Skadeståndsskyldighet vid stulen cykel

2017-12-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej.Min dotter 15 år får låna en cykel av sin klasskamrats lillasyster när dom är på väg tillbaka lånar ytterliggare en kompis cykeln och cyklar i förväg till en tågstation och när min dotter kommer dit så är cykelen stulen. Nu har jag fått ett sms att jag ska betala dom 2900 kr och att dom fått 1600 kr i ersättning från sin försäkring och hävdar att jag ska betala 2900 kr. (Cykeln var även utlånad utan lås) är jag juridisk bindande till att ersätta detta belopp? MvhSusanne
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din dotter inte var den som ansvarade för cykeln när den blev stulen torde inte in dotter bli ansvarig för att den stulits. Detta ansvar bör snarare ligga på den som lämnade cykeln på tågstationen. Den som anses ansvarig ska ersätta skadan enligt 2 kap. 1 § skadeståndslag (1972:207) (SkL), och om detta är ett barn ska denne ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter enligt 2 kap. 4 § SkL. Sammanfattningsvis bör i första hand den kompis som lämnat cykeln på stationen bli ansvarig, i andra hand ligger ansvaret på din dotter eftersom hon lånade ut någon annans cykel. Dock ska skadan endast ersättas i den mån det anses skäligt. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vad kan jag få ersättning för?

2017-12-14 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hejsan! Jag var och handlade i en affär och utanför affären på vägen hem trillade jag ner med mitt ben i en brunn som saknade lock. Jag ramlade på armbågen och fick en spricka. Efter samtal med kommunen och affären visade sig att det va ett företag som va huvudansvarig för marken brunnen låg på. Kommunen ville jag skulle ta kontakt för dem för att få ett skadestånd. Jag pratade med bolaget och dom ville att jag skulle skicka in ett skriftligt brev på Mail med vad som hände och vad jag kräver för skadestånd. Jag undrar nu vad jag kan få för ersättning för detta? Jag har fått besöka sjukhus antal gånger och nu gå på sjukgymnastik, min jacka mina skor och byxor blev förstöra och även skärmen sprack på mobilen. Jag har fått förlorad arbetsinkomst då jag inte kunde jobba. Jag jobbar helger då jag fortfarande går i skolan. Även skolan har jag missat mycket utav eftersom jag går ett praktiskt program som man använder kroppen mycket med. Detta va även min högerarm.Jag tycker också att det är rimligt och få ersättning för sveda och värk och även för att jag är mycket rädd att detta ska hända igen.Är detta något ni kan hjälpa mig med, vad jag kan kräva för skadestånd/ersättning?
Josefin Riklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndets funktion är att försätta den skadelidne i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Den skadelidne har dock skyldighet att begränsa verkningen av skadorna.Som jag förstår det har skadan lett till att du fått sjukvårdskostnader, förlorat inkomst samt haft svårigheter i skolan då du läser ett praktiskt program. I samband med skadan gick din skärm på mobilen sönder och även en jacka, skor och byxor.Vid sakskador har man rätt ersättning för bl.a. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (5 kap. 7 § SKL). Är det möjligt att reparera de saker som gick sönder i samband med din skada har du rätt att få dessa kostnader ersatta. Är det inte möjligt att reparera att du rätt till ersättning för vad det kostar att köpa nytt. Vanligtvis i detta fall rätt till återanskaffningskostnaden med avdrag för det bruk sakerna var i vid när skadan inträffade. Personskador är både fysiska och psykiska skador. För att psykiska skador ska ge rätt till ersättning krävs det tillståndet är medicinskt påvisbart. Känslor i form av oro eller rädsla räknas därför inte som en personskada i lagens mening. Vid en personskada har man rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och sk. sveda och verk samt lyte och men (5 kap 1 § SKL). Det är även möjligt att få ersättning för framtida ersättningsförlust (5 kap. 4 § SKL). Till sjukvårdskostnader är det även möjligt att hänföra andra kostnader i samband med vårdbesöken ex. resekostnader. Ersättning för inkomstförlust gäller för det första ersättning för förfluten tid, dvs. den lön man skulle fått om skadan inte inträffat. Man har även rätt till ersättning för framtida inkomstförlust. Detta blir aktuellt först om din skada fastställs som en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, s.k. medicinsk invaliditet. Det andra ersättningsposterna för personskador rör ideella skador. Sveda och verk kan förklaras som en "plåster på såren-ersättning". Det ersätter lidande som drabbat den skadade men som senare går över, exempelvis vara smärta eller fysiskt obehag. Lyte och men är motsvarande men i de fall lidandet består även efter själva skadeperioden. Dessa ersättningsposter bestämt i regel genom Trafikskadenämndens tabeller (här).Du kan alltså kräva ersättning enligt posterna ovan men bolaget är endast skyldiga att ersätta dig om de är att anse som skadeståndsskyldiga. För att en part ska vara skadeståndsskyldig krävs det att parten förfarit vårdslöst och på så sätt vållat skadorna. Detta är frågor som avgörs av rätten. I första hand skulle jag råda dig att ta kontakt med bolaget och förklara vad som hänt och berätta vad du önskar få ersatt. Skulle de motsätta sig dina önskemål är det möjligt att väcka talan om skadestånd i rätten. Du kan då kontakta en jurist för att få hjälp med detta. Vill boka tid med en av våra jurister kan du göra det här. Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga och ge dig vägledning i din situation!

Hur gör jag för att få ersättning från en person som repade min bils fälg under prövkörning?

2017-12-12 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej!Jag håller på att sälja min bil på Blocket och här om dagen så träffade jag en spekulant som provkörde bilen. Allt gick bra tills det att hon körde in med ena fälgen i en trottoarkant och förstörde den (en lång repa i en aluminiumfälg är lika med förstört). Hon beklagade sig så himla mycket och lovade att hon skulle ersätta mig för skadorna om hon inte skulle köpa bilen. Eftersom att hon inte hade hört av sig så antog jag att hon inte ville köpa min bil. Jag kollade då med en Audi handlare vad en ny fälg kostade med arbete och allt, jag specificerade ner alla kostnader (totalt 6135kr) i ett sms som jag skickade till henne. Helt utan svar. Det jag undrar är, har jag lagen på min sida? Vad kan jag göra? Borde detta inte falla under egenmäktigt förfarande? Och eftersom att hon har erbjudit sig att betala så har vi ju haft en muntlig överenskommelse.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Hör av dig via kommentar eller mejl (marcus.backstrom@hotmail.com) om du vill att någonting ska förtydligas och/eller kompletteras.Inledningsvis kan konstateras att det inte rör sig om någon brottslig gärning. För att dömas för egenmäktigt förfarande krävs att föremålet ifråga olovligen fråntagits ägaren (8 kap. 8 § brottsbalken). I denna situation har ju du frivilligt lånat ut bilen för provkörning. En polisanmälan bedömer jag därmed som totalt meningslös.Däremot är kvinnan självfallet skyldig att infria det muntliga avtal som ni ingått avseende kostnaden för införskaffande av en ny fälg. Problemet är, naturligtvis, att du har bevisbördan för att hon faktiskt avgett ett sådant löfte. I avsaknad av annan bevisning än din egen version av händelseförloppet blir det sannolikt mycket svårt att med framgång åberopa avtalet vid en domstolsförhandling. I ord-mot-ord-situationer vinner i princip alltid den som blivit anklagad för något. Lyckligtvis är det muntliga avtalet ingen absolut nödvändighet för att du ska kunna få ersättning. Kvinnans agerande kan nämligen falla in under 2 kap. 1 § skadeståndslagen, som anger att den som genom vårdslöshet orsakar en skada är skyldig att ersätta densamma. Att kollidera med en trottoarkant på det vis som du beskrivit att kvinnan gjort skulle definitivt kunna kvalificeras som vårdslöst (det borde inte hända om föraren iakttar normal uppmärksamhet).Eftersom kvinnan uppenbarligen "gått under jorden" är det enda sättet att framtvinga betalning att gå till tingsrätten med en stämningsansökan. Det blir då ett s.k. "förenklat tvistemål" (tvistemål där värdet understiger 22 400 kr) med begränsat rättegångskostnadsansvar för den part som förlorar. Något förenklat kan man säga att den ekonomiska risk du tar genom att inleda en sådan process uppgår till ca 3000 kr, vilket primärt utgörs av ansökningsavgift till domstolen och motpartens eventuella kostnader för juridiskt ombud. Därtill måste du förstås stå för egna kostnader (juridisk rådgivning, resa till domstolen etc.). Vid vinst är det förstås kvinnan som är skyldig att kompensera dig med motsvarande peng.Mot den kortfattade bakgrunden blir min rekommendation att du först och främst hör av dig på nytt till kvinnan och, vänligt men bestämt, säger att du tänker vidta rättsliga åtgärder om hon inte självmant betalar. Leder inte det till en förändrad attityd får du överväga om det är värt den tidsmässiga mödan och den ekonomiska risken att faktiskt gå till tingsrätten. Förutsatt att det blir en domstolsprocess är det klokt att ta hjälp av någon med åtminstone elementära kunskaper i skadestånds- och processrätt. Du är välkommen att kontakta mig enligt ovan om du behöver fortsatt vägledning kring detta.Med vänlig hälsning,

Ersättning för parkeringsskada

2017-12-09 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej jag har en bil som blev påkört när den var parkerat i min hyrda parkerings plats. under tiden när vi var på semester. jag upptäckte skadan först när jag kom hem från min resa jag gjorde en skadeanmälan till min försäkrings bolag och polis anmälan men jag fik ingen ersättning deras svar till mig var. För att en skada ska ersättas som parkeringsskada krävs att det klart går att bevisa att skadan dels kan orsakat av ett okänd motorfordon och dels att skadeplatsen och tidpunkten då skadan inträffade är känd,I detta fall är skadans utseende inte tillräckligt för att styrka parkeringsskada. Det finns inga spår efter trafikpliktigt fordon som förklarar hur det skulle ha gått till. jag har överklagat beslutet men fik avslag ändå. deras svar var. Du kan inte få någon ersättning . det beror på att det inte framgår av skadans utseende att det har orsakat av annat motorfordon. För att vi ska kunna betala måste det vara bevisat att ett okänt motorfordon orsakade skadan under tiden bilen var parkerad. uppgifterna måste även få stöd från annat håll, t ex genom vittne. Vad ska jag Göra ? tack för att ni finns till hjälp.
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för parkeringsskada kräver att din bil varit parkerad och att skadan uppkommit av okänt motorfordon. Det är ditt försäkringsbolag som reglerar parkeringsskador, detta görs utifrån Trafikskadelagen och de riktlinjer som Trafikförsäkringsföreningen, TFF angett. TFF:s riktlinjer framgår av deras hemsida och innefattar dessa punkter:- Skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som har kört på ditt fordon.- Du kan beskriva var och när fordonet stod parkerat och hur det har blivit skadat.- Du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta bilens skick när den parkerades och hämtades.Min bedömningI avslaget du fick skrevs att skadans utseende inte är tillräckligt för att styrka parkeringsskada och det inte framgår av skadans utseende att det har orsakats av ett annat motorfordonÄven om skadan inte anses tillräcklig för att styrka parkeringsskada kan du använda dig av vittnen som bland annat sett att bilen var i ett visst skick när du åkte iväg på din resa. Du kan även använda dig av vittnen som var med när skadan upptäcktes och kan intyga att din bil var skadad eller att det låg bildelar på marken.I din text framgår att du har försökt överklaga beslutet hos försäkringsbolaget, men fått avslag. Jag tycker att du ska försöka hitta personer som eventuellt sett att bilen var hel innan du åkte på semester (vänner, grannar, andra som parkerar sin bil vid din plats m.m) och personer som eventuellt var med dig när du upptäckte skadan. Om/när du hittar dessa vittnen kontaktar du ditt försäkringsbolag igen och säger till dem att du har hittat vittnen till parkeringsskadan. Alternativt kan du begära en omprövning av TFF.Vid en omprövning av TFF skickar ditt försäkringsbolag över alla handlingar till TFF som omprövar ärendet utifrån dessa handlingar. Hur du kommer i kontakt med TFF hittar du här.Hoppas att jag besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ansvar för skadad hund

2017-12-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Jag o min hanhund var ute o gick en eftermiddag på en allmän väg i koppel o gick förbi ett hus där det bor en annan hund,ja kunde inte se att den andra hunden el ägarna var ute på sin gård fören det var för sent. Deras hund flyger fram till staketet,skäller o får ut huvudet genom brädorna o biter min hund i underkäken o lite ner på halsen.Ja lyckas sliten bort honom från min,tar tag i selen på min hund för att få ett bättre kontroll,deras hund gör ett nytt utfall genom brädorna o flr söker bita igen,ja håller tillbaka min i selen o försöker trycka tillbaka den andra hunden med den andra handen o då biter deras hundmig i handen,slipper fort o ställer sig på bakbenen med frambenen på staket så det viker sig utåt mot oss,ja o får ett nytt tag över huvudet på min men denna gången biter min tillbaka o får tag på hundens hals o håller ett par sek innan ja får bort honom.Tillslut lyckas ja hållaundan hundarna på varsin sida av staketet o försöker se efter hundens ägaren,kvinnan står ca10meter bort vid huset o baraser på,mannen tar god tid på sig m att parkerabil o stänga garageporten.Kvinnan kommer först fram,tar sin o kopplar vid huset.Vipratar o ja säger att någon av hundarn blöder,kvinnan svarar,säker bara din så d gör inget men deras blev tråkigt nog biten värst o behöver sys.Räkningen bli ca17000,försäkringen bet ca halv o ja skulle bet mellanskillnaden men nu vill d att ja ska betala allt även om deras försäkring täcker halva o hotar m avlivning o polisanmäl. Va gör ja nu?
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Regler om skador som hundar orsakar finner du i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här).För hundar gäller så kallat "strikt ansvar" (se 19 § första stycket). Med detta menas att hundägare är ansvariga för alla skador deras hund orsakar och måste betala skadestånd för att ersätta dessa. Det gäller oavsett om skadan orsakades av att hundägaren uppträtt vårdslöst eller ej, förutsatt att skadan faktiskt orsakades av hunden i fråga.När det som i detta fall är fråga om två hundar som bitit varandra och båda är vållande till skador enligt principen om strikt ansvar för hundar sker fördelning av skadestånd på grundval av vållandet på ömse sidor och omständigheterna i övrigt i enlighet med skadeståndslagen (se SkL. 6:1). I detta fall skulle den omständigheten att den andra ägaren till en början inte gjorde något för att stoppa hundbråket samt att hunden inte tycks ha varit kopplad exempelvis kunna tala för att denna är mer vållande än du.Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!Vänligen,

Blir skolan eller föräldern ansvarig när barn orsakar skada i skolan?

2017-12-12 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Mitt barn har tagit sönder en skolkamrats cykel på skolgården under lektionstid. Är jag ersättningsskyldig som vårdnadshavare? Eller är det skolan som får stå för den skadan eftersom det skedde under skoltid?
Maja Stolt Rosell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till skadeståndslagen (SkL) som du hittar här och föräldrabalken (FB) som du hittar här. Den som orsakar skada ska ersätta denMan kan säga att utgångspunkten i den svenska skadeståndsrätten är att man själv ansvarar för de sak- och personskador som man orsakar. Detta följer av 2:1 SkL. Vidare ansvar även barn för de skador de orsakar, enligt 2:4 SkL, men hänsyn tas till barnets ålder, mognad, skadans typ osv. när skadestånd fastställs. Föräldrar ska enligt tillsynsplikten hindra att barnet orsakar skada för annanEnligt 6:2 2 st. 3 meningen FB är föräldrar skyldiga att se till att barnet står under uppsikt, eller på annat se till att det inte orsakar skada för annan. Om en förälder brister i den här tillsynsplikten, och skada uppstår på grund av det, kan föräldern bli skadeståndsskyldig enligt huvudregeln i 2:1 SkL. Detta kan t.ex. bli aktuellt om en förälder låter sitt barn leka med ett vasst föremål och barnet skadar någon eller något med det vassa föremålet. När ens barn är i skolan kan man säga att man som förälder överlämnat tillsynsplikten till de som har hand om barnet där och även de skulle då kunna bli skadeståndsskyldiga om de brister i tillsynen och skada därmed uppstår. Det är dock svårt för mig att säga hur det skulle bedömas i ditt fall i och med att jag inte vet precis vad som hänt eller hur det gått till.Föräldrar ska ersätta sakskada som orsakas av deras barn genom brottSlutligen finns en bestämmelse i 3:5 SkL som, enligt min bedömning, skulle kunna bli tillämplig i ditt fall. Denna regel brukar kallas för vårdnadshavares principalansvar och innebär att föräldrar, som är vårdnadshavare, ska ersätta sak- och personskador som deras barn orsakar genom brott. En trasig cykel utgör en sakskada och skadegörelse av en cykel skulle kunna utgöra en brottslig handling. När regeln i 3:5 SkL är tillämplig spelar inte tillsynsplikten någon roll utan föräldrar har ett så kallat strikt ansvar i dessa fall – de måste ersätta skadan även om inte tillsynsplikten brustit. Det har såldes inte heller någon betydelse att skadan orsakades när barnet befann sig i skolan. För de fall 3:5 SkL tillämpas kan även barnet bli skadeståndsskyldigt enligt 2:4 SkL, som jag nämnde ovan. Skadeståndsansvar för föräldern utesluter alltså inte skadeståndsansvar för barnet.Det belopp som en förälder kan komma att behöva betala enligt 3:5 SkL är begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet (för varje enskild skadehändelse) och i dagsläget motsvarar det knappt 9000 kr.SammanfattningsvisEftersom det rör sig om en skada som verkar falla under 3:5 SkL (en sakskada orsakad genom brott) skulle du som förälder kunna bli skadeståndsskyldig upp till ungefär 9000 kr (för en enskild skadehändelse). Med hänsyn till reglerna i 2:1 och 2:4 SkL skulle även ditt barn kunna bli skadeståndsskyldigt till följd av skadan.Som konkret råd föreslår jag att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att undersöka om du har någon ansvarsförsäkring som skulle kunna täcka eventuella skadestånd.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga samt lite vägledning i din situation.Mvh

Jämkningsgrunder för skadestånd

2017-12-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej min pappa va sjuk för ett tag sedan. Somnade då i duschen och det blev översvämning i resten av lägenheten. Vattnet ska ha läckt ner till grannarna och vissa saker hos dem ska ha blivit förstörda. Som jag förstår nu så kommer han bli skadeståndsskyldig till både grannar och fastighetsbolaget kan detta stämma att han ska stå för samtliga kostnader helt själv. Förstår oaktsamheten för hans del men tycker det är konstigt att så mycket vatten bara rinner rakt ner till grannarna om fastigheten skulle tagits väl om hand under åren? Han är också mycket rädd att de ska säga upp hans hyresavtal, kan de det?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till skadeståndsskyldighet så är huvudregeln att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat en skada, också ska ersätta denna, 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Det finns dock vissa regler som innebär att skadeståndet kan jämkas. Psykisk störningOm den som orsakat skadan gjort så under påverkan av en psykisk störning kan detta i vissa fall leda till att skadeståndet nedsätts. Den psykiska störningen ska inte ha varit självförvållad, vilket utesluter störningar till följd av alkohol- eller narkotikabruk, 2 kap. 5 § Skadeståndslagen. MedvållandeSkadeståndet kan även jämkas om den skadelidande, dvs främst fastighetsskötaren i det här fallet, var medvållande till skadan, 6 kap. 1 § 2st Skadeståndslagen. Så kan ha varit fallet om fastighetsskötaren inte skött fastigheten på ett lämpligt sätt och detta inneburit att skadan blivit större än vad den annars hade blivit. Huruvida det i din fars fall föreligger någon sådan försumlighet och därmed även ett medvållande till skadan, behövs mer information för att avgöra.Oskäligt betungandeYtterligare en grund för jämkning kan vara om skadeståndet är så stort att det är orimligt betungande för din far. Vid en sådan bedömning ska dock intresset av att inte betunga din fars ekonomi orimligt mycket vägas mot skadelidandes behov av ersättning, samt övriga omständigheter, 6 kap. 2 § Skadeståndslagen.FörsäkringJag vet inte om du har sett över vad din far har för försäkringar, men jag vill även påtala att om hans hemförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring så kan denna tänkas täcka i vart fall en del av skadeståndskostnaderna.HyresavtaletVattenskadorna till följd av översvämningen i din fars lägenhet kan innebära ett brott mot den vårdplikt han som hyresgäst har, enligt 12 kap. 24 § Jordabalken, samt troligtvis utgöra en störning som han även får ansvara för, enligt 12 kap. 25 § Jordabalken. Båda dessa omständigheter skulle kunna utgöra grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet, men jag har för lite information för att kunna göra en klarare bedömning. SammanfattningI första hand bör du se över om någon försäkring eventuellt täcker skadeståndsanspråken som riktas mot din far. Om det inte finns någon försäkring så rekommenderar jag att du talar med en jurist för att utreda huruvida någon jämkningsgrund kan vara tillämplig på din fars fall. Om din fars hyresvärd skulle säga upp avtalet så är detta förmodligen inte i strid med lagen men det kan vara bra att tala med en jurist för att se vilka invändningar som kan vara möjliga i din fars fall. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Arbetsgivarens principalansvar.

2017-12-08 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Vår anställde har med firmans bil under arbetstid backat på en bensinpump och skadat den. Det blev inga skador på vår bil. Vi har en självrisk på 4500 kronor hos vårt försäkringsbolag. Har vi möjlighet att be vår anställde betala självrisken. Då vi anser att det var oaktsamhet som ledde till skadan?
Jennie Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.När en anställd under arbetstid vållar en skada blir det arbetsgivaren som blir skyldig att åtgärda den skadan. Det föreligger ett s.k. principalansvar för en arbetsgivare, som kan liknas med det ansvar en person har över sitt barn eller sin hund. För att en arbetstagare själv ska kunna bli ersättningsskyldig krävs att det föreligger synnerliga skäl som t.ex. brott eller uppsåt. (Skadeståndslagen kap 3-4) Det är en besvärlig process för en arbetsgivare att bevisa att en anställd utfört skador med uppsåt men i ert fall var ni överens om att det orsakats genom oaktsamhet.Syftet med den här regeln är helt enkelt att en anställd inte ska behöva riskera att i sitt arbete bli ersättningsskyldig för eventuella skador som sker i arbetet. Det kan handla om en maskinist som skulle kunna orsaka skador för mångmiljonbelopp, eller en truckförare som välter ett ställage eller liknande. För den enskilde kan det bli förödande med ett sådant skadestånd. Lagstiftaren har tänkt att ett företag alltid försäkrar sig mot skador på annat sätt än en arbetare och skyddar arbetstagaren med den lagstiftningen.Du är välkommen med följdfrågor om något är otydligt eller om du vill ha en närmare beskrivning av något i ditt ärende.