Kvarlämnade saker av medryttare

2015-05-26 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag hade förra året en tjej som kom som medryttare och hjälpte mig med mina hästar, vi hade inget kontrakt. Den 20 januari sa jag upp henne som medryttare och bad henne komma och hämta sina tillhörigheter (hjälm, väst och diverse andra småsaker) vilket hon lovade att komma och hämta. Nu, snart fyra månader senare, efter flera tillsägelser har hon fortfarande inte varit och hämtat sina saker. Trots att vi bestämt träff när hon skullat komma. Senaste tillfället vi hördes av var nu en månad sedan, och jag får känslan av att hon medvetet låter sina saker vara här tills hon behöver dem igen. Jag tycker inte att det känns okej, och jag vill bli av med dem nu. Vad ska jag göra?
Anna Vernqvist |Hej! Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline!Jag förstår Din frustration över situationen och att Du vill bli av med sakerna. Då sakerna dock är hennes har Du ingen rätt att göra Dig av med sakerna på egen hand. Eftersom sakerna finns i Din besittning (då jag uppfattar det som att hennes saker är hemma hos Dig) dvs. Du innehar sakerna och har dem under omedelbar kontroll men äganderätten tillkommer Din f.d. medryttare, gör Du Dig skyldig till brottet olovligt förfogande om Du gör något som innebär att sakerna frånhändes henne eller att hon berövas sin rätt (exempelvis slänger eller säljer dem). Detta enligt 10 kap 4 § brottsbalken. Du bör alltså inte göra dig av med sakerna på egen hand.Dock finns en utväg i det hela. Det Du kan göra är att ansöka om s.k. vanlig handräckning hos Kronofogden. Det går då till så att Du fyller i en ansökningsblankett där Du anger bl.a. personuppgifter och varför Du behöver hjälp med detta. Kronofogden skickar då ett brev till Din f.d. medryttare om kravet. Hon kan du välja att antingen:1. Göra det Du begär dvs. ta bort sina saker. Om hon väljer detta är det viktigt att Du tar tillbaka Din ansökan snabbt och skriftigt.2. Skriva till Kronofogden och invända mot Ditt krav. Kronofogden kommer då informera Dig om detta och Du får då välja om Du vill att ansökan ska fortsätta handläggas (av domstol) eller skrivas av.3. Inte höra av sig till Kronofogden. Du får då ett beslut där det anges att hon ska göra det Du har begärt. Om Du väljer att ansöka om vanlig handräckning kan Du även välja att ansöka om hjälp med verkställigheten. Om Du anger att Du vill ha hjälp med detta kommer Kronofogden hjälpa Dig att ta bort sakerna, om beslutet blir att så ska ske.Information om ärendets handläggning hos Kronofogden är hämtad från Kronofogdens hemsida. Där kan Du läsa mer om vanlig handräckning samt hitta ansökningsblanketter. Du finner information här och ansökningsblanketter här.Jag hoppas att Du fick svar på Din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskription av krav mot en medlem i en bostadsrättsförening

2015-05-24 i Preskription
FRÅGA |Jag gjorde en renovering av mitt duschrum i en bostadsrättslägenhet för snart 5 år sedan. Jag lät då vatterören fällas in i väggen. Nu kräver föreningen att jag drar om ledningarna så att dessa istället ligger utanför väggen. Kan föreningen efter så här lång tid verkligen kräva att jag gör detta? När och hur preskriberas föreningens krav i detta avseende?Mycket tacksam för svar
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Regler om preskriptions finns i flera olika lagar. Den lag som är aktuell i detta sammanhang är preskriptionslagen. I dess 2 § första stycket framgår att fordringar preskriberas tio år efter deras tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.Även om det inte framgår av lagen, är det så att fordringen (skulden) ska anses uppkomma vid den tidpunkt då den relevanta handlingen utförs. Den relevanta handlingen är i ditt fall renoveringen. Eftersom denna skedde för mindre än tio år sedan har inte föreningens anspråk preskriberats enligt 2 § första stycket preskriptionslagen.Vidare framgår av 2 § andra stycket preskriptionslagen att fordringar mot en konsument preskriberas redan tre år efter att den relevanta handlingen utförs. Dock framgår av Svea hovrätts dom T 1659-99 att en medlem i en bostadsrättförening inte är att anse som en konsument i förhållande till bostadsrättsföreningen. Alltså är det andra stycket inte tillämpligt i den föreliggande situationen.Slutsatsen är följaktligen att preskriptionsreglerna inte hindrar föreningen från att kräva att du drar om ledningarna.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Preskription av skulder

2015-05-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |2 § 2 st. PreskriptionslagenHej. Jag fick ett brev hem från kronofogden idag med en skuld specifikation. Skulderna där är från 2007 och 2009. Kan jag hävda dom som preskiberade eller kan jag bestrida dom på något sätt? Har inte blivit kontaktad på flera år av kfm så jag trodde jag var borta från dom?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beroende på om fordringarna(skulderna) är en fordran mellan dig och en privat person eller mellan dig och en näringsidkare gäller olika preskriptionsregler. Preskriptionsreglerna regleras i Preskriptionslagen(1981:130).Fordringar mellan privatpersoner preskriberas 10 år efter tillkomsten, enligt preskriptionslagens 2 §. En fordran gentemot en näringsidkare-konsument preskriberas dock redan efter 3 års tid, vilket framgår av 2 § 2 st.Preskriptionstiden kan dock brytas så kallat preskriptionsavbrott vilket innebär att när avbrottet sker räknas preskriptionstiden om från den tidpunkten(3 år resp. 10 år beroende på näringsidkare eller privatperson). Preskriptionsavbrott kan ske genom att gäldenären(du) erkänner fordringen vilket inte verkar vara aktuellt här eller att borgenären(den du är skyldig pengar) skriftligen påminner gäldenären/ åberopar fordringen hos kronofogden eller domstol, se 5-6 §§. Detta innebär att preskriptionstiden kan ha förlängts. Om du vill invända mot skulden dvs. att preskriptionstiden gått ut (i ditt fall aktuellt om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot dig då mer än 3 år har gått)kan du skriftligen invända mot skulden och hävda preskription inom den förklaringstid som anges i föreläggandet. Se mer på kronofogdens hemsida.Med Vänliga Hälsningar,

När preskriberas studielån?

2015-05-10 i Preskription
FRÅGA |Min sista utbetalning av CSN lån var 2004.När är det preskriberat då?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Fordran som staten har på dig preskriberas enligt studiestödslagen 6 kapitlet 12 § 25 år efter att det senaste preskriptionsavbrottet skedde. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Lösöresköpslagen

2015-05-25 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Låt säga att jag köper 60 årgångar av Svensk juristtidning, av en pensionerad domare, men jag vill låta de stå kvar hos säljaren då jag har ont om plats hemma. Vad skulle hände i fall domaren går i konkurs under tiden? Finns det några juridiska möjligheter att skydda sig mot negativa överraskningar?
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.I det fallet att en person går i konkurs, är utgångspunkten att all egendom hos den som gått i konkurs (gäldenären) vid konkursbeslutet ska kunna tas i anspråk av konkursboet för försäljning för att tillgodose borgenärernas (de som har fordringar på gäldenären) fordringar, se Konkurslagen 3:3 https://lagen.nu/1987:672.För att få sakrättsligt skydd för ditt förvärv av Svensk juristtidningen krävs som huvudregel i svensk rätt att det skett en besittningsövergång av egendomen, det vill säga Svensk juristtidningen ska ha överlämnats till dig (den s.k traditionsprincipen). Det finns dock ett ytterligare sätt att freda sig ifrån att egendom som blivit kvar hos konkursgäldenären tas i anspråk, nämligen genom registrering enligt Lösöresköplagen förkortat LkL (Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva) se https://lagen.nu/1845:50_s.1. Om villkoren i LkL är uppfyllda, förblir egendomen din trots att egendomen är kvar hos säljaren och tradtionsprincipen inte är uppfylld.Vänligen

Hur får man en dom verkställd?

2015-05-23 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Jag har ett dom av tingsrätt att min före detta arbetsgivare ska betala mig min semesterersättning. Är det tingsrätt som ska ta pengarna från arbetsgivare och skicka till mig eller jag måste kontakta kronofågden för att få pengarna?
Benjamin Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En dom är en s.k. exekutionstitel, vilket framgår av 3 kap. 1 § 1 p. utsökningsbalken. Kronofogden kan verkställa domen utan särskilda villkor när den har vunnit laga kraft (se 3 kap. 3 § utsökningsbalken).Tingsrätten kommer inte se till att arbetsgivaren betalar. Det du bör göra i första hand är att kontakta arbetsgivaren och uppmana denne att betala genom att hänvisa till domen. Om arbetsgivaren inte vill betala kan du gå med domen till Kronofogden för att få den verkställd. Kronofogden kan då se till att du får betalt i enlighet med domen genom att genomföra en utmätning av arbetsgivarens tillgångar.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänlig hälsning

Condictio indebiti vid utbetalning av semesterdagar?

2015-05-12 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag har de senaste åren varit studieledig från tillsvidareanställning på posten och har då i stort sett bara arbetat på sommaren. Nu är det så att jag den här månaden, maj, fick ett brev om att jag under sommaren 2014, (slutet på juli, början på augusti) hade fått för många semesterdagar utbetalda, motsvarande ca 4000 kr. Har tidigare läst om principen condictio indebiti och undrar om detta skulle vara tillämpligt i detta fall? I såfall hur rekommenderar ni att man tar ett sådant ärende vidare?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Det stämmer att det finns en rättsprincip kallad condictio indebiti. Den innebär i princip att om mottagaren var i god tro (d.v.s. inte borde ha förstått att utbetalningen var felaktig) och efter utbetalningen inrättade sig (t.ex. genom att förbruka summan) ska betalningen gå åter. Denna princip finns inte kodifierad i lag, men har stöd av flera rättsfall, bl.a. NJA 2011 s. 739.Nämnda princip synes alltså vara tillämplig beträffande den felaktiga utbetalningen av semesterersättning. Huruvida så verkligen är fallet kan dock endast en domstol avgöra slutgiltigt.Jag skulle rekommendera att du vänder dig till ditt fackförbund och din arbetsgivare och försöker att nå en uppgörelse i godo. Om detta inte är möjligt kan du bestrida återbetalningsskyldighet med hänvisning till condictio indebiti. I så fall är det tänkbart att din motpart väljer att vända sig till en domstol. Hur domstolen skulle döma i ett sådant mål är det dock inte möjligt att uttala sig om på förhand.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Skuld/muntligt avtal

2015-05-10 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Har år 2005 lånat ut pengar privat till 2 fd. Vänner(då sambor). 2009 betalade den ena sin halva för göra rätt för sig. Den andra har ingen avsikt betala säger denna så samvete ssknas ju.Finns det möjligheter göra så Kronofogden kan driva in denna skuld?Dum som jag var skrevs inget kvitto och det jag Möjligen kan få fram är en transaktion när jag förde över pengar till derad konto, dock är mitt konto som det skedde ifrån avslutat sedan många år.
Mattias Vilhelmsson |Hej Rickard!Kronofogden kan hjälpa dig att driva in din skuld genom att du ansöker om ett betalningsföreläggande. På det sättet fastställer kronofogden skulden. Det som krävs är att skulden avser pengar, den ska vara av "civilrättslig" karaktär och förfallodagen ska vara passerad. Här verkar dessa förutsättningar vara uppfyllda (jag antar att er avtalade förfallodag är passerad). Vad som sedan händer i förfarandet är (1) personen betalar, (2) personen bestrider betalningsföreläggandet eller (3) personen gör ingenting(1) är oproblematisk, i (2) tas ärendet över och handläggs av domstol och i (3) om personen sedan invänder, tas målet över och handläggs av domstol.I (2) och (3) uppkommer sedan troligtvis problemen eftersom du på något sätt måste "bevisa" att det finns en skuld. Det faktum att det inte skrevs ett skuldebrev och att det har gått så lång tid att det närmar sig preskription förvarar situationen avsevärt. Generellt bör man alltid skriftligen reglera penningskulder just på grund av att situationer som du beskriver kan uppkomma. Det är svårt att säga vilken styrka bevisningen i form av ett kontoutdrag skulle ha i det här fallet. Jag bör också påpeka att det kan medföra ganska stora kostnader att dra målet till domstol och förlora. Men för att svara på din fråga: Kronofogden kan alltså hjälpa dig att driva in skulden men i detta fallet, på grund av bristande bevisning, är osäkerhetsmomentet väldig stort.