Arv och skuldsanering

2015-09-01 i Skuldsanering
FRÅGA |Om en person beviljats skuldsanering och därefter får ut ett arv på ca 60.000kr, går det då till personen eller till att betala skulden?
Alfred Brandt |Hej! Lagen som reglerar skuldsanering är skuldsaneringslagen (2006:548) och denna hittar du https://lagen.nu/2006:548. När en skuldsanering träder i kraft upprättas en betalningsplan som redogör hur återbetalningen av skulderna ska verkställas, denna avbetalningsplan löper vanligen över fem år. Under tiden då planen upprättas tar man i beaktande hur den skuldsattes situation och betalningsförmåga ser ut. Detta för att ge plats för nödvändiga utgifter för den skuldsatte, alltså livsmedel, bostad och så vidare. Du kan finna mer lättåtkomlig information om skuldsanering här, https://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html.Åter till din fråga - om man får behålla ett arv som tillkommer under en skuldsanering. Vad som avgör arvet påverkar skuldsaneringen framkommer av den 24§ i skuldsaneringslagen. Utgångspunkten här är om arvet förändrar den skuldsattes ekonomiska situation väsentligen. Vad en sådan väsentligt förbättrad situation innebär är svårt att säga eftersom förändringen måste ställas i förhållande till skuldernas omfattning och hur situationen i stort ser ut. Om det nu skulle vara så att 60 000 kr kan omfattas av begreppet om väsentligt förbättrad ekonomisk situation kan detta leda till att skuldsaneringen upphör och den betalningsskyldige är här med igen är skyldig att betala hela sin skuld. Mer vanligt är dock betalningsplanen istället omregleras på så vis att en större del av skulden betalas av varje månad med anledning av den förstärkta återbetalningsstyrkan. Alltså är det svårt att svara på om ett arv gällande 60 000 kr påverkar skuldsaneringen. Mitt tips till en person vars ekonomi har förändrats i en ovan diskuterad situation är att kontakta kronofogdemyndigheten för att undersöka om förändringen kan utgöra en möjlighet till förändring av beslutet om skuldsanering. Tack för att du vänder dig till Lawline, hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Vänligen,

Begränsningar för konkursgäldenär att råda över sin egendom

2015-08-31 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående i vilken utsträckning kan en konkursgäldenär ingå rättsligt förpliktande avtal?
Tatjana Johansson |Hej! Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till Lawline.Din fråga rör vilka rättsligt förpliktande avtal en konkursgäldenär kan ingå. En konkursgäldenär begränsas på så vis att han eller hon inte får råda över sin egendom på det sätt denne vill och därför har jag besvarat din fråga genom att beskriva i vilken omfattning konkursgäldenären får ingå rättsligt bindande avtal vad gäller just hans eller hennes egendom.Hur begränsas en konkursgäldenärs rådighet över sin egendom? En konkursgäldenärs ekonomiska handlingsfrihet regleras av konkurslagen, vilken du hittar här. När ett beslut om konkurs har meddelats, får inte en gäldenär råda över egendom som hör till konkursboet och får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (se https://lagen.nu/1987:672#K3P1S1). Det här innebär alltså att en konkursgäldenär får förfoga över egendom som inte ingår i konkursboet precis som vanligt. Vad ingår i ett konkursbo? I konkursboet ingår all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller som tillfaller honom eller henne under konkursen och som är sådan att den kan utmätas samt den egendom som kan tillföras boet genom återvinning (se https://lagen.nu/1987:672#K3P3S1). Vilken egendom kan utmätas? Vilken egendom som är utmätningsbar eller inte regleras av Utsökningsbalken (se https://lagen.nu/1981:774). Där framgår att all egendom som inte är undantagen enligt balken kan utmätas (se https://lagen.nu/1981:774#K4P2S1). Från utmätning undantas viss egendom som gäldenären anses behöva för att kunna tillgodose sina behov. Vilken egendom det är kan du läsa om här. När gäldenären har familj görs denna behovsprövning även med skälig hänsyn till vad familjen använder eller behöver (se https://lagen.nu/1981:774#K5P2S1). En gäldenärs lön får utmätas endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll samt till att fullgöra betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning av lön har bättre rätt till lönen (se https://lagen.nu/1981:774#K7P4S1). Övriga begränsningar i vad som får utmätas finns att läsa om här (egendom genom gåva/testamente), här (medel från staten för särskilt ändamål), här (skadestånd), här (pension och annan livränta) och här (vederlag för litterärt och konstnärligt verk).SammanfattningsvisEn konkursgäldenär kan råda över all den egendom som inte ingår i konkursboet, det vill säga den egendom som inte är utmätningsbar och som är listad ovan. Konkursgäldenären kan därmed ingå rättsligt förpliktande avtal vad gäller just denna egendom.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Driva in skuld från gäldenär bosatt utomlands

2015-08-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej ! För ca 1½ år sedan lånade jag ut en större summa pengar, vi skrev enkelt skuldebrev. Det skulle betalas tillbaka ca 6 månader efter att vi skrivit på.Personen i fråga har flyttat utomlands, kan ej få tag på han. Vad ska jag göra ? Hur går jag tillväga för att lösa de ?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline. Om personen som är skyldig dig pengar (gäldenären) har flyttat till ett annat EU-land kan du ansöka om europeiskt betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här för att fastställa skulden. KFM kan hjälpa dig med att driva in skulden. Om gäldenären har flyttat utanför EU, behöver du ett beslut från domstol, exempelvis tingsrätten i Sverige. Då kan KFM hjälpa dig med att driva in skulden. Gäldenären måste emellertid ha tillgångar i Sverige, det kan vara lösa sker, fastigheter eller lön som kan utmätas. Du kan läsa mer om det här.Glöm inte att du jämte skulden kan kräva ränta för sen betalning. Du kan räkan ut räntan genom KFM:s ränteräknare här. Även om ni inte har avtalat om ränta, kan du kräva åtta procent (med undantag för första månaden). Stöd för det finns i 6 § räntelagen (1975:635).Vänligen

Får en köpt vara utmätas för säljarens skuld?

2015-08-28 i Utmätning
FRÅGA |Köpte en häst 1 juni i år. Rättare sagt så fick jag den pga att ägaren va skyldig mig pengar ca 30 000. Han försökte sälja hästen men då det inte dök upp några intressenter så sa han att vi skriver ett kvitto och du får ta över hästen i stället. Vet att ägaren va i stor ekonomisk knipa och hade inte råd med dom rörliga och fasta kostnaderna som det kostar varje månad att ha häst. Då det ej fanns någon plats i mitt stall och jag inte heller hade någon tid att ha en tredje häst så hjälpte han mig att ställa den i ett försäljningsstall . Nu va hon som har försäljnings stallet och tävlade och en av dagarna så kommer kronofogden och tar hästen för utmätning av förra ägaren. Ringer upp kronofogden och det han då säger är att jag skall göra en överklagan av hämtningen av hästen sen får tingsrätten besluta det hela.Det jag nu undrar är får det gå till så här???Kollar man inte upp ägarskap innan ???Hur stor chans har jag att få tillbaks min häst??
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Rent juridiskt så när Kronofogdemyndigheten, KFM, gör en utmätning så enligt Utsökningsbalken (UB) 17 - 19 §§ så antas som huvudregel det som finns i gäldenärens besittning vara hans egendom om inte annat framgår. Gäldenären är den som är skyldig pengar och i besittning är helt enkelt att han har saken hos sig, i sitt hus eller liknande men även saker som han så att säga har bestämmanderätten över. T ex en häst som står inhyrd hos någon annan.I ditt fall finns ett problem med något som inom juridiken kallar för besittningsövergång. Innan du köpte hästen så var den säljarens och han bestämde vad som skulle göras med den. När ni sen skrev avtalet så ägarskapet på hästen övergick till dig. Det är din häst helt enkelt, och du bestämmer över den. Men för att du som ny ägare ska vara skyddad mot säljarens borgenärer (de som vill ha betalt) krävs att hästen övergått i din besittning. Normalt sker det när man tar hem sin häst, eller när man hämtar den hos säljaren och ställer den i ett inackorderingsstall. När hästen lämnar säljaren helt enkelt. Om man köper en häst som står kvar uppstallad hos säljaren har en besittningsövergång inte skett och då kan man hamna i samma situation vid en utmätning som du beskriver. I ditt fall hjälpte säljaren dig så att hästen ställdes i försäljningsstallet. Då har hästen inte ansetts ha kommit ur säljarens besittning rent juridiskt, och det är därför den blivit utmätt av KFM. För att få tillbaka den behöver du som du redan fått information om hävda din rätt till hästen. Då måste du styrka ägarskapet (det kan du göra med hjälp av avtalet) och även besittningsövergången. Kan du det så kommer du att få tillbaka din häst. Om du inte kan det, så kommer du tyvärr inte få det. I ett sådant läge kan du dock med stöd av ert avtal kräva säljaren civilrättsligt på de 30 000 kronorna, även om det utefter vad du berättar kanske är liten möjlighet att säljaren kan betala. Vänligen,

Gåvor mellan makar

2015-08-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej !Bodelning där mannen skriftligt talat om att hela vinsten på husförsäjning skall tillföras hustrun utan att det skrivits något bodelningsförslag, nu ändrar sig mannen och bestrider detta avtal.Vad gäller ?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1. BodelningsavtalFör att ett avtal om bodelning ska vara giltigt måste avtalet vara skriftligt (9 kap 5 § äktenskapsbalken). I ditt fall är därför det eventuella muntliga avtalet om bodelning, om att försäljningsvinsten skulle tillfalla makan vid bodelning, inte ett giltigt bodelningsavtal. Makan kan då inte kräva hela vinsten av husförsäljningen i bodelningen, men vinsten av försäljningen kommer ändå att tas upp och delas mellan makarna i bodelningen.2. GåvolöfteIstället för ett avtal om bodelning kan makens uttalande tolkas som ett löfte om att i framtiden ge en gåva, försäljningsvinsten, till makan. För att ett gåvolöfte ska vara giltigt, vilket skulle göra att makan får rätt till gåvan, ska dock ett skuldebrev eller något annat skriftligt bevis på löftet ha lämnats till makan eller så ska utfästelsen var avsedd att komma till allmänhetens kännedom (t.ex. genom att löftet ges i närvaro av ett större antal personer) (1 § gåvolagen). I ditt fall finns ingenting som tyder på att detta skulle vara fallet, vilket gör att gåvolöftet inte är bindande. 3. Fullbordad gåvaSlutligen kan diskuteras om gåvan till och med redan är fullbordad. Det skulle innebära att makan har rätt till pengarna. För att en gåva mellan makar ska vara giltig krävs antingen besittningsövergång har skett (i korthet innebär det att maken inte längre ska ha tillgång till pengarna) (2 § gåvolagen) eller att gåvan har registrerats hos Skatteverket (8 kap 1 § äktenskapsbalken). Inte heller det här verkar vara fallet, vilket sammantaget leder till att makens uttalande inte ger makan någon rätt till försäljningsvinsten.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Indrivning av skuld jämte ränta, tillvägagångssätt

2015-08-30 i Skuld
FRÅGA |Hej,Då en f.d. Vän utan vidare Bara försvann utan förklaring/flyttade. Vem då har fått lånat medel av mig. Nu då på senare tid vill berörd person inte betala tillbaka, då det inte verka gå att förhandla fram någon lösning, utan bara flyr, tiger som cement, säger ingenting. Då är min fråga: vad ska en medborgare då vidta för åtgärder för att få tillbaka mina medel plus ränta och detta på regelrätt väg? Det är säkert inte bara jag som drabbad är.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline. Den enklaste och minst kostsamma vägen, om personen (gäldenären) vägrar att betala eller inte går att få tag i, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här. Det underlättar starkt om ni upprättade ett dokument som bevisar skulden (skuldebrev). KFM hjälper dig därefter att fastställa skulden och därefter driva in den. Om du inte vinner framgång via KFM, kan du upprätta en stämningsansökan och vända dig till tingsrätten. Domstol kan hjälpa dig att driva in skulden genom dom. Vinner du målet, och tvisten avser ett högre belopp än 22 250 kronor, kommer du att få samtliga rättegångskostnader ersatta av gäldenären. Avser tvisten ett lägre belopp, står ni för era egna kostnader, med undantag för att vinnaren kan kräva viss ersättning för vissa i förväg bestämda utgifter, se kompletta listan i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken (1942:740).Du kan kräva ränta jämte skulden, även om ni inte har avtalat om det. Räntan som du enligt lag kan kräva ligger just nu på åtta procent. Den kan variera varje halvår till följd av att referensräntan justeras. Du kan ta hjälp av KFM:s ränteräknare för att komma fram till en korrekt ränta att kräva, här.Vet du att även andra är drabbade av uteblivna betalningar från samma gäldenär, kan du anmäla det till åklagaren som kan driva en straffrättslig process (t.ex. bedrägeri) jämte din civilrättsliga process (ditt personliga krav på betalning).Behöver du hjälp med något av stegen ovan, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vid dig vidare i ditt ärende.Vänligen

Ansvar för skulder i ekonomisk förening

2015-08-29 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag har tidigare varit ordförande i en dartklubb som är en ekonomisk förening och då har jag skrivit på ett hyreskontrakt. Om vi hamnar på obestånd så vi inte kan betala hyran vem är då ekonomiskt ansvarig: föreningen eller ordföranden eller jag då det var jag som skrev på kontraktet i föreningens namn?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Om dartklubben uppfyller kraven i lagen om ekonomiska föreningar (se här) och har registrerats som en ekonomisk förening så är det själva föreningen som blir ekonomiskt ansvarig för skulder. I och med registreringen har föreningen fått formen av en juridisk person och kan som sådan ikläda sig både rättigheter och skyldigheter. Jag utgår från att du när du skrev på hyreskontraktet gjorde det i egenskap av firmatecknare i föreningen. I så fall gäller avtalet mellan hyresvärden och föreningen och då är det alltså enbart föreningens tillgångar som ska användas för att betala skulderna.Vänligen,

Betala avliden exmans skulder?

2015-08-27 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hejhar en fråga min exman dog förra året och vi har varit skilda sen 2010 är det meningen att jag ska betala hans skulder jag kan förstå dom som jag står som bogen på men dom anmvh tycker jag inte att jag ska betala
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Angående de skulder där du inte står som borgensman har du ingen anledning till oro, där kan det inte uppkomma någon form av betalningsskyldighet.Angående de skulder där du står som borgensman kan du komma att bli betalningsskyldig om de tillgångar som finns i dödsboet inte täcker skulderna. Om något är oklart eller om du har följdfrågar, tveka inte att fråga igen!