Påföljdsbestämning för olaga hot

2018-03-18 i Påföljder
FRÅGA |Tjena!! Tro inte att jag glömt av dig "polarn"....väntar bara in rätt tillfälle!!! Har precis fått info från föräldragruppen om just dig!! Stackars M du är en skitstövel P.....å får jag tag i dig när ingen ser på.....så slår jag dig sönder å samman ditt jävla as!! Med vänlig hälsning, T.En dom har fallit där han är skyldig men ska upp i domstol om några månader där det ska bestämma vad för straff han ska få. Lite nyfiken vad ni tror?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att någon yttrat den första meningen i text eller tal mot dig. Jag tolkar det även som att denne dömts för olaga hot av normalgraden. Din fråga aktualiserar huvudsakligen BrB.Påföljdsbestämningar är förhållandevis komplicerade. Många faktorer såsom straffskalan, försvårande och förmildrande omständigheter, billighetsskäl, gärningsmannens ålder och andra ospecificerade omständigheter kan påverka bedömningen. Jag kan med andra ord inte ge ett säkert svar utan att veta betydligt mer om gärningsmannen, gärningen och andra omständigheter. Jag gör dock en kort förenklad bedömning nedan som kan fungera som en ungefärlig uppskattning.Straffskalan för olaga hot är enligt 4 kap. 5 § BrB böter till ett års fängelse. Enligt 29 kap. 1 § BrB ska diverse faktorer beaktas vid bestämningen av straffvärdet, alltså brottets allvarsgrad. Enligt min uppfattning är det mest aktuella för ditt fall att gärningen inneburit en kränkning av förhållandevis allvarlig grad eftersom hotet innefattat våld av allvarligare slag. Detta höjer straffvärdet något. Utifrån det jag vet uppfattar jag det inte som att någon av de förmildrande eller försvårande enligt 29 kap. 2 och 3 §§ BrB. Detsamma gäller de så kallade billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB. Straffvärdet kommer därmed sannolikt landa någonstans runt 1-3 månaders fängelse. Detta betyder dock inte att gärningsmannen kommer få avtjäna ett fängelsestraff på anstalt. Eftersom straffvärdet ligger under ett års fängelse ska denne enligt huvudregeln istället dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn, i varje fall om ingen tidigare brottslighet finns att beakta. I första hand ska dock vård för missbruk eller psykiska problem dömas ut om det är relevant. Enligt min uppfattning ter det sig mest sannolikt att gärningsmannen kommer dömas till villkorlig dom utan någon särskild föreskrift eller särskild rättsverkan. Avslutningsvis vill jag återigen betona att min bedömning var mycket ungefärlig eftersom väldigt många omständigheter kan inverka på vilken påföljd som väljs av rätten. Uppskattningen kan dock ge en fingervisning om vilken påföljd som är tänkbar i fallet. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

När släpps en häktad person?

2018-03-17 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Min pojkvän sitter häktad, och som jag har förstått det så blir det häktesförhandlingar var fjortonde dag. Jag undrar om häktesförhandlingarna är just efter fjorton dagar eller om förhandlingarna kan bli tidigare? Och hur troligt är det egentligen att man blir släppt efter att ha suttit häktad 2 veckor? Hans kompis som också misstänks för brottet satt 2 veckor och blev sedan släppt! Är det troligt att han blir släppt efter den andra häktesförhandlingen?Och kan jag ha möjlighet att få gå på den?Han har fulla restriktoner, vad innebär det? Han kan nog inte min adress utantill.. om han vill skicka brev, kan han fråga någon på häktet då som tar reda på min adress?Tacksam för svar.
Jennifer Abdulahad |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tillämplig lagFrågor rörande häktning finns bl.a i rättegångsbalken (RB). Kan häktesförhandling läggas tidigare än efter fjorton dagar? Precis som du är inne på ska en omprövning av häktesfrågan hållas med högst två veckors mellanrum, 24 kap. 18 § 3 stycket RB. Med det sagt kan alltså en sådan omprövning hållas tidigare än fjorton dagar, det är endast en maxtid som anges i lagen. Det finns inget hinder för rätten att pröva en häktesfråga innan fjorton dagar har löpt, se förarbeten s. 74. Det kan nämnas att när en person häktas så ska rätten sätta ut en tid och dag för då åtal måste väckas, 24 kap. 18 § 1 stycket. RB. Om ett åtal inte väcks inom denna tid så kan rätten omedelbart häva häktningsbeslutet, 24 kap. 20 § 1 stycket 1 punkten RB. Rätten kan dessutom häva beslutet ifall det inte längre finns skäl för häktning, 24 kap. 20 § 1 stycket 2 punkten RB. Hur troligt är det att man blir släppt efter fjorton dagar? Om det fortfarande finns skäl att hålla personen häktad efter 14 dagar så kommer rätten besluta om det. Vid en bedömning av om det finns skäl och är motiverat att behålla någon häktad kollar rätten på följande. Om personen fortfarande på sannolika skäl är misstänkt för brottet. Är det uppfyllt får personen häktas Ifall brottets minsta fängelsepåföljd är ett år eller mer, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff, (s.k flyktfara)2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning (s.k kollusionsfara) eller3. fortsätter sin brottsliga verksamhet (s.k recividfara) , se 24 kap. 1 § RB. Vid bedömningen för om häktning är motiverat ska en proportionalitetsbedömning göras. Dvs häktningsbeslutet ska stå i proportion till det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte, 24 kap. 1 § 3 stycket RB. Om rätten bedömer att den häktade fortfarande enligt ovan nämnda regler ska hållas häktad kommer det att ske, 24 kap. 5 § 1 stycket RB. Jag har inte tillräckliga uppgifter för att bedöma hur stor chansen är att han släpps redan efter 14 dagar. Detta är huvuddragen men det finns andra regler som också kan motivera ett häktningsbeslut. Detta kan du läsa mer om i 24 kap. 2-4 §§ RB. Har du möjlighet att få gå på häktesförhandling? Förhandlingar i svenska domstolar är som huvudregel offentliga för allmänheten. Detta gäller även häktesförhandlingar. Det kan finnas vissa situationer där förhandlingen är stängd för allmänheten och att endast vissa delar hålls öppen. Jag vet inte så mycket om just det här fallet men som huvudregel ska du alltså kunna gå på förhandlingen. Du kan alltid ringa den tingsrätt som förhandlingen ska hållas i eller fråga advokaten. Om det ska vara stängda dörrar eller inte beslutas av rätten på plats och det är därför inte alltid säkert att du kan få ett klart svar. Vad innebär fulla restriktioner? Att ha fulla restriktioner innebär att den häktade i princip inte får ha någon kontakt med omvärlden. Han får skicka och ta emot brev först efter de har granskats och godkänts av åklagare. På ett dygn sitter den häktade med fulla restriktioner i sin cell 23 timmar. Det brukar vara okej att ta tex. en dusch om dagen och prata med sin advokat. Om han inte kan din adress utantill kommer han förmodligen be advokaten att ta reda på det.Hoppas att det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Vilka länder kan jag resa till utan att riskeras att överlämnas till Sverige

2018-03-15 i Påföljder
FRÅGA |Hej,I September 2015 utförde polisen en husransakan i min lägenhet. Orsaken till detta var att tullen beslagtagit 3 paket med sammanlagt ca 200 gram amfetamin som skickats till mig ifrån Tyskland. I samband med husransakan hittade man även diverse narkotika, dock inga större mängder. Har aldrig tidigare blivit straffad.Vid förhör nekade jag till anklagelserna om narkotika smuggling. Efter det så har jagbefunnit mig utomlands och har ej kunnat blivit delgiven.I Oktober så vart jag häktad i min frånvaro. Har under den tiden rest in och ut ett flertal gånger i länder som har utlämningsavtal med Sverige men har ej varit några problem. Dock är dessa länder utanför Europa. Sä detjag undrar är vilka länder jag skulle kunna att riskeras och omhändertas vid en eventuell inresa?Vad skulle skillnaden kunna bli i mitt fall rent praktiskt om jag skrev under en delgivelse?I ett delgivningskvitto jag fick hemskickat stod det "Utevarohäktningen har ännu inteverkställts" Vad menas med detta? och vad kan hända samt leda till att/om den verkställst?Får ursäkta att det vart mer än en fråga. Det viktigaste är naturligtvis att få reda på vilka länder jag kan omhändertas i då jag är häktad i min frånvaro, men jag vore givetvis hemskt tacksam om ni kunde svara på alla.
Louise Beskow |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Din fråga innehåller egentligen två delar som jag ser det. Generellt så kan du inte vara säker i något land som har utlämningsavtal inte utlämnar dig om du grips där. Att du hittills inte gripits tyder snarare på att dessa länder har slarvat eller att du har haft tur - förutsatt att du varit efterlyst.Jag har ingen kännedom om vissa länder i praktiken är slarvigare än andra utan kommer bara kunna svara på de legala frågorna.Det finns ingen lista på länder som har/inte har utlämningsavtal med Sverige så du får helt enkelt ta land för land och kontrollera om de ha utlämningsavtal. Två länder jag har hittat som inte har utlämningsavtal är Costa Rica och Thailand. Något du bör ha i beaktande är att bristen på utlämningsavtal inte skyddar en person från att bli utlämnad. I många fall har stater täta samarbeten med varandra och avsaknad av utlämningsavtal innebär bara att de inte är skyldiga att utlämna en person, inte att de inte får utlämna. Utifrån din frågeställning så framgår det inte vad det är du skulle delges. Jag kan därför inte svara på vad som händer om du delges. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en advokat som är verksam inom brottmål, denne kan företräda dig och bevaka dina intressen. Advokaten har tystnadsplikt och behöver inte berätta var du befinner dig. Har du några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till mig på louise.beskow@lawline.seVänligen

Val av straffpåföljd

2018-03-10 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag står åtalad just nu för ringa narkotikabrott, våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman.Har även ett annat åtal på mig där det är våldsamt motstånd, grov vårdlöshet i trafik,drogfrattfylleri, olovlig körning & ringa narkotikabrott.Jag va 19 när brotten begicks men är 20 nu, vad är troligaste straffet för detta?Åtalen är uppdelat i 2 olika rättegångar och dom första punkterna jag nämnde kommer jag ha rättegång om först.Är sen tidigare dömd för stöld, försök till tillgrepp av forskattningsmedel & 3 narkotikabrott.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går inte att ge dig ett svar på vad som är troligt straff för din del endast utifrån hur din fråga är utformad. Däremot kan jag här nedan redogöra för hur rätten går tillväga för att avgöra fråga om straff. Rätten ska först bestämma ett straffvärde (helt utan subjektiva förutsättningar) inom ramen för den straffskala som återfinns i varje brottsparagraf utifrån dessa tre lagbestämmelser 29:1, 29:2 och 29:3 brottsbalken. Efter att fastställt exempelvis ett straffvärde på 1 år så ska rätten efter det beakta ett straffmätningsvärde där de beaktar personliga förutsättningar som får straffvärdet att minska som exempelvis din ålder som ger rabatt på straff. De lagrum som aktualiseras är 29:5 och 29:7 brottsbalken. Efter att beaktat detta så kanske rätten nu har ett straffmätningsvärde på 1 år istället och nu ska de bestämma påföljd utifrån straffmätningsvärdet. Du som är tilltalad för flera brott kommer få en gemensam påföljd för de olika brotten om rätten finner dig skyldig 30:3 brottsbalken. Vid val av påföljd så föreligger ett antagande om att påföljd inte bör vara fängelse 30:4 brottsbalken. För att detta antagande ska brytas och rätten ska få döma till fängelse så ska något av dessa omständigheter vara uppfyllda:- om vi har ett straffmätningsvärde på minst 12 månader- om det är ett artbrott (brott som anses särskilt samhällsfarliga)- om den tilltalade gjort sig skyldig till brott innan Utöver detta antagande om att påföljd inte bör vara fängelse så finns det ännu en bestämmelse rätten ska beakta för den som begått brått innan han/hon fyllt 21 år, 30:5 andra stycket brottsbalken. Enligt den lagen så får rätten bara döma till fängelse om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl så ser rätten bland annat till straffmätningsvärdet och risken för återfall. Sammanfattningsvis så går det att säga att det krävs mycket för att rätten ska kunna döma till fängelse istället ska rätten först beakta påföljder som framstår som mer proportionerliga, som exempelvis samhällstjänst, villkorlig dom, skyddstillsyn eller ungdomsvård. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!

Vad innebär ett strafföreläggande och hur skickas det ut?

2018-03-18 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag har erkänt ett mindre alvarligt brott i polisförhör.Kommer enl polisen att få ett strafföreläggande av åklagare. Vad jag förstår så kommer det med vanlig post. Kan man på något sett undvika att det kommer i brevlådan? Kan man anlita advokat så att jag kan hämtat där eller har man rätt att få det via epost.? Måste undvika vanlig post för att antar att det står avsändare på brevet
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En åklagare kan utfärda ett strafföreläggande istället för att väcka åtal. Det innebär att istället för att ha en rättegång skickar åklagaren en blankett hem till dig där du säger dels att du som gärningsman erkänner gärningen och dels att du godtar det förelagda straffet. Godkänner du strafföreläggandet så kommer åklagaren inte att väcka något åtal. Detta kan åklagaren göra vid mindre grova brott där straffet kan bli böter och/ eller villkorlig dom. Regler om strafföreläggande finns i 48 kap Rättegångsbalken (RB). Kan man på något sett undvika att det kommer i brevlådan?Det absolut vanligaste tillvägagångssättet för att meddela ett besked om strafföreläggande är att det översänds med post i ett vanligt brev. (se 48 kap 7 § RB) I brevet som man får hemskickat finns ett inbetalningskort för de böter som ska betalas. Det enklaste sättet att godkänna strafföreläggandet är att man betalar beloppet på inbetalningskortet inom utsatt tid. Kan man anlita advokat så att jag kan hämtat där eller har man rätt att få det via epost.?Ett strafföreläggande kan i princip godkännas endast av den misstänkte själv. Nästan alltid är det den misstänkte själv som ska vara adressat, men man har givit den misstänkte möjligheten att ge en fullmakt enligt 48 kap 10 § RB till sitt ombud och därmed att strafföreläggandet skickas till ombudet. Observera dock att ett ombud inte med bindande verkan kan godkänna ett föreläggande som avser villkorlig dom. För att fullmakten ska gälla uppställs i 48 kap 10 § RB ett flertal krav utöver de krav som gälle att att fullmakten ska vara egenhändigt undertecknad (se 12 kap 8 § RB) och att fullmakten ska innehålla ombudets namn. (se 12 kap 12 § RB)För att fullmakten ska vara giltig i dessa sammanhang så är kravet på fullmakten att den är skriftlig, att den ges in i original, att den uttryckligen anger ombudets behörighet att godkänna strafföreläggandet och att den innehåller uppgift om det brott som godkännandet får avse (inklusive brottets art samt tid och plats för brottet). Den ska också innehålla uppgift om vilket högsta bötesstraff och vilken särskild rättsverkan samt vilket enskilt anspråk som den misstänkte är beredd att godta. Rekommendation Jag vågar faktiskt inte svara på om det finns undantag från huvudregeln att strafföreläggandet ska skickas ut skriftligen. Det är egentligen en fråga som enbart åklagarmyndigheten eller polismyndigheten kan svara på. Alternativt skulle möjligheten kunna vara att du åker till polismyndigheten och hämtar ut det på plats, alternativt att de kanske kan skicka föreläggandet i rekommenderat brev. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med någon av myndigheterna så fort du kan och höra med dem.Vill du veta mer om strafföreläggande kan du gå in och läsa på åklagarmyndighetens hemsida, här. Hoppas det var svar på din fråga Med vänliga hälsningar

Vad är det högsta straff som kan utdömas för grov olovlig körning

2018-03-16 i Påföljder
FRÅGA |Vad är maxstraffet för grov olovlig körning?
Adam Ask |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott framgår att sex månader är det högsta fängelsestraff som kan utdömas för grov olovlig körning. Det innebär dock inte att det alltid är möjligt att döma ut det fängelsestraffet. Enligt 30 kap 4 § Brottsbalk ska rätten i första hand utgå från att inte utdöma fängelse. Denna presumtion har ansetts som bruten i det fall brottets straffvärde överstiger ett års fängelse. Det betyder att det inte i de allra flesta fall inte utdöms fängelse i fall där någon ansetts såsom skyldig till grov olovlig körning. I sådant fall kan rätten döma ut villkorlig dom eller skyddstillsyn (se 30 kap 1 § Brottsbalk) förenat med bötesstraff.

Preskriptionstid för brott när flera brott begåtts genom samma gärning

2018-03-14 i Påföljder
FRÅGA |Hej,En kvinna ligger i koma efter en trafikolycka och det är okänt när och om hon vaknar. Presktiden för vållande till kroppsskada är två år, medan motsvarande för vållande till annans död är fem år. Hur hanterar man en sådan situation?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagFör att svara på din fråga kikar vi närmare på brottsbalken (BrB). Närmare bestämt kollar vi på lagens 35 kapitel angående preskription.Går att döma för båda eller ett av brotten trots att en av preskriptionstiderna gått utHuvudregeln är att man inte kan döma till påföljd för ett brott vars preskriptionstid har löpt ut. Precis som du själv skriver har de två brotten två olika preskriptionstider, två respektive fem år (BrB 35 kap. 1 § första stycket). Som nämnt ovan ska gärningsmannen då som utgångspunkt inte kunna åläggas någon påföljd för vållande till kroppsskada om två år har förlöpt från det att brottet begicks (35 kap. 4 § första stycket BrB).Däremot finns det ett undantag. Har flera brott begåtts genom samma gärning, vilket jag antar har skett, kan påföljd ådömas gärningsmannen för båda eller ett av brotten, så länge den senare preskriptionstiden inte har gått ut när gärningsmannen häktas eller får del av åtal (35 kap. 1 § andra stycket BrB).Alltså, har exempelvis två år gått från trafikolyckan, men inte fem år, så kan gärningsmannen dömas för vållande till kroppsskada, trots att preskriptionstiden på två år löpt ut.Avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar

Möjligt att straffa vuxna för brott denne begått som barn?

2018-03-08 i Påföljder
FRÅGA |En av mina söner blev för 12 år sedan våldtagen vid upprepade tillfällen, han var då 6-7 år. Hans bror blev under knivhot tvungen att bevittna detta , han var då 8-9 år. Han som utsatte mina söner för detta var då 12år, alltså inte straffmyndig. Så att det vart då inget polisiärt ärende utan vi hanmade då hos social förvaltningen. Sen dess har mina pojkars liv rasat helt, eftersom han fortsatte hota dom för att skvallrat kunde dom inte gå ut, så dom satt inne jämt tills vi fick lov att flytta. Sen efter det här det bara varit bup och läkare och diagnoser ptsd bl.a. nu undrar jag nu är han vuxen finns det nått sätt att få honom att stå till svars nu, han kom ju undan helt då. Mina pojkar lever med det här varje dag, han mordhotad min yngsta son för några månader och det blev han iaf dömd för i rätten. Så vi undrar kan dom få någon sorts rättvisa???
Matilde Kyrö |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Har ett brott begåtts av någon som inte uppnått 15-års ålder kan inte gärningsmannen ifråga dömas till någon påföljd. Detta följer av 1 kap. 6 § brottsbalken (HÄR). Att idag, sedan gärningsmannen nått vuxen ålder, bestraffa honom för gärningar som begåtts för 12 år sedan skulle strida mot bland annat 30 kap. 9 § rättegångsbalken (HÄR) och dess regler mot dubbelbestraffning. Har fallet upptagits och socialförvaltning med mera varit inkopplade en gång kan inte fallet, på samma grunder tas upp igen. Vidare skulle, i de fall det ej varit fråga om sådana åtgärder, gärningen förmodligen anses varar preskriberad i enlighet med 35 kap. 1 § brottsbalken (HÄR), då preskriptionstid för våldtäkt är 10 år och för olaga tvång detsamme om tvånget varit grovt. Slutligen skulle det troligtvis anses strida mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § regeringsformen (HÄR) att ådöma någon påföljd för ett brott man begick när man ej var straffmyndig och alltså ej kunde ådömas påföljd. Själva idén med att ha en straffmyndighetsålder skulle ju undermineras och i princip vara verkningslös om barnen så snart de fyllt 15 kunde ådömas påföljd för brott de begått när de varit yngre. Skulle hot och dylika gärningar förekomma än idag är det givetvis möjligt att hålla personen i fråga ansvarig, vilket ju också verkar ha varit fråga om.Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att (oavsett om det skulle anses moraliskt rätt) det inte går att hålla denne person ansvarig för gärningarna som begåtts när denne inte var straffmyndig. Upprepade kränkningar, våldshandlingar och hot sedan många år tillbaka skulle dock kunna vara en relevant faktor vid påföljdsbedömningen av brott som begås idag. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning