När preskriberas en fordran?

2017-04-29 i Preskription
FRÅGA |Hej. Nu är det så att en räkning till min mormor vars faktura datum är 2012-04-13 har plötsligt återkommit efter min mormors död. De hade 4 år och 7 månader på sig att skicka påminnelse men har ej gjort detta. Först efter November 2016 fick vi inkasso brev av intrum justitia. Jag vill kolla hur det ligger till. När slutar en faktura att gälla? För vi har inte fått någon påminnelse under 4 år och 7 månaders tid.
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen. Huvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas 10 år efter dess tillkomst. Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas fordran redan efter 3 år. Dessa tidsfrister gäller så länge inget preskriptionsavbrott skett (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott innebär att skulden erkänns på något sätt. Att borgenären skickar en påminnelse om betalningskrav ses som ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen). Jag tolkar det som att det i ditt fall handlar om en fordran mot en konsument, och då gäller som sagt en preskriptionstid på 3 år. Eftersom ni inte fått någon påminnelse under dessa 4 år och 7 månader, borde fordran vara preskriberad och inte behöva betalas. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Condictio Indebiti

2017-04-28 i Skuld
FRÅGA |Hej.Har fått krav på återbetalning av min f.d arbetsgivare på 9994kr daterat 2017-04-24, de ger mig möjlighet att betala tillbaka till december 2017. Min situation är så att jag tog semester vid 2016-06-24 och därefter min semester tog slut så tog jag tjänstledigt för att plugga, fick sista lönen i augusti vilket jag hade räknat med att få, därefter har jag varit tjänstledig fram tills 2017-03-30 när jag sa upp mig.Så min fråga är: kan de kräva en återbetalning såhär sent efter min sista utbetalda lön när jag var i god tro om den lönen?Och hur går jag tillväga efter detta?Mvh Sven
Erica Leufstedt |Hej Sven, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten för din situation är att en felaktig utbetalning ska återgå till utbetalaren enligt principen om Condictio Indebiti. Svensk rätt ger inte stöd för att förvärva äganderätt till egendom på detta sätt. Däremot finns ett undantag från den här principen som kan ge dig rätt att behålla pengarna och inte bli återbetalningsskyldig. Två kriterier ska vara uppfyllda för att du ska slippa betala tillbaka pengarna du erhållit; 1. Du ska ha mottagit pengarna i god tro2. Du ska ha inrättat dig efter betalningen Det är svårt att ta ställning till huruvida du var i god tro när du mottog pengarna. Om du förväntade dig lön i Augusti kan man argumentera för att så är fallet, men det beror helt och hållet på omständigheterna kring t.ex. inledandet av din semester, vad du och din chef talat om osv. Av vad du säger borde du i vilket fall fått lön i juli eftersom du arbetade under juni, men huruvida du borde få lön i augusti beror på vad du utfört för arbete under juli månad eller vad du och din chef har avtalat emellan er, men vid en eventuell rättstvist vid domstol det kan ifrågasättas varför du förväntar dig lön i augusti om du inte arbetade under juli månad. Att du inrättat dig efter pengarna innebär i princip att du ska ha förbrukat dem. Troligen har du gjort detta då det förflutet lång tid sedan utbetalningen gjordes. Min bedömning är att frågan främst handlar om huruvida du mottog pengarna i god tro eller inte. I den samlade bedömningen ska även utbetalarens vårdslöshet vägas in, vilket för mig är svårt att göra en närmare bedömning av. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Oense om försäljning av samägd fastighet

2017-04-28 i Exekutiv försäljning
FRÅGA |Vi har varit skilda i 1 år, men har fortfarande en gemensam fastighet som mitt ex bor kvar i, han ville bo kvar i huset. Han har varit motsträvig och vill inte samarbeta, huset har fortfarande inte blivit sålt, han vill inte sänka priset och motarbetar försäljningen? Hur länge kan han hålla på så här? Vi står ju på huslånet båda två och jag vill få detta avslutat.
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Går det inte att få samarbetet att fungera återstår försäljning. Enligt samäganderättslagen kan du ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Övriga delägare kan då normalt inte hindra att försäljningen genomförs, men kan få den framskjuten om det finns synnerliga skäl.Ett sådant skäl kan vara att det på grund av lågkonjunktur inte går att få ett rimligt pris. Ni kan också begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris. Lämnas inget bud som uppgår till eller överstiger detta pris kan fastigheten inte säljas.Vid auktionen får även du och övriga delägare lämna bud. De kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av samtliga delägare i förhållande till var och ens andel i fastigheten.Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad har kreditgivaren för ansvar gentemot borgensman?

2017-04-28 i Skuld
FRÅGA |Hej,Vad har kreditgivaren för vårdnadsplikt gentemot borgensman när gäldenär ej kan betala?Mvh Ann-Marie
Oskar Jansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kreditgivaren har ingen vårdnadsplikt gentemot borgensmannen däremot har kreditgivaren ett ansvar gentemot borgensmannen. Detta ansvar grundar sig för det första i att kreditgivaren bör se till så att borgensmannen har ekonomiska förutsättningar att klara av att betala skulden och för det andra att borgensmannen bör få information om vad borgensåtagandet innebär. Känner borgensman att kreditgivaren inte har uppfyllt detta kan denne vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till tingsrätten.Det finns två sorters borgen, proprieborgen och enkel borgen. Enkel borgen innebär att kreditgivaren först kan begära återbetalning av skulden när det står helt klart att gäldenären inte kan betala (10 kap. 8 § handelsbalken). Proprieborgen är mycket vanligare och innebär att borgensmannen tar på sig skulden som egen skuld (10 kap. 9 § handelsbalken). Proprieborgen innebär därmed att kreditgivaren är fri att välja vem av borgensmannen eller gäldenären att kräva på pengar. Tvingas borgensmannen betala gäldenärens skuld har borgensmannen rätt att i efterhand kräva tillbaka pengarna som borgensmannen betalat för gäldenärens räkning (så kallad regressrätt). Med vänliga hälsningar,

Går det att göra ett riktat arvsavstående för att hindra utmätning?

2017-04-29 i Utmätning
FRÅGA |Jag har skuld hos kronofogden och tänkte avstå mitt arv efter mor som nyss gick bort till förmån för mina 2 syskon,vi är 3 syskon totalt och pappa gick bort för 1,5 år sedan och nu gick mamma bort , det är en fastighet som KFM skulle kunna sälja pga min 3dje del jag skulle haft rätt till men hur gör jag det, och då blir jag utanför dödsboet oxå per automatik va? KFM skulle nog inte dra sej en sekund från att mäta ut min del innan begravning ägt rum ens.. så hur frånsäger jag mej arvet för att inte riskera att huset säljs hos kfm till förmån för mina syskon och inte till min dotter ..
Christian Sörqvist | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom din mamma redan har gått bort så anses du ha tillträtt din den av arvet. Med detta menas att din del av fastigheten blev en del av dina samlade tillgångar i samband med dödsfallet och därför kan den precis som dina övriga tillgångar mätas ut för dina skulder. Däremot så finns det en möjlighet för dig att förhindra utmätning av andelen. Under förutsättning att dödsboet inte har skiftats än så har du en möjlighet att göra ett arvsavstående som skyddar arvet mot borgenärerna, alltså KFM. Med att skifta ett dödsbo menas att det upprättas ett dokument där det framgår hur egendomen ska fördelas mellan arvingarna. . För att åstadkomma detta så måste du underrätta dödsboet om avståendet. Detta avstående ska lämnas till boutredningsman eller testamentsexekutor. Om sådana inte finns så har du möjlighet att lämna det till övriga dödsbodelägare. Du kan också lämna ditt avstående vid bouppteckningsförättningen under förutsättning att det antecknas i bouppteckningshandlingen. Detta framgår av rättsfallet NJA 1993 s.34. Att du vill avstå till förmån för dina syskon och inte din dotter kan dock vara problematiskt. Den normala verkan av ett ovillkorligt arvsavstående är att arvet "hoppar över" dig och går vidare till de personer som är arvsberättigade efter dig, i detta fallet din dotter. Om du gör ett avstående riktat till förmån för dina syskon så finns det risk för att avståendet istället betraktas som en gåva. KFM kan då under vissa förutsättningar återvinna gåvan tillbaka till dig för att sedan mäta ut den. Denna risk bör du vara medveten om. Du är välkommen att höra av dig igen om du har några fler frågor eller vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Separationsrätt vid konkurs av däckhotell

2017-04-28 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |DÄCKHOTELL KONKURSJag förvarar mina däck på däckhotell.Förskottsbetalning för däckförvaring och däckskifte.Vad händer om företaget som är ett AB går i konkurs. Finns det någon risk att jag ej får tillbaka mina däck? Vilka rättigheter har jag. Om företaget går i konkurs så har ju inte jag koll på det förrän det är dags att byta till vinterdäck.
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allting som finns hos någon som går i konkurs presumeras tillhöra denne. För att du ska ha rätt att få tillbaka dina däck vid en eventuell konkurs krävs det att du har sk. separationsrätt, vilket innebär att du har rätt att separera din egendom från däckhotellets. Separationsrätt föreligger om den sk. specialitetsprincipen är uppfylld. Det innebär att dina däck måste vara individuellt bestämbara föremål som går att identifiera hos förvararen, vilket inte torde vara några problem här då däcken säkert är markerade eller registrerade som dina på något sätt. Skulle det däremot vara så att flera kunders däck är likadana, ligger hopblandade och inte är registrerade på något sätt kan det dock bli problem. I den sistnämnda situationen har du sannolikt inte något rätt att få tillbaka dina däck, eftersom det i sådana fall inte går att säkerställa precis vilka däck som är dina. Är du osäker råder jag dig att ringa däckhotellet för att kontrollera förvaringen. Med vänlig hälsning,

Skuldsansering och arv

2017-04-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Ska få skuldsanering den är inledd.Min mor har dött. Vi är 2 Syskon dvs BröstarvingarKan jag avsäga min del av arvet så min bror får allt ca 80000 kr Jag ska alltså få ca 40000 krTacksam för svar
Daniel Scharff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt Arvet kommer att utgöra en förmögenhetstillgång. Beroende på hur stort arvet är kommer det att mer eller mindre påverka din ekonomiska förmåga. Skulle man göra bedömningen att arvet medför att dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättras så kan detta leda till att skuldsaneringen omprövas, se skuldsaneringslagen 24 § 1 st 5 p. En omprövning kan leda till att du bedöms kunna betala av en större del av dina skulder och att arvet tas i anspråk för detta. Det är möjligt att 40 000 kronor inte utgör en väsentlig förändring enligt lagen, det beror på hur din ekonomiska situation ser ut. I ditt läge är annars ett arvsavstående den möjlighet som finns för att fortsätta skuldsaneringen. ArvsavståendeDu kan välja att avstå från hela eller en del av din arvslott. Den avstående kan välja att avstå till förmån för någon/några specifika personer. Anges inte någon särskild träder den avståendes avkomlingar in och ärver som om den avstående varit död. Om du därför avstår ditt arv från sin mor kan du antingen ange till förmån för vem du gör detta eller alternativt låta dina avkomlingar ta emot arvet genom sin istadarätt.Du måste skriva ett arvsavståendet. Då en arvsandel tillträds redan genom dödsfallet så innebär det att när din mor avled så utgör din arvsandel en förmögenhetstillgång som kan tas i anspråk vid en skuldsanering. Rättsfallet NJA 1993 s 34 anger att du måste meddela dödsboet om arvsavståendet för att arvet skall skyddas innan boet skiftas efter den avlidne. Denna underrättelse lämnas till en boutredningsman eller en testamentsexekutor och i övriga fall till övriga dödsbodelägare eller åtminstone den som sitter i boet. Dödsboet anses också meddelat om du anmäler avståendet vid bouppteckningen, under förutsättning att avståendet också anmärks i bouppteckningen. Ett arvsavståendet ska vara tydligt formulerat så att det klart framgår att det är just ett avstående du gör.Med vänliga hälsningar

Bättre rätt till klocka

2017-04-27 i Konkurs
FRÅGA |Jag har lämnat in min klocka till försäljning i en klock butik som kronofogden stängt ner.Hur får jag tillbaka min klocka? Jag har kvitto på inlämningen. Ägaren till butiken får jag inte kontakt med.
Daniel Scharff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om butiken skulle vara föremål för utmätning är utgångspunkten att allt som finns i näringsidkarens besittning kan bli föremål för utmätning om det inteframgår att egendomen tillhör någon annan. I 4 kap. 17-18 §§ utsökningsbalken, I 3 kap. 3 § konkurslagen anges att all egendom som tillhör gäldenären ingår i konkursboet.Egendom som tillhör någon annan, i det här fallet dig, kan utfås om s.k. separationsrätt föreligger. För att separationsrätt ska föreligga krävs att klockan kan identifieras som din. Av omständigheterna som du anger är det tydligt att inte näringsidkaren äger föremålet och föremålet är säkerligen lätt att identifiera, således föreligger separationsrätt och egendomen tas inte med i utmätningen/konkursen.Enligt 4 kap. 20 § utsökningsbalken måste du nu meddela Kronofogden att du anser dig ha bättre rätt till klockan (och varför), sedan ska du inom en månad väcka talan i tingsrätt i saken mot sökanden (den som ansökt om konkurs) och gäldenären (butiken). Om klockan redan har sålts som del av utmätningen har du rätt att få klockans värde i stället.Det hela är lite komplicerat och du kan med fördel anlita en jurist som hjälper dig. Lawline har möjlighet att biträda dig i detta om du skulle vilja.Med vänliga hälsningar