Vad händer med enskild egendom vid arv?

2016-09-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Vad gäller vid arv av enskild egendom? Om jag har en enskild egendom, ärver min make eller mina barn den om jag avlider först? Om min make ärver den, vad händer när han avlider? Ärver hans särkullbarn del av den enskilda egendomen, eller bara våra gemensamma barn?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arv finner du i Ärvdabalken.Dina barn är dina närmaste arvingar och ska därför dela lika på din kvarlåtenskap enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken. Om du t.ex. har tre barn är deras arvsandelar 1/3 vardera. Eftersom att du är gift ska dock din kvarlåtenskap först tillfalla din make, 3 kap 1§ 1st Ärvdabalken. Dina barn får då ut sina arvsandelar efter dig först när efterlevande make har avlidit. Dina barn har alltså rätt till ett s.k. efterarv, 3 kap 2§ 1st Ärvdabalken. När någon av två makar avlider görs först en bodelning dem emellan där deras giftorättsgods fördelas. Ena delen tillfaller den efterlevande maken, medan den andra tillfaller den make som avlidit och det är denna del som utgör den makens kvarlåtenskap. I denna kvarlåtenskap ska även enskild egendom ingå om den avlidne maken hade någon. Den här enskilda egendomen går alltså direkt till den avlidne makens kvarlåtenskap utan att fördelas till efterlevande make genom bodelning. Eftersom att din kvarlåtenskap kommer att tillfalla din make, kommer även din enskilda egendom att tillfalla honom. Efterlevande make får dock din kvarlåtenskap endast med fri förfoganderätt, vilket innebär att din make fritt får disponera över din kvarlåtenskap under sin livstid, men inte testamentera bort den. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st. Detta för att dina barn har rätt till efterarv.Vid efterlevande makes död beräknas dina barns arv efter dig efter de andelar som de hade rätt till vid din död. Om fördelningen vid bodelningen mellan dig och din man var 50/50 (detta är fallet om ni hade full giftorättsgemenskap), ska dina barns arvsandelar beräknas ur halva efterlevande makes behållning vid hans död. Ena halvan utgör din egen kvarlåtenskap (som dina egna arvingar, dvs. dina barn, har rätt till), medan andra halvan utgör mannens kvarlåtenskap (som hans arvingar nu har rätt att dela på). Detta innebär alltså att det endast är dina barn som kommer att få rätt till din kvarlåtenskap, och således inte mannens särkullbarn. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Förmånstagare till kapitalförsäkring

2016-09-18 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag har en kapitalförsäkring i mitt namn, med frugan som förmånstagare.Så om jag dör först, så får hon kapitalförsäkringen, och den blir ingen del i bodelningen, eller hur!Men om frugan dör först, ingår, då kvarstår kapitalförsäkringen i min ägo, eller hur?Om något av dessa påståenden inte stämmer måste vi göra något åt saken.MVH Per-Olof Norberg
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din fru är den förste som avlider sker en bodelning och kapitalförsäkringen ska då (förutsatt att inget äktenskapsförord finns) ingå i bodelningen såsom äktenskapsgods. Om du är den förste som avlider finns det en risk att övriga eventuella arvingar har rätt till del av kapitalförsäkringen trots ett förmånstagarförordnande, detta framgår av praxis från Högsta domstolen (se NJA 2013 s. 736). Om kvarlåtenskapen genom kapitalförsäkringen minskats med en fjärdedel till nackdel för övriga arvingar finns således risk att kapitalförsäkringen ska ingå i bodelningen i alla fall. Så som jag tolkar din fråga så önskar du att kapitalförsäkringen utgör respektive makes enskilda egendom beroende av vem som först avlider (dvs. försäkringen ska helt undantas från bodelning). Det krävs i så fall att ni har reglerat detta, antingen i ett testamente med förordnande om att kapitalförsäkringen ska utgöra den andre makens enskilda egendom (se 7:2 punkt 3 och 4 äktenskapsbalken) eller annars genom ett äktenskapsförord. Jag skulle rekommendera att ni reglerar det både genom ett äktenskapsförord och genom testamente. Om du önskar hjälp med att upprätta äktenskapsförord eller testamente så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här eller klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Jag vill inte att gemensamma bostaden ska ingå vid bodelning

2016-09-05 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi köper nu en bostadsrätt. Vi har 2 särkullbarn var och 2 gemensamma. Jag vill inte att lägenheten skall ingå i vår gemensamma egendom som skall fördelas om min make dör. Vilka dokument behövs? Jag vill känna mig trygg, min man är 10 år äldre än jag.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du och din make är gifta är Äktenskapsbalkens regler tillämpliga. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt 7 kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Då det är giftorättgods som ingår i bodelning och då du inte vill att lägenheten ska ingå i eventuell bodelning bör alltså egendomen ses som enskild egendom. Enligt 7 kap 2§ 1p ÄktB är enskild egendom, egendom som till följd av äktenskapsförord ska vara enskild. Enligt 7 kap 3§ ÄktB kan ni som makar bestämma att lägenheten ska tillfalla dig som enskild egendom. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket. Om lägenheten ska tillfalla dig som enskild egendom är alltså detta något som ni måste komma överens om. Det finns dock en regel i 11 kap 8§ ÄktB som stadgar att den make som bäst behöver bostaden har rätt att överta denna, detta gäller oavsett att bostaden är enskild egendom genom äktenskapsförord. Vid denna behovsprövning ska det särskilt beaktas om det finns barn i äktenskapet och om någon av makarna får ensam vårdnad om barnen. Denne har då i regel rätt till bostaden. Andra omständigheter som kan påverka är makes möjlighet att skaffa bostad på annat håll, makes ålder och hälsa samt avstånd till makes arbetsplats. Att uppmärksamma är även att då ni köper lägenheten tillsammans innebär ett äktenskapsförord som gör lägenheten till din enskilda egendom endast att det värde som din del av bostaden representerar hålls utanför bodelningen. För att äganderätten helt ska tillkomma dig och att lägenheten därmed ska hållas helt utanför bodelningen måste din make ge andra halvan till dig i gåva eller så måste du köpa ut honom under förutsättning att han gör anspråk på bostaden. Ett annat alternativ är att din make upprättar ett testamente enligt 10 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) som ger dig rätt till lägenheten och värdet av denna. Då han dör och om du överlever honom kommer hans testamente tillämpas och du kommer ha rätt till lägenheten så länge inte hans barns laglott inskränks. Laglotten är enligt 7 kap 1§ ÄB hälften av arvslotten vilket är det som hans barn skulle erhållit i arv om det inte funnits något testamente. Barnen har alltså alltid rätt till sin laglott oavsett vad det står i ett testamente. Om din makes övriga tillgångar räcker för att barnen ska erhålla sina laglotter kommer du då att erhålla lägenheten i enlighet med testamentet. Om det inte finns övriga tillgångar kommer testamentet vara ogiltigt i den delen som inskränker barnens laglott.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Äktenskapsförords giltighet

2016-08-31 i Enskild egendom
FRÅGA |HejNär man skriver äktenskapsförord om att all egendom ska vara enskild, måste man då även bifoga en lista över den egendom var och en nu äger? Jag tycker det känns överflödigt. Bifogar formuleringarna som vi skrivit i vårt förord: "Vi har för avsikt att gifta oss med varandra, har denna dag avtalat om följande äktenskapsförord. All egendom som var och en av oss har förvärvat före äktenskapet ska vara förvärvarens enskilda egendom, som den andre maken således inte ska ha giftorätt i. Detsamma gäller egendom som vi senare förvärvar samt all avkastning av den enskilda egendomen.Dessutom ska all egendom som någon av oss får ärva, egendom som fås genom gåva och egendom som träder i annan egendoms ställe, samt avkastningen av denna egendom, vara mottagarens enskilda egendom." Visst är detta förord giltigt och fullt förståeligt även utan en lista eller är en förteckning nödvändig för att förordet ska vara giltigt?Erik
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Det stämmer att du inte behöver bifoga någon lista över den egendom som respektive make äger. En sådan skulle kunna bli mycket omfattande och det skulle, som påpekat, inte vara praktiskt. Viss egendom kan dock ändå bli föremål för tvist angående vem som äger den. Om ni söker att undvika även detta, så kan ni skriva ett inbördes avtal i vilket ni specificerar vem som äger viss egendom, t.ex. "bilen tillhör A, TV:n tillhör B". Men detta är inte heller något måste, utan enbart en säkerhetsåtgärd från er sida, om ni känner er osäkra angående vissa saker. Om ni väljer att även skriva ett sådant avtal, bör ni självklart uppdatera det när förhållanden ändras.Jag vill också påminna att ni ska registrera äktenskapsförordet genom att skicka in det till skatteverket, 7 kap. 3 § 3 st äktenskapsbalken.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen

Vad händer med enskild egendom vid arv?

2016-09-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Föräldragården som enskild egendom. Övertog min föräldragård som gåva( låg köpeskilling) för 8 år sedan. Jag och min maka äger villa och övrigt egendom utan restriktioner på annan plats där vi bor. Däremot utgör föräldragård enskild egendomi min favör. Den har skötts av mig och frun har litet intresse Jag är dödligt sjuk och funderar vad som händer med föräldeagården vid mitt frånfälle. Önskar att den går till mina barn, åtminstone tills de blir myndiga och kan ta egna välgrundade beslut. Kommer våra tre gemensamma barn att ärva? Vilket är min önskan. Vi har inga sällkullbarn någon av oss. Eller kommer min enskilda egendom ändå ärvas av frun. Min uppfattning har varit bortkopplad och att arvsordningen hoppar över henne pga enskild egendom vars vits är att gå till de egna barnen. Om så inte är fallet kan jag väl skriva ett testamenten där mina barn fårenskilda egendom till föräldragårdendödsfall i form av ex vis gåva vid min död och frun gör ett avsteg från sin eventuella rät?Med vänlig hälsning !
Niclas Friberg |Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Eftersom Er fråga handlar om vem som ärver Era tillgångar är detta en fråga som regleras i ärvdabalken (ÄB). Vad gäller den enskilda egendomen regleras detta i äktenskapsbalken (ÄktB).I svaret förutsätts att det inte finns några andra upprättade handlingar eller övrig relevant information som utelämnats. Vem ärver?Som utgångspunkt ärver Era gemensamma barn, d.v.s. Era bröstarvingar, all Er egendom, enligt ÄB 2 kap. 1 §. Är man gift och alla ens barn är gemensamma med makan tillfaller dock all Er egendom den efterlevande makan före barnen, enligt ÄB 3 kap. 1 §.Anledningen till att efterlevande maken ärver före barnen är sannolikt ur ett lagstiftningsperspektiv av praktiska skäl. Man har inte kunnat ta hänsyn till om barnen i det enskilda fallet är 2 år eller 20 år.Vad spelar förordnandet om enskild egendom för roll?Enligt äktenskapsbalken ska en bodelning göras när äktenskapet upplöses, vilket i Ert fall verkar vara om Ni antingen går isär eller en av Er avlider. En bodelning görs innan fördelningen enligt ärvdabalken. Utgångspunkten är en hälftendelning av Era tillgångar. Er enskilda egendom hålls utanför bodelningen och tillfaller således "Er sida" efter bodelningen. Det som blir kvar på Er sida ska då i nästa steg fördelas enligt ÄB. Vi kan då konstatera, enligt ovan, att Era tillgångar tillfaller Er efterlevande fru.Slutsats: Förordnandet får betydelse endast vid bodelningen och inte vid arvsfördelningen vilket i praktiken medför att vid Er bortgång tillfaller ändå all egendom Er fru.Vad Ni kan göraFör att kringgå ÄB regler kan Ni upprätta ett testamente där det anges att Era barn ska ärva egendomen direkt och att Er fru inte ska ärva denna del före barnen. Eftersom det rör sig om en specifik egendom, i Ert fall en gård, innebär detta att barnen kan få ett legat. Reglerna för legat är något annorlunda än en generell fördelning av den totala egendomen mellan arvingarna enligt ärvdabalken. En annan lösning är som Ni föreslår att Ni upprättar ett testamente i vilket Era barn står som mottagare av egendomen och Er fru skriftligen gör ett arvsavstående av egendomen till barnens fördel.SammanfattningFörordnandet om enskild egendom kommer inte medföra att gården ärvs av barnen direkt utan Er fru kommer ärva detta före barnen. Ni kan åtgärda detta genom ett testamente.Behöver Ni hjälp med att upprätta ett testamente hör av Er till mig så återkommer vi med en offert på arbetet.Med vänliga hälsningar

Enskild egendoms påverkan på arv

2016-09-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga som ni säkert kan svar på.Min bror avled för några månader sedan, han var gift men paret hade inga gemensamma barn.Bouppteckningen blev inte klar innan hans maka också avled, makan hade barn från två tidigare äktenskap.Det skrevs ett äktenskapsförord då de ingick äktenskap.Detta beskriver deras enskilda egendom där min bror har tagit upp fastigheten som sin enskilda egendom .Barndomshemmet fick min bror fick köpa ut vid ett tidigare arvskifte.Hur är det med enskild egendom i detta fallet?Vem ärver barndomshemmet?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Jag utgår från att fastigheten som din bror undantagit som enskild egendom är det du benämner som barndomshemmet. Jag utgår även från att det inte finns något testamente. Även om barndomshemmet var undantaget som enskild egendom ärvde efterlevande make, din brors fru, fastigheten när din bror dog. Att egendomen var enskild egendom får sedan den betydelsen att den ska återgå till din brors arvingar efter båda makarnas död. Nu när båda makarna har gått bort ska således fastigheten ärvas av din brors arvingar, eftersom att fastigheten var enskild egendom i deras äktenskap. Då inga barn till din bror finns blir det föräldrarna som får ärva. Om era föräldrar är döda blir det du och dina syskon (om ni är flera syskon) som ärver barndomshemmet. Jag hoppas att jag besvarat din fråga! Återkom gärna i kommentaren om ytterligare fundering uppkommer!Vänligen

Ärver efterlevande make även enskild egendom?

2016-09-03 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Jag och min man har skrivit ett äktenskapsförord om att lägenheten som jag ägde innan vi gifte oss ska vara enskild egendom. Jag vill bara ha lägenheten om vi skiljer oss. Vad händer med lägenheten om jag dör? Får han ärva den då trots att det är enskild egendom?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enskild egendom är enligt 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1 egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Lägenheten som ni har skrivit äktenskapsförord om är därför din enskilda egendom. Vid en eventuell framtida bodelning p.g.a. äktenskapsskillnad kommer lägenheten således inte att ingå eftersom det endast är giftorättsgods som ska ingå i bodelning, se 10 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1. Vad som händer med lägenheten om du avlider är däremot en annan fråga. Enligt 3 kap. 1 § första meningen Ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 ska, om arvlåtaren var gift, kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. I kvarlåtenskapen omfattas både giftorättsgods och enskild egendom som den först avlidne ägt, vilket innebär att din man även kommer att ärva lägenheten ifall du avlider. Det som däremot påverkas av att det finns enskild egendom med i bilden är proportionerna vid delningen efter den efterlevandes död enligt 3 kap. 2 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1 . Huvudregeln är att hälftendelning ska ske, men en annan kvotdel kan bli aktuellt p.g.a. exempelvis enskild egendom, se 3 kap. 2 § 3 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P2S3. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Efterlevande makes rätt till den först avlidna makens enskilda egendom

2016-08-22 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej. Har läst frågan "Hur enskild egendom blir samboegendom" och ert svar om att gåvogivaren kan skriva ett nytt gåvobrev och där då skriva att gåvan INTE ska vara enskild egendom.Min fråga är då om detta också måste göras om man är gift? Måste maken/makan be gåvogivaren om att skriva ett nytt gåvobrev för att makans/makens enskilda egendom ska kunna tillfalla den efterlevande?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken anges att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken, vilket innebär att vid den ena makens död får den andre maken allt. Efterlevande makes arvsrätt omfattar även, som huvudregel, den avlidna makens enskilda egendom. Undantag till huvudregeln föreligger om gåvogivaren har ställt upp villkor för att egendomen ska gå i arv till någon annan vid gåvomottagarens död. Villkoret går i så fall före efterlevande makes arvsrätt.Makan/maken måste alltså inte be gåvogivaren att skriva ett nytt gåvobrev, om inte gåvobrevet innehåller speciella villkor. Om äktenskapet skulle upplösas genom äktenskapsskillnad gäller andra regler. Då delas makarnas giftorättsgods upp mellan dem genom bodelning och var och en behåller sin enskilda egendom (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). I ett sådant fall behövs ett nytt gåvobrev för att egendomen ska bli giftorättsgods och kunna delas mellan makarna. Med vänlig hälsning,