Utköp av tobak (cigaretter) till underårig av privatperson

2017-04-29 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt att, som särskild förordnad vårdnadshavare, köpa och överlämna cigaretter till en 15-åring?
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Lagbestämmelser rörande tobak återfinns i Tobakslagen. Enligt Tobakslagens 12§ är det förbjudet för näringsverksamheter, som butiker, att sälja cigaretter till personer som inte har fyllt 18 år. Det finns däremot inget motsvarande förbud gällande privatpersoner. En särskild förordnad vårdnadshavare som köper och överlämnar cigaretter till en 15-åring kan således inte bli straffad för något brott. Det kan däremot nämnas att butiker har rätten och skyldigheten att vägra sälja cigaretter till den särskilt förordnade vårdnadshavaren om de har anledning att misstänka att denne avser att förse 15-åringen med tobaken. Skulle samma person i fråga, utöver att köpa ut cigaretter till 15-åringen, också kontinuerligt köpa ut cigaretter till flera underåriga i syfte att tjäna pengar, skulle personen däremot bryta mot förbudet i Tobakslagens 12§. Personen i fråga skulle då anses bedriva näringsverksamhet. En särskild förordnad vårdnadshavare har enligt Föräldrabalken 11§ rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om barnet har mer än en vårdnadshavare, ska beslut om barnets personliga angelägenheter tas av vårdnadshavarna tillsammans (FB 13§). Detta innebär således att om 15-åringen i fallet har mer än en vårdnadshavare, måste den särskilt förordnade vårdnadshavaren vara överens med den andra vårdnadshavaren för att få köpa ut och överlämna cigaretter till 15-åringen.Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Olovligt förfogande och handräckning - göra sig av med partners tillhörigheter

2017-04-29 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Om ena partnern flyttat kan då den andra partnern kasta ut dennes tillhörigheter utan dennes medgivande
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Din fråga som handlar om huruvida en person får ”kasta ut” en annan persons tillhörigheter regleras i Brottsbalken (BrB). I mitt svar till dig utgår jag ifrån att den partner som har flyttat inte på något sätt i nuläget äger den bostad som denne avflyttat ifrån. Om de fd sammanboende tillsammans t ex äger en villa, kan inte den som bor kvar slänga ut den andres tillhörigheter, eftersom partnern som flyttat fortfarande är delägare av villan och således har lika stor rätt som partnern som bor kvar att nyttja denna. Enligt BrB 10:4 är det inte tillåtet för den som har någon annans egendom i sin besittning, att vidta en åtgärd som medför att den rättmätiga ägaren berövas sin rätt till sin egendom. En person som vidtar en sådan åtgärd kan dömas till brottet olovligt förfogande. Att kasta ut sin fd partners tillhörigheter utan dennes samtycke utan vidare är ett agerande som faller in under definitionen av ett olovligt förfogande. Det konkreta svaret på din fråga är således att den partnern som bor kvar inte utan samtycke kan kasta ut den andra partners tillhörigheter. Har partnern som bor kvar trots allt redan kastat ut den andres tillhörigheter, och detta har orsakat den avflyttade partnern ekonomisk skada, kan hen ha rätt till skadestånd enligt SkadestL 2:1. Skulle den avflyttade partnern vilja, har hen även möjlighet att polisanmäla det olovliga förfogandet. Rörande den partnern som bor kvar, bör hen istället för att kasta ut den andre partners tillhörigheter i första hand att uppmana den avflyttade partnern att hämta sina tillhörigheter.Vägrar den avflyttade partnern att göra detta, har partnern som bor kvar möjlighet att vända sig till Kronofogdsmyndigheten och ansöka om vanlig handräckning. Du kan läsa mer om vanlig handräckning HÄR.Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.Vänligen,

Preskriptionstid i belastningsregistret - Snatteri

2017-04-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande ett gammalt snatteribrott jag begick när jag var 15 år se nedan:Datum domslut:2012-10-09DOMSLUTBegångna brottSnatteri 8 kap 2 § brottsbalkenPåföljd m.m.Dagsböter 30 å 50 krBrottsofferfondDen tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) ombrottsofferfond.Detta gjorde jag när jag var 15 år och jag fyller 21. Hur kan det komma sig att jag står som förekommande på lexbase? Bör inte preskriptionstiden nödvändigtvis försvinna? Tycker detta är mycket märkligt då min kompis som jag begick brottet tillsammans med inte förekommer på Lexbase. Vem ska jag kontakta? Mvh Anonym
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Ditt brott har tyvärr inte gallrats ur belastningsregistret eftersom preskriptionstiden på 5 år räknas från den dag då domslutet meddelades enligt 17 § p. 9 Lag om belastningsregistret. (Tänk på att inte blanda ihop preskriptionstid med utgallringen i belastningsregistret då preskriptionstid egentligen handlar om när ett brott förfaller, dvs. när åklagaren inte längre har möjlighet att väcka åtal för brottet). Jag kan tyvärr inte svara på varför din kompis inte längre förekommer. Möjligtvis kan det vara för att han ev. fick sin dom tidigare än dig eller att Lexbase helt enkelt har gjort en miss eller något helt annat. Du kan även själv begära ut ett utdrag ur belastningsregistret, så du kan se om du faktiskt fortfarande förekommer. Det gör du här.Hoppas att du har fått svar på din fråga och finner du något oklart är du välkommen att lämna en kommentar nedan.Allt gott och trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Hur bedöms straffvärdet på ecstasy?

2017-04-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Bedöms straffvärdet på extacy tabletter utifrån mängden tabletter, eller väger man tabletterna och räknar det som MDMA, Eller analyserar man tabletterna och delar ut ett straff för den faktiska mängden MDMA?Finns det några konkreta riktlinjer kring detta?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?I narkotikastrafflagen står det inget om vilken mängd som anses som ringa, normalgraden, grovt och synnerligen grovt narkotikabrott. Dock måste det finnas någon förutsättning domstolen utgår från i storlek på tabletter för ecstasy. I en riktlinjesdiskussion från Skånska hovrätten från 2003 bedömdes grovheten från brott med ecstasy utifrån hur många tabletter som hittades, Skånska hovrätten tabeller för straffvärdet. I den anges att fyra tabletter inte anses som ringa och att 200 tabletter anses som grovt. För ringa narkotikabrott är straffet böter eller fängelse upp till sex månader. Normalgraden är fängelse i högst tre år, enligt tabellen är det max 300 tabletter. För grovt brott är det två år till sju års fängelse, vilket är 200-3 800 tabletter. (1 § 2 st. -3 § narkotikastrafflagen.)Om du annars är intresserad av att läsa igenom praxis på området finns det länkar till det i narkotikastrafflagen.Vänligen

Nödvärn vid misshandel

2017-04-29 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej! Häromdagen blev jag slagen av en jämnårig kille på ett sportevenemang, slog tillbaka med två slag efter han först hade slagit och sedan fick han näsblod. Han anmälde sedan händelsen till polisen, har jag gjort fel?
Patrick |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är straffrättslig och regeleras i brottsbalken. Svaret på din fråga beror på omständigheterna kring vad som inträffade. Om man bil fysikt angripen med våld har man rätt att försvara sig. Det som kan vara knepigt är att bedöma vart gränsen mellan självförsvar och övervåld går. Vart denna gräns går beror till stor del på hur du har uppfattat situationen och hur långt ditt motangrepp sträcker sig.Utgångspunkten är att det inte är acceptabelt att använda sig utav våld som t.ex. misshandel enligt, 3 kap 5 § brottsbalken (BrB). Misshandel kräver att gärningsmannen har agerat med uppsåt, d.v.s. medvetet enligt, 1 kap 2§ BrB.Det finns dock situationer som kräver att man försvarar sig, t.ex. om man blir fysiskt attackerad. I dessa situationer kan ansvarsfrihet aktualiseras, vilket regleras i 24 kapitlet brottsbalken. Orsaker som leder till att en påföljd (d.v.s. straff) inte längre kan vara aktuell, är att man agerar i nöd eller nödvärn enligt 24 kap 1 § BrB. Nöd agerar man i om man räddar någon annan från en kristik situation. Nödvärn blir aktuellt när man försvarar sig själv i en kritisk situation, vilket verkar vara aktuellt i detta fall.För att se om nödvärnet är ursäktande, måste göra en försvarlighetsbedömning. Detta innebär att man undersöker om agerandet som är gjort i nödvärn var proportionalitet. Det är viktigt att poängtera att man inte har en nödvärnsrätt mot någon som i sin tur agerar i nödvärn, utan det är den som först har nödvärnsrätt som står sig. Om den som agerar i nödvärn inte agerar proportionerligt övergår agerande från nödvärn till misshandel och då kan man döms för det. Utgångspunkten är därför att nödvärn endast gäller då man försvarar sig i situationen, men inte om man fortsätter att använda våld när gärningsmannen är oskadliggjord. Gränsdragningen är hårfin för när våldet övergår från nödvärn till misshandel. Den slutliga bedömningen ligger hos domstolen, som avgör frågan utifrån varje enskilt fall.Du bör polisanmäla personen som slog dig om du inte redan har gjort det. Eftersom man har en rätt att försvara sig vid fysiska angrepp från andra personer har du enligt min uppfattning inte gjort något fel, förutsatt att du inte gick för långt i ditt försvarsagerande. Ifall åtal väcks mot dig rekommenderar jag att du tar hjälp av en offentlig försvarare eller privat brottmålsadvokat.Med vänliga hälsningar,

Vad är straffet för ofredande och våldsamt motstånd?

2017-04-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Jag var på krogen för ett par dagar sen och blev inne på stället skallad utav en bekant som var full och arg, jag knuffade bort honom i samband med detta och ordningsvakterna på stället såg enbart hur jag knuffade honom. När jag skallades så gick en tand sönder och jag hade flisor i munnen, jag blev utledd utav ordningsvakterna som avisade mig, jag var berusad och upprörd eftersom min tand var trasig och jag kände att det inte var jag som skulle åka ut. Jag följde tyvärr inte deras anvisningar utan blev avlägsnad och i samband med detta la de ner mig på marken så jag landade på munnen så läppen sprack. När jag låg där fick jag även ett slag i ansiktet vilket gav mig en synlig blåtira. Här blir jag gripen av dem och de bojar mig och tar in mig i något lager på krogen. Poliserna omvandlar gripandet till LOB och jag hörs av polisen i samband med att jag släpps. Misstänkt för våldsamt motstånd och ofredande, ofredandet då jag satt handen i bröstet på en entrevärd, vilket var den som slog mig i ansiktet. Vad är straffvärdet och hur påverkar det här möjligheten att kunna bli tex polis i framtiden? Aldrig dömd tidigare.
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad kan straffet bli för brotten ofredande och våldsamt motstånd?Straffskalan för brottet våldsamt motstånd är böter eller fängelse i högst sex månader (se 17 kap. 4 § brottsbalken) och straffskalan för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år (se 4 kap. 7 § brottsbalken). Vilket straffet blir avgör domstolen genom en påföljdsbedömning. Domstolen gör då en straffmätning där de efter omständigheterna och den bevisning som finns, gör en bedömning av vad som är en lämplig påföljd. Det är alltså många olika faktorer som spelar in och jag kan därför inte ge dig något svar på vad påföljden skulle bli i just ditt fall.Kan jag bli polis om jag blivit dömd för brott?Det görs alltid en kontroll i person- och belastningsregistret på de som söker till polisutbildningen. Det är inte meriterande att förekomma där, men att vara dömd för något enstaka lindrigare brott bör inte i sig medföra något hinder för dig att bli polis i framtiden. Det kan dock såklart ha betydelse för bedömningen av din lämplighet och påverka dina möjligheter att bli antagen till utbildningen. Skulle du däremot inte bli dömd för något av brotten så kommer du inte att finnas med i person- och belastningsregistret och därmed ska detta inte påverka antagningsprocessen. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Bedrägeri - straff?

2017-04-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag ska på rättegång för att jag är misstänkt för bedrägeri. Jag hade min bil på verkstad och kom överens att hämta ut den och hade lagt en överföring från mitt konto på 30000kr. På måndagen när pengarnas skulle dras fanns inte täckning på kontot. Min avsikt har aldrig vart att lura någon på pengar. Vad kan jag vänts mej för straff?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Bedrägeri - 9 kap 1 § BrBBrottet bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB), se här. För att ansvar skall utdömas krävs att du genom ett vilseledande förmått någon annan till en disposition (någon form av handling alt. underlåtenhet att agera) som lett till en vinning för dig samt skada för den vilseledde. Brottet bedrägeri är ett s.k. uppsåtsbrott. Det innebär att det krävs att du hade för avsikt att begå brottet, vilket det inte verkar som enligt dina uppgifter. I svensk rätt är det åklagaren som har bevisbördan för att visa på att du faktiskt hade för avsikt att vilseleda verkstaden och på så sätt göra en vinst för dig och skada motparten. Kan hen inte ställa detta bortom rimligt tvivel, så kan du heller inte bli dömd. Lyckas däremot hen visa på detta, är det upp till dig att visa på motsatsen. Du behöver alltså lägga fram bevisning som talar för att du inte hade för avsikt att begå bedrägeri. Eventuell påföljdBedrägeri, är ett brott som enbart har fängelse i straffskalan. Skulle åtalet utvidgas till att gälla även den ringa formen av bedrägeri, bedrägligt beteende i 9 kap. 2 § BrB ingår även böter i straffskalan. Detta innebär inte att om du döms för bedrägeri automatiskt hamnar i fängelse, påföljden kan bli villkorlig dom eller skyddstillsyn.När domstolen ska döma ut en viss påföljd gör de alltid en helhetsbedömning och väger in alla de faktorer som har spelat in. Det finns exempel på försvårande och förmildrande omständigheter i 29 kap. BrB som kan peka mot att domstolen väljer en strängare eller mildare påföljd. Vad gäller villkorlig dom och skyddstillsyn som alternativa påföljder kan det mycket väl vara så att domstolen tycker att de är lämpligare lösningar. Skäl for att välja något av dessa beror på om det finns en risk att du återfaller i samma brottslighet, dvs. fortsätter att bedra. Om domstolen anser att det inte är så stor risk att du fortsätter begå brott kan en sådan typ av påföljd utdömas, se 30 kap. 7 och 9 §§ BrB.Sammanfattningsvis är det alltså svårt att förutspå vad domstolen kommer välja för påföljd om du döms för brottet, RekommendationMin rekommendation är att du försöker hitta bevis som talar för att du inte hade för avsikt att begå bedrägeri. Ett exempel är om du kan visa på att du betalade så fort du uppmärksammade att täckning saknades på kontot . Hoppas att du har fått svar på din fråga och att allt går vägen! Trevlig helgMed vänliga hälsningar

Skadegörelse

2017-04-29 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!En vän till mig (vuxen) var med på en fest i ett hus som ska rivas. Den person som fått lov att ha festen där säger till alla att "Ju mer vi förstör desto bättre" och en del av festdeltagarna börjar ta sönder inredningen. Några dagar efter händelsen visar det sig, vilket ingen av festdeltagarna visste, att huset skulle handlas upp av något företag innan det rivs och att förstörelsen skulle kunna komma att påverka priset. Omfattningen av skadorna är svåra för mig att redogöra för men en stor del av deltagarna från festen var där en vecka efter och städade upp och slängde grejor i en, av dem, hyrd container. Min fråga är: Min vän och en del av festdeltagarna deltog i festen men inte i förstörelsen. Skulle de enligt lag ha ringt polisen? Har de gjort sig skyldiga till något brott?Mycket tacksam för svar :)
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brott som kan aktualiseras i sammanhanget är skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB). Om ni inte deltagit i skadegörelsen kan ni dock inte hållas ansvariga för brottet. Det föreligger ingen skyldighet att polisanmäla det här brottet om man ser det ske, men givetvis är det bäst att göra det. Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!