Beräkning efterarv

2014-08-08 i Efterarv
FRÅGA |Min mor har 3 barn i första äktenskapet. Gifte om sig med min far (jag är hans enda barn). Min far avled 1996 och min mor sålde ders gemensamma hus 2000. Vid min fars död värderades ju huset. När min mor avlider skall jag ju ärva min far enl bouppteckning (alltså 1/2 huset) + 1/4 av min mors tillgångar tillsammmans med mina syskon. Men hur räknas värdet på huset ? Min mor sålde det för ca 2 miljoner. Värdet vid min fars bortgång eller värdet vid försäljning. Jag "äger" väl egentligen 1/2 huset och bör då få ut 1/2 värdet vid försäljningen ? Med vänlig hälsning och tacksam för svar 
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga,Din mor ärvde din far med så kallad fri förfoganderätt och således inte med någon full äganderätt. På vissa punkter skiljer sig begreppen, men när det gäller rätten att sälja egendom har de samma funktion - din mor har full rättighet att sälja huset efter hennes vilja trots att du har rätt till efterarv. Efterarv innebär nämligen inte en rätt till en viss sak eller föremål, t.ex. ett hus, utan en rätt att överta en viss andel av din mors kvarlåtenskap (samt såklart arvet efter henne) när hon avlider. Andelen som efterarvet utgör beräknas genom att dividera värdet av det din mor ärvde efter din far med allt hon erhöll vid hans dödsfall, således arvet samt det hon erhöll vid bodelningen och ev. enskild egendom. Summan multipliceras med värdet på din mors kvarlåtenskap vid hennes dödsfall. Om din mor ärvde t.ex. 100 000 kr efter din far samt erhöll 300 000 kr vid bodelningen kommer ditt efterarv utgöra 100 000/ 400 000 = 25 % av din mors kvarlåtenskap när hon avlider. Vad jag nu har sagt innebär bland annat att värdet på huset så som det togs upp i din fars bouppteckning är det som ligger till grund för beräkningen av efterarvet och inte värdet vid försäljningen. Du har inte heller någon möjlighet att få ut pengarna från försäljningen redan nu eftersom efterarv blir aktuellt först när din mor har avlidit. Vänliga hälsningar

Fri förfoganderätt

2014-07-05 i Efterarv
FRÅGA |Min mor och far var gifta, de hade skrivit testamente om att skydda varandra vid den enes bortgång, besittningsrätt/efterlevandeskydd. De bodde i villa fram till min fars bortgång, min mor bodde kvar i villan ett par år till, sedan sålde hon villan för ex antal miljoner köpte sig ett annat boende och placerade de återstående miljonerna, Vi är 4:à syskon och undrar vad menas med efterlevande skyddet. När har vi vår lagliga rätt att få ut vårt arv från far, är det först när vår mor går bort? Vi har inga som helst tankar på att sätta får mor i ekonomiska problem, hon är 78 och har placerat x miljoner från försäljning av huset och vi har inte fått ut en krona från vår fars arv. Med vänlig hälsning
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Som jag förstår det så är ni fyra syskon som alla har samma föräldrar. Era föräldrar var också gifta före din fars bortgång. Med förutsättningen att det är som jag beskrivit ovan så har ni rätt att ta ut ert arv först efter din mors bortgång. Detta följer av 3:1 Ärvdabalken.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Efterlevande makes arvsrätt

2014-06-19 i Efterarv
FRÅGA |Stämmer detta: "EFTERLEVANDE MAKES ARVSRÄTT. Är den som avlider gift när han eller hon dör, är huvudregeln att efterlevande maken ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap. Har makarna inga gemensamma barn men den avlidna maken efterlämnar ”egna” barn (särkullbarn), har den efterlevande maken ingen arvsrätt efter sin avlidne make (se dock regeln om fyra basbelopp nedan). Efterlevande make har inte heller arvsrätt när den make som avlidit har testamenterat bort sin kvarlåtenskap. En make kan nämligen genom testamente göra den andre maken helt eller delvis arvlös."Källa: http://www.sjolund.net/arvsordning.htm
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Det du skrivit ovan stämmer - se 3 kap 1 o 2 §§ Ärvabalken.

Arvsberättigade och efterarv

2014-05-26 i Efterarv
FRÅGA |Jag har 2 morbröder, nu har den ena dött, min mamma är död den andra morbrodern lever och har två barn, morbrorn som dött har varit gift och frun dog för några år sedan de hade inga gemensamma barn men frun hade två barn sedan tidigare, morbrorn har inte adopterat hennes barn, och barna har fått ut en summa pengar efter moderns bouppteckning, har min levande morbror och jag rätt till något arv?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Först reder vi ut vilka som har arvsrätt efter din morbror.Regler om hur arv ska fördelas återfinns i ärvdabalken. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken ska i första hand arvlåtarens avkomlingar ärva. Då du har uppgett att några sådana inte finns från din morbror gäller att arvet går vidare. Näst i tur är arvlåtarens föräldrar enligt 2 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken. Det framgår inte av din fråga huruvida din morbrors föräldrar är i livet men jag utgår från att så inte är fallet. Då det inte finns någon förälder i livet gäller att arvet ska fördelas mellan arvlåtarens syskon enligt 2 kap. 2 § 2 st. ärvdabalken. Har något av syskonen avlidit träder dess avkomlingar in istället. I ert fall gäller således utifrån de uppgifter som du har angivit, och under förutsättning att föräldrar till din morbror ej är i livet, att arvet ska fördelas lika mellan dig och din morbror.Efter att ha fastställt er arvsrätt måste även beaktas vissa regler gällande din avlidna morbrors bortgångna fru samt hennes barn. Här kommer framförallt olika reglera aktualiseras beroende på huruvida barnen efter din avlidna morbrors fru har tagit ut hela eller delar av sitt arv efter sin mor.Enligt 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken gäller att kvarlåtenskap från avliden make ska tillfalla den efterlevande maken (dvs din morbror). Finns det särkullbarn, som i detta fall, har dessa alltid rätt till sitt arv om de inte valt att avstå från det till förmån för den efterlevande maken. Det är här oklart om särkullbarnen i ert fall har tagit ut hela sitt arv eller enbart en del av det. Detta kan komma att påverka den fortsatta bedömningen men jag ska försöka vara tydlig gällande vilka regleringar det finns som kan påverka hur stor andel av kvarlåtenskapen som kommer att tillfalla dig och din morbror.När den efterlevande maken avlider gäller att bröstarvingar till den först avlidna maken ska få hälften av den efterlevande makens bo, 3 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken. Här gäller dock enligt 2 st. att om en bröstarvinge redan vid den först avlidna makens död helt eller delvis har fått ut sitt arv efter denne, skall bröstarvingens andel i den efterlevande makens bo minskas i motsvarande mån. Här gäller således att om bröstarvingarna från din morbrors fru redan har uttagit hela arvet av sin mor kommer det inte att påverka fördelningen av arvet från din morbror. Har bröstarvingarna enbart tagit ut en del av arvet och låtit resterande tillfalla din morbror ska de däremot ha rätt till lika stor del (observera att detta inte alltid innebär lika stort ekonomiskt belopp) i din morbrors kvarlåtenskap. Här ska även observeras om något av barnen efter din morbrors fru har valt att helt avstå sitt arv i enlighet med den möjlighet som ges i 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken har denne rätt att istället ta del av er morbrors kvarlåtenskap i enlighet med de bestämmelser i 3 kap. 2 § ärvdabalken som precis redovisats. Utöver dessa regler finns även särskilda regler gällande om er morbror genom gåva eller annan handling orsakat väsentlig minskning av sin egendom och detta påverkar hans avlidna frus arvingars rätt till arv. Det finns även regler om värdeökning och hur egendomen ska fördelas. Se ärvdabalken 3 kap. 3-5 § §.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Jag hoppas att du har fått en något klarare syn gällande vilka regler som kan inverka på hur stor andel av din morbrors kvarlåtenskap ni har möjlighet att ta del av. Vad som kan konstateras är att du och din morbror har rätt att ta del av din avlidne morbrors kvarlåtenskap. Huruvida det i praktiken kommer finnas någon kvarlåtenskap efter att eventuella "justeringar" gentemot din avlidna morbrors frus barn har gjorts är desto svårare att ge ett klart svar på. Skulle situationen vara så att det fortfarande finns delar gentemot hennes barn som är ”ouppklarade” rekommenderar jag dig att kontakta vår samarbetspartner Familjens jurist för vidare rådgivning. Du kan boka tid direkt via http://lawline.se/boka eller genom att klicka på knappen till höger.Vänligen,

Avstående av arv och efterarv

2014-07-30 i Efterarv
FRÅGA |Hej, för 6 år sedan gick min och min brors mamma bort. Hon var då gift med en man som ej är vår biologiska far. Han mer eller mindre såg till att vi skrev på ett anstånd med vårt arv tills den dagen han avlider. Vilket vi ångrade väldigt snabbt då han bränner alla pengar och lever lyxliv. Vi skrev på i tron att han var orolig för att han inte skulle kunna bo kvar, vilket visade sig vara en stor lögn då an verkligen hade pengar och dessutom får han ut en jätte bra och stor pension. Om det gick skulle vi båda direkt vilja få ut vår rätt till arvet redan idag men det går tydligen inte! Nu till min fråga. Han har två andra barn med en annan kvinna. Hur blir det med mitt och min brors arv när han dör. Har vi rätt till det arvet vi skulle ha haft den dagen vår mamma dog och att sedan hans barn får de pengar som blir över? Har vi så att säga förda tjing eller hur fungerar det?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Det stämmer att man inte kan ångra sitt beslut att avstå din arvslott till förmån för efterlevande make, och senare kräva att få ut detta medan den andre maken fortfarande är vid liv.Ni har rätt till den kvotdel i kvarlåtenskapen som var er mammas, medan mannens kvotdel ur kvarlåtenskapen tillfaller hans barn. Exempel: säg att den totala kvarlåtenskapen vid er mammas bortgång var 400 000 kr, och av detta belopp var ¾ er mammas egendom, och ¼ var mannens egendom. Om kvarlåtenskapen har minskat till 200 000 kr vid mannens bortgång har du och din bror rätt till ¾ av 200 000 kr, dvs. 150 000 kr, och mannens barn har rätt till ¼, dvs. 50 000 kr. Ni har alltså inte rätt att få ut exakt samma belopp/egendom som fanns vid er mammas bortgång, men ni har rätt till samma kvotdel.Hoppas det var svar på din fråga.Vänligen,

Efterarv och särkullbarn

2014-06-21 i Efterarv
FRÅGA |Hej! En fråga jag har grubblat: En mor har en oäkta son, gifter sig och får två söner med maken. Maken dör och hon ärver hela kvarlåtenskapen. Hur blir fördelningen efter hennes död? Kommer den första "oäkta" sonen ärva en tredjedel eller en sjättedel? Han är inte makes son så han borde inte ha arvsrätt till 50 %. Maken har bara gett rätten till namnet, men inte adopterat sonen eller gjort testamente.
Victoria Nilsson |Hej!Makar ärver varandra med fri förfoganderätt, 3:1 ärvabalken (ÄB). Det innebär att efter att den andra maken avlidit så ska arvet efter den första maken fördelas till dennes arvingar i så kallat efterarv, 3:2 ÄB. Efterarvet är en andel av den andra makens totala egendom, om makarna endast haft giftorättsgods (alltså inte haft enskild egendom pga t.ex. äktenskapsförord, gåvor eller arv) så blir andelen 50 %.I det aktuella fallet innebär det att när maken avlider så ärver hans fru hela kvarlåtenskapen, då makars arvsrätt går före gemensamma barn, 3:1 ÄB. När frun sedan avlider ska efterarvet efter maken fördelas innan arvet efter henne fördelas. Efterarvet delas mellan makens egna arvingar, dvs de två gemensamma sönerna. Om efterarvsandelen är 50 % får således sönerna 25 % var. Sedan fördelas arvet efter frun till hennes arvingar, dvs hennes tre barn, så att de får en tredjedel var av de kvarstående 50 %-en. Det innebär att fruns särkullbarn endast får 1/6 medan de två gemensamma sönerna får 5/12 vardera, då de ärver både sin mamma och sin pappa vid fruns bortgång.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.VÄnliga hälsningar,

Innebörden av fri förfoganderätt

2014-05-31 i Efterarv
FRÅGA |Min mor gick bort för åtta år sedan. Sedan dess så har min far bott i deras hus. Nu vill han sälja huset. Kan han göra detta utan sina barns medgivande? Huset är vad jag förstår till viss del hans barns.
Victoria Nilsson |Hej!När någon går bort som är gift och endast har gemensamma barn med sin make så ärver maken hela arvet, 3:1 ärvdabalken (ÄB). Maken ärver dock med fri förfoganderätt, vilket innebär att hen har rätt att förfoga över egendomen som hen vill under sin livstid, men hen kan inte testamentera bort egendomen då den ska tillfalla först avlidna makens arvingar i efterarv, 3:2 ÄB. Men den som erhållit egendom med fri förfoganderätt kan alltså sälja egendomen. Din far kan därför sälja huset utan barnens godkännande.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Inflytande arvs påverkan på efterarv

2014-05-19 i Efterarv
FRÅGA |Min syster som var gift avled för tio år sedan,nu har även min svåger avlidit några barn har dom inte däremot har min svåger en bror som lever.För fyra år sedan fick min svåger ett arv efter en bror som avled. Min fråga är hur delar jag och min svågers bror på arvet.
Victoria Nilsson |Hej!Du och din svågers bror (och eventuella arvingar som finns på vardera sida) ska dela på arvet efter din svåger enligt en andelsberäkning som grundar sig på hur stor del av din svågers totala egendom som arvet efter din syster utgjorde, 3:2 ärvdabalken (ÄB). Om det inte fanns enskild egendom mellan din syster och hennes man blir fördelningen 50/50, det vill säga att du & din svåger bror delar lika på arvet efter din svåger.Om den efterlevande maken ärver något efter det att den första maken avlidit så påverkar det dock andelsberäkningen. Enligt 3:4 ÄB ska arv som efterlevande make erhållit endast tillfalla hens egna arvingar. Det är således endast din svågers bror som får del av arvet efter brodern, inte du, och han ska därför få mer än 50 % av arvet efter din svåger. Detta förutsätter dock att din svågers nettoförmögenhet är större idag än efter att han ärvde din syster, annars blir fördelningen mellan dig och din svågers bror ändå 50/50.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Vänliga hälsningar,