Ersättning till följd av nära anhörigs död

2015-01-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan, min mormor gick precis bort och mannen som gjorde detta kommer nu bli åtalad för grov vållande av annans död, grov rattfylleri samt smitning. Har jag någon rätt till skadestånd då och behöver jag något slags läkarintyg på att jag sörjer?
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med ditt juridiska spörsmål!Om personskada lett till döden ska ersättningen betalas för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. Detta följer av 5 kap 2 § tredje punkten skadeståndslagen (SkL). Denna bestämmelse innebär således att rätten till skadestånd omfattar psykiska besvär som drabbat särskilt närstående till den person som dödats. Bevisbördan ligger på den skadelidande, d.v.s. att det är du som måste bevisa skadan. Utgångspunkten är att ersättning bara utgår i den mån skadan är medicinskt påvisbar. Dock uttalar förarbeten att man normalt kan utgå från att den närstående lidit psykiskt när en närstående dödats, vilket torde innebära att något läkarintyg inte kan ses som ett krav.Lagen tar sikte på personer som står särskilt nära avlidne. Vad som menas med särskilt nära är främst make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Enligt förarbetena till bestämmelsen avses i första hand medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap. Om du och din mormor inte bodde tillsammans kan det enligt min mening vara svårt att få skadestånd då du enligt lagens definition kanske inte omfattas av begreppet "särskilt nära" och därmed inte är berättigad till skadestånd.Vänligen,

Anmälan om felaktig vård samt rätt till skadestånd

2015-01-20 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |kom till sjukhuset med en trasig stortå leden var krossad och benet var förskjutet 2-3 mm läkaren sa först operation men istället tejpade tån och skickade hem mej med alvedon, nu 2 månader efter är tån helt sne på mej den har felläkt rätt så mycket har daglig smärta och kramper i den, då jag tycker läkaren gjorde ett stort fel, så vill jag stämma sjukhuset, samt rätta till min tå, hur skall jag gå till väga? MVh
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på LAWLINE!Om du vill anmäla fel eller brister i sjukhuset ska du då vända dig till inspektionen för vård och omsorg. Du kan antingen göra en anmälan genom att skicka brev till denna adress: Inspektionen för vård och omsorgBox 45184104 30 StockholmEller så kan du gå in på deras hemsida för att få mer information: http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx. Där finner du även blanketten som du skickar in. Om din anmälan går vidare skickar inspektionen för vård och omsorg din anmälan till HSAN (Kammarkollegiet) som sedan tar upp frågan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor beträffande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.Om du vill få ersättning för felet ska du då kontakta vårdgivarens försäkringsbolag: Patientförsäkringen LÖF. De har telefonnummer: 08-551 010 00 och deras hemsida finner du här: www.patientforsakring.se. Nu framkommer det inte i din fråga om du endast vill anmäla sjukhuset eller även läkaren men det får du vara tydlig med i din anmälan. Du har även i vissa fall rätt till ersättning för skador enligt patientskadelagen, se https://lagen.nu/1996:799. Skadorna ersätts av patientförsäkringen om skadorna kunde ha undvikits genom rätt vård enligt 6 §. För att ha rätt till ersättning ska din anmälan ha gjorts inom tre år från den tidpunkten du har uppmärksammat skadan och inser att det beror på vårdbehandlingen. Vid vissa fall kan du anmäla skadan senast efter tio år från skadetillfället 23 §, men det kan vara svårt att bevisa efter så lång tid. Det finns även en möjlighet att anmäla skada enligt 18 § i skadeståndslagen se: https://lagen.nu/1972:207 Det sker då på samma grunder som patientskadelagen. Däremot kan du vara tvungen att betala mer rättegångskostnader om du väljer att stämma enligt skadeståndslagen än om du väljer att använda dig av patientskadelagen vilket kan vara mer riskfyllt. Jag hoppas att du har fått klarhet i din fråga!Hälsningar,

Vem bär ansvaret för en hund som bitit en människa?

2015-01-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min 7 åriga dotter blev attackerad av en stor hund som bet henne i ansiktet. Det hela slutade med sex stygn på höger kind. Hunden var hos sin fodervärd när detta hände. Fodervärden äger inte hunden. Vi har pratat med ägaren till hunden som absolut inte vill ta nåt ansvar för det som hänt utan skyller allt på fodervärden. Ägaren har nu hunden hos sig. Vi vill polisanmäla detta och yrka på skadestånd för dottern kommer få två fula ärr på sin kind och i värsta fall nervskador på överläppen. Vem ska vi anmäla? Vem bär ansvaret för hunden?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig hit till Lawline med din fråga.Enligt 19 § 1 st. lagen om tillsyn över hundar och katter ska en skada som orsakats av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare. Ni kan alltså begära skadestånd från vem ni vill av antingen fodervärden (som var innehavare vid händelsen) eller ägaren. Både ägaren och innehavaren har ansvar för att skadan blir ersatt, oavsett om de vållat skadan eller inte. De har s.k. strikt ansvar för skador orsakade av hunden, och därför spelar det ingen roll om de skyller på varandra. De hade båda ansvar för hunden som bet din dotter. Om ni väljer att begära skadestånd från ägaren får ägaren i sin tur själv begära ersättning från fodervärden i efterhand för det hen fått betala i skadestånd till din dotter, om ägaren inte anser sig vara vållande till skadan.Hoppas mitt svar är till hjälp för er!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar för underåriga

2014-12-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Kan du vara snäll och förklara för mig den här punkten: Enligt 2 kap. 4§ skadeståndslagen ska den som då han är under 18 år vållar skada enligt 1§ ersätta denna i den mån det är skäligt i hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. 2 kap. 4§ skadeståndslagen. Min son (12 år)har varit mobbat av en kille (från samma klass) på skolan under en viss tid. Sonen hade varnat killen om att låta honom vara men han gav inte upp. Idag fick min son nog och slog honom och råkade slå sönder glasögon. Klasskamrater bekräftar att killen provocerade min son med avsikt. Föräldrar vill ha ersättning för glasögon. Måste vi betala?Tack på förhand!Med vänliga hälsningarElena
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!2 kap. 4 § SkL reglerar ansvaret för barn och ungdomar under 18 år (underåriga). Inom skadeståndsrätten är det möjligt att personer under 15 år får betala skadestånd, dvs. att det inte finns någon undre gräns för skadeståndsskyldighet. Däremot ska barn inte behöva svara för sina handlingar i samma utsträckning som vuxna med hänsyn till deras utveckling.Enligt denna paragraf ansvarar underåriga för att ersätta skador med hänsyn till ett antal faktorer; ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden.Angående ålder och utveckling så krävs det t.ex. mer av en 17-åring än en 7-åring i och med att barn mognar med tiden och får ett bättre omdöme. Handlingens beskaffenhet påverkar också bedömningen, t.ex. om skadan har vållats med avsikt eller inte. Oftast har barnet en ansvarsförsäkring som föräldrarna betalar och som täcker skadan. Då är det skäligt att utdöma skadestånd så länge det täcks av försäkringen.Föräldrarna kan bli ansvariga för skador som deras barn orsakar genom brott eller skador som har orsakats genom kränkning, enligt 3:5 SkL. I ditt fall hade din son slog slagit den andra killen i ansiktet, vilket kan bedömas som misshandel (eller ringa misshandel) rent straffrättsligt. En person under 15 år får inte dömas till någon påföljd, men skadeståndsskyldighet kan fortfarande åläggas.Beroende på faktorerna som nämns i 2:4 SkL så kan ditt barn bli ansvarig för att ersätta skadan. Detta är en bedömningsfråga som jag inte kan svara på med säkerhet. Oftast blir det föräldrarna som betalar när en underårig åläggs skadeståndsskyldighet.Hoppas detta gav svar på din fråga och att allt löser sig!Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsanspråk vid misshandel

2015-01-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Min dotter blev misshandlad och nu ringer polisen och frågar vad hon vill ha i skadestånds ersättning. Polisen har bilder från den dagen hon blev misshandlad. Vad är rimligt att säga för summa? Hon har fortfarande blåmärke i ansiktet och ett sår i huvudet. Misshandeln skedde i april 2014. Med vänlig hälsning, Eva-Lena
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Rätten till skadestånd vid personskada regleras av Skadeståndslagen 2 kap. 1§ och innebär helt enkelt att den som skadar en annan person ska ersätta denna. Skadeståndets storlek baseras på skadans omfattning och ska täcka bl.a. sjukvårdskostnader mm (se 5 kap 1§). Vad som är rimligt att yrka som skadestånd är svårt för mig att uttala mig om, men av din fråga förstår jag att misshandeln varit av grövre slag med tanke på de skador som fortfarande finns på din dotter. Enligt Brottsoffermyndigheten kan nivån för yrkandet ligga mellan 10 och 15 000 kr för en misshandel som du beskriver (http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestand/vad-ska-jag-begara-i-skadestand). Jag råder dig att ta kontakt med Brottsoffermyndigheten som bättre kan hjälpa dig med ett lämpligt yrkande, kontaktuppgifter hittar du på http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/servicetelefon Vänligen

Vikarierande skadeståndsansvar?

2015-01-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag är då och då barnvakt åt en liten flicka på snart 2 år, hon är snäll och skötsam men jag undrar ändå över en liten sak. OM något skulle hända, att hon exempelvis orsakar en skada på person eller egendom, är det då jag som "tillfällig ansvarig" eller vårdnadshavarna som ska ersätta skadan? Om det är vårdnadshavarna, har de någon rättslig grund att sedan kräva mig på pengar? Tack på förhand!
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln inom skadeståndsrätten är det är personen som orsakat skadan som hålls ersättningsskyldig. När det kommer till personer som inte fyllt 18 år är dessa kan hållas ersättningsskyldiga i den mån detta är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och omständigheterna i övrigt. Detta om själva barnets skadeståndsansvar.Primärt är det barnets vårdnadshavare som har ett allmänt tillsynsansvar för att barnet inte orsakar några skador. Detta regleras främst i föräldrabalken (se: https://lagen.nu/1949:381#K6P2S1). I de fall där det kan konstateras att barnet orsakat en skada och barnets vårdnadshavare brustit i sin tillsynsplikt kan skadestånd utkrävas från föräldrar. Föräldrar kan också hållas ersättingsskyldiga enligt skadeståndslagen för skador som barnet orsakar genom brott, (dock med vissa begränsningar avseende beloppet). När det kommer till barnvakter så har ju du ett tillsynsansvar för barnet på kontraktsrättsliga basis och därmed ett slags vikarierande ansvar för att barnet varken orsakar några skador eller själv blir skadad. Detta särskilt i de fall där du får betalt för dina tjänster. Huruvida du kan hållas skadeståndsskyldig beror till stor del på hur skadan uppkommit och huruvida du brustit i denna tillsynsplikt. Din brist i tillsynen ska också vara orsakande till att skadan uppkommit. Det är därför rätt svårt att generellt ge svar på frågan, men jag hoppas jag klargjort situationen lite för dig.

Bortsprungen hund

2015-01-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag lämnat min hund på Skara hundpensionat eftersom jag och min man skulle resa utomlands. Vi lämnade vår Milie den 12 december 2014 och skulle hämta henne den 21 december. Vid hemkomsten ser min man att ägare till hundpensionatet lämnade ett meddelande på hans mobil "er hund har sprungit bort". Jag ringde direkt till ägaren som hade knappt tid att prata med mig eftersom han skulle äta frukost. Vid min ankomst till pensionatet visade sig att ägaren stängde inte dörren till rasthagen och min Milie sprang bort. Enligt ägaren hände detta den 18 december enligt hans dotter den 17 december. Jag och min man har sedan den 21 december åkt rund och letat ca 100 km varje dag. Vi har fått hjälp av ett antal personer medlemmar i förening Missing Dog vi har haft hjälp av en man med hundar tränade för att leta efter hundar. Ingen resultat. Ingen av grannar har sett hunden och alla är informerade. Jag naturligtvis anmält henne saknat hos polisen. Mannen som äger stället har hela tiden visat nonchalant inställning till min och min mans förtvivlade försök att leta och rädda vår lilla hund. Han frågade någon gång hur mycket betalade vi för hunden eftersom han hade försäkring? Min fråga är vad kan jag kräva för :skadestånd för hans slarv, min och hundens lidande, skall jag polisanmäla honom , ersättning för annonser i tidningar? Skall jag stämma honom för förlust och lidande?Tack på förhand för hjälpen
Fredrik Holst |Denna fråga har besvarats via telefon.

Kränkningsersättning för olaga hot med mera

2014-12-29 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, nu är det så här att jag och min familj blev utsatta för hemfridsbrott och olaga hot av min sambos ex och hans mamma. Och de jag undrar är vad som är en rimlig summa att kunna begära/få i skadestånd/ersättning för sådana brott?
Andrea Kaalhus |Hej!Tack för din fråga!Frågan om skadestånd behandlas i Skadeståndslagen som du hittar https://lagen.nu/1972:207. Hemfridsbrott och olaga hot innebär brott mot någons frihet och frid. Om någon genom ett sådant brott har blivit allvarligt kränkt, ska den som begått brottet ersätta den skada som kränkningen innebär, SkL 2:3. Vad som är en rimlig summa för er att begära är svårt att svara på utan att veta alla omständigheter kring er fall. Brottsoffermyndigheten anger dock att man vid olaga hot normalt kan yrka på mellan 5 000-15 000 kronor. Du kan läsa mer på deras hemsida här. Om det pågår en rättegång rörande brottet kan ni även få hjälp av åklagaren med skadeståndsyrkandet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!