Huruvida enskild egendom ingår i bodelningen mellan makar

2015-02-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Fråga.Jag fick ett arv i aug 2014 från mina föräldrar, min enskilda egendom, enl deras testamente. Skilde mig i april 2014, äger gemensam bostad inkl lån. Överens om gemensamt ägande, men undrar om mitt arv. Det ingår väl ej i en framtida bodelning?
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,Om Du ärvt med ett villkor om att det ska utgöra Din enskilda egendom ska det inte ingå i bodelningen (se 7 kap. 2 § p. 4 och 10 kap. 1 § äktenskapsbalk (1987:230) https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1).Vänligen,

Enskild egendom genom testamente

2015-02-05 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Vi håller på att skriva ett enkelt testamente och har hittat en mall på nätet. Vi vill att våra bröstarvingar ska dela på kvarlåtenskapen och att det ska vara deras enskilda egendom i äktenskap.Sen står det i mallen "att bröstarvinge har rätt att genom äktenskapsförord bestämma att enskild egendom ska vara giftorättsgods". Men betyder inte det i såna fall att det som står i första stycket inte gäller, alltså att det inte blir deras enskilda egendom?Vi vore mycket tacksamma om ni kan svara så fort som möjligt, senast under morgondagen, d v s fredag 6.2.Tack på förhand!
Christopher Escalante |Hej!Min tolkning av de omständigheter ni uppger är att mallen uppger att bröstarvinge har rätt att bestämma, således innebär detta en möjlighet för mottagande bröstarvinge att omvandla den enskilda egendomen till giftorättsgods. Detta innebär följaktligen att den egendom som omfattas av testamentet som utgångspunkt kommer att vara enskild egendom då den tillfaller bröstarvingen, men att denne sedan efter eget tycke har rätt att omvandla egendomen till giftorättsgods. Detta är i princip endast en nedskrift av äktenskapsbalkens regler i vilket det anges i 7 kap. 2§ att sådan egendom som testamenterats med föreskriften att den ska vara enskild egendom inte är giftorättsgods. I 7 kap. 3§ anges att enskild egendom kan omvandlas till giftorättsgods genom nytt äktenskapsförord.Avtalet som sådant avviker således inte från äktenskapsbalkens bestämmelser utan ger samma utfall.Vänligen,

Särkullbarns rätt till arv, enskild egendom

2015-01-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Svärfar och svärmor ägde ett fritidshus tillsammans. Detta skrevs över som enskild egendom via gåvobrev till svärfar innan svärmors bortgång. Har särkullbarn på svärmors sida någon laglig rätt till fritidshuset vid svärfars bortgång?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att fritidshuset övergått till svärfar och därmed blivit hans enskilda egendom innebär att han ensam äger det och att svärmoderns lagliga band till egendomen klippts. Hade de exempelvis skilt sig medan hon var i livet hade huset överhuvudtaget inte beaktats i bodelningen. På samma vis hålls enskild egendom utanför den bodelning som normalt sker då den ena maken avlidit (för att klarlägga vad den avlidne maken ägde, alltså vad som ska fördelas mellan den avlidnes arvingar eller i enlighet med ett testamente). Kort sagt så har särkullbarnen inte någon rätt till fritidshuset den dag svärfar avlider, det enda som kan grunda ett anspråk för deras del är om svärfar skulle testamentera huset till dem.

Ersättning för fastighet som är enskild egendom

2015-01-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Om man erhållit en fastighet genom testamente som ska vara ens enskilda egendom, och sedan säljer den...då får man väl behålla den summan som enskild egendom? Vad händer om jag köper en ny bostad för samma pengar tillsammans med min man? Är den bostaden också min enskilda egendom då jag köpt den för "min enskilda egendom"? Eller hur funkar det?Tacksam för svar.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du har fått din fastighet genom testamente som enskild egendom så blir även ersättningen för den när du säljer fastigheten lika mycket din enskilda egendom, såvida inte testamentet föreskrev att ersättningen istället skulle bli giftorättsgods. Detta framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 7:2 första stycket, punkt 6.Om du sedan tillsammans med din man betalar kontantbeloppet för en ny bostad, så blir enligt rättspraxis den andel av kontantbeloppet som du har stått för med pengar som är din enskilda egendom också den andel i den nya bostaden som utgör din enskilda egendom.Exempel:Om den nya bostaden köps för 2 miljoner kronor, varav 400.000 kronor betalas kontant och resten med lån, och du betalar 200.000 kronor av kontantbeloppet med pengar som är din enskilda egendom, så blir din andel i bostaden à 50 % din enskilda egendom. Om ni därefter säljer den nya bostaden så blir på motsvarande sätt hälften av ersättningen också din enskilda egendom.Om du och din man vill reglera frågan på ett annat sätt så råder jag er att ta kontakt med en familjerättsjurist som kan hjälpa er att skriva ett äktenskapsförord. Det är nämligen endast genom ett äktenskapsförord som ni själva kan styra vad som ska vara enskild egendom och vad som ska vara giftorättsgods (Äktenskapsbalken 7:3 första stycket). Med vänlig hälsning

Enskild egendom enligt testamente och äktenskapsförord

2015-02-10 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Min mor, som hatar min fru, har testamenterat sin kvarlåtenskap till mig som enskild egendom. Kan jag genom att efter hennes frånfälle upprätta ett äktenskapsförord som gör all min egendom (läs det testamenterade) till giftorättsgods?
Joakim Wahlgren |Hej och tack för din fråga!Egendom som du har ärvt med villkor att det ska vara enskild egendom kan inte göras till giftorättsgods om inte detta föreskrivs i testamentet. Testamentet är din mors vilja och denna ska följas när det gäller egendomen som hon har testamenterat till dig. När det gäller övrig egendom kan denna göras till enskild eller giftorättsgods genom äktenskapsförord. Bestämmelser finns i Äktenskapsbalkens 7 kap som du kan läsa om här.Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Om ärvda tillgångar genom testamente blir giftorättsgods

2015-02-04 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi är gifta och har två gemensamma barn. Vi har inte upprättat något äktenskapsförord. Jag har föräldrar som har en hel del egendomar som de i förväg skrivet testamente för. I testamentet testamenterar de (vid sin bortgång) tillgångar till mig (och min bror) och om vi inte finns vid liv går tillgångarna direkt till bröstarvingar (=våra /min brors barn). Dvs inget är testamenterat direkt till min make. Vad händer om mina föräldrar dör och jag ärver deras tillångar - kommer vår giftorätt väga tyngre än deras testamente, då jag och min make saknar äktenskapsförord?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Till att börja med så utgår jag från att de testamenten som dina föräldrar upprättat är giltiga och har upprättats enligt reglerna om testamente som finns i ärvdabalken (1958:637), se här. Om tillgångarna du ärver från dina föräldrar när de avlider kommer att vara giftorättsgods och ingå i en framtida bodelning mellan dig och din man i händelse av att ni skiljer er eller någon av er avlider beror på hur dina föräldrars testamenten är skrivna.Giftorättsgods är de egendomar som en make äger som inte är enskild egendom, se äktenskapsbalken (1987:230) kap 7 § 1, här. För att tillgångarna ska kunna ses som enskild egendom, som alltså i så fall inte är giftorättsgods och ska då inte heller ingå i en framtida bodelning mellan dig och din man, så krävs det att det i dina föräldrars testamenten står att just dessa tillgångar som du ärver ska vara din enskilda egendom. Detta regleras i äktenskapsbalken kap. 7 § 2 punkt 4, se här. Alltså, om det inte står i testamentet att tillgångarna ska vara din enskilda egendom så kommer de att vara giftorättsgods.Jag kan även nämna att om din ärvda egendom efter dina föräldrar kommer att vara enskild egendom och är vara av den typen att den ger avkastning (till exempel aktier) så kommer dock avkastningen att vara giftorättsgods om det inte står någonting i testamentet om att även avkastningen ska vara din enskilda egendom. Jag vill även påminna om att om det är så att egendomen blir giftorättsgods, så är det självklart du som har äganderätten över tillgångarna under den tid som du är gift och ingen bodelning utförs. Det är först vid en bodelning som din och din mans giftorättsgods läggs samman och sedan delas mellan er (efter att skulder dragits av).Om det skulle vara så att det inte står i testamentet att tillgångarna du ärver ska vara din enskilda egendom så finns alltid möjligheten, när du ärvt tillgångarna efter att dina föräldrar avlidit, för dig att du och din man upprättar ett äktenskapsförord vid det tillfället som gör dina ärvda tillgångar till din enskilda egendom. Då kommer inte heller tillgångarna att vara giftorättsgods och de kommer alltså inte att ingå i en framtida bodelning.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Arv av enskild egendom

2015-01-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Skulle vilja ha ett förtydligande. Måste man reg. ett äktenskapsförord för att skriva in enskild egendom i det inbördes testamentet? Ärver maken enskild egendom eller särkullbarnen?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan dig och din make. Hur ett äktenskapsförord skall se ut och vilket innehåll ett sådant skall ha är upp till er själva. Dock gäller att äktenskapsförordet måste skriftligt undertecknas av er båda och sedan registreras hos skatteverket, se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230. Vi på Lawline kan bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!Huvudregeln är att den efterlevande maken ärver den andre maken på grund av dödsfall, se 3 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Särkullbarnet har dock rätten att direkt ärva sin förälder om han/hon så vill! Då din fråga gäller arv av enskild egendom så gäller att den egendomen alltså inte skall ingå i bodelningen och därmed ärver särkullbarnet hela den kvarlåtenskapen. Detta gäller under förutsättning att inget testamente finns och att det enbart finns ett särkullbarn. Finns det flera särkullbarn skall dessa de dela lika på den kvarlåtenskapen!Med vänlig hälsning,

Substitut för enskild egendom + avkastning

2015-01-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Om en part i ett äktenskap får gåva som enskild gåva och dess avkastning i form av ett fritidshus och vid försäljning av fritidshuset renoverar makarnas permanentbostadshus med dessa pengar. Är dessa pengar fortfarande enskild egendom?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En egendom kan bli enskild genom att en make mottagit en gåva med villkoret om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § 2 p. äktenskapsbalken). I ditt fall är fritidshuset en enskild egendom. Om fritidshuset säljs, blir pengarna från försäljningen även att anse som enskild egendom, om ni inte överenskommit om något annat genom exempelvis äktenskapsförord (7 kap. 2 § 6 p.). Pengarna blir ett substitut för den enskilda egendomen. Det är av vikt att substitutet (pengarna) kan särskiljas från övriga tillgångar, för att en sammanblandning inte ska ske. Om substitutet sammanblandas med till exempel giftorättsgods, kan substitutet förlora sin karaktär som enskild egendom. Detta innebär att det är betydelsefullt att den enskilda egendomen kan särskiljas på något sätt. Om ni använder pengarna som är enskild egendom till att renovera en bostad, kan det ni använt pengarna för förlora sin karaktär som enskild egendom om särskiljning inte kan ske. Beträffande avkastning (ränta, intäkter mm.) som kommer från enskild egendom, blir denna avkastning giftorättsgods, om ni inte avtalat om annat (7 kap. 2 § 2 st.).Vänliga hälsningar,