Ansökning om betalningsföreläggande hos KFM

2014-12-08 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo befinner oss i Asien under 12 månader och valde att hyra ut våran lägenhet i andrahand med 2 separata 6 månaders kontrakt. Våran hyresgäst som nu har flyttat ut har inte betalat juni"s hyra på 6000 kr och nu är hon okontaktbar, hur kan vi gå tillväga för att få tillbaka våra pengar? Tacksam för svar Med vänlig hälsning, Madeleine och Marcus
Martin Cronsioe |Hej!Eftersom er hyresgäst inte betalat den hyra som följer av det ni avtalat har du en fordran på hyresgästen. Om hyresgästen inte svarar eller hör av sig självmant, kan ni ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten förutsatt att förfallodagen har inträffat. Ni ansöker genom att fylla i blanketten som finns här och skicka in den till Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kommer då att delge din hyresgäst ett föreläggande om att betala. Om hyresgästen inte bestrider detta i rätt tid, kommer kronofogden meddela utslag, och kronofogden kommer då börja att driva in pengarna. Om hyresgästen däremot bestrider föreläggandet, går bollen tillbaka till dig, och du måste då ta ställning till om du vill pröva målet i tingsrätten. Det är viktigt att du i din ansökan om betalningsföreläggande tydligt anger yrkande (vad kräver att hyresgästen ska betala) och grund (varför hyresgästen ska betala, m a o att ni har ingått avtal) för din fordran. Förfarandet vid betalningsföreläggande regleras i lag här. Mer information finns också på Kronofogdemyndighetens hemsida. Lycka till.

Driva in obetald deposition

2014-11-04 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jo, jag har bott i ett studentrum hos en studentförening i Lund. Vid tillträdet till bostaden så betalade jag 2000 kr i depositionsavgift. Jag flyttade ut den 15 september men avtalet gällde fram till och med den sista september. Jag har mailat om depositionen och fick svaret att den skulle bli återbetald i oktober. Nu är vi som sagt i november och depositionen är fortfarande inte återbetald. Har mejlat, men har inte fått något svar. Hur ska jag gå tillväga?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Du har en fordran på hyresvärden om 2000  kronor. Om du vill driva in den fordran så är de rättsliga medel som finna att tillgå att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. De kontaktar i så fall den som är skyldig dig pengar och så att hyresvärden blir motiverad till att betala skulden. Om fordran bestrids så kan ärendet gå vidare till domstol. Betalningsföreläggande kostar dock 300 kronor att ansöka om och ska betalas i förskott, så du får själv avgöra om det skulle kunna vara värt att gå den vägen. Annars är det bara att fortsätta kontakta dem tills de betalar. Blankett för ansökan om betalningsföreläggande finns att tillgå här: http://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html

Fordring mellan privatpersoner

2014-10-12 i Fordringar
FRÅGA |Jag har den 2014-06-13 i Nordea bank överföret 120.000 kr till en väns konto och intet har fått dem tillbaka... Skal jag skicka honom et kravbrev först på utsående beloppet och därefter inges till kronofogdemyndigheten ? Om vi komma till rätten, hur stärk er jag i rätten och kan jag vinner denna anliggende ( sak) och får mina pengar tillbaka, om jag får jurist till at hjälpa mig med detta ??
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för din fråga!Du har inte nämnt om ni har ett avtal er sinsemellan. Om du inte kan lyckas bevisa att ni har ett avtal kan det bli fråga om pengarna ska ses som en gåva. Om det skulle ses som en gåva så har din motpart ingen skyldighet att prestera. Det är flera olika bedömningar som väger in om det ska anses vara en gåva. D.v.s. mer än bara avsaknaden av avtal det ska bl.a. finnas en gåvoavsikt och beloppet kan anses vara väl högt för att det ska ses som en gåva. Detta är punkter som ev. domstolen tar och beaktar. Om ni skulle ha ett avtal har du rätt till dina pengar förutsatt att det kan bevisas att det finns ett avtal.  Om det skulle bli aktuellt med rättegång är det just den punkten om ni har ett avtal er sinsemellan som kan bli brännpunkten. Utifrån din fråga kan jag inte besvara hur domen skulle kunna utmynna till er fördel eftersom frågan saknar den informationen. Som privatperson kan du skicka ett kravbrev (en betalningspåminnelse) till din kompis men det kostar pengar för dig. Kravbrev är oftast något som räknas in i inkassokostnader http://www.kronofogden.se/Inkassokostnader2.html men även privatpersoner kan använda sig av det eftersom att en privatperson också kan ses som en fordringsägare. En fråga liknande din har besvarats av en rådgivare sedan innan så jag bifogar svaret till den fråga  http://lawline.se/answers/12840 Hoppas du upplever att du har fått svar på frågan!

Utkräva betalning av förfallet lån

2014-10-10 i Fordringar
FRÅGA |Lånade ut pengar aug-13. Skuldebrev finns och hälften av skulden har återbetalats i tre omgångar, senaste i april-14. Personen säger sig inte kunna betala tillbaks resterande 13.500:- Hur ska jag som privatperson agera då?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Hur det kan vara lämpligt att agera i en situation som den uppkomna varierar förstås beroende på vilket resultat som efterfrågas. Har lånet givits en låntagaren närstående person kan andra faktorer vara av betydelse än vad som är fallet i en rent affärsmässig relation. Eftersom det av frågan ej kan utläsas några särskilda önskemål i detta hänseende presumeras nedan att förbindelsen är av fullt affärsmässig karaktär samt att Du i egenskap av borgenär (långivare) därför önskar få betalt snarast möjligt till förmånligast möjliga villkor. Vidare antas att skulden löper utan bestämd förfallodag och således skall betalas vid anfordran (se 5 § skuldebrevslagen).För att säkra din rätt bör Du först framställa krav på betalning av ett bestämt belopp, med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta (se 4 § 1 st. räntelagen). Viktigt att tänka på är att framställa kravet på ett ur bevissynpunkt ändamålsenligt sätt då Du måste kunna styrka att krav framställts och kommit gäldenären tillhanda.Skulle gäldenären (låntagaren) ej erlägga betalning omedelbart efter den tid som kan tänkas åtgå för en kontroll av din behörighet att uppbära fordrat belopp (huvudsakligen om Du alltjämt är rätt betalningsmottagare) är denne i dröjsmål då fordran därefter anses förfallen. Vad Du då bör göra är att antingen ansöka om betalningsföreläggande eller, om skulden är konstaterat tvistig (om det framgår att ett betalningsföreläggande kommer att bestridas), direkt väcka talan mot gäldenären vid allmän domstol med yrkande att utfå betalning (jfr. 18 kap. 3 a § rättegångsbalken).Leder ansökan om betalningsföreläggande till utslag (jämförligt med en dom), vilket blir fallet om den är formellt riktig och inget bestridande från gäldenären inkommer (se 42 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning) kommer kronofogden utan vidare åtgärd från din sida verkställa kravet, medan ett bifall av yrkandet i tingsrätten kräver en separat ansökan om verkställighet hos kronofogden. Vid verkställighet undersöks vilka utmätningsbara tillgångar gäldenären har (egendom av värde som kan säljas eller överföras direkt) varefter utmätning ev. företas för betalning av fordran (se främst 1 kap. 3 § utsökningsbalken). Det sistnämnda är förstås inte nödvändigt om gäldenären betalar frivilligt vid anfordran.En ansökan om betalningsföreläggande bör Du kunna fylla i på egen hand, medan det kan vara bra att ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättande av stämningsansökan.Skuldebrevslagen finns här att läsa i dess helhet, räntelagen här, lag om betalningsföreläggande och handräckning här, rättegångsbalken här och utsökningsbalken här.Vänligen,

Dödsbos betalningsansvar

2014-12-08 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Min mamma avled nu i höstas och vi blev ju då tvungna att säga upp hennes lägenhet. Vid besiktningen upptäckte hyresvärden ett hål i diskhon (väldigt litet då vi ej sett det) som de hävdar att vi skall betala 6000 för. Det är oklart hur detta hål har uppkommit men det kan tilläggas att ingen renovering/underhåll har ägt rum på över 20 år. Är det rimligt att vi skall betala för detta? Diskhon som sitter där nu är ju gammal och vi vet inte ju inte heller om det är vår mamma som orsakat det. Är dödsboet verkligen betalningsskyldiga. , De kräver även pengar för en borttappad nyckel, det är väl dock svårare att bestrida. Tacksam för svar!
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga till Lawline, Hyresvärden har en underhållningsskyldighet beträffande bostaden och ska även ansvara för normalt slitage som uppkommit efter att en hysgäst flyttat ut. Då diskhon har suttit på plats i 20 år och då hålet är närmast osynligt, är min bedömning att hyresvärden ska stå för denna kostnad. Vad gäller nyckeln så är dock dödsboet betalningsansvarigt. 

Hur gör jag för att kräva in mina pengar?

2014-10-31 i Fordringar
FRÅGA |hejsan! För ca 2,5 år sedan så kräktes en kille på min madrass som är lite av en specialare och är väldigt dyr. Vi kom fram till en lösning på detta att han skulle betala en viss del för tvätt mm. Men nu 2,5 år senare har han fortfarande bara betalt 1/5 ungefär. Under denna tiden har jag fått tjata en del samt han har varit fruktansvärt otrevlig mm. Har jag någon rätt på min sida? Kan jag göra något för att få tillbaka mina pengar?
Kim Shaw |Hej. Tack för din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så anser du att du har en fordran på killen. Denna fordran skulle uppstått när han sa att han skulle betala en viss summa pengar till dig. Jag kommer nedan beskriva hur man som borgenär kan gå tillväga för att få gäldenären att betala.Om det finns en fordran mellan två personer och gäldenären (killen i detta fall) inte vill betala till borgenären (du i detta fall), kan borgenären väcka talan. Om kärande vinner bifall till talan, kommer detta leda till en exekutionstitel. Denna exekutionstitel kan sedan med kronofogdens hjälp verkställas.För att vinna bifall till sin talan kommer borgenären behöva bevisa att det finns en fordran, borgenären bär således bevisbördan för detta. Vad som krävs av borgenären för att denne ska anses ha fullgjort sin bevisbörda skiljer sig från fall till fall. Om det är så att ord står mot ord, att gäldenären menar att det inte finns någon fordran, kan det vara bra att ha någon ytterligare bevisning.Således måste du, om det är så att han inte betalar, väcka talan för att på så sätt få en exekutionstitel så att kronofogden kan hjälpa till med att reglera skulden. Denna process kan dock, i förhållande till beloppet som det tvistas om, vara dyr och ta lång tid.Jag hoppas att jag genom ovanstående gjorde det lite tydligare för dig.

Åtgärder vid utebliven betalning vid konsultuppdrag

2014-10-12 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag skrev en text till en ansökan i våras. Det sökande företaget var ett norskt företag och det gällde "Horisont 2020 - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation". Jag skrev texten åt ett svenskt företag som var projektpartner eller medsökande och jag gjorde det på konsultbasis. Ansökan beviljades. Det totala beloppet för hela projektet var på ca: 34 MSEK och det företag jag skrev ansökan åt tilldelades drygt 3 MSEK i projektbudget. Det företaget som jag skrev ansökan åt vägrar nu att betala för den tid jag la ned på att skriva ansökan. Vad har jag för möjligheter att hävda upphovsrätt eller annat för att 1. tvinga företaget att betala för mitt berättigade konsultarvode 2. tvinga företaget att betala skadestånd för "brott mot upphovsrätten" eller liknande om du kvitterar ut bidrag som dom aldrig skulle fått - om inte jag skrivit ansökan.
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Nu har jag ju ingen bakgrundsinformation om hur ert avtal ser ut och varför företaget inte vill betala dig men som utgångspunkt gäller att du naturligtvis ska ha betalt för det jobb du har utfört i enlighet med konsultavtalet. Avtalet behöver inte vara skriftligt utan kan vara muntligt eller till och med underförstått. Om ni inte avtalat något specifikt om ersättningen så har du rätt till ”skälig ersättning”. Vad som är skäligt får bedömas i det enskilda fallet med utgångspunkt i tjänstens art och beskaffenhet, marknadspris för liknande tjänster och omständigheterna i övrigt (jfr Köplagen 45§). Något upphovsrättsbrott kan dock inte föreligga eftersom företaget använde ansökan med ditt tillstånd.För att tvinga någon att betala kan du antingen anlita ett inkassobolag, ansöka om betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten eller stämma företaget i domstol.Kronofogdemyndighetens hemsida hittar du här https://www.kronofogden.se/Fabetalt.html. Domstolsverkets hemsida hittar du här http://www.domstol.se/Tvist/. Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra samarbetspartners om du behöver mer hjälp. Lycka till!Med vänlig hälsning

Tillåtet med faktura enbart online?

2014-10-08 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Sålde en bandspelare på Tradera och skall betala 10% av priset och det blev 70kr . Tänkte inte mer på detta och väntade mig en faktura. Denna avgift tänkte jag inte på och det förflöt ca 2 månader drygt . Då fick jag inkasso 70 + inkasso 180kr från intrum justitia. Ringde intrum och sa att jag ej fått faktura överhuvudtaget. Då sa dom att fakturan finns på traderas internettsida/ mitt konto . Är dom inte skyldiga att sända en faktura via post eller telefon ?? Mvh 
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Huvudregeln i svensk lag är att det råder avtalsfrihet, och att parterna är bundna av villkoren i avtalet. Konsumenter är dock när de ingår avtal med näringsidkare skyddade mot vissa s.k. oskäliga avtalsvillkor. Oskäliga villkor är villkor som strider mot tvingande konsumenträttslig lagstiftning, villkor som leder till en alltför stor obalans mellan konsument och näringsidkare ( t ex att bara näringsidkaren kan säga upp ett avtal) samt villkor som är vilseledande eller oklart formulerade och innebär att konsumenten blir vilseledd om sina rättigheter. I Traderas användaravtal som du ingick när du registrerade dig står bland annat att "Genom att använda Tjänsterna godkänner du våra faktureringsrutiner och betalningsvillkor vilka framgår av vår Fakturerings- & betalningspolicy. Du godkänner att du får tillgång till fakturorna via våra Tjänster och att vi kan skicka elektroniska fakturor till dig via e-post." I nämnda policy står bland annat  "Du får då ett e-postmeddelande (till din registrerade e-postadress) som talar om att dina avgifter har fakturerats. Du hittar även fakturan inne på Mitt Tradera."  De förbehåller sig också att e-post kan komma bort, "tänk på att mailutskick aldrig är hundraprocentigt tillförlitliga. Det är därför varje medlems ansvar att själv gå in på Mitt Tradera för att se om det finns obetalda fakturor." Enligt Mervärdesskattelagen 1 kap. 17a § framgår att en faktura kan vara elektronisk och att sådana får utfärdas om mottagaren godkänt det (11 kap. 6 §). I ditt fall har du godkänt att elektronisk fakturering används i samband med att du ingick användaravtalet med Tradera.Det finns ingen lag som säger att en näringsidkare måste skicka ut en påminnelse innan ett ärende lämnas över till inkasso, så att Tradera inte gjort det är inte lagstridigt. Anser du att Traderas avtalsvillkor är oskäliga enligt någon av grunderna nämnda inledningsvis så kan du anmäla det till Konsumentverket. Vänligen,