Betalningsföreläggande

2015-01-30 i Fordringar
FRÅGA |Min dotter fick en stor reklamskylt i huvudet vid ett besök på en krog. De har erkänt och intygat att händelsen skett. Min dotter blev sjukskriven på grund av att hon fick en väldigt kraftig hjärnskakning. Kanske med bestående men...Har skickat skadeståndskrav 141114 men fick i get svar. Har nu skickat en påminnelse om önskad betalning g till 150215. Om de inte vill betala, hur går vi då vidare?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Ett sätt att gå vidare med att få betalt för skulden kan vara att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden enligt Lag om betalningsföreläggande och handräckning, https://lagen.nu/1990:746. Det är ett sätt att relativt snabbt och enkelt få betalt, och används mest i de fall när det rör sig om erkända skulder. Av din fråga tolkar jag det som att krogen i fråga har erkänt sitt ansvar i händelsen och ett eventuellt skadeståndsanspråk, vilket gör att förfarandet med betalningsföreläggande kan bli aktuellt. Mer information om hur ni går till väga för att få till ett betalningsföreläggande finns på Kronofogdens hemsida, här. Ett alternativt sätt är att stämma i allmän domstol, men om det rör sig om en icke-omstridd skuld är betalningsföreläggande ofta ett lättare och billigare alternativ.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Prioritering av fordringar i dödsbo

2015-01-29 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hur prioriteras olika fodringar vid underskott i ett avsskifte? Det finns pengar kvar till ca hälften av fodringsägarna efter det att begravnings- och boupptecknings-kostnader är betalda.Finns särskilda regler/lagar som gäller?Vem gör prioriteringen?Tacksam för svar.Mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Efter att begravnings- och bouppteckningskostnaderna är betalda ska resten av kvarlåtenskapen fördelas på de resterande fordringsägarna. Turordningsregler för skulder i dödsboet finns i förmånsrättslagen (här).Bl.a. skulder med någon form av säkerhet, till exempel ett bostadslån med huset som säkerhet, har företräde framför "vanliga" skulder. Det är svårt att svara på vilka fordringar som prioriteras i ditt fall utan att veta vilka de är men utgångspunkten är reglerna i förmånsrättslagen. Men de pengar som eventuellt finns kvar i dödsboet efter att skulder med säkerhet har betalats fördelas på de övriga skulderna. Dessa har inbördes lika rätt, vilket betyder att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Vad händer med gemensamt lån om exmaken inte betalar?

2015-01-28 i Skuld
FRÅGA |Hej!Är nu skild, men under mitt äktenskap hade jag tillsammans med min dåvarande make ett lån där jag stod som medsökande. Detta lån skulle senare lösas med ett mer fördelaktigt lån. Efter skilsmässan framkom att min man hade ett spelmissbruk och att det ena lånet aldrig löstes. Efter 15 år litade jag på min man, vilket visade sig vara ett stort misstag, och väldigt dumt av mig att inte ha bättre koll naturligtvis. Efter skilsmässan har han skuldsatt sig så pass att han ej kan betala av på lånet (som senare visade sig vara två st) och låter alla sina skulder gå vidare till inkasso/kronofogden, vilket även drar med mig då jag ej själv har möjlighet att kunna betala av på dessa lån. Min fråga är, finns det någon möjlighet att kunna få lånen uppdelade 50/50? Om inte, skulle det finnas chans till det om man gick vidare med ärendet rättsligt? Känner mig lurad i alla fall på det ena lånet som skulle lösas. Eller får jag helt enkelt stå mitt kast?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Om man tar ett lån tillsammans och båda står på det, är man oftast "solidariskt ansvarig". Detta innebär, som i ditt fall, att den man är skyldig pengar kan välja vilken av gäldenärerna den vill för att kräva in pengar ända tills lånet är betalt. Exempelvis kan banken, om A och B har ett gemensamt lån på 100000 kr, kräva B på hela beloppet. Det är dock så att B i ett sådant fall får en "regressfordran" mot A på 50000 kr. I princip skall alltså till sist lånet ändå fördelas mellan båda som stod på lånet.Slutsatsen är att du i princip, om du tvingas betala mer än din andel, har rätt att kräva tillbaka den överskjutande delen från din före detta man. I ett fall som detta kanske det tyvärr inte går, eftersom han tydligen har mycket skulder. Extra orättvist blir det naturligtvis när du inte ens har råd att betala av lånet, men tyvärr är alltså allt som återstår att kräva betalning av din ex-man för den del utöver 50000 kr du tvingas betala på lånet. Det är ju inte helt omöjligt att hans ekonomi någon gång förbättrar sig och du har möjlighet att få tillbaka pengarna. Tills vidare kan du också försöka prata med banken eller var lånen nu kommer ifrån, för om du ändå inte kommer att kunna betala av lånet själv kanske de kan tänka sig att göra en uppdelning.Lycka till, och jag hoppas att situationen ordnar upp sig!Hälsningar,

Betalningsföreläggande

2015-01-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej !Har inte fått ut min lön och reseersättning för 2014 från min f.d fotbollsklubb där jag varit tränare . Hur gör jag för att få ut den , inkasso ? kronofogden ? Mvh Kim
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.När det gäller att få betalt för sina fordringar från en gäldenär (den som ska betala) när denne inte betalar finns ett huvudsakligt förfarande och det är att man ansöker om att ett betalningsföreläggande ska utfärdas av Kronofogden. Sådana förfaranden regleras av lagen om betalningsföreläggande och handräckning, här.Enligt 2 § ska en ansökan om betalningsföreläggande röra en penningfordran som är förfallen till betalning. I ansökan ska man ange sina yrkanden och sina grunder för sina yrkanden. Om den som inte har betalat bestrider din ansökan om betalningsföreläggande, vilket denne kan göra utom motivering, meddelar KFM inte utslag. I ett sådant fall kan man begära att Kronofogden överlämnar målet till tingsrätten för att där få fordran prövat. I annat fall, i fall gäldenären godtar betalningsföreläggandet eller inte bestrider i rätt tid, meddelar KFM utslag. Meddelas ett utslag kommer KFM självmant driva in skulden, om inte sökaren önskat att verkställighet inte ska ske.Jag hoppas att jag svarade på din fråga och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag.

Condictio indebiti, gällande lön

2015-01-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Min tidigare arbetsgivare hävdar att hon har betalat ut för mycket lön till mig, det rör sig om en summa på 2700:- som hon anser att jag är återbetalningsskylidg. Iom att jag var timanställd hade jag ingen riktig koll på hur mycket lön jag skulle få varje månad då det varierade mycket, vad säger lagen? Är jag återbetalningsskylidg?
Sandra Nordin |Hej, Vad trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga!Frågan du ställt rör en juridiskt princip som på kallas condictio indebiti, misstagsbetalning. Huvudregeln gällande detta är att du endast har rätt att få betalt om du ska ha betalt, felaktiga betalningar ska tillbaka till avsändaren. Denna huvudregel får antas bottna i att det är oskäligt att någon skall kunna göra en vinning på motpartens misstag. I det svenska rättssystemet görs dock avsteg från huvudregeln , främst då mottagaren faktiskt är rätt mottagare men utbetalningen är för stor, som i ditt fall. Detta bygger på tillitsprincipen, som väcker frågan om det är godtagbart att mottagaren att förlitar sig på att utbetalningen var korrekt.Detta utgörs från olika rekvisit. Mottagaren ska vara i god tro, således att man inte misstänkt att något var fel, vid mottagandet eller efter. Huruvida mottagaren har anpassat sig efter betalningen är även viktigt i bedömningen om utbetalningen ska återgå eller inte, således om mottagaren exempelvis förbrukat pengarna.I ditt fall måste således viss aspekter tittas noga på för att göra en bedömning om pengarna ska återgå till din arbetsgivare. Ifall du faktiskt var i god tro och inte anade onåd för att exempelvis din lön varierar stort månad till månad och du redan förbrukat pengarna, så finns det stor chans att du kan slippa återbetalningsskyldighet. Ifall du exempelvis inte förbrukat pengarna utan satt in de på ett sparkonto eller liknande, kan pengarna dock inte anses förbrukade och måste återgå till din arbetsgivare. Detta gäller även om du upptäckt misstaget själv. Då får din arbetsgivare en fordran på dig och du blir återbetalningsskyldig. Hoppas detta varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Återvinning av fastighet

2015-01-28 i Återvinning
FRÅGA |Hej!Jag har i flera domslut sett att tingsrätten "undanröjer NN:s lagfart", när det rör sig om återvinningsmål. Det är alltså så att svaranden har fått eller köpt en eller flera fastigheter som sedermera återvunnits enligt 4:5 KL. Men är det verkligen "ok" att TR:n undanröjer lagfarten? Finns det rättsligt stöd för detta?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för din fråga!Normalt vid en överlåtelse av fast egendom uppkommer borgenärsskydd genom avtalet. Konkurslagens bestämmelser om återvinning kan dock resultera i att t.ex. en fastighet går åter. Det rör sig helt enkelt om en ändamålsenlig avvägning som lagstiftaren har gjort - vid återvinning som resulterar i att prestationer går åter är det aktuell bestämmelse i konkurslagen som är det rättsliga stödet.I de tingsrättsfall du har läst har KL 4:5 varit aktuell, en bestämmelse som bygger på att förvärvaren var i ond tro om gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Borgenärerna till konkursgäldenären har då enligt lagstiftaren ansetts mer skyddsvärda än personen som i ond tro förvärvat en fastighet av en insolvent gäldenär. Alltså, att fastigheten går åter (vilket kan förutsätta att en eventuell lagfart undanröjs) har sitt rättsliga stöd i KL 4:5.Vänliga hälsningar

Samägares rättigheter mot tredje man vid exekutiv försäljning av fastighet

2015-01-27 i Exekutiv försäljning
FRÅGA |Vi är två familjer som äger 50% var i ett hus. Den ena familjen vill nu sälja sin del till ett av barnen. För att dessa ska få låna pengarna av banken kräver dom en inteckning i fastigheten. Vad händer om dom kommer på obestånd och banken säljer huset. Kan då även vi, som inte är på obestånd och inte har några skulder på vår del av fastigheten förlora allt eller får vi ut hälften av det belopp banken har sålt fastigheten för? Kan banken sälja fastigheten till vilket pris som helst, alltså långt under marknadsvärdet?
Martin Cronsioe |Hej, och tack för din fråga till Lawline.Ifall den som du samäger fastigheten med blir föremål för utmätning kan han/hennes andel mätas ut. För fastigheter gäller också att Kronofogdemyndigheten på begäran av utmätningssökanden, gäldenären eller dig, kan förordna om att hela fastigheten ska säljas. Emot ett sådant beslut har du som samägare en viss möjlighet att begära anstånd. För ett sådant anstånd krävs att det föreligger synnerliga skäl emot att hela fastigheten säljs, och att istället endast gäldenärens andel säljs. Synnerliga skäl är ett mycket högt ställt krav, och det ska i regel vara fråga om att försäljningen av andelen är tillräcklig för att täcka utmätningssökandens fordran eller att tidpunkten för försäljningen skulle leda till en stor för lust för dig. Säljs hela fastigheten, kan KFM endast mäta ut den andel av köpeskillingen som är gäldenärens, i Ert fall 50 %. Ni har alltså rätt att till den andra hälften av köpeskillingen. Angående priset kan sägas att du som samägare har möjlighet att yrka att tingsrätten ska fastställa ett belopp under vilket fastigheten inte får säljas. Rätten är dock inte bunden av ditt yrkande, utan kan fastställa ett lägre belopp om den skulle finna det yrkade beloppet för högt. Att fastigheter på offentlig auktion säljs under marknadsvärdet hör till det normala.Hoppas att detta har besvarat dina frågor.

Avbryta borgensåtagande enligt avtal

2015-01-27 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har ingått en borgensförbindelse för min dotter till ett bostadsföretag och nu har det blivit så att min dotter inte betalar sin hyra. Vad kan jag göra? Det står så här i borgensförbindelsen:Borgensförbindelsen kan sägas upp med 9 mån uppsägningstid, dock tidigast 2 år från det att åtagandet började gälla. Sägs avtalet upp tidigare avslutas borgensåtagandet.Hur ska jag tolka detta?Tack på förhand.
Benjamin Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ett borgensåtagande innebär att borgensmannen är betalningsansvarig för gäldenärens angivna skulder. Det finns olika former av borgensåtaganden, är det en s.k. proprieborgen kan borgenären vända sig till borgensmannen utan att ha försökt få betalt av gäldenären först om det är en enkel borgen måste borgenären i princip uttömt alla möjligheter för att få betalt av gäldenären. Betalar en bergensman får denne en regressfordran mot gäldenären, borgensmannen kan alltså kräva tillbaka det denne betalat av gäldenären.Beroende på vilken typ av borgensåtagande du har gjort kan du alltså direkt bli tvungen att betala din dotters hyresskulder. Enkel borgen förekommer dock sällan.Ett borgensåtagande kan som huvudregel inte avbrytas om inte det antingen godkänns av borgenären eller om det är ett villkor i borgensavtalet. I ditt fall har villkor angetts för hur borgensåtagandet upphör. Hur det ska tolkas får avgöras med hjälp av allmänna avtalstolkningsmetoder, det är aldrig heltsäkert då partsavsikten är avgörande, dvs. det innehåll som du och borgenären avsåg att avtalet skulle ha. En rimlig tolkning skulle dock kunna vara att du har rätt att säga upp borgensåtagandet med 9 månaders uppsägningstid, dvs. att borgensåtagandet upphör 9 månader efter att du meddelat borgenären att du vill säga upp åtagandet. Om det inte gått två år sen ingåendet av avtalet finns det dock enligt avatalet små möjligheter att avbryta åtagandet. Borgensåtagandet är accesoriska till borgenärens fordran om hyresavtalet sägs upp uppstpr inte längre nya fordringar som täcks av till borgensåtagande och borgensavtalet upphör därmed också. Vänligen,