Konsumentfordran

2014-12-17 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har fått kravbrev från Lindorff på en gammal konsumtionsskuld. Jag har varit bosatt utomlands sedan sommaren 2009 och i början där fick jag ett kravbrev sedan uteblev dessa då jag flyttat runt. Min senaste adress som de skickat till är ju den jag först hade. Men där har jag inte bott sedan vintern 2009. Men det är ju den adress som tydligen stått kvar i svenska register.Nu påstår Lindorff att skulden inte är preskriberad som jag hävdar. Är det upp till mig att bevisa detta? Lindorff säger att de skickat påminnelser regelbundet men jag har inte fått dessa då jag inte ens bott där de säger sig skickat till.Är det upp till mig eller till Lindorff att bevisa?
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaPreskriptioner av skulder regleras i preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriberas en konsumentfordran efter tre år om inte preskriptionsavbrott har gjorts, vilket regleras av 5§. En typ av preskriptionsavbrott är att gäldenären (konsumenten) får en skriftlig uppmaning/påminnelse om att betala skulden från borgenären. Borgenären bär då risken för att brevet med uppmaningen kommer fram till gäldenären, borgenären behöver dock inte bevisa att gäldenären faktiskt tagit del av innehållet utan endast att brevet kommit fram till gäldenären. För att uppfylla detta krav har det genom praxis det fastställts att borgenären inte kan skicka endast en eller två påminnelser utan att denne måste skicka flertalet. (genom att skicka flera minskar risken för att inget av breven skulle komma fram till gäldenären) Se bland annat HD:s domar NJA 1996 s 809, NJA 2007 s 157 och NJA 2012 s 172. I det sista fallet hade borgenären skickat ett antal betalningskrav till gäldenärens folkbokföringsadress och endast ett av dessa hade kommit i retur. HD ansåg då att det var en försumbar risk att inget av breven hade kommit gäldenären till handa. Gäldenären ansågs ha ett intresse av att bevaka sin post på folkbokföringsadressen och preskriptionsavbrott konstaterades. I ditt fall låter det som att Lindorff har skickat ett antal kravbrev till din folkbokföringsadress, vilket gör att jag bedömer det som att de uppfyllt sitt krav på att något av breven ska ha kommit dig till handa. Bevisbördan för att du inte mottagit breven borde därför ligga på dig. För att bevisa detta kan exempelvis ett folkbokföringsregisterutdrag som visar att du inte bott på adressen sedan 2009 vara bra. Vänligen

Preskription av skattefordran

2014-11-22 i Preskription
FRÅGA |Hej! jag har en skatteskuld på ca: 50,000:= som registrerades 090503 hos KF när blir den preskiberad?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Tillämpligt lagrum är Lag om preskription av skattefordringar m.m. (se här).  Enligt lagens 3 § framgår att huvudregeln är att en skattefordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning. Om din fordran förföll till betalning år 2008 preskriberas fordringen fem år efter utgången av år 2008. Om din fordran istället förföll till betalning år 2009 blir den preskriberad fem år efter utgången av år 2009.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstidens början och verkan av preskriptionsavbrott

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstiden på 3 år Från när gäller detta ? Jag har blivit krävd på pengar för 7 år tillbaka i tiden. gäller 3 år från skriftligt eller muntligt krav?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Preskriptionstiden löper från det att en förpliktelse uppkommit, ex. när ett avtal om köp ingåtts eller en skadevållande handling företagits (se 1 § preskriptionslag). Dock är det möjligt att genom preskriptionsavbrott avbryta preskriptionen (förutsatt att fordran ej hunnit preskriberas), varefter ny preskriptionstid löper (se 6 § nämnda lag).Ett preskriptionsavbrott kan ske antingen genom att gäldenären på något vis erkänner fordringens existens (ex. genom att erlägga betalning) eller till följd av att borgenären framställer ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran vilken kommer gäldenären till handa alternativt att borgenären i något sammanhang åberopar fordran mot gäldenären vid domstol, i ett skiljeförfarande eller hos Kronofogdemyndigheten (se 5 § nämnda lag). Har ingendera handling företagits är fordran och eventuella tilläggsförpliktelser preskriberade, varav följer att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (med vissa undantag) (se 8 § nämnda lag).Sammanfattningsvis gäller alltså att en fordran ej behöver vara preskriberad enkom för att den ursprungliga preskriptionstiden löpt ut då ett preskriptionsavbrott kan ha skett. Viktigt att notera är att preskriptionstiden är olika lång beroende på om det rör sig om ett konsument- eller näringsidkarförhållande samt vad som i det specifika fallet avtalats (med vissa begränsningar) (se 2-4 §§ nämnda lag).Preskriptionslagen finner Du här.Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn 08-533 300 04) eller e-post info@lawline.se.Vänligen,

Preskriptionstid på kundfodringar

2014-10-14 i Preskription
FRÅGA |Hur långt efter jobbet är gjort kan Du begära betalning från en konsument De har uppdagats att kunden borde varit betalningsskyldig och de är 4 år sen.
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga! Enligt preskriptionslagen 2§ andra stycket https://lagen.nu/1981:130#P2S2 framgår att preskriptionstiden för fodran på en konsument är tre år. Undantag görs för löpande fodringar. Detta innebär dock inte att du inte kan be kunden att betala ändå, det är ju möjligt att kunden väljer att betala. Lycka till!Vänligen

Preskriptionsregeln när ett hyresförhållande har upphört

2014-12-05 i Preskription
FRÅGA |Borgenär för hyresrätt Jag gick i borgen såsom för egen skuld för min mamma då hon skulle hyra en lägenhet 2003. Under dessa år fram tills nu har hon betalat sin hyra och borgensåtagandet är aldrig använt. Hyresvärden har heller inte påmint om preskritionsavbrott under dessa år. Min mamma avled 141019 och nu kräver hyresvärden mig på sanering och renovering av lägenheten då min mamma rökte inne. Dösboet har inga tillgångar utan är skuldsatt. Hyresvärden kräver 15000 kr omgående annars ska han dra mig inför rätta. Vad gäller? Med Vänlig Hälsning
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att den uppstod enligt 2 § Preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130Preskriptionstiden löper från det att ett avtal ingåtts (1 § Preskriptionslagen). I ditt fall skedde detta under 2003. Det är möjligt att genom preksriptionsavbrott avbryta preskriptionen och då börjar en ny preskriptionstid att löpa (6 § Preskriptionslagen)Om fordringens existens inte erkänns med ett preskriptionsavbrott är fordran och förpliktelser preskriberade, vilket betyder att borgenären har förlorat rätten att kräva ut sin fordran (8 § Preskriptionslagen) Fråga om preskription: När det gäller hyresfordringar så är Preskriptionslagen dock inte tillämplig, se NJA 2004 s.499. Istället är preskriptionsregeln i 12 kap. 61 § JB tillämplig i de fall hyresförhållandet har upphört och hyresgästen har lämnat lägenheten. Endast i bestående hyresförhållande gäller preskriptonslagens regler. I 12:61 JB anges att en hyresvärd som vill framställa fordringsanspråk på grund av hyresförhållande ska väcka talan om detta inom två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Iakttas ej denna tid, är rätten till talan förlorad, om ej annat avtalats. Hoppas du fått svar på din fråga. Om något skulle vara oklart är du välkommen att kontakta mig.

Preskriptionstid för skadestånd med anledning av brott

2014-11-06 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag blev dömd i ett brottsmål rån för 5 år sedan till fängelse och skadestånd, jag undrar om eller när skadeståndet blir preskiberat? Om fordringsägarna skulle avlida blir skadeståndet preskriberat då?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Skadestånd med anledning av brott regleras som huvudregel i Preskriptionslagens 2 §, och preskriptionstiden är 10 år räknat från fordringens tillkomst om inte presktiptionsavbrott sker innan dess. Preskriptionstidens börjar löpa från den dag brottet begicks (se NJA II 1981 s. 25). Vid ett preskriptionsavbrott nollställs tiden och börjar löpa om, dvs med 10 nya år (se 6 §). Preskriptionsavbrott kan ske genom betalning, krav på betalning eller att gäldenären på annat vis erkänner fordran eller borgenären åberopar fordran (se 5 §). Så förenklat kan man säga att om ingen gör något preskriberas det efter 10 år, men om borgenären fortsätter bevaka fordran och kräva betalning så preskriberas den inte. Om skadeståndet utdömts på grund av ett brott, och det som i ditt fall finns en dom (dvs ansvar för brottet har utdömts) så preskriberas skadeståndet undantagsvis enligt 3 § i preskriptionslagen, där det står att en fordran där ansvar för brott har avgjorts preskriberas ett år efter den dag som dom meddelats, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt 2 §.  Denna undantagsregel kan förlänga preskriptionstiden och är främst aktuell i de fall det gått lång tid (nio år eller mer) mellan brottet och domen.Om den skadelidande avlider innan du betalat skadeståndet beror det på typ av skadestånd om fordran kan tas över av dödsboet eller ej.

Preskription av fordran mot konsument

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Kan en skuld vara för alltid?En konsumentskuld preskriberas efter 3 år men är jag som gäldenär ansvarig att bevisa presk.avbrott inte skett på 3½ år till domstol?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptioner regleras i preskriptionslagen. Enligt 1 § är preskriptionslagen subsidiär till andra lagar. Med det menas att om någon annan lag behandlar preskriptionsfrågan för en särskild situation gäller den före preskriptionslagen. Ett exempel på sådan reglering är 19 kap. 1 § sjölagen. Förutsatt att någon sådan speciallagstiftning inte gäller för din borgenärs fordran gentemot dig är preskriptionstiden mycket riktigt 3 år mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detta följer av 2 § 2 st preskriptionslagen.Det är upp till den part som vill göra gällande att preskriptionsavbrott har skett att visa det. Först om det sker är det upp till dig att visa att preskriptionsavbrottet inte har ägt rum. Närmare hur ett preskriptionsavbrott sker regleras i 5 §.Vänliga hälsningar,

Preskribering av skuld

2014-10-06 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har en skuld som lämnades in till Svea Inkasso år 1992 Svea säger att brev är skickade men detta har ej kommit mig tillhanda.Är det inte så att Inkasso bolaget bör lämna denna skuld vidare till Kronofogden för att på den vägen komma i kontakt med mig och lämna ett uttslag.Min fråga är har jag möjlighet att besvara detta med en skrivelse om att åberopa preskribering av ärendet? Hur skriver jag detta för att det ska bli juridiskt bärande? Många frågor ;)
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår det hela har du en skuld som lämnades till Svea Inkasso, vilka i sin tur påstår sig ha skickat påminnelser. Det som måste klargöras först och främst är om preskriptionen anses vara avbruten p.g.a. dessa brev. Enligt 5 § 2 punkten Preskriptionslagen avbryts preskription då gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. I rättsfallet NJA 1996 s. 809 framgår att det är upp till borgenären att bevisa att preskriptionsavbrott skett. Vidare är det borgenären som står för risken att ett brev inte når fram till gäldenären. Den slutsatsen som kan dras från rättsfallet är därmed att om Svea kan göra det sannolikt att du har fått breven, exempelvis genom att ha skickat kravet med rekommenderat brev till din adress, så bryts preskriptionstiden och skulden kan inte anses ha preskriberats. Om Svea däremot inte kan bevisa att du fått breven bör skulden ha preskriberats p.g.a. den långa tiden som förflutit. Du kan givetvis besvara Svea Inkassos krav och åberopa att skulden har preskriberats med hänvisning till dels 2 § Preskriptionslagen och dels till rättsfallet NJA 1996 s. 809 och påpeka att du inte har fått några brev, och att de bär bevisbördan för att breven har nått dig. Dock krävs inte att Svea Inkasso hänskjuter ärendet till Kronofogden för att preskriptionstiden ska avbrytas.Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att höra av dig till min email adress Zozan.Peker.9822@student.uu.se om du har fler frågor.Vänligen,