Preskription av kundfordringar

2014-08-27 i Preskription
FRÅGA |Jag fick ett betalningsföreläggande 2014-08-19 från kronofogden, enligt sökande( trafik skolan ) jag har obetalt körlektioner under maj 2010. Från 2010 till dagens datum jag fick aldrig någon påminnelse från sökande, är jag skyldig att betala summan utan att få någon påminnelse eller inkasso krav i fyra år?Tack på förhand
Zozan Akay |Hej och tack för din fråga!Enligt Preskriptionslagen (1981:130) 2 § är preskriptionstiden 3 år för en fordran mot en konsument. Treårspreskriptionen för konsumenter gäller oavsett om det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet. Preskriptionstiden räknas från dagen för fordringens tillkomst och omfattar hela den sista dagen. Om fordringen grundas på avtal räknas tiden från avtalet. I ditt fall gäller treårspreskriptionen eftersom du är konsument i förhållande till körskolan som troligtvis är näringsidkare. Det innebär att deras fordran har förfallit då det har gått mer än 3 år från att ni ingick avtal om körlektioner. Detta i samband med att körskolan tidigare inte har skickat påminnelser leder till att skulden är preskriberad. Hälsningar,

Preskriptionstid vid skuldebrev

2014-07-07 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag har som gäldenär ett eget skrivet skuldbrev till min borgenär. Det är skrivet 2010 och där det framgår att betalningen skulle ske under tre datum skrivna tillfällen under samma år. Betalningarna har ej skett och nu undrar jag om det för mig är försent att gå vidare med ärendet. Jag har kvar skuldbrevet men blev aldrig av att jag gick vidare pga orken. Finns det tider man måste hålla sig till för att gå vidare i ärendet när betalning ej skett.
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga!För att kräva sin gäldenär på betalning krävs att skuldebrevet inte är preskriberat. Att en skuld preskriberas innebär att du som fordringsägare inte längre kan få din skuld betald.Enligt 2 § i preskriptionslagen som du hittar här: https://lagen.nu/1981:130 preskriberas normalt en fodran efter tio år, förutsatt att inget preskriptionsavbrott skett (se 5 §). Preskriptionsavbrott medför att preskriptionstiden förlängs. Ett avbrott kan bland annat ske genom att gäldenären erkänner skulden genom att exempelvis be om en amorteringsplan eller betala ränta, eller om du skickat ett krav eller en påminnelse till gäldenären. Om ditt skuldebrev är gällande gentemot en konsument är preskriptionstiden i huvudregel tre år. Det gäller dock inte om det är ett löpande skuldbrev, som preskriberas först efter tio år. Det framgår inte av din fråga om ditt skuldebrev avser ett konsumentförhållande, men om så inte är fallet (eller om ditt skuldebrev är löpande eller om ett preskriptionsavbrott skett som förlängt din preskriptionstid) är det giltigt då huvudregeln i preskriptionslagen 2 § på tio år blir gällande. Eftersom din gäldenär är sen med betalningen kan ränta bli aktuellt. Regler om detta finner du i räntelagen https://lagen.nu/1975:635. Räntelagen är dispositiv, vilket innebär att om ni avtalat om ränta måste du förhålla dig till det.Om du, eftersom du beskriver dig som gäldenär, har en motskuld kan en eventuell kvittning vara aktuellt. Se kap 2 18 § i Skuldebrevslagen som du hittar https://lagen.nu/1936:81.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen

Preskriptionstid och återvinning

2014-06-11 i Preskription
FRÅGA |Hej,Kan banken kräva att jag ska betala tillbaka en skuld från ett kreditkort som var firmakort och användes för tjänsteresor och andra firmaavgifter efter 24 år? Dom har skickat det till kronofogden som i sin tur drog av mina skatteåterbäringspengar .
Simon Adolfsson |Hej. Tack för din fråga.Fordringar preskriberas tio år efter dess tillkomst, om inte ett preskriptionsavbrott skett, se 2 § preskriptionslagen.Det verkar som att banken har skickat en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten (KFM) för att få sin fordran mot dig fastställd. Vidare verkar det som att du inte bestred ansökan vilket innebar att KFM meddelande utslag. De hade därför rätt att omedelbart verkställa (ta dina pengar från ditt konto), se 42 & 45 §§ BFL samt 3:11 UB.Beroende på hur lång tid sedan utslaget meddelandes finns dock fortfarande möjlighet att få tillbaka dina pengar. Om det gått mindre än en månad sedan utslaget meddelades finns fortfarande möjlighet att kräva återvinning av utslaget, se 52-54 §§ BFL. Det som händer då är att utslaget (det beslut som gav KFM rätt att utmäta dina pengar) överlämnas till den tingsrätt där du i övrigt har att svara i tvistemål (det vanliga är din hemort). Väl i tingsrätten så framställer du ditt preskriptionsyrkande. Om banken då inte kan visa att preskriptionsavbrott skett dels för 14 år sedan och dels för 4 års sedan kommer en dom meddelas i din favör.  Om det gått mindre än en månad från det att utslaget meddelades, är mitt konkreta tips att skyndsamt begära återvinning av utslaget. Vidare föreslår jag att kontakta en praktiserande jurist.Hoppas mitt svar var till någon hjälp.Mvh,

Preskritionsbrytande handling, beräkning av tid

2014-05-16 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilket datum som gäller för preskription? Det gäller en faktura från först ett företag och sedan från inkasso. Båda fakturorna har bestridits.Är det 3 år från sista inkassokravets förfallodatum som gäller eller är det från det datum (på dokumentet) då jag skriftligen bestrider det inkassokravet, eller är det datum då inkassoföretaget kvitterade ut mitt tillbakavisande som jag skickade med REK och därmed har kvitto på?Tacksam för enkelt svar snarast då ärendet brådskar!
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln för preskription av fordringar är 10 år med undantag för fordringar mellan konsumenter och näringsidkare, då tiden är tre år. Preskriptionstiden börjar räknas från fordringens uppkomst alltså det datum då skulden mellan dig och företaget uppkom. Preskriptionstidens löpande kan omstartas genom att borgenären (företaget) vidtar en preskriprionsbrytande handling. Handlingen måste vara skriftlig och ha kommit gäldenären (dig) tillhanda. Det åligger företaget att visa att du fått handlingen. Det borde vara så att preskriptionsavbrottet räknas från den dagen då du mottagit handlingen (inkassokravet)- från det datumet börjar alltså en ny period på tre år löpa. Om företaget kan bevisa vilken dag du fått del av handlingen gäller det datumet. Det är dock tveksamt att företaget kan bevisa vilket datum du fått del av handlingen (som du fått den utdelad av posten), vad som däremot är enklare för dem att bevisa är datumet som du bestridit kravet på. Eftersom du skrivit ett datum på bestridandet har du ju fått del av handlingen senast det datumet, därför borde det vara från detta datum som preskriptionstiden börjar löpa igen. Gällande lagstiftning är preskriptionslagen som du har https://lagen.nu/1981:130 Vänligen

Enskild firma och preskription

2014-07-14 i Preskription
FRÅGA |98-09-10 sätts min enskilda firma i konkurs av tingsrätten. 98-09-16 utfärdar kronofogden ett utslag på en borgenärsskuld inskickat av en inkassofirma. 14-07-08 meddelar kronofogden mig om att skulden har en preskriptionstid på 10 år och avslår min överklagan då jag hävdar att preskriptionstiden borde vara 3 år eftersom min enskilda firma har begärts i konkurs och skulden då torde klassas enligt konsumentlagen.Frågan lyder hur lång är preskriptionstiden i mitt fall?
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln gäller en preskriptionstid på 10 år, se 2 § 1 st. preskriptionslagen (PreskL). Det finns dock vissa undantag och ett av dessa gäller konsumentfordringar vilka enligt 2 § 2 st. PreskL istället har en preskriptionstid på 3 år. Frågan här blir således huruvida avtalet har ingåtts av den enskilda firman som näringsidkare eller som konsument.Som konsument räknas en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 § 4 st. konsumentköplagen, KKL). En enskild näringsidkare anses inte vara en juridisk person, utan det är den fysiska personen bakom firman som personligen bär ansvaret. Preskriptionstiden i det här fallet beror således på vilken typ av skuld det rör sig om. Är den hänförlig till ändamål som faller inom näringsverksamhet är preskriptionstiden 10 år, men om skulden istället kan hänföras till något som anses falla utanför näringsverksamheten preskriberas den efter 3 år. Det senare kan vara fallet om det t ex rör sig om inköp av varor för huvudsakligen personligt bruk.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Preskription av condictio indebiti

2014-06-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! Min kompis har har fått 10000 kr för mycket betalt av sin arbetsgivare. Hans jobb brukar dra in ca 3000 kr per månad.Han sa till sin arbetsgivare direkt men har slussats runt från lönekontoret till chefen och tillbaka igen och det verkar som om ingen vill ha pengarna. När blir pengarna hans? Kan arbetsgivaren komma om två år och kräva tillbaka pengarna? Kommer pengarna bli hans om arbetsgivaren inte ber henne ge tillbaka pengarna?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Fråga om misstagsutbetalningar, så kallade condictio indebiti, har behandlats i praxis. Huvudregel är att pengarna skall återlämnas. Undantaget är främst om mottagaren i god tro förbrukat pengarna. Din kompis känner ju uppenbarligen till att pengarna är felaktigt utbetalade och kan därför inte anses vara i god tro, och skall därför återlämna pengarna. Fråga om preskription, alltså när arbetsgivaren inte längre kan kräva pengarna, har även den diskuterats i praxis. I ett fall från Allmänna reklamationsnämnden kunde den som betalat ut pengarna kräva dessa tillbaka så sent som sex år efter utbetalningen. (Du hittar rättsfallet https://lagen.nu/arn/1998-4742). Man använde sig då av Preskriptionslagen (https://lagen.nu/1981:130) 2§ som säger att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Preskriptionstid av fordran

2014-05-31 i Preskription
FRÅGA |Vår familj har hamnat i en tvist med en annan, angående gamla fakturor/byten av jobb. vi har lantbruk och motparten har lantbruk+företag (gräv firma) under 15år har vi bytt jobb, ena hjälper den andra sen hjälper den andra den ena, kvittat jobben genom att göra jobb till den andra, så som hjälp vid vårbruk, grävning, sälja/köpa kor av varandra. men nu efter 15år har dem bestämt att vi är skyldig dom 340.000 för arbete dem har hjälpt oss med. Inga fakturor har skickats men dem har skrivit upp allt arbete dem har gjort. Så nu funderar vi om de är preskiberat? Eller om de går att lösa det på ett bättre sätt, vi erbjöd han 150.000 men han villa ha varenda öre av "skulden" (340.000) hur löser vi denna tvist på bösta sätt eller är det någon speciell paragraf vi kan följa om preskibering av jobb o.s.v. Mvh
Ludvig Berke |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Precis som du är inne på finns det preskriptionsregler som reglerar hur långt efter att en fordran uppstått som man kan göra den gällande. Om preskription inträtt innebär det att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. Preskriptionslagen hittar du https://lagen.nu/1981:130. Huvudregeln hittar du i §2. Om inget inträffat som bryter preskriptionen (till exempel en skriftlig påminnelse från borgenären, eller erkännande av fordran från gäldenären, se §6) är preskriptionstiden 10 år.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att du fått en uppfattning om hur du kan gå vidare i detta.

Preskription av fordran

2014-05-06 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag ägde ett bolag som gick dåligt som jag till slut skrev över på en annan ägare. Ett par månader senare sattes bolaget i konkurs. Jag fick givetvis ta skulderna i bolaget med betalningsanmärkningar mm. Allt är löst och en vecka efter att betalningsanmärkningarna är borta kommer det ett krav från ett leasingbolag via kronofogden alltså 7 år senare. Total skuld är 28 000 kr med räntor på 7 år. Totalt ca 80 000 kr. Kan dem komma så lång tid efter ?
Olle Andersson |Hej,Förutsatt att den fordran som leasingbolaget gör gällande är riktig i sig finns det inget hinder för dem att kräva dig på pengarna efter 7 år. Faktum är att sådana skulder som huvudregel preskriberas först efter 10 år (2§ 1 stycket preskriptionslagen).Preskriptionslagen hittar du https://lagen.nu/1981:130.Återkom gärna om du har fler frågor!Med vänlig hälsning,