Kan vår (sambos) gemensamma bostadsrätt utmätas för den andres skulder?

2018-03-22 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo har varit tillsammans i tre år och nu har vi båda sålt våra bostäder och köpt en lägenhet i Stockholm (5 milj.). Jag står inte som köpare på kontraktet men har bidragit med kontantinsatsen och ett gemensamt lån. Min pojkvän står som ägare.Min pojkvän har drivit en butik och resultatet är nu att han har personliga skulder runt 2 miljoner. Nu har någon fått en dom fastslagen genom dom på 1,8 miljoner kronor och har ansökt om utmätning hos min pojkvän. Det enda som han har som är av värde är lägenheten som han står som ägare på. Jag vill veta mina möjligheter att förhindra att vår bostadsrätt utmäts för att min pojkvän har skulder. Med vänlig hälsning,
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid utmätning av egendom gäller 4 kap. utsökningsbalken (UB). Huvudregeln beträffande utmätningsbar egendom återfinns i 4 kap. 17 § UB. Emellertid blir 4 kap. 19 § st. 2 UBtillämplig i ditt fall eftersom du och din sambo lever i äktenskapsliknande förhållande. Denna regel är något strängare än huvudregeln i förstnämnda bestämmelse.Aktuella bestämmelsen, 4 kap. 19 § st. 2, stadgar att egendom som finns i sambors gemensamma besittning får utmätas om det inte framgår att egendomen inte tillhör den som är betalningsskyldig. En bostadsrätt befinner sig i er gemensamma besittning eftersom båda bor i den. Det förutsätts alltså att det är säkert att bostadsrätten inte tillhör din sambo för att utmätning inte ska kunna ske. Om det inte kan bevisas att bostadsrätten inte tillhör honom kommer således utmätning kunna ske. Vidare är 8 kap. 8 § UBav stort intresse i sammanhanget. Den stadgar att samägd egendom kan utmätas. Det innebär att trots att du och din sambo äger hälften var av bostadsrätten kan den utmätas för hans skulder. Däremot har du alltid rätt att få summan motsvarande din andel vid försäljningen av bostadsrätten. Vidare har du enligt bestämmelsen rätt att yttra dig i frågan och visa att det föreligger synnerliga skäl för att bostadsrätten inte ska utmätas. Att du ska visa på synnerliga skäl mot utmätning följer av att bestämmelsen hänvisar till 6 § samäganderättslagen. Det bör påpekas att man så långt det går försöker undvika att utmäta bostadsrätter, emellertid är det inget hinder mot att detta kan ske. Du kan inte hindra en utmätning av er gemensamma egendom om man anser det är det enda godtagbara alternativet och du inte kan påvisa synnerliga skäl.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Får Kronofogden utmäta skadestånd för frihetsberövande?

2018-03-15 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag undrar om kronofogden får ta skadestånd? Ska ev få skadestånd då jag suttit frihetsberövad i 59v och friades i tingsrätten.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant får inte utmätas innan skadeståndet har betalats ut. Sedan skadeståndet har betalats ut, får skadestånd som sätts in på ett bankkonto där det redan finns medel eller där det flyter in andra medel som exempelvis lön, bidrag, pension eller liknande, kan bli föremål för utmätning eftersom ersättningen sammanblandas med andra medel. Hålls skadeståndet avskilt från andra pengar, exempelvis på ett enskilt konto, får det ej utmätas, om skadeståndet ska tillgodose försörjningsbehov som alltjämt kvarstår eller, i annat fall, om mindre än två år har förflutit från det att medlen betalades ut. Får du sålunda skadeståndet snart eller har du fått det, en det inte har gått två år, kan det inte utmätas.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kan KFM utmäta pengarna på min frus konto?

2018-02-26 i Utmätning
FRÅGA |Jag gifte mig med en kvinna for 8 ar sedan i utlandet, jag hade dessvarre redan skulder innan vi gifte oss utan aktenskapsforord !Min fraga ar : Kan kronofogden i Sverige utmatta pengarna avsedda for mina skulder fran min makas bankonto aven om hon inte har nagon skuld sjalv till nagon...och pengarna som hon har pa sitt konto ar hennes egna sparade pengar fran hennes anstallning ? For jag har sett fragestallningar fran inkasso bolag dar de papekar att vi ar gifta och att det inte finns nagon aktenskapsforord registrerad !Jag hade varit tacksam for er radgivning i detta arendeHalsningarGabriel
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var och en svarar för sina egna skulder, även när man är gift, och oavsett om man har ett äktenskapförord eller inte. Detta innebär att Kronofogdemyndigheten inte kan utmäta tillgångar som bevisligen tillhör din fru. Eftersom detta gäller pengar på ett bankkonto får pengarna endast utmätas om det framgår att de tillhör dig. Det är därför viktigt att bankkontot står i din frus namn och att du inte har tillgång till kontot via exempelvis en fullmakt. På så sätt borde det inte uppstå några oklarheter kring vem pengarna faktiskt tillhör, och Kronfogdemyndigheten kan inte utmäta pengarna på din frus konto. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Kan sambos hus utmätas för andre sambons skulder?

2018-02-19 i Utmätning
FRÅGA |hej,min sambo köpte hus, men det är bara hans. han står på köpeavtalet och lagfart, lån och betalat allt själv och betalar själv på all lån och all räkning som är förknippat med huset (el , hyra, sophämtning, vatten osv). ALLT ÄR ALLTSÅ I HANS NAMN. JAG VILL INTE HA NÅGOT MED HUSET ATT GÖRA. HAN HAR BETALAT HUSET FÖR SINA PENGAR, OCH REDAN FRÅN BÖRJAN, LÅNGT INNAN VI ENS TÄNKTE PÅ ATT FLYTTA IHOP KOM VI ÖVERENS OM DETTA. Vi vill skapa ett sakrättsligt skydd för honom så att huset ALDRIG blir föremål för utmätning. Vi har även upprättat ett samboavtal, där det framkommer att huset och ett antal andra saker är undantagna från sambolagen. Är detta tillräckligt eller kan huset ändå bli föremål för utmätning för mina skulder?? Behöver han upprätta något mer avtal som ger honom sakrättsligt skydd??För om det finns risk för det så kommer jag absolut inte fortsätta bo här. jag flyttar ut. jag har nämligen en lgh (hyresrätt) som jag inte sagt upp, utan har kvar, (hyreslägenheten har jag kvar, ifall det inte skulle funka mellan oss). Vi har även ett barn ihop. MEN jag vill inte förstöra hans liv bara för att jag har skulder. tacksam för svar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lös egendomBeträffande utmätning regeras detta i utsökningsbalken (UB). I 4 kap. 17 § stadgas som huvudregel att lös egendom (allt som går att flytta på i ett hus, pengar, osv.) får utmätas, i det fall det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den som ska utmätas). I 19 §, samma lag, finns en speciell bestämmelse som gäller för makar och sambor. I bestämmelsen stadgas att den betalningsskyldige presumeras (antas vara) vara ägare till lös egendom som samborna har i sin gemensamma besittning, om det inte görs sannolikt att egendomen tillhör den andra sambon eller någon annan. Detta innebär att man för sambor antar att allt som finns i exempelvis sambornas gemensamma bostad, och som inte kan bevisas tillhöra någon annan, tillhör den betalningsskyldige och kan således utmätas för dennes skuld. För den icke-betalningsskyldige sambon gäller det därför att kunna visa att denne är ägare till egendom som inte bör utmätas. Kan man visa kvitto på att man köpt någonting gäller detta som fullgod bevisning. Att man äger en del av någonting i hemmet tillsammans med den andre sambon, genom att man till exempel betalat hälften, talar detta också för att saken inte bör utmätas, om man kan visa ett kontoutdrag på beloppet eller ett kvitto.Problemet med just samboavtal är att ett sådant avtal egentligen inte säger någonting om vem som har betalt för egendomen och uppnått så kallat "sakrättsligt skydd" för den. Att uppnå sakrättsligt skydd för egendom innebär nämligen att egendomen skyddas mot den betalningsskyldiges borgenärer (de som ska motta betalningen) och att egendomen därför inte får utmätas. För att uppnå sakrättsligt skydd kan det alltså behövas mer bevisning än ett samboavtal, eftersom ett sådant avtal annars skulle vara enkelt att ta till för att kringgå en utmätning. Det krävs sålunda kvitto eller kontoutdrag på inköpt egendom.HusetHuset anses inte vara lös egendom. Hus på mark (fastighet) är istället fast egendom och kan inte utmätas. Oavsett om du bor i huset kan det alltså inte utmätas för dina skulder. Detta förutsätter dock att huset inte står på ofri grund, utan istället måste din sambo äga inte bara huset utan även marken det står på. Detta är vanligast förekommande. Skulle huset stå på ofri grund (någon annan äger marken men man äger själv huset) anses hsuet vara lös egendom och kan utmätas.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Utmätning av försäkringsersättning

2018-03-20 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden utmäta ersätttning för medicinsk invaliditet?
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först och främst kan det konstateras att frågor gällande utmätning regleras i utsökningsbalken (UB). Enligt 4 kap. 17 § UB så får lös egendom utmätas, om det framgår att det är du som äger den. Ersättningen för den medicinska invaliditeten är pengar, vilket också klassificeras som lös egendom. Det finns alltså som huvudregel inget som hindrar Kronofogdemyndigheten att utmäta ersättningen. Däremot är gäldenären (du) skyddad mot utmätning av s.k. benificium-egendom. Det som aktualiseras i ditt fall är 5 kap. 1 § 1 st. 7 p. UB att pengar och banktillgodohavanden får undantas utmätning om det krävs för ditt underhåll tills annan inkomst kommit dig tillhanda, dock längst i 1 månad om inte synnerliga skäl(högt krav) föreligger. Med det sagt, det får alltså endast undantas utmätning om pengarna är nödvändiga för att du ska klara av att betala för mat, bostadskostnad m.m. Om det är så att du har familj så ska skälig hänsyn tas till det i bedömningen också, 5 kap. 2 § UB. Sammanfattningsvis så kan Kronofogdemyndigheten mäta ut ersättningen, då det utgör lös egendom som banktillgodohavanden eller pengar. Huruvida det till en början kan undantas utmätning som benificum-egendom är inget jag kan uttala en slutsats om då jag inte vet alla omständigheter. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad ligger existensminimum på 2018?

2018-02-28 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Vad är existensminimum, alltså vad ligger denna totala summa på? Om man får skuldsanering, antingen får man avbetalningsplan på en viss summa man ska betala varje månad eller en betalningsplan utan någon summa, då de ansett att personen i fråga redan lever på existensminimum. Men vad ligger summan på?Är det 10.000 kr? Eller är det mer? Om man tjänar 10 000 kr netto i månaden, hur mycket kommer kronofogden då ta om något alls? Jag menar man har en hyra på 5 000 kr att betala, försäkring (200 kr), sjukvård, el, mat, kläder osv, inkl ett barn att försörja. Tacksam för hjälp!
Amanda Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Existensminimum, eller förbehållsbelopp som Kronofogden benämner det, ingår bostadskostnaden och ett normalbelopp som ska täcka levnadskostnader. Bland levnadskostnader ingår som du räknade upp mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.Normalbeloppet fastställs varje år av Kronofogden och du som har barn får även ett normalbelopp för barnet. För en ensamstående vuxen 2018 är det 4 814 kronor och beroende av om barnet är under eller över 7 år är det 2 554 kronor alternativt 2 940 kronor. I ditt personliga fall går det att anta att summan skulle överstiga 10 000 kr. Du kan läsa mer om bland annat andra tillägg till normalbeloppet hos Kronofogdens hemsida.Innan löneutmätning sker kommer du får fylla i blanketten "Redogörelse för inkomster och utgifter" för Kronofogdens räkning och baserat på den kommer de bestämma om huruvida de ska utmäta ett visst belopp.Hoppas det besvarar din fråga!

Kan kronofogden utmäta min bil för min väninnas skulder?

2018-02-22 i Utmätning
FRÅGA |Min bil blev tagen av kronofogdemyndigheten när min väninna var ute och lånade den ikväll. Hon hade tydligen skulder vilket jag inte visste eller har med att göra men det jag undrar är hur de bara kan ta och utmäta min bil sådär och har de över huvudtaget rätt att göra så?! Jag är ägaren till bilen och det är jag som använder den. Tack på förhand och hoppas att jag får ett svar.Mvh
Anton Okic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid utmätning är bestämmelserna i utsökningsbalken (UB) tillämpliga, se här.Lös egendom får utmätas om gäldenären (d.v.s. din skuldsatta väninna) har egendomen i sin besittning, och det inte framgår att egendomen tillhör någon annan, se 4 kap. 17 och 18 §§ UB. Det råder med andra ord en presumtion om att bilen tillhör din väninna eftersom det var hon som vid tidpunkten för utmätningen hade tillgång till den, och därför har Kronofogdemyndigheten utmätt den. Denna presumtion kan naturligtvis brytas om du på något sätt kan bevisa att bilen inte tillhör din väninna. Detta kan du göra genom t.ex. visa upp kvittot från när du köpte bilen. Om du är registrerad ägare i vägtrafikregistret räcker inte det ensamt som bevis för att du har äganderätt till bilen, men det är en annan omständighet som talar för att den inte tillhör din väninna. Även din väninnas egna uppgifter kan ha en viss betydelse vid bedömningen av vem som är bilens rättmätiga ägare. Mitt råd är att helt enkelt kontakta Kronofogdemyndigheten och bestrida utmätningen.Vänligen,

Skydd av egendom vid utmätning av hyresgästs egendom

2018-02-16 i Utmätning
FRÅGA |KF knackade på dörren. Vill utföra förrättning i rum jag hyr ut till person med skulder. Sätter foten emellan dörr så att jag inte kan stänga den. Rådrågar vän med jurist utbildning via telefon, som meddelar att KF kan göra beslutet på plats om förrättning. Så dom släpps in i rum med högar av ouppöppnad post, som dom går igenom . Begär mitt namn och dom går. Gjorde jag rätt ? Känns otryggt och kändes som dom vill efter mig härnäst som bostadsrättsinnehavare, finns det någon möjlighet för dom att kräva något från mig? Tacksam för respons!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du med "KF" syftar på Kronofogden. Din fråga aktualiserar huvudsakligen utmätningsbalken (UB).Det centrala i din fråga är alltså hur du ska skydda din egendom från utmätning ifall din hyresgästs egendom utmäts. I 4 kap. 17 § UB framgår att lös egendom får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären (i ditt fall hyresgästen) eller om gäldenären enligt 18 eller 19 § ska anses vara ägare. För dig är 18 § mest relevant då den gör gällande att egendom ska anses tillhöra gäldenären om den är i dennes besittning och det inte framgår att den tillhör annan. Av 4 kap. 20-23 §§ UB framgår i korthet att du som tredje man måste väcka talan om något som tillhör dig utmäts med mera. Förhoppningsvis blir inte dessa paragrafer relevanta för dig, men jag vill ändå nämna dem så att du kan läsa dem ifall din egendom mot förmodan skulle bli utmätt. Har du några frågor om dem ifall de blir aktuella rekommenderar jag att du hör av dig till oss igen. Jag har med anledning av detta främst två råd till dig. Först och främst vill jag betona vikten av att du håller din egendom separerad från din hyresgästs så att din egendom inte kan anses vara i dennes besittning. Besittningsbegreppet är inte så självklart som det kan te sig; det kan tvärtom vara mycket svårtolkat. Enligt min uppfattning borde dock inte din egendom kunna anses vara i din hyresgästs besittning så länge den inte beblandas med dennes egendom eller finns i dennes hyrda rum. Mitt andra råd är att du håller saker som du inte kan styrka ägande till (om du till exempel slängt kvittot) särskilt åtskilda från din hyresgästs rum och egendom. Detta med anledning av formuleringen "om det ej framgår att egendomen tillhör annan". Kan du bevisa ditt ägande kan alltså egendomen i princip inte utmätas för din hyresgästs skulder.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning