Utpressning efter komprometterande film

2017-02-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har haft kontakt med en tjej. Skickade film på könsorgan som hon sa ja till. Nu använder hon det för att pressa mig på pengar. Annars ska hon visa filmen för anhöriga? Vad kan man göra?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om det är så att en person hotar att visa en komprometterande film på dig i syfte att få ekonomisk vinning kan det röra sig om utpressning, vilket regleras i 9 kap 4 § brottsbalken.Eftersom utpressning är ett straffsanktionerat brott med fängelse i straffskalan som faller under allmänt åtal bör du vända dig till polisen. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Kan felaktiga uppgifter om anställning och inkomst vid låneansökan utgöra brott?

2017-01-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag har precis (ca. 4 veckor sedan) blivit arbetslös och får A-kassa. Tänkte nu ansöka om billån och vissa banker kräver ”fast anställning”. Är det ett brott om jag anger min rätta årslön/månadslön för de månader som redan varit men istället för att kryssa i ”arbetslös” i dagens läge så kryssar jag i ”anställd”? Läste (här på Lawline) att enligt 9 kap. 1 § brottsbalken får man inte ljuga om siffror m.m. Skulle denna lögn ligga under samma lag? Dvs. att jag skulle begå ett brott? PS. Tack för en toppentjänst!
Marcus Bäckström |Hej!Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Kul att du uppskattar tjänsten överlag! Om du önskar ett mer uttömmande svar än det jag lämnar nedan är du välkommen att efterfråga detta i kommentatorsfältet, så återkopplar jag så snart jag kan.Till att börja med är du rätt ute avseende den straffbestämmelse som eventuellt kan aktualiseras till följd av den beskrivna handlingen – nämligen bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken.För att det ska vara fråga om ett bedrägeri i lagens mening behöver följande krav (rekvisit) vara uppfyllda: En person ska ha vilselett (1) någon annan (2) att företa en handling eller avstå från en handling (3) som i sin tur medfört vinning för den vilseledande (4) och skada för den vilseledde (5).I denna situation är det du som vilseleder banken genom att, med stöd av falska uppgifter om din privatekonomi, förmår företaget att betala ut en summa pengar till dig. Att förfarandet medför vinning för dig står klart (du får ju pengar in på kontot). Mer tveksamt är om det även ger upphov till skada för banken – då det ju är möjligt att du kan återbetala lånet och täcka räntorna även med den mindre inkomst som du erhåller ifrån A-kassan. Kan skada, eller närmare bestämt beaktansvärd risk för skada, inte styrkas så är heller inget brott begånget.För att göra det hela mer lättbegripligt kan vi föreställa oss en person som precis blivit arbetslös men som dessförinnan hade en oerhört god inkomst, låt oss säga 500 000 kr i månaden. Vederbörande skulle säkerligen beviljas ett billån på 1 000 kr på basis av det tidigare kassaflödet. Däremot skulle personen med största sannolikhet inte få motsvarande lån om inkomsten, till följd av arbetslösheten, reducerats till 25 000 kr per månad. Om lånet ändå, p.g.a. felaktigt lämnade uppgifter om befintliga inkomstförhållanden, har betalats ut så föreligger det en stor risk att personen inte kan betala tillbaka pengarna och att banken därmed lider ekonomisk skada. Ett bedrägeri har därmed förövats.Mitt drastiska exempel ligger sannolikt långt ifrån din konkreta situation men jag vill ändå bestämt avråda från att du i låneansökan uppger att du har fast anställning och en månadsinkomst därav. Om felaktigheten uppdagas innebär det troligtvis ett avtalsbrott som ger banken rätt till omedelbar återbetalning av hela kapitalbeloppet (vilket ju i sig kan orsaka problem när medlen är bundna i en bil). Därutöver bedömer jag risken för polisanmälan och efterföljande bedrägeriåtal som överhängande.Med vänlig hälsning,

Ändrat pris på lösviktsgodis - bedrägligt beteende?

2016-11-14 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag fuskade med lösviktsgodis på Ica. Betalade 20 kr när det istället kostade 60 kr. Men personalen stoppade mig så jag gick aldrig ut ur butiken. Räknas det som ett brott? Poliserna som var där sa att det inte var brott men de anmälde mig för bedrägligt beteende ändå. Kommer jag att bli dömd då? För böter eller annat? Isåfall hur mycket i böter? Kommer jag få en prick också?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår det som att du på något sätt (till exempel genom att fuska vid vägningen av lösgodiset) gjorde att priset blev lägre och att du blev stoppad efter att du betalat för varan.Ditt handlande uppfyller troligtvis rekvisiten för bedrägligt beteende som är en mildare form av bedrägeri, se 9 kap. 2 § Brottsbalken (BrB). Försök till bedrägligt beteende är inte straffbart, utan gärningen måste vara fullbordad för att straffansvar ska kunna aktualiseras. Brottet bedrägligt beteende får anses vara fullbordat vid den tidpunkt du betalade det felaktiga priset för varan. Eftersom du upptäcktes efter denna tidpunkt är ditt handlande att betrakta som ett brott, även om du inte lämnat butiken.Straffet för gärningen blir troligtvis böter, 9 kap. 2 § BrB. Det kan antingen vara dagsböter som beräknas proportionerligt med inkomsten, eller penningböter som är ett fast belopp, se 25 kap. BrB. Det är svårt för mig att bedöma beloppet för en eventuell bot. Vilken typ av bot det blir och dess belopp beror på en rad faktorer. För att ge lite vägledning kan sägas att det lägsta beloppet för dagsböter är 750 kr. Penningböter är minst 200 kr och högst 4000 kr.Om polisen går vidare med ärendet kan en åklagare utfärda ett strafföreläggande. Du har då möjlighet att erkänna gärningen och godta boten utan att någon rättegång inleds, 48 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). I det fall du får böter kommer du att få en prick i belastningsregistret som är kvar i 5 år, se 17 § 9 p. lag om belastningsregister.Hoppas du fick svar på din fråga,Med vänliga hälsningar

Ev. bedrägeri och kontraktsbrott

2016-10-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag lämnade tillbaka en hund enligt kontraktet vi hade emellan oss. Köpte hunden för 4000 och enligt kontraktet ska jag ha 60% av köpesumman tillbaka eftersom jag lämnade tillbaka hunden inom 3 månader som står i kontraktet. En bedrägeri anmälan är gjord hos polisen då denna person inte betalar tillbaka pengarna och jag står fortfarande som ägare. Kan jag vinna detta? Är det lönt att anlita en advokat och eventuellt ta det till rätten?
Petter Westergren |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag kommer först kortfattat gå igenom vad som krävs för att det ska röra sig om bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken), som du hittar här: https://lagen.nu/1962:700#K8 Bedrägeri föreligger då gärningsmannen genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är. Straffet är fängelse i högst två år.Mer konkret innebär detta att gärningsmannen ska ha vilselett offret så att detta genomför en sk disposition som leder till en förmögenhetsöverföring till gärningsmannen. Vidare måste det finnas ett orsakssamband mellan dispositionen och vilseledandet, dvs de pengar som offret fört över till gärningsmannen måste berott på gärningsmannens vilseledande (och skulle inte skett om inte gärningsmannen vilselett). För att det ska vara tal om bedrägeri måste din motpart dessutom haft uppsåt att göra detta kontraktsbrott redan innan ni ingick avtalet. I ditt fall låter det snarare som att det är en civilrättslig tvist, dvs ett kontraktsbrott från personen som sålde hunden till dig. Mitt råd är därför att istället (eventuellt) stämma motparten för kontraktsbrott i ett förenklat tvistemål (småmål). Det skulle klassas som ett s.k. ”småmål” då det rör sig om en relativt liten summa. Dessa småmål är tvistemål med endast en domare istället för tre, utformade för att hantera tvister likt denna. Det kommer inte vara värt besväret och kostnaden att anlita en advokat, då det finns begränsade möjligheter att få betalt för sina rättegångskostnader, även vid ”vinst”, i småmål. Dock är tanken med småmålen att advokat inte ska behövas, vilket gör att du absolut kan föra processen på egen hand. Men, det måste också nämnas att det kostar 450 kr i ansökningsavgift för stämning, samt att vissa extra kostnader kan tillkomma. Därför får det bli en avvägning från din sida där du bör fundera över hur säker du är på att vinna (vilket såklart är oerhört svårt att veta), hur mycket tid du är beredd att lägga ner m.m. Jag kan dessvärre inte uttala mig med särskilt stor säkerhet om dina chanser då jag inte vet tillräckligt mycket om omständigheterna eller har sett kontraktet, men om det enligt kontraktet är tydligt att du ska få tillbaka 60% av köpesumman under de förutsättningar du skrivit borde dina möjligheter vara relativt goda!Hoppas detta varit till hjälp och lycka till!Mvh

Sakhäleri?

2017-02-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Om en person som stulit gods sedan säljer detta, är det då häleri?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns flera typer av häleribrott, t.ex. vinnings-, fordrings och sakhäleri. Dessa återfinns i 9 kap. 6 § Brottsbalken (BrB) https://lagen.nu/1962:700#K9P5S3 . I lagrummets första punkt regleras sakhäleri. Där står det att den som på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott, döms för häleri till fängelse i högst två år. Vid denna typ av häleri kan objektet exempelvis vara ett föremål eller pengar. Sakhäleri är ett s.k. abstrakt farebrott, vilket innebär att istället för att en viss effekt ska inträda, krävs enbart att det finns risk för att en sådan effekt typiskt sett ska inträda. Om t.ex. en person köper ett föremål som denne vet är stulet spelar det således ingen roll om återställandet till den rättmätige ägaren rent faktiskt försvåras p.g.a. köpet. Det som ska bedömas är den typiska effekten av att köpa ett stulet föremål. Regelmässigt anses köp av stöldgods alltid vara ägnat att försvåra ett återställande. För att kunna bli ansvarig för sakhäleri krävs för det första att de objektiva rekvisiten är uppfyllda, dvs. att någon på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande har tagit befattning med något som är frånhänt annan genom brott. Om detta har skett krävs för ansvar dessutom att de objektiva rekvisiten är subjektivt täckta. För brottet sakhäleri krävs uppsåt, det räcker alltså inte med oaktsamhet. Uppsåtet ska omfatta att ett förbrott föreligger, dvs. att föremålet är frånhänd annan genom brott. Vid medvetet köp av stöldgods uppfylls t.ex. uppsåt till sakhäleri redan vid köpet. Detta eftersom sådan befattning alltid är ägnad att försvåra sakens återställande. Personen som köper föremålet behöver inte alls tycka att det blir svårare att återställa stöldgodset, utan det som krävs är uppsåt till verklighetsunderlaget. Om uppsåt till förbrottet brister kan istället ansvar för häleriförseelse enligt 9 kap. 7 § BrB https://lagen.nu/1962:700#K9P7S1 bli aktuellt, då brottet endast kräver oaktsamhet. Svaret på din fråga blir alltså att en person som stulit gods och som därefter säljer detta, inte kan blir ansvarig för häleri. Det är istället den person som t.ex. köper detta stulna gods som kan bli straffad för detta brott.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ett löfte om att för evigt leva tillsammans som sedan inte infrias utgör inte bedrägeri och kan inte heller utgöra grund för skadestånd då det inte med rättslig verkan går att avtala om att för evigt leva tillsammans

2016-12-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Min föredetta flickvän har fått mig att spendera ungefär 90000 på henne genom att säga att vi har delad ekonomi och hon vill leva sitt liv med mig, nu har det framkommit att hon flörtat med folk och varit otrogen och även varit aktiv på dejting siter under hela förhållandet, min fråga är om detta kan klassas som bedrägeri då hon fick mig att ge henne saker under falska upplysningar?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Dessvärre omfattas inte det du redogjort för i din fråga av brottet bedrägeri då ett löfte om att leva tillsammans som sedan inte infrias inte ses som bedrägeri då du inte med juridiskt bindande verkan kan avtala om att leva tillsammans. Det kan mot denna bakgrund därför tyvärr bli svårt för dig att på rättslig grund kräva din f.d. flickvän på pengar då en domstol med högsta sannolikhet skulle anse att du köpt saker åt din f.d. flickvän av egen fri vilja.Med vänlig hälsning

Läsa tidskrifter utan att betala för sig

2016-10-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,är det brottsligt att läsa tidningar och böcker i en butik utan att man tänkt köpa dem?Ex. gå in på Pressbyrån och läsa igenom en facktidskrift eller att återkommande komma tillbaka och läsa samma pocketbok. Man har inte för avsikt att köpa dem utan bara att läsa...
Martin Persson |I brottsbalkens 9 kapitel 2 § 2 stycke finns ett så kallat snyltningsbrott benämnt bedrägligt beteende som lyder enligt följande;Begagnar sig någon av husrum, förtäring, transport, tillträde till föreställning eller annat dylikt, som tillhandahålles under förutsättning av kontant betalning, och gör han ej rätt för sig, dömes, vare sig han vilseleder någon eller ej, för bedrägligt beteende.Brottet skulle kunna aktualiseras om man har för avsikt att helt enkelt begagna sig nyttigheten med tidsskriften, dvs. underhållningen, informationen eller dylikt, då detta naturligtvis normalt förutsätter att man betalar för den då det inte har karaktären av ett bibliotek som jämförande exempel.Vänligen,

Ansvar för bedrägeri

2016-10-13 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag var 17 år (omyndig) när detta hände, ifall det spelar någon roll?Jag lärde känna en kille som var riktigt desperat. Eftersom jag hade det svårt ekonomiskt så gjorde jag ett falskt facebook konto med ett helt annat namn, samt bild.Denna killen blev dödskär i denna "falska kontot" så han skickade mycket pengar till honom, vilket var till mig men det visste han inte. Pengarna kom till mitt bankkonto.Killen skickade självmant pengarna, jag varken tvingade eller hotade honom på något sätt.Han skickade pengarna eftersom han ville att jag skulle åka till honom och ses. Så varje gång han skickade pengar så kom jag upp med en ursäkt att jag inte kunde ses. Trots det så fortsätte han skicka pengar och han skickade totalt 15.000 - 20.000:-. Pengarna skickade han inte under en dag utan det pågick ungefär i en månad.Till slut förstod han att jag lurades eftersom jag aldrig dök upp och då slutade han skicka pengar. Jag antar att han gjorde en polisanmälan eftersom jag har fått brev ifrån polisen.Jag är misstänkt för bedrägeri. På pappret står det datumet vi ska träffas och det står även att jag har fått en offentlig försvarare och försvarens namn.Är inte bedrägeri svårt att bevisa? Polisen har ju sett att pengarna har kommit till mitt konto. Men på vilket sätt kan dom fälla mig? Jag varken tvingade eller hotade killen att skicka pengar till mig. Han gjorde det helt självmant. Men jag antar att det räknas som bedrägeri eftersom jag aldrig dök upp? Eller för a
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler av intresse finns i brottsbalken (BrB). Enligt 9:1 BrB ska den som medelst vilseledande förmår annan till en handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde, dömas för bedrägeri. Det krävs således att du har vilselett någon (fått någon att tro något som inte är sant), att personen på grund av vilseledandet företagit en handling eller underlåtenhet (t.ex. skicka pengar) som innebär vinning för gärningsmannen (du har fått pengar på ditt konto) och skada för den vilseledde (personen i fråga har förlorat pengar). Om det är så att du fick personen att tro att du var någon annan eller att du skulle komma och hälsa på (och detta inte stämde) och personen på grund av detta skickat pengarna har du således gjort dig skyldig till bedrägeri. Enligt BrB 1:2 krävs för ansvar att du har gjort detta med uppsåt. Så tycks vara fallet då du verkar ha insett vad du gjorde. Det är sedan upp till polisen att visa att du har allt detta. Att du är ung kommer sannolikt medföra att straffet sätts lägre än för en myndig person.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!