Om entreprenören vill skjuta på planerat arbete, vilket beställaren inte är okej med

2019-06-13 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag vill dränera mitt hus och vi har avtal hos entreprenörer att han skulle börja sista maj med att gräva runt huset, sen han ändra sig till 2 veckor. Nu har jag sagt nej tack. Men han sa mig att jag ska betala för avtalsbrott. Har han möjlighet att straffa mig? Tack!
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du är konsument i detta avtalsförhållande och då gäller konsumenttjänstlagen. Enligt 42 § konsumenttjänstlagen har du som konsument rätt att avbeställa tjänsten som du beställt. Dock kan du behöva betala för det arbete som redan har utförts av entreprenören (i lagtext kallad för näringsidkare, men det är detsamma) t.ex. för nödvändiga förberedelsearbeten, eller om entreprenören har tackat nej till andra uppdrag för att ni redan ingått ert avtal, kan du behöva betala för den förlusten som entreprenören gör pga. att du vill avbeställa ditt uppdrag. Vad gäller storleken på hur mycket du i så fall är skyldig att ersätta entreprenören står det i 42 § första stycket konsumenttjänstlagen att "ersättningen skall motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet endast hade avsett vad som har utförts". Samt i 42 § tredje stycket konsumenttjänstlagen att den ersättning som entreprenören har rätt till, för att ha tackat nej till andra uppdrag pga. ert avtal, inte får överstiga den förlust som entreprenören har rätt till enligt 42 § första stycket konsumenttjänstlagen. Skillnaden mellan paragrafens första och andra stycke är alltså att den delar upp ersättningen i 1) för det arbete som redan kan ha utförts och 2) den förlusten av vinst för entreprenören av att ha avböjt andra uppdrag. Jag tolkar det dock även som att det här är ett dröjsmål som beror på din entreprenör och du vill inte vänta så pass länge innan arbetet börjar. Det finns några paragrafer som är tillgängliga om det är ett dröjsmål enbart på entreprenörens sida, och du inte har medverkat till dröjsmålet, enligt 24–30 § § konsumenttjänstlagen. Enligt 25 § konsumenttjänstlagen får du välja mellan att kräva att entreprenören utför arbetet enligt 28 § konsumenttjänstlagen eller häva ert avtal enligt 29 § konsumenttjänstlagen.Observera dock att enligt 28 § konsumenttjänstlagenkan du inte kräva att entreprenören utför tjänsten om det finns ett hinder på din sida eller om du väntar för länge med att kräva att entreprenören utför tjänsten. I 29 § konsumenttjänstlagenuppställs det dock ganska höga krav på innebörden av dröjsmålet för dig som konsument, för att du ska ha rätt att häva ert avtal. Paragrafen tar upp att det dröjsmål som entreprenören orsakar ska vara av "väsentlig betydelse" för dig. Vad som är väsentlig betydelse framgår inte av paragrafen. Det tas dock upp i förarbeten till denna paragraf (prop 1984/85:110 s. 262–264), där det står "skall bedömningen av om dröjsmålet är väsentligt göras ur konsumentens synvinkel. Det skall alltså beaktas vilka olägenheter m. m. som dröjsmålet har medfört för den enskilde konsumenten med hänsyn till dennes förhållanden". Vidare står det "i händelse av tvist mellan parterna torde emellertid bevisbördan för dröjsmålets väsentlighet få anses ligga på konsumenten. Detta torde innebära att denne åtminstone vid ett kortvarigt dröjsmål måste visa på någon särskild omständighet som gör att dröjsmålet trots sin kortvarighet var av väsentlig betydelse för honom". Detta betyder att vid kortvarigt dröjsmål behöver även det korta dröjsmålet innebära väldigt mycket bekymmer för dig, t.ex. att du behöver akut dränera om huset och det kan inte vänta några dagar till för att hela källaren kommer vara vattenfylld tills om två veckor. Det ligger dock på dig som konsument att bevisa att arbetet absolut inte kan vänta i två veckor. Om den här dräneringen däremot objektivt sett kan vänta i två veckor så finns det inte grund för dig att kunna häva det här avtalet, för att det här dröjsmålet inte är av "väsentlig betydelse", i en juridisk tolkning. Innebörden av hävning är att du inte blir skyldig att betala några pengar till entreprenören och denne är inte skyldig att slutföra arbetet för dig (23 § konsumenttjänstlagen), till skillnad från avbeställning där du ändå kan behöva betala en summa pengar till entreprenören. Det är dock högre ställda krav på att du ska kunna häva ett avtal, medan du inte ens behöver ange en anledning för entreprenören för att avbeställa arbetet. Utan att veta några närmare omständigheter tror jag ändå att en avbeställning av tjänsten är din bästa chans. Ett tips är dock att inte ta ett förhastat beslut. Det kan ta mer än två veckor att hitta en ny entreprenör som kan göra jobbet, och speciellt nu när det vankas semestertider kan en ny entreprenör istället föreslå ett datum efter semestern i augusti eller september. Det kan därför vara värt att fundera en extra gång om det är värt att avbeställa arbetet pga. förseningen på två veckor, eller om du skulle vara beredd att genomföra hela projektet efter semestertiderna istället. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Konsumenttvist

2019-05-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Under april 2018 lades nytt parkettgolv in i min lägenhet, i december började jag upptäcka sprickor i golvet vilket ledde till att jag reklamerade skada till leverantören. Efter det plockade jag bort mattor mm och gjorde en förteckning som slutade på drygt 80-talet sprickor och 20-talet resningar. Leverantören skickade en besiktningsman som påstod att inomhusklimatet var extremt. Lägenheten ligger i ett lägenhetskomplex med 250 lägenheter vid Musikhögskolan i Stockholm, i samtliga lägenheter finns parkettgolv såvitt känt utan sprickor och resningar i den omfattning som mitt golv har. Under maj månad 2018 lade min granne, samma väderstreck, våningsplan, ventilation etc som min lägenhet in ett golv, också det utan sprickor. Den golvläggare som lagt grannens golv har inspekterat mitt golv och menar att det utan tvekan är fabrikationsfel. Ärendet ligger hos ARN fn. Även om ARNs beslut är till min fördel så kan ju leverantören avstå från ersätta mig. Vad gör jag då?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En konsument som inte får rättelse efter att ha anmärkt på en vara eller en tjänst kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Nämndens beslut har formen av en rekommendation till parterna att lösa tvisten på ett visst sätt. Om en part inte följer nämndens beslut kan den andra parten föra saken till domstol. Om du vinner målet i tingsrätten, och domen inte överklagas, får du en s.k. exekutionstitel. Med en sådan exekutionstitel kan du få hjälp av Kronofogdemyndigheten att driva in skulden med. Det första steget i en domstolsprocess är att upprätta en korrekt stämningsansökan. Det är ett relativt komplicerat moment i svensk rättsordning. Jag råder dig därför att i sådant fall vända dig till en juristbyrå. Du är välkommen att höra av dig till info@lawline.se om du behöver mer hjälp i ärendet. I många fall kan tvisten lösas genom att juristbyrån hör av sig till motparten och meddelar att en stämningsansökan kommer att skickas in till tingsrätten om motparten inte betalar. Många företag tycker inte att det är värt mödan att gå till domstol. Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig med fler frågor.

Har jag rätt till skadestånd för konsumenttjänst som tagit lång tid?

2019-05-12 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag har min motorbåt på ett varv och väntar på att få den åtgärdad för en motorskada.Den har varit på varvet i 1,5 år nu och jag vill bara få den klar så att den går att sälja.Finns det något lagligt stöd för att vidta åtgärder mor varvet?Ex. - Det har tagit mycket lång tid att få båten åtgärdad. Kan jag kräva kompensation för det?- Varvet har vidtagit reparationsåtgärder utan att begära kommentarer eller anvisningar från mig. Jag har inte blivit underrättad förrän åtgärderna redan har påbörjats. Jag har själv föreslagit andra åtgärder än de åtgärder varvet sedan vidtagit utan att få svar och istället har varvet alltså på eget bevåg startat arbeten. - Efter 1,5 år är båten nu åtgärdad (de reparationer som varvet själva har valt utan mitt medgivande) men det visar sig att motorn ändå inte fungerar. De har alltså inte lyckats reparera den. Kan jag hävda att arbetet de utfört inte är fackmannamässigt utfört?Jag har också föreslagit till varvet att de kan köpa båten av mig för ett marknadsmässigt pris, för att sedan själva sälja den vidare efter att ha reparerat den. Detta förslag har de avvisat.Tacksam för hjälp om hur jag kan gå vidare. Jag bokar gärna tid med en jurist om ni tror att det finns några förutsättningar att lösa problemet med stöd av t.ex. konsumenttjänstlagen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga, utifrån hur du ställt den, är du en privatperson som lämnat in motorbåten till en näringsidkare som haft till uppgift att reparera motorn på den. I ett sådant fall uppfyller ni kraven för att konsumenttjänstlagen ska vara tillämplig (1 §). För att besvara dina frågor kommer jag således att utgå från konsumenttjänstlagens bestämmelser och avsluta med råd i ditt fall. Konsumenttjänstlagen är en skyddslagstiftning innebärande att det inte kan avtalas om andra villkor än vad lagen anger, om de är till nackdel för dig som konsument (3 §).TilläggsarbetenOm båtvarvet upptäcker i samband med reparationen att det finns tilläggsarbeten som lämpligen bör utföras samtidigt är det skyldigt att underrätta dig om det och begära anvisningar från dig (8 § första stycket). Bestämmelsen innebär att varvet på eget bevåg inte kan välja att utföra fler/andra reparationer än vad ni avtalat om, ifall de inte hör av sig till dig och får klartecken till det. Det finns undantag, om priset för det är obetydligt, om priset är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten eller om det finns särskilda skäl att anta att du önskar att få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget (8 § andra stycket).Om det har utförts tilläggsarbeten ni inte avtalat om kan varvet inte begära betalt för det, om du inte givit din tillåtelse till det och inget av undantagen är tillämpliga. För att ett pris ska ses som obetydligt räknar man i regel med 100-200 kronor, medan om priset är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten används ibland en prishöjning om 15% som måttstock.Att båtmotorn fortfarande inte fungerarI ditt fall är jag osäker på om du hämtat båtmotorn eller om den är kvar hos varvet. Om den är kvar hos varvet är tjänsten inte utförd och den är fortfarande inte reparerad. Då kan det argumenteras för att varvet är i dröjsmål (jfr 24 §). Varvet är i dröjsmål om (1) uppdraget inte är utfört inom den avtalade tiden, eller (2) inom den tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Nu har jag ingen vidare uppfattning om vad som är normal reparationstid för en båtmotor, dock torde det inte vara så lång tid som 1,5 år. Om varvet är i dröjsmål kan du hålla inne betalningen, kräva att den avtalade tjänsten (reparationen) utförs och häva avtalet. Du har även rätt att begära skadestånd (25 §). För att häva avtalet krävs att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (29 § första stycket). Vad som är väsentlig betydelse får avgöras i det enskilda fallet, dock torde en väntetid om 1,5 år utan reparation kunna tala för att det är väsentligt för dig, då du inte kan använda din båt under tiden. Vid dröjsmål kan du ha rätt till skadestånd om varvet inte kan bevisa att dröjsmålet inte berodde på företaget. Om uppdraget är avslutat måste du reklamera inom skälig tid för att ha rätt att häva eller begära skadestånd (26 § första stycket). Såsom du beskriver situationen är det dock tveksamt om tjänsten är avslutad, då motorn faktiskt inte är reparerad än.Om du däremot hämtat motorn och upptäckt att trots att den är "reparerad" så fungerar den inte, då är det ett fel hos tjänsten (9 §). Tjänsten är felaktig om den inte är utförd på ett fackmannamässigt sätt eller om den inte uppfyller vad som får anses avtalat. Eftersom ni avtalat om reparation av båtmotorn torde inte vad ni avtalat vara uppfyllt. Precis som vid dröjsmål har du rätt att hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset och häva avtalet. Du har även rätt till skadestånd. Om du fått hem båten och märkt att båtmotorn inte fungerar måste du reklamera inom skälig tid efter att du märkt eller bort märkt felet (17 § första stycket). Reklamation inom två månader anses alltid vara i rätt tid.Råd i ditt fallDu har själv föreslagit för varvet att det ska köpa båten av dig till ett marknadsmässigt pris, vilket de inte vill gå med på. Rent juridiskt finns det inte möjlighet att göra en sådan begäran. Däremot hade det varit fullt möjligt om ni hade kommit överens om det (då det skulle vara ett villkor som är bättre för dig än vad lagen stadgar).Om båten är kvar hos varvet är den rent faktiskt inte färdig ännu, varför det kan argumenteras för varvet är i dröjsmål. Vid dröjsmål har du rätt att hålla inne betalningen, kräva att tjänsten utförs och häva avtalet. Du har även rätt till skadestånd. Om du hämtat upp båten måste du reklamera inom skälig tid för att begära skadestånd för den långa väntetiden.Har du hämtat båten och den inte fungerar är det i stället ett fel hos tjänsten. Du kan i det fallet hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra prisavdrag och häva avtalet. Du har även rätt till skadestånd. Om du fått hem båten och märker att den inte fungerar måste du reklamera felet inom skälig tid.I ditt fall kan du vända dig till båtvarvet med krav enligt ovan (beroende av om du fått hem båten eller ej). Det är en god idé att föra all korrespondens per brev eller e-post så du kan spara allt du skickat och mottagit er emellan. Givetvis kan även en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med ärendet och framställa dina krav. Juristen kommer i sådana fall att tillställa din motpart dina krav med förhoppning om att du får betalt utifrån vad ni kan komma överens om. Kan ni inte komma överens kan juristen inlämna en stämning och företräda dig för det fall att det får avgöras i domstol.Vi kan prata vidare om både ditt ärende och om det rekommenderas hjälp av en jurist när jag ringer dig för en telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig tisdagen den 14 maj klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan på dennis.lavesson@lawline.se så bokar vi till en annan tid.Med vänliga hälsningar,

Företaget tar inte på sig fel som de orsakat - vad kan en göra?

2019-05-07 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejVi har anlitat städföretag för städning hemma. Efter städningen som vi är jätte nöjda med såg vi repor i golvet samt repor i ena gitarren. Repor i golvet har städbolaget tagit på sig, repor i gitarren påstår dem är inte orsakade av deras personal.Vi vill att företget som renoverade våra golv skall laga dessa skador i parketten. Kan vi kräva detta? Städbolget säger att dem vet firma som är mycket billigare än den vi vill skall anlitas. Har dem rätt att själva välja företaget som åtgärdar felet?Vad gäller små repor på gitarrhalsen när ord står mot ord? Vi är säkra på att repor har uppkommit under städningen- gitarren stod intill byrån som flyttades av städerskan, Det är också då repor i golvet uppstod. Gitarren är värd 20000 kr.Kan vi hålla inne med betalning av fakturan för städning tills båda skador blir åtgärdade?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tjänster som en privatperson anlitar ett företag att utföra faller under konsumenttjänstlagen (KtjL). Det är denna lag jag kommer att utgå från i mitt svar. Vidare har jag delat upp svaret i olika rubriker vilka hänför sig till dina olika frågor.Vem bestämmer vilket företag som ska reparera golvet?Som konsument har du förvisso rätt att få felet åtgärdat av städföretaget. Detta ska dock ske till ett för städföretaget skäligt/rimligt pris, KtjL 20 §. Med så få omständigheter och utan information om priserna är det svårt för mig att avgöra rimligheten i det hela. Huvudregeln är dock att städföretaget i princip har rätt att själva avgöra vilket företag som ska reparera golvet i och med att det trots allt är de som står kostnaden för reparationen.Hur ska du ta dig an frågan om reporna i gitarren?En tjänst ska vara fackmässigt utförd, KtjL 4 §. Om resultatet av tjänsten avviker från vad du som konsument har rätt att kräva, det vill säga att tjänsten är fackmässigt utförd, ska tjänsten ses som felaktig. Detta gäller även om det är en olycka som orsakat reporna på gitarren (vilket väl är troligt i det här fallet), KtjL 9 §. Jag vill mena att detta är ett fall av fel i tjänst och därför ska städföretaget ersätta dig för skadan på gitarren, KtjL 31 §. Men precis som du säger är det ord som står mot ord, och det är troligtvis svårt att bevisa både för dig och för städföretaget hur det egentligen ligger till. Eftersom du redan har reklamerat felet och städföretaget valt att inte ta på sig skadan på gitarren rekommenderar jag att du gör en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) - mer information om vad du ska tänka på innan dess och hur du går till väga finns att läsa på deras hemsida. Viktigt är dock att du har framställt ett precist krav till städföretaget innan du gör en sådan anmälan, och att de nekat dig det. Kravet kan exempelvis bestå i att du lägger fram en begäran om skadestånd för att ersätta den skadade gitarren.Kan du hålla inne med betalningen?Som konsument har du rätt att hålla inne med betalningen för att utöva press på städföretaget att fullfölja sitt löfte om att reparera golvet, KtjL 19 §. Du kan även använda det som ett påtryckningsmedel för att städföretaget ska ersätta gitarrskadan. Sammanfattning- Städföretaget har själva rätt att bestämma vilket företag de vill anlita för att reparera golvet. Om det företag du föredrar har orimliga priser så kan du dessvärre inte göra mycket åt den saken. - Utifrån omständigheterna i din fråga vill jag mena att reporna på gitarren är att se som fel i tjänst vilket innebär att företaget är skyldiga att ersätta skadan. Om de trots allt vägrar att ta på sig skadan bör du skicka en anmälan till ARN.- Du har rätt att avvakta med att betala fakturan till dess att städföretaget avhjälper reporna i golvet och ersätter skadan på gitarren.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Vänliga hälsningar,

Får man avbeställa ett hus?

2019-06-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,vi vill avbeställa en husleverans. Får vi det? Vi har betalat 50 tusen för Myresjös kostnader så här i början så det räknar vi med att inte få¨tillbaka. vi har ännu inte fått bygglov. Får vi hoppa av allt enligt Konsumentköplagen eller gäller något annat?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagJag utgår ifrån att huset ni har köpt ska byggas till bostad för er och att det därmed betraktas som en småhusentreprenad. Detta gör konsumenttjänstlagen tillämplig (1 § konsumenttjänstlagen). Får ni hoppa av från köpet? Ni har rätt att avbeställa tjänsten innan den har slutförts, men näringsidkaren har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt det arbete som måste utföras trots avbeställningen (42 § första stycket konsumenttjänstlagen). Näringsidkaren har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten (tex om denne skaffat fram material speciellt till just ert hus) eller förluster om näringsidkaren har underlåtit att ta på sig andra tjänster (42 § andra stycket konsumenttjänstlagen). I allmänhet ges dock inte ersättning ut för förluster för att näringsidkaren har underlåtit att ta på sig andra tjänster om näringsidkaren har flera uppdrag "på lager". Det kan även framhållas att näringsidkaren alltid har en plikt att försöka begränsa sin förlust och hitta nya uppdrag. Det framgår inte så mycket av din fråga men jag antar att de pengar ni har betalat avser någon form av arbete som näringsidkaren har utfört i förberedande syfte, och det kan ni alltså räkna med att behöva betala. Sammanfattning Ni har rätt att avbeställa huset, men kan behöva räkna med att få betala ersättning för arbete som redan utförts och som trots avbeställningen behöver utföras. Hoppas att ni fick svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag häva ett tjänsteavtal eller betrakta det som hävt?

2019-05-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag teknade en offert/avtal med en byggare som skulle bygga en betongplatta. Nu är allt klart med marken med jag kan inte kommunicera med byggare ( mer en vecka), han svarar inte mina mejl,sms, mobiltelefon. Varje morgon ringer jag till kontoret och svarar sekreteraren och hon säger att hon kan bara lämna meddelande till byggsfirma ägare.Jag önskar säger upp avtalet och förtsätta med en annat konstruktor men på avtale är skrivit :" Påskriva offerten är bindande och innebär att kunden har betalningsansvar även om arbetet avbokas"(Nuvarande har jag ej betalt ingenting, på avtalet finns ingen datum om start arbetet/slut arbetet).Min fråga är : "Kan jag betrakta avtalet avbrutet pga försumlighet av byggare eller ej utfardat arbete?"
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDet framkommer inte av din fråga huruvida du beställt tjänsten med byggaren i egenskap av konsument, eller om även du är näringsidkare. Svaret är till stor del beroende av det, varför jag kommer att redogöra för båda alternativen.Om du är konsumentOm du beställt tjänsten av byggaren är konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig. Konsumenttjänstlagen är tillämplig för avtal om tjänster som näringsidkare utför åt en konsument, bland annat när det gäller arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark (1 § KTjL). Konsumenttjänstlagen är en lag som är till för att skydda konsumenten och det kan inte avtalas om något som är sämre för konsumenten än vad lagen anger.De möjligheter till hävning som finns enligt konsumenttjänstlagen är vid fel i tjänsten (16 och 21 § KTjL) och vid näringsidkarens dröjsmål (25 och 29 § KTjL). I ditt fall torde inte fel i tjänsten vara aktuellt (då tjänsten ännu ej är utförd). Däremot kan det argumenteras för att näringsidkaren eventuellt är i dröjsmål. Om näringsidkaren är i dröjsmål kan du ha rätt att häva avtalet (25 § KTjL). Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig får du häva avtalet. Har en del av tjänsten utförts, får du som konsument häva endast den återstående delen av tjänsten (29 § KTjL). Avgörande för bedömningen om byggaren är i dröjsmål är utifrån vad ni avtalat. Som jag förstår det har ni inte skrivit in i avtalet vilket datum arbetet är tänkt att påbörjas. Om du vill göra gällande att näringsidkaren och ni inte skriftligen avtalat om tid för arbetet har du bevisbördan för vad ni exempelvis avtalat muntligen. Kan du bevisa att ni avtalat om att arbetat skulle ha påbörjats redan, då kan du eventuellt häva avtalet (om det är av väsentlig betydelse för dig).Om du inte kan bevisa att ni avtalat om ett visst startdatum finns det som konsument en möjlighet att avbeställa tjänsten innan den har slutförts. Även om du skrivit under ett avtal om att det är bindande, går det inte att avtala om villkor som är sämre än konsumenttjänstlagen. Jag vill dock uppmärksamma dig på att avbeställningsrätten innefattar en (viss) skadeståndsskyldighet för dig som konsument. Om tjänsten till viss del är utförd, är du skyldig att betala den delen av tjänsten som redan utförts. I ditt fall verkar inte något av tjänsten vara utförd, varför det inte torde vara aktuellt. Byggaren kan även ha rätt till ersättning för kostnader som inte kan undvikas och till viss del ersättning för den förlust den lider för att den avböjt annat arbete (42 § KTjL).Min rekommendation om du är konsument är att du kontaktar byggaren och gör gällande att vederbörande är i dröjsmål och att du därför vill häva tjänsten. Eftersom du inte verkar nå framgång genom att ringa, maila eller SMSa är min rekommendation att du sänder ett brev till företaget. Det är en god idé att sända det rekommenderat och att du tar kopior på allt du skickar. Ett alternativ är att du skickar ett mail där du uppger att du vill häva avtalet på grund av dröjsmål. Det är i och för sig inte säkert att företaget kommer att gå med på det, dock torde det skapa en kontakt er emellan åtminstone.Om du är näringsidkareOm även du är näringsidkare, och beställningen skett mellan två företag, finns det ingen lag som är direkt tillämplig. Skyddet är betydligt mindre i kommersiella avtal än i konsumentavtal. Utgångspunkten är att avtal ska hållas och vad ni avtalat om är utgångspunkten. Till den del något inte är avtalat er emellan (om t.ex. hävning, dröjsmål eller liknande) går det att till viss del använda konsumenttjänstlagen, till viss del köplagen. Man brukar säga att man gör en analogivis tillämpning av lagarna. Det innebär att lagen inte används direkt, men att man kan ta ledning i vad de lagarna stadgar. Man bör ha i åtanke att konsumenttjänstlagen är en lagstiftning som är till för att skydda konsumenter, varför bestämmelser som är gynnsamma för konsumenter inte kan användas i kommersiella avtal.Det bör dock gå att argumentera för att det ska finnas en möjlighet att häva avtalet om byggaren är i dröjsmål, även i ett kommersiellt avtal. Precis som i konsumentsituationen ovan är det upp till dig att visa vad ni avtalat om startdatum och om huruvida byggaren är i dröjsmål eller ej. I kommersiella avtal finns det däremot inte samma rätt till avbeställning som vid konsumenttjänster. Möjligheterna till hävning torde även vara lägre än i konsumentavtal.Min rekommendation om du är näringsidkare är densamma som om du är konsument. Kontakta byggaren med ditt krav och gör gällande att företaget är i dröjsmål, varför du vill häva avtalet. Det är som sagt inte säkert att företaget går med på en hävning, men det kan innebära att ni får kontakt och kan komma överens. Även i detta fallet är min rekommendation att du kontaktar företaget skriftligen och sparar kopia på all korrespondens.Sammanfattningsvis går det inte att ge ett rakt svar på om huruvida du har rätt att häva avtalet eller ej. Du kan däremot inte per automatik utgå från att företaget hävt avtalet er emellan. I konsumentavtal får företaget bara häva avtalet om du inte betalar i tid, alternativt att du inte medverkar till tjänstens utförande. Med att medverka menas att som i ditt fall, ni avtalat om att du ska färdigställa marken men inte gjort det, så tjänsten inte kan utföras. Då har företaget rätt att häva avtalet. I ett kommersiellt avtal (om ni båda är näringsidkare) är utgångspunkten som angivet enligt ovan; avtal ska hållas. Därför kan du inte utgå från att tjänsten är hävd av företaget.Om däremot du vill häva avtalet är chansen att häva (eller avbeställa) är betydligt större om du är konsument. I slutändan när det gäller hävning är beroende av vad ni avtalat. Även om ni inte avtalat något skriftligen kan ni ha avtalat det muntligen, dock är det du som har bevisbördan.Som angivet enligt ovan är min rekommendation att du kontaktar företaget skriftligen. Du kan göra gällande att du vill häva avtalet, vilket förhoppningsvis skapar kontakt med företaget. Om du inte får kontakt eller om du hamnar i en tvist med företaget kan det vara en god idé att anlita en jurist som framställer dina krav och även företräder dig för det fall att det blir en rättslig tvist av ärendet. Detta kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med. Är du intresserad av hjälp är du välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för kostnadsförslag och tidsbokning.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller när en tjänst kommer att bli dyrare än vad som står bestämt i offerten?

2019-05-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vi har av hantverkare fått offert på renovering inomhus samt för att göra en utbyggnad. Vi har fått ett pris som ska täcka samtliga delar och allt finns tydligt specificerat i form av en anbudsförfrågan från oss som hantverkaren svarat på med ett pris. Hantverkaren har skickat fakturor i 3 omgångar under tiden som arbetet pågått, vi har betalat samtliga fakturor och jag undrar nu om det går att bestrida i efterhand eller hävda att de behöver slutföra arbetet enligt det överenskomna priset? Trots att utbyggnaden inte ens är påbörjad ännu är nämligen redan summan uppnådd som den totala renoveringen och utbyggnaden skulle landa på enligt offerten (detta trots att vi själva gjort och bekostat flera av inköpen som skulle täckas i summan vi fick när de svarade på anbudsförfrågan). Det har inte varit några problem under renoveringens gång utan allt har flutit på men hantverkaren menade idag att det tagit längre tid än dom räknat med. Jag förstår ju nu att jag inte borde betalat den senaste fakturan men det har jag tyvärr gjort. Finns det något vi kan göra för att gå vidare med det här?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Om jag har förstått din fråga rätt så har ni alltså fått en offert som ska täcka en renovering och en utbyggnad. Ni har under arbetets lopp hittills fått tre fakturor, vilka ni har betalat. Detta tolkar jag som att arbetet utförs under löpande räkning, fast med offerten som en sorts kostnadskalkyl. Ni har nu dock upptäckt att ni redan har kommit upp i det belopp som ni hade kommit överens om, och att priset i offerten kommer att överstigas eftersom utbyggnaden inte är påbörjad ännu. Ni undrar därför kring hur ni kan gå vidare i detta, om man kan kräva att hantverkaren står fast vid offerten och om det därmed är möjligt att bestrida fakturorna i efterhand. Konsumenttjänstlagen är tillämpligFör att få svar på din fråga så kommer vi främst att behöva gå in i Konsumenttjänstlagen (KtjL). Denna lag gäller normalt sett när näringsidkare utför tjänster åt konsumenter. En näringsidkare är någon som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art, såsom t.ex. en hantverkare (KtjL 1 §). Vad som inledningsvis kan vara bra att veta om lagen är att den alltid är tvingande till konsumentens förmån, och att t.ex. en hantverkare aldrig kan ge dig som konsument sämre villkor än de som följer av lagen. En offert ses som ett avtalat prisDet går först och främst att konstatera att en offert i regel ses som ett avtalat pris. Detta grundar sig i att en offert ses som ett anbud från hantverkaren att utföra arbetet till det föreslagna priset. Priset i en offert ska gälla om ni hade avtalat om ett fast pris. Om ni istället endast fick en "ungefärlig prisuppgift", så innebär det att hantverkaren får göra pristillägg på upp till 15 % av det som står i offerten (KtjL 36 §). Hantverkaren har en viss underrättelseskyldighetHantverkaren kan dock också ha en rätt att höja priset priset under vissa förutsättningar. Vad som först kan vara bra att veta är dock att hantverkaren har en underrättelseskyldighet om det efter att arbetet har påbörjats visar sig att kostnaderna för det hela kan komma att bli betydligt högre än vad ni som konsumenter först hade trott och räknat med. Hantverkaren måste isåfall vända sig till er och be om anvisningar kring hur ni ska göra härnäst (KtjL 6 §). Om hantverkaren åsidosätter sin underrättelseskyldighet och det finns starka skäl att anta att ni som konsumenter hade avbeställt tjänsten om ni hade fått reda på den relevanta informationen, så har inte hantverkaren rätt till mer pengar än om ni faktiskt hade avbeställt tjänsten vid det tillfället såvida inte ni konsumenter gynnats på ett oskäligt sätt och hantverkaren därför ändå ska ha rätt till en viss ersättning (KtjL 7 §). Det är dock ni i rollen som konsumenter som måste bevisa att ni faktiskt hade avbeställt tjänsten om så hade varit fallet. Hantverkaren kan ha rätt att höja priset under vissa förutsättningarJag nämnde ovan att hantverkaren kan ha rätt att göra pristillägg under vissa förutsättningar, och "nödvändiga tilläggsarbeten" är ett sådant exempel. Om det visar sig att det finns ett behov av arbete som mest lämpligen bör utföras i samband med det aktuella uppdraget, så kallas detta för ett nödvändigt tilläggsarbete. Det är alltså sådant som inte inkluderades inom ramen för det ursprungliga uppdraget, och som hantverkaren har rätt att ta betalt för. Ni ska dock i regel underrättas, om en hantverkare upptäckare att det finnas ett behov av tilläggsarbeten. Vid samma tillfälle ska då hantverkaren också be om anvisningar gällande situationen från er. Det finns endast ett par undantagsfall där hantverkaren kan ha rätt till pristillägg, trots att denne inte har underrättat er om situationen och bett om anvisningar. Ett sådant undantag vore om det inte kunnat gå att få kontakt med er och det finns särskilda skäl att anta att ni vill få tilläggsarbetet slutfört. Det är normalt upp till hantverkaren att bevisa att det rör sig om just ett nödvändigt tilläggsarbete (KtjL 8 §). Ett ytterligare tillfälle där hantverkaren kan tänkas kunna begära extra betalt är om arbetet blir dyrare på grund av dig som kund, och om hantverkaren inte borde ha kunnat förutse detta innan (KtjL 38 §). Om priset och tiden har drivit iväg som ett resultat av arbete som kan ses som "nödvändiga tilläggsarbeten" eller som ett resultat av något som ni har gjort, kan jag förstås tyvärr inte svara på. Jag har helt enkelt inte tillräckligt med information för att kunna avgöra det. Ni kan bestrida felaktiga fakturorOm jag har förstått det hela rätt så har ni nu kommit upp i offertens pristak, och betalat det som ni hade kommit överens om att ni skulle betala. Som jag tidigare nämnde så det dock vara bra att komma ihåg att hantverkaren kan ha rätt att göra ett pristillägg på maximalt 15 % utöver det som ni hade bestämt, om det rörde sig om en ungefärlig prisuppgift och inte ett fast pris. Om ni menar att ni får fakturor som är felaktiga, så är det naturligtvis helt rätt att bestrida dessa. Det finns inte heller någonting som hindrar er från att bestrida era redan betalda fakturor. Det finns dock en poäng för er att faktiskt betala det som ni har kommit överens om i offerten, så att ni inte kommer i dröjsmål med betalningen. Jag skulle därefter vilja påstå att det är fritt fram att bestrida resterande, framtida fakturor, men att det som sagt kan vara bra att ha ett eventuellt tillåtet pristillägget på 15% i åtanke. Är hantverkaren i dröjsmål?Jag la också märke till att du nämnde att arbetet har tagit längre tid än vad det var tänkt. Om hantverkaren inte har avslutat arbetet inom den avtalade tiden, så är denne i dröjsmål (KtjL 24 §). Ni har då rätt att exempelvis kräva att hantverkaren ska slutföra arbetet, men jag uppfattar det inte som att ni har problem med att hantverkaren inte tycks vara villig att utföra sitt jobb (KtjL 28 §). Ni har dock rätt att häva den återstående delen av avtalet med hantverkaren om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er (KtjL 29 §). Hantverkaren kan dessutom vara skyldig att ersätta er för de skador som dröjsmålet har inneburit, så länge det inte har berott på ett hinder bortom hantverkarens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntats ha räknat med vid ingåendet av avtalet. Hantverkaren ska inte heller skäligen kunnat ha undvikit eller övervunnit dess konsekvenser (KtjL 31 §). SammanfattningEn offert ses i regel alltså som ett avtalat pris, och kan avse ett fast pris. Om priset i offerten är att betrakta som en "ungefärlig prisuppgift", så ger det dock hantverkaren rätt till ett pristillägg på upp till 15 % av den originella prisuppgiften. Hantverkaren kan även under vissa andra förutsättningar ha rätt till ytterligare pristillägg, exempelvis vid "nödvändiga tilläggsarbeten" eller om arbetet av någon anledning har blivit dyrare på grund av er. Hantverkaren har dock en viss underrättelseskyldighet, vilket innebär att denne måste underrätta er om det finns en misstanke om att priset kan bli betydligt mycket högre än vad ni först hade trott eller om det finns ett behov av nödvändiga tilläggsarbeten. Hantverkaren ska då också be er om anvisningar kring hur ni ska gå vidare utifrån dessa nya omständigheter. Om hantverkaren skickar ut felaktiga fakturor så bör ni bestrida dessa. Fakturor som redan är betalda går också bra att bestrida, men det kan vara bra att ni ser till att ni betalar det som ni har avtalat om så att ni inte hamnar i dröjsmål med betalningen. Mina rådKontakta hantverkarenJag skulle först och främst råda dig att vända dig till hantverkaren be denne att mer utförligt förklara varför arbetet håller på att bli dyrare än vad ni kom överens om. Ni har som konsumenter rätt att begära en s.k. "specificerad faktura", där antalet arbetstimmar, priser på material etc. står redovisade. Detta för att se om det kan finnas några rimliga förklaringar till varför det har blivit som det har blivit, och om det möjligtvis skulle kunna finnas några giltiga skäl för hantverkaren att gå utöver offerten gällande priset. Bestrida eventuella fakturorOm ni menar att ni har fått felaktiga fakturor, så kan man som sagt bestrida dessa (även om ni faktiskt redan har betalat dem) med hänvisning till offerten. Ni bestrider en faktura genom att skriftligen kontakta hantverkaren med kontaktuppgifter samt nummer, datum och belopp på fakturan som ni vill bestrida. Skriv också varför ni bestrider fakturan. Du kan på "Hallå Konsument"s hemsida se ett exempel på hur ett brev kan tänkas se ut. Vänd dig till din kommun för att få konsumentvägledningDe flesta kommuner erbjuder kostnadsfri konsumentvägledning. Det skulle därför kanske vara en god idé att vända sig dit, om ni inte kommer överens med hantverkaren. Vänd dig till ARNEtt annat alternativ vore att vända sig till ARN - Den allmänna reklamationsnämnden, för att se om de skulle kunna hjälpa till i frågan. Det är en myndighet som avgör ärenden mellan konsumenter och företag, och kommer med förslag kring hur det hela skulle kunna lösas. Detta är också kostnadsfritt, men det är samtidigt endast vägledande och alltså inte rättsligt bindande. De håller med andra ord inte på med rådgivning, vilket man t.ex alltså kan få genom många kommuner. Lawline kan hjälpa digLawlines duktiga jurister kan dessutom ge dig mer ingående, juridisk vägledning inom ämnet. De kan exempelvis hjälpa dig att bestrida eventuella fakturor och råda dig kring hur du kan förhålla dig till olika frågor. Du är därför varmt välkommen till att kontakta mig på mikaela.berglind-makinen@lawline.se för mer kontakt och en eventuell offert, så återkommer jag till dig så fort jag kan. Jag hoppas att du har fått svar din fråga, och önskar er därmed ett stort lycka till med allt! Med vänliga hälsningar,

Ska en elektriker åtgärda en skada som har uppstått på en tapet vid en felaktigt utförd tjänst?

2019-05-05 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag har haft en elektriker hemma hos mig och han har utfört ett arbete som jag inte är nöjd med. Nedanstående arbete skulle utföras.Jobbeskrivning:Jag önskar ett uttag i tak till en lampa, samt en brytare till detta. Samt en trappkoppling till en befintlig utearmatur. Jag har ett flertal anmärkningar på arbetet som han utfört:Uttaget som jag sa att jag ville ha i taket sitter på väggen.Jag kan fortfarande inte tända och släcka ytterbelysning i både groventré och finentré som jag har skrivit i beställning samt sagt till elektriker. Ingen trappkoppling har installerats enligt min beställning.Han har installerat en "plejd" knapp som jag inte har beställt, jag har beställt en trappkoppling till befintlig armatur.Han säger att han har fått information av min fru att hon accepterar en utanpåliggande ledning, detta stämmer inte. Dessutom är det inte min fru som beställt arbete utan jag.Han har erbjudit att göra om arbetet och göra enligt beställning och avtalat. Men inte ersätta tapeten som han har förstört. Detta är inte acceptabelt.Har ni förslag på hur jag kan gå vidare med detta?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom du skriver att du har haft elektrikern hemma hos dig så utgår jag ifrån att du har anlitat elektrikern i egenskap av privatperson, vilket gör konsumenttjänstlagen (härefter förkortad KtjL) tillämplig (1 § KtjL). Är tjänsten felaktig? I ditt fall är det tydligt att arbetet avviker från vad ni har avtalat och således är att betrakta som felaktigt (9 § första stycket 3 punkten KtjL). Bedömningen huruvida en tjänst är felaktig ska göras med hänsyn till förhållandena när uppdraget var färdigt (12 § KtjL), och i ditt fall råder inga tvivel om att felen fanns där redan då. Reklamation och felpåföljder För att du ska ha rätt att åberopa att tjänsten är felaktig måste du meddela elektrikern detta inom skälig tid efter att du har märkt felen (17 § första stycket KtjL), vilket du verkar ha gjort. Du har alltså rätt att kräva felpåföljder (16 § KtjL). Den felpåföljd som ni har kommit överens om är avhjälpande (20 § KtjL), och detta innebär att tjänsten ska utföras så att arbetet blir utfört i enlighet med vad ni har avtalat. Om han har skadat tapeten till följd av ett felaktigt utfört arbete bör även detta avhjälpas. Om inte felet avhjälps så har du rätt att häva köpet, eftersom det framgår att du har informerat elektrikern om att bland annat ytterbelysningen ska gå att tända och släcka på givna platser, vilket det nu inte gör (16 och 21 § KtjL). För att man ska ha rätt att häva avtalet krävs det att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta (21 § andra stycket KtjL), vilket du kan argumentera för i och med att tjänsten avviker så pass mycket från avtalet som det faktiskt gör. Förutom hävning (vilket innebär att näringsidkaren inte har rätt till betalning för tjänsten, men har rätt att få tillbaka det material som han eller hon har tillhandahållit (23 § KtjL)) så har du då även rätt till skadestånd (16 och 31 § KtjL). Detta skadestånd innefattar ersättning för den skada som du har tillfogats på tapeten, förutsatt att elektrikern inte kan visa att felet berodde på något utanför hans kontroll, vilket han inte bör kunna i ditt fall (31 § tredje och fjärde stycket KtjL). Sammanfattning Ditt fall omfattas av konsumenttjänstlagen och tjänsten är att betrakta som felaktig. Det som ni har kommit överens om är avhjälpande, vilket innebär att felen helt enkelt ska åtgärdas (inklusive tapeten). Om inte avhjälpande sker så har du rätt att häva avtalet och kräva skadestånd. Mitt råd är att du vänder dig till elektrikern med dina krav och försöker träffa en överenskommelse. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du skulle behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,