Rätt till arv för bröstarvinge

2015-05-23 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Min pappa har avlidit. Min mamma lever. Kan jag få ut mitt arv ? Hur gör jag då? Bouppteckning är inte klar. Vi är fyra helsyskon.
Anna Vernqvist |Hej!Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline! Vid frågor gällande arv tillämpas ärvdabalken (1958:637) (ÄB). I egenskap av bröstarvinge har Du rätt att ärva Din pappa, 2 kap 1 § ÄB. Var Din mamma och pappa gifta kommer dock Din mamma ärva Din pappa, 3 kap 1 § ÄB. Hon ärver då med s.k. fri förfoganderätt vilket innebär att hon fritt kan disponera egendomen. Av 3 kap 2 § ÄB framgår dock att hon inte kan testamentera bort den. När Din mamma sedan avlider har Du och Dina syskon rätt till efterarv, dvs. Ni får istället då ut arvet efter Er pappa. Var Din pappa och mamma inte gifta har Din mamma inte rätt till arvet efter Din pappa. Du och Dina syskon har då rätt till Er arvslott med en gång vilket innebär att Ni ska dela lika på kvarlåtenskapen, 2 kap 1 § ÄB. Finns ett testamente som testamenterar bort delar av arvet har Ni alltid rätt att få ut Er laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. För att få ut laglotten behöver Du påkalla jämkning i testamentet inom sex månader, 7 kap 3 § ÄB. Du kan få ut Din laglott med en gång förutom i de fall testamentet är till förmån för den efterlevande maken, dvs. Din mamma (om de var gifta innan Din pappas bortgång), 7 kap 3 § ÄB.Den pågående bouppteckningen innebär att en sammanställning görs av Din pappas tillgångar och skulder. Denna används sedan som underlag för bodelning och arvskifte. Vid arvskiftet får Du sedan ut Ditt arv.Jag hoppas Du fått svar på Din fråga!Med vänliga hälsning,

Kan bröstarvingar avsäga sig sin arvsrätt?

2015-05-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Jag äger en fastighet, som barnen önskar, skall vara arvet efter mig.Kan jag sälja fastigheten och dela ut arvet i förskott ?Skall jag då upprätta ett avtal där barnen avsäger sig arvsrätten?HälsningarCrister
Gabriella Lundqvist |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag är inte säker på vad din frågeställning riktigt går ut på men ska försöka svara så gott det går. Du kan sälja fastigheten och ge pengarna efter försäljningen som förskott på arv. I ärvdabalken presumeras alla gåvor till bröstarvingar (barnen) vara förskott på arv enligt 6:1 ÄB se https://lagen.nu/1958:637#K6. Därför behöver inget avtal upprättas för detta, om du inte vill att det inte ska vara förskott förstås. Vill du inte att detta ska vara ett förskott måste ett avtal upprättas om detta. Har du mer tillgångar som kan komma att delas ut till dina barn, men som du inte vill att dem ska få kan du testamentera bort detta. Det finns alltså ingen anledning för dem att "avsäga" sig sin rätt.

Arvlåtarens barn ärver lika mycket

2015-03-09 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min sambo har ett barn sen tidigare & vi har nu två gemensamma barn. Om min sambo dör hur stor del ärver särkullbarnet gentemot våra gemensamma barn. Jag som sambo ärver ju ingenting men får alla hans tre barn lika stor del eller har särkullbarnet rätt till 50 % & isåfall varför har särkullbarnet rätt till en större del än våra gemensamma?Tack på förhand!
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Om din sambo skulle avlida ärver alla tre barn lika stor del av kvarlåtenskapen. Detta följer av 2:1 2st ärvdabalken (ÄB) enligt vilken arvlåtarens barn tar lika lott. Era gemensamma barn hamnar alltså inte i sämre position än din sambos särkullbarn. Ärvdabalken hittar du här.Vänligen,

Bröstarvinges arvsrätt

2015-02-22 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mor avled för tre år sedan. Hon hade två barn, min bror och jag. Hon var gift med en man som har fyra barn sedan tidigare. Inga gemensamma barn. Maken ärvde henne med fri förfoganderätt. Hon ägde ensam huset de bodde i, värt ca 5 milj. som han ärvde och nu bor kvar i. Nu pratar han om att ge huset som gåva till sina 4 barn. Kan han göra det och förändrar det arvet för mig och min bror? Inga övriga fastigheter eller stora tillgångar finns.
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är lite svårt att besvara din fråga utifrån de få omständigheterna men jag ska försöka ge dig ett så uttömmande svar jag kan. Såhär går vanligtvis en bouppteckning till: Först sker en bodelning mellan den avlidne modern och hennes make. Båda deras tillgångar (allt giftorättsgods) läggs samman för att sedan delas på hälften. Hälften av dessa tillgångar utgör då bodelningen. Den andra hälften utgör arvet. I det fall detta hade varit er fader hade ni fått ärva efter att även han avlidit. Vad jag förstår är inte detta er fader varför ni då har rätt att få ut ert arv direkt (efter bodelning).Detta verkar ni inte ha fått, har ni valt att avstå ert arv till förmån för den efterlevande maken enligt 3:9 ÄB?https://lagen.nu/1958:637. Du skriver att mannen fått ärva huset, har detta testamenterats till honom? Man har inte rätt att ärva viss sak, tex en fastighet utan rättigheten ligger i värdet. I det fall er mor har testamenterat bort fastigheten till mannen och ni inte fått något arv ännu kan du begära att få ut din laglott respektive begära jämkning enligt 7:1, 7:3 ÄB https://lagen.nu/1958:637. Denna rätt bortfaller dock 6 månader efter att du delgivits testamentet. Jämkning måste varje enskild bröstarvinge (barn) begära. Laglotten består av halva arvslotten. Beroende på hur tillgångarna ser ut efter bodelningen har ni rätt till halva arvet som sedan delas lika mellan er två. För att kunna ge dig ett korrekt svar behöver man se på hur arvet liksom bodelningen ser ut, hur mycket arv ni fått ut eller om ni avstått er rätt. Jag rekommenderar dig att ta reda på all relevant information såsom fördelning av arvet, eventuella förskott på arv, hur bodelningen ser ut, om ni avstått er rätt etc. för att sedan ringa vår gratis rådgivning 08-533 300 04.

Ärver bröstarvinge förälders make?

2015-05-19 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa fick som särkullsbarn ut sin laglott när hans biologiska far avled. Nu har makan till den biologiska fadern avlidit och eftersom min pappa är avliden räknas jag som dödsbodelägare tillsammans med deras gemensamma barn. Har jag rätt till ytterligare arv - som en del av det änkan ärvde efter sin make - trots att min pappa redan fått ut sin laglott?
Gabriella Lundqvist |Hej!Jag är inte säker på vad du menar men vad jag fattar det som fick din pappa ut sin laglott från sin far. Din pappas far var vid dödsfallet gift med någon som inte var din pappas mor. Om så är fallet har din far rätt att ärva sin biologiska far men inte den han är gift med. Enda gången man har rätt att ärva den andra maken är om man efterger sin arvsrätt för att senare ta del av den, men så verkar inte vara fallet här. Detta innebär således att varken din far eller du då i andra hand har någon arvsrätt, såvida inget testamenterats till er. Se b.la. 3:1, 3:9 ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637.

Testamentera till bröstarvinge

2015-04-14 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan man testamentera pengar till en bröstarvinge och aktier till den andra om värdet är ungefär detsamma?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för din fråga.Eftersom att frågan rör arv och testamente så är det Ärvdabalken (ÄB) som blir aktuell. Dina bröstarvingar är berättigade sin laglott. Laglotten utgörs av hälften av den arvslott som skulle ha tillkommit dina bröstarvingar om inget testamente upprättats (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1 ). Laglotten motsvarar ett visst värde av kvarlåtenskapen och är alltså oberoende av vilka saker som i slutändan får motsvara detta värde.Syftet med ett testamente är vanligtvis att testamentera bort en viss sak, ett preciserat belopp eller en viss andel av kvarlåtenskapen till en bestämd arvtagare. Att testamentera bort aktier till ena bröstarvingen och pengar till den andre går bra att göra, det enda som kan bli ett problem är om någons del inkräktar på den andres rätt till sin laglott. Om testamentet inkräktar på den ena bröstarvingens laglott måste denna begära jämkning av testamentet för att få ut sin del (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1 ). Med vänliga hälsningar,

Adoptivbarns arvslott

2015-03-04 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag adopterades 1953 av ett par som skilde sig 1957. Han gifte om sig och fick 2 barn. Den frun är avliden. Nu har han avlidit och jag undrar hur jag ärver honom. 1/3 eller mindre?
Martin Persson |Tack för din fråga!Först kan man konstatera att adopterade barn har samma rätt till arv som biologiska barn, vilket framkommer ur lagkommentaren till 2 kap 1 § 1 st ärvdabalken, varför du alltså också räknas som bröstarvinge till din adoptivfar.Ur lagrummets andra stycke framkommer vidare att bröstarvingarna taga lika lott, det vill säga finns det tre barn efter fadern blir alltså din andel en tredjedel av kvarlåtenskapen. Däremot finns en annan sak att beakta i 7 kap 1 § ÄB, en bröstarvinges laglott är nämligen hälften av den uträknade arvslotten - med laglott avses den lott som du har juridiskt rätt till och kan utkräva. Resterande del, hälften av den totala kvarlåtenskapen, kan arvlåtaren fritt testamentera över.I vissa fall förekommer dessutom att arvlåtaren har testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap, i ett sådant fall kan du begära jämkning av testamentet för att få ut din laglott enligt 7 kap 3 § ÄB. En sådan jämkning måste påkallas inom sex månader från att du delgivits det eventuella testamentet vilket framgår ur 7 kap 6 § ÄB.Slutsatsen blir alltså att din arvslott uppgår till en tredjedel av kvarlåtenskapen om det inte förekommer något testamente, om det däremot finns ett testamente uppgår din andel, tillika laglotten, till lägst en sjättedel av kvarlåtenskapen. Eventuellt återstående medel delas enligt arvslotten. För att ytterligare förtydliga detta ges här två exempel:1. Fadern F avlider och efterlämnar barnen A, B och C. Hans kvarlåtenskap uppgår till 900 000 kr. Inget testamente finns. Barnens respektive arvslott blir alltså 1/3, 300 000 kr.2. Fadern F avlider och efterlämnar barnen A, B och C. Hans kvarlåtenskap uppgår till 900 000 kr. Det finns här ett testamente som lämnar 300 000 kr till en stiftelse. Barnens laglott måste då räknas ut, som alltså är 1/6 av 900 000, 150 000 kr vardera. Då återstår alltså 150 000 kr (900 000 - 300 000 - (150 000 x 3)) att fördela. Dessa fördelas då enligt den ordinarie arvslottens andel som är på 1/3, alltså 50 000 kr ytterligare till respektive barn. A, B och C får således 200 000 kr vardera.Vänligen,

Preskription av arv

2015-02-09 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa avled 25 januari 2013. Jag är särkullbarn. Är det för sent att kräva min arvsrätt?
Niklas Bolin Djanaieff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din rätt att få arv efter din far finner du i Ärvdabalken 3 kapitlet 2§.Reglerna om preskription av arvsrätt regleras i 16 kapitlet i Ärvdabalken. I 16 kap 1§ ÄB slås fast att om det vid bouppteckningen fanns vetskap om att du var arvsberättigad men att det inte gick att få tag i dig, skulle meddelas i tidningar att du uppmanas att göra din rätt gällande. Från den dagen ett sådant meddelande införts i tidningarna har du 5 år på dig att göra din rätt gällande. En kallelse skall ha skickats till dig som dödsbodelägare enligt ÄB 20 kap 2§.Hoppas du fick den informationen du behöver och lycka till.