Särkullbarns rätt till arv, enskild egendom

2015-01-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Svärfar och svärmor ägde ett fritidshus tillsammans. Detta skrevs över som enskild egendom via gåvobrev till svärfar innan svärmors bortgång. Har särkullbarn på svärmors sida någon laglig rätt till fritidshuset vid svärfars bortgång?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att fritidshuset övergått till svärfar och därmed blivit hans enskilda egendom innebär att han ensam äger det och att svärmoderns lagliga band till egendomen klippts. Hade de exempelvis skilt sig medan hon var i livet hade huset överhuvudtaget inte beaktats i bodelningen. På samma vis hålls enskild egendom utanför den bodelning som normalt sker då den ena maken avlidit (för att klarlägga vad den avlidne maken ägde, alltså vad som ska fördelas mellan den avlidnes arvingar eller i enlighet med ett testamente). Kort sagt så har särkullbarnen inte någon rätt till fritidshuset den dag svärfar avlider, det enda som kan grunda ett anspråk för deras del är om svärfar skulle testamentera huset till dem.

Ersättning för fastighet som är enskild egendom

2015-01-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Om man erhållit en fastighet genom testamente som ska vara ens enskilda egendom, och sedan säljer den...då får man väl behålla den summan som enskild egendom? Vad händer om jag köper en ny bostad för samma pengar tillsammans med min man? Är den bostaden också min enskilda egendom då jag köpt den för "min enskilda egendom"? Eller hur funkar det?Tacksam för svar.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du har fått din fastighet genom testamente som enskild egendom så blir även ersättningen för den när du säljer fastigheten lika mycket din enskilda egendom, såvida inte testamentet föreskrev att ersättningen istället skulle bli giftorättsgods. Detta framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 7:2 första stycket, punkt 6.Om du sedan tillsammans med din man betalar kontantbeloppet för en ny bostad, så blir enligt rättspraxis den andel av kontantbeloppet som du har stått för med pengar som är din enskilda egendom också den andel i den nya bostaden som utgör din enskilda egendom.Exempel:Om den nya bostaden köps för 2 miljoner kronor, varav 400.000 kronor betalas kontant och resten med lån, och du betalar 200.000 kronor av kontantbeloppet med pengar som är din enskilda egendom, så blir din andel i bostaden à 50 % din enskilda egendom. Om ni därefter säljer den nya bostaden så blir på motsvarande sätt hälften av ersättningen också din enskilda egendom.Om du och din man vill reglera frågan på ett annat sätt så råder jag er att ta kontakt med en familjerättsjurist som kan hjälpa er att skriva ett äktenskapsförord. Det är nämligen endast genom ett äktenskapsförord som ni själva kan styra vad som ska vara enskild egendom och vad som ska vara giftorättsgods (Äktenskapsbalken 7:3 första stycket). Med vänlig hälsning

Arv till särkullbarn när all egendom är enskild

2015-01-02 i Enskild egendom
FRÅGA |HEJJag är gift, enbart särkullbarn på båda sidorna. All egendom är enskild och skall inte ingå i bodelning.Huset som är vår gemensamma bostad är min enskilda egendom, jag har själv bekostat alla inventarier .Möbler ,porslin osv. Vid ev dödsfall kan min makes särkullbarn hävda rätt till del av bohaget.Eller räcker det att jag kan visa att jag betalt allt med egna pengar.
Caroline Orava |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du skriver att all egendom är enskild egendom utgår jag från att ni har upprättat ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken, eller att något annat villkor som gör egendomen enskild är uppfyllt enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Om inget av detta är uppfyllt är egendomen giftorättsgods trots att det är du som betalat allt med dina egna pengar.Om din make skulle avlida har hans särkullbarn rätt att få ut sin arvslott, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Då är det din makes särkullbarn som ärver istället för dig. Din make kan dock testamentera bort allt utom särkullbarnets laglott, vilket är hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ärvdabalken. Om allt ni har är din enskilda egendom finns det ingenting att ärva efter din make. Då kan hans särkullbarn inte hävda rätt till del av bohaget.Vänlig hälsning,

Enskild egendom

2014-12-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Under min mans och min sambotid ärvde han en liten gård utan några förbehåll på att vara enskild egendom. Därefter har vi gift oss och har barn. Räknas den med i bodelningen vid en ev skilsmässa?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå vid en bodelning, enligt 7:1 Äktenskapsbalken (ÄktB). Egendom som utgör enskild egendom listas i 7:2 1-6 p. ÄktB. Enligt punkt fyra ska egendom som maken ärver genom testamente föreskrivas med villkor om att egendomen ska vara makens enskilda egendom för att egendomen inte ska ingå i giftorättsgodset.Egendom som har införskaffats, ärvts m.m. innan giftermålet kan utgöra enskild egendom.Se 7 kap. ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K7Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arv av enskild egendom

2015-01-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Skulle vilja ha ett förtydligande. Måste man reg. ett äktenskapsförord för att skriva in enskild egendom i det inbördes testamentet? Ärver maken enskild egendom eller särkullbarnen?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan dig och din make. Hur ett äktenskapsförord skall se ut och vilket innehåll ett sådant skall ha är upp till er själva. Dock gäller att äktenskapsförordet måste skriftligt undertecknas av er båda och sedan registreras hos skatteverket, se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230. Vi på Lawline kan bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!Huvudregeln är att den efterlevande maken ärver den andre maken på grund av dödsfall, se 3 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Särkullbarnet har dock rätten att direkt ärva sin förälder om han/hon så vill! Då din fråga gäller arv av enskild egendom så gäller att den egendomen alltså inte skall ingå i bodelningen och därmed ärver särkullbarnet hela den kvarlåtenskapen. Detta gäller under förutsättning att inget testamente finns och att det enbart finns ett särkullbarn. Finns det flera särkullbarn skall dessa de dela lika på den kvarlåtenskapen!Med vänlig hälsning,

Substitut för enskild egendom + avkastning

2015-01-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Om en part i ett äktenskap får gåva som enskild gåva och dess avkastning i form av ett fritidshus och vid försäljning av fritidshuset renoverar makarnas permanentbostadshus med dessa pengar. Är dessa pengar fortfarande enskild egendom?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En egendom kan bli enskild genom att en make mottagit en gåva med villkoret om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § 2 p. äktenskapsbalken). I ditt fall är fritidshuset en enskild egendom. Om fritidshuset säljs, blir pengarna från försäljningen även att anse som enskild egendom, om ni inte överenskommit om något annat genom exempelvis äktenskapsförord (7 kap. 2 § 6 p.). Pengarna blir ett substitut för den enskilda egendomen. Det är av vikt att substitutet (pengarna) kan särskiljas från övriga tillgångar, för att en sammanblandning inte ska ske. Om substitutet sammanblandas med till exempel giftorättsgods, kan substitutet förlora sin karaktär som enskild egendom. Detta innebär att det är betydelsefullt att den enskilda egendomen kan särskiljas på något sätt. Om ni använder pengarna som är enskild egendom till att renovera en bostad, kan det ni använt pengarna för förlora sin karaktär som enskild egendom om särskiljning inte kan ske. Beträffande avkastning (ränta, intäkter mm.) som kommer från enskild egendom, blir denna avkastning giftorättsgods, om ni inte avtalat om annat (7 kap. 2 § 2 st.).Vänliga hälsningar,

Enskild egendom genom testamente

2014-12-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej min föredetta fru hävdar att allt är hennes enskilda egendom genom arv och testamente som aldrig visats under äktenskapet och det är aldrig skrivit något under äktenskapet .Jag har låtit min fru sköta även min ekonomi genom åren så det är ju lätt för henne att hävda att hon har alla kvitton.
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Egendom som införskaffats innan alt. erhållits genom något form av arv eller testamente, kan mycket väl vara att betrakta som enskild egendom och således inte ingå i en bodelning. För att din tidigare fru skall kunna tillgodoräkna egendomen som enskild krävs att det i testamentet finns ett förbehåll om att egendomen skall vara enskild. Om ett sådant förbehåll inte finns skall egendomen betraktas som giftorättsgods och därmed ingå i er bodelning(under förutsättning att ni inte har ett äktenskapsförord som reglerar annat).Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom vid dödsfall

2014-12-22 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej jag är gift och äger fastigheten vi är bosatta i som enskild egendom, inventarierna är mina. Antas det ändå att hälften är min mans vid ev dödsfall. Han har särkullbarn.
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods under förutsättning att den inte är enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB). Detta innebär alltså att din fastighet samt inventarierna är att betrakta som enskild egendom om de uppfyller någon av kriterier som regleras i 7 kap. 2 § ÄktB.Vid dödsfall gäller den efterlevande maken kommer att ärva allt, d.v.s. även den enskilda egendomen, med så kallad "fri förfoganderätt", se 3 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Detta kommer med en begränsning! Nämligen om det finns ett särkullbarn med i bilden(vilket det gör i ditt fall) så har han/hon en rätt att direkt ärva sin far. Den bortgångne faderns bröstarvinge(särkullbarnet) har alltså en rätt att direkt få del av sitt arv från faderns kvarlåtenskap. Detta är ett undantag från huvudregeln i 3 kap. 1 § ÄB, som reglerar att den efterlevande makan har rätt till den bortgångnes kvarlåtenskap. Särkullbarnet har dock en möjlighet att avstå från att ta ut arvet direkt och istället ta del av den andre makens bo vid dennes senare bortgång. Detta regleras i 3 kap. 2 § samt 3 kap. 9 § ÄB. Den totala arvslotten för barnen är hälften av faderns kvarlåtenskap, se 7 kap. 1 § ÄB. Hoppas Du är nöjd med svaret!Med vänlig hälsning,