Rätt till ersättning för personskada orsakad av fall över ramp som inte märkts upp?

2017-11-09 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejMin mor befann sig i ett köpcenter.I centrumet hade en biltillverkare ställt upp en visningsbil på en vit ramp mot ett vitt golv. Man hade inte märkt upp golv eller ramp med varken belysning eller avspärrning. Min mor faller så handlöst i golvet och axeln tar den största smällen. Det som händer är att själva kulan i axeln går av. Detta är ingenting man kan operera eller gipsa i dagsläget utan man får se om det självläker. Om inte får man operera och sätta in en protes. Till att börja med så är hon sjukskriven på 100% i 8 veckor. Då hon arbetar inom vården som undersköterska, som innebär tunga lyft etc. kan hon inte vara i arbetet alls. Och det är inte säkert att armen blir 100% återställd. Biltillverkaren har inte visat något större intresse till att ersätta henne eller överhuvudtaget kontakta henne. Nu undrar jag hur man på bästa sätt går vidare i detta fallet. Finns det lagar som säger att hon bör bli ersättningsskyldig? Hur går man isåfall tillväga? Behöver man anlita jurist? Vänliga hälsningar.
Maja Stolt Rosell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer i mitt svar att redogöra för huvuddragen av de delar inom den svenska skadeståndsrätten som kan vara av intresse för dig och även ge dig förslag på vad du kan göra vidare.Jag har vänt mig till skadeståndslagen (SkL) i det här ärendet och du finner lagen i sin helhet här.Vårdslöshet kan medföra skadeståndsansvar för personskada I 2:1 SkL kan man läsa att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan." Din mor har drabbats av personskada och för att skadeståndsansvar ska kunna fastställas krävs att biltillverkaren/köpcentrumet kan anses ha vållat skadan på grund av vårdslöshet (jag utgår från att det inte legat något uppsåt bakom den inträffade skadan).Begreppet vårdslöshet kan även innebära handlande av bland annat oaktsamhet och i ditt fall skulle man, i en vållandebedömning, troligtvis vilja hävda att underlåtenheten att märka upp rampen skulle anses vårdslöst eller oaktsamt.Adekvat orsakssamband krävs för skadeståndsansvar För att skadeståndsansvar ska kunna fastställas krävs vidare att det finns ett orsakssamband mellan en handling/underlåtenhet och en skada samt att det är sannolikt att handlingen/underlåtenheten skulle kunna orsaka skada.Det måste alltså göras en bedömning av om biltillverkaren/köpcentrumet kan anses ha förfarit oaktsamt på grund av underlåtenheten att märka rampen som bilen stod uppställd på, samt att det är troligt att sådan skada som din mor drabbats av skulle kunna uppkomma på grund av underlåtenheten.Risken för skada kan bli utgångspunkt i vållandebedömningen I en vållandebedömning tar man hänsyn till olika parametrar såsom författningar och föreskrifter, sedvana och praxis (hur gör man i allmänhet?). Om det inte finns vägledning att få genom föreskrifter eller sedvana måste man göra en bedömning med utgångspunkt i risken för skada. Ju större sannolikheten för skada är och ju större skador som kan tänkas uppkomma, desto högre krav ställs på att åtgärder som skulle kunna förebygga skada, vidtas. Till den bedömningen läggs också möjligheten för den ansvarige att inse risken för skada (om liknande skador inträffat tidigare är det inte svårt att inse att det föreligger risk för skada, t.ex.). Vidare i ditt fallJag kan inte svara på huruvida skadeståndsskyldighet skulle kunna fastställas i det här fallet utan jag råder dig att antingen försöka kontakta biltillverkaren/köpcentrumet igen eller ta ärendet vidare med en jurist för att t.ex. upprätta en stämningsansökan.Om du vill kan du kan boka tid med en av våra jurister via http://lawline.se/boka Jag hoppas att du känner att du fått vägledning i ditt ärende!Med vänliga hälsningar,

Rätt till ersättning efter att ha halkat på blött restauranggolv

2017-11-08 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Undrar om jag kan få någon ersättning efter att jag halkade på en restaurang igår pga golvet va blött. Och fick åka in till sjukhuset med kraftig smärta över revbenen som visade att jag har 2 sprickor efter röntgen. Även blev jag tvungen att sjukanmäla. Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagFör att bedöma dina möjligheter till skadestånd kollar vi på skadeståndslagen (SkL).Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du primärt undrar om du kan kräva restaurangen på skadestånd. Reglerna är givetvis även tillämpliga på andra personer. Båda fallen kräver dock att du vet vem det är som orsakat skadan, och det kan vara desto svårare att bevisa att det är en annan gäst som varit orsaken, än om det rör sig om någon i personalen. Jag kommer därför främst att bedöma personalens och restaurangens ersättningsskyldighet.Dina möjligheter till skadestånd beror på hur personalen på plats ageratFör att någon i personalen ska kunna bli skadeståndsskyldig krävs att någon i personalen antingen gjort golvet halt, exempelvis genom att ha hällt ut såpa på golvet med syftet att någon ska halka och slå sig, eller att någon i personalen agerat oaktsamt, exempelvis genom att ha märkt att golvet är halt, men inte gjort någonting för att förhindra att någon ska halka och slå sig. För att kunna kräva skadestånd krävs alltså att du kan bevisa att någon i personalen antingen med flit eller av oaktsamhet har orsakat att du halkat och slagit dig. Eftersom du inte vet vad eller vem som har orsakat att golvet är blött, så anser jag det svårt att föra en skadeståndstalan (2 kap. 1 § SkL).Restaurangen blir skadeståndsskyldig om någon i personalen gjort fel i tjänstenOm du kan påvisa att någon i personalen orsakat din skada, så kan du vända dig till och kräva skadestånd av restaurangen, eftersom arbetsgivaren ska ersätta all skada som en arbetstagare orsakat på grund av fel eller försummelse i tjänsten. Det får i de flesta fallen anses ligga inom tjänstens ram att som restauranganställd hålla koll på att golvet inte är halt, och om så är fallet, torka golvet eller åtminstone ställa upp en varningsskylt. I detta fall är skadeståndsskyldigheten för restaurangen strikt, d v s att de ska ersätta skadan även om de känt till personalens agerande eller inte (3 kap. 1 § första stycket första punkten SkL).Restaurangens ersättningsskyldighet kan sättas ned om du har en försäkring som täcker skadanOm du exempelvis har en olycksfallsförsäkring tecknad, så är det mycket sannolikt att du åtminstone delvis kommer att bli ersatt ur din försäkring för skadorna. Då kan det anses lämpligt att sätta ned restaurangens ersättningsskyldighet i motsvarande mån (3 kap. 6 § första stycket SkL).Sannolikt med ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlustOm du har behövt köpa medicin eller var tvungen att exempelvis betala för röntgen, så har du rätt till ersättning för dessa kostnader. Om du ådrogs inkomstförlust till följd av sjukanmälan, så har du även rätt att begära ersättning för inkomstförlusten (5 kap. 1 § första stycket första och andra punkterna SkL).SammanfattningsvisFör att kräva skadestånd av restaurangen krävs att du exempelvis kan bevisa vem det är som gjort golvet blött och att personen med handlingen haft till syfte att någon ska halka och skada sig, eller att någon åtminstone vetat om att golvet var blött, men struntade i att hindra eller varna någon från att halka. Min bedömning är att det kan vara svårt att föra en talan om skadestånd om man inte vet och kan bevisa vad eller vem som har orsakat skadan. Kan du bevisa detta, så är det sannolikt att du kommer få ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlust. Glöm inte bort att du kan få ersättning ur eventuell försäkring, exempelvis om du har en olycksfallsförsäkring tecknad hos ditt försäkringsbolag.Jag hoppas att du trots omständigheterna mår bättre, och att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När föreligger skadeståndsskyldighet?

2017-11-06 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Halkade på en konsoll på Rusta för 3 veckor sedan gjorde illa vä foten vänster sida rakt bak i ryggen över revbenen blåmärke bä hands översida och blåmärke vä vad där det nu är en stor knöl inne i vaden gör ont.Blir otroligt trött i ryggen även vid vila vaknar på natten av värk i rygg och fot.Fick igår ett precentkort från rusta på 300 kr vilket är ett hån då jag fått uppsöka läkare 2 ggr och röntgat foten och resa dit 3x2.8 mil hur gör jag då jag anser att jag ska ha ett rejält skadeståndMvh
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att skadeståndsskyldighet ska föreligga krävs det att någon uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat dig personskada (2 kap. 1 § SkL). Om det är en arbetstagare på Rusta som orsakat dig skadan så ska Rusta som arbetsgivaren ersätta skadan om arbetstagaren vållade skadan genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). Av din fråga är det svårt att veta om det är någon som varit vårdslös. Om någon var det är denne och/eller dennes arbetsgivare som sagt skadeståndsskyldig. Skadestånd för personskada omfattar vissa bestämda saker. Om någon är skadeståndsskyldig har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnad och resekostnader. Vidare har du rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § SkL). Ersättning för sveda och värk utgår enligt trafikskadenämndens tabeller. Vid beräkningen av ersättning för sveda och värk delas skador upp i "svår skada" och "annan skada". Av den information du lämnat i din fråga bedömer jag att dina skador skulle vara hänförliga till "annan skada". Då blir ersättningen som du kan begära 4 000 kr per månad under tiden som du varit inlagd på sjukhus (ca 133 kr/dag) och 2 400 kr per månad (ca 80 kr/dag) under den del av sjuktiden som du inte vårdats på sjukhus men varit sjukskriven. Huvudregeln är att det krävs sjukskrivning för att man ska ha rätt till ersättning för sveda och värk. Om du vill framföra ett skadeståndskrav så rekommenderar jag att du gör detta direkt mot Rusta och i ett brev beskriver varför du anser att de är skadeståndsskyldiga och med vilket belopp. Om de inte betalar och du anser att de juridiskt är skadeståndsskyldiga får du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att där driva ditt krav. Jag har som sagt svårt att utifrån din fråga avgöra om det är någon som har varit vårdslös och därför är ersättningsskyldig. Om du vill ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid till vår juristbyrå här. Hoppas det var svar på din fråga!

Skadestånd från travbane pga för låg ingång

2017-11-03 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Kan man kräva travbanan på skadestånd om en häst gör illa sig när han ska gå in i stallet, för att ingången är för låg?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Ja, det kan finnas möjligheter för dig att få skadestånd för detta.AnsvarDen som har vållat en skada är ansvarig (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta omfattar både fysiska personer och s.k. juridiska personer, t.ex. företag. För att en person ska bli skyldig att ersätta skadan krävs det att den:1. Orsakat en skada2. genom handling eller passivitet3. som är vårdslös4. och har ett orsakssamband med skadan.BedömningenVårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationenDu kan hävda att travbanan orsakat en skada på din häst (1) genom passivitet att inte ha en säker ingång (2), vilket kan vara vårdslöst t.ex. enligt byggnormer för hur en sådan ingång ska vara konstruerad, eller en fri bedömning av att det borde anses självklart att en sådan skada kan uppkomma och att de därför borde haft en säkrare ingång (3). Det finns ett tydligt samband mellan att ha för smal ingång och att hästar kan skada sig (4). VärdetSkadeståndet omfattar värdet på det föremål som skadats eller reparationskostnader om föremålet fortfarande är i behåll, samt andra kostnader till följd av skadan (5 kap. 7 §). En häst är ett föremål i skadeståndsrättslig mening och kan "repareras" genom veterinär. Andra tänkbara kostnader kan vara förlorad inkomst om hästen genererar sådan inkomst på travbanan och inte kunnat göra detta till följd av skadan.SlutsatsUtan alla omständigheter blir det svårt för mig att göra en nyanserad bedömning men med dessa verktyg till hands bör du kunna skriva till den som äger travbanan och kräva ersättning för veterinärskostnader och eventuella andra kostnader till följd av deras vårdslösa passivitet gällande ingången.Om de inte går med på dina krav kan ni försöka förlikas genom att de t.ex. betalar halva kostnaden. Om detta inte lyckas eller du vill ha hela beloppet ersatt, är nästa steg stämningsansökan till tingsrätten. Jag rekommenderar starkt att du pratar med en jurist innan du beslutar dig för något sådant. Vi erbjuder sådan hjälp vid behov, klicka här för mer info.Hoppas det besvarar din fråga eller åtminstone hjälper dig lite på traven!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsbelopp för patientskada av mer allvarlig art

2017-11-09 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag blev inlagd på sjukhus pga att jag fått lungeninflamation. Blodgasprover togs vid två tillfällen men skulle tagits oftare men detta gjordes ej och pga detta hamnade jag i respirator och svävade mellan liv och död i 5 dagar.Man visste inte om jag skulle överleva?Jag fick idag brev ifrån pasientskadenämden där dom beslutat att jag ska få ersättning för detta.Man var tvungen att öppna upp i halsen där jag även i detta sår fick stafylokocker aureus.Vad är rimligt ersättning för detta?Mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Skadestånd enligt svensk rätt har främst en reparativ funktion. Den allmänna skadeståndsrättsliga principen är att den skadelidande ska få full ersättning för skadan och i den mån det går försättas i samma läge som om den skadevållande handlingen inte inträffat. Det är svårt att bestämma ett skadeståndsbelopp vid patentskador utan att ta ledning från andra fall. Det finns ingen utvecklad rättspraxis kring vad rimlig ersättning är för patientskador eller vad en sådan beräkning grundar sig på förutom den allmänna tumregeln om full ersättning för skadan.Enligt siffror från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, har framgått att det under år 2016 totalt betalats ut 607 miljoner kronor, varav det vanligaste beloppet har varit 5 385 kr och det högsta beloppet uppgått till 647 000 kr. Läs mer här.Eftersom du uppger att du svävat mellan liv och död i fem dagar och även fått öppna upp halsen vilken efteråt även drabbats av viss infektion, kan du ha rätt till ett relativt högt skadeståndsbelopp. Det är emellertid svårt för oss att säga vad som är rimligt enbart utifrån den begränsade information vi tagit del av. Du kan kontakta Patientskadenämnden, begära att få ta del av beslut om skadestånd efter tidigare liknande patentskador och ta ledning av dessa för att slutligen bestämma ditt anspråk. Du är också välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) för ytterligare vägledning.Hoppas du fick lite hjälp och krya på dig!Hälsningar

Försäkring eller skadeståndstalan vid sakskada

2017-11-07 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Har en juridisk person, alltså företag, möjlighet att kräva skadestånd vid inbrott och stöld av företagsegendom, eller regleras det endast under företagets försäkring?
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stöld är ett typexempel på brott som medför sakskada varpå företaget kan kräva skadestånd om skadevållaren orsakat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet, se Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här).Om företaget har en försäkring som utgår så kommer försäkringsersättningen att avräknas på (minskar) skadeståndet men försäkringsbolaget har i sin tur regressrätt mot den skadevållande (den som begått stölden) som får betala skadeståndet till ert försäkringsbolag istället. Om ni väljer att väcka skadeståndstalan så har ni rätt till ett belopp som motsvarar er förlust, d.v.s. skadeståndet ska försätta er i samma ekonomiska position som om stölden inte hade inträffat. Det beloppet bör bli ungefär samma belopp som ni får ut på försäkringen, varpå det egentligen inte spelar någon roll vilken väg ni väljer att gå. Om ni väcker en skadeståndstalan och skadeståndet är högre än försäkringen så kommer försäkringsbeloppet att minska skadeståndet i motsvarande mån. Försäkringsbolaget får sedan en fordran på skadevållaren avseende försäkringsbeloppet. Genom att väcka en skadeståndstalan kan ni möjligtvis erhålla ett större belopp än vad försäkringen medger, men det saknas omständigheter för att jag ska kunna uttala mig om det.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Ansvar för bult som orsakat fall?

2017-11-04 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej jag heter L det var en dag för 3.5 år sedan jag Hadde hälsat på en kompis i orminge ägs av W. Sen när jag skulle ner och handla åt honom så snubblade jag på en bult som nån klantig mekaniker glömt utanför hissen.. nerför stentrapporna . Landade så olyckligt att jag bröt nacken kota c-4c5Minns inget alls,förrän livräddande operation ägt rum ,lever nu med förlamning och ständig smärta. 30 år e jag känns väldigt orättvist då jag har stora kostnader pga detta och stort lidande. Ansvarsfrågan vart ligger den tro. W eller hur är det ?? Tacksam för svar
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag har avlägsnad personuppgifter från din fråga enligt våra villkor.Det kan vara möjligt för dig att få skadestånd, antingen av W men kanske framförallt av mekanikern. Det ska dock mycket till och det lättaste sättet för dig att få ersättning lär vara genom ditt försäkringsbolag.Vad krävs enligt lagen för att bli skadeståndsskyldig?Den som har vållat skadan är ansvarig (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta omfattar både fysiska personer och s.k. juridiska personer, t.ex. företag. För att en person ska bli skyldig att ersätta skadan krävs det att den:1. Orsakat en skada2. genom handling eller passivitet3. som är vårdslös4. och har ett orsakssamband med skadan.Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen. Skadeståndet för personskada omfattar både sjukhuskostnader, inkomstförlust som skadan medfört (5 kap. 1 §). I vissa fall ersätts även estetiska följdskador samt psykiskt och fysiskt lidande (se Trafikskadenämnden tabeller för referens).Tolkning av din situationDet krävs alltså att antingen W eller mekanikern varit vårdslösa och att denna vårdslöshet har ett klart orsakssamband med den inträffade skadan. En bult som jag tolkar det är ett ganska litet objekt som lätt glöms kvar och blir liggandes i trappen. Frågan är om detta kan tolkas som vårdslöst av mekanikern eller ett enkelt misstag. Bulten kan enkelt ha slunkit ur en låda eller liknande och blivit kvar. Det går absolut att argumentera för vårdslöshet men utan andra omständigheter har jag svårt att tänka mig att det skulle orsaka skadeståndsskyldighet.Det måste dessutom finnas ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan. Att glömma kvar en bult i en trappa måste alltså anses ha ett tydligt samband med att någon faller och bryter nacken, för att skadestånd ska kunna dömas ut. Det verkar i ditt fall som att du haft väldig otur med var den låg och hur den orsakade ditt fall. Detta är mycket svårt att förutse och ett orsakssamband är tveksamt.Skadeståndsskyldigheten kan tänkas ligga på W men det är svårt att tänka sig eftersom det är mekanikern och inte W som har lämnat bulten. Det är dessutom höga krav på vårdslöshet om det är i W:s egen byggnad. Det framgår inte av din fråga om det rör sig om ett lägenhetshus men i så fall kan det snarare vara den som äger och ombesörjer städning av byggnaden som är ansvarig. Återigen är detta mycket långtgående resonemang och det krävs förmodligen ytterligare omständigheter för att skadeståndsansvar kan uppkomma.SlutsatsDet är dock värt att tänka på att kraven förvisso är hårda för att rätten ska döma ut skadestånd men man kräver i första hand skadestånd själv direkt från skadevållaren. Om du förklarar din situation för den du anser kan vara ansvarig så kan ni mycket väl komma överens om något tillsammans.Jag förstår att du säkert har haft att göra med dina försäkringsbolag och hoppas att det mesta av dina kostnader blivit täckta av detta. Mitt tips är att även kolla med byggnadsägarens försäkringsbolag och även möjligtvis mekanikerns. Det lättaste är att försöka samarbeta med dessa parter.Om du anser att du faktiskt har rätt till skadestånd och vill ta upp en process så rekommenderar jag starkt att du först pratar med en jurist. Klicka här för mer info om vad våra jurister på Lawline kan göra.Hoppas det reder ut dina tankar något och att du finner återhämtning från det du varit med om. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen om du har juridiska frågor!Vänliga hälsningar,

Ansvar för medpassagerare i taxi

2017-10-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.Jag kör taxi och i helgen var det en tjej som bokade och betalade taxin via växeln. Hennes kompis som också åkte med spydde ner hela baksätet och vid ankomst sprang dem från platsen. Hon som bokade taxin vägrar uppge hennes kompis uppgifter. Kan jag ställa skadestånd mot hon som bokade och betalade taxin (Dvs hon som jag ingått avtal med och som också reste med)Om jag inte kan göra det, hur skall jag göra nu?Mvh
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2:1 Skadeståndslagen (SKL) är den som genom uppsåt eller oaktsamhet vållar sakskada annans egendom skadeståndsskyldig. Skadeståndets omfattning bestäms i 5:7 SKL, och bör i detta fall uppgå till saneringskostnaderna. Min bedömning är att tjejens kompis är skadeståndsskyldig.Vidare handlar din fråga om tjejen på något vis kan komma att bli skyldig att betala sin väns skadeståndsansvar då det var hon som bokade taxiresan. Detta beror till stor del på hur ert avtal ser ut och därför är det svårt för mig att svara på denna fråga. Men rent generellt finns det inget ansvar för tjejen att betala för hennes kompis skadegörande handling. Det finns heller inget lagstöd som skulle tvinga henne att ange sin vän.För att du ska kunna få hjälp av polisen krävs det att tjejens kompis har begått ett brott. Det brott som här kommer i fråga är skadegörelse enligt 12:1, detta förutsätter dock att kompisen har handlar uppsåtligt vilket med stor sannolikhet blir mycket svårt att bevisa. På grund av detta blir det mycket svårt för dig att nå någon framgång genom denna väg. Det jag alltså skulle rekommendera dig att göra är att se om det finns några avtalsvillkor vid bokande av taxiresan som gör att tjejen skulle bli ansvarig för sin kompis handling. Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma,Vänligen,