Hur kan jag styrka äkthet i fordran när låntagaren har bytt signatur efter fordrans tillkomst?

2018-03-16 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Lawline.Kortfattat önskar jag få hjälp med tre frågor gällande ett kommande tvistemål hos tingsrätten gällande 15.000kr, där en person lånat denna summa av mig uppdelat på två tillfällen, med två kontrakt.Jag har två stycken kontrakt, båda signerade av personen med personnummer, datum och namn, från 2012.2013 gifte sig personen, bytte efternamn, och har därför bytt signatur.Mina frågor är följande.1. Vet ni om det finns någonstans att vända sig för att kunna få hjälp med att jämföra dessa två signaturer, vilket enligt en grafolog från utlandet förklarade inte borde ta mer än 30 minuter av någon som kan sitt jobb. Vid eftersökning hos polisen, närmre Nationellt Forensiskt Center, räknar de med att ta betalt 1300kr i timmen och räknar runt åtta timmars jobb för att jämföra två signaturer på tio bokstäver vardera, som dessutom är skrivna på samma papper. Summan de önskar, innebär därför att det ej går att lösa på grund av skuldsumman.2. Finns det något sätt alls för mig att kunna få tag på en kopia av personens signatur skriven innan 2013-08. Jag vet inte om någon myndighet, polis eller liknande kan erbjuda detta.Kort och gott, jag hoppas det finns någon typ av väg jag kan gå för att förtydliga bevisen jag har.Tack på förhand!
Sara Ottosson Bixo |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag antar i mitt svar på fråga 1 att det inte rör sig om ett s.k. småmål, eller förenklat mål. När två personer tvistar om ett mål som uppenbart understiger hälften av prisbasbeloppet (22 750 kr år 2018) kan de nämligen komma överens om att tvisten ska avgöras i ett "småmål" där enbart en lagfaren domare dömer (se 1 kap 3d § Rättegångsbalken). Ett småmål innebär att den förlorande parten inte behöver ersätta den andra partens rättegångskostnader i lika stor utsträckning (se 18 kap 8 a § Rättegångsbalken). Huvudregeln i tvistemål är nämligen att den förlorande parten också ska stå för motpartens rättegångskostnader, 18 kap 1 § Rättegångsbalken. Var kan man vända sig för att få en handstilsundersökning?1. Det stämmer att Nationellt forensiskt centrum (NFC) kan göra en handstilsundersökning. En sådan beställning kan antingen göras av rättsvårdande myndighet eller av dig som privatperson. I det här fallet är det troligt att du får beställa en sådan tjänst då det (förhoppningsvis) är till din fördel att en sådan undersökning görs. Kostnaden för undersökningen torde ingå i dina rättegångskostnader och kan på så vis ersättas av din motpart om du vinner tvisten (se första stycket ovan om ersättning för rättegångskostnader). Det finns säkerligen ett fåtal privata aktörer på marknaden som kan erbjuda handstilsundersökningar, däremot kan deras legitimitet vara till din nackdel i tvistemålet.Hur kan man ta del av allmänna handlingar och vad krävs för att en handling ska anses som allmän? 2. Enligt 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen har svenska medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar, den rätten kan dock begränsas enligt 2 § samma kapitel och lag. Om du tror dig veta att din låntagare har undertecknat handling som kan anses som allmän kan du ha rätt att begära ut denna. För att göra det ska du vända dig till den myndighet som handlingen kan finnas hos. En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet (2 kap 3 § 1 st 2 men Tryckfrihetsförordningen) samt har inkommit till myndighet (2 kap 6 § Tryckfrihetsförordningen) eller upprättats hos myndighet (2 kap 7 § Tryckfrihetsförordningen) och som är framställd i skrift eller bild (2 kap 3 § 1 st Tryckfrihetsförordningen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Är jag skyldig att återbetala felaktiga utbetalningar?

2018-03-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Mitt företag bytte system för 15 månader sedan till att betala ut ersättning för resekvitton direkt istället för att man fick vänta till löneutbetalningen. Nu har det uppdagats att i mitt fall har man gjort fel och betalat ut ersättningen dubbelt, jag både fått ersättningen direkt och på lönen. Jag har inte varit uppmärksam på detta då min lön inte är samma belopp från månad till månad utan blev tagen på sängen, och nu vill man att jag återbetalar hela summan, som uppgår till 65 000 kr efter 15 månader. Är det rimligt? Eftersom felet inte är mitt och jag fått pengarna i "god tro" kan jag verkligen krävas på hela beloppet efter att slarvet pågått i så lång tid? Det har dessutom ackumulerats till en sådan summa som gör stor påverkan på min ekonomi och det känns som att jag får ta hela bördan/straffet för deras slarv.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Condictio indebitiFelaktiga utbetalningar likt du beskriver kallas inom juridiken för solutio indebiti. De är inte reglerade i lag utan har framkommit genom praxis i domstolarna och doktrin. Huvudregeln är att utbetalningen ska återbetalas och det grundas på den civilrättsliga regeln condictio indebiti. Det spelar ingen roll om det handlar om ett tekniskt fel eller den mänskliga faktorn. UndantagDet finns undantag som kan bli tillämpliga i ditt fall. Om mottagaren har varit i god tro, d v s inte haft någon anledning att misstänka att det har blivit fel, och har trott att utbetalningen varit rätt samt att mottagaren har budgeterat pengarna kan mottagaren få behålla dem. När en längre tid har passerat kan man argumentera för att mottagaren har försatts i god tro av utbetalarens passivitet. Om du däremot t ex mottagit lönespecifikationer där den extra utbetalningen tydligt framgått med anledning av inlämnade resekvitton samtidigt som du mottagit en separat utbetalning, och din arbetsgivare informerat om de nya rutinerna kan det vara svårt att visa att du var i god tro. Bedömningen om du varit i god tro eller inte måste göras av en domstol. Med vänlig hälsning,

När preskriberas en fordran?

2018-03-10 i Fordringar
FRÅGA |När infaller preskriptionstiden att fakturera
Jennifer Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagOm jag förstår din fråga rätt så undrar du hur lång tid du har på dig att fakturera gäldenären innan fordran preskriberas. Jag kommer att tillämpa preskriptionslagens (PreskL) regler. Dessa gäller i de fall ingen annan lag föreskriver annat. Du anger inte exakt vad det är för faktura så jag utgår ifrån att ingen speciallag föreskriver annat. När preskriberas en fordran? En faktura är en fordran. I den här frågan kommer svaret bli olika beroende på om motparten, dvs den som ska mottaga och betala fakturan, är en konsument eller näringsidkare. Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år, 2 § 1 stycket PreskL. Om mottagaren däremot är en konsument så förlorar du rätten att kräva betalt redan efter 3 år, 2 § 2 stycket PreskL. Att en fordran preskriberas innebär att du inte längre har rätt att kräva betalt, 8 § PreskL. Detta gäller ifall inget preskriptionsavbrott sker under tiden. Ett avbrott av preskriptionen kan göras på dessa tre sätt: 1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Det framgår av 5 § PreskL. Att ett avbrott sker innebär att tiden börjar löpa på nytt. Om du t.ex skickar gäldenären ett skriftligt krav efter 2 år så kommer alltså preskriptionstiden börja löpa på nytt igen, se 6 och 7 § PreskL. Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Rätt att ta hyra från en utflyttad hyresgäst med uppsägningstid trots att en ny betalande hyresgäst flyttat in?

2018-03-07 i Fordringar
FRÅGA |Hej, vi hyr ut vår bostadsrätt då vi jobbar tillfälligt utomlands, vi har ömsesidig uppsägningstid på 3 månader som hyresgästen valde att aktivera, hyresgästen sagt upp kontraktet via deras ombud, och då det återstod knappt ett år på hyreskontraktet, fortsatt de att betala hyran under uppsägningstiden, de valde också att flytta ut med 2 månader kvar på uppsägningstiden, Vi har lyckats hitta en annan hyresgäst som flyttat in och betalt hyra för första månaden, den nya hyresgästen har samma mäklarfirman som förre hyresgästen, nu blir det dubbel hyra som vi får för resterande 2 månaderna på uppsägningstiden, mäklaren har nu skickat mail där dem vill att vi betalar tillbaka hyran för förste hyresgästen, då är det "olagligt att ta dubbel hyra i sverige" enligt mäklaren.Vi har kollat och gått igenom hyreslagen, i 12 kap jordabalken står ingenting om "dubbel" hyra under uppsägningstiden. Har vi rätt enligt lagen, att kräva/behålla hyran för de återstående 2 månaderna av uppsägningstiden, trots att vi har nya hyresgäst som också betalar hyra ?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inleda med att säga att svaret på din fråga inte är så enkelt som mäklarfirman hävdar. Det är inget brott att ta betalt från en utflyttad hyresgäst under uppsägningstiden trots att man har en ny hyresgäst som också betalar för hyra av samma bostad. Mäklarfirman har alltså fel om detta. Detta är trots allt ingen ovanlig situation.Jag kommer att dela upp mitt svar i olika rubriker. Jag kommer dessutom att redogöra för de omständigheter som jag utgår ifrån och som jag antar gäller i din situation, så att du så enkelt som möjligt ska kunna få användning av mitt svar för just din situation.HyresavtaletHar ni rätt att kräva/behålla hyran för de resterande två månaderna av uppsägningstiden?Inledningsvis kan sägas att denna fråga inte regleras direkt i lagen. Istället handlar det här om vilka avtal som finns mellan dig och hyresgästen. Det hela beror alltså på vilka rättigheter och skyldigheter ni har gentemot varandra på grund av hyresavtalet och eventuella andra avtal som gäller emellan er. Jag går här igenom vad som bör gälla med utgångspunkt från hyresavtalet.När din första hyresgäst flyttande ut antar jag i mitt svar att ni inte ingick något särskilt avtal som reglerade just hur detta skulle gå till. Jag antar att hyresgästen tömde bostaden på sina saker, lämnade nycklarna och berättade för dig att hen flyttade ut och inte längre behövde tillgång till bostaden. Det enda avtal som gäller mellan er borde då vara hyresavtalet.Jag utgår nu från att det gått till ungefär på så sätt jag nu beskrivit ovan och att det endast är hyresavtalet som gäller emellan er. Detta innebär att hyresavtalet under uppsägningstiden löper på som vanligt. Med det menas att du har rätt till hyra från hyresgästen under uppsägningstiden oavsett om denne bor kvar, samt att denne har rätt att bo i bostaden. Detta innebär alltså att den första hyresgästen under uppsägningstiden har rätt att få tillträde till bostaden så länge uppsägningstiden löper. Om den första hyresgästen kräver tillgång till denna måste du alltså antingen låta denne få tillgång till bostaden, eller betala skadestånd om du vägrar hen tillgång till bostaden. Eftersom du redan hyr ut bostaden till en ny hyresgäst skulle du alltså behöva betala tillbaka hyra för den tid som den första hyresgästen vägras tillgång till bostaden, OM denna skulle begära tillträde till den.Detta innebär att den första hyresgästen kan kräva tillträde till bostaden som en påtryckning för att ni ska komma överens om att du ska betala tillbaka den hyra som du fått dubbelt. Å andra sidan betyder det också att du inte behöver betala tillbaka hyra för den tid som löpt innan den första hyresgästen kräver tillträde till bostaden, eftersom denna inte kan ha lidit någon skada då.Denna fråga är som du ser inte helt okomplicerad och det hela beror på hur den första hyresgästen agerar.Som jag sa inledningsvis är detta inte en ovanlig situation. Oftast uppstår dock inga större tvister eftersom den utflyttade hyresgästen inte vet om att någon annan flyttat in och att hyresvärden då får dubbel hyra. I ditt fall är situationen annorlunda eftersom både den första och den nya hyresgästen använder samma mäklare.Det som sammanfattningsvis borde gälla med utgångspunkt i hyresavtalet är att du inte borde vara skyldig att betala tillbaka hyra för den tid som löpt innan den första hyresgästen kräver tillträde till lägenheten. Det problematiska är istället den situationen att den första hyresgästen använder sin tillträdesrätt som en påtryckning för att få tillbaka betald (eller slippa betala framtida) hyra.Finns det något annat sätt för den första hyresgästen att få tillbaka sin hyra?Jag har ovan utgått från vad som borde gälla om man utgår endast från hyresavtalet. Det finns dock en så kallad allmän rättsprincip som skulle kunna aktualiseras i detta fall. Den kallas för principen om obehörig vinst och skulle möjligtvis kunna användas i denna situation för att säga att du drar obehörig vinst av den första hyresgästen. Argumentet skulle då vara att denne betalar hyra trots att denne inte egentligen har tillgång till lägenheten, eftersom ju denna redan är uthyrd till annan som också betalar hyra. Då skulle kunna påstås att du gör en så kallad obehörig vinst på denna dubbelhyra. Denna princip är dock svårtillämpad och det krävs förmodligen att du ska ha vägrat den första hyresgästen tillträde för att denna princip ska aktualiseras.Frågan som är intressant angående denna princip är om den kan användas för att kräva att du betalar tillbaka all hyra som den första hyresgästen betalat dubbelt, efter att den nya hyresgästen flyttat in. Det finns nog vissa som skulle hävda detta. Men jag måste säga att det är osannolikt att denna princip kommer åberopas av den första hyresgästen eller av mäklarfirman. Här kan du läsa lite mer om principen obehörig vinst.Det som är problematiskt är istället den rätt till tillträde som finns i hyresavtalet som den första hyresgästen kan använda mot dig.SammanfattningDet är alltså främst hyresavtalet som reglerar denna situation. Om den första hyresgästen kräver tillträde till bostaden kan detta användas av denne för att ni ska ingå ett avtal där hen får tillbaka en del av hyran. Detta skulle då gå till så att den första hyresgästen avsäger sig sin tillträdesrätt till lägenheten under den återstående uppsägningsperioden mot att denne får tillbaka/slipper betala den hyra som löper under den resterande tiden.Vad bör du göra?Som jag förstår det har den sista hyresbetalningen som löper under uppsägningstiden inte ännu betalats. Enligt min mening kan det vara svårt för er att kräva in fler betalningar med tanke på att den första hyresgästen nu vet att ni har en ny hyresgäst. Som sagt kan den första hyresgästen använda sin tillträdesrätt som påtryckningsmedel för att ni ska komma överens om att hyran inte ska betalas för den följande tiden. Det skulle dock kunna argumenteras att hyresgästen frivilligt avsagt sig sin tillträdesrätt när hen flyttade därifrån i förtid, samtidigt som du inte avsagt dig din rätt till betalning för hyran.Du kan alltså fortsätta och testa med att kräva in även den sista hyresbetalningen. Om den första hyresgästen vägrar betala är jag dock osäker på om ni skulle kunna vinna om ni krävde in den i domstol. Tyvärr är svaret på denna fråga något osäker eftersom svaret beror mycket på omständigheterna, hur den första hyresgästen agerar och för att även reglerna inte är helt klara i denna situation.För den tid som löpt och för den tid som hyran är betald är det dock annorlunda. Eftersom att den första hyresgästen frivilligt lämnat boendet bör som sagt detta inte tolkas som att du givit upp din rätt till hyresbetalningar. Den första hyresgästen har ju varit tydlig med att denne avsett att fortsätta betala hyra samtidigt som denne flyttat därifrån, även om det skulle flytta in någon annan. Det finns alltså ingen anledning i nuläget att betala tillbaka de hyresbetalningar ni redan fått dubbelt på grund av den första hyresgästen.Det ni kan börja med är att svara mäklarfirman med att de för det första har fel angående att det ni gör skulle vara olagligt. För det andra kan ni förtydliga för dem att ni faktiskt har ett giltigt avtal med den första hyresgästen med en uppsägningstid och att det är detta som gäller för nuläget. Så länge de inte kommer till dig med en riktig, rättsligt giltig grund för sina krav gentemot dig, behöver du inte göra någonting särskilt.Om situationen utvecklas ytterligare finns jag tillgänglig att svara på vissa följdfrågor via min mail Joel.Herrault@lawline.se. Tveka inte att kontakta mig om sådana följdfrågor uppstår!Jag hoppas att mitt svar är till hjälp och att detta löser dig så smidigt som möjligt för dig.Med vänliga hälsningar,

Solidariskt ansvar - nackdel med att kräva en på all betalning?

2018-03-14 i Fordringar
FRÅGA |Om man är en entreprenör och lånar ut en miljon kronor till 4 stycken uppfinnare, för att dem ska tydligen söka patent för deras gemensamma uppfinning, och eftersom en av Gäldenärerna är enklast och simpel att handskas med bestämmer sig Borgenären att kräva henne på hela beloppet. Detta ska ju funka med solidariskt ansvar, men finns det några nackdelar för Borgenären att kräva pengar på bara en person denna situation?
Annelie Burström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är nej, det finns ingen direkt nackdel för borgenären att kräva endast en av gäldenärerna på alla pengarna. Solidariskt ansvar innebär just att var och en av gäldenärerna har skyldighet att betala hela summan till borgenären. (2 § skuldebrevslagen) Borgenären kan alltså välja att vända sig till gäldenären som är enklast att handskas med och kräva hela beloppet av henne. Men har borgenären väl fått hela beloppet av någon av gäldenärerna så kan borgenären inte vända sig till en annan gäldenär och kräva ut samma summa en gång till, utan när borgenären väl fått den avtalade summan så kan inte borgenären kräva mer.Om gäldenären som är enklast att handskas med betalar även de andra gäldenärernas andelar till borgenären har gäldenären som betalade så kallad regressrätt mot de andra gäldenärerna. Regressrätt innebär att den gäldenär som betalat mer än sin egen andel i sin tur har rätt att kräva de andra gäldenärerna på betalning för beloppet hon lade ut för dem.Det finns alltså ingen nackdel för borgenären att kräva hela beloppet av den gäldenär som är enklast att handskas med. Det blir istället den gäldenärens ansvar att sedan kräva de andra gäldenärerna på betalning. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Skriva över lån på annan person (gäldenärsbyte)

2018-03-11 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har lån ihop på huset.Kan vår son köpa ut en av oss och ta över halva lånet på huset?Kan han ta över den del av lånet som det står idag?DVS månadskostnaden blir detsamma som jag och min sambo haft tidigare?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid byte av person som ska betala tillbaka ett lån (i juridisk mening ett gäldenärsbyte) krävs långivarens samtycke. Detta kommer ur tidigare rättsfall och är för långivarens ekonomiska säkerhet. Om en låntagare kunde lämna över återbetalningsskyldigheten till vem som helst skulle det kunna leda till att långivaren riskerar att inte få tillbaka sina pengar. Långivaren har ju vid utgivande av lånet bedömt din och din sambos kreditvärdighet och inte er sons. När det gäller bolån utformas det efter individens ekonomi och därför flyttas villkoren sällan direkt över på en annan person. Istället måste den som vill ta över ett bolån ansöka om ett nytt bolån. Långivaren utreder sedan som vanligt den sökandes kreditvärdighet och dennes möjlighet att betala tillbaka lånet. Det går alltså inte att ge något rakt svar på om er son kan få samma villkor som ni haft tidigare. Vilka krav långivaren ställer för lånet är upp till denne. Mitt råd är att ni vänder er till er långivare/bank och diskuterar saken med denne.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Hur bör man formulera ett skuldebrev med betalningsföreläggande?

2018-03-07 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Hur bör man formulera i ett skuldebrev så att låntagaren förstår att om stående återbetalning av skuld uteblir så vill lånegivaren att låntagaren delger hela skulden i en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten?Vänliga hälsningar
Pontus Schenkel |ej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle formulera ett skuldebrev som är lik din fråga. Det ska alltså klart och tydligt framgå av skuldebrevet att låntagaren ska betala skulden i poster om återbetalningar. Betalar inte låntagaren viss återbetalning, kan långivaren ansöka om betalningsföreläggande, varpå låntagaren ska betala hela den återstående skulden.Det enklaste sättet att indriva en skuld är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande (se 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall du gör detta, kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden (t.ex. med motiveringen att personen inte har lånat några pengar), kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol. I det fall du har ett skriftligt skuldebrev är det inte särskilt troligt att motparten väljer att bestrida skulden. Bestrider denne ändå skulden, bör du enkelt kunna uppfylla de beviskrav som åligger dig i en eventuell tvist.I ansökan om betalningsföreläggande ska du bland annat specificera hur mycket pengar det rör sig om, samt grunden för kravet (det vill säga att din vän har lånat pengar). Mer information om betalningsföreläggande, liksom blankett för ansökan, hittar du på Kronofogdens hemsida.Vill du ha mer hjälp med att upprätta ett helt skuldebrev är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se. I annat fall bör du kunna erhålla viss hjälp med ovan anförda, det vill säga, de formuleringar du redan varit inne på.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad händer när man har gemensamma lån som den ena inte kan betala?

2018-03-02 i Fordringar
FRÅGA |Min sambo o jag separerar och vi blir eventuellt tvungna att sälja huset. Vad händer om det säljs med förlust och kvarstående låneskuld? Vi äger huset 50/50 och står båda för lånen. Min sambo har betalningsanmärkningar och kan troligtvis inte få banklån? Kan jag bli tvingad att ta på mig även hennes del?
Olle Hansen Ölmedal |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Om ni säljer huset med förlust, så att låneskulderna inte kan täckas med pengarna från huset, så är lånet inte betalt och banken kan kräva er på återstående del. Ni måste alltså fortsätta betala av på lånen tills de är betalda. Ni behöver därför egentligen inte ta några nya lån, om det inte står någonting i erat låneavtal om detta. Läs därför låneavtalen med banken, eller kontakta banken så får ni hjälp med att förstå vad som gäller enligt avtalen. När man tar gemensamma lån så är 2 § skuldebrevslagen tillämplig. I första stycket anges att om man tar gemensamma lån så är man solidariskt ansvariga för att betala till banken. Det innebär att om din sambo inte kan betala sin del av lånet till banken, så kan de kräva dig på betalning för hennes andel.Om det uttryckligen står i låneavtalet att man har s k delad ansvarighet eller att man är ansvariga var för sig eller liknande, så gäller detta i stället. Då kan banken inte kräva dig för hennes andel. Det är ganska ovanligt att man avtalar om delad ansvarighet, banken föredrar nämligen att ha solidariskt ansvariga lånetagare eftersom de då kan vända sig till två olika personer för att få betalt.I andra stycket anges att om banken skulle kräva dig på din sambos andel, så har du rätt att kräva din sambo på det som du betalat för henne.Sammanfattning:Ni behöver betala färdigt lånen om inte pengarna från husförsäljningen räcker till. Ni behöver inte ta nya lån om inte låneavtalen anger detta. Läs låneavtalen och kontakta banken för att få hjälp med att förstå vad som sker med lånen. Om din sambo inte kan betala sin andel av lånet så är huvudregeln att du får stå för hennes andel. Du kan dock kräva henne på det som du får betala banken för hennes andel. Om det står i Jag hoppas att du tycker dig ha fått ett svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.Vänligen,