Make har skatteskuld - kan andre maken tvingas betala?

2017-06-28 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har en fråga min man sålde hans egendom för 2 år sen nu han fick brev från skattemindygheten att han måste betalar skatt på 6 miljoner ,Vi är gifta frågan är jag är jätte orolig vad händer om han dö eller vill inte betalar eller inga pengar att betalar skatten undrar jag om jag råka på betala hans kredit som är inte mina tack för hjälpen hoppas på positiv svar
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att makar ansvarar för sina egna skulder (1 kap 3 § äktenskapsbalken). Du ansvarar alltså inte för din mans egna skulder och kan inte tvingas betala dessa endast på grund av att din man vägrar eller inte kan betala. Även om du inte kan krävas på betalning för skulden kan utmätning bli aktuellt, vilket kan komma att påverka din egendom. Din mans borgenär, i detta fall staten i form av Skatteverket, får bara utmäta egendom om det framgår att egendomen tillhör din man (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Gällande makar finns dock en specialregel, som innebär att din mans borgenärer kan utmäta egendom som ni har i er gemensamma besittning, eftersom den presumeras tillhöra din man (4 kap. 19 § utsökningsbalken). Detta innebär att egendom som ni har i gemensam besittning, ex. möbler, elektronik eller andra saker som finns i ert gemensamma hem, kan utmätas för din makes skulder. Om ni däremot genom bevisning kan styrka att du äger egendom ensam eller kan göra det sannolikt att ni äger egendomen gemensamt kan du få rättelse av Kronofogden. Bevisningen kan bestå av ex. kvitton som bevisar att du köpt egendomen eller en arvskifteshandling som visar att du fått egendomen i arv men även annan form av bevisning.Om din man dör kommer en bodelning att ske. I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, d.v.s. all egendom som inte är enskild. Skulder som ni inte är solidariskt ansvariga för, utan som ni har var för sig löses med tillgångarna i dödsboet. Om du dör först blir du alltså inte skyldig att betala skatteskulden, trots att pengarna i dödsboet inte räcker till. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur ska jag göra för att få betalt för ett lån som baserar sig på ett muntligt avtal?

2017-06-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag lånade ut ca. 30 000 kr till mitt ex under vår relation. Vid bodde tillsammans. Lånen gavs för att täcka hans skulder – som sedan visade sig vara mycket, mycket större. Något skriftligt avtal existerar inte. Han har lovat att betala tillbaka men det händer aldrig. Nu har vi separerat för ett halvår sedan. Det anses att eftersom vi bodde tillsammans så var även skulderna ”mina” på grund av samboavtal. Därför får jag inte mina pengar tillbaka. Är det verkligen rimligt? Det var ett lån han fick från min sida. Jag har ett flertal sms-konversationer där han bekräftar att det var ett lån och att jag ska få pengarna tillbaka. Vad ska jag göra? Stämma honom? Jag har ringt Kronofogden, som sade att eftersom han redan har skulder där så måste han först betala tillbaka de pengarna.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar på något vis behöver kompletteras/förtydligas så är du välkommen att publicera en kommentar eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.För att främja läsvänligheten har jag valt att avstå från att lämna lagrumshänvisningar och liknande i svaret. Om du önskar få sådana referenser så tillhandahåller jag gladeligen det på förfrågan.Tråkigt nog kan det direkt konstateras att det är väldigt svårt att inför domstol göra gällande muntliga låneavtal. En domstol får bara döma till en kärandens (den som lämnar in stämningsönskan) fördel om det är ”styrkt” att hens påståenden stämmer. I en situation där det saknas skriftlig dokumentation, och motpartens egen argumentation inte framstår som orimlig, så är det nästintill omöjligt att få ett positivt domslut.Att du har sms-konversationer som utvisar att det existerar ett lån är naturligtvis jättebra. Dock är det svårt att säga vad det har för bevisvärde utan att ha fått tagit del av meddelandena. Om du vill tittar jag gärna på dem och kommer med ett mer specifikt utlåtande.Visar det sig att sms:en är så pass konkreta att det går att utläsa belopp och liknande så kan det vara värt att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Det är dock viktigt att komma ihåg att en domstolsprocess medför en ekonomisk risk för dig – som sannolikt behöver anlita ett professionellt juridiskt ombud och, om du förlorar, även kan bli betalningsskyldig för ditt ex rättegångskostnader.Avslutningsvis vill jag påpeka att man aldrig kan bli betalningsskyldig för en före detta partners (vare sig det rört sig om make eller sambo) skulder. Vid separation/skilsmässa avräknas dock skulder från ”potten” av tillgångar, vilket leder till att den som har högst skulder vid bodelningen i kronor och ören bidrar med mindre.Med vänlig hälsning,

Kronofogden har utmätt min bil trots ett överlåtelseförbud. Vad kan jag göra?

2017-06-26 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Kronofogden har tagit min bil i en utmätning men bilen står inte på mig den står på min mamma men dom anser att jag är brukaren trots att dom aldrig sätt mig i bilen. Jag har fått denna bilen i en gåva utav min fästman för ca 3 veckor sen och samma dag han köpte bilen till mig så skrevs även ett gåvobrev där de står att jag fick bilen utav honom som en gåva och att bilen ej får tas ifrån mig eller säljas eller överlåtas. Kan jag gå till kronofogden med detta brev så dom kan ge tillbaks min bil?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel får all lös egendom utmätas om det antingen framgår att gäldenären (den som har en skuld) äger egendomen eller om gäldenären har egendomen i sin besittning (4 kap. 17-18 §§ utsökningsbalken). Om det framgår av ett gåvobrev att en gåva inte får överlåtas kan den dock inte utmätas (5 kap. 5 § utsökningsbalken). Med hänsyn till att det i ditt fall finns ett gåvobrev med ett sådant överlåtelseförbud ska bilen undantas från utmätning. Bilen kan med andra ord inte utmätas för dina skulder.Mitt råd till dig är att så snabbt som möjligt ta kontakt med Kronofogden och berätta att ett gåvobrev med ett överlåtelseförbud finns. Kopiera även gåvobrevet så att du kan lämna över det till Kronofogden som bevis.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma. Behöver du mer praktisk hjälp med ditt ärende rekommenderar jag att du bokar en tid med någon av våra jurister.Hälsningar,

Är en likvidator är skyldig att föra aktiebok?

2017-06-24 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar om en likvidator är skyldig att föra aktiebok under en likvidation och på vilka grunder den skyldigheten i så fall träder in. Är det någon skillnad i skyldighet mellan privata bolag och publika bolag?
Amanda Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här applicerar vi Aktiebolagslagen (2005:551)Enligt 2 § Aktiebolagslagen ska samma lagar gäller alla aktiebolag både privat aktiebolag eller publikt aktiebolag om inte annat föreskrivs tydligt i lagrummet.Skyldigheterna för en likvidator finns 25 kap. Likvidation och konkurs, specifikt angående redovisningsskyldighet i 25 kap. 37 §. Där är skrivet att "Likvidatorn ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning, som ska läggas fram på årsstämman." Inget nämns om någon skillnad mellan privata och publika aktiebolag.Hoppas det besvarar din fråga!

Preskription av fordringar

2017-06-28 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående preskriptionstid. För 13 år sedan fick jag ett skadeståndskrav från ett försäkringsbolag på 120.000kr pga vandalisering. Efter det så har dom sålt skulden till ett inkassobolag. Stämmer det att preskriptionstiden är 10-12 år. Vandaliseringen skedde när jag var 14 år, fick skadeståndskravet från försäkringsbolaget när jag var 15 år. Mvh
Jakob Karlsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den allmänna preskriptionstiden för fordringar är 10 år, enligt 2§ preskriptionslagen (PreskL). Den skadeståndsfordran som inkassobolaget nu har på dig är alltså preskriberad om inget preskriptionsavbrott skett. Preskriptionsavbrott kan ske både från din sida och från borgenärens sida, enligt 5§ PreskL. Om du gjort en betalning av skadeståndet inom preskriptionstiden har avbrott skett. Detsamma är fallet om borgenären (nu inkassobolaget) har skickat kravbrev eller en skriftlig påminnelse till dig, alternativt väckt talan mot dig inom preskriptionstiden. Om avbrott har skett löper en ny preskriptionstid från det att avbrottet skedde, enligt 6§ PreskL. I det fall att avbrott skett gäller alltså en ny 10-årsperiod innan fordran preskriberas från det att avbrottet skedde. Det är dock endast fallet om avbrottet skedde innan fordran preskriberades. Om något avbrott inte har skett inom 10 år är fordran preskriberad och följden av det är att inkassobolaget inte kan göra den gällande, enligt 8§ PreskL.

Får konkursförvaltaren lägga beslag på ens pension?

2017-06-27 i Konkurs
FRÅGA |Vad är existensminimum vid en personlig konkurs?Har konkursförvaltaren rätt att lägga beslag på belopp mindre än 3000 kr på ens bankkonto och stänga ner det?Har de rätt att ta hela ens pension om det finns på bankkontot, vilket då skulle innebära att man har ingen ekonomi kvar, kort och gott man är barskrapad...Summa summarum: Har de rätt till att ta ALLA tillhörigheter, rensa bankkontot och stänga ner det inklusive ens pension.Fråga är då, vad ska man leva på under konkursen och efter konkursen..?Man behöver väl inte vara geni för att förstå att ingen kan leva på NOLL (0) kronor
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor.Det stämmer, eftersom det inte går att leva på noll kronor får konkursförvaltaren endast ta egendom i anspråk som inte behövs för den skuldsattes försörjning och skäliga levnadsnivå. Jag återkommer till detta strax. Jag tolkar det som att dina frågor inte är aktuella för dig personligen, men för att i möjligaste mån skriva ett så pedagogiskt svar som möjligt besvarar jag dina frågor utifrån att det gällde dig.Vid förvaltningen av ett konkursbo ser konkursförvaltaren över alla dina tillgångar du hade när konkursbeslutet meddelades. Allt som du äger, som kan överlåtas och har ett förmögenhetsvärde kan konkursförvaltaren använda för att betala av skulderna. Där inräknas såväl fastigheter, möbler och kontanta medel. Detta följer av 3 kap. 3 § Konkurslagen. Det finns dock ett undantag där du som gäldenär (den som har skuld till annan) har rätt att få ut viss egendom från konkursboet som behövs för dig och din familjs uppehälle, s.k. beneficieegendom. Det är denna egendom som utgör vad som vardagligt kallas existensminimum. Genom 3 kap. 5 § Konkurslagen får bl.a. pengar och banktillgodohavanden undantas från konkursboet, se 5 kap. 1 § punkt 7 Utsökningsbalken. Vill du veta vad mer som får undantas hänvisar jag dig till nämnda paragraf. Utgångspunkten är alltså att konkursförvaltaren får lägga beslag på alla dina besparingar du har, även din pension. Detta med undantag för en liten del som kan behövas för att betala ditt underhåll för resten av månaden (t.ex. mat, resor från och till jobbet m.m.). Det finns dock ingen anledning för konkursförvaltaren att stänga ned ditt bankkonto. Denne skall ju enbart ta hand om dina tillgångar och sälja dem för att betala av skulderna. Vad du lever på under konkursen är alltså den del av dina tillgångar som får undantas från konkursboet. Om all egendom som är möjlig att beslagta är beslagtagen och du fortfarande har skulder, får konkursförvaltaren ansöka om utmätning av din inkomst (3 kap. 4 § Konkurslagen). Utmätning av pension får dock inte göras om du är beroende av pensionen för din försörjning (5 kap. 8 § Utsökningsbalken). Som fingervisning vad existensminimum kan innebära i rena belopp kan det sägas att en ensamstående vuxen får förbehålla högst 4734 kr (år 2017) från utmätning av lönen. Så, sammanfattningsvis är utgångspunkten att konkursförvaltaren får ta all egendom i anspråk, även kontanta medel såsom pensionssparande. Detta med undantag för viss uppräknad egendom som inte är av lyxkaraktär. Är gäldenären beroende av sin pensionsinkomst får den inte utmätas.Värt att nämna: om gäldenären tycker att ett beslut är felaktigt angående konkursboets förvaltning kan denne kontakta Kronofogdemyndigheten som har tillsyn över konkursförvaltaren. Hoppas detta hjälpte dig att få svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Att bestrida bluffakturor

2017-06-25 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Jag har en liten enskild firma som inte har använts sista året. Jag fick en blankett i April från vad jag trodde var från Bolagsverket. På blanketten stod "dax att komplettera". Stor text med rutor om vad som skulle kompletteras. Jag kompletterade och skrev på. Den 14 juni får jag en faktura från ett företag som heter Bolagsupplysningen. Det visar sig att jag skrivit på ett avtal som är bindande och dessutom fortlöpande. 4795 kr/år.Jag har bestridit fakturan till bolaget som är i Tallinn både per brev och e mail. Polis anmälan är inte beviljad av polisen. Hur stor är chansen för mig att slippa betalningen av dessa fakturor? Jag känner mig grundlurad och har dessutom inte ett bolag i drift. Jag jobbar som sjuksköterska och är ensam med två tonåringar. Har ni något förslag på hur jag ska gå vidare med det här? Avregistrering av firman? Överklaga polisens beslut? Hoppas på rådgivning från er.
Hanna Karlsson |Hej Maria! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jättebra att du har bestridit fakturan! Det är helt rätt handlat. Jag hittade en artikel om just den här typen av bluffakturor som ger bra råd. Det jag säger här är i stort det som står där. Du ska även bestrida fakturan till företaget som tar emot fakturan. Om företaget skickar krav via inkasso eller kronfogden måste du även bestrida hos dem - dvs inkasso och kronfogden kommer inte samverka utan du måste behandla deras krav separat och bestrida hos båda. Du behöver inte vara rädd för att få någon betalningsanmärkning då företaget (om det nu är samma som i artikeln) finns med i svensk handels varningslista (dubbelkolla det så det verkligen stämmer).Det som komplicerar det hela är att du skrev under det de ville och det är säkert utformat på så viss att du har ingått ett kontrakt med dem. De kan alltså driva det till tingsrätt om de vill ta den risken och kan kanske nå viss framgång. Trots att du har gjort detta misstag betyder det inte att det är kört för din del! Det är tydligt att utskicket var avsett att vilseleda vilket ger dig ett övertag.En avregistrering bör inte göra någon skillnad eftersom betalningsansvaret ändå kommer vara knutet till dig som person i egenskap av att driva en enskild firma.Utöver alla dessa bestridanden du måste göra tycker jag du ska höra av dig till polisen och fråga varför de la ner anmälan. De kan säkert också ge dig mer råd om hur du ska gå tillväga. Jag länkar också en sida från polisen om hur man bestrider bluffakturor. Längst ner på den sidan finns länkar till fler relevanta sidor om det här som du kan titta på.Lycka till!Vänligen,

Hur man upphör med att stå som ägare av fastighet hos banken

2017-06-24 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag äger en fastighet 50% enligt lånets hos banken. Jag har inte bott där på 10 år fast fortfarande stått på lånen så min före detta sambo kunnat bo kvar. Hon har betalat allt under denna tiden. Hur gör jag om jag inte vill stå kvar som ägare hos banken.
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förhandla med banken och din sambo i första hand om att hon ska ta över lånetJag uppfattar det som att du framförallt inte vill stå kvar som långivare hos banken. Så länge lånen inte är fullt betalda kan du inte tvinga banken att skriva över lånen på din sambo. Du kan dock kontakta banken och din sambo och se om de är beredda att gå med på detta.Du kan sälja din andel av fastigheten till din samboOm du verkligen är ägare till fastigheten och alltså har lagfart tillsammans med din sambo samäger ni denna (1 § samäganderättslagen). Du har då möjlighet att sälja din andel av fastigheten till din sambo samt låta henne ta över lånen. Ni bör i så fall ta hjälp av jurist eller mäklare så att köpeavtalet uppfyller lagens formkrav (4 kap. 1 § jordabalken).Du kan tvångsförsälja fastigheten på offentlig auktionOm din sambo inte går med på att köpa din andel av fastigheten kan du ansöka om tvångsförsäljning hos tingsrätten (6 § samäganderättslagen). Fastigheten läggs då ut på offentlig auktion. Priset blir ofta lägre än marknadspris vid dessa försäljningar. Man kan begära att tingsrätten ska sätta ut ett minimipris vilket vanligtvis läggs vid taxeringsvärdet (9 § samäganderättslagen). Om fastigheten har stigit i värde de senaste 10 åren bör du få tillräckligt med pengar vid en sådan försäljning för att återbetala lånet till banken.Om du vill ha hjälp med köpeavtal eller ansökan om offentlig auktion, eller ett ombud som kan sköta kontakten med sambon och banken kan jag rekommendera att du anlitar någon av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå. Detta kostar 1677,50 kr per timme. Om du är intresserad av detta kan du höra av dig till mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer vi med en offert.MvhJohan Landström