Rätt till arvslott, jämkning av testamente och förskott på arv

2018-03-19 i Laglott
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående arv som särkullebarn. Min pappa är gift och har ett nytt barn och vi är tre barn sedan tidigare äktenskap. Nu har hans fru sålt deras hus och gett det i gåva till deras enda barn. Min pappa är 91 år och väldigt förvirrad. Vad händer när han dör och hur kan vi få ut vår del av arvet? Jag tror att de har ett testamente där hon ärver hans del men vad händer med resten? Om gåvan är investerad i nya sonens hus kan vi begära ut vår del ändå?Hälsningar Gabriella
Isak Eriksson |Hej!Tack för att du vänder till lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så har Din fars nya fru gett huset i gåva till deras gemensamma barn.Vad som händer när man dörNär er far dör så kommer det ske en bouppteckning där den hans tillgångar och skulder skrivs ner. Detta är ett viktigt underlag för bodelning och arvskifte som sker vid dödsfall. Detta kan du läsa mer om på exempelvis: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/familjeratt/arvsratt/Det är tillgångarna vid dödstidpunkten som man räknar på, därför är denna svår och besvaras bara generellt.Vad har du och dina syskon rätt till och hur kommer testamentet in?I lagtext så finner vi att en arvslott tillfaller arvingarna enligt lag. Din far har fyra barn och då kommer hans kvarlåtenskap att delas på fyra när man ska räkna ut detta. Din halvbrors andel från din far kommer dock att gå till hans mor med så kallad fri förfoganderätt. Detta finner ni i 3 kap. 1§ 1 stycket Ärvdabalken (ÄB)Er far har dock valt att testamentera bort egendom. Oavsett hur er far testamenterar så har ni fyra syskon rätt att dela på hälften av det han lämnar kvar. Ni alltså rätt till hälften av den arvslott som vanligtvis tillfaller arvingar enligt lag. Denna del kallas laglott. 7 kap. 1§ ÄBFör att ni ska få tillgång till er laglott så krävs det att ni påkallar jämkning i testamentet enligt 7 kap. 3§ ÄB. Se förklaring här https://lagen.nu/begrepp/J%C3%A4mkning_av_testamente.Om gåvan var ett hus, har ni fortfarande möjlighet att få ut era laglotter?I ert fall finns två skydd som kommer in när det är en bröstarvinge som fått en gåva. Det ena skyddet är reglerna kring förskott på arv den andra är det förstärkta laglottsskyddet. När man räknar på arv så räknar man på värdet av tillgångarna och får då fram hur mycket man har rätt till, hur man delar upp de faktiska sakerna är upp till arvtagarna.Huset kan ses som ett så kallat förskott på arv, dessa regler finns i 6 kap ÄB. Huvudregeln är att värdet av gåvan avräknas från dennes arvslott, se 6 kap 1§ ÄB. Det finns undantag på detta, exempelvis om om er far och styvmor i samband med gåvobrevet nämner att huset inte ska räknas som förskott på arv. Det är värdet på huset när den gavs bort som räknas, 6 kap. 3§ ÄB. Är gåvan värd mer än en arvinges arvslott så behöver mottagaren av gåvan ändå inte återbetala överskottet, se 6 kap 4§ ÄB. Det förstärkta laglottsskyddet finner ni i 7 kap 4§ ÄB. Detta går att applicera om gåvan går att jämställa med ett testamente. Exempelvis om din far är på sin dödsbädd. Huvudregeln då är att gåvan återgår till dödsboet i den mån de andra bröstarvingarna inte kan få ut sina laglotter. Denna reglering är dock tveksam om den är applicerbar, det beror väldigt mycket på din faders tillstånd.Kort sammanfattningDu och dina syskon har rätt till en viss del av arvet, men för det måste ni jämka testamentet. Huset som din halvbror fick, kan innebära att han behöver betala tillbaka till dödsboet, dock bara till värdet av hans laglott, inte om hans värdet på huset är större än hans laglott. Storleken på laglotten beror på din faders totala tillgångar. Alternativt att huset återgår till dödsboet beroende på tillståndet av din far och att ni helsyskon inte kan få ut era laglotterJag hoppas detta besvarar dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Arvsregler för makar, vad innebär laglott och hur påverkar ett testamente?

2018-03-13 i Laglott
FRÅGA |hejVi är gifta men inga gemensamma barn /min fruhar 3 st vuxna sen tidigare.ärver vi varandra?Vad innebär laglotten, hur mycket är den?Vi har skrivit testamente att jag får bo kvar orubbat, men om jag säljer eller flyttar ihop vad händer då?vänligen svara
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att besvara dina frågor i tur och ordning och har därför delat upp dem.Ärver ni efter varandra?Huvudregeln är att makar ärver efter varandra (3 kap. 1 § ärvdabalk). Att din fru har barn sedan tidigare kan påverka arvet efter henne i viss mån men påverkar inte arvet efter dig om du skulle avlida först. Jag kommer nedan förklara hur din frus barn kan påverka arvet efter henne. Din frus barns arvsrättSom jag skrev ovan ärver makar efter varandra enligt huvudregeln. Det finns dock ett undantag, om den avlidne har några bröstarvingar som inte är bröstarvingar till den efterlevande maken, detta kallas särkullbarn. Med bröstarvingar menas avkomlingar till en avliden i rakt nedstigande led, d.v.s. barn samt barnbarn och barnbarnsbarn. Särkullbarn har rätt att få sitt arv direkt (3 kap. 1 § ärvdabalk). Särkullbarn behöver inte få ut sitt arv direkt utan kan välja att få sin del av arvet när den efterlevande maken (i detta hypotetiska fall alltså du) i sin tur går bort (3 kap. 9 § ärvdabalk). Vad innebär laglotten?Det är viktigt att här skilja på laglott och arvslott. Laglott innebär att bröstarvingar har rätt till hälften av sin arvslott. Arvslott är arvinges del av den avlidnes kvarlåtenskap. Detta betyder att även om det finns ett testamente så har bröstarvingar rätt till hälften av kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ärvdabalk). Med kvarlåtenskap menas den egendom som efterlämnas av den avlidne, den påverkas alltså av hur mycket som finns efter den som gått bort. Bröstarvingar ärver efter den avlidne till lika delar (2 kap. 1 § ärvdabalk). Men om den som avlider är gift så har makar som sagt förtur på arvet. Men detta gäller alltså inte om det finns särkullbarn, de har som jag beskrev ovan rätt att få ut sitt arv direkt. Hur påverkar ett testamente?Eftersom det nu finns ett testamente angående att den efterlevande ska sitta kvar i orubbat bo så påverkar det vissa av sakerna jag gått igenom ovan men inte alla. Det påverkar laglotten för särkullbarnen som då endast får rätt att kräva ut hälften av arvslotten direkt (men som sagt så kan de avstå). Om det finns ett testamente som t.ex. testamenterar bort all kvarlåtenskap trots att det finns bröstarvingar så för att bröstarvingar ska få ut sin laglott så måste de påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalk).Vad menas med orubbat bo?Med orubbat bo innebär att man har fri förfoganderätt. Den som ärver något med fri förfoganderätt får nyttja egendomen som denne vill med några få undantag. Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt är att vid full äganderätt får man fritt bestämma vad man ska göra med egendomen. När du ärver med fri förfoganderätt får man inte testamentera bort egendomen eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån men det är egentligen det enda som man inte får göra.Med vänliga hälsningar,

Rätten till laglott och möjligheten att få uppgifter om bankkonto.

2018-03-02 i Laglott
FRÅGA |Hej! Min mor har avlidit och jag har ngr frågor. Först vill jag berätta om familjesituationen. Min mor är omgift med en man och jag är särkullsbarn. Vad är det för regler som gäller beträffande arvsrätt? Om min mor och hennes man skrivit ett testamente hur kan det påverka min lagliga arvsrätt? Om jag har fattat detta rätt så ärver jag halva deras "förmögenhet" i egenskap av särkullsbarn oavsett vilket gemensamt testamente de har skrivit! Rätta mig om jag har fel. När det gäller bouppteckning så undrar jag om det går bra att få uppgifter från banken angående min mors bankomatkort eftersom jag misstänker att kvarlevande maken använt detta för personligt utnyttjande. I alla fall...frågan är vad ärver jag!!
Alexia Kavaleff |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer dela upp din fråga i dels vad du kommer att ärva dels i om du har rätt att få uppgifter av banken.Arvsrätten som särkullsbarnJag har uppfattat din situation som att din mor inte har gemensamma barn med hennes nya maken. Som bröstarvinge har du har rätt att ärva en laglott av din mor som är halva arvslotten ( 2 Kap 1 § och 7 Kap 1 § ÄB). Om du t.ex. skulle ha rätt att ärva 1000 kr är din arvslott 1000 kr och din laglott 500 kr. Laglotten kan inte testamenteras bort, du kan dvs. inte bli arvlös. Din mor har alltså rätt att testamentera bort hälften av din arvslott. Du har ingen rätt att ärva någonting av din mors make om han inte testamenterat det till dig.Ifall din mor testamenterat bort så mycket att det inskränker din laglott ska du inom 6 månader från att du delgivits testamentet påkalla jämkning av testamentet (7 Kap 3 § och 14 Kap 4 § ÄB). I praktiken innebär det att du säger till testamentstagaren (den som din mor testamenterat din andel till) att du vill ha ut din laglott. Om du inte gör detta inom 6 månader gäller testamentet trots att din laglott blivit inskränkt.Uppgifter om bankkontoSom anhörig och dödsbodelägare ska du ta kontakt med den avlindas bank. Du kommer även behöva en fullmakt från de övriga dödsbodelägarna.I och med banksekretessen kommer banken endast lämna uppgift om saldona på den avlidnas konton vid dödsfallet. För att du ska få information om transaktioner före dödsfallet behöver dödsbodelägarna lämna godtagbara skäl för varför de behöver informationen.Om du som enskild dödsbodelägare vill ha uppgifter om bankkontot måste du ha befogade ekonomiska skäl. Du ska skicka in en skriftlig begäran i vilken du förklarar varför du vill ha uppgifterna.SammanfattningDu kommer enbart ärva din mor i detta fall. Som mest kommer du ärva arvslotten och som minst kommer du ärva laglotten, dvs. halva arvslotten. Om du ärver mindre än din laglott kan du påkalla jämkning av din mors testamente för att få ut din laglott.Gällande uppgifterna från bankkontot ska du skicka in en skriftlig begäran på varför du vill ha uppgifterna till banken.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Kan man testamentera bort allt utan att barnen får något?

2018-02-27 i Laglott
FRÅGA |Min far är den enda far jag vet som inte vill testamentera ngt till sitt enda barn = jag. Jag har aldrig legat honom till last, aldrig lånat pengar av honom, ingenting. Jag är ej uppvuxen med honom utan träffadehonom för första ggn när jag var 15 och jag är idag 47. Talade med honom igår och han har 8 veteranbilar av värde som han nu testamenterat genom legatbrev till en ung kille han inte är släkt med men som i hans ögon skulle "ta vara på bilarna så de lever vidare", ngt jag inte kan. Han sa att han gjort detta hos en "slipad" advokat och på så sätt by-passat bröstarvingerätten för mig, dvs jag kommer inte få något för förutom dessa bilar har han inget av värde, ingen fastighet och inga besparingar kvar. Har försökt läsa på men för krånglig svenska, men jag förstår så mkt som att legaten går in som enskild gåva före arvsskiftet görs. Så är det så: att jag, hans enda dotter (hans enda barn öht) nu inte har någon bröstarvingesrätt kvar pågrund av legaten? Det är alltså fyllt möjligt för honom att testamentera bort allt av värde till ngn annan och kringgå bröstarvingerätten? Jag har påpekat för honom hur stört det här är (hans vänner har påpekat samma sak) men han säger att han vill göra han vill för sina sur förvärvade pengar och att hans kompisar ställt upp på honom mer än jag gjort. Ehh....han ville inte ha mig öht och det var jag som kontaktade honom och försökt ha en relation. Är det kört för mig?Finns det ingen möjlighet att överklaga det här när han är borta?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din far har rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap till vem han vill. Men som bröstarvinge har du alltid rätt att få ut din laglott (7 kap. 3 § 2 st. ärvdabalken). Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen (7 kap. 1 § ärvdabalken). Din laglott utgör alltså hälften av vad allt din far äger, även hälften av bilarna. Denna går inte att testamentera bort.För att du ska kunna få ditt arv kan du som bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet, eftersom detta inkräktar på din rätt till laglotten (här). Jämkning sker efter att din far avlidit. Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Går det att frångå bröstarvinges rätt till laglott

2018-03-14 i Laglott
FRÅGA |Kan man frångå bröstarvingars rätt till laglott (vid t.ex tre bröstarvingar) genom att före sin död skänka fastighet, lösöre och övriga tillgångar till den ene av de tre. Sammalunda om man i ett testamente skriver att all kvarlåtenskap ska gå bara till ett av barnen. Vad gäller för samma fråga om det handlar om Norge. Är det lika som i Sverige? Tacksam för svar.
Civan Öztürk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken. Bröstarvingarna har rätt till hälften av hela sin förälderns egendom (7:1 ärvdabalken). Denna summa ska delas proportionerligt mellan bröstarvingarna och utgör var och ens "laglott". Detta innebär att hälften av din förälders egendom ska delas upp i tre (så var och en får 1/3 av 50 % av förälderns egendom). Resterande 50 % har föräldern dock rätt att testamentera bort som denne vill. Det föräldern skänkt till en av syskonen innan sin bortgång räknas som förskott i arv (6:1 ärvdabalken) Detta innebär att den dras av det syskonets laglott. Dock verkar det som att föräldern i fallet skänkt hela sin egendom till endast ett syskon och att övriga syskon inte får ut sin laglott. Du har då möjlighet som bröstarvinge enligt 7:3 ärvdabalken att jämka testamentet och återfå den enligt lag angivna laglotten. Det innebär att du får skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h, klicka här - Boka tid med en jurist, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Fördelning av arvet då bröstarvingar står med i testamentet

2018-03-10 i Laglott
FRÅGA |Hejsan!Våran ensamstående far har avlidit och testamenterat det han lämnat efter sig till oss 2 barn och tidigare frus 2 barn (ej adopterade) i lika delar.Det jag undrar är om det skall räknas att vi är bröstarvingar så att fördelningen blir 50% till oss barn och resterande delas på 4 delar?T.ex.100.000:-50.000:- + 12.500:- samt 12.500:- till övriga.Eller.25.000:- vardera fördelat på 4?Hälsningar från en bröstarvinge.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel ska ett testamente gälla precis som det är skrivit, vilket innebär att ni fyra barn ska dela lika på all kvarlåtenskap. Det krävs även att testamentet uppfyller de formkrav som finns i 10 kap 1 § ÄB.En bröstarvinge har dock alltid rätt att få ut minst sin laglott, oavsett vad ett eventuellt testamente säger. Om ett testamente skulle inskränka bröstarvingarnas möjlighet till laglott kan hen påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från att hen delgivits testamentet (7 kap 3 § ÄB). I detta fall ser man istället till att bröstarvingarna i första hand får ut sin laglott, sen kan testamentet uppfyllas i den mån det är möjligt efter detta. Det är med andra ord bara aktuellt att "gå ifrån" det testamentet säger om bröstarvingarnas rätt till laglott inskränks, i övrigt ska det gälla som det är skrivit. Hur stor är då laglotten? Jo, laglotten är hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Arvslotten är vad bröstarvingen hade ärvt om det inte hade funnits något testamente alls (utan om det hade fördelats enligt lagen istället). Enligt 2 kap 1 § ÄB är det barnen som ärver i första hand om det inte finns något testamente. Detta innebär helt enkelt att all egendom ska fördelas mellan de barn som finns. Finns det ett barn ärver denne allt, finns det två ärver de hälften var, om de är tre får de en tredjedel och så vidare. Laglotten är alltså hälften av denna summa som barnet hade ärvt utan testamentet. Jag tänkte nu återkoppla detta till ditt fall. Din far hade två stycken bröstarvingar. Om det inte hade funnits något testamente hade ni två delat lika på hela kvarlåtenskapen, det vill säga fått hälften var. I det här fallet finns det ett testamente som ska gälla så länge det inte inskränker er rätt till laglott, det vill säga ger er mindre än hälften av vad ni hade ärvt utan testamente (hälften av arvslotten). I detta fall är er laglott 1/4 av kvarlåtenskapen (hälften av hälften var). Så länge ni bröstarvingar får ut denna laglott (1/4 av all kvarlåtenskap var) så inskränker inte testamentet på er arvsrätt. Enligt testamentet ska ni ju få just en fjärdedel var, vilket innebär att ni båda får ut er laglott. Detta innebär också att testamentet ska gälla precis som det är skrivit. I exemplet med en kvarlåtenskap på totalt 100 000 kr innebär alltså detta att ni ska få 25 000 kr var.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Laglott och det förstärkta laglottsskyddet

2018-02-28 i Laglott
FRÅGA |Har en far som är omgift sen 60talet dom har en fastighet som dom nu har gett bort till mina två bröder som dom har med varandra för att göra mig arvlös nu undrar jag om det är lagligt
Melina Trydegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan som du ställer finns reglerad i Ärvdabalken (ÄB).Vem ärver?Vid arv är alltid utgångspunkten att om arvlåtaren (i ditt fall din far) har bröstarvingar så ska arvet delas lika mellan dessa (2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren var gift, skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken och makarnas gemensamma bröstarvingar har istället rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 1-2 §§ ÄB). Utifrån informationen som du lämnar har jag förstått det hela som att du är särkullbarn medan dina två bröder är gemensamma barn till din far och hans nya maka. Detta påverkar inte din rätt till arv då du som särkullbarn har rätt att få ut ditt arv direkt vid det fall att din far skulle avlida före hans maka (3 kap. 1 § ÄB). Laglottsskyddet och det förstärkta laglottsskyddetUtgångspunkten är alltså likadelning mellan bröstarvingar. Däremot finns det alltid en rätt för arvlåtaren att förfoga över egendomen genom testamente och då kan denna likadelning sättas ur spel. För att en bröstarvinge i en sådan situation inte ska förlora hela sin rätt till arv finns det s.k. laglottsskyddet. Laglotten utgör hälften av arvslotten, dvs. hälften av vad bröstarvingen skulle ha ärvt vid en likadelningen mellan syskonen (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge har alltså alltid rätt att få ut sin laglott och kan påkalla jämkning av ett testamente som utgör hinder mot denna rätt (7 kap. 3 § ÄB).Om det är så att arvlåtaren har gett bort en gåva för att ordna med sitt arv och detta medför att gåvan är att likställa med ett testamente, aktualiseras som huvudregel en återbäringsskyldighet för gåvomottagaren. Det är det här som kallas för det förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § ÄB). För att regeln ska bli tillämplig krävs att givarens avsikt med gåvan varit att fördela sin kvarlåtenskap. Således omfattas inte alla gåvor under givarens livstid, även om inte lagtexten stadgar någon speciell tidsfrist. Regeln omfattar två olika typer av gåvor: dels gåvor som ges när givaren ligger för döden eller när denne trodde att döden vara nära och dels gåvor där givaren fram till sin död behållit den sakliga nyttan av egendomen. Ett exempel på det sistnämnda kan vara om givaren förbehållit sig fri nyttjanderätt under sin livstid (i ditt fall att din far och hans maka fortfarande nyttjar fastigheten). Utmärkande för bägge gåvorna är att de inte innebär någon egentlig ekonomisk uppoffring för givaren under dennes livstid. Skulle det stärkta laglottsskyddet bli tillämpligt blir gåvomottagaren återbäringsskyldig till ett belopp motsvarande bröstarvingarnas laglott. Laglotten beräknas såsom att gåvan aldrig givits. Det enda som kan göra att det inte skulle föreligga en återbäringskyldighet är att det föreligger särskilda skäl emot. Enligt praxis har detta funnits när b.la. gåvomottagaren under många år arbetat för givaren till låg lön vilket orsakat sjuklighet och nedsatt arbetsförmåga. Då sa man att det fanns särskilda skäl emot och gåvomottagaren blev inte återbäringsskyldig. (7 kap. 4 § ÄB).Förskott på arvEn gåva som en arvlåtare ger till en bröstarvinge under sin livstid presumeras utgöra förskott på dennes arv (6 kap. 1§ 1st ÄB). Detta under förutsättningen att inget annat föreskrivits eller att det annars utifrån omständigheterna får antas att gåvan inte var menad som ett förskott på arv. Denna reglering bottnar i en grundtanke om att föräldrar som ger en gåva till ett av sina barn förmodligen vill att alla barn ska ha lika mycket. Arvslotten för barnet som mottog gåvan ska därmed minskas med det givna förskottet.Observera att det vid förskott på arv inte finns en återbäringsskyldighet som det finns när det förstärkta laglottsskyddet blir tillämpligt. Din situationI din situation beskriver du att din far, tillsammans med hans maka, äger en fastighet som nu givits bort till dina två bröder med syftet att göra dig arvslös. Ovan har jag beskrivit olika möjligheter för bröstarvingar att skydda sin rätt till arv. Det är svårt för mig att göra en helt klar bedömning av din situation då mer information hade behövts. Både det förstärkta laglottsskyddet och regleringarna om förskott på arv kan aktualiserad i ditt fall om villkoren för dessa är uppfyllda. Jag hoppas dock att detta hjälpte dig och att du själv kan tillämpa bestämmelserna närmre på din specifika situation utifrån ovan förklaring. Tveka inte över att höra av dig till Lawline igen vid fler funderingar!Vänliga hälsningar,

Förhindra särkullbarn från att utfå laglott?

2018-02-26 i Laglott
FRÅGA |Hej, hur ska vi formulera ett gemensamt testament (alt varsitt). Gifte oss 1980, Jag, makan har två barn, maken har ett barn, vi har inga gemensamma. Vi har ett bevittnat äktenskapsförord som säger att den av oss som överlever den andre ska sitta i orubbat bo. Men vi vill ju heller inte att resp barn ska ta ut sin laglott av den överlevande - om jag fattat rätt så kan de avsäga sig den rätten och få ut sitt ev arv efter båda makarnas död?Hur formulerar man detta? Fick höra att det inte räcker med äktenskapsförord.Vi har inte längre någon fastighet eller förmögenhet utan ordinärt sparande så ingen av barna blir på minsta sätt förmögna efter någon av oss, de har egna förmögenheter, jag vill bara ha allting skrivet och klart.
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur era respektive särkullbarn kan avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Regler om detta finns i Ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att särkullbarn får sitt arv omedelbart efter sin förälders död, utan att behöva vänta på att den efterlevande maken avlider, detta enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Det finns dock en möjlighet för särkullbarn att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB. Då får särkullbarnet sitt arv som efterarv efter den efterlevande maken. Du pratar dock om möjligheten att kunna utesluta särkullbarnen med hjälp av testamente. Det går att göra en sådan formulering i testamentet, dock finns det ingen möjlighet för er att styra om era särkullbarn kommer acceptera testamentet eller inte. Enligt 7 kap. 1 § ÄB är hälften av era barns arvslott deras laglott. För att utfå laglotten kan era bröstarvingar påkalla jämkning av ert testamente enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄB och via den vägen utfå sin laglott även om ni i era testamenten försökt förhindra detta. Sammanfattningsvis så finns det ingen laglig väg för er att förhindra era barn från att utfå sin laglott vid er respektive bortgång. Mitt råd till er är att prata med era barn och komma överens med dem hur ni vill ha det i framtiden. Hoppas ni fick svar på er fråga! Med vänlig hälsning