Kan man kräva skadestånd av en sexåring som vållat skada av en ren olyckshändelse?

2018-01-17 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Dotter 6 år var på liten inredningsbutik med pappan idag och av en olyckshändelse råkande hon stöta till en ställning med örhängen när hon tog i ett par varvid ställningen åkte i golvet och 2 par örhängen gick sönder. Min man tvingades betala 600 kr för dessa. Är det juridiskt riktigt att man måste betala för en olyckhändelse utan uppsåt att förstöra? Med vänlig hälsning,
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga berör skadeståndsrätten, dvs kan man kräva en sexåring (eller dennes förälder) på skadestånd för en skada denne orsakat av en ren olyckshändelse?Skadeståndsskyldighet uppstår som huvudregel när någon uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en skada, vilket framgår av skadeståndslagen 2 kap. 1 §. Från denna regel görs inget undantag när det gäller barns skadeståndsansvar, förutom i det fallet att barnet vållar skadan genom brott eller kränkning. I det fallet svarar föräldrarna för skadeståndet, vilket framgår av skadeståndslagen 3 kap. 5 §.Barn kan alltså bli skadeståndsskyldiga. Det finns dock en regel som innebär att skadeståndet ska jämkas ifall barnet är under 18 år gammalt när det vållade skadan och en jämkning med hänsyn till övriga omständigheter framstår som skälig, skadeståndslagen 2 kap. 4 §. I dessa jämkningsfall tas hänsyn bl. a till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och andra omständigheter. Ju yngre barnet är, desto mer jämkas skadeståndet (i princip). Ifall barnet är fyra-fem år utgår i regel inget skadestånd eftersom det då inte anses skäligt. Ett viktigt undantag till detta är ifall det för barnet finns en ansvarsförsäkring som kan täcka kostnaden; i dessa fall anses det alltid skäligt att utdöma skadestånd. I ert fall skulle det alltså vara av avgörande betydelse ifall ni har en ansvarsförsäkring för er dotter eller inte, eftersom skadeståndet annars troligtvis skulle jämkas kraftigt, om inte ända ner till noll.Huvudregeln för att skadeståndsskyldighet ska föreligga är dock att er dotter ska ha varit minst vårdslös i sitt agerande. Eftersom du enbart skriver att det rör sig om en olyckshändelse, så har jag inte särskilt mycket att gå på för att göra en egen bedömning i detta fall. Det kan sägas att detta oftast brukar bli en bevisfråga i de fall man bråkar kring skadeståndsskyldigheten.Utgångspunkten är också att det är den som påstår någonting som måste bevisa det, dvs om butiksägaren påstår att din dotter varit vårdslös och vill ha skadestånd för detta måste denne också kunna bevisa att din dotter varit vårdslös och att det inte var just en olyckshändelse.Vid rena olyckshändelser, dvs vållande som varken beror på vårdslöshet eller uppsåt, utgår inget skadestånd.Eftersom din man frivilligt redan betalat beloppet blir det dock tyvärr svårt att kräva tillbaka beloppet. Jag hoppas att ni kan lösa det hela med butiken!

Felaktig särskoleplacering

2018-01-03 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Har en son på 11 år och en akolpsykolog gjorde en utredning när han var 8 år och hon satte diagnoser på honom , autism adhd lindrig utvecklingstörning. Han sattes i särskola efter ca 2 veckor, skolan han gick på hade inga resurser sa dom. Vi har gjort en ny utredning på habiliteringen och det visar sig att han inte har några diagnoser. Vad ska jag göra. Nu ska han börja på vanlig skola och 3 år har han gått på särskolan och kommit efter i jämförelse med en vanlig skola. Ska jag göra en anmälan och vart i så fall?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du kan göra är att anmäla ärendet till skolinspektionen. Eftersom att beslutet att sätta din son i särskola redan har ändrats så kommer detta dock inte leda till någon ersättning eller kompensation till honom, men det kan ändå vara bra att skolans agerande utreds. Eftersom man ändrat beslutet så talar mycket för att skolan har begått fel eller varit försumlig i sin myndighetsutövning vid placeringen av din son i särskola. Detta kan innebära att din som har rätt till ersättning för ren förmögenhetsskada, enligt 3 kap. 2 § 1p. Skadeståndslagen. Denna skada är dock svår att i dagsläget bedöma, då han endast är 11 år och ni ännu inte sett de effekter som de tre åren i särskola fått för hans möjligheter till vidareutbildning och arbete med mera.Om skadeståndstalan mot skolan är något som du överväger att driva så vill jag uppmana dig att ta kontakt med en jurist för att få rådgivning om huruvida det är bäst att stämma direkt eller om ni bör avvakta tills skadan bättre går att uppskatta. För att boka tid med en av Lawline jurister kan du klicka på länken, http://lawline.se/boka. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Skadestånd för uppsåtlig förgiftning av persons skönhetsprodukter

2017-11-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej ! Min dotter bor och går på ett Naturbruksgymnasium en elev i hennes klass har sprutat in aceton i hennes och kompisens hon delar badrum med i deras tandkräm , duschcreme och handtvål vi har polisanmält men kan vi kräva skadestånd ? Hon har borstat tänderna och tvättat sig med detta i en vecka . Eleven är avstängd från skolan en vecka .
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det är bra att ni polisanmält det då detta troligtvis räknas som misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken). Din dotter kan även få skadestånd, dels för produkterna som hon tvingas sälja och för eventuella personskador hon har lidit (2 kap. 1 §, 5 kap. 1, 7 § skadeståndslagen (SkL)). Personskador är t.ex. sjukhuskostnader eller inkomstbortfall till följd av sjukdom.Hon kan även ha möjlighet till en kränkningsersättning (5 kap. 6 § SkL). I så fall fästs vikt vid hur stor förnedring handlingen orsakat, om den var ägnad att väcka allmän uppmärksamhet och skapa oro för liv och hälsa, vilket verkar mycket troligt i det här fallet.Om det blir åtal kommer din dotter få ett målsägarbiträde som kommer att hantera skadeståndsfrågan. Om det inte väcks åtal kan ni kräva detta på egen hand genom att vända er direkt till tjejen som orsakat skadan. Det är ofta svårt att fastställa vilket belopp som är rimligt. Det är upp till er att kräva vad ni tycker är rimligt och vad ni väljer att acceptera från motparten. I slutändan kan bara en domstol avgör vad som är "rätt". Om det inte blir åtal föreslår jag att ni vänder er till ert försäkringsbolag eller till en brottsofferjour för hjälp med belopp.Hoppas det besvarar frågan. Tur att din dotter klarade sig och hoppas detta löser sig!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsbelopp för patientskada av mer allvarlig art

2017-11-09 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag blev inlagd på sjukhus pga att jag fått lungeninflamation. Blodgasprover togs vid två tillfällen men skulle tagits oftare men detta gjordes ej och pga detta hamnade jag i respirator och svävade mellan liv och död i 5 dagar.Man visste inte om jag skulle överleva?Jag fick idag brev ifrån pasientskadenämden där dom beslutat att jag ska få ersättning för detta.Man var tvungen att öppna upp i halsen där jag även i detta sår fick stafylokocker aureus.Vad är rimligt ersättning för detta?Mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Skadestånd enligt svensk rätt har främst en reparativ funktion. Den allmänna skadeståndsrättsliga principen är att den skadelidande ska få full ersättning för skadan och i den mån det går försättas i samma läge som om den skadevållande handlingen inte inträffat. Det är svårt att bestämma ett skadeståndsbelopp vid patentskador utan att ta ledning från andra fall. Det finns ingen utvecklad rättspraxis kring vad rimlig ersättning är för patientskador eller vad en sådan beräkning grundar sig på förutom den allmänna tumregeln om full ersättning för skadan.Enligt siffror från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, har framgått att det under år 2016 totalt betalats ut 607 miljoner kronor, varav det vanligaste beloppet har varit 5 385 kr och det högsta beloppet uppgått till 647 000 kr. Läs mer här.Eftersom du uppger att du svävat mellan liv och död i fem dagar och även fått öppna upp halsen vilken efteråt även drabbats av viss infektion, kan du ha rätt till ett relativt högt skadeståndsbelopp. Det är emellertid svårt för oss att säga vad som är rimligt enbart utifrån den begränsade information vi tagit del av. Du kan kontakta Patientskadenämnden, begära att få ta del av beslut om skadestånd efter tidigare liknande patentskador och ta ledning av dessa för att slutligen bestämma ditt anspråk. Du är också välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) för ytterligare vägledning.Hoppas du fick lite hjälp och krya på dig!Hälsningar

Fråga om möjlighet att begära skadestånd för nedfallen fläkt

2018-01-12 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej jag fick en spisfläkt som inte satt fastmonterad ordentligt i en affär på näsan så nu har jag en knöl på näsan tycker det är jätte fult. Borde man inte kunna kräva skadestånd för det?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Civilrättsliga skadestånd som i detta fal regleras i skadeståndslagen. Där stadgas att den som har uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållat annan personskada eller sakskada ska ersätta skadan, skadeståndslagen 2 kap. 1 §. I ditt fall rör det sig om en personskada, på näsan. Skadan är troligtvis vållad genom vårdslöshet, att någon inte har satt upp fläkten ordentligt. Det är inte troligt att någon uppsåtligen har monterat fläkten dåligt medveten om att den kommer att falla ned på någon. Eftersom det inte finns något kontrakt eller avtal mellan dig och affären, och skadan inte heller är uppkommen därav, så rör det sig om ett så kallat utomobligatoriskt skadestånd.Det krävs förutom vårdslöshet och en faktiskt skada även så kallad adekvat kausalitet. Det betyder att det måste finnas ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan den uppkomna skadan och den vårdslösa handlingen. Är det faktumet att fläkten är dåligt uppsatt som gjort att den fallit ned, på en sådan plats där någon rimligen skulle kunna få den över sig så finns det ett orsakssamband.Är det en arbetare i affären som monterat fläkten dåligt så är det ändå affären (företaget) som du ska rikta ditt skadeståndsanspråk mot. En arbetsgivare är ersättningsskyldig för skador som dess arbetstagare vållar i tjänsten, skadeståndslagen 3 kap. 1 §.Det som behövs för att få skadestånd är alltså:1. En faktisk skada, personskada eller sakskada2. Uppsåt eller vårdslöshet3. Adekvat kausalitet, orsakssambandHoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Det föll ned en gren och skadade min bil, kan jag kräva skadestånd?

2017-12-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Det ramlade ned en gren ifrån min grannes träd på min bil.Ingens försäkring betalar min framruta.Jag har gett grannen en räkning på bytet av rutan,är hon skyldig att betala?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagRegler som berör frågan om ersättning vid skador hittar vi i skadeståndslagen (SkL).För att grannen ska tvingas betala krävs att grannen agerat med flit eller varit oaktsamUtgångspunkten i dessa typer av frågor är att skadan vanligtvis täcks av dina försäkringar. I den mån de inte gör det, så krävs det att det finns någon som orsakat skadan, och att densamme velat skada din bil med flit, eller annars agerat oaktsamt i situationen. Därutöver krävs det också att handlandet ska ha ett kausalsamband med skadan, d v s ett orsakssamband där man kan bevisa att grannens handlande har haft en direkt koppling till skadan på din bil (2 kap. 1 § SkL).Inte med flitI det här fallet kan din granne inte anses ha agerat med flit, eftersom grannen inte personligen exempelvis sågat av grenen med avsikten att den skulle falla ned på din bil och skada framrutan. Möjligtvis oaktsam, beroende på trädets skick och grannens vetskapOm trädet däremot var dött, eller grenen i sig var rutten, och du kan bevisa att grannen visste om detta utan att vidta några åtgärder för att såga av grenen för att motverka eventuella olyckor eller skador, så skulle man kunna kräva grannen på skadestånd på grund av oaktsamhet. Jag hade däremot som sagt behövt veta mer om trädets skick och grannens vetskap kring trädets skick för att kunna bedöma detta. Jag vill samtidigt passa på att säga att det kan vara svårt att hävda att grannen vetat om den eventuella faran, om inte trädet helt uppenbart är i mycket dåligt skick och åtminstone borde insett att det kunde ske en olycka om inte grenen sågades ned.Om grenen fallit av på grund av naturliga anledningar saknas orsakssambandHar grenen av ett friskt träd slitits av på grund av hård vind eller liknande, så saknas ett orsakssamband mellan skadan på din bil och din grannes handlande, och då kan grannen inte bli skadeståndsskyldig.Min bedömning: Osannolikt att din granne behöver betalaDet kan i dessa fall vara väldigt svårt att avgöra orsaken till skadan, och det vanligaste är att motparten nekar till insikt om förhållandena, i det här fallet trädets skick, varför jag bedömer dina möjligheter att kräva din granne på skadestånd som förhållandevis små. Du kan givetvis alltid prata med din granne, och se om ni kan nå fram till en samförståndslösning. Detta är i de allra flesta fall alltid att föredra framför en rättslig lösning.Jag beklagar det inträffade, men hoppas samtidigt att du fått svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Rätt till ersättning för personskada orsakad av fall över ramp som inte märkts upp?

2017-11-09 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejMin mor befann sig i ett köpcenter.I centrumet hade en biltillverkare ställt upp en visningsbil på en vit ramp mot ett vitt golv. Man hade inte märkt upp golv eller ramp med varken belysning eller avspärrning. Min mor faller så handlöst i golvet och axeln tar den största smällen. Det som händer är att själva kulan i axeln går av. Detta är ingenting man kan operera eller gipsa i dagsläget utan man får se om det självläker. Om inte får man operera och sätta in en protes. Till att börja med så är hon sjukskriven på 100% i 8 veckor. Då hon arbetar inom vården som undersköterska, som innebär tunga lyft etc. kan hon inte vara i arbetet alls. Och det är inte säkert att armen blir 100% återställd. Biltillverkaren har inte visat något större intresse till att ersätta henne eller överhuvudtaget kontakta henne. Nu undrar jag hur man på bästa sätt går vidare i detta fallet. Finns det lagar som säger att hon bör bli ersättningsskyldig? Hur går man isåfall tillväga? Behöver man anlita jurist? Vänliga hälsningar.
Maja Stolt Rosell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer i mitt svar att redogöra för huvuddragen av de delar inom den svenska skadeståndsrätten som kan vara av intresse för dig och även ge dig förslag på vad du kan göra vidare.Jag har vänt mig till skadeståndslagen (SkL) i det här ärendet och du finner lagen i sin helhet här.Vårdslöshet kan medföra skadeståndsansvar för personskada I 2:1 SkL kan man läsa att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan." Din mor har drabbats av personskada och för att skadeståndsansvar ska kunna fastställas krävs att biltillverkaren/köpcentrumet kan anses ha vållat skadan på grund av vårdslöshet (jag utgår från att det inte legat något uppsåt bakom den inträffade skadan).Begreppet vårdslöshet kan även innebära handlande av bland annat oaktsamhet och i ditt fall skulle man, i en vållandebedömning, troligtvis vilja hävda att underlåtenheten att märka upp rampen skulle anses vårdslöst eller oaktsamt.Adekvat orsakssamband krävs för skadeståndsansvar För att skadeståndsansvar ska kunna fastställas krävs vidare att det finns ett orsakssamband mellan en handling/underlåtenhet och en skada samt att det är sannolikt att handlingen/underlåtenheten skulle kunna orsaka skada.Det måste alltså göras en bedömning av om biltillverkaren/köpcentrumet kan anses ha förfarit oaktsamt på grund av underlåtenheten att märka rampen som bilen stod uppställd på, samt att det är troligt att sådan skada som din mor drabbats av skulle kunna uppkomma på grund av underlåtenheten.Risken för skada kan bli utgångspunkt i vållandebedömningen I en vållandebedömning tar man hänsyn till olika parametrar såsom författningar och föreskrifter, sedvana och praxis (hur gör man i allmänhet?). Om det inte finns vägledning att få genom föreskrifter eller sedvana måste man göra en bedömning med utgångspunkt i risken för skada. Ju större sannolikheten för skada är och ju större skador som kan tänkas uppkomma, desto högre krav ställs på att åtgärder som skulle kunna förebygga skada, vidtas. Till den bedömningen läggs också möjligheten för den ansvarige att inse risken för skada (om liknande skador inträffat tidigare är det inte svårt att inse att det föreligger risk för skada, t.ex.). Vidare i ditt fallJag kan inte svara på huruvida skadeståndsskyldighet skulle kunna fastställas i det här fallet utan jag råder dig att antingen försöka kontakta biltillverkaren/köpcentrumet igen eller ta ärendet vidare med en jurist för att t.ex. upprätta en stämningsansökan.Om du vill kan du kan boka tid med en av våra jurister via http://lawline.se/boka Jag hoppas att du känner att du fått vägledning i ditt ärende!Med vänliga hälsningar,

Rätt till ersättning efter att ha halkat på blött restauranggolv

2017-11-08 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Undrar om jag kan få någon ersättning efter att jag halkade på en restaurang igår pga golvet va blött. Och fick åka in till sjukhuset med kraftig smärta över revbenen som visade att jag har 2 sprickor efter röntgen. Även blev jag tvungen att sjukanmäla. Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagFör att bedöma dina möjligheter till skadestånd kollar vi på skadeståndslagen (SkL).Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du primärt undrar om du kan kräva restaurangen på skadestånd. Reglerna är givetvis även tillämpliga på andra personer. Båda fallen kräver dock att du vet vem det är som orsakat skadan, och det kan vara desto svårare att bevisa att det är en annan gäst som varit orsaken, än om det rör sig om någon i personalen. Jag kommer därför främst att bedöma personalens och restaurangens ersättningsskyldighet.Dina möjligheter till skadestånd beror på hur personalen på plats ageratFör att någon i personalen ska kunna bli skadeståndsskyldig krävs att någon i personalen antingen gjort golvet halt, exempelvis genom att ha hällt ut såpa på golvet med syftet att någon ska halka och slå sig, eller att någon i personalen agerat oaktsamt, exempelvis genom att ha märkt att golvet är halt, men inte gjort någonting för att förhindra att någon ska halka och slå sig. För att kunna kräva skadestånd krävs alltså att du kan bevisa att någon i personalen antingen med flit eller av oaktsamhet har orsakat att du halkat och slagit dig. Eftersom du inte vet vad eller vem som har orsakat att golvet är blött, så anser jag det svårt att föra en skadeståndstalan (2 kap. 1 § SkL).Restaurangen blir skadeståndsskyldig om någon i personalen gjort fel i tjänstenOm du kan påvisa att någon i personalen orsakat din skada, så kan du vända dig till och kräva skadestånd av restaurangen, eftersom arbetsgivaren ska ersätta all skada som en arbetstagare orsakat på grund av fel eller försummelse i tjänsten. Det får i de flesta fallen anses ligga inom tjänstens ram att som restauranganställd hålla koll på att golvet inte är halt, och om så är fallet, torka golvet eller åtminstone ställa upp en varningsskylt. I detta fall är skadeståndsskyldigheten för restaurangen strikt, d v s att de ska ersätta skadan även om de känt till personalens agerande eller inte (3 kap. 1 § första stycket första punkten SkL).Restaurangens ersättningsskyldighet kan sättas ned om du har en försäkring som täcker skadanOm du exempelvis har en olycksfallsförsäkring tecknad, så är det mycket sannolikt att du åtminstone delvis kommer att bli ersatt ur din försäkring för skadorna. Då kan det anses lämpligt att sätta ned restaurangens ersättningsskyldighet i motsvarande mån (3 kap. 6 § första stycket SkL).Sannolikt med ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlustOm du har behövt köpa medicin eller var tvungen att exempelvis betala för röntgen, så har du rätt till ersättning för dessa kostnader. Om du ådrogs inkomstförlust till följd av sjukanmälan, så har du även rätt att begära ersättning för inkomstförlusten (5 kap. 1 § första stycket första och andra punkterna SkL).SammanfattningsvisFör att kräva skadestånd av restaurangen krävs att du exempelvis kan bevisa vem det är som gjort golvet blött och att personen med handlingen haft till syfte att någon ska halka och skada sig, eller att någon åtminstone vetat om att golvet var blött, men struntade i att hindra eller varna någon från att halka. Min bedömning är att det kan vara svårt att föra en talan om skadestånd om man inte vet och kan bevisa vad eller vem som har orsakat skadan. Kan du bevisa detta, så är det sannolikt att du kommer få ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlust. Glöm inte bort att du kan få ersättning ur eventuell försäkring, exempelvis om du har en olycksfallsförsäkring tecknad hos ditt försäkringsbolag.Jag hoppas att du trots omständigheterna mår bättre, och att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar