Hur ska jag ta ställning till kravbrev med anledning av fildeling?

2019-11-02 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej.Jag försöker hjälpa min pappa (72år,) som fick idag hem ett brev från Next Advokater. De påstår att hans IP adress har använts för olovlig fildelning av upphovsrättsligt skyddande verk.Han har fått två exempel på titlar och tidpunkter som fildelningen gjorts.Rättsinnehavaren kräver nu 5000 kr för att inte ta detta vidare till domstol.Det jag reagerar på är just den andra titeln av dessa två exempel. Jag gjorde lite research mellan den ena titeln och rättighetsinnehavaren, men jag kan inte hitta någon koppling alls med vad " kan kopplas till. Vad för titel kan det egentligen vara och kan min pappa bestrida, då han inte vill hålla på att blanda in domstolen men tycker inte att den andra titeln är relevant. Vad för råd har ni och vart kan man vända sig? Bör han låta bli att betala eller höra av sig direkt till Next Advokater och få en förklaring av dem om den andra titeln? Mvh.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilka är byråerna som skickar kravbrev och vad bedriver de för verksamhet?Next advokater, Njord Lawfirm och liknande firmor är advokatbyråer som på senare tid blivit kända för de kravbrev som de skickat ut till privatpersoner och företag runt om i världen. Dessa byråer företräder ett flertal internationella produktionsbolag och andra upphovsmän. Dessa byråer har och sänder fortfarande ut ett förlikningserbjudande till en omfattande mängd personer som misstänks för fildelning. I det fall mottagaren av förlikningserbjudandet betalar den krävda summan vidtar de inte några rättsliga åtgärder mot motparten i den frågan. I det fall fler fall av fildelning har skett eller sker i framtiden finns det en risk att fler kravbrev skickas ut.Vad innebär upphovsrättsligt intrång?Det som mottagaren av ett förlikningserbjudande är anklagad för är ett upphovsrättsligt intrång. Upphovsrätt regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätten består av den ekonomiska (1 kap. 2 § URL) samt den ideella rätten (1 kap. 3 § URL) till verket. Den som kränker upphovsrätten till ett verk är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av verket (7 kap. 54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användningen som skett utan upphovsmannen samtycke. I det fall intrånget sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den förutnämnda skäliga ersättningen även betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (7 kap. 54 § andra stycket URL).Du behöver inte själv ha gjort det upphovsrättsliga intrånget för att hållas ansvarig. Man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Du har ett ansvar för nedladdningen även om någon annan du upplåtit din internetuppkoppling till utfört intrånget. Enligt advokatbyrån är ansvaret bundet till att du står på abonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner en film. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.Ska man acceptera erbjudande om förlikning?I det fall du betalar den summa som stadgas i kravbrevet ingår du ett förlikningsavtal. Precis som det anfördes inledningsvis kommer då parten inte kunna driva det aktuella ärendet vidare till domstol. I det fall du väljer att bestrida kravet finns det en risk att parten väcker talan i domstol. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för olovlig nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material. Det är dock ingen omöjlighet.Huruvida det man bör betala eller inte är en fråga där åsikten är mycket delad. Professorer i juridik vid svenska universitet har också haft delade meningar. Å ena sidan har det anförts att folk inte borde betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra huruvida betalningsskyldighet föreligger. Å andra sidan har andra anförts att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.SlutsatsDet är helt upp tiller vilken inställning ni intar gentemot det kravbrev som din pappa har erhållit. I det fall han betalar den förlikningssumma som erbjudits avslutas ärendet där. I annat fall kvarstår risken att talan väcks i domstol gentemot dig. Hur sannolikt det är att de drar ärendet till domstol är mycket oklart då det inte riktigt finns så mycket underlag för att ta ställning i den frågan.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kravbrev från Njord Law firm

2019-10-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag har fått ett förlikningserbjudande från Njord law firm.Ganska vanligt förstår jag om man kikar runt lite och rådet jag kan läsa mig till är oftast att ignorera.Gäller det än? Har dom drivit något vidare eller är det bara hot?En sak som är märklig också är att jag fått 4 brev om samma film som påstås vara utdelad från mitt ip vid olika tidpunkter.OM det nu skulle vara så hur kan dom tänka sig att det skulle gå till att väcka åtal för delning av en film fyra gånger till samma person?
|Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det är många som har tagit emot brev från Njord Law firm senaste året. Det har förekommit fall där personer har betalat av rädsla men även fall där personer varken har bestridit eller betalat. Till följd av det stora antalet brev de har skickat är deras avsikt inte att driva alla dessa krav till domstol. Om det är så att rättighetsinnehavarna vill driva en process mot dig ligger bevisbördan hos dem. Det vill säga att det är upp till de att bevisa att du faktiskt har begått upphovsintrång. Som du nämner är det IP-adressen som de använder som påtryckningsmedel. Det räcker dock inte utan de måste kunna bevisa att det är just du som har genomfört nedladdningen. Utifrån hur IP-adresser fungerar i dagsläget kan det innebära i praktiken att flertal datorer är kopplade till samma IP-adress, då blir det som sagt svårt för de att bevisa att det var just du som laddade ned något. För att svara på din sista fråga kan de inte väcka åtal på samma grund fyra gånger, detta grundar sig på en processrättslig princip (ne bis in idem). Mitt råd är att inte medge något och inte svara på varken brev eller mail om inte dessa kommer från en myndighet.Med vänlig hälsning,

Bör man betala kravbrev om fildelning? Hur ser domstolsprocessen ut?

2019-10-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline! Min familj har fått ett sk kravbrev från Next advokater pga påstod fildelning. Ägaren i familjen till IP-adressen erbjuds att betala 6000 kr i förlikningsförslag för att inte dra detta vidare.Det känns olustigt och efter att ha läst på verkar det närmast råda konsensus om att inte betala. Men om man nu inte betalar, hur ser processen ut i händelse av att advokatbyrån tar det vidare?Och vad anser ni på lawline?Tack på förhand.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De senaste åren har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. Breven innebär att om du betalar, kommer upphovsrättsinnehavaren inte att vidta några rättsliga åtgärder i det aktuella fallet. Däremot finns en risk att brev skickas ut i fler ärenden.Det är möjligt att advokatbyrån kan uppvisa bevisning för att en nedladdning skett från en IP-adress hänförlig till ditt abonnemang. Advokatbyråernas ståndpunkt är att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång från sitt abonnemang, oavsett vem som utfört gärningen. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.Bestrid ärendet om det går till inkassoOm du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ännu ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.DomstolsprocessenOm du väljer att inte betala och advokatbyrån, som ombud för sin klient, väljer att gå vidare med ärendet kommer den att inlämna en stämning med krav om betalning till domstol. Du kommer då att få ett brev från domstolen i vilket du ska besvara motpartens krav, ett s.k. svaromål. I svaromålet ska du uppge om du medger kravet eller om du bestrider det. Innan målet går till huvudförhandling brukar det i regel även kallas till en muntlig förberedelse där parterna och deras ev. ombud träffas. Om det är möjligt kan man även i detta stadie förlikas, dvs. komma överens och välja att målet inte ska gå vidare till huvudförhandling. Kan ni inte enas kommer domstolen att sätta ut en tid för huvudförhandling där käranden i målet (din motpart) får lägga fram vad den anser hänt och åberopa sin bevisning, medan du får komma med motargument därtill och egen eventuell bevisning. Slutligen kommer ärendet att avgöras genom en dom från domstolen.Avslutande rådDet går inte att ge ett generellt svar på om man alltid ska bestrida eller alltid ska betala utan en bedömning får göras i varje enskilt fall. Däremot är det, som angivet ovan, inte prövat i svensk domstol huruvida abonnemangsinnehavaren kan hållas ansvarig för det vem som helst gjort från vederbörandes internetuppkoppling. Mig veterligen har ännu ej något sådant fall gått till domstol.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Tillstånd till användande av upphovsrättsskyddat fotografi

2019-10-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Vi är 3 elever som ska starta ett UF företag. Vi ska göra en hoodie där det ska vara ett tryck med ett lejon på. Vi har hittat en bild på en sida där man får använda bilderna. Vi skickade ett mail och frågade om det okej att använda bilden på vår Hoodie. Vi har lite svårt att tolka svaret vi fick. Får vi använda bilden?Svaret:As long as you are not selling or using the image(s) commercially, or if there's a bigger product than the image (like a book, etc.), then yes, you can use them. If you have time to read the forum thread below - where they discussed the license - please do so:Vi är tacksamma om vi vill svara på vår fråga!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om rätt till fotografier finns i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen, URL).Som utgångspunkt gäller att alla fotografier skyddas (URL 49 a §). Att fotografiet är skyddat innebär att fotografen har en ensamrätt att framställa exemplar av fotografiet. Att producera tröjor med bilden på räknas som ett framställande av fotografiet. Att trycka tröjor med fotografiet på är således ett intrång i fotografens upphovsrätt, och kan leda till att ni måste betala skadestånd.Användandet av fotografiet innebär dock inget intrång i fotografens upphovsrätt om ni har fått tillstånd till användandet. Av licensen i det här fallet framgår: "Don't sell unaltered copies of an image. e.g. sell an exact copy of a stock photo as a poster, print or on a physical product."Licensen medger alltså inte ett användande som innebär att ni har en oförändrad kopia av fotografiet på eran fysiska produkt avsedd att säljas (tröjan). Enligt licensen kan ni dock använda fotografiet på tröjan om ni ändrar fotografiet. Licensen förbjuder endast "unaltered copies", det vill säga oförändrade kopior. Hur mycket ni behöver ändra fotografiet för att användandet inte ska innebära ett intrång är svårt att säga. I min mening bör ni dock vara försiktiga med små förändringar (exempelvis att byta färg eller att vinkla fotografiet).Sammanfattningsvis bör ni alltså inte använda fotografiet i oförändrad form. Antingen så får ni försöka hitta andra fotografier på andra sidor (och läsa deras licenser) eller helt enkelt redigera bilden.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kravbrev från Next advokater - Vad ska jag göra?

2019-10-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har fått ett kravbrev från Next advokaterna om en fildelning som ska ha skett 2018. De säger att jag bör betala 5000kr inom 20 dagar annars kan de gå vidare och då blir det dyrare. Jag har inte laddat ner filmen men vet inte om någon annan gjort det. Det hela känns skrämmande. De hänvisar till domar ex swefilm och dreamfilm som blivit dömda på stora belopp. Jag ser att många fått kravbrev från ex njord men ingen uppger Next. Hur ska jag agera?jag har ringt Next och de ska kontakta mig inom kort.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilka är byråerna som skickar kravbrev och vad bedriver de för verksamhet?Next advokater, Njord Lawfirm och liknande firmor är advokatbyråer som på senare tid blivit kända för de kravbrev som de skickat ut till privatpersoner och företag runt om i världen. Dessa byråer företräder ett flertal internationella produktionsbolag och andra upphovsmän. Dessa byråer har och sänder fortfarande ut ett förlikningserbjudande till en omfattande mängd personer som misstänks för fildelning. I det fall mottagaren av förlikningserbjudandet betalar den krävda summan vidtar de inte några rättsliga åtgärder mot motparten i den frågan. I det fall fler fall av fildelning har skett eller sker i framtiden finns det en risk att fler kravbrev skickas ut.Vad innebär upphovsrättsligt intrång?Det som mottagaren av ett förlikningserbjudande är anklagad för är ett upphovsrättsligt intrång. Upphovsrätt regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätten består av den ekonomiska (1 kap. 2 § URL) samt den ideella rätten (1 kap. 3 § URL) till verket.Den som kränker upphovsrätten till ett verk är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av verket (7 kap. 54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användningen som skett utan upphovsmannen samtycke. I det fall intrånget sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den förutnämnda skäliga ersättningen även betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (7 kap. 54 § andra stycket URL).Ska man acceptera erbjudande om förlikning?I det fall du betalar den summa som stadgas i kravbrevet ingår du ett förlikningsavtal. Precis som det anfördes inledningsvis kommer då parten inte kunna driva det aktuella ärendet vidare till domstol. I det fall du väljer att bestrida kravet finns det en risk att parten väcker talan i domstol. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för olovlig nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material. Det är dock ingen omöjlighet.Huruvida det man bör betala eller inte är en fråga där åsikten är mycket delad. Professorer i juridik vid svenska universitet har också haft delade meningar. Å ena sidan har det anförts att folk inte borde betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra huruvida betalningsskyldighet föreligger. Å andra sidan har andra anförts att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.SlutsatsDet är helt upp till dig vilken inställning du intar gentemot det kravbrev som du har erhållit. I det fall du betalar den förlikningssumma som erbjudits avslutas ärendet där. I annat fall kvarstår risken att talan väcks i domstol gentemot dig. Hur sannolikt det är att de drar ärendet till domstol är mycket oklart då det inte riktigt finns så mycket underlag för att ta ställning i den frågan. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Jag har fått kravbrev från Njord - vad innebär detta?

2019-10-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejNu är jag en av alla som fått brev ifrån Njord med uppmaning att betala 3x4500:- för nerladdning/delning av en låt. denna ska vi ha laddat ner 3ggr.Jag har kollat ungdomarnas datorer och det finns inte någon som helst nedladdning, och ingen här gillar inte ens den typ av musik, låten ligger dessutom på Spotify och den betalar vi för samt att den ligger gratis på Youtube Vad ska jag göra ?Med vänlig hälsning
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilka är Njord och vad bedriver de för verksamhet? Njord Lawfirm är en internationell advokatbyrå som på senare tid blivit kända för de kravbrev som de skickat ut till privatpersoner och företag runt om i världen. Njord företräder ett flertal internationella produktionsbolag. Njord har och sänder fortfarande ut ett förlikningserbjudande till en omfattande mängd personer som misstänks för fildelning. I det fall mottagaren av förlikningserbjudandet betalar den krävda summan vidtar Njord och deras klient inte några rättsliga åtgärder mot motparten i den frågan. I det fall fler fall av fildelning har skett eller sker i framtiden finns det en risk att fler kravbrev skickas ut. Vad innebär upphovsrättsligt intrång? Det som mottagaren av ett förlikningserbjudande är anklagad för är ett upphovsrättsligt intrång. Upphovsrätt regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätten består av den ekonomiska (1 kap. 2 § URL) samt den ideella rätten (1 kap. 3 § URL) till verket. Den som kränker upphovsrätten till ett verk är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av verket (7 kap. 54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användningen som skett utan upphovsmannen samtycke. I det fall intrånget sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den förutnämnda skäliga ersättningen även betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (7 kap. 54 § andra stycket URL).Ska man acceptera Njords erbjudande till förlikning? I det fall du betalar den summa som stadgas i kravbrevet ingår du ett förlikningsavtal. Precis som det anfördes inledningsvis kommer då Njord och dess klient inte kunna driva det aktuella ärendet vidare till domstol. I det fall du väljer att bestrida kravet finns det en risk att parten väcker talan i domstol. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för olovlig nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material. Det är dock ingen omöjlighet. Slutsats Det är helt upp till dig vilken inställning du intar gentemot det kravbrev som du har erhållit. I det fall du betalar den förlikningssumma som erbjudits avslutas ärendet där. I annat fall kvarstår risken att talan väcks i domstol gentemot dig. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Skyddas kommentarer av upphovsrätt?

2019-10-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, läste just detta som ni skrivit tidigare."SlutsatsOm du vill kopiera någon annans Facebook-bilder får du enbart använda de för privat bruk. Att lägga upp en "kopierad" bild på sin egen Facebook räknas inte som privat bruk utan som ett intrång i upphovsrätten. Mitt råd till dig är att kontakta personen du vill kopiera bilder från och fråga om lov. På detta sätt undviker du att göra dig skyldig till ett upphovsrättsbrott."Undrar om det även gäller text på Facebook. Alltså, om jag skriver en kommentar på någons inlägg, och sedan ser att en annan media-site utan min vetskap publicerar en artikel med en skärmdump av min kommentar, räknas det som ett upphovsrättsbrott? Och gäller detta även på utländska siter?Tusen tack!
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar om man kan kopiera någon annans kommentar på Facebook utan att kränka någon annans upphovsrätt. Jag kommer besvara detta nedan.Kan en text skyddas av upphovsrätt?Tillämplig lagstiftning är upphovsrättslagen (URL). Beskrivande framställning i skrift omfattas av upphovsrättsligt skydd, URL 1 § 1 p. Jag bedömer det som sannolikt att även en kommentar ingår här. En förutsättning för detta är att kommentaren har verkshöjd. Begreppet verkshöjd innebär att verket har tillräcklig särprägel för att två oberoende personer inte ska kunna skapa exakt samma verk. Ett verk som har verkshöjd har upphovsrättsligt skydd. Finns det några undantag?Det finns ett viktigt undantag inom upphovsrätten som kallas för citatundantaget, URL 22 §. Det innebär att man får citera från offentliggjorda verk om detta görs enligt god sed och i en omfattning som kan motiveras av sitt syfte med att citera verket. Offentliga verk innebär att de har gjorts tillgängliga för allmänheten, URL 2 §. Vad lagstiftaren menar med god sed är att citatet ska ha ett lojalt syfte, vilket innebär att det ska ha relevans och vara ett hjälpmedel för den egna framställningen. Att citera något för att höja underhållningsvärdet på det egna verket är inte godtagbart. Är det OK att citera i ditt fall?Om citatundantaget kan tillämpas i den givna situationen du beskriver är svårt att svara på utan att veta närmare detaljer. Huruvida det är acceptabelt att kopiera någon annans text beror på om det görs enligt god sed och i en omfattning som kan motiveras av ändamålet. Gäller detsamma även på utländska hemsidor?Upphovsrätt gäller i de flesta länder, åtminstone i de länder som är medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO) och / eller Bernkonventionen. Idag är 167 av världens medlemmar i Bernkonventionen, däribland alla EU-länder, Kina, Ryssland och USA. Detta innebär att samtliga medborgare i de anslutna länderna erhåller upphovsrättsligt skydd i dessa länder. Jag hoppas du fick vägledning i din fråga. Vänliga hälsningar,

Vart kan jag vända mig för rådgivning inom Upphovsrättsområdet?

2019-10-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej-Jag skulle vilja korrespondera med någon på din webbplats angående upphovsrättsfrågor, men känner inte svenska tillräckligt bra för att göra det på svenska. Kan du låta mig veta vem som kan vara till hjälp för mig när det gäller upphovsrättsfrågor? Jag bor i USA, men förhoppningsvis kan kommunicera med någon på din webbplats för att få en förtydligning ... boken jag är intresserad av att få information om är en bok som min far skrev 1945 och har återutgivits flera gånger. Boken heter Jag Sokte En Fristad. Hans namn var XXXX XXXTack på förhand för ditt svar
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det vill du ha en mer omfattande jurdisk rådgivning. Vi på Lawline har juridiska rådgivare du kan vända dig till, om ett skrivet svar inte är tillräckligt. Du kan boka en tid hos oss på länken nedan: https://lawline.se/bokaHoppas du får hjälp med ditt ärende. Har du fler eller andra frågor så är det bara att skriva till oss på Lawline igen. Allt gott,