Fråga om enskild egendom

2017-08-13 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi är ett gift par med två söner och önskar att allt efter oss ska ska våra söner få. Vill ej att något ska gå till någons respektive. Hur bär man sig åt ? Enskild egendom ?
Emelie Ström |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Enskild egendom vid äktenskapsskillnad Precis som ni säger så är det viktigt att arvet görs till enskild egendom för att inte ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Dvs, skulle era söner ingå giftermål och sedan skilja sig så kommer egendomen inte behöva delas lika mellan parterna om den är att anse som enskild (se här).I äktenskapsbalken räknas upp vad som menas med enskild egendom, punkter som är intressanta för er del är:Punkt 2. Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, Punkt 3. Egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, Punkt 4. Egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda.(se här).Punkt 2 blir aktuell om ni överlåter arv under er livstid som en gåva, i sådant fall ska ni samtidigt skriva ett gåvobrev som påvisar att egendomen ska vara enskild. Om egendomen istället ska ärvas bör ett testamente upprättas (punkt 3 och 4). Punkt 3 blir aktuell om ni väljer att precisera i själva testamentet hur stort arvet kommer bli.Punkt 4 blir aktuell om ni i testamentet enbart skriver att det arv som tillfaller era söner, utan att precisera arvets storlek, ska vara deras enskilda egendom. Samboförhållande När det gäller samboförhållande som upphör ska samboegendom delas lika, vilket endast är det gemensamma bohaget och bostaden. Dvs. bostaden om den förvärvats gemensamt och möbler eller annat lösöre som införskaffats till lägenheten (se här). Egendom som har gjorts till en sambos enskilda genom villkor i testamente/gåvobrev ska inte utgöra samboegendom (se här). Avslutningsvis Om ni vill ge bort arv under er livstid i form av en gåva så upprättar ni ett gåvobrev där det framgår att gåvan ska vara enskild egendom. Vill ni att arvet ska ske genom testamente så spelar det inte så stor roll hur ni skriver det eftersom era söner har laglig rätt att ärva av er. Det viktiga är att det framgår av testamentet att egendomen som era söner ska ärva ska vara deras enskilda för att inte deras respektive ska kunna ta del av det vid en framtida skilsmässa. Hoppas ni fått svar på er fråga!Vänligen,

Testamentera som enskild egendom

2017-07-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Det jag testamenterar till min dotter som enskild egendom, kan jag se till att hennes make inte får tillgång det efter hennes död.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du genom testamente förordnar att egendomen din dotter ärver ska vara hennes enskilda egendom så ska den därmed inte ingå i bodelning mellan henne och hennes make om de skiljer sig eller hon dör. Du kan därmed genom testamente förordna så att din dotters make inte ska ha någon laglig rätt till egendomen vid bodelning. Han kan dock fortfarande ha en arvsrätt, att testamentera egendomen som enskild påverkar endast rätten i bodelning, inte arvsrätten till egendomen. Det finns möjlighet att i testamente förordna om efterarvsrätt, alltså vem som ska ha rätt att ärva egendomen efter dotterns död, men det finns vissa begränsningar och kan vara viktigt hur det formuleras. För att upprätta testamente som inte lätt misstolkas kan det vara bra att anlita en jurist.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny. Om du vill boka tid med jurist så kan du göra det här: lawline.se/boka. Vänligen,

Ingår smycken i en bodelning?

2017-07-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi har två gemensamma barn. Min man har två barn i tidigare äktenskap. Ingår mina smycken bodelningen? Bör man skriva mitt arv från min mor separat så att arvet tillfaller våra gemensamma barn? Detta om min man dör först.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om makars egendom finns i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9:1 ÄktB. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. Enskild egendom kan exempelvis vara egendom som en make erhållit genom testamente med ett villkor om att den ska vara makens enskilda, 7:2 punkt 3 ÄktB.Förutom enskild egendom får varje make i skälig omfattning undanta kläder, presenter och andra föremål som maken uteslutande har till personligt bruk, 10:2 ÄktB (smycken är att jämställa med ett sådant föremål).Vilken mängd personlig egendom maken får undanta beror på makarnas ekonomiska situation. Makar som har levt med hög ekonomisk standard har i regel rätt att ta undan mer personlig egendom. I de fall personlig egendom ska ingå i bodelningen beror det på att den andra maken skulle missgynnas av att den undantas. Ett exempel kan vara om maken inte har någon annan egendom av värde. I ett sådant fall kan personlig egendomen ingå i bodelningen för att maken ska bidra med något till den egendomsmassa som sedan kommer att delas på hälften. Du kan alltså eventuellt ha rätt att undanta dina smycken från bodelningen. Det beror på hur er ekonomiska situation sett ut under äktenskapet.Jag kommer nu att besvara din fråga gällande arvet från din mor. För att arvet inte ska ingå i den egendomsmassa som ska delas måste den vara enskild. Du kan göra egendomen enskild genom ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna. Äktenskapsförordet måste sedan registreras hos Skatteverket, 7:3 ÄktB. För att arvet sedan ska tillfalla era gemensamma barn bör du skriva ett testamente. Testamentet ska undertecknas av dig och två vittnen, 10:1 Ärvdabalk (1958:637). Ett testamente behöver inte registreras hos en myndighet för att vara giltigt. Hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Kan min sambos hus bli enskild egendom så att mitt särkullbarn inte ärver något av detta?

2017-07-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Min sambo har byggt sitt hus långt innan vi träffades. Vi har två barn ihop och jag har ett barn sen tidigare. Om jag och min sambo gifter oss, vad händer om jag senare går bort? Kan man skriva att min sambo/blivande makes hus är enskild egendom och undvika att min dotter ärver något i Detta?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du och din sambo skulle gifta er och du senare går bort ska ni göra en bodelning mellan er (1 kap 5 § och 9 kap 1 § ÄktB). I en bodelning ska ert giftorättsgods ingå och delas lika mellan er (10 kap 1 § och 11 kap 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Detta innebär din sambos hus per automatik är giftorättsgods och ska delas lika mellan er då du går bort. Din halva av huset ärver sedan din dotter tillsammans med era två gemensamma barn (2 kap 1 § ÄB). Det går dock, som du nämner, att göra giftorättsgods till enskild egendom istället. Sådan egendom ska inte ingå i bodelningen utan tillfaller någon av makarna direkt. Om ni skulle göra huset till din sambos enskilda egendom kommer detta alltså inte att delas lika mellan er. Detta innebär också att din dotter inte kan ärva något av huset. Hon kan bara ärva sådant som blivit ditt genom bodelning, din enskilda egendom eller sådant som tilldelas henne genom testamente. Egendom kan göras till enskild egendom på lite olika sätt. Det mest lämpliga för er vore att skriva ett äktenskapsförord mellan er där ni skriver att huset ska vara din sambos enskilda egendom (7 kap 3 § ÄktB). Detta ska vara skriftligt och undertecknas av er båda. Det krävs ingen bevittning. Äktenskapsförordet ska sedan skickas in och registreras hos Skatteverket. När äktenskapsförordet getts in till Skatteverket är det giltigt och huset utgör enskild egendom istället för giftorättsgods vid en framtida bodelning. Detta innebär att det inte delas lika mellan er utan går "direkt" till din sambo. Även blivande makar kan teckna ett äktenskapsförord, man måste alltså inte redan vara gifta. Ett sådant äktenskapsförord blir giltigt dagen de gifter sig, om det getts in till Skatteverket minst en månad före giftemålet. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad händer med pengarna man får in vid en försäljning av enskild egendom?

2017-08-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Om make/maka ärver en enskild egendom! Då har ju make/maka rätt att inte ta bort den egendomen vid en bodelning vid separation, vad händer om vi skulle sälja den egendomen? Är de pengarna i vinst fortfarande endast den med arvsrätten? Hur skyddar jag mig så att make/maka inte bara bränner pengarna på skit och sen kan hävda den summan vid en separation!?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Huvudregeln är att det som träder i stället för enskild egendom, vanligtvis pengar, också är enskild egendom. Detta gäller så länge något annat inte har föreskrivits genom den rättshandlingen egendomen blev enskild t ex i testamentet. Det måste således stå i testamentet som föreskriver att något ska vara enskild egendom att det som träder istället för egendomen inte ska vara det för att det ska bli så (7 kap. 2 § ÄktB). I ett rättsfall (NJA 1992 s. 773) hade en fastighet som var enskild egendom sålts och likviden satts in på makarnas gemensamma transaktionskonto varifrån familjens in- och utbetalningar gjordes. HD ansåg då att pengarna förlorade sin karaktär som enskild egendom. I det fallet hade ingen separat bokföring uppförts för att hålla de olika medlen isär. Så det kan vara så att pengar förlorar sin karaktär som enskild egendom om de inte redovisas för sig och den ena maken/makan kan då inte vid en separation med säkerhet hävda rätt till den summan pengar. För att undvika det problemet skulle jag säga att den praktiskt enklaste lösningen är att öppna ett separat konto där pengarna från en försäljning av enskild egendom sätts in och att det bokförs att det kontot utgör enskild egendom. Vänligen,

Hur gör jag för att en viss summa pengar ska tillfalla mig vid en skilsmässa men istället tillfalla min make om jag går bort?

2017-07-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Hejsan, Jag har fått ett förskottsarv av min mamma och är gift sedan 131026 och undrar hur jag ska formulera texten i äktenskapsavtalet så det blir rätt och riktigt. Det är som så att jag fått en summa pengar i förskottsarv av min mamma och jag och min make har använt dessa pengar som insatts i en bostadsrätt. Jag skulle vilja formulera mig på det vis att om vi skiljer oss så tillfaller dessa pengar mig vid en försäljning av bostadsrätten men om jag dör tillfaller pengarna honom så han kan bo kvar i bostadsrätten om han önskar. Eller bör jag skriva på det viset? Vem tillfaller pengarna annars vid ett dödsfall om man skriver ett äktenskapsavtal? Vi har ett barn på 1,5 år ungefär och jag vill ju att pengarna ska ligga kvar i huset om jag går bort så de kan bo kvar.
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om vad som händer med makars egendom om de skiljer sig eller den ena maken går bort finns i Äktenskapsbalken och Ärvdabalken. Inom juridiken kallar vi ett sådant äktenskapsavtal som du beskriver för ett äktenskapsförord. Om du vill att arvet efter din mamma ska tillfalla dig ifall du och din make skiljer er så kan det mycket riktigt vara en bra idé att upprätta ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan ni bestämma att den summa som du ärvt av din mamma ska vara din så kallade enskilda egendom. Det innebär att om du och din make skiljer er så kommer dessa pengar inte att delas lika mellan er utan du får behålla hela den summan själv. Att viss egendom kan göras till din enskilda egendom genom ett äktenskapsförord framgår av reglerna i Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§ 1 punkten. När du går bort är det egentligen ditt barn som ska ärva all din egendom, enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1§. Om du och din make fortfarande är gifta när du går bort och ni endast har gemensamma barn så kommer dock all din egendom först att tillfalla din make. Det kan utläsas ur Ärvdabalkens 3 kap. 1§ 1 stycket. Erat gemensamma barn får sedan ut arvet efter dig när även din make har gått bort, barnet får alltså ut arvet efter båda sina föräldrar samtidigt. Detta innebär med andra att om du dör så tillfaller all din egendom, inklusive arvet efter din mamma, automatiskt din make och han kan därmed bo kvar i bostadsrätten. Du behöver därför inte skriva att pengarna ska tillfalla din make om du dör eftersom det redan kommer att ske automatiskt enligt de vanliga arvsreglerna. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och lämnas in till Skatteverket för registrering, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§ 2 och 3 stycket. Det är mycket viktigt att äktenskapsförordet verkligen lämnas in till Skatteverket, annars är det inte giltigt! Ett äktenskapsförord där viss egendom görs till den ena makens enskilda kan exempelvis formuleras såhär:”Namn Efternamn (personnummer) och Namn Efternamn (personnummer) avtalar härmed att det arv som Namn Efternamn fått av sin mamma om (summa) kr skall vara Namn Efternamns enskilda egendom”. Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du har fler frågor angående hur ni ska formulera erat äktenskapsförord eller kring förskottsarvet efter din mamma är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Frågor om efterarv och enskild egendom

2017-07-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi var äkta par utan barn, inget testamente eller äktenskapsförord. MIn avlidne make hade 1/2 fastighet som enskild egendom. Han har en bror som är efterarvinge. Boupprättaren har skrivit in att jag vill behålla 1/1 av mitt giftorättsgods(GRG) enl.ÄBK 12:2. Förstår att jag ärver makens GRG samt den enskilda egendomen med fri förfoganderätt. Undrar nu hur mitt GRG beräknas vid min bortgång? Gäller de summor då som fanns vid bodelning/bouppteckning efter maken? Finns det något negativt för mig att äska hel GRG-behållning enl. Kap.12:2?Var hamnar,vid min död, ökning/minskning av hela arvet, t.ex vid försäljning av vår bostad (1/2 ägare vid makens död) ? Tacksam höra ert svar!
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är hur giftorättsgods beräknas vid din bortgång när du ärvt din makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Du undrar även om det finns någon nackdel med att yrka på behållning av hela ditt giftorättsgods enligt 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.Gällande rättI ett äktenskap kan det finnas två typer av egendom, giftorättsgods och enskild egendom. I bodelningen som görs mellan två makar vid dödsfall ska enbart giftorättsgodset räknas in. Det normala utfallet av en sådan är att 50 % av de tillgångar som bodelas tillfaller vardera parten. Därefter ärver efterlevande make de 50 % som tillföll den avlidne med fri förfoganderätt. Eventuell enskild egendom ärvs även den med fri förfoganderätt. Vid efterlevande makes bortgång ska kvarlåtenskapen i normalfallet fördelas lika mellan den först avlidne maken och den efterlevande makens arvingar. Huvudregeln är alltså hälftendelning vilket framgår av 3 kap. 2 § Ärvdabalken. De finns emellertid ett antal undantag till denna regel om hälftendelning, bl.a. förekomsten av enskild egendom och att den särskilda regeln i 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken aktualiseras. Jag kommer belysa hur olika utfallet vid efterlevande makes bortgång kan bli, genom några exempel.Ex 1. Enbart GiftorättsgodsAnders och Inga är gifta. De har inga barn, inget testamente och inget äktenskapsförord. Varken Anders eller Inga har enskild egendom. Anders avlider och vid den efterföljande bodelningen konstateras att Anders vid dödsfallet hade giftorättsgods till ett värde av 50 000 kr (kvotdelen är ½) och att Inga hade giftorättsgods till ett värde om samma belopp (kvotdelen är ½). För enkelhetens skull säger vi att giftorättsgodset är en villa värd 100 000 kr. Efter bodelningen har därmed Inga 50 000 kr i villan (i form av sitt eget giftorättsgods) och ärver även den andra halvan av villan i form av Anders giftorättsgods. Vid Ingas bortgång är då huvudregeln att värdet på villan ska hälftendelas mellan respektive makes arvingar. Dock, eftersom Inga ärvt med fri förfoganderätt är det inte säkert att pengarna är kvar. Om Inga hela tiden bott kvar och villan ökat i värde till 200 000 kr har respektive makes arvingar rätt till 100 000 kr vardera (giftorättsgodsets ökning beräknas procentuellt dvs ½ vardera). Om Inga däremot sålt huset och satt sprätt på alla pengar finns inget arv som kan gå till någon av makarnas arvingar. Ex 2. Giftorättsgods och enskild egendomAnvänd samma uppgifter som i exemplet ovan men lägg till att Anders även ägde en fin bil som var enskild egendom. Om huset ökat i värde till 200 000 kr ärver respektive makes arvingar fortfarande 50 % vardera (kvotdelen för Anders arvingar är fortfarande ½) dvs 100 00 kr men bilen tillfaller i dess helhet Anders arvingar. Kvotdelen Anders arvingar får i efterarv förändras alltså inte på grund av den enskilda egendomen. Ex 3 Giftorättsgods, enskild egendom och jämkningsregeln i 12 kap. 2 § ÄktenskapsbalkenOm det är så att Inga äger 80 % av villan och Anders 20 % finns en poäng att använda regeln i 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Det skulle i så fall innebära att vardera parten behåller sitt giftorättsgods. När Anders dör ärver Inga 20 % med fri förfogande rätt. Är huset allt giftorättsgods härrör 20 % från Anders och 80 % från Inga. Kvotdelen är därmed 1/5. Bilen ärver Inga fortfarande med fri förfoganderätt.Om huset är värt 200 000 kr när Inga avlider ärver Anders arvingar 40 000 kr (20 % eller 1/5) och bilen (som var enskild egendom) medan Ingas arvingar ärver 160 000 kronor (80 % eller 4/5)LösningI ditt fall så beror det alltså på hur stor del av giftorättsgodset som är ditt och hur stor del som härrör från din avlidne make. Eventuella ökningar av förmögenhetsmassan fördelas vid din bortgång enligt de kvotdelar som rådde vid din makes bortgång. Om det är så att du själv förvärvsarbetar, får ett stort arv eller en gåva så hålls detta separat och tillfaller dina arvingar. Den enskilda egendomen ärvs i sin helhet (om det finns något kvar) av din makes arvingar. Om det är så att din make ägde 50 % av fastigheten som enskild egendom och du den andra halvan som giftorättsgods kommer den halvan delas i två dvs. 25 % av hela fastigheten. Ditt giftorättsgods är 25 % och 25 % härrör från din avlidne make (procentandelen blir såklart annorlunda om du använder jämkningsregeln i 12 kap. 2§ äktenskapsbalken). När du går bort ärver din makes arvingar 75 % (50 % enskild egendom, 25 % giftorättsgods från bodelningen) och dina arvingar 25 % (återigen kan procenten ändras beroende på vad utfallet blir efter att jämkningsregeln använts). Om det är så att du är den mest förmögna av er två så är det helt klart en god idé att använda 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken för att skydda dina efterlevande och hindra din avlidne makes arvingar från att ta del av pengarna. Är du inte den mest förmögna maken (dvs. har minst giftorättsgods är det inte en bra idé att använda lagrummet).Slutsatsen blir att du får undersöka vad kvotdelarna är för att ta reda på exakt hur arvet kommer fördelas i framtiden.För uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@lawline.seHälsningar,

Fråga om enskild egendom vid testamente mellan makar

2017-07-14 i Enskild egendom
FRÅGA |En fråga om testamente. Ett gift par. Hon har barn sedan tidigare, han har inga egna barn. Han får en penninggåva där villkoret är att den ska vara enskild egendom. Strax efteråt skriver paret ett gemensamt testamente. Där framgår att när den första dör ska den överlevande parten få bo kvar i "orubbat bo", och när den andra avlider ska hennes barn ärva allt. Hon avled först och hennes barn fick inget arv. När han avlider så antar jag att hennes barn ärver. Men i bouppteckningen efter henne finns inte hans enskilda egendom med i giftorättsgodset. Hur blir det med den enskilda egendomen när han avlider? Efter att testamentet skrevs har han även fått ett arv efter sina föräldrar (okänt om det är enskild egendom), ärver hennes barn även detta?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att penninggåvan är enskild egendom är något som egentligen endast spelar roll mellan de två makarna och vid arv mellan dem. För ett testamente spelar det dock ingen roll om egendomen är enskild.Att egendomen inte fanns med i giftorättsgodset är inte konstigt eftersom den enskilda egendomen inte kommer att ingå i bodelningen efter makarna, just eftersom den är enskild egendom. Att den enskilda egendomen finns med i arvet efter den sist avlidne maken är dock givet eftersom att egendomen annars hade funnits kvar i hans dödsbo utan ny ägare vilket bör verka meningslöst.När han avlider kommer dock den enskilda egendomen han fått i gåva och arvet från hans föräldrar ärvas helt av den först avlidne makens barn (förutsatt att han inte har något eget barn vid den tidpunkten).Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,