Strikt ansvar hundar

2015-08-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag rastade mina hundar i en av kommunens hundrastgårdar, de hoppade över staketet o skadade en lösgående katt svårt. Är jag skyldig att betala veterinärkostnaderna för katten? Kattens ägare har ingen försäkring på djuret. Staketet är ca en meter, och helt, men uppenbarligen för lågt. Jag anser mig "oskyldig" eftersom jag rimligtvis inte kunde räkna med att de så enkelt skulle kunna ta sig ur en rastgård, avsedd för just hundar!
Mikaela Nordh |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Skador som orsakas av hundar ska ersättas av ägaren även fast denna inte har vart vållande eller vårdslös i förhållande till skadan, det rör sig alltså om ett strikt skadeståndsansvar. Ägaren har dock ett regressanspråk mot den som har vållat skadan, dvs ägaren kan kräva denna på ersättning som motsvarar skadeståndet, se 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det krävs dock att någon kan anses vara vållande till skadan, det är svårt att med säkerhet säga om någon annan kan anses vara vållande i ditt fall. Möjligtvis skulle staten kunna anses vara vållande, men detta känns dock en aning långtgående. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du måste ersätta de skador som din hund orsakat, om någon annan person har varit vållande till skadan kan du dock kräva denna på ersättning i efterhand. Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för hundvakt

2015-08-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om jag, mot en mindre ersättning, går ut med grannens båda hundar på promenad 20-60 min per dag fyra dagar i veckan, vilket ansvar har jag då för eventuell skada som hundarna orsakar respektive för skada som kan uppstå på hundarna?
Theresa Ermstål |Hej,Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Skadeståndsansvar för hund regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter (här). I 1 § framgår det att hundar ska hållas under den tillsyn och skötas på sådant sätt som krävs med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter i syfte att förebygga skador. Om en skada likväl inträffar så har man enligt 19 § både som hundägare och innehavare ett strikt ansvar oavsett om personen varit oaktsam eller inte och blir alltså ansvarig för alla skador som hunden orsakat. Med innehavare avses enligt lagens förarbeten den som för underhåll eller nyttjande tagit emot en hund. Då syftet med regeln är att ansvaret ska ligga på den person som i praktiken haft möjlighet att ha uppsikt över hunden faller hundvakter in under definitionen.Skada som kan uppstå på hunden regleras avseende skadestånd i skadeståndslagen (här). I 2 kap. 1 § stadgas att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Djur anses juridiskt vara saker vilket gör att en skada på hunden skulle klassas som sakskada. Vad som omfattas i ersättning för sakskada regleras i 5 kap. 7 §.Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Vänliga hälsningar,

Skadestånd efter 13 år?

2015-08-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag var med i en olycka för 13 år sen under skoltid och förlorade synen på den högra ögat. Fick aldrig någon skadestånd och undra hur jag ska gå tillväga? Jag undra även om det går och stämma skolan för att jag inte fick någon skadestånd och att det har gått 13 år?
Daniel Scharff |Hej, och tack för din fråga!Det kan vara så att du tidigare har haft rätt till skadestånd beroende på omständigheterna. Anspråket uppkommer i samma stund som skadan uppstår. Dock preskriberas anspråket efter tio år ( 2 § preskriptionslagen (1981:130)) om man inte innan dess har inlett talan eller skriftligen krävt pengarna. Därför tror jag tyvärr inte att du efter 13 år kan få ut skadeståndet!Hälsningar,

Ersättning för skada p.g.a. brand, sakskada

2015-08-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej,Jag är en av många som hyr garage i ett garagekomplex. Nu har en av dessa orsakat en brand via svetsning och lyckats bränna upp ett antal garage och därmed även mitt. Vi har idag fått ersättning av vårt försäkringsbolag för lösöret men ej för fordon som förstördes i branden då det ej var försäkrade.Det ligger idag en polisanmälan mot personen ifråga och jag är med där som målsägare. Hur går jag nu vidare med mitt krav för ersättning mina fordon? Mannen som orsaka branden har själv försäkring med ansvar och jag har hört att det kan vara det som kan ersätta mina förluster. Tacksam för svar.Mvh Tony
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du inte är i kontraktsförhållande med den som orsakat skadan har du troligen rätt till skadestånd för sakskada enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:209), SkL. Ersättningen bör motsvara bilens värde före skadan, 5 kap. 7 § SkL.För att avgöra om du har rätt till skadestånd måste man bedöma om personen som orsakat olyckan varit culpös (vårdslös). Denna s.k. fria culpabedömning görs i flera steg.1. Vållande - Genom att svetsa har personen vållat skadan.2. Adekvat kausalitet - Det har förelegat ett nödvändigt samband mellan handlingen och skadan, s.k. adekvat kausalitet. Att din bil skulle brinna upp om man svetsar oförsiktigt ligger i farans riktning.3. Culpa eller uppsåt - En person som svetsar så att ett garage tar eld borde ha agerat culpöst. Sannolikt var personen medveten om riskerna. Det hade nog varit enkelt att vidta förebyggande åtgärder, till exempel att svetsa på annat sätt eller på annat ställe. Försök gärna göra upp i godo utanför domstol med hjälp av hans försäkringsbolag. En domstolsprocess kan vara tidskrävande och kostsam. Du bör i vart fall ha rätt till skadestånd med bakgrund till de uppgifter du angivit.Med vänliga hälsningar

Strikt ansvar för hundinnehavare

2015-08-27 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej...våran katt gick ute på en åker/täckt och jaga sork..då en dam var i ra stånden bredvid med sina två hundar..rätt som det är hoppar ena hunden över och attackerar vår katt sen kommer nästa hund och gör lika..en tjej gick emellan och fick tag på vår katt som fick ett brutet bröstbenet och hamna i chock...vem ska betala veterinär kostnader på katten? Mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hundägare har ett så kallat strikt ansvar för sina hundar. Det innebär att damen i ert fall ansvarar för samtliga skador som hunden har orsakat på din katt, oavsett om hon har varit vårdslös eller brustit i sin uppsikt. Det spelar inte heller någon roll om hon är hundvakt eller hundägaren. Stöd för detta finner du i 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Jag rekommenderar att du tar kontakt med hundinnehavaren och kräver skadestånd. Skadeståndet bör vara grundat på veterinärkostnader, utgifter i samband med besöket och eventuella andra utgifter som du har haft till följd av skadan. Vägar hon att gå med på det, är ditt enda alternativ att upprätta en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten.Behöver du hjälp med att upprätta en korrekt skadeståndstalan/stämningsansökan, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig vidare i ditt ärende.Vänligen

Skadeståndsansvar

2015-08-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Min son som är 8 år lekte med sina kompisar och har råkat ta sönder ett fönster hos grannen med en fotboll. Vem kan grannen rikta skadeståndsanspråk mot? Är det jag som föräldrar som blir ansvariga eftersom min son är under 18? Dem var fyra pojkar som lekte.MVH, Sadik
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!Av 2 kap. 1 § skadeståndslagen framgår det att skadeståndsanspråk kan riktas mot en person som genom vårdslöshet eller uppsåt har åsamkat personskada eller sakskada. I det här fallet kan vi konstatera att din son till följd av oaktsamhet föranlett sakskada genom att framföra en fotboll in i din grannes fönsterruta.Skadeståndstalan kan i ett initialt skede riktas mot din son trots hans ringa ålder. Av 2 kap. 4 § skadeståndslagen framgår det att en minderårig ska ersätta skada som denne har givit upphov till såvida det är skäligt. Skälighetsbedömningen grundar sig bland annat på minderåriges ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och de ekonomiska förhållandena i övrigt. Eftersom att din son enkom är åtta år gammal kommer skadeståndsanspråket med största sannolikhet att jämkas. Skadan har därutöver förorsakats i korrelation till lek vilket torde räknas som en förmildrande omständighet. Ni behöver således icke vara orolig över skadeståndets omfång eftersom att det föreligger omständigheter som talar till er fördel.Skadeståndsanspråket kan även riktas mot barnets vårdnadshavare såvida det i enighet med 6 kap. 2 § föräldrabalken brister i tillsynsplikten. I detta fall kan jag emellertid konstatera att det blir svårt för vederparten att göra gällande att det brister i tillsynen eftersom att olyckshändelsen förekommit under lek. Det ska dock tilläggas att kravet på tillsynen skärps om en vårdnadshavare deltar i leken vilket ej är fallet.Vänligen,

Solidariskt ansvariga för sakskada

2015-08-24 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej! I början av året var det en natt då de blåste väldigt mycket som mina grannars takpapp, från en gemensam byggnad som fyra grannar äger, blåste av och landade på min bil. Deras tak sa de själva att dem borde ha bytt, de sa att de nästan räknade med att de skulleblåsa av. Bilen blev lackskadad och jag var utan helförsäkring. Arbetet som fick utföras kostade 4000kr och tre av grannarna betalade sin del direkt medans den sista tycker det är mitt fel för att jag inte hade helförsäkring på bilen, självrisken hade varit på 4000kr också. Jag undrar då om han är betalskylldig och hur man går tillväga för att kräva en batalning.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som av vårdslöshet orsakar sakskada ska ersätta skadan. Det framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det verkar som att dina grannar har erkänt att taket var bristfälligt och att risken fanns för att det skulle blåsa av. I domstolens praxis framgår det att bedömningen ska göras med utgångspunkt i om den skadevållande personen har agerat med normal aktsamhet. Eftersom de var medvetna om bristerna, tycker jag det står klart att de har varit vårdslösa. Det måste även finnas ett adekvat orsakssamband mellan att taket lossnar och att din bil skadas. Jag anser att det finns ett direkt samband mellan att taket lossnar och att din bil skadas. Vidare tycker jag det är adekvat eftersom grannarnas agerande att inte byta taket ligger i farans riktning. Det är rimligen förutsebart att någon eller något skadas när taket väl lossnar.Han verkar vara skadeståndsskyldig och du kan kräva alla fyra personer att betala även hans del av skadeståndet. Eftersom de alla har gjort sig skyldiga till skadan kan du kräva skadeståndsbeloppet av samtliga grannar. Den granne som får betala mer än de andra, kan kräva den som inte alls har betalat på beloppet i efterhand (regressrätt).De kan inte skylla skadan på att du inte har en helförsäkring. De är ansvariga för skadan och kan inte förvänta sig att du har en dyrare försäkring.Jag rekommenderar att du tar kontakt med samtliga grannar och försöker kräva resterande skadestånd av någon av dem. Om du inte får ditt skadestånd, får du upprätta en stämningsansökan och vända dig till tingsrätten.Vänligen

Skadestånd, ellagen, Socialförsäkringsbalken och TFA

2015-08-19 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |hur ställer sig Ellag (1997:857) till TFA ( afa ) i skadeståndslagen,skl
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skadestånd från SFB och TFADet finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring i Sverige, men den ger inte full täckning för inkomstbortfall och eventuella extrakostnader. Försäkringen täcker arbetsskador till följd av ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet enligt Socialförsäkringsbalken (2010: 110) (SFB) 39 kap. 3 §. I den mån skadan inte omfattas av ersättning från Försäkringskassan, det finns försäkringar som grundas på kollektivavtal, TFA, som täcker upp till 100 procent. TFA regleras alltså inte av skadeståndslagen (1972:20).En anställd som skadas på väg till eller från arbetet kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen enligt 39 kap. 7 § SFB. arbetsskadeförsäkringen administreras av Försäkringskassan som undersöker om en arbetsskada omfattas av någon av de kategorier som skada ersätts för. Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen täcker t.ex. kostnaden för tandvårdskostnader och begravning. Arbetstagaren är också berättigad till sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna efter olyckan i enlighet med lagen om sjuklön (1991: 1047). Detta är också förfarande under en vanlig sjukskrivning.Skadestånd enligt ellagenGenom bestämmelserna i 10 kap. ellagen (1997:857) (EL) regleras skadestånd endast vid sådana fall som innebär avvikelser från vanliga skadeståndsrättsliga principer. Det är ganska tydligt med tanke på formuleringen av 10 kap. 1 § EL, har någon tillfogats person- eller sakskada genom inverkan av el från en starkströmsanläggning, ska skadan, även om det inte följer av allmänna skadeståndsbestämmelser, ersättas av innehavaren av den starkströmsanläggning från vilken elen senast kommit. Det innebär att skadan ska ersättas även om den som ansvarar för anläggningen inte varit vårdslös. I några situationer som anges i 10 kap. 1 § andra stycket gäller dock vanliga skadeståndsregler i främst skadeståndslagen. Där krävs oaktsamhet för att skadestånd ska kunna utgå för sak- och personskada, se 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Ellagen innehåller även regler om produktansvar, skadelidandes medvållande, skadestånd vid driftstörning och avbrottsersättning.SammanfattningVid ett tillfälle då skadestånd kan erhållas från både TFA och ellagen bör principen vara att en person inte ska överkompenseras, men inte heller under kompenseras, se även 5 kap. 3 § skadeståndslagen. Detta innebär att ersättning som tillerkänns någon ur TFA ska avräknas från ersättningen i ellagen, som utgår för samma skada. Ett rättsfall på området är NJA 2012 s. 685.Med vänliga hälsningar