Preskriptionstidens början och verkan av preskriptionsavbrott

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstiden på 3 år Från när gäller detta ? Jag har blivit krävd på pengar för 7 år tillbaka i tiden. gäller 3 år från skriftligt eller muntligt krav?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Preskriptionstiden löper från det att en förpliktelse uppkommit, ex. när ett avtal om köp ingåtts eller en skadevållande handling företagits (se 1 § preskriptionslag). Dock är det möjligt att genom preskriptionsavbrott avbryta preskriptionen (förutsatt att fordran ej hunnit preskriberas), varefter ny preskriptionstid löper (se 6 § nämnda lag).Ett preskriptionsavbrott kan ske antingen genom att gäldenären på något vis erkänner fordringens existens (ex. genom att erlägga betalning) eller till följd av att borgenären framställer ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran vilken kommer gäldenären till handa alternativt att borgenären i något sammanhang åberopar fordran mot gäldenären vid domstol, i ett skiljeförfarande eller hos Kronofogdemyndigheten (se 5 § nämnda lag). Har ingendera handling företagits är fordran och eventuella tilläggsförpliktelser preskriberade, varav följer att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (med vissa undantag) (se 8 § nämnda lag).Sammanfattningsvis gäller alltså att en fordran ej behöver vara preskriberad enkom för att den ursprungliga preskriptionstiden löpt ut då ett preskriptionsavbrott kan ha skett. Viktigt att notera är att preskriptionstiden är olika lång beroende på om det rör sig om ett konsument- eller näringsidkarförhållande samt vad som i det specifika fallet avtalats (med vissa begränsningar) (se 2-4 §§ nämnda lag).Preskriptionslagen finner Du här.Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn 08-533 300 04) eller e-post info@lawline.se.Vänligen,

Preskriptionstid på kundfodringar

2014-10-14 i Preskription
FRÅGA |Hur långt efter jobbet är gjort kan Du begära betalning från en konsument De har uppdagats att kunden borde varit betalningsskyldig och de är 4 år sen.
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga! Enligt preskriptionslagen 2§ andra stycket https://lagen.nu/1981:130#P2S2 framgår att preskriptionstiden för fodran på en konsument är tre år. Undantag görs för löpande fodringar. Detta innebär dock inte att du inte kan be kunden att betala ändå, det är ju möjligt att kunden väljer att betala. Lycka till!Vänligen

Preskriptionstid för ersättningskrav

2014-09-30 i Preskription
FRÅGA |Hej,Idag fick jag en faktura från min hyresvärd. Fakturan avser en avgift på ca 1500 kr gällande reparation av ett fönster i trapphuset. I samband med inflyttning av min soffa år 2011 i april så råkade fönstret i trapphuset gå sönder. Ingen åtgärd eller kostnad beslutades efter samtal med hyresvärden kort efter händelsen. I fakturan påstår hyresvärden att kostnaden är enligt överenskommelse, ca 3,5 år efter händelsen. Jag anser att det är orimligt, har jag Preskriptionslagen (1981:130) 2 på min sida?Med vänliga hälsningar, H
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline! Utgångspunkten är en preskriptionstid på 10 år enligt 2 § preskriptionslagen. I andra stycket finns ett undantag. Detta gäller emellertid bara fordran mot en konsument som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare tillhandahållit i sin yrkesmässiga verksamhet. Undantaget blir inte tillämpligt i ditt fall då det rör en fråga om ersättning och inte en vara/tjänst/nyttighet som tillhandahållits av hyresvärden. Därför gäller den allmänna preskriptionstiden om 10 år på ditt fall.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av kundfordringar

2014-08-27 i Preskription
FRÅGA |Jag fick ett betalningsföreläggande 2014-08-19 från kronofogden, enligt sökande( trafik skolan ) jag har obetalt körlektioner under maj 2010. Från 2010 till dagens datum jag fick aldrig någon påminnelse från sökande, är jag skyldig att betala summan utan att få någon påminnelse eller inkasso krav i fyra år?Tack på förhand
Zozan Akay |Hej och tack för din fråga!Enligt Preskriptionslagen (1981:130) 2 § är preskriptionstiden 3 år för en fordran mot en konsument. Treårspreskriptionen för konsumenter gäller oavsett om det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet. Preskriptionstiden räknas från dagen för fordringens tillkomst och omfattar hela den sista dagen. Om fordringen grundas på avtal räknas tiden från avtalet. I ditt fall gäller treårspreskriptionen eftersom du är konsument i förhållande till körskolan som troligtvis är näringsidkare. Det innebär att deras fordran har förfallit då det har gått mer än 3 år från att ni ingick avtal om körlektioner. Detta i samband med att körskolan tidigare inte har skickat påminnelser leder till att skulden är preskriberad. Hälsningar,

Preskription av fordran mot konsument

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Kan en skuld vara för alltid?En konsumentskuld preskriberas efter 3 år men är jag som gäldenär ansvarig att bevisa presk.avbrott inte skett på 3½ år till domstol?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptioner regleras i preskriptionslagen. Enligt 1 § är preskriptionslagen subsidiär till andra lagar. Med det menas att om någon annan lag behandlar preskriptionsfrågan för en särskild situation gäller den före preskriptionslagen. Ett exempel på sådan reglering är 19 kap. 1 § sjölagen. Förutsatt att någon sådan speciallagstiftning inte gäller för din borgenärs fordran gentemot dig är preskriptionstiden mycket riktigt 3 år mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detta följer av 2 § 2 st preskriptionslagen.Det är upp till den part som vill göra gällande att preskriptionsavbrott har skett att visa det. Först om det sker är det upp till dig att visa att preskriptionsavbrottet inte har ägt rum. Närmare hur ett preskriptionsavbrott sker regleras i 5 §.Vänliga hälsningar,

Preskribering av skuld

2014-10-06 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har en skuld som lämnades in till Svea Inkasso år 1992 Svea säger att brev är skickade men detta har ej kommit mig tillhanda.Är det inte så att Inkasso bolaget bör lämna denna skuld vidare till Kronofogden för att på den vägen komma i kontakt med mig och lämna ett uttslag.Min fråga är har jag möjlighet att besvara detta med en skrivelse om att åberopa preskribering av ärendet? Hur skriver jag detta för att det ska bli juridiskt bärande? Många frågor ;)
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår det hela har du en skuld som lämnades till Svea Inkasso, vilka i sin tur påstår sig ha skickat påminnelser. Det som måste klargöras först och främst är om preskriptionen anses vara avbruten p.g.a. dessa brev. Enligt 5 § 2 punkten Preskriptionslagen avbryts preskription då gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. I rättsfallet NJA 1996 s. 809 framgår att det är upp till borgenären att bevisa att preskriptionsavbrott skett. Vidare är det borgenären som står för risken att ett brev inte når fram till gäldenären. Den slutsatsen som kan dras från rättsfallet är därmed att om Svea kan göra det sannolikt att du har fått breven, exempelvis genom att ha skickat kravet med rekommenderat brev till din adress, så bryts preskriptionstiden och skulden kan inte anses ha preskriberats. Om Svea däremot inte kan bevisa att du fått breven bör skulden ha preskriberats p.g.a. den långa tiden som förflutit. Du kan givetvis besvara Svea Inkassos krav och åberopa att skulden har preskriberats med hänvisning till dels 2 § Preskriptionslagen och dels till rättsfallet NJA 1996 s. 809 och påpeka att du inte har fått några brev, och att de bär bevisbördan för att breven har nått dig. Dock krävs inte att Svea Inkasso hänskjuter ärendet till Kronofogden för att preskriptionstiden ska avbrytas.Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att höra av dig till min email adress Zozan.Peker.9822@student.uu.se om du har fler frågor.Vänligen,

Preskriptionstid för sms-lån

2014-09-26 i Preskription
FRÅGA |Fick idag en faktura på 6200kr. fakturan avser ett sms lån som tog för mer än 4 år sedan. Fakturan ska vara inbetald inom 8 dagar. Får det gå till så här? inte fått ett enda brev på 4 år och nu helt plötsligt så kräver de pengar på 8 dagar. Är inte ens säker på att jag tagit lånet.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Preskriptionstiden för både banklån och sms-lån är 10 år enligt 2 § Preskriptionslagen. Vid s.k. preskriptionsavbrott enligt 5 § innebär det att preskriptionstiden "startas om", och tio nya år börjar löpa. Att begära betalning eller erlägga betalning är exempel vad som räknas som preskriptionsavbrott.I ditt fall har företaget nu skickat en faktura för ett drygt 4 år gammalt lån, det innebär att de gjort ett preskriptionsavbrott, och från dagen då fakturan skickades börjar preskriptionstiden ticka igen. Så ja företaget har rätt att efter fyra års tystnad anmoda dig att betala genom att skicka en faktura. Vad gäller betalningstiden på 8 dagar så är den korrekt om ni har avtalat om det. Du säger att du inte ens är säker på att du har tagit lånet, om du anser att fakturan är fel och vill bestrida den måste du snarast kontakta företaget som utfärdat fakturan och bestrida den. Ett bestridande bör vara skriftligt och skickas gärna med rekommenderat brev (då kan du bevisa att företaget mottagit ditt bestridande), men då det i ditt fall handlar om en kort tidsfrist kan det vara en god ide att även per telefon eller e-post ta kontakt med företaget och tala om att du bestrider fakturan. I ditt bestridande måste du även motivera varför du bestrider. Det blir sedan upp till företaget att bevisa att fakturan är korrekt. Observera att om du har tagit sms-lånet och företaget kan bevisa det och drar ärendet vidare till domstol och du förlorar tvisten blir du skyldig att betala dröjsmålsränta från förfallodagen enligt 3 § räntelagen.Skulle företaget lämna fakturan vidare till inkasso eller till Kronofogdemyndigheten är det viktigt att du bestrider till inkassobolaget respektive KFM. Enligt god inkassosed vidtas inte fortsatta åtgärder på en korrekt bestridd fordran utan den som vill ha betalt får vända sig till domstol för att få tvisten (vid en bestridd faktura föreligger ju en tvist) utredd.Hoppas detta var svar på dina frågor, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänligen, 

Enskild firma och preskription

2014-07-14 i Preskription
FRÅGA |98-09-10 sätts min enskilda firma i konkurs av tingsrätten. 98-09-16 utfärdar kronofogden ett utslag på en borgenärsskuld inskickat av en inkassofirma. 14-07-08 meddelar kronofogden mig om att skulden har en preskriptionstid på 10 år och avslår min överklagan då jag hävdar att preskriptionstiden borde vara 3 år eftersom min enskilda firma har begärts i konkurs och skulden då torde klassas enligt konsumentlagen.Frågan lyder hur lång är preskriptionstiden i mitt fall?
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln gäller en preskriptionstid på 10 år, se 2 § 1 st. preskriptionslagen (PreskL). Det finns dock vissa undantag och ett av dessa gäller konsumentfordringar vilka enligt 2 § 2 st. PreskL istället har en preskriptionstid på 3 år. Frågan här blir således huruvida avtalet har ingåtts av den enskilda firman som näringsidkare eller som konsument.Som konsument räknas en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 § 4 st. konsumentköplagen, KKL). En enskild näringsidkare anses inte vara en juridisk person, utan det är den fysiska personen bakom firman som personligen bär ansvaret. Preskriptionstiden i det här fallet beror således på vilken typ av skuld det rör sig om. Är den hänförlig till ändamål som faller inom näringsverksamhet är preskriptionstiden 10 år, men om skulden istället kan hänföras till något som anses falla utanför näringsverksamheten preskriberas den efter 3 år. Det senare kan vara fallet om det t ex rör sig om inköp av varor för huvudsakligen personligt bruk.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,