Blir ett arv giftorättsgods eller enskild egendom?

2015-09-28 i Enskild egendom
FRÅGA |Min mamma ärver pengar efter sin mamma (ej testamente om enskild egendom) undrar om dessa pengar blir hennes eller går in i gifterättsgodset. Mamma är gift. Med vänlig hälsning.
Mikaela Wedbäck Pizevska |Hej, Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.Om det ej finns ett testamente som säger att egendom ska ärvas som enskild egendom, ärvs denna som giftorättsgods, se 7 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken. Det finns emellertid en möjlighet att göra giftorättsgods till enskild egendom genom äktenskapsförord, se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Din mamma ärver alltså pengarna som giftorättsgods, men hon kan tillsammans med sin make genom äktenskapsförord göra dessa pengar till enskild egendom, om så önskas. Jag hoppas att detta ger dig det svar du söker. Med vänlig hälsning,

Föreskrift om enskild egendom i testamente

2015-08-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Kan jag skriva i ett testamente att min sons arv efter mig skall vara hans enskilda egendom, en fastighet samt en ½ fastighet samt aktier o banktillgångar
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Det går bra att skriva att arvet efter dig ska vara din sons enskilda egendom. Det innebär att denna egendom inte ingår i en eventuell framtida bodelning mellan din son och hans make/maka. Det är värt att notera att avkastning från aktierna som huvudregel är giftorättsgods och därmed ingår i bodelningen. Vill du att även avkastningen ska bli enskild egendom måste du därför särskilt skriva det i testamentet. Pengar till följd av försäljning av någon av fastigheterna blir automatiskt enskild egendom.Vänligen,

Pengar från försäljning av aktier - giftorättsgods eller enskild egendom?

2015-08-13 i Enskild egendom
FRÅGA |Har genom testamente personligen ärvt aktier. Vid försäljning av dessa gav det en ansenlig summa. Frågan är: är pengarna helt mina eller tillfaller 50 % av summan min hustru? Vi var gifta då testementet öppnades.Tacksam för svar
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Eftersom du är gift är din egendom giftorättsgods, om den inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Detta spelar stor roll vid en eventuell bodelning mellan dig och din hustru, eftersom giftorättsgods som huvudregel ska delas lika mellan makarna, medan varje make behåller sin enskilda egendom. För att egendom ska vara din enskilda krävs det att någon av punkterna i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken är uppfyllda. Dessa punkter är:1. Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild2. Egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken, med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda3. Egendom som en make har erhållit genom testamente, med villkor att den ska vara mottagarens enskilda4. Egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda5. Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken, med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda6. Vad som har trätt istället för egendom som avses i 1-5 punkten, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.I ditt fall är det tredje eller fjärde samt sjätte punkten som får betydelse. Om det uttryckligen fanns ett villkor i testamentet att aktierna skulle vara din enskilda egendom så är de det och inte giftorättsgods. Sjätte punkten innebär att om aktierna var din enskilda egendom, så blir även pengarna från försäljningen av dem enskild egendom, om inte något annat stod i testamentet.Däremot om det inte fanns något villkor i testamentet om att aktierna skulle vara din enskilda egendom, så är de istället giftorättsgods, trots att det enbart var du som var arvtagare/testamentstagare.Vänlig hälsning,

Ärvda pengar lagda på renovering av hus - fortsatt karaktär av enskild egendom?

2015-07-29 i Enskild egendom
FRÅGA |HejJag och min fru har varit gifta i cirka 25 år, för 6 år sen fick min fru ett arv efter sin mor.Hon valde att investera en del i en renovering av vårt dåvarande radhus.Cirka 2 år sen köpte vi ett nytt hus som vi båda äger, det gjorde vi även på radhuset.Om vi nu skiljer oss o säljer detta hus, har hon rätt att kräva tillbaka kostnaden för renoveringen på radhuset?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga! Egendom blir enskild egendom genom att make bl.a. mottar arv med villkoret om att egendomen ska vara enskild. Även sådant som träder in istället för enskild egendom (substitut) utgör enskild egendom, t.ex. ett hus som har betalats med pengar som är enskild egendom eller betalning för ett hus som utgör enskild egendom. Se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230 ). Detta gäller emellertid inte om det uttryckligen framgår i det testamente som gör arvet till arvingens enskilda egendom, att det som arvingen köper för sina ärvda pengar ska utgöra giftorättsgods. Följaktligen bör den del av värdeökningen som motsvarar den del av arvet som lagts på renoveringen utgöra enskild egendom. Dock kan det bli svårt att avgöra vad som är enskild egendom om sambandet mellan den ursprungliga egendomen och substitutet inte är uppenbart. Det är nämligen av vikt att substitutet kan särskiljas från övriga tillgångar. Kan en särskiljning inte ske kan pengarna som används på en renovering förlora sin karaktär som enskild egendom. I ert fall måste således din fru kunna påvisa hur stor del som är hennes enskilda egendom, hur stor del av värdeökningen som beror på hennes arv. Kan hon inte påvisa detta förlorar arvet sin karaktär som enskild egendom och därmed kan din fru inte kräva den delen på sin lott. Beträffande avkastning (ränta, intäkter m.m.) som kommer från enskild egendom, blir denna avkastning giftorättsgods, om inget annat har avtalats, se 7 kap. 2 § 2 st. äktenskapsbalken. Hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Enskild egendom till förmån för barn och barnbarn

2015-09-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, vi vill att våra barn ska ärva allt efter oss som enskild egendom och att våra barnbarn ärver detsamma som enskild egendom, hur gör vi ?
Theresa Ermstål |Hej och tack för er fråga!Regler om enskild egendom ges i äktenskapsbalken (här). Enskild egendom är när någon erhållit något genom äktenskapsförord, gåva, testamente, arv eller försäkring med förbehåll att det ska utgöra enskild egendom, 7 kap. 2 § ÄktB. Något som är enskild egendom kommer inte ingå vid en eventuell bodelning, 10 kap. 1 § ÄktB. Makes arvsrätt påverkas dock inte av att egendom är enskild utan enligt ärvdabalken (här) ärver make före barn med undantag för den avlidnes barn (s.k. särkullbarn), 3 kap. 1 § ÄB.Möjligheten finns för er att göra ett efterarvsförordnande i ert testamente där det anges vad som ska hända med dina barns arv om de avlider. Efterarv, även kallat sekundosuccession, är en uppskjuten arvsrätt som innebär att den efterlevande maken behåller hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt men när denne avlider så fördelas den först avlidnes del av kvarlåtenskapen vidare till dennes arvingar, 3 kap. 2 § ÄB. Fri förfoganderätt innebär en rätt att förfoga över egendomen under sin livstid men ej rätt att testamentera bort egendomen (till skillnad från full äganderätt).I ert fall rekommenderar jag er att skriva ett testamente där ni tydligt uttrycker er vilja om vad era barn ska ärva och att det ska utgöra enskild egendom samt att era barn upprättar ett testamente i likhet med ert till förmån för sina barn (era barnbarn). Formkrav för testamente finner ni i 10 kap. 1 § ÄB.Ni kan få hjälp med att upprätta testamente via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Ett annat tips är att boka tid hos en familjerättsjurist för rådgivning och säkerställa att formkraven uppfylls. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger.Vänliga hälsningar,

Enskild egendom p.g.a. testamente samt substitut för sådan egendom

2015-08-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag avser att skriva ett testamente som anger att mina döttrar ska ärva min kvarlåtenskap som enskild egendom. Kvarlåtenskapen kommer att bestå av (beroende av hur länge jag lever) en bostadsrättslägenhet samt en del sparade medel placerade i fonder. Om döttrarna säljer lägenhet och fonder så blir det ju kontanta medel. Om dessa förbrukas och någon av dem sedan skiljer sig, räknas fortfarande ärvt belopp som enskild egendom och kan undantas från en eventuell bodelning?
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga! Vad som träder in i den enskilda egendomens ställe (s.k. substitut eller surrogat) är som huvudregel också enskild egendom, vilket framgår av 7 kap 2§ punkt 4 samt 6 äktenskapsbalken. Undantaget är om det ur rättshandlingen varigenom den ursprungliga egendomen gjordes till mottagarens enskilda kan uttolkas annat, t.ex. att det av testamentet kan uttolkas att testatorns vilja varit att substitut ska vara giftorättsgods. Att skriva in att eventuellt substitut ska vara enskild egendom i testamentet kan alltså vara en god idé för att vara på den säkra sidan. Ibland kan det däremot uppstå svårigheter att avgöra vad som kan anses ha trätt in i den enskilda egendomens ställe. Så kan vara fallet om egendomen säljs och pengarna används till att endast delvis bekosta t.ex. en fastighet. Rör det sig dock endast om en försäljning av egendomen lär inga sådana problem uppstå. Så som jag uppfattar undrar du även vad som händer för det fall att de kontanta medel som erhållits vid försäljningen förbrukats och inte längre finns kvar (och alltså inte har investerats i ny egendom som t.ex. fastighet). I sådant fall kan inte ett motsvarande belopp av de medel som finns som är giftorättsgods hävdas vara enskilda vid en framtida bodelning. Det är just de pengar som erhållits p.g.a. försäljningen som är enskilda. Är dessa förbrukade finns alltså ingen enskild egendom kvar (om det inte finns annan egendom som är enskild). Ett gott råd är därför att sätta in de pengar som erhållits p.g.a. försäljningen på ett särskilt konto så att dessa kan särskiljas från vad som ska ingå i framtida bodelning. Hoppas detta var till hjälp! Vänligen,

Vem ärver enskild egendom?

2015-07-31 i Enskild egendom
FRÅGA |Min make och jag, vi är gifta, äger en villa som vi har köpt tillsammans, Varje år får vi båda ett kuvert från Skatteverket med taxeringsuppgift. Vi har också en sommarstuga, som min make har ärvt. Varje år får han uppgift från Skatteverket om taxeringsvärde. Jag får dock inget brev. Betyder detta att han äger stugan som enskild egendom? Betyder det att om han dör så ärver jag inte stugan , utan den går direkt till våra gemensamma barn? Inga särkullsbarn finns.
Hanna Skoglund |Hej och tack för din frågaTroligtvis är det som så att ni båda står som lagfartsägare till villan ni köpt tillsammans, medan din man ensam är lagfartsägare till stugan han ärvt och det är därför som endast han får uppgifter från skatteverket. Det behöver alltså inte betyda att sommarstugan är din makes enskilda egendom. Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken skall kvarlåtenskapen, om arvlåtaren var gift, tillfalla den efterlevande maken. De gemensamma barnen får alltså vänta på arvet efter första föräldern tills även den andra föräldern dör. Om då arvlåtaren endast efterlämnar make och gemensamma barn, kommer den efterlevande maken i arv även erhålla den avlidnes enskilda egendom eftersom efterlevande make ärver framför gemensamma barn, såvida det inte finns ett testamente som förordnar annat.

Ärver efterlevande make enskild egendom?

2015-07-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man ärver en enskild egendom! Har jag arvsrätt efter min man? Eller är det våra gemensamma tre barn som ärver den enskilda egendomen?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att egendom är enskild innebär endast att den inte ska ingå i en bodelning mellan dig och din make. Det påverkar dock inte din rätt att ärva egendomen. Om din make skulle gå bort kommer du därför enligt 3 kap. 1§ Ärvdabalken att ärva hela din makes kvarlåtenskap med s.k. fri förfoganderätt, vilket du kan läsa mer om här. Värt att nämna är dock att undantag från detta kan göras om din make skrivit ett testamente som åsidosätter den legala arvsordningen.Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,