Bedrägeri att lura kompis på pengar?

2017-06-19 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Får man fängelse om man lurar sin kompis på pengar och utnytjar han bara för pengarna?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du lurar din kompis på pengar så finns det en möjlighet att du kan dömas för bedrägeri, se 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det krävs då att du vilseleder din kompis så att denne företar en handling/underlåtenhet (en ekonomisk disposition), som innebär vinning för dig och skada för din kompis. Straffet för detta är fängelse i högst två år. Med vilseledande avses att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något visst avseende. Vilseledande innefattar också att underhålla eller förstärka en oriktig föreställning hos den andre, under förutsättning dock att en påverkan samtidigt sker.Skadan och vinningen skall båda vara en omedelbar följd av dispositionen och skall korrespondera med varandra så att de är att se som två sidor av samma sak.Utöver detta krävs det även att du har uppsåt att lura din kompis, dvs. du ska i princip vara medveten att det finns en risk att ditt vilseledande kommer leda till att din kompis företar en handling som innebär vinning och dig och skada för honom, och du ska vara likgiltig inför att denna risk förverkligas. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bedrägeri - straff?

2017-04-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag ska på rättegång för att jag är misstänkt för bedrägeri. Jag hade min bil på verkstad och kom överens att hämta ut den och hade lagt en överföring från mitt konto på 30000kr. På måndagen när pengarnas skulle dras fanns inte täckning på kontot. Min avsikt har aldrig vart att lura någon på pengar. Vad kan jag vänts mej för straff?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Bedrägeri - 9 kap 1 § BrBBrottet bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB), se här. För att ansvar skall utdömas krävs att du genom ett vilseledande förmått någon annan till en disposition (någon form av handling alt. underlåtenhet att agera) som lett till en vinning för dig samt skada för den vilseledde. Brottet bedrägeri är ett s.k. uppsåtsbrott. Det innebär att det krävs att du hade för avsikt att begå brottet, vilket det inte verkar som enligt dina uppgifter. I svensk rätt är det åklagaren som har bevisbördan för att visa på att du faktiskt hade för avsikt att vilseleda verkstaden och på så sätt göra en vinst för dig och skada motparten. Kan hen inte ställa detta bortom rimligt tvivel, så kan du heller inte bli dömd. Lyckas däremot hen visa på detta, är det upp till dig att visa på motsatsen. Du behöver alltså lägga fram bevisning som talar för att du inte hade för avsikt att begå bedrägeri. Eventuell påföljdBedrägeri, är ett brott som enbart har fängelse i straffskalan. Skulle åtalet utvidgas till att gälla även den ringa formen av bedrägeri, bedrägligt beteende i 9 kap. 2 § BrB ingår även böter i straffskalan. Detta innebär inte att om du döms för bedrägeri automatiskt hamnar i fängelse, påföljden kan bli villkorlig dom eller skyddstillsyn.När domstolen ska döma ut en viss påföljd gör de alltid en helhetsbedömning och väger in alla de faktorer som har spelat in. Det finns exempel på försvårande och förmildrande omständigheter i 29 kap. BrB som kan peka mot att domstolen väljer en strängare eller mildare påföljd. Vad gäller villkorlig dom och skyddstillsyn som alternativa påföljder kan det mycket väl vara så att domstolen tycker att de är lämpligare lösningar. Skäl for att välja något av dessa beror på om det finns en risk att du återfaller i samma brottslighet, dvs. fortsätter att bedra. Om domstolen anser att det inte är så stor risk att du fortsätter begå brott kan en sådan typ av påföljd utdömas, se 30 kap. 7 och 9 §§ BrB.Sammanfattningsvis är det alltså svårt att förutspå vad domstolen kommer välja för påföljd om du döms för brottet, RekommendationMin rekommendation är att du försöker hitta bevis som talar för att du inte hade för avsikt att begå bedrägeri. Ett exempel är om du kan visa på att du betalade så fort du uppmärksammade att täckning saknades på kontot . Hoppas att du har fått svar på din fråga och att allt går vägen! Trevlig helgMed vänliga hälsningar

Bedrägeri eller missbruk av urkund?

2017-04-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Okej min fråga är: Kan bedrägeri vara att man beställer saker i andras namn (Personnummer)?Eller är det (Missbruk av urkund) "urkundsförfalskning" för att jag har för mig att Missbruk av urkund är t.ex. när en person använder annans ID-handling för att exempelvis komma in på krogen.Så om man köper saker i andras namn vilken lag refererar man till då?Mvh.
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Att beställa varor i någon annans namn/personnummer är ett bedrägeribrott enligt Brottsbalken 9 kap 1 §. MIssbruk av urkund, Brottsbalken 15 kap. 12 §, är mycket riktigt som du säger exempelvis när en person använder en annan persons ID-handling för att komma in på en restaurang med åldersgräns.Väl mött!

Lurad på konsertbiljetter - vad kan man göra?

2017-03-07 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, nu är det så att jag köpte konsert biljetter på blocket, mannen som jag köpte av verkade "trovärdig" jag fick kvittot på biljetterna som han köpt och jag har namn och telefon nummer till mannen, samt till personen som biljetterna är skrivna på. Mannen sa att han skulle kontakta biljett bolagets support alltså axs.se så att dom kunde skriva över biljetterna på mig, han sa även att det kunde ta upp till 24h innan jag skulle få dem. Så efter att det gått 24h så skrev jag att jag inte fått några biljetter och han svarade med att han skulle ringa dem, när jag senare frågade hur det gick så fick jag inget svar, har nu gått 3 dagar, har då skrivit flera sms till honom men har ändå inte fått något svar, antar att jag blivit lurad, vad kan jag göra? Kan jag anmäla honom?
Johanna Bergvall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån det du skriver drar jag också slutsatsen att du tyvärr har blivit lurad och jag tolkar det som att du redan betalat biljetterna. Du har alltså drabbats av bedrägeri alternativt bedrägligt beteende, beroende på hur allvarligt brottet anses vara. Jag skulle därför rekommendera att du gör en polisanmälan, vilket du kan göra antingen genom att ringa 114 14 eller genom att besöka en polisstation. (se 9 kap 1 § och 2 § brottsbalken)För att du ska få tillbaka pengarna direkt från mannen krävs i princip att han fälls i domstol för att ha lurat dig på detta sätt. Jag tycker därför att du ska kontakta ditt försäkringsbolag och kolla om din försäkring täcker denna typ av bedrägeri. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Lån i annans namn - bedrägeri och urkundsförfalskning

2017-04-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |när någon tagit lån i annans namn ca 350000 vad händer, personen är ostraffad sedan tidigare
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ta lån i annans namn kan vara brottsligt. I brottsbalken (BrB) finns de allmänna bestämmelserna om brott. De brott som kan bli aktuella vid lån i annans namn är framförallt bedrägeri och urkundsförfalskning. Bedrägeri (9 kap. 1 § BrB)Bedrägeri är när någon avsiktligen vilseleder annan att företa eller underlåta att företa en handling, som innebär skada för den vilseledde och vinning för bedragaren. Straffet för bedrägeri är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § första stycket BrB). Grovt bedrägeri (9 kap. 3 § BrB)Ett bedrägeri kan också bedömas som grovt. De omständigheter som ska särskilt beaktas vid bedömningen om brottet är grovt är bl.a. om gärningen har avsett ett betydande värde (se 9 kap. 3 § andra stycket BrB).Om hänsyn tas endast till värdet, är värdegränsen i praxis 5 basbelopp, dvs. (44 800 * 5 =) 224 000 KR för år 2017. Straffet för grovt bedrägeri är fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § första stycket BrB).Urkundsförfalskning (14 kap. 1 § BrB)Urkundsförfalskning är ett led i brottet bedrägeri, då bedragaren förfalskat annans namn på lånehandlingarna. En förutsättning för att brottet ska vara uppfyllt är att någon obehörigen skrivit annans namn. Om däremot underskrift med dennes samtycke, har alltså brottet inte begåtts. Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § första stycket BrB). Vad händer?Om någon har tagit lån i annans namn kan personen möjligen åtalas för ”grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning”. Båda brotten har fängelse i straffskalan. Detta innebär dock inte att den som begår brotten automatiskt hamnar i fängelset, utan domstolen gör en bedömning där även villkorlig dom (ett vanligt straff s.k. ”förstagångsförbrytare”) kan komma ifråga. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Utsatt för rån och utpressning - kan man få stöd och hjälp?

2017-04-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Är så att jag blev rånad av en person jag känner på 1000kr förra veckan han har även tagit små saker av mig tidigare. Nu vill han att jag ska ge han 4000kr utan att ens kunna ge en anledning, det är mycket obehagligt då han hotar med att använda allt från knivar, kofot och pisstol om pengarna inte kommer in. vet inte om anmäla är rätt för det kan göra saken värre då det handlar om kriminella gäng, undrar vad polisen kan göra och vad lagen säger
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag beklaga att du blivit utsatt för dessa handlingar. Förutom rån och stöld kan personen i fråga, genom att hota dig med att använda kniv, kofot och pistol om du inte ger honom pengar, ha gjort sig skyldig till brottet utpressning. Enligt brottsbalken (BrB) gör sig en person skyldig till utpressning om han eller hon genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade (9 kap. 4 § BrB). Handlingen, att du ska ge honom 4 000 kr, innebär vinning för honom och skada för dig. Att utpressningen sker genom olaga tvång innebär exempelvis att gärningsmannen genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra något, vilket du skriver är fallet (4 kap. 4 § BrB). Av din beskrivning finns därför goda skäl att anse att han, förutom att råna dig vid ett tidigare tillfälle och stjäla saker från sig, även gjort sig skyldig till utpressning. Utpressning kan ge fängelse i upp till två år och straffskalan för rån sträcker sig från ett till sex års fängelse. I samband med en polisanmälan ska du få information om stöd och hjälp till brottsoffer från andra myndigheter och organisationer. Det är din kommun som har det yttersta ansvaret för dig som brottsutsatt men polisen har också möjlighet att stödja och skydda brottsoffer. Behov av skydd bedöms utifrån hur allvarligt hotet är och hur stor risken är att det genomförs. Exempel på skyddsåtgärder är säkerhetssamtal, uppföljning av kontaktförbud och hjälp till skyddat boende genom samverkan med kommuner och andra organisationer. Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida.Har hoten skett över internet, genom sms eller liknande är det givetvis bra om du tar en skärmdump eller sparar dessa meddelanden på annat sätt då de utgör bevis som stödjer att ett brott är begånget. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Byta ut lås på gemensam lägenhet?

2017-04-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Kan min sambo byta ut låsen på vår hyres lägenhet utan mitt medgivande och låsa mig ute? Officiellt är vi fortfarande sambos då vi delar gemensamt hem sedan 2010 men vi har beslutat att inte vara ett par längre.Tack
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du hör av dig till Lawline med din fråga! Byta ut låsenOm ditt ex byter ut låsen på er gemensamma lägenhet så kan det vara så att hen gör sig skyldig till något som kallas olovligt förfogande, detta regleras i 9 kap. 4 § Brottsbalken, läs paragrafen här. Även om ni gjort slut som par så äger du fortfarande rätt till lägenheten tills det att ni bestämt vem som ensam ska få ta över kontraktet från den andre, för det andra så har du fortfarande äganderätt på dina saker som jag förutsätter fortfarande finns i lägenheten. Vad gör man? Eftersom att olovligt förfogande är ett brott så har du rätt att göra en polisanmälan. Jag skulle rekommendera att först prata med ditt ex om detta och förklara att du har rätt att göra en polisanmälan, förhoppningsvis släpper hon in dig då. Lycka till med allt!Vänligen,

Fråga om resning

2017-03-03 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!För 8 år sedan erkände jag mig skyldig till häleri för att min advokat sade att jag ändå skulle dömas på den punkten då det påträffats stöldgods i mitt hus.Jag var även åtalad för stöld av godset som jag erkänt med hjälp av två arga poliser utan advokat då jag inte hade info om min då nya kille som efterfrågades.Jag friades från stölden då de bevis sim fanns inte gick ihop med mitt första erkännande som anhållen.Nu har jag läst på lite och tror inte det fanns grund för häleribrott heller då jag under rättegången blev mycket förstådd när jag sade att jag inte visste om att det fanns något stöldgods och att jag med rädsla för min säkerhet inte vågade säga allt.Denna dom ställer ännu till det för mig i mitt yrkesliv, så min fråga är om jag har någon chans att få "bort"den?Överklagan eller hjälp då min advokat faktist ledde mig helt fel!!Hjälp!!
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom domen om häleri är åtta år gammal är en överklagan inte längre möjlig. Det medel som finns att tillgå för att komma åt en så pass gammal dom är resning (58:2 RB) alternativt domvilla (59:1 RB)Ingenting i din fråga tyder på att domvilla ska ha förekommit varför resning blir det kvarstående alternativet.För resning i ett sådant fall du beskriver krävs att den omständighet (ditt återkallade erkännande) skulle ha lett till en friande dom (se 58:2 st. 1 p. 4 RB). Saknades det helt grund för att döma för häleribrott kan det också vara en omständighet som kan göras gällande till grund för resning eftersom rättstillämpningen då uppenbarligen strider mot lag (se ovan lagrum p. 5). Denna senaste får dock anses innebär en viss uppförsbacke. Behöver du ytterligare stöd och råd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se