Kränkande fotografering och olovlig avlyssning

2014-08-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att fotografera en konversation mellan 2 personer på den enes mobil? Till saken hör att den ena erkänner att den misshandlat mig inför den andre.
Sarah Saajakari |Hej!Huvudregeln är att det inte är olagligt att fotografera alternativt filma någon. Det finns undantag till huvudregeln vilket kallas kränkande fotografering, se 4 kap. 6a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1).Kränkande fotografering innefattar när någon olovligen fotograferar inomhus i en bostad, toalett eller liknande utrymme. Befinner sig personerna man vill fotografera i ett utrymme som innefattas i paragrafen får man alltså inte fotografera konversationen.Vidare vet jag inte hur du menar med att du ska fotografera en konversation. Möjligtvis menar du det, eller så menar du att man med hjälp av tekniskt hjälpmedel ska uppta ljud och på så sätt fånga upp de ord personen som misshandlade dig säger. Det är nämligen olagligt att i hemlighet spela in till exempel en konversation mellan två personer om man själv inte deltar i konversationen. Det kallas olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Deltar man i en konversation är det däremot tillåtet att spela in konversationen oavsett om den andra personen är ovetandes om inspelningen.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Brott mot knivlagen

2014-08-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej en kompis hade kniv på sig på en allmän parkerings plats och började vifta med kniven och kavlade upp armen och skulle slå sig själv eftersom han var arg för han hade fått stryk av sin ex frus nya kille , jag tog tag i hans arm och tog bort kniven och la den i fickan för jag ville inte att han skadar sig och han var jätte berusad 4-5 min efter kom polisen och grep mig har rättegång nu om en månad utan rätt att få en advokat undrar om jag kan bli dömd?
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Nedan kommer jag redogöra för huruvida du kan bli dömd för brott mot knivlagen.Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, eller i vardagligt tal knivlagen, förbjuder innehav av knivar och andra föremål av farlig karaktär. Förbudet att inneha farliga föremål och knivar gäller på allmän plats, inom skolområde där grund- eller gymnasieundervisning bedrivs och i fordon på allmän plats, enligt 1 § 1 st.  Undantag från denna bestämmelse finns i 1 § 2 st. knivlagen. Där anges att förbudet inte gäller för de föremål som enligt särskilda föreskrifter ingår i viss tjänst eller visst uppdrag, eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. Det första undantaget tar sikte på de fall där väktare, polis eller ordningsvakter exempelvis bär batonger i tjänst. Det andra undantaget gäller för knivar och andra föremål som används vid arbete eller friluftsaktivitet. Det är med andra ord befogat för hantverkare att bära sådan utrustning som behövs till arbetet, eller för en vanlig person att inneha kniv och andra föremål i samband med fritidsaktivitet. Påföljden för brott mot 1 § och 2 § knivlagen är böter eller fängelse i högst 6 månader. I ringa fall döms inget ansvar. Om å andra sidan brottet är grovt döms till högst ett års fängelse. Vad som kan sägas i denna del är att fängelsepåföljden är avsedd för grövre fall. De mindre grova fallen resulterar vanligtvis i böter. Det krävs oaktsamhet eller uppsåt för att åläggas ansvar. Innehavsrekvisitet verkar uppfyllt i ditt fall, dvs. du har innehaft kniven. Att en person hållit i en kniv i ett par minuter har räckt för att denne ska anses ha innehaft det farliga föremålet enligt rättsfallet NJA 1998 s. 604. Vad som är av vikt för din del är ifall innehavet varit befogat eller ej eftersom du kan undgå ansvar ifall innehavet var befogat. Tyvärr är detta svårt att svara på eftersom lagstiftaren främst haft i syfte att undanta poliser och andra tjänstemän, samt även utövare av fritidsintressen, från ansvar. Vad som kan tilläggas är dock att förarbetena anger att det är sådant innehav av kniv som ökar risken för våldsanvändning som ska förbjudas. De fall då innehavet är nödvändig och harmlös för ett naturligt betraktelsesätt är inte förbjudna. Undantagsregeln för befogat innehav bör enligt praxis bedömas förnuftigt och med generositet. En ytterligare fråga av vikt är om innehavet i ditt fall är ringa enligt 4 §. För att bedöma detta görs en samlad bedömning av de föreliggande omständigheterna. Sammanfattningsvis kan sägas att du innehavt kniven men att innehavet kan anses vara befogat med tanke på omständigheterna, och att du därmed bör undgå ansvar. Denna fråga är dock upp till rätten att bedöma.Jag hoppas att du har fått klarhet i din fråga. Du får gärna höra av dig om du behöver kompletterande information.Min email adress är Zozan.Peker.9822@student.uu.seHälsningar,

Spela in telefonsamtal där man själv deltar

2014-08-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det tillåtet att spela in ett telefonsamtal via appar med hjälp av en smartphone?Inspelningen sker utan att den andra personen vet om det.Du själv är med i inspelningen och syftet är att klargöra en muntlig överenskommelse som skett via en tredje part.Dvs, att du vill ha ett underlag på den muntliga överenskommelsen.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Det är fullt lagligt att spela in ett telefonsamtal som man själv deltar i. Det är däremot inte tillåtet att spela in ett samtal mellan andra som man själv inte deltar i. Straffbestämmelsen för detta finns i 4 kap. 9a § brottsbalken och anger följande: "den som ... olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år.".Det är alltså tillåtet att spela in samtal så länge man själv deltar i samtalet.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Olaga hot från granne

2014-08-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min granne har vid flera tillfällen kallat andra grannar för "djävla tjocka fittkärring" och andra liknande grova tillmälen, där könsord och svordomar ingår. Därtill även hotat med att inkalla "gänget för rensa ut" Även hotelser om att " den jäveln skall få ett nackskott" etc Det är flera grannar som fått utstå liknande tillmälen och hotelser. Vad skall vi (drabbade grannar) göra för att få ett slut på detta. Tillmälen och hotelserna kommer helt oprovocerat. För information bor vi samtl. involverade i hyreslägenheter. Vad göra, och har fastighetsägaren några skyldigheter.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Jag tycker att det där låter som olaga hot (4:5 brottsbalken). Olaga hot innebär att någon hotar en annan med vapen eller hotar att utföra ett brott (i detta fall att uttala att "den jäveln skall få ett nackskskott" skulle enligt min mening kunna vara ett hot om både våld och mord, att "inkalla gänget för att rensa ut" kan också tolkas som ett sådant hot). Hotet ska uppfattas som allvarligt menat men behöver inte vara uttalat direkt till den som hotas utan kan även vara uttalat till någon i dennes bekantskapskrets om det var tänkt att den hotade skulle få ta del av informationen.Att kalla någon för "djävla tjocka fittkärring" skulle möjligen kunna vara förolämpning (5:3 brottsbalken). Detta kan ske genom att någon blir kallad för kränkande saker med syfte att såra denne.Jag tycker att ni ska både ska polisanmäla detta samt kontakta fastighetsägaren och berätta vad som hänt så att ni förhoppningsvis kan få stopp på det. Att som hyresvärd säga upp en hyresgäst är en väldigt lång process men beroende på vad som står i era hyresavtal kan man möjligen hävda att det är ett avtalsbrott.Vänliga hälsningar,

Förtal för uttalande om personförföljelse

2014-08-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är medlem i en bostadsrättsförening och har i sak, via mail, kritiserat ordföranden för att ha misskött handläggningen av ett flertal föreningsärenden. Nu har en av styrelseledamöterna via mail till övriga styrelseledamöter mfl påstått att jag utövat "rena personförföljelsen" mot ordföranden vilket inte alls är fallet. Personförföljelse är vad jag kan förstå ett brott. Styrelseledamotens påstående är osant och avser jag därför att polisanmäla denne för ärekränkning. Har jag stöd i lagen och kan jag vinna framgång med min anmälan
Zozan Akay |Hej och tack för din fråga!Enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken dömes den som bl.a. pekar ut någon som brottslig för förtal. För att dömas krävs det att utgiften har lämnats till en utomstående, dvs. inte endast till den beskyllde. Brottet förtal anses fullbordat så snart uppgiften kommer till tredje mans kännedom. I detta fall kan man anse att brottet förtal är fullbordat då du har anklagats för en osann uppgift. Det krävs vidare inte att den osanna uppgiften verkligen har medfört andras missaktning, utan det räcker med att spridningen var ägnad för det. Tilläggsvis ska uppgiften vara av nedsättande beskaffenhet. Det ska med andra ord vara en uppgift och inte bara ett värdeomdöme. Som regel brukar en beskyllning av brott anses vara nedsättande, undantag görs dock för lindrigare brott. Vidare är det tillräckligt att uppgiften är ägnad att utsätta personen i fråga för andras missaktning.Vidare i samma paragraf, 5 kap. 1 § 2 st., framgår att handlingen ska vara straffri om uttalandet med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna ut, om uppgiften var sann eller om det fanns skälig grund för det.För att avgöra om uppgiftslämnandet var försvarligt måste man göra en avvägning mellan det allmänna intresset av att lämna ut uppgiften och ditt intresse av att inte uppgiften inte lämnas ut. Vad en domstol skulle komma fram till i denna del är svårt att säga. Dock är det inte troligt att det är försvarligt av ordföranden att anklaga dig för personförföljelse. Därför skulle du möjligtvis kunna framgång med din anmälan.Om du har ytterligare frågor kan du kontakta mig på Zozan.peker.9822@student.uu.seHälsningar,

Fråga huruvida förtal föreligger

2014-08-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har sexchattat med en man som är förlovad med en annan kvinna. Dom bor dock inte ihop då hon bor i ett annat närliggande land. Han har skickat bilder på sig själv till mig samt att han har skickat filmer till mig via våra mobiler. Jag känner honom sedan tidigare och bett honom tidigare sluta att kontakta mig, det kan gå ett halvår men sedan kommer messen igen. Nu är jag trött på honom och jag tycker det är fel att han gör så här mot sin trolovade, och det är fel mot mig också. Jag funderar på att maila fästmön bilderna (och kanske filmerna) och berätta för henne att vad han håller på med. Tänkte också skicka med våra messkonversationer. Frågan är: Kan jag bli åtalad för förtal??
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 5:1 Brottbalken regleras förtal. https://lagen.nu/1962:700 Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Förtal innebär att man utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Otrohet är i sig inte brottsligt, däremot att anklaga någon för det kan anses vara att man utpekar personen som klandervärd. Vidare ska personens uttalande nått en annan person, en tredje person. Det är upp till en domstol att bestämma om det rör i sig om förtal eller inte. I detta torde 5:1 2 st BrB dock bli tillämplig. ”Var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han/hon att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, ska ej dömas till ansvar.” Det är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas när det förmedlas som är det avgörande om ett brott föreligger. Här bör du dock gå fri eftersom du på sätt och vis varit skyldig att uttala dig om händelsen och dessutom har grund för att uppgiften är sann. Du har dessutom bett honom sluta kontakta dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilseledande vid kreditgivning

2014-08-13 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som gäller avseende lämnande av oriktiga uppgifter kring inkomst och/eller befintliga lån etc. vid tecknande av lån hos kreditgivare i Sverige, vilka konsekvenser kan detta få oavsett om man inte fullföljer återbetalningen? Jag antar att det bör klassas som bedrägeri. Om det är så, vilka omständigheter avgör klassifikationen på brottet? Bakgrunden är att jag tillsammans med en bekant haft en längre diskussion kring detta med anledning att en gemensam vän till oss hamnat i en knivig situation, och denne har bett oss båda om ekonomiskt stöd för att lösa situationen. Vår gemensamma vän har tagit flera lån, närmare bestämt tre stycken hos olika långivare på beloppen 75000, 200000 och 300000 kronor utspritt med cirka 3 månaders mellanrum vardera, och i samband med dessa låneansökningar angivet oriktiga uppgifter. Dels har uppgifter om inkomst överdrivits markant (vi talar det dubbla mot verkligheten), sedan har även tidigare lån angivits som lägre och att denne tänkt lösa ut dessa lån (lite över 200000 kronor) varefter de nya lånen tagits. Några lån har inte lösts ut utan den totala skulden har byggts på mer och mer och överstiger nu 750000 kronor. Förutom dessa lögner har uppgifter om ägande av villa (en fastighet) skrivits med i ett par av ansökningarna (vilket man lätt kan se är falskt i en vanlig upplysning, vilket är underligt att kreditgivarna inte reflekterat över). Nu har betalningssvårigheter uppstått, och vi undrar nu om eventuella rättsliga konsekvenser som detta kan få när/om allt skickas vidare till Kronofogden, vilket sannolikt kommer ske då alla pengar är slut, inga värden finns i ägodelar (alla pengar har konsumerats) och vår vän förlorade precis jobbet p.g.a. problem med alkohol och spelberoende (antar att detta inte har någon betydelse vid bedömningen av eventuellt brott, alltså att ansökningarna har fyllts i under påverkan av alkohol).Tacksam för svar.
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att någon ska göra sig skyldig till bedrägeri ska rekvisiten i Brottsbalken 9 kap 1 § vara uppfyllda, https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1. Det innebär att det ska ske ett vilseledande, att vilseledandet ska förmå någon till en disposition, att en förmögenhetsöverföring ska ske samt att brottet omfattas av uppsåt. Att vilseleda någon avseende sin betalningsförmåga kan utgöra bedrägeri. Då krävs i regel att personen inte bara i allmänna ordalag överdrivit sin kreditvärdighet utan att personen lämnat felaktiga konkreta uppgifter om sin förmögenhet eller undanhållit skuldposter. Av din beskrivning låter det som att så är fallet. Vidare förutsätts för ansvar att kreditgivaren inte hade lämnat krediten på samma villkor om kreditgivaren känt till samtliga fakta. Vänligen

Vårdslöshet i trafik

2014-08-12 i Trafikbrott
FRÅGA |min son tappade kontrollen över sin bil i våras då han endast haft körkort i 2mån. Han körde 10-15 km för fort ingen kom till skada fast bilen voltade. polisen har inte förhört honom men fått hem papper där det står vårdslöshet i trafik men han har inte hört mer på 4mån. Han är mycket orolig för sitt körkort som jag tror dom drar men fattar inte varför dom inte gjort det än.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det kan ta lång tid för polisen att göra sina förundersökningar (framförallt under sommaren brukar det ta extra lång tid). Mitt tips är att ni hör av er till antingen polisen, åklagaren (ifall han är åtalad) eller tingsrätten (om ni har fått hem papper som säger att åtal har väckts på en viss tingsrätt) och hör hur det går i målet. Vi har tyvärr ingen möjlighet att kontrollera polisens register.Vänliga hälsningar,