Gåva genom skuldebrev

2017-11-18 i Fordringar
FRÅGA |Jag vill ge en summa pengar till min dotter via ett gåvobrev. Kan gåvan traderas/fullgöras med ett skuldebrev
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige råder avtalsfrihet och det är i de flesta fall upp till avtalsparterna att reglera skyldigheter och förpliktelser gentemot varandra.Enligt gåvolagen är det fullt möjligt att en gåva ges genom ett skuldebrev. Dock så anses gåvan enligt gåvolagen 2 § fullbordad först när pengarna kommer i gåvotagarens besittning.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan man åläggas betalningsansvar för annans skuld?

2017-11-16 i Fordringar
FRÅGA |Vi har en tidigare hyresgäst som inte betalt sina räkningar till ett företag. Kan vi nu som hyresvärd bli skyldiga att betala hans skuld. Räkningarna har gått till hyresgästen personligen och inte via oss.Med vänlig hälsning
Åsa Bergqvist |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Om jag har förstått frågan rätt har en tidigare hyresgäst förfallna fakturor till ett företag och du vill veta om du som hyresvärd kan åläggas betalningsansvar. Som jag förstår det är fakturorna utställda till hyresgästen personligen. Principiellt sett svarar varje person för sin egen skuld. I ett skuldförhållande finns en borgenär och en gäldenär. Borgenären är den som ska ha betalt medan gäldenären är den som ska betala sin skuld till borgenären. Gäldenär i det här fallet är alltså den tidigare hyresgästen och borgenär är företaget som skickat fakturor till honom.Hyresgästen är ensam ansvarig för skulderna eftersom att fakturorna är utställda på honom personligen. Därmed svarar den personen för sin skuld och inte ni. För att ni ska vara betalningsskyldiga krävs ett gäldenärsbyte vilket måste godkännas av borgenären. Eftersom att ni inte tagit över eller upptagits som gäldenär har ni inget betalningsansvar. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Återbetalningsskyldighet vid felaktig utbetalning av arbetsgivaren

2017-11-08 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Jag gjorde min sista arbetsdag på en anställning strax före midsommar. Var sedan anställd men på semester/ledighet fram till slutet av juli. I och med att lönen betalas i efterskott fick jag min slutlön i augusti och trodde att allt var klart med det. Dock kom i mitten av oktober ett brev med en uppmaning att återbetala ca 5 tkr som jag ansågs fått för mycket genom att det saknades semesterdagar.Inför att jag gick hem var jag i kontakt med lönekontoret för att säkerställa att så inte skulle ske. Lönespecar finns bara i systemet som jag inte haft tillgång till gällande augustiutbetalningen(eftersom min anställning upphört). Beloppet som betalades ut var mindre än normal lön vilket ju var väntat eftersom det var avdrag gjorda men då tydligen inte tillräckliga, jag har efter kontakterna inför min anställnings upphörande utgått från att allt varit rätt och inte ifrågasatt utbetalda belopp eller begärt lönespecar för att kontrollera. Vad gäller?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga lagregler om felaktiga löneutbetalningar. Istället tillämpas en princip som kallas condictio indebiti. Enligt den principen är huvudregeln att en felaktig utbetalning ska betalas tillbaka. Från denna huvudregel finns undantag. Ett undantag är då den som tagit emot pengarna gjort det i god tro samt förbrukat pengarna, AD 2006 nr 105. När det gäller bedömningen om en arbetstagare varit i god tro spelar utbetalningens storlek roll. Vid stora belopp kan det bli svårare för arbetstagaren att bevisa god tro. Men vid mindre belopp samt om arbetstagarens lön varierar från månad till månad är det mycket svårare att bevisa att en arbetstagare insett eller borde insett misstaget.Det är inte meningen att någon som inte förstått, och inte heller haft skäl att förstå, att pengarna felaktigt har utbetalats ska bli återbetalningsskyldig på grund av att utbetalaren begått ett misstag. Av din fråga framgår att du inte har haft möjlighet att kontrollera din lönespecifikation gällande den sista utbetalningen. Detta i kombination med att du tidigare kontaktat lönekontoret för att säkerställa att allt skulle gå rätt till tyder på att det kan anses som att du tagit emot pengarna i god tro. Med tanke på omständigheterna i din fråga är det dock svårt att göra en närmare bedömning av din situation. Därför råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kompislån

2017-11-07 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Jag har lånat ut pengar till en kille som jag trodde var min vän. Det handlar om 10000 och jag skulle få tillbaka dom efter två dagar. Nu har det gått snart ett år och han vägrar betala tillbaka och kommer med ursäkter om att någon av hans kompisar tagit över skulden osv hur någon nu skulle kunna göra det. Jag swishade pengarna till honom så det finns dokument på att han lånat dom och sms där det i början står att jag ska få tillbaka pengarna och sen inget svar. Hur ska jag göra för att få tillbaka dom och vad är chansen att jag "vinner" om det går vidare? Allting finns ju att gå tillbaka och se. Vad skulle kostnaden vara för mig att dra det vidare?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!KronofogdenFör att få tillbaka pengarna du har lånat ut kan du vända dig till Kronofogden. Du ansöker om ett betalningsföreläggande genom att fylla i och skicka in en blankett till Kronofogden. Blanketten och mer information om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdens webbsida, här.Det kostar dig 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande men den summan kan du begära ersättning för i din ansökan. När du har skickat in din ansökan skickar Kronofogden ett föreläggande till den du vill få betalt av. DomstolOm din vän hör av sig till Kronofogden och invänder mot skulden kan du välja om du vill att din ansökan ska tas vidare till domstol. Om du väljer att gå vidare till domstol tillkommer det en avgift på 600 kr som du måste betala för att domstolen ska ta upp din ansökan. Domstolen kommer att pröva huruvida det föreligger en fordran eller ej. Det är svårt att säga hur stora dina chanser är, men bevisen (swish/sms) samt en utförlig redogörelse om grunden för ditt krav och de aktuella omständigheterna som du kan åberopa skulle öka dina chanser. Om personen inte hör av sig till Kronofogden alls så meddelar Kronofogden ett utslag där din vän förpliktas att betala det du har begärt. När du har fått ett utslag om betalningsföreläggande kan Kronofogden börja arbeta med att driva in skulden från din vän. Detta kostar 600 kr, och om Kronofogden inte kan få betalningen från din vän skickar de en faktura på beloppet till dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Aktiv och passiv betalningslegitimation

2017-11-17 i Fordringar
FRÅGA |Jag har en fråga om fastighetsrätt. När jag ska återbetala en depositionsavgift till en utflyttad hyregäst, kan de välja vem som beloppet ska återbetalas till? Eller ska man återbetala till den hyresgäst som betalt in summan vid avtalets början? I nuläget har jag ett avtal med två st hyresgäster där de vill att jag sätter in summan till den andra hyresgästen som inte betalt.
Yekta Keskin | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Frågan Din fråga är enligt mitt förmanande inte en fastighetsrättslig utan en fordringsrättslig frågeställning. Frågan handlar om aktiv och passiv betalningslegitimation, vilket framgår av rättsfallet NJA 2001 s. 292. Gällande rätt En borgenär kan anvisa gäldenären att denne ska betala till en viss person, se Rodhe, Lärobok i obligationsrätt, 6:e. uppl., 1986, s. 70 f. Denne har då aktiv betalningslegitimation, gäldenärens betalning till denne sker då med befriande verkan (innebär att jag som tredje man kan betala till fullmäktige och då inte vid ett senare skede kan bli tvungen att betala igen till huvudmannen). Om den ene hyresgästen meddelar hyresvärden att depositionen ska betalas till den andre hyresgästen och hyresvärden gör det, sker enligt mitt förmenande betalningen med befriande verkan. Hoppas att det besvarar din fråga. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Jag och en kompis hade ett låneavtal men jag har inte fått tillbaka pengarna - vad kan jag göra?

2017-11-11 i Fordringar
FRÅGA |Hej, jag lånade ut pengar till en kompis någon dag senare fick jag tillbaka en liten del av summan. Men nu har det gått 1 år sedan detta hände och jag vill ha till baka mina pengar. Vi skrev att han ska betala mig hela summan innan evenemanget var slut och det har han inte gjort. Kan jag göra en anmälan på detta (med tanke på att vi skrev " ett skriftligt avtal" vad han skulle betala tillbaka) eller är det helt borta?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det finns inga lagar som direkt reglerar avtal om lån mellan privatpersoner, utan man utgår från allmänna rättsliga principer när man bestämmer vad som gäller i såna frågor. När man vill få tillbaka pengar någon har lånat av en kan man ibland få hjälp av Kronofogden enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Jag kommer redogöra för delarna av lagarna som är relevanta för dig.Avtalsfrihet – alla avtal är giltiga och ska hållas!När privatpersoner lånar ut pengar till varandra gäller avtalsfriheten och principen om att avtal ska hållas. Det är alltså parterna själva som kommer överens villkoren för lånet så som förfallodag, eventuella avbetalningsplaner m.m. Har parterna kommit överens om t. ex. när och hur återbetalningen ska ske ska låntagaren följa dessa villkor. Det finns inte heller några formkrav för den här typen av avtal, utan muntliga överenskommelser gäller och även såna villkor som båda parter kommit överens om i exempelvis en mailkonversation eller en chatt. Ett tydligt, skriftligt avtal eller någon annan typ av dokumentation är däremot väldigt fördelaktig som bevismedel om den andra personen skulle säga att hen inte är skyldig några pengar.Om någon part inte uppfyller villkoren som man kommit överens om kan låntagaren t. ex. begära dröjsmålsränta eller gå till Kronofogden eller en domstol för att få hjälp att få tillbaka pengarna. Skulden försvinner inte av sig själv så länge man inte kommer överens om det, den är återbetald eller preskriberad (vilket den blir först efter 10 år av inaktivitet från den som lånat ut pengarna).Att driva in en skuldOm man behöver hjälp att driva in en skuld kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Detta är möjligt om det gäller en penningfordran som är förfallen till betalning (lag om betalningsföreläggande och handräckning 1-2 §). Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkande, grunden för yrkandet, beloppet det gäller, förfallodagen, ränta som begärs, information om parterna och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs (9-10 §§, 17-18 §§). Om KFM tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig (25 §). I vissa fall resulterar detta i att parten direkt betalar sin skuld. Alternativet är att personen inte betalar och inte heller yttrar sig, eller att personen bestrider skulden. Om personen inte yttrar sig ska KFM meddela utslag (42 §), vilket kan användas av den sökande för att begära utmätning av den skuldsattes egendom. Om personen aktivt bestrider skulden får sökanden istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol (33-34 §§).Vad kan och bör du göra?Eftersom ni har kommit överens om en betalningsplan med ett sista datum för betalning d.v.s. ett förfallodatum. Nu när din kompis inte betalat trots att datumet är passerat har du en förfallen penningfordran som du kan få hjälp att driva in via KFM. Att söka om hjälp hos KFM kostar pengar, eftersom man måste avlägga en ansökningsavgift för arbetet de utför. Det är därför bra om du först försöker påminna din kompis om skulden och göra ett försök att kräva betalt, om du inte redan gjort det. Ibland kan en uppmaning om återbetalning i samband med ett hot om att det kommer gå vidare till KFM vara tillräckligt.Om det inte lyckas och du bill driva in skulden ska du ansöka om betalningsföreläggande. Det finns en färdig blankett på deras hemsida som du kan använda här. De har också fler vanliga frågor och svar angående just den här typen av situation här.Skulle din kompis hävda att hen inte alls är skyldig dig pengar kan frågan till slut gå till domstol. Det kan ta mycket tid och kosta en hel del pengar. Skulle det bli aktuellt bör du därför dels överväga om summan är värd besväret och i så fall om du först ska kontakta en jurist som kan hjälpa dig i processen. Vill du någon gång i framtiden boka tid med en jurist kan du göra det hos Lawline här.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att du kan hitta en lösning på ditt problem!Vänliga hälsningar,

Fått för mycket lön - arbetsgivarens rätt att kräva tillbaka pengarna

2017-11-07 i Fordringar
FRÅGA |Jag har tagit emot för mycket utbetald lön i god tro och förbrukat pengarna. Arbetsgivare har erkänt att det delvis ligger på deras ansvar. Men kräver trots det tillbaka pengarna. Då deras löneutbetalningar heter "preliminär lön" anser dom att jag är återbetalningsskyldig. Dom kräver nu in skulden och "hotar" med att låta skulden gå till kronofogden om jag inte gör som dom säger. Nu ska dom ha in nästan 3.000 kr i månaden i 3 månader. Trots att jag är sjukskriven för en utmattning och endast får sjukpenning. Nu kommer jag att leva på 10.000 kr i månaden och mina barn kommer inte att få några julklappar. Vem har rätt eller fel?Tacksam för snabbt svar.
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt fall gäller en så kallad återkravsrätt vid felaktig utbetalning. I Sverige finns ingen lagregel som reglerar felaktiga utbetalningar. Arbetsdomstolen har dock fastslagit (se bland annat AD 2006 nr 105) att om en arbetstagare erhållit ett felaktigt utbetalt lönebelopp i god tro, d.v.s. om arbetstagaren varken har insett eller har bort inse att löneutbetalningen var felaktig, och förbrukat beloppet så har arbetsgivaren ingen rätt att kräva tillbaka beloppet. Har arbetstagaren dock varit i ond tro, det vill säga insett eller haft anledning att misstänka att för mycket lön betalats ut, så kan arbetsgivaren ha rätt att återkräva beloppet.Om arbetsgivaren kan styrka att arbetstagaren haft full insikt om att utbetalningen varit felaktig kan arbetsgivaren med stöd av reglerna i Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (se här) dessutom ha rätt att kvitta beloppet mot framtida utbetalningar, d.v.s. dra av beloppet från kommande lön.Huruvida god tro kan anses ha förelegat beror på beloppets storlek, hur lång tid som förflutit mellan utbetalningen och kravet på återbetalning, samt om lönen ser olika ut från månad till månad. Det ställs även ett större krav på aktsamhet hos företag då de har krav på sig om ordnade räkenskaper.I ditt fall framgår inte tillräckligt med omständigheter för att jag ska kunna göra en uppskattning av dina chanser att slippa återbetala pengarna, men mitt råd är att du argumenterar för din goda tro med grund i de omständigheter jag redogjort för ovan.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Få tillbaka deposition om hyresvärden utmäts?

2017-10-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo hade skrivit kontrakt i andrahand och bodde där utan bostadsrättsföreningens godkännande. Vår hyresvärd blev ganska snart vräkt genom kronofogden och vi blev tvungna att flytta. Personen vi hyrt av är fortfarande skyldig oss vår deposition och 11 dagars hyra men har inga pengar att lägga ut då hen skuldsaneras. Har vi några rättigheter att få tillbaka våra pengar? Kan påpeka också att depositionen inte nämns i kontraktet men vi har 'bevis' på att den skett genom att den omnämns i sms-konversationer och banköverföringar. Vore toppen om vi kunde få hjälp med det här. Tack!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga att ni har en fordran på er före detta hyresvärd, en fordran som ni har rätt att få betald av hyresvärden. Skulle denne vägra att betala, kan ni ansöka hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Bestrider inte hyresvärden er fordran, verkställs betalningen genom Kronofogdemyndighetens försorg och ni får betalt. Skulle hyresvärden bestrida er ansökan om betalningsföreläggande, bör ni för att få framgång ha något som visar att ni faktiskt betalat denne deposition, exempelvis kvitto eller kontoutdrag, eftersom det skulle komma att bli en tvistefråga i tingsrätten om ni begär det. Det kan emellertid vara problematiskt att erhålla betalning, eftersom du nämner att personen är utmäts och er fordran inte är en prioriterad fordran (2 § förmånsrättslagen).Vänligen