Avtalsrättsliga ansvarsbegränsningar kontra URL

2019-08-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Vi är ett UF företag på Kattegattgymnasiet i Halmstad. Våran affärsidé är att kunder skickar in en bild som vi sedan graverar in på en tangentknapp. Vi vill inte bli stämda på grund av att en kund skickar in en bild som är skyddad av copyrightlagen. Finns det något sätt för oss att lämna skulden till kunden om det skulle vara så att de skickar in en copyrightad bild. Vi känner att vi inte kommer att ha tid att kontrollera varenda bild som kommer in. Räcker det att ha en policy? Så såg att förtaget Vistaprint har en policy där de menar att det är kunden själv som är ansvarig och genom att genomföra ett köp accepterar man avtalet. Räcker det för oss att göra så?MVH Jakob Madestam
Jesper Eng |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Strikt taget är svaret nej. Det går inte. Upphovsrättslagen (URL) kan man inte avtala bort. Det framgår av 2 § URL att upphovsrätt bl.a. innefattar en ensamrätt att framställa exemplar av verket. Det är exemplarframställning att gravera en upphovsrättsligt skyddad bild på en tangent och sedan sälja denna. Dock kan ni mycket riktigt ha som avtalsvillkor att det är kundens ansvar att kontrollera att bilden han skickar in inte är skyddad av URL, eller att han i vart fall har tillstånd att använda den. Se då till att ta med i avtalsvillkoren att kunden måste bära den ekonomiska skada som orsakas er genom att han skickar in en bild som är skyddad av URL. Denna konstruktion medför dock att kunden endast i slutändan får bära det ekonomiska ansvaret. Eventuella ersättnings- och skadeståndsanspråk kommer upphovsrättsinnehavaren rikta mot er först. Alltså riskerar ni att behöva ligga ute med pengar till dess att ni fått betalt av kunden, eller i värsta fall bli utan pengar helt, om kunden skulle hamna i konkurs.Jag hoppas att ni fått svar på era frågor!

Citaträtt, undantag från mönster- och varumärkesskydd m.m.

2019-08-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag funderar på att starta en webbsida där jag jämför politiska partier. Vad behöver jag ta hänsyn till?Jag tänker mig sammanställa en jämförelse i sakfrågor, men också budgetförslag. Samt hur jag som individ kan påverka politiken i Sverige. Får jag skriva vad partierna står för? Behöver jag citera eller kan jag själv formulera? Behöver jag förmedla att detta är en webbsida som syftar till att ge en första inblick i utifrån min kunskap vad som är gemensamt och vad som skiljer partierna och att vill man ha exakta svar så får man söka information hos respektive parti?Kan jag använda deras loggor?Deras namn kan jag förmodligen använda. Kan jag lägga upp information om de olika budgetar som föreslagits?Jag tänker också att jag ska vara tydlig med varifrån informationen kommer ifrån och när den uppdaterades. Kanske blir mycket jobb med att rodda ovanstående. Men en bra sådan webbplats kanske kan bidra till ökat engagemang i politiskt arbete. Mvh
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Potentiellt finns det alltid en hel del saker att ta hänsyn till. Jag kan inte gå igenom allt, eftersom det skulle resultera i en mindre bok. Jag kommer därför bara koncentrera mig på dina mer specifika frågor. Jag hoppas att du ska bli nöjd ändå. Jag går igenom dina frågor under respektive rubrik nedan.Får jag skriva vad partierna står för?Ja, det finns inga juridiska hinder mot att göra det.Behöver jag citera eller kan jag själv formulera?Du får göra precis hur du vill. Om du väljer att ordagrant återge vad som står på partiernas hemsidor kan det vara brukligt att citera och ange källan. Detta är dock bara ett krav om partiernas partiprogram ska anses omfattas av upphovsrätt. Jag har svårt att tro att deras partiprogram gör det. Därför är det fritt fram att återge innehållet på precis vilket sätt du vill. I annat fall behöver du bara förhålla dig till 22 § i upphovsrättslagen, i vilken det står att "[v]ar och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet". Vad som är god sed behöver vi knappast gå in på. Det strider inte mot god ser att göra det du tänker göra. När det kommer till den omfattning som motiveras av ändamålet gäller, att du exempelvis inte får citera en hel bok bara för att kommentera en mening i den. Men detta gäller som sagt bara om det du citerar omfattas av upphovsrätt. Behöver jag förmedla att detta är en webbsida som syftar till att ge en första inblick i utifrån min kunskap vad som är gemensamt och vad som skiljer partierna och att vill man ha exakta svar så får man söka information hos respektive parti?Nej. Det finns inga bestämmelser om att du måste göra något sådant.Kan jag använda deras loggor?Det beror på. Loggorna kan vara skyddade av såväl varumärkesskydd som mönsterskydd. Om de är det så krävs i normalfallet tillstånd från rättighetsinnehavaren för att få använda loggan. För varumärken gäller dock att dessa får användas utanför näringsverksamhet (1 kap. 10 § varumärkeslagen). Dvs. kommer du tjäna pengar på hemsidan? Om svaret är nej behöver du inte bry dig om just varumärkesskyddet. När det kommer till mönsterskyddet kommer du få det lite lättare. Enligt 7 § tredje punkten mönsterskyddslagen får man använda registrerade mönster "i syfte att citera eller undervisa, förutsatt att sådana utnyttjanden är förenliga med god affärssed och inte oskäligt inkräktar på ett normalt utnyttjande av mönstret samt sker på villkor att källan anges". Detta är ju precis vad du ska göra, så du lär inte möta några hinder på mönsterskyddets område. Om jag får gissa är partiernas loggor inte ens skyddade som mönster. Utöver vad som nyss sagts kan loggorna också vara skyddade av upphovsrätt. Däremot har du rätt att återge även dem, med stöd av citaträtten nämnd ovan. Citaträtten omfattar alltså även andra verk än ren text.Kan jag lägga upp information om de olika budgetar som föreslagits?Ja, inte heller detta är problematiskt.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor, och lycka till med din hemsida!

Upphovsrätt i uppdragsförhållande

2019-08-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Angående Copyright.Under en internship som ej är betalt, vill arbetsgivaren att jag ska designa en komplett egen design som är baserad på deras affärside i en app. Arbetsgivaren har sagt att denna design är till för min portfolio och inget annat, men det har visat sig att han i smyg använder det utan min tillåtelse.Jag har tagit upp detta med honom men han hänvisar att "Allt det jag har skapat under den tid jag praktisera i företaget, tillhör företaget" samt att det står i avtalet, vilket det inte gör.Snälla, jag behöver råd hur jag kan gå vidare med detta.Tack!MvhMattias
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en del att ta ställning till här, bl.a. vad det egentligen är du har skapat, vad det är för typ av anställning du har samt hur avtalet mellan dig och din arbetsgivare ser ut.DesignenSåsom jag uppfattat din beskrivning av din design är det fråga om något slags grafiskt gränssnitt för ett datorprogram, dvs. själva appens utseende. Sådan design kan bl.a. skyddas av mönsterrätt. Denna rätt uppkommer dock bara genom registering av mönstret hos patent och registreringsverket (1 a § och 9 § mönsterskyddslagen). Jag får uppfattningen att du inte registrerat din design. I sådana fall är din design inte mönsterskyddad. Däremot kan designen vara skyddad av copyright, vilket i Sverige heter upphovsrätt. Till skillnad från mönsterrätt uppkommer upphovsrätt automatiskt (1 § upphovsrättslagen) (URL). Upphovsrätt innebär, grovt formulerat, att ingen annan får använda din design utan din tillåtelse (2 §). Din ensamrätt är utgångspunkten i alla upphovsrättsliga frågor. Utan att gå in närmare på saken, och utan att beakta andra problem (som jag kommer till snart) anser jag att det är uppenbart att du har upphovsrätt till din design, och att din arbetsgivare har gjort intrång i din ensamrätt. Men som nyss nämnt finns det en del problem vi måste lösa först. Dessa går jag igenom under respektive rubrik nedan.AnställningenNär man skapar något som ett led i sina arbetsuppgifter eller efter instruktioner från arbetsgivaren, kan upphovsrätten övergå till honom istället. Detta gäller explicit för datorprogram (40 a § URL). Din design är förvisso inte ett datorprogram i URL:s mening, men bestämmelsen kan ändå bli relevant. Ur den har nämligen sprungit den så kallade tumregeln (AD 2002 nr 87). Den innebär följande: "Arbetsgivaren får inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer." Vid en första anblick kan det därför verka som att din arbetsgivare har rätt att använda din design. Jag tror dock inte att han får det. Anledningen är att han inte är din arbetsgivare. Saken är den att din anställning nog inte är en anställning. För det första kallar du förhållandet för internship, dvs. praktik. Detta är inte en anställningsform. Möjligtvis skulle praktik kunna vara en omskrivning för provanställning, men jag tror inte att det är så i ditt fall. Anledningen till det är att du inte får betalt. Det finns i övrigt en del annat som talar för att det inte är fråga om en anställning, exempelvis det faktum att du fått designa gränssnittet själv. Enligt allmänna bedömningsgrunder för anställningsförhållanden kan han därför inte anses vara din arbetsgivare. Han är din uppdragsgivare. Frågan som uppstår då är om tumregeln gäller även för uppdragsgivare. I en dom från Hovrätten för Västra Sverige ansågs tumregeln vara tillämplig på en praktikant. Det finns dock en mycket viktigt skillnad mellan det fallet och din situation. Praktikanten i fallet fick betalt. Att man får betalt måste enligt mig anses vara en stor bidragande orsak till att rättsordningen i vissa fall kan tillåta att arbetsgivare får upphovsrätt till sina anställdas verk. Han har ju trots allt – indirekt – betalat för det. Det är också så, och detta är en annan mycket viktig poäng, att Hovrätten ansåg att praktikanten var arbetstagare. Jag anser som nämnt inte att du är arbetstagare. Vi har alltså egentligen inte kommit närmare ett svar på frågan om uppdragsgivare omfattas av tumregeln. Det finns dock starka skäl som talar emot det. Förutom det jag nyss nämnt om betydelsen av att få lön och att du själv fått designa gränssnittet, måste man fråga sig varför Hovrätten ens bemödade sig med att utreda om praktikanten var arbetstagare eller inte. Varför skulle Hovrätten göra det, om det inte hade någon betydelse? Dessutom har den juridiska litteratur jag hittat varit enig: Tumregeln är inte tillämplig på uppdragsgivare. Av denna anledning anser jag att din uppdragsgivare inte kan använda din design med stöd av tumregeln. AvtaletDet sista vi ska gå igenom är avtalet. Både stora delar av URL samt tumregeln kan sättas ur spel m.h.a avtal. Avtalet går alltså före. På det teoretiska planet är saken redan klar. Din uppdragsgivare har ju själv sagt att designen är till för din portfolio. Detta måste ni anses ha kommit överens om. Ett sådant avtal kan inte medföra att han ska ha någon rätt till att använda din design. Tyvärr vill han ju inte längre kännas vid det han sagt, och utan dokumentation på att han faktiskt sagt det du påstår finns det inte mycket att göra just på den punkten. Frågan är då vad ni faktiskt har kommit överens om. Enligt den s.k. specifikationsprincipen anses gälla att en upphovsrätt inte kan övergå eller överlåtas om detta inte uttryckligen följer av avtal. Eftersom du har skrivit att det inte regleras i avtalet vem som ska ha rätt till din design måste utgångspunkten vara att din uppdragsgivare inte heller p.g.a. avtalet kan hävda att han har rätt att använda den. Dessutom ankommer det på uppdragsgivaren att bevisa att upphovsrätten har övergått på honom. Hur ska han kunna göra det, när inget om det står i avtalet och specifikationsprincipen talar emot att någon övergång ska ha skett? Det lär bli svårt för honom. Slutsats och avslutande rådI och med att vare sig tumregeln eller ert avtal kan medföra att en övergång av upphovsrätten har skett är det fråga om upphovsrättsintrång. Detta kan för det första vara straffbart (53 § URL). Utöver det kan du har rätt till såväl skälig ersättning för användningen av din design, som skadestånd (54 § URL). Exakt hur man ska formulera intrånget och företa skadeberäkningen är en fråga som vi får ta en annan gång. Det här svaret är redan långt nog. Hur som helst vill jag råda dig att gå till din uppdragsgivare med den information jag nu givit dig. Försök att nå en överenskommelse med honom. Både pengar såväl som ett löfte att omedelbart upphöra med användningen borde vara aktuellt. Det är upp till dig. Skulle det inte gå så får du vara beredd på rättegång. Skulle det bli aktuellt, eller om du har några ytterligare frågor så vill jag rekommendera att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/bokaJag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Har rättighetsinnehavare börjat agera utifrån kravbrev om fildelning?

2019-08-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Kompletterande fråga angående svar nedan. Har det skett ngn förändring i hur advokatbyråer agerar dvs har de börjat driva ärenden och i så fall med vilket resultat?Kravbrev/förlikningserbjudanden avseende påstådd fildelning2018-02-05 i IMMATERIALRÄTT
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga avser den huruvida rättigshetsinnehavarna till filmer, serier m.m. börjat agera utifrån de kravbrev som tillsänts många privatpersoner. Mig veterligen har så ännu ej skett. Jag kan heller inte finna några rättsfall som talar för att några stämningar har utfärdats, varför rättsläget fortfarande är detsamma som beskrivits i tidigare svar.Vänligen,

Kan jag sy kläder av ett licensskyddat tyg och sälja dem?

2019-08-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |En följdfråga Ang licensskyddat tyg.Får jag alltså sy kläder av tyget och sälja dom?
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över användningen av ett tyg vars mönster har skydd enligt Mönsterskyddslagen eller Upphovsrättslagen. Skydd för mönster kan alltså regleras i olika lagar. Mönster kan skyddas som ett konstnärligt verk enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Enligt 1 § URL uppstår skyddet verket automatiskt då verket skapas förutsatt att verket är tillräckligt originellt. Ett mönster kan även registreras och få skydd enligt Mönsterskyddslagen (ML). Enligt 2 § är en förutsättning för skydd enligt ML att mönstret är nytt och tillräckligt särpräglat. Vad detta betyder är att det inte finnas ett annat mönster som är identiskt eller som ger samma helhetsintryck för en kunnig användare. För att använda ett licensskyddat mönster måste man enligt såväl URL som ML ha rättighetsinnehavarens tillstånd. Enligt 5 § ML får ingen utnyttja mönstret utan att ha samtycke av den som är innehavare av mönsterrätten. Förbudet mot utnyttjande omfattar särskilt att tillverka eller använda en produkt som mönstret ingår i eller används på. Även upphovsrätten förbjuder enligt 2 § URL annan än upphovsmannens förfogande över verket. Om det finns en risk att dina kläder går att förväxla med rättighetsinnehavarens mönster/produkt så krävs det att du får mönsterhavaren eller upphovsmannens samtycke. Bedömningen av om användningen av textilerna utgör ett intrång eller inte beror naturligtvis på hur och i vilken utsträckning du använder tygerna. Kortfattat är alltså svaret på din fråga att du inte får använda ett licensskyddat tyg för att sy och sälja kläder. Vänligen,

Vad innebär att ett tyg är licensskyddat?

2019-08-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vad innebär att ett tyg är licensskyddat?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Licensskyddade tyger eller andra verk brukar man kalla verk som är skyddade under upphovsrättslagen. Detta betyder att du inte får kopiera designen på t.ex. tyget för att sälja eller på annat sätt tjäna pengar på designen. Med vänliga hälsningar,

Gäller upphovsrätt på Twitter?

2019-08-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |2017-2018 hade jag en relation över twitter med en gift kvinna, efter att hon hackat mitt twitterkonto. Vi pratades över twitter hela tiden och vi talade om att vi skulle träffas och liknande, vilket vi aldrig gjorde. Nu märker jag att en känd svensk författare stulit hela berättelsen och gett ut den som bok, som fått mycket uppmärksamhet. Hur fungerar det? Har jag rätt till upphovsrätten även om hela berättelsen enbart var över twitter?
Tilde Skånvik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det du beskriver hamnar inom det immaterialrättsliga området och är en upphovsrättslig fråga precis som du säger. Jag kommer att tillämpa upphovsrättslagen för att besvara din fråga.När uppkommer upphovsrätt?Upphovsrätt tillkommer automatiskt för verk så som skönlitterära texter, fotografier eller konst. För att åtnjuta upphovsrätt (det vill säga skyddet från att någon annan ska kunna förfoga över ditt verk) så finns det ett krav. Det krävs att ditt verk når kravet på verkshöjd. Din text kommer att nå kravet om ditt verk har originalitet, individualitet och självständighet.När det gäller romaner och berättelser så uppkommer normalt upphovsrätt eftersom de ofta är originella. Med originalitet menas att verket är tillräckligt eget så att ingen annan ska kunna skapa ett likadant. Med hänvisning av stycket ovan så utgår jag från att din text når kravet på verkshöjd och såldes omfattas av upphovsrätt (1 § URL).Kan upphovsrätt uppkomma om texten finns på twitter?Det spelar ingen roll vart verket befinner sig eller kommer till uttryck. En text på Twitter kan omfattats av upphovsrätt liksom en tavla du målat hemma. Däremot så omfattas inte idéer eller tankar av upphovsrätt. Så som jag uppfattar det så har du skrivit en berättelse och då föreligger en upphovsrätt.Vad innebär upphovsrättens skydd?Upphovsrätten är uppdelad i två delar den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Den ekonomiska rätten innebär att du ensamt ska kunna förfoga över exemplar och när verket ges ut till allmänheten (2 § URL). Den ideella rätten innebär att du ska angivas i samband med att din ges ut eller framställs (3 § URL). Intrång i upphovsrättenI ditt fall så har någon publicerat ditt verk utan ditt godkännande och ditt namn och detta kan utgöra ett intrång i både den ideella och ekonomiska rätten (2§ och 3 § URL). Ett sådant intrång kan leda till både ansvar och ersättningsskyldighet (53 § URL). SlutordSammanfattningsvis så kan upphovsrätt ges skydd till verk som befinner sig på twitter. Utan att ha läst berättelsen så är min bedömning att det du beskriver utgör ett intrång i upphovsrättens ideella och ekonomiska del som kan medföra ansvar. Hoppas du fått svar på din fråga. Du får gärna skriva till oss igen om du undrar något mer eller har andra frågor. Allt gott,

Får jag rita av fotografier som någon annan tagit och sedan sälja dem?

2019-08-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag tänkte sälja bilder på ishockeyspelare. Eftersom jag inte tagit bilderna själv så undrar jag om man kan rita av bilden exakt likadant, fast för hand och sälja dem? Är det lagligt eller är det som att dem fortfarande äger bilden?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör din fråga hittar vi i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Den/de som har tagit bilderna av ishockeyspelarna är skapare till bilderna och får därmed automatiskt upphovsrätt till de, 1 § URL. I upphovsrätten ligger en ensamrätt att framställa kopior av bilderna oavsett hur framställningen sker, exempelvis genom att en ritar av dem. Även en ensamrätt att sprida bilderna, exempelvis genom försäljning, tillfaller skaparen av verken, 2 § URL. I det omtalade Svenska syndabockar-målet prövades ett fall med liknande omständigheter av Högsta domstolen. En fotograf hade tagit en bild som blev avmålad av en konstnär. Fotografen stämde konstnären för intrång i hens upphovsrätt. I det här fallet ansåg Högsta domstolen att konstnären fick rätt. Det berodde dock på att konstnären hade bearbetat originalbilden i den mån att tavlan kunde ses som ett helt nytt konstverk, se NJA 2017 s. 75. För att det inte ska ses som upphovsrättsintrång krävs det alltså att du omvandlar bilden tillräckligt mycket för att det ska ses som ett helt nytt konstverk. Då det är en svår balansgång kring vad som ses som ett nytt eget verk och vad som faktiskt är intrång i någon annans upphovsrätt vill jag rekommendera att inte måla av och sälja bilderna då det sistnämnda är ett brott som kan leda till böter eller fängelse samt stora skadestånd, 53 § URL. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Vänliga hälsningar,