Särkullbarns möjlighet till arv

2015-09-02 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej !Jag är gift och har ett barn i ett tidigare äktenskap, vi har skrivit ett gemensamt testamente beträffande vår gemensamma egendom, bla hus,fordon och lösöre, kan min son som jag har i ett tidigare äktenskap ärva min nuvarande frus privat förmögenhet tex hennes privata pensionsförsäkringar, aktier, och smycken, vid min bortgång MVHStaffan Hanson
Julia Ekerot |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vi kan börja med att konstatera att Ärvdabalken (1958:637), ÄB, är tillämplig i det aktuella fallet. I 1 kap 1§ ÄB stadgas att arv endast kan tagas av den som lever vid arvlåtarens död. I 2 kap 1§ ÄB stadgas vidare att bröstarvingar är de närmaste arvingarna, vilket innebär att bröstarvingar ärver ärver all kvarlåtenskap vid förälderns bortgång. Däremot stadgas i 3 kap 1§ ÄB att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken, om arvlåtaren var gift vid tiden för dödsfallet. Din nuvarande fru kommer alltså ärva dig vid din bortgång. Om arvlåtaren efterlämnar en bröstarvinge som inte är makarnas gemensamma (vilket juridiskt kallas särkullbarn), har särkullbarnet rätt att kräva ut sitt arv direkt vid arvlåtarens bortgång. Den efterlevande maken har då endast rätt till kvarlåtenskapen om särkullbarnet avstår från sin rätt att ta ut arvet direkt till förmån för den efterlevande maken. Detta förutsätter dock att det inte finns ett testamente som stadgar annan fördelning av kvarlåtenskapen. Din bröstarvinge kan alltså kräva att få sitt arv efter dig direkt vid din bortgång. I 7 kap 1§ ÄB stadgas att en bröstarvinge har rätt till en laglott. Häften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge utgör laglotten som bröstarvingen har rätt till. Detta innebär att denna del inte kan testamenteras bort. Om den gör det, kan bröstarvingen ansöka om att jämka testamentet för utfående av laglott, vilket följer av 7 kap 3§ ÄB. Om du har ett testamente som innebär att din nuvarande maka ska ärva all din egendom, kan alltså din bröstarvinge jämka detta testamente för att få ut sin laglott.Detta innebär alltså att din bröstarvinge endast kommer ärva dig och din egendom, om du skulle gå bort. Vid ett dödsfall, kommer det göras en bodelning mellan makarna. På så sätt beräknas arvslotten som bröstarvingen kan ha rätt till. Beroende på hur ert testamente ser ut, kan din bröstarvinge minst få ut sin laglott (som är hälften av den egendom (arvslott) du efterlämnar dig). Det finns alltså ingen möjlighet för din bröstarvinge att ärva din nuvarande makas privata förmögenhet. Din bröstarvinge kommer endast att ärva dig och din egendon. För att din bröstarvinge ska kunna ärva din nuvarande maka, måste alltså din maka avlida först så att du som efterlevande make ärver henne enligt 3 kap 1§ ÄB. Det får därefter inte finnas några arvingar till din maka som är berättigade till efterarv (t ex särkullbarn). Om det inte finns några sådana arvingar vid tiden för din bortgång, kan alltså din bröstarvinge ärva din makas egendom (eftersom din bröstarvinge då kommer ärva all din egendom förutsatt att det inte finns ett testamente som stadgar annat). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, vill du att jag ska förtydliga något i mitt svar är du välkommen att kontakta mig via mail: julia.ekerot@lawline.seVänliga hälsningar,

Begränsa bröstarvinges rätt till arv

2015-08-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej ! Jag skriver åt min mormor som har börjat fundera kring sitt arv. Hon har sammanlagt fyra barn, varav 1 av barnen har hon ingen kontakt med. Det som hon undrar är om hon kan på något vis i testamentet skriva ned hans arv ? Hon vet om att man inte kan göra sina bröstarvingar arvlösa men eftersom han inte har kontakt med henne så vill hon att sina övriga barn ska få mer av hans del.
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga,Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) är det bröstarvingar som ärver i första hand och dessa skall normalt taga lika lott. Mycket riktigt så går det inte att göra sina barn helt arvlösa, eftersom ett barn alltid har rätt att utfå åtminstone sin laglott. Laglotten utgör halva arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB. Det går alltså att begränsa ett barns arvsrätt så att barnet endast skall erhålla sin laglott. Om din mormors önskan är att ett av hennes barn inte skall ärva henne, kan hon i testamente begränsa detta barns arv efter henne till endast laglotten. Vänligen

Bröstarvingars rätt till arv

2015-08-23 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej min far valde att inte va en del av mitt liv när jag föddes då han redan hade en familj, han hade redan ett barn när jag föddes sen ett barn som föddes strax efter mig. min fråga är när han går bort har jag rätt till någonting även om jag inte är inskriven i något testamente?
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga,Barn har som huvudregel rätt att ärva sina föräldrar. Du kommer alltså ärva din pappa även om du inte står med i hans testamente. Din far kan dock i ett testamente begränsa din arvsrätt, men du har ändå alltid rätt att utfå din laglott. Vänligen

Bröstarvinges arvsrätt i förhållande till arvingar i andra och tredje led

2015-08-11 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan arvinge i tredje led frånta bröstarvinge hans rätt när han fortfarande lever?
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga! Så länge det finns arvingar i första led (d.v.s. bröstarvingar), kan arvinge i andra eller tredje led inte frånta dennes efterlevanderätt om inte testamente finns som ger arvingen i tredje led efterlevanderätten (se 2 kap 1-3§§ ärvdabalken). Bröstarvingen/arna har dock rätt till sin laglott även om testamente finns. Laglotten är hälften av den arvslott som bröstarvingen enligt lag har rätt till, d.v.s. hälften av det som bröstarvingen skulle ärvt om testament inte funnits. För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott måste denne emellertid påkalla jämkning inom sex månader. (Se 7 kap 1§ samt 3§ ärvdabalken)Hoppas detta var tillräckligt svar på din fråga! Vänligen,

Särkullbarn, bodelning och arvsskifte

2015-08-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejFörst och främst vill jag tacka för det fina arbeta ni gör! Jag har en fundering angående arv som särkullbarn. Det är väldigt varierande information som jag finner på nätet och jag blir förvirrad. Min pappa är sedan 20 år tillbaka gift med en ny kvinna och just nu allvarligt sjuk. Jag är hans enda barn och han har inga barn med sin nuvarande fru. Det jag undrar är vad som händer med allt som pappa äger? Dvs. deras gemensamma bostad, hans bil, tillbehör mm. 1. Får jag och min styvmor dela på arvet, dvs att hon ärver hälften av allt han äger eller ärver jag allt? Alltså hela pappas andel i deras boende mm. 2. Gäller detta även alla hans tillgångar? 3. Pappa är eget företagande, vad kommer att hända med hans företag? 4. Kan jag ärva pappas skulder?? Stort tack på förhand Mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!När ett äktenskap upplöses(genom äktenskapsskillnad eller dödsfall) ska som huvudregel bodelning ske mellan makarna. En bodelning innebär att makarna delar lika på sitt gemensamma giftorättsgods. En bodelning innebär alltså inte att din fars fru får hälften av allt din far äger utan att de delar lika på det gemensamma giftorättsgodset. Vad som utgör giftorättsgods framgår av kapitel 7 i äktenskapsbalken. Där anges att all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods. Enskild egendom kan t.ex. vara "egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda."All annan egendom som tillhör makarna ska ingå i en bodelning och delas lika mellan dem.Efter att giftorättsgodset har delats lika mellan makarna kan arvsskifte ske. Den egendom som din far har efter bodelningen benämns som kvarlåtenskap. Det är kvarlåtenskapen som ska delas mellan arvingarna. Hur kvarlåtenskapen fördelas beror på om din far har upprättat ett testamente eller ej. Om det inte finns något testamente är du som ensam bröstarvinge den enda arvtagaren och kommer således att ärva all din fars kvarlåtenskap. Eftersom att du är särkullbarn har du rätt att få ut hela ditt arv direkt. Om din far har upprättat ett testamente som anger att kvarlåtenskapen ska fördelas på något annat sätt har du trots detta rätt till åtminstone hälften av kvarlåtenskapen pågrund av reglerna om laglottsskydd. Beroende på hur din fars och hans frus egendomsförhållanden ser ut kan hon eventuellt ha rätt att ärva en viss summa pengar enligt 3:1 ärvdabalken som säger; "Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet."Vad som händer med företaget är svårt att säga, ett företag utgör normalt en tillgång som kan ärvas, t.ex. aktierna i ett aktiebolag, aktiebolaget upphör inte pga dödsfallet utan måste i ett sådant fall likvideras om du inte vill behålla det. Du får gärna återkomma med mer information om vad det är för företagstyp och om din fars fru har varit med och drivit företaget.Din pappas skulder ärver du inte. Däremot så kommer hans skulder avräknas mot de tillgångar han har. Detta innebär att om hans skulder överstiger tillgångarna kommer det inte finnas något kvar att ärva eftersom borgernärerna har rätt att få ut sina fordringar innan arvsskifte sker. Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, som sagt, om du undrar något mer får du gärna återkomma med mer information.Vänligen,

Makars arvsrätt

2015-08-24 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Min far avled i höstas och min mor är kvar i livet. Jag är enda barn och undrar över det här med laglott. Kan jag innan båda mina föräldrar har gått ur tiden få ut något ekonomiskt?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Enligt Ärvdabalken 3:1 ärver den efterlevande maken all kvarlåtenskap. Med andra ord betyder det att om den ena maken dör ärver den andre maken allt, såvida den avlidne inte har några särkullbarn eftersom dessa har rätt att få ut sin arvslott direkt. Således kommer du inte att få ärva efter din far eftersom din mor enligt lagen kommer att ärva efter sin make. Undantag från lagregeln råder om det finns ett testamente som anger annat men om din far inte efterlämnat något testamente kommer du inte få ta del av kvarlåtenskapen just nu eftersom den tillfaller din mor. När din mor sedan avlider kommer du att få ut dina arvslotter efter både din mor och far och all kvarlåtenskap kommer att tillfalla dig eftersom du är enda barnet. Hoppas att ovan angivet svar var till din hjälp! Vänligen,

Arvsfördelning mellan barn

2015-08-19 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Min mor hade en son med en annan man innan hon gifte sig med min far och jag föddes. Hur mycket ärver min halvbror?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar förutsättningarna som så att din mor är din halvbrors biologiska mor.Om inget testamente finns, ärver i första hand er mors nuvarande make all egendom. Ni barn har sedan bäst rätt att ärva det som finns kvar efter er mor, när hennes make har avlidit. Ni ska dela på allt som din mor lämnar efter sig, om inget testamente finns. Du får 50 procent och din halvbror får 50 procent. Fördelningen hade inte gått till på samma sätt om din halvbror hade haft er far som gemensam förälder. Då hade du ärvt 100 procent av din mors kvarlåtenskap.Vänligen

Ärver man förälder trots ingen kontakt?

2015-07-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, Jag 35 år och har aldrig haft kontakt med min pappa, när jag kom till världen så levde han redan med en familj och mamma fick vårdnaden för mig! Jag vet väldigt lite men att han har fru och dom har tre barn och att hans familj inte vet om att jag finns! Jag undrar vad jag har för rättigheter som arvtagare? och om dom får reda på att jag är hans dotter först vid hans bortgång? Tack
Hanna Skoglund |Hej och tack för din frågaBröstarvingar har alltid rätt att ärva sina föräldrar. Du kommer alltså ärva din pappa även om du inte haft kontakt med honom och även om hans familj får reda på att du finns först när han dör. Din far kan dock ha upprättat ett testamente och begränsat din arvsrätt, men du har ändå alltid rätt att utfå din laglott. Vänligen