Kan jag kräva företagaren på reparationskostnaden om elen är feldragen i husvagnen?

2019-12-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Vi köpte en begagnad husvagn från en firma i somras. Dom informerade att det var fel på en kran och cirkulationspumpen och det skulle dom åtgärda innan vi köpte den och några andra fel fanns inte. Efter att vi fått den så hade vi problem med värmen och att säkringar gick hela tiden och när vi satt i husvagnen så kände vi hur det började lukta bränd el så vi lyfte på sängen och upptäckte att det brann i en kabel så vi tog ut batteriet såklart och lämnade in den för reparation. Då visade det sig att elen var inte korrekt dragen, på verkstaden så dom att elen är hemmadragen och det var alldeles för låg ampere på säkringarna . Kan vi nu kräva att husvagnsfirman bekostar räkningen på 6300 kr. Vi köpte ju husvagnen av en firma för att vi trodde att då är man säker på att det inte är några fel på den.
Emil Bengtsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att du köpt en husvagn från en näringsidkare och att elen på denna inte var korrekt dragen. Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av privatperson vilket gör att svaret på din fråga regleras i konsumentköplagen (kkl). Reglerna i konsumentköplagen är tvingande och gäller alltså även om avtalet innehåller villkor som jämfört med denna lag är till nackdel för dig som köpare (3 § kkl).Vad säger lagen?Är varan felaktig?I ditt fall så har säljaren dels underlåtit att upplysa dig om att elen är feldragen vilket i mitt tycke är ett relativt allvarligt fel och även ett fel som bör vara relativt lätt att upptäcka om man jobbar med att sälja husvagnar (16 § andra stycket andra punkten kkl). Det är alltså ett fel som säljaren borde ha känt till. Det kan även argumenteras för att husvagnen avviker även från vad du som köpare har fog att förutsätta och därför bör ses som felaktig (16 § andra stycket tredje punkten kkl). Nu framgår varken pris eller årsmodell på husvagnen, men att elen är korrekt dragen kan anses vara en viktig grund vid köp av husvagn, och som du har rätt att förutsätta. Man kan alltså argumentera för att husvagnen är att anse som felaktig.När görs felbedömningen?Frågan om din bil är felaktig bedöms efter hänsyn till husvagnens beskaffenhet när den avlämnades, alltså när ni tog emot husvagnen. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt men som visar sig först senare (20 § kkl). Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades (när du fick husvagnen i din besittning) anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller om det är oförenligt med felens art (20 a § kkl).Vilka påföljder har du rätt till?Är varan felaktig har du rätt till att göra påföljder gällande såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet (22 § kkl). För att få göra detta måste du ha reklamerat inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felen. Meddelanden som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 § kkl). Du har dock rätt att reklamera inom tre år efter det att du tagit emot varan (23 § tredje stycket kkl). Det framgår inte exakt när du köpte husvagnen och exakt när du märkte av felen men jag rekommenderar att du vänder dig så snart som möjligt och meddelar att du vill reklamera husvagnen. SammanfattningHusvagnen kan anses vara felaktig och eftersom felen visat sig inom sex månader anses de ha funnit när du tog husvagnen i din ägo. Du har alltså rätt att kräva husvagnsfirman på kostnaden för räkningen. Jag rekommenderar att du kontaktar husvagnsfirman men dina krav så snart som möjligt. Går inte företagaren med på det så får du meddela att du kommer föra ärendet vidare antingen via Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller via en stämningsansökan. Du kan läsa mer om ARN här eller kontakta oss här om du vill ha hjälp att gå vidare med ärendet i domstol.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bilhandlare vägrar att avhjälpa fel - vad gör man?

2019-12-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpt begagnad bil av bilhandlare. Blev lurade då han påstod att saker var bytta på den som det senare visade sig inte stämde! Frågade flera gånger om detta och han påstod att det var bytt. Efter tre dagar påtalar vi för honom att det inte var sant då motorlampan började lysa. Efter mycket bråk bytte han kamremmen. Då hade vi redan lagt ut pengar på hyrbil. 2500:-. Och partikelfiltred skulle nu vara okej. Två veckor senare stannar bilen igen o motorlampan lyser. Ny hyrbil. 1600:-. Han svarar inte när vi ringer och inte på mail. Vi har ju laglig rätt att få bilen lagad på hans bekostnad. Men han vägrar. Vad gör vi??
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom du i egenskap av privatperson har köpt en bil av en bilhandlare, vilket är en näringsidkare, så är konsumentköplagen (härefter förkortad KKöpL) tillämplig (1 § KKöpL). Är bilen felaktig? I och med att ni inte kan använda bilen till det ändamål som bilar i allmänhet används till, det vill säga att köras, så är den att betrakta som felaktig (16 § andra stycket 1 punkten och 16 § tredje stycket 1 punkten KKöpL). Dessutom har säljaren underlåtit att upplysa er om att sakerna inte var bytta, vilket ni hade anledning att förvänta er att han skulle göra. Vidare avviker varan från vad ni "haft fog att förutsätta", det vill säga vad ni har haft anledning att förvänta er (16 § tredje stycket KKöpL). Vad man har anledning att förvänta sig beror på flera faktorer så som varans pris och hur försäljningen går till. I ert fall tolkar jag det inte som att priset var lågt eller att det förelåg någon annan omständighet som gjorde att ni hade anledning att förvänta er mindre. Sist men inte minst avviker bilen från vad säljaren utfäst, och den är således felaktig även på den grunden (19 § KKöpL). Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till beskaffenheten vid tidpunkten när den avlämnas, och säljaren ansvarar för fel som funnits vid denna tid men som visar sig först senare (20 § KKöpL). Vidare föreligger en presumtion för att ett fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet är ursprungligt (20 a § KKöpL). Detta innebär att eftersom felet i ert fall har uppstått inom denna tidsfrist så ligger bevisbördan på säljaren för att felet inte fanns där vid avlämnandet. Vad har du rätt att kräva? Eftersom bilen i köprättslig mening är att betrakta som felaktig har ni rätt att, precis som du skriver, göra felpåföljder gällande (22 § KKöpL). Detta förutsätter dock att ni har meddelat säljaren om felet inom skälig tid efter att ni märkte felet, vilket jag tycker att det verkar som att ni har gjort (23 § KKöpL). Först och främst har ni rätt att kräva avhjälpande, vilket precis som du skriver innebär att säljaren ska åtgärda felen, förutsatt att detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket KKöpL). Det bör i detta fall inte innebära oskälig kostnad för säljaren med tanke på ert stora intresse av att få felen åtgärdade. Vidare ska avhjälpande ske inom skälig tid efter att ni framställde kravet (26 § tredje stycket KKöpL). Om avhjälpande inte skulle ske inom skälig tid efter reklamationen, det vill säga om säljaren fortsätter att undvika era meddelanden, så har ni istället rätt att kräva prisavdrag eller att häva köpet (28 § KKöpL). För att få häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse för er (29 § KKöpL). Väsentlig betydelse har i praxis beskrivits som så att köparen ska ha förlorat den huvudsakliga nytta som han/hon hade anledning att förvänta sig av avtalet. Det tycker jag att du tydligt har gjort i detta fall eftersom bilen inte kan användas till sitt syfte överhuvudtaget. Hävning innebär att ni har rätt att få tillbaka erlagd köpeskilling, och säljaren har rätt att få tillbaka bilen (43 § KKöpL). Om ni väljer att häva köpet så har ni även rätt att kräva skadestånd (32 § KKöpL). Detta innebär att ni har rätt att få kostnaderna för hyrbilarna samt andra uppkomna merkostnader ersatta av säljaren. Sammanfattning Det föreligger ett fel i köprättslig mening, och den primära felpåföljden ni kan kräva är avhjälpande. Om säljaren fortsätter att hålla sig undan så blir hävning och skadestånd aktuellt. I och med att felen uppstod inom sex månader från avlämnandet är det säljaren som ska bevisa att felet inte förelåg vid avlämnandet. Eftersom du uppger att ni har mailat säljaren om felen så har ni även bevis på att det har gjorts i rätt tid. Mitt råd till er är att ni vänder er till säljaren, förklarar det jag har skrivit ovan, och ger denne en sista chans att på frivillig basis träffa en överenskommelse. Om det inte skulle resultera i något gensvar rekommenderar jag er istället att ta kontakt med Allmänna reklamationsnämnden. Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Ångerrätt vid bilköp från bilfirma

2019-11-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har besökt en bilfirma och tycker om en bil och har tänkt köpa den. Bilsäljare skrev ut ett köpeavtal. Om jag kommer ihåg rätt så har jag inte skrivit under det avtalet. Leveranstid är om två dagar. Jag undrar om jag kan ångra köpet?
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp hos bilhandlare regleras av Konsumentköplagen (KköpL).Eftersom du inte skrivit under något avtal, har du inte ingått något bindande avtal och har således rätt att meddela bilsäljaren att du inte ska köpa bilen. Inget avtal, ingen bundenhetOm du däremot ingår avtal med en bilhandlare så har du ingen ångerrätt. Ångerrätten gäller vid hem- och distansavtal, t.ex. om du köper något via internet eller telefon. Eftersom du har beställt bilen hos bilfirman och kommit överens om att få bilen levererad om två dagar så har du rätt att avbeställa den fram tills du faktiskt fått den (37 § KköpL). Du kan dock bli skyldig att betala en viss ersättning till bilsäljaren på grund av din avbeställning (41 § KköpL).Jag hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skälig tid för reklamation av vara

2019-11-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Inom köprätten talar man om "skälig tid" vad gäller reklamationer. Vad som går att utläsa är att reklamation inom 2 månader alltid anses vara inom skälig tid, och att man har rätt till reklamation i 2/3 år beroende på vilka köpet har gjorts mellan. Jag undrar vilka omständigheter och faktorer som kan påverka och vara avgörande för om reklamationen har gjorts inom "skälig tid" mellan 2-månadersfristen och maxgränsen på 2/3 år. Går dina svar att finna i exempelvis lag eller rättsfall, så nämn det gärna. Tack på förhand!
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den reklamationsfrist du hänvisar till gäller för fel i vara i fråga om ett konsumentköp. I mitt svar kommer jag därför att utgå ifrån vad som gäller vid konsumentköp, alltså då en konsument köper en vara av en näringsidkare. Reklamationsfristen framgår av 23 § Konsumenköplagen. Enligt bestämmelsen ska en konsument åberopa att varan är felaktig inom skälig tid från det att han eller hon märkt, eller borde ha märkt felet. Vad som är "skälig tid" varierar från fall till fall. Enligt förarbetena till Konsumentköplagen är det främst två omständigheter som ska spela särskild roll vid bedömningen av vad som utgör en skälig tid för reklamation. Eftersom en konsument inte har en lagstadgad undersökningsplikt kan det inte krävas att köparen direkt gör en grundlig undersökning. Det finns ändå en förutsättning i att köparen snart efter köpet gör en översiktlig undersökning av varan är ändå påkallad. Den andra omständigheten som särskilt ska vägas in i bedömningen, är om det föreligger något tillfälligt förhinder som lett till att en reklamation inte gjorts tidigare. Det kan vara fråga om sjukdom eller annat liknande förhinder. Även då konsumenten väntat med att reklamera för att kunna rådgöra med en kunnig person tex. jurist för att överväga sina möjligheter, skulle kunna vara en sådan omständighet.Möjligheten att reklamera bortfaller tre år från det att köpet gjorts. Det finns dock undantagsfall då en konsument kan få rätt att reklamera även efter det att tre år förflutit från att varan införskaffats. Enligt 24 § Konsumentköplagen kan en längre frist vara aktuell ifall näringsidkaren handlat grovt vårdslöst, i strid mot tro och heder (exempelvis om säljaren med flit sålt en trasig vara) eller om felet är sådant som avses i 18 § Konsumentköplagen. Vänligen,

Köpare har avbeställt en båt som jag skulle bygga om, 3 dagar innan leverans så avbeställer han, vad är mina rättigheter?

2019-12-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har som näringsidkare sålt en ny båt, där kontrakt tecknats att bygga en ny båt (till viss del med köparens specifika tillval och egen utrustning). Leveranstid är utsatt till medio Juli, vilket inte infriades, dock med acceptans att den skulle levereras 1 månad senare (15/8). Köparen har under tiden erhållit en likvärdig lånebåt. 3 dagar innan den nya accepterade leveranstiden avbeställer köparen båten, då han motiverar det med att båten inte har dom utrymmen som passar. Köparen har erlagt handpenning (totalt ca 50% i två rater).Köparen kräver att handpenningen skall återgå. Jag hävdar att 10% av köpeskillingen är befogat att innehålla, då vi har fördyrande omständigheter med osåld båt, till viss del specialbyggd, finna en ny köpare, lagerhålla den över vintern osv. Är inte det rimligt med hänsyn till KKL ?Köparen har anlitat advokat och "hotar" med stämning i Tingsrätt. Vi uppmanar att ärendet av processekonomiska skäl skall avgöras i ARN, vars utslag vi följer. Är inte det dålig advokatsed att köra Tingsrätt ?
Binh Tran |Hejsan!Aktuell lagSom du redan redogjort för så är konsumentköplagen tillämplig lag. Vad som bör sägas är att om ni har ingått avtal, och det avtalet eller en klausul i avtalet, anses vara bättre för konsumenten, så kommer det avtalet istället att gälla.Avbeställning - rätt till ersättningKonsumenten har avbeställt varan. Du hittar bestämmelsen i 41§ för vad du får begära vid en avbeställning hos en kund. Vad paragrafen säger är att du har rätt till ersättning för den kostnad som du har lidit på grund av detta arbete. T.ex. om du inte får full täckning för dina kostnader på grund av att du får sälja varan till lägre pris. Du har rätt till ersättning för de kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet, i den mån han inte kan tillgodogöra sig dessa på något annat sätt. Ersättningsrätten avser endast särskilda kostnader, dvs. kostnader som kan direkt hänföras till den aktuella varan. I ditt fall, till exempel tid/verktyg/installationer/virke/frakt som du har behövt köpa på grund av beställningen (läs prop. 1989/90:89 sid 151-155). Omständigheter som kan verka i höjande riktning är att du på grund av tillverkningsavtalet har avböjt andra uppdrag och därför inte kan utnyttja dina resurser till fullo, eller att det avbeställda köpet avser en vara av säsongskaraktär som när avbeställningen eller hävningen sker inte längre kan avsättas, dock är en båt omsättningsbar under majoriteten av året. Men då kan till exempel kostnader för förvaring tills försäljning gjorts räknas in.Som du säger så kan du förbehålla dig ett belopp enligt 41§ 2st. Bestämmelsen syftar framför allt till att möjliggöra villkor om avgift vid hävning eller avbeställning i standardavtal. Det stoppar dock inte dig att göra ett separat avtal med köparen, emellertid måste beloppet vara skäligt i sig. Det behöver inte vara ett fast belopp utan kan variera beroende på vilken tidpunkt avbeställningen sker. T.ex om avbeställningens, som i ditt fall, görs 3 dagar innan, så berättigar detta ett högre förbehållsbelopp än om köparen avbeställer 3 dagar efter avtal hade ingåtts. Detta förbehåll måste dock vara avtalat.BevisbördaDu har bevisbördan för vad det är du har gjort i förlust. Beviskravet får bli beroende av omständigheterna i det enskilda fallet, bland annat. dina möjligheter att förebringa bevisning om ett visst förhållande. Sålunda bör exempelvis inte alltför höga krav ställas på dig i bevishänseende om han gör gällande att han genom en avbeställning inte kan utnyttja sina resurser till fullo utan ett skäligt belopp, antagligen, en schablon, som kommer att tas fram.RekommendationerJag skulle absolut säga att en processa i tingsrätt är onödig, tids- och ekonomiskt krävande för både parter. Huruvida det är emot advokatsed kan jag dock inte säga då intressena för sin klient även måste beaktas. Om klienten verkligen vill ta det till tingsrätten så kan inte en advokat göra mycket mer än att försöka övertala klienten. Du måste dock betala tillbaka handpenningen exkluderat den del du tycker är en rimlig förbehållsbelopp. Jag rekommenderar emellertid att du tar kontakt med konsumentverket och frågar vad ett rimligt förbehållsbelopp är i detta fall så du inte innehåller mer pengar än vad du är berättigad till då ränta kan komma att behöva betalas för beloppet. Om du blir stämd i tingsrätten så finns det inte så mycket att göra än att ingå en process där, du kan försöka övertala dem om att istället tvista hos ARN, men om detta inte går finns det inte så mycket att göra. Du har valt telefonrådgivning hos oss. Jag ringer dig kl 15:00 imorgon, torsdagen den 5 december. Om tiden inte passar dig så är du välkommen att höra av dig till mig på Binh.Tran@Lawline.se så bokar vi om till en tid som passar dig bättre.Med vänliga hälsningar.

Ångerrätt och reklamation för juicepress, där konsument efter att ha använt varan två gånger varit missnöjd med den

2019-11-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag gjorde en retur på en citruspress som jag endast använde 2 gånger. Nu hävdar företaget att de vill att jag betalar 25% värdeminskning för att jag använde pressen. De sa aldrig att jag inte kunde använda den och deras policy säger "kunden har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion." och "kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion."Juicepressen har någon konstig smak/lukt så jag är inte intresserad av att behålla den, och jag vill inte betala 25% för en maskin som jag använda två gånger. Vad kan jag göra här?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som din fråga är ställd utgår jag från att du har beställt juicepressen via internet eller på något annat sätt från distans, vilket innebär att distansavtalslagen är tillämplig. Jag utgår också från att du är konsument.ÅngerrättEnligt distansavtalslagen har en köpare av en vara ångerrätt i 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Det innebär att du har rätt att undersöka varans egenskaper och funktion, och om du inte vill ha den kan du skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka.Däremot får du inte undersöka varan mer än nödvändigt. Om du gör det kan du bli skyldig att betala säljaren för värdeminskningen på varan (2 kap. 15 § andra punkten distansavtalslagen). Däremot krävs för att du ska bli ersättningsskyldig att du har fått information om att du inte får använda varan.Ångerrätten gäller dock inte för varor som av hälso- eller hygienskäl inte lämpligen kan återlämnas om det har använts (2 kap. 11 § distansavtalslagen). Som exempel på detta brukar underkläder nämnas. Det är oklart om en juicepress faller in under bestämmelsen. Du bör dock ha fått information om att du inte kunnat ångra köpet i sådant fall (2 kap. 2 § distansavtalslagen).ReklamationDu kan också slippa betala genom att du gör en reklamation där du påstår att varan är felaktig. En vara är felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, inte kan användas för det den är avsedd för, köparen inte har fått information om en viktig egenskap eller om varan annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen).Att du har fått hem juicepressen och då märkt att den gör så att juicen smakar eller luktar konstigt, kan vara något som innebär att varan är felaktig. Det kan dock behöva göras en närmare bedömning.Om varan är felaktig, kan du ha rätt att få en ny maskin, prisavdrag eller, om det inte skulle hjälpa, häva köpet och få pengarna åter (22 § konsumentköplagen).Mitt förslagDu kan hävda tre saker, som alla innebär att du inte skulle behöva betala för juicepressen:1. Du har bara använt varan så mycket som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion.2. Du har inte fått information om att du inte fick använda varan på det sättet.3. Varan är felaktig, eftersom den gör att juicen smakar eller luktar konstigt.Om företaget inte går med på dina krav, men du är övertygad om att du har rätt, kan du göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att du hör av dig!Vänligen,

Vår fönster- och dörrleverantör kräver att vi står för omleverans av felaktiga varor, hur ska jag gå vidare?

2019-11-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Vi har avtalat med fönsterleverantör om byte av fönster och dörrar med start v.25 på hela vårt hus enl. fast pris. Allt skulle enl. säljare ta ca en vecka. Första lev var alla enheter för stora. Nya enheter beställdes av annat fabrikat än det som avtalats utan vår vetskap. Vissa av dessa var för små och alla 4 altandörrar hade för höga trösklar, säljarens snickare hade alltså mätt fel 2 ggr(2 olika snickare). Nu har säljaren stoppat halvfärdigt pga att han anser att inget är fel. Snickare (tredje snickaren) som utförde bytet anser också att det är fel på mått och trösklar. Enl. vår uppf. säger bl.a. BBR att tröskel skall vara ca 25mm, dessa är ca 68mm, vidare är vår uppf. efter koll att springa för drevning skall vara 10-15 mm, här är det upp till 38mm. Säljaren byter felaktiga enheter endast om vi står för kostnaden av nya enheter. Vi har fått lite hjälp av vår konsumentvägledare som har kontaktat säljaren men utan framgång. Kan vi i detta läge häva köpet och vad innebär det i så fall för oss ? Eller hur ska vi gå vidare ?
Binh Tran |Hejsan! Aktuell lagstiftning är konsumentköplagen då du är konsument och leverantören är ett företag. Krav på hävning För att hävning ska vara aktuellt måste det vara fel på varan samt att avhjälpning och omleverans inte längre är ett alternativ, enligt 16§ och 28§. Ytterligare för att kunna häva så måste felet vara av väsentlig betydelse enligt 29§. Fel på vara? 16§.Det är utan tvekan att det är fel på varan om måtten inte stämmer överens med vad som har avtalats oavsett om måtten funkar för huset eller inte. Det är avtalet som ska stå till grund för om det ska anses vara fel eller inte. Avhjälpning och omleverens? 28§.Säljaren har förefallit ha försökt leverera om fönstren och dörrar men i fel material och fel mått. Säljaren kan inte kräva att ni ska stå för kostnaden av nya enheter eftersom de enheter som de levererade var i fel mått och material. Det förefaller emellertid så att säljaren vägrar omleverans enligt bindande lag och måste därför automatiskt ses som att hävning eller prisavdrag kan bli aktuellt. Hävning eller prisavdrag 29§.Du har rätt till prisavdrag. Du har även rätt till hävning om felet anses vara väsentligt. Huruvida ett fel är väsentligt måste utredas från fall till fall. Väsentlighetskriteriet blir svårare att uppfylla när säljaren har tillverkat eller beställt något särskilt för dig, jämfört med en masstillverkad produkt. Vid bedömningen bör hänsyn tas till sådana omständigheter som köpets typ, varans art och avvikelsens storlek i förhållande till en felfri vara. Beroende på omständigheterna kan även ett i och för sig obetydligt fel ha så stor betydelse för den enskilde konsumenten att kontraktsbrottet måste betraktas som av väsentlig betydelse för honom. Bevisbördan för hävningsrätt ligger hos dig som köparen. Är det så att fönstren inte kan användas på det sättet som är menat så är det absolut ett väsentligt fel. Är det emellertid så att fönstren och dörrarna kan användas felfritt så är det osäkert huruvida hävning är aktuellt, då det måste utredas från fall till fall. Slutliga kommentarer och rekommendationer Vi kan konstatera att du har rätt till prisavdrag, emellertid behövs mer information för att utreda huruvida det är ett väsentligt fel så att hävning kan komma ifråga. Du kan kontakta ARN (allmänna reklamationsnämnden) och/eller konsumentverket. Du kan även kontakta en jurist som kan kontakta säljaren. I slutändan, om säljaren inte samarbetar, måste detta i sådana fall tas till domstol genom en stämningsansökan. Oftast tas det mer seriöst om en jurist kontaktar säljaren för det visar att du är beredd att ta det vidare. Vill du att vi ska göra detta så kan du kontakta mig på Binh.Tran@lawline.se så återkommer jag med en offert. Med vänliga hälsningar.

När måste pengar återbetalas vid hävning av konsumentköp?

2019-11-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag köpte en projektor från Blocket; företaget heter xxx , men fick aldrig projektören fick en massa ursäkta men inget projektor så jag hävde köpt, han sa att han skulle betala tillbaks enligt han villkor, min fråga är hur många dagar har han för att betala tillbaks mina pengar.mvh
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du gjort köpet i egenskap av privatperson/konsument. I ett sådant fall blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig eftersom du gjort ett köp av lös sak av en näringsidkare (se 1 § första stycket KKL). Återbetalning vid hävningOm ett köp hävs och köpet har fullgjorts i någon mån, får vardera parten kräva att motparten utan onödigt dröjsmål lämnar tillbaka vad han eller hon har tagit emot (se 43 § andra stycket KKL). Du har alltså en rätt att kräva att säljaren snarast betalar tillbaka dina pengar. Exakt vilken tidsrymd som avses med "utan onödigt dröjsmål" framgår inte av lagtexten. Av förarbetena framgår det emellertid att frasen innebär att det ska ske så fort som möjligt men att sjukdom och dylikt hos säljaren kan utgöra en godkänd fördröjning. Den yttersta gränsen torde dock vara 30 dagar (jämför här 5 § KKL där frasen "utan onödigt dröjsmål" också används och där är en yttersta gräns på 30 dagar satt). AvkastningsräntaDet är även så att du har rätt till ränta på ditt penningbelopp från den dag då säljaren mottog betalningen, så kallad avkastningsränta (se 44 § andra stycket KKL). Denna utgår till och med att du får tillbaka pengarna (se 2 § andra stycket räntelagen). Procentsatsen på räntan uppgår enligt 5 § räntelagen till den gällande referensräntan med ett tillägg om två procentenheter. Riksbankens reporänta ligger i dagsläget på -0.25%, alltså har du rätt till avkastningsränta på 1.75%. Observera dock att detta är en årlig ränta så beloppet du kommer kunna utfå kan mycket väl vara försumbart. Oavsett kan detta vara något du kan påtala för säljaren som kanske kan få dem att betala tillbaka pengarna snabbare. Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister kan du få det här. Hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,