Ersättning för avbokning av festlokal

2018-03-22 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |HejJag har bokat bröllopslokal (allt ingår, dvs mat, kamera, DJ, dekoration) för 80.000 kr. Vi har betalat handpenning 20.000 kr. Bröllopet var tänkt i sommar.Nu får vi reda på att Räddningstjänsten gjort tillsyn och beslutat att verksamhet inte får bedrivas, därför kommer vi inte kunna ha vårt bröllop som var tänkt i sommar. Besöket från räddningstjänsten fick han i november 2017. Eftersom inga åtgärder gjorts kom beslutet i februari, dvs efter kontraktsskrivning. Vad har jag rätt till här?
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ett avtal med uthyraren om att du ska ha tillgång till lokalen under bröllopsdagen. Om du inte har tillgång till lokalen den dagen, och det beror på uthyraren, kan det vara ett avtalsbrott som ger dig rätt att häva kontraktet, men även möjlighet till skadestånd. Regler om hyra finns i jordabalken 12 kap.Om en myndighet, som räddningstjänsten, har fattat ett beslut om att verksamhet inte får bedrivas i hyreslokalen har hyresgästen normalt rätt till skälig nedsättning av hyran, men eftersom du inte alls kommer kunna ha ditt bröllop i lokalen borde du istället kunna häva avtalet (12 kap. 12 §). Vad en hävning av avtalet innebär är att du får dina pengar tillbaka. Om du dessutom kan visa att uthyraren inte har meddelat dig om beslutet i tid kan det innebära att du har rätt till ersättning för för ytterligare kostnader du har på grund av avbokningen, exempelvis om du måste boka en dyrare lokal på kort varsel. För sådan ytterligare ersättning gäller som en allmän skadeståndsrättslig princip att du som skadelidande måste begränsa din egen skada, och att ersättning endast kan utgå för kostnader som hänger samman med avbokningen.Sammanfattningsvis, eftersom du inte alls kommer kunna använda lokalen har du rätt till hävning av avtalet, innebärandes att du får din handpenning tillbaka. Beroende på när uthyraren meddelade dig om att beslutet från räddningstjänsten fallit kan du ha rätt till ytterligare ersättning. Jag råder dig därför att kontakta uthyraren om hävningen av avtalet och samtidigt försöka få uthyraren att kompensera dig för eventuella ytterligare kostnader du har haft på grund av avbokningen.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Vad kan hända när min hund har attackerat en annan hund och dennes ägare? Kan jag tvingas avliva min hund?

2018-03-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min hund tog sig ur den inhägnade tomten och attackerade en annan hund. Hunden fick vad jag vet inga fysiska skador men hundens ägare fick ett mindre blödande sår på handen. Vad kan påföljden bli vid en anmälan? Kan de tvinga mig att avliva min hund?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skador som orsakas av hundar regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter.Hur kommer skadorna att hanteras?När det gäller skador som orsakas av hundar så gäller generellt att hundägaren ska ha tillsyn över hunden på sådant sätt som krävs för att förebygga att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter 1 § lag om tillsyn över hundar och katter.När en skada har uppkommit till följd av hundens agerande är hundägaren strikt skadeståndsskyldig. Detta innebär att hundägaren alltid är skadeståndsskyldig i dessa lägen, 19 § lag om tillsyn över hundar och katter. Skadeståndsskyldigheten omfattar skadorna på den andra hundägaren och även om det skulle framkomma att den andra hunden har skadats, vilket i så fall räknas som en sakskada.Kan hunden tvingas avlidas?Om det är så att man finner att en hundägare brister i tillsyn eller skötseln av en hund eller att det är nödvändigt för att hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet kan vissa alternativ bli aktuella:- Förelägganden- Förbud - Omhändertagande av hundenSe 8 § och 11 § lag om tillsyn över hundar och katter.Det är inte säkert att det faktum att din hund har tagit sig ur en inhägnad tomt är tillräckligt för att du som hundägare ska anses brista i din tillsyn eller skötsel av hunden på det sätt som krävs för att förelägganden och förbud ska bli aktuella. Jag saknar dock omständigheter för att kunna göra en sådan bedömning i ditt fall.FöreläggandenOm det skulle vara så att förelägganden blir aktuella så kan det exempelvis röra sig om att hunden ska vara försedd med munkorg eller hållas kopplad när den är utomhus, att du som hundägare ska gå en viss hundägarutbildning, att ni får ha hunden inomhus istället eller kanske att ni ska ordna en säkrare inhägnad, 8 § lag om tillsyn över hundar och katter.FörbudEtt förbud kan exempelvis vara att hunden inte får vistas i inhägnaden under natten eller liknande, 8 § lag om tillsyn över hundar och katter.OmhändertagandeOmhändertagande av hunden blir bara aktuellt om förelägganden och förbud eller andra mindre ingripande åtgärder inte är tillräckligt för att hindra att hunden orsakar skada eller avsevärd olägenhet, 11 § lag om tillsyn över hundar och katter.De möjliga rättsliga åtgärderna innefattar alltså inte att du ska tvingas avlida hunden. I vissa fall kan man dock behöva rådfråga en veterinär utifrån vad hunden mår bra av, men i detta fall råder jag dig att själv prata med en veterinär om vad som gäller. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte annat är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kräva kommunen på skadestånd om jag ramlar på grund av att det inte är snöröjt

2018-03-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! För tre veckor sedan skulle jag gå över vid ett övergångställe i anslutning till Sjukhusets huvudentré. Vägen vid övergångstället var vid tillfället mkt dåligt plogad och snö hade drivit upp mellan trottoarkant och väg vilket gjorde att man inte uppfattade var trottoarkanten slutade för att övergå till vägbana. Detta föranledde att jag i tron att vara på trottoarkanten trampade snett ner mot vägbanan. Jag både hörde och kände att något i foten bröts av. Jag fick hjälp in till akuten och det visade sig att jag hade fått en fraktur på vadbenet. Jag är för närvarande sjukskriven sedan händelsen och är planerat sjukskriven tre veckor till,. Läkare vid ortopeden flaggade vid ett besök för två veckor sedan att han inte tror att jag efter min sjukskrivning kan direkt gå in och arbeta 100%. Detta med tanke på att jag jobbar inom förskola på en avdelning med 15 st. ett och två-åringar. Min undrar är om jag kan kräva någon form av ekonomisk ersättning från kommunen eller från någon annan instans för ekonomiskt bortfall och sveda och värk. detta med anledning av att vägen utanför sjukhuset inte var korrekt underhållen?Med vänlig hälsning
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först måste du ta reda på om kommunen är ansvarig för underhåll av aktuell plats. Det kan du undersöka genom att kontakta kommunen. Är kommunen huvudman för aktuell plats, har kommunen ansvar för underhåll av platsen (6 kap. 21 § plan- och bygglagen). Kommunen ska se till att platsen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt (6 kap 18 § PBL). Det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning regleras i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL), vari stadgas att staten eller kommunen ska ersätta, bl.a., personskada som vållas genom fel eller försummelse.Det finns flera förutsättningar som måste uppfyllas för att rätt till skadestånd från staten eller en kommun ska föreligga. Först måste de grundläggande kriterierna för ansvar ligga för handen. Dels ska skada ha uppstått, dels ska skada kunna tillskrivas viss kommun och "fel eller försummelse", vilket är ett annat uttryck för culpa, måste bevisas. Därtill måste orsakssambandet mellan den försumliga åtgärden och skadan bevisas. För att skadestånd ska kunna utgå måste det föreligga adekvat kausalitet mellan vållande (orsakande) gärning och skada. Det ska ligga i farans riktning att någon ramlar och slår sig om inte marken ombesörjs. Detta får anses ha varit fallet. Det har i praxis, som berör liknande situationer, funnits en benägenhet att ställa vissa krav på att viss försiktighet uppvisas i de fall det är dåligt väglag. Kan det ha varit antagbart att det var svårframkomligt på grund av snö (det var mycket snö ute i största allmänhet när olyckan skedde) och du rimligen kunnat väntas lägga märke till och undvika detta, är, enligt min bedömning, möjligheterna att utkräva något ansvar från kommunen relativt små. Det är emellertid upp till kommunen att bevisa att du inte iakttagit försiktighet.Mitt råd är att du vänder dig till kommunen för att få reda på dels om kommunen är ansvarig för aktuell plats, dels vilket försäkringsbolag kommunen har. Vidare ska du vända dig till kommunens försäkringsbolag för att begära ersättning för de kostnader du har haft till följd av olyckan. Du bör även bifoga de läkarintyg och kvitton som kommunen/försäkringsbolaget efterfrågar. Enligt 5 kap. 1 § SkL ges skadestånd för personskada för: 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vem ansvarar för skada på golv vid leverans av diskmaskin?

2018-03-20 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag fick nyligen hem en diskmaskin på hemleverans. Problemet är att leverantören råkade av misstag tappa taget om maskinen så den orsakade skada i mitt trägolv. Leverantören menar på att detta var ett misstag, vilket jag förstår för han skadade inte golvet med mening givetvis. Men vad gäller egentligen? Kan han eller hans arbetsgivare bli skadeståndsskyldig trots det inte var meningen? Eller är det jag som få stå för skadan på egen hand?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan inledningsvis sägas att frågor om skadeståndsskyldighet regleras i skadeståndslagen (1972:2017). Arbetsgivaren ansvarar för skada orsakat i tjänstenHuvudregeln vad gäller arbetsgivarens skadeståndsansvar är att arbetsgivaren ansvarar bl. a för personskador eller sakskador som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap 1 § skadeståndslagen). Detta betyder att det endast krävs att arbetstagaren varit oaktsam för att arbetsgivaren ska kunnas ställas till ansvar för skadan. En arbetstagare är endast ansvarig för skada som vållats genom fel eller försummelse i tjänsten endast i den mån synnerliga skäl föreligger. (4 kap 1 § skadeståndslagen) Synnerliga skäl föreligger i situationer där det inte kan anses vara rimligt att låta arbetsgivare ansvara för skada, exempelvis vid grövre brott i tjänst eller grovt upprepat vårdslöst handlande. Det ska alltså göras en enskild bedömning i den enskilda situationen om det föreligger synnerliga skäl för att arbetstagaren ska ansvara för skadan eller inte. Arbetstagaren är inte ansvarig för skadan i ditt fall då det ställs mycket höga krav för att en arbetstagare ska ansvara för skada orsakat i tjänsten. En sådan skada som du beskrivit ersätts nästan alltid av företaget som leverantören är anställd hos (arbetsgivaren).Sakskadan ska ersättas av arbetsgivarenDå skadan på ditt trägolv är en sakskada, vållat genom försummelse i tjänsten av en arbetstagare (leverantören) är det arbetsgivaren som blir ansvarig för skadan på ditt trägolv. Du ska alltså inte behöva betala för skadan själv. Det du kan göra är att kontakta företaget och berätta vad som har hänt så att ni tillsammans kommer fram till en lösning. Förutsatt att leverantören erkänner att han råkade tappa maskinen på ditt golv bör det inte vara några större problem med att kräva att företaget (arbetsgivaren) står för skadan på golvet. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h, klicka här- Boka tid med en jurist, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Trafikskadeersättning vid smitningsolycka

2018-03-22 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej!Jag var med om en trafikolycka sommaren 2016 där den vållande bilen flydde från platsen. Nu undrar jag om jag kan få ut någon ersättning eller skadestånd från tff eller likanande, det kan ju inte vara rimligt att min trafikförsäkring ska täcka de ersättningar/skadestånd som motpartens försäkring skulle ha täckt om han stannar kvar? Jag undrar även om vad som gäller när man fått ut ersättning för medicinsk invaliditet, vad händer om mina besvär blir värre med åren?Mvh
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt skadeståndsrättsliga principer så ska man ersättas för en skada på så sätt att man försätts i samma ekonomiska sits som om skada inte inträffat. Detta innebär att när det kommer till trafikskadeersättning och skadestånd så kan inte båda användas för att ersätta din skada. Du har alltid rätt enligt, Trafikskadelagen, att begära skadestånd istället för att ersättas genom trafikförsäkringen, men då båda ersättningsformerna räknas ut enligt samma regler så finns sällan anledning att gå skadeståndsvägen eftersom det är enklare att få ersättning via trafikförsäkringen. Personskador täcks alltid av trafikförsäkringen oavsett vem som var vållande, och det spelar därför ingen roll om det är ditt försäkringsbolag eller försäkringsbolaget till den vållande bilen som betalar ut ersättningen. Ditt försäkringsbolag har alltid möjlighet att regressvis kräva de pengarna av den vållande bilens trafikförsäkring i efterhand. Vad gäller ersättning för medicinsk invaliditet så kan det variera mellan olika försäkringsbolag, vad de har för villkor, men det brukar finnas utrymme för en omprövning om det blir en väsentlig och bestående försämring. Hoppas svaret var till hjälp!

Kattägares skadeståndsansvar

2018-03-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående kattbett. Jag hade min hankatt hemma hos en uppfödarkompis, han var boende där ett tag. Kompisen skulle förbereda honom till utställning, därmed tvätta, men hann inte så hon bad en av sina kompisar att hjälpa henne. Personen bestämde sig att ta katten hem till sig och tvätta honom där. Det hela resulterade i att personen blev biten i handen av min katt, riktigt illa, och det har resulterat i många sjukhusbesök och till och med nedsatt rörelseförmåga i handen. Jag har läst en hel del om detta med ägares ansvar, om det skulle uppstå något och de började kräva t ex ersättning, är det verkligen jag som bär ansvaret för bettet? Kan tillägga att jag blev inte tillfrågad angående flytten av katten eller om någon annan kunde tvätta honom, jag fick bara veta om händelsen dagen efter. Alla vi inblandade är registrerade uppfödare.
Civan Öztürk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kattägares ansvar regleras bl.a. i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Som ägare är du skyldig att utöva sådan tillsyn som behövs för att förebygga skador. Här ska bl.a. hänsyn tas till kattens natur (1 §)Till skillnad från hundägare som har ett strikt ansvar för sina hundar (ansvar för alla skador hunden orsakar oavsett oaktsamhet se 19 § ) ansvarar kattägare för kattens skador enligt skadeståndslagen då det inte föreskrivs något särskilt om kattägares ansvar i hund/kattlagen. För att du enligt skadeståndslagen ska bära skadeståndsansvar krävs att du handlat oaktsamt (2:1 SkL). Ur 1 § i hund/kattlagen kan vi utläsa att det krävs att du utövar viss tillsyn över din katt. Detta utgör en norm för hund/kattägare. För att du ska handlat oaktsamt krävs det alltså att du brustit i tillsynen som förväntas av dig. Det är den som påstår något som har bevisbördan vilket innebär att det är hon som tvättade katten som måste bevisa att du agerat oaktsamt. Det blir förmodligen svårt för henne att bevisa detta då du inte visste eller hade gett samtycke att tvätta katten. Dock beror detta på en mängd omständigheter och på specifika fallet. Om du behöver mer hjälp kan du kontakta våra jurister här på lawline!Vänligen,

Kan man hållas ansvarig för att ens häst sparkat sönder ridhusspegeln

2018-03-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min dotter red på sin häst i ett ridhus som tillhör stallet där hästen är inhyrd. Just när de passerar en spegel i ridhuset sparkar hästen till och träffar nedre kanten på spegeln som spricker. Gården är privat med ett större antal inhyrda hästar, både stallplatser och uteplatser.Är dottern skyldig att betala skadan eller ligger ansvaret på gårdsägare att ha rätt försäkring för sådana fall?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller allmäntFör att din dotter ska bli skadeståndsskyldig i det här läget så förutsätts det enligt lag (2:1 skadeståndslagen) följande:1. Hon måste haft uppsåt (avsikt) eller varit vårdslös (oaktsam) till skadan som uppstått på spegeln. Eftersom det helt går att utesluta avsikt i det här fallet så blir det aktuellt att diskutera och argumentera för huruvida din dotter varit oaktsam till skadan. För att avgöra fråga om huruvida någon varit oaktsam så gör rätten oftast en fri culpabedömning, det innebär att bedömningen sker utifrån de omständigheter och faktorer i det enskilda fallet. att bedömningen är fri innebär att den sker principlöst. Dock finns det vägledning på faktorer som ska beaktas och de är följande:1. risken för skadan2. sannolikheten för skadan3. skadans möjliga kostnader4. möjligheten att inse risken5. förbygga skadan6. kostnaderna för att åtgärdaI ditt fall gäller följandeEnligt min bedömning kan din dotter inte hållas ansvarig för skadan eftersom lagens uppställda krav om att hon ska varit oaktsam inte är uppfyllt. För det första så har din dotter inget strikt ansvar för de skador hästen orsakar till skillnad från skador hund som exempel orsakar. För det andra så kan inte hon som ryttare varken inse risken eller förhindra skadan när hon rider längst ytterspåret. Tvärtom kan det ifrågasättas huruvida speglarna är korrekt monterade. Stallägaren borde kanske insett risken med att ha speglar monterade för lågt ner.Vad avser frågan om huruvida stallägaren borde haft en försäkring eller inte så finns det inte i lag stadgat ett krav på det. Men denna fråga blir heller inte aktuell för dig att bemöta eftersom din dotter inte kan hållas ansvarig för kostnaderna enligt 2:1 skadeståndslagen.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar!

Vad är preskriptionen för skadestånd vid brott och kan närstående få skadestånd?

2018-03-19 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag rapporterade en läkare till IVO för att han inte hanterat min farmor på ett korrekt sätt. I slutändan prickades läkaren för att inte följt rutiner och avfärdat patienten för lättvindigt. Min farmor dog fem dagar efteråt av komplikationer från en hjärtinfarkt på ett annat sjukhus. Kan jag begära skadestånd? I sådana fall, är set någon preskriptionstid? Det är först nu jag funderat på skadestånd.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Närstående till en avliden kan få ersättning för psykiskt lidande (personskada) om denna skada uppkommit till följd av dödsfallet (5 kap. 2 § p. 3 skadeståndslagen). Detta psykiska lidande måste emellertid resultera i psykisk chock. Dessutom måste det finns ett vållande till skadan, dvs att någon genom uppsåt eller vårdslöshet vållat skadan som lett till döden. Av frågan framgår dock inte att du drabbats av psykisk chock och jag har även inte tillräckligt med information för att bedöma huruvida det förelegat uppsåt eller vårdslöshet som vållat skada som lett till döden. Jag kan sålunda inte uttala mig mer ingående om ett eventuellt skadestånd.Skulle eventuellt brott vara aktuellt, är preskriptionstiderna:Preskriptionstiden är (35:1 BrB):Två årför brott som kan ge max ett års fängelse, Fem år för brott som kan ge max två års fängelse, Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse, Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse, Tjugofem år för brott som kan ge livstid.Med hänsyn till ovan nämnda om informationen i detta fall kan jag som sagt inte uttala mig mer ingående. Du är dock välkommen att återkomma med ytterligare information så kan jag utveckla mitt svar.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen