Skadeståndsskyldighet för barn och vuxna vid fotbollsmatch i trädgården

2017-09-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Det är fest hemma hos. Tio vuxna och fjorton barn. Jag som tycker att barnen bara sitter och inte gör något drar igång en fotbollsmatch på gräsmattan i trädgården. Sju barn i åldern fem till tolv år deltar. Tessa 11 år sparkar bollen ut över häcken, bollen träffar Oskar som just passerar förbi färdandes på sitt handikappanpassade fordon. Oskar ramlar omkull och bryter lårbenet. Vem kan bli skadeståndsskyldig?
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Den här typen av fråga är en typisk fråga som domstolar brukar behöva besvara i skadeståndsmål. Domstolen måste ta ställning till vem, i ett visst händelseförlopp, som har orsakat en viss skada och om den därmed ska bli skadeståndsskyldig. Eftersom det är många faktorer som påverkar bedömningen är det svårt att på rak arm peka ut någon som är uppenbart skyldig att ersätta skadan.Därför tänker jag besvara frågan med angivande av vilka personer i det beskrivna fallet som är tänkbart skadeståndsskyldiga och vilka omständigheter man gör i en juridisk bedömning av skadeståndsfrågor. Om du bara vill veta vilka som är tänkbart skadeståndsskyldiga, läs sammanfattningen längst ner i svaret. SkadeståndslagenEnligt 2:1 SkL gäller att "[d]en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan."Då måste vi avgöra om någon och i så fall vem som:Uppsåtligen eller av vårdslöshetHar vållatPersonskadan eller sakskadan I det här fallet är det en personskada det rör sig om (Oskars brutna lårben). Så långt är klart.Då återstår att avgöra vem som har vållat skadan och om denna person har vållat skadan genom sin vårdslöshet eller avsiktligt (uppsåtligen). Tänk på att det är möjligt att flera personer är skadeståndsskyldiga för samma skada. Vållande och adekvat orsakssambandVi börjar med att fastställa "vållandet". Vållande innebär att det finns ett orsakssamband mellan skadan och den som har orsakat skadan samt att detta orsakssamband är adekvat eller rimligt. Här kommer ett exempel för att förstå vad jag menar med adekvat eller rimligt orsakssamband.Man kan säga att det finns ett orsakssamband mellan dina föräldrar och Oskars brutna lårben på så sätt att dina föräldrar skapade dig, så att du kunde närvara på denna fest och dra igång fotbollsmatchen som ledde till att bollen slog omkull Oskar så att han bröt lårbenet. Det är dock uppenbart att orsakssambandet inte är adekvat eller rimligt sett till skadeståndsskyldigheten eftersom man inte rimligtvis kan säga att dina föräldrar har vållat skadan - det är alldeles för långsökt.Det blir dock svårare att bedömma när vi kommer "närmare" skadan i händelseförloppet. Det är mer tveksamt om det är rimligt att säga att orsakssambandet mellan att du drog igång fotbollsmatchen som ledde till händelserna däremellan och till slut till att Oskar bröt lårbenet är adekvat. Man kan förstås argumentera för båda sidorna, d.v.s. att du vållade skadan och att du inte vållade skadan. Uppsåt och vårdslöshet Här kommer också frågan om uppsåt och vårdslöshet in. Om man konstaterar att du har en oskriven plikt (borde) att se till att barnen inte sparkar ut bollen utanför tomten, d.v.s. att du är vårdslös genom att inte ha förhindrat det, så kan man möjligtvis även säga att det är en rimlig följd (adekvat orsakssamband) av ditt handlade att Oskar bröt lårbenet. Å andra sidan kan man argumentera för att det inte kan krävas av dig att du skulle kunna förutse en sådan händelse där ett barn sparkar på en boll, som träffar någon utanför tomten som passerar på sitt handikappanpassade fordon och faller omkull och bryter lårbenet. Med andra ord kan man argumentera för att du inte har varit vårdslös eftersom det inte är en rimlig följd (adekvat orsakssamband) som du borde ha tänkt på. Barn och skadeståndsskyldighetEn annan tänkbar person som skulle kunna bli skadeståndsskyldig är Tessa. Barn kan nämligen bli skadeståndsskyldiga men ersätter skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till deras ålder och utveckling och andra omständigheter (2:4 SkL). Samma bedömning som görs ovan gäller även för barn, men då påverkar såklart åldern bedömningen av hennes vårdslöshet eller uppsåt. Samma krav på aktsamhet (vad man borde göra) som ställs på en vuxen kan inte ställas på ett barn. De andra vuxnas ansvarAtt de andra vuxna som var på festen ska anses ha vållat skadan har jag svårt att se, men även här kan man föra argument för det. Man kanske kan argumentera för att ägaren till huset där festen ägde rum har varit oaktsam genom att tillåta fotbollsmatchen pågå och därigenom vållat skadan, men även här känns det lite långsökt. Olyckshändelser - ingen ansvararDet kan också vara så att man kommer fram till att ingen har vållat skadan eller att den som vållade den varken var vårdslös eller gjorde det avsiktligen. I sådana fall finns det ingen som är skadeståndsskyldig.SammanfattningUtan att ha tillgång till information om flera omständigheter i situationen är det svårt att med större säkerhet besvara frågan om vem som kan bli skadeståndsskyldig. De som skulle kunna vara tänkbart skadeståndsskyldiga är du och Tessa eftersom du är den vuxna som ansvarade för fotbollsmatchen och Tessa var den som sparkade bollen. Det skulle också kunna vara så att ingen av er bör anses vara skadestånsskyldiga eftersom det var en oförutsebar slump att Oskar passerade vid just det tillfälle ni spelade fotboll och råkade sparka ut bollen. Hoppas du upplever att jag har besvarat din fråga! Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!Med vänliga hälsningar

Skada för fall på blöt matta i restaurang?

2017-08-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej,Min fråga är om man har halkat ner i snabbmatsresturang och det var mattan som var trasigt och blöt.Min Axel har gått av och det tar ca 2 månader, Samt min ögonbryn har skadatHur mycket kan man få för sved och värk max belopp?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad säger lagen?Eftersom ingen speciallag är tillämplig så utgår eventuellt skadestånd i ditt fall från den allmänna skadeståndslagen. Varje person eller företag som vållar en annan skada är ansvarig för denna (2 kap. 1 §). Företaget svarar även för skador som dess personal orsakar, såvida de inte avvikit från sin arbetsuppgift på ett abnormalt vis (3 kap. 1 §). För att restaurangen ska bedömas som skadeståndsskyldig i fallet så krävs det att den:1. Orsakat en skada2. genom handling eller passivitet3. som är vårdslös4. och har ett orsakssamband med skadan. Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen.Ersättning för personskada omfattar sjukhuskostnader, inkomstförlust pga skadan och även sveda och värk (5 kap. 1 §). Beloppen är inte lagstadgade, utan bedöms efter varje enskilt fall. För referens om vad du kan kräva, se Trafikskadenämndens tabeller.Ditt fallDet krävs alltså att du kan visa att restaurangen har varit vårdslös genom att inte underhålla sin matta bättre. Det finns säkert vissa standardkrav i branschen som måste vara uppfyllda, t.ex. att man inte ska ha hala ytor. Om dessutom inte skyltat om att det var halt, så har du ännu bättre chanser. Det går även med hjälp av en fri bedömning att konstatera vårdslöshet. Det kan enkelt hävdas att det ligger i farans riktning att någon skadar sig genom att halka när man har en blöt och trasig matta vid ingången till en befolkad restaurang.Vad kan du göraDu kan skriva ett mail till restaurangen och hävda att de varit vårdslösa genom att ha en blöt matta som folk kan halka på och att du gjort detta och därför kräver ersättning för dina kostnader. Se tabellen jag länkade till och kom fram till ett sammanlagt belopp som du vill kräva. Om de inte går med på det och du fortfarande anser att du har rätt till ersättning kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om du bestämmer dig för att göra detta kan det vara en god idé med vidare rådgivning av våra jurister här på Lawline. Klicka här för mer info.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen i framtiden!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsberäkning vid sakskada

2017-08-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |På grund av en takrenovering som min hyresförvaltare utfört så har min soffa från England (arvegods Viktoriansk Chesterfield 1880-talet) blivit förstörd i tyget av regnvatten som läckt in från taket.Mitt försäkringsbolag anser att det är hyresförvaltaren som ska stå för kostnaden.Jag vill alltså få den omklädd och den billigaste offerten jag fått i stan exkl tyg är 14000 kr men hyresförvaltaren anser att soffan inte är värd detta. Hur går jag tillväga? Anskaffningsvärde,frakt etc borde väl oxå tas i beaktning? Hur kommer man fram till en rättvis summa?Mvh
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.FörsäkringsersättningVid en normal vattenskada tycker jag att det låter märkligt att du inte skulle vara berättigad ersättning ur din hemförsäkring för den skadade soffan. Det finns dock möjlighet att försäkringsbolaget inte ersätter skador som orsakats genom grov vårdslöshet eller liknande. Läs igenom dina försäkringsvillkor för att dubbelkolla om du har rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. Du har rätt att utan kostnad få information om dina försäkringsvillkor på begäran (2 kap. 5 § FAL).Möjlighet till ersättning från hyresförvaltarenFör det fall skadan inte omfattas av din hemförsäkring gör du rätt i att kräva ersättning av din hyresförvaltare som orsakat skadan. Du beskriver att vattenläckan orsakats av din hyresförvaltare som genomfört en takrenovering. Detta bedömer jag vara ett tydligt exempel på att hyresförvaltaren orsakat dig sakskada genom vårdslöshet vid renoveringen, varför hen är ersättningsskyldig enligt 2 kap 1 § SkL, om inte hen redan är ersättningsskyldig enligt ert hyresavtal. Här krävs att du kan bevisa att skadan faktiskt orsakats genom hyresförvaltarens vårdslöshet och inte uppkommit på något annat sätt (jag uppfattar dock din fråga som att ni redan är överens om detta). Hur beräknas ersättningens storlek?Ersättningen ska omfatta faktisk ekonomisk skada. Exempelvis affektionsvärde (det extra värde soffan kan ha för dig på grund av att det är arvegods osv) ersätts inte. Rent konkret har du rätt till ersättning motsvarande soffans marknadsvärde, alternativt reparationskostnaden och värdeminskningen (5 kap. 7 § SkL). För att det ska anses rimligt att reparera soffan krävs som huvudregel att reparationskostnaden håller sig inom rimliga gränser i förhållande till marknadsvärdet. Är soffan att betrakta som unik kan det vara motiverat att höja taket för reparationskostnaden något.Det är alltså inte anskaffningsvärdet, din fraktkostnad eller din hyresförvaltares uppfattning om soffans värde som avgör hur stor ersättningen ska vara. Bedömningen görs istället utifrån vad som kan anses rimligt i förhållande till marknadsvärdet (det soffan hade varit värd på marknaden i reparerat skick).Hoppas det var svar på din fråga! Om inte eller om du har fler frågor är du välkommen att återkomma. Jag vill också tipsa om vår expresstjänst där du är garanterad ett snabbt och kompetent svar på viktiga juridiska frågor.Vänliga hälsningar,

Träd skymmer utsikt - möjlighet till åtgärder?

2017-08-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag köpte en fastighet med utsikt över en sjö. Grannen nedanför planterade längs hela gränsen mot min tomt granar o andra högväxande träd och dessa har ju nu vuxit till sig o skymmer hela utsikten för mig. Tror hon gjorde detta pga att vi var oense om en del saker.Kan jag göra något?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Träd som skymmer utsikten kan tyvärr inte kommas åt juridiskt såvida inte din kommuns föreskrifter säger något annat, så jag rekommenderar att du hör av dig till dem. Det krävs nämligen inget bygglov eller liknande för träd och planterandet av dem orsakar ingen skada i skadeståndsrättslig bemärkelse.Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar då fönster föll ned på cykel?

2017-09-01 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min dotter hade sin cykel parkerad utanför sin lägenhet, på morgonen ramlade ett fönster ner från våningen ovanför, rakt på hennes cykel. Pakethållaren blev förstörd och måste bytas. Inga stora summor men vems är egentligen ansvaret? Fastighetsägaren? Hyresgästen våningen ovanför? Kan man kräva ersättning? Fastighetsförvaltaren hävdar att detta är en olyckshändelse och borde täckas av min dotters hemförsäkring. Nu har hon ingen försäkring och dessutom hade självrisken varit betydligt dyrare än reparationen. Kan man göra något åt saken?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad krävs enligt lagen för att bli skadeståndsskyldig?Den som har vållat skadan är ansvarig (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta omfattar både fysiska personer och s.k. juridiska personer, t.ex. företag. För att en person ska bli skyldig att ersätta skadan krävs det att den:1. Orsakat en skada2. genom handling eller passivitet3. som är vårdslös4. och har ett orsakssamband med skadan. Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen.Skadeståndet omfattar värdet på det föremål som skadats (5 kap. 7 §).Tolkning av ditt fallDu säger att ett fönster föll ned på cykeln. En skada har därmed uppkommit på cykeln (punkt 1) Jag är inte säker på vad du menar med detta eller hur det kunde ske och kan därför inte ge någon detaljerad beskrivning av hur skadeståndsansvar i ditt fall kan uppkomma. Om du applicerar mallen här ovanför på den du tror är ansvarig så kan du själv göra en bedömning. Om det t.ex. var ett fönster som inte var färdigmonterat och det utfördes en renovering eller liknande, så kan byggföretaget vara skadeståndsskyldiga pga att de inte säkrat fönstret korrekt. Detta utgör alltså en passivitet (punkt 2).Om lägenheten är en hyresrätt kanske hyresvärden kan vara skadeståndsskyldig genom att inte ordna med underhåll av fönstren. Det kan styrkas genom att ta reda på hur länge sedan de sågs till och hur länge man bör vänta innan man ser till fönster enligt byggbranschens normer.Om lägenheten är en bostadsrätt så kan samma resonemang appliceras på bostadsrättsföreningen eller möjligtvis ägaren till lägenheten om denne bär ansvaret för underhåll av lägenheten.Oavsett vem ansvaret gäller så krävs någon form av vårdslöshet, möjligtvis i form av försumlighet med underhållet (punkt 3). Orsakssambandet (punkt 4 ovan) lär inte vara några problem. Om man orsakar att ett fönster faller ligger det i farans riktning att det faller på något föremål och skadar detta.Vad ni kan göraDin dotter är skadelidande och därför är det hon som kan rikta en eventuell skadeståndstalan mot den hon anser vållat skadan. När ni kommit fram till vem ni anser att detta är kan din dotter skriva ett mail till denne där hon kräver skadestånd för cykeln. Om personen inte vill ge något skadestånd finns möjlighet att ta ärendet till tingsrätten genom en stämningsansökan. Vill ni ha vidare rådgivning angående detta kan ni kontakta oss på info@lawline.se. Det kan vara värt att tänka på att det alltid går att förlikas med sin motpart genom att t.ex. stå för halva kostnaden var.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av er till Lawline igen om du eller din dotter har någon juridisk fråga!Vänliga hälsningar,

Företag skyldigt att ersätta skylt som gick sönder vid montering?

2017-08-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag driver ett företag och anlitade ett annat för att montera en fasadsskylt. Under monteringen gick skylten sönder och företaget menar att skylten var för gammal och att det är sådant som händer och tog inget ansvar för det. De menar även att de "varnade" oss innan...något som alltså ej skedde. Dock kunde de erbjuda en kompensation som var att vi fick köpa en ny skylt av de till rabatterat pris. Dock är detta pris ej konkurrenskraftigt eftersom vi har fått en offert från ett annat företag som erbjuder samma precis. Min fråga handlar om vad som anses vara skälig kompensation? Kan de friskriva sig ett ansvar bara genom att erbjuda en kompensation som ej känns rimlig för mig?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad säger lagen?Eftersom ingen speciallag är tillämplig så utgår eventuellt skadestånd i ditt fall från den allmänna skadeståndslagen. Varje person eller företag som vållar en annan skada är ansvarig för denna (2 kap. 1 §). Företaget svarar även för skador som dess personal orsakar, såvida de inte avvikit från sin arbetsuppgift på ett abnormalt vis (3 kap. 1 §). För att företaget ska bedömas som skadeståndsskyldigt i fallet så krävs det att det:1. Orsakat en skada2. genom handling eller passivitet3. som är vårdslös4. och har ett orsakssamband med skadan.Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen.Om skadestånd döms ut för sakskada, ska beloppet motsvara sakens värde (5 kap. 7 § första punkten). Om saken är gammal kan det göras avdrag för sakens värdeminskning men i praxis hos försäkringsbolagen ges ofta ersättning för ett rent marknadsvärde, dvs. vad det kostar att köpa likvärdig begagnad egendom i den allmänna handeln.Ditt fallDet finns två avgörande frågor vad jag kan se. Den första (1) och viktigaste är huruvida företaget orsakat skadan genom att vara vårdslöst och därmed blir skadeståndsskyldigt. Den andra (2) är vilken ersättning som är skälig om det är skadeståndsskyldigt.1. Jag vet inte vilka omständigheter som orsakade att skylten gick sönder. Om personalen t.ex. borrade på ett felaktigt sätt eller inte anpassade sig efter materialet och åldern på skylten i sin hantering av den, så kan detta vara omständigheter som talar för att företaget är skadeståndsskyldigt.Om företaget visste på förhand att skylten var gammal och skulle kunna gå sönder, vilket de hävdar i efterhand, så borde de ha avrått från att utföra tjänsten (6 § konsumenttjänstlagen, tillämpad analogt).Möjliga åtgärderDu kan skriva ett mail till företaget där du förklarar enligt ovanstående resonemang varför du anser att du är berättigad till en helt ny skylt. Om de inte vill ersätta dig annat än genom att erbjuda ett knappt rabatterat pris, så kan du anmäla dem i tingsrätten genom en stämningsansökan. Om du behöver hjälp med detta, rekommenderar jag att du söker dig till våran juristbyrå genom att klicka här. För ett fast pris varje månad erbjuder vi även obegränsad premiumrådgiving med möjlighet till telefonsamtal, där de kan hjälpa dig med detta och även framtida ärenden.Ett alternativ som oftast är mer fördelaktigt för båda parter är att förlikas. Det kan vara en bra idé att försöka hitta en mellanväg där ni båda känner er nöjda, för att undvika en dyr process i domstol där ni båda riskerar att förlora.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet efter att barn vält motorcykel i butik?

2017-08-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, jag var tillsammans med min son på besök i en moped- och MC-butik, för att ev köpa en EU-moped. Vi tittade runt på ett flertal mopeder och ställde olika frågor till en av de anställda i butiken. När vi frågade om ljudnivån när motorn är igång, startade den butiksanställde en moped som stod på butiksgolvet, för att vi skulle höra hur högt den lät. Den anställde lämnade plats vid den stillastående mopeden till min son, som tog över styret. Under den fortsatta diskussionen om mopeden, med motorn fortfarande igång, råkade sonen få i en växel så att mopeden tog ett skutt framåt och välte. Detta orsakade en skada på mopeden och jag undrar vem som är ansvarig för skadan och hur den kan bedömas ha uppstått?Jag frågar med anledning av att allriskförsäkringen i vår hemförsäkring inte gäller "För skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon då skadan uppkommit i följd av trafik med fordonet." Är det entydigt att mopeden anses "vara i trafik" i det här fallet?Till saken hör även att butiken inte tillåter provkörning av mopeder (just med anledning av skaderisken), samt att butikens verksamhetsförsäkring har en självrisk som överstiger skadebeloppet. Detta upplystes vi inte om före olyckshändelsen. Är det i ett sådant fall skäligt att butiken vill ha full ersättning för skadorna?Tacksam för svar!
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Den som vållar skada skall ersätta denna (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta gäller även barn men föräldrarna ska stå för kostnaden (3 kap. 5 §). Det finns dock en jämkningsregel i 6 kap. 1 § för medvållande. Detta är typiskt ett sådant fall. Det är ansvarslöst att sätta ett barn vid en motorcykel som är igång. Detta blir inte svårt för dig att hävda eftersom de själva har det i sin policy.Det är en svår fråga hur mycket man ska jämka men i tveksamma fall brukar det oftast bli 50/50, vilket jag rekommenderar att du föreslår säljaren med ett email innehållande de laghänvisningar jag gjort. Om de går till tingsrätten med målet så kan det vara en god idé att ta vidare hjälp av vår juristbyrå.Hoppas att svaret är till hjälp, ursäkta att det kom sent. Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet om bil kör in i blomkruka och skadas?

2017-08-19 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag bor i ett radhus som är en bostadsrätt. Jag har hörntomten och mellan mig och grannen finns en liten gräsmatta ( 10kvm). Denna ägs av föreningen. Nu är det så att det kör en del bilar utanför min ytterdörr som gärna kör med ena hjulet på just denna gräsmatta för att få en bra svängradie (jag kör också här när jag behöver lasta ut något ur bilen men har inga som helst problem att hålla mig på asfalten). Om jag ställer ut en kruka som är lite större och planterar blommor i denna och ställer den på gräsmattan (inte så att den är på någon del av asfalten) så att det inte går att ta ut svängen på gräset. Om bilarna kör in i denna kruka och bilen tar skada kan då jag bli skyldig till något, eller föreningen för den delen? Den är alltså inte inne på asfalten, hela krukan är innanför gräsgränsen, alltså på föreningens mark.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Nej, föreningen kan inte bli skadeståndsskyldig genom att placera en kruka på sin gräsplätt. Om någon kör in i den med sin bil så har de ingen rätt till ersättning (10 § andra stycket trafikskadelagen). De kan dessutom bli skyldiga att betala för krukan enligt 11 § första stycket trafikskadelagen. Se bara att till att du har föreningens tillstånd att sätta krukan där.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen i framtiden! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,