Kan en gåva till mitt barn återvinnas?

2017-12-15 i Återvinning
FRÅGA |Hej!Min dotter fick via mig överta min mors sommarstuga när vi gjorde bodelning efter hennes död! Vi skrev ett gåvobrev till henne! Jag har skulder, skatteskulder på 300.000 och stugan har ett värde på ca 100.000:- ! Nu vill skatteverket försätta mig i personlig konkurs och är det möjligt för dom att återvinna stugan. Stugan gavs i gåva för 3 år och 4 månader sen.Tacksam för svar!
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det var du som ärvde sommarstugan och därefter skrev ett gåvobrev till din dotter. Din dotter anses enligt konkurslagen vara närstående till dig (4 kap 3§). I detta fall är det en rad omständigheter som blir relevanta för om sommarstugan ska återvinnas. Hur länge du varit insolvent är väldigt viktigt. Insolvent är du om du inte kan betala dina skulder och denna oförmåga inte är tillfällig (1 kap 2§). Om du var insolvent när du gav din dotter sommarstugan kan detta anses som att du undandragit egendom från de du är skyldig pengar (borgenärerna) och eftersom din dotter är närstående till dig och anses därför veta om din insolvens, skulle sommarstugan kunna återvinnas. (4 kap 5§). Gåvor till närstående återvinns om gåvan fullbordats inom 3 år (4 kap 6§). Hade gåvan fullbordats inom tre år från ansökan om konkurs hade det varit väldigt troligt att sommarstugan kunde återvinnas. Men så är inte ditt fall.Svar:För att sommarstugan ska kunna återvinnas måste du varit insolvent i 3 år och 4 månader eller mer. Det finns även en risk för återvinning om konkursförvaltaren kan bevisa att du blev insolvent till följd av gåvan. Har du däremot någon gång under denna tid varit skuldfri kan stugan inte återvinnas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gåva till barn återvinningsbar vid konkurs?

2017-12-14 i Återvinning
FRÅGA |Mitt barn är 15 år gammal. Jag fick ärva en bil efter min fars bortgång. Jag har anmärkning därför tänkta jag sätta bilen på mitt barn eftersom hon kommer börja övningsköra nästa år och småningom ta körkort. Går det att göra så, så att inte kronogfogden tar bilen från oss?
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen som du beskriver regleras i konkurslagen (KonkL) och handlar om återvinning. I 4 kap. KonkL finns bestämmelser om återvinning i konkurs. Genom att ge bort bilen som gåva är det inte säkert att bilen skyddas från att omhändertas i en eventuell konkurs. En gåva ska enligt 4:6 KonkL gå åter (till gåvogivaren/gäldenären) om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Vad som menas med fristdagen anges i 4:2 KonkL och är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten. Enligt 4:6 2 p. KonkL ska gåvan också gå åter om den skett till en närstående inom tre år från fristdagen och gåvogivaren inte kan visa att det efter gåvan fanns kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans eller hennes skulder. Vem som anses vara närstående till gäldenären regleras i 4:3 KonkL och i den personkretsen som anges återfinns släktingar i rätt upp- och nedstigande led. Din dotter ingår därför i denna personkrets. Beroende på i vilken ekonomisk situation du är kan gåvan vara olika starkt skyddad mot dina borgenärer. Om du efter att ha gett bort bilen kan uppvisa att du fortfarande äger egendom som uppenbart motsvarar dina skulder och ansökan om din konkurs inte lämnas in till tingsrätt inom sex månader har gåvan ett starkt skydd. I annat fall finns risk för att den kan återvinnas och ingå i din konkurs.Jag hoppas att det var svar på din fråga. Råder någon oklarhet eller har du en annan fråga är du välkommen att ställa en till.

Hur går jag tillväga för att kräva in en skuld?

2017-12-13 i Skuld
FRÅGA |Kontraktsbrott mellan två privata parter. Jag och en annan kvinna har ett knttrakt på pengar hon ska betala mig som hon är skyldig. Hon har även satt mig i skuld och i kontraktet har hon skrivit under på att åta sig allt detta samt betala tillbaka de hon är skyldig. Kontraktet skrevs under de 27/11 och pengarna skulle betalts till mitt konta inom 10 arbetsdagar. Jag har inte fått någonting alls utan bara dödshot via sms (som ska polisanmälas) och andra långa sms där hon går till personangepp. Behöver hjälp och har inte råd att att veta vad och hur jag ska gå vidare.
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att den här personen är skyldig dig pengar, och att ni har skrivit under ett avtal som specificerar att hon ska betala tillbaka pengarna till dig tio arbetsdagar efter den 27 november. Du har alltså en fordran på den här personen. En möjlighet som finns för dig är att begära utmätning av skulden. Det innebär att Kronofogden hjälper dig att driva in skulden. För att göra detta behöver du begära ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilken summa du kräver, när skulden skulle ha betalats och om du kräver någon ränta. Bifoga kontraktet till din ansökan för att styrka din fordran, dess belopp och när skulden skulle ha betalats. Här finns ansökningsblanketten hos Kronofogden som du kan skriva ut och fylla i: https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlHandlar det bara om att du vill driva in skulden så behöver du bara fylla i den första delen av blanketten. Förklaring till begreppen finns på sista sidan. Det kostar 300 kr att begära ett vanligt betalningsföreläggande, men beviljas detta har du rätt att kräva tillbaka de pengarna av personen vars skuld du kräver in. Mer information om vad som ska fyllas i och vad som händer sedan finns här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlNär du fyllt i ansökan och skrivit under den ska den skickas in till Kronofogdemyndigheten, vilket kontor den ska till hittar du här, genom att söka på svarandens (personen du kräver pengar av) postnummer: https://www.kronofogden.se/Arendenombetalningsforelaggande.htmlOm personen fortsätter att hävda att denne inte ska betala kommer ärendet tas vidare till domstol. Om inte så kan Kronofogden beroende på respons från personen börja arbetet med att driva in skulden. All information som du kan tänkas behöva veta om det finns dock på Kronofogdens hemsida https://www.kronofogden.se. Det går dock också att ringa om du behöver mer information specifikt för just din situation.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Betalningsfrist för böter

2017-12-11 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Är 10 dagars betalningsfrist okej för SL-böter?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lagstadgad betalningsfrist när det gäller böter. På SL:s hemsida framgår också att betalningsfristen för avgift för att resa utan giltig biljett är tio dagar vilket innebär att det är möjligt för resenären att få kännedom om de villkor som gäller "i förväg". Det finns alltså inget juridiskt hinder mot att ha tio dagars betalningsfrist.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad krävs för skuldsanering?

2017-12-14 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Om man har en skuld på 80.000 kr hos Kronofogden, där skulderna avser återbetalning från ett strafföreläggande man fått från domstolen, där man blivit sömd för bedrgeri, men domen blev alltså strafföreläggande återbetalningsskyldig.Jag har inte haft möjlighet att betala detta då jag knappt klarar av att leva själv.Min fråga är egentligen, om dessa skulder kan skrivas av? Tänkte mest att de gäller privatpersonen, där de lagt ett belopp som jag inte kunnat godkänna då jag inte fått delgivning om dessa skulder förrens de redan ansetts godkända då jag inte kunnat svara.Hur lång är preskriberingstiden? Om en person 2014 la ett ärende till KFM och vill ha pengar av mig, jag kan inte betala det överguvudtaget. Skriva denna av eller finns skulden kvar för alltid?Alla skulder är till privatpersonen, där de vill driva in pengar.
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du kan göra i detta fall är att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten och ansöker om skuldsanering. Det finns inga skulder som i sig hindrar en skuldsanering, utan alla skulder kan bli föremål för skuldsanering. När du har skickat in en ansökan gör Kronofogdemyndigheten en utredning om huruvida du uppfyller kraven för att få en skuldsanering och sedan fattar de beslut i frågan. De gör i stora drag en tvåstegsprövning. 1. Vad har du för skulder och vad har du för möjligheter att betala?Först tittar de på dina möjligheter att betala dina skulder i framtiden. Då går de genom alla omständigheter som kan påverka din förmåga att betala. Det finns ingen gräns för hur liten eller stor skulden behöver vara. I stället tittar de på din totala skuld i relation till vad du kan betala. Din förmåga att betala påverkas av många olika faktorer, bland annat:storleken på din skulddina nuvarande och framtida inkomsterdin ålderdin arbetsförmågaeventuell sjukdom och arbetslöshet2. Är en skuldsanering rimlig i ditt fall?För att de ska kunna avgöra om en skuldsanering är rimlig gör de också en helhetsbedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Det här kallas för en bedömning av skäligheten. De tittar då på hela din situation och särskilt på tre områden:hur och varför dina skulder har uppkommitatt du har gjort vad du kan för att betala dina skulderatt du är aktiv och svarar på de frågor som de ställer för att kunna pröva sin ansökanI ditt fall beskriver du att du inte har haft möjlighet att betala dina skulder då du knappt klarar av att leva själv. Detta är ett "typfall" för när man kan diskutera skuldsanering. Skuldsanering är således inte till för att "bli kvitt" sina skulder om man har ekonomiska möjligheter att faktiskt betala av de. Även om din situation är ett "typfall" krävs det som sagt en helhetsbedömning där de kommer beakta det jag ovan har nämnt. Så länge ett ärende ligger hos Kronofogdemyndigheten så preskriberas det inte. Därför kan det finnas anledning för dig att ansöka om skuldsanering för det fall du känner att du har ett behov av det. Om du är osäker kan du vända dig till berörd myndighet, dvs. Kronofogdemyndigheten, och tala med en handläggare som kan ge dig vidare vägledning och råd i ditt specifika fall. Det skadar inte att försöka. Klicka här för att ansöka om skuldsanering via blankett eller klicka här för att ansöka om skuldsanering via e-tjänster. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig till mig på ni.dekeiser@lawline.se!Vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om man får inkassokrav från okända företag?

2017-12-14 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Min sambo har fått flertalet fakturor från inkassobolaget Lindorff. Vid varje faktura har han kontaktat dom utan att egentligen få något konkret svar på vad det är. Men han har då bett om att få en slutfaktura på allting som ligger och vi har då betalat. Därefter skulle det INTE finnas något mer. Men nu har han fått två fakturor till, på en total kostnad på 3500 cirka. Det framgår återigen inte från när eller ens vilket företag som skulden finns hos utan bara att fodran avser mobilt bredband. Han har varit i kontakt med lindorff men får inga svar. På ena fakturan står det att skulden lämnats hos kronofogden men när han ringer dit har dom inte fått in något. Tillslut ringde han Lindorff och krävde att dom skulle säga vilket företag de gäller och fick till svar "de är samma som förut". Då ringer min sambo till företaget som han tidigare haft mobilt bredband hos (TRE) och dom säger att det inte finns någon skuld där. Jag vet inte längre vad vi ska göra, vi betalar och betalar saker vi inte vet va vi betalar för och det slutar liksom aldrig. Hur bestrider vi fakturan? Och finns de nån chans att vi skulle kunna vinna de målet? Hur kostsamt skulle de kunna bli om vi tog de till rätten?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det problem du beskriver är dessvärre inte särskilt ovanligt. Eftersom din sambo inte har beställt någonting (så vitt ni vet) ska han inte heller betala.Bestrid inkassokravenFelaktiga inkassokrav ska bestridas. Detta görs enklast genom att kontakta inkassobolaget, helst per e-post för att enkelt kunna spara en kopia. Bestridan behöver inte formuleras krångligt utan det räcker med att förklara (1) att din sambo bestrider inkassokravet och (2) anledningen till detta. I din sambos fall kan han t.ex. förklara att inkassokravet bestrides på grund av att ingen borgenär har specificerats.Inkassoföretag brukar inte fortsätta driva in pengarna när inkassokravet har bestridits. Istället behöver borgenären vända sig till tingsrätten med sitt krav.Kommer jag att tvingas betala i tingsrätten?Det är svårt för mig att bedöma hur din sambos chanser i tingsrätten ser ut. Jag vet inte vad kravet avser eller vilka typer av avtal din sambo eventuellt har ingått. Har borgenären inget avtal att visa upp i tingsrätten är dock sannolikheten inte särskilt stor att din sambo skulle förlora.Hur kostsam kommer en rättsprocess att bli?När det gäller rättegångskostnader är huvudregeln i så kallade småmål (mål som rör under ett halvt prisbasbelopp, dvs. under 22 400 kr) att parterna står för sina egna rättegångskostnader. Den kostnaden som skulle kunna uppstå för din sambo är således begränsad till hans egna kostnader för tvisten, t.ex. om han väljer att anlita en jurist som företräder honom. Skulle han förlora målet får han givetvis också betala hela eller delar av det belopp som borgenären kräver, men inte borgenärens rättegångskostnader.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

När börjar preskriptionstiden löpa för en fordran?

2017-12-13 i Fordringar
FRÅGA |När uppstår en fordran i bemärkelsen som används i Preskriptionslagen. Uppstår fordran när tjänsten eller varan utförts/levererats eller när fakturan har skickats?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Enligt Preskriptionslagen preskriberas en fordran enligt huvudregeln 10 år efter det att fordran tillkom. Om fodral grundar sig på ett avtal så räknar man tiden från avtalet. Det innebär alltså att fordran uppstår den dagen man sluter avtal om tjänsten/köpet av varan. Svaret på din fråga beror alltså på hur köpeavtalet ser ut och om tjänsten t.ex. utförs löpande. I ditt fall skulle jag tolka det som att fordran anses uppstå när tjänsten har utförts/varan har levererats, men dock beror det som sagt lite på vad det är för tjänst/vara som du syftar på och hur köpesituationen ser ut. Sammanfattningsvis uppstår fordran när avtalet om köpet av varan/tjänsten uppstod. För att kunna svara mer utförligt hade jag behövt mer information om köpet du syftar på. Däremot uppstår fordran innan fakturan har skickats, så alternativ 2 i din frågeställning är uteslutet. Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är annars alltid varmt välkommen att ställa en till fråga eller att använda dig av en av våra Expresstjänster. Allt gott. Mvh,

Återvinning av hus efter personlig konkurs

2017-12-10 i Återvinning
FRÅGA |Sålde huset 8 månader innan jag jag i personlig konkurs, kan konkursförvaltaren begära återvinning på huset?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om återvinning hittas i 4 kap. konkurslagen. Förvaltaren har två möjligheter att begära återvinning. Antingen på grund av betalning av skuld enligt 4:10 konkurslagen eller enligt 4:5 konkurslagen som ger förvaltaren möjlighet att begära återvinning om vissa förutsättningar är uppfyllda.Enligt 4 kap. 5 § konkurslagen ska en rättshandling återvinnas om den innebär att gäldenären gynnat viss borgenär, undandragit sin egendom från borgenärerna eller ökat sina skulder. Det krävs dessutom att gäldenären var, eller genom rättshandlingen, blev insolvent. Med insolvens avses enligt 1 kap. 2 § konkurslagen att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig. Dessutom krävs att den som köpte fastigheten kände till eller borde ha känt till att du var eller blev insolvent genom försäljningen.Enligt 4 kap. 5 § 3st konkurslagen kan alla transaktioner som ägt rum inom fem år från konkursbeslutet återvinnas. Om köparen är en närstående föreligger ingen tidsgräns. Närstående definieras i 4 kap. 3 § konkurslagen och är t.ex. make, syskon eller släkting i upp- eller nedstigande led. I ditt fallFrågan om förvaltaren kommer att begära återvinning i ditt fall är svår att svara på. Tiden på 8 månader gör att en återvinning är möjlig, sett till tidsgränsen, även om fastigheten såldes till utomstående. Ytterligare en förutsättning för återvinning ska vara aktuell är att försäljningen av huset innebar en nackdel för en borgenär. Har du erhållit marknadsenlig ersättning för huset som borgenärerna kan ta del av i din konkurs, är det inte en nackdel för någon borgenär och försäljningen godtas. Det krävs också att du var eller genom försäljningen blev insolvent, dvs. permanent betalningsoförmögen. Det framgår inte i frågan, men har du inte blivit det är återvinning inte aktuellt.Om återvinning ska skeOm återvinning ska ske, ska huset gå tillbaka till konkursboet och köparen har rätt att få tillbaka köpeskillingen om han inte kände till att konkursboet sålde egendomen i syfte att undanhålla borgenärerna egendom, se 4 kap. 14 § konkurslagen.Hoppas att jag besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,