Upphovsrätt i uppdragsförhållande

2019-08-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Angående Copyright.Under en internship som ej är betalt, vill arbetsgivaren att jag ska designa en komplett egen design som är baserad på deras affärside i en app. Arbetsgivaren har sagt att denna design är till för min portfolio och inget annat, men det har visat sig att han i smyg använder det utan min tillåtelse.Jag har tagit upp detta med honom men han hänvisar att "Allt det jag har skapat under den tid jag praktisera i företaget, tillhör företaget" samt att det står i avtalet, vilket det inte gör.Snälla, jag behöver råd hur jag kan gå vidare med detta.Tack!MvhMattias
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en del att ta ställning till här, bl.a. vad det egentligen är du har skapat, vad det är för typ av anställning du har samt hur avtalet mellan dig och din arbetsgivare ser ut.DesignenSåsom jag uppfattat din beskrivning av din design är det fråga om något slags grafiskt gränssnitt för ett datorprogram, dvs. själva appens utseende. Sådan design kan bl.a. skyddas av mönsterrätt. Denna rätt uppkommer dock bara genom registering av mönstret hos patent och registreringsverket (1 a § och 9 § mönsterskyddslagen). Jag får uppfattningen att du inte registrerat din design. I sådana fall är din design inte mönsterskyddad. Däremot kan designen vara skyddad av copyright, vilket i Sverige heter upphovsrätt. Till skillnad från mönsterrätt uppkommer upphovsrätt automatiskt (1 § upphovsrättslagen) (URL). Upphovsrätt innebär, grovt formulerat, att ingen annan får använda din design utan din tillåtelse (2 §). Din ensamrätt är utgångspunkten i alla upphovsrättsliga frågor. Utan att gå in närmare på saken, och utan att beakta andra problem (som jag kommer till snart) anser jag att det är uppenbart att du har upphovsrätt till din design, och att din arbetsgivare har gjort intrång i din ensamrätt. Men som nyss nämnt finns det en del problem vi måste lösa först. Dessa går jag igenom under respektive rubrik nedan.AnställningenNär man skapar något som ett led i sina arbetsuppgifter eller efter instruktioner från arbetsgivaren, kan upphovsrätten övergå till honom istället. Detta gäller explicit för datorprogram (40 a § URL). Din design är förvisso inte ett datorprogram i URL:s mening, men bestämmelsen kan ändå bli relevant. Ur den har nämligen sprungit den så kallade tumregeln (AD 2002 nr 87). Den innebär följande: "Arbetsgivaren får inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer." Vid en första anblick kan det därför verka som att din arbetsgivare har rätt att använda din design. Jag tror dock inte att han får det. Anledningen är att han inte är din arbetsgivare. Saken är den att din anställning nog inte är en anställning. För det första kallar du förhållandet för internship, dvs. praktik. Detta är inte en anställningsform. Möjligtvis skulle praktik kunna vara en omskrivning för provanställning, men jag tror inte att det är så i ditt fall. Anledningen till det är att du inte får betalt. Det finns i övrigt en del annat som talar för att det inte är fråga om en anställning, exempelvis det faktum att du fått designa gränssnittet själv. Enligt allmänna bedömningsgrunder för anställningsförhållanden kan han därför inte anses vara din arbetsgivare. Han är din uppdragsgivare. Frågan som uppstår då är om tumregeln gäller även för uppdragsgivare. I en dom från Hovrätten för Västra Sverige ansågs tumregeln vara tillämplig på en praktikant. Det finns dock en mycket viktigt skillnad mellan det fallet och din situation. Praktikanten i fallet fick betalt. Att man får betalt måste enligt mig anses vara en stor bidragande orsak till att rättsordningen i vissa fall kan tillåta att arbetsgivare får upphovsrätt till sina anställdas verk. Han har ju trots allt – indirekt – betalat för det. Det är också så, och detta är en annan mycket viktig poäng, att Hovrätten ansåg att praktikanten var arbetstagare. Jag anser som nämnt inte att du är arbetstagare. Vi har alltså egentligen inte kommit närmare ett svar på frågan om uppdragsgivare omfattas av tumregeln. Det finns dock starka skäl som talar emot det. Förutom det jag nyss nämnt om betydelsen av att få lön och att du själv fått designa gränssnittet, måste man fråga sig varför Hovrätten ens bemödade sig med att utreda om praktikanten var arbetstagare eller inte. Varför skulle Hovrätten göra det, om det inte hade någon betydelse? Dessutom har den juridiska litteratur jag hittat varit enig: Tumregeln är inte tillämplig på uppdragsgivare. Av denna anledning anser jag att din uppdragsgivare inte kan använda din design med stöd av tumregeln. AvtaletDet sista vi ska gå igenom är avtalet. Både stora delar av URL samt tumregeln kan sättas ur spel m.h.a avtal. Avtalet går alltså före. På det teoretiska planet är saken redan klar. Din uppdragsgivare har ju själv sagt att designen är till för din portfolio. Detta måste ni anses ha kommit överens om. Ett sådant avtal kan inte medföra att han ska ha någon rätt till att använda din design. Tyvärr vill han ju inte längre kännas vid det han sagt, och utan dokumentation på att han faktiskt sagt det du påstår finns det inte mycket att göra just på den punkten. Frågan är då vad ni faktiskt har kommit överens om. Enligt den s.k. specifikationsprincipen anses gälla att en upphovsrätt inte kan övergå eller överlåtas om detta inte uttryckligen följer av avtal. Eftersom du har skrivit att det inte regleras i avtalet vem som ska ha rätt till din design måste utgångspunkten vara att din uppdragsgivare inte heller p.g.a. avtalet kan hävda att han har rätt att använda den. Dessutom ankommer det på uppdragsgivaren att bevisa att upphovsrätten har övergått på honom. Hur ska han kunna göra det, när inget om det står i avtalet och specifikationsprincipen talar emot att någon övergång ska ha skett? Det lär bli svårt för honom. Slutsats och avslutande rådI och med att vare sig tumregeln eller ert avtal kan medföra att en övergång av upphovsrätten har skett är det fråga om upphovsrättsintrång. Detta kan för det första vara straffbart (53 § URL). Utöver det kan du har rätt till såväl skälig ersättning för användningen av din design, som skadestånd (54 § URL). Exakt hur man ska formulera intrånget och företa skadeberäkningen är en fråga som vi får ta en annan gång. Det här svaret är redan långt nog. Hur som helst vill jag råda dig att gå till din uppdragsgivare med den information jag nu givit dig. Försök att nå en överenskommelse med honom. Både pengar såväl som ett löfte att omedelbart upphöra med användningen borde vara aktuellt. Det är upp till dig. Skulle det inte gå så får du vara beredd på rättegång. Skulle det bli aktuellt, eller om du har några ytterligare frågor så vill jag rekommendera att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/bokaJag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Har rättighetsinnehavare börjat agera utifrån kravbrev om fildelning?

2019-08-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Kompletterande fråga angående svar nedan. Har det skett ngn förändring i hur advokatbyråer agerar dvs har de börjat driva ärenden och i så fall med vilket resultat?Kravbrev/förlikningserbjudanden avseende påstådd fildelning2018-02-05 i IMMATERIALRÄTT
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga avser den huruvida rättigshetsinnehavarna till filmer, serier m.m. börjat agera utifrån de kravbrev som tillsänts många privatpersoner. Mig veterligen har så ännu ej skett. Jag kan heller inte finna några rättsfall som talar för att några stämningar har utfärdats, varför rättsläget fortfarande är detsamma som beskrivits i tidigare svar.Vänligen,

Fotografen bakom bilder har i regel upphovsrätt till bilden

2019-08-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag hade tänkt starta ett företag där jag säljer bilder på kändisar.Hur är det med lagar och regler om att sälja bilder som man inte har tagit själv?Får man sälja bilder på kändisar utan att fråga dem?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är inte främst kändisarna du bör oroa dig över. Möjligtvis kan kändisarna ha klagomål ifall bilderna du säljer visar de i en högst personlig miljö, t.ex. att de står i duschen eller liknande. Men klagomålen får i de fallen riktas mot fotografen och inte mot dig.Du måste däremot vara medveten om att fotografierna (som en absolut huvudregel) är skyddade av upphovsrätt. Det innebär att personen som tog fotot på kändisen har en ensamrätt att förfoga över bilden. Du behöver därför den personens tillåtelse att sälja bilderna på kändisarna. Om det är många foton på olika kändisar lär det finnas många olika fotografer/upphovsrättsinnehavare som du måste kontakta. Du har endast rätt att sälja bilder som är av tagna av någon som ger sitt samtycke åt att du säljer bilderna.Dessutom måste personen som har tagit bildernas namn alltid anges i samband med bilden. Om du får samtycke till att sälja en bild måste du fortfarande ange fotografens namn i samband med försäljningen.Sammanfattningsvis finns det en del du behöver tänka på innan du säljer bilder på kändisar som du inte har tagit själv. Personerna som har tagit bilderna på kändisarna måste först samtycka till din försäljning av bilderna. Trots att du inhämtar fotografens samtycke måste personen namnges i samband med försäljningen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vad är straffet för plagiat?

2019-07-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vad är straffet för plagiat? Att exempelvis skriva en låttext på Internet utan att uppge vem som egentligen är författaren av texten och låtsas som att man själv skrivit den?
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En låttext skyddas sannolikt som ett litterärt verk enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Enligt URL uppstår en ensamrätt för litterära verk genom att verket skapas, 1 § URL. Enbart upphovsmannen har rätt att förfoga över verket och framställa exemplar av verket, 2 § URL. Det är fråga om en rätt att ensamt tillgodose sig den ekonomiska rätten av sitt verk. Upphovsmannen har även en ideell rätt till sitt verk, 3 § URL, vilket omfattar en rätt att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas, dels en rätt till respekt för verket - respekträtten.Böter och fängelseDen som gör intrång i någon annans upphovsrätt med uppsåt (medvetet) eller av grov oaktsamhet kan straffas med böter eller fängelse i upp till två år, 53 § URL. Detta gäller oavsett om det är frågaom ett intrång i upphovsmannens idella rätt eller ekonomiska rätt. ErsättningsskydlighetDen som i strid med upphovsrätten utnyttjar ett verk kan även bli skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare, 54 § URL. Skyldighet att betala ersättning kan infalla oavsett om det är fråga om ett uppsåtlig, oaktsamt eller omedvetet intrång i upphovsrätten. Det är med andra ord fråga om en lägre tröskel och en objektiv bedömning där man ser till om det föreligger ett intrång eller inte, oaktat vilka orsaker som ligger bakom ett intrång. Att plagiera en låttext och lägga upp denna på internet, där man anger sig själv som upphovsman utgör ett intrång i såväl upphovsmannens ekonomiska rätt som ideella rätt. Detta är straffbart med böter och fängelse, men kan även ge upphov till ersättningsskyldighet i form av skadestånd. Vänligen,

Gäller upphovsrätt på Twitter?

2019-08-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |2017-2018 hade jag en relation över twitter med en gift kvinna, efter att hon hackat mitt twitterkonto. Vi pratades över twitter hela tiden och vi talade om att vi skulle träffas och liknande, vilket vi aldrig gjorde. Nu märker jag att en känd svensk författare stulit hela berättelsen och gett ut den som bok, som fått mycket uppmärksamhet. Hur fungerar det? Har jag rätt till upphovsrätten även om hela berättelsen enbart var över twitter?
Tilde Skånvik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det du beskriver hamnar inom det immaterialrättsliga området och är en upphovsrättslig fråga precis som du säger. Jag kommer att tillämpa upphovsrättslagen för att besvara din fråga.När uppkommer upphovsrätt?Upphovsrätt tillkommer automatiskt för verk så som skönlitterära texter, fotografier eller konst. För att åtnjuta upphovsrätt (det vill säga skyddet från att någon annan ska kunna förfoga över ditt verk) så finns det ett krav. Det krävs att ditt verk når kravet på verkshöjd. Din text kommer att nå kravet om ditt verk har originalitet, individualitet och självständighet.När det gäller romaner och berättelser så uppkommer normalt upphovsrätt eftersom de ofta är originella. Med originalitet menas att verket är tillräckligt eget så att ingen annan ska kunna skapa ett likadant. Med hänvisning av stycket ovan så utgår jag från att din text når kravet på verkshöjd och såldes omfattas av upphovsrätt (1 § URL).Kan upphovsrätt uppkomma om texten finns på twitter?Det spelar ingen roll vart verket befinner sig eller kommer till uttryck. En text på Twitter kan omfattats av upphovsrätt liksom en tavla du målat hemma. Däremot så omfattas inte idéer eller tankar av upphovsrätt. Så som jag uppfattar det så har du skrivit en berättelse och då föreligger en upphovsrätt.Vad innebär upphovsrättens skydd?Upphovsrätten är uppdelad i två delar den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Den ekonomiska rätten innebär att du ensamt ska kunna förfoga över exemplar och när verket ges ut till allmänheten (2 § URL). Den ideella rätten innebär att du ska angivas i samband med att din ges ut eller framställs (3 § URL). Intrång i upphovsrättenI ditt fall så har någon publicerat ditt verk utan ditt godkännande och ditt namn och detta kan utgöra ett intrång i både den ideella och ekonomiska rätten (2§ och 3 § URL). Ett sådant intrång kan leda till både ansvar och ersättningsskyldighet (53 § URL). SlutordSammanfattningsvis så kan upphovsrätt ges skydd till verk som befinner sig på twitter. Utan att ha läst berättelsen så är min bedömning att det du beskriver utgör ett intrång i upphovsrättens ideella och ekonomiska del som kan medföra ansvar. Hoppas du fått svar på din fråga. Du får gärna skriva till oss igen om du undrar något mer eller har andra frågor. Allt gott,

Får jag rita av fotografier som någon annan tagit och sedan sälja dem?

2019-08-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag tänkte sälja bilder på ishockeyspelare. Eftersom jag inte tagit bilderna själv så undrar jag om man kan rita av bilden exakt likadant, fast för hand och sälja dem? Är det lagligt eller är det som att dem fortfarande äger bilden?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör din fråga hittar vi i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Den/de som har tagit bilderna av ishockeyspelarna är skapare till bilderna och får därmed automatiskt upphovsrätt till de, 1 § URL. I upphovsrätten ligger en ensamrätt att framställa kopior av bilderna oavsett hur framställningen sker, exempelvis genom att en ritar av dem. Även en ensamrätt att sprida bilderna, exempelvis genom försäljning, tillfaller skaparen av verken, 2 § URL. I det omtalade Svenska syndabockar-målet prövades ett fall med liknande omständigheter av Högsta domstolen. En fotograf hade tagit en bild som blev avmålad av en konstnär. Fotografen stämde konstnären för intrång i hens upphovsrätt. I det här fallet ansåg Högsta domstolen att konstnären fick rätt. Det berodde dock på att konstnären hade bearbetat originalbilden i den mån att tavlan kunde ses som ett helt nytt konstverk, se NJA 2017 s. 75. För att det inte ska ses som upphovsrättsintrång krävs det alltså att du omvandlar bilden tillräckligt mycket för att det ska ses som ett helt nytt konstverk. Då det är en svår balansgång kring vad som ses som ett nytt eget verk och vad som faktiskt är intrång i någon annans upphovsrätt vill jag rekommendera att inte måla av och sälja bilderna då det sistnämnda är ett brott som kan leda till böter eller fängelse samt stora skadestånd, 53 § URL. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Vänliga hälsningar,

Får man citera någon annans text?

2019-08-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Jag ska publicera en roman och i den citerar jag 2 dikter från en poet. Jag publicerar dikterna i sin helhet och uppger källan med hans fulla namn och i vilken diktsamling dikterna kan hittas. Jag citerar också en sångtext och även här uppger jag källan.Är detta ok?Tack på förhand
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag först förklara vad som gäller allmänt om upphovsrätt för att sedan gå in på citatundantaget och vad som gäller i ditt specifika fall.Allmänt om upphovsrättUpphovsrättslagen (URL) anger hur man får använda verk som någon annan har skapat. Lagen skyddar konstnärligt skapande som musik, litteratur och film. Upphovsrätt innebär att den eller de personer som skapar ett verk har rätt att bestämma över hur det används. En förutsättning för att verket ska få skydd av upphovsrättslagen är att det har verkshöjd. För att få verkshöjd måste verket ha en viss särprägel, dvs vara tillräckligt självständigt och originellt. Man brukar säga att två oberoende personer inte ska kunna skapa exakt samma verk. I mitt svar utgår jag från att de verken som du vill citera från har verkshöjd och därmed är skyddade av upphovsrättslagen.Ett verk som har verkshöjd är skyddat av upphovsrätt. Upphovsrätten innebär dels en ekonomisk och dels en ideell ensamrätt till att nyttja verket. Den ekonomiska rätten innebär en rätt att tillgängliggöra verket för allmänheten, 2 § URL. Den ideella rätten innebär att skaparen har rätt att bli omnämnd som upphovsman och att verket inte blir använt i ett kränkande sammanhang. Om någon gör intrång i någons upphovsrätt kan upphovsmannen erhålla skadestånd, 7 kap. URL. Till upphovsrätten följer undantag, 2 kap. URL, mer om ett utav dessa i nästkommande stycke. Får man citera en text i sin helhet om man uppger källan?Citaträtten är en inskränkning i upphovsrätten och innebär att det är tillåtet att citera offentliga verk utan att fråga om lov, men detta måste göras enligt god sed, 22 § URL. Offentliga verk innebär att de har gjorts tillgängliga för allmänheten, jfr 2 § URL. Med god sed menar lagstiftaren att citatet ska ha ett lojalt syfte dvs någon sorts relevans som ett hjälpmedel för den egna framställningen. Det får inte användas bara för att öka underhållningsvärdet på det egna verket. Hur mycket får man citera?Det finns inget exakt svar för hur mycket som är tillåtet att citera, men en riktlinje är att citering får ske i den omfattning som är motiverat av ändamålet. Beroende på sammanhanget kan alltifrån ett fåtal ord till ett längre stycke vara okej. I t ex vetenskapliga framställningar är det vanligtvis accepterat att använda sig av längre citat än vad som är fallet i kvällstidningar. Viktigt att tänka på vid citeringVad som är viktigt att tänka på när man citerar någon annans verk är att upphovsmannens ideella rätt alltid ska bli respekterad. Man måste ange upphovsmannens namn och hänvisa till vilket verk citatet är hämtat ifrån. Man får inte använda citatet i ett kränkande sammanhang och inte heller ändra själva citatet i dess utformning.Vad gäller i ditt fall?Du vill citera en sångtext och två dikter. Om det i ditt fall är godtagbart att citera dessa texter i sin helhet vågar jag inte svara på. Det beror helt enkelt på om omfattningen kan motiveras av ditt ändamål med din framställning. För att vara på den säkra sidan kan du annars fråga upphovsmannen om lov och på så sätt få ett godkännande innan du citerar verket. Om du citerar, måste du precis som du skriver ange upphovsmannens namn och varifrån texten är hämtad. Något som du kan fundera på är om du verkligen behöver citera verken i sin helhet. Citat ska bara användas när det inte längre är möjligt eller lämpligt att själv återge innehållet i någon annans text. Ett tips är att använda sig av tekniken att parafrasera. Det innebär att du med egna ord berättar om vad någon annan har skrivit. Jag förstår dock att det kan vara svårt eftersom det i ditt fall rör sig om dikter och en sångtext. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny. Vänliga hälsningar,

Är det lagligt att starta en hemsida för annonsera cigarrer?

2019-07-30 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Det ser ut som att Facebook ska stänga ner alla grpper som sysslar med all försäljning av cigarrer och tobak.Min fråga är kan jag starta en hemsida där folk kan annonsera att de har tex en låda cohiba cigarrer till salu för 2500kr?Bryter jag mot nån lag? Bryter personen som säljer/ annonserar mot nån lag?MvhStefan
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att Facebook inte tillåter grupper som sysslar med försäljning av tobak beror på Facebooks egna policy för att förhindra marknadsföring av tobak. Detta rör sig om en företagspolicy och inte en rättsregel. Huvudregeln är att man inte får marknadsföra tobak i Sverige, dock finns det undantag till huvudregeln. De nuvarande reglerna för hur tobak får marknadsföras finns i tobakslagen 14-14b §§. Notera att lagstiftarna har diskuterat att instifta särskilt lagstiftning för marknadsföring av tobaksprodukter på internet, men idag finns bara tobakslagen. Jag vet för lite om hur din hemsida planeras vara uppbyggd för att kunna svara på om din hemsida skulle bryta mot något lag. Jag rekommenderar dig att läsa vidare om ämnet på konsumentverkets hemsida. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,