Skadeståndsansvar såsom hundägare

2015-03-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejsanMin sons kompis (15 år) hade sin hund hos oss för ett par veckor sedan. Hunden, en ganska stor hund, valde att urinera i min sons säng. Kontentan är att sängen blev obrukbar då det är ganska mycket urin som en större hund tömmer. Det hör till saken att jag inköpte denna säng ny för ca 1 år sedan invid MIO för en kostnad av 2 695 kr.Jag har därefter haft en dialog med hundägaren och jag tycker att de ska köpa min son en ny säng då den inte går att bruka mer. De förstår situationen men anser inte att de ska köpa en ny utan kan tänka sig att lägga 1500 kr. Kontentan blir då att vi själva då får lägga ut mer än 1200kr för inköp av en säng som vi redan en gång köpt för ett år sedan. Jag anser inte att det är okey och min fråga är därför hur anser Ni att det ligger till rent juridiskt. Min son har sedan det hände sovit på soffan och sängen står kvar och all urin syns klart och tydligt i både bäddmadrassen och ner i resårmadrassen, det ser ytterst ofräscht ut och han vill absolut inte sova i den sänger mer vilket jag har största förståelse för.Det vore toppen att få ett svar på hur NI ser på det hela.Tack på förhand!mvh
Fredrik Norberg |Hej och tack för att ni använder våra tjänster!När det kommer till skador som är orsakade av hundar (och katter) så är Lag (2007:150) om tillsyn över hundar och katter tillämplig. Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1§)En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare (eller innehavare), även om han eller hon inte har vållat skadan (19§).Ansvaret som omnämns är ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att hundägaren eller innehavaren (den som faktiskt har kontroll över hunden vid skadetillfället) har en skyldighet att ersätta skador som hunden orsakar, oavsett omständigheter. I ert fall så är det er sons kompis som utgör innehavare av hunden. Er sons kompis har alltså i denna situation onekligen ett skadeståndsansvar gentemot er, som denne delar solidariskt med hundägaren som eventuellt utgörs av föräldrarna.Hundägaren (och innehavaren) har alltså ett strikt ansvar att ersätta alla skador som hunden orsakar men 19§ ger även hundägaren (och innehavaren) regressrätt för de fall någon annan vållat skadan, (exempelvis er son skulle ha låst in hunden tills den "kissar på sig"). Detta verkar däremot inte vara aktuellt enligt er beskrivning. För att summera så har ni helt enkelt rätt att kräva ersättning för skadorna i dess helhet. Om ni önskar jämka skadeståndet (sätta ned det) så får ni självklart göra det om ni vill och om ni tror att det underlättar att motparten betalar ersättning, ni är dock inte skyldiga till det. Jag hoppas rådgivningen har varit till hjälp för er.Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Självrisk vid patientskadeförsäkring

2015-03-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har fått en skada godkänd av patientförsäkringen, en skada i nacken som orsakats av anestesin och som hade kunnat undvikas. Får därför en ersättning på 9000kr. Av dessa 9000kr måste jag betala en självrisk på 2225kr. Min fråga är därför, är det rätt att jag ska stå för en självrisk för en skada som sjukvården orsakat?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätten till patientskadeersättning regleras i Patientskadelag (1996:799)När patientskadeersättningen har bestämts räknas det av ett belopp som man kan kalla för självrisk. Hur stor självrisken är beror på hur stort prisbasbeloppet är det året man får ersättningen. Prisbasbeloppet regleras i socialförsäkringsbalken 6,7§§ och är för år 2015, 44 500kr. Enligt patientskadelagen 9§ ska man från ersättningen räkna av ett belopp som motsvarar en tjugondel av prisbasbeloppet. För 2015 blir det alltså 44 500*1/20 = 2225kr Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Brottsskadeersättning

2015-03-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min vän som äger en närbutik, utsättes för skadegörelse: fönsterrutor i butiken blev krossade vid 3 tillfallen. Även vännens bil blev sönderslagen. Polis anmälan gjordes i samtliga fall, dock utan att det ledde någotvärt.Gärningsmannen blev filmad av butikens övervakningskameror och dennes identitet är fastställd.Ändå, säger polisen att det inte går att göra något åt saken - gärningsmannen inte har någon inkomst.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Först vill jag nämna att om en förundersökning har inletts och lagts ner kan din vän begära omprövning av beslutet om nedläggning av förundersökningen. Huruvida detta skulle leda till ersättning kan inte sägas med säkerhet eftersom det beror, som sagt, på gärningspersonens inkomst/tillgångar eller möjligheten att få ut ersättning från ditt försäkringsbolagI vissa fall delar staten ut ersättning till brottsoffer, s.k. brottsskadeersättning. För att kunna få brottsskadeersättning måste brottet ha polisanmälts och därefter ska möjligheterna till ersättning undersökas. Om den man får ut full ersättning genom skadestånd eller från försäkring kan man inte få brottsskadeersättning. Rätten till brottsskadeersättning regleras i brottsskadelagen (2014:322)(https://lagen.nu/2014:322#R2). Ansökan om brottsskadeersättning ska göras inom tre år efter att förundersökning lagts ner, enligt 15 § brottsskadelagen. I din väns fall gäller det ersättning för sakskada, som regleras i 6 § brottsskadelagen. Rätten till brottsskadeersättning för sakskada är ganska begränsad och betalas i regel endast ut om skadan har orsakats av den som är intagen i en kriminalvårdsanstalt, häkte eller en särskild typ av vårdhem för unga eller missbrukare. Enligt Brottsoffermyndigheten kan ersättning för sakskador betalas ut i vissa undantagsfall, t.ex. om skadan inneburit att brottsoffret fått svårt att försörja sig själv och sin familj och liknande situationer. Se här: http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/brottsskadeersattning/mer-om-brottsskadeersattning.Hoppas allt löser sig och att mitt svar var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Ersättningsskyldighet vid lån av bil.

2015-03-23 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Om min mor har lånat en bil och är med i en bilolycka, är hon då skyldig att betala ägaren för den kvadade bilen? Han hade bara trafikförsäkring på bilen.
Christopher Escalante |Hej!Tack för att ni har vänt er till Lawline!För att göra mitt svar överskådligt tänker jag i det följande dela in det i olika delar.TrafikskadelagenEnligt 2§ trafikskadelagen (TSL) så ska trafikförsäkring finnas för bilar som används och inte är avställda. Detta är ett lagkrav som inte går att komma runt utan ska finnas för alla bilar. Sådan trafikförsäkring meddelas av en behörig försäkringsgivare. 5§ pt. 1 TSL. Det framgår av din fråga att en sådan trafikförsäkring fanns på bilen (jag antar här att ''han'' är den person som lånade ut sin bil). Denna är inte kopplad till försäkringstagaren primärt utan avser fordonet. I 8§ TSL framgår att för person och sakskada som vållas i trafik med motordrivet fordon så utgår trafikskadeersättning. För beräkningen av person och sakskadan tillämpas skadeståndslagen (SkL). 9§ TSL. Eftersom det framgår att det rörde sig om en bilolycka antar jag att båda fordon befann sig i rörelse då olyckan skedde och situation regleras då enligt 10§ 2st. TSL. Ersättning till ägaren för den andra bilen utgår då från bilens trafikförsäkring. Ersättningen beräknas enligt skadeståndslagens regler för beräkning av sakskada. 5:7 SkL. Ersättning ska således utgå för bilens förlorade värde eller reparationskostnad.Vanligtvis så kommer ägaren till den bil som blev förstörd kontakta sitt försäkringsbolag varav försäkringsfrågan löses mellan de två bolagen, den person som lånade ut bilen bör således kontakta sitt försäkringsbolag för att kunna ersätta den andra bilens skador. Din mor är således inte skyldig att betala för den kvaddade bilen som inte tillhör låntagaren eftersom det principiellt inte är någon skillnad om det är hon som kör eller bilens riktiga ägare eftersom försäkringen är kopplad till fordonet. Att betänka är att detta förutsätter att din mor uppfyller eventuella speciella krav i trafikförsäkringen som tillämpas av försäkringsbolaget. Det kan gälla körkort, ålder etc. Vad som gäller just i detta fall är svårt att säga utan tillgång till försäkringsvillkoren men detta bör ses över, men det är troligt att dessa krav är uppfyllda av din mor. Försäkringens omfattning, villkor och övriga omständigheter ändras dock inte som utgångspunkt bara för att fordonet är utlånat utan i den mån speciella krav inte uppfylls innebär det vanligtvis en förhöjd självrisk för ägaren.VårdpliktFrågan är dock vad som gäller får sådana skador som inte vållats tredje man utan de skador som eventuellt vållats på den lånade bilen. Vid lån av annans sak föreligger en vårdplikt. Vårdplikten brukar härledas från 11:1 handelsbalken (HB). Bestämmelsen innebär att låntagaren ansvarar för skador som uppkommer på det lånade som inte är form av normalt slitage. Låntagaren har ett presumtionsansvar och måste således bevisa att det inte rör sig om vållande/oaktsamhet för att undvika skadeståndsansvar. I den mån det är en olyckshändelse så ansvarar inte låntagaren för skador men gör det vid vårdslöshet och oaktsamhet, det blir i detta fall således ytterst en bevisfråga. Se rättsfallet NJA 1953 s. 409. Skadeståndet utgår då från skadeståndslagen och täcker sakskador enligt 5:7 SkLVidare kan andra kostsamma följder för bilägaren tänkas (den som lånade ut bilen) denne kan åläggas en högre premie i framtiden samt att eventuell självrisk ska betalas ut. Detta regleras närmare i de individuella försäkringsvillkoren. Jag har inte hittat något svar på om den som lånade ut bilen kan kräva låntagaren ersättning för sådan förlust (högre premie och självrisk) rimligtvis kan det finnas en ''moralisk'' skyldighet att ersätta sådana skador, kanske framförallt självrisken. Jag har dock inte hittat något rättsfall som behandlar frågan, förmodligen eftersom det ofta rör sig om mindre summor. Rättsläget i detta avseende är således osäkert enligt mina efterforskningar, mitt råd är att man i möjligaste mån försöker täcka de skador som bilägaren åsamkats, även om en uttalad juridisk förpliktelse inte föreligger. Enligt min mening kan inte sådana kostnader hänföras till vårdplikten eftersom det är följdskador. Den som lånade bilen får således ''stå sitt kast''. Det kan dock tänkas att en domstol skulle komma till en annan slutsats och finna låntagaren civilrättsligt skyldig att utge ersättning. Har du andra frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig!Vänligen,

Ränteberäkning

2015-03-29 i Ränta
FRÅGA |Hej! Behöver hjälp med att räkna ut en total på ett skadestånd på 12.500 jämte ränta på beloppet enligt paragraf 6 räntelagen (1975:635) från den 31januari 2014 till 31 mars 2015. Är räntan under denna tid 9 % ?Tack på förhand!
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga Ränta enligt räntelagen 6§ (dröjsmålsränta) utgörs av referensräntan för det kalenderhalvåret plus åtta (8) procentenheter. Referensräntan den 31/1 2014 var 1% (se http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/ ) Räntefoten för dröjsmålsräntan blir därför som du sagt 9%. Ett bra hjälpmedel för att beräkna räntan på ett belopp är Kronofogdens hjälpmedel, länk hittar du här: https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html Räntan för perioden din fråga avser är 1 315,63 kr vilket gör att det totala beloppet uppgår till 13 815,63 krVänligen

Skatestånd för kränkning

2015-03-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej...Min son har blivit utsatt för misshandel i skolan vid tre tillfällen, både sparkar o slag utav 2 personer o ett direkt riktat dödshot mot han. Han känner idag stor oro att vistas utomhus själv o blir följd av en vuxen till o från skolan o vaktad i skolmiljön. Då alla barnen är under 15 så är dom inte staffmyndiga o efter utredningen är färdig från polisens sida så tar nu sociala över. Jag anser dock att min son pga detta är berättigad till skadestånd för misshandel o olaga hot. Dock då dom är under 15 så går det inte till rättegång. Vilka möjligheter har jag att se efter att han på något sätt blir kompenserad för dessa attacker o hot som har påverkat han drastiskt.
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Även om det inte kommer väckas åtal mot de två personer som ska ha utsatt din son för kränkande handlingar, kan det finnas möjlighet att väcka talan för att få ekonomisk kompensation. Detta innebär att det rör sig om en civilrättslig talan om skadestånd, helt skild från eventuella brottsåtal (och brottmål). Eftersom att de två personerna du beskriver är under 15 år, kommer det inte att väckas åtal mot dem, precis som du skrev. Att då väcka talan för ekonomisk kompensation skild från åtal görs via en skadeståndstalan. Skadestånd regleras i skadeståndslagen, SkL. (här)Kort kan sägas att det är möjligt att begära skadestånd av de två personer som utsatt din son för det du beskrivit. Eftersom att de är minderåriga kommer dock ett eventuellt skadestånd betalas av deras vårdnadshavare, till en maximinivå på en femtedel av prisbasbeloppet (8 880kr) för varje skadehändelse.För att gå vidare med ärendet rekommenderar jag dig att vända dig till en praktiserade jurist specialiserad på skadestånd.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag,

Halkat på golv - skadestånd?

2015-03-23 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej!Jag gjorde mej illa i mitt knä när jag spelade innebandy (17 feb) hände det.Skolan vi spelade i hade en nyrenoverad idrottshall men golvet vart riktigt halt, så jag halkade till o vred till knät och detta blev ju en skada då, inre ledbandet nästan av så jag har gått med skena nu, ska gå en vecka till med den.Så min fråga är då om jag kan kräva skadestånd för det??Mvh Andreas Olsson
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL), se https://lagen.nu/1972:207.För att du ska kunna erhålla någon ersättning för din skada krävs det att den orsakats av att någon förfarit vårdslöst, se SkL 2 kap 1 §. Eftersom du halkat på det nyrenoverade golvet skulle man möjligen kunna anse att de som är ansvariga för renoveringen (skolan, kommunen, vem det än må vara) varit oaktsamma om de inte satt ut varningsskyltar eller liknande. Det är dock inte säkert att detta skulle anses vara vårdslöst om saken togs upp i domstol. I ett hovrättsfall från 2007 krävde en inlinesåkare skadestånd från kommunen. Ett nedfallet träd hade orsakat att vägbanan blivit full av löv och kvistar vilket ledde till att inlinesåkaren halkade. Kommunen hade inte satt upp skyltar. Hovrätten ansåg dock inte att kommunen varit vårdslös och inget skadestånd utdelades.Om du ändå vill göra ett försök att få ersättning (vilket du i så fall kan få för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och sveda & värk, se 5 kap 1 §) kan du i första hand vända dig till den som är ansvarig för att golvet varit halt. Om du inte får något gehör kan man alltid skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (se här). Observera dock att då tillkommer en obligatorisk ansökningsavgift. Hoppas du fått svar på din fundering!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsskyldighet för sakskada

2015-03-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Min mor fick låna en bil av sin fästman för två år sedan och åkte på semester. Hon råkade ut för en allvarlig trafikolycka och bilen blev ordentligt förstörd. Det visade sig sen att han som ägde bilen bara hade trafikförsäkring på bilen. Nu har min mor bestämt sig för att inte vara tillsammans med denna man mer. Han har då skickat ett brev där han kräver pengar för bilen. De har bara varit förlovade och aldrig bott i hop. Är hon skyldig att betala honom någonting? Hon fick lov att låna bilen och det är inte hennes fel att han hade en sån dålig försäkring.Med vänlig hälsning E. F.
Julia Tigerström |Trafikförsäkring är något som enligt 2 § trafikskadelagen ska finnas för alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda. Ersättning från trafikförsäkring kallas trafikskadeersättning och betalas ut i de fall som anges i trafikskadelagen. Sakskador på den egna bilen hör inte till dessa fall – de omfattas med andra inte av trafikförsäkringen. En annan sak är att man, om en annan bilförare vållat sakskadan på ens bil, kan få ersättning ur den andra bilägarens trafikförsäkring. Detta gäller även om skadan orsakats av bristfällighet hos den andra bilen, se 10 § andra stycket trafikskadelagen.Jag utgår i mitt svar från att någon rätt till trafikskadeersättning inte föreligger, eftersom bilens ägare vill att din mor ska ersätta kostnaderna. Du nämner i din fråga att bilens ägare inte hade någon ytterligare försäkring utöver trafikförsäkringen. Det finns alltså ingen försäkring som kan täcka kostnaderna för skadorna på bilen. Skadestånd kan därför bli aktuellt.Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ersätta skadan. Du skriver att din mor råkade ut för en allvarlig olycka. Att hon inte skadat bilen avsiktligt framstår som självklart. För att hon ska vara skyldig att betala för skadorna på bilen krävs därför att hon varit vårdslös. För att kunna avgöra om hon varit vårdslös behöver omständigheterna kring olyckan utredas. Följde din mor trafikreglerna? Hur var väglaget? Hur gick olyckan till? etc. Det krävs också en så kallad adekvat kausalitet mellan din mors agerande och skadorna på bilen. Kausalitet betyder orsakssamband och innebär att det faktiskt finns ett samband mellan din mors agerande och skadorna på bilen. Att kausaliteten är adekvat innebär att de skador som uppstått är sådana som typiskt sett kan uppkomma på grund av agerandet i fråga – man brukar tala om att skadan ska ligga i farans riktning. Ett exempel ska få illustrera vad adekvat kausalitet betyder. Låt säga att Bertil kastar en sten på en glasruta. Glasrutan spricker. Det finns här en adekvat kausalitet mellan skada och vållande. Anledningen till att rutan gick sönder var att Bertil kastade en sten på den. Skadan som uppstått – den trasiga rutan – är en sådan skada som typiskt sett kan uppstå om man agerar som Bertil gjort. Låt säga att en granne går förbi med sin hund just som Bertil kastar stenen. Hunden blir så förskräckt över ljudet att den sliter sig lös och trampar sönder en rabatt. Det föreligger visserligen kausalitet mellan Bertils agerande och den söndertrampade rabatten, men den är inte adekvat. En söndertrampad rabatt är inte en sådan skada som typiskt sett uppstår när någon agerar som Bertil gjort.Det är domstolen som ytterst avgör huruvida den skadevållande varit vårdslös eller inte. Skadestånd för sakskada omfattar enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Även annan kostnad som uppkommit på grund av skadan omfattas. I skadeståndet ingår också inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Inkomstförlusten/intrånget måste bero på skadan för att den skadelidande ska ha rätt till ersättning. Ett exempel på när ersättning för inkomstförlust skulle kunna bli aktuellt är om bilens ägare behöver bilen för att kunna arbeta och inte kunnat få tag i någon annan bil under tiden som bilen varit trasig. Om skadeståndsskyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, finns enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen en möjlighet att jämka skadeståndet. Att skadeståndet jämkas betyder att summan som ska betalas sätts ned till ett lägre belopp. Det lägre beloppets storlek bestäms av vad som anses skäligt, den skadelidandes behov av skadeståndet och andra omständigheter. Att bilens ägare väntat i två år med att framställa krav på ersättning av din mor skulle möjligen kunna tyda på att hans behov av pengarna inte är särskilt stort, vilket skulle kunna vara till din mors fördel.