Inbördes testamente mellan sambor

2017-08-20 i Sambo
FRÅGA |Hej. Kan jag och min sambo skriva ett testamente där vi ärver varandra? Vi har inga barn någon av oss.
Victoria Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är det möjligt att upprätta ett testamente mellan er? Svaret på din fråga är ja, ni kan absolut skriva ett testamente där ni ärver varandra. Eftersom sambor enligt huvudregeln inte ärver varandra, 2 kap. 4 § Ärvdabalken, krävs att ni upprättar ett inbördes testamente för att egendomen ska övergå på den andre. Hur upprätta inbördes testamente? Då ingen av er har barn kan ni testamentera om samtlig egendom eftersom ingen bröstarvinge kan göra anspråk på den laglott denne annars hade haft rätt till. Det finns ett antal aspekter att ta hänsyn till vid upprättande av testamente. I testamentet kan ni reglera hur äganderätten av egendomen ska tilldelas den andre. Ni kan ange att ni ska ärva varandra med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Att din sambo ärver dig med fri förfoganderätt innebär att denne kan göra vad den vill med egendomen under sin livstid, förutom att själv testamentera vidare egendomen. Skulle testamentet däremot stadga att ni ärver varandra med full äganderätt innehar ni rätten att göra vad ni vill med egendomen i fråga, inkluderat att eventuellt testamentera eller skänka den vidare. Vidare krävs att vissa formkrav beaktas för att testamentet ska vara giltigt. Observera att om samtliga formkrav inte är uppfyllda är testamentet ogiltigt. Testamentet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda samtidigt som två samtidigt närvarande vittnen skriver under, 10 kap. 1 § ÄB. Vittnena ska vara införstådda i att det är ett testamente de bevittnar. De får inte vara under 15 år, lida av en psykisk störning och inte vara närstående till er (make, syskon, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag), 10 kap. 4 § ÄB. Jag vill även understryka vikten av att utforma testamentet på ett så klart och tydligt sätt som möjligt, detta för att undvika utrymme för annan tolkning än vad som avsågs vid upprättandet av testamentet. Behöver ni hjälp med just upprättande av testamente kan det vara en god idé att ta kontakt med en jurist. Önskar ni hjälp av Lawlines jurister kan ni läsa mer om skräddarsydda avtal här eller höra av er på mailadressen info@lawline.se, alternativt telefon 08-533 300 04. Önskar er lycka till och jag hoppas att du fått svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,

Till vem ska arvet gå om testamenttagaren är död före testorn?

2017-08-19 i Testamente
FRÅGA |Äkta makar en med bröstarvingar och en utan, den utan arvingar avlider först och testamenterar maka i orubbat bo, och hälften till Metodisternas fond för yttremission efter att maka i orubbat bo avlidit. Metodisterna finns inte kvar i Sverige, vem ska den arvslotten tillfalla när organisationen/fonden inte längre existerar?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Detta är ett ganska inveklat område inom testamenträtten. Därför kommer jag först ge dig mitt svar och därefter resonemanget och tolkning av juridiken. Vem ska den arvslotten tillfalla när organisationen/fonden inte längre existerar?Troligtvis ska arvslotten tillfalla de två bröstarvingarna såvida ingen annan omständighet talar för att testorn velat något annat. Tolkning av testamente och fördelning av utebliven lott när testamenttagare inte längre finnsProblemet är enligt din fråga att en av de universella testamentstagarna inte längre finns innan den siste av makarna hann avlida. I en sådan situation gäller att man skall ge testamentet den tolkning som kan antas stämma överens med testators (den avlidnes) vilja (11 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Det blir kort sagt i princip fråga om att tolka testamentet, men även vad makarna kan ha sagt om fördelningen medan de levde. Om det exempelvis framgår av testamentet eller man vet om att testatorn haft en tanke med sin fördelning, exempelvis sagt att han eller hon ville att arvet i andra hand skulle gå till någon annan person, är det alltså det som skall gälla. Testatorn kan under något tillfälle ha sagt att arvet i andra hand skall gå vidare till sin makes bröstarvingar (det behöver inte stå i testamentet)Går det inte att utröna någon tolkning av testamentet eller det inte finns några omständigheter som tyder på vad testatorn velat, får man använda sig av tolkningsreglerna i 11 kap ÄB. Vanligtvis i denna situationen hade man använt sig av 11 kap 6 § ÄB som hade sagt att testamenttagarens arvingar hade fått ta del av arvet om en testamenttagare hinner dö före testorn. Men eftersom att testamenttagen i detta fallet är en organisation så blir paragrafen inte tillämplig. Därmed skulle möjligtvis 11 kap 7 § ÄB vara tillämplig. Bestämmelsen i 11 kap 7 § ÄB är liksom tolkningsregeln i 11 kap 6 § ÄB en presumtionsregel som tillämpas endast om inte annat kan anses följa genom en tolkning enligt 11 kap 1 § ÄB av testators faktiska eller hypotetiska vilja. Paragrafen säger att för det fall testamentet inte kan verkställas beträffande en testamenttagare ska övriga universella testamenttagres lotter ökas. En vanlig situation där regeln tillämpas är när kvarlåtenskapen enligt testamentsförordnandet ska delas mellan ett antal underversella testamenttagare och en av dem avlidit före testorn. I första hand ska testamentslotten i ett sådant fall tillfalla den som enligt 11 kap 6 § ÄB har rätt att träda i testamenttagarens ställe. Om sådan saknas, vilket det gör i detta fallet, ska i andra hand, kvarlåtenskapen fördelas mellan övriga universella testamenttagare, dvs makan och där bröstarvingarna i sin tur ärver efter denne. Det finns ett rättsfall på området som behandlar situationen när en förening har testamenttagare:NJA 1948 s. 768 . Testator hade som universella testamentstagare insatt en förening för sjukvård i fattiga hem och ett barnsjukhus i en viss församling. Då testator genom överkorsning ansågs ha återkallat sitt förordnande till stiftelsen uppkom fråga om den överblivna lotten skulle tillfalla föreningen eller de legala arvingarna. Bestämmelsen i 7 § var inte direkt tillämplig enär testator själv genom återkallelsen uteslutit barnsjukhuset. HD anförde bl.a. att huvudsyftet med förordnandet var att tillgodose fattiga och sjuka inom en viss församling och att testator avsett att låta föreningen även med den ledigblivna lotten förverkliga detta huvudsyfte. Med hänvisning härtill och till att testamentslagens allmänna grundsats att universella testamentstagare bör jämställas med arvingar ansåg HD att testamentet borde ges den tolkningen att föreningens andel i kvarlåtenskapen skulle ökas med den egendom som enligt den ursprungliga lydelsen av testamentet skulle ha tillfallit stiftelsen. HD synes ha gjort en egentlig tolkning av förordnandet.Sammanfattningsvis borde det vara så att allt ska gå till den efterlevande makan men eftersom att hen är död så träder bröstarvingarna i dennes ställe. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Efterlevande make äger allt om det inte finns särkullbarn eller testamente

2017-08-18 i Make
FRÅGA |Jag är gift. Maken har inga barn, hans föräldrar är döda. Han har syskon i livet. Vi har inte äktenskapsförord och inte testamente. Vem ärver honom om han dör före mig?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är du som kommer ärva efter din make enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Hade din make haft barn från ett tidigare förhållande så hade de ärvt före dig. Hade det varit så att ni hade haft ett äktenskapsförord som hade föreskrivit att viss egendom skulle varit enskild så hade det inte spelat någon roll. Att egendom är enskild påverkar inte rätten att ärva sin avlidne make utan det är en del av den totala kvarlåtenskapen. Att något är enskild egendom har bara betydelse vid en bodelning. Eftersom det inte finns något testamente så påverkar detta heller inte din rätt. Du kommer att ärva med något som heter fri förfoganderätt. Det innebär att du får full dispositionsrätt över din makes kvarlåtenskap. Du får använda, förbruka, sälja och göra princip vad du vill med kvarlåtenskapen. Det enda du inte får göra är att testamentera bort det du ärver av honom. Detta eftersom att hans del ska tillfalla systern när du dör. Hon har efterarvsrätt till hans kvarlåtenskap vilket framgår av 3 kap 2 § ÄB. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan det bli aktuellt med förordnad skiftesman trots att det finns en testamentsexekutor?

2017-08-18 i Arvsskifte
FRÅGA |Ett testamente vinner laga kraft. I testamentet står att en viss person ska vara testamentsexekutor och att han ska förrätta arvskiftet.Kan det ändå bli aktuellt med en av rätten förordnad skiftesman?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En testamentsexekutor är en person som genom den avlidnes testamente har blivit utsedd att utreda, förvalta och företräda boet. Det är helt enkelt denna person som ansvarar för att egendomen fördelas korrekt enligt testamentet. Detta innebär att testamentsexekutorn övertar den rätt att bestämma över dödsboet som dödsbodelägarna annars har. Testamentsexekutor som förordnas till boutredningsman blir automatiskt såväl bodelningsförrättare som skiftesman.En förordnad skiftesman är en person som rätten utsett att skifta arvet då arvingar och universella testamentstagare inte kan komma överens om detta. Om det finns en testamentsexekutor som inte är dödsbodelägare är denne som huvudregel skiftesman, utan att rätten behöver förordna om detta. Om det redan har utsetts en skiftesman eller om testamentsexekutorn alltså även är dödsbodelägare är det dock inte denne som blir skiftesman, istället kan rätten förordna om en. Om testamentsexekutorn nu är skiftesman och en dödsbodelägare vill att rätten förordnar om en annan skiftesman istället måste testamentsexekutorn entledigas som skiftesman först. För att entlediga en skiftesman är det inte tillräckligt att alla dödsbodelägare vill detta, rätten tar även hänsyn till diverse andra omständigheter av betydelse. Detta kan vara utomståendes intressen (borgenärer m.fl), skiftesmannens uppgifter med mera. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det kan bli aktuellt med en av rätten förordnad skiftesman, trots att det finns en testamentsexekutor. Som huvudregel ska testamentsexekutorn automatiskt även bli skiftesman. Om testamentsexekutorn däremot är dödsbodelägare eller rätten redan beslutat om en skiftesman kan testamentsexekutorn inte vara skiftesman. Testamentsexekutorn kan även entledigas från sitt uppdrag som skiftesman av rätten. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Gäller ett testamente efter att makarna har skiljt sig?

2017-08-19 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min fd make dog i juniNär vi var ett par skrev vi ett testamente med varandra som huvudsakliga arvingar.Det verkar som om han dog utan att skriva ett nytt testamente.Gäller vårt testamente fortfarande, fast vi var skilda när han dog?
Karolina Larsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ert gamla testamente gäller inte längre. Anledningen till detta är att det enligt ÄB 11 kap. 8 § framgår att ett testamente upphör att gälla om makarna skiljer sig innan någon av dem dör.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Efterlevande make ärver allt om det inte finns några särkullbarn eller något testamente

2017-08-18 i Make
FRÅGA |Jag är gift. Maken har inga barn, hans föräldrar är döda. Han har syskon i livet. Vi har inte äktenskapsförord och inte testamente. Vem ärver maken om han dör före mig?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är du som kommer ärva efter din make enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Hade din make haft barn från ett tidigare förhållande så hade de ärvt före dig. Hade det varit så att ni hade haft ett äktenskapsförord som hade föreskrivit att viss egendom skulle varit enskild så hade det inte spelat någon roll. Att egendom är enskild påverkar inte rätten att ärva sin avlidne make utan det är en del av den totala kvarlåtenskapen. Att något är enskild egendom har bara betydelse vid en bodelning. Eftersom det inte finns något testamente så påverkar detta heller inte din rätt. Du kommer att ärva med något som heter fri förfoganderätt. Det innebär att du får full dispositionsrätt över din makes kvarlåtenskap. Du får använda, förbruka, sälja och göra princip vad du vill med kvarlåtenskapen. Det enda du inte får göra är att testamentera bort det du ärver av honom. Detta eftersom att hans del ska tillfalla systern när du dör. Hon har efterarvsrätt till hans kvarlåtenskap vilket framgår av 3 kap 2 § ÄB.Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan ett barn göra sin förälder arvslös?

2017-08-18 i Testamente
FRÅGA |Svärmors son har avlidit, han var inte gift och har inga barn. Det finns ett trestamente, kan detta trestamente frånta svärmor hennes arvslott?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, testamentet kan innebära att din svärmor inte har rätt att ärva sin son, såvida han inte har testamenterat egendom till henne. Som huvudregel gäller fri testationsrätt, dvs. full frihet att välja vem som ska få ens egendom när man går bort (9 kap. 1 § ärvdabalken). Ett undantag från denna huvudregel är när man har barn; barnen har alltid rätt till åtminstone sin laglott, vilken utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom din svärmors son inte hade några barn är denna regel dock inte tillämplig.För att din svärmor ska få ärva sin son krävs att testamentet på ett eller annat sätt kan anses vara ogiltigt. Detta gäller t.ex. om testamentet inte är bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen (13 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ärvdabalken). Om testatorn (din svärmors son) har blivit tvingad eller lurad att upprätta ett testamente kan detta också innebära att testamentet är ogiltigt (13 kap. 3 § ärvdabalken). Ingenting i din fråga tyder dock på att testamentet ska anses vara ogiltigt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Hur vet man att man får ärva enligt testamente och hur lång tid tar en klandertalan?

2017-08-18 i Testamente
FRÅGA |HejMin gudmor gick bort i Juni månad väldigt plötsligt och tragiskt.Min gudmor var väldigt förmögen och hade två bostäder.Jag fick ärva 200.000kr(gåvobrev) när min gudfar gick bort för några år sedan och hoppas nu självklart få ärva en slant av min gudmor.Den som är närmast i arvsledet är hennes halvbror som hon aldrig har umgåtts med eller gillat för den delen. Sen är det min mormor och där tar listan slut.Vad jag vet så har hennes halvbror blivit avskriven från testamente och blivit delgiven detta. Jag vill veta om jag vid detta laget bort fått veta om jag möjligtvis får ärva något eller inte. Med tanke på att halvbrodern har fått se testamente( vad jag har hört)Om han bestrider testamente, vilket verkar lönlöst , vad jag har kunnat läsa mig till, hur lång tid kan klandertalan ta?
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att dela upp svaret i en del där jag kort går igenom arvsordningen enligt lag och en del där jag går igenom vad som gäller för testamenten. Jag utgår från att du inte har något släktband med din gudmor i svaret.Arvsordningen enligt lag Ärvdabalken reglerar vem som har rätt till arv när någon går bort. Först ärver den avlidnes barn, om denna inte har några barn ärver den avlidens föräldrar. Om föräldrarna inte lever så ärver syskon och här räknas då även halvsyskon in. Om det inte finns några syskon ärver mor- eller farföräldrar. Någon annan än dessa släktningar ärver inte enligt lag. Allt detta regleras i 2 kapitlet ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Slutsatsen av detta i ditt fall är alltså att du enligt lag inte har någon rätt till arv om du inte står med i ett testamente från din gudmor. Om testamente Skulle du då stå med i ett testamente så ska du delges detta enligt 14 kapitlet 4 § ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1. Detta eftersom du räknas som arvinge om du står med i testamentet. Det är vanligt att man ger en kopia till samtliga arvingar. Om du inte fått en sådan men du vet att andra arvingar fått det så kan det tyda på att du inte står med i testamentet. Alla arvingar ska som sagt delges testamentet annars bryter man mot lag, detta med undantag om någon redan innan delgivning godtagit testamentet. I sådant fall behöver just denna arvinge inte delges.. Klandertalan av testamente Din sista fråga handlade om hur lång tid en klandertalan kan ta. Det finns två sätt ett testament kan klandras på. För det första kan barn klandra testamentet för att få en del av sitt arv då man inte kan göra sina barn helt arvlösa genom testamente (detta regleras 7 kapitlet 3 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1 men är inte relevant för dig). För det andra så kan andra arvingar klandra testamentet genom att påkalla att det är ogiltigt enligt 14 kapitlet 5 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1. Ogiltighetsgrunderna för testamenten finns i 13 kapitlet ärvdabalken och det är någon av förutsättningarna där som måste vara uppfyllda för att en sådan här klandertalan ska gå igenom. Om en arvinge anser att testamentet är ogiltigt på någon sådan grund har denna 6 månader på sig att klandra testamentet. Som sammanfattande svar på dina frågor kan man alltså säga följande: 1. Om andra arvingar fått del av testamentet men inte du kan det betyda att du inte är arvinge, alltså att du inte står med i testamentet. 2. Hur lång tid en klandertalan tar är svårt att säga men det måste undersökas om testamentet är ogiltigt enligt 13 kapitlet ärvdabalken samt att halvbrodern har 6 månader på sig att väcka klandertalan. Hoppas du fick svar på din fråga, om något känns oklart får du gärna återkomma! Med vänlig hälsning