Testamentera till bröstarvinge

2015-04-14 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan man testamentera pengar till en bröstarvinge och aktier till den andra om värdet är ungefär detsamma?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för din fråga.Eftersom att frågan rör arv och testamente så är det Ärvdabalken (ÄB) som blir aktuell. Dina bröstarvingar är berättigade sin laglott. Laglotten utgörs av hälften av den arvslott som skulle ha tillkommit dina bröstarvingar om inget testamente upprättats (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1 ). Laglotten motsvarar ett visst värde av kvarlåtenskapen och är alltså oberoende av vilka saker som i slutändan får motsvara detta värde.Syftet med ett testamente är vanligtvis att testamentera bort en viss sak, ett preciserat belopp eller en viss andel av kvarlåtenskapen till en bestämd arvtagare. Att testamentera bort aktier till ena bröstarvingen och pengar till den andre går bra att göra, det enda som kan bli ett problem är om någons del inkräktar på den andres rätt till sin laglott. Om testamentet inkräktar på den ena bröstarvingens laglott måste denna begära jämkning av testamentet för att få ut sin del (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1 ). Med vänliga hälsningar,

Adoptivbarns arvslott

2015-03-04 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag adopterades 1953 av ett par som skilde sig 1957. Han gifte om sig och fick 2 barn. Den frun är avliden. Nu har han avlidit och jag undrar hur jag ärver honom. 1/3 eller mindre?
Martin Persson |Tack för din fråga!Först kan man konstatera att adopterade barn har samma rätt till arv som biologiska barn, vilket framkommer ur lagkommentaren till 2 kap 1 § 1 st ärvdabalken, varför du alltså också räknas som bröstarvinge till din adoptivfar.Ur lagrummets andra stycke framkommer vidare att bröstarvingarna taga lika lott, det vill säga finns det tre barn efter fadern blir alltså din andel en tredjedel av kvarlåtenskapen. Däremot finns en annan sak att beakta i 7 kap 1 § ÄB, en bröstarvinges laglott är nämligen hälften av den uträknade arvslotten - med laglott avses den lott som du har juridiskt rätt till och kan utkräva. Resterande del, hälften av den totala kvarlåtenskapen, kan arvlåtaren fritt testamentera över.I vissa fall förekommer dessutom att arvlåtaren har testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap, i ett sådant fall kan du begära jämkning av testamentet för att få ut din laglott enligt 7 kap 3 § ÄB. En sådan jämkning måste påkallas inom sex månader från att du delgivits det eventuella testamentet vilket framgår ur 7 kap 6 § ÄB.Slutsatsen blir alltså att din arvslott uppgår till en tredjedel av kvarlåtenskapen om det inte förekommer något testamente, om det däremot finns ett testamente uppgår din andel, tillika laglotten, till lägst en sjättedel av kvarlåtenskapen. Eventuellt återstående medel delas enligt arvslotten. För att ytterligare förtydliga detta ges här två exempel:1. Fadern F avlider och efterlämnar barnen A, B och C. Hans kvarlåtenskap uppgår till 900 000 kr. Inget testamente finns. Barnens respektive arvslott blir alltså 1/3, 300 000 kr.2. Fadern F avlider och efterlämnar barnen A, B och C. Hans kvarlåtenskap uppgår till 900 000 kr. Det finns här ett testamente som lämnar 300 000 kr till en stiftelse. Barnens laglott måste då räknas ut, som alltså är 1/6 av 900 000, 150 000 kr vardera. Då återstår alltså 150 000 kr (900 000 - 300 000 - (150 000 x 3)) att fördela. Dessa fördelas då enligt den ordinarie arvslottens andel som är på 1/3, alltså 50 000 kr ytterligare till respektive barn. A, B och C får således 200 000 kr vardera.Vänligen,

Preskription av arv

2015-02-09 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa avled 25 januari 2013. Jag är särkullbarn. Är det för sent att kräva min arvsrätt?
Niklas Bolin Djanaieff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din rätt att få arv efter din far finner du i Ärvdabalken 3 kapitlet 2§.Reglerna om preskription av arvsrätt regleras i 16 kapitlet i Ärvdabalken. I 16 kap 1§ ÄB slås fast att om det vid bouppteckningen fanns vetskap om att du var arvsberättigad men att det inte gick att få tag i dig, skulle meddelas i tidningar att du uppmanas att göra din rätt gällande. Från den dagen ett sådant meddelande införts i tidningarna har du 5 år på dig att göra din rätt gällande. En kallelse skall ha skickats till dig som dödsbodelägare enligt ÄB 20 kap 2§.Hoppas du fick den informationen du behöver och lycka till.

Bröstarvinges rätt till arv

2015-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag undrar om lagen som gäller för bröstarvinge inte gällde 1948. Undrar eftersom jag inte fick ärva någonting efter min biologiske far då han avled för c:a 2 år sedan.
Thomas Borgenfalk |Hej, Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Det är den lag som gällde vid dödsfallet som ska tillämpas i en arvssituation. Vilken lag som gällde 1948 är därför inte relevant i det här fallet. Enligt ärvdabalken (2:1, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1), som gällde för två år sen och idag, har du som bröstarvinge rätt att dela på arvet med eventuella syskon (eller syskons barn, barnbarn etc). Även om din far skulle ha skrivit ett testamente där han testamenterat bort all sin egendom till en viss person så har du rätt till hälften av vad du annars skulle ha haft, din s.k. laglott, se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S. För att du ska få ut din laglott måste du klandra testamentet inom 6 månader. Utifrån de omständigheter som du har skrivit med kan jag inte se någon anledning till att du skulle gå lottlös ifrån arvskiftet. Kommentera gärna om du har fler omständigheter som du tror kan vara relevanta eller vill att jag förklarar något vidare. Vänliga hälsningar,

Arvlåtarens barn ärver lika mycket

2015-03-09 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min sambo har ett barn sen tidigare & vi har nu två gemensamma barn. Om min sambo dör hur stor del ärver särkullbarnet gentemot våra gemensamma barn. Jag som sambo ärver ju ingenting men får alla hans tre barn lika stor del eller har särkullbarnet rätt till 50 % & isåfall varför har särkullbarnet rätt till en större del än våra gemensamma?Tack på förhand!
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Om din sambo skulle avlida ärver alla tre barn lika stor del av kvarlåtenskapen. Detta följer av 2:1 2st ärvdabalken (ÄB) enligt vilken arvlåtarens barn tar lika lott. Era gemensamma barn hamnar alltså inte i sämre position än din sambos särkullbarn. Ärvdabalken hittar du här.Vänligen,

Bröstarvinges arvsrätt

2015-02-22 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mor avled för tre år sedan. Hon hade två barn, min bror och jag. Hon var gift med en man som har fyra barn sedan tidigare. Inga gemensamma barn. Maken ärvde henne med fri förfoganderätt. Hon ägde ensam huset de bodde i, värt ca 5 milj. som han ärvde och nu bor kvar i. Nu pratar han om att ge huset som gåva till sina 4 barn. Kan han göra det och förändrar det arvet för mig och min bror? Inga övriga fastigheter eller stora tillgångar finns.
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är lite svårt att besvara din fråga utifrån de få omständigheterna men jag ska försöka ge dig ett så uttömmande svar jag kan. Såhär går vanligtvis en bouppteckning till: Först sker en bodelning mellan den avlidne modern och hennes make. Båda deras tillgångar (allt giftorättsgods) läggs samman för att sedan delas på hälften. Hälften av dessa tillgångar utgör då bodelningen. Den andra hälften utgör arvet. I det fall detta hade varit er fader hade ni fått ärva efter att även han avlidit. Vad jag förstår är inte detta er fader varför ni då har rätt att få ut ert arv direkt (efter bodelning).Detta verkar ni inte ha fått, har ni valt att avstå ert arv till förmån för den efterlevande maken enligt 3:9 ÄB?https://lagen.nu/1958:637. Du skriver att mannen fått ärva huset, har detta testamenterats till honom? Man har inte rätt att ärva viss sak, tex en fastighet utan rättigheten ligger i värdet. I det fall er mor har testamenterat bort fastigheten till mannen och ni inte fått något arv ännu kan du begära att få ut din laglott respektive begära jämkning enligt 7:1, 7:3 ÄB https://lagen.nu/1958:637. Denna rätt bortfaller dock 6 månader efter att du delgivits testamentet. Jämkning måste varje enskild bröstarvinge (barn) begära. Laglotten består av halva arvslotten. Beroende på hur tillgångarna ser ut efter bodelningen har ni rätt till halva arvet som sedan delas lika mellan er två. För att kunna ge dig ett korrekt svar behöver man se på hur arvet liksom bodelningen ser ut, hur mycket arv ni fått ut eller om ni avstått er rätt. Jag rekommenderar dig att ta reda på all relevant information såsom fördelning av arvet, eventuella förskott på arv, hur bodelningen ser ut, om ni avstått er rätt etc. för att sedan ringa vår gratis rådgivning 08-533 300 04.

Arvsrätt som bröstarvinge

2015-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vad säger lagen om arvsrätt för bröstarvinge. Jag är född 1948. Min biologiske far som jag aldrig sett, avled för omkring 2 år sedan. Min mor säger att jag inte hade arvsrätt efter honom. Nu undrar jag varför?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Bröstarvinges, det vill säga barns, rätt till arv efter sina föräldrar regleras i ÄB kap 2 § 1, se här. En bröstarvinge till en avliden person har således alltid arvsrätt först. Om det var så att din far var gift när han avled så är du ett så kallat särkullbarn och har då enligt lag rätt att få ut din arvslott (dvs din del av arvet) direkt när din far avled, se ÄB kap 3 § 1, här. Du skriver inget om du vet om din far har skrivit ett testamente, men om så är fallet så kan din far ha begränsat din rätt till arv testamentet, men du har i så fall ändå alltid rätt till din så kallade laglott, vilket är hälften av arvslotten. För att du i ska få ut din laglott i en sådan situation så krävs det att du begär jämkning av testamentet (om ett sådant finns), se ÄB kap 7 § 3, här. Jämkningen måste du begära inom 6 månader från och med att du delgivits testamentet (enligt ÄB kap 14). Jag hoppas detta gav svar på din fråga, annars rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist som är specialiserad inom familjerätt. Du kan till exemplet enkelt boka en tid för rådgivning genom knappen "boka" här uppe till höger.Med vänliga hälsningar

Arv – rätt till hälften av kvarlåtenskapen

2015-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejJag och mina syskon är bröstarvingar istället för våran pappa(då han är bortgången). Han har en syster som skötte vår farmor och farfars ekonomi de sista åren. Nu när de gått bort så har nästan alla pengar förts över på henne i omgångar. Först visste hon ej var deras pengar var och när vi fick ut kontoöverföringar och såg att de gick till henne så säger hon att hon fått dem. Hon har fört över ca 2 miljoner på sig och det finns bara 250.000 kvar i deras dödsbo. Kan hon behålla alla dessa pengar bara?
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Frågan handlar om arv och då blir Ärvdabalken (ÄrvdB) tillämplig, se https://lagen.nu/1958:637 . Eftersom er fader är avliden träder ni in i hans ställe vilket innebär att om ni är 3 syskon kommer ni få dela lika på den kvarlåtenskap som annars skulle tillfalla honom, se 2:1 ÄrvdB.Alltså, hälften av den totala kvarlåtenskapen efter er farmor och farfar, som annars skulle skulle tilldelas er fader, ska tilldelas er i enlighet med detta. Systern ska inte kunna föra över pengar för att komma runt detta. Jag rekommenderar er att kontakta en riktig jurist som, med sin expertis, kan hjälpa er vidare.Med vänlig hälsning,