Vilka brott har begåtts?

2018-03-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vilka brott kan ha begåtts i detta fall?- Tar en påse chips från mataffären utan att betala-Går förbi en person som håller på att drunkna utan att hjälpa till-Ändrar sitt födelsedagsår på sin legitimation-Ställer sin bil på en parkeringplats utan att betala pakeringsavgiften
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!- Tar en påse chips från mataffären utan att betala --> Ringa stöld enligt 8 kap 2 § brottsbalken.-Går förbi en person som håller på att drunkna utan att hjälpa till --> Inget brott, så länge personen som gick förbi inte hade någon särskild garantställning för personen som höll på att drunkna. -Ändrar sitt födelsedagsår på sin legitimation --> Urkundsförfalskning enligt 14 kap 1 § brottsbalken--Ställer sin bil på en parkeringplats utan att betala pakeringsavgiften --> Inget brott, leder till parkeringsböter.Hoppas svaret varit till din hjälp.Mvh,

Vilka brott har man begått om man tjuvar en bil och kör i hög hastighet, passerar ett rött ljus och därigenom krockar med en annan bil så att personen bilen avlider?

2018-03-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vilka brott har man begått om man tjuvar en bil och kör i hög hastighet, passerar ett rött ljus. Resultatet blir att hen krockar med en annan bil och den personen avlider.
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att tjuva en bilJag antar att det är fråga om någon annan persons bil och att tjuvandet sker olovligen. I detta fall kan brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel enligt 8 kap. 7 § Brottsbalken (BrB).För att tillgrepp av fortskaffningsmedel ska bli aktuellt som brott krävs att: - Det har skett ett tagande och brukande av ett motorfordon eller motordrivet fortskaffningsmedel - Motorfordonet ska tillhöra någon annan - Tagandet och brukandet ska ha skett olovligenDet krävs även att handlingen har skett med uppsåt, 1 kap. 2 § BrB.Att köra i hög hastighet och passera ett rött ljusEn kraftig överträdelse av den tillåtna hastigheten och att inte anpassa fordonets hastighet utifrån trafiksäkerheten samt att köra mot rött ljus kan innebära ansvar för vårdslöshet i trafik enligt 1 § första stycket Trafikbrottslagen (TBL). Brottet aktualiseras om man som vägtrafikant brister i den omsorg och varsamhet som krävs i trafiken för att undvika trafikolyckor. För brottet krävs inte uppsåt, utan det räcker att man i väsentlig mån brister i omsorg och oaktsamhet, vilket innebär ett krav på en högre grad av oaktsamhet. Att köra i för hög hastighet och att köra mot rött ljus innebär ett medvetet risktagande som kan medföra en trafikfarlig situation, vilket även blev fallet här. Därmed blir brottet vårdslöshet i trafik aktuellt, 1 § första stycket TBL.Beroende på omständigheterna kan även grov vårdslöshet i trafik aktualiseras enligt 1 § andra stycket TBL. I den bedömningen kan man bland annat väga in om föraren har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom eller om föraren har agerat grovt oaktsamt, vilket kan tänkas vara aktuellt här.Att därigenom krocka med en annan bil så att en person avliderVilket brott som blir aktuellt i denna situation beror lite på om föraren kan anses ha agerat med uppsåt eller oaktsamhet. Om föraren har velat uppnå följden att den andra personen ska dö eller om föraren har misstänkt att förarens agerande kan innebära att personen i den andra bilen dör, men har varit likgiltig inför risken att personen ska dö, kan brotten mord (3 kap. 1 § BrB) eller dråp (3 kap. 2 § BrB) aktualiseras. Om föraren enbart har varit oaktsam i sitt sätt att köra gör sig föraren istället skyldig till vållande till annans död, 3 kap. 7 § BrB.Det är svårt att göra en helt exakt bedömning med så begränsade omständigheter kring brottet, men jag hoppas att svaret ger dig lite ledning i hur du kan tänka kring brotten. Om inte annat är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad kan man göra när någon ger sexuella kommentarer och tecken under längre tid?

2018-03-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring sexuella ofredanden och undrar hur man anmäler någon som ofredat en själv eller andra. Under några månaders tid har ett byggföretag varit på plats i mitt och mina tjejkompisars område där det finns en man som alltid/ofta visslar och ropar efter oss. Han kan säga saker som "kom hit och värm oss lilla gumman" "kiss kiss kiss va fin du är" samt att han visslar o gör sexuella tecken.... Vi har visat vårt ogillande och sagt till honom att sluta flera gånger, men han fortsätter. Vad kan vi göra? Bryr sig polisen om en anmälan görs & är detta ens ett brott? Tack!
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De händelser du beskriver kan mycket väl räknas som brott, vilket regleras i brottsbalken (BrB).Sexuellt ofredandeEn person som ofredar någon annan genom ord eller handlande för att kränka någon annans sexuella integritet kan göra sig skyldig till sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § andra stycket BrB.I ditt fall är det möjligt att den sexuella anspelningen i sakerna som mannen har sagt, i kombination med de sexuella tecknen som du nämner, är tillräckliga för att hans agerande ska anses ha en tydlig sexuell inriktning och kunna utgöra ett ofredande genom ord eller handlande. Det krävs även att ofredandet sker på ett sätt som är ägnat att kränka den sexuella integriteten för att mannen ska kunna hållas ansvarig för sexuellt ofredande. Här kan ordvalen, att han gör sexuella tecken, att handlingarna har en sexuell anspelning och det faktum att det sker i ert område spela in i bedömningen. För ansvar är det tillräckligt att handlingen typiskt sett kan anses kränka någons sexuella integritet, vilket mannens kommentarer och handlande bör kunna göra.Det krävs även att mannen har gjort detta med uppsåt, alltså att han på något sätt har varit medveten om sitt agerande eller i alla fall har insett att det finns en risk att hans agerande kan uppfattas som kränkande av den sexuella integriteten, 1 kap. 2 § BrB.OfredandeOm kränkningen av den sexuella integriteten inte kan styrkas tillräckligt tydligt kan det istället bli aktuellt att tala om ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. För ansvar för ofredande krävs att någon antingen utför fysiska handlingar eller utsätter någon annan för störande kontakter eller hänsynslöst agerande på ett sätt som kränker den utsattes frid.Utifrån det du beskriver kan mannens agerande åtminstone utgöra störande kontakter. Mannens ordval tillsammans med de sexuella tecknen är på sådant sätt att det kan anses kränka er frid och känsla av trygghet, särskilt eftersom det sker i ert område. Även här krävs att mannen agerar med uppsåt, 1 kap. 2 § BrB.Olaga förföljelseEftersom du beskriver att dessa kränkningar har pågått under flera månaders tid är det möjligt att händelserna som kan räknas som ofredanden eller sexuella ofredanden tillsammans kan vara tillräckliga för att mannen ska göra sig skyldig till olaga förföljelse enligt 4 kap. 4 b § BrB.För ansvar krävs att en person förföljer en annan genom vissa uppräknade handlingar (däribland finns både ofredande och sexuellt ofredande) samt att dessa gärningar har utgjort ett led i en upprepad kränkning av den utsattes integritet. Förföljelsen ska bestå i upprepade brottsliga gärningar av det slag som räknas upp i paragrafen.Eftersom det är troligt att mannen har gjort sig skyldig till flera flera fall av antingen sexuellt ofredande eller ofredande, som båda räknas upp som relevanta brott i 4 kap. 4 b § BrB, samt eftersom du uppger att detta har pågått under flera månaders tid, är det möjligt att gärningarna kan ses som ett led i en upprepad kränkning av er integritet. Även för detta brott krävs att mannen har agerat med uppsåt, 1 kap. 2 § BrB.Mitt råd - AnmälDet är förstås svårt för mig att göra en helt fullständig och korrekt bedömning av vad som har skett och hur utfallet kommer att bli utifrån de omständigheter jag har fått, men som jag ser det kan mannens agerande utgöra brott. Du och dina vänner borde därför ta kontakt med polisen för att göra en anmälan av de saker som mannen har sagt och gjort mot er. Börja med en anmälan och fråga polisen om hjälp för hur ni ska gå till väga.Lycka till och hoppas att du fick hjälp med din fråga! Om du har ytterligare frågor är du självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Tillåtet att fotografera granne?

2018-03-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Får jag ta kort på en granne som kastar helt fel sopor i sopnedkastet och skicka bilderna till min hyresvärd?
Daniel Shin |Hej!Givet att grannen är utanför huset är det som huvudregel tillåtet att fotografera personen. Var däremot försiktig med att uppföra dig på ett alltför störande sätt. Enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700) är det brottsligt att fysiskt antasta någon annan eller utsätta någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det krävs dock väldigt mycket för att detta brott ska vara aktuellt. Sammanfattningsvis bör det inte vara några problem att fotografera din granne. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

När gallras olovlig körning och drogfylla?

2018-03-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur blir det efter man blivit dömd för olovlig körning med moped och drogfylla för 6 år sen?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!I enlighet med 1 § 2 st narkotikalagen ska den som brukat narkotika dömas till fängelse i högst tre år. För rattfylleri (och även drogfylla) stadgas i 4-4a § lag om straff för vissa trafikbrott att föraren kan dömas till fängelse i högst sex månader eller max tre år om rattfyllan är att bedöma som grov. Beroende på om du blivit tilldömd att betala böter eller avsitta ett fängelsestraff ser gallringstiden för brotten olika ut. Om du endast fått betala böter följer av 17 § belastningsregisterlagen att brottet ska gallras efter fem års tid. Det skulle isåfall innebära att brotten inte längre syns i ditt register. Om du däremot fått sitta av ett fängelsestraff eller blivit dömd till villkorlig dom eller skyddstillsyn dröjer det 10 år innan uppgifterna gallras. Detta skulle då innebära att brotten finns registrerade i belastningsregistret fram tills år 2022. Att uppgifterna finns kvar i registret kan bland annat innebära minskade möjligheter att få vissa jobb och minskade möjligheter att resa till vissa länder. I övrigt har de registrerade brotten inte någon särskild betydelse.Hoppas svaret varit till din hjälp. Mvh,

För att dömas för brott måste det finnas ett otillåtet risktagande

2018-03-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om man köper flygbiljett för att komma undan personen och personen har i förhoppning att planet ska krascha. Har hen begått en brottslig gärning?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att kunna dömas för ett brott måste en gärning innefatta ett otillåtet risktagande och uppsåt (som huvudregel). Om gärningen innefattar ett tillåtet risktagande kan personen inte dömas för något brott, oavsett om personen haft ett ont uppsåt.En person har ont uppsåt om den köper en flygbiljett till en annan person i förhoppningen att planet ska störta och denna person ska dö. Som sagt krävs dock även ett otillåtet risktagande.Är köpet av en flygplansbiljett ett otillåtet risktagande? Eftersom det alltid finns en risk att ett plan störtar kan det inte klassas som ett otilltåtet risktagande. Det innebär alltså att personen inte kan dömas till något brott eftersom det inte föreligger något otillåtet risktagande. Uppsåtet spelar i det fallet ingen roll.Notera dock att fallet blir ett annat ifall personen visste att just det aktuella planet skulle störta av någon anledning.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag dömas för brott om jag inte vet att jag begått brott?

2018-03-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejJag undrar lite hur man kan dömas för ett brott, tex Hets mot folkgrupp, om man inte vet att man begått något brott. Tänker speciellt på hetsjakten som pågår nu från regeringsfinansierade organisationer som jagar folk på internet för att de råkat uttrycka sig lite dumt. Jag menar alla vet väl att man inte får råna en bank. Men att just veta vad man får säga och inte säga, det är ju inte lätt eftersom det är en tolkningsfråga väl och det finns inte direkt en lista på vad man får säga och inte säga. Om min avsikt inte är att hetsa mot någon, men min text kan tolkas så om man anstränger sig. Är det då avsikten med min text eller hur folk tolkar min text som avgörs i tingsrätten?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 24 kap. 9 § brottsbalken kan ansvarsfrihet inträda när någon begår en gärning i villfarelse rörande gärningens tillåtlighet, förutsatt att villfarelsen förekommit på grund av fel vid kungörandet av bestämmelsen, eller av annan orsak, är uppenbart ursäktlig. Den grundläggande principen är dock att missuppfattningar och okunnighet rörande straffbestämmelser inte fritar från ansvar. Ansvarsfrihet ska inträda endast i rena undantagsfall (prop. 1993/94:130 s. 56 ff). Det krävs att gärningsmannen inte haft möjlighet att förstå att gärningen var otillåten och att hans bristande kännedom om straffbestämmelsen inte beror på oaktsamhet. Kravet på aktsamhet ställs mycket högt. Okunnighet om att en gärning är straffbar leder således endast i rena undantagsfall till ansvarsfrihet. Jag förstår dock vad du menar och det kan i många fall bli en tolkningsfråga. Förmodligen får domstolen avgöra huruvida visst uttalande är brottsligt. Som framgår av ovan gäller dock, att kravet på aktsamhet avseende huruvida man begår brott, ställs mycket högt.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur anmäler jag brott mot banksekretess och personuppgiftslagen?

2018-03-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, Vi har kontaktat banken och frågat om de har lämnat ut uppgifter men vi får inget svar på vår fråga.Vi vill gärna anmäla banken för banksekretessbrott och även fastighetsförvaltaren för att ha använt informationen och sökt vidare vilken adress och om hon har ett hyreskontrakt. Där vill vi anmäla förvaltaren för brott mot PUL lagen.vart vänder man sig om båda brotten. är det polisen både för banksekretessbrott och brott mot PUL?med vänlig hälsning
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BanksekretessAngående banksekretessen kan du stämma banken. Detta är emellertid en komplicerad och kostsam procedur och du måste kunna bevisa att du lidit ekonomisk skada. Jag rekommenderar istället att du kontaktar polisen för att upprätta en anmälan.PuLEtt tips kan vara att du vänder dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se), som är tillsynsmyndighet för PuL och har stor kunskap om kränkningar av den typen som det är frågan om här. Det är dock viktigt att betona att Datainspektionen inte sysslar med regelrätta brottsutredningar, därför ska man också vända sig till polisen för att anmäla brott mot PuL.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen