Behov av bouppteckning när änka avlider

2014-08-28 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej! Jag läste på Skatteverkets bouppteckningsblankett att man skulle bifoga en tidigare avlidens bouppteckning när en änka eller änkling avlider. Varför är det så? Min mormor avled förra året och min morfar och hon hade enbart gemensamma barn. Ska vi ta med hennes bouppteckning när han avlider?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga.Efterarv utgår till din mormor och morfars barn när din morfar avlider. Uppgifter som finns i din mormors bouppteckning ligger till grund för beräkningen av efterarvet, vilket är anledningen till varför Skatteverket vill ha den gamla bouppteckningen så att efterarvet beräknas på rätt sätt. Ifall varken din mormor eller morfar har testamente blir det ingen skillnad hur mycket som ska utgå i efterarv eftersom deras barn ärver allt, men bouppteckningen bör ändå bifogas till Skatteverket. På deras hemsida framkommer att bouppteckningen alltid ska bifogas ifall det finns efterarvingar, vilket det finns i det här fallet. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad.Vänliga hälsningar,

Formella krav vid arvsskifte

2014-08-27 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej är man tvungen att skriva en dokumenthandling för arvskifte? Undertecknar vi själva ? Behöver man en jurist i såfall vad kostar det?
Tom Sundin |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Vid arvsskifte ska en skriftlig handling upprättas och denna är giltig först när den undertecknats av samtliga dödsbodelägare. En sådan handling kan ni upprätta själva och på internet finns det mallar som ni kan ta till hjälp. Skulle ni välja att anlita en jurist beror kostnaden på vem ni väljer att anlita. Vill ni ha hjälp med arvsskifte rekommenderar jag att ni kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Ni kan boka tid direkt via http://lawline.se/boka.Vänligen,

Lagrum rörande förskott på arv

2014-08-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag hittade detta när jag letade på er sida igår och blev så glad. Men var kan jag hitta lagrum att hänvisa till? Hoppas att ni kan hjälpa mig med det.- "Beträffande gåvor till andra arvingar än bröstarvingar är presumtionen den motsatta mot vad som gäller för gåvor till bröstarvingar. Det måste således uttryckligen anges att gåvan ska behandlas som förskott på arv." -Varmt tack på förhand!
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Det lagrum du söker är 6 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Med vänliga hälsningar, 

Ärver man sin partners skulder?

2014-08-26 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Min pappa är svårt sjuk i cancer och prognosen ser inte så bra ut. Han äger och har lån både på en husvagn och en bil. Ärver min mamma detta? Min mamma har inte ekonomi till att betala detta. Vad händer? Kronofogden? Har så ont i min mage både för min mammas och pappas skull.
Anna Alfredsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt kan man aldrig ”ärva” en avliden persons skulder. När en person avlider bildar dennes tillgångar och skulder en egen juridisk person som kallas för dödsbo. Tanken är att tillgångarna i dödsboet ska användas för att betala för dödsboets skulder innan det sker någon utdelning till efterlevande arvingar. Om det skulle vara så att tillgångarna inte räcker för att betala skulderna kommer dessa skulder att avskrivas. Din mamma kommer således inte tvingas betala din pappas skulder. Med vänliga hälsningar, 

Inga formkrav vid återkallelse av testamente

2014-08-28 i Testamente
FRÅGA |Ett testamente har upprättats av två makar men senare annullerats genom att de två makarna skrivit under annulleringen men deras underskrifter har inte bevittnats av två personer. Ingen lagenlig annullering således. Gäller testamentet då?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Det finns inga formkrav för ett återkallande av ett testamente, utan enbart formkrav för upprättande av ett testamente. Ett testamente är bara giltigt om testatorn vill. Har testatorn återkallat testamentet genom att t.ex. förstöra testamentet eller skrivit ett nytt testamente så är det tidigare testamentet ogiltigt. Det räcker dock inte att testatorn enbart har bestämt sig för att det är ogiltigt, utan testatorn måste agera för att det inte längre ska vara giltigt. Se 10 kap. 5 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K10P5S1 .Genom att makarna har skrivit ner en återkallelse av testamentet så är testamentet ogiltigt.Vänligen,

Kan en förälder testamentera bort all sin egendom?

2014-08-27 i Testamente
FRÅGA |Kan man som barn bli utan arv om föräldrerna testementerar bort det?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Nej, en förälder kan inte göra sina bröstarvingar (barn) helt arvlösa genom ett testamente. Bröstarvingen har rätt att utfå det som kallas för laglott, se 7 kap ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). För att bröstarvingen ska få ut sin laglott krävs dock att hen påkallar en jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken. Med vänliga hälsningar, 

IP-rätt, adoptivbarns rätt till arv från biologisk förälder

2014-08-27 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej min fråga är att :Min mor har gått bort sedan många år tillbaka och nu för ett och ett halvt år sedan gick min mormor bort och jag var ensam kvar som arvinge, bouppteckning mm är klart och registrerad med jurist samt skatteverket. Nu har jag fått brev från en annan jurist att det finns en dotter till efter min mormor (min då så kallade moster) som säger att hon ska vara med och ärva. Men denna dottern är bortadopterad i Finland 1948 då min mormor var finska, och denna jurist hävdar att hon har arvsrätt då det då skulle röra sig om en så kallad svag adoption. Och eftersom detta är fallet så gäller finsk lag och inte svensk fast min mormor levde och dog i sverige och var svensk medborgare. Stämmer detta ?? Mvh Andre.
Siri Dunér |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Situationer där kopplingar finns till flera länder och dess lagar kallas för gränsöverskridande rättsförhållanden. För att avgöra vilket lands lag som är tillämplig i sådana fall får man vända sig till den svenska internationella privaträtten. De lagar som hör dit innehåller lagvalsregler, det vill säga regler om vilket lands lag som ska gälla då flera länders lagar skulle kunna vara aktuella. När det gäller internationell arvs- och bodelningsrätt framgår av svensk lag (1 kap 1 § IDL) att det är den avlidnes medborgarskap som avgör lagvalet. Var personen svensk medborgare, som din mormor, ska svensk lag tillämpas när arvet förrättas. Vad gäller rätten att ärva bedöms den emellertid enligt lagen i det land där arvtagaren var medborgare då arvlåtaren avled (1 kap 9 § IDL). Det innebär att din rätt att ärva bedöms enligt svensk lag medan din mosters rätt bedöms enligt finsk lag (förutsatt att hon är finsk medborgare).Utifrån vad jag har kunnat ta reda på om finsk lagstiftning kring bortadopterade barns rätt att ärva framstår reglerna som snarlika de svenska. Genom en adoption upphör de juridiska banden med de biologiska föräldrarna och barnet får istället samma rättigheter i förhållande till adoptivföräldrarna som det skulle haft om det var deras biologiska barn. Utifrån detta anser jag att du bör ställa dig kritisk till din mosters anspråk, troligtvis har hon ingen rätt att ärva din mormor då hon istället ärver sina adoptivföräldrar. Jag har inte lyckats hitta något om svag adoption i finsk rätt och vet därför tyvärr inte om det skulle kunna påverka din mosters rätt till arv. Svag adoption gällde i Sverige under första halvan av 1900-talet och innebar att adoptivbarn inte var jämställda biologiska barn då det gällde rätten att ärva. Riksdagen beslutade dock 1971 att alla adoptioner fortsättningsvis skulle betraktas som starka och att alla adoptivbarn med andra ord jämställdes juridiskt med biologiska barn till adoptivföräldrarna. I Sverige har svaga adoptioner alltså spelat ut sin roll. Som sagt har jag inte kunnat ta reda på om situationen är densamma i Finland men då de nordiska ländernas lagar oftast liknar varandra är min kvalificerade gissning att det är så.Lycka till!

Arvsrätt till någon som behöver förvaltare

2014-08-25 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej har en fråga angående min demenssjuka pappa som snart kommer ärva pengar av sin bortgångne pappa. Ärver min mamma pengarna eller måste det finnas en god man eller förvaltare som har hand om hans ekonomiska förehavanden. Han bor på ett demensboende men är fortfarande skriven hemma hos mamma. Hur faller arvsrätten ut om han är omyndigförklarad? Jag är rädd att hans pengar inte används till rätt saker redan nu och vill då inte att ett eventuellt arv skall försvinna ut i intet. Tacksam för svar
Sina Amini |Hej,Vad avser din fars rätt att ärva anses gällande rätt vara att han ärver precis som alla andra som är berättigade till arvet. Portalparagrafen i Ärvdabalken (ÄB), 1 kap. 1 § ställer inte upp några undantag för personer under förvaltarskap.Omyndigförklaring avskaffades i Sverige den 1 januari 1989 och ersattes med förvaltarskap. För personer som på grund av till exempel demens (jfr. Föräldrabalken (FB) 11 kap. 4 §) inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan tingsrätten istället besluta om en förvaltare, se närmare FB 11 kap. 7 §. Den som är satt under förvaltare mister, till skillnad från den som enbart har god man, sin rättskapacitet och saknar rätt att föra sin egen talan och på egen hand ingå avtal.Som framgått ovan föreskrivs i nuvarande FB 11 kap. 12 § st. 1 att till god man eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Bestämmelsen är generellt utformad och det ges inte företräde åt någon person med särskilda kvalifikationer. Departementschefen uttalade i prop. 1987/88:124 s. 173 följande: Vid val av god man och förvaltare gör sig olika synpunkter gällande beroende på det huvudsakliga syftet med förordnandet. Skall den gode mannen eller förvaltaren främst sörja för huvudmannens person, ligger det nära till hands att till uppdraget förordna en släkting till den hjälpbehövande eller en annan närstående person. Är det däremot fråga om mera krävande egendomsförvaltning eller bistånd i en rättslig angelägenhet av mera kvalificerat slag, kan uppdraget behöva anförtros en ekonomiskt eller juridiskt kunnig person.Det kan också påpekas att till skillnad från val av god man krävs det inte något samtycke från din pappas sida vid tillsättning av en förvaltare.Sammanfattningsvis görs ansökan avseende tillsättning av förvaltare vid lämplig tingsrätt och att det är domstolen som slutgiltigt bestämmer valet av förvaltare. Du har möjlighet att i samband med ansökan rekommendera dig själv eller någon annan närstående men i enlighet med ovanstående uttalande från departementschefen, finns det en risk att p.g.a. krävande egendomsförvaltning kan uppdraget komma att anförtro en ekonomiskt eller juridiskt kunnig person. Med vänlig hälsning,