Har en livförsäkring någon påverkan på efterarvsberäkningen?

2018-03-23 i Efterarv
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller efterarvsberäkning vid enskild egendom och där det finns livförsäkring med förmånstagarförordnande. Anta följande scenario:Makarna X och Y äger endast 2 fastigheter. Den ena fastigheten F1 är Y:s enskilda egendom. Den andra fastigheten F2 är giftorättsgods. Makarna har ett gemensamt barn A och make X har dessutom ett barn B från ett tidigare förhållande (särkullbarn).Maka Y avlider först, dvs X ärver hela kvarlåtenskapen och deras gemensamma barn A får vänta med arvet tills även X avlider. Och då ärver även B också från X.Vid tidpunkten då Y avlider har fastigheterna dessa värden: F1: 500 000 kr F2: 100 000 krDet betyder att X ärver 550 000 kr med fri förfoganderätt och 50 000 med full äganderätt. Det betyder också att kvotdelarna blir dessa för de båda arvingarna: A: 92% B: 8%Ponera nu att det även fanns en livförsäkring på maka Y på 1 000 000 kr som utfaller till X. Helt klart är att den inte blir en del utav dödsboet men ska den tas med i efterarvsberäkningen då X avlider? Om den tas med som giftorättsgods så påverkas ju andelarna ganska markant i detta fall: A: 66% B: 34%Så min fråga är kort: Har en livförsäkring någon påverkan på efterarvsberäkningen i ovanstående scenario? (och i så fall hur?)Mvh
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det du funderar på regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). En livförsäkring med förmånstagarförordnande ska som huvudregel inte ingå i den avlidnes kvarlåtenskap. Är det den efterlevande maken som är förmånstagare innebär det att försäkringsbeloppet tillfaller denne och att bodelning och arvskifte ska göras utan inverkan av försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet tillfaller alltså henne direkt med full äganderätt (14 kap. 7 § 1 st. FAL). Detta betyder att det inte finns någon rätt till efterarv på utbetalat försäkringsbelopp. Det finns dock ett undantag i 17 kap. 7 § 2 st., där det sägs att om man har gjort ett förmånsförordnande, och en fördelning i enlighet med förordnandet skulle leda till ett resultat som är oskäligt för bland annat en bröstarvingarna, så kan förordnandet jämkas så att försäkringen inte enbart tillfaller den som står som förmånstagare. Om detta sker så ska det beloppet som anses skäligt tillfalla förmånstagaren direkt, och resten ingå precis som vanligt i kvarlåtenskapen - vilket betyder att det blir en efterarvsrätt för gemensamma barn (3 kap. 1 och 2 §§ ÄB). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!Många vänliga hälsningar,

Testamente och efterarv

2018-03-19 i Efterarv
FRÅGA |Hej!När jag var liten gifte sig min mormor med en man som jag ansett vara min morfar under hela mitt liv, men vi har inga blodsband. Han gick bort år 2005 och testamenterade en del pengar både till mig och min mamma + hennes två syskon redan då, medan min mormor ärvde resten och bor kvar i deras gemensamma bostadsrätt. Han hade inga egna barn, inga föräldrar i livet utan enbart en avlägsen syster (och hennes barn) som fortfarande lever. Systern ärvde ingenting vid hans bortgång. Nu är min mormor också till åren och vill sälja boendet och skänka hela vinsten samt sina övriga kontanta tillgångar till oss barn och barnbarn för att vi ska kunna köpa boenden. Kan min "morfars" syster kräva sin laglott efter honom när min mormor sedan avlider trots att pengarna redan placerats i bostäder? Och om min "morfars" syster hinner avlida innan, kan hennes barn kräva laglotten istället trots att inga kontanta medel finns kvar?
Matilde Kyrö |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arvsrätt finns i ärvdabalken (ÄB). Då din låtsasmorfar testamenterat viss andel av sin förmögenhet till dig och din mamma samt hennes syskon har din låtsasmorfars syster ingen arvsrätt vad gäller denna del. Genom ett testamente kan en arvlåtare (din låtsasmorfar) ensidigt sätta den legala arvsordningen åt sidan. En sådan laglottsrätt som i viss mån kan sätta ett testamente ur spel, tillkommer endast arvlåtarens bröstarvingar. Bröstarvingarnas laglottsrätt framgår av 7 kap. 1 § ÄB (HÄR). Pengarna ni erhållit enligt testamentet är med andra ord era. Vad gäller andelen din mormor ärvde (dvs. resten av din låtsasmorfars förmögenhetstillgångar) i egenskap av "efterlevande maka" enligt 3 kap. 1 § ÄB (HÄR) har din låtsasmorfars syster rätt till efterarv. Detta framgår av 3 kap. 2 § ÄB (HÄR). På grund av efterarvsrätten har din mormor endast fri förfoganderätt vad gäller denna andel. Detta innebär att hon får förfoga över arvet som hon vill (t.ex. förbruka, avyttra och till och med ge bort egendomen ifråga), men inte testamentera bort det. Storleken på efterarvet vilket din låtsasmorfars syster är berättigad till motsvarar andelen som din mormor ärvde av din låtsasmorfar i relation till hennes totala förmögenhetsmassa vid hans död. Om din mormor till exempel ärvde 100 000 kr av din låtsasmorfar och hennes totala förmögenhetsmassa vid hans död var 200 000 kr skulle formeln bli följande: 100 000/(100 000 + 200 000) = 1/3. Din låtsasmorfars systers berättigade andel i din mormors förmögenhetsmassa skulle därmed bli 1/3 av hennes totala tillgångar. Avseende denna andel kan alltså systerns barn framställa anspråk om hon avlider innan din mormor.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Hur beräknas kvotdelarna när efterlevande make ärver allt?

2018-03-15 i Efterarv
FRÅGA |Hej Föräldrarna är gifta, ingen enskild egendom finns. Allt är giftorättsgods. Inga särkullbarn finns.Vid bouppteckning efter pappans bortgång uppgår hans giftorättsgods till 8 miljoner.Mammans giftorättsgods är 2 miljoner. Boets totala behållning 10 miljoner.Mamman ärver allt. När hon går bort hur kommer då kvotdelen vid efterarv efter fadern att beräknas? Tack på förhand för hjälpen.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du verkar ha koll på hur arvsordningen ser ut och i övrigt angående arv så går jag direkt in på hur fördelningen fungerar. Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Det innebär att all egendom en make äger, som inte är enskild egendom, är giftorättsgods, vilket det är i det här fallet. När en bouppteckning är gjord och man vet hur egendomsförhållandena ser ut så ska en bodelning ske mellan makarna. Om eventuella arvingar är parets gemensamma barn, så brukar det oftast bli så att den efterlevande maken ”sitter kvar i orubbat bo” vilket i princip innebär att bröstarvingarna får vänta på sitt arv tills den andra föräldern också avlidit. Eftersom det inte finns några särkullbarn i detta fallet så ärver, precis som du beskriver det, mamman allt. Nu verkar det vara som så att er mamma är ensam dödsbodelägare. Det innebär att hon kan inte själv ingå ett bodelningavtal, men man kan ändå göra en "fiktiv" bodelning för att få reda på kvotdelarna. Utgångspunkten för bodelningen görs i egendomsförhållandena den dag då äktenskapet upplöses genom den ena makens död, den dag då dödsfallet inträffade (se 9 kap. 1 och 3 §§ ÄktB). När bodelning sker av anledning av ena makarnas död, så ska deras giftorättsgods fördelas lika. Det som blir kvar efter att eventuella skulder har dragits av läggs ihop och delas på hälften.Fördelning Vid den fiktiva bodelning så ska vardera make få 5 miljoner vardera (under förutsättning att skulderna är betalda). Det innebär att er mamma kommer att ärva 5 miljoner med fri förfoganderätt från er far och 5 miljoner med full äganderätt som är hennes egen del. Kvotdelen från er far kommer alltså att bli 50 % av all egendom när er mor dör. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Arvsrätt efter far då det finns särkullbarn till mor och hon äger en stuga

2018-03-11 i Efterarv
FRÅGA |Hejsan!Min far har precis gått bort som jag är ensambarn till. Jag har 2 halvsyskon så vi har samma mor. Dom har varit gifta i 45 år. Min mor o far har en stuga som dom köpte för 30 årsedan. Dom har valt att skriva den på min mor. Hur blir arvslotten?Delas den lika på oss 3 systrar när mor dör eftersom den står skriven på henne. Eller har jag något arvslott på den nu när far har gått bort.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din mor och far var gifta då din far gick bort. Din mor har förutom dig även två särkullbarn, din far hade inga ytterligare barn.Din mor äger den stuga som de införskaffade för 30 år sen. Då din far gått bort kommer din mor att ärva allt efter honom (3 kap 1 § ÄB). Detta beror på att du, som egentligen ska ärva honom, är ett gemensamt barn till dem och att man i dessa fall bestämt att makan ska få ärva först. Du har dock fortfarande rätt till ett så kallat efterarv efter honom (3 kap 2 § ÄB). Detta innebär att du kommer ärva efter honom den dag då din mor går bort. Man räknar då ut hur stor andel av din mors kvarlåtenskap som utgör arvet efter din far och ger denna andel till dig (du får HELA andelen eftersom du är ensambarn till honom). Efter detta kan man fördela den kvarlåtenskap som finns kvar, det vill säga arvet efter din mor. Efter henne kommer du också att ärva, dock bara en tredjedel (då hon hade tre barn). Nu till det mer krångliga, hur man vet vad och hur mycket som ska gå till vem (och då framför allt stugan som du nämner). Då din far gått bort ska det göras en bodelning mellan din mor och far (9 kap 1 § ÄktB). I denna bodelning ska de dela lika på allt giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom, egendom kan göras enskild genom exempelvis äktenskapsförord (7 kap 1 och 2 §§ ÄktB). Om stugan ska tas upp i bodelningen eller inte beror alltså på om den har gjorts till enskild egendom eller inte. Det spelar ingen roll vem som äger stugan eller vem som står på lagfarten, det enda som har betydelse är om det har gjorts till just enskild eller inte. Detta framgår inte av frågan. Om den har gjorts till enskild egendom ska den INTE ingå i bodelningen, den går då "direkt" till din mamma och hon fortsätter äga den som sin egen. Om den INTE har gjorts till enskild egendom är den giftorättsgods och ska delas lika mellan dem, oavsett vem som ägde den före dödsfallet. Hälften av värdet går då till din far och den andra hälften till din mor. När man har fördelat all egendom mellan din mor och far är alltså bodelningen klar. Din fars andel kommer att vara olika stor beroende på om stugan var enskild egendom eller inte. Vi tar som exempel att din fars andel uppgår till 100 000 kr (stugan var enskild egendom och gick direkt till din mor). Din mors andel uppgår till 200 000 kr. Eftersom det är din mor som ska ärva efter din far så får hon totalt en egendom på 300 000 kr (100 000 + 200 000 kr). Din fars andel utgör då en tredjedel av hennes totala egendom (100 000 / 300 000 kr). När din mor senare går bort har ju du som sagt rätt att få ut ditt efterarv efter din far. Du ska då få en tredjedel av din mors totala kvarlåtenskap. Om hon har 600 000 kr när hon går bort ska du få 200 000 kr, om hon istället skulle ha 150 000 kr kvar så får du 50 000 kr. Du har alltså inte rätt till en bestämd summa, men rätt till en viss andel av hennes egendom. När detta efterarv har fördelats så kan arvet efter din mor fördelas och ni tre barn ärver då det som finns kvar, en tredjedel var. Om vi istället låtsas att stugan INTE var enskild egendom utan istället giftorättsgods så kanske din mor och din far får ut 150 000 kr var ur bodelningen. I detta fall ärver ju din mor fortfarande efter din far och har totalt 300 000 kr. Din fars andel är då hälften av detta. När din mor går bort har du rätt till hälften av hennes kvarlåtenskap, som ett efterarv. Efter detta fördelas den andra halvan mellan din mors arvingar, det vill säga er tre barn. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att du inte har någon rätt till arv nu direkt ifall dina föräldrar var gifta, du har däremot rätt till efterarv då din mor senare går bort. Du ärver då först efter din far och sen efter din mor. Hur mycket du får i efterarv beror på hur mycket som gick till din mors sida och hur mycket som gick till din fars sida i bodelningen då han gick bort. Det beror även på hur mycket din mor äger då hon går bort. Stugan ska delas lika mellan dem i en bodelning om den är giftorättsgods, det vill säga INTE har gjorts till enskild egendom. Om den är enskild egendom ska den gå direkt till din mor. Bara för att din mor äger stugan betyder inte det att den är enskild egendom utan det måste alltid göras genom ett äktenskapsförord eller liknande. Om din mor och far har delat lika på stugan i bodelningen kommer du först att få ena halvan (då du ärver efter din far), och sen en tredjedel av den andra halvan (då du ärver efter din mor, hennes halva delas ju lika på er tre barn). Om stugan gått direkt till din mor kommer du att ärva en tredjedel av den när arvet efter henne fördelas. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur fungerar efterarv och vad händer om den efterlevande maken inkräktar på efterarvet?

2018-03-23 i Efterarv
FRÅGA |Min pappas bror dog för tio år sedan. Hans maka ärvde honom. Det finns ytterligare en bror till den avlidne. De har inga barn. Nu har makan avlidit. Hon har testamenterat 70 % av tillgångarna till en granne och de båda bröderna ärver 15% vardera. Är detta korrekt? Med vänlig hälsning.
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utifrån lagstiftningen redogöra för vad som vanligtvis gäller och så gott det går tillämpa reglerna på ditt fall utifrån de omständigheter du givit mig. Denna fråga aktualiserar framför allt ärvdabalken (ÄB).När en make avlider gäller att den efterlevande maken ärver den först avlidne. Detta stadgas i ärvdabalken 3 kap 1 § och gäller såvida inte den avlidne maken genom testamente har förordnat om någonting annat. Det som händer är att den efterlevande maken (i detta fall din farbrors maka) ärver allting med så kallad "fri förfoganderätt".Fri förfoganderättSåvida inget annat stått i din farbrors testamente gäller alltså att den efterlevande makan ärvt allting med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten är lite speciell på så sätt att den avser en kvotdel av alla tillgångar. Den fria förfoganderätten avser alltså inte specifik egendom. Det fungerar som följande.Vi säger att din farbror efterlämnade 300' (tusen) när han avled efter det att bodelningen ägt rum. Hans maka ärvde då 300' med fri förfoganderätt. Det är dock inte specifikt dessa 300' som hon ärver med fri förfoganderätt. Istället ärver hon med fri förfoganderätt den andel som dessa 300' utgör av hennes totala förmögenhet. Vi säger att vid din farbrors död hade hans maka själv 300' hon också. Detta innebär att hon ärver 300' och får en total förmögenhet om 600'. För att kunna räkna ut andelen som hon innehar med fri förfoganderätt delar men de 300' hon ärvt med den total förmögenheten hon då får à 300' delat med 600' = 1/2 (eller 0,5). Detta innebär att hon i denna situation innehar hälften av sin egendom med fri förfoganderätt.Men vad innebär det att ha någonting med fri förfoganderätt?Att hon innehaft halva sin förmögenhet med fri förfoganderätt har inte haft någon särskild betydelse för henne. Den fria förfoganderätten innebär framför allt en sak. Det är att när hon dör, ska hälften av hennes kvarlåtenskap gå till den först avlidne makens arvingar. Hon kan alltså inte bestämma över denna andel med testamente, vilket framgår av ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st sista meningen. Om vi säger att makan vid sin död har ökat sin förmögenhet från 600' till 900', innebär det fortfarande att hälften av denna förmögenhet innehas med fri förfoganderätt. I ett sådant fall ska alltså 450' gå till den först avlidne makens arvingar (alltså din farbrors arvingar).Vad innebär detta i din situation?Vid det här laget måste mitt svar bli att det beror på. Situationen skulle kunna vara den som jag redogjort för ovan i mitt exempel. Vi säger då att makan innehade hälften av sin förmögenhet med fri förfoganderätt. I ett sådant fall inkräktar hennes testamente på din farbrors arvingars rätt till efterarv eftersom de då ska dela på hälften av hennes förmögenhet, och inte endast 30% av den.Om det däremot är så att din farbrors arv endast utgjorde 30% eller mindre av makans förmögenhet, inkräktar hennes testamente inte på din farbrors arvingar. I ett sådant fall är hennes testamente giltigt.Din farbrors arvingarVilka som är din farbrors arvingar bestäms efter vanliga arvsrättsliga regler. I ärvdabalken 2 kap stadgas att det först och främst är barnen till den avlidne som ärver. Eftersom att det inte finns några barn i denna situation är det föräldrarna till den avlidne som ärver. Alla de arvingar som lever vid den sista makens död ska då ha rätt till arv (se ÄB 1:1). Om föräldrarna är avlidna är det istället den avlidnes syskon som ärver (se ÄB 2:1-2). Det är alltså detta som gör att det är din farbrors bröder som ska ärva den andel som makan innehaft med fri förfoganderätt.Hur ska ni veta hur stor andel som makan innehaft med fri förfoganderätt?Det kan vara ganska svårt att utreda hur mycket en person innehaft med fri förfoganderätt. Problemet består framför allt i att det finns flera svåra rättsliga bedömningar som kan vara avgörande. Det kan vara svårt att veta hur mycket makan ärvde och hur mycket egendom hon själv hade vid det tillfälle då hon ärvde. Denna information är på sätt och vis avgörande för att veta hur mycket din far och hans bror ska ha rätt till.Även om man vet hur mycket makan mottog med fri förfoganderätt kan det uppstå fler viktiga frågor som är avgörande för arvets storlek. Vi utgår igen från att er farbrors arv utgjorde hälften av makans förmögenhet och att hon då innehaft hälften av sin förmögenhet med fri förfoganderätt. I sådana fall är utgångspunkten att din pappa och hans bror ska ärva hälften av hennes förmögenhet. Det finns dock undantag från detta. I vissa fall kan det hända att den efterlevande makan tar emot gåvor eller arv från andra personer. Ett exempel är att makan efter din farbrors död ärvt 300' av sina egna föräldrar. I en sådan situation ska detta helt och hållet hållas utanför arvsrätten för den först avlidne makens arvingar. Detsamma gäller pengar som den efterlevande makan själv tjänat ihop som besparingar (här inräknas inte in vanliga utbetalningar av pension). Den här typen av värdeökningar påverkar då den fria förfoganderätten på följande vis.Vi säger återigen att de hade 300' var vid din farbrors död. Den fria förfoganderätten utgörs då av en kvotdel om 1/2 av makans förmögenhet. Men vi säger även att makan efter detta ärver 300' från sina föräldrar som dör. Då har hon totalt 900'. Denna överkjutande del ska då inte inräknas i den andel som innehas med fri förfoganderätt. Eftersom att denna tillförda förmögenhet inte ska ingå i den fria förfoganderätten ökar då inte den kvotdelen. Istället stannar den kvar vid hälften av den ursprungliga förmögenhetsmassan. Om makan då avlider med dessa 900' ska fortfarande endast 300' (alltså 1/3) gå till din pappa och hans bror, medan makans arvingar får de resterande 600'. Denna undantagsregel gäller dock endast om gåvan eller arvet eller de ihoptjänade pengarna gör att hennes förmögenhet går utöver vad den var vid din farbrors död. Med detta menas att hon inte kan använda upp allting som hon äger för att sedan få ett nytt arv och då påstå att detta arv inte ska ingå i den fria förfoganderätten. I ett sådant fall ska fortfarande hälften av förmögenheten anses ingå i kvotdelen med den fria förfoganderätten. Undantagsregeln tillämpas alltså endast om hennes förmögenhet överstiger 600' just på grund av exempelvis gåvor, arv eller ihoptjänade sparpengar. Regeln om detta finns i ärvdabalken 3 kap 4 §.Vad kan ni göra?Det ni måste göra för att vara säkra på vad som är rätt är därför att undersöka hur ägandeförhållandena såg ut vid din farbrors död. På så sätt kan ni få ett hum om hur mycket som makan ärvde. Ni behöver även skaffa er en viss uppfattning om hur makans förmögenhetsförhållanden såg ut nu vid hennes död.Om ni kommer fram till att den kvot som hon innehaft med fri förfoganderätt inkräktar på din fars och hans bror arvsrätt ska testamentet i den delen vara ogiltigt. I sådana fall kan din far och hans bror välja att klandra testamentet. Detta ska enligt ärvdabalken 14 kap 4 och 5 §§ göras inom 6 månader från det att de blivit delgivna testamentet. Om de inte gör detta förlorar de sin möjlighet att klandra testamentet. Klandertalan väcks genom stämning vid tingsrätten i den ort där den döde hade sitt hemvist (se rättegångsbalken 10 kap 1 och 9 §§ och 13 kap 4 §).Mitt slutgiltiga svar är alltså att det hela beror på. Men ni bör undersöka förhållandena så gott ni kan såsom jag ovan beskrivit. Som du märker är detta inte helt okomplicerat och det finns många olika sorters rättsliga frågor som kan aktualiseras beroende på vilka omständigheter som är för handen. Om ni har följdfrågor till detta kan ni fråga mig via mail på Joel.Herrault@lawline.se. Om det är så att ni skulle hamna i en rättslig arvstvist eller behöver ytterligare rådgivning angående exempelvis utformning av klandertalan rekommenderar jag att ni kontaktar Lawlines juristbyrå. Kontakta mig på samma mail om ni skulle vara intresserade av det.Med vänliga hälsningar,

Har systern till en avliden make rätt att ärva ur den sist avlidne makens dödsbo?

2018-03-18 i Efterarv
FRÅGA |Min farfar har nyligen gått bort, och nu försöker vi reda ut vad som gäller när det kommer till arvsfördelningen. Min farfar gifte om sig och han och hans fru hade inga gemensamma barn. Min pappa är farfars enda barn från det tidigare äktenskapet. Farfars nya fru gick bort för några år sedan. Hon hade inga barn sedan tidigare, men en syster. Hur fördelas ett arv i detta fall? Går hälften till min pappa och hälften till farfars svägerska? Min pappa och svägerskan (hela familjen) har försökt tolka vad som gäller, men ingen av oss blir något klokare. Hur ska man dela egentligen? Tacksam för lite rådgivning.
Beatrice Krig |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga berör hur ett arv ska fördelas blir ärvdabalkens (ÄB) regler aktuella, men det låter som att ni redan varit inne och läst i lagen. Det är dock värt att veta att ett testamente går före ÄB:s regler (så vida testamentet inte strider mot vissa tvingande regler, som inte går att avtala bort genom ett testamente). Det är alltid svårt att säga hur något ligger till rent rättsligt när man inte har precis all information, men utifrån de omständigheter du berättat är min uppfattning att du har helt rätt i det du säger – din pappa ska ärva hälften och systern till den avlidne frun ska ärva hälften. Nedan förklarar jag lite om reglerna kring detta. Er pappas arvsrätt i sin fars dödsbo och vad som kan påverka den Som utgångspunkt ärver barn, i egenskap av närmsta arvingar, allt det som den döde föräldern lämnar efter sig, ÄB 2 kap. 1 §. Utgångspunkten är alltså att er pappa ska ärva allt om han är enda barnet, men det som kan förändra läget är dels ett testamente och dels svägerskans efterarvsrätt som du nämnt. I en situation där farfadern skulle ha testamenterat bort arvet till någon annan än sin son, er pappa, har vi ett exempel på en tvingande regel som träder in och som innebär att han ändå har en lagstadgad rätt till halva sin arvslott; som kallas laglotten. Detta genom ÄB 7 kap. 1 §. Det skulle medföra att även om farfadern skulle ha testamenterat bort allt till någon annan än sin son, är den önskan i testamentet utan verkan i den utsträckning att sonen ändå får sin laglott.Svägerskans efterarvsrätt i er farfars dödsbo Precis som du redan är inne på så har svägerskan till farfadern efterarvsrätt i hans dödsbo. Efterarvsrätt heter det eftersom hon skulle ha ärvt sin syster, om det inte vore för att din farfar på grund av att de två var gifta fick ärva med försteg, ÄB 3 kap. 1 § 1 st. Detta eftersom en make alltid får ärva sin avlidne make. Sedan får de som skulle ärvt maken efterärva den aktuella andelen ur den make som dör sist, dennes dödsbo. Svägerskan har nu rätt till samma andel i er farfars dödsbo som hon skulle ha haft i sin systers, ÄB 3 kap. 2 §. Utifrån vad du berättat låter det som att hon var den enda arvingen till sin syster. Det innebär att er farfar, hennes make, ärvde hälften av vad hans fru lämnade efter sig genom bodelning dem emellan vid hennes död, och den andra hälften som alltså skulle ha gått till svägerskan gick till honom på grund av att de var gifta. Om det alltså inte fanns några andra arvingar till farfaderns fru, blir svägerskans efterarvsrättsandel i er farfars dödsbo hälften. Ni hade ju redan tolkat detta ur lagen, men jag hoppas att jag ändå kunde hjälpa er att få lite bättre grepp om hur reglerna samspelar.Med vänlig hälsning,

Efterarv och hur man bör tänka vid förslag på förskott på detta från den efterlevande

2018-03-13 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Har några frågor kopplat till att vår pappa har gått bort. Han har följande skrivning i ett testamente mellan sin sambo och honom: "Min kvarlåtenskap ska fördelas enligt nedan. 1. Min andel av fastigheten med fastighetsbeteckning xxxx i xxx kommun samt allt i bostaden befintligt bohag och lösöre ska vid min bortgång tillfalla min sambo. Eventuella skulder kopplade till ovannämnda egendom ska övertas av mottagaren. Resterande del av min kvarlåtenskap ska tillfalla mina barn xxxx och xxxx. Det är min önskan att förordnanden i detta testamente ska respekteras av mina bröstarvingar och att de ska avsäga sig sin laglott i den mån det krävs för att möjliggöra angivna förordnanden. Den del av min kvarlåtenskap som enligt ovan förordnande tilldelas min sambo xxxx, ska tillfalla min partner med fri förfogande rätt. 2. Efterarv Mitt efter arv ska fördelas till mina barn xxxx och xxxx med lika delar". Vi har fått den del av kvarlåtenskap som pappa lämnat efter sig utifrån ovanstående testamente. Jag och min bror har blivit kontaktade av sambon som nu önskar att lösa ut vårt efterarv med hälften av den summa som fastigheten värderades i vid bouppteckningen. Fastigheten värderades lågt. Vi känner till vad friförfoganderätt innebär. Funderar nu på om vi istället ska be att få göra upp det vid en eventuell försäljning då vi tror att värdet på fastigheten kommer att öka. Hur ska vi tänka? MVH
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga handlar i mångt och mycket om vad som är klokast för dig och din bror att göra utifrån de omständigheter du presenterat för mig. Jag kan förstås inte ge mig på att fatta beslut av ekonomisk karaktär åt er, men jag ska i mitt svar försöka bena ut ett par viktiga aspekter av ditt fall som kan vara tänkvärda.Vad har ni rätt till?Vad jag förstått vill er fars sambo lösa ut er till hälften av summan som fastigheten värderats till. Vad som kan vara bra att veta vid fastighetsvärderingar är att fastigheterna nästan alltid värderas lägre än marknadsvärdet eftersom man vid värderingen tar hänsyn till s.k kapitalvinstskatt och drar bort denna från fastighetens värde. Vid en värdering drar man också av värde av fastigheten för försäljningskostnader (mäklararvode) samt eventuella skulder den avlidne hade som följer med fastigheten (förslagsvis bolån eller inteckningar). Detta kan vara orsaker till att fastigheten värderats för lågt. Det kan förstås också bara vara så att värderingen gjorts under en period med låg marknadsaktivitet eller liknande faktorer som kan påverka priset.Det som ni som arvingar har legal rätt till är dock efterarvet, eftersom er far testamenterat bort sina tillgångar med fri förfoganderätt till sin sambo till förmån för er. Vanligtvis brukar man enbart tala om efterarv i situationer med gifta makar, eftersom det då finns en lagstadgad rätt till efterarv för den först avlidne makens barn. Det jag vill trycka på här är att ni har rätt till arvet, och behöver inte gå med på eventuella krav om att bli utlösta av er fars sambo. Det finns förstås möjlighet, om ni skulle vilja det, att ni går med på lösningen om att bli utlösta i förtid och sedan helt enkelt avstår från ert efterarv vid sambons bortgång. Men notera; er rätt till ert efterarv påverkas inte av att ni avstår från sambons förslag.Det kan också vara bra att i detta sammanhang komma ihåg att fri förfoganderätt enbart är en inskränkning av rätten att testamentera bort egendomen. Egendom som man erhållit med fri förfoganderätt går jättebra att göra sig av med på andra sätt, som exempelvis överflödigt leverne, hutlöst spenderande etc. Detta är en risk ni bör ha i åtanke.Respekt av testators viljaI svensk arvsrätt finns en stark respekt för testatorns vilja om hur dennes egendom ska fördelas. Detta tar sig, bl. a, uttryck i det faktum att de legala arvsreglerna får stå åt sidan för ett testamente. Testamentsfriheten är väldigt vidsträckt och begränsas enbart av olagliga, osedliga eller fullständigt förnuftslösa ageranden. Att ni löses ut i förtid på ett sätt som strider mot ordningen i testamentet är inte i enlighet med er fars vilja i testamentet. Testamentet uppger tydligt att det är tal om ett efterarv. Detta resonemang fungerar dock nästan enbart som ett argument i det fallet att ni vill vänta med att ta ut arvet.SammanfattningDet ni enligt testamentet har rätt till är efterarvet efter er far, vilket betyder att ni inte behöver gå med på att bli utlösta i förtid av dennes sambo för att inte gå miste om er rätt. Det ni behöver ha i åtanke är att ett avvaktande är förknippat med vissa risker i och med den fria förfoganderätten. Detta innebär att ni eventuellt har störst chans att få ut så mycket värde som möjligt efter er far genom att gå med på vad sambon föreslår.Så hur bör ni tänka?Min rekommendation är att ni konsulterar fastighetsmarknaden för att se hur det ser ut i dagsläget. Du skriver att ni tror att värdet kommer öka. Om det finns fler faktorer som pekar på det kan det vara en god idé att föreslå en försäljning för sambon eller helt enkelt utvänta efterarvet; fastighetens värde kommer ju då förhoppningsvis att ha stigit ännu mer. Detta är ett rent ekonomiskt beslut som ni behöver ta, och det är jag inte på något sätt en specialist inom. Oavsett så önskar jag er lycka till.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Om ni har några ytterligare frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta mig på lucas.cyren@lawline.se så hjälper jag er efter bästa förmåga.

Vad kan efterlevande make avhända sig av faders kvarlåtenskap?

2018-03-04 i Efterarv
FRÅGA |HejÅr 2000 dog vår pappa. Han efterlämnade sig en bland annat en fru som inte är vår mamma. När alla papper skulle gås igenom hade pappa skrivit ett testamente med reverser (heter det så?) där det stod att vi inte skulle ha rätt att ta ut någonting av vårt arv i samband med hans död. Istället skulle vi ha rätt till allt när frun dör. En annan släkting sa till oss häromdagen ( i samband med en annan släktings bortgång) att det kan sluta med att vi inte får nånting alls. Vi har främst en del tavlor och liknande som vi är oroliga att frun kan göra sig av med - de tillhör eg pappa som arvegods. Kan hon bara sälja av allt om hon vill utan att vi får ta del av någonting. Hon styckade också av tomten på landet för flera år sedan, och sålde, får hon göra så utan att vi får ta del av vinsten? Kan vi så här i efterskott ifrågasätta testamentet? Kommer vi att få "allt" efter frun? Nån sa att det inte finns nån skyldighet att ens meddela oss om hon dör...
Binh Tran |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp. Frågor om arv regleras i Ärvdabalken. Det finns en del frågor och problem som jag måste besvara, därför kommer jag ta dem i tur och ordning på ett pedagogiskt sätt som möjligt. Problemen jag besvarar listar jag upp nedan: 1. Testamentet2. Avhändande av marken3. Vad kommer ni få efter frun? Innan jag börjar svara på frågorna så rekommenderar jag att du läser ärvdabalken kapitel 3. Där får du information om arv och hur det går till. För övrigt, så behövs det sägas att all laghänvisning jag gör kommer vara till ärvdabalken.Fråga 1 - TestamentetDet har gått 18 år sedan eran fader gick bort där han skrev i testamentet att ni inte får ta ut något. Enligt 7kap 1§, så hade du rätt att jämka testamentet eftersom testamentet inskränker din rätt till din laglott. Din laglott är hälften av hela din arvslott. Det finns dock ännu en regel som säger att om du inte jämkar inom 6 månader från dess du fick reda på testamentet, så tappar du rätten att jämka. Eftersom det har gått 18 år, så har du förlorat din rätt att jämka testamentet och testamentet ska därmed gälla, 7kap 3§ 3st. Du kan försöka åberopa ogiltighet i testamente, eftersom jag inte vet förhållande vid testamentets upprättande har jag inga omständigheter jag kan gå på för att bedöma frågan. Bestämmelserna finns emellertid i 12kap, ärvdabalk, om du vill ta en titt. Fråga 2 - Avhändande av markenVad som först bör nämnas vid denna frågeställningen är att när en make ärver efter en annan make så ärver hen kvarlåtenskapen med förfoganderätt. Det menas att maken får förfoga över kapitalet men maken "äger" den inte. Detta får vissa rättsliga konsekvenser. Som stadgas i 3kap 3§ 2st, kan inte "frun" avhända sig väsentlig del av arvskapitalet med rättslig verkan (under omständigheten då mottagaren visste om att det var arvsbelagd), talan kan därmed väckas mot frun. I NJA 2013, s736, så har högsta domstolen uttalat sig om att det ska normalt vara i tal om en fjärdedel av hela eran faders kvarlåtenskapen som ska ha avhänts för att en talan ska vara befogad. Det står emellertid i samma stycke att preskriptionstiden för en sådan talan är fem år. Hon får göra detta utan att ni tar del utav vinsten.Fråga 3 - Vad kommer ni få efter frun?Om frun inte har några arvsberättigade efter henne (barn, barnbarn, föräldrar eller syskon), så ska ni få allting, inkluderat hennes kvarlåtenskap, 3kap 8§. Emellertid, om hon har arvsberättigade, så kommer ni få vad vi kallar "efterarv". Efterarvet är den andel av fruns hela kvarlåtenskap som består utav eran faders kvarlåtenskap.Det kan bestå av hälften av fruns kvarlåtenskap eller en annan andel av kvarlåtenskapen beroende på hur eran fader och fruns bodelning gjordes. Ni kommer få dela på eran faders andel av kvarlåtenskapen, 3kap 2§. Eran efterarv kan hon in testamentera bort.ÖvrigtNär det gäller hennes förfoganderätt av eran faders kvarlåtenskap, så kan hon, eftersom testamentet ska gälla, avhända sig saker så länge det inte utgör en fjärdedel av eran faders del och att det inte ses som en gåva enligt, 3kap 3§. Jag hoppas jag har kunnat hjälpa dig och klargöra situationen! Med vänliga hälsningar.