Testamentera enskild egendom

2016-05-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag vill att det mina barn ärver av mig, som är ensamstående, ska vara enskild egendom. Jag förstår att jag ska skriva ett testamente om det men hur? Finns ngn mall?
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver i din fråga kan du skriva ett testamente. Det krävs då att du uttryckligen skriver i ditt testamente att egendomen ska vara dina barns enskilda egendom. Följden blir då att egendomen inte blir aktuell för bodelning vid en eventuell skilsmässa.Vid upprättandet av ett testamente är det viktigt att testamentet uppfyller de formkrav som är stadgade i lagen, se Ärvdabalken (ÄB) 10 kap.Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen som är närvarande samtidigt, och undertecknas av både testator och vittnen, ÄB 10 kap 1 §. Det framgår av ÄB 10 kap. 4 § vem som inte får vara testamentsvittne.Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente kan du använda dig av Lawlines avtalstjänst, den hittar du här.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Allmänna arvsfondens rätt till kvarlåtenskap

2016-05-20 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Min kusin fick pengagåva av mig som enskild egendom. Han och hans fästmö har skrivit testamente så att de ärver varandra. Efter min kusin nu avlidit har hans fästmö fått uppgift om att den gåva min kusin fick från mig tillfaller Allmänna Arvsfonden och inte henne p g a att det stod i gåvobrevet att det var hans enskilda egendom. Jag förstår ingenting. Gäller inte ett testamente? Varför gäller inte testamentet gåvan?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Anledningen till att man väljer att lägga till ett villkor om att en gåva ska vara enskild egendom är att den då undantas från en bodelning, se 7 kap. 2 § 1 st 2 p äktenskapsbalken och 4 § 1 p sambolagen. En bodelning ska göras när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna gifter sig, 8 § sambolagen. Likaså ska bodelning göras när äktenskap upplöses genom skilsmässa eller den ena makens död, 9 kap. 1 § och 1 kap. 5 § äktenskapsbalken.När en person avlider ska kvarlåtenskapen fördelas. Ett villkor om att en gåva som den avlidne mottagit ska vara enskild saknar här betydelse. Du har gett din kusin en pengagåva som således har fått äganderätt till pengasumman. Din kusin har rätt att fördela sin kvarlåtenskap efter sitt tycke genom att upprätta ett testamente. Har din kusin upprättat ett formenligt testamente i vilket han testamenterat bort denna penningsumma till sin fästmö har hon rätt till denna och inte Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden kan få rätt till penningsumman om testamentet inte inkluderar penningsumman samt att det inte finns arvingar till din kusin enligt den legala arvsordningen enligt 2 kap. 1-3 §§ ärvdabalken. Vidare kan Allmänna arvsfonden få rätt till penningsumman om det föreligger en grund för att klandra testamentet, t.ex. på grund av att testamentet inte uppfyller formkraven, din kusin har varit under psykisk störning när han upprättade testamentet eller blivit tvingad att upprätta testamentet, 13 kap. 1-3 §§ ärvdabalken och det saknas arvingar enligt den legala arvsordningen, 5 kap. 1 § ärvdabalken.Jag rekommenderar din kusins fästmö att boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på just sådana här frågor. Hon kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Att göra arv till enskild egendom

2016-05-13 i Enskild egendom
FRÅGA |Våra barn ärver oss och vi vill ha det som enskild egendom. Vi vill också vid våra barns frånfälle att våra barnbarn får vårt arv som enskild egendom. Hur skriver vi till det i testamentet.
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga på så vis att ni vill att ert arv ska bli till enskild egendom för ert barn/barnbarn. Detta är självklart möjligt och det som krävs är att ni i ert testamente uttryckligen skriver att egendomen ska vara barnets enskilda egendom. Då tillhör egendomen endast ert barn och kan således inte blir aktuellt för bodelningen vid ev. skilsmässa. Om ni vill att även era barnbarn ska ärva det som enskild egendom, är det viktigt att ert barn i sin tur skriver detta i sitt testamente. Det räcker således inte med att endast ni anger att det ska vara enskild egendom, för att täcka för era barnbarn, utan detta måste även ert barn göra i ett eget testamente. Anledningen för detta är att man inte kan råda över någon annans egendom (ert barns) samt att om ert barn avlider efter att hen fått arvet av er, så kommer ert barns make/maka att ärva allt, inklusive den enskilda egendomen. Jag råder därför både er samt ert barn att skriva ett testamente där ni anger att ert arv ska vara enskild egendom. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!Vänlig hälsning,

Enskild egendom vid arvskifte

2016-04-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är gift och har fått ett arv som enskild egendom. När jag går bort så går vad jag förstår denna enskilda egendom direkt till mina bröstarvingar, men när mina bröstarvingar dör går då arvet till deras bröstarvingar och så vidare. Jag och min maka har båda barn men inga gemensamma.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som framgår av din fråga har du fått ett arv som enligt testamente av arvlåtaren skall vara din enskilda egendom. Att egendomen är enskild egendom har endast betydelse vid en eventuell äktenskapsskillnad, då den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.Skulle du gå bort är huvudregeln att efterlevande make ärver hela din kvarlåtenskap, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Då du och din maka inte har några gemensamma barn utan du endast har så kallade särkullsbarn, har dessa barn emellertid rätt till sin arvslott direkt vid din död. Detta innebär att dina bröstarvingar ärver hela din kvarlåtenskap före din maka. Din maka har emellertid rätt till en summa som motsvarar fyra prisbasbelopp enligt den s.k. basbeloppsregeln. Beloppet skiftar varje år, men för 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr (44 300 x 4 = 177 200). Hur egendomen som dina bröstarvingar ärver kommer fördelas vid deras död beror helt och hållet på hur deras relationer ser ut. Är de gifta utan barn, eller med gemensamma barn, kommer all egendom som bröstarvingen äger ingå i kvarlåtenskapen och tillfalla bröstarvingens efterlevande make. Om det är din vilja att den egendom som du fått i arv som enskild egendom även ska vara dina bröstarvingars enskilda egendom, rekommenderar jag dig att skriva ett testamente där du förklarar att den utpekade egendomen ska tillfalla dem som enskild egendom vid din död.Jag hoppas att jag kunnat bringa klarhet i frågan. Kommentera gärna nedan om det är något som du undrar över.

Göra arv till mottagarens enskilda egendom

2016-05-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Om jag vill att mina barns arv ska vara personlig egendom hur gör jag dåJag är ensam
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett arv ska utgöra enskild egendom hos mottagaren måste detta framgå av testamente (7 kap. 2 § p. 4 ÄktB). Du behöver alltså upprätta ett testamente i vilket det framgår att arvet efter dig ska vara dina barns enskilda egendom. Att egendomen är enskild innebär att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Att tänka på vid upprättande av testamente är att det är viktigt att testamentet uppfyller formkraven som lagen stadgar, annars är det inte gällande (13 kap. 1 § ÄB). Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen som närvarar samtidigt och det ska undertecknas av både testator och vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vem som inte får agera testamentsvittne framgår av 10 kap. 4 § ÄB. Det handlar bland annat om en släkting i rakt upp- eller nedstigande led till testatorn eller någon som själv ärver enligt testamentet.Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente kan du använda dig av Lawlines avtalstjänst, den hittar du här.Äktenskapsbalken (ÄktB) finner du här.Ärvdabalken (ÄB) finner du här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Bouppteckning enskild egendom

2016-05-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Min fråga gäller hur egendom som min mor ärvt som enskild egendom fördelas då hon gått bort. Min mor och styvfar har ett gemensamt barn. Att arvet efter morföräldrarna är enskilt vet jag endast för att de berättade det för mig. Jag har aldrig sett själva testamentet eller bouppteckningen efter mina morföräldrar. Är dessa dokument något som kan begäras ut av mig eller den som ska göra bouppteckningen efter min mor? Var görs det i så fall? Om inte det är möjligt, hur bevakar jag att detta blir beaktat när bouppteckningen görs? Och om jag nu väljer att avstå från att ta ut mitt arv efter min mor tills även min styvfar gått bort, ingår då morföräldrarnas arv i det som han då behåller? Tacksam för svar.
Sara Aspelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bouppteckningen efter dina morföräldrar är offentliga handlingar och kan begäras ut hos skatteverket om de är registrerade efter år 2001, om de är registrerade innan detta kan de begäras ut hos riksarkivet. Däremot finns det inget samordnat arkiv för testamenten, utan det är upp till var och en hur de förvaras. Innan bouppteckningen efter din mor görs ska bodelning göras, 23 kap 1§ Ärvdabalken, förutsatt att de varit gifta vilket jag nu utgår från i svaret. Om de inte är gifta ska sambodelning enligt Sambolagen göras,vilken inte är lika omfattande.Vid bodelningen kommer giftorättsgodset delas upp mellan din mors dödsbo och din styvfar, 9 kap 1§ Äktenskapsbalken. Giftorättsgodset är all egendom utom det som är enskild egendom, 7 kap 1§ Äktenskapsbalken. Egendom kan göras enskild bland annat genom att en make har erhållit egendomen genom testamente med det som villkor eller genom att en make har ärvt egendom som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 7 kap 2§ Äktenskapsbalken. Hälften av giftorättsgodset samt den enskilda egendomen kommer sedan att utgöra arvet efter din mor. Din mors barn är bröstarvingar och har som utgångspunkt rätt till lika lott, arvslotten, 2 kap 1§ Ärvdabalken. Om din mor är gift med din styvfar har han rätt till deras gemensamma barns laglott med fri förfoganderätt, 3 kap 1§ Ärvdabalken. Om du väljer att avstå ditt arv till förmån för din styvfar (och sedan har rätt att med den kvotdelen ta del i hans bo) gäller detta hela arvet efter din mor, alltså inklusive det som hon har ärvt som enskild egendom, 3 kap 9§ Ärvdabalken. Som dödsbodelägare har du rätt att klandra bouppteckningen till tingsrätten inom 4 veckor om du inte anser att den är gjord på rätt sätt. Du kan också vända dig till den som förrättar bouppteckningen och meddela att du anser den vara fel. Som dödsbodelägare kommer du även bli kallad till bouppteckningsförättelsen. Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Enskild egendom och arvsskifte

2016-05-01 i Enskild egendom
FRÅGA |S och T är gifta. T dör. Tillsammans har de tre barn. T har även ett särkullbarn. S äger fastigheten de har bott i. Oklart om det är enskild egendom eller ej. Vad krävs för att det ska vara enskild egendom? Hur fördelas arvet i och med särkullbarnet?
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att makars egendom är giftorättsgods och att giftorättsgods ska ingå i bodelningen, det framgår av Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §. Enskild egendom ingår inte i bodelning om parterna inte uttryckligen kommit överens om det. För att fastigheten ska anses vara enskild egendom så ska något av följande kriterier i ÄktB 7 kap. 2 § vara uppfyllda: Parterna har skrivit ett äktenskapsförord där de angett att fastigheten ska vara enskild egendom. Maken fått fastigheten i gåva av annan än den andra maken och gåvan har givits med villkor om att den ska vara makens enskilda.Maken har fått fastigheten genom arv och arvlåtaren har angett i testamentet att den ska vara mottagarens enskilda. Maken har haft annan enskild egendom, sålt den och köpt fastigheten för pengarna som inbringats från försäljningen.Angående frågan om hur arvet kommer att fördela sig. Huvudregeln är att den efterlevande maken ärver sin partner med "fri förfoganderätt". Det innebär att maken fritt får förfoga över egendomen men att denne inte får testamentera bort den. Barnen efter den först avlidna maken har efterarvsrätt och erhåller sitt arv efter att den andra maken går bort. Särkullsbarnet har enligt Ärvdabalk 3 kap. 1 § rätt att få ut sin del av arvet direkt om barnet inte avstår från detta. Skulle barnet välja att avstå sin rätt har särkullsbarnet samma rätt som makarnas gemensamma till efterarv istället. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med frågor om arv är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seVänliga hälsningar

Enskild egendom vid dödsfall

2016-04-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Min exmake avled för drygt ett årsedan. Vi har tillsammans 2 barn.Han är omgift och huset är registreratsom enskild egendom på hans maka.Gäller detta bara vid skilsmässa elleräven vid dödsfall.Har våra gemensamma barn någon rätt att ärva en del av fastighetenMvhCarina Nyström
Jenny Tylbrant |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall den avlidne vid tiden från sitt frånfälle var gift ska en bodelning ske innan ett arvsskifte kan äga rum enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K23P1S1. Reglerna om bodelning återfinns sedan i äktenskapsbalken och är samma oavsett om äktenskapet har upplösts genom dödsfall eller äktenskapsskillnad. Det är makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1. Ifall huset utgör den efterlevande makens enskilda egendom kommer huset således inte att ingå i bodelning. Huset kommer där av inte tillfalla din exmakes kvarlåtenskap varför era gemensamma barn inte har någon rätt att ärva det. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,