Bedrägeri - uppge sig för att vara en känd person och få gratis produkter

2016-01-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om jag är en stor bloggare och någon har låtsas vara jag i ett mejl och då fått någon gratis produkt av ett företag då de trott att det varit jag, är det olagligt eller är det företagets ansvar att se till att det kommer till rätt person? Det var aldrig något avtal som skrevs på eller liknande.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det du beskriver är ett slags bedrägeri. Personen har uppgett sig för att vara du, alltså vilselett företaget, för att få gratis produkter vilket innebär vinning för personen och skada för företaget, bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1). Personen har fått gratis produkter och företaget har förlorat produkter utan att få någonting tillbaka. Troligtvis hade företaget inte skickat produkterna om de visste att det var någon som falskeligen uppgav sig för att vara en storbloggare, eftersom de genom bloggar till exempel kan få reklam om sina produkter.Var personen trovärdig och företaget faktiskt trodde att det var en bloggare som kontaktade dem är det inte upp till företaget att "skicka rätt". Det personen har gjort är som sagt ett brott. Vidare har företaget troligtvis lidit en ren förmögenhetsskada genom brottet, de har ju inte blivit betalda för produkterna som skickades, vilket gör att företaget kan rikta ett skadeståndsanspråk mot personen som begick bedrägeriet, se 2 kap. 2 § skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K2P2S1).Sammanfattningsvis är alltså handlingen ett brott och ansvaret ligger på personen som har utfört handlingen, inte företaget.Vänligen,

Påföljd för bedrägeribrott

2015-11-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hejsan!Jag har blivit utsatt för bedrägeri att en har tagit 94 tusen av mig och att en har förfalskat min namnteckning och jag har anmält det och jag ska upp i rätten med det! vad kan man få för straff för det? /anonym
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Straffet för bedrägeribrottet framgår av 9 kap 1 § brottsbalken. Brottet kan leda till fängelse i högst två år. Vid bestämmande av straffet beaktas straffvärdet enligt 29 kap 1 § brottsbalken. Detta innebär att en bedömning görs av hur allvarligt det aktuella brottet är i relation till andra brott. Vid bedömningen beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, och vad den tilltalade hade för avsikter och motiv med bedrägeriet. Vidare beaktas om det föreligger några försvårande eller förmildrande omständigheter enligt 29 kap 2-3 §§ brottsbalken. Även övriga omständigheter som belastar gärningsmannen negativt ska beaktas enligt 29 kap 5 §. Om gärningsmannen tidigare begått brott är även 29 kap 4 § brottsbalken av intresse då det föreskriver att hänsyn ska tas till om brott begåtts tidigare vilket kan påverka bedömningen. Det är alltså många faktorer som vägs in vid avgörande av hur straffet kommer se ut. Som mest kan det röra sig om två år i fängelse, men det kan bli betydligt lägre beroende på straffvärdet där ovanstående faktorer beaktas. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Fakturabedrägeri

2015-09-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fakturafråga. Om en person beställer något till sin egen hemadress men fyller i att fakturan ska skickas till exempelvis dennes granne, vad har denne då begått för brott? Vad händer om grannen betalar fakturan i tron om att den har skyldighet att göra detta?
Karl Risberg |Hej och tack för dina frågor!Vad gäller den första situationen gör sig personen - som anger fel faktureringsadress - skyldig till bedrägeri. Bedrägeribrottet regleras i Brottsbalken 9 kap 1 §. Lagtexten lyder som följer: Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.Att ange fel faktureringsadress är ett vilseledande som förmår motparten (leverantörsföretaget) till handling i form av ingående av avtal. Handlingen medför vinning för gärningsmannen (den beställda varan) och skada för företaget (utebliven betalning från den som beställde varan).Om grannen betalar en felaktigt ställd faktura är det fråga om en s.k. misstagsbetalning. Mottagaren av en misstagsbetalning kan bli återbetalningsskyldig under förutsättning att denne var i god tro om att det är en misstagsbetalning samt att denne har inrättat sig efter betalningen (ex. spenderat pengarna). Då mottagaren i detta fall är ett företag blir man med allra största sannolikhet återbetalningsskyldig gentemot grannen som betalat av misstag (ett företag kan i princip inte inrätta sig efter en betalning från en privatperson). Vänligen

Tala osanning angående äktenskap vid ny förlovning

2015-09-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Är det lagligt att lura någon att man skiljt sig och förlova sig.
Theresa Ermstål |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Förlovning förlorade rättsverkningar när den nya äktenskapsbalken (här) tillkom. Det är således inte förbjudet att förlova sig med någon som är gift. Det är endast straffbart att faktiskt ingå äktenskap med någon som redan är gift, 7 kap. 1 § brottsbalken (här).Det enda brottet som eventuellt skulle kunna aktualiseras i det här fallet är bedrägeri alternativt den lindrigare varianten bedrägligt beteende, 9 kap. 1-2 §§ BrB. För att brottet bedrägeri ska vara uppfyllt ska gärningspersonen (den som talat osanning) ha vilselett brottsoffret att handla på ett visst sätt (ex. köp av dyr förlovningsring) för egen vinnings skull samtidigt som det ska ha inneburit skada för brottsoffret. Ett krav för att brottet ska vara uppfyllt är att det har skett en förmögenhetsöverföring där gärningspersonen har blivit rikare och offret fattigare. Det måste även föreligga ett orsakssamband mellan vilseledandet och brottsoffrets handling för att bedrägeri ska föreligga.Slutligen kan sägas att om den som talat osanning redan från början vet att löftet inte kommer kunna infrias är kravet på vilseledande uppfyllt. Dock kan diskuteras om en förlovning i nutid innebär något som kan uppfyllas då det ej i sig ger några rättsverkningar.Om du har fler frågor får du jättegärna höra av dig till oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Endast del av köpeskilling erlagd, olovligt förfogande

2015-12-01 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag ska sälja min bil, köparen är en vän till mig. köparen vägrar betala resten av pengarna, Köparen har fått nycklarna till bilen och bilen står hemma hos köparen. Dock har inte ägarbytet gjorts. Hur kan jag gå tillväga? Köparen vägrar betala mer och jag har erbjudit köparen pengarna tillbaka men köparen vill ha bilen ändå. Hur gör jag?
Ophelia Wigström |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline! Enligt svensk rätt föreligger det en medverkansplikt för köparen som innebär att hen ska betala det priset som har avtalats, vid sen betalning ska köparen betala när säljaren kräver det. Köparen ska enligt grundläggande avtalsbestämmelser hålla sig till det avtalade priset. Som jag förstår det av din fråga har du uppmanat din vän att betala och även erbjudit olika lösningar då hen vägrar betala. Dessvärre har du inte rätt att häva köpet, om ni inte avtalat om att du har återtaganderätt, eftersom du lämnat ifrån dig bilen och nycklarna, det har skett ett så kallat traditionsskifte, köparen har alltså bilen i sin besittning enligt köplagen 54§ 4 st. Härifrån, om inte din vän betalar så begår hen ett brott, olovligt förfogande, vilket kan ge böter eller fängelse upp till två år, Brottsbalken 10:4§. Fortsätter din vän att behålla bilen och inte betala efter att du krävt fullgörelse på betalning kan du anmäla hen. Om du har lidit ekonomisk skada p.g.a. den försenade betalningen kan du även kräva skadestånd som motsvarar den ekonomiska förlusten, köplagen 57§. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Mvh,

Påföljd vid grovt häleri

2015-10-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag är 30 år och misstänkt för grov häleri. Värdet på godset uppskattades till ca 300 000:-SEK. Jag finns ej med i belastning register sen tidigare. Ärendet är under utredning och om dom skulle väcka åtal mot mig och mina vänner och vi/jag blir dömd. Vad kan jag förvänta mig för straff??
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Grovt häleri hittar du i Brottsbalken 9:6 4 st. Där kan du läsa att straffskalan ligger mellan 6 månader och 6 års fängelse. Varje fall bedöms individuellt och rätten tar hänsyn till flera olika faktorer, därför är det helt omöjligt att svara på vad du kan tänkas få för påföljd. Faktorer som rätten tar hänsyn till är bland annat ålder, tidigare brottslighet, hur allvarligt brottet är och så vidare. I kapitel 29-31 i Brottsbalken hittar du vad lagen säger om hur brottspåföljden ska utdömas och vilka faktorer som spelar in. Där kan du också se vilka omständigheter som räknas som förmildrande respektive försvårande omständigheter. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor!Vänligen,

Otrohet - bedrägligt beteende?

2015-09-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej.Om man har blivit utsatt för otrohet under hela förhållandet och har bevis för detta. Kan man anmäla personen för bedrägligt beteende då?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bedrägligt beteende är en form av mildare bedrägeri, 9 kap. 2 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P2S1). Det innebär att någon har vilselett en person och förmått personen att utföra en handling eller underlåta sig att utföra en handling samt att det här har inneburit ekonomisk vinning för gärningsmannen och ekonomisk skada för offret, se 9 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1).Att vara otrogen är inte ett brott i straffrättens mening. Otrohet är inte bedrägligt beteende enligt brottsbalken, den otrogna partnern har inte vilselett den andra partnern på så sätt som avses i paragrafen och det har inte lett till en förmögenhetsöverföring (ekonomisk vinning och ekonomisk förlust för parterna).Sammanfattningsvis är alltså svaret nej, otrohet är inte bedrägligt beteende och du kan inte anmäla personen för detta.Vänligen,

Misstanke om brott mot utsatt person

2015-09-01 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |hej undrar vad man ska göra när man misstänker att en person försöker lura en svag och utsatt person på en stor summa pengar ???personen som kommer bli lurad har ett förflutet som självmordsbenägen skadar sig själv genom skärning med kniv å andra tillhyggen går på en mängd mediciner och har nyligen blivit myndighetsförklarad skulle väldigt gärna prata med någon på telefon angående detta då det är vårt att berätta hela händelsen på mailring snälla då jag!!!!!!!!! el den person som kommer bli bedragen behöver hjälp (asap)tack på för hand // Johnny
Edith Grundin |Hej Johnny och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige blir man myndig när man fyller 18 år. Möjligheterna att omyndigförklara en person, till exempel på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap. Om du tror att din vän är akut självmordsbenägen bör du ringa 112. Om situationen inte är akut finns det hjälplinjer man kan ringa till. Här hittar du information om hur du kan stötta en person som har självmordstankar. Om man lurar en person att företa eller underlåta att företa en viss handling, vilket resulterar i en förmögenhetsöverföring mellan gärningsmannen och den lurade personen kallas det bedrägeri. Brottet finns i Brottsbalken 9:1. I Brottsbalken 9:5 finns ett brott som kallas ocker. Beskrivningen lyder som följer: "Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år".Att utnyttja okunnighet hos en person är inte att räkna som ocker, utan det ska vara fråga om en svaghet. Till exempel att gärningsmannen utnyttjar det faktum att han vet att offret är i stort behov av pengar och därför erbjuder sig att köpa något för ett pris som är oskäligt lågt men som offret inte kan tacka nej till på grund av hans situation.Båda brotten är kriminaliserade redan på förberedelsestadiet enligt Brottsbalken 9:11 och 23e kapitlet. Det är svårt att göra någonting om man inte vet att ett brott har begåtts och man själv inte är utsatt. Men du kan kontakta polisen på deras icke-akutnummer 11414 och berätta om din misstanke. Jag föreslår dock att du i första hand pratar med din vän. Du kan komma i kontakt med oss på Lawline genom att ringa vår telefonrådgivning:08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen mån-ons kl. 10-16.Vänligen,