Försäkringsersättning för personskada

2014-04-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan! Jag blev misshandlad för 4 år sen och hade då inte någon försäkring. kan jag få ersättning av försäkringsbolag idag om jag har bestående men?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Tråkigt att höra att du fått bestående men, och dessvärre måste jag säga att dina chanser till ersättning inte ser så ljusa ut.En försäkring täcker endast händelser som inträffar under tiden du är försäkrad. Det går alltså inte att få försäkringsersättning för en händelse som inträffade under tiden du var oförsäkrad. För den som är oförsäkrad finns möjlighet att utfå ersättning från brottsoffermyndigheten, men enligt 14 § brottsskadelagen framgår att om allmänt åtal har väckts, skall ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, skall ansökan göras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks.Tidsfristen för brottsskadeersättning har alltså med all sannolikhet passerat i ditt fall. Mitt råd till dig är att dubbelkolla om du inte hade någon försäkring när misshandeln begicks, de flesta har en hemförsäkring och personskador på grund av misshandel omfattas som regel av en sådan. Enligt 7 kap 4 § försäkringsavtalslagen är det i så fall möjligt att väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år från att man fått reda på att anspråket kunde göras gällande. Vänlig hälsning

Skadeståndsskyldighet för stannande av hiss?

2014-04-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om man kan bli skadeståndsskyldig om en hiss stannar p.g.a. varor råkar kom åt väggen under färden? Hissen saknar innerdörrar och korg. Ingen skada på hissen har uppstått.
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om skadestånd regleras i Skadeståndslagen. En direkt förutsättning för att skadeståndslagen ska vara tillämplig är att antingen en personskada, sakskada eller förmögenhetsskada har uppstått, vilket framgår av 2:1-2 i lagen (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Begreppet personskada är precis vad det låter som, nämligen skada som har drabbat en person fysiskt eller psykiskt. Sakskada innebär en skada som har skett på antingen lös eller fast egendom, medan en förmögenhetsskada är en rent ekonomiskt skada som skett utan inblandning av våld eller att det har skett en sakskada, t.ex. att en person blir av med pengar genom bedrägeri eller förskingring. Vidare krävs det även att en skada har orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. För förmögenhetsskador krävs det dessutom att de har vållats genom brott. I den situation som du beskriver så har hissen stannat på grund av att varor råkat komma åt vägen under färden, men i övrigt verkar ingen skada på hissen ha uppstått. Då ingen form av skada har uppstått så finns det inte heller någon anledning att utge skadestånd enligt skadeståndslagen. Den händelse att hissen står stilla under en kortare period på grund av incidenten innebär knappast att varken skyldighet att utge eller rätt till skadestånd föreligger för någon part. Med vänliga hälsningar, 

Rätt till skadestånd vid hundattack?

2014-04-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan. Min dotter var ute och gick med våran hund i koppel när plötsligt grannens hund som var lös gick till attack mot våran hund. Det blev ganska små skador på min hund som jag kunde ta hand om själv utan veterinärbesök, men min hund som har varit världens finaste familjehund innan har nu blivit aggressiv och kan bli tvungen att avlivas. Så nu undrar jag om han kan vara skyldig mig ersättning? Hans hund är oförsäkrad, så det måste ju vara han personligen som inte haft sin hund kopplad som skall stå för skadorna då eller?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har vad som inom skadeståndsrätten kallas för strikt ansvar för sina hundar, vilket framgår av 19§ lag om tillsyn över hundar och katter (se https://lagen.nu/2007:1150#P19S1). Det strikta ansvaret innebär att ägaren till en hund blir skyldig att ersätta skadan som hunden orsakar, oavsett om ägaren varit vållande till skadan eller ej. Om hunden orsakar en skada så spelar det alltså ingen roll att ägaren har gjort allt i sin makt för att försöka förhindra skadan. I ert fall blev hunden, som var försedd med koppel, attackerad av grannens lösspringande hund. Det är tydligt att det är grannens hund som har orsakat skadan, vilket följaktligen innebär att grannen i egenskap av hundägare blir ersättningsskyldig för de skador som uppstått. I juridisk mening så klassificeras husdjur som lös egendom, hur okänsligt det än låter. Det innebär att skadeståndslagen blir tillämplig, eftersom att hundens skada då räknas som en sakskada. Av 2:1 skadeståndslagen (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) framgår det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en skada ska ersätta skadan. Varken uppsåt eller vårdslöshet behöver dock styrkas i detta fall, då grannen är ersättningsskyldig oavsett vilket på grund av det strikta ansvaret. I 5:7 skadeståndslagen finns det beskrivet hur skadestånd ska betalas ut för sakskador. Skadeståndet ska bland annat omfatta ersättning för sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning, vilket innebär att ni har rätt till ersättning för den kostnad som skadorna på hunden har inneburit. Själva angreppet i sig verkar lyckligtvis inte ha inneburit några allvarliga skador på hunden eftersom att du, så som du beskriver, själv kunde ta hand om skadorna utan veterinärbesök. Om angreppet inte innebär värre skador än så är antagligen den ekonomiska skadan för liten för att kunna kompenseras. Om det däremot skulle vara så olyckligt att ni blir tvungna att avliva hunden på grund av att den blivit aggressiv efter angreppet är situationen en annan. Enligt 5:7 har ni då rätt till en ersättning för sakens värde, i detta fall hundens liv. Det är givetvis omöjligt att värdesätta ett husdjur på ett sätt som motsvarar dess känslomässiga värde. Lagen har inte heller några direkta bestämmelser om hur ett sådant belopp ska beräknas. Huvudregeln för ersättning vid en totalskada sägs dock vara densamma som gäller för försäkrad egendom, det vill säga återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Hur mycket det faktiskt innebär för en hund är en fråga som jag inte kan svara på, men jag återfann en artikel från 2009 där en hundägare i en liknande situation berättigades 10 000 kr i skadestånd för sin avlivade hund. Den artikeln hittar du här: http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/skadestand-efter-jenkas-dod(1614016).gmAngående din fundering om grannens hund var försäkrad eller ej, så är det irrelevant i frågan om ert skadestånd. Grannen blir i och med angreppet skadeståndsskyldig gentemot er, och huruvida hans försäkring täcker skadan eller inte är en fråga för hans privata ekonomi som inte påverkar er rätt till betalning. Med vänliga hälsningar, 

Skadestånd vid tjänstefel.

2014-04-02 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Jag skickar med en länk som handlar om mig och min son. Skulle vara tacksam om den lästes då jag funderar på att ansöka om skadestånd. Tror ni att det finns en chans att få skadestånd med tanke på den psykiska påfrestningen det innebar när kommunen gjorde tjänstefel? Hur ska man formulera sig och hur mycket ska jag yrka på?Vore tacksam för svar!Vänligen,http://www.jonkopingsposten.se/artikel/20664/hon-brot-ihop-i-vantan-pa-hjalp#.Up1wCMRWz0s
Christopher Escalante |Hej!Jag har läst den artikel du har länkat.Lawline är en tjänst som främst är till för att sänka trösklarna till något som för många är främmande och upplevs svårt. Detta innebär dock att det finns en gräns där det inte är optimalt att vi ger råd, jag anser att ditt problem överskrider en sådan gräns. Tolka nu inte detta som att vi inte uppskattar din fråga och andra liknande frågor. Vi hjälper gärna i den mån vi kan. Jag anser dock att din fråga är så komplicerad att den rådgivning vi kan ge inte kommer vara tillfredsställande, utan att du bör vända dig med din fråga till en yrkesverksam jurist. Med förhoppning att du ska finna en lösning,Vänligen,

Illojalt agerande & brott mot lagen om skydd för företagshemligheter

2014-04-13 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag hade en anställd som varit långtidssjukskriven och jag tog mig an henne och lärde upp henne på min salong, efter först 3 månd. praktik och 6 månaders anställning med lönebidrag slutade hon. Hon kopierade då mitt kundregister som jag hade i min telefon och skickade ut till mina kunder att hon skulle sluta och börja på ett annat ställe dit hon välkomnade mina kunder. Jag fick veta det av en lojal kund som visade SMS:et hon skickade. Räknas det som att hon då stulit min företagshemlighet? Nu har jag inte alls den mängd kunder jag hade förut, bara en bråkdel. Jag betalde också en stor summa pengar för det kundregister jag fick när jag köpte salongen för ca 2 år sedan. Har jag möjlighet att stämma henne? Med vänliga hälsningar XX
Essie Malkoc |Hej,Stort tack för att du har valt att vända dig till Lawline med dina juridiska problem. Jag ska försöka att svara så utförligt som möjligt, då det är jag som ansvarar för klienternas arbetsrättsliga frågor finns det möjlighet för mig att få boka in dig på ett inledande möte på vårt kontor på Drottninggatan 95a, Stockholm. Se nedan för närmare information.*Svar på dina frågor/funderingarEn anställd ska under och efter en anställning agera lojalt mot arbetsgivaren, eftersom att lagen (19990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) är gällande oavsett om det finns en konkurrensklausul eller inte i anställningsavtalet.En anställd som har tillgång till företagets kunddatabas men som under och eller efter anställningens upphörande kopierat kunddatabasen samt använt sig av kunddatabasen genom att ta kontakt/ försökt att ta kontakt med kunder för att marknadsföra sin nya arbetsplats agerar på ett otillbörligt sätt som utgör brott mot lagen om skydd för företagshemligheter. "1 § Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende." FHLEnligt min uppfattning har tidigare AT kopierat företagets kunddataregister som du har betalat för i samband med ditt förvärv av företaget, vidare har AT gjort intrång i din ensamrätt till din mobiltelefon och därifrån genomfört kopieringen av företagets kunddataregister, därefter har AT på ett illojalt sätt gått ut med information och marknadsföring om AT:s nya arbetsplats till dina kunder. Sammantaget utgör detta agerande ett brott mot lagen om företagshemligheter. "3 § Den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet skall dömas för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada." FHLVilket föranleder grund för skadeståndsanspråk."5 § Den som gör sig skyldig till brott enligt 3 eller 4 §skall ersätta den skada som uppkommer genom brottet eller genom att företagshemligheten obehörigen utnyttjas eller röjs." FHL"7 § En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas första stycket endast om det finns synnerliga skäl." FHLLagstiftningen hittar du https://lagen.nu/1990:409Jag skulle rekommendera att du tillåter oss att upprätta ett informationsbrev till din f.d. AT, innan eventuella rättsliga åtgärder vidtas. Eftersom att ett skriftligt brev som kommer från en jurist väger tyngre och har ett annat bevisvärde vid en eventuell framtida tvist.Vänligen återkoppla till mig snarast!*MötesinformationDet inledande mötet kostar 995 SEK och varar i ca 1 h. Syftet med mötet är att vi ska få en närmare inblick i ditt ärende och komma med förslag på hur vi tillsammans kan gå vidare. Det kan bli exempelvis bli aktuellt att upprätta ett brev till er motpart, eller ett förslag på en överenskommelse mellan er parter.Om du är intresserad av att boka in ett möte och eller om du vill ha närmare information om våra prisuppgifter vänligen kontakta mig per e-post genom att skicka ett mail till essie.malkoc@lawline.se eller ring mig på tel.nr 070 - 382 99 88.Med vänlig hälsning,

Skadestånd via ansvarsförsäkring i hemförsäkringen för hundbett

2014-04-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag fyller tjugo i sommar och blev den 15 mars hundbiten i ansiktet av en nära kompis hund. jag har fått ärr i pannan och under vänstra ögat av hundens tänder, hunden bet av vänster näsvinge helt och hållet så den låg på golvet, åkte till akuten med näsbiten i plastpåse med is, de sydde fast biten men nu tre veckor senare har vävnaden dött och näsbiten har ramlat av helt, det blir plastikoperation. Finns det någon sorts skadestånd jag kan få ut utan att jag behöver bli ovän med min vän?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter har en hundägare s.k. strikt ansvar över sin hund, se 19 § https://lagen.nu/2007:1150. Att ansvaret är strikt innebär att ägaren blir skadeståndsskyldig för skador som hunden orsakar oavsett om han eller hon har orsakat skadan, dvs. oavsett uppsåt eller oaktsamhet.De flesta har en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring som omfattar hundägarens skadeståndsskyldighet mot den skadelidande, dvs. din väns skadeståndsskyldighet gentemot dig. Mitt råd är att ni undersöker om din vän har en ansvarsförsäkring som täcker skadeståndsskyldigheten och att ni i sådant fall anmäler skadan dit och låter försäkringsbolaget bedöma om din vän är skadeståndsskyldig. Lycka till!Vänligen,

Hundägare och strikt ansvar

2014-04-03 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vad gäller nu mera om en familjehund attackerar en inbrottstjuv i hemmet? Är det någon skillnad om det varnas för hunden på skyltar?
Farhad Niroumand |Hej,Som hundägare har du ett strikt ansvar för vad din hund gör. Om din hund attackerar en inbrottstjuv så kan du bli skadeståndsskyldig enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter. Men det är därmed inte uteslutet att det kan finnas skäl att jämka ett ev. skadestånd enligt skadeståndslagen p.g.a. medvållande från inbrottstjuvens sida. Att du har varningsskyltar gör ingen skillnad. Med vänlig hälsning,

Beräkning av ränta

2014-03-31 i Ränta
FRÅGA |Hej! Kan ni hjälpa mig räkna ut räntan åt mig med exakt belopp, Det gäller ett skadestånd pga misshandel och olaga hot. Beloppet är 38000 kr och ränta enligt 6§ räntelagen från och med 20140122 fram till 20140331. Har kollar på kronofogdens sida och försökt skriva in där, men jag förstår inte.. Många tack!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635 . Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om du väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/ .Du kan själv räkna ut hur stor räntan blir på Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html . Skriv i 38 000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntan hunnit ändras) i procentuell ränta, 140122 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt 140331 i t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ. Om du skulle betala idag (140331) skulle räntebeloppet utgöra 655.50 kr och den totala utbetalningen blir därmed 38655.50 kr. Vänligen,