Särkullebarn och gemensamma barn

2015-07-25 i Arvsskifte
FRÅGA |Vi är ett gift par , min man har 2 barn sen tidigare och jag har ett barn sen tidigare. Sen har vi ett gemensamt barn.Jag har nu drabbats av cancer och börjat tänka lite på vad händer om jag dör? Vi har inga stora tillgångar men vi har 200.000 på ett sparkonto som vi bägge har tillgång till. 150.000 av dom är min mans pensionspengar som han tagit ut i förskott medans han fortsätter att jobba. Vad händer med dessa pengar om jag dör .
Emil Forssell |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Jag beklagar att du blivit sjuk och jag hoppas att du snart blir frisk.Det första som ska göras är en bodelning mellan dig och din man, se 23:1 Ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Din man kan dock välja att behålla sitt giftorättsgods och alltså avstå bodelning enligt 12:2 Äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230. Efter bodelningen ska arvet fördelas ur din kvarlåtenskap. Ifall du går bort, kommer ditt barn sedan tidigare (särkullebarnet) ärva tillsammans med ert gemensamma barn.Säg att du efterlämnar 100 000 kr, då ska särkullebarnet få 50 000 av dessa och ert gemensamma barn 50 000. Särkullebarnet kommer dock ärva dessa 50 000 omedelbart, enligt Ärvdabalken (ÄB) 3:1 se https://lagen.nu/1958:637. Särkullebarnet kan även avstå att ta arvet direkt till förmån för din man, enligt 3:9 ÄB. Denne kommer då ärva sin del (en kvotdel) när din man går bort. Mer om kvotdel här nedan.Säg att ditt särkullebarn vill ha arvet direkt vilket är mycket sannolikt. Då finns 50 000 kvar till ert gemensamma barn. Dessa 50 000 ärver dock inte det gemensamma barnet direkt, utan de ärver din man med fri förfoganderätt enligt 3:2 ÄB. Fri förfoganderätt innebär att din man kan göra vad helst han vill med pengarna förutom att testamentera bort dem. Ert gemensamma barn kommer sedan ärva en kvotdel ur din mans kvarlåtenskap. För att exemplifiera:Ert gemensamma barn ska ärva 50 000. När bodelning gjorts (eller inte gjorts) uppgår din mans samlade förmögenhet till 100 000. Ert gemensamma barn ska då ärva 50 000/100 000 = 1/2 ur din mans kvarlåtenskap när han gått bort. Denna del utgör arvet efter dig. Resten av kvarlåtenskapen ska sedan fördelas mellan ert gemensamma barn och de två särkullebarnen på din mans sida.Du kan givetvis upprätta ett testamente och på så sätt fördela din kvarlåtenskap efter dina önskemål. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten, se 7:1 ÄB.Ifall du har fler frågor kring arvsskifte rekommenderar jag dig att boka en tid med vår samarbetspartner familjens jurist, du kan boka tid här http://lawline.se/bokaVänligenEmil Forssell

Ärver efterlevande make enskild egendom?

2015-07-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man ärver en enskild egendom! Har jag arvsrätt efter min man? Eller är det våra gemensamma tre barn som ärver den enskilda egendomen?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att egendom är enskild innebär endast att den inte ska ingå i en bodelning mellan dig och din make. Det påverkar dock inte din rätt att ärva egendomen. Om din make skulle gå bort kommer du därför enligt 3 kap. 1§ Ärvdabalken att ärva hela din makes kvarlåtenskap med s.k. fri förfoganderätt, vilket du kan läsa mer om här. Värt att nämna är dock att undantag från detta kan göras om din make skrivit ett testamente som åsidosätter den legala arvsordningen.Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,

Arvsrätt för särkullbarn

2015-07-23 i Särkullbarn
FRÅGA |Min make dog 1 mars 2015 vi var gifta hade inga barn han har ett särkullsbarn hur många procent ska han ärva av våra tillgångar som bara är bankmedel?MVHAgnetha
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Enligt ÄktB (Äktenskapsbalk) 9 kap. 1 § ska makarnas egendom fördelas genom bodelning när ett äktenskap upplöses. Då ett äktenskap upplösts på grund av den ena makens död sker bodelning med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid dödsfallet, se ÄktB 9 kap. 2 §.Enligt ÄktB 10 kap. 1 § skall giftorättsgods ingå. Jag utgår från att era bankmedel enbart består av giftorättsgods och att ni därmed inte haft någon enskild egendom. Därmed ska, med avdrag för eventuella personliga skulder, giftorättsgodset delas i två lika stora delar. Er makes andel kommer sedan att tillfalla hans särkullbarn enligt reglerna i ÄB (Ärvdabalk). Enligt ÄB 2 kap. 1 § är den avlidnes avkomlingar de närmaste arvingarna (bröstarvingar). Detta innebär att hela din makes arvslott tillfaller hans särkullbarn, om barnet inte avstår från denna rätt enligt reglerna i ÄB 3 kap. Enligt ÄB 3 kap. 9 § kan han avstå från sin arvslott för att istället vara arvsberättigad efter dig. Trots reglerna om särkullbarnets rätt att få ut sin arvslott så har efterlevande make alltid rätt att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp, detta enligt ÄB 3 kap. 1 § 2 st. Fyra prisbasbelopp motsvarar 178 000 kr år 2015. Dessa ingår dock i det giftorättsgods du blivit tilldelad genom bodelningen, vilket innebär att denna regel inte aktualiseras om ditt giftorättsgods uppgår till mer än 178 000 kr.

Frågor angående arv och testamente

2015-07-23 i Testamente
FRÅGA |Jag har barn men min sambo har inga barn. Vi ska ändra vårt testamente. Kan vi göra det utan att anlita vår advokat som vi hade när vi upprättade vårt nuv. testamente. Vi ska utesluta ett barnbarn+ett barn. Vi vet att arvslotten kan man aldrig utesluta. Bohaget är det detsamma som porslin,tavlor, silverbestick m.m.? Kvarlåtenskap är det detsamma som ekonomi? Äldsta sonen kommer få ett personligt brev som skall läsas privat tillsammans med sina bröder + barnen.
Linn Kanter Pergament |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Din första fråga rör ändring av testamente. För att ändra ett testamente bör man förstöra det befintliga testamentet och sedan upprätta ett nytt. Det är inte att rekommendera att skriva över eller ändra i dokumentet då det kan resultera i svårigheter med att tyda testatorns egentliga vilja. När ni upprättar ett nytt testamente måste det uppfylla samma formkrav som det första testamentet. Formkraven för ett testamente regleras i 10 kap i ärvdabalken. Testamentet ska vara skriftligt och underskrivet av testatorn. Två vittnen ska närvara och skriva under vid detta tillfälle. Vittnen får inte vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om handlingens betydelse. De får inte heller vara testatorns make, sambo, närstående i rätt upp- eller nedstigande led, styvförälder eller styvbarn. Inte heller syskon får agera vittnen. Om det skulle vara så att testatorn har en förmyndare, god man eller förvaltare kan inte någon av dessa utföra uppgiften. Testamentet ska även vara daterat.Enligt ärvdabalken finns det även möjlighet att göra tillägg till ett redan befintligt testamente. Detta finner Du i 10 kap 6§. För tillägget krävs det att formkraven ovan följs. Din andra och tredje fråga rör begreppen bohag och kvarlåtenskap. Enligt 6§ sambolagen utgör sambors bohag av möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. T ex det som du själv räknar upp; porslin, tavlor, silverbestick. Däremot är egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte att räkna som sambors gemensamma bohag, 7§. Begreppet kvarlåtenskap är de samlade tillgångar som en person har efter bodelning. Hoppas detta var svar på dina frågor!

Fråga om ensam bröstarvinge samt om skulder i bouppteckning

2015-07-24 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Jag har betalat alla räkningar min far fick efter han avlidit. Skall jag ta upp dessa räkningar som skulder i bouppteckningen? Jag är den enda arvingen så jag antar att pengarna som är låsta på hans konto tillfaller mig iallafall eftersom han ej va gift och inte lämnade något testamente efter sig.
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Vid en bouppteckning träffas alla arvingar, dödsbodelägare och förrättningsmän för att gå igenom den avlidnes skulder och tillgångar. Fram till arvsskiftet ska dödsboet förvaltas och utredas, det är det första som görs efter att någon avlidit och kallas för dödsboförvaltning. Det är under dödsboförvaltningen som räkningar betalas och försäljning av tillgångar görs. Detta gör man för att få fram det slutliga avtalet (arvsskiftet) mellan arvingarna om hur fördelningen av arvet ska se ut. Räkningar som den avlidne har kan betalas av från den avlidnes konto. Har du redan betalat räkningarna innan en bouppteckning görs så faller det sig naturligt att du inte behöver ta upp dem som skulder då de redan har betalats av. Som du uppger i din fråga så är du den ende arvingen och därav kommer tillgångarna, om det inte finns något testamente, tillfalla den avlidnes bröstarvingar. Det hittar du i 2 kapitlet 1 § i Ärvdabalken 1958:637. Lagen finner du :https://lagen.nu/1958:637. Du hör till den första arvsklassen som består av arvlåtarens barn och därför ärver du först och är du dessutom ensam bröstarvinge så ska det tillfalla dig. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Arvsrätt efter den först avlidne maken

2015-07-23 i Efterarv
FRÅGA |Vi är tre syskon vars gifta barnlösa farbror avled för tre veckor sedan.Nu har hans änka avlidit plötsligt. Vår pappa är avliden sedan många år. Vår farbrors änka som nu avlidit har många syskon. Vad vi idag vet finns inget testamente. ( bouppteckning är ej gjord ännu)Har vi syskon någon arvsrätt?
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Jag utgår från att inga betydande värdeökningar eller värdesänkningar skett av egendomen mellan de båda dödsfallen. Jag utgår därutöver från att era farföräldrar avlidit. Enligt ÄB (Ärvdabalk) 3 kap. 2 § har er syskonskara rätt till hälften av den senast avlidne makens kvarlåtenskap. Detta gäller så länge inget av undantagen enligt paragrafen är tillämpliga, vilket ingenting i frågan indikerar på att de är. Därmed har ni rätt till hälften av arvslotten från den senast avlidne maken.

Avsäga sig uppdraget som testamentsexekutor?

2015-07-23 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man kan avsäga sig uppdraget som testamentsexekutor och hur man i så fall gör det.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag har besvarat frågan har jag utgått ifrån att du har blivit förordnad testamentsexekutor och att du vill avsäga dig detta uppdrag, om du själv inte varit testamentsexekutor men velat entlediga denna person gäller lite andra regler. Med stöd i Ärvdabalken 19:5 st. 1 finns en möjlighet för en testamentsexekutor att avsäga sig sitt uppdrag. Det måste dock finnas en skälig orsak till varför entledigande ska ske. Vad som är en skälig orsak till entledigande går inte att sätta ord på utan är olika från fall till fall. Boets rättsägare vill självklart att uppdraget inte fullgörs motvilligt och utan intresse och därför föreligger en tämligen fri prövningsrätt för testamentsexekutorn.För att bli entledigad från uppdraget som testamentsexekutor får du vända dig till rätten då det är rätten som prövar ansökan om entledigande. Hoppas ovan angivet svar var till din hjälp! Vänliga Hälsningar,

Efterlevande makes arvsrätt - huvudregel och undantag

2015-07-21 i Testamente
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss.Vi har en gemensam dotter och han har en son sedan tidigare.Jag vill att min dotter ska ärva direkt efter mig (dvs inte min make så hans son får ärva efter honom från vad min dotter skulle haft från början) Hur gör jag då? Ska jag skriva testamente?MVh annika
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den legala arvsordningenHuvudregeln på arvsrättens område är att efterlevande make ärver arvlåtarens kvarlåtenskap, 3 kap. 1 § första stycket första meningen ärvdabalken (1958:637). Arvsrätten tillkommer maken enligt den legala arvsordningen, vilket innebär att bestämmelsen endast tillmäts betydelse när ingen annan arvsordning är forordnad av arvlåtaren. En annan arvsordning kan bestämmas genom ett testamente.Den efterlevande maken har, oavsett vilken arvsordning som råder, rätt att ur kvarlåtenskapen få egendom till så stort värde, att den tillsammans med egendom som maken fick vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom, motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet som gäller vid dödsfallet. Prisbasbeloppet är år 2015 44 500 kronor. Ett testamente som inskränker denna rättighet är utan verkan, 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken. Giltigt testamente Testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn (den som upprättar ett testamente) ska underskriva handlingen och vittnena ska underskriva handlingen för att bestyrka dess riktighet. Vittnena ska veta att det är fråga om ett testamente, men behöver inte äga kännedom om testamentets innehåll, 10 kap. 1 § ärvdabalken. Vittnena bör vid sina namn anteckna yrke och hemvist samt tiden för bevittnandet och övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, 10 kap. 2 §. Ettt vittne inte får vara under 15 år eller lida av en psykisk störning som gör att denne saknar insikt om att det är fråga om ett testamente. Syskon eller någon annan i rätt upp- eller nedstigande släktskap får inte heller vara vittne, 10 kap. 4 §. Testamentes disposition Testamente får disponeras enligt testatorns vilja, exempelvis att en viss andel av en egendom ska tillfalla X och Y, eller att särskild egendom ska tillfalla X och att annan egendom ska tillfalla Y. Båda formerna går att kombinera i testamentet.Sammanfattning Enligt lag ärver den efterlevande maken arvlåtarens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Denne får alltså använda kvarlåtenskapen med fria händer, men utan rättigheten att kunna testamentera bort det. Denna ordning får emellertid åsidosättas genom testamente, vari testatorn uttrycker sin vilja om hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas efter döden. Du kan förhindra din make från att ärva din kvarlåtenskap till förmån för er dotter genom ett testamente, där du anger att hon ska ärva allt. Den efterlevande maken har dock en lagstadgad och oinskränkt rättighet att få ut totalt fyra gånger prisbasbeloppet genom bodelningen mellan er. Får han inte det, dras motsvarande värde av från din kvarlåtenskap. Om du väljer att testamentera bort all din kvarlåtenskap till er dotter, är din makes enda möjlighet att ta del av arvet om han inte får minst 178 000 kronor genom bodelningen. I detta belopp inräknas hans del av ert giftorättsgods som han tar del av genom bodelningen samt eventuell enskild egendom som han har.Goda råd Jag betonar vikten av att upprätta ett testamente på ett enligt lag rätt sätt. Det kan annars leda till att det ogiltigförklaras under vissa omständigheter. Vidare rekommenderar jag att det utformas så tydligt som möjligt för att undvika onödiga konflikter om hur det ska tolkas i efterhand. Ett ytterligare gott råd är att förvara testamentet på ett ställe där risken för att det hittas av obehöriga är låg, men inte heller på svåråtkomliga ställen eller platser där risken finns för att det glöms bort eller aldrig hittas, såsom i bankfack eller i hemmet. Eventuella kopior har inget värde. Det rekommenderas att förvara ett testamente hos en oberoende part som ser till att det lämnas till testamentsexekutorn eller dödsboet efter dödsfallet. Ett exempel är hos en advokatfirma eller liknande som åtar sig att förvara det mot en engångsavgift. Det kan vara bra att informera närstående om vart det förvaras.Om du inte kan hitta det, kan det vara bra att upprätta ett nytt testamente. Det förra kommer då att bli ogiltigt. Du kan försöka ta kontakt med personerna som bevittnade testamentets upprättande för att kolla om de vet vart det kan förvaras.Om du behöver hjälp med att utforma och upprätta ett testamente rekommenderar jag att du kikar på de skräddarsydda avtal som Lawline har att erbjuda här, eftersom det inte ingår i gratistjänsten.Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,