Bröstarvinges arvsrätt

2015-02-22 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mor avled för tre år sedan. Hon hade två barn, min bror och jag. Hon var gift med en man som har fyra barn sedan tidigare. Inga gemensamma barn. Maken ärvde henne med fri förfoganderätt. Hon ägde ensam huset de bodde i, värt ca 5 milj. som han ärvde och nu bor kvar i. Nu pratar han om att ge huset som gåva till sina 4 barn. Kan han göra det och förändrar det arvet för mig och min bror? Inga övriga fastigheter eller stora tillgångar finns.
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är lite svårt att besvara din fråga utifrån de få omständigheterna men jag ska försöka ge dig ett så uttömmande svar jag kan. Såhär går vanligtvis en bouppteckning till: Först sker en bodelning mellan den avlidne modern och hennes make. Båda deras tillgångar (allt giftorättsgods) läggs samman för att sedan delas på hälften. Hälften av dessa tillgångar utgör då bodelningen. Den andra hälften utgör arvet. I det fall detta hade varit er fader hade ni fått ärva efter att även han avlidit. Vad jag förstår är inte detta er fader varför ni då har rätt att få ut ert arv direkt (efter bodelning).Detta verkar ni inte ha fått, har ni valt att avstå ert arv till förmån för den efterlevande maken enligt 3:9 ÄB?https://lagen.nu/1958:637. Du skriver att mannen fått ärva huset, har detta testamenterats till honom? Man har inte rätt att ärva viss sak, tex en fastighet utan rättigheten ligger i värdet. I det fall er mor har testamenterat bort fastigheten till mannen och ni inte fått något arv ännu kan du begära att få ut din laglott respektive begära jämkning enligt 7:1, 7:3 ÄB https://lagen.nu/1958:637. Denna rätt bortfaller dock 6 månader efter att du delgivits testamentet. Jämkning måste varje enskild bröstarvinge (barn) begära. Laglotten består av halva arvslotten. Beroende på hur tillgångarna ser ut efter bodelningen har ni rätt till halva arvet som sedan delas lika mellan er två. För att kunna ge dig ett korrekt svar behöver man se på hur arvet liksom bodelningen ser ut, hur mycket arv ni fått ut eller om ni avstått er rätt. Jag rekommenderar dig att ta reda på all relevant information såsom fördelning av arvet, eventuella förskott på arv, hur bodelningen ser ut, om ni avstått er rätt etc. för att sedan ringa vår gratis rådgivning 08-533 300 04.

Arvsrätt som bröstarvinge

2015-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vad säger lagen om arvsrätt för bröstarvinge. Jag är född 1948. Min biologiske far som jag aldrig sett, avled för omkring 2 år sedan. Min mor säger att jag inte hade arvsrätt efter honom. Nu undrar jag varför?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Bröstarvinges, det vill säga barns, rätt till arv efter sina föräldrar regleras i ÄB kap 2 § 1, se här. En bröstarvinge till en avliden person har således alltid arvsrätt först. Om det var så att din far var gift när han avled så är du ett så kallat särkullbarn och har då enligt lag rätt att få ut din arvslott (dvs din del av arvet) direkt när din far avled, se ÄB kap 3 § 1, här. Du skriver inget om du vet om din far har skrivit ett testamente, men om så är fallet så kan din far ha begränsat din rätt till arv testamentet, men du har i så fall ändå alltid rätt till din så kallade laglott, vilket är hälften av arvslotten. För att du i ska få ut din laglott i en sådan situation så krävs det att du begär jämkning av testamentet (om ett sådant finns), se ÄB kap 7 § 3, här. Jämkningen måste du begära inom 6 månader från och med att du delgivits testamentet (enligt ÄB kap 14). Jag hoppas detta gav svar på din fråga, annars rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist som är specialiserad inom familjerätt. Du kan till exemplet enkelt boka en tid för rådgivning genom knappen "boka" här uppe till höger.Med vänliga hälsningar

Arv – rätt till hälften av kvarlåtenskapen

2015-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejJag och mina syskon är bröstarvingar istället för våran pappa(då han är bortgången). Han har en syster som skötte vår farmor och farfars ekonomi de sista åren. Nu när de gått bort så har nästan alla pengar förts över på henne i omgångar. Först visste hon ej var deras pengar var och när vi fick ut kontoöverföringar och såg att de gick till henne så säger hon att hon fått dem. Hon har fört över ca 2 miljoner på sig och det finns bara 250.000 kvar i deras dödsbo. Kan hon behålla alla dessa pengar bara?
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Frågan handlar om arv och då blir Ärvdabalken (ÄrvdB) tillämplig, se https://lagen.nu/1958:637 . Eftersom er fader är avliden träder ni in i hans ställe vilket innebär att om ni är 3 syskon kommer ni få dela lika på den kvarlåtenskap som annars skulle tillfalla honom, se 2:1 ÄrvdB.Alltså, hälften av den totala kvarlåtenskapen efter er farmor och farfar, som annars skulle skulle tilldelas er fader, ska tilldelas er i enlighet med detta. Systern ska inte kunna föra över pengar för att komma runt detta. Jag rekommenderar er att kontakta en riktig jurist som, med sin expertis, kan hjälpa er vidare.Med vänlig hälsning,

Bröstarvinges arvsrätt

2014-12-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Ett gift par har upprättat bodelning som registrerats på rätt sätt. De har bott åtskilda sedan dess, c:a 23 år, och var och en har haft sin egen ekonomi och egen bostad. Nu har mannen avlidit. Har efterlevande hustrun arvsrätt, och i så fall, hur "ser den ut"? Följs den normala arvs-ordningen, dvs den efterlevande hustrun ärver maken medan sonen (enda gemensamma barnet) är efterarvinge? Inga testamenten finns. Om hustrun ärver, hur fördelas tillgångarna: bankkonton, fonder, bil mm. ? Kan hustrun avsäga sig sin arvslott (om hon har sådan)?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Svaret på din fråga är kort och gott att nej, ex-hustrun har ej någon arvsrätt. Hade det istället varit som så att mannen gick bort medan de var i ett äktenskap, så skulle den efterlevande makan vara den som ärvde mannen före de gemensamma barnen, men dock inte före eventuella särkullbarn på mannens sida. I ditt fall är det sonen till mannen som ärver hela kvarlåtenskapen under förutsättning att inget testamente finns eller att sonen har några syskon. Sonen är att betrakta som bröstarvinge till sin far, se 2 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) https://lagen.nu/1958:637 .Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskription av arv

2015-02-09 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa avled 25 januari 2013. Jag är särkullbarn. Är det för sent att kräva min arvsrätt?
Niklas Bolin Djanaieff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din rätt att få arv efter din far finner du i Ärvdabalken 3 kapitlet 2§.Reglerna om preskription av arvsrätt regleras i 16 kapitlet i Ärvdabalken. I 16 kap 1§ ÄB slås fast att om det vid bouppteckningen fanns vetskap om att du var arvsberättigad men att det inte gick att få tag i dig, skulle meddelas i tidningar att du uppmanas att göra din rätt gällande. Från den dagen ett sådant meddelande införts i tidningarna har du 5 år på dig att göra din rätt gällande. En kallelse skall ha skickats till dig som dödsbodelägare enligt ÄB 20 kap 2§.Hoppas du fick den informationen du behöver och lycka till.

Bröstarvinges rätt till arv

2015-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag undrar om lagen som gäller för bröstarvinge inte gällde 1948. Undrar eftersom jag inte fick ärva någonting efter min biologiske far då han avled för c:a 2 år sedan.
Thomas Borgenfalk |Hej, Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Det är den lag som gällde vid dödsfallet som ska tillämpas i en arvssituation. Vilken lag som gällde 1948 är därför inte relevant i det här fallet. Enligt ärvdabalken (2:1, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1), som gällde för två år sen och idag, har du som bröstarvinge rätt att dela på arvet med eventuella syskon (eller syskons barn, barnbarn etc). Även om din far skulle ha skrivit ett testamente där han testamenterat bort all sin egendom till en viss person så har du rätt till hälften av vad du annars skulle ha haft, din s.k. laglott, se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S. För att du ska få ut din laglott måste du klandra testamentet inom 6 månader. Utifrån de omständigheter som du har skrivit med kan jag inte se någon anledning till att du skulle gå lottlös ifrån arvskiftet. Kommentera gärna om du har fler omständigheter som du tror kan vara relevanta eller vill att jag förklarar något vidare. Vänliga hälsningar,

Arv efter förälder trots ingen kontakt

2015-01-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej jag undrar om jag ärver min biologiska far automatiskt då vi inte har haft någon kontakt med varandra när han var i livet Med vänlig hälsning, jeanette
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Barn (i lagen benämnda bröstarvingar, vilket är barn och barnbarn etc.) har alltid rätt till arv från sina föräldrar, 2 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Det här gäller oavsett i vilken mån barnet och föräldern har haft kontakt med varandra. I det fall föräldern har testamenterat bort sin kvarlåtenskap i ett försök att ej låta bröstarvingar ärva, har barnet har rätt till åtminstone sin laglott vilket är hälften av arvslotten.Eftersom du skriver "biologiska far" kan jag även inflika att ett barn inte ärver sina biologiska föräldrar vid adoption. Det här är på grund av att vid adoption har barnet juridiskt endast släktskap med sina adoptivföräldrar, 4 kap. 8 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1).Sammanfattningsvis är svaret att ja du har rätt till arv från din biologiska far. Det här gäller dock inte om du är adopterad.

Rätt för bröstarvingar att kräva ut arv efter första förälderns död?

2014-12-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Min far gick bort för 1,5 år sedan och har tre vuxna barn från ett tidigare äktenskap. Han var gift med min mor som nu är gift med en ny man. Mina föräldrar har mig och mina två yngre syskon gemensamt. De skrev ett testamente om att hans barn sedan tidigare skulle få en del av arvet direkt när han dog och resterande del när min mamma dör, dock krävde alla tre ut hela arvet direkt. Jag har precis fyllt 18 och undrar om jag kan få ut min del av arvet nu (innan mamma dör) trots att jag inte är ett särkullbarn? Min mamma och hennes nya man har inte skrivit något testamente så vitt jag vet.
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Anledningen att dina halvsyskon kunde kräva ut arvet direkt är att detta är tillåtet enligt Ärvdabalken 3 kap. 1 och 9 §§ (Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637). Bestämmelserna säger att en avliden makes särkullbarn (alltså barn som maken har med någon annan än den han eller hon är gift med vid dödsfallet) skall få ut sitt arv direkt, utan att den levande maken har någon rätt till egendomen. Detta gäller trots testamente, eftersom det är lag. Särkullbarnen kan välja att avstå från arvet och istället få ut det när den efterlevande maken där. I detta fall har de ju dock inte gjort det.Denna rättighet har dock inte gemensamma barn, utan om inget testamente fanns går egendomen först till den andra föräldern (i detta fall din mamma). Du och dina helsyskon kan därför tyvärr inte få ut något av arvet så länge er mamma lever.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är det bara att återkomma!Hälsningar,