Fri förfoganderätt

2014-07-05 i Efterarv
FRÅGA |Min mor och far var gifta, de hade skrivit testamente om att skydda varandra vid den enes bortgång, besittningsrätt/efterlevandeskydd. De bodde i villa fram till min fars bortgång, min mor bodde kvar i villan ett par år till, sedan sålde hon villan för ex antal miljoner köpte sig ett annat boende och placerade de återstående miljonerna, Vi är 4:à syskon och undrar vad menas med efterlevande skyddet. När har vi vår lagliga rätt att få ut vårt arv från far, är det först när vår mor går bort? Vi har inga som helst tankar på att sätta får mor i ekonomiska problem, hon är 78 och har placerat x miljoner från försäljning av huset och vi har inte fått ut en krona från vår fars arv. Med vänlig hälsning
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Som jag förstår det så är ni fyra syskon som alla har samma föräldrar. Era föräldrar var också gifta före din fars bortgång. Med förutsättningen att det är som jag beskrivit ovan så har ni rätt att ta ut ert arv först efter din mors bortgång. Detta följer av 3:1 Ärvdabalken.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Efterlevande makes arvsrätt

2014-06-19 i Efterarv
FRÅGA |Stämmer detta: "EFTERLEVANDE MAKES ARVSRÄTT. Är den som avlider gift när han eller hon dör, är huvudregeln att efterlevande maken ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap. Har makarna inga gemensamma barn men den avlidna maken efterlämnar ”egna” barn (särkullbarn), har den efterlevande maken ingen arvsrätt efter sin avlidne make (se dock regeln om fyra basbelopp nedan). Efterlevande make har inte heller arvsrätt när den make som avlidit har testamenterat bort sin kvarlåtenskap. En make kan nämligen genom testamente göra den andre maken helt eller delvis arvlös."Källa: http://www.sjolund.net/arvsordning.htm
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Det du skrivit ovan stämmer - se 3 kap 1 o 2 §§ Ärvabalken.

Arvsberättigade och efterarv

2014-05-26 i Efterarv
FRÅGA |Jag har 2 morbröder, nu har den ena dött, min mamma är död den andra morbrodern lever och har två barn, morbrorn som dött har varit gift och frun dog för några år sedan de hade inga gemensamma barn men frun hade två barn sedan tidigare, morbrorn har inte adopterat hennes barn, och barna har fått ut en summa pengar efter moderns bouppteckning, har min levande morbror och jag rätt till något arv?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Först reder vi ut vilka som har arvsrätt efter din morbror.Regler om hur arv ska fördelas återfinns i ärvdabalken. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken ska i första hand arvlåtarens avkomlingar ärva. Då du har uppgett att några sådana inte finns från din morbror gäller att arvet går vidare. Näst i tur är arvlåtarens föräldrar enligt 2 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken. Det framgår inte av din fråga huruvida din morbrors föräldrar är i livet men jag utgår från att så inte är fallet. Då det inte finns någon förälder i livet gäller att arvet ska fördelas mellan arvlåtarens syskon enligt 2 kap. 2 § 2 st. ärvdabalken. Har något av syskonen avlidit träder dess avkomlingar in istället. I ert fall gäller således utifrån de uppgifter som du har angivit, och under förutsättning att föräldrar till din morbror ej är i livet, att arvet ska fördelas lika mellan dig och din morbror.Efter att ha fastställt er arvsrätt måste även beaktas vissa regler gällande din avlidna morbrors bortgångna fru samt hennes barn. Här kommer framförallt olika reglera aktualiseras beroende på huruvida barnen efter din avlidna morbrors fru har tagit ut hela eller delar av sitt arv efter sin mor.Enligt 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken gäller att kvarlåtenskap från avliden make ska tillfalla den efterlevande maken (dvs din morbror). Finns det särkullbarn, som i detta fall, har dessa alltid rätt till sitt arv om de inte valt att avstå från det till förmån för den efterlevande maken. Det är här oklart om särkullbarnen i ert fall har tagit ut hela sitt arv eller enbart en del av det. Detta kan komma att påverka den fortsatta bedömningen men jag ska försöka vara tydlig gällande vilka regleringar det finns som kan påverka hur stor andel av kvarlåtenskapen som kommer att tillfalla dig och din morbror.När den efterlevande maken avlider gäller att bröstarvingar till den först avlidna maken ska få hälften av den efterlevande makens bo, 3 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken. Här gäller dock enligt 2 st. att om en bröstarvinge redan vid den först avlidna makens död helt eller delvis har fått ut sitt arv efter denne, skall bröstarvingens andel i den efterlevande makens bo minskas i motsvarande mån. Här gäller således att om bröstarvingarna från din morbrors fru redan har uttagit hela arvet av sin mor kommer det inte att påverka fördelningen av arvet från din morbror. Har bröstarvingarna enbart tagit ut en del av arvet och låtit resterande tillfalla din morbror ska de däremot ha rätt till lika stor del (observera att detta inte alltid innebär lika stort ekonomiskt belopp) i din morbrors kvarlåtenskap. Här ska även observeras om något av barnen efter din morbrors fru har valt att helt avstå sitt arv i enlighet med den möjlighet som ges i 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken har denne rätt att istället ta del av er morbrors kvarlåtenskap i enlighet med de bestämmelser i 3 kap. 2 § ärvdabalken som precis redovisats. Utöver dessa regler finns även särskilda regler gällande om er morbror genom gåva eller annan handling orsakat väsentlig minskning av sin egendom och detta påverkar hans avlidna frus arvingars rätt till arv. Det finns även regler om värdeökning och hur egendomen ska fördelas. Se ärvdabalken 3 kap. 3-5 § §.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Jag hoppas att du har fått en något klarare syn gällande vilka regler som kan inverka på hur stor andel av din morbrors kvarlåtenskap ni har möjlighet att ta del av. Vad som kan konstateras är att du och din morbror har rätt att ta del av din avlidne morbrors kvarlåtenskap. Huruvida det i praktiken kommer finnas någon kvarlåtenskap efter att eventuella "justeringar" gentemot din avlidna morbrors frus barn har gjorts är desto svårare att ge ett klart svar på. Skulle situationen vara så att det fortfarande finns delar gentemot hennes barn som är ”ouppklarade” rekommenderar jag dig att kontakta vår samarbetspartner Familjens jurist för vidare rådgivning. Du kan boka tid direkt via http://lawline.se/boka eller genom att klicka på knappen till höger.Vänligen,

Arv till barn-och barnbarn

2014-05-14 i Efterarv
FRÅGA |Jag vill att mina barn och senare barnbarn ska ärva mig. Kan jag ex skriva: "Mina barn NN och NN ska ärva mig och därefter mina barnbarn, födda och ofödda. Detta gäller både bostad och bankmedel och ska fördelas 50/50. Arvet ska betraktas som enskild egendom."Behöver något mer skrivas?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du hör av dig till oss på Lawline!Det viktiga är att din vilja om att dina barn skall ärva dig tydligt framgår i testamentet. Jag rekommenderar dig att tydligt ange vad respektive barn skall få. Avseende pengarna räcker det med att ange en procentsats av din totala summa som vardera barn skall ärva. Rör det sig om en bostad, så rekommenderar jag att du är tydlig i testamentet om vad barnen egentligen ärver. Detta för att förhindra en eventuell framtida tvist.Vidare förstår jag det som att du vill att dina barnbarn (födda-och ofödda) ska ärva efter dina barn. Normalt är det maka/make som ärver alla tillgångar inklusive den enskilda tillgången vid bortgång. Om du vill att dina barnbarn, till förmån för make/maka, ska ärva dina barn, så är det bäst att du ber dina barn upprätta ett enskilt testamente, likt det testamentet du skall upprätta. Om du själv gör ett efterarvsförordnande (d.v.s. vad som händer med dina barns arv vid det scenariet att de avlider) i testamentet, så bör du vara medveten om att du ej bestämma över barnens laglott.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänlig hälsning, 

Efterarv och särkullbarn

2014-06-21 i Efterarv
FRÅGA |Hej! En fråga jag har grubblat: En mor har en oäkta son, gifter sig och får två söner med maken. Maken dör och hon ärver hela kvarlåtenskapen. Hur blir fördelningen efter hennes död? Kommer den första "oäkta" sonen ärva en tredjedel eller en sjättedel? Han är inte makes son så han borde inte ha arvsrätt till 50 %. Maken har bara gett rätten till namnet, men inte adopterat sonen eller gjort testamente.
Victoria Nilsson |Hej!Makar ärver varandra med fri förfoganderätt, 3:1 ärvabalken (ÄB). Det innebär att efter att den andra maken avlidit så ska arvet efter den första maken fördelas till dennes arvingar i så kallat efterarv, 3:2 ÄB. Efterarvet är en andel av den andra makens totala egendom, om makarna endast haft giftorättsgods (alltså inte haft enskild egendom pga t.ex. äktenskapsförord, gåvor eller arv) så blir andelen 50 %.I det aktuella fallet innebär det att när maken avlider så ärver hans fru hela kvarlåtenskapen, då makars arvsrätt går före gemensamma barn, 3:1 ÄB. När frun sedan avlider ska efterarvet efter maken fördelas innan arvet efter henne fördelas. Efterarvet delas mellan makens egna arvingar, dvs de två gemensamma sönerna. Om efterarvsandelen är 50 % får således sönerna 25 % var. Sedan fördelas arvet efter frun till hennes arvingar, dvs hennes tre barn, så att de får en tredjedel var av de kvarstående 50 %-en. Det innebär att fruns särkullbarn endast får 1/6 medan de två gemensamma sönerna får 5/12 vardera, då de ärver både sin mamma och sin pappa vid fruns bortgång.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.VÄnliga hälsningar,

Innebörden av fri förfoganderätt

2014-05-31 i Efterarv
FRÅGA |Min mor gick bort för åtta år sedan. Sedan dess så har min far bott i deras hus. Nu vill han sälja huset. Kan han göra detta utan sina barns medgivande? Huset är vad jag förstår till viss del hans barns.
Victoria Nilsson |Hej!När någon går bort som är gift och endast har gemensamma barn med sin make så ärver maken hela arvet, 3:1 ärvdabalken (ÄB). Maken ärver dock med fri förfoganderätt, vilket innebär att hen har rätt att förfoga över egendomen som hen vill under sin livstid, men hen kan inte testamentera bort egendomen då den ska tillfalla först avlidna makens arvingar i efterarv, 3:2 ÄB. Men den som erhållit egendom med fri förfoganderätt kan alltså sälja egendomen. Din far kan därför sälja huset utan barnens godkännande.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Inflytande arvs påverkan på efterarv

2014-05-19 i Efterarv
FRÅGA |Min syster som var gift avled för tio år sedan,nu har även min svåger avlidit några barn har dom inte däremot har min svåger en bror som lever.För fyra år sedan fick min svåger ett arv efter en bror som avled. Min fråga är hur delar jag och min svågers bror på arvet.
Victoria Nilsson |Hej!Du och din svågers bror (och eventuella arvingar som finns på vardera sida) ska dela på arvet efter din svåger enligt en andelsberäkning som grundar sig på hur stor del av din svågers totala egendom som arvet efter din syster utgjorde, 3:2 ärvdabalken (ÄB). Om det inte fanns enskild egendom mellan din syster och hennes man blir fördelningen 50/50, det vill säga att du & din svåger bror delar lika på arvet efter din svåger.Om den efterlevande maken ärver något efter det att den första maken avlidit så påverkar det dock andelsberäkningen. Enligt 3:4 ÄB ska arv som efterlevande make erhållit endast tillfalla hens egna arvingar. Det är således endast din svågers bror som får del av arvet efter brodern, inte du, och han ska därför få mer än 50 % av arvet efter din svåger. Detta förutsätter dock att din svågers nettoförmögenhet är större idag än efter att han ärvde din syster, annars blir fördelningen mellan dig och din svågers bror ändå 50/50.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Vänliga hälsningar,

Försäljning av avlidens egendom - vem tillfaller pengarna?

2014-05-11 i Efterarv
FRÅGA |O och M har varit förlovade i många år. De har inga barn alls. O gick bort för många år sedan. De hade skrivit ett testamente år 1972. I detta testamente står det : "att den av oss, som överlever den andre, med fri förfoganderätt skall bekomma den först avlidnes egendom." "Efter bådas vår död skall den dåvarande egendomen fördelas mellan våra respektive arvingar enligt lag." M har nu flyttat till ett vårdboende och lägenheten ska säljas. Lägenheten står på O och bara O. När vi nu säljer den, vem går pengarna till? M och bara M, eller O:s syster. Ska det delas mellan M och systern( finns syskonbarn också)? Vill gärna få klarhet i detta så att allt går rätt till.
Victoria Nilsson |Hej!Enligt testamentet skulle M ärva all O:s egendom, och O:s syster (& eventuell övrig arvsberättigad släkt) ska få sitt arv först när M avlider, så kallat efterarv. Det innebär att all egendom som O ägde ärvdes av M vid O:s dödsfall och idag ägs av henne. Även om lägenheten rent formellt fortfarande står i O:s namn är lägenheten M:s då hon har ärvt den. Pengarna från en försäljning ska därför enbart tillfalla M, inte systern.Vänliga hälsningar,