Utmätning och indragning av bostadsrätt

2017-12-24 i Utmätning
FRÅGA |Jag äger en lägenhet till 40 procent och resten äger en kompis. Han har lån på hela lägenheten men jag står inte med.Jag kommer snart att få en skuld hos kf.Kommer dom då kunna ta lägenheten?Vad händer i ett sånt läge med värdet aom finns kvar. Min del är värd 700tusen men har en skuld på 200tusen. Resterande pengar går dom till att lösa lånet eller blir dom mina?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska inleda med att beskriva rättsläget vad gäller sådana här frågor. Sedan ska jag tillämpa reglerna på ditt fall och på så sätt berätta vad som bör gälla i din situation.Det som riskerar att drabba dig, som jag ser det, är utmätning av din egendom. Utmätning av egendom regleras nästan helt och hållet i utsökningsbalken (UB).Utmätning av bostadsrättInledningsvis kan sägas att utmätning endast får ske om det kan anses försvarligt och räcka till betalning för skulden, med minsta kostnad och olägenhet för gäldenären (den som är skuldsatt) (UB 4:3). Förutom regeln om att det ska vara försvarligt finns en regel specifikt för utmätning av bostadsrätter, som handlar om att bostadsrätter inte ska utmätas om den är gäldenärens stadigvarande bostad och det inte skulle vara oskäligt med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde (UB 5:1 punkt 6). Detta innebär att bostadsrätter som är av lågt värde och där gäldenären bor med sina barn ofta undantas från utmätning. Jag är dock tyvärr osäker på om detta går att tillämpa på ditt fall, eftersom att 1 750 000 förmodligen inte är tillräckligt lågt värde för att bostaden ska kunna undantas och eftersom det skulle kräva att att du/ni har barn eller exempelvis något funktionshinder som just denna bostadsrätt är anpassad för. I sådana fall brukar det anses oskäligt att bostadsrätten ska få undantas från utmätning.Om du däremot har annan egendom som skulle räcka till att täcka skulden och som är lämpligare att utmäta så ska den egendomen utmätas i första hand, istället för din andel i bostadsrätten.Eftersom att du är andelsägare i din bostadsrätt med 40% och det är någon annan som äger den andra andelen kan din andel utmätas och säljas för just dina skulder. Din andel i bostadsrätten skulle då utmätas enligt UB 4:17 eller 4:18.Det finns dock en sannolikhet att hela bostadsrätten säljs. Enligt UB 8:8 kan en bostadsrätt säljas i sin helhet efter att en andel utmäts. Denna regel finns för att det kan vara mycket svårt att få ett skäligt pris vid försäljning av endast en andel av en bostadsrätt. Egentligen är regeln till för fastigheter, men den har ansetts tillämplig även vid utmätning av bostadsrätter i rättsfallet NJA 2015 s. 72. Detta innebär att om din andel av bostadsrätten utmäts, så kan även den andra andelen av bostadsrätten utmätas så att bostadsrätten kan försäljas i sin helhet. Man kallar det för att hela egendomen blir indragen efter att en andel har utmätts.Försäljning av bostadsrätt på exekutiv auktionNär egendom säljs efter utmätning brukar det ske genom så kallad exekutiv auktion. Om det är så att hela bostadsrätten bjuds ut till försäljning till följd av att indragning skett krävs även att bostadsrätten inte får säljas till ett pris lägre än att det räcker för avbetalning av lånet eller lånen (UB 9:4).Vad händer med pengarna efter försäljningen?Eftersom din andel är 700' och din skuld är 200' skulle det efter försäljning bli en del pengar över. Detta överskott skulle gå till dig, och det kan till och med bli så att du därmed blir skyldig att betala realisationsvinstskatt om du gör en "vinst" på försäljningen.Lånet som är knutet till en panträtt i din kompis andel i bostadsrätten kan komma att bli helt avbetalt om hela bostadsrätten säljs. Det som är skillnaden för din kompis är att banken inte har sökt utmätning hos honom. Detta gör att han bör kunna komma överens med banken om att till exempel betala av lånet om han vill eller att den nya köparen tar över lånet, precis som vid en vanlig försäljning.Jag hoppas att det löser sig för dig och att du fått lite klarhet av mitt svar. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar! Med vänliga hälsningar,

Utmätning av fordon

2017-12-08 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Jag har en bil värd ca 15.000 kr och kronofogden drar pengar från mig men det räcker inte så bilen kanske är intressant.Jag har handikapp och kan inte ta mig nånstans utan bil, handla mat etc, har även p-tillstånd av den anledningen.Kan de ta bilen när den har ett så lågt värde när jag blir låst utan den.Närmsta butik/kiosk ligger 2 km från mitt hem, och jag har svårt att gå 100 meter.Med vänlig hälsning
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med ditt svar! Reglerna kring utmätning av egendom finns i utmätningsbalken. Kronofogden har som huvudregel rätt att utmäta egendom till ett belopp av de skulder som finns. Det finns dock ett undantag som är ett skydd för den skuldbelagda. I 5 kap. utsökningsbalken finns det regler om egendom man får undandra utmätning på grund av att de krävs för att kunna leva ett vanligt liv, sådan egendom kallas för benficium. En bil kan gå under sådan egendom som kan undandras utmätning. För att en bil ska räknas som beneficium krävs det att den har ett skäligt värde, alltså att den inte är orimligt dyr, samt att den är nödvändig för att fortsätta personens vardag. I ditt fall så kommer även hänsyn tas till att du har ett handikapp och är beroende av bilen för att kunna handla m.m. Då bilen inte har ett oskäligt högt värde skulle det mest troligt inte vara ett problem för dig att få behålla bilen som beneficium egendom. Sannolikt om man väger in ditt handikapp och bilens värde så kommer alltså bilen att räknas som beneficium och ej utmätas. Allt kommer dock bero på utredningen kronofogden gör och om de bedömer att bilen är av den art som kan gå under beneficium. Utifrån dina förutsättningar verkar det dock troligt att bilen inte skulle kunna bli utmätt. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad gäller vid utmätning i ett samboförhållande?

2017-11-16 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har skulder hos kronofogden, har haft utmätning av lön, när jag jobba heltid. Men blev arbetslös och inte haft jobb på 7 månader. Har haft kontakt med kronofogden och gett besked om min situation med jobb, så dom vet hur det ligger till. Nu undrar jag, min kille vill att jag ska flytta in hos honom. Men jag undrar då, kan kronofogden göra utmätning på hans saker? Han har ju bott i sin lägenhet i 4 år och vi har bara varit tillsammans i 1 år. Så han äger ju allt själv. Jag kommer börja jobba heltid i januari igen och kan du börja betala av mina skulder. Ekonomiskt vet jag att de kan drabbas honom. Men vill ju inte att han ska förlora sina saker. Tack för hjälp och svar
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Regler om utmätning återfinns i utsökningsbalken. Av 4 kapitlet 17 § framgår att utmätning får ske om det framgår att egendomen tillhör personen som utmäts, alltså dig i det här falllet. I 19 § finns en så kallad bevisregel, som säger att egendom som finns i ett sambopars gemensamma besittning antas tillhöra dig, om ni inte kan göra sannolikt att ni är samägare till egendomen eller visa att din sambo äger egendomen. Det här kan verka lite komplicerat, så jag ska försöka förtydliga så gott det går: Om ni flyttar ihop kommer kronofogden anta att du äger all egendom i lägenheten. Påstår ni att ni äger egendomen (t.ex. en TV) tillsammans, räcker det att ni gör detta sannolikt. Det är ett lågt beviskrav, vilket innebär att det inte krävs särskilt övertygande bevisning för att din sambo ska antas äga hälften av TV:n. Fördelen med att hävda samägande är därför att det är enklare att vinna en sådan tvist. Nackdelen är att du fortfarande anses vara ägare till hälften av TV:n, vilket gör att kronofogden ändå har rätt att sälja den, och dela vinsten lika mellan din sambo och dina borgenärer (alltså de personer du står i skuld till). Påstår ni istället att din sambo äger hela TV:n själv, måste detta framgå. Det är ett högt beviskrav, vilket betyder att ni måste kunna bevisa att din sambo äger TV:n. Din sambo bör ha kvitton och liknande stödbevisning för att kunna styrka att det är han som är ensam ägare till egendomen. Min rekommendation är därför att du och din sambo undersöker vilka saker som han kan bevisa tillhör honom innan du flyttar in, alternativt att ni avvaktar tills din inkomst blivit mer stabil. Hoppas det var svar på din fråga!

Dras arbetsgivarlån av från löneutmätning?

2017-11-04 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Vid en löneutmätning så får man behålla hyra + förmånsbeloppet t.ex säg att jag får en lön på 28000 innan skatt får ut netto 20000 förmånsbeloppet är 15000 myndigheten ska ha 5000 men om jag då har ett lån hos arbetsgivaren eller fått förskott på säg 3000 ska myndigheten då ha 2000?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Lånet får tas från den utmätningsbara lönen endast om arbetsgivaren har förmånsrätt som går för det lånet som lönen utmäts för. Denna ordning bestäms enligt förmånsrättslagen. Om inget sådan speciellt förmånsrätt finns går man kronologiskt och då kan bara arbetsgivaren ta ut detta belopp från utmätningen om lånet gavs före den fordran som Kronofogden utmäter lönen för och denna fordran inte har någon förmånsrätt.Det lättaste är nog att skriva att kontakta ansvarig kronefogde och fråga om vem som har bäst rätt till pengarna.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Utmätning av studiemedel på bankkonto

2017-12-19 i Utmätning
FRÅGA |Får kronofogden tag mit csn från mit konto. Har just börjat skolan. O fick ind 12500.dom tog 6200. Pratar med dom och dom säger att det får dom. Når det er från mit konto. Och inte direkt från csn. Skylden er inte från csn men från andra aktörer.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vilken egendom som får utmätas hittar du i utsökningsbalken (UB). Huvudregeln är att lös egendom, såsom pengar, får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte). Pengar som finns på gäldenärens konto får antas tillhöra honom och kan därför utmätas. Gäldenären har dock rätt till att behålla ett visst belopp vid utmätning; ett s k beneficium. Det omfattar bl a pengar på bankkonto som täcker gäldenärens ekonomiska behov för en månad. Kronofogdemyndigheten får alltså utmäta CSN-medel som influtit på ditt konto i den mån det inte behövs för ditt underhåll den kommande månaden. Det har ingen betydelse att skulden inte är från CSN.Med vänlig hälsning,

Ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden

2017-12-01 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Jag ska ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden då en person är skyldig mig en stor summa pengar och inte betalar. Om jag vet att personen som är skyldig mig pengar äger en bil vars värde täcker hela skulden, vart anger man det i ansökan?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Om det är så att du vill att Kronofogden utmäter viss egendom som tillhör dig kan du begära detta genom handräckning. Vad jag förstår det som är det dock så att du har en kapitalfordran på någon annan och att du vet att denna person har en bil som skulle kunna täcka din kapitalfordran. Sådan utmätning kan du inte ansöka om, utan om det är så att Kronofogden anser det lämpligt att utmäta svarandens bil som täckning för din kapitalskuld, kommer en sådan åtgärd genomföras. Om det finns andra, mindre ingripande åtgärder kommer dock dessa vidtagas innan. Här hittar du en blankett om ansökan om betalningsföreläggande, och längst bak hittar du en begreppsbeskrivning.Hoppas du fick svar på din fråga.Väl mött!

Nyttjanderätts ställning vid exekutiv försäljning

2017-11-12 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Har en fråga åt min mor.Hon äger och bor i ett hus som hon har på ett arrende.Den gården som hon har arrendet på har ägaren hamnar hos kronofogden.Och nu skall den auktioneras ut, hur blir det för henne om det blir en ny ägare ?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För den exekutiva försäljningen av fastigheten gäller regler i främst 12 kap. Utsökningsbalken (UB).Hur går försäljningen till?Utmätt fast egendom säljs normalt på offentlig auktion, som administreras av Kronofogden (UB 12:1). Inför den exekutiva försäljningen upprättar Kronofogden en sakägarförteckning med de fordringar och andra rättigheter som personer har i fastigheten (UB 12:25). I Sakägarförteckningen antecknas först fordringar som har särskild förmånsrätt enligt förmånsrättslagen (exv. Panträtt i fastigheten). Vidare antecknas den fordran som föranlett exekutionen (exekutionsfordringen). Dessutom antecknas nyttjanderätt, förutsatt att rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling. I sakägarförteckningen medtas också kostnaderna för det exekutiva förfarandet (UB 12:26 st. 2). Nämnda rättigheters företräde i förhållande till varandra beror på tidpunkten för inskrivningen. Är en rättighet oinskriven, blir den placerad efter de inskriva rättigheterna.När fastigheten sålts fördelar Kronofogden köpeskillingen i enlighet med sakägarförteckningen, den som står först får betalt osv. Kronofogden får inte sälja fastigheten till lägre belopp än att det täcker alla fordringar med bättre rätt än exekutionsfordringen, inklusive kostnaderna för försäljningen, det s.k skyddsbeloppet (UB 12:29 och 12:32).Din mors arrende?Är din mors nyttjanderätt till fastigheten intecknad, har den företräde i förhållande till andra rättigheter efter dagen för inteckningen; en intecknad nyttjanderätt som faller inom skyddsbeloppet är alltid skyddad. Faller det utom skyddsbeloppet kan rättigheten "offras", om det skulle bli nödvändigt för att tillgodose utmätningssökanden. Dock kan köparen av fastigheten begära att nyttjanderätten ska bestå (JB 6:12). Jag hoppas din mor känner att min beskrivningen av lagreglerna gav en bra upplysning.mvh

Bevis att en bil tillhör tredje man vid utmätning

2017-10-31 i Utmätning
FRÅGA |Äger en bil som jag ska ge till min son när han fyller 18 om ngr månader. Bilen står parkerad hemma hos mitt ex. Han har tyvärr skulder hos kronofogden och nu har dom ( fogden ) "tagit" bilen för att dom tror att exet äger den just för att den står parkerad hos honom.HUR bevisar jag för tingsrätten att bilen är min? Registrerings beviset dög ej. Finns ej ngt köpekvitto eller avtal kvar från när jag köpte bilen) ( eller det finns men jag har ej hittat det ännu . Dom vill ha skriftliga bevis.
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Precis som du nämner krävs någon form av bevis för att visa på att det är du och inte exet som äger bilen. Det bästa är helt klart om du kan hitta ett köpkvitto eller avtal, men om det inte är möjligt skulle jag rekommendera att du försöker få fram något annat bevis som kan visa på att du är ägare. Sådana bevis skulle exempelvis kunna vara utskrifter/bilder på mejlkonversationer med säljaren där det framgår att du har köpt bilen eller kontoutdrag från banken som visar på överföring motsvarande värdet på bilen. Kan du även visa på att det är du som har betalt försäkring på bilen, skatt och kanske andra kostnader så är detta omständigheter som styrker din framställning. Hoppas att du har fått svar på din fråga, några ytterligare tips på bevis och att du får tillbaka din bil.Med vänliga hälsningar