Förstärkt laglottsskydd vid förskott på arv

2015-01-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Min far är sjuk och vill ge sin bostadsrätt som gåva till mig eller mina barn. Vad behöver vi skriva i gåvobrevet för att jag/mina barn ska kunna ta över bostadsrätten? MvhPer
Martin Cronsioe |Hej Per. Tack för din fråga till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar hur bostadsrätten kan skyddas från din fars övriga bröstarvingar vid framtida arvsskifte till förmån för dig eller dina barn. Huvudregeln är att en gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge ska räknas av som förskott på arv vid arvsskiftet. Detta innebär att bostadsrättens värde ska räknas av från din del av kvarlåtenskapen. Detta gäller dock inte om arvlåtaren i exempelvis gåvobrevet har uttryckt att gåvan inte ska räknas av på arvet. Sådana fall är undantagna huvudregeln.I vissa fall kan dock den arvinge som erhållit gåvan bli ersättningsskydlig till övriga arvingar. Detta förutsätter att syftet med gåvan är att likställa ett testamente. Så bl a är fallet om din far fortsätter att nyttja bostadsrätten när han är vid liv. Förutsatt att övriga bröstarvingar väcker talan inom ett år från bouppteckningens avslutande, kan du bli ersättningsskyldig (i pengar) till övriga bröstarvingar. Detta kallas förstäkt laglottsskydd och regleras i ärvdabalken 7 kap 4 §. Att gåvan riktas till barnbarn förändrar inte detta faktum.Hoppas detta har hjälpt dig i dina funderingar!

Måste man ange att en gåva till bröstarvinge ska utgöra förskott på arv?

2015-01-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har två barn som snart är vuxna. Jag antar att de kan tänkas behöva pengar till studier och/eller bostad och har möjlighet att hjälpa dem, men vill att det ska bli rättvist, så att dessa gåvor i så fall blir förskott på arv, speciellt om det skulle bli ojämt dem emellan. (De behöver ju inte nödvändigtvis pengar samtidigt, så tidvis blir det antagligen det.) Är nedanstående lista en lämplig form:"Jag vill att följande gåvor ska räknas som förskott på arv- Dotter A: 4000/mån jan 2015 - juni 2018- Dotter B: 200.000 2016-12-15- Dotter A: 50.000 2018-03-01"Listan skulle då fyllas på undan för undan, men behöver ju upprättas efter första posten.Undertecknar jag på varje rad, eller är alla rader jag skrivit del av underskriften?Eller är detta helt onödigt eftersom det ändå räknas som förskott på arv i vilket fall som helst? Tanken var att det skulle bli mindre risk för bråk om vad var och en av dem fått, när det väl är dags.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. 1 § så räknas som huvudregel alla gåvor till bröstarvingar som förskott på arv. Vill givaren inte att det ska ses som förskott på arv måste det anges i gåvobrevet eller motsvarande alternativt framgå av omständigheterna i övrigt. Svaret på din sista fråga är alltså att ja, det är onödigt att poängtera att pengarna till dina barn ska utgöra förskott på arv. Skriver du inget om det räknas det som förskott, och räknas av från det barnets arv efter att du har avlidit.Däremot finns det inget som hindrar att du skriver en sådan lista som i ditt exempel om du känner att det minskar risken för osämja och konflikter, men ur ett rent juridiskt perspektiv är listan onödig. Om du använder en sådan lista rekommenderar jag för alla eventualiteter att du undertecknar eller åtminstone signerar var händelse, då den utformning du ger exempel på öppnar för diskussion huruvida någon obehörig har "fyllt på den". Så länge transaktionerna sker via överföringar från bankkonto till bankkonto/motsvarande så kan dock en listad transaktion jämföras mot en verklig transaktion.Vänligen,

Vem skall upprätta en bouppteckning?

2015-01-22 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej. Min mor har avlidit och hon är sedan 15 år omgift. Jag undrar angående bodelning, hur funkar... Kallas jag och min syster? Får mammas man hitta personer som ska göra detta, eller gör begravningsbyrån detta? Och är det advokat eller vem gör sådant...?Och en sak till.. Har förstått att det kan ta 3 månader innan bodelning, och under denna tid kan ju "boet" förändras radikalt. Går man tillbaka till dödsdatumet och kollar tillgångar då? Tänker främst på de olika konton som finns såklart. Tacksam för svar!
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!En bouppteckning skall upprättas och eventuella dödsbodelägare skall lokaliseras. Det mest naturliga är nog att det är den som har dödsboet i sin vård(i normal fallet är det maken/makan alt. någon nära släkting) som tar kontakt med dödsbodelägarna(Du och din syster är att betrakta som dödsbodelägare). I Sverige föreligger även en skyldighet att underrätta alla dödsbodelägare om dödsfallet! I normalfallet sker underrättelse av familjemedlemmar genom telefon alt. brev/email. Jag säga att samma sak nog gäller om det är en jurist som underrättar vederbörande!Ni kan självfallet anlita någon som kan hjälpa er med bouppteckningen! Som Du själv säger skulle den hjälpen kunna komma ifrån en begravningsbyrå eller en jurist.En bouppteckning skall i regel göras inom loppet av tre månader från att personen i fråga avlidit. Då denna bouppteckning görs utgår man ifrån värdet på de tillgångar som fanns i boet den dagen personen avled. Med vänlig hälsning,

Bodelning och arv när en sambo avlider

2015-01-21 i Sambo
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad som händer om jag skulle gå bort. Är idag sambo och vi har 2 gemensamma barn, 2bilar som står på mig, ett radhus vi båda står på. Vem ärver mig och hur blir det med förmyndare?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Regler om sambor finns i sambolagen (2003:376), se här. Det föreligger ingen arvsrätt för sambor vilket innebär att om du skulle avlida så ärver inte din sambo din kvarlåtenskap. Det är i stället dina två barn som har arvsrätt efter dig och de ska alltså dela på dina tillgångar om du går bort. Om du avlider så ska en bodelning göras genom att samboegendomen som du och din sambo hade fördelas mellan din sambo och då dina arvingar, det vill säga era barn. För att en bodelning ska ske så krävs det dock att din sambo begär att en bodelning ska ske, och detta ska göras senast när bouppteckningen förrättas (se sambolagen 8 §, här). Om detta inte begärs av din sambo så tillfaller hela din kvarlåtenskap, inklusive viss samboegendom, dina barn som arv. Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag som skaffats för gemensam användning (se sambolagen 3 §, här). Alltså, i en bodelning kommer endast sådant som du och din sambo köpt tillsammans för gemensam användning att ingå. Detta innebär bland annat att även om bilarna står registrerade på dig, så ingår de i en eventuell bodelning om det är så att bilarna har införskaffats för din och din sambos gemensamma användning. Den del av samboegendomensom tillfaller din sida, det vill säga hälften, ärver dina barn tillsammans med resten av dina tillgångar.Vårdnaden av era barn kommer att tillfalla din sambo som då förvaltar barnens tillgångar som förmyndare. Eventuellt blir en överförmyndare aktuellt i ert fall beroende på värdet av de tillgångar som dina barn ärver, och överförmyndaren kommer då bland annat avgöra om tillgångarna får disponeras eller spärras samt att särskild så kallad överförmyndarkontroll kan bli aktuellt. Din sambo måste då bland annat få samtycke från överförmyndaren i vissa fall då tillgångarna ska disponeras. Regler om detta hittar du i föräldrabalken (1949:381), se här.Hoppas detta gav svar på dina funderingar!Med vänliga hälsningar

Testamentering av halv stuga till annan än bröstarvinge

2015-01-23 i Testamente
FRÅGA |Ett ex gör nog frågan tydligare:Person A äger en halv stuga (hela är värd 600 000 kronor) och har 300 000 kronor på banken (EE). Person A har ett barn (särkullbarn).Person B äger andra halvan av stugan. Person B har två barn (särkullbarn).Person A testamenterar halva stugan till person B (och tvärtom), vilket gör att de kan bo kvar i stugan, även om den ena parten avlider. A avlider.Fråga: Går det bra att se till så person A:s barn får sin laglott, dvs 300 000 kronor i form av pengar, så person B kan bo kvar i stugan så länge han vill det och att person A:s barn har efterarv från stugan när person B avlider?MVH Carina Östlin
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Ett särkullbarn har ju vid förälderns död rätt att få ut sin laglott enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) så länge barnet inte avstår arvet till förmån för den efterlevande maken. Om detta skulle ske, går även laglotten enligt 3 kap. 9 § Ärvdabalken till den efterlevande maken med fri förfoganderätt, och det blir fråga om efterarv. B skulle då få A:s samtliga egendom mot att A:s barn senare fick ärva en andel som efterarv. Eftersom A:s barn dock sannolikt vill få ut sin laglott blir väl detta dock inte aktuellt.Nu är det dock så att A ägde 50 % av stugan till värdet 300000 kr samt hade 300000 kr på banken, och därmed ett totalt egendomsvärde på 600000. Laglotten utgör i princip hälften av det en arvinge skulle fått ut om inget testamente fanns (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta - arvslotten - skulle förstås vara 600000 kr, eftersom A bara har ett barn. Barnets laglott är därmed värdet 300000 kr, och därför kan A utan problem testamentera bort sin halva av stugan till B; det finns ju egendom kvar som kan täcka barnets laglott, och det finns ingenting som säger att viss egendom - t.ex. stugan - skall ingå i laglotten. Det är istället värdet i pengar som räknas.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är det bara att återkomma!Hälsningar,

Arvsskifte

2015-01-22 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej. Vår bror gick nyligen bort. Han har två minderåriga barn men levde inte med barnens mor. Vi syskon och barnens mor vill att jag, storasystern ska sköta detta och inte våra föräldrar. Vem sköter allt det ekonomiska efter döden? Vem blir förmyndare över barnens arv? Och vem bestämmer vem det är som ska ta hand om allt detta? Tack på förhand.
Niklas Bolin Djanaieff |Hej!Om ni inte kan enas om hur bodelningen och arvet skall fördelas kan barnen, eller deras mor i detta fallet i egenskap av förmyndare, som dödsbodelägare ansöka om att få utsett en skiftesmann hos tingsrätten här.I ditt fall verkar det som att det inte finns andra arvingar än barnen och inte heller något testamente som fördelar arvet på något annat sätt än vad som gäller enligt lag. Det innebär att allt arv efter din bror tillfaller barnen i egenskap av bröstarvingar. Eftersom barnen är omyndiga begränsas deras möjlighet att själv förvalta egendomen i Föräldrabalken 9 kapitlet 1§. Om modern är ensam vårdnadshavare av barnen nu, kommer hon också bli ensam förmyndare för barnen.Det innebär att det blir modern som kommer förvalta barnens egendom tills dess de själva kan börja förvalta sin egendom. Du kan läsa mera om arvskifte här.

Enskild egendom genom testamente och förvaring av testamente

2015-01-21 i Testamente
FRÅGA |Jag har en dotter. När jag går bort vill jag att allt ska bli hennes enskilda egendom, hur gör man detta? Och var ska man förvara detta dokument?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Arv till enskild egendom genom testamente Du kan göra arvet efter dig till din dotters enskilda egendom genom att upprätta ett testamente där du anger att arvet ska vara din dotters enskilda egendom, se 7 kap. 2 § 1 st. 4 p. Äktenskapsbalken (ÄktB). Att arvet utgör din dotters enskilda egendom gör även att sådant som trätt i dess ställe utgör enskild egendom, t.ex. pengarna hon får för att sälja en fastighet som är enskild egendom, se 7 kap. 2 § 1 st. 6 p. ÄktB. Vill du även att avkastning av den enskilda egendomen ska vara enskild egendom måste du särskilt ange detta i testamentet, se 7 kap. 2 § 2 st. ÄB. Formkraven för ett testamente hittar du i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB): Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig i närvaro av två vittnen. Vittnena ska underteckna testamentet och de måste veta att det är ett testamente de undertecknar, men de måste inte känna till innehållet. Vittnena får inte vara under 15 år, ha en psykisk störning, själva vara testamentstagare eller nära anhöriga till dig eller testamentstagare, se 10 och 13 kap. ÄB.Om ovanstående överensstämmer med hur ditt testamente har bevittnats så är det ett giltigt testamente.Förvaring av testamente Att förvara sitt testamente i ett bankfack eller i hemmet är inte en bra lösning. Risken finns att det aldrig hittas, glöms bort eller att "fel" person hittar det. Och om originalet är borta har eventuella kopior inget värde. Man bör därför överväga att förvara det hos någon oberoende part som ser till att det lämnas till testamentsexekutorn eller dödsboet efter dödsfallet.Det finns ingen statlig myndighet som förvarar testamenten, så det vanligaste är att man låter en advokatfirma förvara det. Om familjen har en jurist man brukar använda sig av är det lämpligt att denna även förvarar testamentet. Man bör dock informera de närmast anhöriga om att det finns ett testamente hos familjens jurist, så det inte glöms bort.Det finns även juristbyråer inom familjejuridik som specialiserar sig på att erbjuda förvaring av testamenten. De samkör sina register regelbundet mot dödsfallsregistret och garanterar att testamentet kommer till testamentsexekutorn eller dödsboet inom trettio dagar efter dödsdagen. Detta gäller normalt endast personer folkbokförda i Sverige, men det finns även tjänster om man är folkbokförd utomlands. I testamentet kan du också skriva vem du vill ska vara testamentsexekutor. För denna tjänst brukar man betala en engångssumma på ca 1500 kronor för förvaring av testamentet till dödsdagen. Ett annat alternativ kan vara att betala en årsavgift på ca 250 kronor. Om man vill ändra testamentet, kan man behöva betala en mindre administrationsavgift.Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för upprättande och förvarande av testamente, förslagsvis vår samarbetspartner Familjens jurist som brukar erbjuda ett fast pris för upprättande av testamente. ÄktB hittar du https://lagen.nu/1987:230. ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637.Lycka till!Vänligen,

Alltid rätt till laglott

2015-01-21 i Testamente
FRÅGA |Jag vet att bröstarvinge har rätt till laglott men i mitt fall så har min son både mordhotat och misshandlat mig så jag fått bestående skador trots att jag alltid gjort mitt bästa för att hjälpa honom hela tiden. Jag anser natt han därmed har förbrukat sin rätt till laglotten och undrar om dessa skäl kan ge mig möjligheten att inte ge honom laglotten utan således att han ska inte ha något av min kvarlåtenskap. Jag har avsikten att ge hela min kvarlåtenskap till cancerforskning istället. Jag har inget kriminellt förflutet utan varit vanlig medborgare utan några konstigheter.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga till Lawline, Hej!En bröstarvinge (barn, barnbarn osv.) har rätt att åtminstone få halva arvet efter sina föräldrar. Denna rätt tillkommer genom laglotten (7 kap. 1 § ärvdabalken) och går ej att testamentera bort. Kränker du din sons laglott har han rätt att påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 §). En jämkning måste påkallas senast sex månader efter att han delgivits testamentet (7 kap. 3 § 3 st.). Han har ingen rätt att kräva din laglott efter dessa sex månader.