Ingår livförsäkringen i kvarlåtenskapen?

2014-04-09 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |HejOm jag skulle avlida nu så skulle mitt dödsbo tyvärr inte ha kvar några tillgångar utan enbart skulder och som jag har förstått det så ärver inte mitt barn mina skulder men samtidigt så får han ju ingenting heller. Hur blir det med en livförsäkring där han är angiven som försäkringsmottagare ?? Får han ut detta belopp eller kommer detta att användas för att betala dödsboets skulder ??
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsatt att din son har förordnats som särskild förmånstagare till din livförsäkring så kommer värdet av försäkringen inte att ingå i kvarlåtenskapen efter dig utan istället tillfalla din son direkt. Beloppet kan alltså inte användas för att täcka dödsboets skulder. Detta framgår av försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 § (https://lagen.nu/2005:104#K14)Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Förskott på arv förutsätter gåva från arvlåtaren

2014-04-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa har nyligen gått bort och min mamma bor på demenshem sedan ett antal år. De har tillsammans skrivit ett testamente att jag som ensamt barn ska efter deras bådas död ska ärva kvarvarande tillgångar då bl.a. En bostadsrätt. Min fråga är, när bostadsrätten är såld och min mamma får vinsten, kan jag ta ut ett förskott på mitt arv? Och hur går jag isåfall tillväga?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om förskott på arv finns i 6 kap ärvdabalken. Där framgår att vissa gåvor som en arvlåtare har givit vissa arvingar under sin livstid bör beaktas när den kvarvarande egendomen ska fördelas. Förskott på arv är alltså gåvor (eller andra rättshandlingar med benefika inslag, exempelvis försäljningar till underpris eller betalningar av skulder). Av detta följer att förskott på arv inte är någonting som en arvinge kan ta ut, det är någonting som arvlåtaren ger. Ärvdabalken hittar du här.Vänligen,

Presumtionen om förskott på arv för bröstarvingar

2014-04-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har en fundering gällande arv. Jag läste en tidigare fråga och vill egentligen bara dubbelkolla. Min sambos mamma gick bort. Kvar finns nu hennes make och deras gemensamma barn (min sambo har en annan pappa). Han har då rätt att få ut sin del, dvs 25 procent i laglott. Han har tidigare fått pengar och hjälp till olika saker mellan 2000 och fram till hennes bortgång. Nu vill styvpappan att detta ska räknas som ett förskott på hans arv. Inga papper om att det har varit en gåva eller liknande finns. Är det då lagligt att ta upp det som ett förskott på arvet då? Eller gäller Ärvdabalken för det?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att din sambo har rätt till arv från sin bortgångna mamma i form av sin laglott. Däremot har även styvpappan en poäng i sitt påstående om förskott på arv när det gäller de pengar din sambo tidigare har fått. I frågor om arv gäller som du nämner Ärvdabalken. Av 6:1 (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) framgår att vad arvlåtaren under sin livstid har gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Motsatsen gäller däremot för barnbarn, där det endast anses som förskott på arv om det har föreskrivits att det ska vara ett förskott. Enkelt förklarat innebär det alltså att det som ett barn får av sin förälder under sin livstid ska räknas som ett förskott på arvet, så länge ingenting visar på motsatsen. Anledningen till detta är att man vid stiftandet av lagen utgick från att en förälder alltid vill att var och ett av sina barn ska tilldelas lika mycket i arv efter honom eller henne. Det är denna utgångspunkt som ligger till grund för bestämmelsen i 6:1 ÄB. Det krävs därför att arvlåtaren har föreskrivit att en gåva inte ska vara förskott på arv för att den inte ska räknas som detta. En sådan föreskrift måste visserligen inte vara skriftlig utan kan även ha skett muntligen – men den måste givetvis kunna bevisas. Som du beskriver det i ert fall så har din sambos mamma inte föreskrivit eller i övrigt uttryckt någonting om de gåvor som din sambo har erhållit. Då ingenting finns som visar att gåvan inte ska vara ett förskott på arv, så gäller därmed huvudregeln i ärvdabalken om att det ska räknas som ett förskott på arv. Därmed har styvpappan i detta fall rätt i sitt påstående. Hur stort detta förskott på arvet är får sedan beräknas med ledning av de summor som din sambo erhållit innan mammans bortgång jämfört med storleken på laglotten. Din sambo kan dock inte bli återbetalningsskyldig om det skulle visa sig att de gåvor han erhållit har ett större värde än hans kommande laglott, vilket framgår av 6:4 i Ärvdabalken. Med vänliga hälsningar, 

Klandertalan - Bouppteckning & Arvskifte

2014-04-06 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Kan man som dödsbodelägare i efterhand klandra bouppteckningen som man vid tillfället undertecknade? Det är 15 sedan bouppteckningen gjordes.
Essie Malkoc |Hej,Tack för din fråga!Om man önskar klandra ett testamente så ska man följa reglerna i 14 kap. ärvdabalken (ÄB), däremot går det inte att klandra en bouppteckning på samma sätt.Som dödsbodelägare kan man istället klandra arvskiftet enligt 23 kap. ÄB. En sådan klandertalan ska göras senast inom fyra veckor från delgiven bouppteckning.Klicka https://lagen.nu/1958:637 för att komma till ÄB.Jag hoppas att mitt svar har hjälpt dig! Du är självklart välkommen att återkomma med följdfrågor i ärendet och eller andra frågor/funderingar.Med vänlig hälsning,essie.malkoc@lawline.se

Särkullbarns rätt att ärva avliden styvförälder?

2014-04-08 i Särkullbarn
FRÅGA |Min fru har avlidit. Jag är efterlevande make vi är gifta. Min fru har inga egna barn och vi har inga genensamma barn. Men jag har egna barn från ett tidigare äktenskap frågan är skall dom vara med i bouppteckningen som särkullbarn ? Maken
Mattias Liljebäck |Nej, dina särkullbarn är inte arvsberättigade efter din fru och ska således inte vara med i bouppteckningen. Det kan dock vara så att din fru har andra arvingar och dessa kan i så fall vara berättigade till s.k. efterarv (du kan läsa mer om efterarv här). Storleken på efterarvet ska då beräknas i bouppteckningen. Hoppas detta var svar på din fråga! Vänligen,

Ingen kontakt med pappa, rätt till arv?

2014-04-08 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,min dotter blev gravid med en gift man.Han vill inte ha med barnet att göra,däremot har han gjort ett faderskapstest och godkänt detta.Han betalar inte underhåll eftersom min dotter vid denna tidpunken bodde ihop med en annan man.Han står som vårdnadshavare förtillfället och betalar underhåll.Ingen av männen har kontakt med barnet.Har barnet rätt att ärva sin biologiska pappa.Mvh Anneli
Molly Malm |Hej och tack för din fråga!Det följer av 2 kap 1§ ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) att ett biologiskt barn har alltid rätt att ärva efter sina föräldrar. Barnet har alltså rätt till arv från sin biologiska pappa oavsett deras kontakt. Pappan kan däremot ha minskat barnets arv genom ett testamente, men barnet har alltid rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten, se 7 kap 1§ ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Detta är vad som gäller om mannen i din fråga är den biologiska pappan och detta är fastställt genetiskt genom ett faderskapstest.Det är oklart i din fråga vad faderskapstestet visade. Om det skulle vara så att mannen inte är pappa till barnet kan faderskapet hävas av han själv, eller om han avlidit, av maka eller den som står näst på tur att ärva (ex. biologiskt barn), se 3 kap 1§ föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K3P1S1). I de fallen kan faderskapet hävas på den grunden att barnet och föräldern inte har bott tillsammans. Annars har det ingen betydelse för rätt till arv.Vänligen,

Rätt att avstå arv efter arvlåtarens död?

2014-04-07 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej. Är delägare i ett dödsbo där det finns en sommarstuga och en villa. Jag har inget intresse av varken sommarstugan eller villan och skulle vilja att mina syskon får min del till sin helhet. Vi har inte gjort ett arvskifte än, och undrar om det går att dela upp det redan då och jag s.a.s "ger" min del till dem? Eller måste det alltid delas först jämlikt mellan oss och därefter göras ett gåvobrev?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En dödsbodelägare har rätt att avstå det arv som annars skulle tillfalla denne. Detta finns inte reglerat i lag men principen är vedertagen i praxis. Arvsavståendet kan lämnas in som en bilaga tillsammans bouppteckningen till Skatteverket (se s. 8-9 i Skatteverkets blankett SKV 461 utgåva 4). Av bilagan bör det framgå att du önskar avstå från arvet till förmån för dina syskon, undertecknat av dig och sina syskon.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Arvsrättsliga konsekvenser av äktenskap

2014-04-05 i Make
FRÅGA |jag har tidigare varit gift och fått 3 barn. min man avled. Är nu sambo, som oxå har ett barn från tidigare förhållande. ( alla barn är vuxna) vi har fixat försäkring med banken och även skrivit papper. vi har köpt hus tillsammans som vi renoverat. Men frågan är, är det en fördel om vi gifter oss? vi vill ju skydda varandra och att barnen få sitt när vi inte lever längre.
Victoria Nilsson |Hej!För er kommer det inte bli någon skillnad vad gäller arv om ni gifter er, då ni båda har särkullbarn och inga gemensamma barn. Särkullbarns arvsrätt går nämligen före makes arvsrätt, 3:1 ärvdabalken, varför dina tre barn kommer dela på arvet efter dig och din sambos barn kommer ärva hen. Om ni vill kunna ärva varandra måste ni upprätta ett testamente. Ett testamente kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Ett äktenskap får dock andra juridiska konsekvenser för er, främst gällande skydd vid en separation. Som sambor delar ni endast samboegendom, vilket är gemensam bostad och bohag förvärvat för gemensam användning (3 § sambolagen), men som makar delar ni all egendom, förutsatt att den inte är enskild egendom enligt 7:2 äktenskapsbalken (10:1 äktenskapsbalken).Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänliga hälsningar,