Skydd av egendom vid bodelning

2017-01-31 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är 60+ och gift utan egna barn, men min fru har ett vuxet barn.Vi bor i hyresrätt.Jag har bil och husvagn stående i mitt namn samt en del pensionssparande och annat sparande i bank.(Även frun har visst sparande i bank.)Om jag förstått rätt så ärver min frus barn som särkullbarn hälften av alla våra tillgångar direkt om min hustru skulle avlida.Hur bör jag gå tillväga för att skydda detta ägande om min hustru skulle avlida före mig.
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din fru skulle gå bort sker en bodelning varvid erat giftorättsgods delas lika. Din frus andel kommer att utgöra hennes barns arvslott enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Du stämmer att hennes barn har rätt att få ut sin andel direkt om han eller hon vill. Detta framgår av 3 kap. 1 § ÄB. Vad du kan göra för att skydda din egendom är att tillsammans med din fru skriva ett äktenskapsförord som anger vad som utgör din enskilda egendom. Denna egendom kommer då inte att ingå i en eventuell bodelning. Om ni vill ha hjälp med att skriva ett äktenskapsförord kan ni använda er av Lawlines tjänst för det här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Substitut för enskild egendom och makes arvsrätt.

2017-01-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Jag har ärt från min faster några fastigheter som enskild egendom, inklusive avkastning av dem. Jag är gift och har två barn med min man. Vi har inget äktenskapsförord, min man vill inte skriva det. Hur kan jag göra för att våra barn skall direkt ärva min fasters egendom, om jag dör förtst? Kan egendomen göras enskild om jag säljer fastigheterna och köper något annat för pengarna i stället utan äktenskapsförord?
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Vad gäller arvet så är utgångspunkten att din make ärver din egendom vid din död, det följer utav 3 kap 1 § Ärvdabalken. Detta gäller även om en del av din egendom är enskild egendom. Era barn har visserligen s k efterarvsrätt efter dig, vilket innebär att de senare när din make dör kan få ut arvet efter dig. Om du vill att dina barn ska ärva egendomen direkt vid din bortgång så måste du reglera detta genom att upprätta ett testamente. Det går också att upprätta ett testamente tillsammans med din make, så att ni ser till att reglera alla frågor på en gång. Våra verksamma jurister kan hjälpa er med att upprätta testamente, ni kan boka tid med dem via den här länken.Det följer av 7 kap 2 § första stycket punkten 6 Äktenskapsbalken att det som träder istället för den enskilda egendomen också är enskild egendom. Detta gäller om det inte utryckligen står i testamentet från er faster att det som träder i stället för egendomen inte längre ska vara enskild egendom. Du behöver därför ta reda på om det utryckligen står så. Annars är alltså utgångspunkten att pengarna som ni får vid en försäljning av fastigheterna, och det som ni eventuellt köper för pengarna, enskild egendom. Detta kallas ibland för att substitutet för den enskilda egendomen också blir enskild egendom. Det är viktigt att ni inte blandar egendomen med annan egendom för då kan den anses vara giftorättsgods istället I praktiken innebär det t ex att ni vid en försäljning av fastigheterna ska hålla pengarna på ett särskilt konto.Sammanfattning:För att era barn ska ärva viss egendom direkt vid din bortgång så måste ni upprätta ett testamente som reglerar detta, annars ärver er make all egendom när ni går bort, och era barn får då inte ut något arv efter er förrän vid er makes död.Den egendom som träder i stället för fastigheterna är som utgångspunkt enskild egendom. Detta gäller om inte det uttryckligen står något annat i er fasters testamente. Det är också viktigt att ni håller den egendom som trätt i stället för fastigheterna särskild från er övriga egendom. Till exempel så bör ni vid en försäljning hålla pengarna på ett särskilt konto för att den fortsatt ska vara enskild.Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, annars kan ni använda er utav kommentarsfunktionen nedan så kan vi försöka reda ut eventuella frågetecken.Vänligen,

Skydda pengar och bohag till förmån för bröstarvingar

2017-01-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Ska gifta mig i Juni. Vill skydda mina pengar och mitt bohag som ska tillfalla mina barn den dagen jag går bort, kan jag skriva ett äktenskapsförord innan giftermålet? Äger ingen fastighet, stuga eller bil utan det gäller bara mina pengar och bohag.
Sara Bengtsson |Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 ska kvarlåtenskapen, om arvlåtaren var gift, tillfalla den efterlevande maken. Om det däremot finns en eller flera bröstarvingar efter arvlåtaren som inte är den efterlevande makens bröstarvingar, s.k. särkullbarn, har de dock arvsrätt i första hand. Av din fråga att utläsa verkar det som att din blivande make inte är far till dina barn. Om du därför skulle avlida innan din make när ni har ingått äktenskap så kommer dina barn att vara arvsberättigade först. De kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken och sedan efter dennes död ta del av efterarvet från dig, 3 kap. 9 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1 . Fortsättningsvis antas att dina barn inte kommer att avstå arvet till förmån för din make.Vid din bortgång ska dina barn ärva din kvarlåtenskap, vilket innefattar både giftorättsgods och enskild egendom. I ett äktenskap är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket framgår av 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1 . Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon ska vara dennes enskilda egendom, 7 kap. 3 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. När en make i ett äktenskap avlider, ska enligt 23 kap. 1 § 2 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K23P1S1 bodelning förrättas innan arvskifte sker. Vid en bodelning mellan makar ska deras giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1 . Därefter ska giftorättsgodset som huvudregel fördelas lika mellan makarna, 11 kap. 3 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1 .När du ingår äktenskap med din man kommer din egendom att bli giftorättsgods. Om du då avlider före din make så ska bodelning och arvskifte ske. I bodelningen ska då giftorättsgodset ingå. För att du ska kunna påverka så att dina barn ärver den egendom du vill att de ska ha, bör du upprätta ett äktenskapsförord tillsammans med din make, som säger att denna egendom ska vara enskild. Vid bodelningen kommer då din enskilda egendom inte att ingå, vilket medför att dina barn kommer att ärva denna. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna, 7 kap. 3 § 2 st. ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1 . Ni måste inte ha ingått äktenskap för att kunna upprätta ett äktenskapsförord, utan det räcker att ni är blivande makar. Dina barn kommer således att ärva din kvarlåtenskap i första hand. Däremot finns det en tvingande regel i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 som stadgar att den efterlevande maken alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som denne fick vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra prisbasbelopp som gäller för tiden för dödsfallet. Förutom denna summa kommer dina barn att ärva resterande del av din kvarlåtenskap. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning

Gåva med förbehåll om enskild egendom

2017-01-01 i Enskild egendom
FRÅGA |Hejjag har fått en del av ett hus av min mor (som enskild egendom)är gift .Vi har inga gemensamma barn .jag har 3 barn sen tidigare om jag dör ,kan min nuvarande man ställa krav på att han ska ha huset eftersom jag inte har skrivit ett testamente
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 23kap. 1§ Ärvdabalken ska det när en make/maka dör upprättas en bodelning enligt bestämmelserna i Äktenskapsbalken. 9kap. 1§ Äktenskapsbalken stadgar att en bodelning ska ske och 10kap. 1§ Äktenskapsbalken föreskriver att det är makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Vad som är giftorättsgods framgår av 7kap. 1§ Äktenskapsbalken, allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Enligt 7kap. 2§ 2p. Äktenskapsbalken är huset som du har fått av din mor enskild egendom och ska således inte ingå i bodelningen. Eftersom bostaden är enskild enligt 7:2 2p Äktenskapsbalken blir heller inte bestämmelsen i 11kap. 8§ Äktenskapsbalken om övertagande av gemensam bostad tillämplig. Alltså kan din man inte ställa några krav på att han ska ha huset oavsett om du har skrivit testamente eller ej. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Enskild egendom i situation med särkullbarn

2017-01-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Min fru och jag har 3 gemensamma barn, jag har 2 särkullbarn från tidigare äktenskap. Problemet är arvsfrågan, framför allt från särkullbarnen. vi äger varsin fastighet. Vi har fått ett förslag att göra ett äktenskapsförord och i i detta skriva att det vi nu äger skall vara vardera makens giftorättsgods men även göra en förtida bodelning där hennes fastighet blir hennes enskilda egendom samt min fastighet också blir hennes enskilda egendom. Hur påverkar detta laglotten. Rimligen borde min fastighet delas på 5 när jag avlider och min fru sitter i orubbat bo. vad händer om vi innan dess skulle skilja oss. Tar min fru bägge fastigheterna som sina och mina särkullbarn blir arvlösa?
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om detta finner du i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). När en av er avlider eller om ni skulle skilja er ska en bodelning ske enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Om ni inte har något äktenskapsförord ses all egendom som giftorättsgods, förutsatt att ni inte fått egendom med förbehåll om att den ska vara enskild. Vid en bodelning räknas allt giftorättsgods ihop, sedan dras eventuella skulder av och det kvarstående beloppet delas på två. Om du avlider före din fru kommer dina särkullbarn ha rätt att få ut sin laglott direkt vid ditt frånfälle enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Det är en lagstadgad rätt som inte går att ändra på. Om ditt önskemål är att din fru ska få sitta kvar i orubbat bo kan du skriva i ditt testamente att barnen endast får ut laglotten vid ditt frånfälle och återstående delen av arvet vid din frus frånfälle. Du kan såklart även skriva att din önskan är att de väntar med hela delen av arvet till dess att din fru avlidit, de kan dock ändå välja få sin laglott direkt. Om din fru får undanta båda fastigheterna som sin enskilda egendom innebär det att de kommer undantas till hennes sida vid framtida bodelning, därefter kommer en fördelning av giftorättsgodset att göras. Detta kommer göra att din fru kan sitta kvar i orubbat bo i det fall du avlider före henne, men det kommer även påverka dina barns arv samt situationen om ni skulle skilja er. Vid hennes bortgång kommer hennes enskilda egendom tillfalla hennes bröstarvingar, dina barn från tidigare äktenskap är inte din frus arvingar och kommer alltså inte få ta del av arvet från henne. Dina särkullbarns arvslott blir alltså mindre än de andra barnens om ni gör på detta sätt, eftersom båda fastigheternas hela värde endast faller på din frus sida. Om ni skulle skilja er ser situationen likadan ut, båda fastigheterna undantas till hennes sida vid bodelningen, ni får sedan dela lika på den övriga egendomen som utgör giftorättsgods. Jag tolkar det som att ditt önskemål är att din egendom ska delas lika på dina barn vid ditt frånfälle men att din fru ska kunna bo kvar i orubbat bo. Det kan vara svårt att uppnå båda dessa önskemål till fullo i ert fall. Det jag råder dig till är att ni undantar varsin fastighet som enskild egendom genom äktenskapsförord om de har jämförbart värde. I det fallet får din fru med säkerhet ha kvar sin fastighet i händelse av att du skulle avlida före henne men alla dina barn får även ta del av värdet från din fastighet i sitt arv. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att åter vända dig till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Arv till enskild egendom

2017-01-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi är ett gift par med ett gemensamt barn och min mans barn sedan tidigare förhållande. när jag ärver mina föräldrar räcker det att jag placerar det på något i mitt namn eller måste mina föräldrar skriva testamente där de skriver arvet som enskild egendom?Med vänlig hälsning Kristina Göransson
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter i mitt svar att du frågar då du är rädd för vad som ska hända med ditt arv vid en hypotetisk skilsmässa. Om du vill att ditt arv ska gå endast till dig vid en eventuell skilsmässa, har du rätt i att dina föräldrar i ett testamente bör ange att ditt arv är din enskilda egendom. Detta för att det enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken vid en bodelning endast ingår makarnas giftorättsgods, vilket är allt det som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 §. Enskild egendom kan enligt 7 kap. 2 § fjärde punkten vara egendom som en make ärvt och som som enligt arvslåtaren ska vara mottagarens enskilda enskild egendom. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kommentera nedan!Vänligen,

Förordnande av enskild egendom

2017-01-10 i Enskild egendom
FRÅGA |förordnande av enskild egendom vid arv. Hur upprättar man det. är det enklast och säkrast hos jurist?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill upprätta ett testamente ett testmeten, är en viss egendom ska tillfalla arvingen som enskild egendom. Nedan följer mitt svar utifrån denna tolkning av din fråga. Regler om testamente finner du i ärvdabalkens 10 kap (här). Nedan har jag listat de krav som måste avta uppfyllda för att ett testamente ska anses giltigt:1. Upprättas skriftligen,2. Med två vittnen3. Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande4. Vittnena skall skriva under5. Vittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)När du skriver ditt testamente är det viktigt att du tydligt anger den egendom som du vill ska utgöra enskild egendom. Det är även rekommenderat att du anger att den avkastning som kan komma vid en försäljning av egendomen även den ska utgöra enskild egendom. Exempel: "Jag avser att förordna min rosa teservis till min dotter Linda. Denna teservis ska utgöra enskild egendom. Jag vill även att den avkastning som Linda skulle få vid ev. försäljning utgör enskild egendom."Ditt testamente bör även innehålla ytterligare uppgifter, jag råder dig därför till att ta hjälp av en jurist vid upprättandet av ditt testamente. Vänliga hälsningar,

Arv vid gåvobrev om enskild egendom

2016-12-22 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag skall ge min son en stor summa pengar och vill skydda dessa så att hans fru inte tar hälften vid en ev skilsmässa- jag kan upprätta ett gåvobrev som enskild egendom. Men om han skulle avlida- vem ärver då "enskild egendom" - de har 2 gemensamma barn, ärver barnen då? Vem förvaltar arvet i så fall? Är det vårdnadshavaren då - hans fru? Hur säkerställer vi då att barnen får sitt arv?Min son får pengarna så att han kan köpa en bostadsrättslägenhet till sin familj- frun vägrar skriva äktenskapsförord- då äger de hälften var av bostadsrätten. Min son betalar hela köpeskillingen ( som han får av mig ) räcker det med gåvobrev på pengasumman- men hur bevisar han att han betalt in detta på bostadsrätten och inte "festat upp pengarna"?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!Jag har delat upp din fråga och kommer att besvara den i två delar. Enskild egendom genom gåvobrevDu kan precis som du skriver ”skydda” pengarna genom att skriva ett gåvobrev med förbehållet att gåvan ska bli enskild egendom. Huvudregeln är att så kallat surrogat (vad som träder i egendomens ställe) också blir enskild egendom (se här). Om du vill skydda även vad din son köper för pengarna så kan du förtydliga i gåvobrevet att det omfattar vad som träder i den ursprungliga enskilda egendomens ställe. Det är viktigt att behålla kvitton och dokument som bevis på pengagåvans förändringsprocess över tiden, exempelvis om din son köper en bostadsrätt för gåvopengarna. En annan sak som är viktig att tänka på är att särskilja pengarna från gåvan från hushållskonton, andra pengar och giftorättsgods för att säkerställa att egendomen förblir enskild. För att få ett ordentligt skydd kan ni ta professionell hjälp med att upprätta gåvobrevet (se nedan). Vid dödsfall Om din son dör så ärver hans bröstarvingar, alltså hans barn honom (se här). Om han är gift vid dödsfallet så kommer emellertid hans fru att ärva före de gemensamma barnen (se här). Frun får vid en bodelning då hälften av boet med full äganderätt och ärver din sons del med fri förfoganderätt. Att en egendom då är enskild påverkar inte rätten för frun att ärva sin avlidna make. Ett äktenskapsförord om enskild egendom kommer alltså inte i detta fall påverka rätten till arv för efterlevande. Vid ett dödsfall är den enskilda egendomen som nämnts en del av kvarlåtenskapen och efterlevande make har rätt att ärva den med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att frun får disponera över egendomen hur hon vill - men får till exempel inte testamentera bort den (se här). Barnen får ut sitt arv efter att den efterlevande maken har avlidit, så kallat efterarv. Detta är den sedvanliga arvsordningen, för att skydda enskild egendom vid ett dödsfall så kan din son skriva ett testamente till förmån för barnen. Om värdet av vad den efterlevande makan får ut understiger fyra prisbasbelopp träder basbeloppsregeln in, vilken innebär att efterlevande make alltid har rätt att behålla fyra prisbasbelopp av det gemensamma boet. Regeln kan därför inskränka barnens arv.SammanfattningsvisKonsekvensen av ett gåvobrev är att bostadsrätten och annat som träder istället för gåvopengarna undantas helt från bodelningen och tillfaller din son. Vid ett eventuellt dödsfall så ärver efterlevande make den avlidnes kvarlåtenskap och således även enskild egendom med fri förfoganderätt. Om en make inte ska få rätt att ärva enskild egendom så måste detta framgå av ett testamente. Basbeloppsregeln är dock tvingande och har företräde framför testamente om inte enskild egendom och giftorättsgods skulle räcka för värdet av fyra prisbasbelopp. Om ni vill ha hjälp med testamente eller gåvobrev så kan det enkelt upprättas via vår avtalstjänst så att det blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma! Vänligen,