Halvsyskons arvsrätt

2014-12-17 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Det är så att min familj blev drabbad av en olycka där min far har dött. Mina halvsyskon undrar hur mycket utav arvet kan de få maximalt?Jag är den enda gemensamma sonen till föräldrarna, halvbrodern, 16 år (pappas särkullbarn), och halvsystern, 26 år (mammas särkullbarn). Jag fyller 24 i år. Så vi är 3 barn varav 2 särkullbarn till till var och en av föräldrarna.Föräldrarnas ekonomi:Far: Enskild egendom: 700 000kr Giftorättsgods: 600 000kr Skulder: 300 000krMor: Enskild egendom: 400 000kr Giftorättsgods: 100 000kr Inga skulder
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB) och enligt huvudregeln får gemensamma bröstarvingar vänta på sitt arv tills bägge föräldrarna har avlidit (3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Då är det istället efterlevande make som ärver efter den först avlidna. När det däremot gäller särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt (såvida de inte avsäger sig det enligt 3 kap. 9 § ÄB). Efter din pappa finns två arvingar; hans två barn (du och din halvbror, se 2 kap. 1 § ÄB). Din halvsyster har ingen arvsrätt efter honom såvida inte testamente finns. Du kommer att få vänta på ditt arv tills din mor avlider, men din halvbror har rätt till sitt arv direkt. Hans arvslott utgörs av halva arvet efter din pappa då ni är två barn. Den totala summan av arvet efter din far utgörs dels av hans enskilda egendom (700 000 kr), dels av hälften av makarnas gemensamma giftorättsgods (600 000 + 100 000 / 2 = 350 000 kr). Totalt 1 050 000 kr. Från detta dras hans skulder enligt (jag utgår från att det är hans enskilda skulder som inte är hänförliga till makarnas gemensamma egendom, är så inte fallet kommer skulden istället dras från den avlidnes makes giftorättsgods innan hälftendelning, se 11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Kvar blir då 1 050 000 - 300 000 = 750 000 kr. Av detta får din halvbror hälften (375 000 kr) och resterande får din mamma som efterlevande maka. Du kommer sedan ha rätt till motsvarande del när hon avlider. Då kommer även din halvsyster få ut sitt arv efter modern.Hoppas du fått svar på dina funderingar och annars är du mer än välkommen med en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Barns rätt till arv då förälder gift om sig

2014-12-15 i Särkullbarn
FRÅGA |hej,min mamma har gatt bort och jag undrar vem som arver eftersom hon har gift om sig. Det ar jag och min bror samt hans 3 barn. De forsoker att salja huset och vet aven att de har skulder.tack
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln är att arvlåtarens (den avlidne) barn delar lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Av 3 kap. 1 § ÄB framgår dock att kvarlåtenskapen först ska tillfalla den efterlevande maken. Detta gäller dock inte om arvlåtaren efterlämnar barn som inte är gemensamma med den efterlevande maken. Ett sådant barn har rätt att få ut sin arvslott. Detta innebär att du och din bror har rätt till ert arv vilket enligt huvudregeln är hälften av kvarlåtenskapen.Uppmärksamma dock 3 kap. 1 § 2 st. ÄB som ger den efterlevande maken en ovillkorlig rätt till egendom av så stort värde att den tillsammans med vad maken själv har uppgår till 4 prisbasbelopp( f.n. 177 600 kr), utan beaktande av en eventuell utbetalning av livförsäkring. Även testamente kan ändra förutsättningarna, dock är ni (du och din bror) oavsett ett eventuellt testamente berättigade till hälften av den arvslott som skulle tillfallit er om inget testamente funnits.

När preskriberas en arvsrätt?

2014-12-15 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! En man dör och han har inga barn och ingen fru. Han har syskon och arvet delas upp mellan dem. Efter fem år dyker ett brorsbarn upp (fadern är avliden sedan länge) som syskonen inte nämnt vid boupptäckningen. Kan han få sitt arv i efterskott? Kan man ta tillbaks pengar från dem som fått dela på arvet?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår det är det den avlidnes brorson som dyker upp och vill ha del av arvet. En brorson har då rätt att ärva om hans pappa är avliden (syskonet till den avlidne som frågan handlar om), 2 kap 2 § 2 stycket ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Frågan är om hans anspråk har preskriberats, vilket betyder att så pass lång tid har gått att han har förlorat sin rätt. Preskriptionsregler finns i ÄB:s 16 kap (https://lagen.nu/1958:637#K16).Här beror det lite på vad som gjordes vid bouppteckningen. Om dödsbodelägarna (de övriga syskonen som ärvde) visste att det fanns en till arvinge men inte visste var han bodde och meddelade detta används 16 kap 1 § ÄB. Då ska det ha meddelats att de letar efter denna arvinge i något som kallas "Post- och Inrikes Tidningar", då anses det ha blivit allmänt att dödsboet letar efter denna person. Brorsonen har då 5 år sig på att få del i arvet. Eftersom du skriver i din fråga att det har gått just 5 år, är det datumet som gäller. Har det gått 5 år om några veckor, eller hade det gått 5 år för några veckor sedan? Han kan inte ha gett sig till känna 5 år och 1 dag senare, det är försent.Om dödsbodelägarna var osäkra på om det fanns fler arvingar (eller visste att det finns någon mer, men inte vet dennes namn eller adress) kan 16 kap 2 § ÄB användas. Där går man tillväga på exakt samma sätt som ovan, men istället för att söka efter en specifik person meddelar man vem som har dött och frågar om det finns några fler arvingar. Även här har brorsonen 5 år på sig att ge sig tillkänna.Om de övriga syskonen inte visste att brorsonen fanns (eller i vart fall inte sa något om det) har brorsonen 10 år på sig att ge sig till känna, 16 kap 4 § ÄB. Han kan alltså komma efter 5 år och kräva att få ta del av arvet. Då blir det helt enkelt så att de andra syskonen som egentligen fick mer i arv än de har rätt till, får betala tillbaka den delen.Vänligen,

Sambos arvsrätt, gemensamma och särkullbarn

2014-12-13 i Sambo
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande arvsrätt vid särkullsbarn. Jag och min sambo har 2 barn tillsammans och min sambo har även en son sedan tidigare. Vad händer om min sambo skulle avlida? Kan jag tvingas att tex sälja huset (vi står båda som ägare och gemensamma lån) för att lösa ut sambons son? Och om så är fallet, hur kan vi bäst skydda oss mot detta?Tack på förhand!
Victoria Nilsson |Hej!Sambor har ingen legal arvsrätt efter varandra. Det innebär att du och din sambo inte ärver varandra, inte ens framför era gemensamma barn. Om du går bort ärver era gemensamma barn hälften vardera och om din sambo går bort ärver de gemensamma barnen och särkullbarnet en tredjedel vardera, 2:1 ärvdabalken (ÄB). Sambon ärver ingenting.Det bästa sättet att skydda varandra arvsrättsligt är att gifta sig. Om ni skulle vara gifta så ärver din sambo allt efter dig, 3:1 ÄB. Du skulle ärva två tredjedelar efter din sambo och hens särkullbarn ärver en tredjedel, 3:1 ÄB.Om ni inte vill gifta er så bör ni i alla fall upprätta ett testamente. Även om ni testamenterar allt till varandra så är det inte säkert att det står sig, då era barn har rätt till laglott. Laglotten motsvarar halva arvslotten, 7:1 ÄB. Samtliga era barn har rätt att vid er respektive bortgång kräva att få ut sin laglott, 7:3 ÄB. Det innebär att även era gemensamma barn har rätt till sina laglotter om någon av er skulle avlida, då ni endast är sambor. Av denna anledning kan ni endast vara säkra på att kunna testamentera halva kvarlåtenskapen till varandra, och då bostaden ofta representerar stora värden så är då risken att ni måste lösa ut barnen om någon av er skulle avlida. Det är av denna anledning jag rekommenderar ett giftermål, för att det medför fördelar för sambos med gemensamma barn jämfört med att upprätta testamente. Men för det fall att ni inte gifter er rekommenderar jag starkt att upprätta testamente.Om ni gifter er kan ni också upprätta testamente, för att komplettera det arvsrättsliga skydd ni har. Din sambo ärver allt efter dig även utan testamente om ni är gifta, men din sambo kan upprätta testamente till förmån för dig för att göra att du får större del av arvet. Särkullbarnet har dock fortfarande rätt till sin laglott, varför han även om det finns ett testamente kan kräva att få ut en sjättedel av arvet. Det innebär dock att du med säkerhet kan ärva fem sjättedelar vilket förhoppningsvis ska vara tillräckligt för att du inte ska behöva köpa ut särkullbarnet ur huset.Ett alternativt sätt att skydda varandra vid ett dödsfall är att teckna livförsäkring med förmånstagare. Då kan ni teckna försäkring på viss summa som faller ut till den andra sambon vid ett dödsfall. På så sätt får sambon medel till att lösa ut barnen ur huset. Det kan också vara ett sätt att komplettera testamente, då sambon erhåller medel för att lösa ut barnens laglott. Om ni är intresserade av denna lösning bör ni kontakta försäkringsbolag för information om pris och villkor.Vill ni ha hjälp att upprätta ett testamente så kan ni använda er av vår avtalstjänst, lawline.se/avtal, eller boka tid hos vår samarbetspartner Familjens jurist, lawline.se/boka.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar

Fråga om fördelning av arv

2014-12-16 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! En vän till mig är ogift, har inga barn, inga föräldrar och inga syskon. Vem ärver honom? Blir det kusiner?
Tatjana Johansson |Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.I frågor om arv blir Ärvdabalken tillämplig. Enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1-4 §§ är det släkt i följande turordning som får ta del av arvet: barn, barnbarn, föräldrar, syskon, syskonbarn, far- och morföräldrar och sist mostrar,morbröder, fastrar och farbröder till den avlidne.Du har i din fråga framhållit att din vän saknar make/maka, barn, föräldrar och syskon. På grund av att du har skrivit att din vän saknar barn och syskon har jag vid utformandet av detta svar också tolkat det som att din vän saknar barnbarn och syskonbarn. Jag har även utgått från att din vän inte har upprättat ett testamente där han har uttryckt en vilja att testamentera bort sin egendom.Utifrån de premisserna blir det alltså din väns far- och morföräldrar som ärver om de fortfarande är i livet. I annat fall blir det hans föräldrars syskon som ärver efter honom (se https://lagen.nu/1958:637#K2P3S1). Mer avlägsen släkt, som din väns kusiner, har ingen arvsrätt. Saknar din vän släkt som är arvsberättigade och har han inte upprättat ett testamente, tillfaller arvet istället allmänna arvsfonden i enlighet med 5 kap. 1 § Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K5P1S1).Jag hoppas att jag har besvarat din fråga på ett tillfredsställande sätt. Skulle det vara något mer du funderar över är du alltid välkommen tillbaka med dina frågor till Lawline.Vänligen,

Barns rätt till laglott

2014-12-15 i Laglott
FRÅGA |Hej! En enkel fråga som verkar vara komplicerad att hitta ett rakt svar på. Ang. laglotten som väl är den del som man inte kan testamentera bort från tex. särkullbarn undrar jag följande? Min sambo har två särkullbarn och sedan har vi ett gemensamt barn. Vi vill skriva ett testamente där jag ärver alla hennes tillgångar (och vise versa) som innebär att hennes särkullbarn skall få så lite som möjligt. Kan vi leka med tanken att min sambo efterlämnar 100.000kr. och min undran blir då: Hur mycket av det ärver jag i så fall? Hur mycket i procent är laglotten som barnen får dela på?
Sara Andersson |Hej och välkommen till LawlineLaglotten är hälften av arvslotten (7:1 ÄB) (se här). I ditt exempel på 100 tkr utgör laglotterna 50 tkr. Eftersom din sambo har tre barn är varje laglott värd 50 tkr delat på 3, dvs. ca 16.6 tkr. Som du säger kan laglotterna inte testamenteras bort, vilket innebär att din sambo utan hinder av laglotterna kan testamentera 50 tkr till dig.Vänlig hälsning

Testators svärsons bror eller mamma som testamentsvittne

2014-12-14 i Testamente
FRÅGA |Hej. Får testamentstagarens svärsons bror eller mamma bevittna ett testamente? Kan det räknas som dom gynnas av testamentet.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!I 10 kapitlet 4 § Ärvdabalken framgår vilka personer som inte får vara testamentsvittnen. I Denna bestämmelse nämns ingenting om att testatorns svärsons bror eller mamma skulle vara förhindrade att bevittna testatorns testamente. Detta medför att dessa personer är fria att bevittna testamentet.Med vänlig hälsning  

Fråga om hur arv fördelas

2014-12-13 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej! Vi är ett gift par utan gemensamma barn. Vi har barn i tidigare förhållanden. Inget äktenskapsförord eller enskild egendom. Hur beräknas - och fördelas - arvet när någon av oss avlider? Har tex den efterlevande maken giftorätt i dödsboet, eller tillfaller det ograverat bröstarvingarna?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med eran fråga. Enligt 3:1 Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637 så ärver makar varandra. Kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken. Undantag finns dock för särkullbarn till den avlidna maken. Om de inte gör ett arvsavstående enligt 3:9 Ärvdabalken kommer dessa ärva hela sin del av arvet. Arvsavstående innebär att den efterlevande maker ärver även särkullbarnens andel med fri förfoganderätt. När den efterlevande maken sedan avlider har särkullbarnen efterarvsrätt. Med andra ord kommer dina barn att ärva din del av er gemensamma egendom om du inte väljer att reglera saken eller att dina barn gör ett arvsavstående. Detsamma gäller för din make/maka. Om någon av makarna avlider ska bodelning enligt 9:1 Äktenskapsbalken ske. Bodelning innebär att makarnas samlade giftorättsgods delas lika mellan makarna. Om ni inte reglerar detta kommer hälften av det ni äger tillsammans att tillfalla din maka/make och kommer senare ärvas av hans/hennes arvingar när han/hon avlider. Genom ett äktenskapsförord kan ni reglera ert förmögenhetsförhållande, 7:3 Äktenskapsbalken. I äktenskapsförordet kan ni reglera att egendom ska vara er enskilda och på så sätt kommer den inte att ingå vid en bodelning. Den efterlevande makens arvsrätt omfattar även enskild egendom som den avlidne efterlämnas och det gör att det är inte garanterat att enskild egendom tillfaller dina bröstarvingar. Om du vill att dina barn ska ärva din enskilda egendom och att tex din make/maka får sitta kvar i orubbat bo om du avlider först så kan detta regleras genom ett testamente. Dina barn har alltid rätt att få ut sin laglott när du går bort, oavsett testamente. Detta gäller även för din maka/make. Jag skulle rekommendera dig att kontakta en jurist för ytterligare konsultation. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt där ni kan få hjälp med att upprätta tex ett testamente eller ett äktenskapsförord. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka Har du några frågor eller vill att jag ska förtydliga något i mitt svar är du välkommen att kontakta mig på: