Makars och särkullbarns arvsrätt vid enskild egendom

2015-06-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Min make och jag har i ett reg. äktenskapsförord reglerat så att allt utgör var och ens enskilda egendom, bl.a. har vi var sitt hus. Vi har inga gemensamma barn, men särkullsbarn finns på båda sidor. Vi har har också kommit överens om att vi inte ska ärva varandra och har tills nu levt i tron att vi inte ärver varandra eftersom alltså endast enskild egendom finns (och att därför inget testamente behövs). Hur kan vi i ett testamente reglera så att vi inte ärver varandra, utan att våra barn gör detta direkt i samband med att en av oss dör? Ingen av oss önskar någon besittningsrätt av resp. hus. Tack på förhand!
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!När ett äktenskap upplöses, antingen genom äktenskapsskillnad eller genom att någon utav dem går bort, ska egendomen fördelas genom bodelning, se 9:1 äktenskapsbalken. I bodelningen ska enligt 10:1 äktenskapsbalken endast giftorättsgods ingå, med andra ord inte enskild egendom. Det finns dock ett undantag till detta genom övertaganderätten i 11:8 äktenskapsbalken. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att överta detta trots att egendomen är enskild egendom enligt äktenskapsförordet. En övertaganderätt finns dock bara om det enligt omständigheterna är skäligt att den ena maken övertar bostaden eller bohaget. Av det som jag kan utläsa av denna korta beskrivning verkar det dock inte troligt att ett övertagande skulle bli aktuellt, då ni äger varsin bostad och den efterlevande maken kommer kunna bo i sin egen bostad. Makar har arvsrätt efter varandra enligt 3:1 ärvdabalken, och ärver därmed även enskild egendom, om de inte har några barn eller om de har gemensamma barn. Makar ärver varandra med fri förfoganderätt vilket innebär att den efterlevande maken fritt får förfoga över den avlidna makens kvarlåtenskap, men får inte testamentera bort den. Särkullbarn däremot ärver det som den avlidna maken lämnar efter sig och har rätt att få ut arvet direkt. Särkullbarn kan avstå sin rätt till att få ut arvet direkt till förmån för den efterlevande maken enligt 3:9 ärvdabalken, och blir då efterarvinge till när den efterlevande maken går bort. Om särkullbarnen inte avstår från sin rätt kommer de att ärva den enskilda egendom som den avlidna maken lämnar efter sig, möjligtvis då med undantag för övertaganderätten. En efterlevande make har dessutom alltid rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen från den avlidna att detta, tillsammans med den efterlevande makens enskilda egendom och med vad den efterlevande maken fått ut genom bodelning, når upp till ett värde som motsvarar fyra gånger det basbelopp som gäller vid dödsfallet. Av det som framgår av din fråga kommer alltså dina särkullbarn att ärva din enskilda egendom och din makes särkullbarn kommer ärva hans enskilda egendom, såvida de inte avstår från denna rätt. Om du istället vill att din make ska ärva framför dina särkullbarn behöver du upprätta ett testamente. Du behöver även upprätta ett testamente om det är så att du vill att dina särkullbarn ska ärva din kvarlåtenskap i form av enskild egendom. Om t.ex. dina barn är gifta kommer det som du låter dina barn ärva som enskilda egendom inte ingå vid en ev. bodelning för dina barn. Vill du ha ytterligare juridisk rådgivning är mitt råd att du vänder dig till en erfaren jurist som är specialiserad på området. Du kan få hjälp med att boka tid direkt via vår hemsida. Med vänliga hälsningar

Testamentera enskild egendom

2015-05-04 i Enskild egendom
FRÅGA |Min son och hans flickvän går i giftastankar och jag undrar vad som gäller ang. arv då han inte vill ta upp frågan om äktenskapsförord med henne. Jag äger dessutom 50% i en lantbruksfastighet och vill att endast min son skall ärva mina tillgångar vid min bortgång. Räcker det med att jag skriver ett testamente som säger att all mina kvarlåtenskap inte är giftorätt?
Angelica Ahlström |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Egendom i ett äktenskap är som huvudregel giftorättsgods enligt äktenskapsbalken ( https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1 ). För att viss egendom istället ska vara den ena makens enskilda egendom kan man t.ex, som du föreslår, testamentera egendom med villkoret att den ska vara makens enskilda egendom, se 7:2 i äktenskapsbalken.Formkrav för att upprätta ett giltigt testamente finns i 10 kap ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1 ).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Enskild egendom genom testamente

2015-04-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur man upphäver enskild egendom som angivits i testamente. HälsningarAnna
Jessica Knecht |Hej Anna och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga är beroende av testamentets innehåll. Har testatorn angivit ett villkor i testamentet att egendomen ska utgöra testamentstagarens enskilda egendom så kan inte detta villkor upphävas. Egendomen ska då förbli mottagarens enskilda egendom enligt ÄktB 7 kap. 2§ 3 punkten (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Mottagaren av egendomen kan då inte ändra statusen på egendomen till att utgöra giftorättsgods. Detta kan bara ske om givaren lämnar sitt tillstånd till att så sker. Det är med andra ord viktigt att testatorns vilja respekteras. Testatorn kan dock tillåta testamentstagaren att ändra på statusen av den mottagna egendomen från att vara enskild egendom till att bli giftorättsgods. Det måste då framgå av testamentet att makarna tillåts avtala om att egendomen ska utgöra giftorättsgods. Något att observera är att avtalet måste ske i form av ett äktenskapsförord enligt ÄktB 7 kap. 3§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1). Hoppas detta var svar på din fråga! Vänligen,

Säkra egendom som enskild egendom genom testamente

2015-03-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Jag äger genom mitt företag ett bostadshus. Min dotter, skriven i Sverige men bosatt i England, skall gifta sig med en engelsk medborgare. Min fråga: hur borde jag agera för att säkra att hennes framtida arv ( huset) förblir hennes enskilda egendom oavsett framtiden? Både jag och min dotter är svenska medborgare idag.Tack på förhand!Med vänlig hälsning,Zoltan Kiss,
Fredrik Norberg |Hej Zoltan och tack för att du använder dig av våra tjänster!Där finns flera lösningar man kan tänka sig till din fråga. De är dock beroende på omständigheter jag inte känner till och vad du själv tror passar dig bäst.Du kan säkra hennes arv av fastigheten genom att antingen testamentera fastigheten, eller att ge bort den. Under dessa transaktionstyper kan du villkora äganderätten såsom enskild egendom och därmed freda egendomen från anspråk från din dotters make. Om du testamenterar eller ger bort fastigheten genom ett gåvobrev, så för du in villkoret att "egendomen, och egendom som träder i dess ställe, ska vara mottagarens enskilda egendom". Du nämner att du äger fastigheten genom ditt bolag. Om ditt bolag är en egen juridisk person (Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening) så kommer du behöva föra över ägandet av fastigheten till dig personligen för att du ska kunna testamentera eller ge bort egendomen. Du kan endast testamentera och ge bort egendom du råder över, det vill säga som du direkt äger. Om ditt bolag är en egen juridisk person så är det bolaget som tekniskt sett äger fastigheten, även om du äger bolaget.I en situation där du ger bort egendomen så kan du även villkora att du behåller nyttjanderätten till fastigheten för resten av din livstid. I så fall sker transaktionen bara på papper, dock blir effekten att du inte längre kan pantförskriva fastigheten utan din dotters medverkan. Jag har tyvärr inga kunskaper om vilka förmögenhetsrättsliga konsekvenser detta ger din dotter i hennes äktenskap, detta behöver man konsultera en familjejurist i England för. Däremot vågar jag säga att eftersom det är fråga om fast egendom här i Sverige, så kommer fastigheten förbli mottagarens enskilda här i Sverige om du villkorar det så enligt ovan. För att summera så skulle jag säga att du bör testamentera fastigheten till din dotter såsom hennes enskilda egendom. För att kunna göra detta behöver du stå som lagfaren ägare vid ditt frånfälle (dödsfall). Det är även av yttersta viktigt, oavsett om du ger bort egendomen eller testamenterar den, att du upprättar korrekta handlingar som uppfyller formkraven. Detta är tyvärr inget vi kan hjälpa dig med men om du önskar sådan hjälp kan du återkomma till mig på min emailadress nedan så kommer jag sätta dig i kontakt med en familjejurist.Jag hoppas rådgivning har varit till hjälp och jag önskar dig lycka till! Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Kan makes särkullbarn ärva ens egendom om all egendom är enskild?

2015-05-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi gifte oss rätt så sent i livet, båda var över 55 år. Min man har ett vuxet barn från tidigare förhållande. Vi har nyligen registrerat ett äktenskapsförord hos skatte verket där vi säger att all egendom var och en hade före äktenskapet likväl skaffar under äktenskapet är enskild egendom. Under äktenskapet har min man gett 50% av fritidshuset han ägde före äktenskapet till mig som gåva. Om min man går bort före mig, har hans barn arvsrätt endast till hans enskilda egendom?,
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230) behövs ingen bodelning då ett äktenskap upplöses (vilket det naturligtvis gör om någon avlider) om all egendom är enskild. Ett undantag, som finns i 11 kap. 8 § Ärvdabalken, kan vara om en make har rätt att överta gemensam bostad och bohag. Detta blir oftast inte aktuellt om man som ni har ett äktenskapsförord som gör egendomen enskild; förutom detta skall dock beaktas behovet hos den make som inte äger bostaden, hur mycket den är värd och dylikt. Bedömningen kan dock inte göras utan mer information, och jag förutsätter här att övertagande inte blir aktuellt.När all egendom är enskild och inget undantag finns, behöver kort sagt ingen egendom lämnas över från den make som har mer egendom än den andre. Resultatet av detta blir också att ingen av din egendom behöver lämnas över till din makes eventuella dödsbo, och i så fall har du helt rätt i att bara din makes enskilda egendom kan gå i arv. Om det hade funnits något giftorättsgods (egendom som inte är enskild egendom) som du och din makes dödsbo hade fått dela på, hade däremot din makes andel gått vidare som arv.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Gåva - enskild egendom

2015-04-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Jag har ett par frågor kring enskild egendom. Min mamma vill ge mig pengar som ska vara min enskilda egendom, och vi undrar om det finns några speciella krav på utformandet av ett gåvobrev i detta fall eller om det räcker med något i stil med denna text: "Jag, NN, xxxxxx-xx, har idag som gåva skänkt min dotter NN, xxxxxx-xx, sexhundratusen kronor (600 000kr). Gåvan är inte att se som ett förskott på arv eller del av arvslott. Gåvan, vad som kan komma i dess ställe samt dess avkastning skall vara mottagarens enskilda egendom. Underskrift av gåvogivare samt mottagare med datum" Jag undrar också om det stämmer att om det står i hennes testamente att det jag ärver ska vara enskild egendom så räcker det, d.v.s. att man inte dessutom behöver upprätta ett äktenskapsförord? Hälsningar,Helena
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att upprätta ett gåvobrev likt det du exemplifierar torde utgöra ett giltigt sådant. För att egendomen därutöver ska anses som enskild sådan krävs och inte förskott på arv är det lämpligt att även för in det i avtalet. Vad beträffar enskild egendom via testamente så bör det även där regleras i avtalet att det som ärvs också ska utgöra enskild egendom.Om du behöver assistans med att formulera ett gåvobrev samt testamente efter dina önskningar rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist.Med vänlig hälsning,

Enskild egendom genom testamente

2015-04-07 i Enskild egendom
FRÅGA |Måste jag skriva ett testamente om jag vill att arvet efter mig skall vara min sons enskilda egendom? min man (sonens far) lever inte längre. Hur skall texten vara? tacksam för svar
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Om du vill att arvet efter dig ska vara din sons enskilda egendom ska du ange detta i ett testamente, utan ett sådant förbehåll kommer arvet inte vara din sons enskilda egendom och därmed ingå i hans giftorättsgods (om han gifter sig). Se äktenskapsbalken 7 kap. 2§ (länk hittar du https://lagen.nu/1987:230#A3) Ett testamente ska uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt (ex skriftlighet och bevittnat, se 10 kap. ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K10). För att uppfylla dessa formkrav (och göra ett tydligt testamente) råder jag dig att kontakta en jurist för vidare hjälp. Du kan även använda dig av vår avtalstjänst http://lawline.se/avtal/testamente där du snabbt och enkelt skriver ett korrekt testamente till en fast kostnad. Vänligen

Behåller pengar sin karaktär av enskild egendom när de används för att renovera ett hus?

2015-03-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, jag vill gärna veta hur man gör med enskild egendom som exempelvis arv som under äktenskapet har använts till att renovera gemensam bostad i syfte att höja värdet. När bostaden blivit sålt är pengarna då fortfarande enskild egendom?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Egendom blir enskild egendom genom att make bl.a. mottar arv med villkoret om att egendomen ska vara enskild. Även sådant som träder in istället för enskild egendom (substitut) utgör enskild egendom, t.ex. ett hus som har betalats med pengar som är enskild egendom eller betalning för ett hus som utgör enskild egendom. Se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Detta gäller emellertid inte om det uttryckligen framgår i det testamente som gör arvet till arvingens enskilda egendom, att det som arvingen köper för sina ärvda pengar ska utgöra giftorättsgods. Följaktligen bör den del av värdeökningen som motsvarar den del av arvet som lagts på renoveringen utgöra enskild egendom. Dock kan det bli svårt att avgöra vad som är enskild egendom om sambandet mellan den ursprungliga egendomen och substitutet inte är uppenbart. Det är nämligen av vikt att substitutet kan särskiljas från övriga tillgångar. Kan en särskiljning inte ske kan pengarna som används på en renovering förlora sin karaktär som enskild egendom. Med anledning av detta skulle jag rekommendera att inte använda pengar som utgör enskild egendom till att renovera den gemensamma bostaden.Beträffande avkastning (ränta, intäkter m.m.) som kommer från enskild egendom, blir denna avkastning giftorättsgods, om inget annat har avtalats, se 7 kap. 2 § 2 st. äktenskapsbalken.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,