Stöld, förskingring, trolöshet mot huvudman eller bedrägeri?

2017-10-15 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Kan man dömas till förskingring, trolöshet mot huvudman alt. stöld om man inte ensam förfogat över egendomen? T. ex. om man uppger felaktiga arbetstider och får betalt för dessa? För att dessa pengarna ska utbetalas krävs ju att någon annan har granskat/lagt in arbetstiderna (löneadministratör) samt att en tredje person har gjort själva utbetalningen (ekonomiassistent).
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Stöld enligt Brottsbalken 8:1 kan inte bli aktuellt i detta fall eftersom stöld är ett så kallat tillgreppsbrott, vilket innebär att gärningspersonen måste ha tagit pengarna från någon och fått dem i sin besittning. I detta fall har inte personen tagit några pengar utan endast lurat dem till sig. För att kunna dömas till förskingring enligt Brottsbalken 10:1 måste gärningspersonen ha fått egendomen i besittning för annan, med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna. Det krävs alltså att personen i förtroende fått inneha pengarna för någon annans skull, vilket ju inte är fallet om någon uppger felaktiga arbetstider och få betalt för dessa. Personen har aldrig haft pengarna för någon annans räkning och förskingring blir således inte aktuellt. Trolöshet mot huvudman enligt Brottbalken 10:5 blir heller inte aktuellt, eftersom personen inte innehaft någon förtroendeställning att för någon annan sköta en viss uppgift och missbrukat denna förtroendeställning. Ett brott som däremot skulle kunna bli aktuellt är bedrägeri enligt Brottsbalken 9:1. För att kunna dömas till detta brott ska man genom vilseledande förmå någon till handling och detta ska innebära skada för den vilseledde eller någon i dennes ställe och vinning för gärningspersonen. Genom att uppge falska arbetstider kan personen ha vilselett de som granskar/gör utbetalningen, vilket har lett till att dessa betalar ut pengar. Det leder i sin tur till att arbetsgivaren lider skada och personen som får pengarna bereds vinning. Med detta sagt är det svårt att säga huruvida personen faktiskt har gjort sig skyldig till bedrägeri, eftersom det beror mycket på omständigheterna i det enskilda fallet. Personen måste bland annat ha begått gärningen med uppsåt, vilket lite förenklat betyder att man måste ha vetat om vad man gjorde och vad det skulle få för effekter. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Bedrägeri vid näthandel

2017-09-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om någon har köpt något på nätet i någons annans namn blir företaget skyldig då att betala ersättning till ägaren av kortet? Vem bär ansvaret för de förlorade pengarna och varan? Tack för svar!
Fredrik Asplén |Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!Huruvida du är bunden av köpetOm någon använt sig av ditt kort eller beställt varor i ditt namn så är du självklart inte betalningsskyldig, det är ju trots allt inte du som ingått avtalet med företaget. Om det är köpt på faktura ska du självklart och så fort som möjligt bestrida fakturan. Kontakta företaget där varan köpts och berätta vad som hänt. Det är företaget som har bevisbördan för att det du som faktiskt köpt varan. Avgörande om transaktionen är obehörigVad gäller banktransaktionen så gäller: lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, vilket du kan läsa om(här).Du bör så snabbt som möjligt kontakta banken och göra en reklamation av transaktionen. Banken kommer sedan ha bevisbördan för att transaktionen har genomförts på ett formellt korrekt sätt, det vill säga med rätt kod eller lösenord och att det inte rört sig om något tekniskt fel. Du som konsument måste sedan bevisa att det är någon annan än du som gjort köpet, rent praktiskt uppkommer den frågan endast om du varken blivit bestulen eller tappat kortet utan har kortet kvar i din ägo. Är det så att personen kommit över ditt bankkort så blir du endast betalningsskyldig om du varit grovt oaktsam. Grovt oaktsam kan du t.ex. varit om du markant avviker från vad som är normalt beteende, t.ex. kan det vara att du lämnat kortet utan uppsikt på en plats med mycket människor.SjälvriskIfall det framkommer att du underlåtit att skydda din personliga kod, tillkommer en slags självrisk på 1200 kr som du blir tvungen att betala. Vilket framkommer i 5 § lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument(här). Vem som bär ansvaret för varanFöretaget bär själva ansvaret för att varan kommit rätt köpare till handa. Är det så att varan skickats till dig ska du skicka tillbaka varan till företaget. Är det så att den anlänt till en annan adress så kan företaget självklart inte kräva något från dig. Utan den tvisten får företaget lösa på egen hand.Hoppas du fått svar på din fråga, jag tycker självklart att du ska kontakta polisen så fort som möjligt och polisanmäla händelsen. Mer information om hur du skyddar dig kan du läsa (här).Med vänliga hälsningar

Företaget svarar inte efter en förskottsbetalning, bedrägeri?

2017-09-06 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Mitt företag har beställt en tjänst av ett företag, en fotografering. Fotografen har efter förskottsbetalning på halva summan ställt in fotograferingen och gjort sig okontaktbar. Hur gör jag som företag för att få tillbaka mina pengar?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det verkar som du blivit utsatt för bedrägeri eller bedrägligt beteende som du finner i 9 kap 1 och 2 § brottsbalken. Om syftet hos fotografen varit att ”vilseleda” dig att tro att tjänsten skulle bli utförd men tanken var att fotografen skulle få förskottsbetalningen och sedan inte utföra tjänsten så kan detta innebära att ett bedrägeri begåtts. Dessutom har detta självklart inneburit en vinst för fotografen och en förlust för dig och ditt företag vilket också är ett krav för att bedrägeri anses ha begåtts. Att fotografen nu gjort sig okontaktbar efter att ha fått pengarna talar för att syftet varit att lura dig. För att få tillbaka pengarna kan du antingen via en dom i rättegång få rätt till ersättning eller så finns det möjlighet att du själv kan framställa en fordran gentemot fotografen. Sannolikheten att fotografen betalar in verkar inte vara speciellt hög. Du kan även vända dig till kronofogden för att ansöka om ett betalningsföreläggande, HÄR. Jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan via telefon 11414 eller på polisens hemsida HÄR. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Undersökningsplikt vid köp av förmodat stöldgods?

2017-08-18 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej ! Om man köper en moped har man inte undersökningsskyldighet om priset verkar lågt eller orimligt till dess värde?
Malin Gustavsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att köpa stöldgods är brottsligtDen som köper något till uppenbart underpris bör vara misstänksam, då det finns en risk att det rör sig om stöldgods. Att köpa något som tidigare fråntagits annan genom brott (exempelvis stöldgods) är en handling som försvårar det för ägaren att få tillbaka sin egendom. Handlingen är brottslig och benämns i brottsbalken som häleri (9 kap. 6 § första punkten BrB). Bedöms brottet vara av mindre allvarlig karaktär (exempelvis om stöldgodset har lågt värde) eller om personen inte visste att egendomen var stulen men ändå hade anledning att anta detta (på grund av lågt pris eller andra omständigheter vid köpet), kan handlingen istället bedömas vara häleriförseelse (9 kap. 7 § BrB).StraffpåföljderStraffet för häleri är fängelse i max två år. Grovt häleri bestraffas med fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Häleriförseelse ger böter eller fängelse i högst sex månader. (9 kap. 6-7 § BrB) Påföljden för häleri och häleriförseelse bestäms efter en bedömning av flera faktorer, varför jag inte kan precisera påföljd i det specifika fallet. Värt att notera är dock att maxstraffen sällan döms ut av domstolen.Den som köper stöldgods får inte äganderätt till egendomen Vidare får den som köper stöldgods inte fullständig äganderätt till egendomen. Om omständigheterna vid köpet är sådana att köparen borde misstänka att egendomen är stöldgods (vilket köparen borde göra om priset är onormalt lågt) kan inget godtrosförvärv hävdas. Därmed blir köparen inte ägare till egendomen. Dessutom har den ursprunglige ägaren rätt att kräva tillbaka egendomen från köparen utan att betala. (1-4 § lagen om godtrosförvärv av lösöre)Sammanfattningsvis bör den som köper egendom av annan undersöka om det kan röra sig om stöldgods. Detta av flera anledningar, för egen del framförallt eftersom det är olagligt att köpa stulen egendom. I det fall du beskriver skulle jag rekommendera att inte köpa mopeden utan att få bevis på att allt gått rätt till vid en tidigare affär. Misstänker du att mopeden är stulen kan det också vara läge att kontakta polisen på telefonnummer 114 114.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hyresvärd bedragit hyresgäst på pengar för renovering

2017-10-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag har nyss flyttat från en hyresrätt som jag bot i 6 år och då påpekade hyresvärden att tapeten i köket var tvungen att bytas på grund av några fettfläckar så efter en månad fick jag en räkning på 3400 kr . Men när jag fråga efter faktura på jobbet som hade gjorts så kundej ag inte får det men istället fick jag en *Specifiering ersättning där det stod. Tapet-2240kr Avräkning -1034, Spackling 12m2 65kr/m2 780kr och Etableringkostnad 2401kr. Men då jag sen pratatde med den nya personen som flyttat in i lägenheten så sa hon att hon fick tjata sig till lite färg till att målaom köket själv eftersom köket var ok och inte behövde renoveras. Kan Hyresvärden göra så att dom tar betalt för att en professionell gör jobbet då dom tvingar den nya gästen att göra det själv ifall hon vill ha det gjort ? tack på förhand
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din före detta hyresvärd har krävt dig på ersättning, för ett arbete som de faktiskt inte utfört.BedrägeriBrottet bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken (här). För att brottet ska vara aktuellt krävs att någon genom en vilseledande handling förmått någon till en handling eller underlåtenhet, som lett till vinning för den vilseledande och skada för den vilseledde. I detta fall skulle vilseledandet vara, att hyresvärden krävt dig på ersättning (vinning) för ett arbete som inte utförts som du ska betala (förlust). Visserligen kan det vara så att hyresvärde avser att genomföra en renovering för skada du åsamkat lägenheten. Men de kan inte kräva dig på ersättning förrän de faktiskt genomfört den. Skulle de ändå genomföra en renovering efter att de krävt dig på betalning, ska du få tillbaka pengarna som inte gick till att täcka renoveringskostnaderna.RådDu bör inte betala fakturan om du anser att den är felaktig. I det fall du anser att du är skyldig att betala endast en del av den så gör du det och meddelar hyresvärden om varför du endast betalar en del. Du kan även bestrida fakturan. Skulle hyresvärden gå vidare och skicka ett inkassokrav, så bestrider du det och motiverar att du inte anser att kravet är befogat. Hyresvärden måste då ta ärendet vidare till allmän domstol som får göra sin bedömning. Du kan även ta kontakt med hyresnämnden som kan medla, det vill säga hjälpa dig och hyresvärden att komma fram till en lösning. De kan dock inte fatta något beslut i tvisten. Hyresnämndens hemsida med kontaktuppgifter hittar du här. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Auktionshus som vägrar lämna ut mina saker

2017-09-14 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |hej ett auktion huset har beslagtagit mina glass,ock har polisanmält mjg för att don anser att glasen är falska...kan dom beslagtaga mina varor?.vilken paragraf?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga och tack för att du använt dig av vår expresstjänst!Jag antar att de anser du har gjort dig skyldig till försök till bedrägeri. 9 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) jämte 23. kap. 1 § BrB. Auktionshuset har en skyldighet att behålla glasen i en månad innan de får lämna ut dem. 8 § Lag (1999:271) om handel med begagnade varor. Om de misstänker att du har fått tag på glasen genom brott har auktionshuset i fråga också en skyldighet att göra en polisanmälan eftersom att de annars kan göra sig skyldiga till häleri. 9 kap. 6 § tredje stycket. BrB. Sammanfattningsvis får auktionshuset alltså avvakta med att lämna ut dina varor innan polisen har undersökt saken. Hoppas det löser sig! Ha en fortsatt trevlig kväll. Med vänlig hälsning

Bluffaktura till inkasso

2017-08-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, har fått ett inkasso från nåt som heter nib (national incasso bureau) uppdrag från HQ Entertainment. Dom hävdar att jag har beställt nåt premiummedlemskap på nån dejtin-sida. Dom förklarar att man klickar i där att man vill ha det och sen ska man klicka vidare för att godkänna detta. Jag har INTE godkänt nåt sådant. Nu vill dom ha tvåtusen inom 5 dagar, annars kommer dom söka upp min hemadress via min IP adress och kräva in dessa pengar hävdar dom. Jag har bestridit fakturan och bett dom stänga detta konto om det nu finns ett. Dom säger att så fort dom fått min betalning så stänger dom ner kontot. Vad gör jag nu?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter att ha läst lite om det du nämnde i din fråga har jag nått slutsatsen att det rör sig om en bluffaktura. De har en hemsida som riktar sig specifikt mot folk som fått fakturor vilket låter väldigt konstigt. Dessutom säger dem tydligen att de ska söka upp din hemadress via din IP-adress vilket också låter väldigt konstigt. Det handlar antagligen om aktörer som skickar ut inkassobrev till folk och hoppas att dem betalar utav rädsla för anmärkningar. Primärt måste du skriftligt bestrida fakturorna för att skydda dig själv. Jag bifogar här under två länkar till tips på vad man kan göra när man fått en bluff-faktura:Polisens tips gällande fakturabedrägeri.Konsumentverkets tips gällande samma.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!

Upprepade lån under hot - hur gå tillväga?

2017-08-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Vi har under ett års tid blivit hotade & pressade att låna ut pengar.Det hela började med att vi skulle låna ut 30 000 o få 70 000 några dagar senare. Detta eskalerade och idag har vi lånat ut över 1.3 miljoner. Vi har fått ta olika lån för att ge han mera pengar.Han hotar med att får jag inte den summan inom de klockslaget får ni aldrig tillbaka pengarna & ni försökt för alla andra familjer.Han har lånat av så många. Det finns en mellanhand som är den som lånar av vänner och get denna kille. Vi är säker nog iaf minst 4 familjer som lånat ut runt miljonen vardera.Skuldebrev finns på summan 600 000 skrevs det ett nytt. Alla sms, Facebook meddelande & banköverföringar finns oxå.Min fråga till er är.Hur ska vi gå tillväga? Polisanmälan, kommer vi någonsin att få tillbaka dessa pengar om han inte kan betala tillbaka?Han har en skulle hos kronofogden på 40.000kr Äger inget, då han bor i sin mammas hus.Har även sms då vi blir hotade om vi gör en polisanmälan.Hoppas på något svar från er då vi inte längre vet vart vi ska ta vägen.Alla våra sparade pengar & ny lån har gjort att vi snart förlora hus & allt vi äger.Tack på förhand/ mvh
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det ni blivit utsatta för är mycket allvarligt och ni bör gå till Polisen direkt och göra en anmälan samt komma fram till huruvida ni är under faktisk vara i och med hotet och i så fall få polisskydd. Visa upp alla konversationer er emellan och papper på transaktionerna. Transaktionerna kan bli juridiskt ogiltiga (28 § avtalslagen) och er skuld till KFM kan bli annulerad. Ni har rätt att få tillbaka pengarna från han ni lånat ut till. Finns inga tillgångar så kan ni få åtminstone en del av brottsoffermyndigheten. Mer info om detta här. Brottet som ni blivit utsatta kan vara olaga tvång (4 kap. 4 § brottsbalken) och är straffbart med fängelse.Det är viktigt för er egen säkerhet och för att killen ska kunna gripas, att ni agerar snabbt. Det bästa är nog att gå in till närmaste polisstation.Lycka till och tveka inte att höra av er till Lawline igen när ni har en juridisk fråga.Vänliga hälsningar,