Fråga om skuldebrevs giltighet och fordringars laga grund

2014-09-20 i Fordringar
FRÅGA |Jag är sambo sen 1 år tillbaka och vi planerar vårt liv ihop och har nyligen köpt en gemensam lägenhet så allt ser ljust ut. Nu har hans exfru börjat ställa till problem.Hon påstår att han är skyldig henne pengar och en ganska stor summa,160 000 kr. De har gjort en bodelning och enl det dokumentet fanns det inga skulder åt något håll. Hon säger att det va min sambos fel att det blev en skilsmässa och då ska han betala henne kompensation tex för att de inte fick vad de ville för deras gemensamma gård och då ska han betala mellanskillnaden till henne samt att han ska ge henne tillbaka en del av pengarna vann i lotto si så där 25 år sedan Deras gemensamma hus hade hon redan lämnat och han kämpade ensam med kostnaderna i 9 månader innan mäklaren hittade en köpare.Trotts att de inte fick vad de ville ha så va de tvungna att sälja då han inte hade ekonomiska möjligheter att stå för kostnaderna ensam och hon inte ville lösa ut honom heller men tyckte ändå att de skulle vänta med försäljningen tills de hittade en bättre köpare. Han hade heller inte någon aning om vad hon hade gjort med pengarna hon vann. Han gjorde aldrig några anspråk på de på den tiden utan hon fick göra som hon ville med de men nu vill hon att han ska kompensera henne för att de pengarna har gått åt. Jag har sagt till min sambo att han ska bara strunta i hennes krav då de är helt orimliga men hon påstår att han har skrivit under ett skuldbrev i vittnens närvaro. Han har inget minne av något skuldbrev men är osäker ifall han hade full koll då det va mycket papper man skulle skriva under i samband med skilsmässan och bodelning men några vittnen har han inte träffat i alla fall och han vet inte ens vilka vittnen i så fall skulle kunna vara. Kan det vara möjligt att förfalska en namnteckning och sen skaffa falska vittnen? Han är så rädd för henne och orolig att hon kan göra något som försvårar umgänget med barnen så han är nästan beredd att försöka betala bara för att inte riskera att hamna i rätten i fall hon försöker dra honom inför rätta.Hon jobbar inom Landstinget så han är orolig att dessa så kallade vittnen är några av hennes arbetskollegor och då kanske han inte har en chans i en ev rättegång ifall dessa vittnen anses mer trovärdiga än han.Vi tror att Hon vill bara hämnas då hon inte ville skiljas men han stod på sig. Detta hände innan vi träffades och det fanns ej heller någon tredje part inblandad utan hans känslor hade bara tagit slut men det ska väl inte någon i dagens Sverige straffas för och jag tycker det skulle vara högst orättvist om han tvingades betala bara för att han ville komma undan hennes terror i äktenskapet. Jag vet dock att hon skulle mycket väl kunna vara kapabel att dra honom inför rätta bara för att jävlas.Min fråga till dig är huruvida vi ska låta det gå till rätten i så fall eller betala innan? Vilka möjligheter har hon driva genom den av henne påstådda skulden i rätten.Hon kan väl i rimlighetens namn inte kunna rättfärdiga dessa krav inför rätten,eller?
Filip Redin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående din sambos exfrus krav på kompensationDe kompensationsanspråk som din sambos exfru har framställt låter ganska märkliga och grundlösa. Det är exempelvis inte möjligt att med stöd av någon lag kräva kompensation med hänvisning till att det var den andre makens ”fel” att äktenskapet upplöstes. Beträffande den 25 år gamla lottovinsten så betraktas den som utgångspunkt ha utgjort deras gemensamma egendom, förutsatt att de var gifta vid tidpunkten då den erhölls. Även i annat fall krävs att hon genom uppvisande av avtal kan bevisa att hans rätt att disponera delar av vinsten var villkorad (t ex av att han senare skulle betala tillbaka). Dessutom är det så pass länge sedan att hennes möjligheter att kräva tillbaka några pengar har preskriberats. Skulder preskriberas 10 år efter det senaste kravet på betalning framställts, och kan därefter alltså inte längre drivas in med stöd i lag (2 § Preskriptionslagen).Vid en bodelning är det vidare så att om den ena maken vill sälja den gemensamma bostaden så ska huset bjudas ut till försäljning. Den andre maken kan i sådant fall naturligtvis istället välja att ”lösa ut” den förste makens andel. Om hen däremot inte har råd att göra detta säger lagen att fastigheten på den ene makens begäran ska bjudas ut till försäljning och säljas till det pris som marknaden är beredd att betala vid det aktuella tillfället. (6 § lagen om samäganderätt). Att din sambos exfru tyckte att försäljningspriset var för lågt grundar således inte heller någon rätt till ersättning från honom.Angående skuldebrevetOm det faktiskt visar sig vara så att din sambo har undertecknat ett skuldebrev så är utgångspunkten att ett betalningskrav med stöd av skuldebrevet är giltigt. Låt dock gärna en advokat granska det först om ni är osäkra.Det faktum att din sambo inte alls kan minnas att han skrivit på något skuldebrev ger dock anledning att misstänka att något inte står rätt till! Om hon nu åberopar skuldebrevet bör hon åtminstone kunna visa upp det. Begär att få en kopia av det skickat till er. Om hon bluffar om skuldebrevets existens så kommer detta bli tydligt vid en sådan förfråga. Om hon istället skickar ett skuldebrev så kan ni därefter ta ställning till huruvida det verkar vara äkta eller falskt. Om ni är osäkra vill jag återigen rekommendera att ni konsulterar en advokat. Ni kan enkelt boka tid för rådgivning hos specialiserade jurister som Lawline samarbetar med genom att klicka till höger på denna sida.Om skuldebrevet är falskt ska ni absolut inte betala, utan bestrid då istället skriftligen alla krav, även om hon mot förmodan skulle dra det till domstol. Ni bör i sådant fall också göra en polisanmälan om försök till bedrägeri (9 kap. 1 § och 23 kap. 1 § Brottsbalken) och urkundsförfalskning (14 kap. 1 § Brottsbalken). Detta kommer förmodligen avskräcka henne från att gå vidare med ett falskt krav till domstol. Om det går att styrka brott riskerar hon även att dömas till böter eller fängelse. Även eventuella ”vittnen” som undertecknat ett uppdiktat skuldebrev gör sig skyldiga till medhjälp till dessa brott (23 kap. 4 § Brottsbalken).SammanfattningDe krav på kompensation som din sambos exfru har lagt fram förefaller sakna laglig grund, såväl avseende ”skilsmässokompensationen” som lottovinsten och den sålda fastigheten. Beträffande skuldebrevet bör ni absolut inte betala någonting förrän ni åtminstone har fått se att det existerar i någon form! Om det visar sig finnas ett skuldebrev som din sambo faktiskt har undertecknat så är det som utgångspunkt giltigt. Om det däremot är uppdiktat med en förfalskning av din sambos signatur bör ni dels bestrida betalningsansvar (skriftligen), dels göra en polisanmälan om försök till bedrägeri och urkundsförfalskning. Sannolikheten att hon drar er inför rätta med ett falskt skuldebrev som ”bevisning” bör vara mycket liten. Hennes utsikter att vinna en tvist med ett falskt skuldebrev bör vara ännu mindre. Även i sådant fall bör ni dock fortsätta bestrida betalningskravet och anlita ett juridiskt ombud.KontaktOm ni har några frågor kring mitt svar som ni önskar få förtydligade är ni välkomna att höra av er direkt till mig via e-post till filip.redin@gmail.com.Vänligen,

Skuldebrevs giltighet och betalningsföreläggande

2014-09-10 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Mitt ex är skyldig mig en väsentlig summa pengar. Vi har ett enkelt skuldbrev som är signerat av båda parter. Det jag undrar är för det första: hur vet jag om skuldebrevet går att använda? För det andra: hur går jag vidare med detta för att få mina pengar. Det är som sagt en stor summa vilket jag gärna vill ha tillbaka. Tack för svar.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skuldebrev regleras i lagen om skuldebrev. Någon definition följer dock inte av lagtexten men av lagens förarbeten följer att skuldebrev ska vara en skriftlig betalningsutfästelse utan krav på motprestation från motparten. Uppfyller skuldebrevet detta, vilket det verkar göra, är det giltigt förutsatt att någon annan omständighet inte gör det ogiltigt, exempelvis om tvång eller svek förelegat vid ingåendet.Betalar inte ditt ex frivilligt kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in din skuld. Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 2 §. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. Kronofogdemyndigheten prövar inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller ej. Gör han det ålägger kronofogdemyndigheten honom ett betalningsföreläggande och driver in skulden åt dig.Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.Vänliga hälsningar,

Borgensförbindelse när borgensmannen avlider

2014-09-02 i Fordringar
FRÅGA |Vad händer med en borgensförbindelse när borgensmannen avlider? Ärver den arvsberättigade denna borgensförbindelse eller faller borgen?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid en proprieborgen, en borgen som tecknas såsom för egen skuld gäller att borgensansvaret övergår på borgensmannens dödsbo om borgensmannen avlider. Detta framgår av rättsfallet NJA 2000 s. 97 som du finner här --> https://lagen.nu/dom/nja/2000s97 .Proprieborgen är den vanligaste typen av borgensåtagande och innebär att betalning för skulden kan sökas både hos gäldenären och borgensmannen så snart skulden förfaller. Vänligen

Preskription av kundfordringar

2014-08-27 i Preskription
FRÅGA |Jag fick ett betalningsföreläggande 2014-08-19 från kronofogden, enligt sökande( trafik skolan ) jag har obetalt körlektioner under maj 2010. Från 2010 till dagens datum jag fick aldrig någon påminnelse från sökande, är jag skyldig att betala summan utan att få någon påminnelse eller inkasso krav i fyra år?Tack på förhand
Zozan Akay |Hej och tack för din fråga!Enligt Preskriptionslagen (1981:130) 2 § är preskriptionstiden 3 år för en fordran mot en konsument. Treårspreskriptionen för konsumenter gäller oavsett om det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet. Preskriptionstiden räknas från dagen för fordringens tillkomst och omfattar hela den sista dagen. Om fordringen grundas på avtal räknas tiden från avtalet. I ditt fall gäller treårspreskriptionen eftersom du är konsument i förhållande till körskolan som troligtvis är näringsidkare. Det innebär att deras fordran har förfallit då det har gått mer än 3 år från att ni ingick avtal om körlektioner. Detta i samband med att körskolan tidigare inte har skickat påminnelser leder till att skulden är preskriberad. Hälsningar,

Solidariskt betalningsansvar

2014-09-14 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag skulle vilja veta vad det menas med solidarisk betalningsansvarig. Har fått ett brev från en advokat som jag anlitade för att prata om bodelning med min xmake. Jag fick en faktura som jag betalade, men har ni nu fått ett brev från advokaten igen där det stod så pga att min xmake inte har betalat sin faktura. Det var ju därför jag anlitade advokaten för att xmaken var/är skyldig mig pengar och nu står det att jag ska betala detta också. Kan det vara rimligt ? Med vänlig hälsning, Angelika Holmberg
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Med solidariskt betalningsansvar menas att advokaten kan kräva in skulden av vem som helst av de solidariskt betalningsansvariga, dvs både dig och din exmake. Om din exmake inte kan betala sin del kan således advokaten kräva in summan av dig. Du bör sedan i efterhand kunna kräva tillbaka pengarna av din exmake. Vänligen

Kräva betalning via Kronofogden

2014-09-02 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag delade lägenhet med en kompis under en period. När vi sa upp lägenheten vill inte min kompis betala hyran för sista månaden så jag blev tvungen att betala den. Vi båda var skrivna på kontraktet och kommit överens om att betala halva hyran var. Hur kan jag gå tillväga för att få in pengarna?
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Inledningsvis vill jag säga att du har rätt att kräva pengarna. Du har helt enkelt en fordran på honom. Ni båda står som hyresgäster på kontraktet och det är ju hyresgästen (ni båda) som har skyldighet att betala hyras. Gentemot hyresvärden har ni alltså ett solidariskt ansvar, vilket innebär att hyresvärden har rätt att kräva vem av er som helst på hyran. I anslutning till detta får du sedan regressrätt mot din vän, vilket innebär att du har rätt att få ut den del av hyran som du la ut på honom. Vad du skall göra är att vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning beskrivs processen som sker hos Kronofogdemyndigheten i detalj. Eftersom din fråga är hur du skall gå till väga för att få in dina pengar tänker jag därför, med utgångspunkt i lagen, berätta hur det går till. Enligt 1 § i denna lag är det Kronofogdemyndigheten som prövar frågor om betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande avser alltid och uteslutande penningbelopp, om vilket här är i fråga. Ansökan skall ske skriftligt till myndigheten och du skall ange ett yrkande och en grund. Yrkandet i ditt fall är att din vän skall betala X antal kronor till dig. Grunden för detta är att ni stått på ett hyreskontrakt gemensamt och har kommit överens om att ni skall dela på hyran.  Du skall också ange beloppet. Allt detta framgår av 9-11 §§. Viktigt är också huruvida du vill att ett eventuellt utslag skall verkställas. Enligt 16 § skall du i din ansökan ange detta. Om det inte finns några hinder, exempelvis att din ansökan är ofullständig, skall myndigheten enligt 25 § förelägga din tidigare hyreskamrat att yttra sig. Han eller hon skall således yttra sig kring ditt yrkande: Dvs. om han eller hon anser sig ha betalningsskyldighet eller ej och med angivande av de grunder som du som sökande har angett. Vad som är viktigt att notera är att Kronofogdemyndigheten inte går in och bedömer huruvida betalningsskyldighet föreligger eller inte. Detta är en rättsskipningsfråga och det ankommer på våra domstolar att avgöra detta. Om din tidigare hyreskamrat bestrider betalningsskyldighet kommer således målet att lämnas vidare till tingsrätt för fortsatt handläggning, vilket framgår av 33 §.Lagen om betalningsföreläggande och handräckning hittar du HÄR.Information från Kronofogdemyndigheten hittar du HÄR.

Utmätning av inneboendes egendom

2014-08-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Om jag bor som inneboende hos en familj och betalar hyra för ett rum i deras hus, kan de då bli skyldiga att betala mina skulder? Och kan kronofogden vid utmätning ta deras egendom?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder till Lawline!En skuld är personlig och någon annan än du själv kan inte bli skyldig att betala den. Vad gäller utmätning kan bara egendom som tillhör gäldenären utmätas, se 4 kap 17 § utsökningsbalken (UB).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett dödsbo driva in skulder till den avlidne?

2014-08-22 i Fordringar
FRÅGA |När en privatperson är skyldig den avlidne, en massa pengar. kan dödsboet driva in dessa, eller är det kört.?! Eller försöker man över huvud taget. kanske inte så vanlig fråga.Kan vara av allmänt intresse.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Skulder till en avliden person försvinner inte utan ingår istället i dödsboet som en tillgång. Dödsboet kan därför på samma sätt som den avlidne driva in skulden. Fordran som den avlidne har kan även ärvas av arvingarna. Då kan den som har ärvt skulden driva in den. Hjälp med att driva in en skuld kan sökas hos kronofogden. Läs mer om detta på kronofogdens hemsida. www.kronofogden.seVänligen,