Vad sker om det inte går att avgöra vem som avled först?

2015-08-28 i Arvsordning
FRÅGA |Hej hej Min pappa och farfar hittades döda i huset för åtta årsen. Det gick inte att fastställa vem som hade dött först. Min fråga är hur blir arvsordningen? Min pappas skulder betalades av först och sen fick jag det som blev kvar. Vid en diskussion nu pratade vi om det verkligen har gått rätt till då båda hittades döda samtidigt. Om det har blivit fel finns det möjlighet att åtta år senare kräva de pengar som jag då kanske skulle haft rätt till? Vi anlitade en bouppteckningsman så jag tog för givet att han visste vad som var rätt. Men kanske gjorde han fel?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.1 kap. 2 § Ärvdabalken (1958:637), ÄB, anger att man utgår, om inte annat visas, från att arvingen är den först avlidne om det inte kan fastställas vem som avled först. Det innebär att din pappa anses avliden före din farfar. Din pappa ärvde då inte din farfar enligt arvsordningen. Din farfars arv fördelades i detta fall bland hans övriga arvingar istället (främst hans övriga barn). Du ska dock givetvis ha ärvt din far, såsom har skett.Om något fel har begåtts lär det desvärre vara för sent att klandra detta. En dödsbodelägare kan klandra arvskiftet enligt 23 kap. ÄB. En sådan klandertalan ska göras senast inom fyra veckor från delgiven bouppteckning. Jag hoppas att det hela gått rätt till och att jag fått det att klarna något!Med vänliga hälsningar

Effekterna av ett särkullbarns arvsavstående

2015-08-27 i Efterarv
FRÅGA |Hej!När min far gifte om sig i min barndom blev jag ett s.k. särkullbarn. Min far och min styvmor fick även ett gemensamt barn, mitt halvsyskon.Om min styvmoder är kvar i livet vid min faders frånfälle har jag förstått att jag har rätt till mitt arv omgående.Men jag har också läst att jag skulle kunna göra ett arvsavstående till förmån för min styvmor och därmed bli en efterarvinge.Dock uppfattar jag att mitt arv då min styvmor sedermera går bort fortfarande är arvet från min far som jag ursprungligen hade rätt till omgående, stämmer det?Om så är fallet, uppfattar jag arvsavståendet som endast fördelaktig för min styvmor?Förutom att jag såklart uppskattar att kunna underlätta för min styvmor att bo kvar i hus m.m...Enkelt räkneexempel:(Antagande: Inget testamente och jämlikt egendomsförhållande.)Min faders kvarlåtenskap är 1000000 av vilket jag omgående skulle ha rätt till 250000.Men om jag gör ett arvsavstående till förmån för min styvmor skulle jag då erhålla 1/4-dels kvotdel?Då min styvmor sedermera går bort har jag då fortfarande 1/4-dels kvotdel på hennes kvarlåtenskap? (Som skulle kunna vara både större eller mindre än vid tidpunkten för min faders frånfälle.)Tack på förhand!
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Regler och exempelDu verkar ha tolkat de flesta av reglerna rätt, men jag kommer ändå med ett exempel att gå igenom dem. Vi antar, som du föreslår, att din far har egendom till ett värde av 1000 000 kr. Jag kommer också att anta att din styvmor har exakt lika mycket, samt att all egendom är giftorättsgods och ingår vid bodelningen (som ju skall ske om någon avlider). Resultatet av detta skulle bli att ingen egendom bytte ägare innan arvet, och därför behöver vi inte bekymra oss om det.Om din far avled, skulle du enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken ha rätt till hälften av egendomen (500 000 kr). Du har dock enligt 3 kap. 1 § samma lag rätt att kräva ut hela din arvslott genast; det vill säga 500 000 kr. Istället kan du välja att avstå helt från arvet enligt 3 kap. 9 § och vänta tills styvmoderns död. Du kan också avstå från en del av arvet.Om du avstår från arvet fullt ut och låter det gå via styvmodern, kommer du enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalken att få ärva en fjärdedel av styvmoderns egendom. Dina 500 000 kr var ju en fjärdedel av de 2000 000 kr hon hade efter att din far dött. Om styvmoderns egendom har ökat i värde, kommer ökningen alltså även dig till godo! Undantaget är om boets värde har ökat genom att styvmodern ärvt, fått eller genom arbete tjänat egendom.Som jag skrev kan du även göra ett "delvis-avstående". Du skulle t.ex kunna kräva ut hälften av arvet vid din fars död. På samma sätt som ovan skulle du fortfarande ha rätt till en andel av styvmoderns egendom, men den skulle bli lägre. Hon skulle då ha 1750 000 kr, varav 250 000 kr var "dina". Detta motsvarar c:a 14,3 %.SammanfattningDu ärver efter din styvmoder den andel av hennes egendom som bestod av det arv du avstått från vid din fars död, men detta avstående kan vara antingen helt eller delvist. I de flesta fall är det hon som gynnas av det, men om hennes egendom ökar i värde kan du till och med vinna på det.Det är därmed under dessa förutsättningar du skulle ha att fatta beslutet! Lite krasst kan man säga att det ekonomiskt är det sämre alternativet att avstå från arvet om den efterlevande maken inte har egendom som kan öka i värde. Dock är det förstås ofta så att det är viktigare att den efterlevande maken slipper planera om hela sitt liv.Om det är något mer du undrar, får du gärna återkomma!Hälsningar,

Ärva egendom tillsammans

2015-08-26 i Arvsskifte
FRÅGA |Vi är fyra syskon som hade en halvbror som nu är död. Han hade en gård med en hel del skog, vad vi undrar är hur går delningen till, ingen av oss kan ta över gården, måste den först säljas innan delningen kan göras.?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Ni ärver gården tillsammans och blir samägare. Samäganderättslagen är tillämpig och ni förvaltar då egendomen gemensamt. Det innebär att ni tillsammans väljer om ni ska sälja den eller hur den ska skötas, 2 § samäganderättslagen. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Föreskrift om enskild egendom i testamente

2015-08-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Kan jag skriva i ett testamente att min sons arv efter mig skall vara hans enskilda egendom, en fastighet samt en ½ fastighet samt aktier o banktillgångar
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Det går bra att skriva att arvet efter dig ska vara din sons enskilda egendom. Det innebär att denna egendom inte ingår i en eventuell framtida bodelning mellan din son och hans make/maka. Det är värt att notera att avkastning från aktierna som huvudregel är giftorättsgods och därmed ingår i bodelningen. Vill du att även avkastningen ska bli enskild egendom måste du därför särskilt skriva det i testamentet. Pengar till följd av försäljning av någon av fastigheterna blir automatiskt enskild egendom.Vänligen,

EU:s arvsförordning, universellt tillämplig

2015-08-27 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag såg att lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (1937:81) inte gäller från den 17 augusti 2015. Den är ersatt av Lag (2015:417) om arv i internationella situationer.I den tidigare lagen (1937:81) står det i första kapitlet och första paragrafen: Rätt till arv efter svensk medborgare varde, ändå att han ej hade hemvist i riket, bedömd enligt svensk lag. I avseende å arv efter medborgare i annat land gälle lagen i det landet.Vad gäller för en person med svenskt och amerikanskt medborgarskap som avlider i USA efter den 17 augusti?Ska man då gå efter de lagar som gällde för delstaten där den avlidne bodde?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.EU:s arvsförordning som trädde i kraft den 17 augusti 2015 ändrar rättsläget i Sverige på så vis att lagen i landet där den avlidne hade hemvist ska tillämpas på arvet, se artikel 4. Förordningen är universellt tillämplig, vilket innebär att om en person har hemvist i ett land utanför EU så ska lagen i detta land (eller delstaten) ändå styra arvet efter denne, se artikel 20.Det sagda innebär att alltid lagen i landet (delstaten) man har hemvist i styr arvet. En person kan dock genom ett lagval enligt artikel 22 välja att låta lagen i ett av de länder/det land där denne är medborgare styra. I det i frågan aktuella fallet kan personen välja svensk lag eller en viss amerikansk delstats lag.Med vänliga hälsningar

Avstå arv efter arvlåtares död

2015-08-27 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Min far har nyligen avlidit. Jag och min bror ska nu göra bouppteckning. Kan jag avstå hela mitt arv till förmån till min bror eller mina barn?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det finns flera möjligheter i lagen att avstå arv, men de flesta gäller medan arvlåtaren fortfarande är i livet! En möjlighet som aldrig uttryckligen framkommer i lagtext är att avstå arv även efter arvlåtarens död. Det anses ändå finnas möjlighet att göra på det sättet. Om du bara rakt av avsäger dig rättigheterna till arvet, kommer det att gå till din bror (jag antar att ni är enda arvingar). Du kan också avstå från arvet till förmån för dina barn. En annan möjlighet är förstås att ta emot arvet och sedan genom gåvor fördela det som du vill på bror och barn.Hoppas att svaret är till hjälp! Hör gärna av dig om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Testamentera till varandra med särkullbarn?

2015-08-26 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag är gift sen ett år tillbaka och vi har inga gemensamma barn. Mina barn är myndiga men min mans barn är 8 o 10 år. Vi vill inte att barnens andra vårdnadshavare ska kunna få ta del av något från oss om någon av oss skulle avlida. Vi vill därför skriva ett testamente där vi får ner att ingen ärver oss innan båda avlidit. Vi vill ju även att barnen ska ärva oss först när vi båda är avlidna. Vi vill skriva testamentet själva. Hur ska vi formulera oss?Kan detta fungera:Testamentemellan gifta parterxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx personnummerSkälet till testamentet är att vi har inga gemensamma barn, utan barnen lever i delade vårdnad med sina biologiska föräldrar. Därför vill vi inte att barnens vårdnadshavare för barnen xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx och xxxx xxxxxxx får del av arv, utan dessa tillgångar tillfaller barnen först när både xxxx xxxxxx och xxxx xxxxxx har avlidit.
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det är möjigt att skriva testamentet som du vill men barnen har då rätt att få ut sin laglott direkt genom att bestrida testamentet. Den rättigheten har barnet alltid, 7 kapitlet 1 § ärvdabalken. Laglotten avser hälften av den avlidnas egendom. Testamentet ni planerar att skriva skulle innebära att vissa av barnen begär ut sin laglott (eller alla) och det skulle bli ganska oredigt. Vårdnadshavare till barnen får inte del av arvet egentligen utan det tillkommer barnet. Är barnet som ärver omyndigt så kommer arvet att förvaltas av dennes vårdnadshavare så jag förstår vad ni önskar göra. Ett sätt att få till det är att bestämma att arvet ska förvaltas genom särskild förvaltning av annan än vårdnadshavaren, då behöver ni ange någon annan som ska förvalta egendomen istället utan medgivande av vårdnadshavaren. Här kan ni få hjälp med testamente. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Avsluta testamentsexekutors uppdrag

2015-08-26 i Testamente
FRÅGA |Hej!Hur avslutar jag en testamentsexekutors uppdrag?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Regler om testamentsexekutorer finns i Ärvdabalkens 19:e kapitel som du hittar här.Eftersom du inte har förklarat din egen roll i situationen kommer jag att redogöra för de olika alternativen som finns beroende på vem man är. Jag antar att det inte är ditt eget testamente som frågan avser, men i så fall skulle det enklaste vara att upprätta ett nytt.Om det är du själv som är testamentsexekutor behöver du ansöka om entledigande, alltså att uppdraget ska avslutas, och för att rätten ska godkänna din ansökan krävs som lagtexten föreskriver att det finns en "skälig orsak". Det är inte klart vad som anses skäligt men gränsen lär vara ganska låg eftersom det inte ligger i någons intresse att exekutorn genomför sitt uppdrag motvilligt.Om du varken är testator eller testamentsexekutor krävs det antingen att du är påverkad av boutredningen eller att det förhållande som gör att testamentsexekutorns uppdrag bör avslutas är allmänt känt. Även i dessa fall ska en ansökan om entledigande lämnas in till rätten. Skäl för avslutande kan till exempel vara motsättningar mellan exekutor och rättsägare och vårdslöst eller försumligt agerande.Sammanfattningsvis är uppdraget som testamentsexekutor av sådan sort att det krävs särskilda skäl för att det ska avslutas.Vänligen,