Efterlevande makes rätt till den avlidnes enskilda egendom

2014-10-07 i Enskild egendom
FRÅGA |Min fru skall få en fastighet som gåva av sin far. Gåvan skall vara enskild egendom. Vad händer om min fru dör före mig? Kommer jag att få fastigheten som giftorättsgods eller tillfaller den direkt våra gemensamma barn? Inga särkullbarn finns. Hur skall man skriva i gåvobrevet om min fru vill att jag skall ärva hennes enskilda egendom men vid en separation skall jag inte ha rätt till hennes enskilda egendom?
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!Ett äktenskapsförord som fastslår att viss egendom ska göras om till enskild egendom påverkar inte din rätt till efterarv. Om din fru skulle dö kommer du alltså ärva gåvan, trots att den gjorts till enskild egendom, med fri förfoganderätt, se 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). När du som efterlevande make sedan avlider kommer era barn i sin tur få ut sin arvslott och ärva dig.Med vänlig hälsning,

Enskild egendom enligt testamente

2014-09-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Min mor har nyligen dött. Hon var gift och det finns bara särkullbarn. I ett inbördes testamente står bl.a. följande: "Den av oss som överlever den andre skall erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. - - - När den siste av oss avlider skall all egendom fördelas mellan våra respektive bröstarvingar enligt lag. Den egendom som genom arv eller detta testamente tillfaller testamentstagare skall, liksom avkastningen, utgöra enskild egendom."Jag vet att vi har rätt att begära jämkning för att få ut laglotten. Min fråga gäller den sista citerade meningen. 1. Kan egendom som min "styvfar" får med fri förfoganderätt bli enskild egendom? Kan den enskilda egendomen bli föremål för efterarv? Eller är detta motsägelsefullt? (Troligen menar de att den egendomen inte ska komma med i en ev. bodelning mellan min styvfar och en ev. ny maka?) 2. Enligt lydelsen kan väl inte det jag och min syster ärver, nu eller som efterarv, bli enskild egendom? Eftersom vi väl aldrig kan räknas som testamentstagare?
Victoria Nilsson |Hej!1. Avseende det som din styvfar ärver blir det egentligen inte relevant att prata om enskild egendom. För det fall att han gifter sig ska vid en senare bodelning efterarvet inte ingå i bodelningen utan tas undan, 3:6 ärvdabalken. Det innebär att den andel som innehas av din styvfar med fri förfoganderätt inte kommer ingå i en bodelning, oavsett om det är enskild egendom eller inte.2. Det ni ärver kommer enligt testamentet vara er enskilda egendom, oavsett om ni får det genom att ni begär ut er laglott eller om ni får det som efterarv när er styvfar gått bort. Notera att det står "genom arv eller testamente tillfaller", varför det inte spelar någon roll på vilken grund ni ärver egendomen - den blir ändå enskild egendom.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Vänliga hälsningar, 

Enskild egendom och makes arvsrätt

2014-07-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man har enskild egendom i form av ett fritidshus. Om han testamenterar den till våra gemensamma barn och avlider innan de är myndiga är det då jag som förvaltar egendomen tills barnen är myndiga? Får jag sälja fritidshuset?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten när det gäller makar och arv är att den efterlevande maken ärver allt om arvingarna endast utgörs av gemensamma barn (se 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken, ÄB). Huruvida egendomen är enskild eller inte har här ingen betydelse. Barnen kommer således att få vänta på sitt arv tills båda föräldrarna har avlidit. Detta gäller oavsett om de är myndiga eller inte när den första maken avlider.  När det gäller den efterlevande makens arvsrätt ärvs den med s k fri förfoganderätt (se 3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att maken är fri att disponera över egendomen genom att t ex nyttja, sälja, förbruka eller skänka bort den. Däremot kan den efterlevande maken inte testamentera bort den, det skulle ju medföra att den först avlidnes arvingar går miste om sin arvsrätt. Hoppas att du fått svar på dina funderingar.Vänliga hälsningar,

Fråga huruvida arv kan vara enskild egendom

2014-07-09 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej För 4 år sedan gick min far bort. Idag bor min mor kvar i villan och har en bil samt ett fritidshus.Jag sonen som idag lever i samboförhållande har en syster som är gift. jag undrar vad som gäller när min mor går bort? Vem tillfaller arvet vid sambo, resp giftasförhållade? Har tex min systers man rätt till delar arvet om de skulle separera? och vad gäller för sambo?Om vi vill att allt skall stanna inom familjen är det då nödvändigt att mor upprättar ett testamente där det framgår att allt som efterlämnas är enskild egendom?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!Jag utgår från att din syster är din helsyster när jag svarar på din fråga. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgod,7:1 ÄktB. https://lagen.nu/1987:230 Enskild egendom är enligt 7:2 p.3 ÄktB egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda. Arv kan alltså vara enskild egendom genom ett villkor i testamentet. Om ers familj önskan är att allt ska stanna inom familjen bör er mor upprätta ett testamente där det uttryckligen anges att arvet är enskild egendom vari make ej hava gifträttsgods. När det gäller bodelning mellan sambos är den begränsad då den enbart avser samboegendom som är köpt för gemensamt bruk.

Enskild egendom till särkullbarn

2014-09-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej. Min föräldrar har skrivit sitt testamente så att det tillfaller mig och min syster som "Enskild egendom och ska så förbli". Jag har 2 barn från tidigare äktenskap och är idag omgift med en kvinna som har ett barn från tidigare äktenskap. Vi har inga gemensamma barn. Blir hela arvet efter mina föräldrar Enskild egendom med automatik i samband med deras bortgång eller måste jag vidta någon egen åtgärd för att skydda arvet? Vad händer egentligen med Enskild egendom om jag går bort medans jag fortfarande är omgift enligt ovan? Är det så att Enskild egendom tillfaller bröstarvingar, alltså mina barn, och att min maka inte under några omständigheter kan göra anspråk på Enskild egendom? Eller måste jag specifikt testamentera bort min enskilda egendom till mina barn? Huvuddelen av arvet kommer att utgöras av ett par fastigheter.
Delpak Sandy |Hej och tack för din fråga!Enskild egendom är tillgångar som vid en eventuell skilsmässa eller bortgång inte ska ingå i bodelningen enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, se här. Tillgångarna blir enskild egendom om det finns ett äktenskapsförord, ett förbehåll i ett testamente eller gåvobrev där det framgår att tillgångarna ska vara den ena makens enskilda egendom. I ditt fall har dina föräldrar skrivit i ett testamente att vissa tillgånger ska bli din enskilda egendom. Makarnas gemensamma tillgångar heter giftorättsgods och vid en bodelning pga. skilsmässa eller bortgång ska giftorättsgodset ingå i bodelningen medan den enskilda egendomen inte får ingå i bodelningen enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Det finns en bestämmelse i 10 kap. 4 § äktenskapsbalken som ger makar rätt att avtala att enskild egendom ska anses utgöra giftorättsgods, denna bestämmelse är endast tillämplig på sådan egendom som är enskild pga. äktenskapsförord. Det innebär att enskild egendom pga. förbehåll i testamente inte kan avtalas till att bli giftorättsgods. I ditt fall innebär detta att den enskilda egendomen från dina föräldrars arv tillfaller dig utan att du behöver göra någonting.Vid din bortgång ska det ske en bodelning av din fru och dina tillgångar, det är enbart giftorättsgods som ska ingå i en bodelning enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalkem. Din enskilda egendom som du har fått i arv av dina föräldrar kommer alltså inte att ingå i bodelningen. Din fru har rätt att vid din bortgång få ett belopp som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 10 kap. 3 § ärvdabalken, se här. Detta gäller ifall tillgångarna vid bodelningen inte når upp till den summan, då kan din fru ha rätt att få ta del av din enskilda egendom. Förutom den regeln så kommer din enskilda egendom att tillfalla dina barn som är särkullbarn från ett tidigare äktenskap enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar

Arv/ gåva som förskott på arv till särkullbarn

2014-09-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min hustru har bara särkullbarn, jag en dotter och min hustru har 4 döttrar. I mitt tidigare äktenskap så skaffades ett fritidshus där min dotter växte upp och tillbringade mycket tid. Vi pratade om att fritidshuset skulle bli hennes. Nu är jag omgift och min hustru tycker som jag att min dotter ska erhålla huset som arv eller som överlåtande/gåva. Hur går man tillväga?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Till att börja med är fritidshuset troligen vad som kallas giftorättsgods och ska som sådan ingå i bodelningen vid en skilsmässa. Giftorättsgods är allt som äkta makar äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Egendom kan bli enskild och på så vis hållas utanför en bodelning genom att makarna upprättar och registrerar ett äktenskapsförord. Den kan också vara enskild därför att den ena maken fått egendomen i arv, genom ett testamente eller som en gåva på villkoret att den skulle vara den makens enskilda. Är inte fritidshuset din enskilda egendom i dagsläget bör du och din fru tillsammans skriva ett äktenskapsförord så att det inte omfattas av en bodelning. En bodelning sker nämligen inte bara vid en skilsmässa utan även när ett äktenskap upplöses därför att den ena maken avlider. Då du och din fru inte har några gemensamma barn kommer din dotter att ärva allt efter dig och din frus fyra döttrar kommer att ärva 1/4 var av kvarlåtenskapen (arvet) efter henne. Makar ärver bara varandra om det finns gemensamma barn i äktenskapet och då inte med full äganderätt. Istället ärver de vad deras gemensamma barn skulle ha ärvt med fri förfoganderätt, det innebär mer eller mindre att de förvaltar arvet åt sina barn som får ut något först när båda deras föräldrar avlidit. I fall som ert, då det inte finns några gemensamma barn, tillgodoses den efterlevande makens behov genom att en bodelning sker innan arvet fördelas. Bodelningen innebär att allt giftorättsgods delas på hälften så att den efterlevande maken får behålla 50% av makarnas egendom medan de återstående 50% går till kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. Genom att upprätta ett äktenskapsförord som slår fast att huset är din enskilda egendom hålls det som sagt utanför en bodelning och hör istället direkt till din kvarlåtenskap (vilken tillfaller din dotter då hon är din enda arvinge) den dag du avlider. Då eventuella skulder den avlidne haft ska täckas med medel ur kvarlåtenskapen innan återstoden går till arvingen/arvingarna kan det dessutom vara en god idé att upprätta ett testamente om att du vill att din dotter ska ha huset. Då utgångspunkten är att testatorns vilja ska tillgodoses kan du nämligen på så vis försäkra dig om att skulder i första hand betalas med andra tillgångar du lämnar efter dig.Ett annat alternativ om du inte att huset ska bli din dotters först den dag du avlider är att ge det som en gåva till henne. I så fall behöver du upprätta ett gåvobrev. Både vad gäller äktenskapsförord, testamenten och gåvobrev så erbjuder vi trygga och skräddarsydda avtalsmallar här på vår hemsida. När du har beslutat om du vill ge huset till din dotter inom en snar framtid eller förbereda så att hon ärver det av dig en dag kan du med andra ord enkelt surfa in på vår hemsida och klicka på "våra tjänster" och sedan "avtal" för att hitta vad vi erbjuder.Jag hoppas att du känner att du har fått dina frågor besvarade. Med vänliga hälsningar,

Möjligt att förfoga över egendom som är enskild genom gåvovillkor

2014-07-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, Min bror har av mor mottagit en gåva där den är "enskild egendom och skall så förbli". Han är gift och vill veta vad han har för möjlighet att ev sälja del av gåvan till sin fru, alt. ge bort del av den till henne? Vad händer om han avlider, ärver hans fru gåvan? De har i dag inga gemensamma barn.
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Egendomen som din bror har mottagit är enskild enligt 7:2 1 stycket 2 punkten äktenskapsbalken (ÄktB). Att egendomen är enskild innebär att den inte ska delas lika vid en eventuell bodelning, detta följer av 10:1 ÄB. Gåvovillkoret hindrar dock inte att din bror förfogar över egendomen genom t.ex. försäljning, byte eller gåva. Det är alltså möjligt för din bror att sälja eller ge gåvan till sin fru.Vem som skulle ärva om din bror skulle dö regleras i ärvdabalken (ÄB). Av 3:1 ÄB följer att din brors fru i en sådan situation ärver hela kvarlåtenskapen med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär att hon inte kan förfoga över egendomen genom testamente. Vad hon ärvt med fri förfoganderätt ska alltså tillfalla din brors arvingar då hon går bort.Vad som sagts ovan gäller under förutsättning att din bror inte har barn. Skulle han ha barn som inte är gemensamma med sin fru (särkullbarn) kommer dessa att ärva hela kvarlåtenskapen och den efterlevande maken ärver då endast om barnen väljer att avstå från sin rätt till arv. Även detta följer av 3:1 ÄB (se även 2:1 ÄB).Äktenskapsbalken hittar du här och ärvdabalken hittar du här.Vänligen,

Fråga om enskild egendom som använts för att öka värdet på giftorättsgods

2014-07-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, Min man fick ett arv (pengar) från sin farfar, vilket enl testamentet skulle vara enskild egendom. Vi använde sedan bla dessa pengar för renovering av vårt gemensamma hus. Värdet på vårt hus har nu ökat bla pga generella prisökningen men också den renovering vi gjort. Vad händer vid en bodelning? Har min man rätt att få en del av värdet för vårt hus som enskild egendom samt ska denna del räknas upp i förhållande till nuvarande värde?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Enskild egendom ska till skillnad från giftorättsgods inte ingå i en bodelning. Precis som i din mans fall kan arv vara enskild egendom därför att det angetts i testamentet. Reglerna kring arv finns i ärvdabalken och i 7 kapitlet 2 § stadgats att enskild egendom även är sådan egendom som trätt i stället för annan enskild egendom. Betalning för enskild egendom som sålts och sådant som köpts för enskild egendom blir med andra ord inte giftorättsgods utan sådana substitut/surrogat behåller samma karaktär. Emellertid gäller inte detta om det i din mans farfars testamente uttryckligen framgår att det som din man köper för sina ärvda pengar ska höra till ert giftorättsgods. Säger testamentet inget i fråga bör den del av värdeökningen som motsvarar den del som arvet utgjorde av de pengar ni lagt på renoveringen vara din mans enskilda egendom. Vad jag förstår av juridisk litteratur på området blir det svårare att avgöra vad som är enskild egendom då sambandet mellan den ursprungliga egendomen och surrogatet inte är uppenbart och tyvärr har jag inte lyckats ta reda på exakt hur den andel som utgör din mans enskilda egendom ska beräknas.Jag hoppas att mitt svar ändå varit dig till någon hjälp!