Driva in obetald deposition

2014-11-04 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jo, jag har bott i ett studentrum hos en studentförening i Lund. Vid tillträdet till bostaden så betalade jag 2000 kr i depositionsavgift. Jag flyttade ut den 15 september men avtalet gällde fram till och med den sista september. Jag har mailat om depositionen och fick svaret att den skulle bli återbetald i oktober. Nu är vi som sagt i november och depositionen är fortfarande inte återbetald. Har mejlat, men har inte fått något svar. Hur ska jag gå tillväga?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Du har en fordran på hyresvärden om 2000  kronor. Om du vill driva in den fordran så är de rättsliga medel som finna att tillgå att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. De kontaktar i så fall den som är skyldig dig pengar och så att hyresvärden blir motiverad till att betala skulden. Om fordran bestrids så kan ärendet gå vidare till domstol. Betalningsföreläggande kostar dock 300 kronor att ansöka om och ska betalas i förskott, så du får själv avgöra om det skulle kunna vara värt att gå den vägen. Annars är det bara att fortsätta kontakta dem tills de betalar. Blankett för ansökan om betalningsföreläggande finns att tillgå här: http://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html

Fordring mellan privatpersoner

2014-10-12 i Fordringar
FRÅGA |Jag har den 2014-06-13 i Nordea bank överföret 120.000 kr till en väns konto och intet har fått dem tillbaka... Skal jag skicka honom et kravbrev först på utsående beloppet och därefter inges till kronofogdemyndigheten ? Om vi komma till rätten, hur stärk er jag i rätten och kan jag vinner denna anliggende ( sak) och får mina pengar tillbaka, om jag får jurist till at hjälpa mig med detta ??
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för din fråga!Du har inte nämnt om ni har ett avtal er sinsemellan. Om du inte kan lyckas bevisa att ni har ett avtal kan det bli fråga om pengarna ska ses som en gåva. Om det skulle ses som en gåva så har din motpart ingen skyldighet att prestera. Det är flera olika bedömningar som väger in om det ska anses vara en gåva. D.v.s. mer än bara avsaknaden av avtal det ska bl.a. finnas en gåvoavsikt och beloppet kan anses vara väl högt för att det ska ses som en gåva. Detta är punkter som ev. domstolen tar och beaktar. Om ni skulle ha ett avtal har du rätt till dina pengar förutsatt att det kan bevisas att det finns ett avtal.  Om det skulle bli aktuellt med rättegång är det just den punkten om ni har ett avtal er sinsemellan som kan bli brännpunkten. Utifrån din fråga kan jag inte besvara hur domen skulle kunna utmynna till er fördel eftersom frågan saknar den informationen. Som privatperson kan du skicka ett kravbrev (en betalningspåminnelse) till din kompis men det kostar pengar för dig. Kravbrev är oftast något som räknas in i inkassokostnader http://www.kronofogden.se/Inkassokostnader2.html men även privatpersoner kan använda sig av det eftersom att en privatperson också kan ses som en fordringsägare. En fråga liknande din har besvarats av en rådgivare sedan innan så jag bifogar svaret till den fråga  http://lawline.se/answers/12840 Hoppas du upplever att du har fått svar på frågan!

Utkräva betalning av förfallet lån

2014-10-10 i Fordringar
FRÅGA |Lånade ut pengar aug-13. Skuldebrev finns och hälften av skulden har återbetalats i tre omgångar, senaste i april-14. Personen säger sig inte kunna betala tillbaks resterande 13.500:- Hur ska jag som privatperson agera då?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Hur det kan vara lämpligt att agera i en situation som den uppkomna varierar förstås beroende på vilket resultat som efterfrågas. Har lånet givits en låntagaren närstående person kan andra faktorer vara av betydelse än vad som är fallet i en rent affärsmässig relation. Eftersom det av frågan ej kan utläsas några särskilda önskemål i detta hänseende presumeras nedan att förbindelsen är av fullt affärsmässig karaktär samt att Du i egenskap av borgenär (långivare) därför önskar få betalt snarast möjligt till förmånligast möjliga villkor. Vidare antas att skulden löper utan bestämd förfallodag och således skall betalas vid anfordran (se 5 § skuldebrevslagen).För att säkra din rätt bör Du först framställa krav på betalning av ett bestämt belopp, med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta (se 4 § 1 st. räntelagen). Viktigt att tänka på är att framställa kravet på ett ur bevissynpunkt ändamålsenligt sätt då Du måste kunna styrka att krav framställts och kommit gäldenären tillhanda.Skulle gäldenären (låntagaren) ej erlägga betalning omedelbart efter den tid som kan tänkas åtgå för en kontroll av din behörighet att uppbära fordrat belopp (huvudsakligen om Du alltjämt är rätt betalningsmottagare) är denne i dröjsmål då fordran därefter anses förfallen. Vad Du då bör göra är att antingen ansöka om betalningsföreläggande eller, om skulden är konstaterat tvistig (om det framgår att ett betalningsföreläggande kommer att bestridas), direkt väcka talan mot gäldenären vid allmän domstol med yrkande att utfå betalning (jfr. 18 kap. 3 a § rättegångsbalken).Leder ansökan om betalningsföreläggande till utslag (jämförligt med en dom), vilket blir fallet om den är formellt riktig och inget bestridande från gäldenären inkommer (se 42 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning) kommer kronofogden utan vidare åtgärd från din sida verkställa kravet, medan ett bifall av yrkandet i tingsrätten kräver en separat ansökan om verkställighet hos kronofogden. Vid verkställighet undersöks vilka utmätningsbara tillgångar gäldenären har (egendom av värde som kan säljas eller överföras direkt) varefter utmätning ev. företas för betalning av fordran (se främst 1 kap. 3 § utsökningsbalken). Det sistnämnda är förstås inte nödvändigt om gäldenären betalar frivilligt vid anfordran.En ansökan om betalningsföreläggande bör Du kunna fylla i på egen hand, medan det kan vara bra att ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättande av stämningsansökan.Skuldebrevslagen finns här att läsa i dess helhet, räntelagen här, lag om betalningsföreläggande och handräckning här, rättegångsbalken här och utsökningsbalken här.Vänligen,

Fråga om skuldebrevs giltighet och fordringars laga grund

2014-09-20 i Fordringar
FRÅGA |Jag är sambo sen 1 år tillbaka och vi planerar vårt liv ihop och har nyligen köpt en gemensam lägenhet så allt ser ljust ut. Nu har hans exfru börjat ställa till problem.Hon påstår att han är skyldig henne pengar och en ganska stor summa,160 000 kr. De har gjort en bodelning och enl det dokumentet fanns det inga skulder åt något håll. Hon säger att det va min sambos fel att det blev en skilsmässa och då ska han betala henne kompensation tex för att de inte fick vad de ville för deras gemensamma gård och då ska han betala mellanskillnaden till henne samt att han ska ge henne tillbaka en del av pengarna vann i lotto si så där 25 år sedan Deras gemensamma hus hade hon redan lämnat och han kämpade ensam med kostnaderna i 9 månader innan mäklaren hittade en köpare.Trotts att de inte fick vad de ville ha så va de tvungna att sälja då han inte hade ekonomiska möjligheter att stå för kostnaderna ensam och hon inte ville lösa ut honom heller men tyckte ändå att de skulle vänta med försäljningen tills de hittade en bättre köpare. Han hade heller inte någon aning om vad hon hade gjort med pengarna hon vann. Han gjorde aldrig några anspråk på de på den tiden utan hon fick göra som hon ville med de men nu vill hon att han ska kompensera henne för att de pengarna har gått åt. Jag har sagt till min sambo att han ska bara strunta i hennes krav då de är helt orimliga men hon påstår att han har skrivit under ett skuldbrev i vittnens närvaro. Han har inget minne av något skuldbrev men är osäker ifall han hade full koll då det va mycket papper man skulle skriva under i samband med skilsmässan och bodelning men några vittnen har han inte träffat i alla fall och han vet inte ens vilka vittnen i så fall skulle kunna vara. Kan det vara möjligt att förfalska en namnteckning och sen skaffa falska vittnen? Han är så rädd för henne och orolig att hon kan göra något som försvårar umgänget med barnen så han är nästan beredd att försöka betala bara för att inte riskera att hamna i rätten i fall hon försöker dra honom inför rätta.Hon jobbar inom Landstinget så han är orolig att dessa så kallade vittnen är några av hennes arbetskollegor och då kanske han inte har en chans i en ev rättegång ifall dessa vittnen anses mer trovärdiga än han.Vi tror att Hon vill bara hämnas då hon inte ville skiljas men han stod på sig. Detta hände innan vi träffades och det fanns ej heller någon tredje part inblandad utan hans känslor hade bara tagit slut men det ska väl inte någon i dagens Sverige straffas för och jag tycker det skulle vara högst orättvist om han tvingades betala bara för att han ville komma undan hennes terror i äktenskapet. Jag vet dock att hon skulle mycket väl kunna vara kapabel att dra honom inför rätta bara för att jävlas.Min fråga till dig är huruvida vi ska låta det gå till rätten i så fall eller betala innan? Vilka möjligheter har hon driva genom den av henne påstådda skulden i rätten.Hon kan väl i rimlighetens namn inte kunna rättfärdiga dessa krav inför rätten,eller?
Filip Redin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående din sambos exfrus krav på kompensationDe kompensationsanspråk som din sambos exfru har framställt låter ganska märkliga och grundlösa. Det är exempelvis inte möjligt att med stöd av någon lag kräva kompensation med hänvisning till att det var den andre makens ”fel” att äktenskapet upplöstes. Beträffande den 25 år gamla lottovinsten så betraktas den som utgångspunkt ha utgjort deras gemensamma egendom, förutsatt att de var gifta vid tidpunkten då den erhölls. Även i annat fall krävs att hon genom uppvisande av avtal kan bevisa att hans rätt att disponera delar av vinsten var villkorad (t ex av att han senare skulle betala tillbaka). Dessutom är det så pass länge sedan att hennes möjligheter att kräva tillbaka några pengar har preskriberats. Skulder preskriberas 10 år efter det senaste kravet på betalning framställts, och kan därefter alltså inte längre drivas in med stöd i lag (2 § Preskriptionslagen).Vid en bodelning är det vidare så att om den ena maken vill sälja den gemensamma bostaden så ska huset bjudas ut till försäljning. Den andre maken kan i sådant fall naturligtvis istället välja att ”lösa ut” den förste makens andel. Om hen däremot inte har råd att göra detta säger lagen att fastigheten på den ene makens begäran ska bjudas ut till försäljning och säljas till det pris som marknaden är beredd att betala vid det aktuella tillfället. (6 § lagen om samäganderätt). Att din sambos exfru tyckte att försäljningspriset var för lågt grundar således inte heller någon rätt till ersättning från honom.Angående skuldebrevetOm det faktiskt visar sig vara så att din sambo har undertecknat ett skuldebrev så är utgångspunkten att ett betalningskrav med stöd av skuldebrevet är giltigt. Låt dock gärna en advokat granska det först om ni är osäkra.Det faktum att din sambo inte alls kan minnas att han skrivit på något skuldebrev ger dock anledning att misstänka att något inte står rätt till! Om hon nu åberopar skuldebrevet bör hon åtminstone kunna visa upp det. Begär att få en kopia av det skickat till er. Om hon bluffar om skuldebrevets existens så kommer detta bli tydligt vid en sådan förfråga. Om hon istället skickar ett skuldebrev så kan ni därefter ta ställning till huruvida det verkar vara äkta eller falskt. Om ni är osäkra vill jag återigen rekommendera att ni konsulterar en advokat. Ni kan enkelt boka tid för rådgivning hos specialiserade jurister som Lawline samarbetar med genom att klicka till höger på denna sida.Om skuldebrevet är falskt ska ni absolut inte betala, utan bestrid då istället skriftligen alla krav, även om hon mot förmodan skulle dra det till domstol. Ni bör i sådant fall också göra en polisanmälan om försök till bedrägeri (9 kap. 1 § och 23 kap. 1 § Brottsbalken) och urkundsförfalskning (14 kap. 1 § Brottsbalken). Detta kommer förmodligen avskräcka henne från att gå vidare med ett falskt krav till domstol. Om det går att styrka brott riskerar hon även att dömas till böter eller fängelse. Även eventuella ”vittnen” som undertecknat ett uppdiktat skuldebrev gör sig skyldiga till medhjälp till dessa brott (23 kap. 4 § Brottsbalken).SammanfattningDe krav på kompensation som din sambos exfru har lagt fram förefaller sakna laglig grund, såväl avseende ”skilsmässokompensationen” som lottovinsten och den sålda fastigheten. Beträffande skuldebrevet bör ni absolut inte betala någonting förrän ni åtminstone har fått se att det existerar i någon form! Om det visar sig finnas ett skuldebrev som din sambo faktiskt har undertecknat så är det som utgångspunkt giltigt. Om det däremot är uppdiktat med en förfalskning av din sambos signatur bör ni dels bestrida betalningsansvar (skriftligen), dels göra en polisanmälan om försök till bedrägeri och urkundsförfalskning. Sannolikheten att hon drar er inför rätta med ett falskt skuldebrev som ”bevisning” bör vara mycket liten. Hennes utsikter att vinna en tvist med ett falskt skuldebrev bör vara ännu mindre. Även i sådant fall bör ni dock fortsätta bestrida betalningskravet och anlita ett juridiskt ombud.KontaktOm ni har några frågor kring mitt svar som ni önskar få förtydligade är ni välkomna att höra av er direkt till mig via e-post till filip.redin@gmail.com.Vänligen,

Hur gör jag för att kräva in mina pengar?

2014-10-31 i Fordringar
FRÅGA |hejsan! För ca 2,5 år sedan så kräktes en kille på min madrass som är lite av en specialare och är väldigt dyr. Vi kom fram till en lösning på detta att han skulle betala en viss del för tvätt mm. Men nu 2,5 år senare har han fortfarande bara betalt 1/5 ungefär. Under denna tiden har jag fått tjata en del samt han har varit fruktansvärt otrevlig mm. Har jag någon rätt på min sida? Kan jag göra något för att få tillbaka mina pengar?
Kim Shaw |Hej. Tack för din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så anser du att du har en fordran på killen. Denna fordran skulle uppstått när han sa att han skulle betala en viss summa pengar till dig. Jag kommer nedan beskriva hur man som borgenär kan gå tillväga för att få gäldenären att betala.Om det finns en fordran mellan två personer och gäldenären (killen i detta fall) inte vill betala till borgenären (du i detta fall), kan borgenären väcka talan. Om kärande vinner bifall till talan, kommer detta leda till en exekutionstitel. Denna exekutionstitel kan sedan med kronofogdens hjälp verkställas.För att vinna bifall till sin talan kommer borgenären behöva bevisa att det finns en fordran, borgenären bär således bevisbördan för detta. Vad som krävs av borgenären för att denne ska anses ha fullgjort sin bevisbörda skiljer sig från fall till fall. Om det är så att ord står mot ord, att gäldenären menar att det inte finns någon fordran, kan det vara bra att ha någon ytterligare bevisning.Således måste du, om det är så att han inte betalar, väcka talan för att på så sätt få en exekutionstitel så att kronofogden kan hjälpa till med att reglera skulden. Denna process kan dock, i förhållande till beloppet som det tvistas om, vara dyr och ta lång tid.Jag hoppas att jag genom ovanstående gjorde det lite tydligare för dig.

Åtgärder vid utebliven betalning vid konsultuppdrag

2014-10-12 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag skrev en text till en ansökan i våras. Det sökande företaget var ett norskt företag och det gällde "Horisont 2020 - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation". Jag skrev texten åt ett svenskt företag som var projektpartner eller medsökande och jag gjorde det på konsultbasis. Ansökan beviljades. Det totala beloppet för hela projektet var på ca: 34 MSEK och det företag jag skrev ansökan åt tilldelades drygt 3 MSEK i projektbudget. Det företaget som jag skrev ansökan åt vägrar nu att betala för den tid jag la ned på att skriva ansökan. Vad har jag för möjligheter att hävda upphovsrätt eller annat för att 1. tvinga företaget att betala för mitt berättigade konsultarvode 2. tvinga företaget att betala skadestånd för "brott mot upphovsrätten" eller liknande om du kvitterar ut bidrag som dom aldrig skulle fått - om inte jag skrivit ansökan.
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Nu har jag ju ingen bakgrundsinformation om hur ert avtal ser ut och varför företaget inte vill betala dig men som utgångspunkt gäller att du naturligtvis ska ha betalt för det jobb du har utfört i enlighet med konsultavtalet. Avtalet behöver inte vara skriftligt utan kan vara muntligt eller till och med underförstått. Om ni inte avtalat något specifikt om ersättningen så har du rätt till ”skälig ersättning”. Vad som är skäligt får bedömas i det enskilda fallet med utgångspunkt i tjänstens art och beskaffenhet, marknadspris för liknande tjänster och omständigheterna i övrigt (jfr Köplagen 45§). Något upphovsrättsbrott kan dock inte föreligga eftersom företaget använde ansökan med ditt tillstånd.För att tvinga någon att betala kan du antingen anlita ett inkassobolag, ansöka om betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten eller stämma företaget i domstol.Kronofogdemyndighetens hemsida hittar du här https://www.kronofogden.se/Fabetalt.html. Domstolsverkets hemsida hittar du här http://www.domstol.se/Tvist/. Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra samarbetspartners om du behöver mer hjälp. Lycka till!Med vänlig hälsning

Tillåtet med faktura enbart online?

2014-10-08 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Sålde en bandspelare på Tradera och skall betala 10% av priset och det blev 70kr . Tänkte inte mer på detta och väntade mig en faktura. Denna avgift tänkte jag inte på och det förflöt ca 2 månader drygt . Då fick jag inkasso 70 + inkasso 180kr från intrum justitia. Ringde intrum och sa att jag ej fått faktura överhuvudtaget. Då sa dom att fakturan finns på traderas internettsida/ mitt konto . Är dom inte skyldiga att sända en faktura via post eller telefon ?? Mvh 
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Huvudregeln i svensk lag är att det råder avtalsfrihet, och att parterna är bundna av villkoren i avtalet. Konsumenter är dock när de ingår avtal med näringsidkare skyddade mot vissa s.k. oskäliga avtalsvillkor. Oskäliga villkor är villkor som strider mot tvingande konsumenträttslig lagstiftning, villkor som leder till en alltför stor obalans mellan konsument och näringsidkare ( t ex att bara näringsidkaren kan säga upp ett avtal) samt villkor som är vilseledande eller oklart formulerade och innebär att konsumenten blir vilseledd om sina rättigheter. I Traderas användaravtal som du ingick när du registrerade dig står bland annat att "Genom att använda Tjänsterna godkänner du våra faktureringsrutiner och betalningsvillkor vilka framgår av vår Fakturerings- & betalningspolicy. Du godkänner att du får tillgång till fakturorna via våra Tjänster och att vi kan skicka elektroniska fakturor till dig via e-post." I nämnda policy står bland annat  "Du får då ett e-postmeddelande (till din registrerade e-postadress) som talar om att dina avgifter har fakturerats. Du hittar även fakturan inne på Mitt Tradera."  De förbehåller sig också att e-post kan komma bort, "tänk på att mailutskick aldrig är hundraprocentigt tillförlitliga. Det är därför varje medlems ansvar att själv gå in på Mitt Tradera för att se om det finns obetalda fakturor." Enligt Mervärdesskattelagen 1 kap. 17a § framgår att en faktura kan vara elektronisk och att sådana får utfärdas om mottagaren godkänt det (11 kap. 6 §). I ditt fall har du godkänt att elektronisk fakturering används i samband med att du ingick användaravtalet med Tradera.Det finns ingen lag som säger att en näringsidkare måste skicka ut en påminnelse innan ett ärende lämnas över till inkasso, så att Tradera inte gjort det är inte lagstridigt. Anser du att Traderas avtalsvillkor är oskäliga enligt någon av grunderna nämnda inledningsvis så kan du anmäla det till Konsumentverket. Vänligen,

Solidariskt betalningsansvar

2014-09-14 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag skulle vilja veta vad det menas med solidarisk betalningsansvarig. Har fått ett brev från en advokat som jag anlitade för att prata om bodelning med min xmake. Jag fick en faktura som jag betalade, men har ni nu fått ett brev från advokaten igen där det stod så pga att min xmake inte har betalat sin faktura. Det var ju därför jag anlitade advokaten för att xmaken var/är skyldig mig pengar och nu står det att jag ska betala detta också. Kan det vara rimligt ? Med vänlig hälsning, Angelika Holmberg
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Med solidariskt betalningsansvar menas att advokaten kan kräva in skulden av vem som helst av de solidariskt betalningsansvariga, dvs både dig och din exmake. Om din exmake inte kan betala sin del kan således advokaten kräva in summan av dig. Du bör sedan i efterhand kunna kräva tillbaka pengarna av din exmake. Vänligen