Strikt ansvar för hundägare

2014-07-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har passat en hund och när jag var ute på promenad med den och min gamla hund inträffade följande. Min gamla 12 åriga hund har ramlat i skogen och kunde inte resa sig själv upp. För att hjälpa honom släppte jag den andra hunden lös och den sprang i väg och i skogen fanns en annan hund som var kopplad. Min hund har bitit den andra hunden så att en behövde vård. Jag har åkt med hundens lillmatte till veterinären. Har betalat alla kostnader för vård , som inte täcktes av hundens försäkring, betalat för mediciner. Åkt med ägaren till återbesök veterinär. Nu säger ägaren till den drabbade hunden att han vill ha skadestånd från mig på 5000 kr, annars skall han göra en polisanmälan. Är jag tvungen att betala?
jacob frank |I fråga om ansvar för skador som en hund orsakat, gäller lagen om tillsyn över hundar och katter, se hela lagen här. Som hundägare har man strikt ansvar för alla skador hunden orsakar. Detta enligt 19§ ovannämnd lag. Strikt ansvar innebär att man alltid är skadeståndsskyldig för de skador hunden orsakar även om ägaren inte varit vållande. Ett undantag är om ägaren lämnat hunden till någon annan för underhåll eller nyttjande. Innehavaren av hunden (dvs du) ansvarar då solidariskt med ägaren för skador. Av det du berättat framgår du redan ersatt en del av de skador som hunden orsakat. Ägaren till den bitna hunden vill trots detta ha 5000 kr, oklart för vad. Fråga ägaren vad dessa pengar är avsedda att täcka och återkom sedan! Du är inte skyldig att ersätta ägaren för ideell skada enligt ovannämnd lag.

Halka inne på krog

2014-07-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej jag var med om en olycka på en lokal krog hallowen 2013,jag tog ett steg på deras ramp och halkade och slog ut en tand och lite annat, var inte försäkrad vid tillfället, och jag har inte råd att fixa mina tänder och börjar nu få väldiga problem med resterande tänder, jag var i kontakt med krogen och dom säger att deras försäkring inte täcker mig, vad ska jag göra? Tack på förhand
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Det du har drabbats av kallas på juridiskt språk personskada (inte så konstigt när man tänker efter). När en skada inträffat och de parter som är inblandade inte har något avtal mellan sig gäller i allmänhet skadeståndslagen, se 1 § den lagen. En tillämpning av skadeståndslagen utesluts inte bara av avtal utan också om det finns en särskild reglering i annan lagstiftning. Så tycks inte vara fallet här, t.ex. torde inte 32 kap Miljöbalken vara tillämplig.Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2:1 SkL. Rimligen kan vi anta att Lidl inte orsakade skadan med vilje. Därför måste vi fråga oss om Lildl av oaktsamhet vållat skadan. Redan här kan nämnas att krogens försäkringsvillkor inte har någon betydelse för deras skadeståndsansvar gentemot dig.Skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt förutsätter som regel att den som orsakar skadan har utfört en positiv handling. Oaktsam underlåtenhet att handla kan dock i vissa situationer leda till skadeståndsansvar. Det krävs då att det funnits en skyldighet att handla för att undvika skadan. En sådan skyldighet kan finnas t.ex. till följd av bestämmelser i lag eller annan författning eller till följd av att det i rättspraxis lagts fast en sådan princip i vissa situationer.I princip kommer det juridiska resonemanget i ditt fall att kretsa kring huruvida det varit oaktsamt av krogen att inneha den aktuella rampen på sätt som skett. För att kunna avgöra den frågan krävs tillgång till fler uppgifter än de du uppgett. Rent allmänt kan sägas att innehavet av en ramp på en krog av praktiska skäl inte i sig torde kunna grunda någon skadeståndsskyldighet. En bedömning måste dock göras av den aktuella rampen. Var det blött på rampen bör resonemanget också kretsa kring huruvida det varit oaktsamt av krogen att inte städa undan det blöta i tid osv.  Ytterligare omständigheter kan vara av avgörande betydelse vid en eventuell rättegång, t.ex. betydelsen av ditt eget handlande, ev. alkoholinttag etc.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att ex skriva ett brev till motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Adekvat kausalitet

2014-07-07 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag gick över en gata samtidigt som en taxibil kommer körande framför, han kör över en glasflaska och när den krossas under däcket skickas en glasbit in i min fot. Chauffören kör, trots hög smäll som han garanterat hörde, vidare. Jag uppsökte akutmottagning eftersom glasbiten trängde djupt in i foten och blodet pumpade ur såret. Glasbiten hade sån kraft när den satte sig att även senan till stortån blev skadad, ska opereras och laga den. Min fråga är vad jag har för möjligheter att kräva skadestånd från taxibolaget? Jag har flera vittnen på det som skedde. På förhand tack
Christopher Escalante |Hej! Tack för din fråga.Jag vill inledande säga att ditt fall är intressant ur ett flertal aspekter och beklaga mig för hur illa du skadades. Det som jag ser som knäckfrågan i det du berättar är om din skada kan härledas till taxichauffören och om det således föreligger, vad vi jurister kallar, adekvat kausalitet (orsakssamband) mellan hans handlande och din skada. Och om det föreligger ett samband (kausalitet) om denna är adekvat, alltså rimlig att lasta honom för. Detta samband är vad som enligt skadeståndslagen krävs för att någon ska kunna bli skadeståndsskyldig. 2 kap. 1§ skadeståndslagen.Det är något problematiskt att bedöma din fråga utan alla omständigheter, var det mörkt? Hur nära körde han dig? Detta till trots tror jag att jag ändock kan ge ett svar på din fråga. Enligt min bedömning så anser jag inte att det föreligger adekvat kausalitet.Det är således inte att vänta att en bil som kör på en flaska ska krossa den med sådan kraft och med den riktning att det kan förväntas att den ska skada förbipasserande gående. (Notera att det är svårt att göra denna bedömning utan all tillgänglig fakta). Jag vill i sammanhanget redovisa min tankegång med ett exempel. Om jag bjuder en god o-vän på middag och lägger persilja bland potatisen med avsikt att han ska sätta persiljan i halsen och kvävas till döds, så föreligger det inte en adekvat kausalitet även om han senare när vi äter middag mycket riktigt kvävs av persiljan. Risken för att det ska inträffa är inte tillräckligt adekvat för att lastas mig även om det var min tanke från första början. Kravet på adekvat kausalitet är således för att skydda mot alltför oväntade eller avlägsna skadeverkningar. Liknande förlopp tycker jag mig finna i ditt fall, även om taxichauffören hade för avsikt att flaskan skulle krossas på så sätt den gjorde och skada dig så är chansen för detta så liten så att det inte kan anses adekvat. Slutligen vill jag säga att begrepp såsom adekvat kausalitet och situationer då de aktualiseras hör till de frågor inom juridiken som är svårast att bedöma och det finns risk att en annan jurist hade gjort en annorlunda bedömning. Med detta i åtanke vill jag som slutgiltigt råd rekommendera dig att ringa till taxibolaget och se vad de gör för bedömning, det kan vara så att den är annorlunda från min.Vänligen,

Skadestånd för skadad bil

2014-06-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. En pojke (kanske 6-8år gamal) kastade en stor sten rakt i backen mot min bil som stod parkerad på en bilparkering i Strömstad.Den slog ett stort märke i bilen. Pojken smet men jag gick efter och förklarade att jag behövde prata med hans föräldrar om detta. Först nekade han men ändrade sig efter att jag förklarat att jag hade flera vittnen. Visade sig att de var norrmän. Mamman ville inte att vi tog det via försäkringsbolagen då hon ansåg att det skulle bli billligare för henne så. Hon tog på sig fullt ansvar och att hon skulle stå för kostnaderna. Vi skrev vad som hänt på ett papper och att hon tog på sig detta och skulle stå för kostnaderna. Vi skulle lämna in bilen på verkstad och få kostnadsuppskattning så skulle hon betala. Några dagar senare får jag mail från henne där hon säger att enligt norsk lag behöver hon inte betala för vad hennes son gjort och att hon inte tänker betala. Hon anger att hon kände sig förvirrad och pressad när det hände och att det därför inte gäller det vi då skrev. Vad gäller? Är hon skadeståndsskyldig eller ej? Och om hon inte är det måste vi stå för självrisken? Skulle det hjälpa att göra en polisanmälan? Tack på förhand
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att ge dig ett tydligt svar kommer jag att dela upp din fråga i tre delfrågor:1) Ska svensk eller norsk lag avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger?2) Är föräldrarna ansvariga för skadan?3) Vad kan man göra nu?1) Den här frågan är relativt enkel. Svensk lag gäller eftersom skadan uppkom i Sverige. Det följer av den sk Lex loci delicti-regeln som fastställs i bland annat NJA 1969 s. 163. Om hon enligt norsk lag är skadeståndsskyldig eller inte spelar alltså ingen roll i det här fallet!2) När barn orsakar skador tar man hänsyn till flera faktorer för att avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger. En faktor som väger tungt är om barnet skyddas av ansvarsförsäkring. Eftersom så verkar vara fallet här är min bedömning att pojken är ansvarig för skadorna på din bil, se https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1. Era chanser att vinna i en eventuell process är därför goda enligt min bedömning.Det är även möjligt att det här utgör ett brott nämligen skadestånd/åverkan. I sådant fall är föräldrarna ansvariga för skadorna, se https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1.3) Naturligtvis är föräldrarna inte skyldiga att använda sin ansvarsförsäkring även om det ofta är att rekommendera. Om de inte gör det kan du väcka talan i domstol här i Sverige (ta i sådant fall kontakt med ett ombud). Mitt tips är ändå att göra en polisanmälan, informera föräldrarna att det är svensk lag som gäller och att de antingen får 1) betala reparationskostnaderna, 2) betala er självrisk eller 3) bli stämda i domstol.Hoppas situationen blev tydligare och att det löser sig för er.Vänliga hälsningar

Culpabedömningens huvudprincip

2014-07-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min son (24 år ) var hemma hos en bekant och de vistades på dennes balkong på bordet fanns en "oljelampa" som han som ägde bostaden skulle fylla på. En låga kom ut från lampan och min son fick lampolja och eld på sig han ådrog sig tredje gradens brännskador på 42% av kroppen Hur går man vidare med detta kan han kräva skadestånd av den som fyllde på lampan .Han säger att han har vållandeförsäkring på sin hemförsäkring.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Det din son har drabbats av kallas på juridiskt språk personskada (inte så konstigt när man tänker efter). När en skada inträffat och de parter som är inblandade inte har något avtal mellan sig gäller i allmänhet skadeståndslagen, se 1 § den lagen. En tillämpning av skadeståndslagen utesluts inte bara av avtal utan också om det finns en särskild reglering i annan lagstiftning. Så tycks inte vara fallet här.Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2:1 SkL. Rimligen kan vi anta din sons kompis inte orsakade skadan med vilje. Därför måste vi fråga oss om kompisen av oaktsamhet vållat skadan.Det är svårt för mig att utan ytterligare information om händelseförloppet avgöra om det föreligger vårdslöshet till den grad kompisen kan göras skadeståndsansvarig enligt SkL. Den ledande "principen" på området apropå bedömningen av vårdslöshet är uppbyggd kring tre faktorer som skadevållaren ska ta ställning till innan han utför den skadegörande handlingen. 1. Hur troligt eller hur stor är risken för att handlandet skall skada andra? 2. Hur allvarlig skada kan handlandet leda till? Dessa två faktorer ska vägas mot det han måste offra för att undvika en eventuell skada. Enligt 5:1 skadeståndslagen omfattar skadestånd för personskada följande:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. inkomstförlust,3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Jag kan tyvärr inte göra mer än att lämna dessa fingeranvisningar på grundval av den information du lämnat. Behöver du vidare rådgivning för att stämma motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Bl.a. om strikt ansvar för katter

2014-07-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |har en granne som kom och klagade på att våran katt låg på hans bil och var rädd för repor som jag skulle ersätta sen sa han att om det hände fler gånger skulle nog katten inte komma hem igen vi bor på landet och det är en ute katt.vad gäller eller vad kan man göra?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Enligt 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter (se här) ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.För hundägare gäller enligt samma lag ett strikt skadeståndsansvar, men den nämner ingenting om katter. Man får då vända sig till skadeståndslagen (se här) som kräver att grannen har handlat vårdslöst eller uppsåtligt. I det här fallet är det vårdslöshet som kan komma ifråga.Att låta en katt gå ute i ett bostadsområde kan i normala fall knappast anses vårdslöst. Möjligen kan bedömningen bli annorlunda om katten upprepade gånger rispat lacken på din grannes bil - det kan då framstå som vårdslöst att inte vidta några som helst åtgärder från din sida. I nuvarande stadium i er "granntvist" saknas dock anledning att anta att du skulle kunna bli skadeståndsansvarig för eventuella repor som din katt gör på grannens bil.I övrigt kan noteras att hotet från din granne möjligen kan vara brottsligt men jag behöver då något fler uppgifter kring vad som sades och situationen i övrigt. Skulle hotet förverkligas skulle helt klart ett brott begås, vilket du kan tala om för din granne.Hoppas jag hjälpt dig en del kring hur du rent rättsligt kan se på situationen.

Kattägares skadeståndsansvar

2014-07-01 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Vår bil har skadats i samband att grannkatten blivit inlåst i vårt gemensamma garage. Fyra garageceller med egen port och avspärrning mellan garagen. Katten har hoppat upp på en kruka som i sin tur föll ned på motorhuven. Buckla och breda skrapskador. Vår garagedörr var låst däremot var grannens dörr öppen så katten har gått in i vårt garage via grannens garage, vilket har hänt tidigare. Katten klättrar mellan garagen. Självrisken för att åtgärda skadan är 3000kr. Nu undra jag om vi kan ställa några krav på kattägaren. Vi vet vems katt det gäller. Hälsningar /Claes
Jelena Todorovic |Hej!Tack för din fråga.Katt- och hundägares ansvar regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter, här. Enligt 1 § skall hundar och katter skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det ankommer således på djurägaren att ha översikt och ta ansvar för sitt djur. I lagens 19 § föreskrivs ett s.k. strikt ansvar för hundägare för de skador som orsakas av hunden. Detta innebär att hundägaren har ett skadeståndsansvar oavsett om denne varit vållande eller inte. Någon motsvarande regel för katter finns dock inte, varför kattägare svarar enligt skadeståndslagens regler. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen krävs för skadeståndsansvar att kattägaren agerat uppsåtligen eller vårdslöst. I denna situation bär du bevisbördan, d.v.s du måste bevisa att kattens ägare handlat oaktsamt och inte utövat tillräcklig uppsyn över sin katt, något som kan bli svårt. Vänligen, 

Beräkning av ränta

2014-06-29 i Ränta
FRÅGA |35 000 kr jämte ränta på belopp enligt 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 2 december 2012 tills dess betalning sker! Min fråga är vad räntan ligger på om man räknar tills idag 2014-06-27 eller en månad fram över? Allt har blivit klart i högsta domstol!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635. Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om man väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/ .Du kan beräkna räntan med hjälp av Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Skriv i 35000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntan ändras) i procentuell ränta, 121202 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt 140627 i rutan betecknad t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ.Räntebeloppet blir då 4952.50 kr och det totala beloppet blir därmed 39952.50kr (35000+4952.50). Om du istället skriver i 140727 blir räntebeloppet 5215 kr och det totala beloppet blir 40215 kr. Vänligen,