Principen om condictio in debiti

2014-10-22 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Vår samfällighet har gjort en felaktig utbetalning till en mottagare som vi inte har affärer med. Orsaken är att det angavs ett pg-nr men skulle vara ett bg-nr. Mottagaren har inte återbetalat, jag ska... osv - förhalning. Ärendet är polisanmält. Han har även sagt till polis att han ska återbetala. Detta har pågått i flera månader. Hur är oddsen att få tillbaka våra pengar genom en stämning och åberopa condictio indebiti
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Principen om solutio indebiti (felaktig utbetalning) och condiction indebiti (krav för felaktig utbetalning) är idag en princip som gäller inom svensk rätt utan att den ha något uttryckligt lagstöd. Principen har växt fram genom praxis och juridisk doktrin. Huvudregeln vid en felaktig utbetalning är att mottagaren har återbetalningsskyldighet för pengarna denne fått. Undantag från huvudregeln finns dock ex, att överföraren ville betala pengarna på grund av avtal men fordringen var preskriberad. I strikt mening var utbetalning då inte felaktig. En annan situation som är undantagen från huvudregeln är när mottagaren har inrättat sig efter utbetalningen i god tro, exempel på detta är att någon mottagit en för hög lön utan rätt till denna men omständigheterna gör att denne är i god tro. Av din fråga framgår att inget av nämnda undantag är tillämpliga. Era chanser att få rätt vid en stämning kan jag inte med säkerhet uttala mig om men jag skulle bedöma dem som goda.Hoppas du fått svar på din fråga

Preskriptionstid på kundfodringar

2014-10-14 i Preskription
FRÅGA |Hur långt efter jobbet är gjort kan Du begära betalning från en konsument De har uppdagats att kunden borde varit betalningsskyldig och de är 4 år sen.
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga! Enligt preskriptionslagen 2§ andra stycket https://lagen.nu/1981:130#P2S2 framgår att preskriptionstiden för fodran på en konsument är tre år. Undantag görs för löpande fodringar. Detta innebär dock inte att du inte kan be kunden att betala ändå, det är ju möjligt att kunden väljer att betala. Lycka till!Vänligen

Fordring mellan privatpersoner

2014-10-12 i Fordringar
FRÅGA |Jag har den 2014-06-13 i Nordea bank överföret 120.000 kr till en väns konto och intet har fått dem tillbaka... Skal jag skicka honom et kravbrev först på utsående beloppet och därefter inges till kronofogdemyndigheten ? Om vi komma till rätten, hur stärk er jag i rätten och kan jag vinner denna anliggende ( sak) och får mina pengar tillbaka, om jag får jurist till at hjälpa mig med detta ??
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för din fråga!Du har inte nämnt om ni har ett avtal er sinsemellan. Om du inte kan lyckas bevisa att ni har ett avtal kan det bli fråga om pengarna ska ses som en gåva. Om det skulle ses som en gåva så har din motpart ingen skyldighet att prestera. Det är flera olika bedömningar som väger in om det ska anses vara en gåva. D.v.s. mer än bara avsaknaden av avtal det ska bl.a. finnas en gåvoavsikt och beloppet kan anses vara väl högt för att det ska ses som en gåva. Detta är punkter som ev. domstolen tar och beaktar. Om ni skulle ha ett avtal har du rätt till dina pengar förutsatt att det kan bevisas att det finns ett avtal.  Om det skulle bli aktuellt med rättegång är det just den punkten om ni har ett avtal er sinsemellan som kan bli brännpunkten. Utifrån din fråga kan jag inte besvara hur domen skulle kunna utmynna till er fördel eftersom frågan saknar den informationen. Som privatperson kan du skicka ett kravbrev (en betalningspåminnelse) till din kompis men det kostar pengar för dig. Kravbrev är oftast något som räknas in i inkassokostnader http://www.kronofogden.se/Inkassokostnader2.html men även privatpersoner kan använda sig av det eftersom att en privatperson också kan ses som en fordringsägare. En fråga liknande din har besvarats av en rådgivare sedan innan så jag bifogar svaret till den fråga  http://lawline.se/answers/12840 Hoppas du upplever att du har fått svar på frågan!

Utkräva betalning av förfallet lån

2014-10-10 i Fordringar
FRÅGA |Lånade ut pengar aug-13. Skuldebrev finns och hälften av skulden har återbetalats i tre omgångar, senaste i april-14. Personen säger sig inte kunna betala tillbaks resterande 13.500:- Hur ska jag som privatperson agera då?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Hur det kan vara lämpligt att agera i en situation som den uppkomna varierar förstås beroende på vilket resultat som efterfrågas. Har lånet givits en låntagaren närstående person kan andra faktorer vara av betydelse än vad som är fallet i en rent affärsmässig relation. Eftersom det av frågan ej kan utläsas några särskilda önskemål i detta hänseende presumeras nedan att förbindelsen är av fullt affärsmässig karaktär samt att Du i egenskap av borgenär (långivare) därför önskar få betalt snarast möjligt till förmånligast möjliga villkor. Vidare antas att skulden löper utan bestämd förfallodag och således skall betalas vid anfordran (se 5 § skuldebrevslagen).För att säkra din rätt bör Du först framställa krav på betalning av ett bestämt belopp, med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta (se 4 § 1 st. räntelagen). Viktigt att tänka på är att framställa kravet på ett ur bevissynpunkt ändamålsenligt sätt då Du måste kunna styrka att krav framställts och kommit gäldenären tillhanda.Skulle gäldenären (låntagaren) ej erlägga betalning omedelbart efter den tid som kan tänkas åtgå för en kontroll av din behörighet att uppbära fordrat belopp (huvudsakligen om Du alltjämt är rätt betalningsmottagare) är denne i dröjsmål då fordran därefter anses förfallen. Vad Du då bör göra är att antingen ansöka om betalningsföreläggande eller, om skulden är konstaterat tvistig (om det framgår att ett betalningsföreläggande kommer att bestridas), direkt väcka talan mot gäldenären vid allmän domstol med yrkande att utfå betalning (jfr. 18 kap. 3 a § rättegångsbalken).Leder ansökan om betalningsföreläggande till utslag (jämförligt med en dom), vilket blir fallet om den är formellt riktig och inget bestridande från gäldenären inkommer (se 42 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning) kommer kronofogden utan vidare åtgärd från din sida verkställa kravet, medan ett bifall av yrkandet i tingsrätten kräver en separat ansökan om verkställighet hos kronofogden. Vid verkställighet undersöks vilka utmätningsbara tillgångar gäldenären har (egendom av värde som kan säljas eller överföras direkt) varefter utmätning ev. företas för betalning av fordran (se främst 1 kap. 3 § utsökningsbalken). Det sistnämnda är förstås inte nödvändigt om gäldenären betalar frivilligt vid anfordran.En ansökan om betalningsföreläggande bör Du kunna fylla i på egen hand, medan det kan vara bra att ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättande av stämningsansökan.Skuldebrevslagen finns här att läsa i dess helhet, räntelagen här, lag om betalningsföreläggande och handräckning här, rättegångsbalken här och utsökningsbalken här.Vänligen,

Till borgenärens nytta

2014-10-19 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Vad skulle det innebära om preskriptionslagen inte fanns? Skulle det vara till större nytta för borgenären eller för gäldenären ?
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder våra tjänster.I en situation där preskriptionslagen inte fanns skulle borgenärens rätt att kräva ut sin fordran aldrig försvinna.Detta vore till nytta för borgenären.Med vänliga hälsningar 

Skadestånd, får ej kontakt med person

2014-10-14 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag är skyldig att betala skadestånd till en tjej som min dotter orsakade.domen kom i augusti och räntan började redan i februari till jag betalar ut .jag är frivillig att betala men jag har inte fått inbetalnings kort eller konto för att sätta in pengarna jag har haft kontakt med kronofogde , brottsoffermyndigheten och hennes advokat ingen av de kan få tag på henne och de vill ej lämna uppgifter om hennes address om man vill skicka postväxel.hon svarar inte på telefon eller brev som skickat från advokaten.jag är orolig för räntan som växer om hon hör inte av sig .finns det någon utväg.
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din frågaKan du bevisa att du har gjort ditt yttersta för att få tag på hennes uppgifter, behöver du inte oroa dig över den stigande räntan. Se till att du får skriftliga svar från de personer du har kontaktat angående hennes uppgifter. Hälsningar

Åtgärder vid utebliven betalning vid konsultuppdrag

2014-10-12 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag skrev en text till en ansökan i våras. Det sökande företaget var ett norskt företag och det gällde "Horisont 2020 - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation". Jag skrev texten åt ett svenskt företag som var projektpartner eller medsökande och jag gjorde det på konsultbasis. Ansökan beviljades. Det totala beloppet för hela projektet var på ca: 34 MSEK och det företag jag skrev ansökan åt tilldelades drygt 3 MSEK i projektbudget. Det företaget som jag skrev ansökan åt vägrar nu att betala för den tid jag la ned på att skriva ansökan. Vad har jag för möjligheter att hävda upphovsrätt eller annat för att 1. tvinga företaget att betala för mitt berättigade konsultarvode 2. tvinga företaget att betala skadestånd för "brott mot upphovsrätten" eller liknande om du kvitterar ut bidrag som dom aldrig skulle fått - om inte jag skrivit ansökan.
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Nu har jag ju ingen bakgrundsinformation om hur ert avtal ser ut och varför företaget inte vill betala dig men som utgångspunkt gäller att du naturligtvis ska ha betalt för det jobb du har utfört i enlighet med konsultavtalet. Avtalet behöver inte vara skriftligt utan kan vara muntligt eller till och med underförstått. Om ni inte avtalat något specifikt om ersättningen så har du rätt till ”skälig ersättning”. Vad som är skäligt får bedömas i det enskilda fallet med utgångspunkt i tjänstens art och beskaffenhet, marknadspris för liknande tjänster och omständigheterna i övrigt (jfr Köplagen 45§). Något upphovsrättsbrott kan dock inte föreligga eftersom företaget använde ansökan med ditt tillstånd.För att tvinga någon att betala kan du antingen anlita ett inkassobolag, ansöka om betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten eller stämma företaget i domstol.Kronofogdemyndighetens hemsida hittar du här https://www.kronofogden.se/Fabetalt.html. Domstolsverkets hemsida hittar du här http://www.domstol.se/Tvist/. Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra samarbetspartners om du behöver mer hjälp. Lycka till!Med vänlig hälsning

Tillåtet med faktura enbart online?

2014-10-08 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Sålde en bandspelare på Tradera och skall betala 10% av priset och det blev 70kr . Tänkte inte mer på detta och väntade mig en faktura. Denna avgift tänkte jag inte på och det förflöt ca 2 månader drygt . Då fick jag inkasso 70 + inkasso 180kr från intrum justitia. Ringde intrum och sa att jag ej fått faktura överhuvudtaget. Då sa dom att fakturan finns på traderas internettsida/ mitt konto . Är dom inte skyldiga att sända en faktura via post eller telefon ?? Mvh 
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Huvudregeln i svensk lag är att det råder avtalsfrihet, och att parterna är bundna av villkoren i avtalet. Konsumenter är dock när de ingår avtal med näringsidkare skyddade mot vissa s.k. oskäliga avtalsvillkor. Oskäliga villkor är villkor som strider mot tvingande konsumenträttslig lagstiftning, villkor som leder till en alltför stor obalans mellan konsument och näringsidkare ( t ex att bara näringsidkaren kan säga upp ett avtal) samt villkor som är vilseledande eller oklart formulerade och innebär att konsumenten blir vilseledd om sina rättigheter. I Traderas användaravtal som du ingick när du registrerade dig står bland annat att "Genom att använda Tjänsterna godkänner du våra faktureringsrutiner och betalningsvillkor vilka framgår av vår Fakturerings- & betalningspolicy. Du godkänner att du får tillgång till fakturorna via våra Tjänster och att vi kan skicka elektroniska fakturor till dig via e-post." I nämnda policy står bland annat  "Du får då ett e-postmeddelande (till din registrerade e-postadress) som talar om att dina avgifter har fakturerats. Du hittar även fakturan inne på Mitt Tradera."  De förbehåller sig också att e-post kan komma bort, "tänk på att mailutskick aldrig är hundraprocentigt tillförlitliga. Det är därför varje medlems ansvar att själv gå in på Mitt Tradera för att se om det finns obetalda fakturor." Enligt Mervärdesskattelagen 1 kap. 17a § framgår att en faktura kan vara elektronisk och att sådana får utfärdas om mottagaren godkänt det (11 kap. 6 §). I ditt fall har du godkänt att elektronisk fakturering används i samband med att du ingick användaravtalet med Tradera.Det finns ingen lag som säger att en näringsidkare måste skicka ut en påminnelse innan ett ärende lämnas över till inkasso, så att Tradera inte gjort det är inte lagstridigt. Anser du att Traderas avtalsvillkor är oskäliga enligt någon av grunderna nämnda inledningsvis så kan du anmäla det till Konsumentverket. Vänligen,