Preskription av inkassokrav

2015-08-27 i Preskription
FRÅGA |hej jag har fått ett inkasso krav från sv,adress ändring 637 kr detta Gäller från fakturadatum 1997-03-13 det e 18 år sedan kan dom verkligen kräva detta så långt efter ???? TACK
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptionslagen (1981:130) gäller i denna situation. Enligt 2 § i lagen är preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.5 och 6 §§ i lagen anger att mottagandet av en ny faktura räknas som ett preskriptionsavbrott, det innebär att en ny frist om tre år börjar löpa. Detsamma gäller exempelvis om du erkänner kravet gentemot bolaget, utfäster betalning eller om du får ett kravbrev.Har det sammanfattningsvis gått mer än tre år mellan påminnelserna kan de inte kräva att du betalar pengarna. Ett så gammalt kravbrev behöver du inte betala.Med vänliga hälsningar

Gammal fordran

2015-08-24 i Preskription
FRÅGA |HejVi har inom familjen hamnat i en väldigt lustig sits mot en av våra egna.Min släkting kommer till min mor med en revers som skapades för 33 år sedan med en skuld och som skapades i ett syfte att slippa skatt osv vid tillfället.Denna revers har aldrig nämnt efter detta men nu säger hen att hen vill ha en större del av summan av min mor.Är denna revers giltig efter 33 år?Hur ska vi göra ?Mycket tacksam för svar.
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr preskription av fordran finns i preskriptionslag (PreskL). Du hittar PreskL https://lagen.nu/1981:130 . Jag vill inledningsvis påpeka att jag har ändrat lite i din frågeställning i syfte att anonymisera. Preskription Du skriver att din släkting inte har sagt till din mor att hen vill ha betalt av din mor. Under förutsättning att din mor inte betalat av något på skulden eller att din släkting har skickat skriftliga krav till din mor eller vänt sig till myndigheterna för att kräva in skulden så är den preskriberad 2 & 5 §§ PerskL – den preskriberas efter 10 år. Detta innebär att din släkting inte längre har rätt att kräva din mor på pengarna 8 § PreskL. Fordrans giltighet Man skulle också kunna ifrågasätta reversens giltighet. Detta verkar vara ett så kallat skenavtal; det vill säga att överenskommelsen är en annan än vad som står på pappret. Man kan i ert fall föra en argumentation om att det fanns en tyst överenskommelsen om att pengarna aldrig skulle krävas utan att syftet med skuldebrevet var något annat. Detta blir dock ytterst en bevisfråga: vad som kan göras mest sannolikt, varför detta är en mer osäker väga att gå. Summering Ni bör invända att fordran är preskriberad och att din mor därför inte är betalningsskyldig. Skulle er släkting kunna bevis att hen genomfört preskriptionsavbrott kan ni alltid säga att fordran i sig inte är giltig då det rör sig om ett skenavtal, där syftet med reversen aldrig varit att den skulle utkrävas. Är det något i mitt svar som är otydligt eller om du har några följdfrågor är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar

Förenklad delgivning samt preskriptionsavbrott

2015-07-31 i Preskription
FRÅGA |Gällande förenklad delgivning. Det ska finnas en lag som vunnit laga kraft att du är delgiven om du får brev med jämna mellanrum som ej kommit tillbaka till avsändaren. eller ett inkassoföretag skickar typ 5 brev per år med jämna mellanrum så ska det skett ett preskriptionavbrott om ej breven kommit tillbaka till avsändaren. Gäller den lagen även om man har ett intyg från posten att dom haft problem med posthanteringen under flera år i just ett specifikt område. Samt vilken lag hävdar dom på?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Förenklad delgivning behandlas i delgivningslagen, https://lagen.nu/2010:1932, och preskriptionsavbrott behandlas i preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130.Förenklad delgivning används av myndigheter som ett sätt att delge handlingar utan att personen som ske delges behöver skriva på ett delgivningskvitto. Förenklad delgivning sker genom att handlingen som ska delges skickas till delgivningsmottagaren på dennes senast kända adress och att det närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats, delgivningslagen 22 och 23 §§. Förenklad delgivning får användas om parten har fått information om att förenklad delgivning kommer att användas. Förenklad delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades, om kontrollmeddelandet har skickats på föreskrivet sätt och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen kommit fram inom denna tid, 26 §. Du kan läsa mer om förenklad delgivning på domstolsverkets hemsida, här.Som jag tolkar din fråga handlar den främst om preskriptionsavbrott, och vad som krävs för att ett preskriptionsavbrott ska anses ha skett, vilket alltså är en annan fråga än den om förenklad delgivning som berördes ovan. Preskriptionsavbrott sker bland annat när gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären, preskriptionslagen 5§. Vad som krävs för att en gäldenär ska anses ha fått ett sådant skriftligt krav framgår inte direkt av preskriptionslagen. Kronofogden har dock i ett ställningstagande(här) uttalat följande. Har en borgenär i samband med invändning om preskription visat att gäldenären fått minst fyra påminnelser om fordran till sin vid varje tid gällande folkbokföringsadress/korrekta adress under ordinarie preskriptionstid, utan att komma i retur, får han därmed anses ha styrkt att preskriptionsavbrott uppkommit beträffande den aktuella fordran. Detta dock under förutsättning att gäldenären inte kunnat anföra någon tänkbar förklaring till att samtliga kravbrev förkommit under postbefordran eller någon förklaring till att han av annat skäl inte fått del av dem.Enligt ställningstagandet finns det alltså möjlighet att, till exempel genom intyg från posten om att posthanteringen inte fungerar, visa på en annan tänkbar förklaring till att breven inte har kommit fram och därmed hävda att preskriptionsavbrott inte har skett. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Preskriptionsavbrott avseende borgensåtagande

2015-07-25 i Preskription
FRÅGA |vad innebär preskriptionsavbrott för borgensåtagande
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskription och preskriptionstid Preskription är en juridisk term som syftar på att borgenären (exempelvis långivare) förlorar rätten att kräva in fordran eller skulden. Med preskriptionstid menas den tidpunkt då ovanstående inträffar. Preskriptionstiden är normalt tio år, 2 § preskriptionslagen (1981:130). Undantag görs för konsumentfordringar där preskriptionstiden istället är tre år. Preskriptionsavbrott Preskription kan avbrytas på flera sätt, 5 § preskriptionslagen. Ett avbrott kan göras från gäldenärens sida (exempelvis låntagaren), genom att erkänna fordran/skulden, betala ränta eller amortera. Borgenären kan avbryta preskriptionen genom att skicka en skriftlig påminnelse till gäldenären om att skulden ska betalas eller genom att väcka talan vid exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.Sammanfattning Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar löpa på nytt. Preskriptionstiden i ditt fall har börjat löpa från det att borgensåtagandet har skett. Du är i egenskap av borgensman ansvarig att betala om personen som du har gått i borgen för inte fullgör sina förpliktelser. Dina åtaganden som borgensman preskriberas dock efter tio år. Det innebär att om borgenären, exempelvis en bank eller ett inkassoföretag, inte gör ett preskriptionsavbrott, genom att exempelvis skicka dig ett brev, påminnelse eller liknande, så förfaller dina förpliktelser efter att preskriptionstiden har löpt ut - normalt efter tio år.Slutsats Presktiptionsavbrott avseende borgensåtagande är alltså när du själv eller borgenären på något sätt uppmärksammar dig om en fordran/skuld som du ska betala istället för den person som du har gått i borgen för.Du hittar preskriptionslagen här.Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Preskriptionstid gällande anmälan av personskada till försäkringsbolag

2015-08-25 i Preskription
FRÅGA |Ett vanprydande ärr är vad min dotter fick när hon var i 2-3 års ålder. Hon o hennes kusin lekte på gården o kusinen råkade slänga en stålspade i ansiktet på min dotter. Den träffade sån tur va mellan ögonen på näsroten och det började blöda något otroligt mycket. Efter en tur på akuten där hon fick sys med 3-4 stygn fick hon komma hem. Nu har det gått många år och jag tror det är försent att söka ersättning, men måste ju ändå fråga. Hon är nu 17 år och ärret i ansiktet syns tydligt nu när hon ska sminka sig och fixa iordning sig. Jag har aldrig vetat om att man ska få någon ersättning för att man gjort sig illa. Har man rätt till någon ersättning så här lång tid efteråt?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Många försäkringsbolag ger ersättning för vanprydnad såsom ärr. För att få ersättning för vanprydnader som skett vid en olycka måste du ha en olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för ärr orsakade av en sjukdom (till exempel ärr pga. en operation), men då krävs det att du har en försäkring som täcker den sjukdomen du lider av. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din vanprydnad. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter vanprydnadens uppkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas.En skada bör anmälas så fort som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det för sent att anmälan skada, rätten till ersättning är då nämligen preskriberad. Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav. Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §, se https://lagen.nu/1981:130 .Eftersom det har gått närmare 15 år sedan olyckan är det således för sent att söka ersättning, precis som du misstänkte. Rätten till ersättning är preskriberad. Vänligen,

Preskription av konsumentfaktura

2015-08-13 i Preskription
FRÅGA |Jag är privatperson. Min elfaktura har uteblivit länge trots att jag kontaktat dom. Hur länge kan de kräva mig på pengarna?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptionslagen (1981:130) gäller. Enligt 2 § i lagen är preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.5 och 6 §§ i lagen anger att mottagandet av en ny faktura räknas som ett preskriptionsavbrott, det innebär att en ny frist om tre år börjar löpa. Detsamma gäller exempelvis om du erkänner kravet gentemot bolaget, utfäster betalning eller om du får ett kravbrev.Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid avseende hyresfordring

2015-07-28 i Preskription
FRÅGA |HejJag undrar jag har en gammal hyres skuld som är 8 år gammal. Den ligger hos Marginalen inkasso ab men har skuckats till KFM.Kan denna skuld preskiberas? Hur gör jag? Vad skriver jag i framställan och till vem?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledning och utfyllning Din fråga innehåller inte alla förutsättningar som krävs för ett korrekt svar. Det framgår inte om du fortfarande bor kvar eller inte, men jag kommer att svara utifrån båda scenarierna. Jag kommer göra ett par antaganden som du får invända mot i kommentarsfältet om de är felaktiga. Antaganden1. Du har hyrt en bostadslägenhet.2. Du har hyrt bostadslägenheten i egenskap av privatperson och har använt den huvudsakligen för privat bruk.3. Med hyresskuld menar du hyra för bostaden, eller annan hyra som har anknytning till ert hyresförhållande.Preskription avseende hyresfordringar Lämnat lägenhetenSärskilda regler gäller vid hyresförhållanden. En preskriptionstid om två år från det att hyresgästen har lämnat lägenheten gäller för både hyresvärd och hyresgäst. Efter denna tidpunkt går det inte att framställa fordringsanspråk, om inte ert hyreskontrakt säger annat, 12 kap. 61 § jordabalken (1970:994), även kallad hyreslagen. Bestående hyresförhållandeOm du inte har lämnat lägenheten, gäller de generella reglerna om preskriptionstid. En preskriptionstid om tre år gäller för hyresgästen om denne har hyrt bostaden i egenskap av privatperson och som huvudsakligen har använt den för privat bruk, 2 § andra stycket preskriptionslagen (1981:130). Om du inte är att betrakta som konsument, är preskriptionstiden istället tio år, 2 § första stycket. Preskriptionsavbrott Preskription kan avbrytas på flera sätt, 5 § preskriptionslagen. Ett avbrott kan göras från hyresgästens sida, genom att erkänna fordran/skulden, betala ränta eller amortera. Hyresvärden kan avbryta preskriptionen genom att skicka en skriftlig påminnelse till hyresgästen om att skulden ska betalas eller genom att väcka talan vid exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.Ett sådant avbrott innebär alltså att preskriptionstiden börjar löpa om på nytt. Om du efter ett år och elva månader får en påminnelse om att du har en skuld, börjar preskriptionstiden börja om på nytt.Goda råd Inledningsvis måste du förstås ta reda på om du är att betraktas som konsument i ert hyresförhållande. Du ska anpassa mitt svar efter om du har lämnat lägenheten eller om ert hyresförhållande fortfarande kvarstår. Om inkassoföretaget har skickat dig krav på betalning är det att se som ett preskriptionsavbrott. Detsamma gäller om Kronofogdemyndigheten uppmärksammar dig på att skulden består. Om skulden redan hade preskriberats innan det nådde inkassoföretaget, kan du påtala detta för den som kräver dig på skulden. Du ska normalt inte behöva påtala för någon att en skuld är preskriberad för att det ska få någon rättslig verkan, men i ditt fall kan det vara bra att uppmärksamma inkassoföretaget eller Kronofogdemyndigheten om detta. Jag rekommenderar att du, innan du tar tag i det, verkligen ser till att hyresfordringen faktiskt är preskriberad. Det kan jag tyvärr inte svara på, utan du får använda mitt svar som verktyg till det.Du hittar hyreslagen här.Du hittar preskriptionslagen här.Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Fråga om preskriptionsavbrott eller ej, med ledning av NJA 2007 s.157

2015-07-06 i Preskription
FRÅGA |Ett betalningsansvar fastställdes 1999- 01-07 mot mig (medansvarig HB för ett skuldebrev.). Ett inkassobolag skickar 2002-07-23 ansökan om utmätning till Kronofogden så att preskriptionsavbrott görs. Förfarandet återupptas sedan 2003-09-09. Inkassobolaget ansöker 2015-01-15 om verkställighet mot mig hos Kronofogden. De anser att preskriptionsavbrott har skett då de vid flera tillfällen under årens lopp skickat ut kravbrev till min adress. Jag har ej svarat på dessa och har dessutom aldrig bott på adressen utan endast haft den som postadress i Sverige då jag i stort sett hela tiden bott utomlands. Vad gäller nu? Är det tillräckligt för inkassobolaget att skicka ut dessa brev? De hänvisar till HD utslag NJA 2007 s.157. Ska de inte också enligt §9 (presk.lag) redovisa och beräkna skuld i förhållande till de andra medansvariga? Jag vet ej vad som skett där. Kan preskriptionsavbrott göras i all oändlighet genom ett enkelt utskicka av brev?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om preskription regleras, precis som du är inne på, i Preskriptionslagen (se https://lagen.nu/1981:130). Tanken med preskriptionen är att en fordran inte ska kunna existera i all evighet utan att den uppmärksammas, och därför har preskriptionsfristen införts. I lagens 2§ görs en skillnad mellan fordringar i allmänhet, vilka har en preskriptionstid på 10 år, och konsumentfordringar som istället har en preskriptionstid på 3 år. Då fordringen i ditt fall beror på din ställning i handelsbolaget är det inte en konsumentfordran, och den 10-åriga preskriptionsfristen gäller därför för dig. Den angivna preskriptionstiden kan dock avbrytas genom så kallade preskriptionsavbrott. Dessa beskrivs närmare i 5§, och innebär att den kommande preskriptionen avbryts och att fristens tideräkning startas om och börjar om från början, dvs. att ytterligare 10 år krävs för preskriptionen att inträffa från det att preskriptionsavbrottet har skett. Så som det anges i paragrafen kan preskriptionsavbrott ske på ett antal olika sätt. I första punkten beskrivs den händelse då gäldenären betalar en bit av sin skuld, antingen direkt på kapitalskulden eller en del av räntan, vilket då räknas som ett preskriptionsavbrott. I andra punkten beskrivs sedan det som är mest relevant i ditt fall, nämligen att gäldenären mottar ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären, vilket även det räknas som ett preskriptionsavbrott. Slutligen beskrivs i tredje punkten att en väckt talan vid domstol eller hos Kronofogden även det utgör ett preskriptionsavbrott. Som du beskriver så skedde det senaste av dig erkända preskriptionsavbrottet under 2003, där talan sedan återigen väcktes hos Kronofogdemyndigheten under 2015. De faktum att de under denna tid har skickat brev till din adress gör att en bedömning enligt 5§ 2p i preskriptionslagen måste göras. Kravet som lagen ställer upp innebär att det skriftliga kravet som skickas ska komma gäldenären till handa, vilket även uttrycks i förarbetena (se vid intresse prop.1979/80:119 s 96). Det är en sådan situation som prövades i det rättsfall som hänvisas till, nämligen NJA 2007 s.157. I fallet som rör en konsumentfordran (och därför en 3-årig preskriptionsfrist) hävdade en gäldenär att han inte hade mottagit något av de tiotal kravbrev som skickats till den adress där han var boende. Trots att det är borgenären som har bevisbördan på sin sida att breven har kommit fram, så ansåg HD att det var föga troligt att samtliga av dessa brev hade försvunnit i postens hantering, eller att det fanns någon anledning som gjorde att gäldenären inte hade mottagit dem. Därför ansåg de att preskriptionsavbrott trots allt hade ägt rum.Den slutsats som kan dras av lagtext och detta rättsfall är därför följande: Preskriptionsavbrott sker genom att gäldenären tar del av ett skriftligt krav som skickats till honom, och det är borgenären som har bevisbördan på sin sida för att detta faktiskt har skett. I rättsfallet så gjordes dock bedömningen av Högsta Domstolen att så pass många skickade brev utan en rimlig förklaring till varför de inte kommit fram utgjorde tillräckliga skäl för att de skulle ha anses kommit fram till gäldenären, och att preskriptionsavbrott därför hade skett. För att applicera detta på din situation, så kan följande sägas. Borgenären har beviskravet på sin sida för att bevisa att du har mottagit dessa kravbrev. Huruvida de kan bevisa detta beror, med ledning av rättsfallet, på hur många brev de har skickat till din adress. Med i beräkningen ska även tas att du har befunnit dig utomlands under denna tid. Eftersom att detta är en bedömning som i slutändan ska göras av domstol, så kan jag inte ge något solklart, tydligt eller ”rätt” svar på hur en domstol skulle resonera kring detta. Min personliga bedömning är dock att du, beroende på hur mycket tid du har spenderat på adressen som de har skickat breven till och hur många brev som de har skickat, eventuellt skulle kunna vinna framgång med att hävda att en preskription har ägt rum - eftersom att bevisbördan på att du faktiskt har mottagit dessa krav inte är uppfylld från kreditbolaget sida.Vad avser 9§ så har den ingen påverkan på preskriptionsavbrottets inträdande eller ej, utan innebär att flera solidariskt betalningsansvariga endast svarar för sin egen andel när det kommer till frågan om preskription, och att borgenären därför får stå sitt kast med en ekonomisk förlust om preskription sker för någon av de solidariskt betalningsansvariga. Hoppas att du är nöjd med svaret trots att inget absolut svar på frågan kan ges, och lycka till! Med vänliga hälsningar,