Efterlevande makes arvsrätt och efterarv

2014-10-31 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Min moster har gått bort och min mor (dvs hennes syster) är enda levande arvingen. Moster hade även skrivit testamente där hon uttryckligen sagt att hon vill att min mor ska ärva allt. Min morbror gick bort för ca 4 år sedan och dom hade inget testamente sinsemellan. Min morbror hade en syster, som nu är kallad till boupteckningen. Min fråga är: Hur stor är min morbrors systers lagliga andel? 
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det rör sig här om två olika delar varav den första rör arvet efter din morbror. När han avled för fyra år sedan fick inte hans arvingar ut något arv, istället gick det till hans efterlevande make, dvs till din moster, i enighet med 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB). Din morbrors arvingar (vilka som jag förstår det består enbart av din morbrors syster) har således en rätt till s k efterarv vid den efterlevande makens död. Detta efterarv består av halva makarnas gemensamma kvarlåtenskap (dvs den del som tillhörde din morbror) då din moster avlider. Din morbrors systers lagliga andel utgörs således av hälften av kvarlåtenskapen sedan bägge makarna har avlidit. Detta förändras inte av din mosters testamente eftersom den egendom som hon fick efter din morbror endast ärvdes med fri förfoganderätt, vilket innebär att din moster inte hade rätt att testamentera bort den. Då skulle ju din morbrors arvingar riskera att stå helt utan arv efter honom när hans fru senare går bort.Hoppas du känner att du fått svar på dina funderingar.Vänliga hälsningar,

Halvsyskon och efterlevande make

2014-10-31 i Laglott
FRÅGA |Syskon och halvsyskon är överens om fördelning av arv och arvsavståenden. (Hänsyn tagen till laglotter). Måste papper skrivas för att fördelningen ska bli giltig och måste det i så fall skrivas före förälders död? Kan halvsyskon ta ut laglott för att sedan ge den som en revers till efterlevande förälder (ej biologisk mor) för att hon ska kunna sitta i orubbat bo?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Huruvida testamente måste skrivas eller inte beror på hur ni vill att fördelningen ska se ut. Finns det inget testamente gäller ärvdabalkens regler vilket först och främst innebär att barn ärver, s k bröstarvingar (se 2 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Gällande halvsyskon kommer således dessa endast att ärva efter sina respektive föräldrar. Är det så att ni föredrar andra regler är ett upprättande av testamente att rekommendera, vilket måste skrivas innan arvlåtarens död eftersom han eller hon måste skriva under testamentet själv i närvaro av två vittnen (se 10 kap. 2 § ÄB). När det gäller halvsyskon och laglott behöver dock inte ett sådant förordnande till förmån för efterlevande make att göras innan arvlåtaren avlider. Det beror på att det finns en särskild regel i 3 kap. 9 § ÄB som stadgar att barn till den först avlidne maken kan välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Detta för att underlätta för den efterlevande genom att han eller hon ska kunna sitta kvar i "orubbat bo". Det halvsyskon som väljer att avstå sitt arv på detta sätt kommer istället att få ut sitt arv då bägge makarna har avlidit (en s k rätt till efterarv).Hoppas du fått svar på dina funderingar, annars är du mer än välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänliga hälsningar, 

Hur ser arvsreglerna ut?

2014-10-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej !!. Jag är en kvinna som är gift med en man som hade Redan ett barn. Min man och jag har ett barn. Frågan är hur mycket ska mitt barn ärva och hur mycket min mans barn ska få ?? Jag vill skriva ett avtal där står att mitt barn ska få 75% av arvet eftersom halv är min och halv är min mans. Min halv är hela till mitt enda barn och den andra halften (min mans del )vill jag att han ska dela med sina två barn. Eftersom han har ett barn som inte är mitt. Är det lagligt ???? Kan man skriva ett avtal såhär ??? Vad säger lagen ??? Tack i för hand Mvh Breisy
Molly Malm |Hej och tack för din fråga!När det gäller arv och man skriver ett avtal kallas det för testamente. Jag förklarar först vad som händer om ni inte skriver något testamente alls, för då gäller lagens regler. Det är ärvdabalken (ÄB) som är den aktuella lagen här. Ens barn är den närmsta arvingen och den som har rätt att ärva egendom från sin förälder, se 2 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Däremot är du gift och då är huvudregeln att den efterlevande maken ska ärva allt. Som jag förstår din fråga har du ett barn tillsammans med din man och din man har ett barn sedan tidigare. Om du avlider först kommer ditt barn kommer få ut arvet när den pappan också avlider, se 3 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). När man har gifta föräldrar kommer barnet alltså att få ut arvet av båda sina föräldrar när båda har avlidit. När pappan dör har barnet rätt till hälften av egendomen (för att göra det enkelt kan vi säga att din makes halva egendom var arvet ifrån dig och den andra halvan var hans egendom) samt arvet efter pappan, som då måste delas mellan hans två barn.Om du vill ändra så att det blir på något annat sätt måste du skriva ett testamente. Det du kan ändra är att barnet inte ärver all din egendom. Ett barn har alltid rätt till något som kallas laglott, vilket är en halv arvslott. Alltså kan du, i ett testamente, skriva att ditt barn endast ska ärva 50% av din egendom och göra vad du vill med resten. Se 7 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).Hoppas detta var till någon hjälp!

Fordran mot ett dödsbo

2014-10-29 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Två bröder drev ett företag ihop. Den ena broder blev sjuk och avled för drygt ett år sedan. Ca ett år efter broderns död skickade den överlevande brodern påminnelser på fakturor daterade 0-3 månader före broderns död i dennes namn till änkan. De ursprungliga fakturorna har änkan aldrig sett. Inga problem med andra obetalda fakturor har funnits, det var änkan som skötte all post de sista månaderna då brodern låg på sjukhus. Änkan bestred fakturorna och allt har varit lugnt tills nu då en ny påminnelse skickats, denna gång med namnet manuellt ändrat till änkans namn. Har brodern rätt att kräva änkan på beloppet? Kan man ärva skulder? Kan broderns stämma dödsboet på fordran?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!När makar lever är de inte betalningsskyldiga för den andra makens skulder, det ändras inte vid den ena makens död, se ÄktB 1:3 som du hittar här . Vid dödsfallet ska makarna först göra en bodelning som fördelar deras nettotillgångar lika mellan dem, ÄB 23:1 här. Den avlidnes tillgångar bildar ett dödsbo som ska betala alla den dödes skulder och sedan skiftas till arvtagarna. Dödsboet ska utredas för att finna alla skulder och tillgångar under tiden behöver det förvaltas se ÄB kap. 18 och 19, här. Om ingen förvaltare utsetts kommer dödsboets tillgångar att förvaltas av den som har dem i sin vård, t.ex. den tidigare sammanboende maken. Av den anledningen kan alla som har krav mot dödsboet ställa dessa till den som förvaltar dödsboets tillgångar. De tär dock dödsboet som är betalningsskyldig och inte den efterlevande maken. Det finns alltså anledning att utreda klart ett dödsbo och skifta det till arvtagarna, som i detta fall är den efterlevande maken som får allt med fri förfoganderätt - det kommer vid den efterlevande makens död delas ut som efterarv till den först avlidnes arvtagare, se ÄB 3:1-2, här. Det är dock fullt möjligt att inte skifta ett dödsbo men det kommer då också att finnas kvar. Sammanfattningsvis kan brodern komma med fakturor till den efterlevande maken men även om det kan tyckas att fordringarna betalas med den efterlevandes egendom om hon lever i ett oskiftat bo, är det dödsboets skulder och egendom. Självklart förutsatt att fordringarna är äkta.Vänligen,

Förskott på arv

2014-10-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Våra gamla föräldrar har tagit ett lån på sitt hus för att hjälpa min bror vid köp av lägenhet. Räcker ett intyg från hans sida för att det ska räknas av från hans del av arvet? Tacksam för svar
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline! När en bröstarvinge får något av arvlåtaren skall det ses som förskott på arvet om inget annat föreskrivs, t.ex. i ett gåvobrev från arvlåtaren, 6 kap 1 § Ärvdabalken.I ditt fall föreligger alltså en presumtion om att det han erhållit skall räknas av från arvet! Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Testamente - fastighet och särkullbarn

2014-10-30 i Testamente
FRÅGA |Kan en maka testamentera en fastighet som båda äger (giftorätt) till sin särkulldotter. Det finns inte något äktenskapsförbehåll skrivet mella dem?.Detta har drabbat min vän när hans fru gick bort. Han behöver hjälp-MVH Ulf
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I mitt svar utgår jag ifrån ärvdabalken, (ÄrvdB), se https://lagen.nu/1958:637. Det här går sannolikt inte att göra. Särkullbarnet har arvsrätt efter den maka som också är dennes "riktiga" förälder, se 2:1 ÄrvdB. Den andra makan kan däremot också ha arvsberättigade släktingar och kvarlåtenskapen efter den makan ska givetvis tillfalla dem, om inte ett testamente från denna maka säger annat. Därutöver har den efterlevande maken rätt att ärva före potentiella bröstarvingar osv. Särkullbarn kan dock får ut sin del av kvarlåtenskapen direkt, se 3:1 ÄrvdB. Eftersom, i ditt exempel, makarna äger fastigheten tillsammans kan således inte ena maken testamentera hela fastigheten till sitt särkullbarn.Hoppas svaret hjälpte, om du har fler frågor så vänd dig gärna till en jurist.Med vänlig hälsning,

Arv efter sambos

2014-10-30 i Laglott
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga rörande sambolagen. Min frus pappa dog för två veckor sedan, han var sambo med en kvinna som har två barn sedan tidigare och han hade två barn sedan tidigare (min fru och hennes bror). De bodde tillsammans i ett hus som de bott i ca. 20 år. Hur blir det med arvet för min fru och hennes bror? Kan de bli bortskrivna på något sätt i testamente och/eller hur mycket har de rätt till enligt lag?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Sambos ärver som huvudregel inte varandra. När en sambo dör så kan en bodelning ske om den efterlevande sambon begär det. I så fall ska alla samboegendom, alltså bostad och bohag likadelas, och den efterlevande har rätt till samboegendom upp till två basbelopp alltså ca 88 000 kronor. Detta är alltså allt som en sambo har rätt att få ut enligt sambolagen och ärvdabalken. Dock kan sambos skriva testamenten till förmån till varandra, vilket är väldigt vanligt. Om din frus far har gjort det kommer hans sambo ärva hans kvarlåtenskap. Dock har bröstarvingar till den avlidne alltid rätt till sin laglott bestående av hälften av arvslotten.Detta innebär att om din frus far inte har testamenterat till sin sambo kommer din fru och hennes bror ärva hälften av hans kvarlåtenskap var. Om han däremot skrivit ett giltigt testamente kommer de att få en fjärdedel av kvarlåtenskapen kvar om de yrkar på att få ut sin lagstadgade laglott. När hans sambo senare dör, kommer det hon ärvde av din frus far att gå vidare till hennes barn.

Preskription av anspråk på arv

2014-10-28 i Arvsskifte
FRÅGA |Vid släktforskning har jag funnit att min mormor var förlovad då min mor avlades 1937. Min mor träffade aldrig sin far och jag har följdaktligen aldrig mött min riktige morfar. Han dog 1996 och hade fler barn i ny kull. Min mor gjorde aldrig anspråk på arv då hon ej kände till namn etc på sin far. Frågan: Nyfiken på hur det går till när släktskap uppmärksammas så pass sent och hur länge rätten till laglott gäller i tid? Antagligen är min moders existens okänd för halvsyskonen så någon kallelse vid bouppteckning dök därför icke upp. Är bouppteckningen ändå giltig då och case closed?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Då denna fråga är identisk med en annan fråga du ställt hänvisar jag dig till mitt svar i den andra frågan.Med vänlig hälsning