Påföljdsbestämningen för narkotikabrott och drograttfylleri

2017-02-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad kan straffet bli för drograttfylla (bensoylmetylekgonin) och (Klonazepam) + innehav kokain (9 gram) och tradolan (500mg)Tidigare ostraffad.
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga på så sätt, att du har funderingar kring vilken straffrättslig påföljd som kan följa av narkotikabrott och drograttfylleri. Till att börja med kommer jag tyvärr inte kunna ge dig ett exakt och precist svar på vilket straff och vilken påföljd som brotten i fråga kommer att resultera i. Därför kommer mitt svar att inriktas på vilket straff och påföljd som möjligen kan följa av brotten i fråga. Det man bör ha i åtanke är att det är många olika faktorer och flertalet bedömningar som inte alltför sällan är av det komplicerade slaget, som läggs till grund för ett straffvärde och ett påföljdsval. Straffet bestäms med utgångspunkt i det tillämpliga brottets straffskala. Det är med andra ord straffskalan som utgör den ram inom vilken ett straffvärde kan bestämmas, jämför 29 kap. 1 § brottsbalken (BrB). I Sverige är kokain, klonazepam och tradolan narkotikaklassade preparat och anses alltså som narkotika i enlighet med 8 § Narkotikastrafflagen (NSL). Enligt 1 § 6 punkten NSL, ska den som olovligen och uppsåtligen innehar eller brukar narkotika, dömas för narkotikabrott till fängelse i högst 3 år. Om narkotikabrottet med hänsyn till arten, mängden och övriga omständigheter i det enskilda fallet är att anse som ringa, ska tilltalad dömas för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst 6 månader, se 2 § NSL. Högsta domstolen (HD) har framhållit att bedömningen av ett narkotikabrott ska ske med beaktande av samtliga omständigheter som är av betydelse, men att art och mängd narkotika i princip är avgörande vid gränsdragningen mellan ett ringa och ett normalgradigt narkotikabrott, se NJA 2012 s. 849. Gällande kokain ska ett brott inte bedömas som ringa annat än vid enstaka innehav av en helt obetydlig mängd. I mål NJA 2008 s. 653 ansåg HD att innehav av 0,73 gram kokain ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden. Innehav av 9 gram kokain får alltså anses som narkotikabrott av normalgraden. Enligt 4 § 2 stycket Trafikbrottslagen (TBL) ska den som för ett motordrivet fordon (exempelvis kör en bil), efter att ha intagit (det vill säga brukat) narkotika i en sådan mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet, dömas för rattfylleri till böter (dagsböter) eller fängelse i högst 6 månader. Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden sträcker sig alltså från fängelse i 14 dagar - 3 år (jämför 26 kap. 1 § 2 stycke BrB). Straffskalan för rattfylleri sträcker sig från dagsböter - 6 månaders fängelse. Det är alltså inom dessa straffskalor som brottens straffvärde kan mätas och bestämmas. Eftersom att narkotikabrott och rattfylleri är två olika brott, ska rätten döma till en gemensam påföljd för brotten, enligt 30 kap. 3 § 1 stycke BrB. Med andra ord, samla brottslighetens straffvärde. Eftersom att fängelse ingår i straffskalan för de båda brotten, får också fängelse användas som ett gemensamt straff för de båda brotten, se 26 kap. 2 § 1 stycke BrB. Rätten ska alltså konstruera en gemensam straffskala för brotten, istället för två enskilda straffskalor. En gemensam straffskala för narkotikabrott och rattfylleri av normalgraden blir 14 dagar - 4 års fängelse, i enlighet med 26 kap. 2 § 2 stycke 1 punkten. Sammanfattningsvis kan straffet för drograttfylleri och innehav av narkotika innebära fängelse i lägst 14 dagar och högst 4 år. I en fortsatt bedömning av vilket straffvärde som kan följa av dessa brott fäster rätten vikt vid en rad olika omständigheter som tillämpas varierande från fall till fall. Vill du ta del av dessa, se närmare 29 kap. 1-7 §§ BrB. Även om fängelse följer av straffskalan för brotten, finns det en presumtion mot att inte döma till fängelse. Rätten ska enligt 30 kap. 4 § 1 stycke, fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, exempelvis villkorlig dom eller skyddstillsyn med eller utan kombination av dagsböter. Anledningen till detta är för att så långt som möjligt, undvika att döma tilltalad till en påföljd som innebär ett frihetsberövande. Däremot kan det finnas omständigheter som bryter presumtionsregeln och som gör att rätten ändå dömer till fängelse, exempelvis om resultatet av en straffvärdesbedömning motiverar fängelse, om det är fråga om ett så kallat artbrott (exempelvis rattfylleri) eller om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Sammanfattningsvis kan ett narkotikabrott och drograttfylleri av normalgraden leda till fängelse i lägst 14 dagar och högst 4 år. Tyvärr har jag som sagt ingen möjlighet att vidare bedöma brottens straffmätningsvärde och straffvärde, för att närmare kunna peka ut vart på straffskalan brotten skulle kunna hamna, med tanke på att frågan saknar de omständigheter som krävs för en sådan bedömning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor, är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Stöld av hund

2017-02-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vi har en omplacerad hund som ägaren ville ha tillbaka, men då vi sa nej gick de till Kronofogden för särskild handräckning. Där förlorade de och KFM avgjorde att hunden är vår. Ikväll (ca en månad efter avslaget hos KFM) stod förre ägaren, hennes mamma och en väninna till mamman utanför vår port och väntade. De hade jackor med stora huvor på sig som dolde deras ansikten. De hade även ett koppel med sig. När min sambo gick förbi på kvällspromenaden gick de fram till hunden och knäppte av henne kopplet, satte på sitt eget och sa att hon "nu var i deras besittning".Vi har gjort en polisanmälan.Det ska tilläggas att situationen upplevdes som hotfull och att de var tre personer mot en.Det har tidigare även kommit sms med hot om polisanmälan.Till vilket brott har de gjort sig skyldiga och vad kan de rättsliga påföljderna bli?MVH
Frida Karlsson |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Juridisk sett betraktas djur som egendom. Under förutsättning att ni haft äganderätten till hunden kan handlingen vara stöld. Förutsättningarna för att stöld ska föreligga är att en person olovligen ska ha tagit hunden med uppsåt att tillägna sig den och att detta har inneburit ekonomisk skada för dig som ägare, se 8 kap 1 § brottsbalken (här). Straffskalan för stöld är 14 dagar till två års fängelse. Inom straffrätten finns dock en presumtion om att fängelse inte ska utdömas om straffvärdet understiger 1 år. Vanligtvis brukar inte stöld hänföras till den kategori av brott vars art utgör skäl för fängelse. Istället kan personen dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn. Valet mellan dessa två är beroende av gärningsmannens eventuella tidigare brottslighet och livssituation i allmänhet. Om personen inte är dömd för några brott under de föregående 3-4 åren och han eller hon lever under ordnade förhållanden, är det med största sannolikhet villkorlig dom som kommer att bli aktuellt. Om personen skulle dömas till villkorlig dom så ska detta normalt sett förenas med dagsböter. Dagsböternas storlek är då beroende av personens inkomst. Även skyddstillsyn kan förenas med böter, se 30 kap 10 § brottsbalken (här).Hoppas att detta har gett dig svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

BROTT ATT ÖPPNA ANNANS POST

2017-02-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har flyttat från min hemadress då vi ska skilja oss. Det har kommit viktig post från min advokat till min hemadress som mitt ex då öppnat och sen skickat brevet vidare till mig utan kuvert. Har läst på att det är inte tillåtet för någon att olovligen öppna och läsa någon annans brev, utan det kan vara straffbart enligt brottsbalken (BrB) 4 kap. 8-9 §§. I Sverige råder alltså brevhemlighet. Vad är straffet som dömts för detta, finns det några case om detta?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det stämmer det du säger. Att öppna och läsa någon annans post är ett brott enligt brottsbalken. Att ta ett brev som är till för någon är brottsligt enligt 4 kap. 8 §brottsbalken och det kallas för brytande av post- eller telehemlighet. Att öppna någon annans post är ett brott enligt 4 kap. 9 § brottsbalken som kallas för intrång i förvar. För straffbarhet krävs inte att gärningsmannen handlat till nytta för sig själv eller till skada för annan. Påföljden är böter eller fängelse i högst 2 år.Om det i detta fallet faktiskt har begåtts något brott är svårt att säga. Det beror på samtliga omständigheter och det är svårt att säga om det finns förutsättning för åtal och fällande dom. Men om en personen ifråga har öppnat post som du har tagit emot men försvarar försluten gör personen sig skyldig till brottet intrång i förvar. Tar personen däremot posten och öppnar innan du har fått den rör det sig snarare om brytande av post- eller telehemlighet.Det tycks finnas förutsättning för att göra en polisanmälan i detta fall. Men du bör ha i åtanke att på grund av bevissvårigheten, det vill säga att bevisa att någon verkligen har öppnat din post utan tillåtelse, är det mycket osäkert om anmälan skulle leda till fällande dom. Det är inte heller säkert att en anmälan ens kommer att resultera i ett åtal och en process. Hoppas mitt svar gav dig lite vägledning!

Lawline svarar inte på skoluppgifter

2017-02-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |hej! kan man få svar till dessa frågor? Hugo är 16 år. Efter att ha druckit 37,5 centiliter vodka bestämmer han sig en fredagskväll för att gå en vända på stan. Han ser då en Porsche stå parkerad framför en pizzeria. Hugo noterar förvånat att bilen är olåst och att nyckeln sitter i tändningslåset. Hugo hoppar in i Porschen och kör iväg. Färden går alldeles för snabbt. Vid ett trafikljus kör han mot rött ljus och åker i hög hastighet in i en annan bil. Kollisionen blir våldsam. Det vill sig inte bättre än att en passagerare i den andra bilen avlider. Vilka brott har Hugo begått? Timo, 17 år, vill få ledigt från skolan och placerar en brinnande tändsticka i en papperskorg på sin skola. Elden sprider sig till ett klassrum i närheten innan brandkåren hinner släcka elden. Timo - som är nöjd med att skolan utrymts - går därefter till närmaste mataffär och köper ett sexpack folköl. När kassörskan ber honom om legitimation visar han upp sitt id-kort, där han ändrat personnumret så att han framstår som två år äldre än han egentligen är. Vilka brott har Timo begått? Vilhelm, 22 år, har begått en stöld bestående i att han tagit en mobiltelefon från en butik. Vilka påföljder kan bli aktuella under följande förutsättningar?a) Han är tidigare ostraffad.b)Han är tidigare dömd för stöld och narkotikabrott.c)Han är inte 22 utan 17 år gammal.tack
Malin Brännström |Hej Kristin!Lawline har som policy att inte svara på skoluppgifter. Jag hoppas att du hittar ett svar till din fråga på annat håll. Vänligen,

Preskription av brott

2017-02-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejVad är syftet, vitsen med preskriptions tid.Varför ska man inte kunna döma någon om man efter preskriptions tiden har hittat den skyldige och löst falletTacksam för svar.VänligenPeter Westrup
Mattias Lindner |Hej och tack för din fråga!Det är en intressant, men inte alldeles lättbesvarad fråga.En anledning bakom preskriptionstid för brott kan vara att det framstår som mindre meningsfullt att straffa ett brott om det förflutit lång tid mellan gärningen och straffet. Då kan det tänkas att de berörda ägnar mindre tanke åt det hända.En annan aspekt kan vara att det är svårare att bevisa brott desto längre tid som går.En tredje aspekt kan vara en ekonomisk sådan, dvs att man inte vill spendera pengar på gamla brott när de istället kan läggas på nya. Där fick du några tips på hur man kan tänka kring varför vi har preskriptionsregler, hoppas det hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Tid innan gallring från belastningsregistret vid påföljden skyddstillsyn

2017-02-24 i Påföljder
FRÅGA |Hej för ca 5 år sedan blev jag dömd till olaga hot samt ringa misshandel. Betalade ett skadestånd på 5000 kr och fick tillsyn som påföljd. Hur länge är man kvar i belastningsregistret?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Borttagning ur belastningsregistret kallas för gallring. Det är påföljden, alltså själva straffet och inte brottsrubriceringen, som bestämmer hur länge uppgifterna finns kvar i belastningsregistret.Har man blivit dömd till skyddstillsyn finns uppgifterna kvar i belastningsregistret i 10 år efter domen, 17 § fjärde punkten i lagen om belastningsregister.På Polisens hemsida (här) finns en tydlig lista över hur länge olika påföljder finns kvar i belastningsregistret.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Hur blir man av med tidigare kriminalitet?

2017-02-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är född 1997 och den 13 mars 2013 dömdes jag tyvärr för häleri och straffet blev 50 timmar samhällstjänst + 500 kr i böter och idag går jag på gymnasiet och är en helt annan person än den tidigare jag och jag vill bland annat gå lumpen och jobba lite på säkerhets myndigheter så som Securitas, kriminalvården mm men tyvärr har dessa myndigheter ett krav som säger att man inte får ha varit straffad.Min fråga är hur länge måste jag vänta tills jag är en helt normal person som inte anses vara kriminell enligt lag och finns det någon undantag från det ovannämnda kravet eller något som jag åtminstone kan göra ex gå på någon slags kurs eller nåt vet ej. Hade varit jätte tacksam om lagen kunde ge mig en andra chans i livet!
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man har begått ett brott hamnar man normalt sett i polisens belastningsregister. Detta kan i vardagligt språk kallas för att man har fått en "prick i registret". Beroende på vilket brott man blivit dömd för och beroende på hur gammal man var när brottet begicks kan "pricken" finnas kvar olika länge. När det gäller samhällstjänst kan först konstateras att det enligt svensk rätt inte är någon självständig brottspåföljd. Samhällstjänst kombineras alltid med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom. Enligt 17 § 4p (b) lagen om belastningsregister ska uppgifter om skyddstillsyn eller villkorlig dom, då brottet begåtts av en person under 18 år, gallras fem år efter domen eller beslutet. Vad som avses med "gallras" är att pricken kommer tas bort.Detta innebär att din tidigare kriminalitet inte längre kommer att synas från och med den 13 mars 2018. Tyvärr finns det inga undantag eller någon möjlighet att påskynda denna process, men tanken med detta system är att alla, efter en viss tid, ska ha rätt till en andra chans i livet! Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Tidigare dömd - jobbar svart

2017-02-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej Har en fråga för fyra år sedan blev jag villkorligt dömd o böter på 3000 kr, då jag under stark medicinering promenerade rakt förbi kassan på Ica med kundvagn utan att betala, kommer inte ihåg händelsen själv. Idag är jag från skild ensamstående fyrbarnsmamma, som har hängt med en kompis o jobbat /städat svart ngt ggr. Och nu har en av de gamla damerna vi städats hos polisanmält oss för att ha tagit hennes mediciner, vilket jag verkligen inte har gjort. Är inte så orolig för just det, men har ju arb svart. Ska på förhör i v. Har sån ångest, då jag är dömd sen innan. Finns ju egentligen inga bevis på att jag ens vart där, enda är sms kontakt fr kontantkort. Så vet inte om jag ska vara ärlig el neka. Vad kan hända om jag blir dömd för svart jobb o påföljden. Ska jag söka advokat inför förhöret tacksam för svar Mvh mamman med ångest
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din villkorliga dom är verkställd (prövotiden på två år är över). Det innebär att domen inte, till exempel, kan upphävas och ersättas med en annan påföljd på grund av misskötsamhet.Tidigare brott kan däremot påverka val av påföljd (fängelse, böter, villkorlig dom etc.) och det så kallade straffmätningsvärdet om du döms för ett nytt brott. Detta blir aktuellt om du döms för likartad brottslighet. Om du tidigare dömts för stöld kan det alltså innebära ett strängare straff om du på nytt skulle dömas för stöld, snatteri eller liknande. Att stjäla medicin skulle kunna anses vara ”likartad brottslighet”. Men eftersom du säger att ni inte har stulit något från den gamla damen borde förhoppningsvis de anklagelserna kunna avfärdas.Att jobba svart är som du vet olagligt. Men du tycks inte bedriva någon större verksamhet, utan snarare ta enstaka städuppdrag, om jag har uppfattat det hela rätt. Risken för att du åtalas för skattebrott är därför i princip obefintlig. Du kan däremot bli skyldig att i efterhand betala skatt för inkomster du har haft, och eventuellt betala en straffavgift. Men du borde inte oroa dig för några svårare påföljder eller för att du tidigare ha blivit dömd till villkorlig dom!Jag råder dig absolut att tala sanning om polisen ställer frågor kring din anställning. Särskilt eftersom du inte har tagit medicinerna är det till din fördel att vara uppriktig om alla omständigheter för att öka din trovärdighet.Jag tycker inte att du behöver anlita en advokat, i varje fall inte i detta inledande skede. Börja med att prata med polisen. Om det visar sig under förhöret att det finns starka misstankar kring stölden och/eller att du delges misstanke om stöld kan du behöva en advokat. Det finns olika möjligheter att få juridisk hjälp; offentlig försvarare, rättsskydd via försäkring osv. Polisen kommer att kunna hjälpa dig med detta. Jag tycker att du gör rätt i att ta situationen på allvar, men hoppas även att mitt svar har gjort dig något lugnare. Lycka till med allt!Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.