Fråga om enskild egendom och arv

2016-10-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Vad händer med arv/enskild egendom till bröstarvinge vid dennes bortgång (är gift ej några barn)
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Om en bröstarvinge ärver egendom med förordnande om att den ska vara enskild ska denna egendom inte tas upp i en eventuell bodelning. Om personen är gift och inte har några barn när denne går bort ärver den efterlevande maken all kvarlåtenskap enligt 3 kap. 1 § 1 stycket ärvdabalken (1958:637). Den efterlevande makens arvsrätt omfattar även enskild egendom. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Enskild egendom vid bodelning med anledning av dödsfall

2016-10-22 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min man är gifta och har 2 gemensamma barn. Han har 3 barn sedan tidigare , alltså har vi särkullbarn. Jag ärvde efter min far 250 000 kr och min mamma skrev att det skulle vara min enskilda egendom på ett ark som vi båda skrev under.Jag har nu dessa pengar på mitt konto.Om min man dör, kommer de ingå i vår giftorätt och delas med även till hans barn? Om jag dör först vad händer då med pengarna ? Jag vill veta hur jag bäst " förvarar" dessa pengar så att de förblir min enskilda egendom och när jag dör att de tillfaller mina barn. Det är ju kontanta pengar så värdet kan ju minska genom konsumtion.
Jesper Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga regler beträffande din fråga återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).Vid din mans bortgång ska en bodelning ske mellan er om du inte motsätter dig detta enligt 12:2 ÄktB. Det innebär att du kan motsätta dig bodelningen och isåfall kommer du och din man behålla ert giftorättsgods på vardera sida. Beroende på om bodelning sker eller inte så kommer din mans kvarlåtenskap bli olika stor. Oavsett om bodelning sker eller inte ska pengarna inte ingå i bodelningen eftersom de är din enskilda egendom och endast giftorättsgods ska ingå i bodelningen, 10:1 ÄktB. Dock bör uppmärksammas att för att pengarna verkligen ska utgöra enskild egendom krävs att någon av punkterna i ÄktB 7:2 är uppfyllda. I ditt fall verkar p. 2 i nämnda bestämmelse vara aktuell och tillämplig.Av det anförda följer att pengarna inte kommer att ingå i bodelning om din man går bort och således inte tillfalla särkullbarnen, de får endast del av hans kvarlåtenskap och i den ingår inte alltså din enskilda egendom.Om du går bort före din man är situationen något annorlunda. Eftersom ni är gifta ska enligt huvudregeln din man ärva din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, se ÄB 3:1. Det innebär att din man kommer ärva även pengarna som utgör enskild egendom och fritt får förfoga över dem. Din man får då inte testamentera bort det som tillfallit honom i arv från dig och får heller inte minska arvet i väsentlig mån genom gåva. Dina barn kommer då vid din mans bortgång ta del av arvet han fick efter dig, se 3:2 ÄB.Om du vill att dina barn får ta del av pengarna direkt vid din bortgång rekommenderar jag dig att upprätta ett testamente och därigenom se till att barnen ärver de 250.000:-. Dock bör ÄB 3:1 st 2 beaktas, din man har alltid rätt att ta del av fyra gånger gällande prisbasbelopp, om kvarlåtenskapen räcker till det.Sammanfattningsvis gäller alltså följande: om din man går bort före dig kommer din enskilda egendom inte ingå i bodelningen och inte heller tillfalla hans barn. Om du går bort före din man kommer han att ta del av hela din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt som sedan, vid hans bortgång, kommer att tillfalla era barn. Vill du att barnen ska ta del av dina 250.000:- genast vid din bortgång bör du upprätta ett testamente till deras fördel.Hoppas du är nöjd med svaret!Vänliga hälsningar,

Enskild egendom - vem ärver när det inte finns bröstarvingar?

2016-10-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag ärvde en Skogsfastighet värd 2,5 miljoner som enskild egendom i 35 år 2013. Jag gifte mig 2009. Vi har inga barn. Vem ärver skogen om jag går bort först?
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga.Trots att du ärvt fastigheten som enskild egendom kommer den att tillfalla din make om du skulle gå bort först. Enligt 3:1 ärvdabalken ärver nämligen efterlevande maken hela kvarlåtenskapen från den först avlidne maken, och i kvarlåtenskapen ingår även enskild egendom. Efterlevande makes arv kan dock inskränkas genom testamente, men då måste det uttryckligen framgå att egendomen inte ska tillfalla efterlevande make (dvs det räcker inte bara med att egendomen gjorts enskild).Det är först när den efterlevande maken avlider som övriga arvingar får ta del av ditt arv (3:2 ärvdabalken). Eftersom ni inte har några barn skulle ditt arv tillfalla arvingar i följande ordning: (1) föräldrar, (2) syskon, (3) syskonbarn och (4) far- och morföräldrar (se 2:1-3 ärvdabalken). Det är först när en arvsklass är som nästa arvsklass har rätt att ta del av arvet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Äktenskapsförord och arv

2016-10-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, Min mamma och hennes make hade ett äktenskapsförord där han 100% äger huset de bodde i.Han avled i mars, min mamma dog i juni. Nu hävdar hans efterarvingar (syskon) att vi som särkullbarn inte har rätt att ärva av huset pga äktenskapsförordet.Inget testamente har hittats.Vi har en jurist men jag vill höra från två källor vad som är rätt och riktigt.Tack på förhand!Med vänlig hälsning
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är att makars egendom är giftorättsgods och därför ingår i en bodelning när någon av makarna dör enligt 1 kap. 5 §, 9 kap. 1 §, 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Eftersom din mamma och hennes make hade ett äktenskapsförord som reglerade att huset var hans enskild egendom så ska det inte ingå i bodelningen enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Vid bodelningen får din mamma därför inte del av huset utan det är en del av hennes mans kvarlåtenskap. Hade huset istället varit giftorättsgods hade det ingått i bodelningen och hälften av dess värde hade då tillfallit din mamma vid bodelningen och blivit en del av hennes kvarlåtenskap. Jag vet inte om det är så att det att gjordes en bodelning när han dog och arvsskifte efter honom skedde innan din mamma avled eller om allt det sker nu. Det aktualiserar lite olika regler vad gäller systematiken men oavsett så är husets hans kvarlåtenskap och inte din mammas på grund av äktenskapsförordet. Eftersom ni inte är hans arvingar enligt ärvdabalken får ni inte del av hans kvarlåtenskap och därför ärver ni inte heller huset utan det tillfaller hans arvingar.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Arv och enskild egendom

2016-10-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Vad är innebörden i följande äktenskapsförord?Underteckande äkta makar Sven Svensson och Anna Svensson förordnar genom detta äktenskapsförord följande.Min Sven Svenssons, fastighet Storstad Engeln 1:24, jämte avkastningen därav, skall vara enskild egendom vari, maka ej äger giftorätt.Mig Anna Svenssons, tillkommande arv och framtida försäkringsersättning skall, liksom avkastningen därav, skall vara enskild egendom vari, maka ej äger giftorätt.Scenariot är följande:Paret har inga gemensamma barn.Maken dör, tre veckor senare dör även makan.Vem ärver fastigheten som upptas i äktenskapsförordet?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Innan jag besvarar din fråga mer detaljerat vill jag bara klargöra att en tillgång gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord inte primärt är en arvsrättslig reglering, utan snarare en säkerhet inför en potentiell skilsmässa när båda makarna fortvarande är i livet. Om Sven önskar destinera fastigheten till någon, behöver han upprätta ett testamente. Regleringen om enskild egendom får dock vissa efterlevandekonsekvenser, vilka jag redogör för här nedan. Det framgår av din fråga att de inte har några gemensamma barn, men eftersom det inte angetts att de har barn utanför äktenskapet förutsätter jag att så inte är fallet. Jag förutsätter också att ingen av dem upprättat ett testamente, varken var för sig eller inbördes. Vad som kommer hända är att när Sven går bort, kommer en bodelning upprättas. Fastigheten, Annas tillkommande arv och hennes försäkringsersättningar kommer inte tas med i bodelningen då de har karaktären av enskild egendom. Resterande av makarnas bo kommer behandlas som giftorättsgods och läggas upp på lotter och delas sinsemellan. Anna kommer ärva Svens delar före någon av Svens möjliga arvingar (då Sven som sagt saknar avkomlingar och testamente), då makar ärver före andra. Detta är till för att man inte ska sätta en efterlevande make på marken. Det finns också vissa spärregler till skydd för Anna om ett minsta belopp hon är berättigad, men det blir inte aktuellt i vårt fall. Det Anna ärver från Sven ärver hon med vad man kallar fri förfoganderätt. Det betyder att hon kan konsumera (använda) det, men inte testamentera bort det. Det här är en skyddsregel för Svens legala arvingar, där lagstiftaren säger att det är acceptabelt att en efterlevande make lever med samma livskvalité shar Svens dödsbo inte upplösts vid Annas dödsfall varpå hon i verkligheten inte fått del av det slutgiltiga arvet än. ärvda föråsom han eller hon gjorde innan sin partners bortgång, men samtidigt inte ska ha rätt att främja sina egna arvingar med den ärvda förmögenheten. Sannolikt kommer Anna inte hinna konsumera särskilt mycket av det arv hon har med fri förfoganderätt på bara tre veckor. Sannolikt har Svens dödsbo inte upplösts vid Annas dödsfall varpå hon i verkligheten inte fått del av det slutgiltiga arvet än. Vi kan därför presumera att ingenting skett med förmögenhetssumman som härstammar från Sven. Vad som händer nu är att fastigheten, tillsammans med den del av giftorättsgodset från bodelningen som blivit Svens, kommer då gå till Svens föräldrar med lika del vardera. De är Svens närmsta arvsklass och har föräldrarna gått bort kommer Svens eventuella syskon träda i föräldrarnas position. Lever varken föräldrar eller syskon eller syskons barn (osv.) kommer eventuella mor-/farföräldrar ärva. Finns inga sådana, finns inga fler arvsklasser och arvet kommer då tillfalla allmänna arvsfonden. Hoppas du fått lite mer klarhet i problematiken, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor! Med vänlig hälsning,

Bröstarvinges rätt till laglott genom jämkning av testamente

2016-10-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, min far har dött; jag är ända barnet. Han var omgift och särbo med nya frun. De har testemente och äktenskapsförord. Det sista anger att fruns egendom som hon medför i boet är enskild egendom, min far har ingen giftorätt. Testamentet säger att den som överlever den andra ska med full äganderätt ha den avlidnes kvarlåtenskap. ... I förslag till bouppteckning står det; Mannens giftorättsgods ( det är hans banktillgodohavanden), Hustruns enskilda egendom är hennes banktillgångar och hela bostadsrättens värde. Hon köpte den året innan de gifte sig, fast båda har bott där en lång tid. Vad kan jag åberopa? Har läst att man kan begära jämkning av laglott. Vad har jag möjlighet att ärva? Måste testamente/äktenskapsförord vara i orginal? Hennes enskilda egendom är ca. 6 gg stärre än hans.
Maria Tomljanovic |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB). Du har rätt i att det som gjorts till en makes enskilda egendom, har den andra maken ingen giftorätt i. Egendom kan endast bli enskild på ett av de 6 angivna sätten i 7 kap 2 § ÄktB. Denna lista är uttömmande och inga andra sätt finns. Allt det som inte gjorts till enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen (alltså delas lika mellan dödsboet och den efterlevande maken). Huvudregeln vid en bodelning är att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Det finns dock en regel som säger att den efterlevande maken, vid den andra makens dödsfall, kan välja att var och en av makarna behåller sitt giftorättsgods istället för att dela den vid bodelningen, 12 kap 2 § ÄktB, men detta kan bara den efterlevande maken besluta om. Om det endast är din far som hade giftorättsgods ska denna (efter att avdrag för skulder gjorts) alltså, om frun inte väljer att använda 12 kap 2 § ÄktB, i bodelningen delas lika mellan dödsboet (dig) och frun, 11 kap 3 § ÄktB. Fruns enskilda egendom tillfaller endast henne. Om frun väljer 12 kap 2 § ÄktB blir all din pappas egendom som är giftorättsgods (plus eventuell enskild egendom om han har sådan) hans kvarlåtenskap.Om fruns banktillgångar och bostadsrätten enligt lag gjorts till enskild egendom, tillfaller de alltså henne. Oavsett om de bott i bostaden tillsammans eller om tillgångarna tycks snedfördelade. Mellan makar kan egendom endast göras till enskild genom äktenskapsförord, 7 kap 3 § ÄktB. Du som bröstarvinge till din far har alltid rätt att få din laglott. Denna utgörs av halva arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. Detta oavsett vad som står i testamente. Eftersom du är särkullbarn i deras relation har du rätt att dessutom få ut ditt arv direkt, 3 kap 1 § ÄB.Ex. Om din fars kvarlåtenskap, efter bodelningen, uppgår till 120 000 kr är allt detta din arvslott. Men din far får fritt testamentera hälften som han vill. 60 000 kr är då din laglott, som du har rätt till oavsett vad som står i testamente. Nu det viktiga: För att få din laglott är det av yttersta vikt att du påkallar jämkning av testamentet inom 6 månader från det att du fått del av testamentet, 7 kap 3 § ÄB. Tidpunkten från när du delgavs testamentet framgår av 14 kap 4 § ÄB. Oftast delges du som arvinge testamentet genom en bestyrkt kopia av testamentet. Behöver alltså inte vara originalet. Det är från denna tidpunkt 6 månader räknas. Påkallar du inte jämkning inom 6 månader förfaller din rätt till laglott och det ses som ett tyst godkännande av testamentets innehåll. Sammanfattningsvis är det inte mycket att göra åt vilken som är och inte är hennes enskilda egendom om egendomen verkligen gjorts till enskild enligt lagens regler. Det som är hennes enskilda egendom kan du inte få del av. Men däremot har du rätt att ärva din pappa, oavsett vad som står i testamente. Så länge du påkallar jämkning inom 6 månader har du rätt till din laglott (vilket är halva arvslotten/kvarlåtenskapen) ur din pappas kvarlåtenskap. Mitt tips till dig är att så snart som möjligt påkalla jämkning av testamentet om det inte gått mer än 6 månader från delgivning av testamentet. Var noga med tiden eftersom varje dag kan räknas.Hoppas att du fått hjälp och lycka till! Med Vänliga Hälsningar

Enskild egendom vid privat arvsskifteshandling

2016-10-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min syster har fått ett arv bestående av fastigheter genom testamente. Där framgår att arvet ska vara enskild egendom. För att lösa arvet har vi gjort upp att jag ska tar över fastigheterna och betalar en summafördelad månadsvis till min syster. Framgår av vår privata arvsskifteshandling. Nu har min syster avlidit innan hon hunnit ta del av hela beloppet. Som vi har resonerat ska arvet stanna inom familjen och gå vidare till mina barn.Ska det anses att jag träder in och får hennes del, som ännu ej utbetalats? Eller ska det in i bouppteckning efter min syster? Kan min systers man kräva ut arvet? De har inga gemensamma barn, men han har särkullbarn.
André Kalldal |Hej! Tack för din fråga och för att du använder dig av Lawline! Att egendom genom testamente blivit enskild innebär inte att en efterlevande make inte kan ärva den, endast att den inte kan ingå i bodelningen mellan dem. Om dödsboet är uppklarat och du övertagit fastigheten i sin helhet och det framgår av er skifteshandling (eller på annat sätt går att bevisa) att hela summan inte är betald, ses det resterande beloppet som en skuld gentemot din systers dödsbo. Detta är dock helt beroende på vad du och din syster kom överens om i skifteshandlingen och det går inte riktigt att besvara din fråga utan att se den. För att få ett säkert svar föreslår jag därför att du kontaktar någon av våra jurister som får titta på handlingen, http://lawline.se/boka.

Enskild egendom ingår i kvarlåtenskapen

2016-10-05 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är gift med ett barn från tidigare äktenskap. Min make har inga barn. Han har testamenterat sin kvarlåtenskap till mig och om jag dör först till mina två barn.Han har ärvt sina föräldrar med förbehållet enskild egendom. Han har en syster. Vem ärver den enskilda egendomen?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Din makes enskilda egendom kommer att ingå i hans kvarlåtenskap när han går bort. Eftersom han har bestämt att du, alternativt dina barn, ska ärva hela hans kvarlåtenskap blir det ni som ärver den. Hans syster har inte någon laglig rätt till den enskilda egendomen eftersom din make har bestämt att ni ska ärva honom genom sitt testamente.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,