Vem ärver enskild egendom?

2017-03-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej. Arvsrätt gällande Enskild egendom. Min make har fått ut sin del på 25 % vid en försäljning av egendom. Denna del var Enskild egendom. För dessa pengar köptes en annan egendom där vi står på 50% var, vi är gifta med gemensamma barn.Om maken avlider, ärver då barnen hans del som var egen egendom, eller ärver jag som äkta maka. Kan barnen kräva ut något medan någon av oss föräldrar är i livet. Kan någonsin den enskilda egendomen gå tillbaka till makens föräldrar? Vi känner inte till eller har sett några skrivna papper, det nämns inte öppet. Tacksam för svar!
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det bara är den enskilda egendomen du undrar över, att ni bara har gemensamma barn och att inget testamente finns. En av dina frågor är om egendomen kan gå tillbaka till makens föräldrar. Jag tolkar denna frågeställning som att den enskilda egendomen varit en gåva från dina svärföräldrar till din make med förbehåll att den ska vara enskild. Vad händer om man köper annan egendom med pengar som är enskild egendom? Regler om enskild egendom finns i äktenskapsbalken. När man köper annan egendom med pengar man fått efter man sålt enskild egendom ska som huvudregel även den nya egendomen vara enskild egendom. (7 kap. 2§ 6 punkten äktenskapsbalken). Detta kallas för surrogat-egendom. Detta gäller om ingenting annat avtalats när egendomen blev enskild. Eftersom din make fått egendomen genom gåva kan sådant ha avtalats i ett gåvobrev. Du skriver själv att ni inte hittar några papper, så jag antar att inget annat avtalats. Det faktum att ni står 50% var på den nyligen köpta egendomen spelar alltså ingen roll – den är din makes enskilda egendom ändå.Vem ärver den enskilda egendomen vid dödsfall? Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken och regler om arv finns i ärvdabalken. Om din make avlider upplöses ert äktenskap och en bodelning ska ske. (1 kap. 5§ och 9 kap. 1§ äktenskapsbalken) I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå, medan din makes enskilda egendom hålls utanför bodelningen. (10 kap. 1§ äktenskapsbalken) Du kan alltså inte få den enskilda egendomen genom bodelning. Eftersom ni är gifta med gemensamma barn har du rätt att få ut arvet efter din make. (3 kap. 1§ ärvdabalken) Det är alltså du som ärver den enskilda egendomen före dina barn. Era gemensamma barns arv skjuts därför upp och de har inte rätt att få ut arvet efter din make så länge du är i livet. Barnen har dock rätt till efterarv när du går bort. (3 kap. 2§ ärvdabalken) Kan den enskilda egendomen gå tillbaka till makens föräldrar? Regler om gåvor finns i gåvolagen. Om jag tolkar din fråga rätt och den enskilda egendomen var en gåva från din makes föräldrar till din make uppkommer frågan om dina svärföräldrar kan kräva tillbaka den. Gåvan fullbordades när din make fick den av sina föräldrar och är därför bindande. (1§ och 2§ Gåvolagen) Eftersom den är bindande har dina svärföräldrar ingen rättslig möjlighet att ta tillbaka gåvan. För att hans föräldrar ska få egendomen krävs att din make testamenterar den till dem.Sammanfattningsvis - Din makes enskilda egendom förblir enskild egendom även om ni sålt den och köpt annat för pengarna. - Eftersom ni bara har gemensamma barn ärver du i egenskap av make när din make dött och era barn har ingen möjlighet att få ut sitt arv så länge du är i livet. - Dina svärföräldrar kan inte kräva tillbaka gåvan.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur påverkar enskild egendom en makes arvsrätt?

2017-03-05 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Mammas make (ej min biologiska far) dog för ett par år sedan. Huset som de länge bott i och delat på lån och andra kostnader testamenterades till honom som enskild egendom av hans farföräldrar innan de gick bort. Han skrev inget testamente innan han dog. Har mamma efter hans bortgång ärvt huset? Jag undrar därför att jag har en halvsyster, som är hans och mammas gemensamma barn, om mamma kan sälja huset utan hennes medgivande? Eller är det pga att det var hans enskilda egendom nu min syster som bestämmer vad mamma kan göra med huset?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då din mammas make dog upplöstes deras äktenskap (1 kap 5 § ÄktB). Detta innebär att de troligen gjorde en bodelning där de fördelade all deras egendom mellan sig. I en bodelning ska all makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan bland annat göras enskild genom testamente (7 kap 2 § 3p). Detta innebär att huset är enskild egendom, precis som du skriver. Enskild egendom ska som tidigare nämnts inte ingå i en bodelning utan helt enkelt "stanna på hans sida", gå direkt till honom med andra ord. När en bodelning har gjorts och man har gett makarna det de ska ha kan arvet efter maken fördelas. Då någon dör är det dennes bröstarvingar, barn, som ärver i första hand (2 kap 1 § ÄB). I din fråga framgår inte ifall han bara hade ett barn, tillsammans med din mor, eller om han hade flera sedan tidigare. Jag utgår nu i mitt svar ifrån att han endast hade ett barn, ditt halvsyskon. Det är i så fall detta barn som ska ärva ALL hans kvarlåtenskap då han gått bort, inklusive huset. Eftersom detta barn dock även var din mammas och de var gifta vid hans död är det dock din mamma som ärver först, i egenskap av hustru (3 kap 1 § ÄB). Din mamma ärver detta med så kallad fri förfoganderätt. När hon sedan dör kommer barnet, din halvsyster, att få ett efterarv efter sin far. När hon har fått detta kommer resterande kvarlåtenskap efter din mamma fördelas mellan hennes barn, det vill säga dig och din halvsyster. Att din mamma ärver maken med fri förfoganderätt innebär att hon får göra i stort sett vad som helst med egendomen förutom att testamentera bort den. Detta gäller alltså även det hus som hon ärvt av maken. Hon skulle alltså kunna sälja huset om hon vill, utan din halvsysters medgivande. Om din mammas egendom skulle minskas väsentligt inom 5 år före hennes död skulle din halvsyster dock kunna få vederlag, ersättning, för denna minskning. För att detta ska bli gällande krävs bland annat att din mamma minskat sin egendom genom gåva eller "annan jämförlig handling". Att hon har bara har sålt fastigheten bör alltså inte ligga henne eller dig till last utan är helt okej enligt lagen. Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att din mor ärvt hennes makes kvarlåtenskap då han gått bort. Detta innehar hon med "fri förfoganderätt" vilket innebär att hon får göra i stort sett vad som helst med denna, förutom att testamentera bort det. Det kan också vara otillåtet att skänka bort "för stora gåvor" inom 5 år innan hon går bort. Din halvsyster har sedan rätt till ett efterarv efter sin pappa då din mamma går bort, hon kan däremot inte påverka vad din mamma ska göra med huset idag. Det krävs inte hennes samtycke vid försäljning. Det har ingen betydelse att egendomen utgjorde enskild egendom i bodelningen. Hoppas att du fått svar på din fråga. Har du några funderingar eller ytterligare frågor får du gärna kommentera nedan. Med vänlig hälsning

Skydd av egendom vid bodelning

2017-01-31 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är 60+ och gift utan egna barn, men min fru har ett vuxet barn.Vi bor i hyresrätt.Jag har bil och husvagn stående i mitt namn samt en del pensionssparande och annat sparande i bank.(Även frun har visst sparande i bank.)Om jag förstått rätt så ärver min frus barn som särkullbarn hälften av alla våra tillgångar direkt om min hustru skulle avlida.Hur bör jag gå tillväga för att skydda detta ägande om min hustru skulle avlida före mig.
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din fru skulle gå bort sker en bodelning varvid erat giftorättsgods delas lika. Din frus andel kommer att utgöra hennes barns arvslott enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Du stämmer att hennes barn har rätt att få ut sin andel direkt om han eller hon vill. Detta framgår av 3 kap. 1 § ÄB. Vad du kan göra för att skydda din egendom är att tillsammans med din fru skriva ett äktenskapsförord som anger vad som utgör din enskilda egendom. Denna egendom kommer då inte att ingå i en eventuell bodelning. Om ni vill ha hjälp med att skriva ett äktenskapsförord kan ni använda er av Lawlines tjänst för det här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Substitut för enskild egendom och makes arvsrätt.

2017-01-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Jag har ärt från min faster några fastigheter som enskild egendom, inklusive avkastning av dem. Jag är gift och har två barn med min man. Vi har inget äktenskapsförord, min man vill inte skriva det. Hur kan jag göra för att våra barn skall direkt ärva min fasters egendom, om jag dör förtst? Kan egendomen göras enskild om jag säljer fastigheterna och köper något annat för pengarna i stället utan äktenskapsförord?
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Vad gäller arvet så är utgångspunkten att din make ärver din egendom vid din död, det följer utav 3 kap 1 § Ärvdabalken. Detta gäller även om en del av din egendom är enskild egendom. Era barn har visserligen s k efterarvsrätt efter dig, vilket innebär att de senare när din make dör kan få ut arvet efter dig. Om du vill att dina barn ska ärva egendomen direkt vid din bortgång så måste du reglera detta genom att upprätta ett testamente. Det går också att upprätta ett testamente tillsammans med din make, så att ni ser till att reglera alla frågor på en gång. Våra verksamma jurister kan hjälpa er med att upprätta testamente, ni kan boka tid med dem via den här länken.Det följer av 7 kap 2 § första stycket punkten 6 Äktenskapsbalken att det som träder istället för den enskilda egendomen också är enskild egendom. Detta gäller om det inte utryckligen står i testamentet från er faster att det som träder i stället för egendomen inte längre ska vara enskild egendom. Du behöver därför ta reda på om det utryckligen står så. Annars är alltså utgångspunkten att pengarna som ni får vid en försäljning av fastigheterna, och det som ni eventuellt köper för pengarna, enskild egendom. Detta kallas ibland för att substitutet för den enskilda egendomen också blir enskild egendom. Det är viktigt att ni inte blandar egendomen med annan egendom för då kan den anses vara giftorättsgods istället I praktiken innebär det t ex att ni vid en försäljning av fastigheterna ska hålla pengarna på ett särskilt konto.Sammanfattning:För att era barn ska ärva viss egendom direkt vid din bortgång så måste ni upprätta ett testamente som reglerar detta, annars ärver er make all egendom när ni går bort, och era barn får då inte ut något arv efter er förrän vid er makes död.Den egendom som träder i stället för fastigheterna är som utgångspunkt enskild egendom. Detta gäller om inte det uttryckligen står något annat i er fasters testamente. Det är också viktigt att ni håller den egendom som trätt i stället för fastigheterna särskild från er övriga egendom. Till exempel så bör ni vid en försäljning hålla pengarna på ett särskilt konto för att den fortsatt ska vara enskild.Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, annars kan ni använda er utav kommentarsfunktionen nedan så kan vi försöka reda ut eventuella frågetecken.Vänligen,

Skydda egendom från makes särkullbarn

2017-03-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag (43 år) och maken (53år) är gifta sedan 20 år, tre gemensamma barn och ett särkullsbarn (makens). Vi (och banken så klart) äger ett hus 50% var, inköpspris 5.5 milj. Jag har fått ett arv efter min far som jag inte vill att min styvson skall få ta del av.Vi tänker nu upprätta äktenskapsförord om att vi båda har enskild egendom. Vi tänker också upprätta ett testamente. Vad innebär det om vi väljer att göra inbördes testamente mellan makar med incitament till makens särkullsbarn?Tanken med detta är att jag inte skall behöva lämna hus och hem om min man dör innan mig.Hur ska vi göra för att gardera oss på bästa sätt? Och vad är "worst case senario"?Med vänlig hälsning Camilla
Jennifer Vestin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga utgår jag från hur rättsläget skulle se ut i ett sådant fall att din make avlider före dig.Huvudregeln vid makes död är att den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ärvdabalken). Finns särkullbarn träder dock dennes arvsrätt före. Särkullbarn kan dock välja att avstå sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ärvdabalken).Om särkullbarnet inte avstår sin arvsrätt har denne rätt till en fjärdedel av arvet efter din make. Detta då barnen ärver lika stor del (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken).Innan ett arvskifte äger rum måste en bodelning mellan dig och din make ske i och med att erat äktenskap upplöses vid dödsfall (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Första steget vid en bodelning är att, från giftorättsgodset, dra av så mycket att båda makarnas skulder täcks. Vad som därefter återstår ska delas lika (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).Enligt huvudregeln kommer alltså hälften av det arv som du fått efter din far tillfalla din make, och vidare genom arvskifte kommer en del av detta tillfalla din styvson. Detta skulle vara, som du uttrycker det, "worst case senario".I lagen finns dock en möjlighet för den efterlevande maken att undvika likadelning vid bodelning och istället behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § äktenskapsbalken).Denna regel skyddar mot att efterlevande make ska behöva dela boet med särkullbarn till den avlidne. Särkullbarnet ärver då endast ur avliden makes giftorättsgods.Det är alltså inte ett krav på att ni upprättar ett äktenskapsord om enskild egendom för att du ska ha möjlighet att behålla din del av giftorättsgodset vid dödsfall. Ni kan självfallet göra detta ändå om det känns tryggare med en "dubbel säkerhet". Om inte annat är det ett bredare skydd för dig i och med att enskild egendom borttas från giftorättsgodset vid eventuell skiljsmässa. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord och testamente

2017-02-28 i Enskild egendom
FRÅGA |Vilken handling gäller?Vår biologiska mor har avlidit. Före det att hon gifte om sig upprättades ett äktenskapsförord dem emellan. Samtlig egendom som envar har medfört och framledes inför i boet skall vara den införande makens enskilda egendom. Båda har barn från tidigare äktenskap, inga gemensamma, vi är tre syskon- särkullbarn. Ett inbördes testamente finns till fördel för make, där de förordnar sin yttersta vilja och deras testamente och med upphävande av tidigare testamentariska förordnanden, även med hänvisning till det äktenskapsförord som inregistrerats. Att maken ska erhålla boets samtliga tillgångar med fri förfoganderätt vilket enligt äktenskapsförordet är hustruns enskilda egendom. Skulle särkullbarnen begära sin laglott så ska den endast erhålla laglotten och inte mer, alltså inte noteras som efterarvinge. Om maken vill sälja huset skall barnen ha rätt att få sina laglotter. Efter bådas bortgång så skall hustruns barn till lika delar erhålla all kvarlåtenskap.Vilken handling gäller? Hur ska man ta ställning? Hur stor procent utgör lag lotten? Är det 25% som barnen får dela på? Makens barn har väl rätt att få ut sin del vid faderns frånfälle?
Christina Bengtsdotter |Hej Ann-Charlotte!När någon avlidit sker två saker vid det juridiska avslutet kring det ekonomiska. Det första steget kallas bodelning. Här är äktenskapsförordet viktigt. Vid bodelningen ska det fastställas vem som äger vad. Lite förenklat kan sägas att de tillgångar och skulder som finns ska fördelas till respektive makes påse. Äktenskapsförord påverkar var tillgångar och skulder hamnar i denna bodelning. Ett äktenskapsförord som registrerats kan inte ändras på annat sätt än att ett nytt äktenskapsförord skickas in för registrering där det framgår att all egendom ska vara giftorättsgods. Det framgår av äktenskapsbalken som du kan läsa här. När egendom har blivit enskild egendom genom äktenskapsförord läggs det på sidan av den påse som ska delas med den andre maken. All egendom som är den andra typen av egendom, det vill säga giftorättsgods, läggs samman i en enda stor påse. Den delas sedan på hälften och benämns antingen morsarv eller farsarv. Det som hamnat i respektive påse är då det som ska delas ut mellan arvingar som har rätt i respektive påse. Därefter blir testamentet aktuellt. Testamentet reglerar fördelning av det som efter bodelningen blivit benämnt som antingen morsarv eller farsarv. För din del är det då morsarv som är aktuellt. Varje bröstarvinge har vad som kallas arvslott. Du skriver att det är tre syskon – särkullbarn, av det kan jag inte riktigt utläsa vem som hör till vem. Det vill säga vem ska ta del av morsarv och vem ska få farsarv. De syskon som du har som också har din mor som mor blir de du delar morsarvet med. Så om du till exempel har ett syskon som också har din mor som mor delar du morsarvet med det syskonet. I mitt exempel är ni då två som delar på morsarv. Då är arvslotten 50 procent av morsarvet och hälften av dessa två arvslotter är det som kallas laglotten. För att illustrera i siffror kan det se ut så här.Före bodelningenMors tillgångar och skulder 4 miljoner, varav 2 miljoner enskild egendom Fars tillgångar och skulder0 krEfter bodelningenMorsarvEnskild egendom 2 miljoner Giftorättsgods 1 miljon FarsarvEnskild egendom 0 kr Giftorättsgods 1 miljonBarn till din mor delar då på 3 miljoner, är ni då två är det 1,5 miljoner var. Om ett testamente säger att ni ska få ut laglotten är det då 750 000 kr var. Det enda din mor på laglig väg inte kan testamentera bort är laglotten. Det innebär att ett förordnande om att ni inte ska få efterarv om ni tar ut laglotten när din mor nu avlidit kan hon göra, om ni fått laglotten. Hon får så att säga göra vad hon vill med pengar som inte får etiketten laglott. På samma sätt har barn till maken (farsarv) rätt till laglott. Om någon hamnar i den situationen att ett testamente säger att en bröstarvinge inte ska få ta del av arvet alls, det vill säga att denne inte ens ska få laglotten, kan en jämkning begäras. Denna jämkning måste begäras inom 6 månader från det att bröstarvingen fått ta del av testamentet, annars förlorar denne sin rätt. Den lagliga regleringen hittar du i ärvdabalken 14 kap 5 § och 7 kap 3 § (jämkning). Detta omfattar alltså laglotten, inte den del av arvslotten som din mor kan bestämma över (andra halvan av arvslotten). Hoppas detta är svar på din fråga. Om du skulle vilja ha mer utförlig hjälp har vi en Juristbyrå som kan hjälpa till. Hur mycket det kostar och hur du då går till väga kan du läsa om här. Med vänliga hälsningar

Enskild egendom i situation med särkullbarn

2017-01-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Min fru och jag har 3 gemensamma barn, jag har 2 särkullbarn från tidigare äktenskap. Problemet är arvsfrågan, framför allt från särkullbarnen. vi äger varsin fastighet. Vi har fått ett förslag att göra ett äktenskapsförord och i i detta skriva att det vi nu äger skall vara vardera makens giftorättsgods men även göra en förtida bodelning där hennes fastighet blir hennes enskilda egendom samt min fastighet också blir hennes enskilda egendom. Hur påverkar detta laglotten. Rimligen borde min fastighet delas på 5 när jag avlider och min fru sitter i orubbat bo. vad händer om vi innan dess skulle skilja oss. Tar min fru bägge fastigheterna som sina och mina särkullbarn blir arvlösa?
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om detta finner du i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). När en av er avlider eller om ni skulle skilja er ska en bodelning ske enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Om ni inte har något äktenskapsförord ses all egendom som giftorättsgods, förutsatt att ni inte fått egendom med förbehåll om att den ska vara enskild. Vid en bodelning räknas allt giftorättsgods ihop, sedan dras eventuella skulder av och det kvarstående beloppet delas på två. Om du avlider före din fru kommer dina särkullbarn ha rätt att få ut sin laglott direkt vid ditt frånfälle enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Det är en lagstadgad rätt som inte går att ändra på. Om ditt önskemål är att din fru ska få sitta kvar i orubbat bo kan du skriva i ditt testamente att barnen endast får ut laglotten vid ditt frånfälle och återstående delen av arvet vid din frus frånfälle. Du kan såklart även skriva att din önskan är att de väntar med hela delen av arvet till dess att din fru avlidit, de kan dock ändå välja få sin laglott direkt. Om din fru får undanta båda fastigheterna som sin enskilda egendom innebär det att de kommer undantas till hennes sida vid framtida bodelning, därefter kommer en fördelning av giftorättsgodset att göras. Detta kommer göra att din fru kan sitta kvar i orubbat bo i det fall du avlider före henne, men det kommer även påverka dina barns arv samt situationen om ni skulle skilja er. Vid hennes bortgång kommer hennes enskilda egendom tillfalla hennes bröstarvingar, dina barn från tidigare äktenskap är inte din frus arvingar och kommer alltså inte få ta del av arvet från henne. Dina särkullbarns arvslott blir alltså mindre än de andra barnens om ni gör på detta sätt, eftersom båda fastigheternas hela värde endast faller på din frus sida. Om ni skulle skilja er ser situationen likadan ut, båda fastigheterna undantas till hennes sida vid bodelningen, ni får sedan dela lika på den övriga egendomen som utgör giftorättsgods. Jag tolkar det som att ditt önskemål är att din egendom ska delas lika på dina barn vid ditt frånfälle men att din fru ska kunna bo kvar i orubbat bo. Det kan vara svårt att uppnå båda dessa önskemål till fullo i ert fall. Det jag råder dig till är att ni undantar varsin fastighet som enskild egendom genom äktenskapsförord om de har jämförbart värde. I det fallet får din fru med säkerhet ha kvar sin fastighet i händelse av att du skulle avlida före henne men alla dina barn får även ta del av värdet från din fastighet i sitt arv. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att åter vända dig till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Arv till enskild egendom

2017-01-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi är ett gift par med ett gemensamt barn och min mans barn sedan tidigare förhållande. när jag ärver mina föräldrar räcker det att jag placerar det på något i mitt namn eller måste mina föräldrar skriva testamente där de skriver arvet som enskild egendom?Med vänlig hälsning Kristina Göransson
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter i mitt svar att du frågar då du är rädd för vad som ska hända med ditt arv vid en hypotetisk skilsmässa. Om du vill att ditt arv ska gå endast till dig vid en eventuell skilsmässa, har du rätt i att dina föräldrar i ett testamente bör ange att ditt arv är din enskilda egendom. Detta för att det enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken vid en bodelning endast ingår makarnas giftorättsgods, vilket är allt det som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 §. Enskild egendom kan enligt 7 kap. 2 § fjärde punkten vara egendom som en make ärvt och som som enligt arvslåtaren ska vara mottagarens enskilda enskild egendom. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kommentera nedan!Vänligen,