Preskription av fordran

2015-01-23 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har fått ett krav på en skuld som är över 10 år gammal från PRA Groupjag har varit bosatt i Thailand över 10 år men haft min Thailändska adress registrerad hos skatteverket hela tiden och har inte fått några krav under tiden jag varit bosatt i Thailand, är inte detta preskriberat eller?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen innan dess avbryts. Detta framgår av Preskriptionslag (1981:130) 2 § första stycket. Om preskriptionen avbryts så börjar en ny preskriptionstid à 10 år från dagen för avbrottet (Preskriptionslag 6 §). Ett sätt att avbryta preskriptionen, och därmed påbörja en ny preskriptionstid, är exempelvis om borgenären skickar ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran till gäldenären (Preskriptionslag 5 § punkt 2). Eftersom du inte har fått något skriftligt krav på över tio år så har fordringen preskriberats. Följden av preskription är att borgenären, i detta fall PRA Group, inte längre har någon rätt att kräva ut sin fordran (Preskriptionslag 8 § första stycket).Notera dock att det finns fler sätt för att avbryta preskriptionen. Den kan ha avbrutits om du under preskriptionstiden har lovat att betala, erlagt ränta eller amortering eller på annat sätt erkänt borgenärens fordring (Preskriptionslag 5 § punkt 1). Den kan också ha avbrutits om borgenären under preskriptionstiden har väckt talan mot dig eller annars åberopat fordringen gentemot dig vid exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten (Preskriptionslag 5 § punkt 3). Om någon av dessa händelser har inträffat så kan det ännu föreligga en ny preskriptionstid som löper 10 år från dagen för avbrottet, varav borgenären fortfarande har rätt att kräva ut sin fordran. Med vänlig hälsning

Regressrätt och preskription

2014-12-20 i Preskription
FRÅGA |Jag har sedan lång tid flera skulder som jag och min exmake fick efter en konkurs. Vi är solidariskt betalningsansvariga. Vi har båda löneutmätning. Skulden bör vara slutbetald under nästa år. Till saken hör att min exmake har andra stora skulder vilket gjort att jag betalat och betalar mycket mer till vår gemensamma skuld då hans pengar till stora delar går till hans privata skulder, I dagsläget rör det sig om flera hundra tusen kronor som jag betalat mer. Jag betalar i dagsläget närmare 9000 kr i månaden och han ca 3300 kr. Jag vill göra en regerssfordran gentemot honom och har fått rådet att vänta tills skulden är helt betald, Jag undrar om det ens är möjligt för mig att göra en sådan fordran och om det finns risk för preskribtionstid då skulderna uppstod för så länge sedan. En stor del av skulderna är dessutom ränta på grundkravet då de legat så länge men de är vi ju också skyldiga att betala båda två så det borde väl räknas in. Vad ska jag tänka på när och om jag kan göra denna fordran
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Situationen är alltså att ni är solidariskt ansvariga för en stor summa pengar, och att du betalar betydligt mer än din exmake i månaden. Som sagt blir ju resultatet att du kan göra en regressfordran (om inget annat är sagt, har du rätt att kräva så mycket av honom att han har betalat hälften av lånet).Preskription inträder som du säkert vet i huvudfallet när en fordran har "legat" i tio år utan att hävdas. Frågan blir alltså när din regressfordran uppkommer. Detta sker ju inte förrän du har betalat mer än "din andel". (Exempelvis: Om ni bland annat har en skuld på 100000 kr och du har betalat 45000 kr har du inte betalat utöver din andel, men om du betalar in ytterligare 15000 kr har det då uppstått en regressrätt på 60000-50000=10000 kr). Detta innebär att din regressrätt inte har uppstått förrän du har betalat "för mycket", och så länge detta inte skedde för över tio år sedan (och utan att du har försökt kräva in din fordran under tiden) är det ingen fara med preskriptionen.Sammanfattningsvis:Ni skall ju i princip betala hälften var. När du har betalat mer än så, uppstår en regressfordran. Detta är en ny fordran, som inte är knuten till den gamla. Det tar tio år innan preskription inträder, och så länge du försöker kräva in den och inte bara låter den ligga inträder inte preskriptionen.Räntan ingår i skulden.Även jag skulle råda dig att utnyttja din regressrätt när skulderna väl är betalda, eftersom det annars är svårt att veta exakt vilken summa det handlar om. Dessutom kan era borgenärer fortsätta att kräva ut pengar av dig (de får ju så att säga välja vem de vill) tills skulderna är betalda, och då skulle du vara tvungen att hävda din regressrätt mer än en gång.Lycka till, och hoppas att svaret var till någon hjälp!

Preskriptionsregeln när ett hyresförhållande har upphört

2014-12-05 i Preskription
FRÅGA |Borgenär för hyresrätt Jag gick i borgen såsom för egen skuld för min mamma då hon skulle hyra en lägenhet 2003. Under dessa år fram tills nu har hon betalat sin hyra och borgensåtagandet är aldrig använt. Hyresvärden har heller inte påmint om preskritionsavbrott under dessa år. Min mamma avled 141019 och nu kräver hyresvärden mig på sanering och renovering av lägenheten då min mamma rökte inne. Dösboet har inga tillgångar utan är skuldsatt. Hyresvärden kräver 15000 kr omgående annars ska han dra mig inför rätta. Vad gäller? Med Vänlig Hälsning
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att den uppstod enligt 2 § Preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130Preskriptionstiden löper från det att ett avtal ingåtts (1 § Preskriptionslagen). I ditt fall skedde detta under 2003. Det är möjligt att genom preksriptionsavbrott avbryta preskriptionen och då börjar en ny preskriptionstid att löpa (6 § Preskriptionslagen)Om fordringens existens inte erkänns med ett preskriptionsavbrott är fordran och förpliktelser preskriberade, vilket betyder att borgenären har förlorat rätten att kräva ut sin fordran (8 § Preskriptionslagen) Fråga om preskription: När det gäller hyresfordringar så är Preskriptionslagen dock inte tillämplig, se NJA 2004 s.499. Istället är preskriptionsregeln i 12 kap. 61 § JB tillämplig i de fall hyresförhållandet har upphört och hyresgästen har lämnat lägenheten. Endast i bestående hyresförhållande gäller preskriptonslagens regler. I 12:61 JB anges att en hyresvärd som vill framställa fordringsanspråk på grund av hyresförhållande ska väcka talan om detta inom två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Iakttas ej denna tid, är rätten till talan förlorad, om ej annat avtalats. Hoppas du fått svar på din fråga. Om något skulle vara oklart är du välkommen att kontakta mig.

Preskriptionstid för skadestånd med anledning av brott

2014-11-06 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag blev dömd i ett brottsmål rån för 5 år sedan till fängelse och skadestånd, jag undrar om eller när skadeståndet blir preskiberat? Om fordringsägarna skulle avlida blir skadeståndet preskriberat då?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Skadestånd med anledning av brott regleras som huvudregel i Preskriptionslagens 2 §, och preskriptionstiden är 10 år räknat från fordringens tillkomst om inte presktiptionsavbrott sker innan dess. Preskriptionstidens börjar löpa från den dag brottet begicks (se NJA II 1981 s. 25). Vid ett preskriptionsavbrott nollställs tiden och börjar löpa om, dvs med 10 nya år (se 6 §). Preskriptionsavbrott kan ske genom betalning, krav på betalning eller att gäldenären på annat vis erkänner fordran eller borgenären åberopar fordran (se 5 §). Så förenklat kan man säga att om ingen gör något preskriberas det efter 10 år, men om borgenären fortsätter bevaka fordran och kräva betalning så preskriberas den inte. Om skadeståndet utdömts på grund av ett brott, och det som i ditt fall finns en dom (dvs ansvar för brottet har utdömts) så preskriberas skadeståndet undantagsvis enligt 3 § i preskriptionslagen, där det står att en fordran där ansvar för brott har avgjorts preskriberas ett år efter den dag som dom meddelats, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt 2 §.  Denna undantagsregel kan förlänga preskriptionstiden och är främst aktuell i de fall det gått lång tid (nio år eller mer) mellan brottet och domen.Om den skadelidande avlider innan du betalat skadeståndet beror det på typ av skadestånd om fordran kan tas över av dödsboet eller ej.

Preskriptionstid för fordran avseende tjänst för enskilt bruk

2014-12-28 i Preskription
FRÅGA |Hej Min svägerska gjorde ett markarbete på sin tomt 2007, arbetet blev inte bra gjort och entreprenören fick komma dit igen med en annan av sina anställda. Efter någon månad fick hon en faktura på 50 000 kr. Hon bad ägaren av firman och han som gjort det första jobbet komma förbi och prata och hon gav tillbaka fakturan till honom, sedan hörde hon inget från honom och slutförde en del av arbetet själv. Nu 2014 har ägarens söner tagit över firman och hittat denna gamla faktua som legat i en byrålåda på deras kontor fram till nu. De vill ha betalt men jag och hon anser att preskriptionstiden har passerats. Men till saken hör att hon har enskild firma men det är hon som privatperson som har anlitat det andra företaget. Kan han hävda att det är 10 års preskriptionstid eftersom hon har en enskild firma(hon är frisör)
Martin Cronsioe |Hej och tack för din fråga!Det låter som att den tjänst som entreprenören har utfört är för din svägerskas enskilda bruk, och inte härrör till hennes näringsverksamhet. Att hon har en enskild firma påverkar inte detta så länge den utförda tjänsten inte härrör till hennes frisörsverksamhet. Förutsatt att hon bor på fastigheten där arbetet är utfört bör arbetet som utförts vara att anse som någonting hon beställt huvudsakligen för enskilt bruk. I sådana fall är preskriptionstiden 3 år. Hoppas detta svar har bringat klarhet.

Konsumentfordran

2014-12-17 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har fått kravbrev från Lindorff på en gammal konsumtionsskuld. Jag har varit bosatt utomlands sedan sommaren 2009 och i början där fick jag ett kravbrev sedan uteblev dessa då jag flyttat runt. Min senaste adress som de skickat till är ju den jag först hade. Men där har jag inte bott sedan vintern 2009. Men det är ju den adress som tydligen stått kvar i svenska register.Nu påstår Lindorff att skulden inte är preskriberad som jag hävdar. Är det upp till mig att bevisa detta? Lindorff säger att de skickat påminnelser regelbundet men jag har inte fått dessa då jag inte ens bott där de säger sig skickat till.Är det upp till mig eller till Lindorff att bevisa?
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaPreskriptioner av skulder regleras i preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriberas en konsumentfordran efter tre år om inte preskriptionsavbrott har gjorts, vilket regleras av 5§. En typ av preskriptionsavbrott är att gäldenären (konsumenten) får en skriftlig uppmaning/påminnelse om att betala skulden från borgenären. Borgenären bär då risken för att brevet med uppmaningen kommer fram till gäldenären, borgenären behöver dock inte bevisa att gäldenären faktiskt tagit del av innehållet utan endast att brevet kommit fram till gäldenären. För att uppfylla detta krav har det genom praxis det fastställts att borgenären inte kan skicka endast en eller två påminnelser utan att denne måste skicka flertalet. (genom att skicka flera minskar risken för att inget av breven skulle komma fram till gäldenären) Se bland annat HD:s domar NJA 1996 s 809, NJA 2007 s 157 och NJA 2012 s 172. I det sista fallet hade borgenären skickat ett antal betalningskrav till gäldenärens folkbokföringsadress och endast ett av dessa hade kommit i retur. HD ansåg då att det var en försumbar risk att inget av breven hade kommit gäldenären till handa. Gäldenären ansågs ha ett intresse av att bevaka sin post på folkbokföringsadressen och preskriptionsavbrott konstaterades. I ditt fall låter det som att Lindorff har skickat ett antal kravbrev till din folkbokföringsadress, vilket gör att jag bedömer det som att de uppfyllt sitt krav på att något av breven ska ha kommit dig till handa. Bevisbördan för att du inte mottagit breven borde därför ligga på dig. För att bevisa detta kan exempelvis ett folkbokföringsregisterutdrag som visar att du inte bott på adressen sedan 2009 vara bra. Vänligen

Preskription av skattefordran

2014-11-22 i Preskription
FRÅGA |Hej! jag har en skatteskuld på ca: 50,000:= som registrerades 090503 hos KF när blir den preskiberad?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Tillämpligt lagrum är Lag om preskription av skattefordringar m.m. (se här).  Enligt lagens 3 § framgår att huvudregeln är att en skattefordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning. Om din fordran förföll till betalning år 2008 preskriberas fordringen fem år efter utgången av år 2008. Om din fordran istället förföll till betalning år 2009 blir den preskriberad fem år efter utgången av år 2009.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstidens början och verkan av preskriptionsavbrott

2014-10-24 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstiden på 3 år Från när gäller detta ? Jag har blivit krävd på pengar för 7 år tillbaka i tiden. gäller 3 år från skriftligt eller muntligt krav?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Preskriptionstiden löper från det att en förpliktelse uppkommit, ex. när ett avtal om köp ingåtts eller en skadevållande handling företagits (se 1 § preskriptionslag). Dock är det möjligt att genom preskriptionsavbrott avbryta preskriptionen (förutsatt att fordran ej hunnit preskriberas), varefter ny preskriptionstid löper (se 6 § nämnda lag).Ett preskriptionsavbrott kan ske antingen genom att gäldenären på något vis erkänner fordringens existens (ex. genom att erlägga betalning) eller till följd av att borgenären framställer ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran vilken kommer gäldenären till handa alternativt att borgenären i något sammanhang åberopar fordran mot gäldenären vid domstol, i ett skiljeförfarande eller hos Kronofogdemyndigheten (se 5 § nämnda lag). Har ingendera handling företagits är fordran och eventuella tilläggsförpliktelser preskriberade, varav följer att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (med vissa undantag) (se 8 § nämnda lag).Sammanfattningsvis gäller alltså att en fordran ej behöver vara preskriberad enkom för att den ursprungliga preskriptionstiden löpt ut då ett preskriptionsavbrott kan ha skett. Viktigt att notera är att preskriptionstiden är olika lång beroende på om det rör sig om ett konsument- eller näringsidkarförhållande samt vad som i det specifika fallet avtalats (med vissa begränsningar) (se 2-4 §§ nämnda lag).Preskriptionslagen finner Du här.Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn 08-533 300 04) eller e-post info@lawline.se.Vänligen,