Om arvsordning och systersons pappa

2015-05-18 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Jag har inga egna barn, men en systerson. Om jag avlider, och varken mina föräldrar eller syster lever längre, då har jag förstått det som att min systerson ärver mig. Om min systerson inte heller lever, kan då hans far ärva mig? Min systersons föräldrar är ej gifta eller sambos.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Precis som du säger så är det, i frånvaro av egna avkomlingar, din systerson som ärver dig om dina föräldrar och din syster inte lever längre vid din död, vilket framgår av Ärvdabalk (1958:637) 2:2 första och andra styckena. Eftersom den förälder till syskonbarnet som inte är arvlåtarens syskon inte omnämns i arvsordningen så har inte din systersons pappa någon rätt att ärva dig (Ärvdabalk 2:4). Om även systersonen inte längre är i livet så tar dennes avkomlingar arvet. Utifall att din systerson är avliden, liksom din syster och dina föräldrar, och saknar avkomlingar så går arvet istället till dina far- och morföräldrar och deras barn, dock inte till dina kusiner (Ärvdabalk 2:3 första och andra styckena). Denna arvsordning kan dock, om du vill, åsidosättas genom att du upprättar ett testamente som låter din systersons pappa eller någon annan stå som testamentstagare med rätt till arv efter dig. Med vänlig hälsning

Är köp av fastighet från sin mor att betrakta som förskott på arv?

2015-05-17 i Förskott på arv
FRÅGA |HejKöpt fritidshus av min mor 1985,sålde det sen 1995.Min mor avled nu i april 2015 och nu vill min ena syster ha det till att det var ett förtida arv. Huset köpt enl alla regler med lagfart osv.Vad gäller?Tack på förhand
Felicia Idbrant |Hej!Till att börja med kan nämnas att du och dina syskon ingår i den första arvsklassen, Ärvdabalken 2 kap 1 §. Eftersom ni är bröstarvingar till er mor har ni först och främst rätt till er laglott som är hälften av er mors kvarlåtenskap. Om det dessutom inte finns något testamente eller om er mor var änka ärver ni allt efter henne. Beroende lite på hur du fick köpa fritidshuset av din mor kan vara av betydelse för om det är att betrakta som ett förskott på arv eller inte. Om din mor sålde fritidshuset till ett underpris av vad det var värt, dvs att du ex tjänade 100 000 kr på det så kan det vara att betrakta som ett förskott på arv enligt ärvdabalken 6 kap 1 §. Detta skulle då innebära att fritidshuset från din mor juridiskt sett ses som förskott på arv. Förutsättning för detta är också att din mor inte angett något annat vid gåvans givande eller att det framgår av andra omständigheter att det inte rör sig om ett förskott på arv. Avgörande är således givaren det vill säga din mors avsikt med gåvan. Om fritidshuset är att anse som förskott på arv påverkas detta vid fördelningen av kvarlåtenskapen från din mor. Värdet av gåvan räknas då bort från det som barnet skulle fått i arv och gör att de andra barnen kommer erhålla mer i arv än den som redan fått en gåva. Exempelvis om du ”fick” 100 000 genom att köpa fritidshuset av din mor så dras det av från din arvslott nu så att dina syskon kommer att få lika mycket. Exempelvis att dina syskon kommer få 200 000 och du endast 100 000 för att det är att anse som att du redan fått 100 000 i förskott på arv genom fritidshuset. Däremot om du köpte fritidshuset av din mor för marknadspris och hon inte sålde det för ett underpris till dig som är att betrakta som en gåva så ser jag inget skäl till att det skulle betraktas som ett förskott på arv. Med vänliga hälsningar

Hur fördelas arvet då det finns testamente som anger att en bröstarvinge skall erhålla sin laglott och resterande del ska ärvas utav en annan bröstarvinge?

2015-05-16 i Laglott
FRÅGA |Min mamma gick bort 2008 och pappa fick vara kvar i orört bo. Inget testamente var skrivet.Min bror gick bort 2013 och hans dotter fick ärva sin far.Nu har min pappa gått bort och jag och min brors dotter skall ärva min pappa. Pappa har skrivit ett testamente där det står att min brorsdotter skall endast ärva sin lott och resten skall tillfalla hans dotter, alltså jag.Fråga: Hur räknas arvet ut i % enligt lag?
Carolina Brännmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad jag förstår det så fick barnen (en son och en dotter) inte ut något arv ifrån sin mor då hon avled, då barnen vad jag förstår var gemensamma barn och den först avlidne makens kvarlåtenskap ärvdes utav den efterlevande maken. Något testamente fanns inte heller. Därför bör först nämnas att enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1) så har bröstarvingar (barn och om barn är avlidet barnbarn etc) eller om inga bröstarvingar finns föräldrar, syskon och syskonbarn etc, till den först avlidne maken rätt till hälften av den efterlevande makens bo, detta innebär att de har rätt till så kallat efterarv. Om det som den efterlevande maken erhöll i arv av kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken utgjorde en annan andel än hälften, så har arvingarna rätt till den andelen efter den först avlidne maken i den sist avlidne makens bo. Detta innebär således att en del av din pappas kvarlåtenskap härrör ifrån den tidigare avlidna makens bo och kommer ärvas utav de arvingar som nu har bästa arvsrätt. I det här fallet är det vad jag förstår det som alltså en dotter och en avliden sons barn som har bästa arvsrätten. Enligt 2 kap 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) är närmaste arvingar arvlåtarens avkomlingar och är barn dött ska dess avkomlingar träda i dess ställe och varje gren tar lika lott. Det här innebär att den del som hänförs till den först avlidna maken, delas i hälften mellan barnet och den avlidna sonens barn, som ärver i sin faders ställe. Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla den först avlidne makens arvingar, enligt 3 kap. 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Det testamentet som din fader upprättade gäller således endast för hans del utav kvarlåtenskapen. Vad gäller din pappas arv, så har han som alltså framgår av frågan skrivit testamente som berättigar den avlidna sonens barn endast laglott, medan dottern skall ärva resterande del av arvet. Om man först ser till den legala arvsordningen så är alltså närmaste arvingar arvlåtarens avkomlingar, som också brukar kallas bröstarvingar. Arvlåtarens barn tar lika lott och är barn dött träder dess avkomlingar i dess ställe, och varje gren tar lika lott, detta stadgas i 2 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) I det här fallet skulle arvet enligt den legala arvsordningen ha fördelats som följer: hälften av faderns kvarlåtenskap skulle ärvts av dottern och hälften utav den avlidna sonens barn. Hade den avlidna sonen haft fler barn, hade dessa delat på den hälft som den avlidna sonen skulle ha ärvt. Men som sagt så finns ju i detta fallet ett testamente som berättigar den avlidna sonens barn endast laglott, vilket gör att fördelningen ser något annorlunda ut vad gäller fördelningen av faderns del av kvarlåtenskapen. Enligt 7 kap. 1 § ÄB ( se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge, hans laglott. Om rätten till laglott kränks, har bröstarvinge rätt att jämka testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1), men detta blir troligen inte aktuellt i det här fallet då barnbarnet berättigats sin laglott genom testamentet. I det här fallet blir alltså laglotten hälften av hälften, dvs 1/4. Så vad gäller faderns kvarlåtenskap har barnbarnet rätt till 1/4 av arvet och dottern rätt till 3/4 av arvet, såsom förordnat i testamentet. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Avstående av arv från adoptivföräldrar

2015-05-15 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Jag heter Sanjoat Swangers,39 år och vill säga upp min arvsrätt till mina adoptivförälardrar innan de de dör. Jag har ingen good kontakt dem och vill slippa alla intriger nu och vill klippa alla band till dem. Jag vill helst inte träffa dem och förhandla med dem utan jag vill att det ska utan deras godkännande.Jag vill ej att ni lämnar ut tel,namn, mail adress till någon och inte till mina adoptivföräldrar.
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Du är att betrakta som bröstarvinge till dina adoptivföräldrar, varför Du har rätt att ärva dem. Definitionen av bröstarvinge står att finna i 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Du som arvinge har möjlighet att avstå ifrån din rätt till arv, vilket framgår av 17 kap. 2 § ÄB. Jag kommer nedan att redogöra för innebörden av denna bestämmelse och avsluta med konkreta råd på hur Du bör gå tillväga för att uppnå ditt önskemål om avsägande av arvet.Som ovan nämnt, finns bestämmelsen om avsägande av arv i 17 kap. 2 § ÄB. Det finns enligt denna bestämmelse två sätt att avsäga sig sitt arv på:1. Avstående av arv- detta innebär att Du avstår ifrån ditt arv till förmån för dina egna arvingar(om sådana finns?). Arvet kommer då att fortfarande vara kvar i ert släktskap. 2. Avsägande av arv- innebörden av detta är att Du helt avsäger dig ditt arv, dvs. Du tackar fullt ut nej till arvet och det kommer således inte heller att ärvas av dina eventuella arvingar. Dessa två alternativ står alltså öppna för dig att vidta. Diverse formella krav måste dock uppfyllas för att avsägelsen/avståendet skall betraktas som juridiskt giltigt. Du kan antingen förfara på det sättet att Du godkänner ett testamente som upprättats till förmån för någon annan. Alternativt, och detta är att föredra, är att Du upprättar ett skriftligt dokument som styrker det ovan sagda. Då Du vill klippa alla band till dina adoptivföräldrar, så är alltså avsägande av arv att föredra. Min rekommendation är att Du upprättar ett skriftligt dokument(detta är smidigast) där det framgår att Du vill avsäga dig din arvsrätt. Underteckna gärna dokumentet, då det är bra ur ett bevishänseende. Om Du själv inte vill ta kontakt med dina adoptivföräldrar, så rekommenderar jag dig att kontakta något form av ombud som får förmedla det skriftliga dokumentet till dina adoptivföräldrar. Det viktiga är att de får kännedom om informationen.Jag hoppas att Du har fått svar på din fråga! Om Du har några fler funderingar eller om någonting är oklart, är Du mer än välkommen att kontakta mig. Med vänlig hälsning,

Fördelning av arv och bröstarvinges laglott

2015-05-18 i Laglott
FRÅGA |Hej! jag har en fråga om arvfördelning. Om min pappa äger en bil värd 100 000 kr och ett hus värd 700 000 kronor och har 400 000 kr i hans bo och han vill ge sin bil till mig och huset till min syster, och han skriver det i sitt testamente. Sedan vill ha fördela de 400 000 kr på hälften till oss, måste min syster gå mig pengar eftersom hon i slutändan får ett värde på 900 000 kr och jag endast 300 000kr även fast min pappa skrivit att han vill fördela sitt arv så här?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om arvsfördelningen finns i ärvdabalken. Utgångspunkten är att arvlåtarens barn får lika mycket av tillgångarna, se 2:1 ärvdabalken. Arvlåtaren kan dock välja att testamentera sin egendom och därmed justera fördelningen av tillgångarna. Den som vill upprätta ett testamente ska göra detta skriftligen och i två vittnens närvaro enligt 10:1 ärvdabalken. Däremot kan en bröstarvinges laglott inte testamenteras bort. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingen egentligen skulle ha, se 7:1 ärvdabalken. För att få ut laglotten måste arvingen enligt 7:3 ärvdabalken påkalla jämkning av testamentet. Vi gör nu detta mera konkret och beräknar din pappas tillgångar. Kvarlåtenskapen uppgår i dagsläget till 100 000 kr (bil) + 700 000 kr (hus) + 400 000 kr = 1 200 000 kr. Hälften (eftersom ni är två syskon) av 1 200 000 kr är 600 000 kr och alltså din arvslott. Hälften av din arvslott är 300 000 kr och därmed din laglott som inte kan testamenteras bort. Om din pappa skulle testamentera så som han har sagt så blir du tillgodosedd din laglott om 300 000 kr och därmed behöver det inte ske någon justering av arvet mellan dig och din syster. Med vänliga hälsningar

Arvsrätt adoptivbarnets barn

2015-05-16 i Arvsordning
FRÅGA |HejMin pappa blev bortadopterad när han va 18 år. Hans foster familj gick bort sen ett tag tillbaka. Min pappa avled 1987. Min biologiska farmor lever än idag. Hon har verken fler barn eller familj kvar. Utan jag e den enda som finns kvar. Hon e skild och vem kommer och bli den avtagande från henne? Har jag några rätt till hennes tillgångar tross att min pappa blev bort adopterad? Hon vet att jag finns sen dag ett jag föddes.Är tacksam för allt svar och råd jag kan få.MvhCarina
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom en adoption blir adoptivbarnet juridiskt sett adoptantens barn och är därmed inte längre barn till den biologiska föräldern. Detta innebär att alla rättsliga band mellan barnet och den biologiske föräldern klipps av, inklusive rätt att ärva den biologiske föräldern, detta framgår av 4 kap. 8 § 1 st. Föräldrabalken. Eftersom alla rättsliga band mellan din far och dennes biologiska mor(din farmor)klippts, har kedjan mellan dig och din biologiska farmor också klippts och den personen du får arvsrätt efter är istället dina styvföräldrar(de som adopterat din far). Om det inte finns några legala arvingar kvar och din biologiska farmor inte heller skrivit ett testamente går arvet till den allmänna arvsfonden, 5 kap. 1 § Ärvdabalken. Med Vänliga Hälsningar,

Förskott på arv

2015-05-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor (änka) som är över 90 år har sista året inte klarat av att bo själv utan flyttat till demensboende då hon ej kan vara själv. Blir då obefogat orolig tex. Hon har en demensdiagnos (minnesstörning) såtillvida att hon har svårt veta dag/tid och minns inte alltid vad som ska ske från dag till annan. Hon är dock helt med på att hon ville flytta och att den förra lgh skall säljas och vill att vi barn hjälper henne göra det. Om mamma sen vill skänka oss barn en del av det lgh säljs för och vi alla är överens också om det kan vi då ta emot de pengarna. En av oss barn hjälper henne sen flera år redan m att betala räkningar etc då hon inte längre Vill sköta det själv... Till syverne och sist är det bara vi barn som kommer ärva henne men det då frågan gäller nu.
Eric Brinck |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Du och dina syskon ingår i den första arvsklassen enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. Ni är alla bröstarvingar till er mor och kommer, förutsatt att inget testamente finns, ärva allting efter er mor då hon är änka. När er mor väljer att ge er pengar för lägenheten anses det som ett förskott på arv enligt 6:1 ÄB. Det innebär att gåvan från er mor juridiskt sett betraktas som förskott på arv, om hon inte anger något annat vid gåvans givande, eller det framgår av omständigheterna att det inte rör sig om ett förskott på arv. Avgörande för om en gåva ska betraktas som förskott på arv är alltså givarens, dvs er mammas, avsikt. Rättsverkningarna för er blir dock densamma i detta läge om ni får samma summa pengar. Får ni inte samma summa pengar kommer detta regleras vid arvsskiftet. Den som får mer pengar nu kommer få räkna av den delen när arvet fördelas. Exempelvis att du får 100 000 nu men dina syskon får 200 000 vardera. När arvet fördelas kommer du få 100 000 mer än dem och därmed har ni alla fått samma totala summa. Problemet för er är att om er mor befinner sig i ett sådant tillstånd att hon inte förstår vad saken gäller, finns det en risk att rättshandlingen blir ogiltig. Aktuella lagar i detta avseende är Avtalslagen kapitel 3 om rättshandlingars ogiltighet (främst 31 §) samt 1924 år lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning. Det är alltså avgörande att din mor är i sådant tillstånd att hon förstår vad förskottet på arvet innebär.Sammanfattningsvis beror möjligheten att ge er förskott på arv på er mors tillstånd, dvs om hon är i stånd att verkligen förstå innebörden och konsekvensen av sitt handlande. Är hon i sådant tillstånd att hon förstår innebörden av sitt handlande finns det inget som hindrar att ni får en del av värdet på lägenheten redan nu.Vänliga hälsningar

Har jag någon arvsrätt efter min farbror?

2015-05-14 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Min farbror har avlidit i Danmark och jag undrar om jag och min syster har laglig rätt att ärva honom eftersom våran pappa gick bort 2009. Det finns även fler brorsbarn i Danmark som ska ärva honom. Vi måste väl få ett besked från Danmark hur det blir med arvet för han som gått bort hade inga barn eller var gift. Tacksam för svar. Jeanette H
Peter Holmer |Hej Jeanette!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken arvslag som ska tillämpas är beroende på om din farbror var dansk eller svensk medborgare samt i viss mån var han haft sin hemvist de senaste 5 åren (se lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m., samt lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo). Oavsett vilken lag som är tillämplig är de svenska och danska reglerna snarlika på området och jag tror inte det för er del gör någon skillnad vilken nationell lag som tillämpas i slutändan.Enligt svensk rätt gäller följande:När en person har avlidit ska boet delas. Samtliga legala arvingar och eventuella testamentstagare ska kallas då dessa betraktas som dödsbodelägare. Vem som är legal arvinge bestäms i princip utifrån en turordningslista, indelad i arvsklasser. Första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn och barnbarn, andra arvsklassen utgörs av den avlidnes föräldrar, syskon (och halvsyskon) och eventuella syskonbarn, och den tredje arvsklassen utgörs av den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn.Du och din syster tillhör den så kallade andra arvsklassen i egenskap av syskonbarn till den avlidne. För att ni ska kunna ärva ska det alltså (1) inte finnas några barn efter den avlidne, (2) åtminstone en av hans föräldrar måste vara avliden (eftersom föräldrarna får hälften var och barnen träder i deras ställe) och (3) er far måste också vara avliden. Så här långt verkar det se ut som att ni har rätt att ta del av arvet. Vad som kan ställa till det är t.ex. om din far och hans bröder var halvsyskon. Ett halvsyskon har som utgångspunkt endast legal arvsrätt efter sin biologiska förälder. Detta skulle eventuellt kunna förklara ett scenario där andra brorsbarn har arvsrätt men inte ni. Om er farbror har skrivit testamente kan det också förklara varför ni lämnas utanför.Jag hade egentligen behövt känna till mer om er familjesituation för att definitivt kunna avgöra om ni har någon arvsrätt efter er farbror eller ej. Ni får gärna ställa fler frågor eller använda våra premiumtjänster om ni känner att ni har ytterligare behov av hjälp.Vänligen,