Ärva sin pappa, oavsett relationen?

2014-09-09 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej ! Jag har kollat upp min riktiga pappa men hans fyra sista siffror var gråa ( Är det så om han inte hade vårdnaden om mig ? Jag står som hans enda barn med också 0000 som mina sista siffror i personnummer, Jag tror han betalade underhåll till mamma ( hon har gått bort) Nu är min fråga kan jag ärva honom eller måste han i så fall ha skrivit ett testamente ? Tack och ha en bra dag MVH Yvonne Lundin
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad du menar med gråa siffror i personnumret har jag tyvärr svårt att förstå vad du menar. Men antagligen har du tittat i något register? Min gissning är att de fyra sista siffrorna inte syns eftersom de är personliga och inget som vemsomhelst ska kunna se.Lagregler gällande arvsrätt finns i ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637). I 2 kap 1 § ÄB står det att en avlidens barn är närmast arvinge. Det betyder att du kommer ärva allt efter din pappa när han dör, förutsatt att han inte har några andra barn. Har du några syskon kommer ni att få dela lika på arvet. Detta gäller alltså oavsett kontakten mellan dig och din pappa, och förutsatt att han inte har skrivit något testamente. Har han däremot skrivit ett testamente kan du ärva mindre, han kan däremot aldrig göra dig arvslös. Det betyder att om din pappa har skrivit ett testamente där han skriver att all hans egendom ska tillfalla en annan person eller förening, måste du jämka för att få del av arvet. Enligt 7 kap 3 § ÄB måste du jämka testamentet inom 6 månader efter du fått ta del av det. När du har jämkat har du rätt att få din laglott, enligt 7 kap 1 § ÄB. Det betyder att du har rätt till hälften av din arvslott (arvslotten är vad du skulle ha ärvt om inget testamente fanns). Är din arvslott på 100 000 kr, är din laglott 50 000 kr.Hoppas att detta var till hjälp! Vänligen,

Bröstarvinges arvsrätt i förhållande till annan avliden bröstarvinges änka

2014-08-07 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min väninnas mor har precis avlidit. Hon var änka sedan flera år tillbaka och hade två barn från början, min väninna och sedan en son som numera är död.Sonen var gift och hade en dotter. Först dog sonen, i en trafikolycka. Ett år senare dog hans dotter som var 2 år, (barnets mor misstänktes för vållande men friades) sedan dog väninnan och hennes brors pappa.Min väninna undrar om hennes brors änka har arvsrätt efter hennes mamma genom den avlidna sonen (hennes bror) och hans avlidna dotter.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Arvsrätten är uppbyggd så att det i första hand är bröstarvingarna, det vill säga arvlåtarens avkomlingar, som har rätt att ta arv. I detta fall tillfaller den rätten din väninna och hennes bror. Bröstarvingarna ska dela lika på kvarlåtenskapen. Har någon av bröstarvingarna avlidit träder dennes avkomling in istället, i detta fall är det broderns barn. Då även avkomlingen till arvlåtarens barn i detta fall har avlidit finns ingen möjlighet att gå längre i det arvsledet. Första arvsledet regleras i 2 kap. 1 § ärvdabalken.För att kunna aktualisera det andra arvsledet gäller enligt 2 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken att några bröstarvingar ej får finnas. Detta medför att om endast en bröstarvinge finns sedan de övriga bröstarvingarna avlidit och deras led har utsläckts ska hela arvet tillfalla den kvarvarande bröstarvingen. I din väninnas fall innebär det att hon kommer till att erhålla hela kvarlåtenskapen (under förutsättning att viss del inte har testamenterats bort). Några andra skyldemän än de som har nämnts har ej rätt att ta arv, se 2 kap. 4 § ärvdabalken. Någon rätt för din väninnas brors änka att ta del av arvet efter din väninna och hennes brors mor förekommer således inte.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Vänligen,

Arvsordning vid särkullbarn

2014-06-26 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Ärver min halvfarbror bara en fjärdedel av sin mammas arv? Hans mamma( min farmor) avled i maj förra året. Min halvfarbror ärver väl inte min pappas pappa? Det är bråk om detta arv efter min farmor, min halvfarbrors mamma mellan pappa och min havfarbror. Det är inte mycket pengar som det är kvar nu av hennes arv eftersom det går till en advokat som ska utreda detta nu och min halvfarbror kommer med massa anklagelser både mot min far, min mor och mot mig.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.För att kunna besvara din fråga specifikt hade behövts ytterligare uppgifter om ert familjeförhållande, så som totalt antal arvsberättigade samt om din farfar är i livet etcetera. Därför kommer detta svar att vara generellt utifrån den fråga du har ställt. Du är välkommen att ställa ytterligare frågor om något är fortsatt oklart.När någon avlider gäller reglerna i ärvdabalken angående vilka som är arvsberättigade och fördelning av arv. I den första arvsklassen återfinns bröstarvingar, det vill säga den avlidnes barn. Dessa ärver i första hand enligt 2 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken. Är det så i ert fall att din farmor enbart har två barn, det vill säga din pappa och din halvfarbror som är omnämnd i frågan, ska hennes kvarlåtenskap fördelas lika dem emellan, se 2 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken om att arvlåtarens barn ”taga lika lott”. Finns flera syskon ska arvet fördelas lika mellan samtliga hel- och halvsyskon. Jag utgår i detta fall ifrån att de enbart är två syskon. I sådant fall har din halvfarbror rätt till halva kvarlåtenskapen från sin mor. Den del som tillfaller din pappa kommer behandlas olika beroende av om din farfar är i livet eller ej. Enligt 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken gäller att om arvlåtaren var gift när han eller hon avled ska arvet tillfalla den efterlevande maken i sin helhet. Detta gäller dock inte om arvlåtaren har bröstarvinge som inte var makarnas gemensamma barn, det vill säga i detta fall din halvfarbror. I sådan situation har arvlåtarens enskilda barn rätt att få ut sin del direkt om han eller hon inte gör ett avstående till förmån för den efterlevande maken, se 3 kap. 9 § ärvdabalken.Gällande arvsrätten ska här också tilläggas att din halvfarbror ej kommer att ärva din farfar, detta eftersom han inte är bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken. Dock skulle tillgångar kunna erhållas genom testamente där din farfar testamenterat egendom till din halvfarbror. Vidare är förhållandet sådant att din halvfarbror kan komma att ”ärva” din farfar om följande scenario föreligger: Din farmor har avlidit först, vid hennes bortgång avstod din halvfarbror sin del av arvet till förmån för din efterlevande farfar enligt regeln i 3 kap. 9 § och 3 kap. 1 § ärvdabalken. När din farfar sedan avlider så medför det enligt 3 kap. 2 § ärvdabalken att hälften av hans kvarlåtenskap ska tillfalla din halvfarbror (eller annan arvinge som träder i hans ställe). På så sätt får din halvfarbror del av sin mors arv genom din farfar. Utöver dessa regler finns även ett antal jämkningsregler om värdet på tillgångarna har stigit eller sjunkit samt om avyttring har skett av tillgångar. Det är som sagt ur din fråga svårt att utläsa om sådant förhållande har förelegat eller föreligger men det är en möjlig situation som kan uppstå där din halvfarbror kan komma att ta del av din farfars kvarlåtenskap.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänligen,

Kan bröstarvinge bli arvslös?

2014-05-13 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej. jag har en fråga ang. arv. Min mor och far är sedan länge skilda. Han har nu två barn med sin nuvarande fru. Hur ser arvsföljden ut om min far avlider? Kan han med ett testamente göra mig arvslös? Tack på förhand
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Som barn räknas du som bröstarvinge till din far, vilket innebär att han inte kan göra dig arvlös. Finns inget testamente kommer du att få ut din arvslott direkt vid din faders död, medan dina halvsyskon kommer att ärva först efter sin mors frånfälle, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Detta gäller såvida du inte väljer att avstå från denna rätt i enlighet med 3 kap. 9 § ärvdabalken för att istället ta del av den efterlevandes bo i enlighet med bestämmelserna i 2 § samma kapitel vid den efterlevande makens död. Skulle det finnas ett testamente enligt vilket du inte har rätt att ärva något (eller som ger dig en mindre del än vad du lagligen har rätt till) har du att påkalla jämkning av testamentet för att utfå din laglott (hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ärvdabalken), enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken. Genom ett testamente kan således din far bestämma sig för att låta någon annan ärva den 1/6 av egendomen (hälften av 1/3, eftersom det finns tre bröstarvingar efter din far) som om inget testamente funnits skulle ha tillfallit dig.Att din far inte lagligen kan göra dig arvlös innebär dock inte att det är garanterat att du kommer att få ärva något. Det kan till exempel vara så att det inte finns några tillgångar efter din far vid hans frånfälle, kanske på grund av att det finns skulder som överstiger tillgångarna i boet. En annan möjlighet är att det finns så lite kvar att det tillsammans med vad den efterlevande makan erhållit i bodelningen (eller haft som enskild egendom) inte överstiger fyra prisbasbelopp. I sådana fall ärver den efterlevande makan hela kvarlåtenskapen, enligt 3 kap. 1 § 2 st ärvdabalken.Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

Arvsrätt för fosterbarn

2014-09-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Blev placerade på barnhem när jag var 5år kort efter kom jag till mina fosterföräldrar som jag ser som mina föräldrar, är idag 46 år och min fråga är har jag någon arvsrätt efter dom?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Regleringen kring arv och testamenten finns i Ärvdabalken, den hittar du https://lagen.nu/1958:637.Jag förutsätter att du inte är adopterad eftersom du inte nämner något om det i din fråga. Fosterbarn har ingen legal arvsrätt, det betyder att du inte ärver något vid dina fosterföräldrars död om inte de testamenterat till förmån för dig. Arvsordningen finns uppräknad i ärvdabalkens andra kapitel och det är i första hand den avlidnes avkomma(bröstarvingar)som har arvsrätt. Bröstarvingarna har också en lagstadgad rätt till hälften av den avlidne förälderns egendom(laglott)och den delen kan inte testamenteras till någon annan(7 kap 1 §). För att sammanfatta mitt svar så har du ingen legal arvsrätt utifrån släktskap men dina fosterföräldrar kan testamentera till förmån för dig. Om de har bröstarvingar(barn eller barnbarn osv)så kan dina fosterföräldrar endast testamentera hälften av arvet till dig eftersom den andra halvan är bröstarvingarnas laglott. Om det inte finns några bröstarvingar så är dina fosterföräldrar fria att testamentera allt till dig om de så önskar.Hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att återkomma om du har fler frågor!Med vänlig hälsning

Rätten till arv - bröstarvinge

2014-07-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vi, min fru och jag, behöver ett dokument som säger att min son (från ett annat förhållande och f.ö. enda barnet i vår familj) inte har rätt till sin arvedel direkt om jag eller min fru skulle gå bort tillsammans eller var för sig. Kan vi skriva att han måste först visa att han varit drogfri i minst 5 år och skaffat sig försörjning i form av arbete under samma tid? Hur skulle detta dokument se ut? Kan t ex min far utfärda detta?
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga.För att få klarhet i din fråga vill jag klargöra hur jag har förstått inbördes familjerelation. Stämmer inte detta får du återkomma i kommentarsfältet. Du är för närvarande gift med en kvinna som inte är mor till det barn som du vill skall få vänta med sitt arv tills denne har visat att han har varit drogfri i fem år och skaffat sig ett arbete. Din son har alltså en annan moder från ett tidigare förhållande som du haft. Du nämner ovan tre situationer - att du går bort, att din fru går bort eller att ni går bort tillsammans - som denna fråga berör. Dessa tre situationer skiljer sig eftersom din son inte är bröstarvinge till din nuvarande maka. Vad som gäller i denna situation är att en bröstarvinge alltid har rätt att få ut sin laglott, detta är ett skydd för barnet till den som gått bort, och stadgas i ärvdabalken 2 kapitlet 1§ ÄB som du hittar https://lagen.nu/1958:637. Du kan alltså inte bestämma över hälften av din arvslott (=kvarlåtenskap som finns kvar efter din bortgång) eftersom din son i ett sådant fall kan kräva en laglottsjämkning enligt ärvdabalken 3 kapitlet 1§ och 7 kapitlet 3§. Du kan dock testamentera bort halva din arvslott till din maka om du vill att hon skall erhålla så mycket av din kvarlåtenskap som möjligt. Du kan dock inte göra din son arvlös för att du inte samtycker till hur han lever sitt liv. Vad som gäller om det istället är din fru som går bort före dig så har din son ingen rätt till arv i hennes kvarlåtenskap. Det är hennes arvingar och du, som är hennes make, som har äger rätt till hennes kvarlåtenskap. Hon kan testamentera bort sin kvarlåtenskap så som hon själv känner om hon inte har några berättigade arvingar som har rätt till sin laglott (det vill säga bröstarvingar). Om du sedan skulle gå bort efter att du ärvt en del av hennes kvarlåtenskap och hon inte har några efterarvingar (efterarvingar=  bröstarvingar som avstått sin laglott till förmån för dig, syskon eller deras avkomlingar, mamma eller pappa) så kan en del av hennes kvarlåtenskap som du ärvt komma att ingå i det arv som din son erhåller efter dig. Hur du än förfar i denna situation kan du inte göra din son arvlös på grund av hans livsval. Ett testamente kan hindra honom från att få ut halva sin arvslott men inte hindra honom från att få ut sin laglott. Om din son inte kan sköta sina angelägenheter skulle jag starkt rekommendera dig att ansöka om god man eller förvaltare. Då kan han få hjälp med ekonomiska och personliga angelägenheter. Om du är rädd för att det arv som din son erhåller från dig inte skall komma honom till god användning på grund av hur hans livssituation ser ut kan arvet från dig på detta sätt komma att förvaltas åt honom. Bestämmelser om god man och förvaltare finner du främst i föräldrabalkens 11 kap https://lagen.nu/1949:381. Du som fader är berättigad att ansöka om sådan hjälp enligt 11:15 FB. Jag hoppas innerligt att detta gav dig klarhet och att rådet jag gav dig kan gynna dina familjeangelägenheter. Vänligen, 

Bröstarvingar tar lika lott

2014-05-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,ensamt barn efter min syster gott bort,hon hade en pojk,undrar hur arvsfördelningen efter min far blir,ärver jag o syster sonen lika mycket,tack.
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Om det när din far går bort inte finns något testamente, någon efterlevande maka eller några andra bröstarvingar kommer du och systersonen (som båda är bröstarvingar) att ärva lika delar, 2 kap. 1 § ärvdabalken.Vänligen

Bröstarvinges möjlighet att få ut arv

2014-05-03 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej MIn sambos far har avlidit för ett tag sedan. Dom hade ingen kontakt med varandra på många år pga att hennes mor och far separerade när hon var 10 år. Hennes far var sambo med en annan kvinna. När min sabos far avlidit pga sjukdom så fick hon ett brev som meddelade hans bortgång och det stod i brevet att det inte fanns något att ärva. Det stod d i brevet att han bara ägde dom kläder han gick i. Hon vet inte om det finns ett testamente. Hon var ända barnet men hennes fars sambo hade barn sedan tidigare. Kan min sambo bli helt arvlös efter sin far? Har hon rätt att ta del av testamente? Bör hon gå på bouppteckningen som hon har fått datum på när den ska utföras?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. Om din sambo var det enda barnet är hon berättigad till hela arvet efter sin far, detta följer av 2 kap 1§ ärvdabalken (ÄB). Detta är hennes s.k. arvslott. Det finns dock möjlighet att genom testamente åsidosätta den legala arvsordningen. Skulle ett testamente ha upprättats enligt vilket arvet ska fördelas på annat sätt har din sambo dock fortfarande möjlighet att få ut sin laglott, vilken enligt 7 kap 1§ ÄB utgör hälften av arvslotten. För att få ut denna måste hon begära jämkning av testamentet enligt 7 kap 3§ ÄB, detta ska ske inom sex månader från det att hon delgivits testamentet (eftersom ni inte fått veta om testamente finns eller inte kan denna tidsfrist alltså inte ha börjat löpa). Skulle det vara så som det stod i brevet, att det inte finns någon kvarlåtenskap, saknar det ovanstående dock betydelse. Din sambo kan då naturligtvis inte ärva något efter sin far. För att vara säker på att detta stämmer kan det dock vara bra att gå på bouppteckningen eftersom hon då kan få reda på vilken egendom som finns i dödsboet. Skulle det vara så att det finns kvarlåtenskap och ett testamente är bouppteckningen ett lämpligt tillfälle att begära jämkning av detta enligt 7 kap 3§ ÄB. Ärvdabalken hittar du här.Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,