Preskriptionstidens början och verkan av preskriptionsavbrott

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstiden på 3 år Från när gäller detta ? Jag har blivit krävd på pengar för 7 år tillbaka i tiden. gäller 3 år från skriftligt eller muntligt krav?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Preskriptionstiden löper från det att en förpliktelse uppkommit, ex. när ett avtal om köp ingåtts eller en skadevållande handling företagits (se 1 § preskriptionslag). Dock är det möjligt att genom preskriptionsavbrott avbryta preskriptionen (förutsatt att fordran ej hunnit preskriberas), varefter ny preskriptionstid löper (se 6 § nämnda lag).Ett preskriptionsavbrott kan ske antingen genom att gäldenären på något vis erkänner fordringens existens (ex. genom att erlägga betalning) eller till följd av att borgenären framställer ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran vilken kommer gäldenären till handa alternativt att borgenären i något sammanhang åberopar fordran mot gäldenären vid domstol, i ett skiljeförfarande eller hos Kronofogdemyndigheten (se 5 § nämnda lag). Har ingendera handling företagits är fordran och eventuella tilläggsförpliktelser preskriberade, varav följer att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (med vissa undantag) (se 8 § nämnda lag).Sammanfattningsvis gäller alltså att en fordran ej behöver vara preskriberad enkom för att den ursprungliga preskriptionstiden löpt ut då ett preskriptionsavbrott kan ha skett. Viktigt att notera är att preskriptionstiden är olika lång beroende på om det rör sig om ett konsument- eller näringsidkarförhållande samt vad som i det specifika fallet avtalats (med vissa begränsningar) (se 2-4 §§ nämnda lag).Preskriptionslagen finner Du här.Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn 08-533 300 04) eller e-post info@lawline.se.Vänligen,

Principen om condictio in debiti

2014-10-22 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Vår samfällighet har gjort en felaktig utbetalning till en mottagare som vi inte har affärer med. Orsaken är att det angavs ett pg-nr men skulle vara ett bg-nr. Mottagaren har inte återbetalat, jag ska... osv - förhalning. Ärendet är polisanmält. Han har även sagt till polis att han ska återbetala. Detta har pågått i flera månader. Hur är oddsen att få tillbaka våra pengar genom en stämning och åberopa condictio indebiti
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Principen om solutio indebiti (felaktig utbetalning) och condiction indebiti (krav för felaktig utbetalning) är idag en princip som gäller inom svensk rätt utan att den ha något uttryckligt lagstöd. Principen har växt fram genom praxis och juridisk doktrin. Huvudregeln vid en felaktig utbetalning är att mottagaren har återbetalningsskyldighet för pengarna denne fått. Undantag från huvudregeln finns dock ex, att överföraren ville betala pengarna på grund av avtal men fordringen var preskriberad. I strikt mening var utbetalning då inte felaktig. En annan situation som är undantagen från huvudregeln är när mottagaren har inrättat sig efter utbetalningen i god tro, exempel på detta är att någon mottagit en för hög lön utan rätt till denna men omständigheterna gör att denne är i god tro. Av din fråga framgår att inget av nämnda undantag är tillämpliga. Era chanser att få rätt vid en stämning kan jag inte med säkerhet uttala mig om men jag skulle bedöma dem som goda.Hoppas du fått svar på din fråga

Preskriptionstid på kundfodringar

2014-10-14 i Preskription
FRÅGA |Hur långt efter jobbet är gjort kan Du begära betalning från en konsument De har uppdagats att kunden borde varit betalningsskyldig och de är 4 år sen.
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga! Enligt preskriptionslagen 2§ andra stycket https://lagen.nu/1981:130#P2S2 framgår att preskriptionstiden för fodran på en konsument är tre år. Undantag görs för löpande fodringar. Detta innebär dock inte att du inte kan be kunden att betala ändå, det är ju möjligt att kunden väljer att betala. Lycka till!Vänligen

Fordring mellan privatpersoner

2014-10-12 i Fordringar
FRÅGA |Jag har den 2014-06-13 i Nordea bank överföret 120.000 kr till en väns konto och intet har fått dem tillbaka... Skal jag skicka honom et kravbrev först på utsående beloppet och därefter inges till kronofogdemyndigheten ? Om vi komma till rätten, hur stärk er jag i rätten och kan jag vinner denna anliggende ( sak) och får mina pengar tillbaka, om jag får jurist till at hjälpa mig med detta ??
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för din fråga!Du har inte nämnt om ni har ett avtal er sinsemellan. Om du inte kan lyckas bevisa att ni har ett avtal kan det bli fråga om pengarna ska ses som en gåva. Om det skulle ses som en gåva så har din motpart ingen skyldighet att prestera. Det är flera olika bedömningar som väger in om det ska anses vara en gåva. D.v.s. mer än bara avsaknaden av avtal det ska bl.a. finnas en gåvoavsikt och beloppet kan anses vara väl högt för att det ska ses som en gåva. Detta är punkter som ev. domstolen tar och beaktar. Om ni skulle ha ett avtal har du rätt till dina pengar förutsatt att det kan bevisas att det finns ett avtal.  Om det skulle bli aktuellt med rättegång är det just den punkten om ni har ett avtal er sinsemellan som kan bli brännpunkten. Utifrån din fråga kan jag inte besvara hur domen skulle kunna utmynna till er fördel eftersom frågan saknar den informationen. Som privatperson kan du skicka ett kravbrev (en betalningspåminnelse) till din kompis men det kostar pengar för dig. Kravbrev är oftast något som räknas in i inkassokostnader http://www.kronofogden.se/Inkassokostnader2.html men även privatpersoner kan använda sig av det eftersom att en privatperson också kan ses som en fordringsägare. En fråga liknande din har besvarats av en rådgivare sedan innan så jag bifogar svaret till den fråga  http://lawline.se/answers/12840 Hoppas du upplever att du har fått svar på frågan!

Preskription av fordran mot konsument

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Kan en skuld vara för alltid?En konsumentskuld preskriberas efter 3 år men är jag som gäldenär ansvarig att bevisa presk.avbrott inte skett på 3½ år till domstol?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptioner regleras i preskriptionslagen. Enligt 1 § är preskriptionslagen subsidiär till andra lagar. Med det menas att om någon annan lag behandlar preskriptionsfrågan för en särskild situation gäller den före preskriptionslagen. Ett exempel på sådan reglering är 19 kap. 1 § sjölagen. Förutsatt att någon sådan speciallagstiftning inte gäller för din borgenärs fordran gentemot dig är preskriptionstiden mycket riktigt 3 år mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detta följer av 2 § 2 st preskriptionslagen.Det är upp till den part som vill göra gällande att preskriptionsavbrott har skett att visa det. Först om det sker är det upp till dig att visa att preskriptionsavbrottet inte har ägt rum. Närmare hur ett preskriptionsavbrott sker regleras i 5 §.Vänliga hälsningar,

Till borgenärens nytta

2014-10-19 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Vad skulle det innebära om preskriptionslagen inte fanns? Skulle det vara till större nytta för borgenären eller för gäldenären ?
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder våra tjänster.I en situation där preskriptionslagen inte fanns skulle borgenärens rätt att kräva ut sin fordran aldrig försvinna.Detta vore till nytta för borgenären.Med vänliga hälsningar 

Skadestånd, får ej kontakt med person

2014-10-14 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag är skyldig att betala skadestånd till en tjej som min dotter orsakade.domen kom i augusti och räntan började redan i februari till jag betalar ut .jag är frivillig att betala men jag har inte fått inbetalnings kort eller konto för att sätta in pengarna jag har haft kontakt med kronofogde , brottsoffermyndigheten och hennes advokat ingen av de kan få tag på henne och de vill ej lämna uppgifter om hennes address om man vill skicka postväxel.hon svarar inte på telefon eller brev som skickat från advokaten.jag är orolig för räntan som växer om hon hör inte av sig .finns det någon utväg.
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din frågaKan du bevisa att du har gjort ditt yttersta för att få tag på hennes uppgifter, behöver du inte oroa dig över den stigande räntan. Se till att du får skriftliga svar från de personer du har kontaktat angående hennes uppgifter. Hälsningar

Åtgärder vid utebliven betalning vid konsultuppdrag

2014-10-12 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag skrev en text till en ansökan i våras. Det sökande företaget var ett norskt företag och det gällde "Horisont 2020 - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation". Jag skrev texten åt ett svenskt företag som var projektpartner eller medsökande och jag gjorde det på konsultbasis. Ansökan beviljades. Det totala beloppet för hela projektet var på ca: 34 MSEK och det företag jag skrev ansökan åt tilldelades drygt 3 MSEK i projektbudget. Det företaget som jag skrev ansökan åt vägrar nu att betala för den tid jag la ned på att skriva ansökan. Vad har jag för möjligheter att hävda upphovsrätt eller annat för att 1. tvinga företaget att betala för mitt berättigade konsultarvode 2. tvinga företaget att betala skadestånd för "brott mot upphovsrätten" eller liknande om du kvitterar ut bidrag som dom aldrig skulle fått - om inte jag skrivit ansökan.
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Nu har jag ju ingen bakgrundsinformation om hur ert avtal ser ut och varför företaget inte vill betala dig men som utgångspunkt gäller att du naturligtvis ska ha betalt för det jobb du har utfört i enlighet med konsultavtalet. Avtalet behöver inte vara skriftligt utan kan vara muntligt eller till och med underförstått. Om ni inte avtalat något specifikt om ersättningen så har du rätt till ”skälig ersättning”. Vad som är skäligt får bedömas i det enskilda fallet med utgångspunkt i tjänstens art och beskaffenhet, marknadspris för liknande tjänster och omständigheterna i övrigt (jfr Köplagen 45§). Något upphovsrättsbrott kan dock inte föreligga eftersom företaget använde ansökan med ditt tillstånd.För att tvinga någon att betala kan du antingen anlita ett inkassobolag, ansöka om betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten eller stämma företaget i domstol.Kronofogdemyndighetens hemsida hittar du här https://www.kronofogden.se/Fabetalt.html. Domstolsverkets hemsida hittar du här http://www.domstol.se/Tvist/. Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra samarbetspartners om du behöver mer hjälp. Lycka till!Med vänlig hälsning