Musikavgift vid uthyrning av stuga

2015-08-30 i TV-licens
FRÅGA |Jag har en enskild firma där jag hyr ut privata fjällstugor genom internet. De ligger i olika områden. är ingen stugby. Nu har jag blivit kontaktad av SAMI som kräver att jag ska betala musikavgift för varje stuga för varje uthyrd natt. Det finns bara TV i stugorna, ingen radio i de flesta. Jag betalar redan extra TV-avgift. Hur kan det räknas som att vi spelar musik? Är det verkligen tillåtet att ta ut denna avgift? Om så är fallet bör väl avgiften läggas på varje stugägare?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Musikavgiften som SAMI kräver att du ska betala bygger på att utövande konstnärer har en uteslutande rätt att förfoga över sina framträdanden,45§ Upphovsrättslagen. De utövande konstnärerna kan sedan ingå avtal med organisationen SAMI som bevakar deras rätt till ersättning när verken sprids via ex radio eller tv, 47§ upphovsrättslagen. Tv-avgiften som du betalar går till att finansiera public-service utbudet och det är inget som den utövande konstnären får ta del av. Avgiften som du betalar till SAMI går däremot till den utövande konstnären. Använder du tv i din verksamhet måste du alltså betala till både SAMI och Radiotjänst. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid stuguthyrning http://www.sami.se/musikanvandare/vad-gaeller-foer-min-verksamhet/oevernattning/stuguthyrning.aspxHoppas att detta besvarade din fråga Vänligen

Vad gäller vid självscanning?

2015-08-19 i PUL
FRÅGA |Jag jobbar på en ica maxi. Upptäckte att en kund som använder sig av självsvanning ALLTID får avstämning. Han var sur och undrade varför. Upptäckte när jag kollade hans personliga info hos oss att han var satt på ständig anstämning "då han var hög när han skrev in sig". Enligt hans aavstämninghistorik sköter han sig jättebra och har aldrig fel vid avstämning. Trots detta har jag nu fått skäll av min chef för att jag "låst upp" honom från dessa ständiga avstämningarna. Min fråga är får man verkligen gör så pga att personen KAN ha (vi drogtestar ju inte precis) en missbrukarproblematik?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.Enligt min tolkning av Ica:s centrala avtal torde sannolikheten för avstämning endast få påverkas av registrerade avvikelser enligt 4:3 i avtalet. Dock är en som kund alltid skyldig att gå med på att det sker en avstämning oberoende av anledning. Min åsikt är ändock att en sådan anteckning som skett i det här fallet (och som också fått betydelse för mängden avstämningar) strider mot avtallsvillkoren. Avtalet ser i de berörda delarna ut som följer: https://www.ica.se/Global/kundtjanst/Villkor%20ICA%20Sj%C3%A4lvscanning.pdf"4. Avstämning 4.1 Avstämning innebär att alla, eller vissa, av de varor som du köpt med användning av ICA Självscanning också scannas av Butikspersonalen. Avstämning kommer huvudsakligen att ske slumpvis och syftar till att säkerställa självscanningssystemets korrekta hantering samt att förebygga missbruk. 4.2 Du är medveten om- och accepterar att avstämning kommer att genomföras. Om avvikelse uppstår mellan den summa som framgår av din scanning och den summa som framgår av Butikens scanning, förbinder du dig att acceptera den summa som framgår av Butikens scanning. 4.3 Du är medveten om- och accepterar att registrerade avvikelser kan komma att påverka sannolikheten för att du blir föremål för ny avstämning vid senare användning av ICA Självscanning."Vidare torde en behandling av en sådan personuppgift som i detta fallet antecknats kunna utgöra brott mot personuppgiftslagen. I 13§ PUL (https://lagen.nu/1998:204) stadgas att uppgifter om en persons hälsa utgör sådana uppgifter för vilka det gäller förbud. Ica har således ingen rätt att samla eller delge denna typ av uppgifter till sina anställda - även om den berörda genom avtal samtyckt till detta. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Polisanmälan

2015-07-28 i PUL
FRÅGA |Hej! Kostar det att göra en polisanmälan för falsk angivelse?
Catharina Danielsson |Hej,Nej det kostar ingenting att polisanmäla.Med vänlig hälsning,

Fordons ägarinformation

2015-07-08 i PUL
FRÅGA |Tel nr till ägaren till ABZ638Tack l hej
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Transportstyrelsen Jag rekommenderar att du vänder dig till Transportstyrelsen. Du kan gå in på deras webbsida och söka på registreringsnumret för att få information om fordonet, här. Vidare personlig information om ägaren till fordonet kan du få genom att ringa deras kundtjänst på 0771-25 25 25. Om Transportstyrelsen inte tillhandahåller telefonnumret, kan du försöka hitta det här eller här med hjälp av den information du har fått genom Transportstyrelsen.Skatteverket I sista hand kan du vända dig till Skatteverket på 0771–567 567.Hoppas att svaret är till din hjälp.Vänligen,

PUL:s tillämpning vid spridande av foton i ett digitalt bildarkiv

2015-08-27 i PUL
FRÅGA |Jag har varit arrangör av en utlandsresa för ungdomar och vill nu i efterhand dela med mig av de bilder jag har tagit till deltagarna och deras föräldrar. Är detta att anses som användande i privat bruk och laglig spridning av bilderna eller finns det några juridiska hinder i användandet?Bilderna kommer att publiceras på en privat server hemma hos mig samt vara lösenordsskyddad. Därav finns ingen extern part som kan få åtkomst till bilderna (exempelvis som när de publiceras via Facebook). Ungdomarna kommer att uppmärksammas om att spridning av bilder på personer inte är tillåtet utan tillåtelse från samtliga på bilderna.Finns det etiska aspekter att väga in utöver det rent juridiska? Bör samtliga vårdnadshavare kontaktas i förväg om deras åsikter även om ovanstående förslag på spridning är laglig?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Då det inte rör sig om marknadsföring gäller inte lagen om namn och bild i reklam. Vidare ska en bedömning göras utifrån personuppgiftslagen (PUL). Till att börja med måste konstateras att fotona utgör personuppgifter. I lagens 5 § framgår att lagen är tillämplig på behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Detta är fallet då fotona finns sparade digitalt.Enligt 5 a § första stycket PUL är de flesta av lagens paragrafer (de s.k. hanteringsreglerna) inte tillämpliga på personuppgifter som inte har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Detta är inte fallet för dina foton, om de endast är sorterade efter vilka ungdomar som visas på respektive foto. Om däremot det i anslutning till fotona skulle finnas information om ålder, kön, intressen m.m. och bildarkivet innehåller en sökfunktion som möjliggör sökningar på dessa uppgifter skulle motsatsen gälla.Alltså omfattas inte ditt bildarkiv av hanteringsreglerna. Istället gäller 5 a § andra stycket PUL. Detta stycke fastslår att det är förbjudet för dig att hantera (t.ex. sprida) uppgifter på ett sätt som innebär en kränkning av ungdomarnas personliga integritet. Så är dock inte fallet om du sparar och sprider fotona på det sätt som du har tänkt dig och därmed kan du göra det utan att riskera att bryta mot lagen.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Lagring om fingeravtryck

2015-08-14 i PUL
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur lagarna om lagring av fingertryck lyder? Om det är okay att ha en fingeravtrycksdatabas eller liknande, vilka villkor som isåfall gäller och om man behöver speciella tillstånd för att tillhandahålla tjänster med fingeravtryckslagring.
Philip Ideström |Hej och tack för din fråga.Den relevanta lagen är Personuppgiftslagen och den kan du läsa (https://lagen.nu/1998:204). Datainspektionen är rätt myndighet för sådana frågor men har inte tagit särskilt många beslut om ämnet, dock konstaterar de att personuppgiftslagen gäller. Lagen upställer en rad krav på den som hanterar andras personuppgifter, som definieras mycket brett i 3§. De grunläggande kraven finns i 9§ och inkluderar bland annat uppgifterna måste ha insamlats på ett lagligt sätt och med de inblandades uttryckliga samtycke.Vidare har den vars personuppgifter lagras rätt att få information om vilka uppgifter som lagras ifall de ansöker om det, 23§, Den som lämnat uppgifter kan också återta sitt samtycke, 13§. Det är också förbjudet att lagra uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening. Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv, 14§För att få lagra personuppgifter måste du anmäla detta till Datainspektionen, 36§.Vänligen,

Publicering av filmklipp på sjukvårdspersonal i sociala medier

2015-07-23 i PUL
FRÅGA |Om jag förstått saken rätt kan jag utan att meddela motsatt part, spela in ett samtal med ljud och bild utan att personen vet om det. Ex ett möte med läkare och annan vårdpersonal på akuten när jag söker vård.Har jag sedan rätt att publicera detta på sociala medier och låta folk sprida mitt/ mina filmklipp utan urskiljning? Och utan att det kan få några påföljder för mig?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga! Något generellt förbud mot fotografering, inspelning eller filmning av enskild person finns inte. Det finns ett visst skydd i Brottsbalken 1962:700 om olovlig avlyssning 4 kap. 9 a § samt ofredande 4 kap. 7 §. Lagen finner du https://lagen.nu/1962:700. Olovlig avlyssning innebär att avlyssningen sker i hemlighet eller att den som vill få det inspelat själv inte deltar i samtalet. För att ofredande ska kunna vara tillämpligt så krävs det att handlandet är att betrakta som ett hänsynslöst beteende. Dessa bestämmelser är dock sällan tillämpliga vid patients dokumenterande av egen vård. Det framkommer dock inte i din fråga vad syftet med inspelningen och spidningen av dokumentationen är. Det du får tänka på är att då du exempelvis filmar en läkare så kan du även, kanske utan att göra det medvetet, även råka filma andra patienter. Det kan då upplevas som ett intrång i patienternas personliga integritet som innebär ett hinder för den enskilde att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information.I personuppgiftslagen 1998:204 finns bestämmelser om hur personuppgifter får och inte får behandlas. Lagen finner du: https://lagen.nu/1998:204.Med personuppgift avses alla slags uppgifter som kan härledas till en person som är i livet. Bilder och ljudupptagningar av en person kan alltså vara personuppgifter även om personens namn inte anges. Öppen publicering i löpande text på Internet – exempelvis på ett socialt medium – av t.ex. namn, ljudupptagning, foto eller film av en enskild person är tillåten enligt personuppgiftslagen så länge publiceringen inte innebär en kränkning av vederbörandes personliga integritet. Huruvida publiceringen är kränkande avgörs efter en samlad bedömning av omständigheterna i det aktuella fallet. Det viktigaste man tittar på är då syftet med publiceringen och konsekvenserna för ett utlämnande av uppgifterna. Hur personen i fråga som har blivit filmad upplever publiceringen är inte avgörande för bedömningen. I sällsynta fall kan kan en publiceringen leda till förtal enligt 5:1 BrB (Brottsbalken).Det är nog lättast i din situation att fråga läkare eller vårdpersonal och därefter se efter om det på något sätt kan innebära skada genom publicering på sociala medier. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Publicering av frågor

2015-06-29 i PUL
FRÅGA |hej!jag skickade en fråga till er nyss, som dock var av ytterst privat natur. Jag hoppas att ni inte lägger ut den på er hemsida med namn??
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med dina frågor. När du skickar in frågor till lawline måste du ange namn, adress och e-post. Dessa uppgifter behandlas med sekretess och läggs inte ut på hemsidan. Alla personuppgifter behandlas också i enlighet med personuppgiftslagen se (https://lagen.nu/1998:204). Namnet som du signerat din fråga med och eventuella personuppgifter som du kan ha skrivit i texten tas också bort innan publicering. Det är endast de frågor som blir besvarade som publiceras på hemsidan.I ditt fall så vet inte jag vilken fråga det rör sig om eller huruvida den är besvarad och publicerad redan eller inte, men personuppgifter och namn läggs alltså inte ut på lawline.se. Däremot finns det alltid en risk att identifieras genom själva frågeställningen. Det kan därför vara bra att undvika att skriva utmärkande detaljer, exakta platser, klockslag eller liknande om du vill vara säker på att ingen kan identifiera dig som frågeställare. Hoppas att du är nöjd med svaret!