Äktenskapsförords påverkan på arvsskifte

2014-04-12 i Enskild egendom
FRÅGA |Ang.äktenskapsförord.Jag och min fru gifte oss för ca 15 år sedan. Tre veckor efter giftomålet skrev vi äktenskapsförord. Som lyder: att all den egendom som vardera av oss medför i boet eller framledes förvärvar genom,arv gåva eller testamente,liksom all avkastning av sådan egendom,samt egendom som kan komma att träda i dess ställe skall utgöra vardera makens enskilda egendom,vari andra maken icke skall äga giftorätt. Vi har ett gemensamt barn,inga särkullbarn. Det finns inget testamente. Hur fördelas arvet om någon av oss går bort? Vår tanke då vi skrev äktenskapsförord var att det endast skulle gälla om vi kom på obestång och separerade.Ej vid dödsfall. Om det nu är så,hur gör vi bäst om någon av oss dör och vi vill att tillgångarna skall fördelas på vanligt sätt (utan hänsyn till äktenskapsförordet)mvh
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaNär ett äktenskap upplöses (genom äktenskapsskillnad eller dödsfall) ska som huvudregel en bodelning göras mellan makarna där allt giftorättsgods ska ingå enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 10:1. I ert fall har ni avtalat om att var och ens egendom ska vara enskild och således finns inget giftorättsgods att dela på, var och en av er tar sin egendom helt enkelt. Vid dödsfall görs ett arvsskifte där den avlidnes tillgångar regleras mot skulder och överskottet tillfaller den avlidnes arvingar, då huvudregeln är att bröstarvingar (den avlidnes barn) har bäst rätt till arv, vilket följer av Ärvdabalken (ÄB) 2:1. Arvet efter någon av er kommer således utgöras av dennes egendom som erhållits från bodelningen, denna egendom var enskild i bodelningen mellan makarna men då äktenskapet är upplöst har äktenskapsförordet spelat ut sin roll och vid arvsskiftet är finns endast arvegods. Då ni är gifta och har ett gemensamt barn, har den efterlevande maken bäst rätt till den avlidne makens arv, enligt ÄB 3:1- ert gemensamma barn får således vänta på sitt arv efter den först avlidna maken. Länk till ÄktB https://lagen.nu/1987:230Länk till ÄB https://lagen.nu/1958:637Jag hoppas detta gav svar på din frågaVänligen

Att göra egendom enskild

2014-03-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Har en åldrig far och när han avlider kommer jag att få del av en större summa pengar. Kan jag som singel, ev sambo, ensam skriva att det jag ärver efter honom och ev avkastning därav ska vara enskild egendom och tillfalla mina barn och även vara deras enskilda egendom om jag avlider. Dvs att en framtida sambo/make inte kommer få ta del av arvet, varken genom bodelning eller giftorätt. Bestämmer jag, även om jag är sambo, ensam om att detta ska vara enskild egendom?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Som jag tolkat din fråga har inte din far i testamente angivit att det du ärver ska vara enskild egendom. Du har rätt att skriva ett testamente där du anger att det dina barn ärver av dig ska vara enskild egendom och i så fall kommer det inte att ingå i en bodelning om dina barn skiljer sig, dvs det skulle inte utgöra giftorättsgods. Du kan inte på egen hand göra egendomen du ärver till att bli enskild i ett parförhållande, utan det måste ske i samförstånd.Om du är sambo och ni skulle separera skulle det ske en bodelning där samboegendom ingår. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och bohag man förvärvat i samboförhållandet, så troligen skulle inte pengarna ingå i en bodelning med en potentiell sambo. Då en sambo inte har arvsrätt skulle hen inte heller kunna få del av pengarna på det viset. Om ni köper möbler, hus och så vidare där du betalar med pengarna du ärvt skulle dessa bli samboegendom och ingå i en bodelning. Så om du vill vara på den säkra sidan kan du dock skriva ett samboavtal där man kan avtala om att saker och ting inte ska ingå i en bodelning. Om du gifter dig kommer all din egendom, inklusive arvet från din far att bli giftorättsgods. Du kan inte själv bestämma att viss egendom ska vara enskild utan måste i så fall skriva ett äktenskapsförord tillsammans med din make. I ett äktenskapsförord kan ni bestämma helt vilken egendom som ska vara enskild och detta kan också ändras under äktenskapets gång om så önskas. Du kan fråga din far om han kan skriva ett testamente där ditt arv blir enskild egendom, vilket hade löst äktenskaps-, och sambofrågan. Dock skulle du fortfarande bli tvungen att skriva ett testamente där egendomen blir enskild i nästa led, alltså när dina barn ärver dig.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Enskild egendom

2014-03-07 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi har genom och testamente och gåvobrev, för redan mottagen gåva, skrivit att vår dotter ska ha både gåvan och framtida arv som enskild egendom. Vad händer om hon och hennes man separerar? Vad händer om hon avlider före sin man?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Er dotter har då mottagit gåvan med villkoret att den är hennes enskilda egendom och egendomen kommer därför inte att ingå i en ev. framtida bodelning. Om er dotter skulle avlida före sin man kommer maken att ärva den enskilda egendomen med fri förfoganderätt fram till sin död, först då ärver ev. barnbarn. Det ni kan göra är att be er dotter att skriva ett testamente kring sin enskilda egendom och därigenom göra så att maken inte ärver den egendomen.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Enskild egendom genom testamente

2013-10-31 i Enskild egendom
FRÅGA |Min mamma har skrivit följande testamente. Räcker detta för att det ska bli min enskilda egendom när hon går bort? Vill inte att min fru ska kunna separera och sedan ta hälften av pengarna. Vi är tre barn som ska ärva. "TESTAMENTE Jag, XX XXX, bestämmer härmed som min yttersta vilja och testamente följande: All min kvarlåtenskap skall till lika fördelning tillfalla mina och min avlidne makes, XXX XXXX, gemensamma barn XX, XX, XX efternamn. Vad mina arvingar sålunda erhåller skall vara deras enskilda egendom i äktenskap. Detsamma skall gälla vad som kommit i sådan egendoms ställe. Arvingen skall ha rätt att genom äktenskapsförord göra gåvan till giftorättsgods. " Sedan har min mamma skrivit under med namn och datum. Sedan står följande ovanför vittnes underskrifterna. "Vi samtidigt närvarande vittnen, intygar härmed att XX XXX som vi personligen känner, denna dag med sunt förnuft och klart förstånd och av fri vilja för oss förklarat att ovanstående testamente innefattar hennes yttersta vilja, samt att hon i vår närvaro undertecknat testamentet".Sedan har vittnena skrivit under med ort datum och namn.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Vad som är enskild egendom anges i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230 ). Där anges bl.a. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda (se andra punkten).Testamentet din mor upprättat gör alltså arvet till din enskilda egendom. Det styrker att eventuellt ”surrogat” för arvet även ärenskild egendom. Jag föreslår att hon också skriver in att avkastning av den enskilda egendomen även den är enskild egendom, eftersom den annars är giftorättsgods, enligt 7 kap. 3 § 2 st. ÄktB.Ytterligare tilläggsförslag:- Personnummer på din mor:  ”Jag, XX XXX (personnummer), bestämmer härmed…”.- Ort vid din mors namnteckning.- Vittnenas adress under deras namnteckningarJag vill även understryka att det är viktigt att vittnena får inte vara under 15 år, ha en psykisk störning, själva vara testamentstagare eller nära anhöriga till din mamma eller dig och dina syskon som testamentstagare, se 10 och 13 kap. ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637 .Vänligen,

Enskild egendom vid bodelning på grund av makes död

2014-04-03 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Vi har äktenskapsförord, som innebär att jag äger bostaden (enskild egendom) men lånet på lägenheten står på oss två.Vad händer om någon av oss går bort? Lägenheten ärver min dotter och lånet antar jag! Eller ? Han har själv 3 barn. Han har aldrig betalt av lånet, och kan inte heller dra av räntan, eftersom jag är ensam ägare till lägenheten. Banken vill alltid att helst ska finnas två låntagare. Tacksam för svar!
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga.Om någon av er skulle gå bort ska enligt huvudregeln i 3 kap 1§ ärvdabalken (ÄB) kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Som jag tolkar din fråga har ni dock båda särkullbarn. Då gäller att dessa har rätt att få ut sina arvslotter direkt. Detta innebär t.ex. att din dotter har rätt att få ut sitt arv efter dig utan att någon del av arvet skulle tillfalla din make. I praktiken är det inte ovanligt att man skiftar skulder på samma sätt som tillgångar vilket innebär att din dotter skulle kunna få ta över både lägenheten och skulden (förutsatt att banken accepterar detta). Värt att nämna är dock att bodelning ska ske innan arvet efter den avlidne kan fördelas. Enskild egendom ska inte ingå i bodelning vilket följer av 10 kap 1§ äktenskapsbalken (ÄktB). I 11 kap 8§ ÄktB finns dock en bestämmelse som gör det möjligt för efterlevande make att få den gemensamma bostaden i avräkning på sin lott. Detta gäller även om egendom har gjorts till enskild genom äktenskapsförord. Skulle du gå bort före din make kan han alltså komma att få ta över lägenheten. I ett sådant fall skulle dock din dotter komma att kompenseras genom kravet på avräkning, detta innebär ju att din make skulle bli tvungen att avstå egendom till ett motsvarande värde.Ärvdabalken och äktenskapsbalken hittar du här och här.Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,

Enskild egendom

2014-03-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Min faster ägde en bostadsrätt, som var hennes enskilda egendom. Kan hennes avlidna makes barn kräva något efterarv..?
Daniel Bylock |Hej,Som jag förstår din fråga hade hennes avlidna make särkullbarn sedan ett tidigare äktenskap. När maken avled bör det således ha skett ett arvsskifte, där arvet efter maken fördelades. Dessa särkullbarn kan således inte få ytterligare arv då din faster avled om det inte var hennes egna barn.Vänliga hälsningar

Arvsrätt för svärdotter?

2013-12-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi är ett gift par har två söner som är gifta, kan vi skriva ett testamente så att endast våra söner ej våra svärdöttrar ärver oss
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Era svärdöttrar har ingen arvsrätt efter er. Arvet kommer istället att fördelas mellan era söner. Ni kan upprätta ett testamente där ni föreskriver att det är er vilja att barnens arv efter er ska vara deras enskilda egendom. Då kommer denna egendom inte att ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa.Om någon av era söner skulle avlida efter att han har ärvt efter er så kommer dock dennes hustru att ärva honom, inklusive den enskilda egendomen. Om ni verkligen inte vill att egendomen någonsin ska tillfalla svärdöttrarna så kan ni be era barn att skriva ett testamente till förmån för t.ex. det andre syskonet eller till eventuella barnbarn.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,Charlotte

Begränsing av arv till särkullbarn genom enskild egendom via äktenskapsförord

2013-10-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag och min man är gifta, har två gemensamma vuxna barn och min man har två barn från ett tidigare äktenskap som är också vuxna . Vi äger tillsammans en villa och en sommarstuga. Är det möjligt att skriva villan på min man som enskild egendom och sommarstugan på mig som enskild egendom. Skulle det vara möjligt då att endast våra gemensamma barn kan ärva sommarstugan. Vi vill ge sommarstugan endast till våra gemensamma barn. Och vi vill inte skriva testamente eftersom särkullbarnen skulle aldrig acceptera det. Med vänlig hälsning
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Precis som du angett medför förfarandet att göra sommarstugan till din enskilda egendom att endast era gemensamma barn kommer ärva sommarstugan. När någon av er gå bort kommer inte fastigheten ingå i den bodelning som då görs mellan den avlidne makens dödsbo och den efterlevande maken. Avlider du först kommer sålunda fastigheten oavkortat ingå i din kvarlåtenskap, och fördelas mellan era gemensamma barn. Emellertid har era gemensamma barn inte rätt att få ut arvet efter dig förrän även din make har gått bort, eftersom kvarlåtenskapen ska tillfalla efterlevande make med fri förfoganderätt, enligt 3 kap. 1  och 2 §§ ÄB, https://lagen.nu/1958:637. Skulle din man gå bort först kommer fastigheten aldrig ingå i hans kvarlåtenskap och således heller inte fördelas mellan hans arvsberättigade. Alltså kommer din mans särkullbarn aldrig ärva sommarstugan, oavsett av vem av er som avlider först, om ni gör den till din enskilda egendom.Ni gör sommarstugan till din enskilda egendom genom att upprätta ett äktenskapsförord där ni anger att den ska vara din enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Det ska sedan registreras hos Skatteverket. (Se 7 kap. 3 § ÄktB, https://lagen.nu/1987:230.)Lycka till!Vänligen,