Vad ger en liten mängd amfetamin för straff? Får man två enskilda straff för innehav resp. bruk av narkotika?

2017-10-18 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev nyligen tagen med en liten mängd amfetamin (under ett gram) samt lämnade kissprov som kommer visa positivt. Jag blev tidigare i år dömd för ringa narkotikabrott. Vilket straff kommer jag kunna förvänta mig för detta? Kommer jag få två enskilda straff för innehavet samt att jag hade brukat drogen?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med vill jag informera dig om att jag tyvärr inte kunna ge dig ett exakt svar på vilket straff samt påföljd som brotten i fråga kommer att resultera i. Detta kommer istället vara en mer generell beskrivning, men jag försöker att mot slutet dra någon slutsats.Jag kommer dela in din fråga i tre delar.1. Vilket brott är det fråga om?I detta fall kommer domstolen tillämpa narkotikastrafflagen. I 1 § punkt 6 narkotikastrafflagen, som är aktuell i detta fall då det rör sig om innehav och bruk, står det vad som måste vara uppfyllt för att en person ska kunna dömas till narkotikabrott av normalgraden.Utifrån de förutsättningar du anger så utgår jag från att innehavet/bruket har skett uppsåtligen, det vill säga genom en medveten handling. Jag förutsätter också att innehavet/bruket har varit olovligt, det vill säga, du har inte haft något legitimt skäl att använda dig av drogen i fråga. Förutsättningarna för att döma dig för narkotikabrott är därmed uppfyllda, om det inte föreligger några övriga ansvarsfrihetsgrunder eller ursäktande omständigheter (t ex nöd, nödvärn, straffrättsvillfarelse etc). Jag hittar inte några sådana i din beskrivning av händelseförloppet.I 2 § narkotikastrafflagen anges att en person kan dömas till ringa narkotikabrott om det brott som anges i 1 § (narkotikabrott av normalgraden) med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa. I ditt fall är det fråga om en mindre mängd amfetamin. Att mängden är liten är dock inte avgörande för att du ska kunna dömas till ringa narkotikabrott. I rättsfallet NJA 1997 s. 522 dömdes den tilltalade till narkotikabrott av normalgraden för ett innehav av 8 gram amfetamin. Eftersom att ditt innehav varit av väsentligt mindre mängd, är det möjligt att domstolen kommer se detta som ett ringa narkotikabrott. Det faktum att gärningen endast bestått i eget innehav och bruk (ingen överlåtelse av narkotika) är också något som talar för att narkotikabrottet är ringa. Sammanfattningsvis: Det är fråga om ringa narkotikabrott alternativt narkotikabrott av normalgraden. 2. Vilket straff kan du förvänta dig av den begångna brottsligheten?Jag utgår från att gärningen kommer anses vara ett ringa narkotikabrott när jag nu ska bedöma vilket straff som kan komma att utgå.Enligt 2 § narkotikastrafflagen kan man döma en person som begått ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Det framgår inte att det finns några varken förmildrande eller försvårande omständigheter i detta fall (se 29 kap. 1-3 § brottsbalken), inte heller några billighetsskäl eller någon sk. ungdomsrabatt (se 20 kap. 5 och 7 § brottsbalken). Brottet befinner sig på fängelsenivå, det är dock fråga om ett mycket lågt maximalt fängelsestraff (6 månader). När det är fråga om låga maxstraff för fängelse blir resultatet ofta att påföljden stannar vid böter. I brottsbalken finns dock ett antal skäl som istället talar för ett fängelsestraff (se 30 kap. 4 § andra stycket brottsbalken), och två skäl är aktuella i ditt fall: Brottets art. Narkotikabrott anses vara ett s.k. artbrott, vilket innebär att straffet som huvudregel ska utgöra ett fängelsestraff. Den tilltalades tidigare brottslighet. I detta fall har du samma år blivit dömd för samma brottslighet, vilket alltså talar för ett fängelsestraff. I NJA 1992 s. 108 dömdes en person för ringa narkotikabrott, som tidigare hade dömts för samma brott. Det faktum att hade begått det tidigare brottet ansågs dock inte vara skäl nog för ett fängelsestraff.Sammanfattningsvis: Det är svårt att säga om det blir ett fängelsestraff för dig i detta fall. Med hänsyn till den ringa mängden amfetamin finns det dock skäl att tro att det bara blir fråga om en bötespåföljd i detta fall, trots att det är fråga om ett artbrott och ett återfall. Andra möjliga påföljder är exempelvis skyddstillsyn och villkorlig dom, vilka utgör alternativ till fängelsestraffet. Mer om de påföljdsalternativen finns att läsa om i brottsbalken kap. 27-28. 3. Kommer du få två enskilda straff för innehavet resp. bruket, eller ett gemensamt?Frågan har avgjorts av Högsta Domstolen (HD). I domen säger HD att den som har brukat narkotika som tidigare utgjort en del av ett eget innehav av narkotika, ska dömas endast för innehavet. Om du alltså har brukat den narkotika du också innehaft så kommer du endast dömas för innehavet. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om något är oklart så går det bra att kommentera under frågan, så svarar jag så fort jag kan. Bästa hälsningar,

Narkotikainnehav, avstängning skolan, socialen?

2017-10-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Under otroligt spontan razzia av min lägenhet har jag erkänt till inköp av 1g amfetamin, samt testat positivt för thc, amfetamin, kokain och benso (preliminärt). När poliserna pratade sinsemellan under razzian verkade det dock som att de tyckte att "snabbstickorna" hade något fel på sig, förstår annars inte hur jag skulle kunnat pissa positivt för kokain eller benso. Får veta slutgiltiga testproverna om ca 2 veckor. Förklarade för polisen att detta (amfetamin) är en förstagångsföreteelse som jag insett varit väldigt destruktivt, då det har gått ungefär ett år sedan min mamma dog och hösten har varit svår då den tagit många smärtsamma minnen med sig. Under september månad inhandlade jag 1 gram amfetamin på en fest och har använt detta för att plugga ikapp under nätter när jag inte orkat ta mig ur sängen om dagarna. Riktigt dåligt, jag vet.I lägenheten hittades även en 8mg subutex. Denna var dock inte min, ingen aning hur den hamnat där. Förklarade även detta för polisen - jag är den enda i min umgängeskrets som har en egen lägenhet och vi brukar förfesta här, då endast med alkohol. Detta har försökts hållas under kontrollerade former men jag antar att det är någon kompis kompis som glömt eller tappat den. Hur körd är jag?Jag går fortfarande kvar i gymnasiet, vad kommer detta ha för påföljder? Får skolan stänga av mig, får polisen notifiera dem om detta som hänt eller är det raka vägen till soc som gäller?Har ej körkort om det är relevant.
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Brott som kan bli aktuellt är sannolikt ringa narkotikainnehav. Trolig påföljd är böter eller villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Risken för fängelsestraff är ganska liten. Det får inga påföljder för dina gymnasiestudier. Socialnämnden behöver inte blandas in om inte rätten fastslår ett narkotikaberoende eller missbruk hos dig. Tvångsvård hos socialnämnden kan bli aktuellt först om eventuellt missbruk inte anses kunna botas på något annat sätt. Det kan påverka dina möjligheter att ta körkort, men troligtvis inte. Skolan kommer inte att meddelas och du kommer inte att bli avstängd. Hör av dig om något är oklart i svaret. Möjliga påföljder för olika narkotikabrottJag utgår från att du är misstänkt för narkotikabrott på grund av innehav eller bruk av amfetamin och eventuellt innehav av subutex. Ett narkotikabrott kan anses vara ringa (mindre allvarligt), av normalgraden eller grovt. Ringa narkotikabrott kan medföra dagsböter och upp till sex månaders fängelsestraff. Brott av normalgraden kan medföra upp till tre års fängelsestraff. Avgörande för hur allvarligt brottet bedöms är oftast arten och mängden narkotika (1 och 2 §§ narkotikastrafflagen).Gränsen för amfetamininnehavHögsta domstolen har uttalat att bedömningen av om ett narkotikabrott är av normalgraden eller inte ska ske med beaktande av samtliga omständigheter på ett nyanserat sätt, men att sort och mängd av narkotika är avgörande vid gränsdragningen. Avseende just mängden narkotika, uttalade domstolen att innehav av 5 gram eller mer amfetamin i regel ska bedömas som brott av normalgraden. Det kan tolkas som att ett innehav på under 5 gram amfetamin ska bedömas som ringa brott (Högsta domstolens avgörande mål nr B 3730-11).Gränsen för subutextabletterHovrätten har tidigare ansett innehav av fyra subutextabletter utgöra brott av normalgraden (RH 2007:85). Hovrätten har i ett senare fall funnit att innehav av två tabletter á 8 mg enbart utgör ringa brott (RH 2008:49). Det finns därför anledning att anta att innehav av en subutextablett på 8 mg utgör ringa narkotikabrott.Ett brott eller flera brott?Tekniskt sett har du begått flera brott: innehav av två substanser och bruk av en substans. Samtida innehav av flera olika narkotikaklassade substanser bedöms sannolikt som en och samma gärning med gemensam påföljd. Anledningen är att brottet är just innehav av narkotikaklassad substans, inte innehav av specifika substanser. Det är därför fråga om ett innehav. Om rätten finner dig skyldig till innehav kommer du inte att samtidigt dömas för bruk. Stöd för denna tolkning finns i Högsta domstolens dom B 4368-16 meddelad den 19 maj 2017.Ringa narkotikabrott eller normalgraden?Det kommer att klassas som narkotikabrott av normalgraden om gränsen för ringa anses ha passerats. Det beror inte enbart på typen och mängden narkotika, utan även om innehavet anses ha varit för eget bruk eller om det finns skäl att anta att du hade för avsikt att sälja det. Om rätten finner din berättelse trovärdig, dvs. att du endast avsett använda det för eget bruk, kommer du högst sannolikt enbart att dömas för ringa narkotikabrott eftersom det är fråga om små mängder narkotika - även inberäknat subutextabletten.Hur bestäms straffet?Narkotikabrott är s.k. artbrott där domstolen normalt ska utdöma fängelsestraff. Vid bestämningen av påföljd för narkotikabrott ska hänsyn bl.a. tas till gärningsmannens avsikt med brottet, brottets samhällsfarlighet, omständigheterna vid och kring brottet och gärningsmannens personliga förhållanden m.m. I vissa fall utdömas korta fängelsestraff runt en månad. Är gärningsmannen under 21 år ska domstolen dock försöka undvika fängelsestraff. Det finns stöd för att utdöma villkorlig dom i förening med t.ex. samhällstjänst eller skyddstillsyn i stället. Det kan även vara så att domstolen enbart dömer ut böter. Normalt utdöms i så fall ca 30 dagsböter (Högsta domstolens dom NJA 2005 s. 348). Varje bot uppgår till ett belopp som avgörs av din inkomst. Har du ingen inkomst kommer varje bot att uppgå till låga belopp. Om du sedan tidigare är ostraffad och är ångerfull är risken för fängelsestraff ganska liten i det fall du döms för ringa narkotikabrott.Socialnämnden?Om du är över 18 år finns det ingen anledning att kontakta socialnämnden. Om du syftar på tvångsvård så är risken mycket liten om inte ett narkotikaberoende kan slås fast. Det måste anses att tvångsvård är det enda sättet för att bota missbruket.Körkort?Det kan påverka dina möjligheter att ta körkort, men troligtvis inte på grund av ett ringa narkotikabrott. Skolan? Nej, du kommer inte att bli avstängd från skolan. För att rektorn ska kunna vidta sådan åtgärd mot dig måste det anses vara nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero. Det finns inget direkt samband mellan att vara misstänkt för narkotikabrott och störande av andra elevers trygghet och studiero. Skolan kommer inte att meddelas om misstankarna mot dig eller eventuellt utdömt straff, men var uppmärksam på att domstolsförhandlingar och förundersökningsprotokoll hos polisen utgör allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut.Med vänlig hälsning,

Nödvärn mot obehörig person i kommunhus reception efter stängning

2017-10-17 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som gäller om en person som kommit in i en reception på ett kommunhus under ordinarie öppettider vägrar att lämna vid stängningsdags. Är det nödvärnsrätten som gäller, för det finns väl inte några andra lagliga tillvägagångssätt än att kontakta polisen i det fallet? Olaga intrång och förargelseväckande beteende är väl inte användbara här?Tack på förhand
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall är brottsbalken av intresse (här).Ett kommunhus reception bedöms enligt praxis som en offentlig plats, dit allmänheten har tillträde (under dess öppettider).Med stöd av detta kan möjligen olaga intrång anses föreligga (4 kap. 6 § 2 stycket brottsbalken). För olaga intrång krävs nämligen att någon intränger eller kvarstannar obehörigen i kontor, fabrik eller annan byggnad. För att personal ska ha rätt att ingripa fysiskt, krävs det att du har rätt att använda nödvärn (24 kap. 1 § brottsbalken). Den punkt som passar in på "kommunhus reception" är lagrummets punkt 3, vari stadgas att för att du ska ha rätt till nödvärn, krävs att någon olovligen trängt in i eller försöker tränga in i ett rum.Det kan alltså konstateras, att i det fall en person obehörigen uppehåller sig i ett kommunhus efter öppettid, kan rätt till nödvärn föreligga. Av yttersta vikt är att du inte får passera gränsen för vad som är uppenbart oförsvarligt.Jag råder dig dock att kontakta polisen i första hand.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hot om våld mot partner beakta som olaga hot?

2017-10-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, mitt ex har i telefonen hotat med att om han ser min pojkvän ska han misshandla honom. Liknande hot har förekommit flera ggr men han har mer eller mindre tagit tillbaka dem när han lugnat ner sig. Han har alltid sagt det till mig och inte till min partner. Jag o exet har ett barn tillsammans. Han har också när han varit upprörd sagt i tfn till mig att om vårt barn ser min kille så får jag inte ha barnet. Vi har gemensam vårdnad (varannan vecka) och han har ekonomiska bekymmer. Ska jag anmäla honom? Kan han få straff? Vad isåfall? Är rädd för hur detta påverkar sonen.
Samuel Westerlund Rashidi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är olaga hot?Olaga hot är ett brott som regleras i 4 kap. 5§ brottsbalken (förkortat BrB). I paragrafen framgår att olaga hot är ett hot att utföra ett brott mot någon som framkallar allvarlig fruktan hos den hotade. Hotet måste alltså vara allvarligt menat. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade, anses det vara straffbart om tanken var att offret skulle ta del av informationen i efterhand. Straffet för olaga hot av normalgraden är böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet anses vara grovt, är straffet lägst sex månader i fängelse och högst fyra år (4 kap. 5§ andra stycket BrB)Din situationDu nämner att du har mottagit hot om misshandel mot din nuvarande partner. Om du har uppfattat hoten som allvarliga och det har framkallat rädsla hos dig och din nuvarande partner, utgör hoten olaga hot enligt ovanstående lagrum. Ett hot om misshandel som kommuniceras över telefon lär tolkas som olaga hot av normalgraden, där straffet kan bli böter eller fängelse i högst ett år.Du nämner även att han har sagt att du inte får träffa ert barn om barnet får träffa din nuvarande partner. Om man tolkar detta som att din före-detta partner väljer att föra bort ert barn utan ditt samtycke, begår han egenmäktighet med barn, enligt 7 kap. 4§ BrB. Straffet för detta brott utgör böter eller fängelse i högst ett år.Jag anser att du bör upprätta en polisanmälan. Detta kan du göra genom att ringa 114 14. Läs mer på polisens sida om vad du kan göra i din situation.Vänligen,

Ett kyss-försök är inte sexuellt ofredande

2017-10-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om ett eventuellt sexuellt ofredande. Jag träffade en tjej på en fest och vi pratade ett bra tag. Båda var ordentligt berusade. Efter ett tag lutade jag mig fram mot henne för att se om hon ville kyssas men hon vände sig bort. 1. Är detta ett sexuellt ofredande (med tanke på berusning) ? 2. I sådana fall, vad är ett tänkbart straff?
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen av det brottet du nämner, sexuellt ofredande, finns i Brottsbalken 6 kap 10 §. I detta fall så förutsätter jag att ni båda är över 15 år och då blir andra stycket i paragrafen tillämplig. Straffskalan för brottet är som minst böter och max fängelse i två år.Vad räknas då som sexuellt ofredande?I paragrafen står det "...den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.". Det är tillräckligt att handlingen typiskt sett är sådan att offrets sexuella integritet kränks. Det behöver inte bevisas i det enskilda fallet att integriteten verkligen har kränkts.Att du lutar dig fram för att se om någon vill kyssas för att sedan acceptera att dem inte vill det skulle nog inte räknas som ett beteende som i regel innebär att personens sexuella integritet kränks. Att du var full vid tillfället spelar ingen roll.Hoppas detta svarade på din fråga.Vänligen,

Särskild permission för att besöka sitt barn på sjukhus

2017-10-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej.Min sambo sitter av ett 6 månaders straff på en klass 3 anstalt. Vår son ska genomgå en operation snart som han vill närvara vid. Han har nekats normalpermission, men enl vad jag kunnat läsa mig till så ska man kunna söka en särskild permission för "närstående på sjukhus" vilket de i detta fall handlar om. Frågan är hur många timmar kan man få särskild permission för? Operationen tar 1-2 timmar, sedan är de resväg och lite förberedelse på sjukhuset och själva uppviket säg 6 timmar totalt då. Är de möjligt och kan man hänvisa ens rättigheter till detta genom någon lag?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Regler rörande permission återfinns i 10 kap. Fängelselagen samt främst 32 § i lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt.Till att börja med så är huvudregeln att det krävs att den intagna har avtjänat minst ¼ av strafftiden för att beviljas permission. Det kallas för kvalifikationstid och är minst 2 månader, även om man har ett kort straff. Anstalten gör alltid en prövning av varje ansökan och kan neka permission trots att den intagna har avtjänat kvalifikationstiden. Om anstalten tror att det finns risk att permission missköts, avslås ansökan. Av frågan framgår inte hur länge din sambo avtjänat utan endast att han ska avtjäna 6 månader. Det finns ett undantag till huvudregeln vilket säger att en intagen som är placerad i öppen anstalt får beviljas normalpermission efter 1 månad om strafftiden är högst 6 månader. Något som kan tilläggas är att det ofta är de högbelastade korttidsdömda som varken beviljas normalpermission eller särskild permission.Särskild permission kan beviljas för att exempelvis besöka en närstående på sjukhus, begravning eller för något viktigt som rör den intagnes barn. Av KVVFS (Kriminalvårdsverkets författningssamling) 2000:7 framgår att särskild permission skall beviljas för angelägenheter som är av väsentlig betydelse för den intagne och som inte går att ombesörja på annat sätt.En normalpermissionen kan vara olika lång, detta avgörs i det enskilda fallet men kan röra sig om ett par timmar till max tre dagar. Permissionen kan vidare bevakas om anstalten anser att det finns en risk att den missköts, men att den ändå måste genomföras. Personal från anstalten följer då med den intagne.Sammanfattningsvis så krävs det att din sambo har suttit av 1 månad av sitt straff för att kunna beviljas normalpermission. Det är anstalten som bedömer ansökningarna om permission. Jag antar att din sambo fick avslag pga. att han inte hade suttit av 1 månad. Särskild permission bör kunna beviljas i detta fall, men om din sambo inte skulle beviljas särskild permission heller (vilket jag har svårt att tro i och med att det rör sig om att besöka en närstående på sjukhus och denna närstående även är ett barn) så kan ni överklaga beslutet. Angående tiden så gäller en bedömning i det enskilda fallet(vilket då anstalten gör), men brukar då vara kortare än normalpermission som är upp till max tre dygn. Hoppas du fått svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig igen ifall ytterligare frågor uppstår eller ifall något var oklart!Vänligen,

Failing to scan items at self-checkout

2017-10-17 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hi, I experienced a very unnerving situation yesterday at the supermarket in Stockholm. I paid for my things (around 10 basic grocery items) at the self-scan, and when leaving the shop the alarm went. A security guard asked me to open my bag and show the receipt and apparently I didn't pay for three items (value 60:-, I paid 100:-). I told him there must be some kind of mistake, I passed every item over the scanner and didn't realise something didn't scan. I asked if I could just pay for the missing things at the cashier, but he told me to follow him to the back room of the store, not explaining anything, but asking for my ID. The situation was very stressful, he was quite aggressive and repeating over and over that I 'stole' from the shop. It didn't seem to matter that I tried to explain that it really wasn't my intention. He filled out a report and I got my ID back, and in the end I paid for the other items and left the store, really upset and feeling very misunderstood. I understand I should have checked before my receipt to make sure everything was paid for, which I didn't do - but to be pointed as a thief seems quite exaggerated. What will happen now?
Amanda Blomberg |Hi!Thank you for your question!Firstly, I am going to give some general information about self-checkouts in Sweden, which might be useful. General information about self-checkoutsTo prevent people from stealing when using self-scanners or self-checkouts in supermarkets, shops usually do random controls (screenings) of customers to verify that the customer has paid for all of her or his items. Shops usually handles one or two missing items as a result of the human factor, and not as attempted theft. The value of the items not scanned is of course of significance. In cases like these, the shop can "flag" the customer, resulting in more frequent controls of the customer when he or she uses the self-scan. After some time, when the customer has passed a number of screenings, the shop will cease to do these screenings.Attempted theft and petty theftIn the following I will be using terms more commonly known to describe Swedish law rather than using specific legal terms to prevent misunderstandings.Theft and petty theft is regulated in The Swedish Penal Code (Swedish: Brottsbalken, link in Swedish here). If the value of the stolen items is below 1000 kr, the crime falls under petty theft. From what you've described, it seems that your actions doesn't match what the law constitutes as a completed petty theft. In a shop or supermarket, where customers freely are allowed to pick out their goods, petty theft is completed when passing the area with cashiers and self-checkouts without paying. Attempted petty theft isn't punishable by Swedish law. It is therefore a strong probability that you haven't committed a crime. ConclusionIt is unfortunate that you experienced such a situation due to a mistake. To remember is that the shop possibly "flagged" you, so that you'll be subjected to more frequent screenings. If you object to this inconvenience, you could speak to the shop. There could for example have been an error with the bar-code and/or the scanner itself, which would mean that there wasn't any negligence on your part.I hope this answers your question! With regards

Får man skriva illa (men sanna uppgifter) om någon, utan att skriva vem det handlar om?

2017-10-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får man skriva illa men sant om någon på till exempel en blogg utan att man skriver vem det handlar om?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Först och främst kan konstateras att vi har en yttrandefrihet här i Sverige, vilket gör att vi har rätt att yttra oss på olika typer av forum såsom en blogg. Denna frihet begränsas dock av olika typer av lagar och regler. Här är det framförallt förtalsparagrafen i 5 kap 1 § BrB som blir aktuell. Enligt denna paragraf har man inte rätt att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Här kan konstateras att det måste vara fråga om ett utpekande eller uppgiftslämnande som är ägnat att utsätta viss person för andras missaktning. Det innebär i princip att namn måste utskrivas, men man skulle också kunna tänka sig att det kan ses som förtal ifall det står klart vem texten handlar om eller vem som avses. Ansvar kan därför inte undgås enbart för att man inte skriver namnet på den personen det handlar om. Om det är uppenbart eller tydligt vem det handlar om spelar det ingen roll ifall namnet står där eller inte. Det väsentliga är istället ifall uppgiften är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Även om vissa av uppgifterna skulle vara sanna kan förtal bli aktuellt. Detta är helt beroende av hur uppgifterna presenteras och vad som sägs där omkring. Ett konkret uttalade om en sann uppgift, med bevis därtill, kan dock aldrig bli föremål för förtal. Endast om andra värderingar och uttalanden skulle vägas in kan det ses som ett brott i lagens mening.