Stöld i matbutik

2014-12-17 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Nu är det så att min bekanta har blivit förhörd angående förskingring. Hon jobbar i kassan på en mataffär. Det handlar om 4-5 tusen kronor. Varav polisen märkt att det har förskingrats 1-1.5 tusen kronor. Min bekanta fick betala 1.3 tusen på plats för att sedan bli förhörd. Jag tror/vet att jag är delaktig. Jag har gått till kassan och köpt diverse produkter och hon har dragit av på priset så att jag köpte för cirka 200 när det hela skulle ha kostat 1.5 tusen. Min fråga är, vad kommer jag att få för straff? Polisen vet ännu inte att jag är inblandad och min bekant har inte nämnt mitt namn. Troligtvis får jag en prick, hur påverkar detta mina jobb chanser + studerings möjligheter?Jag är 19, hon är 18. Ps. Jag är ostraffad sedan innan.
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Till och börja med skall sägas att din kompis troligen kommer att fällas för ett stöldbrott av normalgraden, se 8 kap. 1 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Hon har på ett olovligt sätt försatt sig i ensambesittning av varorna. Brottet fullbordas redan genom tillgreppet, under förutsättning att hon haft uppsåt att tillägna sig själv, eller annan, sakerna i fråga. Jag tolkar det som att hennes avsikt var att tillägna dig sakerna till ett "rabatterat" pris eller genom att bara inte scanna in varorna(så att Du därigenom fick vissa saker gratis). Förskingringsbrott är ej aktuellt att döma för i detta fall!Vilket brott kan Du dömas för?Det mest aktuella brottet Du skulle kunna dömas för är häleri alt. häleriförseelse enligt 9 kap. 6 § och 7 §, se https://lagen.nu/1962:700. Alternativt skulle man kunna betrakta det som medhjälp till förbrottet stöld. Jag har dock inte tillräckligt med uppgifter för att kunna göra en bedömning avseende huruvida detta skulle kunna vara aktuellt i ditt fall.Normalstraffet för dessa brott brukar vara dagsböter.Döms Du för brott så kommer detta att synas i belastningsregistret. Hur stor påverkan det kan komma att ha på dina möjligheter till att få jobb är beroende utav den anställning Du söker. Jag skulle dock säga att den typen av brott som är aktuellt i ditt fall inte torde vålla några större bekymmer för framtida anställningar. Med vänlig hälsning, 

Ansvarsfrihet vid sexuellt utnyttjande av barn

2014-12-16 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Ansvarsfrihetsgrunder vid sexuellt utnyttjande av underårig, när blir det aktuellt?
Tatjana Johansson |Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.Jag har tolkat din fråga som att du med underårig avser ett barn som är under 15 år och att det är ansvarsfrihetsgrunden i 6 kap. 14 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K6P14S1) gällande brottet sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K6P5S1) som du vill veta mer om.Brottet sexuellt utnyttjande av barn är ett mindre allvarligt brott än brottet våldtäkt mot barn och är tänkt att tillämpas när offret är strax under 15 år och frivilligt har sex med gärningsmannen. Ansvarsfrihetsgrunden i 6 kap. 14 § Brottsbalken tillämpas enbart vad gäller sexuellt utnyttjande av barn och inte våldtäkt av barn, varför ansvarsfrihetsgrunden aldrig kan komma att tillämpas om det i stället rör sig om ett yngre barn eller ett fall där frivillighet inte har förelegat.Ansvarsfrihet för den som har begått sexuellt utnyttjande av barn inträder enligt 6 kap. 14 § Brottsbalken om det är uppenbart att gärningen inte har inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa ålders- och utvecklingsskillnaden som förelegat mellan gärningsmannen och barnet samt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.Ansvarsfrihet vid sexuellt utnyttjande av barn är avsett att tillämpas restriktivt. Som ett konkret exempel på när ansvarsfrihet emellertid kan aktualiseras nämns i förarbetena till bestämmelsen (se prop 2004/05:45 s 152) när en 16-åring och en 14-åring som har en nära och god relation till varandra deltar i en helt ömsesidig och frivillig sexuell handling. I ett rättsfall från Högsta domstolen (se här) tillämpades ansvarsfrihetsregeln när gärningsmannen vid tidpunkten för den helt ömsesidiga och totalt frivilliga handlingen var över 17 år och målsägande vid samma tidpunkt var strax över 14,5 år.Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga. Skulle det vara något mer du undrar eller funderar över är du alltid välkommen tillbaka till Lawline med dina frågor.Med vänliga hälsningar,

Tvångssterilisering

2014-12-16 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Är det tillåtet att sterilisera personer mot deras vilja i Sverige?Finns det något som kallas elektronisk sterilisering (dvs. att man kontrollerar en persons fertilitetshormonutsöndringar i hjärnan)?Lina
Josefin Grönkvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Gällande din första fråga om det är tillåtet att sterilisera personer mot deras vilja i Sverige så är svaret att nej, det är inte tillåtet. Det har under 1900-talet varit tillåtet med tvångssterilisering men detta är avskaffat sedan länge. Att utföra ett sådant ingrepp är mycket allvarligt och är ett brott. Det är på internationell nivå stadgat i Internationella brottmålsdomstolen i Haags stadga som ett brott mot mänskligheten. I Sverige skulle en tvångssterilisering klassas som misshandel, med största sannolikhet grov sådan. Brottet skulle i sådana fall medföra fängelsestraff för gärningsmannen på mellan 1-6 år. Gällande din andra fråga så har jag tyvärr inget svar. Eftersom det inte är en juridisk fråga så rekommenderar jag dig att fråga en läkare om detta. 

Vårdslöshet i trafik?

2014-12-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har blivit kallad till förhör som misstänkt i ett trafikbrott, närmare bestämt gällande vårdslöshet i trafik. Situationen är den att en cyklist körde in i min bil i en korsning där jag svängde höger. Jag, dvs billisten, kontrollerade både döda vinkeln samt såg att cykelbanans ljus var på väg över från gult till rött och därefter företog jag mig svängen. Jag hade dessutom grönt. Cyklisten kommer då i hög fart och kör in i sidan av min bil, dessutom på övergångsstället för fotgängare och inte cyklister. Han har dessutom headset i och ingen hjälm. När olyckan väl har skett springer jag ut och hjälper cyklisten samt kallar på räddningstjänst. Detta skedde i september. Min fråga är följande: Jag kunde inte gjort något annorlunda, jag körde inte för snabbt och hade dessutom grönt och en bil framför mig. Vari ligger min skuld? Inga vittnet förhördes heller på platsen fast jag bad polisen om detta då dessa med all tydlighet såg och sa till mig att cyklisten hade gult/rött. Behöver jag en advokat med mig under förhöret? Vari ligger bevisningen som polisen tordes hava? Jag har dessutom bilder på att ljust denna korsning påvisar grönt för billister och rött för cyklister.
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Brottet vårdslöshet i trafik regleras i 1 § trafikbrottslagen, se https://lagen.nu/1951:649.  Man skall dömas för vårdslöshet i trafik om han gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller någon annan form av allvarlig oaktsamhet, t. ex. brott mot en regel till skydd för oskyddade trafikanter. Det torde finnas en presumtion för bilförare att iaktta en särskild försiktighet vid passerandet av korsningar, allra främst om det finns ett övergångsställe eller en cykelöverfart. Uttrycket "i väsentlig mån", som är ett rekvisit för brottet i fråga, syftar på det förhållandet att inte varje avvikelse från en erforderlig varsamhet bör leda till ansvar för brott. Detta gäller oberoende av om en trafikolycka skett eller inte! Om Du hade kört mot rött och därefter orsakat en trafikolycka, så skulle det utan tvivel vara att betrakta som vårdslöshet i trafik. I ditt fall är jag av den uppfattningen att Du inte brustit mot några trafikregler. Du har även varit noggrann och försiktig i samband med högersvängen, vilket är starka indicier på varför Du inte bör dömas i detta fall. Du har självfallet rätt till ett offentligt ombud i samband med förhöret. Jag skulle säga att det alltid är att föredra att ha någon som kan företräda ens intressen vid förhör om brott.  Med vänlig hälsning, 

Köp av sexuell handling av barn, pactum turpe och skyddande av brottslig

2014-12-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Om en 16-åring skulle sälja sexuella tjänster till en annan myndig person och denna person sedan ger pengar till 16-åringen för att hon/han inte ska säga något till polisen. När detta sker ger 16-åringen som förslag att få 500kr i veckan som han gjort innan för att hon/han inte skulle säga något till polisen. Den myndiga personen gick med på det med svar som (om vi träffas så löser vi det). 16-åringen träffar den myndiga personen. Som då har med sig 3 personer till platsen som på sin tar 16-åringens mobil och nollställer den för att få bort alla bevis. Hur skulle bestraffningen vara?Är det 16-åringen som åker dit på det eller den myndiga personen?
Linn Munthe |Hej!Tack för din fråga. Köp av sexuell handling av barn är straffbart enligt BrB 6:9, se https://lagen.nu/1962:700#K6P9S1. För att en person ska betraktas som ett barn krävs att denne är under 18 år. Den sexuella tjänsten som du beskriver faller därför under denna bestämmelse. Straffskalan för detta brott är böter till fängelse i två år. Att 16-åringen tar emot pengar i utbyte mot att denne inte ska avslöja brottet är inte olagligt. Inte heller gör sig den myndiga personen skyldig till något brott när denne lämnar pengar för att 16-åringen inte ska anmäla brottet. Handlingen hade däremot varit straffbar om den myndiga personen istället genom våld eller hot om våld hade försökt hindra 16-åringen från att anmäla brottet, se https://lagen.nu/1962:700#K17P10S1.Det avtal, om betalning av 500 kr i månaden i utbyte mot att 16-åringen inte ska avslöja brottet, som de två personerna har ingått bryts då parterna träffas och de tre personer som följde med vid tillfället nollställer 16-åringens telefon. Det skulle i och för sig kunna ses som ett avtalsbrott vilket skulle kunna ge 16-åringen rätt till skadestånd. På grund av att avtalet strider mot goda seder skulle avtalet dock troligtvis klassificeras som ett sk pactum turpe. Det innebär att avtalet är ogiltigt och skadestånd på grund av avtalsbrott är därmed uteslutet. Den eller de personer som nollställde 16-åringens telefon har genom att undanröja bevis gjort sig skyldiga till brottet skyddande av brottsling se https://lagen.nu/1962:700#K17P11S1. Detta brott har en straffskala på böter till fängelse högst ett år. Avslutningsvis kan nämnas att för att kunna döma någon för ett brott krävs det att det är ställt utom allt rimligt tvivel att brottet begåtts. Det är ett högt beviskrav, det krävs därför troligtvis ytterligare bevis för brottet än de som eventuellt har gått förlorade då telefonen nollställdes.Hoppas att du har fått klarhet i din fråga!

Ringa narkotikabrott genom innehav och eget bruk

2014-12-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Jag har erkännt att jag innehavt 0,25g amfetamin och kissade positivt vid det tillfälle jag erkännde det andra brottet. Jag är straffad för ett ringa narkotikabrott sen tidigare (marijuana). Vad kan jag nu vänta mig för straff?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Amfetamin är klassat som en narkotikasubstans och att inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika är straffbart enligt 1 § p. 6 narkotikastrafflagen, se https://lagen.nu/1968:64. Gränsen för ringa narkotikabrott avseende innehav av amfetamin brukar ligga på 4 gram. Ditt innehav på 0.25 g ligger långt under detta och således är det mest troligt att Du döms för ett ringa narkotikabrott. Normalstraffet för detta brott är dagsböter(straffmaximum ligger dock på fängelse i sex månader), se 2 § https://lagen.nu/1968:64. Rubriceringen för ringa brott är som huvudregel förbehållen de gärningar som består i innehav(som jag redogjorde för ovan), men även sådana gärningar som består i eget bruk. Till grund för åtal avseende eget bruk ligger allt som oftast blod- eller urinanalys samt egna uppgifter om narkotikakonsumtionen. Narkotikans art blir därmed av mindre intresse då man skall bestämma straffvärde för brottet. I normalfallet bestraffas konsumtion av narkotika med dagsböter genom ett strafföreläggande. Hur höga böterna blir är allra främst beroende utav din årsinkomst vid tidpunkten då dagsboten bestämms. Ju högre årsinkomst Du har desto högre blir boten!Påföljdsbestämningen är beroende av väldigt många faktorer och utifrån de uppgifter Du angett kan jag inte med säkerhet säga vilket straff Du kan komma att få. Dock skall sägas att ett återfall i brott får en betydelse vid den slutliga straffmätningen! I ditt fall rör det sig enbart om bötesbrott och det torde knappast vara aktuellt att utdöma ett fängelsestraff. Påföljderna villkorlig dom samt skyddstillsyn skulle jag säga inte heller är aktuella.Hoppas Du är nöjd med mina svar!Med vänlig hälsning, 

Drogfylleri

2014-12-16 i Trafikbrott
FRÅGA |HejJag har lite frågor gällande rattfylleri.Det är så att min sambo använder receptbelagd medicin, godkänt av läkare. Bla medicinen zolpidem.Nu är det som så att han har gjort något väldigt dumt!Han har dels tagit zolpidem på dagen å inte på kvällen som läkaren ordinerat. Han har satt sig i bilen å kört på en annan bil inne på en parkering.Detta hände i maj 2014 och först nu december 2014 får vi papprena om vad som händer. Vi har väntat å väntat å trodde nästan det var nerlagt.I papprena står det att det rör sig om grovt rattfylleri genom påverkan av narkotika.Han är inte straffad för något sen innan. Han är en skötsam kille som tyvärr lidit rätt hårt av sina depprisioner detta år. Så nu undrar jag, vad riskerar han för straff?Detta har varit oerhört jobbigt för honom å han skäms något fruktansvärt. Han har fram till den 22 december på sig att tillägga något om han vill. Men vad borde man tillägga? Ska man berätta mer ingående om hans depression å att han haft en chef som trakasserat honom under den tiden händelsen inträffade? Kanske berätta att han står i kö för å få träffa en psykolog? Med vänlig hälsning, en orolig flickvän
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Zolpidem är, som jag förstår, ett sömnmedel som är narkotikaklassad i Sverige och som endast kan ges ut mot recept. Det aktuella brottet i din pojkväns fall är drogfylleri och regleras i 4 § st. 3 trafikbrottslagen, se https://lagen.nu/1951:649. Rekvisitet  "med annat medel" avser sådant som narkotiska preparat och olika lösnings- och reningsmedel som thinner och trikloretylen. Här faller även olika former av sömnmedel också in, exempelvis Zolpidem. Om någon har kört bil alkoholpåverkad så föreligger en presumtion om att personen i fråga utgör en säkerhetsrisk i trafiken. Således finns inte utrymme att ta i beaktande diverse individuella egenskaper hos föraren. En annan bedömning görs dock om det istället rör sig om "drogfylleri". Det avgörande i sådana fall är förarens faktiska tillstånd, ej det presumerade tillståndet. För att brottet sedan skall rubriceras som grov krävs att att han varit "avsevärt påverkad" av medicinen eller att hans körning inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Detta regleras i 4a § p. 1-2 trafikbrottslagen, se https://lagen.nu/1951:649. Troligen har bedömningen gjorts att medicineringen påverkat honom till den grad att han absolut inte borde suttit sig bakom ratten och att han på grund av detta orsakat skadan på den andra bilen. Om åklagaren väckt åtal bör din pojkvän, alternativt hans ombud, uppmärksamma rätten på de omständigheter Du angett i uppgiften(personliga problem etc). Detsamma gäller om han blir kallad till polisförhör! Hoppas Du fått svar på din fråga! Om något är oklart eller om Du har några övriga funderingar är Du välkommen att kontakta mig. Jag nås bäst på: Anes.sabic@lawline.se.Med vänlig hälsning, 

Försök till rån

2014-12-13 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Har blivit dömd för försök till rån (privat person) åklagaren yrkade i tingsrätten efter att jag suttit häktad i 1 månad att jag skulle dömas för försök till rån med påföljd 18 månader jag vart efter huvudförhandlingen släppt och dömd till 6 månader fängelse för misshandel vilket jag erkänt. Målsägaren påstår att jag innan misshandeln påbörjades krävt pengar av han. Han har både i Förhör av polis och i tingsrätten sagt att han ej har pengar hemma. Detta inträffade utanför hans hem. Åklagaren överklagade till hovrätten och yrkade åter igen 18 månader. Jag blev dömd till 22 månader för försök till rån. Jag överklagade inte bara motöverklagan efter åklagaren klagat Nu har jag överklagat till högsta domstolen och väntar svar.Det som enligt mig inträffade var att jag misshandlade honom genom att utdela 3 slag och en spark pga en oförätt mellan oss. efter han hamnat på marken kom hans sambo och öppnade dörren och då skrek han ring polisen och då lämnade jag platsen och vart på vägen från platsen gripen av polis. Om jag skulle försökt råna honom borde jag ju gett han en chans att ta fram pengar, tex genom att genom söka,han fickor eller gå in i hans hem. Det hela var över på under 5 minuter. Och enligt honom ska jag ha försökt kräva honom på pengar.Fråga 1 : är det inte felaktigt att bli dömd för försök till rån då det ej fanns risk för att brottet kunde fullbordas ? Fråga 2 : Är inte 22 månader väldigt felaktigt även om det skulle röra sig om försök till rån ? Fråga 3: Är det inte så att försöks brott ska straffvärdet vara ca halva tiden av fullbordat brott ?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!1. Av 23 kap. 1 § brottsbalken (BrB) följer att det för att ett straffbart försök skall föreligga krävs att:* Försök till brottet är straffbelagt. I ditt fall rör det sig om ett försök till rån, vilket är straffbelagt i 8 kap. 12 § brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700. Brottet rån regleras i 8 kap. 5 § samma lagrum. *Gärningsmannen skall ha påbörjat utförandet av brottet. Man talar här om att gärningsmannen skall ha passerat förberedelsestadiet. Detta brukar kallas att man nått försökspunkten! * Och antingen: Föreligger försök till att fullborda brottet (tjänligt försök- ett sådant försök som alltid är straffbart) eller så föreligger inte en fara för brottets fullbordan, men fara för brottets fullbordan anses uteslutet enbart på grund av tillfälliga omständigheter(otjänligt straffbart försök). En sådan tillfällig omständighet kan i ditt fall vara att hans sambo öppnade dörren och "stoppade" händelseförloppet.* Brottet får inte ha fullbordats!Avseende den så kallade försökspunkten bör nämnas att det har vållat stora diskussioner i den juridiska doktrinen och rättsläget är inte alltid helt klart gällande detta. Om Du har passerat försökspunkten är oerhört svårt för mig att uttala mig om. Dock kan jag säga att försökspunkten inte får förläggas allt för tidigt och heller inte allt för sent. I ditt fall skulle jag säga att Du genom att bruka våld mot den andre mannen i vart fall utfört en misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB(eventuellt grov misshandel 3 kap. 6 § Brb). Det krävs vidare att Du på ett olovligt sätt försökt att ta något som tillhörde mannen. Om så verkligen skedde kan jag av naturliga skäl inte veta.Rån är ett så kallat sammansatt brott och det består av en kombination av ett eller flera brott mot en person och ett förmögenhetsbrott(exempelvis stöld). Att förmögenhetsbrottet företas med våld eller hot anses normalt innebära att straffvärdet ligger på en högre nivå än om man skulle dömt för de två brotten i konkurrens(dvs, misshandel och stöld separat). För att någon skall dömas för ett försöksbrott enligt 23 kap. § BrB fordras vidare att personen i fråga varit bestämd i ditt uppsåt att fullfölja brottet. Domstolen har således gjort den bedömningen att Du des haft uppsåt till det våld Du brukat, men även ett uppsåt till förmögenhetsbrottet. Som jag förstår dina uppgifter så är Du av den uppfattningen att Du inte haft uppsåt till förmögenhetsbrottet? Då tycker jag att det är bra att Du försöker få HD att pröva målet. Jag kan inte säga mycket mer om detta då jag inte känner till alla omständigheter i fallet. Dock tycker jag att det är anmärkningsvärt att hovrätten gjorde en helt motsatt bedömning än tingsrätten2. Straffminimum för rån är fängelse i ett år och straffmaximum är sex års fängelse. Man använder sig av samma straffskalor för försöksbrotten! Utgångspunkten vid påföljdsbestämningen(fastställande av straffvärde, påföljdsval och slutlig straffmätning) är att man alltid startar vid det lägsta värdet i straffskalan. I ditt fall är det fängelse i ett år! Beroende på eventuella förmildrande alt. försvårande omständigheter, så kan straffvärdet komma hamna under det värdet eller över, som i ditt fall. Domstolen måste således ha gjort den bedömningen att det förelegat försvårande omständigheter i ditt fall och därför utdömt ett 22 månader långt fängelsestraff för försök till rån. 3. Nej, det stämmer inte.Hoppas att Du känner att Du fått svar på dina frågar. Du är välkommen att kontakta mig om Du har några eventuella funderingar! Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.seMed vänlig hälsning,