Vad kan man kräva när ett företag tagit oskäligt lång tid på sig att reparera en mobiltelefon?

2021-02-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Lämnade in min Telefon hos Elgiganten för byte av glas då den gått sönder. Detta gjorde jag 5 oktober 2020. Sedan hände ingenting, jag hörde av mig flera gånger. utan att få något svar, de skylde på reparatören. (Vilken jag inte kunde kontakta) 29 Januari 2021 fick jag sms om att min telefon var klar att hämta ut. Är detta verkligen en skälig reparationstid? Vad kan jag göra för att iallafall få avdrag på kostnaden för reparationen?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall gäller konsumenttjänstlagen (KtjL) eftersom Elgiganten är en näringsidkare och du är konsument och tjänsten avser arbete på en lös sak, en mobiltelefon (1 § första stycket första punkten KtjL).Är näringsidkaren i dröjsmål?Då du har fått vänta väldigt länge på att få din mobil lagad, så är det aktuellt att utreda om näringsidkaren är i dröjsmål. Dröjsmål föreligger om uppdraget, utan att det beror på dig som konsument, inte har avslutats inom den tid som har avtalats. Om någon tid inte har avtalats föreligger dröjsmål om uppdraget inte har slutförts inom den tid som är rimlig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (24 § första stycket KtjL). Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni inte har avtalat om någon tid för när tjänsten ska vara avslutad. Det tog nästan fyra månader för dig att få tillbaka telefonen, vilket inte känns som en skälig reparationstid. Den uppfattning jag har fått efter att ha läst på lite, är att byte av glas på en mobiltelefon tar högst ett par timmar. Detta kan förstås variera beroende på hur mycket företaget har att göra samt andra faktorer som kan påverka reparationstiden. Närmre fyra månader kan dock inte anses vara skäligt och det bör anses föreligga dröjsmål på näringsidkarens sida.Vilken/vilka påföljder kan bli aktuella?När dröjsmål hos näringsidkaren föreligger så får konsumenten hålla inne betalning, välja mellan att kräva att näringsidkaren ska utföra tjänsten och att häva avtalet. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd (25 § KtjL). Eftersom tjänsten är avslutad krävs det att du meddelar näringsidkaren inom en skälig tid om att du vill åberopa dröjsmål (26 § första stycket KtjL). För att vara på den säkra sidan bör du göra detta så tidigt som möjligt. Prisavdrag som du önskar är en påföljd som inte ges för dröjsmål i konsumenttjänstlagen. Genom skadestånd kan du dock få ersättning av näringsidkaren för dröjsmålet, men det krävs då att du kan visa att du har lidit en ekonomisk skada. Har du gjort det så är näringsidkaren skyldig att ersätta denna skada så länge de inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför deras kontroll som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (31 § första stycket KtjL). Det innebär att näringsidkaren är fri från skadeståndsskyldigheten endast om de kan visa att dröjsmålet låg utanför deras kontrollansvar. I detta fall verkar det som att dröjsmålet beror på reparatören och då går näringsidkaren fri från skadeståndsskyldigheten om dröjsmålet även låg utanför reparatörens kontrollansvar (31 § andra stycket KtjL). Det är svårt för mig att göra en bedömning om huruvida dröjsmålet ligger utanför näringsidkarens och reparatörens kontrollansvar, då jag hade behövt mer information om vad som har orsakat dröjsmålet.SammanfattningDet föreligger dröjsmål på näringsidkarens sida då de har tagit oskäligt lång tid på sig att reparera din telefon. Har du lidit någon ekonomisk skada till följd av dröjsmålet, så har du rätt till skadestånd så länge du har reklamerat inom skälig tid och att dröjsmålet inte ligger utanför näringsidkarens och reparatörens kontrollansvar.Hoppas du har fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad gör man om man blir lurad av ett byggföretag?

2021-01-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har blivit lurad av en bygg företag, vad man kan göra?
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Med tanke på att din fråga innehåller så pass lite information är det svårt att ge komplett vägledning. Jag kan dock hänvisa till eventuellt relevanta lagar och regler som kan vara av intresse. Jag utgår ifrån att du är en privatperson. Då de som bygger är ett företag är den andra parten att räkna som näringsidkare. Om jag uppfattat din fråga rätt rör det sig om någon form av större bygge, vilket i sådana fall medför att konsumenttjänstlagen (KtjL) är tillämplig (1 § andra punkten KtjL). Du nämner att du blivit lurad av företaget, utan vidare information kan jag dock inte mer än att anta att det eventuellt rör sig om antingen något fel i bygget, alternativt att de brutit mot avtalet i någon hänseende. Om det rör själva bygget kan detta räknas som fel hos tjänst, vilket regleras i 9 - 23 § konsumenttjänstlagen. Där finns även regler om påföljder du kan kräva från företaget, som exempelvis hävning av tjänsten eller att du kan hålla inne betalningen. Tyvärr är det som sagt svårt att ge tydligare rådgivning utan att veta mer detaljer, men du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen vid ytterligare frågor! Vänligen,

Häva köp av tjänst på grund av undermålig utbildning

2021-01-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag och en vän har köpt en kurs online som nu när vi startat visar sig vara undermålig, utbildningen är i stort sett en PowerPoint med fakta kopierat från internet.Kursen är uppdelad i moduler varav man får låsa upp dessa vart efter man blir "godkänd" på vissa moment. Eftersom jag och min vän läser kursen samtidigt så ser vi även att våra svar på inlämningsuppgifter är ett copy/paste svar. Kan vi klaga någonstans? Vi har redan pratat med utbildaren som säger att vi ska göra hela utbildningen för att "förstå", men vi vill avbryta helt, vi har alltså inte än fått tillgång till hela utbildningen.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller i fråga om avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt konsumenter (1 § KtjL).Är tjänsten felaktig?En näringsidkare ska utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt (4 § KtjL). Det ställs därmed krav på att tjänsten ska hålla viss kvalité. En tjänst anses felaktig om den inte stämmer överens med vad konsumenten har rätt att kräva. Tjänsten anses också felaktig om resultatet avviker från vad som har avtalats (9 § KtjL). Utifrån den angivna informationen framstår det som att undervisningen är undermålig och därmed felaktig.Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades (12 § KtjL). Därmed ska bedömningen göras om tjänsten är felaktig när tjänsten avslutas. Det finns dock undantag då konsumenten befarar att tjänsten inte kommer att slutföras utan fel (se nedan).Vilka påföljder kan göras gällande?När en tjänst är felaktig kan konsumenten göra påföljder gällande. För att kunna göra detta är det viktigt att reklamera felet. Du måste därför meddela den som tillhandahåller utbildningen (näringsidkaren) om felet. Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet anses alltid ha skett i rätt tid (17 § KtjL). Konsumenten har rätt att hålla inne betalningen. Konsumenten kan också kräva att felet avhjälps (åtgärdas) eller göra prisavdrag eller häva köpet (16 § KtjL).AvhjälpandeDu kan alltså kräva att näringsidkaren avhjälper felet, det vill säga åtgärdar felet och därmed tillhandahålla undervisning med högre standard. Avhjälpande kan dock inte krävas om det innebär stora besvär eller kostnader för näringsidkaren i förhållande till felets betydelse för dig. Jag vill understryka att en näringsidkare har rätt att avhjälpa felet utan att du begär det. Det förutsätter dock att näringsidkaren erbjuder sig detta inom en rimlig tid och att konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet (20 § KtjL). Ett särskilt skäl till att avvisa erbjudandet kan till exempel vara att näringsidkaren tydligt har visat bristande kompetens. Det blir därför relevant att titta närmare på möjligheten att göra prisavdrag eller häva köpet.PrisavdragOm inte avhjälpande sker har du rätt att göra prisavdrag (21 § KtjL). I ett fall från Högsta domstolen (NJA 2018 s. 266) var det fråga om undermålig undervisning. Tjänsten var felaktig eftersom utbildningen brustit i kvalitén. Prisavdrag fick då göras till den del av utbildningen som ansågs vara utan värde för studenten.Häva hela avtaletOm jag har tolkat dig rätt, har det redan utförda arbetet skett på ett felaktigt sätt. Du misstänker också att utbildningen fortsättningsvis kommer att vara undermålig. Det är då möjligt att häva avtalet i sin helhet, det vill säga även den delen av tjänsten som redan har utförts.För att häva hela avtalet måste det antas uppkomma ett fel som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat samt att näringsidkaren insett eller borde ha insett detta (21 § tredje stycket andra meningen KtjL). Att tjänsten "i huvudsak är förfelat" innebär att tjänsten i stort sett är oanvändbar på grund av felet. Tjänsten är så dåligt utförd att resultatet i princip inte har något värde för konsumenten.Om det hittills utförda arbetet inte skett på ett korrekt sätt och om du misstänker att utbildningen kommer att vara oanvändbar eller hålla så låg kvalité att det inte uppfyller sin funktion finns det möjlighet att häva hela avtalet. Utbildaren borde också ha insett att det kan antas uppkomma påtagliga brister som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat om det redan utförda arbetet har betydande brister.Om hävning av hela avtalet sker behöver du inte betala för tjänsten. Däremot kan du behöva lämna tillbaka material som näringsidkaren har tillhandahållit om det kan ske enkelt och utan alltför stora kostnader för dig som konsument (23 § KtjL).Häva avtalet för återstående delen av tjänstenOm tjänsten inte är i huvudsak förfelat kan du istället försöka häva avtalet för återstående delen av tjänsten. När en del av tjänsten redan är utförd kan konsumenten häva avtalet för återstående delen av tjänsten om det finns starka skäl att anta att tjänsten inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten (21 § tredje stycket första meningen KtjL). Detta innebär att du kan häva avtalet för den del av tjänsten som återstår att utföra, men att du är beredd att betala för vad som redan har utförts (23 § andra stycket KtjL). För hävning av detta slag måste det kunna antas uppkomma ett fel som är av väsentlig betydelse för konsumenten. Det ska alltså finnas en hög grad av sannolikhet för att tjänsten kommer att bli felaktig om näringsidkaren får slutföra tjänsten. Ett starkt skäl till att tjänsten inte kommer att kunna fullföljas utan fel av väsentlig betydelse är till exempel att den del av arbetet som redan har utförts har uppenbara brister eller att näringsidkaren inte har den kompetens som krävs.Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med näringsidkaren och meddela att du vill häva köpet. Du kan använda dig av de regler och argument som redovisats ovan. I annat fall måste en stämningsansökan lämnas in till Tingsrätten om du önskar att ta ärendet vidare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?

2021-01-07 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag var hos veterinären idag med min kanin. Jag frågade vilka priser som gäller för de olika undersökningarna och veterinären skrev då upp priserna för varje undersökning och sa att det totalt skulle kosta ca 2500kr. När allt var färdigt gick jag sedan till receptionen och skulle betala och då var kostnaden helt plötsligt 5000kr. Jag förklarade att veterinären hade utlovat ett annat pris men de vägrade att jag skulle betala det priset och tillslut fick jag en faktura på 5000kr som jag nu måste betala. Vad gäller vid sådana här tillfällen?Hälsningar,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Konsumenttjänstlagen inte direkt tillämpligEftersom du är privatperson och veterinären en näringsidkare som du köper en tjänst av, ligger konsumenttjänstlagen närmast till hands. Dock undantas tjänster som innebär behandling av levande djur från den lagen (1 § första punkten). Alltså är konsumenttjänstlagen inte direkt tillämplig på din situation, men man kan argumentera för att vissa bestämmelser bör kunna tillämpas ändå, exempelvis om motiveringen till bestämmelsen även föreligger i detta fall. Exempelvis bör man kunna dra viss ledning för när oväntade kostnader bör tillåtas från reglerna i konstumenttjänstlagen om dessa, och man har självklart fortfarande rätt till att inte behöva betala mer än skäligt (rimligt) pris, vilket det också finns regler om i konsumenttjänstlagen. Oväntade prisökningar Enligt konsumenttjänstlagen får det slutliga priset inte överstiga en tidigare given prisuppgift med mer än 15 % (36 § andra stycket), alltså är ökningen med 100 % som du fick ett stort avsteg. Undantaget från detta är om näringsidkaren utfört tilläggsarbete eller om arbetet fördyrats av omständigheter som berott på konsumenten och som näringsidkaren inte borde förutsett, t.ex. om konsumenten lämnat missvisande uppgifter (38 §). Tilläggsarbetet medför inte självklart att konsumenten behöver betala ett pristillägg (8 §). Det behöver dels röra sig om arbete som lämpligen bör utföras samtidigt, och näringsidkaren behöver underrätta konsumenten och fråga om det extra arbetet ska läggas till. Endast om konsumenten inte kan nås och det antingen är en obetydlig prisökning eller det finns särskilda skäl att anta att konsumenten skulle tacka ja till extraarbetet får näringsidkaren utföra det och ha rätt till pristillägg. Sådana skäl skulle kunna vara om näringsidkaren upptäcker ett kritiskt fel som skulle behöva åtgärdas snart. Om priset i ditt fall ökat på grund av att veterinären utfört tilläggsarbete kan prisökningen alltså vara motiverad. Du antyder dock inte att priset omfattar mer än de olika undersökningar du ursprungligen avsåg betala för. Att en prisökning på mer än 15 % ansetts orimlig i konsumentförhållanden talar för att en prisökning på 100 % definitivt är orimlig. Att prisökningen är så stor kan tala för det inte är skäligt pris.Skäligt pris Som utgångspunkt ska avtal förstås hållas, och priset ni avtalade om var 2500 kr. Det är en mycket stark rättsprincip, och det spelar ingen roll att det endast var muntligt. Även om ni inte skulle ha avtalat om priset 2500, så säger konsumenttjänstlagen (och allmänna rättsprinciper) att priset ska vara skäligt (36 § första stycket). Detta är också en stark rättsprincip, även utanför konsumenttjänstlagen, och skulle ett mycket oskäligt pris avtalas kan det i princip alltid justeras till vad som vore skäligt (36 § avtalslagen). En prisökning med 100 % kan som sagt tyda på att det högre priset är oskäligt. Det kan dock vara fallet att prisuppgiften på 2500 kr var ett misstag och istället skulle vara oskäligt billigt. Vad som är skäligt avgörs nämligen genom att beakta omfattningen, arten och utförandet av arbetet, och jämföra med gängse pris för motsvarande arbete i branschen. Vad du kan göra är alltså att spara underlag om priset, och be andra veterinärer om prisuppgift på samma arbete. Är 5000 kr oskäligt högt har du rätt till att priset justeras ner. Sammanfattningsvis Det går inte att säga med säkerhet att du skulle få framgång i en tvist med meningen att konsumenttjänstlagens bestämmelser borde tillämpas även på denna situation, även om det som motiverat reglerna i stor utsträckning föreligger även här. Du kan dock prata med veterinären och argumentera för detta och se om ni kan komma överens. Även om bestämmelserna inte tillämpas direkt har du fortfarande rätt till skäligt pris. Jämför deras pris med andra veterinärers pris för motsvarande arbete. Du har ju som utgångspunkt egentligen rätt till det avtalade priset på 2500 kr, men det har du ju redan försökt få igenom och inte fått framgång med. Om priset på 2500 kr egentligen vore oskäligt billigt och det var ett misstag är situationen dessutom mer komplicerad och de kan ha rätt till det högre priset. Lycka till, och tveka inte med att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Vad finns det för möjligheter till ersättning med anledning av fel utförd installation av diskmaskin?

2021-02-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Min vän har köpt en diskmaskin som hon lät ett byggföretag installera. När hon kom hem är det fullt med vatten hemma i köket. Det visar sig att diskmaskinen läckt ut en stor mängd vatten p g a ett installationsfel. Vad har hon för möjligheter till ersättning för de omfattade vattenskadorna? Hon har inte köpt maskinen från byggföretaget som installerade den. Mvh/Lina
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån ditt inlägg tolkar jag situationen som att din vän i egenskap av privatperson anlitade en näringsidkare för att utföra installation av en diskmaskin i hennes privata hem. I enlighet med dessa omständigheter blir Konsumenttjänstlagen (förkortad KtjL) tillämplig lag. Här nedan har jag delat in svaret i olika delar för att på bästa sätt täcka de aktuella momenten kring din väns situation. Som utgångspunkt har en näringsidkare en skyldighet att se till att tjänsten utförs fackmässigt ( 4 § st 1 KtjL). Innebörden av fackmässighet kan skilja sig åt från bransch till bransch, men kravet innebär generellt att tjänsten ska utföras på ett sätt som normalt kan förväntas av en seriös fackman. Kravet innebär alltså att tjänsten ska utföras i enlighet med de krav på kvalitet och kompetens som gäller inom den aktuella branschen. Om tjänstens resultat avviker från detta krav är den felaktig (9 § första stycket första punkten KtjL).Vilka påföljder kan göras gällande om tjänsten utförts felaktigt?Felet måste reklameras till näringsidkaren inom skälig tid från att det upptäcktes (17 § första stycket KtjL). En reklamation som sker inom två månader anses alltid ha skett i rätt tid. Reklamation innebär enkelt uttryckt att konsumenten underrättar näringsidkaren att tjänsten har utförts felaktigt. De påföljder som kan göras gällande vid fel är följande: att hålla inne betalning, kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning, samt ett eventuellt krav på skadestånd (16 § första stycket KtjL).I första hand ska avhjälpande ske (20 § första stycket KtjL). Avhjälpande innebär att näringsidkaren åtgärdar felet och på så sätt fullgör sin del av avtalet. Om felet inte avhjälps får konsumenten göra avdrag på priset (21 § första stycket KtjL). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar att få felet avhjälpt (22 § första stycket KtjL). Hävning kan bli aktuellt om om tjänsten huvudsakliga syfte inte uppfyllts på grund av felet och näringsidkaren insett eller borde insett detta (21 § andra stycket KtjL). Rätt till hävning ger också en rätt att hålla inne betalning för tjänsten (23 § första stycket KtjL).Kan din vän kräva skadestånd på grund av att tjänsten utförts felaktigt?Om felet har orsakat skador har din vän även rätt att kräva ersättning för dessa, under förutsättning att felet inte legat utom näringsidkarens så kallade kontrollansvar (31 § första stycket KtjL). Med detta menas att felet ska ha varit förutsebart för näringsidkaren och att det ska ha varit möjligt att förhindra eller åtgärda konsekvenserna av felet. Kontrollansvaret är långtgående och således ligger skadan troligtvis inom ramen för omfattningen. Har din vän fått en garanti eller utfästelse om visst resultat av tjänsten som inte uppfyllts föreligger det dessutom en given rätt till ersättningar för skadorna (31 § tredje stycket KtjL).Sammanfattning och rekommendationerOm tjänsten kan anses vara felaktigt utförd, vilket förefaller troligt då diskamskinen har orsakat omfattande vattenskador, föreligger möjligheten till avhjälpande, prisavdrag, hävning eller skadestånd. Detta förutsätter att felet reklameras inom skälig tid. Min rekommendation är att ni påtalar för byggfirman att tjänsten är felaktigt utförd, och att de snarast ska avhjälpa. Om byggföretaget inte vill avhjälpa felet kan din vän kräva prisavdrag eller hävning samt skadestånd för de omfattande vattenskadorna. En annan möjlighet är vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Hoppas detta svar gav vägledning i frågan, men uppstår fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att återkomma!Vid behov av ytterligare juridisk rådgivning kan ni dessutom boka tid med en jurist hos oss på Lawline här.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket behöver man betala vid avbokning av massage?

2021-01-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har en näringsidkare rätt att kräva betalning av mig för en utebliven massagebehandling trots att jag vet att de tog in en annan betalande gäst på min tid? Jag har fått ett krav att betala 1000kr men jag vet att personen som tog min tid fick en rabatt på 200kr, räcker det då att jag betalar in mellanskillnaden á 200kr?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst råder avtalsfrihet i Sverige. Det innebär i det här fallet att om ni kommit överens (antingen muntligt eller skriftligt) att du kommer att debiteras fullt belopp vid avbokning, är du skyldig att betala 1000 kr. Detta kan eventuellt angripas med 36 § avtalslagen, som innebär att oskäliga villkor kan jämkas. Det kan vara oskäligt att kräva full ersättning för tjänsten, utan att göra avdrag för de kostnader som näringsidkaren besparas genom avbokningen. I det här fallet kan det exempelvis vara kostnader i form av löner, massageoljor etc.Om ni inte har kommit överens om hur betalningen ska hanteras vid avbokning, får ledning sökas på annat håll. Av din fråga att döma har du i egenskap av privatperson bokat en tjänst (massage) hos en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig för denna typ av tjänst (se 1 § konsumenttjänstlagen), men bestämmelserna kan ge ledning analogivis (se prop 1984/85: 110 s 142) eftersom din fråga rör konsumentskydd gällande en tjänst. Avbeställningar regleras i 42 § konsumenttjänstlagen. Enligt det andra stycket har näringsidkaren inte rätt till ersättning bland annat om avbokningen beror på att konsumenten fått förhinder på grund av myndighetsbeslut eller liknande omständigheter utom dennes kontroll. Om du har haft en sådan giltig anledning till avbokningen är du inte ersättningsskyldig. Jag vill dock understryka att inte vilka anledningar som helst utgör en sådan giltig anledning, vilket framgår av den förhållandevis stränga ordalydelsen i bestämmelsen. Det är exempelvis inte godtagbart att avbokningen sker på grund av tidsbrist eller andra vardagliga bekymmer. I dessa extraordinära coronatider är det kanske möjligt att symptom utgör en giltig anledning att avboka massagen utan ersättningsskyldighet.Enligt 42 § st 3 konsumenttjänstlagen har näringsidkaren inte rätt att bli ersatt för mer än förlusten som orsakats denne på grund av avbokningen. I ditt fall verkar det som att näringsidkarens förlust uppgår till 200 kr.Sammanfattningsvis är det i första hand avtalet som avgör huruvida du är ersättningsskyldig eller inte. Om det står att konsumenten ska betala fullpris, är du sannolikt skyldig att betala 1000 kr. Om ni inte har kommit överens om hur avbokningen ska hanteras, är du sannolikt inte skyldig att betala mer än 200 kr. Alternativt är du inte ersättningsskyldig alls, beroende på anledningen till din avbokning.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har vi rätt att få tillbaka pengarna för inställt studentflak?

2021-01-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag och en grupp elever har bokat ett studentflak och detta gjorde vi innan förbudet på studentflak förlängdes till 30 juni. Vi vill nu avboka vårat flak men då är vi, enligt avtalet som vi har skrivit på, skyldiga att betala företaget en administrationsavgift. Vi har inte betalat något ännu, men enligt företagets avtal så kommer hela summan erlagd av kunden att återbetalas, exklusive administrationsavgiften, och om kunden, då i vårt fall, ännu inte erlagt någon betalning så måste kunden istället betala avgiften.Min fråga är då, kan jag argumentera mig till att ej betala avgiften då den är oskälig med tanke på att vår tjänst aldrig genomförts? Finns det något i konsumenttjänstlagen som stödjer mig i att kunna argumentera för detta, dels om det finns något som säger emot mig? Och om företaget inte går med på att bortse från administrationsavgiften, kan jag då ta detta vidare till allmänna reklamationsnämnden och överklaga hos de? Och i sådana fall vad kan jag säga?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga har ni bokat ett studentflak vilket ni vill avboka på grund av att det finns ett förbud i och med corona-pandemin. Enligt avtalet ni ingått med företaget är ni vid avbokning skyldiga att betala en administrationsavgift. Din undran är om det kan argumenteras för att avgiften är oskälig med tanke på att tjänsten aldrig genomförts och om det finns något i konsumenttjänstlagen som ger dig stöd. Du undrar även om du kan ta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om företaget inte går med på att ta bort administrationsavgiften samt vad du i sådana fall ska skriva.Frågan om studentflak är för inte länge sedan prövad av ARN varför jag kommer att ha nämndens beslut som utgångspunkt i svaret till dig (referat av beslut ARN 2020-09740). Konsumenttjänstlagens regler är inte direkt tillämpliga på tjänster som den ni har beställt. Enligt ARN:s bedömning kan den i vart fall delvis tillämpas analogt. Jag delar nämndens uppfattning i den frågan. Även om konsumenttjänstlagen inte är direkt tillämplig finns det så stora likheter med sådana tjänster som omfattas och de ni beställt att det är en rimlig bedömning. En analog tillämpning innebär att en lag kan tillämpas på en situation som inte direkt omfattas av bestämmelserna.Utgångspunkten är att avtal ska hållas. Den som har sålt en vara eller en tjänst och sedan inte levererar den har normalt inte rätt till betalning. Utifrån sådana allmänna regler kan det argumenteras för att bolaget är skyldigt att återbetala vad ni betalat för studentflaket. Det är dock inte uteslutet att en näringsidkare genom villkor i avtalet med konsumenten kan begränsa sin skyldighet att göra återbetalning i den mån som sådana begränsningar inte kommer i konflikt med tvingande lagstiftning (jfr prop. 2013/14:15 s. 53). Det är fullt möjligt att avtala om att full återbetalning inte ska ske eller att det ska utgå en avbeställningsavgift/administrationsavgift. Ett sådant avtalsvillkor måste däremot vara skäligt. Är villkoret oskäligt mot en konsument ska villkoret jämkas eller till och med helt lämnas utan avseende (dvs. att det inte ska tillämpas). I det ovan refererade fallet gjordes just en skälighetsbedömning och en jämkning skedde med stöd av 36 § avtalslagen. Enligt nämnden innebar avtalsvillkoren att hela risken för att studentflaket måste ställas in på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll på konsumenten. Risken i det fallet ansågs vara beloppsmässigt betydande. Det saknades även balans i villkoret och rörde sig om en ensidig fördel för företaget. Nämnden beslutade i det aktuella fallet att rekommendera återbetalning av hela beloppet sett till att konsumenten var i en underlägsen ställning i avtalsförhållandet och avtalsvillkor framstod som oskäliga.I andra prövningar har det däremot ansetts rimligt att en ideell idrottsförening som förbehållit sig rätten att behålla anmälningsavgifter när ett motionslopp ställts in. Även i det fallet hade risken helt lastats över på konsumenten, däremot ansågs det inte oskäligt då det rörde sig om en begränsad summa pengar (jfr referat av beslut ARN 2020-05928). I bedömningen gjordes det en distinktion mellan att det rörde sig om en ideell förening visavi det vinstsyfte som finns när en näringsidkare erbjuder studentflak.Mina rekommendationerDet finns inget direkt lagstöd du kan luta dig mot, sett till att konsumenttjänstlagen inte är tillämplig. Det kan däremot med fog argumenteras för att konsumenttjänstlagen kan tillämpas analogt varför jag hänvisar till tillämpliga lagrum i det följande. En konsument får avbeställa tjänsten innan den har slutförts. Näringsidkaren har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen (42 § konsumenttjänstlagen). Det är även möjligt att näringsidkaren förbehåller sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning, om den är skälig med hänsyn till vad som vid normal avbeställning normalt kan antas tillkomma en näringisidkare som ersättning (43 § konsumenttjänstlagen). I detta kan det argumenteras, med stöd av ARN:s vägledande beslut ovan, att administrationskostnaden är oskälig. Antingen kan man ta stöd i 43 § konsumenttjänstlagen eller, mer lämpligt, som i ARN:s beslut 36 § avtalslagen. Beroende på hur avtalet är utformat kan det argumenteras för att avtalsvillkoret är oskäligt om all risk läggs på konsumenten och att det ska beaktas dels att konsumenten är i underordnad ställning, dels att näringsidkaren har ett vinstsyfte och får räkna med att det finns risker förknippade med det.Det är dessa argument du får framföra till näringsidkaren till att börja med och som du även kan anföra vid en anmälan till ARN. Tänk dock på att ARN:s beslut endast är rekommendationer och inget en näringsidkare är skyldig att följa. Däremot följer i regel seriösa näringsidkare nämndens rekommendationer.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, torsdagen den 21 januari, klockan 10.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?

2020-12-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, för många år sedan ärvde jag en förlovningsring efter min farmor som varit med i flera generationer. Jag tog den till en guldsmed för att reglera storleken då den var allt för stor, men detta var nästan 10 år sedan. I år när jag inspekterade stämplarna och sökte upp dom så märker jag att de har använt fel stämplar (c9=1953) pga. det har ringen mist många år av sin ålder, inte heller de andra stämplarna verkar stämma... Detta betyder att den inte längre klassificeras som en antik ring eftersom den faktiskt är från 1800 talet, med det har den tappat mycket av sitt värde och vad som är ännu viktigare för mig är att den även mist mycket av sin faktiska historia till kommande generationer. Är det ens möjligt att kräva av dem att åtgärda felet så långt i efterhand? Jag har bara bankutskrift kvar, alltså inget köpsbevis och heller ingenting som intygar ringens faktiska ålder eftersom både stämplar och gravering försvann när dom omarbetade skenan.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbete på lösa saker mellan en konsument och en näringsidkare regleras i konsumenttjänstlagen (KTjL).Är tjänsten felaktig?Om en tjänst inte utförts fackmässigt och i enlighet med avtal och vad konsumenten i övrigt har rätt att kräva så är det fel i tjänsten (9 § KTjL). Att en guldsmed har satt fel stämplar på en ring måste räknas som fel i tjänst.Kan tjänsten reklameras?I vanliga fall innebär fel i tjänst att tjänsten kan reklameras och därefter avhjälpas. Såvida inte garanti eller dylikt finns mellan parterna är dock reklamationstiden begränsad till 3 år efter att tjänsten utförts (17-18 §§ KTjL).Kan du kräva att felet åtgärdas?Du kan inte längre kräva avhjälpande på ringen eftersom din reklamationstid för tjänsten gått ut. Du kan dock alltid kontakta guldsmeden och försöka få till en överenskommelse, men de är inte skyldiga dig något särskilt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,