Ingå samboskap under pågående skuldsanering

2018-03-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Jag har pågående skuldsanering och jag undrar om det skulle påverka min kille om vi flyttade ihop? Jag vill ju inte att han ska drabbas av något som jag ställt till med innan vi träffades!Mvh Annelie
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulder är personliga även i ett samboförhållande. Din pågående skuldsanering kan dock indirekt påverka din sambo genom att den påverkar er gemensamma ekonomi. Om du skulle drabbas av utmätning kan det även påverka er gemensamma egendom. Jag kommer nedan att gå igenom de aspekter som ni bör ta hänsyn till om ni ingår samboskap.Den lagstiftning som hänvisas till i svaret är:Skuldsaneringslagen (SkusanL), som du kan hitta här. Utsökningsbalken (UB), som du kan hitta här.Förändrat förbehållsbeloppI den betalningsplan som följer av ditt skuldsaneringsbeslut från Kronofogden finns ett så kallat förbehållsbelopp uträknat (33 § SkusanL). Förbehållsbeloppet är det som du får behålla av dina inkomster för att täcka din försörjning med vanliga levnadskostnader och boende, se 7 kap. 4–5 §§ UB.Om du ingår ett samboförhållande påverkar detta vilket förbehållsbelopp du har rätt till. I regel blir förbehållsbeloppet mindre eftersom era inkomster räknas samman och kostnader för försörjning delas mellan er båda i proportion till inkomst. När förbehållsbeloppet blir mindre får du behålla mindre av din inkomst varje månad, vilket indirekt påverkar din sambo eftersom ni får mindre pengar att röra er med.Omprövning av skuldsaneringsbeslutDen förändrade betalningsförmågan som skulle följa av att ni ingår samboskap gör det i sin tur aktuellt med en omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut.Omprövning på grund av förändrade ekonomiska förhållanden kan ske på två sätt. Antingen efter ansökan från en borgenär (långivare) enligt 48 § 1 st. 7 p. SkusanL eller efter ansökan från dig som gäldenär (låntagare) enligt 49 § 1 p. SkusanL. I båda fall stadgas två rekvisit som ska vara uppfyllda för att ansökan ska godkännas. För det första ska det handla om förbättrade ekonomiska förhållanden som beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid skuldsaneringsbeslutet. För det andra ska det röra sig om en "väsentlig förbättring" av de ekonomiska förhållandena. Omkring 5 000 kronor i ökat betalningsutrymme per månad har i rättspraxis ansetts utgöra en väsentlig ekonomisk förbättring och medfört ändring av skuldsaneringsbeslut (se Ställningstagande från Kronofogden, s. 6).Ska ni flytta ihop, är mitt råd att du själv enligt 49 § 1 p. SkusanL ansöker om omprövning av skuldsaneringsbeslutet. Det är alltid bäst att ansöka själv och inte vänta till en borgenär begär omprövning, eftersom vid egen ansökan som gäldenär är den enda rättsföljden att Kronofogden kan ändra beslutet. Du bör även ansöka i god tid för att undvika risken att betalningstiden förlängs enligt 51 § SkusanL.Utmätning av egendomEn annan aspekt att ta hänsyn till vid ingående av samboskap är att det finns en risk att din sambo drabbas om du skulle drabbas av utmätning när ni bor tillsammans. Detta på grund av presumtionsregeln som finns i 4 kap. 19 § UB, som innebär att Kronofogden vid en utmätning kommer att utgå från att all lös egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör dig som utmäts. För att bryta denna presumtion måste det göras sannolikt att den aktuella egendomen antingen är samägd eller ägs av din sambo, se 4 kap. 19 § UB. Med tanke på detta är det viktigt att spara kvitton och andra intyg som kan visa vem som äger egendomen.Lycka till och hoppas svaret var till hjälp! Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Skuldsanering och avstående av arv

2018-01-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag fick skuldsanering för ett år sen och nu har min pappa fått tillbaka sin cancer; det ser inte så ljust ut. Min mamma är kvar i livet. De har en rätt så stor förmögenhet i pengar. Om min pappa skulle gå bort medan jag har skuldsanering, kan jag på nåt sätt göra så att mina barn ärver istället för mig så att det inte påverkar min skuldsanering? Eller är det bara att se glad ut och ansöka om omprövning av skuldsaneringen varpå hela arvet försvinner? Vill ju inte riskera att få skuldsaneringen upphävd.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte av din fråga om dina föräldrar är gifta vilket är väsentligt, men jag har inkluderat ett avsnitt om hur det skulle förändra arvsordningen. Makes arvsrättOm arvlåtaren, i det här fallet din pappa, är gift vid sin bortgång tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det innebär att om dina föräldrar är gifta så kommer din mamma att ärva din pappa och du ärver därefter båda dina föräldrar vid din mammas senare bortgång. Avstående av arv Om dina föräldrar inte är gifta vid din pappas bortgång kan du avstå ditt arv till förmån för t ex dina arvingar. Om du avstår från arv till förmån för tex dina barn träder barnen in som dödsbodelägare och tilldelas din lott. Avstående av arv bör göras skriftligen och lämnas in som bilaga till bouppteckningen. Skuldsanering Det finns strikta villkor för skuldsanering. Gäldenären, i det här fallet du, måste ha sina huvudsakliga intressen i Sverige (6 § skuldsaneringslagen) och skuldsanering får endast beviljas om gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under en överskådlig tid (7 § skuldsaneringslagen). Skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering (9 § skuldsaneringslagen). På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av skuldsaneringen får beslutet om skuldsanering upphävas om t ex gäldenären gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer (48 § första stycket p. 1 skuldsaneringslagen). Att avstå arvet för att undvika att betala skulderna skulle kunna utgöra oredlighet mot borgenärerna och du skulle därmed riskera att skuldsaneringen i sig upphävs. Ett beslut om skuldsanering får också upphävas eller ändras om t ex gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet (48 § första stycket p. 7 skuldsaneringslagen). En sådan ansökan kan även göras av dig som gäldenär (49 § 1 p. skuldsaneringslagen). Jag hoppas att jag har besvarat din fråga.Med vänlig hälsning,

Ansvar för sambos skuld

2017-12-22 i Skuldsanering
FRÅGA |Min sambo har tagit lån över milijonen bakom min rygg, nu har hon inte råd att betala tillbaka, hon måste gå till en skulsanerare. Vi har en hyreslägenhet tillsammans. Vi har delad ekonomi. Är jag skyldig att hjälpa henne ekonomisk?
Åsa Bergqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulder är personliga och var och en svarar för sina skulder även i ett samboförhållande. Den som har tagit lån och ska betala tillbaka pengar kallas gäldenär och den som har en fordran, ett anspråk på betalning kallas borgenär. Borgenären kan som huvudregel endast söka betalning från gäldenären. Du är inte gäldenär och har därför ingen skyldighet att betala din sambos skulder.Det finns en risk att du drabbas om din sambo skulle drabbas av utmätning. Vid en utmätning tillämpas presumtionsregler som finns i utsökningsbalkens 4 kapitel. Vid en utmätning kommer kronofogden därför att utgå från att egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo, om ni inte kan bevisa att ni samäger egendomen eller att du äger en med ensam äganderätt. Detta enligt 4:19 Utsökningsbalken. Värt att tänka på kan därför vara att ni sparar kvitton och andra intyg för att kunna visa vem som köpt vilken egendom och alltså vem som äger den. Också att avskära sambons tillgång till din egendom, genom exempelvis bankkonto eller bankfack eller liknande som denne inte har tillgång till.Om du funderar över något mer eller har fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan!Vänligen,

Vad krävs för skuldsanering?

2017-12-14 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Om man har en skuld på 80.000 kr hos Kronofogden, där skulderna avser återbetalning från ett strafföreläggande man fått från domstolen, där man blivit sömd för bedrgeri, men domen blev alltså strafföreläggande återbetalningsskyldig.Jag har inte haft möjlighet att betala detta då jag knappt klarar av att leva själv.Min fråga är egentligen, om dessa skulder kan skrivas av? Tänkte mest att de gäller privatpersonen, där de lagt ett belopp som jag inte kunnat godkänna då jag inte fått delgivning om dessa skulder förrens de redan ansetts godkända då jag inte kunnat svara.Hur lång är preskriberingstiden? Om en person 2014 la ett ärende till KFM och vill ha pengar av mig, jag kan inte betala det överguvudtaget. Skriva denna av eller finns skulden kvar för alltid?Alla skulder är till privatpersonen, där de vill driva in pengar.
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du kan göra i detta fall är att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten och ansöker om skuldsanering. Det finns inga skulder som i sig hindrar en skuldsanering, utan alla skulder kan bli föremål för skuldsanering. När du har skickat in en ansökan gör Kronofogdemyndigheten en utredning om huruvida du uppfyller kraven för att få en skuldsanering och sedan fattar de beslut i frågan. De gör i stora drag en tvåstegsprövning. 1. Vad har du för skulder och vad har du för möjligheter att betala?Först tittar de på dina möjligheter att betala dina skulder i framtiden. Då går de genom alla omständigheter som kan påverka din förmåga att betala. Det finns ingen gräns för hur liten eller stor skulden behöver vara. I stället tittar de på din totala skuld i relation till vad du kan betala. Din förmåga att betala påverkas av många olika faktorer, bland annat:storleken på din skulddina nuvarande och framtida inkomsterdin ålderdin arbetsförmågaeventuell sjukdom och arbetslöshet2. Är en skuldsanering rimlig i ditt fall?För att de ska kunna avgöra om en skuldsanering är rimlig gör de också en helhetsbedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Det här kallas för en bedömning av skäligheten. De tittar då på hela din situation och särskilt på tre områden:hur och varför dina skulder har uppkommitatt du har gjort vad du kan för att betala dina skulderatt du är aktiv och svarar på de frågor som de ställer för att kunna pröva sin ansökanI ditt fall beskriver du att du inte har haft möjlighet att betala dina skulder då du knappt klarar av att leva själv. Detta är ett "typfall" för när man kan diskutera skuldsanering. Skuldsanering är således inte till för att "bli kvitt" sina skulder om man har ekonomiska möjligheter att faktiskt betala av de. Även om din situation är ett "typfall" krävs det som sagt en helhetsbedömning där de kommer beakta det jag ovan har nämnt. Så länge ett ärende ligger hos Kronofogdemyndigheten så preskriberas det inte. Därför kan det finnas anledning för dig att ansöka om skuldsanering för det fall du känner att du har ett behov av det. Om du är osäker kan du vända dig till berörd myndighet, dvs. Kronofogdemyndigheten, och tala med en handläggare som kan ge dig vidare vägledning och råd i ditt specifika fall. Det skadar inte att försöka. Klicka här för att ansöka om skuldsanering via blankett eller klicka här för att ansöka om skuldsanering via e-tjänster. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig till mig på ni.dekeiser@lawline.se!Vänliga hälsningar,

Förutsättningar för skuldsanering

2018-03-05 i Skuldsanering
FRÅGA |HejSitter i en ekonomisk kris.Vill göra rätt för oss genom att få en lösning på att kunna betala skuld.En rimlig summa i månaden så vi kommer på rätt kök igen.Summan totalt är ca 65000 kronor.Jag är sjukpensionär och min man arbetslös så vi vet inte hur vi ska komma ur detta .
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från skuldsanering enligt skuldsaneringslagen och inte skuldsaneringslagen för företagare. Den senare går att tillämpa om skulderna i huvudsak går att härleda till företagande. En förutsättning för skuldsanering är att ni är kvalificerat insolventa. Det innebär att ni inte kan betala era skulder under en överskådlig framtid (7 § skuldsaneringslagen). Villkoren för att beviljas skuldsanering hittar ni i 6-10 § skuldsaneringslagen (5 § skuldsaneringslagen). I 9 § står det att skuldsanering bara kommer på tal om det är skäligt med tanke på den skuldsattes ekonomiska och personliga förhållanden. I rättsfallet NJA 2014 s. 621 uttalade HD i att det bara kan vara ett hinder om den skuldsattes levnadsstandard är så hög att skuldsanering vore stötande. Detta verkar inte vara fallet. Ni bör alltså ansöka om skuldsanering. Beviljas ni skuldsanering kommer ni erhålla en viss summa som ni ska använda till att leva. Övriga pengar går till skuldsanering.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Villkoren för skuldsanering

2018-01-20 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har sökt skuldsanering. Min man har efter en olycka bluvit rullstolsburen (permanent skada). Vi måste därför flytta från vår icke handiksppanpassade lgh på sjätte våningen, till en handikappanpassad lgh i markplan. Läkarintyg finns.Kan jag nekas skuldsanering pga. detta? Jag menar: hyran på nya lgh kan ju bli högre än den vi har idag, men vi har ju inget val!
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns regler i Skuldsaneringslagen (2016:675) som sätter upp villkoren för att en person ska kunna beviljas skuldsanering. Att beviljas skuldsanering innebär att gäldenären (den som ska betala) helt eller delvis befrias från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringslagen (1 §). Det finns vissa begränsningar om vilka skulder som kan omfattas av skuldsanering, det går t.e.x inte att få skuldsanering för en fordran på underhåll eller som är tvistig (31 §).Allmänna villkor för att beviljas skuldsaneringDet är Kronofogdemyndigheten (KFM) som prövar ärenden om skuldsanering (§ 4) och när de får in en ansökan om skuldsanering kommer de att gå igenom följande villkor för att en person ska kunna beviljas skuldsanering.1. Gäldenären ska vara en fysisk person (5 §).2. Gäldenären ska ha sina huvudsakliga intressen i Sverige (6 §). Alltså vanligtvis "förvalta sina intressen" i Sverige och det ska kunna styrkas av en tredje part (art. 3.1 i EU:s insolvensförordning).3. Gäldenären ska vara kvalificerad insolvent (7 §). Hen ska alltså vara allvarligt och varaktigt skuldsatt.4. Om gäldenären är näringsidkare får hen inte ha ett näringsförbud samt måste de ekonomiska förhållandena vara enkla att utreda (8 §).5. Det ska vara skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden (9 §). KFM tittar särskilt på hur och varför skulderna kom till, vilka ansträngningar gäldenären har gjort för att betala dem och hur gäldenären medverkar under handläggningen av ärendet.6. Om gäldenären tidigare har beviljats skuldsanering, får det beviljas igen bara om det finns särskilda skäl (§ 10). Dvs. det är alltså svårare att få skuldsanering andra gången.Kan du beviljas skuldsanering även fast ni flyttar till den dyrare lägenheten?Om du överhuvudtaget ska beviljas skuldsanering så är det en förutsättning att du har minimerat dina bostadskostnader till vad som är absolut nödvändigt. Att ni flyttar till den dyrare lägenheten skulle kunna innebära ett hinder för dig att beviljas skuldsanering. Eftersom det har i förarbetena till Skuldsaneringslagen sagts att en alltför dyr bostad kan utgöra hinder för skuldsanering (Prop. 1993/94:123 s. 135 Skuldsaneringslag). Jag anser dock att ni har goda skäl för att flytta till en dyrare lägenhet i markplan. Syftet är ju trots allt för att underlätta boendet för din man. Frågan är hur mycket dyrare lägenheten får vara för att berättiga det syftet. Det kan jag tyvärr inte svara på med exakthet, det kommer bli upp till KFM att avgöra.Vad tycker jag att du borde göra?Utifrån rättsreglerna ovan tycker jag att du ska medverka i handläggningen av ärendet så mycket du bara kan, dvs underlätta för KFM. Berätta hur skulderna kom till, hur du har försökt betala dem, varför ni flyttade till den dyrare lägenheten, visa upp läkarintyget osv.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!mvh

Skuldsanering/utmätning - makes egendom

2017-12-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Min fru har skulder sedan innan vi träffades och gifte oss.Hon ska nu söka skuldsanering.Vi bor på en liten gård där jag står som 100% ägare och alla lån på gården står på mig.Hästarna är skrivna på mig och min frus syster.Alla ägodelar som är är av värde har jag kvitto som styrker att jag är ägare.Bilen är skriven på mig.Vi har inget äktenskapsförord skrivet.Min fru är så klart väldigt hoppfull inför skuldsaneringen men också väldigt bekymrad över att om de kan gå in och ta mina ägodelar och hem. Den som hjälper henne med skuldsaneringen på kommunen var osäker på svaret.Hur ligger det till?Om de kan gå in och ta ifrån mig, vad kan man göra för att undvika det?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster! Som ett kort svar på din fråga så kan skuldsaneringen inte leda till att dina saker blir fråntagna, så länge du kan visa på att det är du som äger egendomen eller att ni äger egendomen tillsammans. Kan du inte visa på att sakerna är dina, så finns det risk att sakerna blir sålda vid en utmätning.Varje make ansvarar själv för sina skulder Bestämmelser om makars samlevnad regleras i Äktenskapsbalken och där anges det att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Man ansvarar således inte för skulder hänförliga till den andra maken, vilket innebär att du inte kommer kunna bli betalningsansvarig för din frus skulder endast för att ni är gifta.Vid utmätning eller skuldsanering så är det endast gäldenärens egendom som kan beslagtas för att skulderna ska kunna återbetalas. Detta innebär alltså att det endast är din frus egendom och inte din som kan behöva tvångsförsäljas.Den skuldsatte anses äga det som finns i dess besittning. Det betyder att allt som finns i er gemensamma bostad kan utmätas, om du inte på något sätt kan bevisa att det är ditt. Kronofogden antar att det din fru har i sin besittning även är hennes, vilket är ert hem och allt som hon har tillgång till där i. Däremot, om du som hennes man kan visa på att sakerna ägs av endast dig eller er gemensamt så kan sakerna inte behöva tvångsförsäljas. Kvitto och kontoutdrag eller liknande kan användas som bevis för att visa att sakerna ägs av dig.Det är alltså bra att du har kvitto, att du ensam står på gården och hästarna, lånen etc.Hur gör du om Kronofogden vill sälja dina saker? Det som kommer hända vid tvångsförsäljning är att Kronofogden tar ett beslut om att en viss egendom ska säljas. Om denna egendomen ägs av dig måste du överklaga beslutet på att den egendomen ska utmätas. Ett sådant överklagande sker till tingsrätten och måste göras inom tre veckor från det att du har fått reda på beslutet. I överklagandet ska du ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha, de bevis som du önskar att föra fram samt vad de ska styrka och dina kontaktuppgifter samt namn. Hoppas du har fått svar på din fråga! Är det något som du inte förstår eller som du undrar över är du varmt välkommen att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se. Mvh,

Vilka möjligheter finns att beviljas skuldsanering?

2017-12-07 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, Jag har en skuld till Intrum på 200 000 kr som växt till 400 000 Kr på 6-7 år. Jag har inte haft möjlighet och betala den och kommer inte kunna. Jag undrar nu ifall jag ska göra en skuldsanering på denna summa eller försöka komma fram till en deal ? Skulden är till banken från början. Jag skulle ev. kunna få fram 100 000 kr av vänner och familj. Finns det någon möjlighet till att pruta en skuld?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. SkuldsaneringFör att få en skuldsanering beviljad måste en del villkor vara uppfyllda. Till att börja med måste den som söker vara en fysisk person och ha sina huvudsakliga intressen i Sverige. Vidare måste det vara fastställt att den som ansöker om skuldsanering inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under en längre tid (5-7 § skuldsaneringslagen). Vid en ansökan tas det i beaktning om det är skäligt med en skuldsanering med hänsyn till den sökandes personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar den sökande har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket den sökande har medverkat under handläggningen av ärenden om skuldsanering (9 § skuldsaneringslagen). Om du inte gjort ansträngningar för att betala av din skuld finns det en risk att din ansökan avslås. Det är Kronofogdemyndigheten som hanterar ansökningar om skuldsanering och de gör en helhetsbedömning i ditt enskilda fall. Frivilligt ackordDu kan kontakta banken för att se över om de har möjlighet att gå med på att sätta ner din skuld till dem; överenskommelsen kallas i så fall för frivilligt ackord. Det finns inget formellt hinder för att banken att träffar en ackordsuppgörelse, men det är dem som gör en bedömning i ditt enskilda fall. AvbetalningsplanDet framgår av Intrums hemsida att det i många fall finns möjlighet att göra upp en avbetalningsplan om man inte har möjlighet att betala hela skulden på en gång. Det går att ansöka direkt via hemsidan genom att logga in på "Mina sidor" och därefter fylla i hur mycket du kan betala per månad. Efter att Intrum har kontrollerat med företaget, i det här fallet banken, som du har en skuld till och de har godkänner eller avslår avbetalningen återkommer de med ett besked. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,