Vad gäller vid intrång i upphovsrätten? Och vilka sanktionsmöjligheter finns att tillgå?

2020-06-26 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, vi ligger i en tvist med en kund som inte vill betala för ett jobb vi gjort. Den del som jag vill få lite råd om är att de använder en bild jag tagit som fotograf samt en logotyp som jag designat och ritat från grunden trots att de inte betalat och att att jag upplyst dem att de använder mina upphovsrättsskyddade verk olovligt. Jag har också informerat dem tydligt att jag vill att dem slutar använda bilden och logotypen i sin marknadsföring, både digitalt och i tryckt form. De har svarat att de kan tänka sig att betala mig ett belopp som de tycker är rimligt, detta är inte ett alternativ då vi redan har gett dem chansen till förlikning två gånger. Bägge gångerna har de ratat vårt erbjudande. Kontentan är att de vägrar att ta bort/sluta använda verken så nu undrar jag vad jag kan göra. Jag vill att de upphör med användandet och bli av med problemet. Kan jag polisanmäla dem? jag känner inte för att gå in i en rättslig process då det tar mycket tid och kan ev. bli kostsamt men gör det om jag måste. Tacksam för råd:).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. En tvist har uppstått mellan dig och en av dina kunder avseende bruket av en bild och en logotyp som du äger upphovsrätten till. Såvitt jag förstår sker det nu sagda olovligen eftersom den ifrågavarande kunden inte har ersatt dig för det arbete som du har lagt ner. Du använder begreppet "vi" i din ärendebeskrivning vilket tyder på att avtalet som är träffat med kunden eventuellt är ett avtal som formellt är ingånget mellan denne och någon juridisk person som du sedermera företräder. Jag kommer dock i den fortsatta framställningen att referera till dig personligen. Vidare aktualiserar ditt immaterialrättsliga ärende såväl straffrättsliga aspekter (huruvida något är brott begånget) som civilrättsliga (avtalsrättsliga) sådana varför jag kommer att redogöra för bägge spörsmålen inom ramen för den här utredningen. Och den lagstiftning som behöver beaktas är:

Brottsbalken (BrB).

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen, URL).

Några inledande upphovsrättsliga hållpunkter

Det upphovsrättsliga skyddet uppstår formlöst genom att verk skapas. Till skillnad från många andra sammanhang existerar inget registreringssystem på det här området varför det ankommer på den enskilde skaparen av ett verk att bevaka sin upphovsrätt och i förekommande fall göra anspråk på densamma. Avsaknaden av ett offentligt register innebär också att det inte finns någon statlig myndighet som kan svara för att kontrollera att ett alster verkligen är ett verk på det sätt som lagstiftningen föreskriver. I förarbetena till upphovsrättslagen har lagstiftaren angett att det grundläggande kravet för erhållandet av det upphovsrättsliga skyddet är att verket når upp till ett visst mått av självständighet och originalitet. Detta betyder att det aktuella alstret (verket) ska vara resultatet av en skapande verksamhet och präglas av viss konstnärlig självständighet och originalitet för att åtnjuta det lagstadgade skyddet (prop. 1960:17, s. 42 och 49 f). I doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen) brukar de lärda beteckna detta som verkshöjd. Men märk väl att det inte föreligger något som helst objektivt kvalitetskrav för ett verk ska omfattas av upphovsrätten. Även "dåliga" verk skyddas. Däremot utgör den så kallade verkshöjden ett villkor för skyddsbarheten, vilket framgår av den inledande bestämmelsen till upphovsrättslagen där verkshöjd anses ligga i begreppet verk (1 § URL).

Jag har ingen anledning att misstänka att din bild och den logotyp som du har skapat inte skulle nu upp i tillräcklig verkshöjd. Det ovan anförda utgjorde mer en inledande beskrivning till en del av det upphovsrättsliga området, vilket jag menar kan vara bra att ha viss basal kunskap om i det här sammanhanget. Detta (verkshöjden) är likaledes en förutsättning för att överhuvudtaget kunna nyttja det immaterialrättsliga sanktionssystemet. Notera även att den lista på vad som anses vara ett verk och som finns upptagen i upphovsrättslagens första lagrum (lagparagraf) inte är uttömmande. Andra skapelser kan således också omfattas och få upphovsrättsligt skydd, vilket Högsta domstolen (HD) har uttalat i rättsfallet NJA 1998 s. 563. Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Din första och enda fråga enligt ovan - Är en polisanmälan möjlig?

Det korta svaret lyder: Ja, det är möjligt att göra en polisanmälan med anledning av det inträffade. Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder som innebär intrång i upphovsrätten döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst två år (53 § 1 st. URL). Även försök, förberedelse och medverkan är kriminaliserat enligt upphovsrättslagen där generella hänvisningar görs till 23 kap. BrB. Immaterialrättsliga intrång av det här slaget är så kallade angivelsebrott, vilket betyder att en åklagare får väcka åtal om målsäganden (du) anger (anmäler) brottet eller om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt (59 § 1 st. URL). Enligt egen utsaga sker den aktuella kundens begagnande av dina alster, bilden och logotypen, helt utan ditt samtycke varför det enligt min mening inte kan ses som någonting annat än ett olovligt brukande. I den delen kan dock uppdragsavtalet få viss bäring på den rättsliga bedömningen, i vart fall civilrättsligt och beträffande den eventuella skadeståndsskyldigheten (se nedan). Men utifrån den information som du har delgett oss ovan kan sannolikt brott mot upphovsrätten konstateras som ett faktum i det här fallet varför detta torde kunna rendera straffansvar för din kund.

Det immaterialrättsliga sanktionssystemet i övrigt, vad gäller? Och kan brott mott uppdragsavtalet föranleda skyldighet att utge skadestånd?

Inledningsvis ska sägas att det som har manifesterats i det avtal som är ingånget mellan dig och kunden utgör basen för den rättsliga bedömningen i det här avseendet. Och eftersom jag saknar kunskap om dess innehåll bereder detta vissa svårigheter. Men följande kan anföras. Avtalet behöver studeras. Av din ärendebeskrivning och mot bakgrund av de två förlikningsförhandlingar som har hållits står det klart att den avtalade ersättningen är tvistig. Det tyder också på att priset aldrig reglerades till fullo i avtalet, men huruvida så verkligen är fallet är för mig ovisst. I civilrättsligt hänseende kan du i domstol och genom en så kallad fullgörelsetalan yrka (begära) att svaranden (din motpart, kunden) förpliktigas att ersätta den skada som intrånget har inneburit samt att betala för det ursprungliga arbetet (54 § URL). Det kan dock stundtals vara ganska svårt att få full kompensation i den här typen av mål då en rättighetshavare måste kunna bevisa storleken av den påstådda intrångsskadan och precisera denna till ett visst belopp.

Många gånger kan därför en förbudstalan vara ett mer vettigt alternativ. På yrkande av upphovsmannen (du) får nämligen en domstol vid vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång eller annan överträdelse av upphovsrätten att fortsätta med åtgärden (53 b § 1 st. URL). I normalfallet förenas förbud med viten, vilket är en form av straffavgift som kan dömas ut om förbudet inte respekteras av den som har träffats av sanktionen. Ytterligare en fördel med en förbudstalan är att varken uppsåt eller oaktsamhet behöver bevisas utan domstolen prövar helt enkelt om det objektivt sett har skett ett upphovsrättsintrång. Förbud vid viten kan även meddelas interimistiskt, det vill säga tillfälligt och fram till dess att processen slutligen har avgjorts. Den sistnämnda företeelsen är enligt min mening ett utomordentligt fördelaktigt alternativ för dig i det här fallet och i dina försöka att kunna snabba på förfarandet ytterligare. Ett interimistiskt beslut förutsätter dock att du kan visa sannolika skäl för att kundens agerande utgör ett intrång i din upphovsrätt och att det skäligen kan befaras att denne genom att fortsätta med intrånget minskar värdet av din ensamrätt till dina alster (53 b § 2 st. URL). Vidare måste du ofta (men inte alltid!) kunna ställa säkerhet för den skada som kan tillfogas din kund ifall det efteråt skulle visa sig att du faktiskt var fel ute (53 b § 4 st. URL).

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. Verkshöjden på det ifrågavarande alstret är en första förutsättning för att kunna åberopa några av de sanktioner som finns att tillgå för en skapare vars upphovsrätt har kränkts. Utifrån vad jag i skrivande stund vet om aktuella omständigheterna i ditt ärende är det min uppfattning att ett brott kan vara begånget. Min bedömning är dock att det civilrättsliga sanktionssystemet med möjligheten till såväl skadestånd som en förbudstalan är mer effektivt. Men naturligtvis finns det ingenting som hindrar dig från att driva två processer ifall det finns en önskan om att även kunna utkräva ett straffrättsligt ansvar.

Min rekommendation är att du upprättar ett formellt kravbrev i vilket du preciserar ditt anspråk och gör gällande att du även avser att väcka en talan i en tingsrätt om inte skulden omedelbart alternativt inom viss föreskriven tid regleras till fullo. Förslagsvis kontaktar du en jurist för detta. Vår byrå kan bistå dig med författandet av all välbehövlig dokumentation (såsom ett kravbrev, en stämningsansökan och andra dylika handlingar), agera ombud och företräde dig inför och under ytterligare en förlikningsförhandling eller en kommande domstolsprocess.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (974)
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?

Alla besvarade frågor (92130)