Obehörigt förfogande av motorcykel

2014-10-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, Detta fall börjar i början av 2000 talet då en motorcykel köptes av min far från en annan person. När affären ägde rum köpte/bytte han till sig en motorcykel komplett med besiktningsprotokoll, alla nycklar samt manual till motorcykeln. Inget kvitto skrevs samt ägandebeviset skrevs EJ över. Därefter runt år 2006 så gavs motorcykeln i gåva till mig. Nu år 2014 försökte jag förnya garageförsäkringen på motorcykeln då den varit avställd sedan år 2000 och fick reda på att jag ej är ägare av motorcykeln. Av transportstyrelsen fick jag kontaktuppgfiter till den som enligt ägandebeviset äger motorcykeln och jag tog kontakt med "ägaren". Han sa att motorcykeln varit "försvunnen" sedan år 2000 samt att han hade en del affärer med den personen som sålde motorcykeln till min far, men han påstår att han aldrig fick pengar av denne personen. Min far är död, och personen som faktiskt utförde affären ligger senil på ett ålderdomshem och nu begär personen som innehar ägandebeviset på motorcykeln att jag antingen betalar för motorcykeln, ger tillbaka motorcykeln eller att han stämmer mig i tingsrätten. Han har aldrig rapporterat motorcykeln stulen. Har jag några rättigheter till motorcykeln? Har jag någon chans i tingsrätten? samt kan "ägaren" verkligen yrka att han vill ha motorcykeln efter 14 år, dvs är fallet ej preskriberat? Förslag på lagrum som kan appliceras på fallet? Mvh Oscar Pettersson, Linköpings affärsjuridiska program.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Den är intressant ur juridisk synpunkt och förhoppningsvis kan jag hjälpa dig att få lite klarhet i frågan.Det verkar här röra sig om ett s.k. obehörigt förfogande och då är huvudregeln att den som blivit av med egendomen, i det här fallet motorcykeln, ska få tillbaka den. När det gäller lös egendom kan en person dock göra ett godtrosförvärv och på så sätt få "bättre rätt" till egendomen.Enligt 2 § lag om godtrosförvärv av lösöre, se https://lagen.nu/1986:796, krävs det för ett giltigt godtrosförvärv att (1) Man har fått besittning av egendomen utav (2) en person som hade besittning av egendomen samt att (3) besittningsövergången (försäljningen, gåvomottagandet etc) skedde i s.k.god tro. I det här fallet verkar det tydligt att din far har fått motorcykeln från en person som innehade den. Frågan är om han kan anses ha varit i god tro (har misstänkt eller bort misstänka) angående att säljaren inte var behörig att sälja motorcykeln. När det gäller trafikförsäkringspliktiga fordon såsom bilar eller motorcyklar ställs i regel krav på att man som köpare kollar i fordonsregistret för att man ska vara i god tro. Genom att göra det kan man snabbt och enkelt upptäcka att den som utger sig för säljare inte står som ägare och kan ställa kompletterande frågor kring orsaken till det. Även hävd, rätt efter att ha innehaft egendom i tio års tid, kräver att man varit i god tro, 4 § lag om godtrosförvärv av lösöre.Sammantaget skulle jag säga att det är svårt att hävda att ett godtrosförvärv har skett och det är därför den ursprungliga ägaren som har bäst rätt till motorcykeln. Om ni har lidit skada får ni kräva den som utgav sig för att vara säljare även om jag förstår att det i det här fallet kan vara svårt.Vad gäller preskription kan nämnas att sakrätter, alltså anspråk på äganderätt av en sak, inte preskriberas så att det har gått 14 år spelar i det här fallet ingen roll.Hoppas att du fick lite mer klarhet i frågan. Relevanta lagrum att titta på är som sagt främst lag om godtrosförvärv av lösöre.Vänliga hälsningar,

Preskriptionstidens början och verkan av preskriptionsavbrott

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstiden på 3 år Från när gäller detta ? Jag har blivit krävd på pengar för 7 år tillbaka i tiden. gäller 3 år från skriftligt eller muntligt krav?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Preskriptionstiden löper från det att en förpliktelse uppkommit, ex. när ett avtal om köp ingåtts eller en skadevållande handling företagits (se 1 § preskriptionslag). Dock är det möjligt att genom preskriptionsavbrott avbryta preskriptionen (förutsatt att fordran ej hunnit preskriberas), varefter ny preskriptionstid löper (se 6 § nämnda lag).Ett preskriptionsavbrott kan ske antingen genom att gäldenären på något vis erkänner fordringens existens (ex. genom att erlägga betalning) eller till följd av att borgenären framställer ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran vilken kommer gäldenären till handa alternativt att borgenären i något sammanhang åberopar fordran mot gäldenären vid domstol, i ett skiljeförfarande eller hos Kronofogdemyndigheten (se 5 § nämnda lag). Har ingendera handling företagits är fordran och eventuella tilläggsförpliktelser preskriberade, varav följer att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (med vissa undantag) (se 8 § nämnda lag).Sammanfattningsvis gäller alltså att en fordran ej behöver vara preskriberad enkom för att den ursprungliga preskriptionstiden löpt ut då ett preskriptionsavbrott kan ha skett. Viktigt att notera är att preskriptionstiden är olika lång beroende på om det rör sig om ett konsument- eller näringsidkarförhållande samt vad som i det specifika fallet avtalats (med vissa begränsningar) (se 2-4 §§ nämnda lag).Preskriptionslagen finner Du här.Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn 08-533 300 04) eller e-post info@lawline.se.Vänligen,

Principen om condictio in debiti

2014-10-22 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Vår samfällighet har gjort en felaktig utbetalning till en mottagare som vi inte har affärer med. Orsaken är att det angavs ett pg-nr men skulle vara ett bg-nr. Mottagaren har inte återbetalat, jag ska... osv - förhalning. Ärendet är polisanmält. Han har även sagt till polis att han ska återbetala. Detta har pågått i flera månader. Hur är oddsen att få tillbaka våra pengar genom en stämning och åberopa condictio indebiti
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Principen om solutio indebiti (felaktig utbetalning) och condiction indebiti (krav för felaktig utbetalning) är idag en princip som gäller inom svensk rätt utan att den ha något uttryckligt lagstöd. Principen har växt fram genom praxis och juridisk doktrin. Huvudregeln vid en felaktig utbetalning är att mottagaren har återbetalningsskyldighet för pengarna denne fått. Undantag från huvudregeln finns dock ex, att överföraren ville betala pengarna på grund av avtal men fordringen var preskriberad. I strikt mening var utbetalning då inte felaktig. En annan situation som är undantagen från huvudregeln är när mottagaren har inrättat sig efter utbetalningen i god tro, exempel på detta är att någon mottagit en för hög lön utan rätt till denna men omständigheterna gör att denne är i god tro. Av din fråga framgår att inget av nämnda undantag är tillämpliga. Era chanser att få rätt vid en stämning kan jag inte med säkerhet uttala mig om men jag skulle bedöma dem som goda.Hoppas du fått svar på din fråga

Preskriptionstid på kundfodringar

2014-10-14 i Preskription
FRÅGA |Hur långt efter jobbet är gjort kan Du begära betalning från en konsument De har uppdagats att kunden borde varit betalningsskyldig och de är 4 år sen.
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga! Enligt preskriptionslagen 2§ andra stycket https://lagen.nu/1981:130#P2S2 framgår att preskriptionstiden för fodran på en konsument är tre år. Undantag görs för löpande fodringar. Detta innebär dock inte att du inte kan be kunden att betala ändå, det är ju möjligt att kunden väljer att betala. Lycka till!Vänligen

Vem för göra ansökan om verkställighet av KFM?

2014-10-31 i Skuld
FRÅGA |Jag har en skuld som är gammal mer en 5år. O deta är en domen från tingsrätt i Malmö. Men jag fått brev från kronofogden att en annan namn vill ha de pengar. De hans mamma och han har skulder mer en 3mil kronor. Kan hans mamma ansöka om domen på hennes son?
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för din fråga.Jag hoppas att jag har förstått den rätt. Du har fått en dom genom tingsrätten i Malmö på en skuld som är mer än 5 år gammal. Nu när Kronofogden vill kräva in dessa pengarna så görs det i ett annat namn (mamman) när det är sonen som tingsrätten bedömde att skulden skulle betalas till. Sonen har lånat ut pengar till dig som du nu ska betala tillbaka. Du har lånat pengar av honom och är då gäldenär. Han är borgenär. Tingsrätten har genom domen fastställt att det finns en skuld. Eftersom att det har kommit en dom från Malmö tingsrätt kan motparten ansöka om verkställighet. Verkställighet betyder att KFM (Kronofogdemyndigheten) kan hjälpa borgenären att få betalt. Om ni har skrivit ett enkelt skuldebrev kan detta överlåtas till hans mamma som då blir borgenär 29 § Skuldebrevslagen https://lagen.nu/1936:81. Det är alltså möjligt att överlåta ett enkelt skuldebrev förutsatts att du som gäldenär informeras om att du ska betala till någon annan. Att sonen och mamman har skulder på mer än 3 miljoner spelar ingen roll i fallet utifrån det du har angett. Om jag har missförstått din fråga så kommentera frågan så svarar jag. 

Preskription av fordran mot konsument

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Kan en skuld vara för alltid?En konsumentskuld preskriberas efter 3 år men är jag som gäldenär ansvarig att bevisa presk.avbrott inte skett på 3½ år till domstol?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptioner regleras i preskriptionslagen. Enligt 1 § är preskriptionslagen subsidiär till andra lagar. Med det menas att om någon annan lag behandlar preskriptionsfrågan för en särskild situation gäller den före preskriptionslagen. Ett exempel på sådan reglering är 19 kap. 1 § sjölagen. Förutsatt att någon sådan speciallagstiftning inte gäller för din borgenärs fordran gentemot dig är preskriptionstiden mycket riktigt 3 år mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detta följer av 2 § 2 st preskriptionslagen.Det är upp till den part som vill göra gällande att preskriptionsavbrott har skett att visa det. Först om det sker är det upp till dig att visa att preskriptionsavbrottet inte har ägt rum. Närmare hur ett preskriptionsavbrott sker regleras i 5 §.Vänliga hälsningar,

Till borgenärens nytta

2014-10-19 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Vad skulle det innebära om preskriptionslagen inte fanns? Skulle det vara till större nytta för borgenären eller för gäldenären ?
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder våra tjänster.I en situation där preskriptionslagen inte fanns skulle borgenärens rätt att kräva ut sin fordran aldrig försvinna.Detta vore till nytta för borgenären.Med vänliga hälsningar 

Skadestånd, får ej kontakt med person

2014-10-14 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag är skyldig att betala skadestånd till en tjej som min dotter orsakade.domen kom i augusti och räntan började redan i februari till jag betalar ut .jag är frivillig att betala men jag har inte fått inbetalnings kort eller konto för att sätta in pengarna jag har haft kontakt med kronofogde , brottsoffermyndigheten och hennes advokat ingen av de kan få tag på henne och de vill ej lämna uppgifter om hennes address om man vill skicka postväxel.hon svarar inte på telefon eller brev som skickat från advokaten.jag är orolig för räntan som växer om hon hör inte av sig .finns det någon utväg.
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din frågaKan du bevisa att du har gjort ditt yttersta för att få tag på hennes uppgifter, behöver du inte oroa dig över den stigande räntan. Se till att du får skriftliga svar från de personer du har kontaktat angående hennes uppgifter. Hälsningar