Vägran att lämna tillbaka lånad lös egendom

2015-04-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag lånade ut en spelkonsol med tillhörande spel samt en handkontroll till en annan spelkonsol till en vän för ett år sedan, hon ville ge sin son ett glädjefyllt sportlov, nu ville jag få tillbaks sakerna, då har hon spärrat mitt telefonnr samt nyligen blockerat mig från facebook ( vilket var mitt andra sätt att kunna kontakta henne).Finns det någon laglig rätt för mig att gå tillväga för att kunna få tillbaks mina saker?För egen del är jag rätt obrydd, men min son vill kunna spela spelen, han satte sig i mitt knä och grät - det gjorde ont i hjärtat att se min grabb så ledsen bara för ett par spel.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom din vän har din spelkonsol, dina spel och din handkontroll i sin besittning, men vägrar lämna tillbaka dem när du begär detta så kan han dömas för olovligt förfogande, vilket framgår av Brottsbalk (1962:700) 10:4. Om du inte vill eller kan göra upp i godo med din vän så kan du göra en polisanmälan i saken.Om du endast vill få tillbaka sakerna så är det mest optimala om du överhuvudtaget kan kommunicera med din vän, kanske genom ett brev där du tydligt säger att du vill ha tillbaka dina saker, vilka saker det rör sig om och att din vän har skälig tid på sig att lämna tillbaka dem. Du bör i ett sådant brev också tydligt ange ditt namn, din väns namn och datum. Spara också en kopia av brevet.Eftersom din vän dock tycks motarbeta dina försök att kontakta honom så är det dock troligare att du kan få tillbaka dina saker genom att begära handräckning. Eftersom din vän olovligen kvarhåller dina saker så kan du ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten, vilket framgår av Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 4 § första stycket, punkt 1. Ansökan görs med blankett KFM 9042 som finns att tillgå på kronofogdemyndighetens hemsida. Till denna ska du också bifoga bevis, exempelvis kvitto eller avtal, som visar att du äger sakerna du nämner. En avgift à 300 kronor uttas för ansökan om särskild handräckning, men du kan i ansökan begära att få ersättning för denna avgift av din vän. Med vänlig hälsning

Avhysning efter skillsmässa

2015-04-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Ja är nyligen skild och fick beslut från tingsrätten att ja ska ha kvarsitande i lägenheten som är bostadsrätt som står på mig,min ex vägrar flytta utt.Min advokat skrev till honom att han ska snarast möjligt flytta utt och lämna in papperna efter alla tillgångar för bodelning,men han reagerar inte på nått,struntar i allt och verkligen psykar mig.Ska ja vända mig till polisen eller helt enkelt byta lås,eftersom de går inte att komunicera med honom.
Linn Kanter Pergament |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår att du befinner dig i en jobbig situation. När en person som tidigare haft rätt att bo och vistas i en lägenhet vägrar lämna boendet trots att han eller hon inte längre har rätt att befinna sig i bostaden ska man kontakta Kronofogden. Kronofogden har rätt att avhysa personen (vräka). Detta regleras i 16:1 utsökningsbalken (UB). Hoppas det löser sig för dig!

Avhysning från bostad

2015-04-12 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, träffade denna kille för nästan två år. Jag flyttade till hans lght i sep förra året. I början av mars lämnade han ett brev i köket där han skrev att vi inte passade ihop och att det var dags att gå skilda vägar. Sen den dagen har hanSkickat sms om när jag ska flytta? Skickar annoannonser om lediga lght. Han skrev till er och skrev att min ex vill inte flytta från min lght! Jag har bet honom om tid för att packa och att det är inte lätt att hitta lght inom en vecka som han vill. Ni svarade bl a att han kunde ladda ner och ansöka om avhysning hos kronofogde. Jag letar lght dagligen på olika sidor för andra hand uthyrning och kontaktar olika bostadssajter. Men jag bor kvar tyvärr. Min fråga är: hur fort går det om han ansöker om avhysning? Kommer kronofogden och bara ta allt som är mitt nör jag är på jobbet? Ska jag söka juridisk hjälp för att förhindra detta? Jag är mycket orolig och känner mig både rädd och otrygg. Tack för hjälpen.
Amanda Dyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om avhysning hittar du i 16 kap UtsökningsbalkenFörst och främst vill jag nämna att kronofogden vid en avhysning är skyldig att ta skälig hänsyn till din situation och ska förbereda avhysning så att bla onödig skada undviks, 16:3 UB. Om det är möjligt, ska avhysning ske 4 veckor efter det att samtliga behövliga handlingar har kommit in till kronofogdemyndigheten. Om det dock behövs med hänsyn till din situation kan myndigheten medge anstånd med avhysningen med maximalt 2 veckor extra utöver de fyra första veckorna, 16:4 UB. Att du behöver längre tid att finna en bostad kan utgöra ett skäl för anstånd. Finns det synnerliga skäl kan denna förlängda tid omfatta även ytterligare två veckor. En förutsättning för att du ska kunna få förlängd tid är emellertid att du ger skälig ersättning för denna tid. När ansökan om avhysning har kommit in till kronofogdemyndigheten, kommer du beredas tillfälle att yttra dig, 16:2 UB. Du kommer också bli informerad om hur en eventuell avhysning kommer att ske. Kronofogden har enligt 16:6 UB det yttersta ansvaret för att de praktiska förutsättningarna för att en avhysning ska kunna ske föreligger. Myndigheten ska alltså se till att t ex transportmedel finns tillgängliga och verkställigheten anses inte avslutad förrän den avhysta egendomen har tagits hand om. Har du en ny bostad ska egendomen helst transporteras dit direkt. Ingenting hindrar dig dock från att själv ta hand om något av de praktiska momenten vid en avhysning. Känner du dig orolig och vill ha ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till en jurist. Du kan om du önskar boka tid för rådgivning hos Familjens Jurist som är en av Lawlines sponsorer, se här.

Solidarisk förpliktelse samt regressfordran

2015-04-11 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller ett lån där jag och min exsambo är solidariskt betalningsansvariga..han har nu meddelat mig att han helt enkelt inte tänker betala på lånet. Har läst lite om sk regressfordran men förstår inte fullt ut vad det innebärKan man få hjälp av kronofogden att kräva honom på hälften av resterande belopp? Måste jag "ligga ute" med det ända till det är helt återbetalat? Som det är nu så måste jag själv betala in hela månadsbeloppet istället för halva. Tacksam för svar Mvh Anna
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga! Till en början kan konstateras att solidariskt betalningsansvar för dig och din ex-sambo innebär att borgenären (långivaren) själv kan välja vem av gäldenärerna som ska krävas på skulden. Om du som en av två solidariskt betalningsansvariga löser lånet på egen hand medför detta att du får en fordran, s.k. regressfordran, på den andra gäldenären (din exsambo) motsvarande hälften av skuldens belopp. Det hela kan illustreras med ett exempel: A lånar ut 10 000 kr till B och C som blir solidariskt ansvariga för skulden. A väljer att kräva C på skulden, och denne betalar 10 000 kr till A. I och med detta uppstår en regressfordran för C gentemot B på 5000 kr.I ditt fall innebär detta att du har en fordran på din exsambo på det belopp som överstiger hälften av skulden. Betalar du hela skulden har du alltså en fordran på honom/henne motsvarande halva skulden.Om din exsambo vägrar betala får du vända dig till kronofogden. Hos kronofogden måste du bevisa att du har en fordran på din exsambo. Om du lyckas med detta kan kronofogden i sista hand utmäta tillgångar för att du ska få betalt.Kronofogdens hemsidaMed vänlig hälsning

Preskription av trafikförsäkringsavgift

2015-04-17 i Preskription
FRÅGA |Trafikförsäkringsföreningen ber mig betala c:a 200.000kr för fordon jag inte haft försäkrade.115.000kr är från år 2000-2003. Resterande 2008-2010.Detta har uppkommit genom idiotiskt slarv från min sida.Kan jag åberopa preskriptionslagen för detta? Summorna tycks mig vara gigantiska, c:a 15ggr större än en vanlig försäkring?
Martin Persson |Tack för din fråga!Tillämplig preskriptionstidGällande preskription av en skuld är huvudregeln att den förfaller efter tio år, se 2 § första stycket preskriptionslagen. Det finns dock ett undantag som normalt sett gäller för dig som konsument, vilket framgår ur paragrafens andra stycke och som statuerar att det är tre års preskriptionstid som gäller för en fordran mot en konsument - vilket är rimligt att anta att du är de knapphändiga uppgifterna till trots.Frågan om trafikförsäkringsföreningens avgifter och dess preskription mot konsumenter har tidigare varit uppe i såväl tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. I en dom från 2007, se RH 2007:6, ställs frågan på sin spets där man vidare nämner följande; "Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1988 s. 503 uttalat att den längre preskiptionstiden blir tillämplig när förhållandet uppvisar så påtagliga moment av offentlig maktutövning att det helt skiljer sig från en privaträttslig relation."Med beaktande av detta har de funnit att sådana trafikförsäkringsavgift inte ska betraktas som en typ av konsumentfordran.Högsta domstolen behandlar likväl detta i rättsfallet NJA 2012 s. 414, där det också slås fast att denna typ av fordran inte ska betraktas som konsumentfordran.De aktuella skuldernaMed det i ovan att beakta kan alltså följande klarläggas;Fordran á 115 000 kr från 2000-2003 är alltså att anse som preskriberad då tio år har förflutit.Resterande skulder från 2008-2010 är inte preskriberade till dagens datum.Detta förutsätter dock att någon preskriptionsbrytande åtgärd inte senare än de av dig givna datumen har förekommit. Sådan åtgärd kan till exempel vara att de skickat en påminnelse om betalningen, se vidare i 5 § preskriptionslagen.Avgiftens storlekTrafikförsäkringsföreningens avgifter bestäms utifrån 34 § trafikskadelagen, som stadgar att avgiften får uppgå till så mycket som tio procent över den högsta försäkringspremien som går att finna för fordon av samma slag.Det bör dock noteras att det ur fjärde stycket i 34 § framgår att en domstol kan sätta ned avgiften om det föreligger särskilda skäl.Hoppas det löser sig.Vänligen,

Retentionsrätt och detentionsrätt

2015-04-13 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hur fungerar retentionsrätt och detentionsrätt i överlåtelsesituationer, innefattande hävning av överlåtelser.Med vänlig hälsning
Amanda Lidberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Detentionsrätt innebär att en avtalspart har rätt att innehålla sin prestation när den andra parten inte fullgör sin prestation enligt avtalet. Alltså att avtalsparten kan hålla inne med sin prestation som säkerhet för sin fordran. Exempelvis att en säljare inte behöver lämna ut varan till köparen förrän den är helt betald, eller att köparen håller inne med betalningen när leverans av en vara är sen. Detentionsrätt kan exempelvis utövas såväl då motparten har begått ett kontraktsbrott som då man inser att ett kontraktsbrott kommer ske.Retentionsrätt är snarlikt och innebär en rätt för någon att kvarhålla någon annans egendom som säkerhet för fordran. Exempelvis kan det liknas vid vad som i dagligt tal kallas pant. När det gäller retentionsrätt kan borgenären i regel endast innehålla egendomen i avvaktan på betalning av fordran, någon försäljningsrätt föreligger således i regel inte. Retentionsrätten fungerar som ett slags påtryckningsmedel för att kunna utöva den egentliga rättigheten. Vänligen,

Preskriptionstid och ränta

2015-04-11 i Preskription
FRÅGA |Jag har som privatperson en fordran mot ett AB (enmansbolag) sedan 2007-08-31.Vilken preskriptionstid gäller och vilken ränta kan jag kräva? Ingen ränta har avtalats i skuldebrevet.
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln ifråga om fordringar är att dessa preskriberas tio år efter tillkomsten, 2 § 1 st. preskriptionslagen (PreskrL). I din situation är ingen undantagsregel tillämplig och fordran preskriberas därför den 31 augusti 2017.Om ingen ränta är avtalad gäller räntelagens bestämmelser. Den dröjsmålsränta borgenären kan göra gällande enligt lagen anges i 6 §, dvs. "en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter." I skrivande stund är referensräntan 0 %, vilket innebär att dröjsmålsräntan endast uppgår till 8 %.MVH

Preskription av över 15 år gamla fordringar

2015-04-04 i Preskription
FRÅGA |Hur går man tillväga för att få över 15 år gamla el- och hyresskulder preskriberade?Lindorff har skickat Ackordsansökan. Går det att få skulderna preskriberade?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!En fordran preskriberas som utgångspunkt när 10 år har passerat från dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, vilket framgår av Preskriptionslag (1981:130) 2 § första stycket. Om du däremot i egenskap av konsument har upplåtits hyresrätt i bostad och tillhandahållits el, vare sig av näringsidkare eller av ett statligt eller kommunalt organ, så gäller en preskriptionstid à 3 år istället för 10 år (Preskriptionslag 2 § andra stycket). Att en fordran preskriberas innebär att den inte längre kan göras gällande mot dig, vilket även innefattar ränta och annan tilläggsförpliktelse (Preskriptionslag 8 §).Eftersom fordringarna är över 15 år gamla så är de som utgångspunkt preskriberade, om inte preskriptionen har avbrutits innan preskriptionstiden à 10 år alternativt 3 år löpt ut. Om preskriptionen avbryts så börjar en ny preskriptionstid à 10 år alternativt 3 år som utgångspunkt löpa från dagen för preskriptionsavbrottet, som i sin tur kan avbrytas på nytt (Preskriptionslag 6 §). Skulle preskriptionen avbrytas genom att fordringarna åberopas i domstol eller liknande så börjar den nya preskriptionstiden löpa från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller förfarandet avslutas på annat sätt (Preskriptionslag 7 § första stycket). Preskriptionen kan avbrytas genom att du erkänner fordringarna gentemot borgenären, exempelvis genom utfästelse av betalning eller erläggande av ränta och amortering, att du får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran från borgenären eller att borgenären väcker talan mot dig eller på annat sätt åberopar fordringarna mot dig i domstol, Kronofogdemyndigheten, skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (Preskriptionslag 5 § punkt 1-3). Om någon av dessa händelser har inträffat en eller flera gånger under de senaste 15 åren så kan fordringarna ännu inte ha preskriberats och kan därför göras gällande mot dig, exempelvis i en ackordsuppgörelse. Med vänlig hälsning