Hur lång tid finns uppgifter om snatteri/stöld kvar i belastningsregistret?

2018-03-23 i Påföljder
FRÅGA |Min dotter 18 skall fylla 19 har blivit dömd för snatteri/stöld.Det är första gången hon blir dömd för något överhuvudtaget. Detta skedde tillsammans med en kompis som har blivit dömd tidigare. Kompisen hade ett antal varor hon hade stoppat ner i sin väska. Min dotter hade en vara i handen men inget annat. Kommer hon med i belastningsregistret och hur länge blir hon isf kvar där?
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter på din fråga som att din dotter var 18 år när brottet begicks vilket har betydelse för hur länge man blir kvar i belastningsregistret.Till att börja med ska belastningsregistret innehålla uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § p. 1 lagen om belastningsregister). Det framgår inte i frågan vilken brottspåföljd din dotter har fått men troligtvis kommer hon att stå med i belastningsregistret eftersom hon har dömts för snatteri/stöld. Däremot kan uppgifter i belastningsregistret tas bort enligt följande punkter (16 § lagen om belastningsregister);om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningenom en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i första punkenom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjtsom överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böterom åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse eller straffvarning har återkallatsom kontaktförbud, förbud eller tillträdesförbud har upphävts (3 kap. 5 § lagen om europeisk skyddsorder)när den registrerade har avliditHur lång tid finns uppgifter kvar i belastningsregistret?Hur länge din dotter kommer att finnas med i belastningsregistret beror på vilken brottspåföljd hon har dömts till. Har hon dömts till fängelse kommer det att finnas med i belastningsregistret tills 10 år efter frigivning (17 § p.1 lagen om belastningsregister). Är straffpåföljden däremot böter försvinner det från belastningsregistret fem år efter domen, vilket framgår av punkt p. 9 i samma paragraf som ovan. Med tanke på din dotters unga ålder och det faktum att hon inte har begått något brott tidigare är det möjligt att hon har dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom och då kvarstår uppgiften till och med 10 år efter domen eller beslutet, förutsatt att hon var fyllda 18 när brottet begicks enligt punkten 4 a i samma paragraf. SammanfattningEftersom din dotter blivit dömd för snatteri/stöld kommer hon att komma med i belastningsregistret men hur länge hon finns kvar i registret beror som sagt på påföljden av brottet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad kan jag göra mot en person som har anklagat mig för något som jag inte har gjort?

2018-03-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag har blivit polis anmäld för falska anklagelser som tex misshandel och att jag har dragit i någon i armen. Och att jag har försökt dra in personen in i bilen och polisen säger till mig att de misstänker att denna person ljuger och att personen försöker att sätta dit mig för pengar.och jag känner mig kränkt och bli anklagad för kidnappning som jag känner. Och jag har sett att polisen har gjort en massa misstag på polis rapporterna och därför frågar jag er hur jag ska gå till väga.jag vill sätta dit både polisen som har gjort en massa fel och personen i sig som anklagar mig för nått jag inte gjort.
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Personen som anklagar dig för brott:Om man blir anklagad för ett brott kan man inte väcka talan vid domstol för att få sin oskuld bekräftad. Utan för att få oskulden bekräftad av domstol krävs att åklagaren väcker talan om brott och att du blir friad i detta. Är du oskyldig och om anmälan har skett utan grund kommer åklagaren att lägga ner åtalet/förundersökningen. Om du som tilltalad önskar att en frikännande dom ska meddelas så ska så ske.Utöver detta finns vissa andra åtgärder att vidta om man blivit oskyldig anklagad för ett brott som man inte har begått. Bland annat kan det vara fråga om förtal, som är förbjudet enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Detta är ett angivelsebrott, vilket innebär att det är du själv som får föra talan och inte en åklagare. Det kan i sådana fall vara lämpligt att ta hjälp av ett ombud för att få juridisk hjälp och rådgivning.Det kan också vara fråga om falsk angivelse eller obefogad angivelse, vilket anges i 15 kap 6 § brottsbalken. Detta innebär att om den personen som har angivit dig till åtal vet om att du är oskyldig, kan den personen dömas till ansvar. Det kan även vara aktuellt med falsk tillvitelse som stadgas i 15 kap. 7 § brottsbalken. Detta brott är ungefär samma som det tidigare (falsk angivelse), med skillnaden att angivelsen inte är avsedd att leda till åtal, utan bara till att bli besvärande för den utpekade. De sista två brotten är inga angivelsebrott utan dessa drivs av åklagaren. Det enda som krävs från din sida är en polisanmälan. Du behöver inte driva åtalet på egen hand som vid förtalsbrotten.Polisen som har gjort fel: En polis kan man anmäla på två olika sätt - antingen till polismyndigheten om du anser att polisen har begått ett brott eller till Justitieombudsmannen (JO) om du anser att polisen har brustit i sin tjänsteutövning. I ditt fall låter det som att det är JO du bör vända dig till då det från din sida handlar om misstag i polisrapporterna (alltså brist i tjänsteutövningen). Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08- 533 300 04. Vänligen,

Är det brottsligt att använda abonnemang, när operatören tror att abonnemanget stängts av efter uppsägning?

2018-03-23 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har en fråga angående Bredband . Nu är det så att jag är ansluten till ett stadsnät där jag kan välja mellan ett 20 tal olika bredbands operatörer jag brukar friskt hoppa bland olika operatörer då de ofta har erbjudande och rabatt de första månaderna. Nu är de så att det hänt flera gånger att när jag sagt upp mitt abbonemang fortsätter ändå internet fungera som förut utan att jag betalar eller får några fakturor eller att jag längre har något avtal med bredbands operatören. Begår jag något brott om jag fortfarande använder internet som vanligt utan att informera eller säga något till operatören, varför jag undrar är för att det nu nämligen har fungerat i 7-8 månader utan att jag betalat något eller fått fakturor. Jag har skriftiligt bevis med uppsägnings datum har också fått bekräftelse via email att det sägs upp ett visst datum.Jag förstår att man kan tycka det är "schyst" att informera operatören om detta, men samtidigt så tycker jag att det är lite deras ansvar också att ha koll på "grejjorna"
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 9 kap. 8 § brottsbalken stadgas, att den som förfar oredligt i det han medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde, dömes för oredligt förfarandetill böter eller fängelse i högst två år.Med vilseledande avses, att någon inger någon annan en felaktig uppfattning i något visst avseende. Vilseledande innefattar också att underhålla eller förstärka en oriktig föreställning hos den andre. I detta fall får det anses, att du visserligen inte i visst avseende vilselett någon, om detta inte varit din avsikt. Däremot får det sägas, att du underhåller en oriktig uppfattning hos någon annan. Detta beror på att företaget är av uppfattningen (en oriktig uppfattning) att abonnemanget är avslutat, vilket det inte är. I detta fall består handlingen i att du fått företaget att stänga av abonnemanget. Detta är visserligen inte avstängt, varför det istället får sägas, att du genom underhållandet av företagets oriktiga uppfattning, får företaget att underlåta att stänga av abonnemanget. Detta resulterar i skada hos företaget, eftersom de inte får betalt för nyttjandet av abonnemanget.För att bli dömd för brott fordras dock att man har haft uppsåt till det man gjort. Avsiktsuppsåt innebär att den som utför ett brott, har direkt avsikt i förhållande till att brottet genomförs. Det är alltså fråga om situationer när någon gör något med mening. Indirekt uppsåt innebär att gärningsmannen är övertygad om att en viss effekt kommer att inträda som en följd av det denne företar sig, eller har uppfattat effekten som oundviklig. Indirekt uppsåt kan vara fallet när den brottsliga effekten för gärningsmannen framstår som en nödvändig biverkan till det han eftersträvar. Ett exempel för att belysa det indirekta uppsåtets tillämpningsområde, är att gärningsmannen utför en explosion på sin bil för att få ut försäkringsersättning. Om det fanns en passagerare i bilen som omkom, har gärningsmannen inte direkt uppsåt till hans död, eftersom gärningsmannen inte eftersträvade att personen skulle omkomma. Gärningsmannen har istället indirekt uppsåt till personens död eftersom han uppfattade döden som en nödvändig bieffekt för det han ville uppnå. Det tredje uppsåtet kallas likgiltighetsuppsåt. För att likgiltighetsuppsåt ska föreligga i förhållande till en omständighet, krävs att gärningsmannen insett risken att viss omständighet föreligger, samt att denne varit likgiltig, inte till risken, utan till förverkligandet av uppkomsten av omständigheten. Gärningsmannen måste alltså inse att hans handlande innebär en viss risk och vara likgiltig inför konsekvensen av hans handlande.I detta fall får likgiltighetsuppsåt anses föreligga. Du bör upplysa företaget om att abonnemanget är aktivt, efter brottet oredligt förfarande kan aktualiseras.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Förtal av cheferna?

2018-03-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Om jag skriver e-post till mina arbetskamrater och berättar om hur jag upplever att mina chefer bemöter och handlar mot mig. Någon visar det för cheferna. Nu är jag kallad till möte med ledningen. 1.Bryter jag mot någon lag genom att skriva ett e-post till min kollegor och berätta hur jag upplever ledningens agerande ?2. Finns det någon lag som säger att jag måste försvara eller säga något om syftet med mitt brev. Kan jag säga att jag inte vill säga något utan bara lyssna till ledningens ord vid mötet.?Vänliga hälsningar
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörtalFörhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken). I detta fall vet jag dock inte vad som står i e-posten. Men detta brott är det som eventuellt kan aktualiseras.Det finns ingen lagstadgad skyldighet för dig att förklara syftet med skickad e-post eller att du måste uttala dig under mötet. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Får jag åka kommunalt till jobbet med kniv eller övriga verktyg synliga?

2018-03-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående knivlagen. Man vill inte göra ett lagbrott.Behövde en enkel förklaring så jag förstår inom vilken längd jag får inneha föremål inom jobb.Om jag jobbar på ett hotell som vaktmästare/fastighetsskötare/ (allt i allo person) (som kan räknas då som allmän plats antar jag) och jag innehar ett antal föremål på mig som är vassa dagligen. Då det ingår i mitt jobb att (laga/fixa/åtgärda saker) med mera. Arbetsuppgiften är väldigt varierande då jag tar hand om driften för hela hotellet.Ett par frågor och exempel nedan.Det Är knivar, skruvmejslar med mera. men framförallt kniv blev jag fundersam på.-Hur måste jag agera till och från jobbet eller inom jobbet.?-Kan jag åka till jobbet med kniv eller övriga verktyg, kommunalt synligt utan att bryta mot lagen?Hur måste arbetsgivaren agera, behövs en skriftlig eller muntlig överenskommelse?-Kan jag ha på mig mina verktyg när jag är i jobbet, åka från jobbet och handla saker med verktygen och göra alla ärenden jag behöver och sen åka tillbaka utan att jag brytit mot något?Hörde att man får ha knivar på sig 1 timme till och från jobbet, men inte synligt.Kan ni förklara detta mer ingående men väldigt lätt läst så vi förstår reglerna.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förbud mot innehav av knivar regleras i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen).Enligt 1 § 1 st. knivlagen är det förbjudet att inneha knivar och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Begreppet "allmän plats" omfattar i princip varje plats, både inomhus och utomhus, som är till för allmänheten eller används av allmänheten, dvs. att butiker, köpcenter o. dyl. omfattas av begreppet. Lagen medger dock undantag om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag (exempelvis batonger som bärs med stöd av reglementsenlig befogenhet av t.ex. polis, väktare eller ordningsvakter.) eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. För din del är detta andra undantag aktuellt, alltså "hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat".Innehavarens behov Vad som menas med undantaget är till att börja med sådana knivar och andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter. Det saknar här betydelse om ett arbete utförs yrkesmässigt eller privat. Innehav av knivar och liknande föremål måste också i stor utsträckning anses befogat i samband med t.ex. jakt, fiske, sport, idrott och camping. Det bör vara tillräckligt att det framstår som naturligt att personen bär med sig föremålet med hänsyn till något arbete eller friluftsliv som han är, har varit, eller kommer att bli engagerad i. Som exempel kan nämnas en hantverkare som under en hel arbetsdag bär med sig knivar och andra arbetsredskap som han vet kommer att behövas i arbetet. Det måste dock krävas att kniven eller redskapet till sin typ behövs för det arbete eller det friluftsliv som är aktuellt i det särskilda fallet. Föremål som inte har något praktiskt användningsområde i sammanhanget skall naturligtvis inte undantas.Föremålets art och övriga omständigheterUndantaget tar generellt sikte på sådana innehav av knivar som framstår som legitima och naturliga utifrån en mera allmän samhällelig bedömningsgrund. Vid den bedömningen är naturligtvis allmänt sett föremålets art av stor betydelse, liksom det sammanhang i vilket föremålet innehas. I de flesta fall måste exempelvis innehav av en mindre fickkniv, typ pennkniv, godtas. Endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen är innehav av sådana knivar avsedda att omfattas av förbudet. Också en mindre slidkniv, exempelvis en så kallad morakniv, bör kunna godtas i många sammanhang. Detta gäller dock inte vid exempelvis nöjestillställningar, idrottsevenemang, färd med allmänna kommunikationsmedel eller andra sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig.SlutsatsI vissa fall får man, även om man inte utövar viss tjänst (polis etc.) eller behöver kniv i arbete eller för friluftsliv, använda mindre knivar, såsom fickknivar. Dessa får dock inte användas vid nöjestillställningar, idrottsevenemang, färd med allmänna kommunikationsmedel eller andra sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig.I ditt fallKnivar undantas från förbudet, i de fall de behövs för arbete. Det bör vara tillräckligt att det framstår som naturligt att personen bär med sig föremålet med hänsyn till något arbete som han är, har varit, eller kommer att bli engagerad i. Du bör sålunda kunna åka kommunalt med dina verktyg, om det framstår som naturligt att du ska använda dem till arbete. Detsamma bör gälla om du åker från jobbet för att genomföra ärenden. Du behöver inget tillstånd från arbetsgivaren. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Stöld och försäljning av stulet fordon

2018-03-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Om man hittar en lastbil som är olåst och kör utrikes med den och därefter säljer den, vilka brott begår man?
Isak Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Att ta någon annans lastbil blir stöld om personen har uppsåt att tillägna sig föremålet. Detta regleras i 8 kap 1§ brottsbalken (BrB). Att den är olåst medför bara problem för den egentliga ägaren när det gäller ersättning från försäkrings etc. Gällande försäljningen av fordonet så skulle det kunna bli "häleri" som regleras i 9 kap 6§ BrB, ett viktigt rekvisit här är dock att man ska ha ta befattning av ett stulet föremål, för detta skulle det behöva finnas en mellanhand. Alltså någon som säljer lastbilen åt gärningsmannen, vilket inte verkar vara fallet. Jag hoppas detta besvarar din fråga! Med vänliga hälsning

Kommer arbetsgivare bli kontaktad om fotboja?

2018-03-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejJag dömdes i tingsrätten till 3 månaders fängelse för grov rattfylla och olovlig körning men kommer att tjäna av straffet med fotbojan.Min fråga är...Kommer min arbetsgivaren att bli kontaktad eller kan man redovisa själv sina arbetspass då vi på jobbet stämplar in och ut våra arbetspass. Kan man slippa det för min karriär sätts på spel. Kan man komma överens med frivården? Tack för svar!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fotboja är ett alternativt sätt på vilket du kan verkställa ditt straff. Domstolen dömer till fängelse och sedan är det kriminalvården som avgör om straffet ska verkställas med fotboja istället för ordinärt fängelse. För att fotboja ska aktualiseras, uppställs vissa krav som samtliga ska vara uppfyllda. Kraven är följande: - Man måste ha en permanent bostad i Sverige. - Man måste ha teknisk möjlighet, fast telefon mm. - Gärningsmannens partner måste samtycka till att straffet avtjänas med fotboja. - Gärningsmannen måste samtycka till åtgärden. - Gärningsmannen måste ha en sysselsättningen, dvs ett jobb. - Ingen förtäring av alkohol eller droger. - Fotboja kan maximalt ersätta fängelse upptill 6 månader. Som anges ovan krävs ett arbete för att kriminalvården ska kunna bevilja fotboja. Om du inte har en sysselsättning är det kriminalvårdens skyldighet att hjälpa dig finna en sysselsättning. Arbetsgivaren kommer att vara informerad om att arbetstagaren har fotboja.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Stöld även om offret har demens?

2018-03-22 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om en sak, om te.x min mamma får diagnosen demens. Kan jag ta hennes bilnycklar utan att det är stöld?????
Civan Öztürk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet stöld regleras i 8:1 Brottsbalken. För att lagen ska vara tillämplig krävs: (1) Olovligt tagande,(2) som tillhör någon annan, (3) med uppsåt att tillägna sig det.Dessa kriterier ses objektivt och det spelar sålunda ingen roll vad din mamma uppfattar eller inte. Om du har tagit besittning av hennes bil utan hennes samtycke med avsikten att använda den som din egen eller sälja den så anses det utgöra stöld. Vänligen,