Min arbetsgivare bestrider mitt krav på obetald lön - vilket material behöver jag ha i tingsrätten?

2018-03-23 i Fordringar
FRÅGA |Hejsan!Om en arbetsgivare inte betalt ut lön och man skickat till kronofogden och dom bestrider vad behöver man för material för att gå vidare till tingsrätten? Samt anser ni att man bör anlita en advokat då?Vore tacksam för svar!Mvh
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I en sån här situation gäller det för dig att helt enkelt ha så mycket material att du kan övertyga tingsrätten om att din arbetsgivare är skyldig dig pengar. Bevis kan utgöras av väldigt mycket olika saker. I domstol gäller det som kallas fri bevisprövning och fri bevisföring (Rättegångsbalken 35 kap. 1 §). Det betyder att du kan använda de flesta material som är till din fördel. Vilka typer av bevis som behöver beror väldigt mycket på alla omständigheter i det enskilda fallet, så jag har svårt att ge några exakta svar. Istället ger jag lite tips på vad du kan tänka på.Det mesta kan användas som bevis, men anpassa dig efter vad ni inte är överens omDet du ska tänka på är att du behöver kunna visa att arbetsgivaren ska betala dig lön. Har du till exempel ett anställningsavtal som dessutom anger hur mycket du ska få i lön visar du att det finns ett anställningsförhållande som gör att din arbetsgivare ska betala dig lön om du utför dina arbetsuppgifter. Du bör också kunna visa att du har utfört arbetsuppgifterna. Det kan göras på lite olika sätt beroende på vad du jobbar med. Har du ett kontorsjobb kanske du har olika material du jobbat med, eller så har du kommunicerat med kollegor eller liknande. Har du kommunicerat med din arbetsgivare om att du inte fått din lön innan du vände dig till Kronofogden kan dokumentation över den kommunikationen (mejl, chattmeddelande eller liknande) också visa att arbetsgivaren är skyldig dig lönen. Exakt vad du behöver ha för material beror också på vad arbetsgivarens anledning till att hen bestrider kravet är. Går arbetsgivaren med på att hen normalt ska betala dig lönen det gäller men hävdar att du inte har arbetat under perioden det gäller, så gäller det att du bemöter just det. Hävdar arbetsgivaren att hen inte har någon skyldighet att betala dig lön för att det inte finns något anställningsförhållande är det den biten du behöver fokusera på. Du behöver inte lägga energi att bevisa och argumentera emot om såna omständigheter som din arbetsgivare håller med om. Fokusera på den omständighet som tvisten gäller.Avslutningsvis vill jag rekommendera att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig i tingsrätten. Det går att sköta en tvist själv, men en jurist kan hjälpa dig att ta fram materialet du behöver och att lägga upp hur du ska föra din talan i tingsrätten. Det ökar sannolikheten för att du vinner en tvist och gör hela domstolsprocessen enklare för dig. Har du möjlighet att ta hjälp av en jurist tycker jag därför att du bör göra det. Du är självklart välkommen att kontakta våra egna jurister här.Jag hoppas att detta svar har varit en liten bit på vägen och att du lyckas få ut din lön till slut. Vänliga hälsningar,

Kan vår (sambos) gemensamma bostadsrätt utmätas för den andres skulder?

2018-03-22 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo har varit tillsammans i tre år och nu har vi båda sålt våra bostäder och köpt en lägenhet i Stockholm (5 milj.). Jag står inte som köpare på kontraktet men har bidragit med kontantinsatsen och ett gemensamt lån. Min pojkvän står som ägare.Min pojkvän har drivit en butik och resultatet är nu att han har personliga skulder runt 2 miljoner. Nu har någon fått en dom fastslagen genom dom på 1,8 miljoner kronor och har ansökt om utmätning hos min pojkvän. Det enda som han har som är av värde är lägenheten som han står som ägare på. Jag vill veta mina möjligheter att förhindra att vår bostadsrätt utmäts för att min pojkvän har skulder. Med vänlig hälsning,
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid utmätning av egendom gäller 4 kap. utsökningsbalken (UB). Huvudregeln beträffande utmätningsbar egendom återfinns i 4 kap. 17 § UB. Emellertid blir 4 kap. 19 § st. 2 UBtillämplig i ditt fall eftersom du och din sambo lever i äktenskapsliknande förhållande. Denna regel är något strängare än huvudregeln i förstnämnda bestämmelse.Aktuella bestämmelsen, 4 kap. 19 § st. 2, stadgar att egendom som finns i sambors gemensamma besittning får utmätas om det inte framgår att egendomen inte tillhör den som är betalningsskyldig. En bostadsrätt befinner sig i er gemensamma besittning eftersom båda bor i den. Det förutsätts alltså att det är säkert att bostadsrätten inte tillhör din sambo för att utmätning inte ska kunna ske. Om det inte kan bevisas att bostadsrätten inte tillhör honom kommer således utmätning kunna ske. Vidare är 8 kap. 8 § UBav stort intresse i sammanhanget. Den stadgar att samägd egendom kan utmätas. Det innebär att trots att du och din sambo äger hälften var av bostadsrätten kan den utmätas för hans skulder. Däremot har du alltid rätt att få summan motsvarande din andel vid försäljningen av bostadsrätten. Vidare har du enligt bestämmelsen rätt att yttra dig i frågan och visa att det föreligger synnerliga skäl för att bostadsrätten inte ska utmätas. Att du ska visa på synnerliga skäl mot utmätning följer av att bestämmelsen hänvisar till 6 § samäganderättslagen. Det bör påpekas att man så långt det går försöker undvika att utmäta bostadsrätter, emellertid är det inget hinder mot att detta kan ske. Du kan inte hindra en utmätning av er gemensamma egendom om man anser det är det enda godtagbara alternativet och du inte kan påvisa synnerliga skäl.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kan lön i Norge utmätas för skulder i Sverige?

2018-03-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, om man har skulder till kronofogden här i Sverige men jobbar i Norge och har norskt konto, kan kronofogden ändå frysa ens konto och kräva utmätning av lön? Mvh Emma
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar om Kronofogdemyndigheten kan driva in pengar från ditt utländska bankkonto för att betala skulder i Sverige. För att besvara din fråga kommer jag först fastslå gällande rätt, därefter tillämpa gällande rätt på din situation, och därefter ge dig en rekommendation.Gällande rättKronofogdemyndigheten (KFM) kan inte driva in skulder av civilrättslig natur utomlands. Det vill säga skulder en person har till en annan privatperson eller företag kan bara drivas in genom KFM om tillgångarna finns i Sverige.Det finns ett EU-direktiv om indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010). Direktivet har i sin tur implementerats genom lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. I lagen 3 § fastslås tillämpningsområdet. Det finns det nordiska handräckningsavtalet som reglerar indrivning mellan de nordiska länderna. Även här avses indrivningar kopplade till skatter och statliga avgifter.Tillämpning i ditt fallDin fråga är väldigt kort och du skriver inte vart dina skulder kommer från. Därav följer att mitt svar blir väldigt generellt. Kronofogdemyndigheten kan inte driva in skulder av civilrättslig karaktär. Med det sagt är det inte säkert att pengarna är säkra. I många fall kan en person som vill driva in en skuld göra detta genom en process i det andra landet. Vi på Lawline är tyvärr inte familjära med norsk lagstiftning på området. Härrör dina skulder från obetald skatt eller statliga avgifter kan KFM kontakta motsvarande myndighet i Norge och med stöd av samarbetsavtal driva in skulden. För information om vad som träffas av avtalen se nedanstående länkar.RÅDETS DIREKTIV 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärderLag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionenFörordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska ländernaRekommendationHärrör dina skulder från obetald skatt eller dylikt och är en skuld till svenska staten, finns en hög sannolikhet för att dessa kan komma att drivas in från ditt konto i Norge. Härrör skulder istället från obetalda räkningar eller lån till privatpersoner och företag så beror det helt enkelt på om dessa är villiga att ge sig in i en process i Norge.Vill du få mer information om vad som gäller när svenska privatpersoner driver in skulder i Norge rekommenderar jag dig att ringa upp ambassaden i Oslo. De kan också hänvisa dig till en norsk jurist som med säkerhet kan berätta mer om de norska indrivningsreglerna.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Utmätning av försäkringsersättning

2018-03-20 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden utmäta ersätttning för medicinsk invaliditet?
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först och främst kan det konstateras att frågor gällande utmätning regleras i utsökningsbalken (UB). Enligt 4 kap. 17 § UB så får lös egendom utmätas, om det framgår att det är du som äger den. Ersättningen för den medicinska invaliditeten är pengar, vilket också klassificeras som lös egendom. Det finns alltså som huvudregel inget som hindrar Kronofogdemyndigheten att utmäta ersättningen. Däremot är gäldenären (du) skyddad mot utmätning av s.k. benificium-egendom. Det som aktualiseras i ditt fall är 5 kap. 1 § 1 st. 7 p. UB att pengar och banktillgodohavanden får undantas utmätning om det krävs för ditt underhåll tills annan inkomst kommit dig tillhanda, dock längst i 1 månad om inte synnerliga skäl(högt krav) föreligger. Med det sagt, det får alltså endast undantas utmätning om pengarna är nödvändiga för att du ska klara av att betala för mat, bostadskostnad m.m. Om det är så att du har familj så ska skälig hänsyn tas till det i bedömningen också, 5 kap. 2 § UB. Sammanfattningsvis så kan Kronofogdemyndigheten mäta ut ersättningen, då det utgör lös egendom som banktillgodohavanden eller pengar. Huruvida det till en början kan undantas utmätning som benificum-egendom är inget jag kan uttala en slutsats om då jag inte vet alla omständigheter. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man fakturera för gamla skulder?

2018-03-22 i Preskription
FRÅGA |HejHar fått en faktura av en privatperson för 2011 ett tennisabbonemang. Kan man fakturera för så gamla grejer ?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En faktura är en fordran på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130). Beroende på vilka som är parter i avtalet är preskriptionstiden 3 år eller 10 år. Preskriptionstid på 3 år gäller för fordringar som är riktade mot konsumenter och som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen). Preskriptionstid på 10 år gäller fordringar som är riktade mot en annan näringsidkare eller mellan två privatpersoner (t.ex. en privatskuld). När preskriptionstiden har gått ut förlorar borgenären (den som vill få betalt) rätten att begära betalning, enligt 8 § preskriptionslagen. I detta fall kan alltså fordran inte anses preskriberad och fakturan är giltig i det avseendet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Får jag använda en kopia av ett skuldebrev om jag har tappat originaldokumentet?

2018-03-21 i Fordringar
FRÅGA |Enligt ett skuldebrev skall ett företag betala mig (mitt namn och födelsenummer angivet) XX 000 kronor enligt deras villkor. Jag har en inskannad kopia av skuldebrevet i färg som PDF, men hittar inte originalet, papperet! Skuldebrevet är undertecknat av deras VD med blå kulspets. Ska jag skriva ut kopian på papper och skicka detta, hålla tummarna, eller måste originalet skickas in för att skulden skall regleras?Enligt deras generella anvisningar nu:"Det behöver inte skickas rekommenderat. Observera att vi från och med 2016 inte skickar ut skuldebrev."(min kommentar: om det inte skickas rekommenderat kan det ju lätt komma bort i posthanteringen. Hur värderar dom skuldebrevet då, jämfört med min PDF?)
Alexander Garin Folkegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då jag inte vet vilket slags skuldebrev du har, ska jag förklara de två sorterna som finns med utgångspunkt i skuldebrevslagen (SkbrL). Ett skuldebrev kan vara löpande eller enkelt. Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss man medans ett löpande skuldebrev är ställt till innehavaren eller till innehavaren eller till viss man eller order. Om det du har är ett enkelt skuldebrev så kan du kräva pengarna med kopian eftersom gäldenären (den som ska betala) inte behöver få skuldebrevet när denne har betalat. Gäldenären kan betala med befriande verkan (30 § SkbrL). Däremot, om det du har är ett löpande skuldebrev så måste du ha originaldokumentet för att kunna kräva din fordran eftersom gäldenären måste kunna få skuldebrevet när denne väl har betalat (21 § SkbrL)Det faktum att du har tappat skuldebrevet betyder inte att du inte kan göra gällande fordran. Det du kan göra är att begära att skuldebrevet dödas genom beslut av Kronofogdemyndigheten (Lag om dödande av förkommen handling (DödnL)). Dödning betyder att beslutet som Kronofogden fattar ersätter uppvisandet av skuldebrevet. Du kan alltså använda det som en ersättning av ditt skuldebrev. Om en annan person skulle hitta ditt skuldebrev så skulle den inte kunna använda skuldebrevet eftersom den är dödförklarad. Det är värt att påminna att ett sådant beslut kan ta upp till några år, därför rekommenderar vi att du noggrant letar efter ditt skuldebrev (i fall det är ett löpande skuldebrev) för att du inte ska behöva vänta så länge på en dödningsförklaring. Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Vad ska vi göra med saker personer lämnat på vår tomt?

2018-03-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Vi äger en gård där släktingar ställt en del saker för ganska många år sedan. Tillfaller sakerna oss efter en viss tid eller kan de bara komma och hämta dem ?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få personerna att hämta sina saker kan ni ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden. Det är ett hjälpmedel Kronofogden erbjuder just för de fall man vill att någon ska hämta sina saker hos en eller lämna tillbaka någonting. Ansöker gör man enkelt med en blankett som ni kan ladda ner från Kronofogdens hemsida. Var tydlig med vilka saker det gäller. Ansökan kostar 300 kr. Ni kan begära ersättning för den kostanden i din ansökan.Efter Kronofogden fått in en ansökan om vanlig handräckning skickar de ett brev till den kravet gäller med ett föreläggande om att denne måste göra det ni har begärt. Förhoppningsvis kan detta få denne att förstå att ni menar allvar och att denne inte har något annat val än att göra det ni ber om. Gör denne det ska ni höra av er till Kronofogden och ta tillbaka er ansökan. Om personen inte hör av sig till Kronofogden eller hämtar sina saker självmant kommer Kronofogden att meddela ett utslag. I utslaget kommer det stå att ni har rätt och att personerna måste hämta sina saker. Om ni vill kan ni även få hjälp av Kronofogden med att verkställa beslutet om hämtning av sakerna. Skulle personerna höra av sig till Kronofogden och invända mot ert krav kommer ni att underrättas om det och då får ni välja om ni vill ta det vidare till domstol.Innan detta blir aktuellt, kan det vara en bra idé att försöka prata med personen. Hämtar denne inte sakerna, kan denne även göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande och du kan polisanmäla det. Eftersom båda säkert gärna undviker ett sådant utfall, kan det vara bra att diskutera saken först. Sakerna tillfaller dock inte er automatiskt.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Allmän preskriptionstid

2018-03-20 i Preskription
FRÅGA |Vi är två bostadsrättsföreningar som delvis delar fastighet, och därför har nära samarbete och delar på vissa kostnader (t ex el och vatten). Nu har det uppdagats att båda föreningarna sedan 2013 har glömt dela på kostnaderna för att rengöra trapphusmattor. Den brf som betalat samtliga fakturor vill nu kräva in denna skuld från den andra brf som glömts faktureras, som inte avser betala. Har den andra brf rätt att avstå betala denna skuld, bara för att den så här sent faktureras för kostnader som uppstod under de senaste 5 åren? Finns det ett juridiskt krav på hur snabbt en faktura måste skickas efter skulden/kostnaden uppstod? MVH & OSA Lennart
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör preskription av en fordran, alltså hur lång tid någon har på sig att kräva betalt för en skuld.En fordran preskriberas som huvudregel tidigast tio år efter sin tillkomst (2 § preskriptionslagen). Kortare preskriptionstid gäller om parterna kommit överens om det, men så tycks inte vara fallet nu. Er bostadsrättsförening har därför ingen rätt att vägra betala skulder från 2013.Jag vill också lyfta att preskriptionstiden för fordran mot konsumenter inte enligt huvudregeln är tio år, utan tre år (2 § 2 st preskriptionslagen). Detta är inte relevant för er bostadsrättsförenings skuld till den andra bostadsrättsföreningen, utan är en ren konsumentupplysning från min sida.Med vänlig hälsning