Avdrag för förrättningskostnader vd utmätning av samägd egendom

2015-03-31 i Exekutiv försäljning
FRÅGA |Hej! Efter min mammas bortgång äger min syster 25 % av en bostadsrätt, där hon också bor. Vi övriga syskon äger tillsammans 75 % av lägenheten. Min syster har stora skulder. Nu ska Kronofogden sälja lägenheten för att betala skulderna. Det kommer att vara en del kostnader för försäljningen. Eventuellt måste Kronofogden också forsla bort och magasinera min systers möbler. Är det kostnader som dras från min systers andel på 25 % eller måste vi andra också vara med och betala detta med pengar från vår andel?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Som huvudregel får egendom som två eller flera äger tillsammans utmätas för att betala den ena ägarens skulder, om den som vänt sig till Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden begär att egendomen utmäts. Detta kallas ”indragning” och regleras i 8 kap.8 § utsökningsbalken. Kronofogdemyndigheten ska nu sälja bostadsrätten på exekutiv auktion och efter försäljningen fördelas pengarna som dras in på de olika ägarna. Ni övriga syskon kommer alltså få era andelar av de medel som kommer in av försäljningen och det är bara ert syskons andel som får utmätas. Eftersom det finns en regel i 4 kap 3 § utsökningsbalken där det anges att utmätning endast ska ske om det belopp som kan beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. Utmätningen avser bara er systers andel och förrättningskostnaderna ska då dras från hennes andel.

Tvistig fordran samt fråga om preskriptionsavbrott

2015-03-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag har ett kvitto med underskrift på låntagaren men inget vittne, på ett lån som gick ut 2014, där jag gick till kronofogden och begärde handräckning att få tillbaka summan på 40 000 + ränta. Jag hann innan preskriptionstiden gick ut efter 10 år. Men personen yrkade på att jag hade beställt arbete för motsvarande, vilket jag ej hade, så ord stod mot ord.Han har inget underlag för det han säger, jag har mitt underskrivna kvitto. Jag har yrkat på att få tillbaka mina pengar innan tiden rann ut, så att säga, då har väl en ny preskriptionstid på 10 år påbörjats, eller?Jag kan väl ta upp målet igen inom 10 år och be om att han ska bevisa "mina" fakturors äkthet, eftersom jag kan bevisa hans namnteckning, vilket jag kan göra via SKL, eller?Tack snälla!
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Det stämmer att en preskriptionstiden nu börjar räknas från noll igen. Enligt preskriptionslagen är preskriptionstiden för fodringar mellan privatpersoner 10 år om den inte avbryts dessförinnan (2 §). Preskriptionsavbrott kan ske t ex genom att väcka talan hos KFM (5 § p 3). Genom att du begärde handräckning hos KFM med anledning av skulden avbröts alltså preskriptionstiden. Det innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa (6 och 7 §§).Det innebär att du har tio år på dig att göra fordran gällande innan den preskriberas. Vad gäller bevisning är det en fråga för domstolen, men som bisats kan nämnas att SKL (numera Nationellt forensiskt centrum, NFC) i mån av tid hjälper privatpersoner med t ex namnteckningsanalys, men att det är ett mycket kostsamt arbete med hög prislapp (10 - 15 000 kr). Såvida låntagaren inte bestrider namnteckningen utan bara betalningsskyldigheten borde ett bevisande av äktheten inte spela någon som helst roll rent rättsligt.I och med att KFM släppt ärendet eftersom ord står mot ord så är det som återstår för dig att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, så får de avgöra tvisten.Lycka till!

Oprioriterad fordran i konkurs

2015-03-29 i Konkurs
FRÅGA |Hej, vi har köpt en vara från ett AB där de har 100% återköpsgaranti. Vi har därför sänt tillbaka varan och ska då få våra pengar tillbaka enligt avtalet. Företaget har nu meddelat att de går i konkurs. Vad händer med våra pengar då? Kommer vi att få tillbaka dom? Behöver vi anmäla på något sätt att företaget är skyldig oss pengar? Det går inte att få kontakt med företaget i fråga heller. Tacksam för svar
Måns Gottfries |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.De regler som gäller när ett företag försätts i konkurs finns i förmånsrättslagen, du kan läsa lagen i sin helhet här. Vid en konkurs prioriteras olika fordringar olika. Det finns fordringar med så kallad allmän förmånsrätt, vilket betyder att de ska betalas före andra "vanliga" skulder. Det finns även särskilda förmånsrätter, se paragraferna 3 a - 9 § §. Dessa särskilda förmånsrätter har företräde framför allmänna förmånsrätter, vilket framgår av 15 §. Den fordran du talar om har ingen förmånsrätt utan betraktas som en ”vanlig” fordran och prioriteras således först när andra fordringar med förmånsrätter har betalats. Av 18 § följer att fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt. Med detta menas att de tillgångar som finns kvar efter att fordringar med allmänna och särskilda förmånsrätter betalats fördelas procentuellt. Det är konkursförvaltaren som handlägger dessa frågor och mitt råd är därför att vända er till den ansvarige konkursförvaltaren och ge denne information kring er fordran. Jag hoppas att svaret var till din hjälp.Vänliga Hälsningar,

Hur kan jag tvinga någon att flytta från min bostadsrätt?

2015-03-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Min flickvän flyttade in i min bostadsrätt för ca 4 månader sedan då hennes kontrakt på en andrahandslägenhet upphörde. Nu är förhållandet slut, men hon vill inte flytta ut. Vilka möjligheter har jag att tvinga henne att flytta?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Dina möjligheter att tvinga din ex-flickvän att flytta beror på om ni anses vara sambor i sambolagens mening eller inte. I 1 § 1st. sambolagen anges att sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det finns ingen exakt tidsgräns för hur länge man ska ha bott tillsammans för att det ska vara stadigvarande. Det finns en rekommendation på att man ska ha bott tillsammans i minst sex månader för att anses vara sambor, men denna kan frångås om parterna har upprättat testamente, ingått avtal om vissa ekonomiska angelägenheter eller skaffat gemensamma bankkonton, eller på något annat sätt visat en avsikt att stadigvarande leva tillsammans.Om ni anses vara sambor är det sambolagen som gäller mellan er. I så fall är din bostadsrätt samboegendom, enligt 3 § sambolagen, eftersom den är er gemensamma bostad (5 § 3p. sambolagen). Om antingen du eller din ex-flickvän begär det, ska samboegendomen delas mellan er genom bodelning enligt 8 § sambolagen. Den samboegendom som kvarstår efter avdrag för skulder ska läggas samman och sedan ska värdet av det delas lika mellan er enligt 14 § sambolagen. Vid ett kort samboförhållande som ert (om det ens kommer att räknas som ett samboförhållande) finns en undantagsregel i 15 § sambolagen. Där anges att den ena sambon kan få behålla mer av sin egendom om det pga. samboförhållandets längd eller sambornas ekonomiska förhållanden skulle vara oskäligt att dela samboegendomen lika. Om sambolagen gäller mellan er finns det en risk att det blir du som måste flytta och din ex-flickvän som får bo kvar, enligt 16 § 2st. sambolagen, men för detta krävs att hon har större behov av bostaden än dig och att det är skäligt med hänsyn till övriga omständigheter. Det krävs även som huvudregel att hon köper ut dig från bostadsrätten. Eftersom ni bott tillsammans under så kort tid tror jag inte att det skulle anses vara skäligt att din ex-flickvän får bo kvar i din bostadsrätt.Om ni inte anses vara sambor, om ingen av er begär bodelning eller om din ex-flickvän fortfarande vägrar flytta efter en eventuell bodelning kan du ta hjälp av kronofogdemyndigheten för att få henne att flytta. Hos kronofogdemyndigheten kan du ansöka om handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Du kan läsa mer om detta och hitta blanketter för ansökan om handräckning på kronofogdemyndighetens webbsida: klicka härHoppas mitt svar är till hjälp för dig!Vänlig hälsning,

Betalningsanmärkning

2015-03-31 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej. Om kronofogden fått i uppgift att kräva in ett skadestånd till en person, och den skadeståndsskyldiga betalar in beloppet under den tid som kronofogden gett till förfogande, får den som betalt skadeståndet ändå en betalningsanmärkning, bara för att kronofogden är inblandad?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om kravet avseende skulden är riktigt meddelar kronofogdemyndigheten ett utslag enligt Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Ett meddelat utslag är en offentlig uppgift som kan inhämtas av kreditupplysningsföretag och användas för att utfärda en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar kan således ges för giltiga skulder som handläggs av kronofogden, oavsett om betalning sker inom den av kronofogden förelagda tiden. För att ta reda på om du har en betalningsanmärkning bör du kontakta ett kreditupplysningsföretag. Mer information om betalningsanmärkningar finns att läsa om på kronofogdemyndighetens hemsida.Vänligen,

Misstagsbetalning - condictio indebiti

2015-03-30 i Fordringar
FRÅGA |Hejsan!Jag undrar vad jag ska göra, jag har gått en utbildning på en skola och när jag började fick jag lämna kontonummer. Jag tänkte jaha, så kanske dom ger ersättning för resor/mat osv. Tänkte inte mer på det. Fick bidrag från CSN. Under ett år fick jag 3 utbetalningar från skolan, en på 8000kr en på ca 12000 och en på ca24000kr. Dessa utbetalningar kom inte i följd utan typ var 3:e månad. Nu ett halvår efter jag avslutat utbildningen ringer skolan till mig och säger att de pengarna inte var till mig utan till det företag som jag hade praktik på. Dom har upptäckt att dom skickat till fel. Och kommer skicka en faktura till mig på de pengarna. Annars kommer dom anmäla mig för bedrägeri. Jag har ju trott att de pengarna var till mig så jag har betalat räkningar, flyttat och köpt mat osv. Kan dom verkligen göra så? Det är ju inte direkt mitt fel att dom gjort fel. Mvh
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga. Din fråga rör misstagsbetalningar, även kallat condictio indebiti. Huvudregeln är att pengarna skall återgå, dvs att mottagaren av pengarna ska återbetala dessa till betalaren. Till denna huvudregel finns undantaget om mottagaren i god tro inrättat sig efter betalningarna. Vad gäller goda tron ska mottagaren insett eller borde insett att pengarna inte varit till denne. Inrättat sig efter betalningarna brukar i praxis beskrivas som att de förbrukats.I ditt fall ser jag det dock som svårt att hävda att du skulle kunna ha varit i god tro om att pengarna var till dig. Enligt mig är du därför återbetalningsskyldig för pengarna. Även om det är min initiala bedömningen vet jag inte alla omständigheter och inte heller hur en domstol skulle bedöma det. Vad gäller bedrägeri krävs att gärningsmannen ska ha vilselett betalaren så att en utbetalning skett. Eftersom att du inte aktivt vilselett skolan att göra de nämnda utbetalningarna är det enligt min mening inte heller bedrägeri.Jag hoppas mitt svar var upplysande och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag.Med vänliga hälsningar,

Utmätning – själv sälja egendom?

2015-03-29 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som händer med utmätningsgäldenären då utmätning pågår. Vad händer t.ex. om jag som utmätningsgäldenär säljer ett piano till tredje man som KFM önskar att utmäta? Är denna transaktion giltig?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Utmätning regleras i 4 kap. UB och av den 29 § framgår att en utmätningsgäldenär inte får sälja egendom till skada för borgenären utan KFM:s medgivande, om utmätning beslutats. Om denna paragraf överträds kan ansvar för överträdelse av myndighets bud (17 kap. 13 § BrB). Även 11 kap. BrB kan aktualiseras om det föreligger fara att gäldenären kommer på obestånd. Således ska det däremot vara riskfritt att sälja pianot om det innebär att du får betalt tillräckligt mycket för att kunna betala skulden. Om det däremot är så att KFM ännu inte beslutat om utmätning kan egendom säljas, finns risk att gäldenären kommer på obestånd kan dock som sagt 11 kap. BrB aktualiseras liksom 4 kap. KL vilket i så fall kan medföra att försäljningen går åter. Detta förutsätter dock att en konkurs har inträffat.

Betalning av kontrollavgift inom kollektivtrafiken

2015-03-27 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag hade av misstag löst en barnbiljett när jag skall åka på vuxen (vid tillfället hade jag för mindre än en månad sendan fyllt 20) och tänkte inte alls på det, det handlade om en station imellan och fick böter på 1000 kr. Hade ingen legitimation på mig så han tvingde dessutom mig att tala om vad jag hette och när jag var född. Jag skrev en överklagan och breskrev att jag gjort detta av misstag att jag är arbetslös och har inte möjlighet att betala pengarna nu, kan tänka mig att betala mellanskillnaden på biljetterna och betala böterna vid ett senare tillfälle när jah fått jobb. Fick tillbaka ett brev från Skånetrafiken att de tydligd står på deras hemsida att man inte får åka på barn biljett som vuxen och att jag skall betala avi inom 10 dagar. Mitt problem är att jag inte har några pengar och är livrädd för att de ska hamna hos kronofogden. Kommer det att göra det, eller hur skall jag göra? Kan man överklaga det igen? Tack för förhand! Mvh Johanna
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Jag utgår i mitt svar från att du redan överklagat kontrollavgiften på 1000 kr på det sätt som följer av denna länk: https://www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=34361&epslanguage=SVHar du gjort detta inom åtta dagar från kontrollavgiftens utfärdande så har du gjort ett korrekt bestridande av kontrollavgiften och du kan därför inte klandras på denna grund. I ditt fall har dock överklagandet bestridits på andra grunder. Om du fortfarande befinner dig inom tidsfristen på åtta dagar från kontrollavgiftens utfärdande kan du prova att överklaga kontrollavgiften igen. Visar det sig att överklagandet bestrids, eller att tidsfristen på åtta dagar passerat och du inte har möjlighet att betala kontrollavgiften har Skånetrafiken möjlighet att vända sig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande enligt 1-2 §§ Lagen om betalningsföreläggande och handräckning, för att fastställa att du har en skuld till Skånetrafiken som du ska betala. I detta skede kan du vända dig till Kronofogden och bestrida skulden enligt 31 § samma lag som ovan. Skånetrafiken kommer att informeras om detta och får välja om de vill gå till domstol med ärendet eller om de vill att ärendet skall skrivas av (detta innebär att de efterger sitt krav på betalning). Om Skånetrafiken väljer att gå vidare med en domstolsprocess kan du utöver kontrollavgiften på 1000 kr belastas med rättegångskostnader om du skulle förlora i domstolen. Om du inte hör av dig till Kronofogden efter att du delgivits kravet på betalning meddelas ett utslag enligt 42 § (samma lag som ovan) där du förpliktas betala vad Skånetrafiken begärt. I detta fall kan du även bli ersättningsskyldig för de kostnader Skånetrafiken har i målet enligt 46 §. Även i detta skede kan du invända mot utslagen och begära återvinning enligt 52 §. Det innebär att ärendet tas över av domstol och en domstolsprocess kommer att inledas enligt 54 §. Även i denna situation kan större kostnader tillkomma utöver skulden på 1000 kr.Det lämpligaste du kan göra i det här fallet är att betala skulden till Skånetrafiken eftersom en domstolsprocess kan föranleda betydligt större kostnader för dig. Om det är så att du verkligen inte kan betala kontrollavgiften avvakta och se om Skånetrafiken tar ärendet till domstol. Det tar vanligtvis flera månader innan en domstolsprocess är avgjord och du har därför möjlighet att tjäna in pengarna under tiden och komma överens om en betalningsuppgörelse och därmed förlikas med Skånetrafiken innan processen avgörs. I detta fall minimerar du dessutom rättegångskostnaderna beroende på hur långt processen hinner fortlöpa innan en överenskommelse nås.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!