Publicering av frågor

2015-06-29 i PUL
FRÅGA |hej!jag skickade en fråga till er nyss, som dock var av ytterst privat natur. Jag hoppas att ni inte lägger ut den på er hemsida med namn??
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med dina frågor. När du skickar in frågor till lawline måste du ange namn, adress och e-post. Dessa uppgifter behandlas med sekretess och läggs inte ut på hemsidan. Alla personuppgifter behandlas också i enlighet med personuppgiftslagen se (https://lagen.nu/1998:204). Namnet som du signerat din fråga med och eventuella personuppgifter som du kan ha skrivit i texten tas också bort innan publicering. Det är endast de frågor som blir besvarade som publiceras på hemsidan.I ditt fall så vet inte jag vilken fråga det rör sig om eller huruvida den är besvarad och publicerad redan eller inte, men personuppgifter och namn läggs alltså inte ut på lawline.se. Däremot finns det alltid en risk att identifieras genom själva frågeställningen. Det kan därför vara bra att undvika att skriva utmärkande detaljer, exakta platser, klockslag eller liknande om du vill vara säker på att ingen kan identifiera dig som frågeställare. Hoppas att du är nöjd med svaret!

Radio - och tv-avgift om ingen box för digitaltv innehas

2015-04-24 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag har köpt TV men har ingen möjlighet att se på TV eftersom jag inte har någon HDTV box. Är en TV verkligen TV mottagare om den inte kan användas till att titta på TV? lagen https://lagen.nu/1989:41 Jag hoppas slippa betala TV licens eftersom jag verkligen inte ens har möjlighet att titta på Tv även om jag innehar TV apparat som används till DVD. Har medgett till radiotjänst att jag köpt en TV apparat men kan som sagt inte titta på TV.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Precis som du uppmärksammat regleras radio - och tv-avgiften i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Enligt 2 a § ska den som innehar en tv-mottagare betala radio - och tv-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB. I 2 § finns en definition av vad som menas med en tv-mottagare. Enligt denna paragraf är en TV-mottagare sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.När det gäller svaret på din fråga om du är skyldig att betala radio - och tv-avgift eftersom du inte har en box för digital-tv vilket krävs där du bor för att kunna se på tv (annat än att använda det för att tex titta på DVD som du främst gör) så har det i lagens förarbeten konstaterats att definitionen av tv-mottagare som finns i 2 § i den ovan nämnda lagen innebär att avgiftsskyldighet gäller även för innehav av apparater som under vissa förhållanden inte kan ta emot TV-sändningar. Detta kan du läsa mer om i prop. 2008/09:195 s 29-31, se här.Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att du är skyldig att betala radio - och tv-avgift även om du bara använder din tv för att titta på DVD och att du inte har någon möjlighet att titta på tv på grund av att du inte har den HDTV box som krävs där du bor.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Informationsskyldighet för säljare/uthyrare av tv-mottagare

2015-03-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej får Elgiganten lamna information om privata inköp (hushållsinköp) till Radiotjänsten?Tänk om alla butiker som t.ex systembolaget skulle informera arbetsgivare om hur många öl du har köpt med datum och kvitto.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regleringen angående tv-avgift hittar du i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst https://lagen.nu/1989:41Av lagen framgår att det inte bara är du som innehavare av en tv-mottagare som är skyldig att anmäla detta till Radiotjänst utan även den som yrkesmässigt sysslar med försäljning eller uthyrning av tv-mottagare har en skyldighet att informera Radiotjänst om att de har sålt eller hyrt ut sådan, 8§st2. Dessutom är du som köpare/hyrestagare skyldig att på begäran lämna de uppgifter som behövs till säljaren/uthyraren för att denne ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet gentemot Radiotjänst, 8§st3.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Avanmälan till radiotjänst

2015-03-16 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Jag har hamnat i en liten dust med radiotjänst.Jag har precis flyttat hem till Sverige och skaffat mig en ny lägenhet. För ett par veckor sedan ringde Radiotjänst och frågade om jag hade tv-mottagare i lägenheten. När jag lämnade sverige vad dator klassad som tv-mottagare så på reflex svarade jag "ja".Jag kom på mitt misstag och försökte förklara att det inte finns en tv i huset utan endast en dator.Personen jag talade me hävdade att jag medgivit innehav och jag försökte förklara. efter ett 10-15 min långt samtal frågade jag hur jag gör för att säga upp avtalet. hon sa att de gör du på hemsidan (inget nämndes att detta då skal prövas, kanske jag skulle förstått iofs).Jag tackade och la således på. Jag sa upp avtalet och fick idag ett brev där min uppsägning inte är giltig pga att jag medgivit innehav.Jag har alltså INTE tv i lägenheten och vill alltså inte betala.Jag kan överklaga, men antar att det inte hjälper mig.Jag har läst att jag kan "bestrida fakturan" och att ansvaret då ligger på dem att bevisa mitt innehav. Stämmer detta?Jag har både i samtalet och uppsägningsansökan bjudit hem dem på en kopp kaffe och in kik i lägenheten.Vad bör jag göra?Bestrida?Överklaga?Att en reflexmässig felsägning ska väga tyngre än 10 min förklaring och en uppsägningsansökan.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Enligt 11 § upphör avgiftsskyldigheten när du anmält till RIKAB att innehavet upphört. (Lösningen på ditt problem, och resterande delen av mitt svar, är något "icke juridiskt".)Avanmälan gör du genom att ringa eller skriva till radiotjänst. Lättast är att ringa där dom direkt kan bekräfta att avanmälan har skett. För att slippa problem bör du då anteckna tiden och namnet på personen du pratar med. Vill du begära en omprövning går du till väga på samma sätt, det vill säga ringa eller skriva till radiotjänst. Enligt 15 § samma lag så ska dock avgift som förfallit till betalning inbetalas oavsett, visar det sig sedan att du har rätt ska givetvis pengarna betalas tillbaka med ränta.

Handlingar hos privat skönhetsklinik

2015-04-29 i PUL
FRÅGA |Hej.Jag har varit på en skönhetsklinik och fått estetiska injektionsbehandlingar. Kliniken för klientjournaler/register med information om vilka behandlingar som utförts samt före och efter bilder. Jag har under en längre tid försökt få en kopia på min klientjournal för att bland annat se vad som injicerats i min kropp. Kliniken har som policy att inte lämna ut detta. Vid behandlingstillfällena har inga kvitton där behandlingarna redovisats erbjudits utan enbart betalkortslippen. På grund av komplikationer behöver jag ha tillgång till journalen. Då detta inte räknas som sjukvård kan inte IVO begära ut journalen trots att behandlingarna utförts av en legitimerad läkare. På skönhetsklinikens hemsida står det skrivet att bilder och klientjournaler är klinikens egendom och lämnas inte ut. Är detta ens lagligt? Kan jag i detta fall tillämpa PUL §26 och skriftligt begära ut en kopia? Väldigt tacksam för svar!
Anton Peterzén |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga! Det stämmer som du säger att privata estetiska kliniker varken omfattas av offentlighetsprincipen eller patientdatalagen, och där tillhörande möjlighet att ta del av handlingar, detta då det varken rör sig om en myndighet eller en vårdgivare. Det är dock viktigt att komma ihåg att viss estetisk behandling kan ha medicinskt syfte, vilket är fallet med exempelvis medfödda missbildningar, men det finns inget i din fråga som ger sken av att detta skulle vara fallet. Därför är mitt råd att du använder just personuppgiftslagen (PUL), och närmre bestämt den 26:e paragrafen. Med stöd av denna ska du gratis få uppgift om alla de handlingar som finns hos kliniken i detta fall. En journal över utförda behandlingar kommer säkerligen uppfylla alla de krav som ställs på strukturering av uppgifterna som lagen ställer, och du har därmed rätt att dels få veta vad för uppgifter kliniken har om dig, men även uppgifternas innehåll, dvs vad som står skrivet om dig. Tanken med paragrafen är att du ska kunna rätta de eventuellt felaktiga uppgifter som kliniken har om dig, varför du även måste få full vetskap om den lagrade informationen, se 28§ PUL. Om du begär ut dina uppgifter men kliniken vägrar hörsamma detta så kan du vända dig till datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna typ av ärenden och framföra ditt klagomål. De kan då välja att granska kliniken.Det är är på sin plats att kort påpeka att om har blivit felbehandlad så finns det givetvis möjlighet för dig att erhålla ersättning för detta. Om det ingrepp du genomgått anses kräva medicinsk kompetens kommer detta regleras genom patientförsäkringen, men utifrån din fråga är det som sagt troligast att så inte är fallet. Då finns istället en huvudsaklig möjlighet till ersättning enligt skadeståndslagen, och det kan då vara möjligt att inom ramen för en skadeståndstalan inför domstol begära ett så kallat editionsförläggande gentemot kliniken, se 38:2 och 38:3 Rättegångsbalken. Följden av ett bifall av en sådan begäran är att domstolen skulle tvinga kliniken att utlämna den omnämnda journalen. Men till följd av att en process i domstol alltid innebär att du som part riskerar att betala dyra rättegångskostnader om du förlorar målet rekommenderar jag dig som nämnt att istället att använda PUL Hoppas att mitt svar var till hjälp! MVH

Innehav av tv-mottagare grundar avgiftsskyldighet

2015-04-16 i TV-licens
FRÅGA |har under en längre tid varit i en diskution med tv/radio avgift. har haft några obetalta räkningar sen december månad och i början av mars blev allt fixat där, meddelade dom då att jag inte hade nåt ström i lägenheten och inte använder tv där till annat än min spelkonsoler och dator så den skulle stängas av men detta har dom ignorerat och skickat räkning ändå, ringde dom och dom sa att dom hade gjort et beslut där jag skulle betala hursomhelst.pöängterade ochså då att tv användes till datorn och vad jag vet har det gjorts et beslut i högsta domstolen att det är inte tv/radio avgift giltigt då.vad ska jag göra??desperat men med vänliga hälsningar:jacky jensen
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skyldigheten att betala tv-avgift regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst https://lagen.nu/1989:41Det som grundar avgiftsskyldighet är innehavet av en tv-mottagare (2a§). Normalt är detta en tv men även andra typer av tv-mottagare kan förekomma och då föranleda avgiftsskyldighet. Exempelvis en digitalbox eller en inspelningsbar dvd-spelare. Det innebär att tv-avgift måste betalas om man innehar en tv-mottagare, vad man använder den till är inte relevant ur lagens mening.I 2§ stadgas det att en tv-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. En tv är just avsedd för detta ändamål och man kan inte undkomma avgiftsskyldighet genom att använda den till något annat. Det domstolsavgörande som du nämner handlar om att en dator inte är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program vilket gör att man som innehavare av en dator inte behöver betala en tv-avgift.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Tv-avgift vid uthyrning

2015-03-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej, beklagar att störa med kan ske ett naiv fråga. jag är på väg att hyra ut min liten lya till en tjej. Tiden blir 16 månader, typ. Vi kommer överens att hon ville inte nån TV abonnemang. Då tänker jag säga upp till Kiruna Radio TV Tjänst abnnemangen för den tid. Jag är gröt på den omrödet, undrar om jag behöver nån särskild bevis för detta? Eller, egentligen vad krävs att tacka för TV till Kiruna för en särskild tid, där man inte """njuta"" av de super kanalerna? Tack för sv.Med vänlig hälsningTed
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skyldigheten att betala tv-avgift regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst https://lagen.nu/1989:41Det som grundar avgiftsskyldighet är innehavet av en tv-mottagare (2a§). Normalt är detta en tv men även andra typer av tv-mottagare kan förekomma och då föranleda avgiftsskyldighet. Exempelvis en digitalbox eller en inspelningsbar dvd-spelare. Det innebär att tv-avgift måste betalas även om man inte vill ha ett tv-abonnemang.En tv-avgift tas ut per hushåll vilket innebär att om du lämnar kvar din tv i lägenheten du hyr ut är det din hyresgäst som ska betala tv-avgiften. Detta innebär också att din avgiftsskyldighet försvinner för den tv-mottagaren under uthyrningsperioden. Har du en annan tv-mottagare på en ny adress i Sverige där du väljer att bo under tiden du hyr ut din lägenhet ska du betala tv-avgift för den om ingen annan i hushållet redan gör det.För att avgiftsskyldigheten ska upphöra behöver du anmäla till Radiotjänst att du inte längre har en tv-mottagare 11§ Det behövs alltså inte något särskilt bevis för att du inte innehar en tv-mottagare.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Sjukvård och studier för EU-medborgare

2015-02-26 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Min pojkvän från Italien är här och har bott i Sverige under 8 månaders tid. Han har uppehålls tillstånd och svenskt personnummer. Det jag nu undrar är om han har rätt till sjukvård och studier utan att behöva betala mer än en svensk medborgare? Eftersom han betalar skatt i och med att han jobbar heltid.
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Rätten till sjukvård:Rätten till sjukvård i Sverige gäller för alla som är bosatta i landet. Detta framgår av 3 § i Hälso- och sjukvårdslagen(HSL) som säger att Landstinget är ansvarig för att erbjuda vård till alla bosatta inom landstinget. Att vara "bosatt" kan innebära olika saker, men i detta fall så menar man främst om man varit, eller att chansen är stor att du kommer ha Sverige som din hemvist i minst ett år. Då din pojkvän är från Italien och därmed EU medborgare har han dock skydd direkt när han kommer hit för att arbetar. Alla EU-länder omfattas av en förordning(883/2004) som bland annat säger att alla som flyttar inom EU för att arbeta har rätt till samma sjukvård i landet de kommer till som landets egna medborgare(883/2004 art 4). Alltså har din pojkvän rätt till sjukvård för samma pris som svenska medborgare. Angående rätten till studier: Din pojkvän kan söka till vilka universitet eller högskolor i Sverige som han vill, så länge han uppfyller kraven som utbildningen ställer på studierna, 4 kap 1 § Högskolelagen. Dessa krav är samma för alla som söker oavsett vilket land man kommer ifrån. Kommer din pojkvän in på en skola har han rätt till samma avgiftsfria utbildning som svenska studenter har, eftersom han är EU-medborgare. 4 kap 4 § Högskolelagen.Hoppas detta kan hjälpa MVH