Preskriptionstid avseende hyresfordring

2015-07-28 i Preskription
FRÅGA |HejJag undrar jag har en gammal hyres skuld som är 8 år gammal. Den ligger hos Marginalen inkasso ab men har skuckats till KFM.Kan denna skuld preskiberas? Hur gör jag? Vad skriver jag i framställan och till vem?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledning och utfyllning Din fråga innehåller inte alla förutsättningar som krävs för ett korrekt svar. Det framgår inte om du fortfarande bor kvar eller inte, men jag kommer att svara utifrån båda scenarierna. Jag kommer göra ett par antaganden som du får invända mot i kommentarsfältet om de är felaktiga. Antaganden1. Du har hyrt en bostadslägenhet.2. Du har hyrt bostadslägenheten i egenskap av privatperson och har använt den huvudsakligen för privat bruk.3. Med hyresskuld menar du hyra för bostaden, eller annan hyra som har anknytning till ert hyresförhållande.Preskription avseende hyresfordringar Lämnat lägenhetenSärskilda regler gäller vid hyresförhållanden. En preskriptionstid om två år från det att hyresgästen har lämnat lägenheten gäller för både hyresvärd och hyresgäst. Efter denna tidpunkt går det inte att framställa fordringsanspråk, om inte ert hyreskontrakt säger annat, 12 kap. 61 § jordabalken (1970:994), även kallad hyreslagen. Bestående hyresförhållandeOm du inte har lämnat lägenheten, gäller de generella reglerna om preskriptionstid. En preskriptionstid om tre år gäller för hyresgästen om denne har hyrt bostaden i egenskap av privatperson och som huvudsakligen har använt den för privat bruk, 2 § andra stycket preskriptionslagen (1981:130). Om du inte är att betrakta som konsument, är preskriptionstiden istället tio år, 2 § första stycket. Preskriptionsavbrott Preskription kan avbrytas på flera sätt, 5 § preskriptionslagen. Ett avbrott kan göras från hyresgästens sida, genom att erkänna fordran/skulden, betala ränta eller amortera. Hyresvärden kan avbryta preskriptionen genom att skicka en skriftlig påminnelse till hyresgästen om att skulden ska betalas eller genom att väcka talan vid exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.Ett sådant avbrott innebär alltså att preskriptionstiden börjar löpa om på nytt. Om du efter ett år och elva månader får en påminnelse om att du har en skuld, börjar preskriptionstiden börja om på nytt.Goda råd Inledningsvis måste du förstås ta reda på om du är att betraktas som konsument i ert hyresförhållande. Du ska anpassa mitt svar efter om du har lämnat lägenheten eller om ert hyresförhållande fortfarande kvarstår. Om inkassoföretaget har skickat dig krav på betalning är det att se som ett preskriptionsavbrott. Detsamma gäller om Kronofogdemyndigheten uppmärksammar dig på att skulden består. Om skulden redan hade preskriberats innan det nådde inkassoföretaget, kan du påtala detta för den som kräver dig på skulden. Du ska normalt inte behöva påtala för någon att en skuld är preskriberad för att det ska få någon rättslig verkan, men i ditt fall kan det vara bra att uppmärksamma inkassoföretaget eller Kronofogdemyndigheten om detta. Jag rekommenderar att du, innan du tar tag i det, verkligen ser till att hyresfordringen faktiskt är preskriberad. Det kan jag tyvärr inte svara på, utan du får använda mitt svar som verktyg till det.Du hittar hyreslagen här.Du hittar preskriptionslagen här.Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Fråga om preskriptionsavbrott eller ej, med ledning av NJA 2007 s.157

2015-07-06 i Preskription
FRÅGA |Ett betalningsansvar fastställdes 1999- 01-07 mot mig (medansvarig HB för ett skuldebrev.). Ett inkassobolag skickar 2002-07-23 ansökan om utmätning till Kronofogden så att preskriptionsavbrott görs. Förfarandet återupptas sedan 2003-09-09. Inkassobolaget ansöker 2015-01-15 om verkställighet mot mig hos Kronofogden. De anser att preskriptionsavbrott har skett då de vid flera tillfällen under årens lopp skickat ut kravbrev till min adress. Jag har ej svarat på dessa och har dessutom aldrig bott på adressen utan endast haft den som postadress i Sverige då jag i stort sett hela tiden bott utomlands. Vad gäller nu? Är det tillräckligt för inkassobolaget att skicka ut dessa brev? De hänvisar till HD utslag NJA 2007 s.157. Ska de inte också enligt §9 (presk.lag) redovisa och beräkna skuld i förhållande till de andra medansvariga? Jag vet ej vad som skett där. Kan preskriptionsavbrott göras i all oändlighet genom ett enkelt utskicka av brev?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om preskription regleras, precis som du är inne på, i Preskriptionslagen (se https://lagen.nu/1981:130). Tanken med preskriptionen är att en fordran inte ska kunna existera i all evighet utan att den uppmärksammas, och därför har preskriptionsfristen införts. I lagens 2§ görs en skillnad mellan fordringar i allmänhet, vilka har en preskriptionstid på 10 år, och konsumentfordringar som istället har en preskriptionstid på 3 år. Då fordringen i ditt fall beror på din ställning i handelsbolaget är det inte en konsumentfordran, och den 10-åriga preskriptionsfristen gäller därför för dig. Den angivna preskriptionstiden kan dock avbrytas genom så kallade preskriptionsavbrott. Dessa beskrivs närmare i 5§, och innebär att den kommande preskriptionen avbryts och att fristens tideräkning startas om och börjar om från början, dvs. att ytterligare 10 år krävs för preskriptionen att inträffa från det att preskriptionsavbrottet har skett. Så som det anges i paragrafen kan preskriptionsavbrott ske på ett antal olika sätt. I första punkten beskrivs den händelse då gäldenären betalar en bit av sin skuld, antingen direkt på kapitalskulden eller en del av räntan, vilket då räknas som ett preskriptionsavbrott. I andra punkten beskrivs sedan det som är mest relevant i ditt fall, nämligen att gäldenären mottar ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären, vilket även det räknas som ett preskriptionsavbrott. Slutligen beskrivs i tredje punkten att en väckt talan vid domstol eller hos Kronofogden även det utgör ett preskriptionsavbrott. Som du beskriver så skedde det senaste av dig erkända preskriptionsavbrottet under 2003, där talan sedan återigen väcktes hos Kronofogdemyndigheten under 2015. De faktum att de under denna tid har skickat brev till din adress gör att en bedömning enligt 5§ 2p i preskriptionslagen måste göras. Kravet som lagen ställer upp innebär att det skriftliga kravet som skickas ska komma gäldenären till handa, vilket även uttrycks i förarbetena (se vid intresse prop.1979/80:119 s 96). Det är en sådan situation som prövades i det rättsfall som hänvisas till, nämligen NJA 2007 s.157. I fallet som rör en konsumentfordran (och därför en 3-årig preskriptionsfrist) hävdade en gäldenär att han inte hade mottagit något av de tiotal kravbrev som skickats till den adress där han var boende. Trots att det är borgenären som har bevisbördan på sin sida att breven har kommit fram, så ansåg HD att det var föga troligt att samtliga av dessa brev hade försvunnit i postens hantering, eller att det fanns någon anledning som gjorde att gäldenären inte hade mottagit dem. Därför ansåg de att preskriptionsavbrott trots allt hade ägt rum.Den slutsats som kan dras av lagtext och detta rättsfall är därför följande: Preskriptionsavbrott sker genom att gäldenären tar del av ett skriftligt krav som skickats till honom, och det är borgenären som har bevisbördan på sin sida för att detta faktiskt har skett. I rättsfallet så gjordes dock bedömningen av Högsta Domstolen att så pass många skickade brev utan en rimlig förklaring till varför de inte kommit fram utgjorde tillräckliga skäl för att de skulle ha anses kommit fram till gäldenären, och att preskriptionsavbrott därför hade skett. För att applicera detta på din situation, så kan följande sägas. Borgenären har beviskravet på sin sida för att bevisa att du har mottagit dessa kravbrev. Huruvida de kan bevisa detta beror, med ledning av rättsfallet, på hur många brev de har skickat till din adress. Med i beräkningen ska även tas att du har befunnit dig utomlands under denna tid. Eftersom att detta är en bedömning som i slutändan ska göras av domstol, så kan jag inte ge något solklart, tydligt eller ”rätt” svar på hur en domstol skulle resonera kring detta. Min personliga bedömning är dock att du, beroende på hur mycket tid du har spenderat på adressen som de har skickat breven till och hur många brev som de har skickat, eventuellt skulle kunna vinna framgång med att hävda att en preskription har ägt rum - eftersom att bevisbördan på att du faktiskt har mottagit dessa krav inte är uppfylld från kreditbolaget sida.Vad avser 9§ så har den ingen påverkan på preskriptionsavbrottets inträdande eller ej, utan innebär att flera solidariskt betalningsansvariga endast svarar för sin egen andel när det kommer till frågan om preskription, och att borgenären därför får stå sitt kast med en ekonomisk förlust om preskription sker för någon av de solidariskt betalningsansvariga. Hoppas att du är nöjd med svaret trots att inget absolut svar på frågan kan ges, och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Generell preskriptionstid avseende skuld

2015-06-28 i Preskription
FRÅGA |Hej, undrar vad lagen säger idag om preskribering av skulder generellt? Måste man ansöka om att ett lån skall preskriberas eller detta sker automatiskt ? För jag har googlat och fått se en hel del olika lagar?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om preskription av skulder generellt sett. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130). Det fordras inget aktivt handlande för att ett lån ska preskriberas, utan det faller normalt bort efter tio år. Om en påminnelse eller kravbrev eller liknande skickas till den som har en skuld, så avbryts preskriptionstiden och en tioårsperiod påbörjas på nytt.Det finns avvikelser från huvudregeln, exempelvis om det gäller ett konsumentlån, 2 § andra stycket preskriptionslagen. Det finns specialregler i bland annat arbetsförhållanden (jfr ett tidigare svar här) och på straffrättens område, jfr 35 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). Det beror alltså på vad det är för typ av fordran och ärende. Generellt sett gäller 2 § första stycket preskriptionslagen.Nedan hittar du lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.Preskriptionslagen. Brottsbalken. Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Preskriptionstid avseende lönefordringar

2015-06-26 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag upptäckt flera felaktiga uppgifter i min lön. Påpekar detta för min arbetsgivare och får svaret att det är lönesystemets fel. ( de som lägger in siffrorna i systemet) jag har nu tittat på olika lönespecar från jobbet och insätt att jag fått för lite övertidersättning sedan 1/6 2013.( ersättning gällde fram dit enligt avtal och har höjts både 2014 och 2015) Även den rörliga semestettillägget / ersättning är väldigt konstigt räknat. ! Jag undrar hur långt tillbaka i tiden jag kan kräva att de går och rättar till min lön!
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har inte angivit om du är bunden av kollektivavtal eller inte. Jag kommer därför att svara utifrån båda utgångspunkterna. Jag delar upp mitt svar i flera delar som jag hoppas underlättar förståelsen.Lönefordringar i allmänhet Arbetsdomstolen har i AD 2006 nr 81 slagit fast att fordringar som uppkommer i anställningsförhållanden i princip är underkastade de allmänna reglerna om preskription i preskriptionslagen (1981:130). Enligt 2 § preskriptionslagen är preskriptionstiden tio år. Den arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller emellertid till stor del andra preskriptionsbestämmelser som innebär bland annat betydligt kortare preskriptionstider. Sådana bestämmelser finns i exempelvis lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Fordran avseende semesterlön och semesterersättning En arbetstagare som vill begära semesterlön och semesterersättning ska väcka talan inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha fått den förmån som begäran gäller. Försummar arbetstagaren det, är rätten till talan förlorad, 33 § semesterlagen (1977:480). Fordran avseende lön under särskilda omständigheter LAS reglerar enbart exempelvis lön under uppsägningstiden och permittering, jfr 12 och 21 §§ LAS. Den är inte tillämplig under normala anställningsförhållanden och troligtvis inte i ditt fall heller. Preskriptionstiden för fordringar enligt denna lag är fyra månader från den tidpunkt då fordringen förföll till betalning, 41 § LAS.Kollektivavtal Utgångspunkten om du är kollektivavtalsbunden är kollektivavtalets bestämmelser om fordringars preskriptionstid eftersom den lagstadgade preskriptionstiden kan frångås, 4 § andra stycket MBL. Det kan även göras avvikelser från 41 § LAS i ett kollektivavtal, 2 § fjärde stycket LAS. Om kollektivavtalet inte reglerar preskriptionstiden, gäller en tid om två år efter det att omständigheten har inträffat. Det krävs dock att din arbetstagarorganisation för talan om din talan ska grundas på MBL, 64 §, jfr 10 § MBL. Sammanfattning Om du inte är kollektivavtalsbunden är preskriptionstiden två år för semesterlön och semesterersättning och tio år för resterande lönefordran. Om du är kollektivavtalsbunden gäller vad som är stadgat i kollektivavtalet, alternativt preskriptionstiden om två år enligt MBL. Läs igenom kollektivavtalet och sträva efter att grunda din talan på den mer generösa bestämmelsen i preskriptionslagen. Oavsett vilken lag du grundar din talan på så har du rätt att göra anspråk på nästan alla dina felaktiga fordringar eftersom juni 2013 i princip var två år sen. Du går möjligtvis miste om en månad.Nedan hittar du målet i Arbetsdomstolen och lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.LAS. MBL. Semesterlagen. Preskriptionslagen. AD 2006 nr 81.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Preskriptionsavbrott avseende borgensåtagande

2015-07-25 i Preskription
FRÅGA |vad innebär preskriptionsavbrott för borgensåtagande
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskription och preskriptionstid Preskription är en juridisk term som syftar på att borgenären (exempelvis långivare) förlorar rätten att kräva in fordran eller skulden. Med preskriptionstid menas den tidpunkt då ovanstående inträffar. Preskriptionstiden är normalt tio år, 2 § preskriptionslagen (1981:130). Undantag görs för konsumentfordringar där preskriptionstiden istället är tre år. Preskriptionsavbrott Preskription kan avbrytas på flera sätt, 5 § preskriptionslagen. Ett avbrott kan göras från gäldenärens sida (exempelvis låntagaren), genom att erkänna fordran/skulden, betala ränta eller amortera. Borgenären kan avbryta preskriptionen genom att skicka en skriftlig påminnelse till gäldenären om att skulden ska betalas eller genom att väcka talan vid exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.Sammanfattning Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar löpa på nytt. Preskriptionstiden i ditt fall har börjat löpa från det att borgensåtagandet har skett. Du är i egenskap av borgensman ansvarig att betala om personen som du har gått i borgen för inte fullgör sina förpliktelser. Dina åtaganden som borgensman preskriberas dock efter tio år. Det innebär att om borgenären, exempelvis en bank eller ett inkassoföretag, inte gör ett preskriptionsavbrott, genom att exempelvis skicka dig ett brev, påminnelse eller liknande, så förfaller dina förpliktelser efter att preskriptionstiden har löpt ut - normalt efter tio år.Slutsats Presktiptionsavbrott avseende borgensåtagande är alltså när du själv eller borgenären på något sätt uppmärksammar dig om en fordran/skuld som du ska betala istället för den person som du har gått i borgen för.Du hittar preskriptionslagen här.Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Preskriptionstid avseende tjänst

2015-07-05 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag undrar om ett företag som min familj anlitade för ett tak och fönster jobb för 5 år sedan nu kan komma med en faktura som de har glömt att skicka. Jag undrar kan de göra så? Finns det någon tid som de måste skicka den inom innan betalningen preskriberas? MVHLars Rudin
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskriptionstid En fordran preskriberas enligt huvudregeln tio år efter tillkomsten, 2 § preskriptionslagen (1981:130). Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument om det exempelvis, som i ert fall, gäller en tjänst. Det förutsätter emellertid att tjänsten i detta fall har tillhandahållits av er huvudsakligen för enskilt bruk, exempelvis att arbetet har utförts på ert privata hem eller liknande. Preskriptionsavbrott En fordran är inte preskriberad enbart på den grunden att det har löpt tio eller tre år efter dess tillkomst. I 5 § framgår att preskription kan avbrytas genom att ni på något sätt erkänner fordringen gentemot företaget, exempelvis genom amortering från er sida, om företaget skickar en påminnelse eller annat krav till er gällande fordringen eller om företaget väcker talan mot er eller annars åberopar fordringen vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller liknande. Om preskription avbryts på något sätt, löper en ny preskriptionstid i enlighet med vad som stadgas i 2 § från dagen för avbrottet, 6 §. Sammanfattning Om ni ska anses vara konsumenter och om arbetet har utförts på vad som huvudsakligen utgör enskilt bruk, är fordran preskriberad sedan två år tillbaka under förutsättning att inga preskriptionsavbrott har gjorts, antingen från er sida eller från företagets. Jag ber dig undersöka dels om ni är att anse som konsument och dels om några preskriptionsavbrott har gjorts, och i så fall när. Du hittar lagen som jag har hänvisat till i mitt svar här.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Preskriptionstid för faktura

2015-06-28 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad preskriptionstiden är för att fakturera vara/tjänst till ett annat företag? Hur lång tid efter kan man fakturera? I detta fallet gäller det från ett företag i Sverige till ett företag i USA.
Mikael Stade |Preskriptionstiden mellan näringsidkare - näringsidkare är 10 år, se preskriptionslagen 2 §. En fordran kan dock vara äldre än så om preskriptionsavbrott har gjorts. Ett preskriptionsavbrott kan t ex vara en betalning från gäldenären eller någon annan form av erkännande av skulden från gäldenärens sida. Men som sagt, 10 år är preskriptionstiden.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,Mikael Stade

Preskriptionstid avseende banklån

2015-06-23 i Preskription
FRÅGA |HejMåste banklån vara ett löpande skuldebrev eller kan det vara som vanliga konsumentlån? Tänkte på hur jag ska tolka preskriptionstiden, då ett konsumentlån har en preskriptionstid på 3 år och ett löpande skuldebrev 10år.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett privatlån hos en bank grundar sig alltid på ett löpande skuldebrev. Orsaken är bland annat att det är säkrare långivaren då denne kan sälja vidare skuldebrevet. Preskriptionstiden är därmed tio år för en sådan fordran och förlängs till tio år i händelse av att långivaren exempelvis påminner om fordran, 2 § preskriptionslagen (1981:130). Genom att titta på utformandet av skuldebrevet kan du avgöra om det är ett löpande skuldebrev, då det är ställt till innehavaren eller viss man eller order, 11 § lag (1936:81) om skuldebrev (skuldebrevslagen).Nedan hittar du de lagar som jag har hänvisat till i mitt svar.Preskriptionslagen. Skuldebrevslagen.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,