Har en livförsäkring någon påverkan på efterarvsberäkningen?

2018-03-23 i Efterarv
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller efterarvsberäkning vid enskild egendom och där det finns livförsäkring med förmånstagarförordnande. Anta följande scenario:Makarna X och Y äger endast 2 fastigheter. Den ena fastigheten F1 är Y:s enskilda egendom. Den andra fastigheten F2 är giftorättsgods. Makarna har ett gemensamt barn A och make X har dessutom ett barn B från ett tidigare förhållande (särkullbarn).Maka Y avlider först, dvs X ärver hela kvarlåtenskapen och deras gemensamma barn A får vänta med arvet tills även X avlider. Och då ärver även B också från X.Vid tidpunkten då Y avlider har fastigheterna dessa värden: F1: 500 000 kr F2: 100 000 krDet betyder att X ärver 550 000 kr med fri förfoganderätt och 50 000 med full äganderätt. Det betyder också att kvotdelarna blir dessa för de båda arvingarna: A: 92% B: 8%Ponera nu att det även fanns en livförsäkring på maka Y på 1 000 000 kr som utfaller till X. Helt klart är att den inte blir en del utav dödsboet men ska den tas med i efterarvsberäkningen då X avlider? Om den tas med som giftorättsgods så påverkas ju andelarna ganska markant i detta fall: A: 66% B: 34%Så min fråga är kort: Har en livförsäkring någon påverkan på efterarvsberäkningen i ovanstående scenario? (och i så fall hur?)Mvh
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det du funderar på regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). En livförsäkring med förmånstagarförordnande ska som huvudregel inte ingå i den avlidnes kvarlåtenskap. Är det den efterlevande maken som är förmånstagare innebär det att försäkringsbeloppet tillfaller denne och att bodelning och arvskifte ska göras utan inverkan av försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet tillfaller alltså henne direkt med full äganderätt (14 kap. 7 § 1 st. FAL). Detta betyder att det inte finns någon rätt till efterarv på utbetalat försäkringsbelopp. Det finns dock ett undantag i 17 kap. 7 § 2 st., där det sägs att om man har gjort ett förmånsförordnande, och en fördelning i enlighet med förordnandet skulle leda till ett resultat som är oskäligt för bland annat en bröstarvingarna, så kan förordnandet jämkas så att försäkringen inte enbart tillfaller den som står som förmånstagare. Om detta sker så ska det beloppet som anses skäligt tillfalla förmånstagaren direkt, och resten ingå precis som vanligt i kvarlåtenskapen - vilket betyder att det blir en efterarvsrätt för gemensamma barn (3 kap. 1 och 2 §§ ÄB). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!Många vänliga hälsningar,

Jämkning av förskott på arv för rätt till laglott

2018-03-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Min far avled för några år sedan, och min mor fick ärva allt som han ägde. Vi är två bröstarvingar jag och min bror. Nu har det visat sig att hon sålt en jordbruksfastighet till min bror utan min vetskap till vad jag tycker alldeles för billigt. Troligt vis till halva värdet och säkert med tillhörande maskiner mm. Har hon rätt att göra så, och vad ska jag göra.
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär fri förfoganderätt?Precis som du skriver hade din mor rätt till din fars arv när han avled. Din mor har fri förfoganderätt över din fars arv vilket innebär att hon kan bestämma och använda arvet som hon vill. Hon får däremot inte testamentera bort egendom eller skänka bort en stor del av arvet efter din far (3 kap 3 § första stycket ärvdabalken). Däremot kan hon testamentera bort bestämd egendom (NJA 1995 s. 303). Av din fråga framgår att din mor har sålt jordbruksfastigheten till din bror vilket hon faktiskt har rätt till trots att hon sålde det för ett alldeles för lågt pris. Mellanskillnaden i köpesumman som din mor sålde fastigheten för och fastighetsvärdet är däremot att betrakta som ett förskott på arv från er mor (6 kap 1 § ärvdabalken). Vad händer med förskottet på arvet?Det förskott på arv som din bror mottagit ska avräknas på arvet efter er far, om det inte räcker till avräknas återstoden av på arvet efter er mor (6 kap 1 § 2 st. ärvdabalken). Vad gäller avräkningen ska det ske efter egendomens värde när din bror mottog jordbruksfastigheten (6 kap 3 § ärvdabalken). Du är fortfarande berättigad till hälften av arvslotten och för att skydda din rätt till rättvis arvsfördelning kan du begära jämkning. Det innebär att du inom sex månader efter att du har blivit delgiven testamente kan säga till din bror att du vill få ut din laglott. Observera att det blir aktuellt först när din mor går bort och om du inte kräver att få ut din laglott inom sex månader går rättigheten förlorad (7 kap 3 § 3 stycket ärvdabalken).SammanfattningDu och din bror har rätt till lika arv och det kan vara så att din bror får betala tillbaka till dödsboet om arvsförskottet understiger eller är lika hans laglott, han behöver inte betala tillbaka om arvsförskottet är värt mer än hans laglott. Det du kan göra är däremot att jämka din mors testamente genom att säga åt din bror att du vill få ut din laglott.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Blir arvet enskild egendom?

2018-03-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Kommer arv efter min mor att utgöra min enskilda egendom eller måste hon skriva testamente för att detta skall bli fallet?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv efter din mor blir inte per automatik enskild egendom. Din mor kan skriva att det ska vara din enskilda egendom i ett testamente, eller i ett gåvobrev om hon vill ge bort egendomen under sin livstid. Du och din nuvarande eller framtida make/maka kan även genom äktenskapsförord bestämma att egendomen ska vara din enskilda.Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Vem betalar lagfart efter arvsskifte?

2018-03-23 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej! Vi är fyra syskon i dödsboet efter våra föräldrar som har gått bort. I dödsboet finns föräldrarnas hus som ena systern ska ta över. Hon vill ta hjälp av jurist att ordna med hennes lagfart till huset och min fråga är om vi övriga syskon är skyldiga att vara med och dela på den kostnaden? Vi anlitar jurist för att upprätta arvsskifteshandlingen och den kostnaden kommer vi självklart dela på. De båda bouppteckningarna är stämplade och klara. Med vänliga hälsningar Maria
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dödsboet ska betala arvode och kostnadsersättning till boutredningsmannen. Från dödsboet ska även medel tas för att ersätta boutredningsmannen för utgifter denne haft i direkt anslutning till uppdraget.Om dödsboets tillgångar inte täcker boutredningsmannens fordran, ska den som sett till att få boutredningsmannen utsedd betala. Har flera ansökt om att boutredningsmannen ska utses svarar de alla för att boutredningsmannen ska få sin fordran betald (ärvdabalken (1958:637) 19:19 2 st). Av detta följer, att finns det tillgångar kvar, ska boutredningsmannen betalas med tillgångar från dödsboet. Är det inte boutredningsmannen som bistår henne med lagfarten, ska den jurist som hjälper henne med lagfarten, inte få betalt av dödsboet, utan hon får betala själv.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur fungerar efterarv och vad händer om den efterlevande maken inkräktar på efterarvet?

2018-03-23 i Efterarv
FRÅGA |Min pappas bror dog för tio år sedan. Hans maka ärvde honom. Det finns ytterligare en bror till den avlidne. De har inga barn. Nu har makan avlidit. Hon har testamenterat 70 % av tillgångarna till en granne och de båda bröderna ärver 15% vardera. Är detta korrekt? Med vänlig hälsning.
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utifrån lagstiftningen redogöra för vad som vanligtvis gäller och så gott det går tillämpa reglerna på ditt fall utifrån de omständigheter du givit mig. Denna fråga aktualiserar framför allt ärvdabalken (ÄB).När en make avlider gäller att den efterlevande maken ärver den först avlidne. Detta stadgas i ärvdabalken 3 kap 1 § och gäller såvida inte den avlidne maken genom testamente har förordnat om någonting annat. Det som händer är att den efterlevande maken (i detta fall din farbrors maka) ärver allting med så kallad "fri förfoganderätt".Fri förfoganderättSåvida inget annat stått i din farbrors testamente gäller alltså att den efterlevande makan ärvt allting med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten är lite speciell på så sätt att den avser en kvotdel av alla tillgångar. Den fria förfoganderätten avser alltså inte specifik egendom. Det fungerar som följande.Vi säger att din farbror efterlämnade 300' (tusen) när han avled efter det att bodelningen ägt rum. Hans maka ärvde då 300' med fri förfoganderätt. Det är dock inte specifikt dessa 300' som hon ärver med fri förfoganderätt. Istället ärver hon med fri förfoganderätt den andel som dessa 300' utgör av hennes totala förmögenhet. Vi säger att vid din farbrors död hade hans maka själv 300' hon också. Detta innebär att hon ärver 300' och får en total förmögenhet om 600'. För att kunna räkna ut andelen som hon innehar med fri förfoganderätt delar men de 300' hon ärvt med den total förmögenheten hon då får à 300' delat med 600' = 1/2 (eller 0,5). Detta innebär att hon i denna situation innehar hälften av sin egendom med fri förfoganderätt.Men vad innebär det att ha någonting med fri förfoganderätt?Att hon innehaft halva sin förmögenhet med fri förfoganderätt har inte haft någon särskild betydelse för henne. Den fria förfoganderätten innebär framför allt en sak. Det är att när hon dör, ska hälften av hennes kvarlåtenskap gå till den först avlidne makens arvingar. Hon kan alltså inte bestämma över denna andel med testamente, vilket framgår av ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st sista meningen. Om vi säger att makan vid sin död har ökat sin förmögenhet från 600' till 900', innebär det fortfarande att hälften av denna förmögenhet innehas med fri förfoganderätt. I ett sådant fall ska alltså 450' gå till den först avlidne makens arvingar (alltså din farbrors arvingar).Vad innebär detta i din situation?Vid det här laget måste mitt svar bli att det beror på. Situationen skulle kunna vara den som jag redogjort för ovan i mitt exempel. Vi säger då att makan innehade hälften av sin förmögenhet med fri förfoganderätt. I ett sådant fall inkräktar hennes testamente på din farbrors arvingars rätt till efterarv eftersom de då ska dela på hälften av hennes förmögenhet, och inte endast 30% av den.Om det däremot är så att din farbrors arv endast utgjorde 30% eller mindre av makans förmögenhet, inkräktar hennes testamente inte på din farbrors arvingar. I ett sådant fall är hennes testamente giltigt.Din farbrors arvingarVilka som är din farbrors arvingar bestäms efter vanliga arvsrättsliga regler. I ärvdabalken 2 kap stadgas att det först och främst är barnen till den avlidne som ärver. Eftersom att det inte finns några barn i denna situation är det föräldrarna till den avlidne som ärver. Alla de arvingar som lever vid den sista makens död ska då ha rätt till arv (se ÄB 1:1). Om föräldrarna är avlidna är det istället den avlidnes syskon som ärver (se ÄB 2:1-2). Det är alltså detta som gör att det är din farbrors bröder som ska ärva den andel som makan innehaft med fri förfoganderätt.Hur ska ni veta hur stor andel som makan innehaft med fri förfoganderätt?Det kan vara ganska svårt att utreda hur mycket en person innehaft med fri förfoganderätt. Problemet består framför allt i att det finns flera svåra rättsliga bedömningar som kan vara avgörande. Det kan vara svårt att veta hur mycket makan ärvde och hur mycket egendom hon själv hade vid det tillfälle då hon ärvde. Denna information är på sätt och vis avgörande för att veta hur mycket din far och hans bror ska ha rätt till.Även om man vet hur mycket makan mottog med fri förfoganderätt kan det uppstå fler viktiga frågor som är avgörande för arvets storlek. Vi utgår igen från att er farbrors arv utgjorde hälften av makans förmögenhet och att hon då innehaft hälften av sin förmögenhet med fri förfoganderätt. I sådana fall är utgångspunkten att din pappa och hans bror ska ärva hälften av hennes förmögenhet. Det finns dock undantag från detta. I vissa fall kan det hända att den efterlevande makan tar emot gåvor eller arv från andra personer. Ett exempel är att makan efter din farbrors död ärvt 300' av sina egna föräldrar. I en sådan situation ska detta helt och hållet hållas utanför arvsrätten för den först avlidne makens arvingar. Detsamma gäller pengar som den efterlevande makan själv tjänat ihop som besparingar (här inräknas inte in vanliga utbetalningar av pension). Den här typen av värdeökningar påverkar då den fria förfoganderätten på följande vis.Vi säger återigen att de hade 300' var vid din farbrors död. Den fria förfoganderätten utgörs då av en kvotdel om 1/2 av makans förmögenhet. Men vi säger även att makan efter detta ärver 300' från sina föräldrar som dör. Då har hon totalt 900'. Denna överkjutande del ska då inte inräknas i den andel som innehas med fri förfoganderätt. Eftersom att denna tillförda förmögenhet inte ska ingå i den fria förfoganderätten ökar då inte den kvotdelen. Istället stannar den kvar vid hälften av den ursprungliga förmögenhetsmassan. Om makan då avlider med dessa 900' ska fortfarande endast 300' (alltså 1/3) gå till din pappa och hans bror, medan makans arvingar får de resterande 600'. Denna undantagsregel gäller dock endast om gåvan eller arvet eller de ihoptjänade pengarna gör att hennes förmögenhet går utöver vad den var vid din farbrors död. Med detta menas att hon inte kan använda upp allting som hon äger för att sedan få ett nytt arv och då påstå att detta arv inte ska ingå i den fria förfoganderätten. I ett sådant fall ska fortfarande hälften av förmögenheten anses ingå i kvotdelen med den fria förfoganderätten. Undantagsregeln tillämpas alltså endast om hennes förmögenhet överstiger 600' just på grund av exempelvis gåvor, arv eller ihoptjänade sparpengar. Regeln om detta finns i ärvdabalken 3 kap 4 §.Vad kan ni göra?Det ni måste göra för att vara säkra på vad som är rätt är därför att undersöka hur ägandeförhållandena såg ut vid din farbrors död. På så sätt kan ni få ett hum om hur mycket som makan ärvde. Ni behöver även skaffa er en viss uppfattning om hur makans förmögenhetsförhållanden såg ut nu vid hennes död.Om ni kommer fram till att den kvot som hon innehaft med fri förfoganderätt inkräktar på din fars och hans bror arvsrätt ska testamentet i den delen vara ogiltigt. I sådana fall kan din far och hans bror välja att klandra testamentet. Detta ska enligt ärvdabalken 14 kap 4 och 5 §§ göras inom 6 månader från det att de blivit delgivna testamentet. Om de inte gör detta förlorar de sin möjlighet att klandra testamentet. Klandertalan väcks genom stämning vid tingsrätten i den ort där den döde hade sitt hemvist (se rättegångsbalken 10 kap 1 och 9 §§ och 13 kap 4 §).Mitt slutgiltiga svar är alltså att det hela beror på. Men ni bör undersöka förhållandena så gott ni kan såsom jag ovan beskrivit. Som du märker är detta inte helt okomplicerat och det finns många olika sorters rättsliga frågor som kan aktualiseras beroende på vilka omständigheter som är för handen. Om ni har följdfrågor till detta kan ni fråga mig via mail på Joel.Herrault@lawline.se. Om det är så att ni skulle hamna i en rättslig arvstvist eller behöver ytterligare rådgivning angående exempelvis utformning av klandertalan rekommenderar jag att ni kontaktar Lawlines juristbyrå. Kontakta mig på samma mail om ni skulle vara intresserade av det.Med vänliga hälsningar,

Barnbarn ärver om bröstarvinge är avliden

2018-03-23 i Arvsordning
FRÅGA |Hej.Har en fråga om arvslagen.Ärver vårt barnbarn oss rakt av.Vår son har avlidit och lämnar efter sig sin hustru och vårat barnbarn .De var gifta .?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, enligt ärvdabalken ärver ditt barnbarn er ifall ni inte har något barn i livet. Att din son var gift vid sin död spelar ingen roll för arvet efter er. Arvet efter honom har däremot gått till hans fru. Efter hennes död kommer ert barnbarn få ut arv efter både er son och svärdotter.Mitt svar på din fråga är hur som helst att ert barnbarn kommer ärva er direkt om ni inte har några barn i livet.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vi har fått en sommarstuga av våra farföräldrar - räknas det som förskott på arv och vad händer när kvarlåtenskapen fördelas i framtiden?

2018-03-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Min farmor och farfar har skrivit över sin sommarstuga till mig och mina bröder eftersom de inte kan ta hand om den längre pga ålder. Den har inte något högt taxeringsvärde (under 100000kr). Anledningen till att jag och mina bröder fick ta över stugan var att min farbror bor på annan ort och har inte visat något intresse av att vara där eller underhålla stugan. Innan mina farföräldrar skrev över stugan på oss pratade min farmor med mina kusiner som då sa att de inte var intresserade och tyckte att hon skulle skriva stugan på mig. Men jag har inte råd att underhålla stugan själv så stugan skrevs på mig och mina bröder istället. I gåvobrevet står det att "Gåvan tillträds xx och någon ersättning för gåvan utgår inte. Gåvan utgör inte förskott på arv och någon avräkning på framtida arv skall därför inte göras." Efter detta känner min farbror sig förbisedd och anser att detta är ett förskott på min fars arv och att min farbror därför har rätt till en större del av arvet när mina farföräldrar avlider. Min farmor undrar nu vad som gäller eftersom hon inte vill att det skall finnas några oklarheter som kan skapa konflikter efter hennes bortgång.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB). Svaret på vad som gäller i det här fallet beror lite på om din far lever eller inte. Eftersom du inte nämner din far eller några andra farbröder och fastrar tolkar jag det som att din far inte är i livet och att din farbror inte har fler syskon. Först tar jag upp och förklarar ett par regler som jag tror att din farbror kan hävda är till sin fördel. Sen förklarar jag kort hur dina farföräldrars kvarlåtenskap sannolikt kommer fördelas i framtiden. Sist hittar du ett alternativt svar om mina förutsättningar om din far eller fler barn är fel och en sammanfattning. Gåva från farföräldrar kan i vissa fall presumeras vara förskott på arv men presumtionen kan brytasDina farföräldrars närmaste arvingar är deras barn, alltså din far och din farbror. Har din far redan avlidit har du och dina bröder trätt i has ställe och är närmaste arvingarna tillsammans med din farbror (ÄB 2 kap. 1 §). Förutsatt att er far inte längre lever räknas du och dina bröder som dina farföräldrars arvingar jämte din farbror. Det betyder att en gåva från dina farföräldrar kan antas vara ett förskott på arv och ska avräknas, men det måste stå i till exempel ett gåvobrev eller framgå av andra omständigheter när gåvan gav (ÄB 6 kap. 1 §). Eftersom din farmor uttryckligen har skrivit i gåvobrevet att det inte rör sig om ett förskott och att hon inte vill att det ska avräknas på framtida arv, så ska de inte ses som ett förskott. Ibland måste man lägga tillbaka gåvors värde i den avlidnas kvarlåtenskap Dina farföräldrars barn har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av det som man enligt lag ska ärva om det inte finns något testamente som förändrar fördelningen. För att hindra folk från att göra sina barn helt arvlösa finns det något som kallas förstärkt laglottsskydd. Det innebär att om dina farföräldrar ger bort egendom under en omständighet eller med villkor som kan jämföras med ett testamente, så ska gåvans värde läggas till dina farföräldrars kvarlåtenskap innan din farbrors laglott beräknas när det framtida arvet ska fördelas (ÄB 7 kap. 4 §). För att verkställa det här extra laglottsskyddet måste din farfar aktivt begära jämkning av gåvan när arvet faktiskt ska fördelas. Omständigheter som kan liknas vid ett testamente är till exempel att en gåvogivare är medveten om att de ska avlida snart efter att gåvan ges, eller att gåvogivaren fortsätter att använda egendomen som om den var dess egna. I ditt fall är ju anledningen till gåvan att dina farföräldrar inte orkar ta hand om den länge, inte att de tror att de snart ska avlida. Det verkar inte heller som om de ska fortsätta använda sommarstugan som om den var deras, eftersom du skriver om att det är du och dina bröder som ska ta hand och underhålla sommarstugan. Baserat på det verkar det för mig som att din farbror inte skulle ha någon framgång om han skulle försöka klandra gåvan i framtiden.Dina farföräldrars kvarlåtenskap delas mellan din farbror, dig och dina bröder utan hänsyn till stuganEftersom dina farföräldrar har varit så tydliga med att gåvan inte är ett förskott som ska avräknas i gåvobrevet och eftersom omständigheterna vid gåvan inte verkar leda till att det förstärkta laglottsskyddet blir aktuellt, så borde det inte bli några problem med sommarstugan. Istället kommer dina farföräldrars övriga kvarlåtenskap delas i två lika stora delar. Din farbror får den ena och du och dina bröder får dela lika på den andra delen, eftersom ni träder i er fars ställe som arvingar (ÄB 2 kap. 1 §). Om din far lever eller dina farföräldrar har ännu fler barnSkillnaden om din far är vid liv är att dina farföräldrars gåva till dig och dina bröder inte enligt lag presumeras vara ett förskott på arv oavsett omständigheterna. Anledningen är då att ni inte har trätt i er fars ställe som arvingar och då aktualiseras inte regeln om förskott. Bedömningen om det förstärkta laglottsskyddet skulle bli densamma. I fördelningen av kvarlåtenskapen blir skillnaden bara att all kvarlåtenskap från dina farföräldrar delas lika mellan din farbror, din far och andra syskon om såna finns.Avslutningsvis verkar det alltså som att sommarstugan inte borde bli ett problem rent juridiskt. Det verkar inte som om den getts bort under såna omständigheter att ni måste avräkna den eller föra tillbaka den till kvarlåtenskapen i framtiden. Din farbror får helt enkelt sin del av dina farföräldrars övriga egendom och du och dina bröder får dela på din fars del. Tyvärr är det inte helt enkelt att undvika konflikter i såna här situationer. Det är nog inte helt ovanligt att barn eller andra arvingar känner sig förbisedda, trots att allting är helt korrekt enligt lag. Ett sätt att göra allting ännu tydligare och verkligen slå fast vad som gäller är att upprätta testamenten och beskriva hur man vill att ens kvarlåtenskap ska fördelas lite mer i detalj. Det kan leda till att den framtida fördelningen av kvarlåtenskapen förenklas. Om dina farföräldrar skulle vara intresserade av att upprätta ett testamente rekommenderar jag att de tar hjälp av en jurist för att få det helt rätt. Ni är alltid välkomna att boa tid med våra jurister här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att läget är lite klarare vad gäller reglerna om arv och gåvor till arvingar. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänliga hälsningar,

Får personer som inte är arvsberättigade delta vid mötet som hålls inför upprättandet av en bouppteckning?

2018-03-22 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min svärmor har gått bort och jag finns inte med i testamentet men kan jag närvara ändå som bisittaretill min hustru?
Michaela Ådén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar det så är din fråga om du kan närvara vid mötet som hålls inför bouppteckningen. Det finns inte något i lagen som hindrar att människor som inte är arvsberättigade deltar vid ett sådant möte. Jag ser därför inget hinder för att du skulle kunna vara med på mötet som bisittare till din hustru. Hoppas du fick svar på din fråga!