Bestrida faktura vid bedrägeri

2015-03-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, Jag beställde en bikini från en hemsida för ca 1,5 vecka sedan och jag betalade med mitt mastercard. På hemsidan står det att leveranstid är ca 1-2 dagar och att dom svarar på mail inom 24h, jag har inte fått min bikini och jag har mailat dom 3 gånger nu utan svar. Jag funderade på om jag har blivit blåst så jag försökte hitta information på nätet kring deras hemsida och då hittade jag två som skrivit och varit med om samma sak som mig och blivit blåsta och varnade för att det är fejk. Nu undrar jag då vad jag ska göra? I och med att jag betalade med mitt mastercard har jag inte betalt ännu, men jag undrar hur jag ska göra för att slippa betala när fakturan kommer hem till mig?
Sarah Saajakari |Hej!Till att börja med ska jag klargöra att det framstår som att du har köpt bikinin från en falsk hemsida. Det här är i så fall att se som bedrägeri, 9 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1). Eftersom företaget har med vilseledande uppgifter förmått dig att begå en handling, här köpa en bikini som inte har levererats till dig. Visserligen har det inte lett till skada för dig än, eftersom du inte har betalat, men du skrev att du kommer att få en faktura hemskickad. Det är åtminstone ett försök till bedrägeri, 9 kap. 11 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P11S1). Du kan vända dig till polis för att anmäla händelsen.För att svara på din fråga ska du när du får fakturan bestrida fakturan. Du har ju inte fått någon bikini och ska därför inte heller betala för den. För att bestrida fakturan kan du till exempel skriva på fakturan att du bestrider den för att du inte har fått någon vara och skicka tillbaka fakturan till företaget. Spara gärna en egen kopia. Det här ska du göra för att du ska uppmärksamma företaget att du inte har för avsikt att betala och att du motsätter dig betalningskravet samt varför du gör det.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Vänligen,

Bedrägeri vid beställd vara

2015-03-13 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!En bekant till mig som är nyinflyttad till Sverige bad mig om hjälp att beställa en mobil online, Vilket jag gjorde. Jag hittade en telefon, hon godkände priset, jag fick hennes kontonummer via telefon och beställde telefonen till min adress då hon kände sig osäker på hur allt funkar här. Men nu har hon polisanmält mig för att jag har beställt denna telefon (vilken har ännu ej kommit) utan hennes vetskap eller godkännande.Vad kommer att hända? Jag vet att det är inte mycket som är till min fördel i detta fall. Men kan jag bli dömd för nåt? Jag har ju inga bevis som sms eller liknande att hon bad mig göra det. Vad är det för even. straff för detta?
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I juridiska termer verkar det som om du och din bekanta hade någon form av fullmakts- eller uppdragsförhållande. En fullmakt kan både vara muntlig och skriftlig (ang. fullmakter se 10 § avtalslagen 1915:218) (hittas här). Någon som din bekanta inte verkar anse, varför hon har polisanmält dig för denna beställning. De brott som kan göras gällande i dessa fall, då man beställer något åt någon annan, är bedrägeri eller bedrägligt beteende (se brottsbalken (1962:700) 9:1 och 9:2 (hittas här). Brottet bedrägeri (brottsbalken 9:1) föreligger om: ” Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år."Med vilseledande avses att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något avseende. Här krävs det alltså att du skulle ha vilselett din bekanta om att du skulle beställa mobilen åt henne, men egentligen avsåg du att beställa den åt dig själv. Vidare krävs att din bekanta har förletts utföra en handling eller en underlåtenhet. Handligen i ditt fall är beställandet av mobiltelefonen. Genom detta vilseledande och handlandet ska vinning ha uppkommit för dig (dvs. att du har fått en mobiltelefon) och skada för din bekanta (hon har betalat för en mobiltelefon hon inte har fått). Alla dessa omständigheter, eller rekvisit som det kallas, måste vara täckta med uppsåt dvs. du måste medvetet ha handlat för att åstadkomma effekten av vinning för dig själv och skada för din bekanta, för att du ska kunna dömas för ansvar. På dig verkar det som att du verkligen inte hade detta syfte (dvs. du agerade inte uppsåtligen), utan att du endast agerade för att hjälpa din vän. Det är åklagaren som ska bevisa att du har agerat uppsåtligt. Bedrägligt beteende föreligger vid samma förutsättningar som vid bedrägeri om det med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Prismässigt kan sägas att över 1000kr så föreligger bedrägeri, och under bedrägligt beteende. Om du nu skulle bli straffad ligger högsta straffet på 2 år för bedrägeri, och böter eller fängelse i sex månder för bedrägligt beteende. Däremot är inte sagt att det är fängelse som kommer att dömas ut. Är du tidigare ostraffad kommer påföljden med största sannolikhet bli ett bötesstraff, här beror det bl.a. på hur stor summa det rör sig om. Av 29:1 brottsbalken kan man läsa att vid bedömandet av straffvärdet (straffvärdet är hur allvarligt brottet är i relation till andra brott) ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärnigen ninneburit, vad den tilltalade insatt eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft”. Det jag kan utläsa av din fråga är att om du ens blir dömd, så rör det sig om ett mildare straff.Vänligen,

Fråga om bedrägligt beteende och belastningsregistret

2015-03-06 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Handlade på Willys i dag. jag och min sambo brukar alltid ta en kundvagn men vi hade ingen 5 krona så vi tog vars en korg och en scanning apparat.Det slutar med att vi går om varandra och missar scanna 7 varor. till ett värde av 297 kr.Vi blir gripna av skälet för bedrägligt beteende. polisen kom till plats och vi båda nekar brott. Det brukar alltid vara en som scannar och nu gjorde vi det båda två och var inte uppmärksamma.Vi har fast och bra inkomst,ingen är dömd sen tidigare. Vi vet att willys kommer ta ut en avgift på 500kr.men vad händer nu? Hamnar man I Brottsregistret eller belstningsregistret? Jobbar som väktare kommer detta märkas till min chef? får man dagsböter?
Benjamin Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bedrägligt beteendeBrottet bedrägligt beteende hittar du i 9 kap. 2 § brottsbalken. Brottet kräver uppsåt, vilket i princip innebär att du måste begå brottet "med flit" för att det ska vara straffbart (se 1 kap. 2 § brottsbalken). Jag tolkar det som att du och din sambo gjorde detta av misstag. Ni hade därför inte uppsåt att vilseleda affären och ska enligt min mening egentligen inte dömas för brottet. Det är åklagaren som har bevisbördan för att ni hade uppsåt att begå brottet. Samma sak gäller för snatteri enligt 8 kap. 2 § brottsbalken.Det är svårt att svara på vilken påföljd som kan komma att utdömas om rätten finner dig skyldig till brottet. Straffskalan för brottet bedrägligt beteende är böter eller fängelse i högst sex månader. Utgångspunkten brukar vara straffskalans lägre del. Det är sannolikt att påföljden bestäms till dagsböter i det här fallet. Om du döms kommer du även att vara tvungen att betala 800 kr till brottsofferfonden eftersom brottet har fängelse i straffskalan (se 1 § lagen (1994:419) om brottsofferfond).BelastningsregistretDe uppgifter som syns i belastningsregistret är bl.a. uppgifter om brott som har lett till en påföljd genom dom, strafföreläggande eller ordningsbot. Detta framgår av 3 § 1 p. lagen (1998:620) om belastningsregister. Om du döms för brottet kommer en uppgift om brottet alltså att hamna i belastningsregistret.Vem som får begära ut uppgifter från belastningsregistret framgår av bl.a. 6 §, 9 § och 10 § lagen om belastningsregister. Din arbetsgivare har ingen lagstadgad rätt att begära ett registerutdrag, däremot kan Länsstyrelsen ompröva ditt godkännande som väktare. Enligt 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska anställda på bevakningsföretag vara godkända vid prövning med avseende på laglydnad, m.m. Enligt 13 a § samma lag kan Länsstyrelsen återkalla ett godkännande om det inte längre finns förutsättningar för godkännande. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (se 15 § samma lag).Efter ett tag gallras uppgifter om brott ut från belastningsregistret. Om du döms till böter gallras uppgifterna fem år efter domen. Detta framgår av 17 § 9 p. lagen om belastningsregister.AvgiftenBeträffande avgiften till affären på 500 kr är du bara skyldig att betala den om du har avtalat med affären om det. Det finns ingen lagstadgad skyldighet att betala någon form av "straffavgift" på det sättet. Jag utgår från att de varor som du inte hade betalat för lämnades tillbaka till affären (eller att du betalade för varorna) och att affären därför inte kan kräva dig på skadestånd.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10:00-16:00).Med vänlig hälsning

Särskild utredning - försäkring

2015-01-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag va igår på en särskild utrening. jag har krockat min bil med en annan bil. Så de misstänker att vi har planerat. Också de säger att de kan inte få ihop skadat. För att hans skada är neråt och min är uppåt. och han frågade jätte konstiga frågor och jag blev jätte nervös. Va kan hända efter det.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Resultatet av en särskild utredning kan förenklat sägas bli en av tre följande alternativ:1) Du får ersättning för dina skador. Om försäkringsbolaget kommer fram till att allt ser OK ut samt att skadorna täcks av försäkringsvillkoret får du ersättning som täcker dina skador.2) Du får ingen ersättning för dina skador. Om försäkringsbolaget kommer fram till att försäkringen inte täcker skadorna eller att något undantag är tillämpligt kan du få ett avböjande och blir då utan ersättning. Ett sådant beslut kan omprövas.3) Du får ingen ersättning samt en polisanmälan görs. Om försäkringsbolaget i sin utredning kommer fram till att det finns misstanke om brott, samt tillräcklig bevisning finns, är det möjligt att de gör en polisanmälan för försäkringsbedrägeri. I så fall tas processen över av polisen som avgör om en förundersökning ska inledas.Mer om vad en särskild utredning innebär och vad resultatet av en sådan kan bli finner du på Svensk Försäkrings hemsida: http://www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Branschsamarbete/Rekommendationer/Undersidor/Riktlinjer-for-forsakringsforetagens-utredningsverksamhet/. Hoppas att det blev lite mer klarhet i situationen.Vänliga hälsningar,

Normalgraden av påföljd vid bidragsbrott

2015-03-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag vill fråga er om jag har varit hos polisen på förhöret angående bidragsbrott. Dem sa att det är normal graden brott. Jag har inte erkänt brottet. Det kanske går vidare till rättegång. Vad blir där? Kan det vara sämre än böter?Tack
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Jag kan inte svara på vad det blir i rättegången men normalt är påföljden vid bidragsbrott villkorlig dom och dagsböter (Rätts-PM 2013:4 och Bidragsbrottslagen 4 §). Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårat frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Utsatt för bedrägeri - vad göra?

2015-03-10 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Lärde känna en person på nätet som inte bor i Sverige och vi hade känt varann 2 år. Efter det kom han till Sverige och en dag ringde han och sa att han hade blivit av med sin plånbok och har inga pengar på sig och vet inte vad han ska ta sig till. Och jag ställde upp för den här personen, sedan åkte jag ner till Göteborg där han var och lämnade pengar i handen, sen åkte jag hem och då ringde han igen och bad om mer pengar och sa att han måste avsluta några ärenden efter att han förlorat sin mamma o pappa i en bilolycka. Jag frågade hur mycket han behövde och då skaffade jag dem pengarna också. Sedan så skulle han ha mer för hans föräldrars advokat krävde mer pengar för att avsluta en affär och jag skaffade mer gång efter gång inom 2 månader så hade han fått ca 0,5 miljon det mesta i kontanter och det som inte han hade fått i kontanter hade jag skickat till folk i andra länder som han påstog att han lånat av dem under tiden tills han kunde skaffa. Och han sa att han skulle betala tillbaka i slutet av veckan och sedan blev det veckan där på o månadens slut och sen när han inte kunde få mer pengar av mig då han hela tiden begärde mer o mer så försvann han bara. Hans skype konto, hans telefonnummer allt stängdes ner och jag kunde inte hitta personen och få tag på personen. Och sist jag pratade med honom då sa han vilka pengar är du dum jag har inte lånat något. Fick reda på att namnet han använde inte var hans riktiga. Vad göra??Pga honom har jag massa lån o krediter.
Benjamin Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån den information du har lämnat tolkar jag det som att personen du beskriver har gjort sig skyldig till brottet bedrägeri, som du hittar i 9 kap. 1 § brottsbalken. Du kan anmäla brottet till polisen genom att ringa 114 14.Det kommer troligtvis att vara svårt för polisen att få tag på personen eftersom han verkar ha dolt sin identitet på olika sätt, men det kan hända att han har begått liknande brott tidigare. Din anmälan kan därför vara ett steg på vägen mot att identifiera honom. Jag föreslår därför att du sparar all information som kan vara till nytta för utredningen, exempelvis chattkonversationer, kontoöverföringar, telefonnummer, m.m. Försök även att minnas hur han ser ut, vilket land han kommer från, hur han pratar, m.m. så att du kan lämna ett signalement till polisen.Du kan även undersöka om du har någon försäkring som du kan få ersättning från.På den här länken hittar du information från polisen om bedrägerier.Jag hoppas att det var svar på din fråga och att du får tillbaka dina pengar! Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10:00-16:00).Med vänlig hälsning

Polisanmälan angående bedrägeri

2015-02-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, Jag har ett stort problem som jag hoppas kunna få hjälp med. Jag träffade en kille för någon månad sen som jag träffat och haft regelbunden kontakt med sedan dess.Efter ett tag frågade han om jag kunde hjälpa honom med 1000kr för att han skulle kunna åka hem till familjen och fira jul. Jag lånade honom pengarna men kom efter ett tag fram till att han lurat mig att han alltså inte var hemma hos familjen. Jag diskuterade detta med honom och han förklarade att det var väldigt mycket problem runt honom och han var rädd att jag skulle bli bortskrämd om han berättat.Jag fortsatte låna ut pengar för att hjälpa honom att ta sig ur situationen och har alltid funnits där som en hjälp för honom och han har självklart hela tiden lovat att betala tillbaka. Jag har ett sms sparat där han skriver att han kommer betala tillbaka 10000kr i månaden.Nu lånade jag ut pengar senast i förrgår för att han skulle betala tillaka sista skulden. När han gjort det fick jag ett sms om att han behövde ytterligare 5000kr för att betala en skuld till som han plötsligt hittade. Har begärt bevis men det vill han inte skicka så jag har börjat förstå att han lurat mig... :'( Finns det något jag kan göra åt detta, förstår att jag varit en stor idiot!! Men finns det något man kan anmäla honom för?
Benjamin Bergström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Personen du berättar om kan ha gjort sig skyldig till brottet bedrägeri, som du hittar i 9 kap. 1 § brottsbalken. Jag tolkar det som att han har vilselett dig genom att ljuga om varför han behövde låna pengar och att du inte hade gett honom pengarna om han inte hade ljugit om dessa saker. Det verkar dessutom som att han inte har tänkt lämna tillbaka pengarna.Du bör anmäla händelsen till polisen så att de kan utreda ärendet. Du kan göra en polisanmälan genom att gå till närmaste polisstation eller genom att ringa polisen på telefonnumret 114 14. På polisens hemsida kan du se vad som händer efter att du har gjort en polisanmälan.Om du har några bevis som kan styrka att han har lurat dig på pengar bör du spara dessa. Exempel på sådana bevis kan vara SMS-konversationer, kontoöverföringar, chattmeddelanden på Facebook och liknande. Om du känner någon annan som känner till situationen kan du be den personen att ställa upp som vittne.Om personen döms för brottet kan du ha rätt till skadestånd.Jag hoppas att situationen löser sig och att du får tillbaka pengarna.Med vänlig hälsning

Om bedrägeri på facebook

2015-01-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Om jag har en kompis som skaffade ett facebook konto 2009 när hen var 13 år i ett påhittat namn med en bild på en annan person (bilden är på en person från ett annat land). Och har använt kontot ibland sedan dess för att skriva med andra. Sen efter ett tag så erbjuder en person som hen skriver med att betala mat åt personen och för över pengar till hens kontot.. är detta ett brott? och hur kan hen straffas i sådana fall. Den här personen som förde över pengar till hen för mat har även erbjudit sig föra över pengar till annat som t.ex. kläder etc. Men hen har inte frågat personen om att få pengarna utan personen har själv erbjudit. Vad jag kunnat söka mig till så är bedrägeri det närmsta, men det står att det ska ske genom egen vinning. Men hens syfte var inte att få pengar, utan att skriva med andra anonymt. Min fråga är som sagt, vad klassas händelsen till för brott och hur kan hen straffas.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!För att din väns handling ska anses som bedrägeri så krävs det att din vän har vilselett den andre personen, att vilseledandet var anledningen till att den andre personen överförde pengar och att din vän därigenom har fått ekonomisk vinning och den andre personen har drabbats av en ekonomisk förlust (Brottsbalk (1962:700) 9:1 första stycket).Ett vilseledande kan avse varje förvrängt faktum, inklusive att din vän har utgivit sig för att vara någon annan genom sin bild på facebook och därmed fått den andre personen att tro att din vän var någon annan. Eftersom det dock inte framgår av din beskrivning att anledningen till att den andre personen skickade pengar var att han trodde på din väns lögn om att han var personen på bilden så talar det mot att gärningen ska anses som bedrägeri. Vidare så måste de olika villkoren för bedrägeri alla täckas av din väns uppsåt för att gärningen ska anses som brott (Brottsbalk 1:2 första stycket). Eftersom din väns avsikt var att skriva anonymt med andra människor så kan det tala mot uppsåt, och därmed mot att gärningen ska anses som brott.Notera dock att foton normalt omfattas av upphovsrätt, vilket framgår av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 § punkt 6. Upphovsrätt omfattar en ensamrätt för fotots upphovsman att bland annat göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis genom överföring via en dator eller smart mobil från en annan plats än där allmänheten kan ta del av fotot (Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 2 § första stycket och tredje stycket, punkt 1). Om din vän inte har fått samtycke från upphovsmannen att använda hans foto för sin profil på facebook så inkräktar han på upphovsmannens ensamrätt i detta avseende och kan därmed dömas till böter eller fängelse i högst två år, under förutsättning att han har gjort det av grov oaktsamhet (Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 53 § första stycket).Notera också att om din vän eventuellt skulle anses ha begått bedrägeri eller inkräktat på upphovsmannens ensamrätt att tillgängliggöra fotot för allmänheten innan han hade fyllt 15 år så kan han inte dömas till påföljd (Brottsbalk 1:6). Med vänlig hälsning