Solidariskt betalningsansvar

2014-09-14 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag skulle vilja veta vad det menas med solidarisk betalningsansvarig. Har fått ett brev från en advokat som jag anlitade för att prata om bodelning med min xmake. Jag fick en faktura som jag betalade, men har ni nu fått ett brev från advokaten igen där det stod så pga att min xmake inte har betalat sin faktura. Det var ju därför jag anlitade advokaten för att xmaken var/är skyldig mig pengar och nu står det att jag ska betala detta också. Kan det vara rimligt ? Med vänlig hälsning, Angelika Holmberg
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Med solidariskt betalningsansvar menas att advokaten kan kräva in skulden av vem som helst av de solidariskt betalningsansvariga, dvs både dig och din exmake. Om din exmake inte kan betala sin del kan således advokaten kräva in summan av dig. Du bör sedan i efterhand kunna kräva tillbaka pengarna av din exmake. Vänligen

Kan ett dödsbo driva in skulder till den avlidne?

2014-08-22 i Fordringar
FRÅGA |När en privatperson är skyldig den avlidne, en massa pengar. kan dödsboet driva in dessa, eller är det kört.?! Eller försöker man över huvud taget. kanske inte så vanlig fråga.Kan vara av allmänt intresse.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Skulder till en avliden person försvinner inte utan ingår istället i dödsboet som en tillgång. Dödsboet kan därför på samma sätt som den avlidne driva in skulden. Fordran som den avlidne har kan även ärvas av arvingarna. Då kan den som har ärvt skulden driva in den. Hjälp med att driva in en skuld kan sökas hos kronofogden. Läs mer om detta på kronofogdens hemsida. www.kronofogden.seVänligen,

Borgensåtagande när gäldenären avlider

2014-08-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej, min bror dog i påskas och han hade tagit ett lån av svea ekonomi på 200 000, som jag är borgenär till för att han skulle kunna låna pengarna, nu kräver svea ekonomi mig att fortsätta att betala av lånet, lånet gick in i dödsboet och det finns inga pengar kvar där, dödsboet går minus, jag vet inte ens vad det är för lån som min bror lånade till, tacksam för ett svar, har flera frågor sen. 
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Såsom jag förstår det har du gått i borgen för din brors lån. Att gå i borgen för någon innebär att man förbinder sig att betala skulden om den som tagit lånet, gäldenären, inte kan betala. Om gäldenären avlider svarar i första hand dödsboet för skulden. Om dödsboet inte har medel att täcka skulden svarar borgensmannen, det vill säga du, för den brist som återstår. Detta regleras i den något gammalmodiga Handelsbalken som du finner https://lagen.nu/1736:0123_2#K10P10S1. Vänligen

Fordring hos bolag i konkurs

2014-07-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Har ett AB-företag som kund som har ca 27.000 kr i skuld till mitt bolag i obetalda fakturor. Detta AB har nu försatts i konkurs, vad innebär detta för mig? Får jag inte mina pengar? Mvh Patrick Bolagsman i Insane Panda HB
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Ett företag som försätts i konkurs har skulder som överstiger tillgångarna i företaget. De tillgångar som finns kvar ska dock fördelas på de borgenärer som företaget har skulder till. Eftersom skulderna överstiger tillgångarna kommer vissa borgenärer inte få fullt betalt för sin fordran, i vissa fall inte få någon betalning alls.Vilken turordning som tillgångarna delas ut till borgenärerna bestäms av förmånsrättslagen https://lagen.nu/1970:979. Huruvida du får betalt eller inte beror alltså på om det finns andra borgenärer och vilka typer av fordringar dessa borgenärer har.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Borgensförbindelse när borgensmannen avlider

2014-09-02 i Fordringar
FRÅGA |Vad händer med en borgensförbindelse när borgensmannen avlider? Ärver den arvsberättigade denna borgensförbindelse eller faller borgen?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid en proprieborgen, en borgen som tecknas såsom för egen skuld gäller att borgensansvaret övergår på borgensmannens dödsbo om borgensmannen avlider. Detta framgår av rättsfallet NJA 2000 s. 97 som du finner här --> https://lagen.nu/dom/nja/2000s97 .Proprieborgen är den vanligaste typen av borgensåtagande och innebär att betalning för skulden kan sökas både hos gäldenären och borgensmannen så snart skulden förfaller. Vänligen

Ansöka om betalningsföreläggande

2014-08-15 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag lånade ut 3000 kronor till en vän som hon nu vägrar betala tillbaka. Finns det något sätt jag kan få tillbaka dessa pengar på? Det må vara en mindre summa pengar men för mig som har dåligt ställt är det inte småpengar. Jag har sparat vår konversation angående pengarna så bevis finns.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Om en person är skyldig dig pengar men vägrar att betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. För att göra detta fyller du i en blankett som går att hitta på kronofogdens hemsida. https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlI blanketten anger du vem som är skyldig dig pengar och hur stor summa det rör sig om. Efter detta skickar kronofogden ut ett föreläggande om betalning till den som du har angett. Personen kan då välja att agera på olika sätt.Antingen betalas skulden eller så bestrider personen föreläggandet, du kan då välja att ta fallet vidare till domstol. Ignorerar personen föreläggandet meddelar kronofogden utslag vilket innebär att personen blir skyldig att betala. Efter att utslag har meddelats kan kronofogden hjälpa dig att driva in skulden.Mer information hittar du här https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlOm du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Ansökan om betalningsföreläggande och förfallodatum

2014-08-04 i Fordringar
FRÅGA |Jag har en fd. vän som har en skuld till mig på 3000 kr som han inte betalat, lånet finns dokumenterat via Facebook/SMS. Jag har tittat på att ansöka om betalningsföreliggande men där krävs det att det måste finnas ett förfallodatum, något som vi inte beslutade om när lånet togs. Hur går jag vidare?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Om ni inte avtalat om förfallodatum, gäller enligt 5 § Skuldebrevslagen att förfallodatum är det datum då du kräver (det då datum då du först krävde) betalning. Att ni inte avtalat om förfallodatum utgör sålunda inget hinder mot att ansöka om betalningsföreläggande.Hur du lättast förfar rent praktiskt kan du läsa om på kronofogdemyndighetens hemsida.

Får arbetsgivare hålla inne lön som kvittning mot skuld?

2014-07-30 i Fordringar
FRÅGA |mellan 25-28 juli började jag min semester och det var för en månad framöver. sedan efter att min semester tagit slut så blev jag studieledig. min ansökan om studieledighet blev godkänd av min chef och den sträcker sig tre år framåt. jag jobbade en månad i juli 2014 och den 25-26 juli fick jag veta att min arbetsgivare menar att jag inte kommer att få ngn lön eftersom jag har enligt dem en skuld till dem sedan sempter 2013. jag har ju inte förväntat mig om att få en lön 1 2månader efter att min sista arbetsdag blev klar juli månad, jag såg inte att det var en löneutbetalning. nu 10 månader efter så fick jag reda på detta med skulden och företaget betalade inte ut ngn lön till mig. måste jag betala tillbaka, vad för rättigheter har jag. kan jag få min lön utbetalt för juli 2014.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förutsatt att du har en skuld till arbetsgivaren är det som har inträffat som jag förstår det att arbetsgivaren har kvittat den skulden mot din lön. Hur skulden har uppkommit och om den verkligen existerar låter jag vara osagt då det inte framgår av beskrivningen.Huvudregeln enligt 1 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt är att arbetsgivare ej får kvitta en fordran hos arbetstagaren genom att göra avdrag på arbetstagarens lön. Vissa undantag följer dock av nämnda lag. Av 2 § följer att sådan kvittning får ske om arbetstagaren har medgivit det eller enligt 3 § 1 st. om arbetstagaren antingen har samtyckt till att kvittning får ske genom någon form av avtal eller om skulden består i ersättning för skada som arbetstagaren uppsåtligen har vållat i tjänsten. Enligt 3 § 3 st. kan kvittning även ske om så medges i ett gällande kollektivavtal.Även om kvittning får ske enligt någon av de ovan nämna undantagsbestämmelserna får det bara ske i den mån arbetstagarens och dennes familjs försörjning kan ske vilket följer av 4 §.Av 8 § följer att arbetsgivaren är skyldig att ersätta eventuell skada som arbetstagaren har lidit till följd av att kvittning har skett på något annat sätt än vad som anges i lagen.Vänliga hälsningar,