Rätt att utfå varor när säljaren har gått i konkurs

2014-11-27 i Konkurs
FRÅGA |Om företag A köper varor av företag B och betalar för dem på plats, men tar inte med sig alla varor direkt - resterande varor hämtas upp inom en vecka - och företag B går i konkurs under denna perioden, hade varorna då ingått i konkursboet? Då det inte är mellan en näringsidkare och privatperson är konsumentköplagen inte tillämplig utan köplagen, men det verkar som att köplagen inte ger svar om något sådant kan uppstå. Vilken lag hade i så fall varit tillämplig?
Linn Munthe |Hej!Precis som du skriver är inte köplagen tillämplig i detta fall. Eftersom säljaren har gått i konkurs har såväl köparen som konkursborgernärerna giltiga anspråk mot säljaren. Frågan blir vems anspråk som ska ges företräde. Denna fråga regleras inte i lag utan i den sk traditionsprincipen. Den innebär att varorna måste ha traderats för att köparen ska ha rätt att få ut dem. Med att varorna traderas menas att de överlämnas till köparen eller att säljaren i vart fall har avskurits rådigheten från dem. Säljaren har avskurits rådigheten när säljaren inte längre har tillgång till dem. Det kan t ex handla om en sak som är inlåst i ett kassaskåp hemma hos säljaren och då bara köparen har nycklarna till kassaskåpet.I det fall du beskriver verkar det inte som att säljaren har avskurits rådigheten till varorna. Varorna tillfaller då konkursboet och köparen får ut varorna endast efter det att de mer prioriterade konkursborgernärerna har utfått sina fordringar mot konkursboet.

Lös egendom i gäldenärens besittning vid konkurs/utmätning

2014-11-23 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Jag har ställt min motorcykel på en verkstad eftersom den ska repareras. Jag kör inte på vintern, reparationen drar ut på tiden och jag har dessutom dåligt med plats hemma. Nu undrar jag: finns det en risk att motorcykeln dras in i en konkurs eller en utmätning eftersom den står på verkstaden?
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Utmätning Som utgångspunkt kan sägas att vid en utmätning så presumeras all lös egendom som är i besittning hos gäldenären, också tillhöra denne. Denna egendom blir föremål för utmätning. Men egendom som inte tillhör gäldenären får inte heller utmätas. I 4 kap 18§ utsökningsbalken stadgas att det som är i gäldenärens besittning tillhör denne (presumtionen) men det framgår att egendomen tillhör annan inte får utmätas (detta tillhör ju inte gäldenären). Om din motorcykel befinner sig hos verkstaden kan den bli föremål för utmätning eftersom den finns i verkstadens besittning, men om det framgår att den tillhör dig får den inte utmätas (ex genom registreringsbevis som visar att den står på dig) Konkurs Vid en konkurs är problematiken liknande: all egendom som konkursgäldenären har i sin besittning kommer ingå i konkursboet med hänsyn till presumtionen. Då har du som egentlig ägare till motorcykeln en separationsrätt, du kan bevisa att det är din motorcykel och att den ska undantas från konkursboet. Liksom vid utmätningen krävs att du kan bevisa att det är din motorcykel (specialitetsprincipen)Så för att sammanfatta ett svar så finns en risk att din motorcykel blir indragen i en konkurs eller utmätning hos verkstaden men denna kan du enkelt bryta genom att bevisa att du är ägaren till motorcykeln (genom att vissa upp ett registreringsbevis) Vänligen

Säljarens hävningsrätt vid bostadsrättsköp. Frågor om kreditavtal.

2014-11-19 i Skuld
FRÅGA |Jag har köpt med bostadsrätt som skulle finnansieras med lån från Bluestep finnans. Lånet blivit beviljat, lånehandlingar har skrivits och några dagar före utbetalning har vi fått medelande att lånet blir ej utbetald. 1. Säljaren har hävd avtalet per e-post. Gäller hävdning? 2. Vi har meddelat mäklaren om händelse per e-post. Måste vi göra det även skriftligt? 3. Kan banken göra så?
Filip Henriksen |Hej,Stort tack för att du vänt dig till Lawline med dina frågor. När det gäller köp av bostadsrätt är det köplagen som är tillämplig. Vid köp av bostadsrätt saknas det s.k. formregler. Vid köp av en fastighet (som är fast egendom) finns vissa speciella regler för att avtalet skall anses vara giltigt. Bland annat skall avtalet undertecknas av köpare och säljare samt köpeskillingen anges. Detta behövs inte vid köp av en bostadsrätt. Köp av en bostadsrätt kan alltså vara muntligt. Frågan man bör ställa sig är varför köparen har hävt avtalet med Er. Enligt 1 § avtalslagen uppkommer ett avtal (så ock ett köpavtal enligt köplagen) genom anbud och accept. När du och säljaren var överens om er bostadsaffär uppkom således ert avtal. Avtalslagen har inga egna hävningsregler eller liknande utan styr bara, i detta fall, när och om, ett avtal finns för handen. Eftersom köplagen skall tillämpas på din situation får vi undersöka vad denna lag säger om säljarens möjligheter att häva ett köpeavtal. I ditt fall beskriver du att din bank har hävt ert låneavtal. Detta kan vara grund för att säljaren kan häva avtalet. Enligt 49 § köplagen skall köparen betala enligt vad som är avtalat eller när köparen kräver det. Frågan är om ni hade avtalat om någon dag för betalningen? Om så är fallet måste betalningen ske senast denna dag och om någon dag inte är avtalad när säljaren kräver det. Om köparen inte betalar på utsatt dag (om avtalat) eller när säljaren kräver det, kan säljaren enligt 51 § kräva betalning eller häva avtalet. Hävning är däremot det sista alternativet. Först bör säljaren hålla fast vid köpet och kräva betalning. Emellertid kan detta kringgås om köparen har ett hinder på sin sida som denna inte råder över. I er situation syns det vara just nu. Se härom 53 § köplagen.När det gäller hävning av ett köp från säljarens sida är i huvudsak 54-55 §§ köplagen av intresse. Enligt 54 § köplagen får säljaren häva köpet om avtalsbrottet är väsentligt för säljaren samt om köparen insåg eller bort inse detta. Avtalsbrottet - att inte betala på avtalad tid eller när säljaren begär det (om avtalad tid för betalning saknas) - kan vara väsentligt om det exempelvis skulle orsaka säljaren problem med dennes nya bostadsköp eller liknande. I din frågeställning nämns inget om varför köparen valt att häva avtalet. För att avgöra om avtalsbrottet är väsentligt behövs mer information. Men även om det är väsentligt måste du, i egenskap av köpare, ha insett eller bort inse att detta avtalsbrottet (försening med betalning) var väsentligt för köparen. Huruvida du insåg eller bort inse detta beror som sagt i hög grad på varför köparen valde att häva avtalet, varom jag saknar information för att göra en djupare bedömning. Säljaren kan också häva köpet genom 55 § köplagen. Om säljaren gett dig tilläggstid med betalningen och om betalning inte sker inom säljarens föreskrivna tid har säljaren rätt att häva avtalet även på denna grund. Säljaren har också rätt att häva avtalet om köparen inte medverkar till köpet på ett sätt som är skäligt för denne i egenskap av köpare (jfr. 50 § 1 st. 1 p. köplagen). När det gäller bankens agerande kan följande sägas. Vid banklån upprättas ofta en mängd olika handlingar. Av intresse är särskilt skuldebrevet och låneavtalet. Dessa är två helt olika juridiska dokument som styrs av två olika lagar och dessutom av två olika områden (fordringsrätt resp. avtalsrätt). När du undertecknat ett låneavtal utfärdar du därefter ett skuldebrev, vilket är själva skulden i sig. När det gäller ditt låneavtal gäller konsumentkreditlagen. Enligt 37 § 2 st. 2 p. konsumentkreditlagen har din kreditgivare (alltså Blustep) rätt att säga upp en outnyttjad kredit att upphöra omedelbart om det har avtalats och är skäligt. Här måste du alltså kontrollera ditt låneavtal och undersöka om det är avtalat att banken har rätt att säga upp en outnyttjad kredit omedelbart. Men även om de har det, så måste det också vara skäligt. Skäligheten kan exempelvis ligga i att en låntagare helt plötsligt förlorar sitt arbete eller liknande. Har du fler frågor, som anknyter till din betalda frågeställning eller om det är någonting i min utredning du inte förstår skall du givetvis kontakta oss. Lawline når du via info@lawline.se

Anbudsförfrågan

2014-11-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Min fråga är , hur mycket ungefär skulle det kosta om ni utför istället för mig en ansökan om skuldsanering? Har fått rådet för länge sedan av KMF att söka pga. min ålder 63 år samt pga min hälsa och att en del av skulderna är sedan 90 talet och från fastighetskrisen ..sedan har det uppkommit nya men ingenting på ca 2-3 år . Orkar inte med denna process själv fick enligt mig ingen konkret hjälp av skuldsanerings rådgivaren i Nynäshamn för ca. 2-3 år sedan, en blankett i handen ..vad jag eventuellt skulle kunna skära ned mera ett hån anser jag var deppig efter dessa 2 besök o sa till henne ett jag har tagit din tid med -2-3 timmar och du har tagit min tid för ingenting absolut ingenting. mvh ps, vill veta hur mycket ungefär det skulle kosta om ni nu gör dessa tjänster ?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline!Att Din kommunala skuldrådgivare inte gått Dig till mötes är förstås beklagligt. Dessvärre erbjuder dock ej Lawline den efterfrågade tjänsten, varför någon hjälp i begärt hänseende inte kan ges. Emellertid finns andra aktörer som möjligen kan tänkas villiga att hjälpa Dig i den mån Du finner att skuldrådgivaren inte sköter sitt uppdrag. I första hand bör Du troligen vända Dig till Familjens jurist som nås via följande länk.Vänligen,

Betalt efter försäljning på Blocket

2014-11-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, Jag har som privatperson sålt en produkt till en annan privatperson via blocket.se. Jag har skickat varan och motparten har mottagit den och jag har ej fått betalt. Det har nu gått ca 3 månader och motparten betalar inte trots att han säger att han ska, när jag ringer lägger han på. Beloppet är 499kr och skriftligt köp finns i mailkonversation. Vad har jag för rättigheter när det kommer till att kräva mina pengar? Ställa ut faktura - inkasso/kronofogden?
Matilda Hellström |Hej!Om du vill ha betalt kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Du fyller då i blanketten som du kan hitta på deras hemsida (www.kronofogden.se), med fördel kan du bifoga mailkonversationen som stöd för fordran. Kronofogden kontaktar sedan köparen och denne kan då välja att betala fordran frivilligt. Om köparen bestrider betalningsskyldighet kan ärendet överföras till tingsrätt, om du så önskar. Det kostar 300 kronor att ansöka om betalningsföreläggande, men detta kan du yrka på att få ersatt av motparten.

Preskription av skattefordran

2014-11-22 i Preskription
FRÅGA |Hej! jag har en skatteskuld på ca: 50,000:= som registrerades 090503 hos KF när blir den preskiberad?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Tillämpligt lagrum är Lag om preskription av skattefordringar m.m. (se här).  Enligt lagens 3 § framgår att huvudregeln är att en skattefordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning. Om din fordran förföll till betalning år 2008 preskriberas fordringen fem år efter utgången av år 2008. Om din fordran istället förföll till betalning år 2009 blir den preskriberad fem år efter utgången av år 2009.Med vänlig hälsning,

Gåva mellan sambor/utmätning

2014-11-18 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Min sambo fick min bil i gåva då jag lånat pengar av henne. Ett gåvobrev upprättades enligt konstens alla regler via jurist. Gåvobrevet finns även upptaget i det skuldbrev som skrevs när jag lånade pengar. Nu vill Kronofogden utmäta bilen (pg.a. skatteskuld som jag har) med hänvisning till att gåvobrevet "inte gäller", som de uttryckte det. Lite vag förklaring tycker jag. Stämmer det att mitt gåvobrev inte gör någon skillnad?
Mattias Vilhelmsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till oss på lawline.För att en gåva ska anses vara fullbordad krävs tradition. Detta innebär ungefär att en besittningsövergång har skett, dvs. att gåvan fysiskt överförs från dig till din sambo. Detta krav blir naturligen väldigt svårt för er att uppfylla som är sammanboende, gåvan måste ta sig till tydligt uttryck. Vad tydligt uttryck innebär är väldigt svårt att svara på men rent generellt ställs väldigt stränga krav på detta (det skulle möjligtvis vara så att bilen behöver förvaras i ett garage och att du varken har nyckeln till garaget eller bilen dvs. ingen rådighet över bilen). Det motiveras med att man inte på ett enkelt sätt ska kunna undandra egendom från borgenärerna genom skentransaktioner. Den regel kronofogden stödjer sig på vid utmätningen av bilen är 4:19 UB, den ställer upp krav på att det ska framgå att egendomen tillhör din sambo, annars anses du som ägare. I och med att det blir svårt att uppnå tradition beträffande gåvan enligt mitt resonemang ovan anser kronofogden antagligen att gåvan inte är fullbordad och därför framgår det inte att bilen tillhör din sambo.Som du kanske förstår av mitt resonemang är detta en väldigt svår fråga. Jag hade behövt veta mer konkreta omständigheter om just ert fall, men rent generellt kan slutsatsen få bli: Det är väldigt svårt att påstå att tradition har skett mellan sambor och detta innebär i sin tur att gåvan inte anses vara fullbordad.     

Möjligheter att undkomma skuldbörda

2014-11-14 i Skuldsanering
FRÅGA |hej jag läste om en tidigare fråga ni visade här på er sida den var från 2013 01 21. om att ha skulder hos kronofogden. Jag har ca. 300000kr i skuld hos kronofogden har fast jobb och känar 28000 kr imån före skatt kf drar drån min lön 14000 kr i mån,skulden sänks ju inte som jag betalar in utan det kommer mer fänta och pålägg. jag vill leva ett normalt liv om jag skulle få ett lån i en bank och betala 14000 i månaden skulle det vara ett lån på flera miljoner. Jag såg att ni hade en mailadress att man kunde låna av den personen pengar? Jag är lite osäker om sådant är det säkert och måste man betala något innan man får lånet till den personen? jag vill börja leva mitt liv igen utan att behöva känna sig mindre värd, och komma bort från kf vill inget hellre.tacksam för svar
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Den information Du tagit del av är av allt att döma skriven av någon form av bedragare som lämnat en kommentar på en fråga. Du bör aldrig låna pengar av någon (vare sig företag eller privatperson) okänd person då det alltid finns en risk för bedrägerier och högst oförmånliga avtalsvillkor. I synnerhet gäller detta då ingen fysisk kontakt tas. Att kommentaren lämnats som svar på en fråga på denna webbplats är högst beklagligt.Vad Du däremot kan göra för att bli kvitt dina skulder är att ansöka om skuldsanering. Sådan beviljas dock endast om Du har en bestående oförmåga att betala Dina skulder allteftersom de förfaller, vilken inte kan antas upphöra inom en överskådlig tid, förutsatt att skuldsanering kan anses skälig (se 4 § skuldsaneringslagen).Vid skälighetsbedömningen skall omständigheterna vid skuldernas tillkomst och Dina ansträngningar att betala dessa beaktas. Har Du tagit åtskilliga lån, vilka Du inte haft för avsikt att återbetala, och därefter fullkomligt ignorerat långivarnas krav är det mindre sannolikt att skuldsanering skulle beviljas än om situationen varit den motsatta. Avgörande är sålunda huruvida Du tagit erforderligt ansvar för Dina skulder.Om skuldsanering beviljas tvingas Du leva på existensminimum i fem år och samtidigt använda alla överstigande intäkter och tillgångar till betalning av dina skulder (se 8 och 9 §§ skuldsaneringslag). Efter skuldsaneringen befrias Du från ansvar för de skulder som omfattas av denna i den utsträckning de sätts ned (se 23 § skuldsaneringslagen).I övrigt finns alltid möjligheten att få till ett ackordsförfarande under hand (frivilligt) eller inom ramen för en konkurs (se 12 kap. konkurslagen). Innebörden av ackord är att skulderna sätts ned till viss del.Oavsett vad Du beslutar bör Du vända Dig till Din kommuns skuldrådgivning för att rådgöra med en kunnig rådgivare. Mer information finns att läsa här.Skuldsaneringslagen finner Du här och konkurslagen här.Vänligen,