Polisanmälan

2015-07-28 i PUL
FRÅGA |Hej! Kostar det att göra en polisanmälan för falsk angivelse?
Catharina Danielsson |Hej,Nej det kostar ingenting att polisanmäla.Med vänlig hälsning,

Fordons ägarinformation

2015-07-08 i PUL
FRÅGA |Tel nr till ägaren till ABZ638Tack l hej
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Transportstyrelsen Jag rekommenderar att du vänder dig till Transportstyrelsen. Du kan gå in på deras webbsida och söka på registreringsnumret för att få information om fordonet, här. Vidare personlig information om ägaren till fordonet kan du få genom att ringa deras kundtjänst på 0771-25 25 25. Om Transportstyrelsen inte tillhandahåller telefonnumret, kan du försöka hitta det här eller här med hjälp av den information du har fått genom Transportstyrelsen.Skatteverket I sista hand kan du vända dig till Skatteverket på 0771–567 567.Hoppas att svaret är till din hjälp.Vänligen,

Handlingar hos privat skönhetsklinik

2015-04-29 i PUL
FRÅGA |Hej.Jag har varit på en skönhetsklinik och fått estetiska injektionsbehandlingar. Kliniken för klientjournaler/register med information om vilka behandlingar som utförts samt före och efter bilder. Jag har under en längre tid försökt få en kopia på min klientjournal för att bland annat se vad som injicerats i min kropp. Kliniken har som policy att inte lämna ut detta. Vid behandlingstillfällena har inga kvitton där behandlingarna redovisats erbjudits utan enbart betalkortslippen. På grund av komplikationer behöver jag ha tillgång till journalen. Då detta inte räknas som sjukvård kan inte IVO begära ut journalen trots att behandlingarna utförts av en legitimerad läkare. På skönhetsklinikens hemsida står det skrivet att bilder och klientjournaler är klinikens egendom och lämnas inte ut. Är detta ens lagligt? Kan jag i detta fall tillämpa PUL §26 och skriftligt begära ut en kopia? Väldigt tacksam för svar!
Anton Peterzén |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga! Det stämmer som du säger att privata estetiska kliniker varken omfattas av offentlighetsprincipen eller patientdatalagen, och där tillhörande möjlighet att ta del av handlingar, detta då det varken rör sig om en myndighet eller en vårdgivare. Det är dock viktigt att komma ihåg att viss estetisk behandling kan ha medicinskt syfte, vilket är fallet med exempelvis medfödda missbildningar, men det finns inget i din fråga som ger sken av att detta skulle vara fallet. Därför är mitt råd att du använder just personuppgiftslagen (PUL), och närmre bestämt den 26:e paragrafen. Med stöd av denna ska du gratis få uppgift om alla de handlingar som finns hos kliniken i detta fall. En journal över utförda behandlingar kommer säkerligen uppfylla alla de krav som ställs på strukturering av uppgifterna som lagen ställer, och du har därmed rätt att dels få veta vad för uppgifter kliniken har om dig, men även uppgifternas innehåll, dvs vad som står skrivet om dig. Tanken med paragrafen är att du ska kunna rätta de eventuellt felaktiga uppgifter som kliniken har om dig, varför du även måste få full vetskap om den lagrade informationen, se 28§ PUL. Om du begär ut dina uppgifter men kliniken vägrar hörsamma detta så kan du vända dig till datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna typ av ärenden och framföra ditt klagomål. De kan då välja att granska kliniken.Det är är på sin plats att kort påpeka att om har blivit felbehandlad så finns det givetvis möjlighet för dig att erhålla ersättning för detta. Om det ingrepp du genomgått anses kräva medicinsk kompetens kommer detta regleras genom patientförsäkringen, men utifrån din fråga är det som sagt troligast att så inte är fallet. Då finns istället en huvudsaklig möjlighet till ersättning enligt skadeståndslagen, och det kan då vara möjligt att inom ramen för en skadeståndstalan inför domstol begära ett så kallat editionsförläggande gentemot kliniken, se 38:2 och 38:3 Rättegångsbalken. Följden av ett bifall av en sådan begäran är att domstolen skulle tvinga kliniken att utlämna den omnämnda journalen. Men till följd av att en process i domstol alltid innebär att du som part riskerar att betala dyra rättegångskostnader om du förlorar målet rekommenderar jag dig som nämnt att istället att använda PUL Hoppas att mitt svar var till hjälp! MVH

Innehav av tv-mottagare grundar avgiftsskyldighet

2015-04-16 i TV-licens
FRÅGA |har under en längre tid varit i en diskution med tv/radio avgift. har haft några obetalta räkningar sen december månad och i början av mars blev allt fixat där, meddelade dom då att jag inte hade nåt ström i lägenheten och inte använder tv där till annat än min spelkonsoler och dator så den skulle stängas av men detta har dom ignorerat och skickat räkning ändå, ringde dom och dom sa att dom hade gjort et beslut där jag skulle betala hursomhelst.pöängterade ochså då att tv användes till datorn och vad jag vet har det gjorts et beslut i högsta domstolen att det är inte tv/radio avgift giltigt då.vad ska jag göra??desperat men med vänliga hälsningar:jacky jensen
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skyldigheten att betala tv-avgift regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst https://lagen.nu/1989:41Det som grundar avgiftsskyldighet är innehavet av en tv-mottagare (2a§). Normalt är detta en tv men även andra typer av tv-mottagare kan förekomma och då föranleda avgiftsskyldighet. Exempelvis en digitalbox eller en inspelningsbar dvd-spelare. Det innebär att tv-avgift måste betalas om man innehar en tv-mottagare, vad man använder den till är inte relevant ur lagens mening.I 2§ stadgas det att en tv-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. En tv är just avsedd för detta ändamål och man kan inte undkomma avgiftsskyldighet genom att använda den till något annat. Det domstolsavgörande som du nämner handlar om att en dator inte är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program vilket gör att man som innehavare av en dator inte behöver betala en tv-avgift.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Publicering av filmklipp på sjukvårdspersonal i sociala medier

2015-07-23 i PUL
FRÅGA |Om jag förstått saken rätt kan jag utan att meddela motsatt part, spela in ett samtal med ljud och bild utan att personen vet om det. Ex ett möte med läkare och annan vårdpersonal på akuten när jag söker vård.Har jag sedan rätt att publicera detta på sociala medier och låta folk sprida mitt/ mina filmklipp utan urskiljning? Och utan att det kan få några påföljder för mig?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga! Något generellt förbud mot fotografering, inspelning eller filmning av enskild person finns inte. Det finns ett visst skydd i Brottsbalken 1962:700 om olovlig avlyssning 4 kap. 9 a § samt ofredande 4 kap. 7 §. Lagen finner du https://lagen.nu/1962:700. Olovlig avlyssning innebär att avlyssningen sker i hemlighet eller att den som vill få det inspelat själv inte deltar i samtalet. För att ofredande ska kunna vara tillämpligt så krävs det att handlandet är att betrakta som ett hänsynslöst beteende. Dessa bestämmelser är dock sällan tillämpliga vid patients dokumenterande av egen vård. Det framkommer dock inte i din fråga vad syftet med inspelningen och spidningen av dokumentationen är. Det du får tänka på är att då du exempelvis filmar en läkare så kan du även, kanske utan att göra det medvetet, även råka filma andra patienter. Det kan då upplevas som ett intrång i patienternas personliga integritet som innebär ett hinder för den enskilde att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information.I personuppgiftslagen 1998:204 finns bestämmelser om hur personuppgifter får och inte får behandlas. Lagen finner du: https://lagen.nu/1998:204.Med personuppgift avses alla slags uppgifter som kan härledas till en person som är i livet. Bilder och ljudupptagningar av en person kan alltså vara personuppgifter även om personens namn inte anges. Öppen publicering i löpande text på Internet – exempelvis på ett socialt medium – av t.ex. namn, ljudupptagning, foto eller film av en enskild person är tillåten enligt personuppgiftslagen så länge publiceringen inte innebär en kränkning av vederbörandes personliga integritet. Huruvida publiceringen är kränkande avgörs efter en samlad bedömning av omständigheterna i det aktuella fallet. Det viktigaste man tittar på är då syftet med publiceringen och konsekvenserna för ett utlämnande av uppgifterna. Hur personen i fråga som har blivit filmad upplever publiceringen är inte avgörande för bedömningen. I sällsynta fall kan kan en publiceringen leda till förtal enligt 5:1 BrB (Brottsbalken).Det är nog lättast i din situation att fråga läkare eller vårdpersonal och därefter se efter om det på något sätt kan innebära skada genom publicering på sociala medier. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Publicering av frågor

2015-06-29 i PUL
FRÅGA |hej!jag skickade en fråga till er nyss, som dock var av ytterst privat natur. Jag hoppas att ni inte lägger ut den på er hemsida med namn??
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med dina frågor. När du skickar in frågor till lawline måste du ange namn, adress och e-post. Dessa uppgifter behandlas med sekretess och läggs inte ut på hemsidan. Alla personuppgifter behandlas också i enlighet med personuppgiftslagen se (https://lagen.nu/1998:204). Namnet som du signerat din fråga med och eventuella personuppgifter som du kan ha skrivit i texten tas också bort innan publicering. Det är endast de frågor som blir besvarade som publiceras på hemsidan.I ditt fall så vet inte jag vilken fråga det rör sig om eller huruvida den är besvarad och publicerad redan eller inte, men personuppgifter och namn läggs alltså inte ut på lawline.se. Däremot finns det alltid en risk att identifieras genom själva frågeställningen. Det kan därför vara bra att undvika att skriva utmärkande detaljer, exakta platser, klockslag eller liknande om du vill vara säker på att ingen kan identifiera dig som frågeställare. Hoppas att du är nöjd med svaret!

Radio - och tv-avgift om ingen box för digitaltv innehas

2015-04-24 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag har köpt TV men har ingen möjlighet att se på TV eftersom jag inte har någon HDTV box. Är en TV verkligen TV mottagare om den inte kan användas till att titta på TV? lagen https://lagen.nu/1989:41 Jag hoppas slippa betala TV licens eftersom jag verkligen inte ens har möjlighet att titta på Tv även om jag innehar TV apparat som används till DVD. Har medgett till radiotjänst att jag köpt en TV apparat men kan som sagt inte titta på TV.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Precis som du uppmärksammat regleras radio - och tv-avgiften i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Enligt 2 a § ska den som innehar en tv-mottagare betala radio - och tv-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB. I 2 § finns en definition av vad som menas med en tv-mottagare. Enligt denna paragraf är en TV-mottagare sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.När det gäller svaret på din fråga om du är skyldig att betala radio - och tv-avgift eftersom du inte har en box för digital-tv vilket krävs där du bor för att kunna se på tv (annat än att använda det för att tex titta på DVD som du främst gör) så har det i lagens förarbeten konstaterats att definitionen av tv-mottagare som finns i 2 § i den ovan nämnda lagen innebär att avgiftsskyldighet gäller även för innehav av apparater som under vissa förhållanden inte kan ta emot TV-sändningar. Detta kan du läsa mer om i prop. 2008/09:195 s 29-31, se här.Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att du är skyldig att betala radio - och tv-avgift även om du bara använder din tv för att titta på DVD och att du inte har någon möjlighet att titta på tv på grund av att du inte har den HDTV box som krävs där du bor.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Informationsskyldighet för säljare/uthyrare av tv-mottagare

2015-03-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej får Elgiganten lamna information om privata inköp (hushållsinköp) till Radiotjänsten?Tänk om alla butiker som t.ex systembolaget skulle informera arbetsgivare om hur många öl du har köpt med datum och kvitto.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regleringen angående tv-avgift hittar du i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst https://lagen.nu/1989:41Av lagen framgår att det inte bara är du som innehavare av en tv-mottagare som är skyldig att anmäla detta till Radiotjänst utan även den som yrkesmässigt sysslar med försäljning eller uthyrning av tv-mottagare har en skyldighet att informera Radiotjänst om att de har sålt eller hyrt ut sådan, 8§st2. Dessutom är du som köpare/hyrestagare skyldig att på begäran lämna de uppgifter som behövs till säljaren/uthyraren för att denne ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet gentemot Radiotjänst, 8§st3.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen