Preskription av skadestånd

2014-07-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Blev dömd att betala skadestånd till en kille solidariskt tillsammans med två andra för ca 9 år sedan. Jag har inte hört något om skadeståndet under alla dessa år. Preskriberas ett skadestånd i brottmål?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För regler gällande preskription av skadestånd tittar vi i preskriptionslagen (https://lagen.nu/1981:130). Eftersom den skadelidande har rätt till skadestånd från er tre har han en fordran på er och därför är lagen tillämplig. Det är helt rätt att ett skadestånd i brottmål kan preskriberas. Det är främst 2 § som är aktuell här (förutsatt att domen meddelades relativt kort efter brottet), enligt paragrafen är preskriptionstiden 10 år. Om brottet exempelvis begicks 20 maj 2005 kommer skadeståndsanspråket att preskriberas 21 maj 2015. Tiden räknas från den skadegörande handlingen, alltså datumet för brottet, och inte från den dagen domen utfärdades (detta är enligt förarbeten till preskriptionslagen). Skulle det vara så att brottet begicks mer än 9 år innan själva domen meddelades blir 3 § preskriptionslagen aktuell, och i så fall preskriberas skadeståndsfordran 1 år efter datumet för meddelandet av domen.Vänligen,

Anhörigersättning vid personskada som lett till döden

2014-05-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |I ett uppmärksammat mål som pågår nu så har anhöriga till en avliden person krävt skadestånd. Dessa anhöriga är offrets barn, sambo, syskon och föräldrar. Skadeståndslagen (5:2 st 2) säger att endast personer som är berättigade till underhåll eller på annat sätt är berroende av den avlidnes försörjning ska få skadestånd. Dessa är ju barnen och sambon. Varför kan då de andra söka skadestånd?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga!Enligt 5:2 skadeståndslagen ska det när personskada lett till döden betalas ersättning för:1. Begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet,2. förlust av underhåll,3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.Vad du skriver står i 5:2 2 st och gäller bara för p. 2 (förlust av underhåll). Detta kan bara ges till de efterlevande som enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var beroende av honom/henne för sin försörjning.Ifall man inte uppnår vad som står i 5:2 2 st kan man alltså inte få skadestånd för förlust av underhåll, men man kan ändå få för begravningskostnad (p. 1) och personskada (p. 3). Exempel på personskada kan vara att en som stod den avlidne särskilt nära drabbats av psykisk chock pga dödsfallet. En som stod den avlidne särskilt nära kan t ex vara: make, sambo, barn, föräldrar och syskon.Med vänliga hälsningar,

Ersätta stulna kontanter

2013-12-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Något jag aldrig fattar när man läser domar. Om man gör inbrott och stjäl kontanter. Blir tagen och erkänner brott. Domen blir villkorligt o samhällstjänst. Frågan: blir man inte tvungen att betala tillbaka det man tog?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Personen som ägde kontanterna från början kan begära skadestånd i rätten. Han eller hon kan då kräva att tjuven betalar tillbaka. Om offret inte begär skadestånd så kan rätten dock inte självmant bestämma att tjuven skall betala tillbaka. Det ligger alltså på brottsoffret att kräva tillbaka pengarna. Vänligen,

Kränkningsersättning vid tillgreppsbrott

2013-10-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur jag som brottsoffer får upprättelse när min cykel har stulits? Har jag rätt till kränkningsersättning, eftersom jag känner att brottet är kränkande mot mig som person och integritet? Tack för svar!
Tobias Lindblom |Hej och tack för din fråga.Du är inte berättigad kränkningsersättning vid egendomsbrott. Du har däremot givetvis rätt till ersättning för cykeln som sådan. Vänligen,

Skyldig att betala skadestånd

2014-06-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |vår son som är 17 år har erkänt ett antal brott som skadegörelse och allmänfarlig vårdslöshet, det var 3 till personer inblandade, 2 st under 15 år, 1 var över 18 år. Är inte alla skyldiga att dela på skadeståndet?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!De personer som var under 15 år vid tillfället för händelserna är inte att se som straffmyndiga och kan således inte dömas till någon påföljd för brottet/brotten, se 1 kap. 6 § brottsbalken.Nu vet jag inte hur långt man har kommit i det här ärendet. Normalt sätt inleds en förundersökning, som antingen leds av åklagaren eller polismyndigheten, och som kan resultera i att åklagaren åtalar en eller flera personer för olika begångna brott. Alternativt kan utfallet bli att ärendet läggs ned. Väcker åklagaren åtal är nästa steg att det hålls en huvudförhandling i tingsrätten. Finner rätten då att någon/några ska stå till svars för de begångna brotten, så kan det bli aktuellt att rätten utdömer något form av skadestånd. Avslutningsvis vill jag bara säga att din sons erkännande inte är bindande för rätten, utan vid huvudförhandlingen får detta erkännande enbart en bevisverkan. Rätten måste alltså pröva fallet i sin helhet vid huvudförhandlingen och utifrån det som där kommer fram avlägga dom.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning, 

Försäkringsersättning för personskada

2014-04-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan! Jag blev misshandlad för 4 år sen och hade då inte någon försäkring. kan jag få ersättning av försäkringsbolag idag om jag har bestående men?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Tråkigt att höra att du fått bestående men, och dessvärre måste jag säga att dina chanser till ersättning inte ser så ljusa ut.En försäkring täcker endast händelser som inträffar under tiden du är försäkrad. Det går alltså inte att få försäkringsersättning för en händelse som inträffade under tiden du var oförsäkrad. För den som är oförsäkrad finns möjlighet att utfå ersättning från brottsoffermyndigheten, men enligt 14 § brottsskadelagen framgår att om allmänt åtal har väckts, skall ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, skall ansökan göras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks.Tidsfristen för brottsskadeersättning har alltså med all sannolikhet passerat i ditt fall. Mitt råd till dig är att dubbelkolla om du inte hade någon försäkring när misshandeln begicks, de flesta har en hemförsäkring och personskador på grund av misshandel omfattas som regel av en sådan. Enligt 7 kap 4 § försäkringsavtalslagen är det i så fall möjligt att väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år från att man fått reda på att anspråket kunde göras gällande. Vänlig hälsning

Skadestånd vid ren förmögenhetsskada

2013-10-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Blev utsatt för bedgrägeri (lägenhetsuthyrning) ett par månader sedan och nu har polisen begärt in papper och ersättningsansökan och jag undrar lite vad man kan få i ersättning förutom det exakta belopp som jag betalade (och de extra kostnader som uppstod i kring)? Alltså kan man ansöka ersättning för sveda och värk? Undrar då jag är sjukskriven pga av stressproblematik, ångestrelaterade problem odyl och denna upplevelse triggade mig självfallet och jag var ett vrak efter detta. Tar man till hänsyn individuella problem eller är det antingen eller? Tacksam för svar.
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Det korta svaret är nej. Du kan inte få ersättning för sveda och värk. Du har lidit en ren förmögenhetsskada och du får då bara ersättning för ekonomisk förlust enligt skadeståndslagen 2 kap. 2§. Ersättning för sveda och värk utgår bara vid personskada, och man tar då hänsyn till individuella problem. Det ska tilläggas att du inte heller kan få skadestånd för kränkning. Vänligen,

Ersättningsposter vid enskilt anspråk med anledning av brott

2013-07-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Vår granne startade en eld på sin balkong som spred sig till taket på hyreshuset vi bodde i. Två av våra katter dog och en intensivvårdades på djursjukhus i flera dygn o överlevde. Grannen står nu åtalad för allmänfarlig vårdslöshet. Ingen kan riktigt svara på hur jag kan rikta mina ersättningskrav mot personen som åsamkat oss detta. Mitt försäkringsbolag gör det inte. Vi är genom katterna upptagna i anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet. Stämmer det att jag kan rikta skadeståndskrav mot den åtalade i den förestående rättegången? Vad är rimligt att ta med i skadeståndskravet förutom veterinärkostnader? Kan jag ta med transportkostnader (taxi, hyrbilskostnader), min självrisk, o förlorad arbetsinkomst o hur är det med psykiskt lidande? Otroligt tacksam för svar i denna jobbiga och mycket förvirrade tid!
Hugo Westerlund |Hej!Tack för din fråga.Det är korrekt uppfattat att du kan rikta krav mot den åtalade i den kommande rättegången. Eftersom du har lidit skada på grund av den tilltalades brottsliga gärning har du en rätt till skadestånd. I regel handläggs brottmålet och det enskilda anspråket tillsammans.Frågan är dock vad som kan ersättas. Skada på djur klassas som sakskada. Enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen omfattar ersättning för sakskada reparationskostnader, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.Veterinärkostnader kan klassas som reparationskostnader. Transportkostnaderna kan hänföras under annan kostnad till följd av skadan. Vidare kan den förlorade arbetsinkomsten ersättas som inkomstförlust. Däremot ersätts inte psykiskt lidande som är en följd av sakskada.Vänligen,