Enskild egendom och arvsskifte

2016-05-01 i Enskild egendom
FRÅGA |S och T är gifta. T dör. Tillsammans har de tre barn. T har även ett särkullbarn. S äger fastigheten de har bott i. Oklart om det är enskild egendom eller ej. Vad krävs för att det ska vara enskild egendom? Hur fördelas arvet i och med särkullbarnet?
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att makars egendom är giftorättsgods och att giftorättsgods ska ingå i bodelningen, det framgår av Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §. Enskild egendom ingår inte i bodelning om parterna inte uttryckligen kommit överens om det. För att fastigheten ska anses vara enskild egendom så ska något av följande kriterier i ÄktB 7 kap. 2 § vara uppfyllda: Parterna har skrivit ett äktenskapsförord där de angett att fastigheten ska vara enskild egendom. Maken fått fastigheten i gåva av annan än den andra maken och gåvan har givits med villkor om att den ska vara makens enskilda.Maken har fått fastigheten genom arv och arvlåtaren har angett i testamentet att den ska vara mottagarens enskilda. Maken har haft annan enskild egendom, sålt den och köpt fastigheten för pengarna som inbringats från försäljningen.Angående frågan om hur arvet kommer att fördela sig. Huvudregeln är att den efterlevande maken ärver sin partner med "fri förfoganderätt". Det innebär att maken fritt får förfoga över egendomen men att denne inte får testamentera bort den. Barnen efter den först avlidna maken har efterarvsrätt och erhåller sitt arv efter att den andra maken går bort. Särkullsbarnet har enligt Ärvdabalk 3 kap. 1 § rätt att få ut sin del av arvet direkt om barnet inte avstår från detta. Skulle barnet välja att avstå sin rätt har särkullsbarnet samma rätt som makarnas gemensamma till efterarv istället. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med frågor om arv är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seVänliga hälsningar

Enskild egendom vid dödsfall

2016-04-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Min exmake avled för drygt ett årsedan. Vi har tillsammans 2 barn.Han är omgift och huset är registreratsom enskild egendom på hans maka.Gäller detta bara vid skilsmässa elleräven vid dödsfall.Har våra gemensamma barn någon rätt att ärva en del av fastighetenMvhCarina Nyström
Jenny Tylbrant |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall den avlidne vid tiden från sitt frånfälle var gift ska en bodelning ske innan ett arvsskifte kan äga rum enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K23P1S1. Reglerna om bodelning återfinns sedan i äktenskapsbalken och är samma oavsett om äktenskapet har upplösts genom dödsfall eller äktenskapsskillnad. Det är makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1. Ifall huset utgör den efterlevande makens enskilda egendom kommer huset således inte att ingå i bodelning. Huset kommer där av inte tillfalla din exmakes kvarlåtenskap varför era gemensamma barn inte har någon rätt att ärva det. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Göra arv till enskild egendom

2016-04-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej. Vi vill att det våra barn ärver efter oss skall vara enskild egendom i sina resp förhållanden. Kan vi själva upprätta en handling om detta eller måste vi vända oss till en jurist? Finns det särskilda formulär? Mvh
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga!Om ni vill att arvet ska vara respektive barns enskilda egendom och inte ingå som giftorättsgods i en bodelning efter äktenskapsskillnad så enligt Äktenskapsbalken 7 kap 2 § ska det framgå av testamente. Ni behöver alltså upprätta ett varsitt testamente som förklarar att arvet ska vara respektive barns enskilda egendom. Ett testamente måste för att vara giltigt vara skriftlig, undertecknat av testator och underskriften ska bevittnas av två testamentsvittnen som också ska underteckna testamentet. Vittnena måste vara närvarande och bevittna när testator skriver under, och de måste veta att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte veta något om innehållet. Detta framgår av Ärvdabalken 10 kap 1 §. Vittnena får enligt 10 kap 4 § inte vara släkt i rakt upp- eller nedstigande led till testator, syskon till testator och inte heller testators sambo/make/maka. Men det går bra att låta goda vänner, grannen eller arbetskollegor bevittna. Dock så kan den som är förmånstagare enligt testamentet, alltså den som ärver enligt testamentet, inte bevittna det oavsett släktskap eller liknande. Det är viktigt att formkraven uppfylls då ett testamente som inte uppfyller formkraven inte är giltigt. Däremot så utformningen i övrigt ställer lagen inga krav på, så länge formkraven uppfylls och undertecknande och bevittnande görs enligt lagreglerna så kan man skriva ut ett dokument på sin dator. För att säkerställa att allt blir som avsett, både att testamentet uppfyller formkraven och att den önskade effekten (i ert fall att arvet blir enskild egendom) inträder juridiskt så är det en god ide att ta hjälp med testamentet om man är osäker. Det finns här en interaktiv tjänst för att upprätta ett skräddarsytt testamente till fast pris. Det går även bra att via personligt möte med en jurist upprätta ett testamente, t ex här kan du boka en tid hos Familjens Jurist som är en av Lawlines sponsorer och även Lawline kan via sin juristbyrå vara behjälplig med detta mot ersättning (alltså inte inom gratistjänsten). Hoppas att ni fick svar på era frågor. Vänligen,

Enskild egendom vid arvsskifte

2016-04-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag vill att min make ska äga ALLT i vårt bo. Så att mina särkullsbarn inte ska yrka på arv om jag dör först och att min make därmed tvingas sälja villa eller fritidshus för att lösa ut barnen. Hur gör man
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Innan ett arvskifte kan förrättas ska en bodelning ske. Detta stadgas i 23:1 ärvdabalken (ÄB). Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 10:1 ÄktB ska i en bodelning makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgods definieras i 7:1 ÄktB. Enligt bestämmelsen är en makes egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Enskild egendom definieras i 7:2. Enligt bestämmelsen är enskild egenom t.ex. sådan som till följd av äktenskapsförord är enskild. Enligt 7:3 kan i äktenskapsförord bestämmas att egendom som tillhör en make ska vara dennas enskilda egendom. Äger ni husen tillsammans går det således inte att i äktenskapsförord ange att dessa ska vara din makes enskilda egendom. Dock skulle du kunna ge bort din del av husen till din make och sedan göra det till enskild egendom. Eftersom den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen kommer den heller inte kunna ingå i din kvarlåtenskap som ska fördelas mellan dina arvingar.Hoppas mitt svar hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom vid arvskifte

2016-04-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är gift och har fått ett arv som enskild egendom. När jag går bort så går vad jag förstår denna enskilda egendom direkt till mina bröstarvingar, men när mina bröstarvingar dör går då arvet till deras bröstarvingar och så vidare. Jag och min maka har båda barn men inga gemensamma.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som framgår av din fråga har du fått ett arv som enligt testamente av arvlåtaren skall vara din enskilda egendom. Att egendomen är enskild egendom har endast betydelse vid en eventuell äktenskapsskillnad, då den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.Skulle du gå bort är huvudregeln att efterlevande make ärver hela din kvarlåtenskap, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Då du och din maka inte har några gemensamma barn utan du endast har så kallade särkullsbarn, har dessa barn emellertid rätt till sin arvslott direkt vid din död. Detta innebär att dina bröstarvingar ärver hela din kvarlåtenskap före din maka. Din maka har emellertid rätt till en summa som motsvarar fyra prisbasbelopp enligt den s.k. basbeloppsregeln. Beloppet skiftar varje år, men för 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr (44 300 x 4 = 177 200). Hur egendomen som dina bröstarvingar ärver kommer fördelas vid deras död beror helt och hållet på hur deras relationer ser ut. Är de gifta utan barn, eller med gemensamma barn, kommer all egendom som bröstarvingen äger ingå i kvarlåtenskapen och tillfalla bröstarvingens efterlevande make. Om det är din vilja att den egendom som du fått i arv som enskild egendom även ska vara dina bröstarvingars enskilda egendom, rekommenderar jag dig att skriva ett testamente där du förklarar att den utpekade egendomen ska tillfalla dem som enskild egendom vid din död.Jag hoppas att jag kunnat bringa klarhet i frågan. Kommentera gärna nedan om det är något som du undrar över.

Har efterlevande make rätt att ärva enskild egendom?

2016-04-15 i Enskild egendom
FRÅGA |Min fru äger ett sommarhus i Sverige, som enskild egendom, med förbehåll att ingen överlåtelse får ske så länge hon lever. Ärver jag om min fru dör före mig. Och vad händer om jag dör först?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Regler om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB), vilken du hittar här. Om din fru skulle gå bort före dig tillfaller hennes kvarlåtenskap den efterlevande maken enligt ÄB 3:1. Detta förutsatt att din fru inte har särkullbarn (barn till vilken hon är mamma men du inte är pappa), då dessa har rätt att få ut sin del av arvet direkt. Att egendom är enskild påverkar alltså inte rätten att ärva sin avlidne make, då även enskild egendom ingår i den avlidnes kvarlåtenskap.Om du skulle gå bort före din fru gäller ÄB 3:1 även i den situationen. Om ni har gemensamma barn tillfaller all din kvarlåtenskap din fru med fri förfoganderätt (vilket innebär att hon får fritt förfoga över den under sin livstid men inte har rätt att testamentera bort den), för att sedan tillfalla era eventuella gemensamma barn då din fru sedan går bort. Om du skulle efterlämna särkullbarn har dessa rätt till sin arvslott direkt, se ÄB 3:1 mening 2.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom vid bodelning

2016-04-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Har ett äktenskapsförord sen 91 att allt jag äger eller förvärvar är min enskilda egendom där maken ej har giftorätt. Köpte lägenhet 93. Vid makens död har hans barn rätt till min enskilda egendom
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaEftersom ni gjort all din egendom till enskild genom äktenskapsförord utgör den inte giftorättsgods och ingår inte i bodelningen vid äktenskapsskillnad eller dödsfall, se 7:1 och 10:1 äktenskapsbalken. Detta gör att din mans dödsbo och därmed hans barn inte har rätt till lägenheten varken vid hans bortgång eller vid din.

Make tilldelas gemensamma barns arvslott även vid enskild egendom

2016-03-31 i Enskild egendom
FRÅGA |Har precis gift mig och jag och min man har skrivit äktenskapsförord där vi har enskild egendom och ingen rätt till varandras egendom. Vi har tre gemensamma barn och min man har sedan tidigare 3 barn. Vad händer om min man dör? Har jag rätt att förfoga över mina barns arvedel? Det sa advokaten som vi var hos att jag har. Jag har dock börjat få kalla fötter och undrar om jag kan lita på detta.Tacksam för svar.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om din man dör upplöses äktenskapet och därefter görs en bodelning, 1 kap. 5 § (https://lagen.nu/1987:230#K1P5S1) och 9 kap. 1 § (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1) äktenskapsbalken. I bodelningen ingår endast giftorättsgods, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Giftorättsgodset är all egendom som inte är enskild egendom. I din fråga förstår jag att ni har enskild egendom. Har ni bara enskild egendom behöver man inte göra en bodelning, om du inte begär att få ta över bostad eller bohag från din make.Har ni giftorättsgods utöver er enskilda egendom kommer det att delas på hälften var och tilldelas er. Din makes kvarlåtenskap, alltså den egendom som är aktuell för arvingar, är eventuellt giftorättsgods samt hans enskilda egendom. I det fall ni endast har enskild egendom och ingen bodelning görs är din makes kvarlåtenskap hans enskilda egendom.När man har klargjort vad din makes kvarlåtenskap är träder arvsreglerna in. Eftersom ni är gifta är huvudregeln att du ärver före era gemensamma barn , 3 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Det innebär att du tilldelas hälften av din makes kvarlåtenskap (3/6 - alla barn får lika stor del, dvs en sjättedel, av kvarlåtenskapen) med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att du kan förfoga över arven som du vill, den enda begränsningen är att du inte kan testamentera bort det. Era gemensamma barn ärver sedan din make i form av efterarv vid din bortgång.Svaret är alltså att ja, det advokaten har sagt stämmer. Du får fri förfoganderätt över era gemensamma barns arv i det fall din make avlider.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,