Vem ärver egendom som är enskild genom testamente?

2016-06-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Min mamma har dött. Jag är enda barnet. Hon har testamenterat sina tillgångar till mig, dvs kapital och en bostadsrätt som enskild egendom i äktenskap till mig eller hennes eventuella bröstarvingar, dvs hennes barnbarn.Min man har två särkullebarn. Och vi har tre barn tillsammans.Min fråga är: Räcker det att spara hennes testamente, och om jag dör, ärver mina/vår barn dessa pengar när min man har dött?I min mans och mitt testamente står det att "den av oss som överlever den andre skall med full ägande rätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap" och att särkullebarnen endast har rätt till sin laglott och därefter inte något mera av min kvarlåtenskap".Jag vill, sålunda, med detta försäkra mig om att detta kapital går först till min man och sedan till våra barn, om jag dör först.Om han dör först, antar jag att, min mammas kapital är mitt som enskild egendom?Om ej, vad måste jag göra och vad kostar detta?
Cecilia Sikström |Hej,Regler om enskild egendom finns i Äktenskapsbalken, det hittar du här. Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här. Att du har ärvt din mammas tillgångar som enskild egendom innebär att dessa tillgångar inte är så kallat giftorättsgods. Det framgår av Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§ samt 2§ 4 punkten. Det är endast sådan egendom som är ert gemensamma giftorättsgods som skulle kunna ärvas av din mans särkullbarn om han går bort före dig. Särkullbarnens laglotter kommer att beräknas utifrån din mans egendom och hälften av ert gemensamma giftorättsgods. Särkullbarnen har däremot inte rätt till någon del av din enskilda egendom. Det framgår av Äktenskapsbalkens 10 kap. 1§, 11 kap. 3§ och Ärvdabalkens 7 kap. 1§. När du går bort kommer all din egendom, även den enskilda egendomen, att ärvas av dina barn. Det framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 1§ första stycket.Om du är gift med dina barns pappa när du går bort kommer din egendom dock istället att tillfalla honom i första hand. Era gemensamma barn kommer sedan att få ut arvet efter dig när även din make gått bort. Det kan utläsas ur Ärvdabalkens 3 kap. 1§ första stycket och 2§ första stycket. Som svar på dina frågor så kommer alltså din egendom att gå först till din man och sedan till era barn om du dör. Arvet efter din mamma kommer att förbli din enskilda egendom även om din man skulle dö först.Tänk på att, som du säger, spara din mammas testamente för att kunna intyga att tillgångarna du ärvt är din enskilda egendom. Hoppas att detta var svar på dina frågor. Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Testamentera till barnbarn

2016-06-16 i Enskild egendom
FRÅGA |HejVi håller på att skriva ett inbördes testamente, där vi skriver att kvarlåtenskapen skall tillfalla våra två bröstarvingar.Nu kommer frågan ska vi ta med att barnbarnen tilldelas tillgångarna som efterarv när bröstarving gått bort, för att inte detta skall gå till dotterns make ??
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Era tillgångar tillfaller era bröstarvingar då de är först i arvledet, se 2 kap. 1 § ärvdabalken. Om ni i testamentet testamenterar allt till era bröstarvingar som enskild egendom kommer inte dotterns arvslott tillfalla dotterns make utan hennes bröstarvingar vid dotterns bortgång, se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Dina barnbarn kommer inte kunna få ut något från ett testamente eller arv innan de har fyllt 18 år enligt 9 kap. 1 § ärvdabalken. Deras vårdnadshavare kommer att förvalta allt de ärver tills de har fyllt 18 år. När ni skriver ett testamente tänk på att uppfylla formkraven som finns listade i 10 kap. ärvdabalken. Det ska exempelvis vara två vittnen och de får inte vara jäviga.Jag rekommenderar er alltså att testamentera er dotters arvslott som enskild egendom till henne för att det sedan ska tillfalla barnbarnen och inte er dotters man. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Testamentera enskild egendom

2016-05-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag vill att det mina barn ärver av mig, som är ensamstående, ska vara enskild egendom. Jag förstår att jag ska skriva ett testamente om det men hur? Finns ngn mall?
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver i din fråga kan du skriva ett testamente. Det krävs då att du uttryckligen skriver i ditt testamente att egendomen ska vara dina barns enskilda egendom. Följden blir då att egendomen inte blir aktuell för bodelning vid en eventuell skilsmässa.Vid upprättandet av ett testamente är det viktigt att testamentet uppfyller de formkrav som är stadgade i lagen, se Ärvdabalken (ÄB) 10 kap.Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen som är närvarande samtidigt, och undertecknas av både testator och vittnen, ÄB 10 kap 1 §. Det framgår av ÄB 10 kap. 4 § vem som inte får vara testamentsvittne.Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente kan du använda dig av Lawlines avtalstjänst, den hittar du här.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Allmänna arvsfondens rätt till kvarlåtenskap

2016-05-20 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Min kusin fick pengagåva av mig som enskild egendom. Han och hans fästmö har skrivit testamente så att de ärver varandra. Efter min kusin nu avlidit har hans fästmö fått uppgift om att den gåva min kusin fick från mig tillfaller Allmänna Arvsfonden och inte henne p g a att det stod i gåvobrevet att det var hans enskilda egendom. Jag förstår ingenting. Gäller inte ett testamente? Varför gäller inte testamentet gåvan?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Anledningen till att man väljer att lägga till ett villkor om att en gåva ska vara enskild egendom är att den då undantas från en bodelning, se 7 kap. 2 § 1 st 2 p äktenskapsbalken och 4 § 1 p sambolagen. En bodelning ska göras när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna gifter sig, 8 § sambolagen. Likaså ska bodelning göras när äktenskap upplöses genom skilsmässa eller den ena makens död, 9 kap. 1 § och 1 kap. 5 § äktenskapsbalken.När en person avlider ska kvarlåtenskapen fördelas. Ett villkor om att en gåva som den avlidne mottagit ska vara enskild saknar här betydelse. Du har gett din kusin en pengagåva som således har fått äganderätt till pengasumman. Din kusin har rätt att fördela sin kvarlåtenskap efter sitt tycke genom att upprätta ett testamente. Har din kusin upprättat ett formenligt testamente i vilket han testamenterat bort denna penningsumma till sin fästmö har hon rätt till denna och inte Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden kan få rätt till penningsumman om testamentet inte inkluderar penningsumman samt att det inte finns arvingar till din kusin enligt den legala arvsordningen enligt 2 kap. 1-3 §§ ärvdabalken. Vidare kan Allmänna arvsfonden få rätt till penningsumman om det föreligger en grund för att klandra testamentet, t.ex. på grund av att testamentet inte uppfyller formkraven, din kusin har varit under psykisk störning när han upprättade testamentet eller blivit tvingad att upprätta testamentet, 13 kap. 1-3 §§ ärvdabalken och det saknas arvingar enligt den legala arvsordningen, 5 kap. 1 § ärvdabalken.Jag rekommenderar din kusins fästmö att boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på just sådana här frågor. Hon kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Enskild egendom och äktenskapsförord

2016-06-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej.Min man driver ett aktiebolag där jag äger 2% och han resten. Vad händer om han avlider? Ärver jag bolaget då tillsammans med hans två söner, eller räknas bolaget som "enskild egendom"?
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller dödsfall, ska en bodelning göras mellan makarna. Om inget annat är förordnat är all egendom giftorättsgods vilket innebär att all denna egendom ska ingå i bodelningen, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Egendom kan göras enskild på olika sätt, det vanligaste är att makarna själva upprättar ett äktenskapsförord i vilket man skriver vilken egendom som man avser ska vara enskild och därmed inte ska ingå i en framtida bodelning. Egendom kan också bli enskild genom ett tredjemansförordnande, alltså att någon utanför äktenskapet bestämmer att exempelvis en gåva eller ett arv från denna tredje man ska vara enskild egendom för den personen som gåvan eller arvet avser. De situationer som gör egendom enskild stadgas i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Om din mans bolag varken har gjorts enskilt genom ett äktenskapsförord eller genom att han exempelvis fått eller ärvt det med bestämmelsen att det ska vara enskild egendom, kommer bolaget att ingå i bodelningen. Dock är det så att även om inte viss egendom ska ingå i bodelningen, alltså att egendomen är enskild, kommer du som maka ändå ärva denna eftersom den utgör din mans kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen, 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Detta är förutsatt att din man inte upprättat något testamente som sätter denna legala arvsordning ur spel. Man kan alltså sammanfattningsvis dela upp ett arv mellan makar i det som den efterlevande maken erhåller genom bodelningen (alltså när allt giftorättsgods delas lika) och det som efterlevande make erhåller som är den avlidne makens kvarlåtenskap. Den avlidne makens kvarlåtenskap är det som denna får genom bodelningen tillsammans med denne makens enskilda egendom. Skillnaden är att det som efterlevande make erhåller genom bodelningen erhålls med full äganderätt (egendom som är okej att testamentera bort), medan det som efterlevande make erhåller från den efterlevande makens kvarlåtenskap förutsatt att det inte finns något testamente, erhålls med fri förfoganderätt (egendom som inte är okej att testamentera bort). Hoppas att detta gav klarhet i frågan!

Arvsfördelning av enskild egendom

2016-06-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Min syster är gift för andra gången och har barn i ett tidigare äktenskap. Jag och min syster har nu fått ärva en fastighet som enskild egendom och undrar vem som ärver min syster om hon går bort före sin man?Jag är orolig för att hennes man i så fall har någon arvsrätt i fastigheten jag och systern ärvde?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Enligt ärvdabalken är din systers man berättigat till hennes arv. Men då ingår bara det som är gemensamt giftorättsgods och inte enskild egendom. Vid en bodelning kommer giftorättsgodset delas upp mellan din syster och hennes man, 9 kap. 1 äktenskapsbalken. Giftorättsgodset är all egendom utom det som är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Egendom kan göras enskild bland annat genom att en make har erhållit egendomen genom testamente med villkor om enskild egendom eller genom att en make har ärvt egendom som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, vilket gäller i ert fall. Hälften av giftorättsgodset samt den enskilda egendomen kommer sedan att utgöra arvet efter din syster. Vilket tillfaller hennes barn.Din systers barn är bröstarvingar och har rätt till lika stor arvslott, 2 kap. 1 § ärvdabalken. Din systers man har rätt till deras gemensamma barns laglott med fri förfoganderätt, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Barn från tidigare äktenskap har rätt att få ut sin arvslott direkt. Alltså skulle din systers del i fastigheten tillfalla hennes barn. Om du vill försäkra dig om att du ska ärva fastigheten borde ni upprätta ett testamente om att du ska ärva den efter henne som fortsatt enskild egendom, enligt bestämmelserna i 10 kap. ärvdabalkenSom dödsbodelägare har du rätt att klandra bouppteckningen till tingsrätten inom 4 veckor om du inte anser att den är gjord på rätt sätt. Du kan också vända dig till den som förrättar bouppteckningen och meddela att du anser den vara fel. Som dödsbodelägare skulle du även bli kallad till bouppteckningsförättelsen.Hoppas att du fick svar din fråga! Om du skulle vilja veta mer är du välkommen att vända dig till några av våra betaltjänster!Vänlig hälsningar,

Göra arv till mottagarens enskilda egendom

2016-05-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Om jag vill att mina barns arv ska vara personlig egendom hur gör jag dåJag är ensam
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett arv ska utgöra enskild egendom hos mottagaren måste detta framgå av testamente (7 kap. 2 § p. 4 ÄktB). Du behöver alltså upprätta ett testamente i vilket det framgår att arvet efter dig ska vara dina barns enskilda egendom. Att egendomen är enskild innebär att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Att tänka på vid upprättande av testamente är att det är viktigt att testamentet uppfyller formkraven som lagen stadgar, annars är det inte gällande (13 kap. 1 § ÄB). Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen som närvarar samtidigt och det ska undertecknas av både testator och vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vem som inte får agera testamentsvittne framgår av 10 kap. 4 § ÄB. Det handlar bland annat om en släkting i rakt upp- eller nedstigande led till testatorn eller någon som själv ärver enligt testamentet.Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente kan du använda dig av Lawlines avtalstjänst, den hittar du här.Äktenskapsbalken (ÄktB) finner du här.Ärvdabalken (ÄB) finner du här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Bouppteckning enskild egendom

2016-05-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Min fråga gäller hur egendom som min mor ärvt som enskild egendom fördelas då hon gått bort. Min mor och styvfar har ett gemensamt barn. Att arvet efter morföräldrarna är enskilt vet jag endast för att de berättade det för mig. Jag har aldrig sett själva testamentet eller bouppteckningen efter mina morföräldrar. Är dessa dokument något som kan begäras ut av mig eller den som ska göra bouppteckningen efter min mor? Var görs det i så fall? Om inte det är möjligt, hur bevakar jag att detta blir beaktat när bouppteckningen görs? Och om jag nu väljer att avstå från att ta ut mitt arv efter min mor tills även min styvfar gått bort, ingår då morföräldrarnas arv i det som han då behåller? Tacksam för svar.
Sara Aspelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bouppteckningen efter dina morföräldrar är offentliga handlingar och kan begäras ut hos skatteverket om de är registrerade efter år 2001, om de är registrerade innan detta kan de begäras ut hos riksarkivet. Däremot finns det inget samordnat arkiv för testamenten, utan det är upp till var och en hur de förvaras. Innan bouppteckningen efter din mor görs ska bodelning göras, 23 kap 1§ Ärvdabalken, förutsatt att de varit gifta vilket jag nu utgår från i svaret. Om de inte är gifta ska sambodelning enligt Sambolagen göras,vilken inte är lika omfattande.Vid bodelningen kommer giftorättsgodset delas upp mellan din mors dödsbo och din styvfar, 9 kap 1§ Äktenskapsbalken. Giftorättsgodset är all egendom utom det som är enskild egendom, 7 kap 1§ Äktenskapsbalken. Egendom kan göras enskild bland annat genom att en make har erhållit egendomen genom testamente med det som villkor eller genom att en make har ärvt egendom som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 7 kap 2§ Äktenskapsbalken. Hälften av giftorättsgodset samt den enskilda egendomen kommer sedan att utgöra arvet efter din mor. Din mors barn är bröstarvingar och har som utgångspunkt rätt till lika lott, arvslotten, 2 kap 1§ Ärvdabalken. Om din mor är gift med din styvfar har han rätt till deras gemensamma barns laglott med fri förfoganderätt, 3 kap 1§ Ärvdabalken. Om du väljer att avstå ditt arv till förmån för din styvfar (och sedan har rätt att med den kvotdelen ta del i hans bo) gäller detta hela arvet efter din mor, alltså inklusive det som hon har ärvt som enskild egendom, 3 kap 9§ Ärvdabalken. Som dödsbodelägare har du rätt att klandra bouppteckningen till tingsrätten inom 4 veckor om du inte anser att den är gjord på rätt sätt. Du kan också vända dig till den som förrättar bouppteckningen och meddela att du anser den vara fel. Som dödsbodelägare kommer du även bli kallad till bouppteckningsförättelsen. Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!