Förordnande av enskild egendom

2017-01-10 i Enskild egendom
FRÅGA |förordnande av enskild egendom vid arv. Hur upprättar man det. är det enklast och säkrast hos jurist?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill upprätta ett testamente ett testmeten, är en viss egendom ska tillfalla arvingen som enskild egendom. Nedan följer mitt svar utifrån denna tolkning av din fråga. Regler om testamente finner du i ärvdabalkens 10 kap (här). Nedan har jag listat de krav som måste avta uppfyllda för att ett testamente ska anses giltigt:1. Upprättas skriftligen,2. Med två vittnen3. Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande4. Vittnena skall skriva under5. Vittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)När du skriver ditt testamente är det viktigt att du tydligt anger den egendom som du vill ska utgöra enskild egendom. Det är även rekommenderat att du anger att den avkastning som kan komma vid en försäljning av egendomen även den ska utgöra enskild egendom. Exempel: "Jag avser att förordna min rosa teservis till min dotter Linda. Denna teservis ska utgöra enskild egendom. Jag vill även att den avkastning som Linda skulle få vid ev. försäljning utgör enskild egendom."Ditt testamente bör även innehålla ytterligare uppgifter, jag råder dig därför till att ta hjälp av en jurist vid upprättandet av ditt testamente. Vänliga hälsningar,

Arv vid gåvobrev om enskild egendom

2016-12-22 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag skall ge min son en stor summa pengar och vill skydda dessa så att hans fru inte tar hälften vid en ev skilsmässa- jag kan upprätta ett gåvobrev som enskild egendom. Men om han skulle avlida- vem ärver då "enskild egendom" - de har 2 gemensamma barn, ärver barnen då? Vem förvaltar arvet i så fall? Är det vårdnadshavaren då - hans fru? Hur säkerställer vi då att barnen får sitt arv?Min son får pengarna så att han kan köpa en bostadsrättslägenhet till sin familj- frun vägrar skriva äktenskapsförord- då äger de hälften var av bostadsrätten. Min son betalar hela köpeskillingen ( som han får av mig ) räcker det med gåvobrev på pengasumman- men hur bevisar han att han betalt in detta på bostadsrätten och inte "festat upp pengarna"?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!Jag har delat upp din fråga och kommer att besvara den i två delar. Enskild egendom genom gåvobrevDu kan precis som du skriver ”skydda” pengarna genom att skriva ett gåvobrev med förbehållet att gåvan ska bli enskild egendom. Huvudregeln är att så kallat surrogat (vad som träder i egendomens ställe) också blir enskild egendom (se här). Om du vill skydda även vad din son köper för pengarna så kan du förtydliga i gåvobrevet att det omfattar vad som träder i den ursprungliga enskilda egendomens ställe. Det är viktigt att behålla kvitton och dokument som bevis på pengagåvans förändringsprocess över tiden, exempelvis om din son köper en bostadsrätt för gåvopengarna. En annan sak som är viktig att tänka på är att särskilja pengarna från gåvan från hushållskonton, andra pengar och giftorättsgods för att säkerställa att egendomen förblir enskild. För att få ett ordentligt skydd kan ni ta professionell hjälp med att upprätta gåvobrevet (se nedan). Vid dödsfall Om din son dör så ärver hans bröstarvingar, alltså hans barn honom (se här). Om han är gift vid dödsfallet så kommer emellertid hans fru att ärva före de gemensamma barnen (se här). Frun får vid en bodelning då hälften av boet med full äganderätt och ärver din sons del med fri förfoganderätt. Att en egendom då är enskild påverkar inte rätten för frun att ärva sin avlidna make. Ett äktenskapsförord om enskild egendom kommer alltså inte i detta fall påverka rätten till arv för efterlevande. Vid ett dödsfall är den enskilda egendomen som nämnts en del av kvarlåtenskapen och efterlevande make har rätt att ärva den med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att frun får disponera över egendomen hur hon vill - men får till exempel inte testamentera bort den (se här). Barnen får ut sitt arv efter att den efterlevande maken har avlidit, så kallat efterarv. Detta är den sedvanliga arvsordningen, för att skydda enskild egendom vid ett dödsfall så kan din son skriva ett testamente till förmån för barnen. Om värdet av vad den efterlevande makan får ut understiger fyra prisbasbelopp träder basbeloppsregeln in, vilken innebär att efterlevande make alltid har rätt att behålla fyra prisbasbelopp av det gemensamma boet. Regeln kan därför inskränka barnens arv.SammanfattningsvisKonsekvensen av ett gåvobrev är att bostadsrätten och annat som träder istället för gåvopengarna undantas helt från bodelningen och tillfaller din son. Vid ett eventuellt dödsfall så ärver efterlevande make den avlidnes kvarlåtenskap och således även enskild egendom med fri förfoganderätt. Om en make inte ska få rätt att ärva enskild egendom så måste detta framgå av ett testamente. Basbeloppsregeln är dock tvingande och har företräde framför testamente om inte enskild egendom och giftorättsgods skulle räcka för värdet av fyra prisbasbelopp. Om ni vill ha hjälp med testamente eller gåvobrev så kan det enkelt upprättas via vår avtalstjänst så att det blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma! Vänligen,

Efterlevande makes rätt till enskild egendom

2016-12-07 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej.Min hustru och jag skrev ett äktenskapsförord avseende en fastighet när vi gifte oss, dvs att en fastighet skall räknas som hennes enskilda egendom. Vi har gemensamma barn och inga särkullbarn. Vad händer nu när min hustru gått bort? Jag har förstått att jag ärver fastigheten men är osäker ifall jag får sälja den om jag skulle vilja.
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Regler om arv och testamente finner du i Ärvdabalken.Din hustrus närmaste arvingar är hennes barn och de har rätt att dela lika på hennes kvarlåtenskap, enligt Ärvdabalken 2 kap 1§. Eftersom att din hustru var gift med dig, ska dock hennes kvarlåtenskap först tillfalla dig, enligt Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st. Era barn blir då istället s k efterarvingar. Den här efterarvsrätten innebär att barnen får ut sina arv efter din hustru när även du, som är efterlevande make, har gått bort. De kommer alltså vid den tidpunkten dels få ut sina arv efter din hustru, dels få ut sina arv efter dig. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st.Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte din rätt till arv från din hustru, utan din hustrus enskilda egendom ingår alltså även den i hennes kvarlåtenskap och kommer tillfalla dig. Du får hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att du fritt kan förfoga över hennes egendom, enligt Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st. Detta betyder att du har rätt att sälja eller överlåta egendomen på annat sätt. Du har dock inte rätt att testamentera bort din hustrus egendom eller genom gåva minska värdet av hennes kvarlåtenskap avsevärt. Det är alltså inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet efter din hustru. Detta eftersom att din hustrus närmaste arvingar, dvs. era barn, ska ha rätt att ta del av din hustrus kvarlåtenskap vid din bortgång.Hoppas att detta besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom genom testamente

2016-11-28 i Enskild egendom
FRÅGA |Om jag ärver mina föräldrars tillgångar där de skrivit in att de ska vara min enskilda egendom kan då min make hävda att han har rätt till sin del av denna då vi ej har upprättat något äktenskapsförord sinsemellan?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mellan makar figurerar två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. De olika typerna av egendom får betydelse när makarnas egendom ska delas vid bodelning.Vid bodelningen delas det sammanlagda nettovärdet av giftorättsgodset lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB (här) utgörs giftorättsgodset av allt vardera make äger, både själv och gemensamt, såvida egendomen inte är enskild. Enskild egendom är exempelvis egendom som makarna bestämt via äktenskapsförord ska vara enskild eller egendom som en make fått i arv där det i ett testamente är villkorat av arvlåtaren att egendomen ska vara arvtagarens enskilda, se 7 kap. 2 § ÄktB (här).Det finns visa formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska anses vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt, underskrivet av testatorn och det ska finnas två vittnen som samtidigt närvarar och undertecknar handlingen, se 10 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1).Om dina föräldrar testamenterat att arvet efter dem ska ska vara din enskilda egendom, har din make ingen rätt att ta del av arvet. Det är inte heller möjligt att göra denna egendom till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Gåva med förbehåll om enskild egendom

2017-01-01 i Enskild egendom
FRÅGA |Hejjag har fått en del av ett hus av min mor (som enskild egendom)är gift .Vi har inga gemensamma barn .jag har 3 barn sen tidigare om jag dör ,kan min nuvarande man ställa krav på att han ska ha huset eftersom jag inte har skrivit ett testamente
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 23kap. 1§ Ärvdabalken ska det när en make/maka dör upprättas en bodelning enligt bestämmelserna i Äktenskapsbalken. 9kap. 1§ Äktenskapsbalken stadgar att en bodelning ska ske och 10kap. 1§ Äktenskapsbalken föreskriver att det är makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Vad som är giftorättsgods framgår av 7kap. 1§ Äktenskapsbalken, allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Enligt 7kap. 2§ 2p. Äktenskapsbalken är huset som du har fått av din mor enskild egendom och ska således inte ingå i bodelningen. Eftersom bostaden är enskild enligt 7:2 2p Äktenskapsbalken blir heller inte bestämmelsen i 11kap. 8§ Äktenskapsbalken om övertagande av gemensam bostad tillämplig. Alltså kan din man inte ställa några krav på att han ska ha huset oavsett om du har skrivit testamente eller ej. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Arvsrätt vid enskild egendom

2016-12-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man har genom en gåva fått ett fritidshus som vi nu ska flytta permanent till och i gåvobrev står det så här: "Gåvan och all avkastning därav, samt vad som kan komma att träda i Gåvans ställe skall utgöra Gåvotagarens (min man) enskilda egendom och inte utgöra giftorättsgods."Vi har inga gemensamma barn men min man har 2 barn sen tidigare.Vad innebär detta vid min makes bortgång?Om det innebär att hans barn ärver huset,kan vi då skriva ett eget testamente så att jag ärver huset o tillgångar, så jag kan bo kvar i vårat hus?Naturligtvis så kan man aldrig ta bort barnens lagliga lott.
Alexandra Teorell |Det faktum att huset och dess avkastning är enskild egendom innebär att ni vid en potentiell skilsmässa inte kommer att dela på detta, utan hela huset kommer att tillfalla din man. Skulle din man i stället gå bort skulle det innebära att bodelning uträttas enligt 3 kap 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen delas ditt och din makes giftorättsgods (och skulder hänförliga till detta) upp mellan dödsboet och dig. Här är du berättigad till din lott av bodelningen (halva) med full äganderätt. Precis som du säger har din mans särkullbarn laglig rätt till minst 1/2 av hans totala förmögenhet (1/4 vardera). Detta är deras laglott enligt 7 kap 1 § ärvdabalken. Den totala förmögenheten är giftorättsgods (från bodelningen) + enskild egendom. Om ni önskar att reglera arvsordningen vem kan ni testamentera bort den andra halvan av din mans förmögenhet (m a o den halva som inte är barnens laglotter). Om ni testamenterar bort huset blir detta ett saklegat som prioriteras i utdelningen av dödsboet. Det innebär att du får huset och barnen i så fall får sin laglott i form av annan förmögenhet (t.ex. pengar). Är huset dock värt mer än hälften av din mans förmögenhet kan det bli problematiskt. För mer specifika detaljer hänvisar jag vidare till Lawlines privata rådgivning som kan kontakta dig personligen via telefon och mejl. Jag hoppas detta gav svar på din fråga!

Vad som händer med enskild egendom vid bortgång

2016-12-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Vad händer med min enskilda egendom, (genom arv och investerat i villafastighet som jag äger 90% av) vid min bortgång? Jag har 3 barn och är omgift.
Karolina Jivebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte riktigt av din fråga om barnen är era gemensamma så jag väljer att svara genom att ställa upp olika scenarion:Om det skulle vara så att du gick bort före din make och barnen var era gemensamma skulle det till en början upprättas en bouppteckning (om inte delar av arvet ska tillkomma annan än din efterlevande make, exempelvis på grund av ett testamente - då ska även en bodelning ske), vilken innebär att samtliga tillgångar och skulder hos båda makar antecknas (ert giftorättsgods). Även förekomsten av enskild egendom och egendom av särskilt slag ska antecknas, detta enligt 20kap 4§ ÄB. Din make ärver sedan allt i från dig enligt 3kap 1§ ÄB. Era gemensamma barn får en så kallad efterarvsrätt vilken innebär att de kommer ärva sin del när din make också går bort, enligt 3kap 2§ ÄB. De har rätt till kvarlåtenskapen från dig, vilken är din enskilda egendom samt "din" hälft av det giftorättsgods som antecknats i bouppteckningen efter din bortgång. Denna del innehar då din efterlevande make med fri förfoganderätt, inte full äganderätt. Om det istället skulle vara så att du hade barn från tidigare äktenskap/förhållanden, så kallade särkullbarn i det nya äktenskapet, skulle det till en början behöva göras en bodelning efter din bortgång. Där delas ditt samt din makes giftorättsgods, och skulder hänförliga till giftorättsgods, mellan din efterlevande make och dödsboet. Ditt/dina särkullbarn skulle dessutom ha rätt att ta ut sitt arv på en gång, enligt 3kap 1§ ÄB. Skulle det vara så att du enbart har särkullbarn (inga barn med din nuvarande make) skulle dessa ärva hela din kvarlåtenskap, det vill säga din del av bodelningen samt din enskilda egendom. Skulle det även finnas gemensamma barn med i bilden skulle din efterlevande make ärva deras del av kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och så skulle dessa barn få ut detta när också han gick bort. Hoppas att detta gav ett bra svar på din fråga! Återkom om du har några vidare funderingar.

Omvandla enskild egendom, som är ärvd med förbehåll att det ska vara enskild egendom, till giftorättsgods?

2016-11-22 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, jag har ärvt en del pengar som enskild egendom. Jag vill inte att de ska vara enskild egendom vid en eventuell skilsmässa. Vad behöver jag göra?
Sara Bengtsson |Hej, vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, vilket går att utläsa av 10 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1. Som huvudregel kan enskild egendom ändras till att bli giftorättsgods genom att makar skriver ett äktenskapsförord som undertecknas av dem båda och därefter registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. Ett undantag från denna huvudregel är dock att enskild egendom, som är enskild på grund av ett tredjemansförordnande, inte kan ändras till att bli giftorättsgods, 7 kap. 2 § 1 st. 2-4p. ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Dessa bestämmelser finns till för att respektera tredje mans egen vilja angående dennes egendom. I ditt fall kommer därför pengarna som du har ärvt, med förbehåll om att de ska vara enskild egendom, inte att kunna ändras till att bli giftorättsgods trots att ni väljer att skriva äktenskapsförord er emellan. Jag hoppas att du fick svar på det du ville veta.Med vänlig hälsning