Gåva - enskild egendom

2015-04-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Jag har ett par frågor kring enskild egendom. Min mamma vill ge mig pengar som ska vara min enskilda egendom, och vi undrar om det finns några speciella krav på utformandet av ett gåvobrev i detta fall eller om det räcker med något i stil med denna text: "Jag, NN, xxxxxx-xx, har idag som gåva skänkt min dotter NN, xxxxxx-xx, sexhundratusen kronor (600 000kr). Gåvan är inte att se som ett förskott på arv eller del av arvslott. Gåvan, vad som kan komma i dess ställe samt dess avkastning skall vara mottagarens enskilda egendom. Underskrift av gåvogivare samt mottagare med datum" Jag undrar också om det stämmer att om det står i hennes testamente att det jag ärver ska vara enskild egendom så räcker det, d.v.s. att man inte dessutom behöver upprätta ett äktenskapsförord? Hälsningar,Helena
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att upprätta ett gåvobrev likt det du exemplifierar torde utgöra ett giltigt sådant. För att egendomen därutöver ska anses som enskild sådan krävs och inte förskott på arv är det lämpligt att även för in det i avtalet. Vad beträffar enskild egendom via testamente så bör det även där regleras i avtalet att det som ärvs också ska utgöra enskild egendom.Om du behöver assistans med att formulera ett gåvobrev samt testamente efter dina önskningar rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist.Med vänlig hälsning,

Enskild egendom genom testamente

2015-04-07 i Enskild egendom
FRÅGA |Måste jag skriva ett testamente om jag vill att arvet efter mig skall vara min sons enskilda egendom? min man (sonens far) lever inte längre. Hur skall texten vara? tacksam för svar
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Om du vill att arvet efter dig ska vara din sons enskilda egendom ska du ange detta i ett testamente, utan ett sådant förbehåll kommer arvet inte vara din sons enskilda egendom och därmed ingå i hans giftorättsgods (om han gifter sig). Se äktenskapsbalken 7 kap. 2§ (länk hittar du https://lagen.nu/1987:230#A3) Ett testamente ska uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt (ex skriftlighet och bevittnat, se 10 kap. ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K10). För att uppfylla dessa formkrav (och göra ett tydligt testamente) råder jag dig att kontakta en jurist för vidare hjälp. Du kan även använda dig av vår avtalstjänst http://lawline.se/avtal/testamente där du snabbt och enkelt skriver ett korrekt testamente till en fast kostnad. Vänligen

Behåller pengar sin karaktär av enskild egendom när de används för att renovera ett hus?

2015-03-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, jag vill gärna veta hur man gör med enskild egendom som exempelvis arv som under äktenskapet har använts till att renovera gemensam bostad i syfte att höja värdet. När bostaden blivit sålt är pengarna då fortfarande enskild egendom?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Egendom blir enskild egendom genom att make bl.a. mottar arv med villkoret om att egendomen ska vara enskild. Även sådant som träder in istället för enskild egendom (substitut) utgör enskild egendom, t.ex. ett hus som har betalats med pengar som är enskild egendom eller betalning för ett hus som utgör enskild egendom. Se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Detta gäller emellertid inte om det uttryckligen framgår i det testamente som gör arvet till arvingens enskilda egendom, att det som arvingen köper för sina ärvda pengar ska utgöra giftorättsgods. Följaktligen bör den del av värdeökningen som motsvarar den del av arvet som lagts på renoveringen utgöra enskild egendom. Dock kan det bli svårt att avgöra vad som är enskild egendom om sambandet mellan den ursprungliga egendomen och substitutet inte är uppenbart. Det är nämligen av vikt att substitutet kan särskiljas från övriga tillgångar. Kan en särskiljning inte ske kan pengarna som används på en renovering förlora sin karaktär som enskild egendom. Med anledning av detta skulle jag rekommendera att inte använda pengar som utgör enskild egendom till att renovera den gemensamma bostaden.Beträffande avkastning (ränta, intäkter m.m.) som kommer från enskild egendom, blir denna avkastning giftorättsgods, om inget annat har avtalats, se 7 kap. 2 § 2 st. äktenskapsbalken.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Enskild egendom till förmån för efterlevande maka

2015-03-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag gift och har tva sarkulls barnJag gav bort min halva av vart hus till henne forra aretHon har bank konto och ISK konto i sitt namnJag vill skanka henne ett antal miljoner som inte skallarvas av mina sarkulls barn Jag vill att allt som ar hennesskall forbli hennes egendom om jag skulle avlida
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Jag kommer nedan att redogöra för vilka möjligheter som står dig till buds vad gäller att göra dina barn arvslösa. Särkullbarns arvsrättHuvudregeln är att den efterlevande maken kommer att ärva den bortgångne maken med fri förfoganderätt, se 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) här. Då du nu har barn sedan tidigare, så har dessa så kallade särkullbarn en rätt att omedelbart ärva dig vid ditt framtida dödsfall. Denna rätt för särkullbarnen regleras i 3 kap. 1 § st. 2 ÄB, se här. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från att ta ut sitt arv till förmån för din efterlevande fru. Detta innebär rent konkret att hon kommer att erhålla det arv som särkullbarnet skulle ha fått! Barnen kommer då sedan kunna ärva dig genom henne om hon eventuellt går bort före barnen.Viktigt att känna till är att särkullbarn har samma lagliga rätt att ärva som gemensamma barn. Skillnaden ligger i att särkullbarn har rätten att få ut sitt arv omedelbart vid den ene förälderns död! Efter att en bodelning gjorts kommer det tydligt att framgå hur mycket var och en av er har rätt till. Särkullbarnen kommer då i regel att ärva hela din kvarlåtenskap(under förutsättning att inget testamente finns, för vilket jag kommer att redogöra för nedan). Jag vill dock kort anmärka att ett särkullbarn alltid kommer att ha rätt till minst sin laglott, d.v.s. halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB här. Detta innebär att även om Du testamenterar bort all egendom, så kvarstår möjligheten för särkullbarnen att få ut sin laglott. De har då 6 månader på sig från den dagen testamentet delgavs honom/henne att klandra det. Bodelning vid dödsfallAll egendom som makar äger presumeras vara giftorättsgods, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) här. Denna egendom skall ligga till grund för en framtida bodelning vid ett äktenskaps upplösning genom äktenskapsskillnad eller dödsfall, se 9 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § ÄktB. I regel gäller alltså att man genom en bodelning sammanställer vilken egendom som skall fördelas mellan makarna alternativt mellan den efterlevande maken och dödsbodelägaren. Enskild egendom som vardera make äger skall alltså ej ingå i en bodelning! Vad som är att betrakta som enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB, se här. Bland annat står möjligheten till buds att genom ett äktenskapsförord göra din egendom till hennes enskilda, och således undanta de från en framtida bodelning. Vi på Lawline kan bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!Konkreta rådHuvudregeln är ju som sagt att makar ärver varandra, men att särkullbarn i regel alltid har rätt att få ut sin laglott. Du kan begränsa särkullbarnets arvsrätt dels genom ett testamente, men även genom ett äktenskapsförord. Du kan testamentera bort all din egendom till förmån för henne, men särkullbarnen kommer ändå alltid att ha rätt till sin laglott. Han/hon kommer då att kunna klandra testamentet och på den vägen få ut sin laglott, se 7 kap. 1 § ÄB här . Särkullbarnen kan alltså aldrig bli utan arv om det finns tillgångar i dödsboet! Av den anledningen är det att föredra att upprätta ett äktenskapsförord där Du och din fru själva kan besluta om vad som skall ingå i en framtida bodelning. Det är väldigt viktigt att man upprättar ett formellt korrekt äktenskapsförord för att det skall kunna anses ha någon som helst rättslig verkan. Vidare skall även anmärkas att en gåva från dig till henne inte är tillräckligt för att gåvan skall betraktas som enskild egendom enligt 7 kap. 1 § p. 2 ÄktB. Detta innebär att om Du vill inskränka särkullbarnens rätt till din framtida kvarlåtenskap, så skall Du i första hand upprätta ett äktenskapsförord. Om Du känner att Du vill upprätta ett testamente, så är det något vi på Lawline kan bistå dig med. Priset för detta är 1495 kr. inklusive moms och Du kan göra detta direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/avtal/testamente.Jag hopas att Du fått svar på dina frågor! Om Du har några funderingar i övrigt eller om något är oklart i mina svar, så är Du mer än välkommen att återkomma. Jag nås bäst via: Anes.sabic@lawline.seMed vänlig hälsning,

Enskild egendom genom testamente

2015-04-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur man upphäver enskild egendom som angivits i testamente. HälsningarAnna
Jessica Knecht |Hej Anna och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga är beroende av testamentets innehåll. Har testatorn angivit ett villkor i testamentet att egendomen ska utgöra testamentstagarens enskilda egendom så kan inte detta villkor upphävas. Egendomen ska då förbli mottagarens enskilda egendom enligt ÄktB 7 kap. 2§ 3 punkten (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Mottagaren av egendomen kan då inte ändra statusen på egendomen till att utgöra giftorättsgods. Detta kan bara ske om givaren lämnar sitt tillstånd till att så sker. Det är med andra ord viktigt att testatorns vilja respekteras. Testatorn kan dock tillåta testamentstagaren att ändra på statusen av den mottagna egendomen från att vara enskild egendom till att bli giftorättsgods. Det måste då framgå av testamentet att makarna tillåts avtala om att egendomen ska utgöra giftorättsgods. Något att observera är att avtalet måste ske i form av ett äktenskapsförord enligt ÄktB 7 kap. 3§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1). Hoppas detta var svar på din fråga! Vänligen,

Säkra egendom som enskild egendom genom testamente

2015-03-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Jag äger genom mitt företag ett bostadshus. Min dotter, skriven i Sverige men bosatt i England, skall gifta sig med en engelsk medborgare. Min fråga: hur borde jag agera för att säkra att hennes framtida arv ( huset) förblir hennes enskilda egendom oavsett framtiden? Både jag och min dotter är svenska medborgare idag.Tack på förhand!Med vänlig hälsning,Zoltan Kiss,
Fredrik Norberg |Hej Zoltan och tack för att du använder dig av våra tjänster!Där finns flera lösningar man kan tänka sig till din fråga. De är dock beroende på omständigheter jag inte känner till och vad du själv tror passar dig bäst.Du kan säkra hennes arv av fastigheten genom att antingen testamentera fastigheten, eller att ge bort den. Under dessa transaktionstyper kan du villkora äganderätten såsom enskild egendom och därmed freda egendomen från anspråk från din dotters make. Om du testamenterar eller ger bort fastigheten genom ett gåvobrev, så för du in villkoret att "egendomen, och egendom som träder i dess ställe, ska vara mottagarens enskilda egendom". Du nämner att du äger fastigheten genom ditt bolag. Om ditt bolag är en egen juridisk person (Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening) så kommer du behöva föra över ägandet av fastigheten till dig personligen för att du ska kunna testamentera eller ge bort egendomen. Du kan endast testamentera och ge bort egendom du råder över, det vill säga som du direkt äger. Om ditt bolag är en egen juridisk person så är det bolaget som tekniskt sett äger fastigheten, även om du äger bolaget.I en situation där du ger bort egendomen så kan du även villkora att du behåller nyttjanderätten till fastigheten för resten av din livstid. I så fall sker transaktionen bara på papper, dock blir effekten att du inte längre kan pantförskriva fastigheten utan din dotters medverkan. Jag har tyvärr inga kunskaper om vilka förmögenhetsrättsliga konsekvenser detta ger din dotter i hennes äktenskap, detta behöver man konsultera en familjejurist i England för. Däremot vågar jag säga att eftersom det är fråga om fast egendom här i Sverige, så kommer fastigheten förbli mottagarens enskilda här i Sverige om du villkorar det så enligt ovan. För att summera så skulle jag säga att du bör testamentera fastigheten till din dotter såsom hennes enskilda egendom. För att kunna göra detta behöver du stå som lagfaren ägare vid ditt frånfälle (dödsfall). Det är även av yttersta viktigt, oavsett om du ger bort egendomen eller testamenterar den, att du upprättar korrekta handlingar som uppfyller formkraven. Detta är tyvärr inget vi kan hjälpa dig med men om du önskar sådan hjälp kan du återkomma till mig på min emailadress nedan så kommer jag sätta dig i kontakt med en familjejurist.Jag hoppas rådgivning har varit till hjälp och jag önskar dig lycka till! Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Betydelsen av ett äktenskapsförord vid fördelning av arv

2015-03-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Min fru har avlidit. Vi var gifta med äktenskapsförord innebärande att all egendom skulle vara enskild, såväl den egendom som ägdes som den som införskaffades, vari den andra inte skulle ha någon giftorätt. Vi har båda barn från tidigare äktenskap men inga gemensamma barn. Min fråga är om jag ärver något från min fru eller är det bara hennes barn som ärver henne? Finns det någon möjlighet att jag kan sitta kvar i orubbat bo? Min frus tillgångar minus skulder är ca 1,2 miljoner kronor. Mina tillgångar minus skulder är väsentligt större. Vi har en gemensamt ägd bostadsrätt som jag har rätt att överta, enligt tidigare fråga till er. Ingen motsätter sig heller att jag övertar bostadsrätten.
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Fördelning av arv vid dödsfallHuvudregeln är att all egendom är giftorättsgods under förutsättning att den inte är enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) här. Dock gäller vid dödsfall att den efterlevande maken/makan kommer att ärva allt, d.v.s. även den enskilda egendomen, med så kallad "fri förfoganderätt", se 3 kap. 1 § ÄB här. Detta kommer med en begränsning! Nämligen om det finns särkullbarn med i bilden(vilket det gör i ditt fall), så har barnen en rätt att direkt ärva sin förälder. Hennes särkullbarn har alltså en rätt att direkt få del av sitt arv från hennes kvarlåtenskap! Detta är ett undantag från huvudregeln i 3 kap. 1 § ÄB, som reglerar att den efterlevande makan har rätt till den bortgångnes kvarlåtenskap. Särkullbarnen har dock en möjlighet att avstå från att ta ut arvet direkt och istället ta del av den andre makens bo vid dennes senare bortgång. Detta regleras i 3 kap. 2 § samt 3 kap. 9 § ÄB. Den totala arvslotten för barnen är hälften av hennes kvarlåtenskap, se 7 kap. 1 § ÄB. D.v.s. hennes barn tar en lika stor del av kvarlåtenskapen! Särkullbarnen har alltså i regel en rätt att direkt ärva sin mor om de vill, men kan likväl avstå från att göra det helt eller avstå från arvet till förmån för den efterlevande makan, d.v.s. dig. I ett sådant scenario tar de del av efterarvet vid din bortgång. Poängen med att ha enskild egendom är att sådan egendom inte skall ingå i en framtida bodelning. Därför blir svaret på din fråga att nej, Du kommer inte att sitta i ett orubbat bo, då hennes särkullbarn har rätt att ärva hennes enskilda egendom då denna ej skall ingå i en bodelning. Dock gäller att efterlevande make, så långt kvarlåtenskapen räcker, har rätt till egendom till ett värde av 4 prisbasbelopp, se 3 kap. 1 § ÄktB. Prisbasbeloppet ligger idag på 36 396 kr, se 2 kap. 6-7 §§ socialförsäkringsbalken här.Avseende bostadsrätten finns inte mycket mer att tillägga då Du redan synes ha fått svar angående det. Jag hoppas att Du har fått svar på din fråga! Om Du har några frågor eller funderingar i övrigt, så är Du välkommen att kontakta mig. Jag nås bäst på: Anes.Sabic@lawline.se. Om Du känner att Du behöver vidare konsultation med en yrkesverksam jurist, så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår samarbetspartner, Familjens Jurist. Det är Sveriges största familjejuridiska byrå som har stor erfarenhet från sådana här ärenden. Du kan boka tid direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Huruvida enskild egendom ingår i bodelningen mellan makar

2015-02-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Fråga.Jag fick ett arv i aug 2014 från mina föräldrar, min enskilda egendom, enl deras testamente. Skilde mig i april 2014, äger gemensam bostad inkl lån. Överens om gemensamt ägande, men undrar om mitt arv. Det ingår väl ej i en framtida bodelning?
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,Om Du ärvt med ett villkor om att det ska utgöra Din enskilda egendom ska det inte ingå i bodelningen (se 7 kap. 2 § p. 4 och 10 kap. 1 § äktenskapsbalk (1987:230) https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1).Vänligen,