Straff för bilstöld

2014-11-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad kan man få för straff när man har stulit en bil och kört när man har varit full? Jac behöver få reda på det idag för vi ska ha detta imorgon.
Robin Henningson |Hej och tack för din frågaOm man gjort det som du beskriver i din fråga så kan man ha gjort sig skyldig till flera brott. Vilken brottsrubricering brottet får är beroende av gärningspersonens uppsåt vid gärningstillfället. Om gärningspersonen hade uppsåt att tillägna sig bilen - alltså att behålla den som sin egen eller ge bort den - så kan denne dömas till ansvar för stöld i högst 2 år. Om det saknas ett sk. tillägningsuppsåt så kan gärningspersonen istället dömas för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Om brottet bedöms som grovt kan det ge upp till 4 års fängelse, medan brott av normalgraden ger högst 2 års fängelse.Eftersom personen därtill har kört påverkad av alkohol (och jag förutsätter utifrån din fråga att han varit över gränsvärdet) så kan denne även dömas till ansvar för rattfylleri enligt trafikbrottslagen.Eftersom straffvärde- och påföljdsbestämningen är så pass knuten till förhållandena i det enskilda fallet är det svårt att ge ett ordentligt svar på din fråga om hur straffet kommer se ut. Det är dock högst troligt att ett fängelsestraff skulle kunna utdömas för detta.

Strafföreläggande vid våld mot tjänsteman?

2014-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är åtalad för våld mot tjänsteman efter en händelse på en klubb i somras. Jag blev utkastad och tyckte att vakten var för hårdhänt så jag stretade emot vilket gjorde att allt upptrappades. Nu är åtal väckt och jag undrar om jag kan få strafföreläggande, eller om det är försent? Jag har för mig att de nämnde det vid förhöret, men jag svarade att jag inte visste om jag kunde acceptera strafföreläggande eftersom jag inte riktigt visste var det var. Jag hoppades också att det skulle läggas ner, men med inga vittnen på min sida så ser det mörkt ut. Två vakter vill nu ha 7000 respektive 5000 i skadestånd, vilket jag mycket hellre betalar än att riskera att fällas om få betala rättegångskostnader och så. Är det möjligt?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Möjligheten för åklagaren att meddela strafföreläggande meddelas i 48 kap rättegångsbalken som du finner https://lagen.nu/1942:740#K48. Enligt 48 kap 4 § får bötesstraff genom strafföreläggande i första hand föreläggas brott där böter ingår i straffskalan. För brottet våld mot tjänsteman finns enligt Brottsbalken 17 kap 1 § böter i straffskalan om brottet bedöms som ringa. Det finns vidare en möjlighet att meddela strafföreläggande om villkorlig dom i förening med böter, men endast i de fall det är uppenbart att rätten skulle tilldöma en sådan påföljd. Våld mot tjänsteman har fängelse i straffskalan, och det brukar vanligtvis räknas som brott av en sådan art att fängelse normalt bör föranledas. Denna presumtion kan dock brytas, men den skulle kunna innebära att påföljden är svår att förutse vilket skulle utesluta möjligheten för åklagaren att meddela strafföreläggande. Syftet med strafföreläggandet är enligt 48 kap 1 § att ersätta åtalet mot den misstänkte. Om åtal redan är väckt mot dig verkar det som att åklagaren redan beslutat att strafföreläggande är uteslutet och att åtal istället är aktuellt. Vänligen

Kontaktförbud

2014-11-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag är en vuxen man med en far som är och beter sig mkt illa mot mig och pga detta mår jag väldigt dåligt och har gjort det i 30år, jag undrar om det är möjligt för mig att på något sätt koppla bort mig från denna personen juridiskt sett. Mvh Rickard
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte vill att din pappa ska kontakta eller besöka dig finns det en möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Förutsättningarna för kontaktförbud regleras i lagen (1988:688) om kontaktförbud. Det finns flera typer av kontaktförbud:Kontaktförbud, som regleras i 1 § kontaktförbudslagen, innebär förbud för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en person eller följa efter denna person. Det finns även ett utvidgat kontaktförbud som innebär att personen inte heller får besöka en annan persons bostad, arbetsplats eller annat ställe där personen brukar vistas (2 § 1 st. kontaktförbudslagen).Särskilt utvidgat kontaktförbud innebär att personen inte får vistas inom ett större område än vad som följer av 2 § 1 st. (2 § 2 st. kontaktförbudslagen).Kontaktförbud avseende gemensam bostad innebär förbud för en person att uppehålla sig i en gemensam bostad som brukas med den som förbudet skyddar (1a § kontaktförbudslagen).En förutsättning för att skydd ska beviljas är att det finns en risk att personen som förbudet avser kommer begå brott, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera personen som förbudet skyddar. I första hand avses brott som misshandel och olaga hot, men även sexuella övergrepp.Tidigare trakasserier som inte har bedömts vara brottsliga påverkar också bedömningen.Fråga om kontaktförbud kan tas upp av den som förbudet ska skydda, på begäran av någon annan eller av åklagaren och beslutet fattas av åklagaren, enligt 7 § kontaktförbudslagen. Kontaktförbud enligt 1 § kontaktförbudslagen får gälla i högst ett år och får förlängas med högst ett år i taget, enligt 4 § kontaktförbudslagen.Eftersom man gör en bedömning om det finns en risk för brott, fortsatt brottslighet eller fortsatta trakasserier och en avvägning görs mellan intresset att skydda en person, dennes integritet och intresset att få röra sig fritt är det svårt att avgöra om kontaktförbud kommer beviljas i ditt fall.Det som du beskriver kan vara brottsligt enligt 4:7 BrB (ofredande) eller möjligtvis 5:3 BrB (förolämpning) beroende på vad som har sagts och gjorts. Jag skulle därför rekommendera att du tar kontakt med polisen angående detta.Se kontaktförbudslagen, 4:7 BrB och 5:3 BrB, https://lagen.nu/1988:688 och https://lagen.nu/1962:700#K4P7 och https://lagen.nu/1962:700#K5P3Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Minska strafftiden

2014-11-17 i Påföljder
FRÅGA |Hej, tack för en möjlighet att ställa en fråga. Min son blev dömd till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott och avtjänar sitt straff på en av anstalterna. Kan han ansöka om s.k. halvtid och få strafftiden halverad? Tack. MVH Helena
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Vad menar du med halvtid? Du får gärna återkomma och förklara, jag förklarar nedan de olika sätt jag tänker mig att du kan syfta på.När man avtjänat 2/3 delar av sitt straff ska man bli villkorligt frigiven. Din son ska alltså bara vara frihetsberövad 3 år och 4 månader (i detta ska även en eventuell häktning vara inräknad). Vissa undantag till detta finns dock, se Kriminalvårdens hemsida.Ifall en ungdom begår ett brott har man rätt till sk "ungdomsrabatt", en 18-åring får till exempel ofta sin strafftid halverad, detta bedöms dock redan av rätten vid påföljdsbedömningen och inget som ändrar sig senare.Vänliga hälsningar,

Bedrägeri, 9:1 BrB

2014-11-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag håller på att sälja en tröja genom att skicka paket på posten(det är mellan privatpersoner) och jag undrar ifall jag inte skulle få det pengar jag ska få av den andra privatpersonen, vad gör man då? Finns det något att göra? Tacksam för snabbt svar!
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!Om du skulle skicka tröjan till köparen och sedan inte få betalt skulle bestämmelsen rörande bedrägeri i 9:1 brottsbalken (BrB) kunna aktualiseras. För bedrägeri döms den som ”vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är”.Om du inte får betalt har du blivit vilseledd av köparen. Det är också fråga om en vinning för gärningsmannen och en ekonomisk skada för dig. Detta innebär således att bestämmelsen om bedrägeri i 9:1 BrB kan aktualiseras. Om du inte får betalt för tröjan får du således göra en polisanmälan för att försöka få brottet utrett.Med vänliga hälsningar,

Påföljdsval vid inbrott – grov stöld

2014-11-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är dömd sedan tidigare för misshandel och olovlig körning. För ca 1 år sedan så var jag på en fest ute på glesbygden där jag och en tjej beslutade oss för att "palla" äpplen som i sin tur slutade med att jag slog in en fönsterruta på ett ruckligt fritidshus, väl där inne hittade vi en flaska vin som vi drack ur och sedan begav oss därifrån. Jag lämnade mitt DNA på vinglaset och nu är det rättsliga igång. Jag har erkänt allt och är villig att betala självrisken för fönstret, vinet osv. men sen fick jag hem ett brev för några dagar sedan där stölden nu heter grov stöld och att en åklagare skall prova detta i rätten. Jag skulle bli medelad om jag ska infinna mig alternativt vara med på telefon. En polis ringde till mig några dagar före brevet och berättade att det hade ändrats från stöld till grov stöld men han sa att det bara var en sakfråga. Betyder detta att jag kan vänta mig ett fängelsestraff? Eller vad kan jag vänta mig?
Erik Blomquist |Hej!Stöld respektive grov stöld regleras i BrB 8 kap. 1 och 4 §§. Även om det kan verka som att fängelse ska följa oberoende av vilket brott du (eventuellt) döms för är det inte så. Av 30 kap. 4 § följer nämligen att rätten särskilt ska fästa uppmärksamhet vid sådana omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därmed avses villkorlig dom eller skyddstillsyn. Omständigheter som kan bryta denna presumtion mot fängelse är Brottslighetens straffvärdeBrottslighetens artÅterfallAv din redogörelse för händelseförloppet vill jag våga påstå att straffvärdet borde ligga mot minimigränsen för grov stöld (om det nu är vad du döms för) vilket är 6 månader. För att straffvärdet ska anses bryta presumtionen brukar 1 år anges som riktpunkt vilket även följs i praxis. Stöld är normalt inte heller att se som ett artbrott även om det skett i vissa fall (se t.ex. NJA 2009 s. 559 ang. fickstöld). Med hänsyn till att de brott du uppger dig tidigare ha begått inte är likartade (de tidigare brotten är inga tillgreppsbrott) verkar det inte som presumtionen mot fängelse bryts. I så fall kan du vänta dig villkorlig dom eller skyddstillsyn. Då du har begått brottslighet tidigare ligger skyddstillsyn något närmare till hands. Skyddstillsyn sträcker sig över 3 år (BrB 28 kap. 4 §).Av det du berättat är alltså min uppfattning att du kommer dömas till skyddstillsyn eller möjligtvis villkorlig dom. 

Medhjälp till rattfylleri

2014-11-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Min bror var inblandad i en bilolycka där han frontalkrockade med en annan och den personen omkom tyvärr. Till saken hör att han hade druckit och var berusad. Dagen innan även rökt marijuana, alltså måste thc ha funnits i blodet. Han har gjort fel och skall absolut ställas till svars! Men! Till min fråga! Under eftermiddagen så bad ägaren till bilen (bilen som han krockade med) honom att skifta däcken. Under tiden serverade hon alkohol. När jobbet var klart ber hon honom att test köra för att se om de va ok. Min bror som är berusad (omdömeslös) tar emot bilnycklarna och sätter sig bakom ratten och kör....Jag anser att denna kvinna är medskyldig. Samtidigt så kanske jag är påverkad av känslor?! Denna kvinna har serverat alkohol, gett honom nycklarna. För att göra det ännu värre så vet hon om att han har inget körkort!! Det är allmänt känt i byn dom bor i och hon har blivit tillsagd om detta förut. Visst är han ansvarig! Men nog allt har hon varit medhjälpare? Eller?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att dömas till medhjälp till ett visst brott krävs det att gärningsmannen har främjat gärningen med råd eller dåd, enligt 23:4 BrB. Det är ett lågt ställt krav på vad som utgör medhjälp till ett brott, det krävs endast att man har påverkat händelseförloppet i brottsfrämjande riktning. För att ge ett exempel dömdes en man för medhjälp till misshandel när han höll gärningsmannens rock (NJA 1963 s. 574). Medhjälpen kan ske fysiskt eller psykiskt, genom att vidta en aktiv handling eller styrka gärningsmannen i hans/hennes uppsåt.Typexemplet på medhjälp till rattfylleri är att låna ut bilnycklar eller att servera alkohol till någon som man vet ska köra bil. Se https://lagen.nu/1962:700#K23P4Enligt min bedömning av händelsen så finns det utrymme för att döma henne för medhjälp till rattfylleri. Genom att ha lånat ut sin bil för testkörning när hon var medveten om att din bror hade druckit och uppmuntrat honom till att köra bilen främjade hon gärningen.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Återta polisanmälan

2014-11-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag hamnade för ett par dagar sedan i bråk med en närstående person. Det var löjligt tjafs som spårade ut lite från gap till puttande. Dock ingenting vidare aggressivt. Polisen kom efter grannar ringt pga gapandet. Jag var medtagen och chockad, och nickade när jag blev tillfrågad om anmälan, så det fotades ett blåmärke som jag fått under bråket (jag får blåmärken väldigt enkelt). När jag insåg hur seriöst det helt plötsligt kändes, så meddelande jag poliserna att jag ångrade mig och absolut inte ville göra någon anmälan eftersom vi redan var lugna och hade rett ut problemet. Polisen hävdade då att de var tvungna att anmäla trots att jag inte ville och situationen var uppklarad. Nu är jag jätterädd och ledsen och har fruktansvärt dåligt samvete! Vill inte att detta påverkar personen som är anmäld, då det var en struntsak som spårade ur, det har aldrig hänt innan och jag är helt säker på att det inte kommer upprepas då vi båda mår dåligt och ångrar det som hände.Kan jag göra något nu? Kan processen stoppas? Det känns som att polisen utnyttjade situationen då jag var ledsen, medtagen och dessutom chockad över att polisen tillkallats. Jag tänkte inte ordentligt och nu kan jag inte sluta må dåligt över det hela. Hjälp mig!
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen möjlighet att återta en polisanmälan eftersom polisen har en utredningsskyldighet i brott som faller under allmänt åtal. Polisen kan på eget initiativ inleda en förundersökning för brott som faller under allmänt åtal. Den händelse som du beskriver kan rubriceras som ofredande (4:7 BrB) eller misshandel (3:5 BrB). Misshandel är ett brott som alltid faller under allmänt åtal och ofredande faller under allmänt åtal om det sker på allmän plats (se 4:11 BrB, https://lagen.nu/1962:700#K4P11). Se även 4:7 och 3:5 BrB, https://lagen.nu/1962:700#K4P7 och https://lagen.nu/1962:700#K3P5Enligt 23:1 rättegångsbalken (RB) ska en förundersökning inledas så snart det enligt angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Se 23:1 RB, https://lagen.nu/1942:740#K23P1Det du kan göra är att säga att situationen är uppklarad när du blir förhörd, vilket kan påverka beslutet om nedläggning av förundersökningen. Det kan även vara bra att berätta att det inte är fråga om misshandel, knuffar brukar som sagt rubriceras som ofredande och inte misshandel. Om förundersökningen fortsätter och avslutas ska åklagaren besluta om den misstänkte ska åtalas. Åklagaren ska bedöma om det finns tillräckligt med bevis för att kunna fälla den misstänkte. Om du, som målsägande, håller dig till din version av händelsen ökar bevissvårigheten för åklagaren. Även eventuella vittnen påverkar bevissvårigheten för åklagaren. Hur det hela slutar är svårt att sia om, men enligt min bedömning, grundat på det du har angett, finns det inte mycket som talar för att brottet misshandel har förövats.Hoppas detta gav svar på din fråga och att allt löser sig!Med vänliga hälsningar