Måste kunden betala för tilläggsarbete?

2020-12-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Kunden hävdar att vårt tidigare muntliga avtal om ett lägre pris står fast trots att hon bortom allt rimligt tvivel måste ha förstått att kostnaderna har ökat i takt med att hon gjort fler beställningar. Hon hävdar att jag inte upplyst henne om merkostnaden och att det ursprungliga avtalet därför gäller. Arbetet är väl dokumenterat och ersättningen hon går med på att betala är orimligt låg. Jag kan inte bevisa att jag muntligen gjort klart för henne att vårt avtal är ändrat. Finns det en lag för den här typen av situationer?
My Öhman |Hej!Av vad du beskriver antar jag att det är fråga om arbete som utförts av en företagare (näringsidkare) åt en privatperson (konsument). Har jag tolkat omständigheterna korrekt är konsumenttjänstlagen applicerbar. Även allmänna avtalsrättsliga regler och principer kan användas för att få rätsida på situationen. Är avtalat pris bindande?Det ursprungliga avtalet rör den ursprungliga beställningen. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer är en överenskommelse om pris bindande. Beställningar utöver det som ursprungligen avtalats faller även utanför avtalat pris. Det ursprungliga muntliga avtalet om lägre pris är alltså bindande för det arbete som ursprungligen avtalats. Pris är inte överenskommet – hur mycket ska betalas?När kunden sedermera gör beställningar utöver det arbete vars pris har avtalats uppstår ett frågetecken. Hur mycket ska kunden då betala? Priset för den här delen av arbetet har så vitt jag förstår inte reglerats av avtal. Har pris inte avtalats för tilläggsarbetet ska kunden betala det som är skäligt (38 § Konsumenttjänstlagen). Skäligheten av en prissättning utgår arbetet som lagts ned i det specifika fallet och vad sådana tjänster normalt kostar (36 § Konsumenttjänstlagen). Du som utfört arbetet måste kunna bevisa att priset är skäligt. Arbetet är enligt vad du beskriver noggrant dokumenterat varför en sådan bevisbörda sannolikt är uppfylld för din del.Sammanfattningsvis har du rätt till skälig ersättning för det tilläggsarbete som utförts. Beräkningen av prissättningens skälighet baseras på din dokumentation av utfört arbete. En bedömning om er avtalssituation är mycket svår att göra utan vetskap om alla relevanta omständigheter. Risken är att vissa omständigheter rörande vad ni faktiskt har avtalat kan ge upphov till en annan situation än den jag beskriver ovan. Har du följdfrågor är du varmt välkommen att ställa en ny fråga med mer detaljer om vad som avtalats!Hoppas att du fick ljus på situationen!Hälsningar,

Vad kan jag göra när hantverkare bytt ut och målat mina fönster i fel färg?

2020-12-13 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag har Just bytt fönster i mitt hus. Tyvärr visade det sig att fönstren blivit målade i fel färg (ljusgrön i st f mörkgrön).Naturligtvis skulle färgen vara densamma som på de tidigare fönstren. Men företaget har idag skickat mig faktura på överenskommet belopp 97 000 kr med betalning inom 10 dagar. Detta trots att de ännu inte har målat om fönstren. De har, till min förvåning, antytt att de ska informera mig om kostnaden för ommålning när de fått besked om vad det kommer att kosta.Min uppfattning är att de bör stå för den kostnaden. Vad man kan förstå kommer de inte bekosta ommålningen om jag nu betalar fakturan. Hur förfar jag nu?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det har du av ett företag beställt montering och målning av nya fönster. Efter montering och målning har det visat sig att företaget målat fönstren i fel färg. Du har begärt att de ska målas om men företaget har antytt att de inte kommer att bekosta ommålningen. Du har nu fått en faktura om 97.000 kronor, den överenskomna kostnaden för montering och målning av fönster. Du undrar nu hur du ska gå vidare.Min utgångspunkt är att du beställt montering och målning av ett företag som privatperson, varför konsumenttjänstlagen (KTjL) är tillämplig (1 § KTjL). I ditt fall blir att avgöra om det i juridisk mening föreligger ett fel i den utföra tjänsten. Tjänsten är felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva utifrån att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmannamässigt, även om det rör sig om en olycka och vad som får anses avtalat (9 § KTjL). Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutade (12 § KTjL). Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida får konsumenten hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller häva avtalet (16 § KTjL). Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig ska hen underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter att hen märkt eller borde ha märkt felet (17 § KTjL). Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge hen säkerhet för hens krav på grund av ett fel hos tjänsten (19 § KTjL). Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten (20 § KTjL).I ditt fall är tjänsten felaktigt utförd om ni kommit överens om att fönstren skulle målas i en viss färg och så inte skett. Jag vet däremot inte vad som avtalats och hur tydligt ert avtal är. Däremot kan det argumenteras för att man som konsument kan förvänta sig att man får samma färg på fönstren som resten av huset när man beställer fönster som målas. Är tjänsten felaktigt utförd har du rätt att hålla inne en del av betalningen som säkerhet, för att näringsidkaren ska åtgärda felet. Du har inte rätt att hålla inne hela beloppet utan upp till det belopp som motsvarar din motfordran på näringsidkaren avseende felet. Detta innebär att man som konsument måste beräkna ungefärligt värde av felet vilket inte alltid är helt enkelt. Håller man inne mer än vad man har i krav på näringsidkaren riskerar man däremot att bli betalningsskyldig med dröjsmålsränta och i förlängningen även kronofogdekrav.Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till näringsidkaren och förklarar att du anser att den inte utfört tjänsten rätt och att du inte ska behöva betala ommålningen. Kommer ni inte överens i det skedet är mitt förslag att du vänder dig till en jurist. Juristen kan vara behjälplig i kommunikationen med din motpart och kan även titta på och ge förslag på hur mycket av betalningen du kan hålla inne med utan att det finns risk för dröjsmålsränta m.m. Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om bilen blir stulen hos verkstaden?

2020-12-06 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Min bil har blivit stulen när den var inlämnad på verkstad bilen var just då avställd har verkstaden ansvar för bil
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller när man lämnar in sin bil på service eller reparation hos en bilverkstad hittar vi i konsumenttjänstlagen (förkortad KTjL). När bilen är förvarad hos verkstaden har de ansvar för eventuella skador eller stölder. Detta gäller däremot inte om verkstaden kan visa att stölden var utom deras kontroll (32 § KTjL). Om verkstaden har låst bilen och i övrigt har förvarat den på ett lämpligt sätt kan de alltså inte hållas ansvariga för att bilen har blivit stulen. Om bilen blir stulen när den är inlämnad på en verkstad gäller däremot din bilförsäkring. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Jag rekommenderar också att du gör en polisanmälan om du inte redan har gjort det. Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen. Vänligen,

Gäller konsumenttjänstlagen för en bostadsrättsförening?

2020-12-01 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Kan konsumenttjänstlagen bli tillämplig när beställaren är en bostadsrättsförening, BRF?Jag undrar om vi fått uppgift om att den sista återställningen av en kulvertskada skall uppgåtill ca 5.000sek från firman som utfört arbetet, men att den faktiska fakturan istället sedan hamnar på 10.569,88sek båda siffror ex moms, är en väldigt stor differens.Kan vi hävda max 15% i påslag på 5.000sek, isf med hänvisning till vilken lag/förordning?Tror att konsumenttjänstlagen har detta skrivit, men då vi är en Brf, gäller detta även för oss.Stort tack!
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Konsumenttjänstlagen – tillämplig eller inte?Konsumenttjänstlagen gäller endast för arbete som utförs av näringsidkare åt konsumenter (1 § konsumenttjänstlagen). Då en bostadsrättsförening är en juridisk person blir lagen inte direkt tillämplig. Det stämmer dock att den bestämmelse som ni nämner finns i konsumenttjänstlagen: för det fall en näringsidkare har lämnat en ungefärlig prisuppgift, så får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 procent om inget annat har avtalats (36 § andra stycket konsumenttjänstlagen).Eftersom det inte finns någon direkt tillämplig lag i ert fall så blir det extra viktigt att skriva tydliga och bra avtal. Om avtalet inte innehåller någon bestämmelse om just detta så blir det istället en fråga om avtalstolkning, varpå man kan göra analogier till exempelvis konsumenttjänstlagen. Detta innebär att man tillämpar lagen som ett mått på skälighet, trots att den inte är direkt tillämplig i det enskilda fallet.SammanfattningKonsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig i ert fall. Det hindrar er dock inte från att hänvisa till bestämmelsen för att nå en överenskommelse. Detta innebär dock att det kan krävas en viss förhandling för att båda parter ska bli nöjda. Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Rätt att hålla inne betalning vid fel i tjänst

2020-12-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har renoverat badrummet och en underentreprenör till vår snickare råkade borra hål i vår dusch i tvättstugan, som ligger utanför entreprenaden. Nu är badrummet färdigt och de vill ha betalt, men vi har inte hört hur dem ska åtgärda tvättstugan. De vill nog bara glömma och gå vidare... Vad har vi för rätt att hålla inne med pengar för badrummet tills dem har löst problemet med tvättstugan?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du är privatperson och anlitat en näringsidkare för denna renovering. I dessa fall är konsumenttjänstlagen (KtjänstL) tillämplig. Fel i tjänst?Näringsidkare har en skyldighet att utföra tjänsten fackmannamässigt, vilket är de egenskaper som du som konsument ska kunna räkna med (4 § KtjänstL).Tjänsten anses vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten enligt 4 § kan kräva ÄVEN om avvikelsen beror på en olyckshändelse (9 § KtjänstL).Reklamation:Om du som konsument vill åberopa att tjänsten är felaktig skall du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.Underrättelse som sker inom två månader efter det att du märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelsePåföljder vid fel:Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sidafår konsumenten hålla inne betalningen (19 § KtjänstL). Denna rätt syftar till att utöva press på näringsidkaren, i första hand för att få denne att avhjälpa felet.Du har vidare rätt att kräva att felet avhjälps av näringsidkaren om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stor i förhållandet till felets betydelse för dig som konsument (20 § första stycket KtjänstL).Avhjälpandet ska ske inom skälig tid efter det att du som konsument gett näringsidkaren möjlighet till det (20 § tredje stycket KtjänstL).Avhjälpande skall också ske utan kostnad för dig konsument (20 § fjärde stycket KtjänstL).Avhjälps inte felet får du som konsument göra avdrag på priset (21 § första stycket KtjänstL). Prisavdraget ska motsvara vad det kostar för dig som konsument att få felet avhjälpt (22 § första stycket KtjänstL).Skadestånd:Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av fel (31 § tredje stycket KtjänstL).Sammanfattningsvis:Om skadan på er dusch är att se som ett fel i tjänst och du reklamerar i tid har du rätt att hålla inne betalningen medan du väntar på avhjälpning av felet. Om felet ändå inte avhjälps har du rätt att begära avdrag på priset. Om felet orsakat skador har du även rätt till skadestånd såvida inte felet inte legat utom näringsidkarens så kallade kontrollansvar. Med detta menas att felet ska ha varit förutsebart för näringsidkaren och att det ska ha varit möjligt att förhindra eller åtgärda konsekvenserna av felet.Hoppas att du fått svar på din fråga!

När ska jag reklamera felbyggt garage?

2020-12-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejVi byggde ett nytt garage som visade sig vara felbyggt. Garaget var färdigt oktober 2016. Min fråga är: Hur länge har man rätten på sin sida att byggaren gör om och gör rätt.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har beställt arbetet i egenskap av privatperson och att det alltså inte ett företag som beställt arbetet. Jag utgår också ifrån att det är ett företag och inte en privatperson som har byggt garaget åt er. Du är därför konsument i förhållande till byggaren. Bygget är också ett arbete på fast egendom. Vi ska därför kika i konsumenttjänstlagen (KtjL).Vad kan du som konsument förvänta dig av bygget?Som konsument kan du alltid förvänta dig att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär att arbetet ska utföras på ett sätt som normalt kan förväntas av en fackman. Har näringsidkaren inte utfört arbetet på sådant sätt ska tjänsten anses felaktig (4 § och 9 § första punkten KtjL). Om det istället är så att bygget inte motsvarar vad ni har avtalat om ska tjänsten också anses felaktig (9 § första stycket tredje punkten KtjL). Det finns också andra felregler i konsumenttjänstlagen, men utifrån din fråga verkar det som att någon av dessa bestämmelser är mest relevanta. Jag kommer i mitt svar utgå från att bygget är felaktigt.Vad har du som konsument rätt att kräva och när?Du vill att byggaren ska komma tillbaka och rätta till felet, vilket kallas avhjälpande. Det är en av de påföljder som kan bli aktuell när en tjänst är felaktig. Avhjälpande ska ske utan konstant för konsumenten (20 § KtjL). Det kräver dock att du har reklamerat inom rätt tid, annars förlorar du rätten att kräva att byggaren ska rätta till felet (18 § KtjL). Att reklamera innebär helt enkelt att du meddelar byggaren om felet inom skälig tid, efter att du märkt eller borde märkt felet, antingen muntligt eller skriftligt (17 § KtjL). Om du meddelar byggaren om felet inom två månader från det att du märkt felet eller borde märkt felet, anses meddelandet skett inom rätt tid. Som maxgräns gäller dock att reklamation måste ske inom tio år från det att bygget avslutades, annars preskriberas möjligheten att reklamera över huvud taget (17 § KtjL).Avslutning och rådSammantaget innebär detta att om du inte haft möjlighet att märka felet förrän nu och inte heller borde haft sådan möjlighet, har du två månader på dig att reklamera till byggaren. Denna rätt har inte preskriberats än eftersom det inte gått 10 år sedan garaget blev färdigt. Om du dock har märkt felet tidigare eller borde gjort det och inte reklamerat inom skäligt tid (max två månader, men helst så fort som möjligt), har du gått miste om denna rätt, trots att det inte gått 10 år sedan bygget blev färdigt.Jag har tyvärr ingen möjlighet att göra någon närmare bedömning av om du borde märkt felet tidigare än nu. Det krävs visserligen inte från din sida att du gjorde någon djupare undersökning av resultatet när bygget var klart, men en ytlig granskning krävs. Om du alltså borde märkt felet redan 2016 när garaget var färdigbyggt har du tyvärr gått miste om den juridiska rätten att reklamera felet och då också rätten att kräva att byggaren ska rätta till felet. Om det istället är så att du märkt felet nu, och att det inte funnits någon möjlighet för dig att upptäcka felet tidigare, ska du så fort som möjligt kontakta byggaren och beskriva på vilket sätt garaget är felbyggt och att du vill att de ska komma tillbaka och rätta till problemet. Det ska då ske kostnadsfritt för dig.Det kan dock också vara så att det står något annat i ert avtal som ger dig någon slags garanti eller liknande som omfattar detta fel. Jag skulle därför främst rekommendera dig att kika i avtalet och se om det står någonting om detta där.Hoppas du har fått hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

​Har jag rätt att ångra en fullgjord tjänst?

2020-12-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har jag rätt att ångra en fullgjord tjänst?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag är tillämplig?I svensk lagstiftning är tjänster ett område som är relativt oreglerat och bygger mycket på domstolspraxis. Därför kommer jag i mitt svar för enkelhetens skull utgå från att du har agerat i egenskap av privatperson och köpt tjänsten av en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen (KtjL) blir på så vis tillämplig. Vad krävs för att ha rätt att häva en tjänst?Det krävs att det föreligger ett fel i tjänsten för att du ska kunna häva ett köp av en tjänst och få ersättning. För att bedöma huruvida ett fel föreligger är utgångspunkten att en tjänst ska utföras fackmannamässigt (4 § KtjL). Med detta menas att näringsidkaren (företaget) ska utföra tjänsten på ett fackmässigt sätt och att hen med tillbörlig omsorg ska tillvarata konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det krävs och är möjligt. För att avgöra vad som är fackmässigt får man se till vilken bransch som det handlar om samt vilken kvalitet som kan förväntas på tjänsten. Vad som utöver detta räknas som fel i tjänsten anges i 9 § KtjL. Här anges även att ett fel kan föreligga om det avviker från det man har avtalat (9 § 3 punkten KtjL).Om man kan konstatera att det föreligger ett fel kan påföljder göras gällande (16 § KtjL). Här anges att man kan ha rätt att hålla inne betalning, få felet avhjälp, göra avdrag på priset, häva avtalet och i vissa fall kräva skadestånd. Som jag tolkar din fråga är det hävning som är det intressanta. För att ha rätt att häva krävs det att syftet med tjänste i huvudsak är förfelat och att näringsidkaren insett eller borde insett detta (21 § 2 stycket KtjL). Det ställs alltså högre krav för hävning än övriga påföljder.Här bör även nämnas att reklamation måste ske inom en viss tid för att du ska kunna åberopa fel och göra påföljder gällande. En reklamation anses alltid vara i tid om du meddelat näringsidkaren inom skälig tid från det att du märkt felet eller borde ha märkt felet (17-18 §§ KtjL).Kan jag häva en tjänst trots att den är fullgjord?Om tjänsten är fullgjord har näringsidkaren rätt att få tillbaka det material som hen har tillhandahållit. Det innebär alltså att du måste ersätta det material om det inte kan återlämnas till näringsidkaren. Emellertid högst med ett belopp som motsvarar vad du skulle ha betalat för det och det ska anses skäligt (23 § KtjL). Här krävs det en individuell bedömning kring förutsättningarna i det specifika fallet. Sammanfattning Generellt sätt har du rätt att häva en fullgjord tjänst under förutsättning att det föreligger ett fel och förutsättningarna för hävning är uppfyllda. Observera att det krävs att reklamation sker i tid för att överhuvudtaget ha rätt att göra påföljder gällande. Med vänliga hälsningar,

Hävning av avtal

2020-11-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej - jag har en tvist gentemot en hantverkare gällande en badrumsrenovering. Under pågående renovering upptäckte jag bland annat ett fel i uppviket runt handfatsröret - våtrumsmattan var trasig och vatten kunde läcka fritt in. Hantverkaren försökte lösa det genom en minst sagt annorlunda lösning vilket gjorde mig misstänksam och gjorde att jag beställde en tätskiktsbesiktning. Besiktningsprotokollet visade 7 anmärkningar varav flera av allvarlig karaktär och varav några som hantverkaren borde upplyst mig om vid projektets början. Jag reklamerade renoveringen dagen efter (konsumentjänstlagen) eftersom uppdraget uppenbarligen inte är fackmässigt utfört. Efter tvist om hur felen skulle kompenseras och rättas till så anmälde jag dem till ARN. Nu vill de trots allt gå med på hävning av avtalet så att jag kan gå till annan entreprenör som gör om hela jobbet från början. Hur är det viktigt att vår överenskommelse om hävning är utformad och formulerad så att jag inte riskerar något i efterhand från deras sida? Jag litar inte på dem och är orolig för om jag missar någon viktig formalia att de försöker sätta dit mig på något sätt. Jag tänker att deras syfte är att jag ska dra tillbaka min anmälan hos ARN för att sedan ändra strategi när så väl blivit gjort. Borde jag rent av låta anmälan ligga kvar och låta ARN lösa tvisten?Hoppas ni har tid och möjlighet att svara. Tack på förhand!
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag för står dig som att du vill veta hur du ska häva avtalet och känna dig säker på att de inte kan komma undan samt hur du ska tänka kring Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Jag förkortar konsumenttjänstlagen till KtjL.Hävning av avtalSom konsument har du rätt att häva avtalet om omständigheterna i lagen är uppfyllda (21 § stycke 2–4 KtjL).Vid hävning så krävs det att du har meddelat din motpart, alltså hantverkaren eller liknande, att du vill häva avtalet. Det finns inga formkrav för hävning vilket innebär att den är giltig även om den ex inte har skett skriftligt.Skulle någonting hända och det skulle bli fortsatta problem så är det fördelaktigt att du gör hävningen skriftligen, då detta gör det enklare om du behöver bevisa att de har godkänt den eller liknande. Det är ofta svårare att bevisa någonting om det endast har skett muntligt.SammanfattningTydlighet är alltid bra och om du gör hävningen skriftlig och är tydlig så ska det inte ställa till problem. Om du vill låta ARN lösa tvisten är en rent personlig fråga som du får avgöra själv och jag kan tyvärr inte avgöra den åt dig genom juridisk rådgivning.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,