Preskription av kundfordringar

2014-08-27 i Preskription
FRÅGA |Jag fick ett betalningsföreläggande 2014-08-19 från kronofogden, enligt sökande( trafik skolan ) jag har obetalt körlektioner under maj 2010. Från 2010 till dagens datum jag fick aldrig någon påminnelse från sökande, är jag skyldig att betala summan utan att få någon påminnelse eller inkasso krav i fyra år?Tack på förhand
Zozan Akay |Hej och tack för din fråga!Enligt Preskriptionslagen (1981:130) 2 § är preskriptionstiden 3 år för en fordran mot en konsument. Treårspreskriptionen för konsumenter gäller oavsett om det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet. Preskriptionstiden räknas från dagen för fordringens tillkomst och omfattar hela den sista dagen. Om fordringen grundas på avtal räknas tiden från avtalet. I ditt fall gäller treårspreskriptionen eftersom du är konsument i förhållande till körskolan som troligtvis är näringsidkare. Det innebär att deras fordran har förfallit då det har gått mer än 3 år från att ni ingick avtal om körlektioner. Detta i samband med att körskolan tidigare inte har skickat påminnelser leder till att skulden är preskriberad. Hälsningar,

Ansöka om betalningsföreläggande

2014-08-15 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag lånade ut 3000 kronor till en vän som hon nu vägrar betala tillbaka. Finns det något sätt jag kan få tillbaka dessa pengar på? Det må vara en mindre summa pengar men för mig som har dåligt ställt är det inte småpengar. Jag har sparat vår konversation angående pengarna så bevis finns.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Om en person är skyldig dig pengar men vägrar att betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. För att göra detta fyller du i en blankett som går att hitta på kronofogdens hemsida. https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlI blanketten anger du vem som är skyldig dig pengar och hur stor summa det rör sig om. Efter detta skickar kronofogden ut ett föreläggande om betalning till den som du har angett. Personen kan då välja att agera på olika sätt.Antingen betalas skulden eller så bestrider personen föreläggandet, du kan då välja att ta fallet vidare till domstol. Ignorerar personen föreläggandet meddelar kronofogden utslag vilket innebär att personen blir skyldig att betala. Efter att utslag har meddelats kan kronofogden hjälpa dig att driva in skulden.Mer information hittar du här https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlOm du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Ansökan om betalningsföreläggande och förfallodatum

2014-08-04 i Fordringar
FRÅGA |Jag har en fd. vän som har en skuld till mig på 3000 kr som han inte betalat, lånet finns dokumenterat via Facebook/SMS. Jag har tittat på att ansöka om betalningsföreliggande men där krävs det att det måste finnas ett förfallodatum, något som vi inte beslutade om när lånet togs. Hur går jag vidare?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Om ni inte avtalat om förfallodatum, gäller enligt 5 § Skuldebrevslagen att förfallodatum är det datum då du kräver (det då datum då du först krävde) betalning. Att ni inte avtalat om förfallodatum utgör sålunda inget hinder mot att ansöka om betalningsföreläggande.Hur du lättast förfar rent praktiskt kan du läsa om på kronofogdemyndighetens hemsida.

Kronofogdens betalningsföreläggande för att driva in skuld

2014-07-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag har för ca 2 år sedan lånat ut 75000 kronor till min dåvarande flickvän för att hon skulle göra en kosmetisk magoperation. Eftersom hon vägrar betala tillbaka undrar jag om det finns något rättsligt sätt att kräva tillbaka de pengar jag lånat ut. Tyvärr finns det inga skrivna dokument mellan oss gällande lånet men alla runt oss, vänner och bekanta vet att jag lånat ut pengarna. Tack på förhand för ett svar.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in din före detta flickväns skuld. Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 2 §. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. Kronofogdemyndigheten prövar då inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller ej. Gör hon det ålägger kronofogdemyndigheten henne ett betalningsföreläggande och driver in din skuld.Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.Det finns inget formkrav som innebär att låneavtal ska vara skriftliga utan det blir vid en eventuell tvist fråga om bevisning där vittnesmål förefaller vara det viktigaste bevismedlet i ert fall.Vänliga hälsningar,

Kan ett dödsbo driva in skulder till den avlidne?

2014-08-22 i Fordringar
FRÅGA |När en privatperson är skyldig den avlidne, en massa pengar. kan dödsboet driva in dessa, eller är det kört.?! Eller försöker man över huvud taget. kanske inte så vanlig fråga.Kan vara av allmänt intresse.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Skulder till en avliden person försvinner inte utan ingår istället i dödsboet som en tillgång. Dödsboet kan därför på samma sätt som den avlidne driva in skulden. Fordran som den avlidne har kan även ärvas av arvingarna. Då kan den som har ärvt skulden driva in den. Hjälp med att driva in en skuld kan sökas hos kronofogden. Läs mer om detta på kronofogdens hemsida. www.kronofogden.seVänligen,

Borgensåtagande när gäldenären avlider

2014-08-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej, min bror dog i påskas och han hade tagit ett lån av svea ekonomi på 200 000, som jag är borgenär till för att han skulle kunna låna pengarna, nu kräver svea ekonomi mig att fortsätta att betala av lånet, lånet gick in i dödsboet och det finns inga pengar kvar där, dödsboet går minus, jag vet inte ens vad det är för lån som min bror lånade till, tacksam för ett svar, har flera frågor sen. 
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Såsom jag förstår det har du gått i borgen för din brors lån. Att gå i borgen för någon innebär att man förbinder sig att betala skulden om den som tagit lånet, gäldenären, inte kan betala. Om gäldenären avlider svarar i första hand dödsboet för skulden. Om dödsboet inte har medel att täcka skulden svarar borgensmannen, det vill säga du, för den brist som återstår. Detta regleras i den något gammalmodiga Handelsbalken som du finner https://lagen.nu/1736:0123_2#K10P10S1. Vänligen

Fordring hos bolag i konkurs

2014-07-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Har ett AB-företag som kund som har ca 27.000 kr i skuld till mitt bolag i obetalda fakturor. Detta AB har nu försatts i konkurs, vad innebär detta för mig? Får jag inte mina pengar? Mvh Patrick Bolagsman i Insane Panda HB
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Ett företag som försätts i konkurs har skulder som överstiger tillgångarna i företaget. De tillgångar som finns kvar ska dock fördelas på de borgenärer som företaget har skulder till. Eftersom skulderna överstiger tillgångarna kommer vissa borgenärer inte få fullt betalt för sin fordran, i vissa fall inte få någon betalning alls.Vilken turordning som tillgångarna delas ut till borgenärerna bestäms av förmånsrättslagen https://lagen.nu/1970:979. Huruvida du får betalt eller inte beror alltså på om det finns andra borgenärer och vilka typer av fordringar dessa borgenärer har.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Får arbetsgivare hålla inne lön som kvittning mot skuld?

2014-07-30 i Fordringar
FRÅGA |mellan 25-28 juli började jag min semester och det var för en månad framöver. sedan efter att min semester tagit slut så blev jag studieledig. min ansökan om studieledighet blev godkänd av min chef och den sträcker sig tre år framåt. jag jobbade en månad i juli 2014 och den 25-26 juli fick jag veta att min arbetsgivare menar att jag inte kommer att få ngn lön eftersom jag har enligt dem en skuld till dem sedan sempter 2013. jag har ju inte förväntat mig om att få en lön 1 2månader efter att min sista arbetsdag blev klar juli månad, jag såg inte att det var en löneutbetalning. nu 10 månader efter så fick jag reda på detta med skulden och företaget betalade inte ut ngn lön till mig. måste jag betala tillbaka, vad för rättigheter har jag. kan jag få min lön utbetalt för juli 2014.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förutsatt att du har en skuld till arbetsgivaren är det som har inträffat som jag förstår det att arbetsgivaren har kvittat den skulden mot din lön. Hur skulden har uppkommit och om den verkligen existerar låter jag vara osagt då det inte framgår av beskrivningen.Huvudregeln enligt 1 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt är att arbetsgivare ej får kvitta en fordran hos arbetstagaren genom att göra avdrag på arbetstagarens lön. Vissa undantag följer dock av nämnda lag. Av 2 § följer att sådan kvittning får ske om arbetstagaren har medgivit det eller enligt 3 § 1 st. om arbetstagaren antingen har samtyckt till att kvittning får ske genom någon form av avtal eller om skulden består i ersättning för skada som arbetstagaren uppsåtligen har vållat i tjänsten. Enligt 3 § 3 st. kan kvittning även ske om så medges i ett gällande kollektivavtal.Även om kvittning får ske enligt någon av de ovan nämna undantagsbestämmelserna får det bara ske i den mån arbetstagarens och dennes familjs försörjning kan ske vilket följer av 4 §.Av 8 § följer att arbetsgivaren är skyldig att ersätta eventuell skada som arbetstagaren har lidit till följd av att kvittning har skett på något annat sätt än vad som anges i lagen.Vänliga hälsningar,