Rätt till skadestånd efter felaktig ansiktsbehandling?

FRÅGA
Hej! Jag gjorde laser behandling i ansiktet (fraktionerad laser) i privat klinken. Jag mailade hudläkare innan jag började laser behandling om hur behandling ska gå och han skrev till mig att efter laser kommer min ansikte blir röd cirka 2-3 veckor. Sista behandling så blev min ansikte röd och tog längre tid. Då ringde jag till hudläkare som sa först att det komma och ta flera månader och om min ansikte blir fortfarande röd så kan han behandla med annan laser. Hudläkare sa ingenting om annan laser behandling från början. Jag blev förvånad och jätte orolig eftersom han ville inte erkänna att han skadade min ansikte. Hudläkare sa från början att det kom och ta 2-3 veckor och nu har gått 5 månader och min ansikte är fortfarande röd och bli inte bättre. Jag ringde igen till hudläkare som sa att det är otur som hände med min ansikte och det kommer och läka sig och kan ta flera månader. Jag klagade på klinken och förklarade till hudläkare om hur han skadade min ansikte. Jag fick inte information om risker angående laser från början. Klinken missade ge mig information om risker angående laser. Det enda information fått från hudläkare att efter laser behandling min ansikte blir röd 2-3 veckor . Min ansikte är fortfarande röd och inte bli bättre. Vad rekommenderar ni mig. Har jag rätt till skadestånd och hur mycket ungefär kommer jag kräva till klinken. Vad kan jag vända mig. Vad har jag rätt till ersättning.
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att en privat klinik utförde en laserbehandling på ditt ansikte i flera omgångar och att du innan det första behandlingstillfället fick veta att ditt ansikte kunde komma att vara rött i cirka två till tre veckor efter behandlingen. Vidare beskriver du att ditt ansikte blev rött efter det sista behandlingstillfället och att det efter fem månader fortfarande är rött. Jag förstår att du anser att läkaren som utförde behandlingen har skadat ditt ansikte och därför har varit i kontakt med kliniken för att uttrycka ditt missnöje. Du tycker också att du innan det första behandlingstillfället inte fick tillräckligt med information om behandlingens hälsorisker. Nu undrar du om du har rätt till skadestånd p.g.a. det som har hänt dig. För att besvara din fråga redogör jag först för regelverket kring behandlingar på människokroppen och gör sedan en bedömning på din situation.

En tjänst kan av flera olika anledningar anses vara felaktig

Konsumenttjänstlagen (KTjL) är inte tillämplig på behandlingar på människokroppen, utan endast på arbete på lösa saker och fast egendom samt förvaring av lösa saker (1 § KTjL). Trots detta tillämpas lagen ofta analogt på fall som handlar om behandlingar på människokroppen. Att tillämpa en lag analogt innebär att man tillämpar den på situationer som egentligen inte omfattas av lagen, men som är tillräckligt lika för att göra det ändå.

För att en konsument ska kunna vidta åtgärder mot den som har utfört en tjänst måste det först etableras att tjänsten är felaktig. En tjänst anses enligt 9 § 1 st. 1 p. KTjL vara felaktig om tjänstens resultat avviker från vad konsumenten har rätt att kräva enligt 4 § KTjL, nämligen att näringsidkaren utför tjänste fackmässigt, med tillbörlig omsorg tar till vara konsumentens intressen och samråder med konsumenten i den utsträckning som behövs och är möjligt. En tjänst anses vidare enligt 11 § KTjL vara felaktig om den som utförde tjänsten, före avtalets ingående, underlät att upplysa konsumenten om ett sådant förhållande rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som näringsidkaren kände till eller borde ha känt till och som hen insåg eller borde ha insett vara av betydelse för konsumenten. Här är dock en förutsättning för tjänstens felaktighet att underlåtenheten kan antas ha inverkat på avtalet.

Frågan om när tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades (12 § KTjL). Om resultatet dock försämras efter att tjänsten har avslutats, ska försämringen anses felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren har åsidosatt vad som ålegat denne enligt avtalet eller Konsumenttjänstlagen (13 § KTjL).

Förutsättningen för att få skadestånd för en felaktig tjänst

Om det har etablerats att tjänsten är felaktig, kan den drabbade konsumenten av näringsidkaren kräva bl.a. prisavdrag, hävning och skadestånd. Innan en konsument kan vidta sådana åtgärder måste denne dock först reklamera felet enligt 17 § KTjL. När reklamation senast ska ha skett framgår av paragrafen och lämpligast är att du själv kollar i paragrafen och avgör vilken tid som bäst stämmer överens med din situation.

Om näringsidkaren inte avhjälper felet eller det inte är möjligt, har konsumenten rätt till att kräva prisavdrag (21 § KTjL). Prisavdraget ska i första hand motsvara vad det kostar konsumenten att få felet avhjälp, och ska i andra fall motsvara felets betydelse för konsumenten (22 § KTjL). Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet (21 § KTjL). Det innebär att konsumenten istället för ett prisavdrag får hela penningsumman åter (23 § KTjL). I frågan om skadestånd gäller att näringsidkaren ska ersätta den skada som konsumenten har lidit på grund av felet i tjänsten. Dessutom ska näringsidkaren alltid ersätta den skada som uppkommer när tjänstens resultatet har avvikit från vad denne särskilt har utfäst (31 § KTjL).

Bedömning i ditt fall och rekommendation

I ditt fall måste det först avgöras som behandlingen kan anses vara felaktig i enlighet med det jag ovan har redogjort för om förutsättningarna för en tjänsts felaktighet. Det är omöjligt för mig att avgöra huruvida behandlingen utfördes fackmässigt eller inte, och inte heller om hur väl hudläkaren samrådde mig dig under behandlingens utförande. Eftersom jag inte var på plats och därför inte har kunnat observera hudläkarens beteenden, är det i princip bara du som kan avgöra om kraven för fel i 9 § KTjL är uppfyllda eller inte. Det ska tilläggas att behandlingar kan ha olika effekter på olika människokroppar, varför det är möjligt att tjänsten utfördes fackmässigt och att rodnaden i ditt ansikte ändå har uppstått.

Mer intressant att kolla på är om du på ett tillfredsställande sätt blev upplyst om behandlingens hälsorisker innan du påbörjade behandlingen. Vid en tillräckligt stor avsaknad av sådana upplysande uppgifter, kan tjänsten anses vara felaktig i enlighet med regeln i 11 § KTjL som jag redogjorde för ovan. För att avgöra om du fick tillräckligt med uppgifter om riskerna eller inte, borde du gå igenom alla skriftliga handlingar du har erhållit av kliniken för att kolla om det står något om hälsorisker, faror eller andra saker du borde vara medveten om. Om t.ex. ett avtal du har skrivit på innehåller sådana uppgifter om risker, skulle det bli svårt att vinna framgång med ett yrkande om att du inte blev informerar om riskerna. Den enda upplysningen du nämner att du fick är att ditt ansikte kan bli rött i två till tre veckor. Om det visar sig att detta är den enda uppgiften om hälsorisker som du överhuvudtaget har fått av kliniken, kan det göras sannolikt att du har fått för lite information om behandlingens risker och att tjänsten därför kan förklaras som felaktig i enlighet med 11 § KTjL. Faktumet att du har rodnader i ditt ansikte efter fem månader, när hudläkaren informerade dig om att sådana rodnader vanligtvis endast är synliga under två till tre veckor, kan också tyda på att hudläkaren kraftigt underdrev hälsoriskerna och förmedlade information som är felaktig i sig. Då kan hudläkarens uppgifter likställas med att de inte har lämnats alls.

Min rekommendation är att du går igenom alla skriftliga handlingar du har fått av kliniken och letar efter upplysningar om risker och andra faror. Om du hittar sådana, är det förmodligen lite du kan göra. Om du däremot inte hittar några sådana uppgifter och alltså endast har fått upplysningen om möjliga rodnader i ansiktet, finns det relativt goda möjligheter att en domstol skulle anse att behandlingen är felaktig p.g.a. bristande upplysningar om hälsorisker. Vidare har du goda möjligheter till att erhålla skadestånd eftersom hudläkarens påstående att rodnader vanligtvis varar i två till tre veckor, kan ha varit en kraftig underdrigt och således felaktigt. Även om du hittar skriftliga upplysningar om hälsorisker, kan dessa vara kraftigt underdrivna likt den muntliga upplysningen du fick.

Ditt nästa steg, för det fallet att du inte hittar upplysningar om hälsorisker i skriftliga handlingar du har erhållit eller att du bedömer att dessa är underdrivna, är att överväga att formellt kräva kliniken på skadestånd. För det kan du anlita en jurist som för din talan åt dig. Här bokar du tid med en av våra jurister och här hittar du mer information om fasta priser för Lawlines produkter.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (472)
2021-10-21 Fel i konsumenttjänst som visar sig efter garantitiden
2021-09-29 Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion

Alla besvarade frågor (96488)