Utmätning i samboförhållande

2014-12-21 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Min sambo har en skuld till kronofogden och vi har skild ekonomi. Då jag vill köpa en ny dyr tv och jag vill inte riskera att den ev utmäts. Räcker det det med att jag har kvittot på tvn och kontoutdrag som visar att det är jag som har betalt för tvn?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!När kronofogdemyndigheten ska göra en utmätning så är det endast egendom som tillhör gäldenären som ska utmätas enligt 4:17 utsökningsbalken. Den som har lös egendom i sin besittning förutsetts vara ägare till egendomen. Om gäldenären har något i sin besittning så förutsätts att denne också äger egendomen så länge som det inte framgår att det är någon annans, se 4:18 utsökningsbalken. Om det således skulle framkomma att Tv:n endast är i din besittning så ska den inte utmätas. Ofta är det så att sambos har gemensam besittning över lös egendom, och då anses gäldenären vara ägare till egendomen om det ej görs sannolikt att de samäger egendomen och om det inte heller framgår att någon annan äger egendomen, se 4:19 utsökningsbalken.Om ni således skulle ha Tv:n i gemensam besittning, t.ex. att den står i ert vardagsrum, så krävs det m.a.o. att du antingen gör sannolikt att ni äger den gemensamt eller så ska det framgå att du äger den. För att det ska framgå att du äger Tv:n så räcker det med att du har kvitto och kontoutdrag som visar att det endast är du som har köpt Tv:n.Med vänliga hälsningar

Utmätning av makes banktillgodohavanden

2014-12-20 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag är gift och vi har inget äktenskapsförord, och min fråga är : Om han jag skulle få en större skuld som vi inte kan betala(skatteskuld eller lån) och jag har pengar på ett konto som bara står på mig, kan de tillgångarna utmätas då för att driva in hans skuld ?
Tatjana Johansson |Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Huvudregeln enligt Äktenskapsbalken är att varje make ska ansvara för sina egna skulder. (se https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1).När det kommer till utmätning aktualiseras emellertid även bestämmelserna i Utsökningsbalken (se https://lagen.nu/1981:774). I Utsökningsbalken framgår att banktillgodohavanden är en sådan egendom som kan utmätas och det inte undantas från utmätning (se https://lagen.nu/1981:774#K4P2S1) & (se https://lagen.nu/1981:774#K5P1S1). För att kunna utmäta lös egendom ska det framgå att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte) (se https://lagen.nu/1981:774#K4P17S1). Det finns emellertid en bestämmelse som gör att det presumeras, alltså antas/förutsätts, att den skuldsatte som tillsammans med sin make eller maka har egendom i sin gemensamma besittning anses vara ägare till egendomen om det inte kan bevisas att något annat ägandeförhållande föreligger (se https://lagen.nu/1981:774#K4P19S1). Att ni tillsammans har egendomen i er gemensamma besittning innebär att ni båda två kan råda, det vill säga ha kontroll, över egendomen. Besittning kan man dock inte ha över banktillgodohavanden och till följd av detta blir det istället bestämmelsen om att det klart ska framgå att det är den skuldsattes egendom som ska tillämpas om utmätning av banktillgodohavanden ska kunna ske.Som jag förstår det utifrån formuleringen av din fråga är det enbart du som står på kontot och att kontot tillhör endast dig. På grund av detta framgår det inte att egendomen tillhör din make och pengarna som du har på ditt konto kan därför inte utmätas. Tänk dock på att annan egendom, som till exempel möbler, elektronik m.m. kan komma att utmätas eftersom det vid en eventuell utmätning presumeras att egendomen som ni tillsammans har besittning över är din makes. Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga!Vänligen,

Utmätning av makes egendom

2014-12-17 i Utmätning
FRÅGA |Efter en process med Försäkringskassan som pågått i 7 år har FK begärt återbetalning av min makes sjukpension med cirka 700.000 kr. Tingsrättsförhandling hölls förra veckan och dom avkunnades i början av december. Han kommer förmodligen bli tvungen att återbetala. Jag är lagfaren ägare av två fastigheter och har äktenskapsförord. De flesta saker jag har i fastigheterna är inköpta av mig, men jag har inte kvitto på allt. Kan Kronofogden gå in i mitt/vårt hem och utmäta? Jag vill inte vara med och betala hans skulder. Är det bättre att skiljas?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Kronofogdemyndigheten kan bara utmäta saker som tillhör den skuldsatte. Dock presumeras saker som den gäldenären har i sin besittning tillhöra honom så att de kan utmätas om det inte framgår annat. Vad gäller fastigheterna behöver du bara visa att du är ägare så kan inte kronofogdemyndigheten utmäta dem, och det bör inte vara svårt att visa. När det kommer till lös egendom som ett gift par har sina gemensamma besittning måste du göra det sannolikt att ni är samägare till egendomen eller att det är din. Det är alltså ett lägre beviskrav. Det finns alltså gränser för vad Kronofogden kan utmäta, och om du kan visa att det är din egendom kan de inte ta den för din makes skulder. De saker som tillhör honom eller som du inte kan visa är dina kan de däremot utmäta, så det kan ändå bli ett ingripande resultat.

Hyresvärden kräver betalning sophämtning med mera utan att visa upp räkningarna

2014-12-15 i Skuld
FRÅGA |Jag hyr en villa sedan 2006. Mellan åren 2006-2008 var alla räkningar av typ el, vatten/avlopp, sophämtning och sotning adresserade till mig personligen. 2008 ändrades förhållandet så att fakturorna på delar av ovanstående tjänster skickades dessa till fastighetsägaren. Trots påminnelse till fastighetsägaren från mig kom inga underlag eller fakturor på vatten/avlopp, sophämtning och sotning. Elräkningarna kom direkt till mig från elleverantören. Till fastigheten kopplades ett fibernät, där har räkningar kommit vid något tillfälle. Alla övriga räkningar har aldrig kommit till mig mellan åren 2008-2014. Något nytt hyresavtal har inte upprättats. Inget meddelades om ändrade villkor. Det enda som hände var att jag kontaktade fastighetsägaren och frågade efter fakturorna med svaret att det är upp till fastighetsägaren att serva med underlag. För c:a ett år sedan kom ett krav från fastighetsägaren på sammanslaget belopp på alla räkningarna mellan 2008 - 2013. Inga originalfakturor uppvisades utan endast en sammanställning på ett exellark. Jag önskade då få se underlagen i original och bestämde mig för att inte betala något förrän jag fått det i min mening självklara faktaunderlaget. Under 2014 har fibernätfakturor kommit, dock bara som kopior. Dessa är betalda. Fråga: Vad gäller? Kan fastighetsägaren kräva det sammanslagna beloppet? Kan belopp krävas med fakturakopior som underlag? 
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad jag förstår rör fastighetsägarens krav avgifter för vatten/avlopp, sophämtning, fibernät och sotning för perioden 2008-2014 då inga av dessa kostnader var inkluderade i din hyra. Vidare tolkar jag det som att ni har ett arrangemang som ska fungera så att hyresvärden först själv betalar räkningarna och sedan begär samma summa ifrån dig. Arrangemanget har inte skrivits in i hyresavtalet men ni har kommit överens om det. Vad gäller dina första fråga så kan hela beloppet krävas på en gång förutsatt att förfallodatum för skulderna passerat. Det framgår inte när ni inledningsvis kom överens om att du skulle betala (till exempel per månad eller per kvartal) men med tanke på att du upprepade gånger bett om att få göra det antar jag att det datum då du enligt överenskommelsen skulle betala har passerat.Rent generellt kan sägas att hyresvärden har rätt att kräva dig på samma belopp som betalats för din räkning men givetvis har du å andra sidan rätt att se ett underlag för det belopp som krävs innan du betalar. Som svar på din andra fråga är det i teorin fullt möjligt att kräva betalning för en skuld utan att visa upp några räkningar eller liknande underlag som stöd. Den som krävs på pengar bör dock vara försiktig med att utan vidare betala ett sådant krav om han eller hon inte är helt säker på att det stämmer. Särskilt med tanke på det märkliga sätt din fastighetsägare har skött ett arrangemang på hitintills är det viktigt att du står på dig så att du betalar det du faktiskt är skyldig. Vad jag förstår har du fått några kopior på räkningar som redan betalats av dig och de är förstås ingen anledning till att betala samma belopp en gång till.Då det rör sig om ungefär sex års avgifter och gissningsvis en hel del pengar vill jag verkligen poängtera att det är viktigt att du kräver att hyresvärden visar upp fakturorna, i kopior eller original, så att du så snart som möjligt kan få betala de skulder du har utan att de växer ytterligare. Vidare kan det vara en god idé, särskilt om du planerar att bo kvar framöver, att kräva att räkningarna ska adresseras direkt till dig igen så att samma problem inte uppstår fler gånger. Jag önskar dig lycka till och skulle du känna att du behöver mer juridisk hjälp i kontakten med din fastighetsägare är du välkommen att återkomma till mig så kan vi lämna ett prisförslag på vad ett mer omfattande arbete skulle kosta.

Särskild alt. vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten

2014-12-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, min dotter har separerat från sin sambo men han vägrar hämta sina tillhörigheter och gör ingen adressändring. Vad kan hon göra för att komma vidare
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Polisanmälan?Jag skulle vilja påstå att din dotters före detta sambo eventuellt kan göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, se 8 kap. 8 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Egendom har lämnats kvar hos din dotter och den före detta sambon vägrar att hämta grejerna- vilket enligt mig måste betraktas som ett ingrepp i din dotters besittning över bostaden. Således kan ett alternativ vara att polisanmäla detta! Dock vill jag uppmärksamma dig på att denna typ av ärende inte prioriteras hos polismyndigheten och således riskerar handläggningstiden att bli tämligen lång. Av naturliga skäl vill din dotter ha bort sakerna snarast möjligt och därför är förfarandet hos polisen inte att föredra i första hand. Kan hon göra sig av med egendomen?Oberoende av om det är oangeläget för henne att ha egendomen i sin bostad, så äger hon inte en rätt att slänga iväg saker vars äganderätt tillkommer annan, d.v.s. den före detta sambon. Att göra sig av med en sådan egendom som man själv inte äger kan innebära att man gör sig skyldig till ett olovligt förfogande, se 10 kap. 4 § brottsbalken. Äganderätten till egendomen ”är förbehållen eller eljest tillförsäkrad eller eljest tillkommer annan”, som det står i lagtexten. Gör hon sig av med egendomen så kränker hon den före detta sambons äganderätt och kan således hållas straffrättsligt ansvarig för det. Vilka alternativ återstår?Det mest effektiva sättet för henne att få bort egendomen enligt min mening, är att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Här står två olika typer av handräckning till buds; vanlig handräckning, se 3 § lag om betalningsföreläggande och handräckning(BFL), alternativt särskild handräckning enligt 4 § BFL https://lagen.nu/1990:746.Jag skulle säga att en särskild handräckning närmast ligger till hands just med tanke på ovan förda argumentation avseende besittningsrubbningen samt ett eventuellt begånget brott av hennes före detta sambo. Hon hindras att till fullo kunna utnyttja sin bostad genom att hennes före detta sambo rubbar hennes besittning genom att inte hämta sina saker. En ansökan om särskild handräckning får avse åläggande för svaranden att "vidta rättelse när sökandens besittning har egenmäktigt rubbats eller annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom eller utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras", se 4 § BFL. Kontakt kommer då att tas med hennes före detta sambo och han kommer då att ges en möjlighet till rättelse i form av att hämta sin egendom från hennes bostad. En ansökan om särskild handräckning hittar Du här: https://www.kronofogden.se/38147.html. Vid en ansökan kommer kronofogdemyndigheten att ta ställning till denna och pröva om hon har rätt till en särskild handräckning. Således har de en rätta att antingen avslå eller bifalla hennes ansökan! Jag skulle vilja påstå att hennes möjligheter är tämligen goda att få ett bifall eftersom att det är en så pass självklar besittningsrubbning i detta fall. Innan hon ansöker om handräckning skulle jag ändå vilja vitsorda att hon ännu en gång försöker ta kontakt med den före detta sambon och att hon berättar att hon är beredd att vidta ovan nämnda åtgärder för att få bort dennes egendom. Sker ingen förändring efter det bör hon absolut ansöka om handräckning alternativ anmäla om brott till polismyndigheten.Hoppas att Du känner att jag lyckats besvara dina frågor på ett tillfredsställande sätt. Om Du är i behov av ytterligare juridisk rådgivning vänligen återkom till mig så återkommer vi med ett prisförslag för vidare arbete. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.seMed vänlig hälsning, 

Regressrätt och preskription

2014-12-20 i Preskription
FRÅGA |Jag har sedan lång tid flera skulder som jag och min exmake fick efter en konkurs. Vi är solidariskt betalningsansvariga. Vi har båda löneutmätning. Skulden bör vara slutbetald under nästa år. Till saken hör att min exmake har andra stora skulder vilket gjort att jag betalat och betalar mycket mer till vår gemensamma skuld då hans pengar till stora delar går till hans privata skulder, I dagsläget rör det sig om flera hundra tusen kronor som jag betalat mer. Jag betalar i dagsläget närmare 9000 kr i månaden och han ca 3300 kr. Jag vill göra en regerssfordran gentemot honom och har fått rådet att vänta tills skulden är helt betald, Jag undrar om det ens är möjligt för mig att göra en sådan fordran och om det finns risk för preskribtionstid då skulderna uppstod för så länge sedan. En stor del av skulderna är dessutom ränta på grundkravet då de legat så länge men de är vi ju också skyldiga att betala båda två så det borde väl räknas in. Vad ska jag tänka på när och om jag kan göra denna fordran
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Situationen är alltså att ni är solidariskt ansvariga för en stor summa pengar, och att du betalar betydligt mer än din exmake i månaden. Som sagt blir ju resultatet att du kan göra en regressfordran (om inget annat är sagt, har du rätt att kräva så mycket av honom att han har betalat hälften av lånet).Preskription inträder som du säkert vet i huvudfallet när en fordran har "legat" i tio år utan att hävdas. Frågan blir alltså när din regressfordran uppkommer. Detta sker ju inte förrän du har betalat mer än "din andel". (Exempelvis: Om ni bland annat har en skuld på 100000 kr och du har betalat 45000 kr har du inte betalat utöver din andel, men om du betalar in ytterligare 15000 kr har det då uppstått en regressrätt på 60000-50000=10000 kr). Detta innebär att din regressrätt inte har uppstått förrän du har betalat "för mycket", och så länge detta inte skedde för över tio år sedan (och utan att du har försökt kräva in din fordran under tiden) är det ingen fara med preskriptionen.Sammanfattningsvis:Ni skall ju i princip betala hälften var. När du har betalat mer än så, uppstår en regressfordran. Detta är en ny fordran, som inte är knuten till den gamla. Det tar tio år innan preskription inträder, och så länge du försöker kräva in den och inte bara låter den ligga inträder inte preskriptionen.Räntan ingår i skulden.Även jag skulle råda dig att utnyttja din regressrätt när skulderna väl är betalda, eftersom det annars är svårt att veta exakt vilken summa det handlar om. Dessutom kan era borgenärer fortsätta att kräva ut pengar av dig (de får ju så att säga välja vem de vill) tills skulderna är betalda, och då skulle du vara tvungen att hävda din regressrätt mer än en gång.Lycka till, och hoppas att svaret var till någon hjälp!

Konsumentfordran

2014-12-17 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har fått kravbrev från Lindorff på en gammal konsumtionsskuld. Jag har varit bosatt utomlands sedan sommaren 2009 och i början där fick jag ett kravbrev sedan uteblev dessa då jag flyttat runt. Min senaste adress som de skickat till är ju den jag först hade. Men där har jag inte bott sedan vintern 2009. Men det är ju den adress som tydligen stått kvar i svenska register.Nu påstår Lindorff att skulden inte är preskriberad som jag hävdar. Är det upp till mig att bevisa detta? Lindorff säger att de skickat påminnelser regelbundet men jag har inte fått dessa då jag inte ens bott där de säger sig skickat till.Är det upp till mig eller till Lindorff att bevisa?
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaPreskriptioner av skulder regleras i preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriberas en konsumentfordran efter tre år om inte preskriptionsavbrott har gjorts, vilket regleras av 5§. En typ av preskriptionsavbrott är att gäldenären (konsumenten) får en skriftlig uppmaning/påminnelse om att betala skulden från borgenären. Borgenären bär då risken för att brevet med uppmaningen kommer fram till gäldenären, borgenären behöver dock inte bevisa att gäldenären faktiskt tagit del av innehållet utan endast att brevet kommit fram till gäldenären. För att uppfylla detta krav har det genom praxis det fastställts att borgenären inte kan skicka endast en eller två påminnelser utan att denne måste skicka flertalet. (genom att skicka flera minskar risken för att inget av breven skulle komma fram till gäldenären) Se bland annat HD:s domar NJA 1996 s 809, NJA 2007 s 157 och NJA 2012 s 172. I det sista fallet hade borgenären skickat ett antal betalningskrav till gäldenärens folkbokföringsadress och endast ett av dessa hade kommit i retur. HD ansåg då att det var en försumbar risk att inget av breven hade kommit gäldenären till handa. Gäldenären ansågs ha ett intresse av att bevaka sin post på folkbokföringsadressen och preskriptionsavbrott konstaterades. I ditt fall låter det som att Lindorff har skickat ett antal kravbrev till din folkbokföringsadress, vilket gör att jag bedömer det som att de uppfyllt sitt krav på att något av breven ska ha kommit dig till handa. Bevisbördan för att du inte mottagit breven borde därför ligga på dig. För att bevisa detta kan exempelvis ett folkbokföringsregisterutdrag som visar att du inte bott på adressen sedan 2009 vara bra. Vänligen

Hänvisning till telefonrådgivning/e-post

2014-12-12 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Vi hade behövt er hjälp med att besvara en stämningsansökan från ett factoring bolag mot ett företag jag och min kollega arbetade på där vi skrev under som borgensmän.
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för att Ni vänder Er till Lawline!Den typ av hjälp som efterfrågas erbjuds ej inom ramen för den kostnadsfria rådgivningen, varför Ni istället ombeds kontakta oss per telefon (tfn 08-533 300 04) eller via e-post info@lawline.se.Vänligen,