Beräkning av ränta enligt 6 § Räntelagen

2014-10-01 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej jag har fått ett skadestånd på 5600 kr för en misshandel sen ska jag lägga på ränta enligt 6 räntelagen. Hur gör jag detta ?? Misshandeln var 9 maj 2013. Tacksam för svar
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Jag är inte säker på om du menar att du tilldömts ett skadestånd eller ska betala ett skadestånd så jag förklarar kort ur båda aspekterna.I Räntelagens 6 § står att hur räntefoten ska beräknas, och att den utgörs av referensräntan plus åtta procentenheter. För referensränta hänvisas till 9 § som talar om att referensräntan bestäms två gånger per år (1 januari och 1 juli) av Riksbanken. Gällande referensränta kan man se på Riksbankens hemsida. I dag är den 1%. Sedan ska enligt 6 § läggas på 8 procentenheter vilket innebär att det ska läggas på 9% ränta på ursprungsskulden.Om du ska betala ett skadestånd jämte ränta enligt 6 § räntelagen så brukar det vara angivet att räntan löper "till dess att betalning sker". Då måste du alltså räkna ut hur mycket räntan blivit den dag du ska betala. För att underlätta detta har Kronofogdemyndigheten skapat ett verktyg för beräkning av skuldränta, som du hittar här. Där fyller du i belopp (5600 kr), på ränta fyller du i 8, den dag från när räntan ska beräknas och till och med vilken dag räntan ska beräknas (betalningsdagen). Klicka sedan i "vanlig ränta" plus klicka i "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteförändringar". Klicka på beräkna och du får fram summan att betala inklusive ränta.Genom att skriva 8, vilket är vad som enligt 6 § ska läggas på referensräntan, och klicka i att hänsyn ska tas till ändringar i referensräntan så läggs den automatiskt till, och har den ändrats under tiden räntan löpt tas hänsyn till det utan att du behöver räkna ut det själv. T ex from 20140509 till och med idag så är räntan 200 kr och 20 öre, den totala skulden idag är alltså 5800 kr och 20 öre (som öresavrundas).Om du är tilldömd skadestånd så när en dom vunnit laga kraft får Kronofogdemyndigheten en kopia på domen, och erbjuder den som tilldömts skadestånd hjälp med att driva in beloppet. Om du då ska ange räntefordran i kravet så din fordran är 5600 kr jämte ränta på belopp enligt 6 § Räntelagen tills den dag betalning sker. Du kan använda ovan nämnda beräkningsverktyg för att räkna ut hur mycket ränta det blivit till en viss dag. Vänligen, 

Parkeringsböter - tiometersregeln

2014-09-30 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har fått en bot för att ha parkerat för nära en korsning. På boten så står det "6,5 meter", bilden som skickats med visar att bilen står med ändan precis framför en vit linje som ska symbolisera 10-meters gränsen. Jag har ställt frågan till polisen om 6,5 meter avser bilens (frontens) avstånd till korsningen, vilket de vägrar svara på. Om det är så skulle det betyda att min bil är 3,5 meter lång, vilket den absolut inte är. Min fråga till er är om ni vet vad denna avståndsangivelse borde avse, samt om det går att överklaga boten om det är som jag tror och detta avstånd då är felaktigt?
Abraham Zeito |Hej Carolina, och tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag har förstått dig rätt så handlar det om att du ålagts en felparkeringsavgift för att ha parkerat i strid med den så kallade tiometersregeln i 3 kap. 53 § 1 st. 2 p. trafikförordningen. Avståndsangivelsen innebär att hela bilen ska vara ''utanför'' det området. Det går självklart att överklaga parkeringsböterna. Så att om det är så att din bil har varit ''innanför'' 10-meters gränsen så behöver det inte alltid betyda att det är en felaktig parkering. Det kan vara så att det finns lokala föreskrifter som möjliggör detta och det finns praxis (praxis är rättsliga avgöranden) på detta ifrån tingsrätten och hovrätten. Så en rekommendation skulle vara att du kontaktar gatukontoret eller trafikkontoret i din kommun om du vill veta vilka lokala trafikföreskrifter som gäller i kommunen och hör med dom om det finns någon sådan föreskrift vid den aktuella korsningen. Jag bifogar en länk så kan du läsa en kortare artikel om fallet men jag bifogar även en länk till transportstyrelsen där man kan söka efter lokala föreskrifter. Det kan vara så att du har liknande omständigheter och då kan det definitivt vara aktuellt att pröva ärendet.(http://www.dagensjuridik.se/2010/12/straffrattsprofessor-fick-ratt-om-parkeringsavgift)(https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/defaultstfs.aspx)Jag hoppas att ovanstående besvarade din fråga. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig. Ett stort lycka till!Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Bevisbörda vid kreditprövning

2014-09-28 i Skuld
FRÅGA |Hej ! Har ett mellanhavande med bank, de har krav gör kredit gentemot mig, jag bestrider med obefintlig alternativ vårdslös kreditprövning, går bevisbördan över på banken ( omvänd bevisbörda i konsumentförhållande ? ) i och med mitt bestridande eller har jag bevisbördan för den vårdslösa kreditprövningen ? Konsumentkreditlagen synes vara tillämplig.Tacksam för svar. 
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att konsumentkreditlagen är tillämplig. När en näringsidkare lämnar en kredit till en konsument, ska näringsidkaren pröva om konsumenten har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att fullgöra kreditavtalet (12 § konsumentkreditlagen). Om en näringsidkare, trots bristande betalningsförmåga, ändå bevilja kredit, kan Konsumentverket ingripa med en varning och eventuellt en sanktionsavgift (51 § konsumentkreditlagen). Som en följd av näringsidkarens felaktigt lämnande av kredit, kan i undantagsfall konsumentens återbetalningsskyldighet jämkas. Enligt lagens förarbeten har näringsidkaren bevisbördan för att en tillräcklig kreditprövning gjorts i den enskilda fallet (prop. 2009/10:242 s. 101). Det betyder att det är banken som måste bevisa att den iakttagit tillräcklig omsorg vid undersökningen av dina ekonomiska förhållanden.Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för sms-lån

2014-09-26 i Preskription
FRÅGA |Fick idag en faktura på 6200kr. fakturan avser ett sms lån som tog för mer än 4 år sedan. Fakturan ska vara inbetald inom 8 dagar. Får det gå till så här? inte fått ett enda brev på 4 år och nu helt plötsligt så kräver de pengar på 8 dagar. Är inte ens säker på att jag tagit lånet.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Preskriptionstiden för både banklån och sms-lån är 10 år enligt 2 § Preskriptionslagen. Vid s.k. preskriptionsavbrott enligt 5 § innebär det att preskriptionstiden "startas om", och tio nya år börjar löpa. Att begära betalning eller erlägga betalning är exempel vad som räknas som preskriptionsavbrott.I ditt fall har företaget nu skickat en faktura för ett drygt 4 år gammalt lån, det innebär att de gjort ett preskriptionsavbrott, och från dagen då fakturan skickades börjar preskriptionstiden ticka igen. Så ja företaget har rätt att efter fyra års tystnad anmoda dig att betala genom att skicka en faktura. Vad gäller betalningstiden på 8 dagar så är den korrekt om ni har avtalat om det. Du säger att du inte ens är säker på att du har tagit lånet, om du anser att fakturan är fel och vill bestrida den måste du snarast kontakta företaget som utfärdat fakturan och bestrida den. Ett bestridande bör vara skriftligt och skickas gärna med rekommenderat brev (då kan du bevisa att företaget mottagit ditt bestridande), men då det i ditt fall handlar om en kort tidsfrist kan det vara en god ide att även per telefon eller e-post ta kontakt med företaget och tala om att du bestrider fakturan. I ditt bestridande måste du även motivera varför du bestrider. Det blir sedan upp till företaget att bevisa att fakturan är korrekt. Observera att om du har tagit sms-lånet och företaget kan bevisa det och drar ärendet vidare till domstol och du förlorar tvisten blir du skyldig att betala dröjsmålsränta från förfallodagen enligt 3 § räntelagen.Skulle företaget lämna fakturan vidare till inkasso eller till Kronofogdemyndigheten är det viktigt att du bestrider till inkassobolaget respektive KFM. Enligt god inkassosed vidtas inte fortsatta åtgärder på en korrekt bestridd fordran utan den som vill ha betalt får vända sig till domstol för att få tvisten (vid en bestridd faktura föreligger ju en tvist) utredd.Hoppas detta var svar på dina frågor, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänligen, 

Preskriptionstid för ersättningskrav

2014-09-30 i Preskription
FRÅGA |Hej,Idag fick jag en faktura från min hyresvärd. Fakturan avser en avgift på ca 1500 kr gällande reparation av ett fönster i trapphuset. I samband med inflyttning av min soffa år 2011 i april så råkade fönstret i trapphuset gå sönder. Ingen åtgärd eller kostnad beslutades efter samtal med hyresvärden kort efter händelsen. I fakturan påstår hyresvärden att kostnaden är enligt överenskommelse, ca 3,5 år efter händelsen. Jag anser att det är orimligt, har jag Preskriptionslagen (1981:130) 2 på min sida?Med vänliga hälsningar, H
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline! Utgångspunkten är en preskriptionstid på 10 år enligt 2 § preskriptionslagen. I andra stycket finns ett undantag. Detta gäller emellertid bara fordran mot en konsument som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare tillhandahållit i sin yrkesmässiga verksamhet. Undantaget blir inte tillämpligt i ditt fall då det rör en fråga om ersättning och inte en vara/tjänst/nyttighet som tillhandahållits av hyresvärden. Därför gäller den allmänna preskriptionstiden om 10 år på ditt fall.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Överklaga parkeringsböter

2014-09-30 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Blev ett stavfel på bilens reg.nr (en 1 för mycket i slutet) när jag skulle skicka iväg sms parkeringsbiljett till smspark. Så jag fick en P-bot från Europark på 400kr. Finns det något man kan göra åt det eller är det bara till att betala och se glad ut?
Abraham Zeito |Hej Thord, och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du tycker att beslutet om parkeringsböter är felaktigt så kan du överklaga till bolaget som utfärdat p-boten. Bolaget, Europark i det här fallet, kommer då att pröva ditt ärende. Skulle du inte vara nöjd med beslutet så kan du givetvis bestrida betalningen men då får du vara beredd på att ytterligare kontakt med bolaget och eventuell kontakt med inkassobolag kan komma i fråga. Men också i värsta fall att kronofogden blir inblandade eller att det blir en rättslig process i domstol. Vad man generellt kan säga i den här typen av ärenden är att det är väldigt svårt att få parkeringsbolagen att ändra på sig, men om du har kvar mobilbiljetten för den aktuella tidpunkten så tycker jag att du helt klart borde ta kontakt med Europark och beskriva misstaget. Men som sagt det är väldigt svårt att få dom att ändra på beslutet. Utifrån omständigheterna i fallet som du beskrivit så har varken du eller Europark agerat felaktigt, det är tyvärr ett misstag som resulterat i en korrekt utfärdad parkeringsböter. Jag har försökt att leta fram information åt dig på Europarks hemsida beträffande tiden för överklagan men kan inte hitta någon sån information, min rekommendation till dig om du känner att du vill överklaga beslutet är att du kontaktar Europark på telefonnummer 08-556 306 70. Deras telefontider är följande: vardagar kl. 08.00-16.30samt dag före helgdag kl. 08.00-13.00. Men återigen så vill jag poängtera att utifrån omständigheterna som du beskrivit så har inte Europark agerat felaktigt i utfärdandet av parkeringsboten.Hoppas att ovanstående besvarade din fråga, du är alltid varmt välkommen att höra av dig om du har ytterligare funderingar. Lycka till!Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Betalningsfri verkan

2014-09-26 i Skuld
FRÅGA |Vad menas med "Betalning mot betalningsfri verkan"?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Formuleringen antyder att det handlar om betalning av en fordran, skuld. Att betala med betalningsfri verkan innebär att skulden är slutbetald och att fordringsförhållandet är upplöst.MVH

Utmätning hos hyresgäst

2014-09-25 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej min man ska hyra en mömblerad bostadsrätt i andrahand och jag ska stå som inneboende. Vi äger ingenting i lägenheten förutom våra kläder och telefoner som är på hans namn. Nu är frågan jag har skulder men vad kan kronofogden komma och ta? Jag är rädd att ägaren får problem tack vare mig? Jag har okså en son som bor med oss. Mvh nicole
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man inte kan betala en skuld och Kronofogden har blivit kontaktad har de, för att skulden ska betalas, möjlighet att utmäta den skuldbelagda personen. Det vanligaste är att Kronofogden i första hand tar kontanta medel, bankmedel och lön. Att Kronofogden kommer och hämtar saker hemma hos någon är alltså mindre vanligt och en åtgärd som de sätter in först i ett senare skede. För att lös egendom ska kunna bli föremål för hämtning måste vissa allmänna förutsättningar vara uppfyllda, exempelvis att egendommen tillhör gäldenären. Huvudregeln vid så kallad sakutmätning, dvs. när Kronofogden tar ens saker, är att det som finns i någons bostad antas tillhöra denne. Kronofogden kan dock inte bara utgå från att det är så utan måste försöka kontrollera vem som äger egendomen. Att bostaden inte tillhör dig är knappast några problem att bevisa och Kronofogden tar inte möbler. Annat som Kronofogden inte tar är kläder (undantag kan dock göras för dyra pälsar etc.), glasögon, specialutrustningar för handikapp och liknande saker.Om det ändå finns något i lägenheten som tillhör ägaren och som kan bli föremål för hämtning har din hyresvärd separationsrätt, vilket innebär att han eller hon har rätt att få tillbaka egendomen. Det går alltid att överklaga beslut från Kronofogden. Hur man går till väga med en överklagan, samt annan information om Kronofogden, finns på deras hemsida (sök på utmätning). Hoppas du har fått svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen! Lagar om detta finner du i Utsökningsbalken 4 kap 17-18 §§ https://lagen.nu/1981:774#K4P17S1.Vänligen