Skadestånd, bl.a. missat skolår, sveda och värk

2015-08-18 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |min son blev misshandlad i skolan med ungdomar som är17 år gammal...det blev grov misshandel i polis anmälan..efter den här händelse min son fick pyskiska besvär och kunde inte forsätta skolan..han missat et år i sin utbildning pga händelsen..han har kontak med BUP fortfarande.det blir snart rättegång..jag vill fråga om skadeståndbelopp--hur myket min son får skadeständ?Advodat sa att enlig skadestånd sablong vi kan kräva 40 tusen kronor ..20 tusen för grov misshandel resten för pyskiska besvär 2400 kr för varje månad (händelsen har hänt 10 månader sen)är det rätt belop ?som föräldra kan jag kräva mer?1sväda verk2grov misshandel 3med kräkning ersätning kan man kräva mer än advokatens förslag?är det viktigt hur mycket vi kräver som skadestånd eller spelar det ingen roll
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din advokat har säkerligen bättre koll på situationen än vad jag har. Utifrån vad du har skrivit så verkar det som att din advokat har utgått från den skadeståndstabell som Trafikskadenämnden (TSN) har utfärdat. Det är helt korrekt vad gäller att ni kan få 2 400 kr/mån för sveda och värk om han har vårdats under dessa tio månader. Ersättningen för grov misshandel kan jag inte bedöma eftersom jag inte vet hur händelsen gick till.Jag kan tänka mig att ni även kan kräva 50 000 kronor, om det är så att din son missade ett helt skolår på grund av skadan. Du hittar stöd för det här, i TSN:s tabell i bilaga 7. Hänvisa gärna det till din advokat.Som förälder kan du även kräva skälig kompensation. Det innefattar exempelvis utgifter som du har haft i samband med sjukhusbesök eller liknande.Det är viktigt hur mycket ni kräver i skadestånd eftersom domstolen kommer att utgå från den summan. Anger ni att ni vill ha 1 000 kronor, så kan domstolen inte döma ut mer än det. Det är mycket viktigt att ni anger ett så högt skadeståndsbelopp som ni tror att ni kan få.Vänligen

Skatestånd för kränkning

2015-03-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej...Min son har blivit utsatt för misshandel i skolan vid tre tillfällen, både sparkar o slag utav 2 personer o ett direkt riktat dödshot mot han. Han känner idag stor oro att vistas utomhus själv o blir följd av en vuxen till o från skolan o vaktad i skolmiljön. Då alla barnen är under 15 så är dom inte staffmyndiga o efter utredningen är färdig från polisens sida så tar nu sociala över. Jag anser dock att min son pga detta är berättigad till skadestånd för misshandel o olaga hot. Dock då dom är under 15 så går det inte till rättegång. Vilka möjligheter har jag att se efter att han på något sätt blir kompenserad för dessa attacker o hot som har påverkat han drastiskt.
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Även om det inte kommer väckas åtal mot de två personer som ska ha utsatt din son för kränkande handlingar, kan det finnas möjlighet att väcka talan för att få ekonomisk kompensation. Detta innebär att det rör sig om en civilrättslig talan om skadestånd, helt skild från eventuella brottsåtal (och brottmål). Eftersom att de två personerna du beskriver är under 15 år, kommer det inte att väckas åtal mot dem, precis som du skrev. Att då väcka talan för ekonomisk kompensation skild från åtal görs via en skadeståndstalan. Skadestånd regleras i skadeståndslagen, SkL. (här)Kort kan sägas att det är möjligt att begära skadestånd av de två personer som utsatt din son för det du beskrivit. Eftersom att de är minderåriga kommer dock ett eventuellt skadestånd betalas av deras vårdnadshavare, till en maximinivå på en femtedel av prisbasbeloppet (8 880kr) för varje skadehändelse.För att gå vidare med ärendet rekommenderar jag dig att vända dig till en praktiserade jurist specialiserad på skadestånd.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag,

Skadestånd för skada vid bråk samt fråga om misshandel

2015-01-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag bråkade med en kille för ungefär 7 månader sedan! Han började slå mig och jag slog tillbaka som självförsvar! Jag polisanmälde händelsen och efter några veckor fick jag hem ett brev där det stod att allt blev nerlagt pga "för lite bevis".... Jag har nu ett ärr på näsan som är ungefär 1 CM bredd! Frågan är; har jag rätt att få skadestånd? Ärret syns bra och ser väldigt fult ut enligt mig.. Jag har dessutom besökt vårdcentralen efter händelsen för behandling..
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det är ju faktiskt inte alltför ovanligt att sådant här händer; det kan ju vara väldigt svårt att bevisa misshandel (vilket är det brott som blir aktuellt om skada orsakas). En skada räcker nog i sig sällan som bevis, och om inte gärningsmannen erkänner händelsen räcker det nog inte heller att offret vittnar om vad som hänt. Vad som skulle krävas är att någon tredje person hade sett vad som hände eller att det på något annat sätt fanns fler bevis än ditt ord och sår. Om det är så att du känner till någon som kan vittna, bör du höra av dig till polisen igen. En förundersökning kan nämligen tas upp igen om det dyker upp nya bevis!När brott skall bevisas krävs det att det "ställs utom rimligt tvivel" att gärningsmannen har begått handlingen. Om brott har begåtts är gärningsmannen även skadeståndsskyldig. Det krävs dock egentligen inte att någon brottmålsrättegång äger rum, utan man kan kräva skadestånd ändå! Då gäller också ett lägre beviskrav än när det handlar om brott. Utan att gå in på teknikaliteterna, kan sägas att ett ärr samt vårdkostnader kan anses vara skador. Vidare krävs att skadan är orsakad uppsåtligen eller genom oaktsamhet (2 kap. 1 § Skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207#K2). Har någon slagit en är det naturligtvis åtminstone ett oaktsamt beteende. Om det är så att du "aktivt" har bråkat med honom, kan det dock bli så att du får ett lägre skadestånd eftersom du var medvållande (Vilket betyder att en del av skulden placeras på dig själv). Det skulle i ett sådant fall hur som helst kunna räcka som bevis att du kan visa på skadan och vittnar om vad som hände, trots att den andre nekar. Det måste dock förmodligen åtminstone vara så att ingen annan förklaring är mer rimlig. Den andre kan ju till exempel hävda att du ramlade men skyller på honom eller liknande, och då måste det visas att din version är mer sannolik.Vidare kan tilläggas att det självklart är dyrt att gå till rättegång med sådana här saker, men om du anser att skadan var allvarlig eller har en bra hemförsäkring som täcker rättegång kan det vara värt att gå vidare. I första hand är det dock mest praktiskt för dig om förundersökningen kommer igång igen, så om du har mer information som inte polisen vet om skall du höra av dig till dem. Om brottet skulle gå till rättegång kommer nämligen åklagaren att driva din skadeståndstalan åt dig, så att du inte behöver lägga ut några pengar.Om du undrar något mer om det här är det bara att höra av dig igen!Hälsningar,

Skadeståndsanspråk vid misshandel

2015-01-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Min dotter blev misshandlad och nu ringer polisen och frågar vad hon vill ha i skadestånds ersättning. Polisen har bilder från den dagen hon blev misshandlad. Vad är rimligt att säga för summa? Hon har fortfarande blåmärke i ansiktet och ett sår i huvudet. Misshandeln skedde i april 2014. Med vänlig hälsning, Eva-Lena
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Rätten till skadestånd vid personskada regleras av Skadeståndslagen 2 kap. 1§ och innebär helt enkelt att den som skadar en annan person ska ersätta denna. Skadeståndets storlek baseras på skadans omfattning och ska täcka bl.a. sjukvårdskostnader mm (se 5 kap 1§). Vad som är rimligt att yrka som skadestånd är svårt för mig att uttala mig om, men av din fråga förstår jag att misshandeln varit av grövre slag med tanke på de skador som fortfarande finns på din dotter. Enligt Brottsoffermyndigheten kan nivån för yrkandet ligga mellan 10 och 15 000 kr för en misshandel som du beskriver (http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestand/vad-ska-jag-begara-i-skadestand). Jag råder dig att ta kontakt med Brottsoffermyndigheten som bättre kan hjälpa dig med ett lämpligt yrkande, kontaktuppgifter hittar du på http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/servicetelefon Vänligen

Skadestånd till barn på grund av kränkning

2015-06-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,Har en fråga om en förälder blir skyldig att betala skadestånd till sitt eget barn för kränkning, hur går då detta till? den föräldern har delad vårdnad om barnet, Hur går betalningen till juridiskt?Hälsningar Leni
Edith Grundin |Hej och tack för din fråga!I skadeståndslagen 2:3 framgår att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. I 5:6 regleras närmare hur skadeståndet ska bestämmas. Paragrafen tar upp fem punkter som särskilt ska beaktas, nämligen om handlingen1. haft förnedrande eller skändliga inslag, 2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, 3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, 4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller 5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Om en anmälan har gjorts där man har yrkat skadestånd och det kommer fram att ett brott har begåtts är det troligt att vårdnadshavaren kommer att bli skadeståndsskyldig gentemot barnet. Man undkommer alltså inte skadeståndsskyldighet till följd av brott för att det är ens eget barn brottet begåtts mot. Har en förälder kränkt sitt barn kan det också falla under brottet barnmisshandel. Barnmisshandel kan vara både fysisk och psykisk. I Föräldrabalken 6:1 föreskrivs att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det finns ingen särskild paragraf för barnmisshandel, utan det faller under misshandelsparagrafen i Brottsbalken 3:5. En förälder kan alltså bli skadeståndsskyldig gentemot sitt eget barn. På Brottsoffermyndighetens hemsida finns information om hur man som brottsoffer kan få hjälp att driva in skadeståndet. Där hittar du även exempel på hur mycket skadestånd man kan yrka vid olika typer av brott. Du hittar informationen under länkarna: http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/regressverksamhet/om-du-har-domts-att-betala-skadestandhttp://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestand/vad-ska-jag-begara-i-skadestandTveka inte att höra av dig igen om du har vidare frågor. Du är också välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Vänligen,

Principalansvar - utom-/kontraktuellt skadestånd

2015-02-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |När jag var i Amsterdam med jobbet så körde jag mycket inom jobbet.Företaget har nu fått en räkning på 70.000kr i fortkörningsböter och det blir jag skyldig till företaget. Eftersom det är väldigt mycket pengar för mig så undrar jag om jag kan göra någonting åt det?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Din fråga är tyvärr svår att besvara med den information du har lämnat. Jag vill dock återge ett antal exempel och scenario som jag anser relevanta.I den mån ditt ansvar för fortkörningsböter regleras inom ditt anställningskontrakt eller på annat sätt är kontraktsbaserat är skadeståndslagen inte tillämplig och kontraktet och följande ansvarsskrivning däri gäller i den mån det inte anses oskäligt enligt 36 § avtalslagen.I den mån det rör sig om ett utomkontraktuellt förhållande, således att ni inte har reglerat ansvaret mellan er aktualiseras skadeståndslagen. I 3 kap. 1 § skadeståndslagen så framgår att arbetsgivaren har ett principalansvar för skador som arbetstagaren vållar då han befinner sig i tjänsten. Frågan här blir således vad som är att hänföra till tjänsten, i den mån du exempelvis kör lastbil som yrke torde det vara klarlagt att detta är att anse som inom tjänsten, men exempelvis körning mellan affärsmöten kan bli svårare att så klart svara på. Det beror således mycket på hur dina arbetsuppgifter ser ut. Ett vanligt exempel på skador som sker utanför tjänsten är då en trädgårdsmästare hjälper en kund med datorproblem och då vållar sakskada.I den mån det inte är att hänföra till tjänsten så har du vållat din arbetsgivare sakskada genom brott enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen och då principalansvar inte föreligger så är du skyldig att utge ersättning för detta. Vänligen,

Ersättning till följd av nära anhörigs död

2015-01-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan, min mormor gick precis bort och mannen som gjorde detta kommer nu bli åtalad för grov vållande av annans död, grov rattfylleri samt smitning. Har jag någon rätt till skadestånd då och behöver jag något slags läkarintyg på att jag sörjer?
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med ditt juridiska spörsmål!Om personskada lett till döden ska ersättningen betalas för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. Detta följer av 5 kap 2 § tredje punkten skadeståndslagen (SkL). Denna bestämmelse innebär således att rätten till skadestånd omfattar psykiska besvär som drabbat särskilt närstående till den person som dödats. Bevisbördan ligger på den skadelidande, d.v.s. att det är du som måste bevisa skadan. Utgångspunkten är att ersättning bara utgår i den mån skadan är medicinskt påvisbar. Dock uttalar förarbeten att man normalt kan utgå från att den närstående lidit psykiskt när en närstående dödats, vilket torde innebära att något läkarintyg inte kan ses som ett krav.Lagen tar sikte på personer som står särskilt nära avlidne. Vad som menas med särskilt nära är främst make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Enligt förarbetena till bestämmelsen avses i första hand medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap. Om du och din mormor inte bodde tillsammans kan det enligt min mening vara svårt att få skadestånd då du enligt lagens definition kanske inte omfattas av begreppet "särskilt nära" och därmed inte är berättigad till skadestånd.Vänligen,

Kränkningsersättning för olaga hot med mera

2014-12-29 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, nu är det så här att jag och min familj blev utsatta för hemfridsbrott och olaga hot av min sambos ex och hans mamma. Och de jag undrar är vad som är en rimlig summa att kunna begära/få i skadestånd/ersättning för sådana brott?
Andrea Kaalhus |Hej!Tack för din fråga!Frågan om skadestånd behandlas i Skadeståndslagen som du hittar https://lagen.nu/1972:207. Hemfridsbrott och olaga hot innebär brott mot någons frihet och frid. Om någon genom ett sådant brott har blivit allvarligt kränkt, ska den som begått brottet ersätta den skada som kränkningen innebär, SkL 2:3. Vad som är en rimlig summa för er att begära är svårt att svara på utan att veta alla omständigheter kring er fall. Brottsoffermyndigheten anger dock att man vid olaga hot normalt kan yrka på mellan 5 000-15 000 kronor. Du kan läsa mer på deras hemsida här. Om det pågår en rättegång rörande brottet kan ni även få hjälp av åklagaren med skadeståndsyrkandet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!