Enskild egendom och makes arvsrätt

2014-07-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man har enskild egendom i form av ett fritidshus. Om han testamenterar den till våra gemensamma barn och avlider innan de är myndiga är det då jag som förvaltar egendomen tills barnen är myndiga? Får jag sälja fritidshuset?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten när det gäller makar och arv är att den efterlevande maken ärver allt om arvingarna endast utgörs av gemensamma barn (se 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken, ÄB). Huruvida egendomen är enskild eller inte har här ingen betydelse. Barnen kommer således att få vänta på sitt arv tills båda föräldrarna har avlidit. Detta gäller oavsett om de är myndiga eller inte när den första maken avlider.  När det gäller den efterlevande makens arvsrätt ärvs den med s k fri förfoganderätt (se 3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att maken är fri att disponera över egendomen genom att t ex nyttja, sälja, förbruka eller skänka bort den. Däremot kan den efterlevande maken inte testamentera bort den, det skulle ju medföra att den först avlidnes arvingar går miste om sin arvsrätt. Hoppas att du fått svar på dina funderingar.Vänliga hälsningar,

Fråga huruvida arv kan vara enskild egendom

2014-07-09 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej För 4 år sedan gick min far bort. Idag bor min mor kvar i villan och har en bil samt ett fritidshus.Jag sonen som idag lever i samboförhållande har en syster som är gift. jag undrar vad som gäller när min mor går bort? Vem tillfaller arvet vid sambo, resp giftasförhållade? Har tex min systers man rätt till delar arvet om de skulle separera? och vad gäller för sambo?Om vi vill att allt skall stanna inom familjen är det då nödvändigt att mor upprättar ett testamente där det framgår att allt som efterlämnas är enskild egendom?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!Jag utgår från att din syster är din helsyster när jag svarar på din fråga. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgod,7:1 ÄktB. https://lagen.nu/1987:230 Enskild egendom är enligt 7:2 p.3 ÄktB egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda. Arv kan alltså vara enskild egendom genom ett villkor i testamentet. Om ers familj önskan är att allt ska stanna inom familjen bör er mor upprätta ett testamente där det uttryckligen anges att arvet är enskild egendom vari make ej hava gifträttsgods. När det gäller bodelning mellan sambos är den begränsad då den enbart avser samboegendom som är köpt för gemensamt bruk.

Förordnande om enskild egendom i testamente

2014-07-04 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej Om man avstår ett arv, eller del av arv, till förmån för sina barn och det finns ett testamente att barnet ärver som enskild egendom, blir då arvet enskild egendom även för barnbarnen?
Joel Sandin Persson |Hej,Svaret på din fråga är jakande. Ifall arvtagaren avstått från sitt arv till förmån för sina bröstarvingar kommer en föreskrift i testamente om enskild egendom också omfatta bröstarvingarna.Har ni ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom och särkullbarn

2014-06-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej. Min make avled i vintras. Vi var gifta. 3 gemensamma och ett särkullbarn(makens) Vi har ett äktenskapsförord som skrevs till min förmån hösten -13 ang enskild egendom . Vad jag medfört i boet vid äktenskapets ingående och därefter förvärvat samt vad jag kan komma att förvärva av vad slag vara månde och på vad sätt vara må. Fråga: skall fastighet, bostadsrätt och värdepapper som jag var hälftenägare av tas upp som enskild i sammanställningen på bouppteckningen och således inte ingå i särkull barnets arv.
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Som jag förstår din fråga undrar du över om den egendom som du redan vi äktenskapsförordets skrivande av hälftenägare till ska ingå i bodelningen mellan dig och din make.Vad som gäller i den frågan beror på vad ni skrivit i ert äktenskapsförord. Är det så att ni skrivit att all egendom som du "medfört i boet vid äktenskapets ingående och därefter förvärvat samt kan komma att förvärva av vad slag vara månde och på vad sätt vara må" är enskild egendom borde den hälftenägda egendomen faller inom den definitionen. Därmed ska den inte ingå i en bodelning utan undantas. Att särkullbarnet på detta sätt fråntas sin rätt påverkar inte din om egendomen ska ses som din enskilda eller inte, utan särkullbarnet får angripa det genom reglerna om att arvlåtare inte kan frånta arvtagares egendom hursomhelst.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Möjligt att förfoga över egendom som är enskild genom gåvovillkor

2014-07-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, Min bror har av mor mottagit en gåva där den är "enskild egendom och skall så förbli". Han är gift och vill veta vad han har för möjlighet att ev sälja del av gåvan till sin fru, alt. ge bort del av den till henne? Vad händer om han avlider, ärver hans fru gåvan? De har i dag inga gemensamma barn.
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Egendomen som din bror har mottagit är enskild enligt 7:2 1 stycket 2 punkten äktenskapsbalken (ÄktB). Att egendomen är enskild innebär att den inte ska delas lika vid en eventuell bodelning, detta följer av 10:1 ÄB. Gåvovillkoret hindrar dock inte att din bror förfogar över egendomen genom t.ex. försäljning, byte eller gåva. Det är alltså möjligt för din bror att sälja eller ge gåvan till sin fru.Vem som skulle ärva om din bror skulle dö regleras i ärvdabalken (ÄB). Av 3:1 ÄB följer att din brors fru i en sådan situation ärver hela kvarlåtenskapen med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär att hon inte kan förfoga över egendomen genom testamente. Vad hon ärvt med fri förfoganderätt ska alltså tillfalla din brors arvingar då hon går bort.Vad som sagts ovan gäller under förutsättning att din bror inte har barn. Skulle han ha barn som inte är gemensamma med sin fru (särkullbarn) kommer dessa att ärva hela kvarlåtenskapen och den efterlevande maken ärver då endast om barnen väljer att avstå från sin rätt till arv. Även detta följer av 3:1 ÄB (se även 2:1 ÄB).Äktenskapsbalken hittar du här och ärvdabalken hittar du här.Vänligen,

Fråga om enskild egendom som använts för att öka värdet på giftorättsgods

2014-07-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, Min man fick ett arv (pengar) från sin farfar, vilket enl testamentet skulle vara enskild egendom. Vi använde sedan bla dessa pengar för renovering av vårt gemensamma hus. Värdet på vårt hus har nu ökat bla pga generella prisökningen men också den renovering vi gjort. Vad händer vid en bodelning? Har min man rätt att få en del av värdet för vårt hus som enskild egendom samt ska denna del räknas upp i förhållande till nuvarande värde?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Enskild egendom ska till skillnad från giftorättsgods inte ingå i en bodelning. Precis som i din mans fall kan arv vara enskild egendom därför att det angetts i testamentet. Reglerna kring arv finns i ärvdabalken och i 7 kapitlet 2 § stadgats att enskild egendom även är sådan egendom som trätt i stället för annan enskild egendom. Betalning för enskild egendom som sålts och sådant som köpts för enskild egendom blir med andra ord inte giftorättsgods utan sådana substitut/surrogat behåller samma karaktär. Emellertid gäller inte detta om det i din mans farfars testamente uttryckligen framgår att det som din man köper för sina ärvda pengar ska höra till ert giftorättsgods. Säger testamentet inget i fråga bör den del av värdeökningen som motsvarar den del som arvet utgjorde av de pengar ni lagt på renoveringen vara din mans enskilda egendom. Vad jag förstår av juridisk litteratur på området blir det svårare att avgöra vad som är enskild egendom då sambandet mellan den ursprungliga egendomen och surrogatet inte är uppenbart och tyvärr har jag inte lyckats ta reda på exakt hur den andel som utgör din mans enskilda egendom ska beräknas.Jag hoppas att mitt svar ändå varit dig till någon hjälp!

Enskild egendom

2014-06-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, Jag är gift. Min man och jag har barn i tidigare äktenskap. Vi har äktenskapsförord på ett fritidshus samt aktier som jag ärvt. Fritidshuset och aktierna är mina genom äktenskapsförordet och ärvs av mina två barn. Nu vill jag att detta arv blir mina barns egendom. Hur går jag tillväga då?
Robert Lindström |Hej och tack för din fråga,Som jag förstår det så har du idag ett äktenskapsförord som gör att den egendom du räknar upp är din enskilda. Detta innebär att den inte kommer ingå i en eventuell framtida bodelning. Detta får som följd att det endast är dina arvingar som får del av den vid ditt frånfälle. Eftersom du har barn så är det dessa som får dela på ditt arv då de ingår i den första arvsklassen. Om det är så att du vill att egendomen även ska bli barnens enskilda egendom så gör du detta enklast genom att skriva ett testamente där du uttrycker denna vilja. Behöver du hjälp med att upprätta eller redigera befintligt testamente kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserade på . Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Jag hoppas det var svar på din fråga.Vänligen,

Arv efter mamma och enskild egendom

2014-06-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Min mamma har gift sig med en man (inte min pappa) och jag undrar över arvsregler. Min morfar har pengar som min mamma och moster troligen kommer ärva inom de närmaste åren. Om min mamma ärver dessa och sedan går bort före sin make (han har inga egna barn), hur ser då arvet till mig från min mamma ut (jag är enda barnet)?Om det är så att min mamma vill att jag ensam ska ärva henne, går det att skriva i testamente eller är det bara via äktenskapsförord?Går det att skriva i testamente att jag ska ärva min mammas arv efter hennes make om hon dör före honom. Så att inte min mammas arv går vidare till hennes makes syskon och syskonbarn?
Sarah Saajakari |Hej!I det fall att din morfar avlider före din mamma och hon får sin arvslott och att din mamma i sin tur avlider före sin make, sker först en bodelning av giftorättsgodset mellan din mamma och hennes make. Maken får då sin hälft och du ärver hela din mammas hälft eftersom du är din mammas bröstarvinge och även särkullbarn, 2 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1).Särkullbarn ärver nämligen alltid med förtur gentemot förälderns make.För att din mammas make inte ska ta del av din morfars arv bör din mamma reglera det som enskild egendom i ett äktenskapsförord. På så sätt kommer inte din mammas make via bodelningen ta del av arvet från din morfar.Det bör påpekas att din mammas make har rätt till fyra gånger det aktuella prisbasbeloppet, 3 kap. 1 § 2 st ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S2). Det betyder att om din mammas makes giftorättsgods efter bodelningen inte uppnår fyra prisbasbelopp får han så stor del av din mammas kvarlåtenskap som behövs för att han ska nå upp till fyra prisbasbelopp.Om din mammas make ärver delar av din mammas kvarlåtenskap har du rätt till efterarv vilket beräknas i andelar.I 9-11 kap. äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1) regleras bestämmelser kring bodelning.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,