Efterlevande makes rätt till enskild egendom

2016-12-07 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej.Min hustru och jag skrev ett äktenskapsförord avseende en fastighet när vi gifte oss, dvs att en fastighet skall räknas som hennes enskilda egendom. Vi har gemensamma barn och inga särkullbarn. Vad händer nu när min hustru gått bort? Jag har förstått att jag ärver fastigheten men är osäker ifall jag får sälja den om jag skulle vilja.
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Regler om arv och testamente finner du i Ärvdabalken.Din hustrus närmaste arvingar är hennes barn och de har rätt att dela lika på hennes kvarlåtenskap, enligt Ärvdabalken 2 kap 1§. Eftersom att din hustru var gift med dig, ska dock hennes kvarlåtenskap först tillfalla dig, enligt Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st. Era barn blir då istället s k efterarvingar. Den här efterarvsrätten innebär att barnen får ut sina arv efter din hustru när även du, som är efterlevande make, har gått bort. De kommer alltså vid den tidpunkten dels få ut sina arv efter din hustru, dels få ut sina arv efter dig. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st.Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte din rätt till arv från din hustru, utan din hustrus enskilda egendom ingår alltså även den i hennes kvarlåtenskap och kommer tillfalla dig. Du får hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att du fritt kan förfoga över hennes egendom, enligt Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st. Detta betyder att du har rätt att sälja eller överlåta egendomen på annat sätt. Du har dock inte rätt att testamentera bort din hustrus egendom eller genom gåva minska värdet av hennes kvarlåtenskap avsevärt. Det är alltså inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet efter din hustru. Detta eftersom att din hustrus närmaste arvingar, dvs. era barn, ska ha rätt att ta del av din hustrus kvarlåtenskap vid din bortgång.Hoppas att detta besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom genom testamente

2016-11-28 i Enskild egendom
FRÅGA |Om jag ärver mina föräldrars tillgångar där de skrivit in att de ska vara min enskilda egendom kan då min make hävda att han har rätt till sin del av denna då vi ej har upprättat något äktenskapsförord sinsemellan?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mellan makar figurerar två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. De olika typerna av egendom får betydelse när makarnas egendom ska delas vid bodelning.Vid bodelningen delas det sammanlagda nettovärdet av giftorättsgodset lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB (här) utgörs giftorättsgodset av allt vardera make äger, både själv och gemensamt, såvida egendomen inte är enskild. Enskild egendom är exempelvis egendom som makarna bestämt via äktenskapsförord ska vara enskild eller egendom som en make fått i arv där det i ett testamente är villkorat av arvlåtaren att egendomen ska vara arvtagarens enskilda, se 7 kap. 2 § ÄktB (här).Det finns visa formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska anses vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt, underskrivet av testatorn och det ska finnas två vittnen som samtidigt närvarar och undertecknar handlingen, se 10 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1).Om dina föräldrar testamenterat att arvet efter dem ska ska vara din enskilda egendom, har din make ingen rätt att ta del av arvet. Det är inte heller möjligt att göra denna egendom till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Omvandla enskild egendom från TM till giftorättsgods

2016-11-10 i Enskild egendom
FRÅGA |HejMin make har fått huset som vi bor i som gåva av sin far som enskild egendom. Vi gåvotillfället värderades det till 2 miljoner. Vi har renoverat det tillsammans och det har idag ett betydligt högre marknadsvärde.Kan vi genom ett äktenskapsförord göra värdet över dessa 2 miljoner till giftorättsgods?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel kan enskild egendom omvandlas till giftorättsgods genom att makar skriver ett äktenskapsförord som undertecknas av båda makarna, följt av en registrering hos Skatteverket, vilket följer av 7:3 Äktenskapsbalken. Ett undantag från denna huvudregel är dock att man inte kan omvandla enskild egendom som är enskild till följd av ett tredjemansförordnande (se 7:2 p. 2-4 ÄktB). Detta på grund av att man vill skydda och respektera den tredje mannens vilja. I ert fall, betyder det att huset som din man fick av sin pappa, med villkoret att det ska vara hans enskilda - måste respekteras. Nu framgår även att ni har renoverat huset tillsammans, vilket har lett till en värdeökning för huset. Jag drar slutsatsen utifrån frågan att ni tillsammans har bekostat renoveringen. Ni har alltså "tagit" från ert giftorättsgods och förbättrat den enskilda egendomen. Det som händer när detta sker är att giftorättsgodset "upplöses" i den enskilda egendomen - således kan den värdeökning ni har gjort på huset, inte avskiljas och i den delen inte heller omvandlas till giftorättsgods. Renoveringen och därmed värdeökningen har blivit ett med den enskilda egendomen, och ses således som en investering i huset som är, och förblir enskild egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Arvsfördelning av enskild egendom

2016-11-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Har en fråga. Jag är gift. Vi bor i ett hus som min man äger (har äktenskaps förord). Min man har två barn sen ett tidigare förhållande. Vi har ett gemensamt barn. Om min man avlider, hur blir det med huset då?? Mvh Linda
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna gällande din fråga hittar du i Ärvdabalken (ÄB) (här) samt Äktenskapsbalken (ÄktB) (här).BodelningNär en make dör ska en bodelning förrättas innan arvsfördelningen sker. Detta framkommer av ÄB 23:1 (här) och ÄktB 9:1 (här). I bodelningen kommer ert giftorättsgods att fördelas lika mellan er (ÄktB 11:3 här). Giftorättsgods är er gemensamma egendom som inte är undantagen som enskild egendom (ÄktB 7:1 här). En uppräkning på vad som utgör enskild egendom hittar du i ÄktB 7:2 (här). Av punkt 1 i nämnda paragraf framkommer att egendom blir enskild genom äktenskapsförord. Eftersom huset blivit enskild till följd av äktenskapsförordet kommer huset att undantas en bodelning. Hela husets värde kommer därmed att ingå i din makes kvarlåtenskap tillsammans med den egendom han tillskiftas efter en bodelning. Det är kvarlåtenskapen som sedan fördelas på hans arvingar.ArvsfördelningEnligt ÄB 2:1 (här) ärver den avlidnes avkomlingar först. Dessa får rätt till lika lott, vilket framkommer av paragrafens andra stycke. Eftersom din make har tre barn kommer varje barn därmed att få rätt till 1/3 av din mans kvarlåtenskap, där hela husets värde ingår.Gemensamma barns efterarvsrättErt gemensamma barn kommer dock inte få ta ut sitt arv förrän du har avlidit. Enligt ÄB 3:1 (här) tillfaller den avlidne makens kvarlåtenskap den efterlevande maken vid hans död. Med andra ord får du rätt till 1/3 av din makes arv med fri förfoganderätt.Vid din makes död kommer barnet sedan att ha rätt till en kvotdel av ditt arv som utgör dennes efterarv från din make. Efterarvsrätten motsvarar den andel som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennes totala förmögenhet vid första makens död. Följande formel beräknar kvoten:Makes arv / (makes arv + egendom efter bodelning) = kvot"Makes arv": -Makes arv med fri förfoganderätt från det första dödsfallet - hur mycket ärvde efterlevande make?"Egendom efter bodelning": -Bodelningslotten vid bodelning-Efterlevandes egendom-Personliga rättigheterSärkullsbarns rätt till arvDin makes barn från det tidigare äktenskapet har dock rätt att få ut sin arvslott direkt, dvs. 2/3 av värdet av din makes kvarlåtenskap. Detta framkommer av ÄB 3:1. Barnen kan dock få rätt till efterarv istället, liksom ert gemensamma barn, om de avstår från arvet till förmån för dig som efterlevande make. Detta framkommer av ÄB 3:9 (här).__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler frågor eller behöver du hjälp med till exempel upprättande av testamente är du varmt välkommen tillbaka till Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vad som händer med enskild egendom vid bortgång

2016-12-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Vad händer med min enskilda egendom, (genom arv och investerat i villafastighet som jag äger 90% av) vid min bortgång? Jag har 3 barn och är omgift.Maria
Karolina Jivebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte riktigt av din fråga om barnen är era gemensamma så jag väljer att svara genom att ställa upp olika scenarion:Om det skulle vara så att du gick bort före din make och barnen var era gemensamma skulle det till en början upprättas en bouppteckning (om inte delar av arvet ska tillkomma annan än din efterlevande make, exempelvis på grund av ett testamente - då ska även en bodelning ske), vilken innebär att samtliga tillgångar och skulder hos båda makar antecknas (ert giftorättsgods). Även förekomsten av enskild egendom och egendom av särskilt slag ska antecknas, detta enligt 20 kap 4§ Ärvdabalken. Din make ärver sedan allt i från dig enligt 3kap 1§ Ärvdabalken. Era gemensamma barn får en så kallad efterarvsrätt vilken innebär att de kommer ärva sin del när din make också går bort, enligt 3kap 2§ Ärvdabalken. De har rätt till kvarlåtenskapen från dig, vilken är din enskilda egendom samt "din" hälft av det giftorättsgods som antecknats i bouppteckningen efter din bortgång. Denna del innehar då din efterlevande make med fri förfoganderätt, inte full äganderätt. Om det istället skulle vara så att du hade barn från tidigare äktenskap/förhållanden, så kallade särkullbarn i det nya äktenskapet, skulle det till en början behöva göras en bodelning efter din bortgång. Där delas ditt samt din makes giftorättsgods, och skulder hänförliga till giftorättsgods, mellan din efterlevande make och dödsboet. Ditt/dina särkullbarn skulle dessutom ha rätt att ta ut sitt arv på en gång, enligt 3kap 1§ Ärvdabalken. Skulle det vara så att du enbart har särkullbarn (inga barn med din nuvarande make) skulle dessa ärva hela din kvarlåtenskap, det vill säga din del av bodelningen samt din enskilda egendom. Skulle det även finnas gemensamma barn med i bilden skulle din efterlevande make ärva deras del av kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och så skulle dessa barn få ut detta när också han gick bort. Hoppas att detta gav ett bra svar på din fråga! Återkom om du har några vidare funderingar.

Omvandla enskild egendom, som är ärvd med förbehåll att det ska vara enskild egendom, till giftorättsgods?

2016-11-22 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, jag har ärvt en del pengar som enskild egendom. Jag vill inte att de ska vara enskild egendom vid en eventuell skilsmässa. Vad behöver jag göra?
Sara Bengtsson |Hej, vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, vilket går att utläsa av 10 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1. Som huvudregel kan enskild egendom ändras till att bli giftorättsgods genom att makar skriver ett äktenskapsförord som undertecknas av dem båda och därefter registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. Ett undantag från denna huvudregel är dock att enskild egendom, som är enskild på grund av ett tredjemansförordnande, inte kan ändras till att bli giftorättsgods, 7 kap. 2 § 1 st. 2-4p. ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Dessa bestämmelser finns till för att respektera tredje mans egen vilja angående dennes egendom. I ditt fall kommer därför pengarna som du har ärvt, med förbehåll om att de ska vara enskild egendom, inte att kunna ändras till att bli giftorättsgods trots att ni väljer att skriva äktenskapsförord er emellan. Jag hoppas att du fick svar på det du ville veta.Med vänlig hälsning

Enskild egendom genom testamente

2016-11-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Fråga om "enskild egendom" i testamente.Vi har följande formulering i vårt testamente "Efter bådas frånfälle skall all vår kvarlåtenskap tillfalla vårt gemensamma barn XX som enskild egendom."Då vi har både fastegendom och aktier vill vi att pengar/kapital från en ev. försäljning av fastegendom eller aktier efter vår bortgång också skall betraktas som enskild egendom. Täcker skrivningen i testamentet enligt ovan detta eller måste något tillägg ske?Tack på förhand.
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det vill du "skydda" kvarlåtenskapen från att bli giftorättsgods vid ditt barns eventuella skilsmässa. Skrivningen i dess nuvarande form innebär att all egendom som tillfaller ert barn blir att räkna som enskild egendom vid en eventuell bodelning p.g.a. skilsmässa enligt 7kap. 2§ 1st. 3p. Äktenskapsbalken. Vid en försäljning efter er bortgång skulle pengarna från försäljningen alternativt egendom som köps för dessa pengar likväl räknas som enskild egendom enligt regeln om surrogat i 7kap. 2§ 1st. 6p. Äktenskapsbalken.Enligt 7kap. 2§ 2st. blir avkastning av enskild egendom giftorättsgods om inget annat föreskrivits i samband med att egendomen gjordes enskild. Ett exempel på sådan avkastning är just utdelning på aktier, alltså blir regeln relevant i ert fall.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att skrivningen gör kvarlåtenskapen till ert barns enskilda egendom, även egendom som skulle kunna träda i dess ställe blir till enskild egendom utan något tillägg i testamentet. Däremot täcker skrivningen inte avkastning av enskild egendom. Därmed borde ni, om ni vill att avkastningen av den enskilda egendomen ska vara enskild egendom, göra ett tillägg i testamentet där ni föreskriver att även avkastning av den enskilda egendomen ska vara enskild egendom. Hoppas att det här gav svar på din fråga! MVH

Enskild egendom och särkullbarn

2016-10-28 i Enskild egendom
FRÅGA |Hur kan jag "skydda" släkt-fastighet från att ärvas av särkullsbarn?Det handlar om ett torp som funnits inom släkten en längre tid som kommer att säljas till mig (som är barnbarn till ägaren), och säljaren vill då "skydda" sitt torp från att min makes (vi är gifta) barn från ett tidigare äktenskap skall kunna ärva stället. Nuvarande ägaren vill att det på något vis "säkras" så att det stannar kvar på "min" sida av släkten (vi har barn tillsammans jag och maken, o de förväntas ärva det så småningom).Maken har barn sedan tidigare äktenskap. Jag äger inte fastigheten nu, men förväntas köpa den antingen av den nu levande släktingen eller i samband med arvskifte. Räcker det att jag står helt själv på fastighetslånet/-handlingar? Kan man lösa problemet genom bodelning inom äktenskapet, eller måste man då ta upp varenda sak av värde så att säga? Kan man skriva något om att (endast) torpet är att betrakta som "enskild egendom"? Vad händer om jag dör? (ärver maken o i sin tur särkullsbarnen ändå då?) Är det lika bra att göra en bodelning inom äktenskapet? Min önskan är att enligt släktingens önskemål "skydda" torpet men att helst i övrigt göra så små inskränkningar som möjligt i äktenskapet/ägande i övrigt. Gäller även särkullsbarnens ev. övriga arv.Tacksam för svar/hjälp i frågan!
JR Umeå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två typer av egendom mellan makar. Vilken slags egendom det handlar om, enskild egendom och giftorättsgods, får betydelse vid en bodelning. Enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) (se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Giftorättsgods ska delas lika mellan makar i en bodelning enligt 11 kap. 3 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Motsatsvis innebär det att om fastigheten skulle vara din enskilda egendom ska den inte vara med i likadelningen vid bodelning. Egendomen kan göras enskild antingen att du och din make, om du köper fastigheten av din släkting, skriver ett äktenskapsförord där det framgår att fastigheten ska vara din enskilda. Ärver du istället fastigheten av din släkting bör denne skriva med i sitt testamente att du ärver fastigheten med villkor att det ska vara din enskilda. Du kan givetvis också i den här situationen skriva i ett äktenskapsförord att den ska utgöra enskild egendom, om det inte redan framgått i din släktings testamente. Detta framgår av 7 kap. 2 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Då huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom räcker det således inte att du står själv på fastighetslånet för att försäkra dig om att fastigheten blir kvar i släkten. Vad gäller bodelning inom äktenskapet är det fråga om en förändring av äganderätten. Den delade egendomen kommer utgöra giftorättsgods, om inget annat föreskrivs. I ditt fall låter bodelning inom äktenskapet därmed inte som det bästa alternativet för dig då det inte kommer göra något skillnad sen i fördelningen efter att någon av er avlidit. Det måste helt enkelt ändå framgå av äktenskapsförord eller testamente att egendomen är enskild för att skydda den.När det kommer till arv framgår det av 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) att din makes särkullbarn inte ärver dig (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Om du avlider först kommer all kvarlåtenskap inklusive din enskilda egendom tillfalla din make med fri förfogande rätt enligt 3 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Det innebär att han kommer kunna förfoga över egendomen fritt, men han kan inte exempelvis testamentera bort den. Den kvarlåtenskap efter dig som tillfallit din make, tillfaller sedan era gemensamma barn i form av efterarv efter din makes död enligt 3 kap. 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Din makes särkullbarn får givetvis inte del av efterarvet då de inte är din arvingar. De får istället dela lika med era gemensamma barnen på det din make lämnar efter sig, då samtliga barn utgör hans bröstarvingar. Om din make istället avlider först kommer det som era gemensamma barn ska ärva efter din make som sagt att tillfalla dig med fri förfoganderätt. Era gemensamma barn kommer få sitt arv först efter din död i form av efterarv. Däremot har hans särkullbarn i det läget rätt att få ut sin del av arvet direkt, 3 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Då det som utgör din enskilda egendom tillfaller dig och inte din make i bodelningen efter hans död kommer hans särkullbarn alltså inte heller i denna situation kunna få del av din enskilda egendom. Sammanfattningsvis: Det som bör göras för att din fastighet inte ska tillfalla din makes särkullbarn är att det framgår att fastigheten, antingen via äktenskapsord eller i din släktings testamente, är din enskilda egendom. Det här svaret är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.