du har rätt till av hundägaren får man nu vända sig till skadeståndslagen. I juridisk mening klassificeras ett husdjur som "lös egendom", vilket innebär att en skada på t.ex. en hund anses vara en "sakskada". I 5 kap 7§ SkL (se https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1) framgår vilken typ av ersättning som kan krävas vid sakskador, där första punkten räknar upp ersättning för sakens värde, reparationskostnad (vilket i detta fall får liknas med ett besök hos veterinären) samt värdeminskning. Lagtexten känns en aning opassande när det gäller husdjur, men den gäller likväl. När det gäller en partiell skada, som i detta fall där din hund blev skadad men ändå klarade sig (jämför ett föremål som blir totalförstört) så brukar ersättningen beräknas sett till reparationskostnaden (veterinärbesöket) och eventuell värdeminskning. När det gäller just husdjur så blir situationen något speciell, eftersom att veterinärkostnaderna teoretiskt sett kan överstiga djurets rent ekonomiska värde. Högsta Domstolen har dock i ett rättsfall kommit fram till att ett husdjur inte kan likställas med vilket annat föremål som helst, och att det därför är rimligt att en djurägare söker vård för sitt djur även om det skulle innebära en större kostnad (vid intresse, läs detta rättsfall https://lagen.nu/dom/nja/2001s65). Slutsatsen av detta är alltså att den hundägare vars hund bet din hund och orsakade den skador är skyldig att ersätta dig för de kostnader som du har orsakats. Motsatsvis så innebär ju detta att även du är skyldig att ersätta de skador som din hund eventuellt orsakade den andra hunden, förutsatt att det var fråga om några nämnvärda skador. Hoppas att detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar, 

Sakskada av hund, ersättning?

2014-08-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag var hemma hos en kompis i veckan och vi badade i hennes pool. Under tiden så har hennes hund tagit mina glasögon som låg på en stol och tuggat sönder dem. Min försäkring täcker inte skador orsakade av djur. Hur gör man då? Har läst lite om ansvarsförsäkring på hennes part, men hur gör jag då? måste jag anmäla för att hennes försäkringsbolag ska gå in och betala det? Tacksam för svar, Sanna
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Först kan jag nämna att enligt 19§ lagen om tillsyn av hundar och katter har djurägare ett strikt ansvar för skador orsakade av deras djur. Detta innebär att din vän är skyldig att ersätta skadan oavsett hur väl hon vaktat hunden. Med detta klarlagt är mitt råd att du ber din vän kontakta sitt försäkringsbolag och frågar vad just hennes ansvarsförsäkring täcker. Många har en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring som även täcker skador orsakade av husdjur. Det måste inte göras en polisanmälan om det var det du åsyftade, däremot kommer försäkringsbolaget ha lättare att utbetala pengar om det finns vittnen eller dokumentation som kan styrka skadan på glasögonen. Om skadan inte täcks av försäkringsbolaget och din vän inte frivilligt betalar återstår att stämma din vän inför domstol. Med de påfrestningar en domstolsprocess kan innebära för en vänskapsrelation hoppas jag dock att ni kan lösa problemet med hjälp av försäkringsbolaget eller ur egna fickor. Lagen om tillsyn av hundar och katter hittar du Här!Mvh