Har konsument rätt att vägra betala för en tjänst som inte är slutförd?

2017-09-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har gjort ett badrum. Eller ja, vi har köpt en tjänst från ett företag som gjort badrummet. Om badrummet inte är klart inom tidsramen, kan vi vägra betala slutfakturan tills allt är färdigställt? Vi hittar inget i kontraktet som säger vad som händer om de inte håller tidsramen. Vi har frågat dom om detta, men får inget svar.
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om ni agerat i form av privatpersoner eller näringsidkare när ni anlitat företaget för att bygga badrummet. Mitt svar kommer att utgå från det tidigare, alltså att ni låtit bygga badrummet för privat bruk.Vad gäller fallet där en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra arbeten på bostäder, i ert fall uppförandet av ett badrum, är konsumenttjänstlagen (KtjL) den lag som aktualiseras (1 § KtjL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel (3 § KtjL). Detta innebär att om det, i det avtal ni har med företaget, skulle finnas bestämmelser som är till er nackdel jämfört med vad som sägs i lagen ska de avtalsvillkoren inte tillmätas någon betydelse.Om det i ert avtal inte framgår när betalning ska ske, är ni skyldiga att betala när företaget begär det (genom att till exempel skicka en faktura), dock inte innan tjänsten har slutförts (41 § KtjL).Om ni har avtalat om när betalning ska ske gäller den avtalade tidpunkten som utgångspunkt. Undantag från detta görs dock om företaget är i dröjsmål. Dröjsmål innebär att företaget, utan att det beror på omständigheter som är hänförliga till er som konsumenter, inte slutfört uppdraget inom den tid som avtalats. Om ingen speciell tid avtalats anses företaget vara i dröjsmål om det tar orimligt lång tid att slutföra uppdraget. Slutligen är företaget också i dröjsmål om de inte påbörjar, eller låter arbetet framskrida i den takt som överenskommits. (24 § KtjL)Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni har avtalat om när badrummet skulle vara färdigt, vilket alltså enligt ovan innebär att företaget är i dröjsmål om det inte är färdigt i tid. Dröjsmålet ger er som konsumenter rätt att hålla inne så mycket av betalningen som behövs för att ge säkerhet för kravet på företaget. Mer konkret innebär det alltså att ni i sådant fall har rätt att avvakta med betalning motsvarande kostnaden för det arbete som återstår (25 & 27 § KtjL).Ovanstående gäller inte om ni avtalat om att betalning ska ske innan tjänsten är utförd (detta måste dock i så fall framgå tydligt av avtalet vilket jag inte uppfattar att det gör i ert fall) (45 § KtjL första stycket).Sammanfattningsvis är alltså det korta svaret på din fråga att ni inte är skyldiga att betala för det arbete som inte än är utfört, om ni inte avtalat om något annat.Hoppas du är nöjd med svaret och hör gärna av dig igen om du har fler frågor!Vänlig hälsning,

Tjänst som inte är fackmässigt utförd

2017-09-13 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Min fråga rör när ett fel uppstår. Vi har hantverkare som har gjort ett dräneringsarbete på vår fastighet. Det är dock inte gjort korrekt har vi upptäckt i efterhand, det vill säga att det inte är gjort i enlighet med branschstandard. Hantverkaren vägrar ansvara för det och någon faktiskt skada på fastigheten har inte uppstått än. När kan man juridiskt säga att ett fel/en skada uppstått och kan det omfattas av till exempel en hantverkares ansvarsförsäkring eller dylikt innan skadan i sig uppstått och därmed ersätta kostnaderna för att göra om arbetet i enlighet med alla branschstandarder- och regler?Tack på förhand!
Jennifer Parmlind |Hej, tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Jag förutsätter att ni anlitat hantverkarna i egenskap av privatpersoner. I sådana fall är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig eftersom tjänsten avser arbete på fast egendom.Av 4 § KtjL framgår att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Enligt lagens mening föreligger fel när resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, se 9 § KtjL. Detta innebär förenklat att det föreligger ett fel om arbetet inte är utfört fackmässigt. Det spelar ingen roll om en skada har uppstått till följd av felet eller ej.Hantverkarens ansvarsförsäkring kommer troligen inte att täcka kostnaderna för att åtgärda felet på grund av det inte orsakat någon skada. Detta är dock inget som påverkar er rätt till ett dräneringssystem som är utfört enligt branschreglerna. Enligt20 § KtjL har ni som konsumenter rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. För att näringsidkarens skyldighet att avhjälpa felet ska falla bort krävs ett rejält missförhållande mellan konsumentens intresse av ett avhjälpande och näringsidkarens uppoffringar. Om inte felet avhjälps finns möjlighet att göra avdrag på priset, prisavdraget ska motsvara vad det kostar för konsumenten att få felet avhjälpt, se 21-22 §§ KtjL.Om ni och säljaren inte kommer överens kan ni göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare kostnadsfritt. Deras beslut är däremot inte bindande för företaget, men många företag följer dock ARN:s uttalanden. I sista hand kan ni väcka talan mot företaget i tingsrätten.Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga och önskar er lycka till! Vänligen,

Mekaniker avslutar inte arbete - möjliga åtgärder?

2017-09-05 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag anlitade en båtmekaniker för att reparera min båtmotor som gick sönder för 15 månader sen. Han plockade isär motorn redan en månad efter att den gått sönder men verkar oförmögen och ovillig att slutföra arbetet trots åtsklliga samtal och sms och utfästelser från hans sida. Vad har jag för möjigheter att driva detta vidare?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Avtalad tidFör reparation av en båtmotor gäller konsumenttjänstlagen (1 §). Du uppger att mekanikern har haft motorn inne i 14 månader. Har ni ett avtal, har ni kommit överens om något eller har han sagt något om hur lång tid jobbet förväntas ta? I så fall är det denna tid som gäller (24 §). Om han inte har slutfört reparationen inom den tiden har du rätt att kräva att han slutför det inom en kort men fortfarande rimlig tilläggstid (28 §). Om han då fortfarande inte har slutfört arbete får du häva avtalet enligt samma paragraf.Rimlig tidOm det i era dokument eller diskussioner inte framkommit någon tidsbegränsning för arbetet, ska det bli gjort inom skälig tid (24 §). Denna tid beror på arbetets omfattning och en rättslig bedömning skulle grundas på vad en fackman inom området bedömer är en rimlig tid. Spontant är min tanke, precis som din, att det knappast bör ta över ett år om detta inte kommit överens om på förhand. För att få en uppfattning om hur lång tid som är skälig för arbetet kan du fråga någon annan sakkunnig på området.Rätt till hävningOm han inte lyckas utföra arbetet inom den tilläggstid du givit honom, har du rätt att häva avtalet. Du får häva avtalet utan att behöva ge tilläggstid om dröjsmålets syfte undergrävs av dröjsmålet och mekanikern inser eller borde insett detta (29 §). Det var ju nyss en strålande sommar att ta ut båten, kanske kan det räknas ett förfelat syfte att du pga dröjsmålet inte kunde ta ut båten i sommar?Du får häva avtalet till och med innan er avtalade tid gått ut om det finns starka skäl för dig att anta att jobbet inte kommer kunna utföras i tid (29 § andra stycket).SkadeståndOm du får rätt att häva har du också rätt till skadestånd för eventuella kostnader dröjsmålet orsakat dig. Det kan t.ex. handla om att du räknat med att hyra ut båten men inte kunnat göra det eller att du haft försäkringskostnader som löpt under dröjsmålstiden. Skadeståndet uteblir dock om mekanikern kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder som han inte kunde förutse och som han inte rimligen kan göra något för att förhindra, t.ex. inbrott i lokalen (31 §).Vad du kan göraNär du vet vad du vill kräva kan du skriva ett email till mekanikern när du förklarar vad du kräver. Om han vägrar acceptera dina krav kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att få honom stämd. Inför detta rekommenderar jag i så fall att du kontaktar vår juristbyrå för vidare rådgivning.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Konsumenttjänstlagen gäller inte vid köp av juridiska tjänster

2017-09-02 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Gäller konsumenttjänstlagen vid köp av juridisk hjälp, exempelvis upprättande av avtal?Mvh
Soroosh Parsa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Konsumenttjänstlagen är tillämplig på avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser:- arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur,- arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker,- förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur.Lagen gäller alltså inte vid köp av juridiska tjänster. Vid köp av juridiska tjänster gäller i stället avtalet mellan näringsidkaren och konsumenten och allmänna kontraktsrättsliga principer som bland annat återfinns i avtalslagen (lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område).Vänligen,

Vilket ansvar har en näringsidkare för ett bristfälligt utfört arbete?

2017-09-13 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag bor i ett parhus, och 2015 anlitade jag en firma i Varberg att renovera min toalett. Jobbet var totalantrepenad, dvs dom gjorde allt. Kaklade, drog rör och installerade nya badrumsmöbler. Nu två år senare, håller mitt badrumsskåp som även innehåller handfatet på att lossna från väggen. Sidan på skåpet har spruckit och regeln som håller uppe möbeln har bågnat. Jag är livrädd att hela möbeln ska lossna från väggen, och i värsta fall dra med sig vattenledningen. Då blir det ju en kostsam och långdragen process med försäkringsbolag och Kakelspecialisten som företaget heter. Vilka rättigheter har jag? Finns det garantier efter två år? Eller är det bara upp till företaget att visa "good Will "? Jobbet var en kostsam historia och jag valde en firma för att allt skulle bli bra. Inget slarv och kvalité. Men så blev ju inte fallet. Har tagit kontakt med företaget och dom har lovat att komma och titta. Men det kan ju bara vara snack också. Ska jag behöva betala för ett sådant besök? Och en eventuell åtgärd, ska jag behöva betala för det? Tacksam för svar, så man kan argumentera lite bättre för sin sak. Med vänlig hälsning
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du har beställt arbetet i egenskap av privatperson. I så fall är konsumenttjänstlagen tillämplig. Lagen är tvingande, vilket innebär att näringsidkaren och du inte kan avtala bort de rättigheter du har enligt lagen.Näringsidkaren ska utföra arbetet fackmässigtNäringsidkaren har en skyldighet att utföra arbetet fackmässigt (4 § konsumenttjänstlagen). Om näringsidkaren inte har utfört arbetet fackmässigt anses arbetet vara felaktigt utfört (9 § 1 st. 1 p. konsumenttjänstlagen)."Fackmässigt" är en term som inte definieras i konsumenttjänstlagen. Det beror på att ett fackmässigt utfört arbete kan variera från bransch till bransch. Kort förklarat kan man säga att arbetet ska utföras på ett professionellt sätt. Att bryta mot branschstandarder kan t.ex. tala för att arbetet inte har utförts fackmässigt.Ett badrumsskåp som efter två år lossnar från väggen är enligt min mening ett tecken som talar för att arbetet inte utfördes fackmässigt. Det skulle dock också kunna bero på att någonting annat har skett efteråt som har påverkat det arbete som näringsidkaren utförde. Om en fuktskada har uppstått på grund av ett helt annat arbete, och fuktskadan har lett till att badrumsskåpet har börjat lossna från väggen, är det alltså inte näringsidkaren som har utfört ett felaktigt arbete. Det är dock åtminstone rimligt att utgå ifrån att någonting gick fel vid renoveringsarbetet.Vid ett felaktigt utfört arbete kan du kräva att näringsidkaren avhjälper feletI ditt fall verkar näringsidkaren ha erbjudit sig att komma hem till dig och se vad som har hänt. Vid ett felaktigt utfört arbete har du som konsument rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet (20 § konsumenttjänstlagen). En förutsättning för att kunna avhjälpa felet är givetvis att näringsidkaren i första hand inspekterar de skador som har uppstått och gör en bedömning av hur felet ska kunna avhjälpas. Du har ingen skyldighet att betala för inspektionen, även om det visar sig att felet berodde på någon annan. Näringsidkaren hade behövt vara tydlig med att inspektionen kostar pengar om han eller hon hade för avsikt att ta betalt för den. Om arbetet har utförts på ett felaktigt sätt har du dessutom rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, dvs. helt kostnadsfritt åtgärdar de fel som finns (och då ingår även nödvändiga inspektioner). Detta gäller dock inte sådana brister som hade uppstått även om arbetet hade utförts felfritt (20 § 4 st. konsumenttjänstlagen).Har skador uppstått har du rätt att kräva ersättning för dessaHar felet lett till ytterligare skador har du dessutom rätt att kräva skadestånd (31 § 3 st. konsumenttjänstlagen). Det kan t.ex. röra sig om rör som har gått sönder samt eventuella vattenskador på grund av felet.ReklamationFör att kunna kräva att näringsidkaren avhjälper felet är du skyldig att meddela näringsidkaren (reklamera) inom skälig tid från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet (17 § 1 st. konsumenttjänstlagen). En reklamation som sker inom två månader från att du upptäckte felet anses alltid ha skett inom skälig tid. Reklamationen får inte ske senare än tre år efter att uppdraget avslutades, såvida inte näringsidkaren har lämnat en garanti för en längre tid.Det blir svårt för mig att svara på om du borde ha märkt felet och därmed reklamerat tidigare än du gjorde. Jag kan därför bara redogöra för vilka regler som gäller.SlutsatsDu har rätt att kräva att näringsidkaren (1) inspekterar de brister du har upptäckt och (2) åtgärdar de brister som beror på näringsidkarens felaktigt utförda arbete. Näringsidkaren har inte rätt att kräva ersättning för dessa åtgärder. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du givetvis välkommen att återkomma via kommentarsfältet här nedanför.Hälsningar,

Hantverkare kräver mig på pengar fast vi inte har något avtal – hur bör jag agera?

2017-09-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejJag kontaktade en hantverkare (HV) för plattläggningsjobb. Vid första mötet diskuterade vi vad som skulle göras och jag och min fru sa att vi ville ha ett skriftligt avtal på vad som skulle göras. HV sa att han brukar använda hantverkarformuläret: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-ochmallar/hantverkarformularetVi bollade fram och tillbaka vad som skulle göras genom mailväxling, muntligt och olika versioner av offerter. Vi kom fram till en version på offert som jag tyckte såg bra ut och bokade ett möte för att skriva på ett avtal. HV fyllde i ett hantverkaravtal och bifogade offerten som bilaga. Före mötet meddelade jag HV att jag ville ta bort kostnaden för ett jobb på ca 8000kr som redan var utfört. HV svarade strax innan mötet att han ändrat offerten så många gånger så det gick inte att ändra mer.HV meddelade strax innan mötet att han var fast i ett annat möte och skulle höra av sig senare. Mötet blev aldrig av och HV hörde inte av sig senare under dagen heller. Det dröjde 4 veckor innan han hörde av sig och ville då påbörja arbetet. Jag meddelade honom att jag inte var intresserad längre, att vi inte hade något avtal eftersom han inte kom och skrev på, att han aldrig hörde av sig som utlovat. Då hävdar HV att vi har ett muntligt avtal och att jag skall ersätta honom för utebliven inkomst tills de kan ta ett nytt jobb. Kan HV hävda muntligt avtal efter att själv ha producerat underlaget till ett skriftligt avtal som inte skrivs på?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Sammanfattning av mitt svar och rekommendationNej, antagligen har hantverkaren inget berättigat anspråk på dig i det här fallet. Det är dock naturligtvis viktigt att du bestrider eventuella krav från honom, om han väljer att gå vidare i det här fallet. Du bör ha is i magen och avvakta hur hantverkaren väljer att agera. Med största sannolikhet kommer han inte att gå vidare i det här fallet. Gör han det, så kan det vara bra att kontakta juridiskt biträde för att få hjälp med alla detaljer som man kanske inte själv tänker på. Vår juristbyrå företräder regelbundet klienter i frågor likt dessa, varför det kan vara lämpligt att kontakta dem om du behöver vidare hjälp i det här fallet. Du når dem enklast på info@lawline.se Nedan följer en något djupare analys av relevanta omständigheter i ditt fallSom utgångspunkt spelar det ingen roll om ett avtal träffats muntligen eller skriftligen. Så länge man är överens så är det detta som gäller. I ditt fall så är det dock högst tveksamt om ni överhuvudtaget har träffat ett avtal. Man brukar rättsligt tala om att man förhandlar på egen risk. Tills båda förhandlingsparterna är överens, så får man själva bära dessa förhandlingskostnader. Undantag gäller om man har gett motparten en befogad anledning att tro att avtal har träffats. Inga sådana omständigheter verkar dock vara aktuella i ditt fall. Eftersom att du aldrig har skrivit på något skriftligt avtal blir det därför hantverkaren som måste bevisa att ni har varit överens och sedan träffat ett avtal om detta. Detta kan bli svårt för honom. Om ni skulle anses ha träffat ett avtal, vilket inte är troligt utifrån de uppgifter du har lämnat i frågan, måste dessutom hantverkaren bevisa att denne haft kostnader tillföljd av att du avbeställt tjänsten. Dessa förluster måste begränsas i den mån det är möjligt. Det kan vara svårt att föra sådan bevisning med tanke på att hantverkaren i ert fall inte ens påbörjat arbetet och hantverkare i dagsläget knappast har någon större arbetsbrist. Allmänna reklamationsnämnden skriver en del om detta i sitt beslut 2010-7744. Till skillnad från i ditt fall hade dock den konsumenten faktiskt skrivit på ett avtal. Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst!Med vänlig hälsning

Vilken avhjälpning kan krävas?

2017-09-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,För 1 år sedan renoverade och målade en firm två innetrappor hos oss. Nu har en städfirma orsakat märken i trappan och gått med på att betala hantverkare för att slipa samt måla trappan igen. Vi har tagit in offert från samma hantverkare som gjorde trappan för 1 år sedan och de vill ha 9000kr för jobbet. Städfirman har begärt in offertet på jobbet från en annan hantverkare som vill ha 6000kr för jobbet. Vad gäller nu? Vi vill ha trappan återställd till samma skick som tidigare och vill inte riskera att få ett sämre resultat av en billigare hantverkare. Vi ser också risker med att två olika hantverkare arbetat med samma trappa. Vem tar då ansvar för ev. brister i jobbet.Städbolaget säger att deras försäkringsbolag inte vill betala mer än 6000kr för det.Vad har jag för rättigheter? Det kan väl inte bara vara prislappen som styr. Olika hantverkare gör olika bra och dåligt jobb även om de säger sig vara fackmannamässiga. Det är anledningen till att jag är i den här situationen med städbolaget, de sa det var fackmannamässiga men var ändå inte det.Jag undrar även vad jag som kund har för rättighet att komma i kontakt med deras försäkringsbolaget och kräva att få informationen från dem istället för städbolaget. För just nu litar jag inte på det som städbolaget säger.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag antar i mitt svar att du anlitat städfirman i egenskap av privatperson för att låta dem utföra arbete på din privata bostad. Om det inte är fallet, låt mig veta i kommentarerna nedan.Om städfirman gått med på att avhjälpa felet (20 §) får de i princip göra detta hur de vill. Om resultatet inte blir tillfredsställande har du rätt att göra samma process igen eller kräva prisavdrag för att själv låta avhjälpa felet (21 § första stycket). Städfirman ska genom avhjälpandet nämligen se till att trappan blir till sitt ursprungliga skick, inte sämre. Du kan eventuellt hävda att det finns starka skäl att förvänta sig att deras avhjälpande inte blir korrekt utfört (21 § tredje stycket). Detta är dock en hög bevisbörda för dig och om firman de anlitar för att åtgärda felet har korrekta tillstånd och meriter så lär du inte kunna föra den argumentationen med framgång.Deras relation till försäkringsbolaget har ingen relevans för dig och de kan inte använda detta som grund för att neka dig någon form av kompensation.Om de inte fullgör sina förpliktelser kan du anmäla företaget till tingsrätten med en stämningsansökan. Behöver du hjälp med detta kan du kontakta oss på info@lawline.se.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Fel i tjänst och eventuellt skadestånd

2017-08-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejvår dotter med sambo blev utan vatten. De anlitade en firma som efter felsökning rådde dem att borra en ny brunn. Firman förklarade att det var det enda alternativet för pumpen satt fast osv osv. De har 3 barn under 5 år, sambon arbetar borta veckovis, ett liv utan vatten är omöjligt.De litade på att undersökningen var fackmannamässig och de fick ett pris på ca 80.000-100.000kr. När det nya hålet inte heller gav vatten trots att de sprängde 2-3 ggr så började firman inse att något var galet. En koppling läkte och gjorde att det vattnet inte kom in i huset. DETTA var det enda felet ända från början. Nu har de fått fakturor på ca 106.000kr + ROTavdrag. De har en uppgrävd tomt, trasig altan och firman anser att de varit "snälla" och inte fakturerat allt. Det gamla borrhålet har blivit inkopplat och det fungerar utmärkt efter lagningen av kopplingen. Vi anser att felsökningen är felaktig och försökt att reklamera till företaget som inte går oss till mötes utan har nu anlitat en advokat. Vad ska vi göra? Vi håller på att lämna en ansökan till ARN. Mvh Eva-Clara Viklund
Ludvig Montan |Hej och tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga!Är det fel i tjänsten?Jag antar att er dotter och hennes sambo har agerat som privatpersoner och i så fall är Konsumentjänstlagen (KtjL) tillämplig enligt 1 § KtjL. Tjänsten som utförts ska anses vara felaktig om den inte utförts fackmannamässigt och det inte beror på en olyckshändelse eller liknande (4 och 9 § KtjL). I ert fall verkar det relativt tydligt att tjänsten inte är fackmannamässigt utförd. Det ställs i Konsumenttjänstlagen höga krav på näringsidkares fackmannamässighet och genom att först inte kunna identifiera problemet och sedan förstöra delar av tomten uppfyller firman inte detta krav. Bedömningen av om tjänsten är felaktig ska enligt 12 § KtjL göras vid tidpunkten för uppdragets avslutande, vilket i ert fall redan har inträffat. Vilka påföljder kan bli aktuella?För att kunna göra påföljder gällande krävs att ni reklamerar felet till säljaren inom skälig tid från det att ni märkt eller borde märkt felen. Har ni reklamerat inom två månader är detta alltid inom skälig tid enligt 17 § KtjL. Er dotter och hennes sambo har möjlighet att hålla inne betalningen till firman. De får hålla inne så stor del av betalningen att de har säkerhet för sina krav mot firman, detta kan inkludera pris för avhjälpande och skadestånd (19 § KtjL). Skadestånd för den uppgrävda tomten och trasiga altanen kan också bli aktuellt för er. Om inte firman kan visa att skadorna inte uppkommit på grund av deras försumlighet är de skadeståndsskyldiga (32 § KtjL).Eftersom att det ursprungliga felet redan är avhjälpt kan förmodligen inte konsumenttjänstlagen hjälpa er mer i det hänseendet. Eftersom att priset är mycket högre än vad det borde varit för den tjänst som utfördes anser jag det möjligt är att istället ifrågasätta avtalet som sådant. Genom 36 § Avtalslagen (AvtL) kan ett avtalsvillkor, som priset i detta fall, jämkas och sättas ned. Denna paragraf är särskilt konsumentvänlig. Vad ni kan göra nuNi kan nu använda detta svar och argument mot firman för att hålla inne betalningen och kräva skadestånd. För det fall att ärendet går vidare kan ni alltid kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp på info@lawline.se.