Räcker det att göra egendom till enskild egendom för att särkullbarn ska ärva egendomen?

2018-03-20 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Vi ska gifta oss. Vi kommer dock bo på skilda adresser.Vi har endast särkullsbarn.Vi skriver ett äktenskapsförord där var och ens boende är enskild egendom. Det räcker väl för att den enes boende ska ärvas endast av dennes barn vid ev. dödsfall?
Sofia Wedin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar lite om bodelning, vad som ska ingå och inte ingå samt vad som krävs för att bara vissa ska ärv en specifik egendom. Detta regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).Eftersom du och din maka/make har skrivit ett äktenskapsförord där bostäderna bli enskild egendom kommer boendet klassificeras som enskild egendom vid bodelningen och inte som giftorättsgods (7 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att bostäderna inte ska ingå i bodelningen och därmed inte hälften delas mellan makarna (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Det i säg innebär att din bostad i sin helhet kommer att tillfalla dig och din makes/makas bostad i sin helhet kommer att tillfalla din make/maka. Bostäderna kommer då att ingå i din respektive din make/makas kvarlåtenskap i sin helhet när ni dör. Kvarlåtenskapen ska sedan fördelas på dina arvingar när du dör (dina barn) och din makes/makas arvingar om din make/maka dör (din makes/makas barn). Eftersom ni bara har särkullbarn kommer barnen att ärva allt eftersom den efterlevande maken/makan bara ärver med fri förfoganderätt framför gemensamma barn. Barnen har även rätt att få ut sitt arv av sin förälder direkt. (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Dina barn kommer därför ha rätt till hela din kvarlåtenskap där din bostad ingår i sin helhet. Tvärt om, om din make/maka dör först, då kommer din maka/makes barn att ärva hela din makes/makas kvarlåtenskap där dennes bostad ingår i sin helhet. Så för att besvara din fråga. Ja, det räcker att skriva ett äktenskapsförord som säger att bostäderna är enskild egendom för att bara särkullbarnen ska ärva hela bostaden. Bostäderna kommer då inte ingå i bodelningen och tillfalla respektive make/maka och dennes barn.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ärver efterlevande make enskild egendom?

2018-03-12 i Enskild egendom
FRÅGA |Svärmor skrev över stuga, som enskild egendom, på min make. Vad händer med den då han dör??? (Vi är gifta och har barn)
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB). Om din make skulle dö och ni vid dödsfallet är gifta så ärver du som kvarlevande maka hans arv med försteg, ÄB 3 kap 1§. I arvet ingår hela din makes kvarlåtenskap och därmed också den enskilda egendomen. Detta innebär alltså att stugan som din svärmor skrivit över på din make som enskild egendom ingår i arvet. Att du ärver med försteg innebär att era gemensamma barn får ut sitt arv efter sin pappa/din make först när du har dött, ÄB 3 kap 2§. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ingår enskild egendom i makars arvsrätt?

2018-02-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, om testamentets enskild egendom gäller över giftorätten undrar jag hur länge? Om sonen som fått en fastighet testamenterat som enskild egendom såsmåningom dör kommer då hans hustru inte att ärva fastigheten utan bara bröstarvingen dvs deras gemensams barn. Går det att skriva så att hon har rätt att bo kvar i fastigheten? Även om hon inte äger den?
Alba Ehn Randberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittas i ärvdabalken (ÄB) och regler kring äktenskap hittas i äktenskapsbalken (ÄktB). GiftorättsgodsNär en make avlider så ska en bodelning göras, 9 kap. 1 § ÄktB. Egendomen som ingår i en bodelning kallas för giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. Undantaget från giftorättsgods är så kallad enskild egendom. Egendom som en make ärvt genom testamente med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda är enskild egendom, 6 kap. 2 § ÄktB. Makars arvsrättMakar ärver av varandra, make ärver före gemensamma barn, 3 kap. 1 § ÄB. Det som finns kvar ifrån den avlidne maken, efter bodelning, kallas för kvarlåtenskap. Enskild egendom ingår inte i en bodelning dock ingår enskild egendom i kvarlåtenskapet som den efterlevande maken ärver. Den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapet med fri förfoganderätt vilket innebär att den efterlevande maken får förfoga över egendom som den vill dock inte testamentera eller ge bort den i gåva. När den efterlevande maken går bort så har gemensamma barn rätt till efterarv efter den först avlidne maken. Det innebär att din sons hustru ärver fastigheten efter din son, deras gemensamma barn får vänta på sitt arv tills deras mamma också avlider.Slutsats Fastigheten är enskild egendom dock ingår den i makars arvsrätt, din sons hustru kommer därmed att ärva fastigheten före deras gemensamma barn. Det bör därför inte vara några problem för henne att bo kvar i huset. Hoppas du har fick svar på din fråga, om du vill ha mer rådgivning kan du boka tid med en jurist genom att ringa oss på 08-533 300 04.Vänliga hälsningar,

Arv mellan makar

2018-02-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss. Han har två vuxna barn som ej finns med i bilden. Jag har ett barn sen tidigare och vi har ett gemensamt barn. Jag har jobbat hårt i livet och äger två fastigheter och har saker som är värda mycket pengar, samt ett stort aktiesparkonto. Min sambo har ingenting utav värde eller några tillgångar att tala om. Om han eller jag skulle dö, vad händer med mina saker? Hur skyddar jag min egendom från att hans barn ska få ta del av den?
Alba Ehn Randberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittas i ärvdabalken (ÄB) och regler kring äktenskap hittas i äktenskapsbalken (ÄktB). ÄktenskapsförordNär ni gifter er så kan du föreskriva att fastigheter och aktiesparkontot ska vara enskild egendom, enskild egendom är inte giftorättsgods, 7 kap. 2 § p. 1 ÄktB. Om ni skiljer er så har du undantagit fastigheterna och aktiesparkontot från att ingå i en bodelning, 7 kap. 1 § ÄktB. För att fastigheterna och aktiesparkontot ska bli enskild egendom så måste du upprätta ett äktenskapsförord, 7 kap. 3 § ÄktB. Arv mellan samboSambos ärver inte av varandra, om ni förblir ogifta och endast sambo så går inte ärver inte din make ifrån dig. När en sambo avlider så sker en bodelning på den efterlevande sambons begäran, bodelning sker endast av gemensam bostad och bohag, 3 § och 5 § sambolagen. Arv mellan makar Makar ärver av varandra, make ärver före gemensamma barn, 3 kap. 1 § ÄB. När en make avlider så ska en bodelning göras, 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Det som finns kvar ifrån den avlidne maken, efter bodelning, kallas för kvarlåtenskap. Den efterlevande maken ärver all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, 3 kap. 1 § ÄB. Fri förfoganderätt innebär att kvarlåtenskapen, alltså arvet från er dig, får spenderas av din make men han får inte testamentera bort det eller ge bort det gåva. När den efterlevande maken går bort så har gemensamma barn rätt till efterarv efter den först avlidne maken. Särkullbarn, dina barn från tidigare förhållande, kan begära ut sitt arv direkt eller när efterlevande make har avlidit, 3 kap. 1 § ÄB. TestamenteFör att själv bestämma hur ditt arv ska fördelas så kan du upprätta ett testamente, 10 kap. 1 § ÄB. Dina barn har alltid rätt till sin laglott, laglotten kan endast inskränkas till hälften. Däremot så kan du testamentera bort din make eller inskränka hans rätt till hela arvet. Slutsats Om ni förblir ogifta så kommer ni inte att ärva från varandra, därmed kan inte hans barn ärva något heller. Utan testamente kommer ditt arv gå till din make, dina barn från tidigare relationer har möjlighet att få ut sin laglott direkt eller efter att din make avlidit. Ert gemensamma barn kommer ärva efter att din make gått bort, arvet som ert gemensamma barn ärver kallas för efterarv. Din make kan inte testamentera eller ge bort den del han ärvt från dig. När du avlider så kommer en bodelning göras innan arvet från dig delas upp, det kan vara därför till din fördel att upprätta ett äktenskapsförord. Utan äktenskapsförord så kommer alla era tillgångar att delas lika mellan er vilket innebär att en del av värdet av fastigheterna och aktiesparkontot kan bli din makes. Om de blir din makes genom bodelning så kan de i framtiden ärvas av hans barn. Om du vill ha vidare rådgivning eller hjälp att upprätta ett äktenskapsförord/testamente kan vi hjälpa dig med detta, boka tid med en jurist genom att ringa oss på 08-533 300 04.Hoppas du har fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Kan man göra om ärvd enskild egendom till giftorättsgods?

2018-03-18 i Enskild egendom
FRÅGA | Hur blir det när barnen/bröstarvingarna ärver en fastighet med enskild egendom genom testamente. Kan arvtagaren göra så att den blir giftorättsgods?
Claudia Perra-Morin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I äktenskapsbalken finner man reglerna kring giftorättsgods och enskild egendom. I 7 kap. 1 § äktenskapsbalken föreskrivs det att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. I 7 kap. 2 § p. 3 äktenskapsbalken är det sedan föreskrivet att den egendom som en av makarna fått genom testamente som är villkorat att det ska vara enskilt arvtagarens är enskild egendom. Detta är tillämpligt om man ärver i egenskap av universell testamentstagare, det vill säga att man är den som tilldelas all eller en viss del av egendom efter att exempelvis laglotten fördelats till bröstarvingar. Sedan i 7 kap. 2 § p. 4 äktenskapsbalken förtydligas det att det som maken ärvt genom den legala arvsordningen efter testator ska vara makens enskilda egendom om testatorn har villkorat det.Detta innebär att man inte kan göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att exempelvis upprätta ett äktenskapsförord. Undantaget är om det finns föreskrivit i testamentet att det finns möjlighet att kringgå villkoret som tredje man har ställt upp. Funktionen enskild egendom i testamente ses som ett villkor för att man ska få ärva och således har man som arvtagare inte möjlighet att bortse från villkoret.Den möjlighet som finns är att du ger bort fastigheten i gåva till din make och således utgör en del av dennes giftorättsgods som sedan vid eventuell bodelning tas upp och kan delas lika på. För att en gåva ska vara bindande mellan makar och dess borgenärer måste gåvan registreras enligt 8 kap. 1 § äktenskapsbalken. Detta görs hos Skatteverket enligt 16 kap. äktenskapsbalken. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Vad händer med makes enskilda egendom vid bortgång?

2018-02-28 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi har ett jordbruk som är min mans enskilda egendom,vad händer om han dör först? Vi har en dotter och 2 barnbarn.Sen undrar jag hur skriver vi att det skall vara dotterns enskilda egendom ?
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med en kort sammanfattning och sedan gå igenom reglerna mer i detalj.Sammanfattning Om inget testamente skrivs kommer jordbruket tillfalla dig och sedan din dotter när du går bort. Om ni vill att jordbruket ska vara er dotters enskilda egendom kan din man skriva detta i ett testamente. Vad händer med jordbruket om din man dör först?När den ena maken dör ses det som att äktenskapet upplöses (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska endast den egendom som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är helt enkelt den egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Jordbruket kommer alltså inte att ingå i bodelningen. Eftersom ni är gifta kommer dock all din mans tillgångar tillfalla dig (3 kap. 1 § ÄB) Detta förutsätter att det inte finns några särkullbarn eller testamente som säger annat. Er dotter kommer sedan ha så kallad efterarvsrätt till den andel av din förmögenhet som du fick i arv av din man (3 kap. 2 § ÄB). Jag förklarar med ett exempel: Om du efter bodelning har 100 000 i tillgångar och din makes samlade egendom uppgår till 200 000 blir din förmögenhet efter arvsskifte 300 000. 2/3 av detta kommer från din man och er dotter har därför efterarvsrätt till 2/3 av din förmögenhet när du går bort. Om ni endast har gemensamma barn och ni inte testamenterar bort egendom till någon annan har detta ingen praktisk betydelse eftersom din dotter ändå ärver dig också. Hur ska ni skriva för att jordbruket ska bli er dotters enskilda egendom?Om ni vill att jordbruket ska bli er dotters enskilda egendom kan din man skriva detta i ett testamente. Det finns flera sätt som egendom kan bli enskild på och det är bland annat om detta framkommer av testamente (7 kap. 2 § ÄktB).En möjlighet är då att din man i ett testamente skriver att du ärver jordbruket med fri förfoganderätt och att er dotter sedan ska ärva jordbruket som sin enskilda egendom. Eller så kan han skriva att er dotter ska ärva den som sin enskilda egendom direkt, om ni vill att jordbruket ska tillfalla henne redan vid hans bortgång. Det finns även möjlighet att ge bort jordbruket i gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta är dock bara en möjlighet om din man vill ge bort jordbruket under sin levnadstid. Av din fråga verkar det som att era två barnbarn är barn till den dottern du nämner. Så länge din dotter är vid liv har de ingen egen arvsrätt när det gäller er egendom. Om er dotter skulle gå bort är det istället de som blir bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Vad ska ni göra?Jag skulle rekommendera att ni tar kontakt med en jurist för att upprätta ett testamente så att allt blir som ni vill ha det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Vem ärver enskild egendom om inte testamente finns

2018-02-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Ja är en gift kvinna utan barn. Min make har 4 barn och 2 barnbarn. Vi bor i en villa som är en enskild egendom på mig. Vad händer med huset om jag dör ? Och inget testamente finns skrivet.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fördelning av egendom vid äktenskapets upplösning:När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken(ÄktB). Äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad, 1 kap 5 § ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § ÄktB. Alltså ska inte enskild egendom ingå. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. I 7 kap 2 § ÄktB kan vi se vad som är enskild egendom. Makar eller blivande makar kan t.ex. göra egendom enskild genom äktenskapsförord enligt 7 kap 3 § ÄktB.Däremot finns en bestämmelse om att den gemensamma bostaden kan tillfalla den make/maka som bäst behöver bostaden, 11 kap 8 § ÄktB. Enligt tredje stycket gäller den här förmånen endast för den efterlevande maken om äktenskapet upphör pga. att ena maken dör. Alltså gäller inte övertaganderätten för arvingar till den döda maken.Ett undantag från denna regel om övertaganderätt är om bostaden är att se som enskild egendom enligt villkor i gåva, arv eller testamente enligt 7 kap 2 § första stycket pt 2-4. Har villan blivit enskild egendom genom äktenskapsförord gäller alltså inte undantagen och således kan din efterlevande make ha rätt att ta över bostaden och få den avräknad på sin lott i bodelningen.Fördelning av arv:När kvarlåtenskapen efter dig ska fördelas genom arv så spelar det ingen roll att egendom är enskild. Enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken(ÄB) ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken om arvlåtaren var gift. Eventuella särkullbarn har rätt att få sin arvslott direkt, men eftersom att du inte har några barn blir inte detta aktuellt.När den efterlevande make dör har dina arvingar rätt till efterarv. Efterarvet ska utgöra samma andel i den totala kvarlåtenskapen efter din makes död som hans arv från dig utgjorde i den totala egendomsmassa som han hade kvar när bodelning och arvsskifte gjordes efter din död. Efterarvet går tillbaka till dina arvingar ur första eller andra arvsklassen. Alltså 2 kap 1 och 2 §§ ÄB. Första arvsklassen är bröstarvingar(barn, barnbarn osv) och andra arvsklassen är den avlidnes föräldrar. Är föräldrarna bortgångna ärver istället deras eventuella barn, dvs. den avlidnes syskon och halvsyskon. Efterlevande make ärver med andra ord även enskild egendom med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att egendomen går tillbaka till den avlidne makens arvingar efter bådas bortgång. Värt att notera är att fri förfoganderätt innebär att din efterlevande make får sälja eller överlåta villan på ett eller annat sätt. Däremot får han inte testamentera bort egendom eller genom gåva minska värdet avsevärt. Om make inte ska få rätt att ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente. Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Ge bort enskild egendom

2018-02-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag har fått svar på frågan när det gäller egendom men kan jag som gåva ge bort pengar som jag ärvt som enskild egendom? Enligt en dom i HD har jag bara rätt att ge bort 25 % av beloppet. Eller har jag fel?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är din enskilda egendom föreligger generellt sett inget hinder för dig att ge bort pengarna. Det är svårt att veta på vilken grund HD i den dom du läst dömt att personen i målet endast fick ge bort 25 % av summan. Vad jag kan tänka mig är att det exempelvis var att personen som ville ge bort egendomen själv hade fått denna genom gåvobrev med ett sorts förbehåll, vilket inte är helt ovanligt. Sådana förbehåll kan exempelvis innebära att gåvan inte får överlåta egendomen fritt eller endast till specifika personer. Ett sådant gåvoavtal är i så fall bindande. En annan anledning till att du eventuellt inte får ge bort hela summan är ifall du har bröstarvingar i livet, då de har rätt att ärva halva arvslotten. Ger du i sådant fall ändå bort pengarna och kan det hända att den bortgivna egendomen kan återbäras för att bröstarvingen ska få ut sin laglott.Jag hoppas att du fick viss ledning i ditt fall!Lycka till!