Preskription av skattefordran

2014-11-22 i Preskription
FRÅGA |Hej! jag har en skatteskuld på ca: 50,000:= som registrerades 090503 hos KF när blir den preskiberad?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Tillämpligt lagrum är Lag om preskription av skattefordringar m.m. (se här).  Enligt lagens 3 § framgår att huvudregeln är att en skattefordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning. Om din fordran förföll till betalning år 2008 preskriberas fordringen fem år efter utgången av år 2008. Om din fordran istället förföll till betalning år 2009 blir den preskriberad fem år efter utgången av år 2009.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstidens början och verkan av preskriptionsavbrott

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstiden på 3 år Från när gäller detta ? Jag har blivit krävd på pengar för 7 år tillbaka i tiden. gäller 3 år från skriftligt eller muntligt krav?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Preskriptionstiden löper från det att en förpliktelse uppkommit, ex. när ett avtal om köp ingåtts eller en skadevållande handling företagits (se 1 § preskriptionslag). Dock är det möjligt att genom preskriptionsavbrott avbryta preskriptionen (förutsatt att fordran ej hunnit preskriberas), varefter ny preskriptionstid löper (se 6 § nämnda lag).Ett preskriptionsavbrott kan ske antingen genom att gäldenären på något vis erkänner fordringens existens (ex. genom att erlägga betalning) eller till följd av att borgenären framställer ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran vilken kommer gäldenären till handa alternativt att borgenären i något sammanhang åberopar fordran mot gäldenären vid domstol, i ett skiljeförfarande eller hos Kronofogdemyndigheten (se 5 § nämnda lag). Har ingendera handling företagits är fordran och eventuella tilläggsförpliktelser preskriberade, varav följer att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (med vissa undantag) (se 8 § nämnda lag).Sammanfattningsvis gäller alltså att en fordran ej behöver vara preskriberad enkom för att den ursprungliga preskriptionstiden löpt ut då ett preskriptionsavbrott kan ha skett. Viktigt att notera är att preskriptionstiden är olika lång beroende på om det rör sig om ett konsument- eller näringsidkarförhållande samt vad som i det specifika fallet avtalats (med vissa begränsningar) (se 2-4 §§ nämnda lag).Preskriptionslagen finner Du här.Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn 08-533 300 04) eller e-post info@lawline.se.Vänligen,

Preskriptionstid på kundfodringar

2014-10-14 i Preskription
FRÅGA |Hur långt efter jobbet är gjort kan Du begära betalning från en konsument De har uppdagats att kunden borde varit betalningsskyldig och de är 4 år sen.
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga! Enligt preskriptionslagen 2§ andra stycket https://lagen.nu/1981:130#P2S2 framgår att preskriptionstiden för fodran på en konsument är tre år. Undantag görs för löpande fodringar. Detta innebär dock inte att du inte kan be kunden att betala ändå, det är ju möjligt att kunden väljer att betala. Lycka till!Vänligen

Preskriptionstid för ersättningskrav

2014-09-30 i Preskription
FRÅGA |Hej,Idag fick jag en faktura från min hyresvärd. Fakturan avser en avgift på ca 1500 kr gällande reparation av ett fönster i trapphuset. I samband med inflyttning av min soffa år 2011 i april så råkade fönstret i trapphuset gå sönder. Ingen åtgärd eller kostnad beslutades efter samtal med hyresvärden kort efter händelsen. I fakturan påstår hyresvärden att kostnaden är enligt överenskommelse, ca 3,5 år efter händelsen. Jag anser att det är orimligt, har jag Preskriptionslagen (1981:130) 2 på min sida?Med vänliga hälsningar, H
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline! Utgångspunkten är en preskriptionstid på 10 år enligt 2 § preskriptionslagen. I andra stycket finns ett undantag. Detta gäller emellertid bara fordran mot en konsument som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare tillhandahållit i sin yrkesmässiga verksamhet. Undantaget blir inte tillämpligt i ditt fall då det rör en fråga om ersättning och inte en vara/tjänst/nyttighet som tillhandahållits av hyresvärden. Därför gäller den allmänna preskriptionstiden om 10 år på ditt fall.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskriptionstid för skadestånd med anledning av brott

2014-11-06 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag blev dömd i ett brottsmål rån för 5 år sedan till fängelse och skadestånd, jag undrar om eller när skadeståndet blir preskiberat? Om fordringsägarna skulle avlida blir skadeståndet preskriberat då?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Skadestånd med anledning av brott regleras som huvudregel i Preskriptionslagens 2 §, och preskriptionstiden är 10 år räknat från fordringens tillkomst om inte presktiptionsavbrott sker innan dess. Preskriptionstidens börjar löpa från den dag brottet begicks (se NJA II 1981 s. 25). Vid ett preskriptionsavbrott nollställs tiden och börjar löpa om, dvs med 10 nya år (se 6 §). Preskriptionsavbrott kan ske genom betalning, krav på betalning eller att gäldenären på annat vis erkänner fordran eller borgenären åberopar fordran (se 5 §). Så förenklat kan man säga att om ingen gör något preskriberas det efter 10 år, men om borgenären fortsätter bevaka fordran och kräva betalning så preskriberas den inte. Om skadeståndet utdömts på grund av ett brott, och det som i ditt fall finns en dom (dvs ansvar för brottet har utdömts) så preskriberas skadeståndet undantagsvis enligt 3 § i preskriptionslagen, där det står att en fordran där ansvar för brott har avgjorts preskriberas ett år efter den dag som dom meddelats, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt 2 §.  Denna undantagsregel kan förlänga preskriptionstiden och är främst aktuell i de fall det gått lång tid (nio år eller mer) mellan brottet och domen.Om den skadelidande avlider innan du betalat skadeståndet beror det på typ av skadestånd om fordran kan tas över av dödsboet eller ej.

Preskription av fordran mot konsument

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Kan en skuld vara för alltid?En konsumentskuld preskriberas efter 3 år men är jag som gäldenär ansvarig att bevisa presk.avbrott inte skett på 3½ år till domstol?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptioner regleras i preskriptionslagen. Enligt 1 § är preskriptionslagen subsidiär till andra lagar. Med det menas att om någon annan lag behandlar preskriptionsfrågan för en särskild situation gäller den före preskriptionslagen. Ett exempel på sådan reglering är 19 kap. 1 § sjölagen. Förutsatt att någon sådan speciallagstiftning inte gäller för din borgenärs fordran gentemot dig är preskriptionstiden mycket riktigt 3 år mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detta följer av 2 § 2 st preskriptionslagen.Det är upp till den part som vill göra gällande att preskriptionsavbrott har skett att visa det. Först om det sker är det upp till dig att visa att preskriptionsavbrottet inte har ägt rum. Närmare hur ett preskriptionsavbrott sker regleras i 5 §.Vänliga hälsningar,

Preskribering av skuld

2014-10-06 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har en skuld som lämnades in till Svea Inkasso år 1992 Svea säger att brev är skickade men detta har ej kommit mig tillhanda.Är det inte så att Inkasso bolaget bör lämna denna skuld vidare till Kronofogden för att på den vägen komma i kontakt med mig och lämna ett uttslag.Min fråga är har jag möjlighet att besvara detta med en skrivelse om att åberopa preskribering av ärendet? Hur skriver jag detta för att det ska bli juridiskt bärande? Många frågor ;)
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår det hela har du en skuld som lämnades till Svea Inkasso, vilka i sin tur påstår sig ha skickat påminnelser. Det som måste klargöras först och främst är om preskriptionen anses vara avbruten p.g.a. dessa brev. Enligt 5 § 2 punkten Preskriptionslagen avbryts preskription då gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. I rättsfallet NJA 1996 s. 809 framgår att det är upp till borgenären att bevisa att preskriptionsavbrott skett. Vidare är det borgenären som står för risken att ett brev inte når fram till gäldenären. Den slutsatsen som kan dras från rättsfallet är därmed att om Svea kan göra det sannolikt att du har fått breven, exempelvis genom att ha skickat kravet med rekommenderat brev till din adress, så bryts preskriptionstiden och skulden kan inte anses ha preskriberats. Om Svea däremot inte kan bevisa att du fått breven bör skulden ha preskriberats p.g.a. den långa tiden som förflutit. Du kan givetvis besvara Svea Inkassos krav och åberopa att skulden har preskriberats med hänvisning till dels 2 § Preskriptionslagen och dels till rättsfallet NJA 1996 s. 809 och påpeka att du inte har fått några brev, och att de bär bevisbördan för att breven har nått dig. Dock krävs inte att Svea Inkasso hänskjuter ärendet till Kronofogden för att preskriptionstiden ska avbrytas.Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att höra av dig till min email adress Zozan.Peker.9822@student.uu.se om du har fler frågor.Vänligen,

Preskriptionstid för sms-lån

2014-09-26 i Preskription
FRÅGA |Fick idag en faktura på 6200kr. fakturan avser ett sms lån som tog för mer än 4 år sedan. Fakturan ska vara inbetald inom 8 dagar. Får det gå till så här? inte fått ett enda brev på 4 år och nu helt plötsligt så kräver de pengar på 8 dagar. Är inte ens säker på att jag tagit lånet.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Preskriptionstiden för både banklån och sms-lån är 10 år enligt 2 § Preskriptionslagen. Vid s.k. preskriptionsavbrott enligt 5 § innebär det att preskriptionstiden "startas om", och tio nya år börjar löpa. Att begära betalning eller erlägga betalning är exempel vad som räknas som preskriptionsavbrott.I ditt fall har företaget nu skickat en faktura för ett drygt 4 år gammalt lån, det innebär att de gjort ett preskriptionsavbrott, och från dagen då fakturan skickades börjar preskriptionstiden ticka igen. Så ja företaget har rätt att efter fyra års tystnad anmoda dig att betala genom att skicka en faktura. Vad gäller betalningstiden på 8 dagar så är den korrekt om ni har avtalat om det. Du säger att du inte ens är säker på att du har tagit lånet, om du anser att fakturan är fel och vill bestrida den måste du snarast kontakta företaget som utfärdat fakturan och bestrida den. Ett bestridande bör vara skriftligt och skickas gärna med rekommenderat brev (då kan du bevisa att företaget mottagit ditt bestridande), men då det i ditt fall handlar om en kort tidsfrist kan det vara en god ide att även per telefon eller e-post ta kontakt med företaget och tala om att du bestrider fakturan. I ditt bestridande måste du även motivera varför du bestrider. Det blir sedan upp till företaget att bevisa att fakturan är korrekt. Observera att om du har tagit sms-lånet och företaget kan bevisa det och drar ärendet vidare till domstol och du förlorar tvisten blir du skyldig att betala dröjsmålsränta från förfallodagen enligt 3 § räntelagen.Skulle företaget lämna fakturan vidare till inkasso eller till Kronofogdemyndigheten är det viktigt att du bestrider till inkassobolaget respektive KFM. Enligt god inkassosed vidtas inte fortsatta åtgärder på en korrekt bestridd fordran utan den som vill ha betalt får vända sig till domstol för att få tvisten (vid en bestridd faktura föreligger ju en tvist) utredd.Hoppas detta var svar på dina frågor, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänligen,