Förnyelse av gåvobrev

2015-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min hustru har gett våra 2 barn pengar och aktier som enskild egendom för några år sedan. I gåvobreven specificeras de erhållna gåvorna.I gåvobreven finns inget noterat om surrogat eller avkastning. Vi vill nu komplettera gåvobreven med att speciellt även avkastning skall ingå i den enskilda egendomen. För ordningens skull vill vi också komplettera med att surrogat också är enskild egendom.Hur gör vi enklast:1. Handskriver ett tillägg på befintliga gåvobrev samt daterar och signerar dessa (gåvogivare och gåvotagare)2. Skriver nya gåvobrev och makulerar de gamla.
Labiba Daoudi |Hej,Och tack för Ditt mail till oss på Lawline.Det som rekommenderas är att skriva om gåvobrevet helt och hållet, tar med alla de punkter ni skriver i Er fråga. Det nya gåvobrevet, dvs det som är daterat senare, ersätter automatiskt det gamla.Lycka till!Vänligen,

Arv, enskild egendom, testamente och samäganderätt.

2015-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag (ensamstående) har skrivit ett gåvobrev där jag givit 50 % av min bostadsrättslägenhet till min dotter som enskild egendom (jag har bara 1 barn) och har också skrivit testamente där jag förordnat all kvarlåtenskap (främst en fastighet) som enskild egendom med fri förfoganderätt samt att även avkastning av denna egendom skall vara enskild egendom. Min dotter är gift och har 2 barn.1) Vid min bortgång kan hennes make vid ev skilsmässa inte hävda rätt till bostadsrätten eller övrig kvarlåtenskap, eller hur?2) Om min dotter avlider före mig vem ärver då hennes enskilda egendom, dvs den halva bostadsrätten? 3) Om min dotter (efter min bortgång) avlider före sin man vem ärver då hennes enskilda egendom, maken eller barnen? 4) Kan min dotter (eller hennes man vid hennes frånfälle om han ärvt hennes halva bostadsrätt) kräva att bostadsrätten ska säljas? Kan jag bli skyldig att lösa ut henne eller honom? 5) Kan jag i testamente föranstalta att dotterns enskilda egendom ska ärvas bara av hennes barn?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Fråga 1:Egendom som man fått genom gåva eller genom arv och är förbehållen att vara gåvo- eller arvtagarens enskilda egendom skall inte ingå i en eventuell bodelning. Det finns vissa reservationer när det kommer till fastigheter man bor i, då kan i vissa fall en make få överta enskild egendom. Det krävs dock ganska mycket för att detta skall till och i ditt fall uppfattar jag det som att det är du som bor i bostadsrätten och inte din dotter med familj. I det fallet bör bostadsrätten vara skyddad för din dotter. 7:2 p. 1 och 4 och 10:1 äktenskapsbalk.Fråga 2:Om din dotter skulle gå bort före dig ärver dina barnbarn din dotters enskilda egendom. Det är dock viktigt att du vid gåvotillfället inte bara förbehåller egendomen som enskild egendom utan att du förbehåller att den skall förbli enskild egendom även vid arv. Detta eftersom en make ärver sin maka med fri förfoganderätt. 3:1 ärvdabalken. Men så länge du förbehåller att egendomen skall förbli din dotter enskilda egendom även vid hennes död kommer dina barnbarn ärva direkt.Fråga 3:Svaret blir här densamma som på fråga två, vill du att all din egendom som din dotter fått genom gåva eller arv skall gå direkt till dina barnbarn måste du förbehålla egendomen så som enskild även vid din dotters bortgång.Fråga 4:När du gav halva bostadsrätten till din dotter blev ni samägande till egendomen. Om ni inte skriver ett eget avtal om hur ni vill hantera egendomen och eventuell försäljning av den kommer lagen om samäganderätt bli tillämplig för er. Man har enligt den lagen alltid rätt att sälja sin del. Om du inte godtar den som din dotter eventuellt skulle vilja sälja till skulle du kunna köpa ut henne för att undvika att bostaden säljs till någon du inte gillar.Din dotter kan dock inte själv begära att hela fastigheten skall säljas, det måste alla ägare tillsamman komma överens om. Fråga 5:I ett testamente kan du utrycka din vilja hur du vill, till en viss gräns. Du kan exempelvis inte göra dina barn arvlösa. Men att i ett testamente förbehålla att egendomen skall vara din dotters enskilda och att hon inte får testamentera denna till sin make eller annan fungerar fint.Jag hoppas du fått svar på din frågor!Med Vänlig Hälsning

Enskild egendom

2015-11-15 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Om jag har fått en fastighet i gåva som enskild egendom, får jag i min tur ge bort hela eller delar av den som gåva? Det finns ingenting i villkoren som förbjuder detta. Det enda som står är att "gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom". Jag har förstått att jag inte kan göra om det till giftorättsgods genom äktenskapsförord, men för övrigt har jag väl rätt att göra som jag vill när jag har fått den?
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga och att du vänder dig till oss på Lawline!Att egendom är enskild har betydelse vid bodelning, dvs. det verkar som ett skydd för gåvotagaren alltså dig. Du har dock rätt att ge bort egendomen i gåva eller sälja den och i allmänhet fritt förfoga över egendomen. Detta får du göra så länge gåvogivaren inte har gjort ett förbehåll i gåvobrevet som inskränker din förfoganderätt.I ditt fall verkar inget förbehåll finnas och du kan då, precis som du säger, ge bort egendomen till vem du vill genom gåva. Hoppas det var svar nog på din fråga!Vänliga hälsningar

Enskild egendom, surrogat och bouppteckning

2015-10-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag är gift. Jag har fast egendom som enskild egendom. Hur bli det om min make dör före mig. Jag säljer min egendom och pengarna sätts in på ett konto. Maken har barn men vi har inga gemensamma barn.Ska pengarna jag fått vid försäljningen tas upp i bouppteckningen?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det har du och din make upprättat ett äktenskapsord varav fast egendom har gjorts till din enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § p.1 ÄktB. Egendom som träder istället för den enskilda egendomen(surrogat), till exempel pengar vid en försäljning, blir också enskild egendom om inget annat föreskrivs i äktenskapsförordet enligt 7 kap. 2 § p.6 ÄktB. Detta innebär att även om du säljer egendomen innan han går bort utgör din enskilda egendom, under förutsättning att pengarna hålls avskilda.Vidare ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då er man gick bort enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Det innebär att inkomster som inkommit efteråt inte ska ingå i bodelningen. Detta innebär vidare att huset inte tas med i bodelningen och därför inte heller i bouppteckningen oavsett om du säljer den fasta egendomen. Därmed har hans barn ingen rätt till din fasta egendom eller pengarna av en försäljning av denna. Hoppas det var svar på din fråga. Med Vänliga Hälsningar,

Äktenskapsförord och testamente

2015-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Om en person gifter sig vid 60 års ålder kvinnan 10 år yngre. Båda har vuxna barn. Maken har stora summor att ärva. Vad ska han göra för att inte det ska tillfalla kvinnan utan hans barn och barnbarnÄr det äktenskapsförord.Testamente från egna släktingar ska det då stå enskild egendom, som de måste skriva.Samt att han skriver ett teatamente till sina barn och barnbarn och om den nya frun ska få något?Ska båda skriva under äktenskapsförord? var ska det skickas.testamente räcker det med 2 vittnen och mannens underskrift innan giftemålet?Var ska det skickas?Ska man göra det hos jurist för att det ska vara giltigt?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag uppfattar din fråga som att maken vill göra sin egendom enskild för att den ska undantas från bodelningen och på så sätt inte tillfalla makan. Bestämmelser om makars egendom regleras i äktenskapsbalken. Om en make inte vill att den andra maken ska få del av dennes egendom vid bodelning (som sker vid skilsmässa eller då den ena maken avlider) måste egendomen göras enskild. Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som egentligen skulle varit giftorättsgods istället ska vara enskild egendom (7 kap. 3 §). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt, undertecknat av båda makarna, samt ingivet till Skatteverket för registrering (7 kap. 3 § 2-3 st.).Om ett äktenskapsförord stadgar att all den ena makens egendom ska vara enskild, kommer således den andra maken inte att ärva den förstnämnda maken. Istället kommer den avlidna makens egendom att tillfalla dennes bröstarvingar, se 2 kap. 1 § i ärvdabalken. Bröstarvingar, d.v.s. makens biologiska barn, tillhör den första arvsklassen och är således de som arvet i första hand ska tillfalla. Vill maken att en del av kvarlåtenskapen ska tillfalla någon annan än bröstarvingarna, t.ex. barnbarn, krävs det därför att maken förordnar om detta i ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det upprättas skriftligen, med två vittnen och att det är undertecknat av testatorn (10 kap. 1 §). Vittne får inte vara yngre än 15 år och inte lida av någon psykisk störning som medför att han/hon inte förstår innebörden av testamentshandlingen. Vittne får inte heller vara make, sambo, förälder, barn, syskon, svär- eller styvförälder till testatorn. Det ställs inget krav på att en jurist ska närvara vid upprättande av testamente för att det ska vara giltigt. Likväl föredrar många att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att upprättandet går "rätt till", samt att testamentet får dess avsedda innebörd.Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Arvsrätt gällande enskild egendom vid makes död då det finns särkullbarn

2015-11-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi är ett gift par som har 5 särkullbarn. Min make har 3 och jag 2 från tidigare äktenskap.All vår egendom är idag giftorättsgods. Vi vill säkra upp att så mycket som möjligt tillfaller den andre maken vid ett dödsfall. Är det bättre att göra all egendom till enskild i så fall. Till saken hör att vi även äger en fastighet i Grekland. Kan man skriva den som enskilda egendom och det gäller även där?
Hanna Gustafsson |Hej tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga!Om ni skriver all egendom som enskild så kommer särkullbarnen till den avlidne maken att ärva det som denna har som enskild egendom. Efterlevande make ärver nämligen inte före särkullbarn om inte denna väljer att avstå sitt arv enligt lag (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Det enda den efterlevande maken får ut om det finns särkullbarn är sin del av eventuell bodelning.Efterlevande make kommer alltså inte ta del av den avlidne makens enskilda egendom eftersom egendomen inte kommer att ingå i bodelningen. Gällande fastigheten i Grekland kan ni genom äktenskapsförord skriva den som enskild egendom enligt äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) Dock gäller detsamma här, egendomen kommer tillfalla särkullbarnen till den maken som har egendomen som sin enskilda om denna avlider. Det är istället bättre att skriva ett testamente som skyddar efterlevande make genom att testamentera egendom till denna. Om ni behöver hjälp med testamente så kan ni boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arvsrätt. Ni kan boka direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Enskild egendom till följd av tredjemansförordnande

2015-11-10 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man har fått en bostadsrätt i gåva som enligt gåvogivaren ska vara: "gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom". Vi vill dela och äga allt tillsammans. Kan vi upprätta ett äktenskapsförord där min man gör om gåvan till giftorättsgods? Måste vi fråga gåvogivaren innan vi gör detta? Inga andra villkor än ovan nämnda har skrivits för gåvan.
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om makars egendom regleras i äktenskapsbalkens 7 kap. I 2 § 2 p. stadgas att egendom som en av makarna fått i gåva ska vara enskild, om ett villkor om detta har getts i samband med gåvan. Vanligtvis kan inte egendom som blivit enskild genom gåva göras om till giftorättsgods. För att det ska vara möjligt att omvandla den enskilda egendomen till giftorättsgods krävs det att gåvogivaren även har föreskrivit om detta i villkoret. Av informationen i din fråga utgår jag från att så inte är fallet. Svaret blir således nej, ni kan inte göra om gåvan till giftorättsgods. Med vänliga hälsningar,

Giftorättsgods och enskild egendom vid makes bortgång när det finns särkullbarn

2015-10-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej min syster har avlidit och jag och min bror kommer att ärva pengar från henne eftersom hon inte har några andra anhöriga. Pengarna kommer att sättas in på konto som jag har tillsammans med min man, nu är det så att min man är mycket svårt sjuk och har kanske inte så långt kvar att leva, han har 2 barn, vad kommer att hända med pengarna vid hans bortgång. Skall jag öppna ett konto i mitt namn.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med antar jag att du vill veta hur du bör göra för att arvet från din syster inte ska delas upp och tilldelas din makes barn vid hans bortgång. Jag tänkte först förklara hur det ser ut när arvet är giftorättsgods och därefter berätta vad du kan göra för att din makes barn inte ska ta del av din systers arv.När en make avlider sker en bodelning, 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K1P5S1) samt (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). I bodelningen ingår giftorättsgodset, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Som huvudregel är all egendom som tillhör er giftorättsgods, såvida ni inte har avtalat om att det ska vara enskild egendom (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Med utgångspunkt i detta kommer det ske en bodelning när din make avlider, där ert giftorättsgods kommer att ingå. Som huvudregel är ditt arv en del i ert giftorättsgods, vilket innebär att det kommer ingå i bodelningen och delas på hälften. Din makes del av bodelningen (plus eventuell enskild egendom) utgör hans kvarlåtenskap, alltså det som ärvs av hans barn. Eftersom din makes barn är särkullbarn, det vill säga inte inom ert äktenskap, har de rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1).Att du öppnar ett konto i ditt namn kommer inte göra att arvet från din syster inte ingår i bodelningen, eftersom pengarna fortfarande är giftorättsgods. Om du inte vill att din makes barn ska ta del av arvet från din syster bör du dels öppna ett separat konto i ditt namn för att hålla pengarna separerade från era gemensamma pengar, men även upprätta ett äktenskapsförord där det föreskrivs att arvet från din syster ska vara din enskilda egendom, 7 kap. 2 § 1 punkten äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). På så sätt kommer arvet från din syster inte att ingå i bodelningen vid din mans bortgång och kommer alltså inte att ingå i din makes kvarlåtenskap.Äktenskapsförordet måste undertecknas av dig och din make och sedan skickas in till Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1).Sammanfattningsvis kommer alltså arvet från din syster att ingå i bodelningen vid din mans bortgång och således ingå i hans kvarlåtenskap som tilldelas hans barn. För att undvika att arvet ingår i bodelningen bör du öppna ett separat konto för att hålla pengarna avskilda, samt upprätta ett äktenskapsförord om att arvet ska vara din enskilda egendom.Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!