Försök till utpressning

2014-09-19 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Om en person är utsatt för utpressning genom att bli hotad om polisanmälan mot att man ska skiva på ett avtal som ger motparten ekonomisk fördel. Måste man då fullfölja och skriva på för att det ska vara olagligt eller kan man anmäla trots att det undertecknats nåt avtal.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först tänkte jag klargöra vad som krävs för att det ska röra sig om utpressning. Rekvisiten, de punkter som räknas upp i paragrafen, för utpressning som behövs vara uppfyllda i fallet är att en person genom olaga tvång förmår någon till handling (här skriva på avtal) som innebär en förmögenhetsöverföring, det vill säga vinning för personen som utövar utpressningen och skada för den som tvingats skriva på avtalet, 9 kap. 4 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1).Jag ska vidare förklara mer djupgående avseende rekvisitet olaga tvång. Om personen hotar med polisanmälan för att förmå någon att utföra en handling är det att ses som olaga tvång om handlingen är otillbörlig. Huruvida tvånget är tillbörligt eller otillbörligt är svårt att bedöma för mig, då jag inte vet detaljerna. Ett exempel på ett tillbörligt tvång är att någon har en skuld till en annan person och borgenären säger åt gäldenären att betala eller så kommer personen att polisanmäla. Det är alltså oklart om det faktiskt rör sig om utpressning. Detaljerna vet du nog själv, så jag hoppas att mitt svar har givit dig vägledning i hur man ska bedöma fallet.Vidare, om det är att se som utpressning, behöver inte personen skriva på avtalet för att det ska ha begåtts ett brott. I det fall personen inte skriver på avtalet är det att se som försök till utpressning, vilket är ett brott, 9 kap. 11 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P11S1).Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Bedrägeri 9 kap BrB

2014-07-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Vad kan man vänta sig för straff om man tagit lån i bägge ens föräldrars namn och sin brors namn dvs använt dennes uppgifter, talat med dem för att bekräfta att man är personen. Detta har pågått i flera år. Vissa lån har gått in på deras bankkonto andra på mitt. När ett lån har inkommit på deras konto så har jag sagt att lånet är på mitt namn men att jag har problem med mitt konto och därför lånat deras och jag satt in pengar på deras konto när pengar ska dras (autogiro) från deras konto. Jag kan inte fortsätta så här och klara inte av att längre betala dessa lån och dessa kommer att hamna på inkasso/kronofogden och jag vill inte att mina föräldrar och bror får problem som jag skapat.Om jag går till polisen och erkänner allt kommer lånen fortfarande att stå på deras namn och dom dras med problemen eller rättas allting till och skulderna hamnar på mitt namn?
Abraham Zeito |Hej och tack för din fråga!Om du har tagit lån i någon annans namn för att ta ut pengar utan att vara berättigad till det genom vilseledande och det innebär vinning för din egen del och skada för den vilseledde, i det här fallet dina anhöriga eller långivarna, så gör du dig skyldig till bedrägeri. Straffet för bedrägeri är fängelse i högst två år, se 9 kap 1 § brottsbalken.Skulle brottet bedömas som ringa med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter vid brottet så kan man dömas för bedrägligt beteende istället. Straffet för bedrägligt beteende utgör böter eller fängelse i högst sex månader, se 9 kap 2 § brottsbalken.Skulle brottet däremot komma att bedömas som grovt med särskilt beaktande om man som gärningsman missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada så kan man dömas för grovt bedrägeri. Straffet för grovt bedrägeri är fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år, se 9 kap 3 § brottsbalken.Beträffande situationen att du uppger för långivarna att du är någon annan är också brottsligt och utgör i det här fallet urkundsförfalskning om det rör sig om en handling eller uppgift som upprättats som innebär fara i bevishänseende. I det här fallet handlar det om att du utger dig för att vara någon annan vid undertecknande av lån samt bekräftar muntligt med långivarna vilket kan leda till att brottsrubriceringen blir grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning (medelst betyder med hjälp av). Brottet urkundsförfalskning kan leda upp till två års fängelse, se 14 kap 1 § brottsbalken.Gällande situationen om du går till polisen så faller ovanstående brott under allmänt åtal och det innebär att åklagaren kan väcka åtal. Väcks åtal så blir de som drabbats av dina handlingar målsägande, och det är upp till målsägandena att bestämma om man vill rikta ett enskilt anspråk mot dig för att få ekonomisk upprättelse för skadan som skett. Målsäganden kan bli företrädd av åklagaren eller bli tilldelad ett målsägandebiträde som för talan gällande det enskilda anspråket. Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Anmälan som påtryckningsmedel

2014-06-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej Har blivit anmäld för misshandel och olaga hot samt skadegörelse . Blev tagen av polisen och anhållen några timmar sedan släppt. Har erkänt att jag slog sönder våran tv och fönster samt en ipad. Nu har min sambo smsat till en vän till mig sätt in 130000 på mitt konto så tar jag bort anmälan. Är det lagligt att göra så? käns som hot ,utpressning då hon vet att jag kan förlora jobbet om hon skulle vinna
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Inledningsvis bör nämnas att din sambos möjligheter att påverka såväl förundersökningen som eventuell rättegång bör vara ringa då den som leder respektive stadium av lagföringen bestämmer i fråga om nedläggning (polismyndighet eller åklagare). Mer om detta kan läsas här och här.Att din sambos inflytande över lagföringen är begränsat innebär inte per automatik att brott kan uteslutas då det avgörande är hur hotet om underlåtenhet och kravet uppfattats av den mot vilken det riktats. Av den information som givits kan ej utläsas om kravet varit riktat till dig eller din vän, varför något svar på frågan om brott begåtts i det förevarande fallet ej kan ges.Allmänt gäller dock att utpressning, i detta fall på försöksstadiet (förutsatt att det krävda beloppet ej betalats ut), förutsätter någon form av olaga tvång, vilken medför en värdeöverföring (ekonomisk vinning för gärningsmannen och skada för brottsoffret) (se 9 kap. 4 och 11 §§ samt 23 kap. 1 § brottsbalken).Med olaga tvång avses att någon "genom misshandel eller [annars] med våld eller genom hot om brottslig gärning" alternativt att angiva eller åtala annan för brott förmår annan att företa eller underlåta viss handling som innebär skada för denne och vinning för gärningsmannen (se 4 kap. 4 § brottsbalken). Huruvida även "hot" om att inte dra tillbaka gjord anmälan är att anse som olaga tvång framgår ej explicit av brottsstadgandet. Dock synes det inte helt orimligt att även andra förfaranden än själva angivelsen, vilka syftar till att påverka den slutgiltiga utgången av fallet samt får karaktären av indirekta hotelser, skulle omfattas av bestämmelsen.Slutligen vill jag uppmana dig att föra frågan vidare till polisen då de har till uppgift att utreda om brott förekommit. Även om så befinns ej vara fallet kan det inträffade komma att påverka förundersökningen och eventuellt åtal mot dig då din sambos trovärdighet rimligen bör påverkas negativt av det här behandlade.Brottsbalken finner Du här.Vänligen,

Sms-lån i annans namn

2014-05-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående att min sambo har givit ut mina personuppgifter till sin kusin för att ta ett. Sms-lån i mitt namn. Första lånet låg på 5000 kr som dom delade på. Men sen bara ngn vecka senare frågade min sambo om han fick ta ett lån till men jag sa nej men dom struntade i mitt nej och tog ett till lån på 5000 . Då jag inte har någon inkomst själv så har jag inte kunnat betala och min sambos kusin säger gång på gång att han ska skixka pengar så jag ska kunna börja betala av nu har det gått snart 9 månader sedan första lånet och jag har hamnat hos kronofogdenmd.första lånet och det andra ellwr är på inkasso Hur ska jag gå till väga? Jag kan fortfarande inte betala ngt själv då jag fortfarande inte har egen inkomst! Jag är så sjukt arg.. jag har inte dns träffat hans kusin så jag vet inget mer än vad han heter.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Att ta SMS-lån i någon annans namn kan vara brottsligt. Din sambos kusin har ljugit om sina personuppgifter i syfte att kreditbolaget ska bevilja honom ett lån. Detta utgör bedrägeri, vilket straffas med fängelse i lägst två veckor och högst två år enligt brottsbalken 9 kap. 1§. Jag föreslår därför att du anmäler detta till polisen samt kontaktar kronofogdemyndigheten och berättar att du inte har tagit några SMS-lån utan att någon annan har gjort det i ditt namn.Vänligen,

Vilseledande vid kreditgivning

2014-08-13 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som gäller avseende lämnande av oriktiga uppgifter kring inkomst och/eller befintliga lån etc. vid tecknande av lån hos kreditgivare i Sverige, vilka konsekvenser kan detta få oavsett om man inte fullföljer återbetalningen? Jag antar att det bör klassas som bedrägeri. Om det är så, vilka omständigheter avgör klassifikationen på brottet? Bakgrunden är att jag tillsammans med en bekant haft en längre diskussion kring detta med anledning att en gemensam vän till oss hamnat i en knivig situation, och denne har bett oss båda om ekonomiskt stöd för att lösa situationen. Vår gemensamma vän har tagit flera lån, närmare bestämt tre stycken hos olika långivare på beloppen 75000, 200000 och 300000 kronor utspritt med cirka 3 månaders mellanrum vardera, och i samband med dessa låneansökningar angivet oriktiga uppgifter. Dels har uppgifter om inkomst överdrivits markant (vi talar det dubbla mot verkligheten), sedan har även tidigare lån angivits som lägre och att denne tänkt lösa ut dessa lån (lite över 200000 kronor) varefter de nya lånen tagits. Några lån har inte lösts ut utan den totala skulden har byggts på mer och mer och överstiger nu 750000 kronor. Förutom dessa lögner har uppgifter om ägande av villa (en fastighet) skrivits med i ett par av ansökningarna (vilket man lätt kan se är falskt i en vanlig upplysning, vilket är underligt att kreditgivarna inte reflekterat över). Nu har betalningssvårigheter uppstått, och vi undrar nu om eventuella rättsliga konsekvenser som detta kan få när/om allt skickas vidare till Kronofogden, vilket sannolikt kommer ske då alla pengar är slut, inga värden finns i ägodelar (alla pengar har konsumerats) och vår vän förlorade precis jobbet p.g.a. problem med alkohol och spelberoende (antar att detta inte har någon betydelse vid bedömningen av eventuellt brott, alltså att ansökningarna har fyllts i under påverkan av alkohol).Tacksam för svar.
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att någon ska göra sig skyldig till bedrägeri ska rekvisiten i Brottsbalken 9 kap 1 § vara uppfyllda, https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1. Det innebär att det ska ske ett vilseledande, att vilseledandet ska förmå någon till en disposition, att en förmögenhetsöverföring ska ske samt att brottet omfattas av uppsåt. Att vilseleda någon avseende sin betalningsförmåga kan utgöra bedrägeri. Då krävs i regel att personen inte bara i allmänna ordalag överdrivit sin kreditvärdighet utan att personen lämnat felaktiga konkreta uppgifter om sin förmögenhet eller undanhållit skuldposter. Av din beskrivning låter det som att så är fallet. Vidare förutsätts för ansvar att kreditgivaren inte hade lämnat krediten på samma villkor om kreditgivaren känt till samtliga fakta. Vänligen

Bedrägeri?

2014-07-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om en som jobbar hittar ett bankomatkort och koden står på en bit papper går och tar ut pengar med kortet och blir filmad, så polisen får reda på det. Vad kallas brottet och vad är straffet för det. Kan man få fängelse? Ärendet har hänt i Danmark!
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Om du hittar ett bankomatkort och använder dig av kortet för att ta ut pengar gör du dig skyldig till bedrägeri. Straffet för brottet är fängelse i högst två år, se 9 kap 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700).Med vänliga hälsningar, 

Bedrägeri i juridisk persons verksamhet och förutsättningar för allmänt åtal.

2014-06-06 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Kan en juridisk person åtalas för bedrägeri under allmänt åtal?Om så är fallet vad behöver tex vara uppfyllt?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Eftersom en juridisk person inte kan begå brott är det ej möjligt att väcka åtal mot en sådan för begånget brott. Straffrättsligt ansvarig för brott som begåtts i en juridisk verksamhet är istället den fysiska person som är att anse som gärningsman till brottet.Som gärningsman anses antingen den som utfört den handling varigenom brottet begåtts, en person i ledande ställning som haft faktisk makt över denne och ansvarat för dess handlingar eller bådadera. Avgörande är i vad mån den handlande agerat självständigt samt vilket ansvar den överordnade haft för dennes handlingar; närmare bestämt vilket uppsåt de inblandade parterna haft.Bedrägeri, vilket inte består i övertrassering av eget konto eller brott riktat mot närstående, hör alltid under allmänt åtal. I nämnda undantagsfall krävs att allmänt åtal är "påkallat från allmän synpunkt" alternativt, vad gäller brott mot närstående, att brottet angivits till åtal, för att åtal skall få väckas av allmän åklagare (se 8 kap. 13 § och 9 kap. 12 § brottsbalken samt 20 kap. 2 och 3 §§ rättegångsbalken). Vid bedömningen av om åtal är påkallat ur allmän synpunkt beaktas "brottets art, straffets syfte och omständigheterna i det enskilda fallet" (se Westerlund m.fl., Brott och påföljder, 5:e uppl., s. 225).För att brottet bedrägeri skall anses begånget fordras att någon endera medelst vilseledande förmått annan till en disposition som inneburit vinning för gärningsmannen och skada för den bedragne eller olovligen påverkat resultatet av en automatiserad process med samma utfall (förmögenhetsöverföring) (se 9 kap. 1 § brottsbalken).Vad gäller möjligheten att väcka åtal mot en juridisk person till följd av brott bör tilläggas att det i 36 kap. brottsbalken finns regler om särskild rättsverkan av brott, vilka kan drabba juridiska personer. Åtal kan förstås väckas för utdömande av sådan sanktion, men det är då inte frågan om straff för begånget brott utan en sanktion i anledning av brottet.Slutligen bör nämnas att misstankar om ekonomisk brottslighet kan anmälas till Ekobrottsmyndigheten via deras hemsida, vilket rekommenderas.Brottsbalken finner Du här och rättegångsbalken här.Vänligen,

Uppge att man är student vid tecknande av gymkort, brott?

2014-05-03 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |HejJag undrar om det anses vara ett brott när säger att man studerar när man ska teckna ett gym-medlemskap, dvs få studentrabatt. Ingen kontroll utav något intyg för att styrka att man är student detta och ingen annan ifrågasättning görs utan man får skriva på avtalet direkt. Med studentrabatten innebär ca 20 % rabatt på det du ska betala in. Om det är ett brott, vad är rimlig påföljd?Tack för svar
Christopher Escalante |Hej!Den situation du beskriver är är att anse såsom bedrägeri enligt 9 kap. 1§ brottsbalken, alternativt bedrägligt beteende enligt 9 kap. 2§ (ett lindrigare bedrägeribrott). Genom att uppge att du är student har du förmått annan att utge rabatt, som har inneburit vinning för dig och skada för gymmet.Bedömningen huruvida det är bedrägeri eller bedrägligt beteende berör alla omständigheter i fallet, men förmodligen främst beloppet i detta fall. Detta är således lite beroende på hur länge ett vilseledande har skett. Som ett riktmärke har man ansett i praxis att värdegränsen går vid ungefär 1000kr. Se t.ex. RH 94:96 (rättsfall från hovrätt).Det faktum att gymmet inte kontrollerar uppgifterna inverkar inte på bedömningen. Det är inte lagligt bara för att ingen kommer på/ifrågasätter förfarandet. En rimlig påföljd är helt omöjlig att svara på i detta fall eftersom så många parametrar ska vägas in såsom ålder, tidigare brottslighet, värde etc. Som ett riktmärke så är straffet för bedrägeri fängelse i högst två år, alltså från böter till fängelse. För bedrägligt beteende är straffskalan böter eller fängelse i sex månader. I sammanhanget nämner jag även att straffnedsättning som regel sker när man själv anmäler sig för brott s.k billighetsskäl enligt 29 kap. 5§ punkt 3. brottsbalken. Ska jag ge ett o-juridiskt råd så vore det att säga upp avtalet så snabbt som möjligt och teckna ett nytt hos ett annat gym med de rätta uppgifterna, jag kan inte tänka mig att gymmet har ett intresse i att utreda tidigare medlemmar. Vänligen,