Avgiftskontroller från radiotjänst: Vad har de rätt att göra

2017-11-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag har haft en tv men den gick sönder och sedan dess har jag inte köpt en annan. Jag avanmälan mig från tv och radio avgift. Jag blev uppringd av en person en söndag kväll som började fråga om jag har tv. Denne person hade inte presenterat sig och pratade med mig på ett väldigt aggressivt sätt. Jag la på och försökte kontakta radio tjänst i Kiruna för att få veta om denne person verkligen var en anställd och inte en beddragare. Den bäkreftade och jag sa till de att jag inte har tv. Att jag hade och jag betalade som alla andra gör. Jag bad de att presentera sig nästa gång de ringer och om att inte prata så respektlös. Igår kväll en man knakade och ringde på dörren och skrämde livet av mig och av min 17 månaders dotter. Jag närmade mig till dörren och frågade tre gånger vem är den som knackar. Fick ingen svar, utan en fråga: har du en tv? Och ett uppmanelse om att öppna dörren. Jag bad mannen att komma nästa dag när det inte är mörkt utte. Att jag inte öppnar dörren till en framlig. Och att jag näste trösta min dotter som grått på grund av att hon var så räd. Det var mörkt utte och jag litar inte på vem som påstår sig komma från en myndighet eller företag. Jag läste och enligt lag 2006:798 är de skyldiga att meddela när de kommer och att de ska undvika en besvär för den som kontrolleras. Min fråga är : har de rätt att jaga mig i mitt eget hus? Jag har svarar på deras frågor, jag har ringt de och bekräftat att jag inte har en tv. Bröt de inte lagen?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (2006:798) är en ändringslag av lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Enligt 27 § i nämnda lag ska de "på lämpligt sätt informera boenden i området" innan de gör en särskild avgiftskontroll. En särskild avgiftskontroll är exempelvis pejling. Att besöka ringa eller besöka en bostad hör till den vanliga avgiftskontrollen och då behöver de inte höra av sig innan. Vid ett besök från radiotjänstkontrollanter, ska de visa upp sin legitimation med namn och bild och de har inte rätt att gå in även om de blir inbjudna. När de ringer ska de också presentera sig, men de kan ringa från dolt nummer.Vänligen,

Utse en tillfällig jaktledare

2017-10-25 i ÖVRIGT
FRÅGA |Under en jaktdag var ingen av tre jaktledare tillgänglig. Kan jägarna utse en tillfällig jaktledare för den dagen?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar utgå från att du i din fråga syftar på älgjakt, då det främst är då jaktledare krävs. Aktuell reglering för din fråga hittas i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7). Älgjakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd före jaktens början och vid varje jakttillfälle (48 § NFS 2011:7). Det finns ingen skyldighet att gå någon jaktledarutbildning eller något registreringskrav av vilka som ska vara jaktledare. Med detta sagt är det alltså inget som hindrar att ni utser en tillfällig jaktledare för en dag då ordinarie inte kan vara med. Detta gäller på villkoret att jaktledaren utses innan ni påbörjar jakten. Det är alltså inte okej att utse jaktledaren först efter att dagens jakt redan påbörjats.Med detta sagt vill jag uppmärksamma att det är viktigt att den som utses till jaktledare är lämplig för uppgiften och väl införstådd med uppgiftens innebörd och det ansvar som följer med den. Mer specifik information om jaktledarens uppgifter kan du hitta i ovan nämnda källa, framförallt 48 § NFS 2011:7.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kameraövervakning och inspelning av samtal

2017-09-29 i PUL
FRÅGA |Hej! Jag har haft en inneboende som har stulit, erkänt och bett om ursäkt flera gånger bara för att sedan fortsätta som förut. Såvitt jag kan se hittills så är det saker av mindre värden som försvunnit, men stulna är de likväl. Eftersom det är en "nyss vuxen" och värdet av det stulna är lågt så har jag försökt ta detta med jämnmod och vill givetvis inte anmäla i onödan. Tre chanser att ändra sitt beteende tycker jag dock räcker. Personen blev till slut uppsagd och valde själv att flytta ut omgående, men hotar nu att anmäla mig. Har jag gjort fel så får ju jag be om ursäkt och ta konsekvenserna av mitt eget handlande, det begriper jag.Det vore dock tacksamt att få hjälp med att reda ut detta innan jag själv belastar polisen/rättsväsendet med en anmälan och definitivt innan jag låter någon annan bostadsbehövande student flytta in. Frågor;1. Får jag ha avkännare som registrerar rörelser/en kamera riktad mot dörren i privata sovrum/utrymmen dit ingen annan har tillträde? Jag tänker mig en kamera som bara filmar när/om dörren till mitt eget sovrum öppnas. Dörren är alltid stängd och låst när någon mer bor här, så man måste ju först låsa upp innan man kan öppna. Nyckeln sitter naturligtvis inte i dörren, däremot är det en "vanlig" rumsdörr och den har en likadan nyckel som det rum som hyrs ut.2. Behöver jag i så fall varna den inneboende?3. Har jag brutit mot lagen när jag via mobilens mikrofon spelade in de samtal där jag konfronterar personen och då denna erkänner?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!KameraövervakningVarför det finns regler som förbjuder kameraövervakning är för att skydda personers integritet. Innan man sätter upp en kamera bör man därför vara noga med var man placerar kameran och tänka på vems integritet som man eventuellt kan kränka. Det lagar som blir aktuella för detta är kamerövervakningslagens regler och personuppgiftslagen. Det krävs tillstånd för att få sätta upp en kamera på ett område där allmänheten har tillträde. Detta innebär att det inte krävs tillstånd att sätta upp en kamera i det privata. Men trots att det inte krävs tillstånd så måste man ändå se till så att man följer övriga regler i lagen. Reglerna säger i princip att det är OK att sätta upp en kamera så länge alla som övervakas har samtyckt till övervakningen. Även i vissa fall då det inte finns samtycke kan man ändå rättfärdiga kamerainspelningen med proportionalitetsprincipen, dvs att övervakningsintressen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Att man satt upp en kamera för att förebygga, utreda och avslöja brott är ett sådant legitimt skäl. Jag tolkar det därför som att du inte behöver meddela inneboende om detta, särskilt med tanke på att kameran sätts upp i dina egna privata utrymmen.Spela in samtalDet är endast tillåtet att spela in ett samtal om man själv deltar i samtalet eller om man fått tillåtelse av den man spelar in att faktiskt spela in samtalet. I övriga fall är det olagligt enligt Brottsbalken 4 kap 9a § - Olovlig avlyssning, se här. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst 2 år.Eftersom att du själv deltar i det samtal som du spelar in är det därför tillåtet. Hoppas mitt svar hjälpte dig. Återkom om det är något mer du funderar över!Med vänliga hälsningar,

Medlemsregister för idrottsförenings förenlighet med PUL

2017-09-24 i PUL
FRÅGA |Vi är en idrottsförening som funderar på att skapa ett google formulär för att ta emot medlemsansökan. Vi kommer då be om uppgifter som namn, adress och personnummer. Kan vi göra detta utan att bryta mot PUL?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I en idrottsförening (ideell förening) kan det vara nödvändigt att registrera vissa uppgifter om sina medlemmar för att kunna sköta administrationen. Uppgifter som namn, adress och personnummer är sådana uppgifter som det kan anses vara nödvändigt för föreningen att ha. Att registrera just personnummer får göras om det kan anses klart motiverat, till exempel för att kunna identifiera medlemmar. Datainspektionen, som är den myndighet som ser till att PUL efterföljs, har uttryckt att det däremot är olämpligt att använda personnummer som medlemsnummer.Föreningen måste informera medlemmarna om vad uppgifterna kommer att användas till. Om föreningen avser att använda uppgifterna för att till exempel skicka ut direkt reklam så måste medlemmen få veta detta, helst och oftast i samband med att uppgifterna hämtas in. Vill föreningen publicera sitt medlemsregister på internet så är Datainspektionens rekommendation att man har samtycke från medlemmarna. Det finns vissa situationer då det krävs samtycke och vissa då det inte krävs samtycke, att fråga om lov först är alltså den säkraste vägen. Ett register där man kan söka efter medlemsuppgifter kräver samtycke från medlemmen/medlemmarna. Men om medlemsregistret publiceras som en lista eller PDF så krävs inget samtycke så länge inte publiceringen är kränkande för medlemmarna. Det som krånglar till det är att det skulle kunna vara kränkande att publicera uppgifter i strid mot en medlems vilja. Det säkraste är som sagt alltså att fråga om lov innan någon publicering av medlemsuppgifter sker.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Får företag lämna ut personuppgifter till tredje man?

2017-10-31 i PUL
FRÅGA |Hej. I lördags fick jag ett par samtal ifrån ett nummer jag inte kände igen. När jag ringde tillbaka så var det en person som sa att hon skulle ta över vår lägenhet när vårt andrahandskontrakt går ut vid årsskiftet och hon ville komma och kolla på lägenheten. Vi vet att vårt avtal med fastighetsbolaget går ut då men har inte fått ett definitivt besked att vi måste flytta. Har de rätt att ge ut mitt telefonnummer (personuppgifter) till en tredje part? Jag är själv ganska noggrann med var jag ger ut mitt nummer (finns inte på ex eniro/hitta.se).
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! PersonuppgiftslagenEnligt personuppgiftslagen får personuppgifter behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke. Personuppgifter får även behandlas i vissa andra situationer som lagen räknar upp, om behandlingen är nödvändig. En sådan situation framgår av personuppgiftslagen 10 § punkten f avseende berättigat intresse. Man kan alltså få behandla personuppgifter för ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Begreppet "behandling av personuppgifter" förklaras i personuppgiftslagen 3 §. Denna intresseavvägning används ofta i praktiken då intrånget i den personliga integriteten är litet eller obefintligt, och det är opraktiskt att inhämta samtycke i förhand. Både en ideell förenings allmännyttiga verksamhet såväl som ett privat företags vinstintresse kan utgöra ett "berättigat intresse". Avvägningen står alltså mellan fastighetsbolagets intresse för den löpande verksamheten och ditt intresse att skydda spridning av ditt telefonnummer till framtida hyresgäst. Ett telefonnummer inte anses vara en känslig personuppgift (se personuppgiftslagen 13-20 §§) och kan det vara svårt att argumentera för att du skulle ha ett övervägande intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) Observera att inom snar framtid (25 maj 2018) kommer Dataskyddsförordningen att träda i kraft vilket kommer leda till ett antal förändringar, bl.a. avseende behandling av personuppgifter. Förordningen kommer att ersätta Personuppgiftslagen. Läs mer om detta på Datainspektionens hemsida. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Kategorisering av etnicitet i jämlikhetsfrämjande syfte

2017-10-16 i PUL
FRÅGA |Hej! Jag och ett par andra elever på vår skola har startat ett projekt där vi ska, genom en enkät, samla in alla högstadieelever och lärares etniciteter och göra en stor vägg fylld med flaggor i textilier som representerar dessa etniciteter. Anledningen till att vi vill göra detta är för att vi går i en väldigt högpresterande skola och vi vill visa att högpresterande skolor inte behöver vara svenskdominerade, det ska vara ett slag mot främlingsfientliga människor som allt för ofta tror att människor från andra kulturer är en börda i Sverige. Vår skola är så pass bra på grund av vår diversitet. När vi skickade ut enkäten fick vi en kommentar av en lärare som sa att det vi gjorde var olagligt, att man inte fick kategorisera människor utifrån etnisk bakgrund. Stämmer detta? Dessutom visste vi inte ifall vi skulle inkludera den kurdiska flaggan eftersom att det inte är ett land som Sverige erkänt, Kurdistan har inte ens utropat sig självständiga (de ska rösta om det den 25:e september). Vår tanke var att bara ha flaggor vars länder Sverige har erkänt, det inkluderade Pakistan och Kosovo men inte Kurdistan vilket gjorde ett par personer upprörda; de ville inte bli representerade av någon annan flagga än den kurdiska flaggan. Om vi inte har den kurdiska flaggan kan det skapa konflikt, har vi med den kan det också skapa konflikt. Är det diskriminering att inte ha med den kurdiska flaggan fastän att det finns kurder på vår skola? Vad ska vi göra? Svara gärna på alla tre frågor!
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Jag kan inte ge ett fullständigt svar på frågorna då detta snarare är öppet för diskussion. Det jag kan säga är att så länge ni får samtycke av de som svarar på enkäterna att använda de enligt din beskrivning så är det inte olagligt. Personuppgiftslagen (PUL) 13-15 §§Ni bör tänka på att även om enkäterna är anonyma så kan det komma att bli tydligt vilka personer som förknippar sig med vilken etnicitet när ni sätter upp flaggorna då det är frågan om en skola och jag utgår ifrån att de flesta känner till varandra. Det kan därför vara bra och om inte annat vänligt att be om samtycke för utförandet från de som besvarar enkäterna.En annan frågeställning ni kan tänka på är om projektet kommer verka enligt ert syfte? Kommer ert projekt inte bara att placera individer i fack? Kan detta tydliggörandet av olika etniciteter eventuellt skapa ett utanförskap? Är detta en grogrund till rasism? Detta är en vanlig kritik mot diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen, många menar att de placerar individer i olika fack istället för att verka överskridande och skapar en norm för vad som är "normalt". Samtidigt menar många att dessa grunder är viktiga för att synliggöra förtryck.Ni får själva ta ställning, se över de eventuella effekterna och vad det är ni vill uppnå med projektet, lycka till!Vänliga hälsningar,

Under vilka förhållanden har en näringsidkare rätt att ta en kreditupplysning?

2017-09-28 i PUL
FRÅGA |Hej, Igår köpta jag en dator på Media Markt. Betalning gjordes på deras hemsida och jag betalade med ett VISA Debit Card. Dvs Jag begärde inte någon faktura (kredit) eller delbetalning (kredit) utan betalade kontant med mitt Visa kort i förskott. Idag fick jag ett SMS där det visade sig att någon tagit kreditupplysning på mig. Det visade sig efter samal det det var Klarna, det bolag MediaMarkt använder för sina internetbetalningar som gjort det via Creditsafe. JAg framförde att "Ni har ingen anledning öht att ta en kreditupplysning på mig" De svarade "vi gör det för att ta reda på _vilka andra produkter vi kan erbjuda_" Det är definitivt inget "legitimt" skäl att ta en kreditupplysning, svarade jag, och jag vill att ni omedelbart tar bort den upplysningen. -svaret blev "det går inte"...Jag tänker inte nöja mig med det. Kan jag göra något eller är lagen sådan att trots att det står att det krävs "legitimt" skäl så kan bolagen agera på det vis de gör?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får en näringsidkare hämta en kreditupplysning?För att en näringsidkare ska få hämta en kreditupplysning om en privatperson krävs, som du redan har konstaterat, att det finns ett legitimt behov av informationen (9 § 1 st. kreditupplysningslagen). Det räcker inte med att näringsidkaren och privatpersonen har ingått ett avtal, utan det krävs att upplysningen behövs för att näringsidkaren ska kunna bedöma eventuella risker. När du köpte datorn betalade du på en gång, vilket givetvis innebär att ingen risk för näringsidkaren återstår.Media Markt påstår att kreditupplysningen har hämtats för att ta reda på vilka andra produkter de kan erbjuda dig. Jag kan inte uttala mig med säkerhet om huruvida detta är ett legitimt skäl eller inte. Enligt min mening kan dock en näringsidkare inte göra en kreditupplysning enbart för att utreda vilka andra tjänster som kan säljas till privatpersonen. Kreditupplysningslagens syfte är att ge näringsidkare möjlighet att bedöma risker vid avtal, inte att ge näringsidkare information om vilka kunder som kan vara intressanta att erbjuda andra tjänster.Mig veterligen finns ingen praxis från Högsta domstolen som klargör var gränsen för ett "legitimt behov" går. Svea hovrätt har dock avgjort ett mål (RH 1999:88) där en näringsidkare ansågs ha hämtat en kreditupplysning utan att ha haft legitima behov av informationen. Näringsidkaren hade på grund av en eventuell framtida rättsprocess mot en privatperson hämtat en kreditupplysning. I det här fallet bedömdes näringsidkaren sakna behov av att bedöma eventuella kreditrisker eftersom inget avtal fanns, och därför var kreditupplysningen inte tillåten.Förbudet mot att inhämta en kreditupplysning utan att ha legitima behov är straffsanktionerat. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter (19 § 2 st. kreditupplysningslagen).Kan en privatperson kräva att näringsidkare tar bort personuppgifter från sina register?Näringsidkare får bara behandla personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till ändamålet. Eftersom ett kundförhållande föreligger i ert fall har företaget därmed rätt att spara de uppgifter som är nödvändiga för att t.ex. kunna hålla koll på vilka ordrar som ska skickas. Det kan även vara nödvändigt att spara uppgifterna efter att ordern har skickats, t.ex. om det visar sig att varan är farlig och butiken därmed behöver återkalla den. Om det förhåller sig på det sättet som Media Markt har sagt, dvs. att informationen som framgick av kreditupplysningen enbart behövs för att ta reda på vilka andra produkter de kan sälja till dig, kan du begära att dessa uppgifter tas bort. Näringsidkaren får nämligen inte behandla personuppgifter som behövs för direkt marknadsföring om du skriftligen (t.ex. per mail) motsätter dig sådan behandling (11 § 1 st. personuppgiftslagen).Mitt råd till digJag kan tyvärr inte ge något klarare svar än så här utan att veta mer exakt vilket ändamål Media Markt har för behandlingen av personuppgifter. Mitt råd till dig är dock att kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, både när det gäller kreditupplysningsverksamhet och behandling av personuppgifter. Du kan även skicka en skriftlig (och undertecknad) begäran till Media Markt om att få reda på vilka uppgifter som behandlas och ändamålet med behandlingen (26 § 1 st. personuppgiftslagen). Media Markt är skyldiga att lämna ett sådant utdrag kostnadsfritt en gång per kalenderår om du begär det. Av utdraget bör det framgå mer exakt varför Media Markt har sparat dina uppgifter, vilket också kan ge Datainspektionen underlag för att bedöma om någon överträdelse av reglerna har skett.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Vad innehållet ett belastningsregisterutdrag

2017-09-18 i ÖVRIGT
FRÅGA |Vad står i utdrag från belastningsregistret när man söker jobb hos fortifikationsverket säkerhetsklass 2?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Lag (1998:620) om belastningsregister reglerar innehållet av ett utdrag från belastningsregistret. I lagens 3§ stadgas dess innehåll vilket lyder på följande vis:3 § Registret ska innehålla uppgifter om den som 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller5. har meddelats kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.Det finns även vidare i 4§ vissa regler för utländska domar och beslut men ovan har du belastningsregistrets huvudsakliga innehåll. Sedan finns det ytterligare bestämmelser som reglerar hur länge en viss uppgift stannar i systemet, även kallat gallring. Detta kan vi exempelvis finna i lagens 16-18§§ men här är huvudregeln att uppgifterna gallras efter fem till tio år. Det finns givetvis undantag till detta och det går att utläsa ur paragraferna. Du frågor specifik om vad det står om dig i ett utdrag ur belastningsregistret när man söker jobb hos fortifikationsverket som har säkerhetsklass 2. Just belastningsregistret går det inte att besvara vad det står angående dig men ovan har jag visat dig allt som får stå. Utöver detta kan du läsa på denna lathund vad som fortifikationsverket ytterligare tar reda på om dig. Jag hoppas jag har hjälpt dig på vägen och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se. Ha en fortsatt trevlig kväll.Mvh,