Efterlevande makes rätt till den först avlidna makens enskilda egendom

2016-08-22 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej. Har läst frågan "Hur enskild egendom blir samboegendom" och ert svar om att gåvogivaren kan skriva ett nytt gåvobrev och där då skriva att gåvan INTE ska vara enskild egendom.Min fråga är då om detta också måste göras om man är gift? Måste maken/makan be gåvogivaren om att skriva ett nytt gåvobrev för att makans/makens enskilda egendom ska kunna tillfalla den efterlevande?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken anges att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken, vilket innebär att vid den ena makens död får den andre maken allt. Efterlevande makes arvsrätt omfattar även, som huvudregel, den avlidna makens enskilda egendom. Undantag till huvudregeln föreligger om gåvogivaren har ställt upp villkor för att egendomen ska gå i arv till någon annan vid gåvomottagarens död. Villkoret går i så fall före efterlevande makes arvsrätt.Makan/maken måste alltså inte be gåvogivaren att skriva ett nytt gåvobrev, om inte gåvobrevet innehåller speciella villkor. Om äktenskapet skulle upplösas genom äktenskapsskillnad gäller andra regler. Då delas makarnas giftorättsgods upp mellan dem genom bodelning och var och en behåller sin enskilda egendom (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). I ett sådant fall behövs ett nytt gåvobrev för att egendomen ska bli giftorättsgods och kunna delas mellan makarna. Med vänlig hälsning,

Surogat för fastighet som var enskild egendom

2016-08-04 i Enskild egendom
FRÅGA |Har fått fastighet som enskild egendom i arv. Fastigheten är såld, jag har nu gift mig men vill att köpeskillingen (för)blir enskild egendom. Måste jag upprätta äktenskapsförord?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som regler egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 2 § är enskild egendom egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skulle vara mottagarens enskilda. Detta verkar vara fallet med den fastigheten du ärvt. Huvudregeln är att vad som trätt i stället för fastigheten, i detta fallet köpeskillingen, även den är enskild egendom. Detta gäller om inte annat har föreskrivits i testamentet. Ett problem kan dock vara om köpeskillingen sammanblandas med giftorättsgods på t ex ett bankkonto. I rättsfallet NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar som utgjorde enskild egendom på makarnas gemensamma transaktionskonto. Högsta domstolen ansåg i det fallet att pengarna hade förlorat sin karaktär av enskild egendom då den inte hölls isär ordentligt från giftorättsgodset genom t ex bokföring eller liknande. Det kan därför vara en bra idé att sätta in köpeskillingen på ett separat konto där du bokför att det är köpeskillingen från försäljningen av fastigheten som är på det kontot. Det kan också vara så att det är föresktivet i testamentet att vad som träder istället för fastigheten inte ska vara enskild egendom, i så fall är inte köpeskillingen det. Då behöver du och din make upprätta ett äktenskapsförord där ni bestämmer att köpeskillingen ska vara din enskilda egendom enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Detta ska göras skriftligen och undertecknas av er båda samt registreras hos Skatteverket. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Enskilt egendom genom äktenskapsförord

2016-07-28 i Enskild egendom
FRÅGA |Min fru och jag kommer att skilja oss. Jag behåller bostadsrätten och kompenserar min fru för detta. Samma sak gäller för vår gemensamma bil samt en del tillhörigheter. Däremot har vi olika mycket sparkapital och är båda överens om att inte dela på detta. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Hur ska vi gå tillväga för att det ska gå rätt till? Kan vi skriva in vår överenskommelse i bouppteckningen eller måste vi göra något annat? Vilka avtal rekommenderar ni oss att använda?Christian
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera er att skriva ett äktenskapsförord där ni föreskriver att var och ens sparkapital ska vara enskild egendom. På så sätt undviker ni att just denna egendom blir så kallad giftorättsgods och delas lika (vilket annars är huvudregeln). Ert sparkapital kommer då inte att ingå alls i bodelningen. Ett äktenskapsförord kan upprättas när som helst under ett äktenskap. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och registrerat hos skatteverket för att det ska vara giltigt. Här är en länk till Skatteverkets sida för mer information: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.htmlHoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Skydda egendom genom äktenskapsförord

2016-07-13 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, mina föräldrar äger ett hus som jag och min syster kommer att ärva. Vi är båda gifta. Finns det något sätt att göra så att ingen av våra partners kan få rätt till vårt föräldrahem vid en eventuell skilsmässa? Stort tack!
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! För att skydda egendom så att ens äkta hälft inte kan göra anspråk på denna vid en eventuell skilsmässa är det lättaste tillvägagångssättet att upprätta ett äktenskapsförord och genom det göra föräldrahemmet till enskilt egendom. Vid en skilsmässa så delas alla era tillgångar upp lika mellan er, den egendomen kallas giftorättsgods. Genom att göra barndomshemmet till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, så har inte den äkta hälften någon anspråksrätt på huset. Se Äktenskapsbalk (1987:230) 7 kap 1 § och 10 kap 1 §, ÄktB, (https://lagen.nu/1987:230). Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och skrivas under av båda makarna, någon bevittning kärvs inte för undertecknandet. Vidare när det är undertecknat ska det ges in till Skatteverket och träder därefter i kraft, 7 kap 3 § ÄktB. Ni kan även be era föräldrar skriva ett testamente som bestämmer att ni ärver att huset såsom enskild egendom och ni inte vill upprätta ett äktenskapsförord, vilket framgår av 7 kap 2 § 4 p i ÄktB där det står att egendom som är ärvd med förbehållet att det ska vara enskild egendom inte ingår i giftorättsgodset. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Testamente med villkor om enskild egendom

2016-08-22 i Enskild egendom
FRÅGA |HejVår mor har skrivit att kvarlåtenskapen efter henne skall vara enskild egendom. Behöver vi arvingar göra något I våra respective äktenskap för att egendomen skall vara enskild?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga gäller makars egendomsförhållanden, så går svaret att hitta i Äktenskapsbalken (ÄktB). Den lagen kan du hitta https://lagen.nu/1987:230. Enligt ÄktB 7:1 är all egendom som tillhör en make giftorättsgods om den inte är att anse som egendom enligt vissa villkor. Dessa villkor listas i ÄktB 7:2 och enligt punkt 3-4 ska egendom som erhålls genom arv eller testamente ses som enskild egendom om villkor om detta finns i ett testamente.Eftersom din mor har angivit att kvarlåtenskapen efter henne ska vara enskild egendom, så kommer det ni i framtiden ärver av henne utgöra enskild egendom. Villkoret i testamentet är tillräckligt för att detta ska anses gällande och ni som arvingar behöver inte göra något för att det ska vara giltigt inom era äktenskap.För att undvika eventuell osäkerhet eller konflikt i framtiden angående detta, så rekommenderar jag er att spara testamente eller kopior av det för att ha ett tydligt bevis på att ert arv efter er mor är enskild egendom.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Skydda sin arvinge från att bli av med arvet vid en eventuell framtida bodelning

2016-07-31 i Enskild egendom
FRÅGA |Vår dotter är sambo med en spansk man.De har två gemensamma barn och bor i Sverige.Mannen har också en dotter med en annan kvinna och de bor i Spanien.Om min fru och jag skulle avlida så vill vi inte att den spanska dottern ska få nånsin ärva något efter oss.Är det då bättre att min dotter inte gifter sig med sin sambo för att arvet ska bli hennes enskilda egendom eller hur ska man göra.Skulle de gifta sig,ska vi då skriva ett testamente där det står att arvet efter oss ska vara vår dotters enskilda egendom eller hur ska vi kunna förhindra att en del av arvet efter oss skulle hamna i Spanien till sambons dotter.Tack på förhandVänligen
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det ni kan göra är som du säger att i ett testamente skriva att arvet ska vara er dotters enskilda egendom. Om ni inte gör det skulle en annan man i ett eventuellt senare äktenskap kunna få del av det och det spridas vidare på det sättet. Det är endast genom ett testamentsförordnande som ni kan se till så att pengarna aldrig lämnar er dotter. För övrigt ligger det utanför er kontroll huruvida dottern väljer att gifta sig med den spanska mannen. I dagsläget, då dottern är ogift, är det dock inget problem då sambor vid en bodelning endast delar på bostad och bohag som köpts för gemensam användning. De delar alltså inte på ett eventuellt arv (såvida arvet inte används för att köpa samboegendom, dvs bostad och bohag för gemensam användning).Lagrum: Äktenskapsbalken 7 kap 1-2§§ och 10 kap 1§ https://lagen.nu/1987:230#A3.Vänligen,

Arv av stuga

2016-07-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Min make och jag har två gemensamma barn och min man har två barn sedan tidigare äktenskap. Vi har en stuga som står på min man. Min mans önskan är att om någon av oss dör så ska stugan tillFalla alla fyra barnen med lika stor del. Dvs 25% var. Går detta att skriva utan att det är enskild egendom. Jag vill inte att det blir enskild egendom för då får jag inget vid ev skilsmässa eller försäljning. Hur kan vi göra?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Om någon av makarna dör i ett äktenskap ärver den andre den bortgångne. Arvet består av makarnas gemensamma tillgångar ex. gemensamma bostad, möbler mm. se 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, se även 10 kap. för vad som mer specifikt ingår. Om ni nu äger stugan tillsammans kommer du ärva den om din make går bort före dig. Om den ska tillfalla barnen direkt ska ett testamente upprättas och barnen ska ärva den som enskild egendom. Om de ska få den först efter er bådas bortgång behövs inget testamente och barnen kommer få 25 % vardera. Det som krånglar till det lite är särkullbarnen (din mans barn från tidigare äktenskapet). De kan vid din makes död kräva ut sitt arv direkt, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Det kan inte era gemensamma barn. Dock kan särkullbarnen välja att avstå från att ta ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken, men har då rätt att ta ut sitt arv när båda makarna är borta, 3 kap. 9 § Ärvdabalken. Svaret är alltså nej om de ska ärva direkt efter dig eller din makes bortgång. Barnen kommer oavsett ärva efter er bådas bortgång. Men särkullbarnen kommer få direkt tillgång till 25 % av din makes arv när denne dör. Du kommer få ärva 75 % av din makes giftorättsgods, se 3 kap. 1 § 2st. Ärvdabalken. Hoppas du är nöjd med svaret! Annars är du välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster!Vänliga hälsningar,

Barns arvsrätt rörande enskild egendom

2016-07-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Mycket vanligt att man i testamente inför villkoret enskild egendom på sin kvarlåtenskap för att ens barn ska kunna få behålla sitt arv vid en framtida separation. Många frågor kring detta på forumet men jag har inte kunna läsa ut ett rakt svar på frågan:Maka/Make ärver normalt enskild egendom från den andre maka/makan.Men om maka/make fått egendomen via testamente där det är sagt att egendomen skall "utgöra deras enskilda egendom" så ärver inte make/maka inte egendomen utan den går till den avlidnes barn (om sådana finns). Stämmer detta ?Tack På Förhand
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vid en makes bortgång så sker bodelning av gemensamma tillgångar, sk. giftorättsgods, se ÄktB 9:1 och 10:1. För att förklara tydligare använder jag ett hypotetiskt exempel. Om din fru går bort och då har enskild egendom via ett testamente så kommer detta inte att ingå i bodelningen (se ÄktB 7:2 st. 1 p. 2-4). Alltså kommer giftorättsgodset att delas på mitten och ev. skulder kommer täckas. Efter detta kommer den enskilda egendom som ni har var för sig att läggas till på respektive summa. Detta innebär att den summa du då har är din del efter er bodelning och summan som din maka lämnar efter sig är hennes kvarlåtenskap. Om du och din fru endast har gemensamma barn (bröstarvingar) så har de rätt till lika arvslotter ur din frus kvarlåtenskap, se ÄB 2:1. Eftersom ni dock var gifta så kommer du att ärva hela kvarlåtenskapen framför era bröstarvingar, se ÄB 3:1 st. 1. Du kommer därför få din del efter bodelningen samt all kvarlåtenskap från din fru, inklusive hennes enskilda egendom. Det spelar därför ingen roll att en maka genom testamente har enskild egendom eftersom efterlevande make ärver med förtur framför de gemensamma barnen. Däremot ärver efterlevande make kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt enl. ÄB 3:2. Detta innebär att du inte har rätt att testamentera bort kvarlåtenskapen från din döda maka, eftersom era gemensamma barn är efterarvingar, och därmed har rätt till sina arvslotter från sin mammas kvarlåtenskap när sedan du går bort. När sedan du går bort kommer era gemensamma barn alltså först att få en arvslott från sin mors kvarlåtenskap och sedan även en arvslott från resterande del som då utgör din kvarlåtenskap. Viktigt att observera är att annorlunda regler blir tillämpliga om ni har barn som inte är era gemensamma, sk. särkullbarn. Kort svar på din fråga är alltså att det inte stämmer. Om din maka vill att hennes egendom ska tillfalla era gemensamma barn direkt så krävs att hon testamenterar egendomen direkt till barnen. Observera dock att du som make alltid har rätt att tillsammans med dina tillgångar från bodelningen, alltså inklusive din ev. enskilda egendom, få egendom till ett värde av 4 x prisbasbeloppet (4x44300). Detta gäller framför testamente och framgår av ÄB 3:1 st. 2.Om du behöver hjälp att formulera ett testamente så kan du göra det hos oss på Lawline här. Du är självklart välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Hoppas mitt svar var till din hjälp.Vänliga hälsningar