Kan näringsidkaren lämna tillbaka inköpt material som inte har gått åt vid utförandet av en tjänst mot fast pris?

Min kund och jag har ett avtal med ett fastpris för arbete och materialet. Vilket innebär att jag ska täcka ett nytt taket. Först riva det befintliga och sen återställa med nytt material och nya pannor. Under resans gång tillkommit lite tilläggsarbeten med ventilations huvudet då det gamla inte passar med det nya pannan och flytt av luftningskanal. Jag som har beställt material och räknat på allt vad som kommer behövas och går åt. Då blev det över ca. 24 stycken råspontplattor. Min fråga är då, vem äger detta materialet då ja har ett fastpris att lägga ett nytt taket som jag utförde med andra ord levererade. Kan jag lämnar tillbaka och få det pengarna ?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är antingen konsumentköplagen (KKL) eller konsumenttjänstlagen (KTjL).

Och det beror på huruvida avtalet främst avser tillhandahållande av en färdig vara eller om det krävs arbete för att få fram slutprodukten. I den förstnämnda situationen blir det fråga om ett köp medan den senare situationen indikerar att det rör sig om en tjänst. Men i det här fallet synes det handla om ett s.k. blandat avtal, dvs. ett avtal med inslag av både köp och tjänst och då måste en bedömning av samtliga omständigheter göras för att kunna fastställa avtalstypen. Hänsyn kan exempelvis tas till värdet av arbetet (rivningen och den nya takläggningen) i förhållande till varan (det färdigställda taket) eller om varan efter installation och/eller montering på ett enkelt sätt kan frigöras med bibehållen identitet. I 2 § 2 p. KTjL sägs nämligen att lagen inte gäller installation, montering eller annat arbete som en näringsidkare utför för att fullgöra ett avtal om köp av en lös sak. Och i 2 § 2 st. KKL anges att konsumentköplagen inte gäller avtal som innebär att den som ska leverera en vara även ska utföra arbete eller någon annan tjänst, om tjänsten utgör den övervägande delen av hans förpliktelse.

Givet ovanstående och utifrån din ärendebeskrivning är min uppfattning att det aktuella avtalet till övervägande del borde utgöra en tjänst varför konsumenttjänstlagen kommer att bli utgångspunkten nedan.

I 4 § 2 st. KTjL anges att om inte annat får anses avtalat ingår det i tjänsten att näringsidkaren (du) ska tillhandahålla behövligt material. Att det ankommer på näringsidkaren att svara för materialanskaffning motiveras av effektivitetsskäl och innebär ofta att priset kan hållas nere, vilket naturligtvis gagnar konsumenten. Oavsett vilket är fast pris överenskommet i det här fallet och såvitt jag förstår har det i grunden ålegat dig att ombesörja såväl rivning av det gamla taket som montering av ett nytt sådant samt att svara för inköp av erforderligt materialet. Detta är också vad som har avtalats, ingenting annat. Utan att ha sett det aktuella avtalet är det i och för sig svårt att göra en adekvat bedömning, men enligt min mening torde det inte finnas någonting som hindrar dig från att lämna tillbaka överblivet material. Men det förutsätter naturligtvis att det inte uttryckligen är avtalat att motparten, dvs. konsumenten, ska få behålla överblivna takplattor. Men så är ju inte fallet såvitt jag förstår. Givet lagtextens formulering "behövligt material" och näringsidkarens ansvar att tillhandahålla sådant går det dessutom att argumentera för att eventuella överblivna takplattor omöjligen kan betraktas som behövligt material. Det ligger ju lite i sakens natur att något överblivet inte samtidigt kan vara behövligt. I vart fall inte i det här sammanhanget.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo