Egendomsfördelning vid ena makens död då all egendom tillhörande makarna var denne makes enskilda egendom

2014-11-10 i Enskild egendom
FRÅGA |Fråga 1: Blir min make helt arvslös om all vår egendom är min enskilda egendom?Fråga 2: Om jag är ensam ägare (ej enskild egendom) till vår bostad och blir dement senare i livet, och min make måste sälja huset. Gäller en fullmakt då som jag har skrivit innan jag blev sjuk?
Victor Sundh |HejTack för din fråga!Till din första fråga ska jag försöka sammanfatta några regler som blir aktuella i korthet. Enligt 23 kap 1 § Ärvdabalken ska bodelning förrättas innan arvskiftet om den döde var gift. Bodelning sker enligt reglerna i Äktenskapsbalken. Av 10 kap 1 § Äktenskapsbalken framgår att makarnas giftorättsgods skall ingå i bodelningen. Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken framgår att all makarnas egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Sammantaget innebär det att ingen egendom kommer att ingå i bodelningen om all egendom ni äger är din enskilda egendom. Det i sin tur betyder att all egendom ni äger skall ingå i arvskiftet. Finns inget testamente som anger hur fördelningen av dödsboet skall gå till gäller fördelningen enligt Ärvdabalken. Då jag inte vet er exakta familjesituationen kan inget exakt svar ges på frågan. Enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken anges i vart fall att din make kommer att ärva all din egendom, även den som är enskild, med fri förfoganderätt fram till sin egen död. Därefter kommer så mycket som motsvaras av den fria förfoganderätten i din makes totala egendom räknas bort från hans dödsbo för att fördelas mellan dina arvingar (de som vid din död ärvde din egendom, men som din make fick fri förfoganderätt till enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken). Resterande egendom kommer att fördelas mellan din makes arvingar. Har ni vid din död endast gemensamma barn kommer hela din egendom att tillfalla din make med fri förfoganderätt. Skulle det däremot finnas något särkullbarn på din sida (ett barn som du delar med någon annan) har denne rätt till sin del i dödsboet direkt vid din död, utan att din make får fri förfoganderätt över egendomen. Särkullbarnet kan dock enligt 3 kap 9 § Ärvdabalken avstå denne rätt frivilligt. Kom ihåg att du alltid kan upprätta ett testamente över hur du vill att egendomen efter dig skall fördelas. Önskar du hjälp med upprättande av testamente eller har andra frågor gällande arvsrätten kan du med fördel vända dig till vår sammarbetspartner familjens jurist. Familjens juristGällande din andra fråga så kommer en fullmakt som du ger innan det att du blivit dement även att gälla efter det att du har blivit dement. En fullmakt återkallas ofta, om den är skriftlig, genom att fullmakten rivs eller på annat sätt förstörs, men kan även återkallas genom särskilt meddelande till fullmaktstagaren (din make) och till tredje man som berörs av fullmakten. Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Efterlevande makes rätt till den avlidnes enskilda egendom

2014-10-07 i Enskild egendom
FRÅGA |Min fru skall få en fastighet som gåva av sin far. Gåvan skall vara enskild egendom. Vad händer om min fru dör före mig? Kommer jag att få fastigheten som giftorättsgods eller tillfaller den direkt våra gemensamma barn? Inga särkullbarn finns. Hur skall man skriva i gåvobrevet om min fru vill att jag skall ärva hennes enskilda egendom men vid en separation skall jag inte ha rätt till hennes enskilda egendom?
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!Ett äktenskapsförord som fastslår att viss egendom ska göras om till enskild egendom påverkar inte din rätt till efterarv. Om din fru skulle dö kommer du alltså ärva gåvan, trots att den gjorts till enskild egendom, med fri förfoganderätt, se 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). När du som efterlevande make sedan avlider kommer era barn i sin tur få ut sin arvslott och ärva dig.Med vänlig hälsning,

Enskild egendom enligt testamente

2014-09-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Min mor har nyligen dött. Hon var gift och det finns bara särkullbarn. I ett inbördes testamente står bl.a. följande: "Den av oss som överlever den andre skall erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. - - - När den siste av oss avlider skall all egendom fördelas mellan våra respektive bröstarvingar enligt lag. Den egendom som genom arv eller detta testamente tillfaller testamentstagare skall, liksom avkastningen, utgöra enskild egendom."Jag vet att vi har rätt att begära jämkning för att få ut laglotten. Min fråga gäller den sista citerade meningen. 1. Kan egendom som min "styvfar" får med fri förfoganderätt bli enskild egendom? Kan den enskilda egendomen bli föremål för efterarv? Eller är detta motsägelsefullt? (Troligen menar de att den egendomen inte ska komma med i en ev. bodelning mellan min styvfar och en ev. ny maka?) 2. Enligt lydelsen kan väl inte det jag och min syster ärver, nu eller som efterarv, bli enskild egendom? Eftersom vi väl aldrig kan räknas som testamentstagare?
Victoria Nilsson |Hej!1. Avseende det som din styvfar ärver blir det egentligen inte relevant att prata om enskild egendom. För det fall att han gifter sig ska vid en senare bodelning efterarvet inte ingå i bodelningen utan tas undan, 3:6 ärvdabalken. Det innebär att den andel som innehas av din styvfar med fri förfoganderätt inte kommer ingå i en bodelning, oavsett om det är enskild egendom eller inte.2. Det ni ärver kommer enligt testamentet vara er enskilda egendom, oavsett om ni får det genom att ni begär ut er laglott eller om ni får det som efterarv när er styvfar gått bort. Notera att det står "genom arv eller testamente tillfaller", varför det inte spelar någon roll på vilken grund ni ärver egendomen - den blir ändå enskild egendom.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Vänliga hälsningar, 

Enskild egendom och makes arvsrätt

2014-07-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man har enskild egendom i form av ett fritidshus. Om han testamenterar den till våra gemensamma barn och avlider innan de är myndiga är det då jag som förvaltar egendomen tills barnen är myndiga? Får jag sälja fritidshuset?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten när det gäller makar och arv är att den efterlevande maken ärver allt om arvingarna endast utgörs av gemensamma barn (se 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken, ÄB). Huruvida egendomen är enskild eller inte har här ingen betydelse. Barnen kommer således att få vänta på sitt arv tills båda föräldrarna har avlidit. Detta gäller oavsett om de är myndiga eller inte när den första maken avlider.  När det gäller den efterlevande makens arvsrätt ärvs den med s k fri förfoganderätt (se 3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att maken är fri att disponera över egendomen genom att t ex nyttja, sälja, förbruka eller skänka bort den. Däremot kan den efterlevande maken inte testamentera bort den, det skulle ju medföra att den först avlidnes arvingar går miste om sin arvsrätt. Hoppas att du fått svar på dina funderingar.Vänliga hälsningar,

Utformning av äktenskapsförord

2014-11-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Räcker det att skriva att alla mina fastigheter ska vara enskild egendom mina bilar mina bankkonton ska vara min enskild egendom i ett äktenskapförord. Eller måste allt specificeras vilka hus de gäller vilka bilar vilka konton? Allt står i mitt namn och från början. Förutom halva huset äger vi halva var av. Men så har de varit från början
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga.Det finns inget uttryckligt regelverk kring utformningen av äktenskapsförord. Enligt uttalanden i den juridiska litteraturen är det dock otillåtet med villkor som gör det möjligt för en make att efter äktenskapsförordets upprättande ensam påverka omfattningen av vad som ska vara enskild egendom. Det går alltså inte att avtala att ett bankkonto ska vara enskild egendom eftersom du då skulle kunna sälja allt ditt giftorättsgods och placera köpeskillingen i ett bankkonto inför en stundande skilsmässa och på så sett öka din enskilda egendom utan din makes/makas samverkan. Samma sak gäller ett villkor om alla dina fastigheter och bilar ska vara enskild egendom. Du får då en möjlighet att byta ut ditt giftorättsgods till bilar och fastigheter och på så sätt öka den enskilda egendomen utan din make/makas samverkan. Däremot kan du specificera i äktenskapsförordet vilka fastigheter och bilar som ska vara enskilda, eftersom du då inte får någon möjlighet att utan samtycke från din make eller maka öka omfattningen av din enskilda egendom. Jag rekommenderar att ni anlitar en jurist när ni upprättar ert äktenskapsförord för att säkerställa att det görs på ett korrekt sätt. Med vänliga hälsningar,

Enskild egendom till särkullbarn

2014-09-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej. Min föräldrar har skrivit sitt testamente så att det tillfaller mig och min syster som "Enskild egendom och ska så förbli". Jag har 2 barn från tidigare äktenskap och är idag omgift med en kvinna som har ett barn från tidigare äktenskap. Vi har inga gemensamma barn. Blir hela arvet efter mina föräldrar Enskild egendom med automatik i samband med deras bortgång eller måste jag vidta någon egen åtgärd för att skydda arvet? Vad händer egentligen med Enskild egendom om jag går bort medans jag fortfarande är omgift enligt ovan? Är det så att Enskild egendom tillfaller bröstarvingar, alltså mina barn, och att min maka inte under några omständigheter kan göra anspråk på Enskild egendom? Eller måste jag specifikt testamentera bort min enskilda egendom till mina barn? Huvuddelen av arvet kommer att utgöras av ett par fastigheter.
Delpak Sandy |Hej och tack för din fråga!Enskild egendom är tillgångar som vid en eventuell skilsmässa eller bortgång inte ska ingå i bodelningen enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, se här. Tillgångarna blir enskild egendom om det finns ett äktenskapsförord, ett förbehåll i ett testamente eller gåvobrev där det framgår att tillgångarna ska vara den ena makens enskilda egendom. I ditt fall har dina föräldrar skrivit i ett testamente att vissa tillgånger ska bli din enskilda egendom. Makarnas gemensamma tillgångar heter giftorättsgods och vid en bodelning pga. skilsmässa eller bortgång ska giftorättsgodset ingå i bodelningen medan den enskilda egendomen inte får ingå i bodelningen enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Det finns en bestämmelse i 10 kap. 4 § äktenskapsbalken som ger makar rätt att avtala att enskild egendom ska anses utgöra giftorättsgods, denna bestämmelse är endast tillämplig på sådan egendom som är enskild pga. äktenskapsförord. Det innebär att enskild egendom pga. förbehåll i testamente inte kan avtalas till att bli giftorättsgods. I ditt fall innebär detta att den enskilda egendomen från dina föräldrars arv tillfaller dig utan att du behöver göra någonting.Vid din bortgång ska det ske en bodelning av din fru och dina tillgångar, det är enbart giftorättsgods som ska ingå i en bodelning enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalkem. Din enskilda egendom som du har fått i arv av dina föräldrar kommer alltså inte att ingå i bodelningen. Din fru har rätt att vid din bortgång få ett belopp som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 10 kap. 3 § ärvdabalken, se här. Detta gäller ifall tillgångarna vid bodelningen inte når upp till den summan, då kan din fru ha rätt att få ta del av din enskilda egendom. Förutom den regeln så kommer din enskilda egendom att tillfalla dina barn som är särkullbarn från ett tidigare äktenskap enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar

Arv/ gåva som förskott på arv till särkullbarn

2014-09-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min hustru har bara särkullbarn, jag en dotter och min hustru har 4 döttrar. I mitt tidigare äktenskap så skaffades ett fritidshus där min dotter växte upp och tillbringade mycket tid. Vi pratade om att fritidshuset skulle bli hennes. Nu är jag omgift och min hustru tycker som jag att min dotter ska erhålla huset som arv eller som överlåtande/gåva. Hur går man tillväga?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Till att börja med är fritidshuset troligen vad som kallas giftorättsgods och ska som sådan ingå i bodelningen vid en skilsmässa. Giftorättsgods är allt som äkta makar äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Egendom kan bli enskild och på så vis hållas utanför en bodelning genom att makarna upprättar och registrerar ett äktenskapsförord. Den kan också vara enskild därför att den ena maken fått egendomen i arv, genom ett testamente eller som en gåva på villkoret att den skulle vara den makens enskilda. Är inte fritidshuset din enskilda egendom i dagsläget bör du och din fru tillsammans skriva ett äktenskapsförord så att det inte omfattas av en bodelning. En bodelning sker nämligen inte bara vid en skilsmässa utan även när ett äktenskap upplöses därför att den ena maken avlider. Då du och din fru inte har några gemensamma barn kommer din dotter att ärva allt efter dig och din frus fyra döttrar kommer att ärva 1/4 var av kvarlåtenskapen (arvet) efter henne. Makar ärver bara varandra om det finns gemensamma barn i äktenskapet och då inte med full äganderätt. Istället ärver de vad deras gemensamma barn skulle ha ärvt med fri förfoganderätt, det innebär mer eller mindre att de förvaltar arvet åt sina barn som får ut något först när båda deras föräldrar avlidit. I fall som ert, då det inte finns några gemensamma barn, tillgodoses den efterlevande makens behov genom att en bodelning sker innan arvet fördelas. Bodelningen innebär att allt giftorättsgods delas på hälften så att den efterlevande maken får behålla 50% av makarnas egendom medan de återstående 50% går till kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. Genom att upprätta ett äktenskapsförord som slår fast att huset är din enskilda egendom hålls det som sagt utanför en bodelning och hör istället direkt till din kvarlåtenskap (vilken tillfaller din dotter då hon är din enda arvinge) den dag du avlider. Då eventuella skulder den avlidne haft ska täckas med medel ur kvarlåtenskapen innan återstoden går till arvingen/arvingarna kan det dessutom vara en god idé att upprätta ett testamente om att du vill att din dotter ska ha huset. Då utgångspunkten är att testatorns vilja ska tillgodoses kan du nämligen på så vis försäkra dig om att skulder i första hand betalas med andra tillgångar du lämnar efter dig.Ett annat alternativ om du inte att huset ska bli din dotters först den dag du avlider är att ge det som en gåva till henne. I så fall behöver du upprätta ett gåvobrev. Både vad gäller äktenskapsförord, testamenten och gåvobrev så erbjuder vi trygga och skräddarsydda avtalsmallar här på vår hemsida. När du har beslutat om du vill ge huset till din dotter inom en snar framtid eller förbereda så att hon ärver det av dig en dag kan du med andra ord enkelt surfa in på vår hemsida och klicka på "våra tjänster" och sedan "avtal" för att hitta vad vi erbjuder.Jag hoppas att du känner att du har fått dina frågor besvarade. Med vänliga hälsningar,

Möjligt att förfoga över egendom som är enskild genom gåvovillkor

2014-07-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, Min bror har av mor mottagit en gåva där den är "enskild egendom och skall så förbli". Han är gift och vill veta vad han har för möjlighet att ev sälja del av gåvan till sin fru, alt. ge bort del av den till henne? Vad händer om han avlider, ärver hans fru gåvan? De har i dag inga gemensamma barn.
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Egendomen som din bror har mottagit är enskild enligt 7:2 1 stycket 2 punkten äktenskapsbalken (ÄktB). Att egendomen är enskild innebär att den inte ska delas lika vid en eventuell bodelning, detta följer av 10:1 ÄB. Gåvovillkoret hindrar dock inte att din bror förfogar över egendomen genom t.ex. försäljning, byte eller gåva. Det är alltså möjligt för din bror att sälja eller ge gåvan till sin fru.Vem som skulle ärva om din bror skulle dö regleras i ärvdabalken (ÄB). Av 3:1 ÄB följer att din brors fru i en sådan situation ärver hela kvarlåtenskapen med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär att hon inte kan förfoga över egendomen genom testamente. Vad hon ärvt med fri förfoganderätt ska alltså tillfalla din brors arvingar då hon går bort.Vad som sagts ovan gäller under förutsättning att din bror inte har barn. Skulle han ha barn som inte är gemensamma med sin fru (särkullbarn) kommer dessa att ärva hela kvarlåtenskapen och den efterlevande maken ärver då endast om barnen väljer att avstå från sin rätt till arv. Även detta följer av 3:1 ÄB (se även 2:1 ÄB).Äktenskapsbalken hittar du här och ärvdabalken hittar du här.Vänligen,