Fordring hos bolag i konkurs

2014-07-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Har ett AB-företag som kund som har ca 27.000 kr i skuld till mitt bolag i obetalda fakturor. Detta AB har nu försatts i konkurs, vad innebär detta för mig? Får jag inte mina pengar? Mvh Patrick Bolagsman i Insane Panda HB
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Ett företag som försätts i konkurs har skulder som överstiger tillgångarna i företaget. De tillgångar som finns kvar ska dock fördelas på de borgenärer som företaget har skulder till. Eftersom skulderna överstiger tillgångarna kommer vissa borgenärer inte få fullt betalt för sin fordran, i vissa fall inte få någon betalning alls.Vilken turordning som tillgångarna delas ut till borgenärerna bestäms av förmånsrättslagen https://lagen.nu/1970:979. Huruvida du får betalt eller inte beror alltså på om det finns andra borgenärer och vilka typer av fordringar dessa borgenärer har.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Får arbetsgivare hålla inne lön som kvittning mot skuld?

2014-07-30 i Fordringar
FRÅGA |mellan 25-28 juli började jag min semester och det var för en månad framöver. sedan efter att min semester tagit slut så blev jag studieledig. min ansökan om studieledighet blev godkänd av min chef och den sträcker sig tre år framåt. jag jobbade en månad i juli 2014 och den 25-26 juli fick jag veta att min arbetsgivare menar att jag inte kommer att få ngn lön eftersom jag har enligt dem en skuld till dem sedan sempter 2013. jag har ju inte förväntat mig om att få en lön 1 2månader efter att min sista arbetsdag blev klar juli månad, jag såg inte att det var en löneutbetalning. nu 10 månader efter så fick jag reda på detta med skulden och företaget betalade inte ut ngn lön till mig. måste jag betala tillbaka, vad för rättigheter har jag. kan jag få min lön utbetalt för juli 2014.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förutsatt att du har en skuld till arbetsgivaren är det som har inträffat som jag förstår det att arbetsgivaren har kvittat den skulden mot din lön. Hur skulden har uppkommit och om den verkligen existerar låter jag vara osagt då det inte framgår av beskrivningen.Huvudregeln enligt 1 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt är att arbetsgivare ej får kvitta en fordran hos arbetstagaren genom att göra avdrag på arbetstagarens lön. Vissa undantag följer dock av nämnda lag. Av 2 § följer att sådan kvittning får ske om arbetstagaren har medgivit det eller enligt 3 § 1 st. om arbetstagaren antingen har samtyckt till att kvittning får ske genom någon form av avtal eller om skulden består i ersättning för skada som arbetstagaren uppsåtligen har vållat i tjänsten. Enligt 3 § 3 st. kan kvittning även ske om så medges i ett gällande kollektivavtal.Även om kvittning får ske enligt någon av de ovan nämna undantagsbestämmelserna får det bara ske i den mån arbetstagarens och dennes familjs försörjning kan ske vilket följer av 4 §.Av 8 § följer att arbetsgivaren är skyldig att ersätta eventuell skada som arbetstagaren har lidit till följd av att kvittning har skett på något annat sätt än vad som anges i lagen.Vänliga hälsningar,

Preskriberad CSN-skuld?

2014-07-21 i Inkasso
FRÅGA |Lawline! Undertecknad har en son, som 1988-93 studerade i USA med tennisstipendium och CSN-lån. 1993 gifte han sig med en amerikanska och har sedan dess jobbat över stor del av USA, som programmerare åt olika företag. Första kontakten mellan min son och CSN var 17 år senare, 2010, då Intrum Justitia brevledes uppmanade min son betala. Vid kontakten fann dock Intrum Justitia, att lånet var preskriberat och uppmanade min son meddela CSN detta !!!!!!!!!!!!! Så gjorde han. Min sons svarsbrev bifogas nedan. Resultatet blev, att CSN började skicka ut en mängd betalningsuppmaningar. 4 år senare kom Svea Inkasso med betalningsuppmaningar, trots att lånet ansetts som preskriberat av Intrum Justitia. Min sons svarsbrev bifogas även nedan. Efter detta har inget hänt. Hos Kronofogden finns inga krav eller anmärkningar registrerade. För att fullständiga det hela kopierar jag ett svar till CSN för något år sedan (alltså efter preskriberingen), då de skickade ut en Betalningsplan för 2013: Om man får tro på CSN-s ”Betalningsplan 2013” för ”Lån mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001” har krav/påminnelse inte skickats ut åren: 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 eller 2008. De av CSN påstått utsända kraven åren 1995, 2000, 2001, 2002 och 2009 har aldrig nått mig. Adressen kan ju vara fel (på Internet är det dock mycket lätt hitta rätt), då jag flyttat runt i USA, Nashville, Fayetteville, New York, Vicksburg och Atlanta. Att CSN inte tagit personlig kontakt med mig, t.ex. per rekommenderat brev, förvånar mig. Då hade ju inga problem behövt uppstå. Om post samlas på ett ställe och ligger där länge, sorteras den snabbt och CSN-s kuvert liknar faktiskt mycket reklamkuvert i sin färggranna design, så misstag kan lätt ske. Det är ju faktiskt bara 5 av 15 möjliga år, alltså 5 postdagar av 15 x 365 = 5476 möjliga postdagar för de 5 krav/påminnelseförsändelserna att nå mottagaren. Andra möjliga orsaker kan ju också finnas. Den första ömsesidiga kontakten mellan CSN och mig var år 2010 och det är då Intrum Justitia konstaterade att lånet var preskriberat och sade till mig meddela CSN detta. Då började CSN, trots preskriberingen, skicka ut betalningskrav åren 2010 till 2013. . Om man får tro på CSN-s ”Betalningsplan 2013” för ”Lån tagna före 1989” har krav/påminnelse inte skickats ut åren: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006. Inga krav/påminnelser har nått mig före 2010 och som Intrum Justitia konstaterade för 3 år sedan måste preskription uppstått.Hur ska min son agera om/när CSN/Svea Inkasso återkommer? Ett preskriberat ärende kan enligt lag inte få ny preskriptionstid, eller hur?? Att preskriptionstiden från 1 juli förra året ändrats till 25 år kan väl inte heller påverka detta ärende???? Hur är möjligheten/verkan/gången om CSN/Svea Inkasso går vidare till amerikansk domstol. Tar man upp ärenden äldre än 10 år? Någonstans har jag läst, att man inte gör det. Med vänlig hälsning2014-01-08 SVEA Inkasso International, SE-16981 Solna, Sweden Ert nr 427150-11927-202 CSN nr 30862049 Varierande krav med olika siffror har skickats från både Er och CSN ungefär samtidigt med krav på snabb betalning. Allt är dock preskriberat för c:a 10 år sedan (alltså i god tid före preskriptionstidens ändring till 25 år, år 2011). Detta konstaterades för c:a 3 år sedan, då Intrium Justitia hade motsvarande krav som Svea Inkasso International nu har. Allt framgår i bifogade kopia av brev till CSN för något år sedan. Intrium Justitia hade dessförinnan informerat mig om att söka kontakt med CSN för att meddela preskription. Man sade sig inte kunna driva in skulder, som var preskriberade. Detta hade dock motsatt inverkan och blev startskottet till ett bombardemang av kravbrev från CSN. Preskription inträffade utan att preskriptionstiden avbrutits. Första kontakten oss emellan var år 2010, alltså efter preskriptionen inträffat med allt vad denna innebär. Efter denna kontakt har det haglat av kravbrev, omöjliga att hela tiden besvara, då preskription inträffat enligt då gällande svensk lagstiftning (se nedan i kopian). Sammanfattningsvis är det hela Preskriberat enligt då gällande svensk lag . Personligen har jag ju inte mottagit eller kvitterat ut någon påminnelse eller något krav innan Preskriptionen inträffade. MVHDetta kopia av tidigare skickat brev till CSN: Till CSN Postservice 83381 Strömsund Det numera c:a 20 år gamla studielånet med CSN-nummer 30862049 är preskriberat sedan c:a 10 år enligt 2§, svenska preskriptionslagen, som lyder: Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1981-01-29Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:698 Preskriptionslag (1981:130) [Fakta & Historik][Visa/dölj innehållsförteckning][Visa/dölj detaljer] Inledande bestämmelse 1 § Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet. Preskriptionstid 2 § En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande. 3 § En fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas ej före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. Har så skett, preskriberas fordringen ett år efter den dag dom eller slutligt beslut meddelas, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt 2 §. Om någon har häktats eller erhållit del av åtal för brott före utgången av tiden för åtalspreskription men ansvarsfrågan inte har avgjorts dessförinnan, preskriberas en fordran på skadestånd i anledning av brottet tidigast ett år efter den dag dom eller slutligt beslut meddelas. 4 § En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen. Preskriptionsavbrott 5 § Preskription avbryts genom att 1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698). Verkan av preskriptionsavbrott 6 § Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från dagen för avbrottet. 7 § Om preskription har avbrutits genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats enligt 5 § 3, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Fullföljs talan eller återupptas förfarandet av någon annan anledning före den nya preskriptionstidens utgång, avbryts preskriptionen, varefter ny tid räknas från den dag det återupptagna förfarandet avslutas. Avslutas det rättsliga förfarandet utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, beräknas dock preskriptionstiden som om något avbrott inte hade skett. Fordringen preskriberas likväl tidigast ett år efter det att förfarandet avslutas. Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra meningen mer än en gång. Innebörden av preskription 8 § Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen. 9 § Om flera har åtagit sig eller förpliktats att svara solidariskt för samma skuld och denna preskriberas i förhållande till någon av dem, svarar var och en av de andra endast för sin andel. Andelarna beräknas efter huvudtalet, om inte annat har bestämts genom ett avtal eller avgörande som borgenären har fått kännedom om senast sex månader före preskriptionen. Uppkommer brist hos någon av de kvarvarande gäldenärerna, fördelas ansvaret för bristen mellan de övriga kvarvarande och borgenären. Därvid svarar varje gäldenär i förhållande till sin andel och borgenären i förhållande till den andel som har preskriberats. 10 § Utan hinder av att en fordran är preskriberad får den användas till kvittning, om detta eljest är tillåtet och den inte var preskriberad vare sig när borgenären förvärvade den eller när han kom i skuld till gäldenären. 11 § Preskriptionen inskränker inte borgenärens rätt att ta ut sin fordran ur egendom i vilken han har panträtt eller retentionsrätt till säkerhet för fordringen. Särskilda bestämmelser 12 § Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt. Detsamma gäller avtal om längre preskriptionstid än tre år för en fordran som avses i 2 § andra stycket. 13 § Om en åtgärd som avses i 5 § 3 vidtas utomlands, medför den verkningar enligt denna lag, under förutsättning att borgenären med hänsyn till gäldenärens förhållanden och omständigheterna i övrigt har haft skälig anledning att vidta åtgärden i den främmande staten.Trots att svenska inkassobolaget Intrum Justitia vid kontakt oss emellan för två år sedan uppmanat mig meddela CSN preskriberingen, har CSN därefter börjat skicka mig betalningsanvisningar. Enligt ovannämnda 2§, preskriptionslagen, preskriberas ju en skuld 10 år efter uppkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (5§). Så har ju inte varit fallet och preskription inträffade. Första kontakten oss emellan var efter ytterligare 7 år alltså totalt 17 år. Lånet var ju då redan preskriberat och innebörden av preskription enligt 8§, preskriptionslagen, är ju, enligt ovan, att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran.Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen. För att preskription skall anses avbruten skall påminnelse eller annat vara tillsänt gäldenaren. Bevisbördan för detta vilar ju helt på borgenären. Det är ju fordringsägaren som skall bevisa att gäldenären verkligen har delgetts påminnelsen eller vad det kan vara. Personligen har jag inte mottagit eller kvitterat ut någon påminnelse eller något krav. Första kontakten oss emellan var för c:a 2 år sedan, alltså 17 år efter uppkomsten och preskription hade ju då redan inträffat 7 år tidigare. När preskription, som i detta fall inträffat, kan ju enligt svensk lag inget preskriptionsavbrott uppstå, allt är ju utagerat. Alla de påminnelser Ni börjat skicka efter 17 år är verkningslösa och onödiga att besvara eller kommentera. Med vänlig hälsning
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Du har fyra frågor som jag ska försöka besvara så gott jag kan.1. Kan ett preskriberat ärende få ny preskriptionstid?Att ett ärende är preskriberat innebär att man inte längre kan ta upp det till prövning.För ett redan preskriberat ärende är huvudregeln att det inte går att få en ny preskriptionstid.Men under vissa förutsättningar kan en preskriberad fordran återuppväckas om en gäldenär åtar sig att betala en fordran trots att denne vet att den är preskriberad. Detta förutsätter att gäldenären gör det på ett tydligt sätt (NJA 2002 s. 358). Utöver detta kan även en preskriberad fordran i vissa fall användas till kvittning. För att detta ska kunna ske krävs att både din och borgenärens skuld måste ha uppkommit innan skulden preskriberades. (NJA 2006 s 271 & 10 § preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130#P10S1)2. Kan den nya 25-års preskriptionstiden påverka ert fall?År 2011 ändrades preskriptionstiden för studielån/stöd som tagits från CSN. Att det idag är 25 års preskriptionstid framgår av 12 § studiestödslagen som du finner, https://lagen.nu/1999:1395#K6P12S1Enligt propositionen omfattar bestämmelsen endast fordringar som inte har preskriberats före den 1 juli 2011. Svaret på din fråga beror alltså helt på huruvida er fordran var preskriberad före detta datum eller inte. 3. Vad bör din son göra om Svea Inkasso återkommer?Om Svea Inkasso återkommer till er är det viktigt att han bestrider det snabbt (tror att det ska ske inom åtta dagar från det att kravet skickades). Det ska stå i brevet hur lång tid man har på sig att göra detta.I detta bestridande ska det framgå varför han inte ska betala. Exempelvis att han anser att ärendet är preskriberat och att preskriptionen skedde innan den 1 juli 2011.Jag kan tyvärr inte med säkerhet säga om ert fall är preskriberat eller inte utan det är upp till en domstol att bedöma detta. Vad som kan sägas generellt är att en preskription avbryts och tiden "nollställs" genom att en gäldenär (ni) mottar ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen från en borgenär (CSN). Det är CSN som står risken för att brevet nått fram och ska även kunna bevisa att han mottagit brevet. Däremot måste CSN därefter inte visa att han faktiskt öppnat och tagit del av det skrivna (NJA 1996 s. 809). Att enstaka brev har skickats brukar inte godtas som tillräcklig bevisning om att gäldenären mottagit brevet. Om däremot flera brev skickats och dessa inte kommit i retur har man enligt praxis ansett att sannolikheten för att åtminstone något av dessa breven nått fram till gäldenären är väldigt stor (NJA 2007 s. 157).Hur en domstol skulle döma i ert fall kan jag inte svara på.(Precis som du säger hade det varit enklare om CSN valt att skicka ett rekommenderat brev för att på så sätt försäkra sig om att det kommit fram. Men bara för att en borgenär skickar ett rekommenderat brev hade det inte nödvändigtvis betytt att preskriptionsavbrott uppstått vilket framgår av NJA 1998 s. 750.)4. Amerikansk domstol?CSN har möjlighet att driva skuldprocesser utomlands med hjälp av det berörda landets rättsväsende. I USA finns det lagar både på federal och delstatlig nivå. De federala lagarna gäller i hela landet medan de delstatliga lagar skiljer sig mellan delstaterna. Jag kan tyvärr inte svara på hur de amerikanska preskriptionsreglerna ser ut. Därför är det svårt att svara på denna fråga och jag rekommenderar att din son kontaktar en jurist som är specialiserad i amerikansk rätt.Hoppas detta blir till hjälp!Trevlig sommar!

Godtrosförvärv av dator

2014-07-15 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Det är så att någon är skyldig mig en summa pengar och vi kom överens att jag skulle få en dator istället för att han inte hade möjlighet att betala. Efter ett par månader nu kommer en annan person som hävdar att datorn är hans och att han har papper på det, vilket han visade upp. Och den var på hans företag. Jag visste inte att han var inblandad när jag fick datorn. Mannen som lämnade över datorn till mig som betalat nekar nu att jag fick den som betalt för hans skulder. Ägaren hotar att polisanmäla om jag inte lämnar över datorn till honom.Frågan är alltså vad borde jag göra nu? Vilka rättigheter har jag?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Eftersom du har förvärvat egendom som någon annan hävdar äganderätt till är den stora frågan om du har gjort ett godtrosförvärv enligt lag om godtrosförvärv av lösöre (GFL), https://lagen.nu/1986:796. Enligt 2 § GFL så gör man ett godtrosförvärv om man förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare eller behörig att förfoga över egendomen och man fick egendomen i sin besittning och var i god tro. Den goda tron hos en förvärvare definieras i 2 § 2st GFL som att det är sannolikt i förhållande till egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilken den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren inte kunde förfoga över egendomen. Om det alltså inte vara några omständigheter som borde ha gjort dig misstänksam kan du alltså ha gjort ett godtrosförvärv, men detta brukar bedömas väldigt restriktivt och det är svårt att göra ett förvärv i god tro nu för tiden. Dessutom finns det en regel i 3 § GFL som innebär att man inte kan godtrosförvärva stulen egendom.Om den skuldsatte fått tag i datorn genom bedrägeri eller förskingring kan du dock få äganderätt genom godtrosförvärv för 3 § gäller bara stulen egendom. Om personen som var skyldig dig pengar stulit egendomen från den andre mannen kan du alltså inte ha rätt till egendomen utan mannen har fortfarande äganderätt till datorn. Du kan dock få äganderätt om inte den förre ägaren kräver tillbaka egendomen inom sex månader från att han kan tänkas ha fått reda på att du hade egendomen. Om det gått sex månader kan den förre ägaren ha lösenrätt och kan få tillbaka datorn om han betalar ett lösenbelopp, 5 § GFL. Om den andre mannen kan visa att datorn blivit olovligen frånhänt honom har han alltså rätt till datorn och din fordran mot den skuldsatte kvarstår. Om du vill driva in den skulden kan du få fordran fastställd genom att ansöka om stämning hos tingsrätt eftersom betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten inte verkar tillräckligt här då den skuldsatte förnekar skulden. Om du får fordran fastställd i dom kan du sedan få hjälp av kronofogden att driva in skulden genom utmätning eller liknande.Hoppas du har fått svar!

Kronofogdens betalningsföreläggande för att driva in skuld

2014-07-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag har för ca 2 år sedan lånat ut 75000 kronor till min dåvarande flickvän för att hon skulle göra en kosmetisk magoperation. Eftersom hon vägrar betala tillbaka undrar jag om det finns något rättsligt sätt att kräva tillbaka de pengar jag lånat ut. Tyvärr finns det inga skrivna dokument mellan oss gällande lånet men alla runt oss, vänner och bekanta vet att jag lånat ut pengarna. Tack på förhand för ett svar.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in din före detta flickväns skuld. Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 2 §. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. Kronofogdemyndigheten prövar då inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller ej. Gör hon det ålägger kronofogdemyndigheten henne ett betalningsföreläggande och driver in din skuld.Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.Det finns inget formkrav som innebär att låneavtal ska vara skriftliga utan det blir vid en eventuell tvist fråga om bevisning där vittnesmål förefaller vara det viktigaste bevismedlet i ert fall.Vänliga hälsningar,

Betalningsoduglig gäldenär

2014-07-25 i Utmätning
FRÅGA |Hej! I torsdag råkade jag ut för en olycka när jag tvättade bilen vid mitt garage en duschgel kom från tredje våning o landade på huven och det blev 2 bucklor. Han som tappade flaskan tittar ut o frågar om det blev nåt? ja det blev det och frågade hur han ville lösa detta han ville ha en offert så jag drog till närmsta skadeverkstad visa dem o dom gav mig en offert på 7500 får lappen åker o visar motparten detta o han frågar om jag inte har försäkring självklart har jag det svarade jag men självrisken ligger 6500 men det får ju du eller ditt bolag stå för. Då svarar han aldrig i livet stänger dörren o låser. Jag har polisanmält. Min fråga är denna om personen är arbetslös o saknar hemförsäkring vem eller vilka får stå för mitt efterkrav?? Motparten va hos sina föräldrar när detta hände vet inte om det va besök eller om han är boende där.Hälsningar Tomas
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Att personen du vill kräva pengar av är arbetslös och saknar hemförsäkring innebär inte någon förändring i ansvarsförhållandena. Det kan däremot innebära att personen ifråga saknar tillgängliga medel för att komma ditt krav till mötes, eller i vart fall att denne uppger att så är fallet. Det som återstår för dig att göra då är att ansöka om utmätning. Utmätning är en juridisk term och innebär att en borgenär (den som har en fordran, dvs du), begär att kronofogdemyndigheten skall ianspråkta egendom, fast eller lös, ifrån gäldenären (den betalningsskyldige, dvs han som tappade flaskan). Hur du lättast går tillväga framgår om du går in på KFM:s hemsida.

Driva in en obetald skuld

2014-07-20 i Skuld
FRÅGA |Min pappa hade en vän som plötsligt dog. Då kom hans son och svärson och ville låna pengar till hans begravning. Sonen och svärsonen är inte alls bekanta men pappa hade träffat dem några gånger och eftersom han tyckte väldigt mycket om den avlidne så lånade han ut pengarna. Precis som jag anade så har han inte sett ett öre av de pengarna trots att det nu gått 3-4 år. Det enda vi har är kvitton från banken som visar att pengarna är överförda. Har pappa någon möjlighet att få tillbaka pengarna trots att endast muntligt avtal är träffat??
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få tillbaka pengarna är det lättast att din pappa vänder sig till Kronofogden. De kan fastställa skulden och skicka ett betalningsföreläggande. Om sonen och svärsonen bestrider skulden får din pappa avgöra om han vill gå vidare med ärendet eller inte. Väljer han att göra det kommer ärendet handläggas av en domstol, vilket kostar upp till 2500 kr, hur mycket han får betala beror bland annat på storleken på skulden.Huruvida din pappa lyckas bevisa att de är betalningsskyldiga är upp till domstolen att avgöra. Självklart är det en fördel att det finns ett bevis på banköverföringen, men om sonen och svärsonen har en trovärdig förklaring till varför de fått pengar av din pappa är det beviset tyvärr inte så mycket värt.Om sonen och svärsonen ignorerar betalningsföreläggandet kommer Kronofogden göra ett utslag där de förpliktigas att betala.Vill ni ha mer information om hur ni ska gå till väga kan ni vända er till Kronofogdens hemsida. I fortsättningen rekommenderar jag att ni skriver skuldebrev, det är ett skriftligt erkännande som medför att man kan kräva tillbaka en skuld utan att behöva gå via Kronofogden. Lycka till!Vänligen

Olika säkerhet för fordran

2014-07-15 i Skuld
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga här.. Jag ska låna ut pengar till en kompis. Och som säkerhet för detta vill jag då välja ut en borgensman eller pantbrev i hennes fastighet eller då också panträtt i en lös egendom, som exempelvis aktier. Frågan är då, vad är skillnaden mellan dessa? Det är min pappa som har gett mig råd om att göra så men jag kan inte riktigt komma fram till vilket dom är bäst och vilket som är säkert alternativt osäkert. Tusen tack!!
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!De olika typerna av säkerhet har alla olika kvalitéer och olika anledningar till varför det är en bra säkerhet. Borgen innebär att en person går i borgen för någon annans skuld och kan alltså tvingas betala skulden om gäldenären (den skuldsatte) inte kan betala. Det finns två olika typer av borgen och dessa regleras i handelsbalkens 10 kapitel, https://lagen.nu/1736:0123_2. Den första sorten kallas enkel borgen och återfinns i 8 § och är den vanligaste sorten. när man använder den typen kommer borgensmannen bara tvingas betala om gäldenären inte kan betala eller inte återfinns. Den andra typen finns i 9 § och kallas proprieborgen. Proprieborgen innebär att borgensmannen tar på sig att betala "så som för egen skuld" som det brukar uttryckas, och borgenären kan då kräva antingen gäldenären eller borgensmannen, gäldenären behöver inte vara insolvent för att borgensmannen ska kunna krävas på pengarna. Borgensmannen har sedan ett regresskrav mot gäldenären. Om man inte skriver i borgensavtalet att borgensmannen ska betala såsom för egen skuld är det en enkel borgen. Borgen har egentligen inga formkrav utan ett muntligt avtal räcker, men ett skriftligt rekommenderas av bevisskäl då det kan bli problem när skulden ska drivas in. Nackdelen med borgen är att det inte finns någon säkerhet att borgensmannen kan betala skulden när gäldenären är insolvent. Borgensmannen kanske inte heller har tillräckligt för att betala av skulden. En annan nackdel är att en annan person involveras i långivar-låntagar-relationen, en relation som kan vara ganska känslig. Borgensmannens personliga ekonomi kan försvåras rejält om hen tvingas betala. Av den anledningen kan det också ofta vara svårt för gäldenären att hitta en borgensman som kan tänka sig att gå i borgen, eftersom det gamla talesättet "den som går i borgen, går i sorgen" stämmer allt för bra. Ur borgenärens synvinkel är det dock oftast inga problem och man får oftast den säkerhet för skulden som man kan behöva.Panträtt i lös egendom innebär att gäldenären ger dig egendom som säkerhet för fordran. Handelsbalkens 10 kapitel är aktuellt även i detta fall. Du måste ha egendomen i din besittning för att panträtten ska ge dig säkerhet. Om gäldenären inte betalar fordran har du rätt att sälja egendomen för att ur den få betalt för din fordran. Du kan dock bara få så mycket betalt ur egendomen att det motsvarar fordran, alltså inte hela värdet om värdet överstiger fordran. Som panthavare har du en vårdplikt och måste alltså se till att egendomen inte skadas och så vidare. Om den pantsatta egendomen ger avkastning, som till exempel om det är aktier, ingår inte avkastningen i panträtten utan tillfaller gäldenären.Panträtt i fast egendom innebär att gäldenären pantsätter ett pantbrev som är utfärdat ur fastigheten som motsvarar ett visst värde i fastigheten. Beroende på till vilket värde som fastigheten är pantsatt tidigare, får du olika säkerhet. Fördelen med att ha säkerhet i en fastighet är att den alltid har ett värde, så vid en eventuell personlig konkurs skulle fastigheten ge pengar. Nackdelen är att det kan bli svårt att hävda att fastigheten ska tvångsförsäljas ifall det är en liten skuld och du har dålig rätt i fastigheten. En annan nackdel är att ifall din vän inte har tidigare pantbrev utfärdade tillkommer en avgift för att få fastigheten intecknad hos lantmäterimyndigheten.Hoppas du har fått svar!